ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503)"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503) AAR / AER Rejection Reason 2. Cancelled... Ακυρώθηκε 3. MRN- Unknown... Άγνωστο MRN 4. Other reasons... Άλλοι λόγοι 5. Movement already exited... Η έξοδος πραγματοποιήθηκε 63

2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 Εξαγωγή στα πλαίσια ενιαίας σύμβασης μεταφοράς Η περίπτωση της ενιαίας σύμβασης μεταφοράς (άρθρο 793παρ.2(β) ΔΕΚΣΚ) Σο άρθρο 793παρ.2(β) ΔΕΚΣΚ καθιερώνει παρέκκλιση από το γενικό κανόνα ότι το τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο τελωνείο πριν τα εμπορεύματα εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. ύμφωνα με αυτήν την διάταξη, εφόσον υποβάλλει σχετικό αίτημα ο διασαφιστής, μπορεί να θεωρείται ως τελωνείο εξόδου, το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα από τις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων, τις ταχυδρομικές αρχές, τις αεροπορικές ή τις ναυτιλιακές εταιρείες στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς για τη μεταφορά τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς, θαλασσίως ή ταχυδρομικώς. Οι κανόνες σχετικά με την ενιαία σύμβαση μεταφοράς εφαρμόζονται επίσης, όταν η μεταφορική εταιρεία συνδυάζει διαφορετικά μέσα μεταφοράς (πολλαπλά μέσα μεταφοράς). το πλαίσιο αυτό, η οδική μεταφορά για τμήμα της διαδρομής επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα δεν εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας οδικώς, δηλαδή μεταφέρονται εκτός αυτού, σιδηροδρομικώς, ταχυδρομικώς, αεροπορικώς ή θαλασσίως. Όταν τα εμπορεύματα φθάνουν στο τελωνείο (πραγματικό σημείο εξόδου) από όπου θα εξέλθουν του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας σιδηροδρομικώς, ταχυδρομικώς, αεροπορικώς ή θαλασσίως, αυτό το τελωνείο ενδεχομένως να χρειάζεται πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή. ε αυτήν την περίπτωση ο μεταφορέας παρέχει στο εν λόγω τελωνείο τα ακόλουθα (άρθρο 793παρ.3 ΔΕΚΣΚ): Σο MRN της συγκεκριμένης διασάφησης εξαγωγής, εφόσον είναι διαθέσιμο Αντίγραφο της ενιαίας σύμβασης μεταφοράς ή της συγκεκριμένης διασάφησης εξαγωγής Σο UCR ή τον αριθμό της φορτωτικής και τον αριθμό των δεμάτων ή σε περίπτωση χρήσης εμπορευματοκιβωτίου, τον αριθμό αναγνώρισής του. Πληροφορίες σχετικά με την ενιαία σύμβαση μεταφοράς ή την μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε., οι οποίες ενδεχομένως περιέχονται στο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων του προσώπου που αναλαμβάνει τα εμπορεύματα ή σε κάποιο άλλο σύστημα επεξεργασίας εμπορικών δεδομένων. Εξαγωγές αεροπορικώς και θαλασσίως την περίπτωση της μεταφοράς με πολλαπλά μέσα (multimodal transport) που καλύπτεται από ενιαία σύμβαση μεταφοράς μεταξύ ενός εξαγωγέα ή του αντιπροσώπου του και μιας ναυτιλιακής/αεροπορικής εταιρίας, τελωνείο εξόδου είναι το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς από τη ναυτιλιακή/αεροπορική εταιρία, υπό τον όρο ότι τα εμπορεύματα εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. με 64

3 προορισμό εκτός αυτού του εδάφους, θαλασσίως/αεροπορικώς. Με άλλα λόγια, το αποφασιστικό στοιχείο για τον καθορισμό μιας εξαγωγής ως θαλάσσιας ή ως αεροπορικής, είναι ο τρόπος διέλευσης των εξωτερικών συνόρων. Εξαγωγές σιδηροδρομικώς Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι δελτίων αποστολής/συμβάσεων μεταφοράς, που εξαρτώνται κυρίως από τον τελικό προορισμό των εξαγόμενων εμπορευμάτων και την σχετική διαδικασία όπως: διεθνής φορτωτική CIM, διεθνής φορτωτική SMGS, η συνδυασμένη διεθνής φορτωτική CIM/SMGS, και τα δελτία αποστολών που καθιερώνονται στο πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών (π.χ. το δελτίο αποστολής SAT). Επιπλέον ο συνδυασμός δύο διαφορετικών τύπων φορτωτικών (CIM και SMGS) θεωρείται επίσης ενιαία σύμβαση μεταφοράς, υπό τον όρο ότι διευκρινίζεται στη CIM ο τόπος τελικού προορισμού ότι βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. Αυτού του είδους οι συμβάσεις μεταφοράς ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ενιαίων συμβάσεων μεταφοράς για τους σκοπούς του άρθρου 793 (2) (β) ΔΕΚΣΚ. Σαχυμεταφορείς Οι ταχυμεταφορείς λειτουργούν βάσει ενιαίας σύμβασης μεταφοράς για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μια τρίτη χώρα, με τον ίδιο τρόπο όπως και οι άλλοι μεταφορείς που ορίζονται στο άρθρο 793 (2) (β) ΔΕΚΣΚ. Οι ταχυδρομικές αποστολές μεταφέρονται αεροπορικώς, σιδηροδρομικώς ή οδικώς από το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται με ενιαία σύμβαση μεταφοράς για τη μεταφορά τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. Για όσες εξαγωγές χαρακτηρίζονται σε δηλωτικό φορτίου αεροπορικής ή ναυτιλιακής εταιρείας κατ εφαρμογή των άρθρων 445 και 448 ΔΕΚΣΚ αντίστοιχα ως «Φ», εμπορεύματα δηλαδή που πρόκειται να εξαχθούν, ρόλο τελωνείου εξόδου έχει το τελωνείο που εποπτεύει τον αερολιμένα/λιμένα αναχώρησης της συγκεκριμένης πτήσης/δρομολογίου (άρθρο 793 ΔΕΚΣΚ). ημειώνεται ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο αερολιμένας/λιμένας εκφόρτωσης των εμπορευμάτων όπως αναφέρεται στο εν λόγω δηλωτικό φορτίου συμπίπτει με το τελωνείο εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. 65

4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Κριτήρια καθορισμού του τελωνείου εξόδου Ο σωστός προσδιορισμός του τελωνείου εξόδου είναι καθοριστικής σημασίας για την καλή λειτουργία του υστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) και τη γρηγορότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας εξαγωγής. Ο καθορισμός του τελωνείου εξόδου εξαρτάται από τις λεπτομέρειες της διαδρομής της αποστολής της εξαγωγής. ε κάθε περίπτωση, ο εξαγωγέας πρέπει να συμπληρώνει προσεκτικά τη θέση 29 της διασάφησης για να αποφύγει χρονοβόρες διαδικασίες αναζήτησης του τελωνείου εξόδου (σε περίπτωση εκτροπής) για την επιβεβαίωση της εξόδου των εμπορευμάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 1.1 Γενικός κανόνας Ο γενικός κανόνας ορίζει ότι τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο τελωνείο πριν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. (άρθρο 793 παρ.2, πρώτο εδάφιο ΔΕΚΣΚ). την περίπτωση της θαλάσσιας και αεροπορικής μεταφοράς, το τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο όπου τα εμπορεύματα φορτώνονται στο μέσο μεταφοράς με το οποίο θα μεταφερθούν σε έναν προορισμό εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε., ανεξάρτητα από το εάν το πλοίο ή αεροσκάφος θα σταματήσει σε επόμενους λιμένες ή αερολιμένες εντός της Ε.Ε. ύμφωνα με τα προαναφερόμενα, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: Περίπτωση 1 η : Σο τελωνείο εξόδου είναι τελωνείο φυσικής εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. (τελωνεία στα σύνορα, σε αερολιμένα ή λιμένα). την περίπτωση αυτή στη θέση 29 της διασάφησης αναγράφεται ο κωδικός του τελωνείου αυτού, αποστέλλεται από το τελωνείο εξαγωγής το μήνυμα IE501 και εκτυπώνεται.ε.ε. που συνοδεύει το εξαγόμενο εμπόρευμα από το τελωνείο εξαγωγής στο τελωνείο εξόδου. Για παράδειγμα: τελωνείο εξαγωγής το Λάρισας και τελωνείο εξόδου το Αστακού ή τελωνείο εξαγωγής το Αθηνών και τελωνείο εξόδου το Αερ/να Ελευθ. Βενιζέλος ή τελωνείο εξαγωγής το Α Θεσσαλονίκης και τελωνείο εξόδου το Ευζώνων Περίπτωση 2 η : Σο τελωνείο εξαγωγής είναι συγχρόνως και τελωνείο φυσικής εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας (τελωνεία στα σύνορα, αερολιμένα ή σε λιμένα) την περίπτωση αυτή στη θέση 29 της διασάφησης αναγράφεται ο κωδικός του εν λόγω τελωνείου. Για παράδειγμα: εξαγωγή και έξοδος από Ε Πειραιά ή 66

5 εξαγωγή και έξοδος από το Αερ/να Ελευθ. Βενιζέλος ή εξαγωγή και έξοδος από Κήπων (στις περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 3000 ευρώ ανά αποστολή και ανά διασαφιστή και που δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς) 1.2 Παρεκκλίσεις Τπάρχουν ωστόσο, όπως είναι γνωστό, στον ανωτέρω γενικό κανόνα παρεκκλίσεις με αποτέλεσμα το τελωνείο εξόδου να μην αποτελεί το τελευταίο τελωνείο προτού τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Κατωτέρω, υπενθυμίζουμε τις εν λόγω περιπτώσεις παρέκκλισης τις οποίες και παραθέτουμε για λόγους μεθοδολογίας και διευκόλυνσής σας: α) Ψς τελωνείο εξόδου θεωρείται ένα τελωνείο της ενδοχώρας (εσωτερικό τελωνείο) Εξαγωγή που ακολουθείται από το καθεστώς διαμετακόμισης εξόδου είναι το τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος της διαμετακόμισης ή TIR (άρθρο 793β(1) ΔΕΚΣΚ). τις περιπτώσεις αυτές στη θέση 29 της διασάφησης εξαγωγής αναγράφεται ο κωδικός του εσωτερικού αυτού τελωνείου αναχώρησης του καθεστώτος διαμετακόμισης, αποστέλλεται το μήνυμα IE501 και εκτυπώνεται το.ε.ε. που συνοδεύει την εξαγωγή ως το τελωνείο αναχώρησης. Η διαδικασία εξαγωγής ολοκληρώνεται στο τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος της διαμετακόμισης (κοινής/κοινοτικής/tir) και το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνεται αναλόγως με το μήνυμα IE518. Παράδειγμα 1: Εξαγωγή οδικώς από κύδρα για Νορβηγία μέσω Μονάχου, όπου τα εμπορεύματα υπάγονται σε καθεστώς διαμετακόμισης. εξαγωγής είναι το τελωνείο κύδρας. Η αποστολή συνοδεύεται με.ε.ε. από το τελωνείο εξαγωγής (κύδρα) μέχρι το τελωνείο Μονάχου (θέση 29 της διασάφησης) που είναι τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος διαμετακόμισης. Σο τελωνείο Μονάχου θεωρείται τελωνείο εξόδου και ως εκ τούτου προβαίνει στις σχετικές διατυπώσεις (αποστολή ΙΕ518 με ένδειξη Α4 όπου και αναφέρεται το MRN της δήλωσης διαμετακόμισης ή ελλείψει αυτού, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ταυτοποιεί τη δήλωση διαμετακόμισης π.χ. αριθμός δηλωτικού φορτίου). Tα εμπορεύματα κυκλοφορούν υπό το καθεστώς διαμετακόμισης από το Μόναχο ως την Νορβηγία. Παράδειγμα 2 ο : Εξαγωγή οδικώς από Πειραιά για Ρωσία μέσω Θεσ/νίκης, όπου συγκεντρώνονται οι αποστολές εξαγωγής και τα σχετικά εμπορεύματα υπάγονται σε καθεστώς TIR εξαγωγής είναι το τ Πειραιά. Η αποστολή συνοδεύεται με.ε.ε. από το τελωνείο εξαγωγής (τ Πειραιά) ως το Β Θεσ/νίκης που θεωρείται τελωνείο εξόδου (θέση 29 της διασάφησης) και ως εκ τούτου προβαίνει στις σχετικές διατυπώσεις (αποστολή IE518 με ένδειξη Α4 όπου και αναφέρεται το MRN του δελτίου ΣΙR). Σα εμπορεύματα κυκλοφορούν με δελτίο TIR από την Θεσ/νίκη ως τη Ρωσία. 67

6 Εξαγωγή και ενιαία σύμβαση μεταφοράς Εφόσον αιτηθεί από τον διασαφιστή ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του να τηρηθούν οι διατυπώσεις εξόδου όχι στο πραγματικό τελωνείο εξόδου αλλά στο αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς για τη μεταφορά τους σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 793 παρ.2 (β) ΔΕΚΣΚ, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: τη θέση 29 της διασάφησης αναγράφεται ο κωδικός του εσωτερικού αυτού τελωνείου, αποστέλλεται το μήνυμα IE501 και εκτυπώνεται το.ε.ε. που συνοδεύει την εξαγωγή. Παράδειγμα: Εξαγωγή από Θεσσαλονίκη για ΗΠΑ και ύπαρξη ενιαίας σύμβασης μεταφοράς από Θεσσαλονίκη για ΗΠΑ (μέσω του λιμένα Αμβούργου) σιδηροδρομικώς/θαλασσίως (συνδυασμένη μεταφορά). τη θέση 29 της διασάφησης δηλώνεται το Α Θεσσαλονίκης ως τελωνείο εξόδου το σημείο αυτό επισημαίνεται ότι από τη λειτουργία «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων» συμπληρώνεται στη θέση 44 της διασάφησης ο κωδικός Ν760 «Έγγραφο μεταφοράς πολλαπλών μέσων / συνδυασμένης μεταφοράς» με τον αριθμό της ενιαίας σύμβασης μεταφοράς. β) Σο τελωνείο εξαγωγής έχει οριστεί να διεκπεραιώνει και διαδικασίες εξόδου. Αν και το τελωνείο όπου γίνεται η φυσική έξοδος των εμπορευμάτων είναι διαφορετικό από το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής, εντούτοις το τελωνείο εξαγωγής έχει οριστεί να διεκπεραιώνει τις διατυπώσεις εξόδου. την περίπτωση αυτή, στη θέση 29 της διασάφησης αναγράφεται ο κωδικός του τελωνείου αυτού. Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις: Εξαγωγή μέσω δικτύου αγωγών και ηλεκτρικής ενέργειας εξόδου είναι το τελωνείο που καθορίζεται από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας στην περίπτωση της μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω δικτύου αγωγών και της ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 793 παρ.2 (α) ΔΕΚΣΚ). την Ελλάδα ως αρμόδια τελωνεία για εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχουν οριστεί: το Α Πειραιά, το Α Θεσσαλονίκης, και το τελωνείο Αντίκυρων. Εξαγωγή που ακολουθείται από καθεστώς διαμετακόμισης τις περιπτώσεις που συμπίπτει το τελωνείο εξαγωγής/εξόδου με το τελωνείο αναχώρησης, στη θέση 29 της διασάφησης εξαγωγής αναγράφεται ο κωδικός του τελωνείου εξαγωγής. Παράδειγμα 1 ο : Εξαγωγή οδικώς από κύδρα για Ελβετία με υπαγωγή των εμπορευμάτων σε καθεστώς διαμετακόμισης 68

7 Σο τελωνείο εξαγωγής ( κύδρας) είναι και τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος διαμετακόμισης. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται και τελωνείο εξόδου (θέση 29 της διασάφησης εξαγωγής) Παράδειγμα 2 ο : Εξαγωγή οδικώς από τ Πειραιά για Ρωσία με καθεστώς TIR Σο τελωνείο εξαγωγής (τ Πειραιά) θεωρείται και τελωνείο εξόδου (θέση 29 της διασάφησης εξαγωγής) Πλοίο τακτικής γραμμής που αναχωρεί για έναν άλλο λιμένα εντός της Κοινότητας Σα εμπορεύματα που διακινούνται θαλασσίως με πλοίο τακτικής γραμμής θεωρείται ότι δεν εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Ψς εκ τούτου στην περίπτωση αυτή, τελωνείο εξόδου δεν είναι δυνατόν να ορισθεί το τελωνείο του λιμένα φόρτωσης στο εν λόγω πλοίο. Παραδείγματα: α) εξαγωγής είναι το τελωνείο Αθηνών. Σα εμπορεύματα φορτώνονται στην Ηγουμενίτσα σε πλοίο τακτικής γραμμής, με το οποίο μεταφέρονται έως το Μπάρι όπου και φορτώνονται σε πλοίο μη τακτικής γραμμής με προορισμό τον Καναδά. Ψς τελωνείο εξόδου ορίζεται το τελωνείο στο λιμάνι του Μπάρι. β) εξαγωγής είναι το τελωνείο Αθηνών. Σα εμπορεύματα φορτώνονται στην Ηγουμενίτσα σε πλοίο μη τακτικής γραμμής με το οποίο μεταφέρονται έως το Μπάρι όπου και φορτώνονται σε πλοίο μη τακτικής γραμμής με προορισμό τον Καναδά. ε αυτήν την περίπτωση τελωνείο εξόδου ορίζεται το τελωνείο Ηγουμενίτσας (άρθρο 793 παρ.2). Εξαγωγή εμπορευμάτων που μεταφέρονται με πλοίο ή αεροσκάφος υπό το καθεστώς απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης επιπέδου ΙΙ (άρθρα 445 και 448 ΔΕΚΤΚ) εξόδου είναι το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου τα κοινοτικά εμπορεύματα φορτώνονται σε πλοίο ή αεροσκάφος υπό καθεστώς απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης επιπέδου ΙΙ (άρθρα 445 και 448 ΔΕΚΣΚ) και προσδιορίζονται στην φορτωτική με καθεστώς «Φ» (άρθρο 793β (2) ΔΕΚΣΚ). Εξαγωγή με ενιαία σύμβαση μεταφοράς εξόδου είναι το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς για τη μεταφορά τους, σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 793 παρ.2 (β) ΔΕΚΣΚ. Ειδικότερα εφόσον ο διασαφιστής υποβάλλει σχετικό αίτημα μπορεί να θεωρείται ως τελωνείο εξόδου το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων, τις ταχυδρομικές αρχές, τις αεροπορικές ή τις ναυτιλιακές εταιρείες, στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς για τη μεταφορά τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς, θαλασσίως ή ταχυδρομικώς (μπορούν να συνδυαστούν πολλαπλά μέσα μεταφοράς και οδικά εφόσον η φυσική έξοδος από το τελωνειακό έδαφος γίνει σιδηροδρομικώς, ταχυδρομικώς, αεροπορικώς ή θαλασσίως). 69

8 Παράδειγμα: Εξαγωγή από Θεσσαλονίκη για ΗΠΑ και ύπαρξη ενιαίας σύμβασης μεταφοράς από Θεσσαλονίκη για ΗΠΑ (μέσω του λιμένα Αμβούργου) σιδηροδρομικώς/θαλασσίως (συνδυασμένη μεταφορά). τη θέση 29 της διασάφησης εξαγωγής δηλώνεται το Α Θεσσαλονίκης ως τελωνείο εξόδου το σημείο αυτό επισημαίνεται ότι από τη λειτουργία «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων» συμπληρώνεται στη θέση 44 της διασάφησης ο κωδικός Ν760 «Έγγραφο μεταφοράς πολλαπλών μέσων / συνδυασμένης μεταφοράς» με τον αριθμό της ενιαίας σύμβασης μεταφοράς. 1.3 Πληροφορίες στο τελωνείο εξόδου κατά την έξοδο των εμπορευμάτων Σο.Ε.Ε. και τα εμπορεύματα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια παραλαβής για εξαγωγή πρέπει να προσκομίζονται μαζί στο τελωνείο εξόδου. Η υποχρέωση αυτή βαρύνει κατά κύριο λόγο τον υπόχρεο του καθεστώτος δηλαδή τον εξαγωγέα. υνήθως ωστόσο η ευθύνη αυτή μεταβιβάζεται από τον εξαγωγέα στο πρόσωπο με το οποίο έχει συμβληθεί για να μεταφέρει τα εμπορεύματα, δηλαδή στον μεταφορέα που καθίσταται το υπεύθυνο πρόσωπο για την παροχή πληροφοριών στο τελωνείο εξόδου για την άφιξη των εμπορευμάτων σε αυτό. 70

9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 Τποχρεωτικές θέσεις ανά τύπο Διασάφησης *Σα πεδία είναι προαιρετικά ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΗΘΗ ΕΛΛΙΠΗ ΤΜΠΛ/ΣΙΚΗ ΣΤΠΟ Δ/Η A,D B,E Φ 1 (α,β) 1 (α,β) 1 (α,β) (1) 7 (1) 14 8 (2) 8 (2) (18) 15 (18) 21 (4) (19) 18 (3) (19) 26 (6) 21 (4) (19) (5) (7) (7) (6) (9) 29 37α 37 (α,β) (12) 40 (10) 32 (7) 44-4 (13) 41 (11) (8) S13 (14)* (9) S29 (15)* 49 (9) 37 (α,β) S32 (16)* (10) 41 (11) 44-1 (12) 44-4 (13) (9) S13 (14)* S29 (15)* S32 (16)* 71

10 (1) υμπληρώνεται εναλλακτικά με τη θέση 44 (φορτωτικά έγγραφα). Αν η τιμή του πεδίου S 32 είναι «Α» τότε και οι δύο θέσεις (7 και 44) συμπληρώνονται προαιρετικά. (2) Αν ο παραλήπτης στην Σρίτη χώρα είναι EORI τότε αναγράφονται η χώρα και ο αναγνωριστικός του αριθμός και ανακτώνται τα λοιπά στοιχεία. Αν όχι, δεν συμπληρώνεται τίποτα στη θέση του αναγνωριστικού αριθμού και συμπληρώνονται όλα τα λοιπά στοιχεία (Φώρα, Επωνυμία, Οδός κλπ). (3) υμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο για τα επιδοτούμενα. Δεν συμπληρώνεται: α)στην περίπτωση που ο τρόπος εσωτερικής μεταφοράς (θέση 26) είναι «5» ή «7» και β) στην περίπτωση που το προηγούμενο καθεστώς (θέση 37) είναι 71 ή 78. (4) Για όλους τους τύπους δ/σεων (θέση 1β) δεν συμπληρώνεται η εθνικότητα του μεταφορικού μέσου όταν στη θέση 25 έχουμε «2» ή «5» ή «7». Για τις δ/σεις τύπου Φ,Τ και Ζ δεν συμπληρώνεται ποτέ η ταυτότητα του μεταφορικού μέσου. (5) υμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο όταν το αιτούμενο καθεστώς (θέση 37α) είναι 21 ή 22. (6) Δεν συμπληρώνεται όταν οι διατυπώσεις εξαγωγής πραγματοποιούνται στο σημείο εξόδου από την Κοινότητα. (7) Αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα. (8) υμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο για τα επιδοτούμενα. (9) υμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο όταν το προηγούμενο καθεστώς είναι 71 ή 78. (10) Για τις δ/σεις τύπου Α ή D συμπληρώνεται μόνο όταν το αιτούμενο καθεστώς είναι 31 και το προηγούμενο είναι ένα εκ των 00,51,53,71,78 και 91. Για τις δ/σεις τύπου Φ, Τ και Ζ συμπληρώνεται με τις αρχικές δ/σεις. (11) υμπληρώνεται υποχρεωτικά αν για τον κωδικό του εμπ/τος υπάρχει στο TARIC μέτρο συμπληρωματικές μονάδες. (12) υμπληρώνεται εναλλακτικά με τη θέση 7 (UCR).Αν η τιμή του πεδίου S 32 είναι «Α» τότε συμπληρώνεται προαιρετικά. (13) υμπληρώνεται υποχρεωτικά ο κωδικός επικινδύνων εμπορευμάτων εφόσον συντρέχει περίπτωση. (14) υμπληρώνονται κατά χρονολογική σειρά οι κωδικοί των χωρών μέσω των οποίων διέρχονται τα εμπορεύματα μεταξύ της χώρας εξαγωγής (15α) και της χώρας προορισμού (17α). (15) υμπληρώνεται με τους αντίστοιχους κωδικούς που αναφέρονται στο παρ. 30Α του καν.(εοκ) 2454/93, εφόσον η πληροφορία είναι διαθέσιμη. (16) Αποδεκτές τιμές για το ECS οι Α,Β και Ε. Αν δηλωθεί η τιμή Ε τότε αυτός που υποβάλλει τη δήλωση και ο(οι) εξαγωγέας(-είς) πρέπει να είναι AEOS ή AEOF. ε μία πολυκλασσική διασάφηση: i. Αν υπάρχει ένας εξαγωγέας, το πιστοποιητικό του ΤΟ αναφέρεται στη θέση 44 του 1 ου είδους ii. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός εξαγωγείς στην ίδια Δήλωση, στη θέση 44 κάθε είδους αναφέρεται το σχετικό πιστοποιητικό. iii. Αν μεσολαβεί εκτελωνιστής, το πιστοποιητικό ΤΟ αναφέρεται στο 1 ο είδος. (17) Φώρος (Ε). Απλουστευμένη διαδικασία, αποτελέσματα ελέγχου Α3 (σφραγίδες, αρ/σημεία) κατά περίπτωση. (18) Εάν ο δείκτης Ειδικής Περίστασης είναι Α ή Β, το πεδίο συμπληρώνεται προαιρετικά. ε κάθε άλλη περίπτωση συμπληρώνεται υποχρεωτικά) 72

11 (19) Η θέση 22 (τιμολόγιο) είναι υποχρεωτική και για τα καθεστώτα της εξαγωγής 10 και 31, εφόσον στην θέση 44-1 υπάρχει ο κωδικός Ν380 (Εμπορικό Σιμολόγιο). ΗΜΕΙΨΕΙ: 1) Όταν η δ/ση αφορά επιδοτούμενα προϊόντα ο επιτρεπτός τύπος δ/σης (θέση 1α ) είναι μόνο Α ή D. 2) τις πολυκλασσικές δ/σεις, όταν υπάρχουν περισσότερες από μια τιμές για τις θέσεις 2,7,8,15,17 και S 29, τότε δεν συμπληρώνονται σε επίπεδο βασικών στοιχείων ΕΔΕ, αλλά σε επίπεδο ειδών. Ειδικά για τις θέσεις 2 και 8 συμπληρώνεται η ειδική μνεία «00200». 3) Όταν διαφορετικά είδη περιλαμβάνονται στην ίδια συσκευασία, τότε στο 1 ο είδος συμπληρώνεται ο αριθμός δεμάτων και στα υπόλοιπα είδη είναι αποδεκτή η τιμή «0» (μηδέν). Εξυπακούεται ότι το πεδίο «σημεία και αριθμοί» είναι κοινό στα είδη αυτά. 4) τα αιτούμενα καθεστώτα 10 και 31, για να γίνει αποδεκτή η Διασάφηση, απαιτείται στη θέση 44-1, να υπάρχει μία εγγραφή με τον τύπο πιστοποιητικού Ν380 ή 1380 (ο κωδικός 1380 μπαίνει όταν δεν υπάρχει εμπορικό τιμολόγιο π.χ. εξαγωγή επί παρακαταθήκη). 5) τα αιτούμενα καθεστώτα 21, 22 και 23, για να γίνει αποδεκτή η Διασάφηση, απαιτείται στη θέση 44-1, να υπάρχει μία εγγραφή με τον τύπο πιστοποιητικού Ν380 ή Ν325. 6) τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποια από τα πρόσωπα (Αποστολέας/Εξαγωγέας θέση 2 ή/και Αντιπρόσωπος θέση 14) που δηλώνονται στη διασάφηση εξαγωγής είναι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Υορείς, ο αριθμός πιστοποιητικού που τους έχει χορηγηθεί συμπληρώνεται στη θέση 44-1 της διασάφησης. Για τη συμπλήρωση της θέσης 44-1 με τους αριθμούς των πιστοποιητικών Εγκεκριμένου Οικονομικού Υορέα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί Τ022 «Αποστολέας» ή Τ025 «Αντιπρόσωπος» κατά περίπτωση. ημειώνεται ότι οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Υορείς που έχουν λάβει πιστοποιητικό ΑΕΟ από την Ελλάδα, στις διασαφήσεις που υποβάλουν στη χώρα μας θα συμπληρώνουν στους εν λόγω κωδικούς τον εθνικό αριθμό πιστοποιητικού που εκδίδεται από το Τποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων του ICISnet. 7) τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των δεδομένων ασφάλειας και προστασίας του παραρτήματος 30Α των ΔΕΚΣΚ και ο αποστολέας/εξαγωγέας των εμπορευμάτων είναι κάτοχος πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Υορέα Ασφάλειας και Προστασίας (AEOS) ή Σελωνειακών Απλουστεύσεων/Ασφάλειας και Προστασίας (AEOF), εκτός από τη συμπλήρωση της θέσης 44-1 ως άνω, συμπληρώνεται και η ένδειξη ειδικής περίστασης Ε στη θέση S32 της καρτέλας «Πρόσθετα στοιχεία 30Α» (παλαιό έντυπο ασφάλειας και προστασίας), βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί με την ΕΔΤΟ Δ19Α ΕΞ 2012 / Επιπλέον, όταν ο παραλήπτης της τρίτης χώρας αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Υορέας στα πλαίσια συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ της Ένωσης και της εκάστοτε τρίτης χώρας, η θέση 44-1 συμπληρώνεται και με τον αριθμό αναγνώρισης που έχει χορηγηθεί για αυτό το σκοπό στον παραλήπτη της τρίτης χώρας από την Ένωση (αντί του αριθμού του πιστοποιητικού που του έχει χορηγηθεί από την τρίτη χώρα). την περίπτωση αυτή, για τη συμπλήρωση της θέσης 44-1 χρησιμοποιείται ο κωδικός πιστοποιητικού Τ

12 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5 Προθεσμίες υποβολής τελωνειακής διασάφησης Η προθεσμία για την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς, την χρονική διάρκεια της μεταφοράς και το είδος συσκευασίας των εμπορευμάτων, τα οποία εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Ειδικότερα οι επιμέρους προθεσμίες έχουν ως εξής: A. Θαλάσσια μεταφορά Κατάσταση εμπορευμάτων 1 Υορτία εντός εμπορευματοκιβωτίων πλην των περιπτώσεων 3 και 4 του παρόντος πίνακα, 2 Υορτία χύδην/χύδην εντός συσκευασίας πλην των περιπτώσεων 3 και 4 στον παρόντα πίνακα, 3 Διακίνηση μεταξύ: του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας (με εξαίρεση τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα ή τα Κανάρια Νησιά) και της Γροιλανδίας, Νήσων Υερόε, Θέουτας, Μελίλλας, Νορβηγίας Ισλανδίας ή λιμένων της Βαλτικής Θάλασσας, λιμένων της Βόρειας Θάλασσας, λιμένων της Μαύρης Θάλασσας,της Μεσογείου, ή όλων των λιμένων του Μαρόκου, 4 για διακίνηση, σε περιπτώσεις άλλες εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο σημείο 3), μεταξύ: των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων, των Αζορών, της Μαδέρας, των Κανάριων Νησιών και εδαφών εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και όταν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από 24 ώρες Προθεσμία τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την φόρτωση στο πλοίο με το οποίο πρόκειται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την αναχώρηση από τον λιμένα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας τουλάχιστον δύο ώρες πριν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν τον λιμένα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας τουλάχιστον δύο ώρες πριν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν τον λιμένα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. B. Αεροπορική Μεταφορά 74

13 Κατάσταση εμπορευμάτων Προθεσμία 1 Αεροπορική μεταφορά, τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την αναχώρηση από αερολιμένα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας Γ. ιδηροδρομική μεταφορά και μεταφορά μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών Κατάσταση εμπορευμάτων 1 ιδηροδρομική μεταφορά και μεταφοράς μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών Προθεσμία τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την αναχώρηση από το τελωνείο εξόδου Δ. Οδική Μεταφορά Κατάσταση εμπορευμάτων Προθεσμία 1 Οδική μεταφορά τουλάχιστον μία ώρα πριν από την αναχώρηση από το τελωνείο εξόδου Ε. ΕΞΑΓΨΓΗ ΓΕΨΡΓΙΚΨΝ τις περιπτώσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612 /2009 της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού καθορίζονται οι προθεσμίες για την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής των γεωργικών προϊόντων τα οποία δικαιούνται επιστροφών. Σ. ΓΡΑΠΣΗ ΔΙΑΑΥΗΗ Όταν η τελωνειακή διασάφηση δεν κατατίθεται μέσω της τεχνικής επεξεργασίας δεδομένων, η προθεσμία που καθορίζεται για όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις πλην των ανωτέρω αναγραφόμενων περιπτώσεων 1.και 2. (δηλ. πλην των Εμπορευματοκιβωτίων και Φύδην/Φύμα, μεγάλων αποστάσεων) είναι τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν τα εμπορεύματα αναχωρήσουν για να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ε. Ε. Ζ. ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΜΗ ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ECS Εάν το μηχανογραφικό σύστημα των τελωνειακών αρχών είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας, εξακολουθούν να ισχύουν οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Η. ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΜΕΣΑΥΟΡΣΨΕΨΝ την περίπτωση διακίνησης στην οποία χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός μέσα μεταφοράς, όπου τα εμπορεύματα μεταφορτώνονται από το ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο για τη μεταφορά τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, η προθεσμία υποβολής της διασάφησης είναι η προθεσμία που εφαρμόζεται στο μέσο μεταφοράς που εγκαταλείπει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 592β των ΔΕΚΣΚ. 75

14 Θ. ΤΝΔΤΑΜΕΝΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ την περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς, όπου το ενεργό μέσο μεταφοράς που διέρχεται τα σύνορα μεταφέρει μόνο ένα άλλο ενεργό μέσο μεταφοράς, η προθεσμία κατάθεσης της διασάφησης είναι η προθεσμία που προβλέπεται αντίστοιχα για το ενεργό μέσο μεταφοράς που διέρχεται τα σύνορα, όπως ορίζεται στο άρθρο 592β (π.χ. Υορτηγό αυτοκίνητο πάνω σε πλοίο για την εξαγωγή των εμπορευμάτων τα οποία μεταφέρονται με το φορτηγό εφαρμόζεται η προθεσμία για το πλοίο). Ι. ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΜΥΨΝΙΕ Οι προθεσμίες που ορίζονται στα άρθρα 592β και 592γ δεν εφαρμόζονται όταν διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών απαιτούν την ανταλλαγή στοιχείων της τελωνειακής διασάφησης σε προθεσμίες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα. ΙΑ. ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ε κάθε περίπτωση, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνου πριν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. τα εμπορεύματα μπορεί να χορηγηθεί άδεια παραλαβής αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση κινδύνου και τα αποτελέσματά της το επιτρέπουν. Αυτό σημαίνει ότι πέραν του όποιου χρονικού προγραμματισμού του εξαγωγέα (και ειδικότερα σε περιπτώσεις καθυστερημένης υποβολής της διασάφησης εξαγωγής πρωτίστως προέχει και απαιτείται να ολοκληρωθεί η ανάλυση κινδύνων που διενεργείται από το τελωνείο εξαγωγής). 76

15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6 Κατάλογος Μηνυμάτων IE ONOMAΙΑ ΑΝΑΥΟΡΑ IE501 AER C_AER_SND IE502 IE503 Declaration Request AER Response C_EXP_REQ C_AER_RSP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ τοιχεία Αναμενόμενης Αίτημα παροχής στοιχείων Διασάφησης Απάντηση με τα στοιχεία Αναμενόμενης ΑΠΟ ΠΡΟ Παρατηρήσεις Πραγματικό Δηλωθέν Πραγματικό Περιλαμβάνει την τελευταία εκδοχή των στοιχείων της Διασάφησης από το τελωνείο εξαγωγής με επιπλέον τα αποτελέσματα ελέγχου και τα αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου και αποστέλλεται στο δηλωθέν τελωνείο αυτόματα με την Εκτύπωση του υνοδευτικού Εγγράφου. Αποτελεί αίτημα του πραγματικού τελωνείου προς το τελωνείο για να αποστείλει με την σειρά του τα στοιχεία μιας διασάφησης για την οποία δεν έχει ληφθεί IE501. Αποστέλλεται αυτόματα στην περίπτωση που υπάρχει IE 507 το οποίο περιλαμβάνει άγνωστο MRN προς το Πραγματικό τελωνείο (π.χ. Περιπτώσεις Εκτροπής ή άλλοι λόγοι ) και χειροκίνητα όταν δεν υπάρχει. Αυτόματη απάντηση του τελωνείου στο αίτημα του τελωνείου θετική με τα στοιχεία της διασάφησης ή αρνητική. 77

16 IE ONOMAΙΑ ΑΝΑΥΟΡΑ IE504 IE505 IE507 Declaration Amendment Acceptance Declaration Amendment Rejection Arrival at exit E_EXP_AAC E_EXP_ARJ E_ARR_EXT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ Αποδοχή Σροποποίησης της Διασάφησης Απόρριψη τροποποίησης διασάφησης εξαγωγής Άφιξη στο σημείο ΑΠΟ ΠΡΟ Παρατηρήσεις Εξαγωγέας/ διασαφιστής/ μεταφορέας στην έξοδο Διασαφιστή/ Εξαγωγέα Διασαφιστή/ Εξαγωγέα Πραγματικό Αποδοχή τροποποίησης της Διασάφησης Αυτόματο εκτός αν πρόκειται για αλλαγή συγκεκριμένων πεδίων. Αυτόματη Απόρριψη αιτήματος τροποποίησης μιας διασάφησης εξαγωγής και οι λόγοι απόρριψης αυτού πιο συγκεκριμένα περιπτώσεις όπου η διασάφηση βρίσκεται σε επιχειρησιακή κατάσταση στο τελωνείο κατά την οποία δεν μπορεί να δεχθεί τροποποιήσεις (αποδεσμεύτηκε για εξαγωγή ΙΕ529, ή εξαγωγή απορρίφθηκε ΙΕ551) ή κατά την περίοδο που βρίσκεται υπό έλεγχο (ΙΕ560). Φειροκίνητα αν πρόκειται για συγκεκριμένα πεδία. Επίσης απορρίπτεται αυτόματα όταν ζητείται τροποποίηση της θέσης 1 ή 37α Γνωστοποίηση Άφιξης στην Έξοδο από τον Διασαφιστή / Εξαγωγέα/ αντιπρόσωπο / μεταφορέα στην έξοδο ισχύει μόνο στις θαλάσσιες και αεροπορικές. το εν λόγω μήνυμα γνωστοποιεί την άφιξη των εμπορευμάτων στην έξοδο και εάν τα προορίζει για άμεση έξοδο ή για αποθήκευση. Παραλαμβάνεται αυτόματα από το τελωνείο 78

17 IE ONOMAΙΑ ΑΝΑΥΟΡΑ IE508 IE509 IE510 IE513 IE514 Arrival at Exit Rejection Cancellation Decision Cancellation Notification Declaration Amendment Cancellation Request E_REJ_EXT E_CAN_EXP C_CAN_EXP E_EXP_AMD E_EXP_CAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ Απόρριψη Άφιξης στην Έξοδο Γνωστοποίηση Απόφασης σχετικά με την Ακύρωση Διασάφησης (Θετική ή Αρνητική ) Γνωστοποίηση Ακύρωσης Διασάφησης Αίτημα Σροποποίησης Διασάφησης Αίτημα Ακύρωσης Διασάφησης 79 ΑΠΟ ΠΡΟ Παρατηρήσεις Πραγματικό Εξαγωγέα/ διασαφιστή Εξαγωγέα/ διασαφιστή Εξαγωγέα/ διασαφιστή/ μεταφορέας στην έξοδο Διασαφιστή/ Εξαγωγέα Δηλωθέν Αυτόματη απόρριψη της γνωστοποίησης άφιξης στην έξοδο ύστερα από ελέγχους επικύρωσης και λειτουργικά λάθη Φειροκίνητη γνωστοποίηση της απόφασης για ακύρωση ή αποδοχή μιας διασάφησης εξαγωγής προς τον Διασαφιστή /Εξαγωγέα Απορρίπτεται στην περίπτωση όπου στο τελωνείο α) αποτελέσματα ελέγχουν Β1 στην έξοδο β) έχει γίνει έξοδος Με αυτό το μήνυμα γνωστοποιείται στο τελωνείο η απόφαση ακύρωσης μιας διασάφησης Με επέμβαση του τελωνειακού χρήστη Με το μήνυμα αυτό υποβάλλεται ένα αίτημα τροποποίησης μιας διασάφησης από τον Εξαγωγέα / Διασαφιστή το οποίο και παραλαμβάνεται αυτόματα από το τελωνείο Ένα αίτημα ακύρωσης συνήθως μπορεί να αποσταλεί σε κάθε στιγμή της διαδικασίας εκτός από την περίοδο που διενεργείται έλεγχος και παραλαμβάνεται Αυτόματα από το τελωνείο. Απορρίπτεται στην περίπτωση όπου στο τελωνείο α) έχει υποβληθεί έγκυρο ΙΕ547 και υπάρχει μερική έξοδος β) αποτελέσματα

18 IE ONOMAΙΑ ΑΝΑΥΟΡΑ IE515 IE516 Declaration Declaration Rejected E_EXP_DAT E_EXP_REJ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ Διασάφηση Απόρριψη Διασάφησης IE518 Exit Results C_EXT_RES Αποτελέσματα IE521 IE522 IE524 Diversion Rejection Notification Exit Release Rejection Forwarded Arrival Advice E_DIV_REJ E_EXT_REJ C_ARR_FW D Γνωστοποίηση Απόρριψης Αιτήματος Εκτροπής Απόρριψη Απελευθέρωσης προς Έξοδο Προωθήθηκαν στοιχεία Άφιξης 80 ΑΠΟ ΠΡΟ Παρατηρήσεις Εξαγωγέας/ διασαφιστής Πραγματικό Πραγματικό Πραγματικό Εξαγωγέα/ διασαφιστή Μεταφορέα στην έξοδο Μεταφορέα στην έξοδο Δηλωθέν ελέγχουν Β1 στην έξοδο γ) έχει γίνει έξοδος και δεν μπορεί να το ξέρει το τελωνείο εξαγωγής Η καθεαυτή υποβολή της διασάφησης με Νομική ισχύ. Αυτόματη Παραλαβή Αυτόματο μήνυμα απόρριψης της Διασάφησης και οι λόγοι απόρριψης Με το μήνυμα αυτό αποστέλλονται από τον υπάλληλο του τελωνείου χειροκίνητα προς το τελωνείο τα αποτελέσματα ελέγχου Β1 άμεσα μετά τον έλεγχο και Α4, Α1 μετά την πιστοποίηση της των Εμπορευμάτων Α2 όταν δεν γίνεται έλεγχος Όταν έχει παραληφθεί ΙΕ590 το μήνυμα αποστέλλεται αυτόματα. Με το μήνυμα αυτό απορρίπτεται αυτόματα ένα αίτημα εκτροπής Διασάφησης εξαγωγής το MRNτης οποίας περιλαμβάνεται στο ΙΕ507 Αποστέλλεται αυτόματα μετά από την καταχώρηση αποτελεσμάτων ελέγχου Β1 στην έξοδο Με το μήνυμα αυτό γνωστοποιείται στο δηλωθέν τελωνείο μιας συγκεκριμένης διασάφησης ότι η Άφιξη της εν λόγω αποστολής εμπορευμάτων πραγματοποιήθηκε σε

19 IE ONOMAΙΑ ΑΝΑΥΟΡΑ IE525 IE527 Exit Release Notification Query E_EXT_REL C_EXP_QUE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ Γνωστοποίηση Απελευθέρωσης προς Έξοδο Ερώτημα για μια Εξαγωγή ΑΠΟ ΠΡΟ Παρατηρήσεις Πραγματικό Οποιαδήποτε τελωνειακή Αρχή Εξαγωγέα/ διασαφιστή άλλο τελωνείο εξόδου (Πραγματικό) και συνεπώς πραγματοποιήθηκε Εκτροπή της αποστολής, Σο μήνυμα αποστέλλεται αυτόματα Με το εν λόγω μήνυμα ενημερώνεται ο διασαφιστής /Εξαγωγέας ότι το τελωνείο δίνει την άδεια για άμεση έξοδο ή αποθήκευση των εμπορευμάτων. Αυτό γίνεται αυτόματα μετά την απόφαση του επόπτη για κατά δήλωση (Α2 - μη έλεγχος) ή την καταχώρηση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων ελέγχου (Α1, Α4 ) Με το μήνυμα αυτό μπορούν να αναζητηθούν στοιχεία για μια εξαγωγή βάσει ενός MRN. Σο μήνυμα αποστέλλεται από οποιαδήποτε τελωνειακή αρχή προς το IE528 IE529 MRN Allocated Release for E_MRN_EXP E_REL_EXP Αποδόθηκε MRN εξαγωγής Απελευθέρωση προς εξαγωγή Εξαγωγέα/ διασαφιστή Εξαγωγέα/ διασαφιστή Φειροκίνητο Αυτόματη απόδοση MRN στα στοιχεία μιας υποβληθείσας διασάφησης Σο μήνυμα αυτό γνωστοποιεί στον Εξαγωγέα /Διασαφιστή ότι το τελωνείο εξαγωγής δίνει την άδεια παράδοσης προς Εξαγωγή. Αποστέλλεται αυτόματα με την εκτύπωση συνοδευτικού 81

20 IE ONOMAΙΑ ΑΝΑΥΟΡΑ IE538 IE547 IE548 IE551 IE560 IE561 IE582 IE583 IE584 Response to Query Manifest Presentation Manifest Validation No Release Contr oldecisionn otification Exit Control Decision Notification Request on Non-exited Information about Nonexited Follow-Up Request C_EXP_RSP E_exp_MAN E_exp_Mva E_EXP_NRL E_EXP_CTR E_EXT_CTR E_REQ_EXT E_EXT_RSP C_EXP_FUR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ Απάντηση σε ερώτημα για μια εξαγωγή Προσκόμιση καταλόγου ειδών Διασάφησης Έλεγχος επικύρωσης καταλόγου ειδών εξαγωγής Μη απελευθέρωση για εξαγωγή Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου Αναζήτηση για μη εξαχθείσα Εξαγωγή Πληροφορία για μια μη εξαχθείσα Εξαγωγή Αίτημα Έρευνας ΑΠΟ ΠΡΟ Παρατηρήσεις Μεταφορέας Πραγματικό Πραγματικό Έξοδο Εξαγωγέας/ διασαφιστής Οποιαδήποτε Αρχή Πραγματικό Έξοδο Μεταφορέας Εξαγωγέα/ διασαφιστή Εξαγωγέα/ διασαφιστή Μεταφορέας στην έξοδο Εξαγωγέα/ διασαφιστή Είναι η απάντηση σε ένα ερώτημα για μια εξαγωγή Αποστέλλεται Αυτόματα από το τελωνείο Αυτόματη παραλαβή. Σο σύστημα ελέγχει MRN αριθμό είδους τα σημεία και αριθμούς, αριθμό συσκευασιών, μεικτή μάζα, και περιγραφή εμπορευμάτων Θετικό ή Αρνητικό αποτέλεσμα Αυτόματο Αυτόματο μετά από καταχώρηση αποτελεσμάτων ελέγχου Β1 Φειροκίνητο Φειροκίνητο Φειροκίνητο Αυτόματη παραλαβή Φειροκίνητο 82

ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Κατάλογος Μηνυμάτων. IE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣ Παρατηρήσεις

ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Κατάλογος Μηνυμάτων. IE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣ Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 Κατάλογος Μηνυμάτων IE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣ Παρατηρήσεις IE501 AER C_AER_SND IE502 IE503 IE504 IE505 Request AER Response Amendment Acceptance Amendment C_EXP_REQ C_AER_RSP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2. ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2. ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS) 2 Η ΕΝΩΣΗ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2009 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2. ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS) Η ΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2)

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2) ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503) AAR / AER Rejection Reason 2. Cancelled... Ακυρώθηκε 3. MRN- Unknown... Άγνωστο MRN 4. Other reasons... Άλλοι λόγοι 5. Movement already exited...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Υπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503) AAR / AER Rejection Reason. 2. Cancelled... Ακυρώθηκε. 3. MRN- Unknown...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Υπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503) AAR / AER Rejection Reason. 2. Cancelled... Ακυρώθηκε. 3. MRN- Unknown... 1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κου. Τ. Αλεξιάδη 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κου. Γ. Πιτσιλή 3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Τελωνείων και ΕΦΚ κας. Ε. Γιαλούρη 4. Δ/νση Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Συμπλήρωση Αριθμού EORI στη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου

1.3. Συμπλήρωση Αριθμού EORI στη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιν. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ EXS Κεφάλαιο 1 Γενικά 1.1. Συμπλήρωση Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου Η Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΔΑ: ΨΓ9ΥΗ-3ΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Α Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Γ Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συμπλήρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συμπλήρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συμπλήρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου Οι οδηγίες συμπλήρωσης αφορούν τόσο στην ηλεκτρονική υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, όσο και στο Έγγραφο Ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ 4. Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Γ,Ε 5. Δ/ΝΣΗ 18Η ΤΕΛ. ΟΙΚΟΝ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ 4. Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Γ,Ε 5. Δ/ΝΣΗ 18Η ΤΕΛ. ΟΙΚΟΝ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5012006 ΕΞ 2012 1.

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών Φάση 1 (ICS- 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Συμπλήρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου

Καθιέρωση Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών Φάση 1 (ICS- 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Συμπλήρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συμπλήρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου Οι οδηγίες συμπλήρωσης αφορούν τόσο στην ηλεκτρονική υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, όσο και στο Έγγραφο Ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 430/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαΐου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υ π ο χρ εω τικ ές θ έ σ ε ις ανά τύ π ο Δ ια σ ά φ η σ η ς Ε ξ α γ ω γ ή ς/λ ο γ ισ τ ικ ή ς Ε γ γ ρ α φ ή ς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υ π ο χρ εω τικ ές θ έ σ ε ις ανά τύ π ο Δ ια σ ά φ η σ η ς Ε ξ α γ ω γ ή ς/λ ο γ ισ τ ικ ή ς Ε γ γ ρ α φ ή ς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υ π ο χρ εω τικ ές θ έ σ ε ις ανά τύ π ο Δ ια σ ά φ η σ η ς Ε ξ α γ ω γ ή ς/λ ο γ ισ τ ικ ή ς Ε γ γ ρ α φ ή ς Δ/ΣΙΑ ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΛ/ΜΕΝΗ ΣΥΜΠΛ/ΤΤΚΗ- ΑΝΑΚ/ΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣ Η Λ ΟΓΙΣΤΤΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011

Διαβάστε περισσότερα

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Μηνύματα διασάφησης εισαγωγής ID15 υποβολή ID16 απόρριψη ID28 αποδοχή ID13 αίτημα για διόρθωση ID04 αποδοχή αιτήματος διόρθωσης ID05 απόρριψη αιτήματος διόρθωσης ID14 υποβολή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ Α. Γενικά για τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης- ΔΕΦΚ Η Δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι ένα Εθνικό Τελωνειακό Παραστατικό, με το οποίο εκτελωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Α. 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5041356 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού. Αρ. πρωτ.: Δ17Α 5005535 ΕΞ 14.2.2013 Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ. ΔΤΔ Α 1110303ΕΞ2016 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. Η Δήλωση Άφιξης Οχήματος ΔΑΟ, είναι ένα Εθνικό τελωνειακό παραστατικό που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ηλεκτρονικές Τελωνειακές Διαδικασίες και Απλουστεύσεις Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015 Άγγελος Λυμπέρης Διευθυντής Τελωνείου Αθηνών 1 Νέες Ηλεκτρονικές Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγετε από την αρχική οθόνη Αρχείο ΕΔΕ και την ένδειξη Νέο,

Επιλέγετε από την αρχική οθόνη Αρχείο ΕΔΕ και την ένδειξη Νέο, Δημιουργία Νέας διασάφησης εισαγωγής Προσοχή : Προϋπόθεση για να δημιουργήσετε μία νέα διασάφηση εισαγωγής, αποτελεί η ενημέρωση πρώτα των πινάκων των πελατών, αποστολέων / εξαγωγέων και εμπορευμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση versions έως και στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet.

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση versions έως και στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημ/νια 10/06/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ Αριθμ. Πρωτ5012633ΕΞ15 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα II "Παράρτηµα 1β

Παράρτηµα II Παράρτηµα 1β ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Παράρτηµα II "Παράρτηµα 1β ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ( Π) 1. Αιτών (πλήρες όνοµα και διεύθυνση) Για υπηρεσιακή χρήση Αριθµός καταχώρησης: Τόπος παραλαβής : Ηµερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEPAdesk

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEPAdesk ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Α. Εισαγωγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEPAdesk 1.Το ΕΔΕ άνευ στατιστικής εισαγωγής ΠΕΑΕ - είναι εθνικό τελωνειακό παραστατικό, προς υποστήριξη της προφορικής διασάφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ.Πρωτ.: Δ19Α5013811ΕΞ2014 1)Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω:

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ /ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Κανελλοπούλου/A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet Ομάδα Έργου Αγγελική Αρβανίτη ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α ΕΞ 2010

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α ΕΞ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Δ/ΝΣΗ 33Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κ.Α.: 280.3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5040146 ΕΞ 2013 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ Δ/ΝΗ 19 Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk Α. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης Για την διασφάλιση των δεδομένων του προγράμματος SEPAdesk, θα πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης στον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

2009R0669 EL

2009R0669 EL 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 17 B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) C1 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 18 B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Τ1/Τ2

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Τ1/Τ2 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Τ1/Τ2 1.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ Συνθήκες C1 C5 C6 C10 C15 C30 C35 Εάν η "Χώρα προορισµού" (θέση 17α) στην ενότητα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ανήκει στις χώρες ιαµετακόµισης τότε η ενότητα ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ : «Θέση σε παραγωγική λειτουργία των Υποσυστημάτων Εισαγωγής, Διαμετακόμισης, Δηλωτικών, και ΕΦΚ στο ΙCISnet»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ : «Θέση σε παραγωγική λειτουργία των Υποσυστημάτων Εισαγωγής, Διαμετακόμισης, Δηλωτικών, και ΕΦΚ στο ΙCISnet» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.Δ19Α 5041257 ΕΞ 2013 1)Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2)

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2) ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Επιστολή Νο 92/2016

Ενημερωτική Επιστολή Νο 92/2016 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ Τηλ.: 210 9317 941, 2 Fax: 210 9317 940 e-mail: contact@synddel.gr www.synddel.gr Ν. Σμύρνη, 25/7/2016 Ενημερωτική Επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26.04.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ.Πρωτ.ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016 1)Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών Φάση 1 (ICS- 1)

Κεφάλαιο 1 Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών Φάση 1 (ICS- 1) Κεφάλαιο 1 Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών Φάση 1 (ICS- 1) 1.1. Γενικά Το Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών (ICS) 1.0 καλύπτει από 01/01/2011 τη διαδικασία εισόδου των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.24 14:08:15 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 5 1) Καθιέρωση ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στις εξαγωγές - Νέο Νομικό Πλαίσιο 5 2) Αντικατάσταση της Δ19Α5013811ΕΞ2014/03.06.2014 ΕΔΥΟ 5 3) Πεδίο Εφαρμογής του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ Έναρξη, στις 2 Δεκεμβρίου 2013, της ηλεκτρονικής υποβολής της Διασάφησης και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω:

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ /ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Κανελλοπούλου/A.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΑΟ ΣΤΟ SEPAdesktop. Εισαγωγή. Γενικά για τη ΔΑΟ Η ΔΑΟ είναι ένα εθνικό τελωνειακό παραστατικό έγγραφο, που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ IE01 AAR C_AAR_SND IE02 AAR REQUEST C_AAR_REQ IE03 AAR RESPONSE C_AAR_RSP IE06 ARRIVAL ADVICE C_ARR_ADV IE10 CANCELLATION NOTIFICATION C_CAN_NOT IE11 SENSITIVE GOODS NOTIFICATION C_SGI_NOT IE18 DESTINATION

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟY ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - T2L/T2LF.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟY ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - T2L/T2LF. ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟY ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - T2L/T2LF. Η ΓΓΠΣ μαζί με την Τελωνειακή Υπηρεσία έθεσαν σε παραγωγική λειτουργία την ηλεκτρονική υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής.

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης εισαγωγής Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Από το αρχικό μενού του συστήματος επιλέγετε Δηλώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sepadesktop. Το πρόγραμμα βρίσκεται στο αρχικό μενού του SEPAnet του Προφίλ, όπως παρακάτω.

ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sepadesktop. Το πρόγραμμα βρίσκεται στο αρχικό μενού του SEPAnet του Προφίλ, όπως παρακάτω. ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sepadesktp 1. Τι περιλαμβάνει η εφαρμογή Διασάφηση εξαγωγής, όλα τα μηνύματα Συνοπτική διασάφηση εισόδου ΕΝΣ ΙΕ315 υποβολή ΙΕ316 απόρριψη ΙΕ328 αποδοχή Ηλεκτρονικό Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 5:ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1365 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1365 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) 11507/15 COR 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,hr,it,lt,lv,nl, pl,pt,ro,sk,sl,sv) UD 166 DELACT 108 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5)

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2851 Κ.Α.Π. 414/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Φορολογημένες πωλήσεις εναρμονισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ Γεώργιος Βήτος Τελωνειακός σύμβουλος Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (Εν.Τ.Κ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 952/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση

Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ^ &φ Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση (Άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004) (Άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005) Κ Μ :... (Αριθμός έγκρισης) 1. Κάτοχος έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 210 6987455 ΤΜΗΜΑ Β ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΝΗ 210 6987464 ΤΜΗΜΑ Γ ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 Κ.Δ.Π. 438/2004 Αριθμός 438 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών ΙCS Import Control System. Συνοπτικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων των παραστατικών Εισαγωγής στην on-line φόρμα

Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών ΙCS Import Control System. Συνοπτικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων των παραστατικών Εισαγωγής στην on-line φόρμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. Δ/νση Υποστήριξης Π.Σ.Τ. Υλοποίηση Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet Σύστημα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 44-1 ΑΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΥΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 44-1 ΑΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΔΑ: 6Ε8ΞΗ-ΟΦΧ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 44-1 ΑΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΥΤΩΝ Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά τα κυριότερα υποστηρικτικά έγγραφα που δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/9 EL 19.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1221/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ12Η-Μ4Π ΕΙΑΓΨΓΗ

ΑΔΑ: ΒΛ12Η-Μ4Π ΕΙΑΓΨΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Δ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Αριθμός 442 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 του 2004. Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ II. ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 18

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ II. ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 18 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ I. ΑΠΛΟΤΣΕΤΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 Διατυπϊςεισ Εξαγωγισ ςτθν Απλουςτευμζνθ Διαδικαςία 2 Α. Διαδικαςία απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ (τφπου C- εμπόρευμα ςτο Σελωνείο) 2 1.Άφιξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 751 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΥλοποίησηΗλεκτρονικού Τελωνείου. ΠληροφοριακόΣύστημαICISnet.

ΥλοποίησηΗλεκτρονικού Τελωνείου. ΠληροφοριακόΣύστημαICISnet. ΥλοποίησηΗλεκτρονικού Τελωνείου. ΠληροφοριακόΣύστημαICISnet. Παράγοντες χάραξης νέας στρατηγικής απότηνεεγιατατελωνεία 1. O συνεχώς αυξανόμενος όγκος των εμπορικών συναλλαγών στην αλυσίδα ανεφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΠΟΛ. 1125

Αριθ. πρωτ.: ΠΟΛ. 1125 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ & Υ.Π.Α ΣΜΗΜΑ Δ - Υ.Π.Α ΕΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Δ.Α: Αθήνα, 8 επτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 10 Ιουλίου 2009 Αρ.Πρωτ.: /3232/A0019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 10 Ιουλίου 2009 Αρ.Πρωτ.: /3232/A0019 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - /ΝΣΗ 19 Η - ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ - /ΝΣΗ 18 Η ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Γ - /ΝΣΗ 17 Η ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου, 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου, 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου, 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 5047495 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ A και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση versions έως και στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet.

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση versions έως και στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημ/νια 25/05/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ Αριθμ. Πρωτ1079576 ΕΞ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος.

Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης UCC Επισκόπηση Βασικά συμπεράσματα του προγράμματος Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος. 1 Εκπαιδευτικοί στόχοι Μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Τελωνείων

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Τελωνείων Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Τελωνείων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ-iTRADER

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΘΗΝΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Web services Βασικές Λειτουργίες Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Διασάφησης Εξαγωγής Βήματα Εγγραφής Βήμα 1: Ακολουθούμε το Σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Έκδοση: 01.21 29/11/2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 2: ΑΔΕΙΕΣ ΕΦΚ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή ειδών για δωρεάν διανομή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή ειδών για δωρεάν διανομή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. 1. Δ/ΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ Tμήμα Γ : Δασμολογικών και Υορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α.

Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ).

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). 8 Ιανουαρίου 2016 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων από τη Γ.Δ. Τελωνείων για τον ΕΦΚ στο κρασί Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β 5026599ΕΞ/23-12-2015 ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). β)η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥΒ5026381ΕΞ2015/16-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΑ ΕΞ2015/ Δήλωση στοιχείω. Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν.

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΑ ΕΞ2015/ Δήλωση στοιχείω. Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν. Πίνακας περιεχομένων Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΑ 5026212 ΕΞ2015/17.12.2015 Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν. 2454/93 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚΑ 5026212 ΕΞ2015

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης. Βήμα 1 ο. Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο. Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο

Υποβολή δήλωσης. Βήμα 1 ο. Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο. Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο Υποβολή δήλωσης Βήμα 1 ο Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο Στο πεδίο «Αναζήτηση Κωδικού» αναγράφετε τον οκταψήφιο κωδικό του εμπορεύματος και κατόπιν κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α) Από το συναλλασσόμενο: Πριν από την υποβολή της διασάφησης: Έκδοση Απόφασης από την Τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Αποδεκτές περιγραφές εμπορευμάτων κατά την υποβολή των Συνοπτικών Διασαφήσεων Εισόδου και Εξόδου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Αποδεκτές περιγραφές εμπορευμάτων κατά την υποβολή των Συνοπτικών Διασαφήσεων Εισόδου και Εξόδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αποδεκτές περιγραφές εμπορευμάτων κατά την υποβολή των Συνοπτικών Διασαφήσεων Εισόδου και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Τελωνειακή πολιτική Τελωνειακή πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Τ.4006/68 /Β0019/

Τ.4006/68 /Β0019/ Τ.4006/68 /Β0019/21.8.2008 Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση βυτιοφόρων και χορήγηση αριθμού μητρώου «Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων Αθήνα, 21 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΕΦΚ) Έκδοση: 01.20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014/6.11.2014 Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 3120/20-11-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΗΛΕΥΩΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Α ΣΕΣΕΚΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΜΕΣΑΞΑ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΗΛΕΥΩΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Α ΣΕΣΕΚΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΜΕΣΑΞΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΗΛΕΥΩΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΗ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΣΗΛΕΥΩΝΑ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Α ΣΕΣΕΚΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ 210 6987455 ΣΜΗΜΑ Β ΜΕΣΑΞΑ ΕΛΕΝΗ 210 6987464 ΣΜΗΜΑ Γ ΣΑΓΚΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΗ 210 6987444 Δ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα