ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503)"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503) AAR / AER Rejection Reason 2. Cancelled... Ακυρώθηκε 3. MRN- Unknown... Άγνωστο MRN 4. Other reasons... Άλλοι λόγοι 5. Movement already exited... Η έξοδος πραγματοποιήθηκε 63

2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 Εξαγωγή στα πλαίσια ενιαίας σύμβασης μεταφοράς Η περίπτωση της ενιαίας σύμβασης μεταφοράς (άρθρο 793παρ.2(β) ΔΕΚΣΚ) Σο άρθρο 793παρ.2(β) ΔΕΚΣΚ καθιερώνει παρέκκλιση από το γενικό κανόνα ότι το τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο τελωνείο πριν τα εμπορεύματα εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. ύμφωνα με αυτήν την διάταξη, εφόσον υποβάλλει σχετικό αίτημα ο διασαφιστής, μπορεί να θεωρείται ως τελωνείο εξόδου, το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα από τις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων, τις ταχυδρομικές αρχές, τις αεροπορικές ή τις ναυτιλιακές εταιρείες στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς για τη μεταφορά τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς, θαλασσίως ή ταχυδρομικώς. Οι κανόνες σχετικά με την ενιαία σύμβαση μεταφοράς εφαρμόζονται επίσης, όταν η μεταφορική εταιρεία συνδυάζει διαφορετικά μέσα μεταφοράς (πολλαπλά μέσα μεταφοράς). το πλαίσιο αυτό, η οδική μεταφορά για τμήμα της διαδρομής επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα δεν εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας οδικώς, δηλαδή μεταφέρονται εκτός αυτού, σιδηροδρομικώς, ταχυδρομικώς, αεροπορικώς ή θαλασσίως. Όταν τα εμπορεύματα φθάνουν στο τελωνείο (πραγματικό σημείο εξόδου) από όπου θα εξέλθουν του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας σιδηροδρομικώς, ταχυδρομικώς, αεροπορικώς ή θαλασσίως, αυτό το τελωνείο ενδεχομένως να χρειάζεται πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή. ε αυτήν την περίπτωση ο μεταφορέας παρέχει στο εν λόγω τελωνείο τα ακόλουθα (άρθρο 793παρ.3 ΔΕΚΣΚ): Σο MRN της συγκεκριμένης διασάφησης εξαγωγής, εφόσον είναι διαθέσιμο Αντίγραφο της ενιαίας σύμβασης μεταφοράς ή της συγκεκριμένης διασάφησης εξαγωγής Σο UCR ή τον αριθμό της φορτωτικής και τον αριθμό των δεμάτων ή σε περίπτωση χρήσης εμπορευματοκιβωτίου, τον αριθμό αναγνώρισής του. Πληροφορίες σχετικά με την ενιαία σύμβαση μεταφοράς ή την μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε., οι οποίες ενδεχομένως περιέχονται στο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων του προσώπου που αναλαμβάνει τα εμπορεύματα ή σε κάποιο άλλο σύστημα επεξεργασίας εμπορικών δεδομένων. Εξαγωγές αεροπορικώς και θαλασσίως την περίπτωση της μεταφοράς με πολλαπλά μέσα (multimodal transport) που καλύπτεται από ενιαία σύμβαση μεταφοράς μεταξύ ενός εξαγωγέα ή του αντιπροσώπου του και μιας ναυτιλιακής/αεροπορικής εταιρίας, τελωνείο εξόδου είναι το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς από τη ναυτιλιακή/αεροπορική εταιρία, υπό τον όρο ότι τα εμπορεύματα εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. με 64

3 προορισμό εκτός αυτού του εδάφους, θαλασσίως/αεροπορικώς. Με άλλα λόγια, το αποφασιστικό στοιχείο για τον καθορισμό μιας εξαγωγής ως θαλάσσιας ή ως αεροπορικής, είναι ο τρόπος διέλευσης των εξωτερικών συνόρων. Εξαγωγές σιδηροδρομικώς Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι δελτίων αποστολής/συμβάσεων μεταφοράς, που εξαρτώνται κυρίως από τον τελικό προορισμό των εξαγόμενων εμπορευμάτων και την σχετική διαδικασία όπως: διεθνής φορτωτική CIM, διεθνής φορτωτική SMGS, η συνδυασμένη διεθνής φορτωτική CIM/SMGS, και τα δελτία αποστολών που καθιερώνονται στο πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών (π.χ. το δελτίο αποστολής SAT). Επιπλέον ο συνδυασμός δύο διαφορετικών τύπων φορτωτικών (CIM και SMGS) θεωρείται επίσης ενιαία σύμβαση μεταφοράς, υπό τον όρο ότι διευκρινίζεται στη CIM ο τόπος τελικού προορισμού ότι βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. Αυτού του είδους οι συμβάσεις μεταφοράς ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ενιαίων συμβάσεων μεταφοράς για τους σκοπούς του άρθρου 793 (2) (β) ΔΕΚΣΚ. Σαχυμεταφορείς Οι ταχυμεταφορείς λειτουργούν βάσει ενιαίας σύμβασης μεταφοράς για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μια τρίτη χώρα, με τον ίδιο τρόπο όπως και οι άλλοι μεταφορείς που ορίζονται στο άρθρο 793 (2) (β) ΔΕΚΣΚ. Οι ταχυδρομικές αποστολές μεταφέρονται αεροπορικώς, σιδηροδρομικώς ή οδικώς από το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται με ενιαία σύμβαση μεταφοράς για τη μεταφορά τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. Για όσες εξαγωγές χαρακτηρίζονται σε δηλωτικό φορτίου αεροπορικής ή ναυτιλιακής εταιρείας κατ εφαρμογή των άρθρων 445 και 448 ΔΕΚΣΚ αντίστοιχα ως «Φ», εμπορεύματα δηλαδή που πρόκειται να εξαχθούν, ρόλο τελωνείου εξόδου έχει το τελωνείο που εποπτεύει τον αερολιμένα/λιμένα αναχώρησης της συγκεκριμένης πτήσης/δρομολογίου (άρθρο 793 ΔΕΚΣΚ). ημειώνεται ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο αερολιμένας/λιμένας εκφόρτωσης των εμπορευμάτων όπως αναφέρεται στο εν λόγω δηλωτικό φορτίου συμπίπτει με το τελωνείο εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. 65

4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Κριτήρια καθορισμού του τελωνείου εξόδου Ο σωστός προσδιορισμός του τελωνείου εξόδου είναι καθοριστικής σημασίας για την καλή λειτουργία του υστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) και τη γρηγορότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας εξαγωγής. Ο καθορισμός του τελωνείου εξόδου εξαρτάται από τις λεπτομέρειες της διαδρομής της αποστολής της εξαγωγής. ε κάθε περίπτωση, ο εξαγωγέας πρέπει να συμπληρώνει προσεκτικά τη θέση 29 της διασάφησης για να αποφύγει χρονοβόρες διαδικασίες αναζήτησης του τελωνείου εξόδου (σε περίπτωση εκτροπής) για την επιβεβαίωση της εξόδου των εμπορευμάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 1.1 Γενικός κανόνας Ο γενικός κανόνας ορίζει ότι τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο τελωνείο πριν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. (άρθρο 793 παρ.2, πρώτο εδάφιο ΔΕΚΣΚ). την περίπτωση της θαλάσσιας και αεροπορικής μεταφοράς, το τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο όπου τα εμπορεύματα φορτώνονται στο μέσο μεταφοράς με το οποίο θα μεταφερθούν σε έναν προορισμό εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε., ανεξάρτητα από το εάν το πλοίο ή αεροσκάφος θα σταματήσει σε επόμενους λιμένες ή αερολιμένες εντός της Ε.Ε. ύμφωνα με τα προαναφερόμενα, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: Περίπτωση 1 η : Σο τελωνείο εξόδου είναι τελωνείο φυσικής εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. (τελωνεία στα σύνορα, σε αερολιμένα ή λιμένα). την περίπτωση αυτή στη θέση 29 της διασάφησης αναγράφεται ο κωδικός του τελωνείου αυτού, αποστέλλεται από το τελωνείο εξαγωγής το μήνυμα IE501 και εκτυπώνεται.ε.ε. που συνοδεύει το εξαγόμενο εμπόρευμα από το τελωνείο εξαγωγής στο τελωνείο εξόδου. Για παράδειγμα: τελωνείο εξαγωγής το Λάρισας και τελωνείο εξόδου το Αστακού ή τελωνείο εξαγωγής το Αθηνών και τελωνείο εξόδου το Αερ/να Ελευθ. Βενιζέλος ή τελωνείο εξαγωγής το Α Θεσσαλονίκης και τελωνείο εξόδου το Ευζώνων Περίπτωση 2 η : Σο τελωνείο εξαγωγής είναι συγχρόνως και τελωνείο φυσικής εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας (τελωνεία στα σύνορα, αερολιμένα ή σε λιμένα) την περίπτωση αυτή στη θέση 29 της διασάφησης αναγράφεται ο κωδικός του εν λόγω τελωνείου. Για παράδειγμα: εξαγωγή και έξοδος από Ε Πειραιά ή 66

5 εξαγωγή και έξοδος από το Αερ/να Ελευθ. Βενιζέλος ή εξαγωγή και έξοδος από Κήπων (στις περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 3000 ευρώ ανά αποστολή και ανά διασαφιστή και που δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς) 1.2 Παρεκκλίσεις Τπάρχουν ωστόσο, όπως είναι γνωστό, στον ανωτέρω γενικό κανόνα παρεκκλίσεις με αποτέλεσμα το τελωνείο εξόδου να μην αποτελεί το τελευταίο τελωνείο προτού τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Κατωτέρω, υπενθυμίζουμε τις εν λόγω περιπτώσεις παρέκκλισης τις οποίες και παραθέτουμε για λόγους μεθοδολογίας και διευκόλυνσής σας: α) Ψς τελωνείο εξόδου θεωρείται ένα τελωνείο της ενδοχώρας (εσωτερικό τελωνείο) Εξαγωγή που ακολουθείται από το καθεστώς διαμετακόμισης εξόδου είναι το τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος της διαμετακόμισης ή TIR (άρθρο 793β(1) ΔΕΚΣΚ). τις περιπτώσεις αυτές στη θέση 29 της διασάφησης εξαγωγής αναγράφεται ο κωδικός του εσωτερικού αυτού τελωνείου αναχώρησης του καθεστώτος διαμετακόμισης, αποστέλλεται το μήνυμα IE501 και εκτυπώνεται το.ε.ε. που συνοδεύει την εξαγωγή ως το τελωνείο αναχώρησης. Η διαδικασία εξαγωγής ολοκληρώνεται στο τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος της διαμετακόμισης (κοινής/κοινοτικής/tir) και το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνεται αναλόγως με το μήνυμα IE518. Παράδειγμα 1: Εξαγωγή οδικώς από κύδρα για Νορβηγία μέσω Μονάχου, όπου τα εμπορεύματα υπάγονται σε καθεστώς διαμετακόμισης. εξαγωγής είναι το τελωνείο κύδρας. Η αποστολή συνοδεύεται με.ε.ε. από το τελωνείο εξαγωγής (κύδρα) μέχρι το τελωνείο Μονάχου (θέση 29 της διασάφησης) που είναι τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος διαμετακόμισης. Σο τελωνείο Μονάχου θεωρείται τελωνείο εξόδου και ως εκ τούτου προβαίνει στις σχετικές διατυπώσεις (αποστολή ΙΕ518 με ένδειξη Α4 όπου και αναφέρεται το MRN της δήλωσης διαμετακόμισης ή ελλείψει αυτού, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ταυτοποιεί τη δήλωση διαμετακόμισης π.χ. αριθμός δηλωτικού φορτίου). Tα εμπορεύματα κυκλοφορούν υπό το καθεστώς διαμετακόμισης από το Μόναχο ως την Νορβηγία. Παράδειγμα 2 ο : Εξαγωγή οδικώς από Πειραιά για Ρωσία μέσω Θεσ/νίκης, όπου συγκεντρώνονται οι αποστολές εξαγωγής και τα σχετικά εμπορεύματα υπάγονται σε καθεστώς TIR εξαγωγής είναι το τ Πειραιά. Η αποστολή συνοδεύεται με.ε.ε. από το τελωνείο εξαγωγής (τ Πειραιά) ως το Β Θεσ/νίκης που θεωρείται τελωνείο εξόδου (θέση 29 της διασάφησης) και ως εκ τούτου προβαίνει στις σχετικές διατυπώσεις (αποστολή IE518 με ένδειξη Α4 όπου και αναφέρεται το MRN του δελτίου ΣΙR). Σα εμπορεύματα κυκλοφορούν με δελτίο TIR από την Θεσ/νίκη ως τη Ρωσία. 67

6 Εξαγωγή και ενιαία σύμβαση μεταφοράς Εφόσον αιτηθεί από τον διασαφιστή ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του να τηρηθούν οι διατυπώσεις εξόδου όχι στο πραγματικό τελωνείο εξόδου αλλά στο αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς για τη μεταφορά τους σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 793 παρ.2 (β) ΔΕΚΣΚ, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: τη θέση 29 της διασάφησης αναγράφεται ο κωδικός του εσωτερικού αυτού τελωνείου, αποστέλλεται το μήνυμα IE501 και εκτυπώνεται το.ε.ε. που συνοδεύει την εξαγωγή. Παράδειγμα: Εξαγωγή από Θεσσαλονίκη για ΗΠΑ και ύπαρξη ενιαίας σύμβασης μεταφοράς από Θεσσαλονίκη για ΗΠΑ (μέσω του λιμένα Αμβούργου) σιδηροδρομικώς/θαλασσίως (συνδυασμένη μεταφορά). τη θέση 29 της διασάφησης δηλώνεται το Α Θεσσαλονίκης ως τελωνείο εξόδου το σημείο αυτό επισημαίνεται ότι από τη λειτουργία «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων» συμπληρώνεται στη θέση 44 της διασάφησης ο κωδικός Ν760 «Έγγραφο μεταφοράς πολλαπλών μέσων / συνδυασμένης μεταφοράς» με τον αριθμό της ενιαίας σύμβασης μεταφοράς. β) Σο τελωνείο εξαγωγής έχει οριστεί να διεκπεραιώνει και διαδικασίες εξόδου. Αν και το τελωνείο όπου γίνεται η φυσική έξοδος των εμπορευμάτων είναι διαφορετικό από το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής, εντούτοις το τελωνείο εξαγωγής έχει οριστεί να διεκπεραιώνει τις διατυπώσεις εξόδου. την περίπτωση αυτή, στη θέση 29 της διασάφησης αναγράφεται ο κωδικός του τελωνείου αυτού. Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις: Εξαγωγή μέσω δικτύου αγωγών και ηλεκτρικής ενέργειας εξόδου είναι το τελωνείο που καθορίζεται από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας στην περίπτωση της μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω δικτύου αγωγών και της ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 793 παρ.2 (α) ΔΕΚΣΚ). την Ελλάδα ως αρμόδια τελωνεία για εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχουν οριστεί: το Α Πειραιά, το Α Θεσσαλονίκης, και το τελωνείο Αντίκυρων. Εξαγωγή που ακολουθείται από καθεστώς διαμετακόμισης τις περιπτώσεις που συμπίπτει το τελωνείο εξαγωγής/εξόδου με το τελωνείο αναχώρησης, στη θέση 29 της διασάφησης εξαγωγής αναγράφεται ο κωδικός του τελωνείου εξαγωγής. Παράδειγμα 1 ο : Εξαγωγή οδικώς από κύδρα για Ελβετία με υπαγωγή των εμπορευμάτων σε καθεστώς διαμετακόμισης 68

7 Σο τελωνείο εξαγωγής ( κύδρας) είναι και τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος διαμετακόμισης. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται και τελωνείο εξόδου (θέση 29 της διασάφησης εξαγωγής) Παράδειγμα 2 ο : Εξαγωγή οδικώς από τ Πειραιά για Ρωσία με καθεστώς TIR Σο τελωνείο εξαγωγής (τ Πειραιά) θεωρείται και τελωνείο εξόδου (θέση 29 της διασάφησης εξαγωγής) Πλοίο τακτικής γραμμής που αναχωρεί για έναν άλλο λιμένα εντός της Κοινότητας Σα εμπορεύματα που διακινούνται θαλασσίως με πλοίο τακτικής γραμμής θεωρείται ότι δεν εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Ψς εκ τούτου στην περίπτωση αυτή, τελωνείο εξόδου δεν είναι δυνατόν να ορισθεί το τελωνείο του λιμένα φόρτωσης στο εν λόγω πλοίο. Παραδείγματα: α) εξαγωγής είναι το τελωνείο Αθηνών. Σα εμπορεύματα φορτώνονται στην Ηγουμενίτσα σε πλοίο τακτικής γραμμής, με το οποίο μεταφέρονται έως το Μπάρι όπου και φορτώνονται σε πλοίο μη τακτικής γραμμής με προορισμό τον Καναδά. Ψς τελωνείο εξόδου ορίζεται το τελωνείο στο λιμάνι του Μπάρι. β) εξαγωγής είναι το τελωνείο Αθηνών. Σα εμπορεύματα φορτώνονται στην Ηγουμενίτσα σε πλοίο μη τακτικής γραμμής με το οποίο μεταφέρονται έως το Μπάρι όπου και φορτώνονται σε πλοίο μη τακτικής γραμμής με προορισμό τον Καναδά. ε αυτήν την περίπτωση τελωνείο εξόδου ορίζεται το τελωνείο Ηγουμενίτσας (άρθρο 793 παρ.2). Εξαγωγή εμπορευμάτων που μεταφέρονται με πλοίο ή αεροσκάφος υπό το καθεστώς απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης επιπέδου ΙΙ (άρθρα 445 και 448 ΔΕΚΤΚ) εξόδου είναι το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου τα κοινοτικά εμπορεύματα φορτώνονται σε πλοίο ή αεροσκάφος υπό καθεστώς απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης επιπέδου ΙΙ (άρθρα 445 και 448 ΔΕΚΣΚ) και προσδιορίζονται στην φορτωτική με καθεστώς «Φ» (άρθρο 793β (2) ΔΕΚΣΚ). Εξαγωγή με ενιαία σύμβαση μεταφοράς εξόδου είναι το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς για τη μεταφορά τους, σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 793 παρ.2 (β) ΔΕΚΣΚ. Ειδικότερα εφόσον ο διασαφιστής υποβάλλει σχετικό αίτημα μπορεί να θεωρείται ως τελωνείο εξόδου το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων, τις ταχυδρομικές αρχές, τις αεροπορικές ή τις ναυτιλιακές εταιρείες, στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς για τη μεταφορά τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς, θαλασσίως ή ταχυδρομικώς (μπορούν να συνδυαστούν πολλαπλά μέσα μεταφοράς και οδικά εφόσον η φυσική έξοδος από το τελωνειακό έδαφος γίνει σιδηροδρομικώς, ταχυδρομικώς, αεροπορικώς ή θαλασσίως). 69

8 Παράδειγμα: Εξαγωγή από Θεσσαλονίκη για ΗΠΑ και ύπαρξη ενιαίας σύμβασης μεταφοράς από Θεσσαλονίκη για ΗΠΑ (μέσω του λιμένα Αμβούργου) σιδηροδρομικώς/θαλασσίως (συνδυασμένη μεταφορά). τη θέση 29 της διασάφησης εξαγωγής δηλώνεται το Α Θεσσαλονίκης ως τελωνείο εξόδου το σημείο αυτό επισημαίνεται ότι από τη λειτουργία «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων» συμπληρώνεται στη θέση 44 της διασάφησης ο κωδικός Ν760 «Έγγραφο μεταφοράς πολλαπλών μέσων / συνδυασμένης μεταφοράς» με τον αριθμό της ενιαίας σύμβασης μεταφοράς. 1.3 Πληροφορίες στο τελωνείο εξόδου κατά την έξοδο των εμπορευμάτων Σο.Ε.Ε. και τα εμπορεύματα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια παραλαβής για εξαγωγή πρέπει να προσκομίζονται μαζί στο τελωνείο εξόδου. Η υποχρέωση αυτή βαρύνει κατά κύριο λόγο τον υπόχρεο του καθεστώτος δηλαδή τον εξαγωγέα. υνήθως ωστόσο η ευθύνη αυτή μεταβιβάζεται από τον εξαγωγέα στο πρόσωπο με το οποίο έχει συμβληθεί για να μεταφέρει τα εμπορεύματα, δηλαδή στον μεταφορέα που καθίσταται το υπεύθυνο πρόσωπο για την παροχή πληροφοριών στο τελωνείο εξόδου για την άφιξη των εμπορευμάτων σε αυτό. 70

9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 Τποχρεωτικές θέσεις ανά τύπο Διασάφησης *Σα πεδία είναι προαιρετικά ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΗΘΗ ΕΛΛΙΠΗ ΤΜΠΛ/ΣΙΚΗ ΣΤΠΟ Δ/Η A,D B,E Φ 1 (α,β) 1 (α,β) 1 (α,β) (1) 7 (1) 14 8 (2) 8 (2) (18) 15 (18) 21 (4) (19) 18 (3) (19) 26 (6) 21 (4) (19) (5) (7) (7) (6) (9) 29 37α 37 (α,β) (12) 40 (10) 32 (7) 44-4 (13) 41 (11) (8) S13 (14)* (9) S29 (15)* 49 (9) 37 (α,β) S32 (16)* (10) 41 (11) 44-1 (12) 44-4 (13) (9) S13 (14)* S29 (15)* S32 (16)* 71

10 (1) υμπληρώνεται εναλλακτικά με τη θέση 44 (φορτωτικά έγγραφα). Αν η τιμή του πεδίου S 32 είναι «Α» τότε και οι δύο θέσεις (7 και 44) συμπληρώνονται προαιρετικά. (2) Αν ο παραλήπτης στην Σρίτη χώρα είναι EORI τότε αναγράφονται η χώρα και ο αναγνωριστικός του αριθμός και ανακτώνται τα λοιπά στοιχεία. Αν όχι, δεν συμπληρώνεται τίποτα στη θέση του αναγνωριστικού αριθμού και συμπληρώνονται όλα τα λοιπά στοιχεία (Φώρα, Επωνυμία, Οδός κλπ). (3) υμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο για τα επιδοτούμενα. Δεν συμπληρώνεται: α)στην περίπτωση που ο τρόπος εσωτερικής μεταφοράς (θέση 26) είναι «5» ή «7» και β) στην περίπτωση που το προηγούμενο καθεστώς (θέση 37) είναι 71 ή 78. (4) Για όλους τους τύπους δ/σεων (θέση 1β) δεν συμπληρώνεται η εθνικότητα του μεταφορικού μέσου όταν στη θέση 25 έχουμε «2» ή «5» ή «7». Για τις δ/σεις τύπου Φ,Τ και Ζ δεν συμπληρώνεται ποτέ η ταυτότητα του μεταφορικού μέσου. (5) υμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο όταν το αιτούμενο καθεστώς (θέση 37α) είναι 21 ή 22. (6) Δεν συμπληρώνεται όταν οι διατυπώσεις εξαγωγής πραγματοποιούνται στο σημείο εξόδου από την Κοινότητα. (7) Αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα. (8) υμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο για τα επιδοτούμενα. (9) υμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο όταν το προηγούμενο καθεστώς είναι 71 ή 78. (10) Για τις δ/σεις τύπου Α ή D συμπληρώνεται μόνο όταν το αιτούμενο καθεστώς είναι 31 και το προηγούμενο είναι ένα εκ των 00,51,53,71,78 και 91. Για τις δ/σεις τύπου Φ, Τ και Ζ συμπληρώνεται με τις αρχικές δ/σεις. (11) υμπληρώνεται υποχρεωτικά αν για τον κωδικό του εμπ/τος υπάρχει στο TARIC μέτρο συμπληρωματικές μονάδες. (12) υμπληρώνεται εναλλακτικά με τη θέση 7 (UCR).Αν η τιμή του πεδίου S 32 είναι «Α» τότε συμπληρώνεται προαιρετικά. (13) υμπληρώνεται υποχρεωτικά ο κωδικός επικινδύνων εμπορευμάτων εφόσον συντρέχει περίπτωση. (14) υμπληρώνονται κατά χρονολογική σειρά οι κωδικοί των χωρών μέσω των οποίων διέρχονται τα εμπορεύματα μεταξύ της χώρας εξαγωγής (15α) και της χώρας προορισμού (17α). (15) υμπληρώνεται με τους αντίστοιχους κωδικούς που αναφέρονται στο παρ. 30Α του καν.(εοκ) 2454/93, εφόσον η πληροφορία είναι διαθέσιμη. (16) Αποδεκτές τιμές για το ECS οι Α,Β και Ε. Αν δηλωθεί η τιμή Ε τότε αυτός που υποβάλλει τη δήλωση και ο(οι) εξαγωγέας(-είς) πρέπει να είναι AEOS ή AEOF. ε μία πολυκλασσική διασάφηση: i. Αν υπάρχει ένας εξαγωγέας, το πιστοποιητικό του ΤΟ αναφέρεται στη θέση 44 του 1 ου είδους ii. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός εξαγωγείς στην ίδια Δήλωση, στη θέση 44 κάθε είδους αναφέρεται το σχετικό πιστοποιητικό. iii. Αν μεσολαβεί εκτελωνιστής, το πιστοποιητικό ΤΟ αναφέρεται στο 1 ο είδος. (17) Φώρος (Ε). Απλουστευμένη διαδικασία, αποτελέσματα ελέγχου Α3 (σφραγίδες, αρ/σημεία) κατά περίπτωση. (18) Εάν ο δείκτης Ειδικής Περίστασης είναι Α ή Β, το πεδίο συμπληρώνεται προαιρετικά. ε κάθε άλλη περίπτωση συμπληρώνεται υποχρεωτικά) 72

11 (19) Η θέση 22 (τιμολόγιο) είναι υποχρεωτική και για τα καθεστώτα της εξαγωγής 10 και 31, εφόσον στην θέση 44-1 υπάρχει ο κωδικός Ν380 (Εμπορικό Σιμολόγιο). ΗΜΕΙΨΕΙ: 1) Όταν η δ/ση αφορά επιδοτούμενα προϊόντα ο επιτρεπτός τύπος δ/σης (θέση 1α ) είναι μόνο Α ή D. 2) τις πολυκλασσικές δ/σεις, όταν υπάρχουν περισσότερες από μια τιμές για τις θέσεις 2,7,8,15,17 και S 29, τότε δεν συμπληρώνονται σε επίπεδο βασικών στοιχείων ΕΔΕ, αλλά σε επίπεδο ειδών. Ειδικά για τις θέσεις 2 και 8 συμπληρώνεται η ειδική μνεία «00200». 3) Όταν διαφορετικά είδη περιλαμβάνονται στην ίδια συσκευασία, τότε στο 1 ο είδος συμπληρώνεται ο αριθμός δεμάτων και στα υπόλοιπα είδη είναι αποδεκτή η τιμή «0» (μηδέν). Εξυπακούεται ότι το πεδίο «σημεία και αριθμοί» είναι κοινό στα είδη αυτά. 4) τα αιτούμενα καθεστώτα 10 και 31, για να γίνει αποδεκτή η Διασάφηση, απαιτείται στη θέση 44-1, να υπάρχει μία εγγραφή με τον τύπο πιστοποιητικού Ν380 ή 1380 (ο κωδικός 1380 μπαίνει όταν δεν υπάρχει εμπορικό τιμολόγιο π.χ. εξαγωγή επί παρακαταθήκη). 5) τα αιτούμενα καθεστώτα 21, 22 και 23, για να γίνει αποδεκτή η Διασάφηση, απαιτείται στη θέση 44-1, να υπάρχει μία εγγραφή με τον τύπο πιστοποιητικού Ν380 ή Ν325. 6) τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποια από τα πρόσωπα (Αποστολέας/Εξαγωγέας θέση 2 ή/και Αντιπρόσωπος θέση 14) που δηλώνονται στη διασάφηση εξαγωγής είναι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Υορείς, ο αριθμός πιστοποιητικού που τους έχει χορηγηθεί συμπληρώνεται στη θέση 44-1 της διασάφησης. Για τη συμπλήρωση της θέσης 44-1 με τους αριθμούς των πιστοποιητικών Εγκεκριμένου Οικονομικού Υορέα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί Τ022 «Αποστολέας» ή Τ025 «Αντιπρόσωπος» κατά περίπτωση. ημειώνεται ότι οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Υορείς που έχουν λάβει πιστοποιητικό ΑΕΟ από την Ελλάδα, στις διασαφήσεις που υποβάλουν στη χώρα μας θα συμπληρώνουν στους εν λόγω κωδικούς τον εθνικό αριθμό πιστοποιητικού που εκδίδεται από το Τποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων του ICISnet. 7) τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των δεδομένων ασφάλειας και προστασίας του παραρτήματος 30Α των ΔΕΚΣΚ και ο αποστολέας/εξαγωγέας των εμπορευμάτων είναι κάτοχος πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Υορέα Ασφάλειας και Προστασίας (AEOS) ή Σελωνειακών Απλουστεύσεων/Ασφάλειας και Προστασίας (AEOF), εκτός από τη συμπλήρωση της θέσης 44-1 ως άνω, συμπληρώνεται και η ένδειξη ειδικής περίστασης Ε στη θέση S32 της καρτέλας «Πρόσθετα στοιχεία 30Α» (παλαιό έντυπο ασφάλειας και προστασίας), βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί με την ΕΔΤΟ Δ19Α ΕΞ 2012 / Επιπλέον, όταν ο παραλήπτης της τρίτης χώρας αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Υορέας στα πλαίσια συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ της Ένωσης και της εκάστοτε τρίτης χώρας, η θέση 44-1 συμπληρώνεται και με τον αριθμό αναγνώρισης που έχει χορηγηθεί για αυτό το σκοπό στον παραλήπτη της τρίτης χώρας από την Ένωση (αντί του αριθμού του πιστοποιητικού που του έχει χορηγηθεί από την τρίτη χώρα). την περίπτωση αυτή, για τη συμπλήρωση της θέσης 44-1 χρησιμοποιείται ο κωδικός πιστοποιητικού Τ

12 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5 Προθεσμίες υποβολής τελωνειακής διασάφησης Η προθεσμία για την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς, την χρονική διάρκεια της μεταφοράς και το είδος συσκευασίας των εμπορευμάτων, τα οποία εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Ειδικότερα οι επιμέρους προθεσμίες έχουν ως εξής: A. Θαλάσσια μεταφορά Κατάσταση εμπορευμάτων 1 Υορτία εντός εμπορευματοκιβωτίων πλην των περιπτώσεων 3 και 4 του παρόντος πίνακα, 2 Υορτία χύδην/χύδην εντός συσκευασίας πλην των περιπτώσεων 3 και 4 στον παρόντα πίνακα, 3 Διακίνηση μεταξύ: του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας (με εξαίρεση τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα ή τα Κανάρια Νησιά) και της Γροιλανδίας, Νήσων Υερόε, Θέουτας, Μελίλλας, Νορβηγίας Ισλανδίας ή λιμένων της Βαλτικής Θάλασσας, λιμένων της Βόρειας Θάλασσας, λιμένων της Μαύρης Θάλασσας,της Μεσογείου, ή όλων των λιμένων του Μαρόκου, 4 για διακίνηση, σε περιπτώσεις άλλες εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο σημείο 3), μεταξύ: των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων, των Αζορών, της Μαδέρας, των Κανάριων Νησιών και εδαφών εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και όταν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από 24 ώρες Προθεσμία τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την φόρτωση στο πλοίο με το οποίο πρόκειται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την αναχώρηση από τον λιμένα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας τουλάχιστον δύο ώρες πριν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν τον λιμένα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας τουλάχιστον δύο ώρες πριν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν τον λιμένα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. B. Αεροπορική Μεταφορά 74

13 Κατάσταση εμπορευμάτων Προθεσμία 1 Αεροπορική μεταφορά, τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την αναχώρηση από αερολιμένα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας Γ. ιδηροδρομική μεταφορά και μεταφορά μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών Κατάσταση εμπορευμάτων 1 ιδηροδρομική μεταφορά και μεταφοράς μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών Προθεσμία τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την αναχώρηση από το τελωνείο εξόδου Δ. Οδική Μεταφορά Κατάσταση εμπορευμάτων Προθεσμία 1 Οδική μεταφορά τουλάχιστον μία ώρα πριν από την αναχώρηση από το τελωνείο εξόδου Ε. ΕΞΑΓΨΓΗ ΓΕΨΡΓΙΚΨΝ τις περιπτώσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612 /2009 της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού καθορίζονται οι προθεσμίες για την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής των γεωργικών προϊόντων τα οποία δικαιούνται επιστροφών. Σ. ΓΡΑΠΣΗ ΔΙΑΑΥΗΗ Όταν η τελωνειακή διασάφηση δεν κατατίθεται μέσω της τεχνικής επεξεργασίας δεδομένων, η προθεσμία που καθορίζεται για όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις πλην των ανωτέρω αναγραφόμενων περιπτώσεων 1.και 2. (δηλ. πλην των Εμπορευματοκιβωτίων και Φύδην/Φύμα, μεγάλων αποστάσεων) είναι τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν τα εμπορεύματα αναχωρήσουν για να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ε. Ε. Ζ. ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΜΗ ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ECS Εάν το μηχανογραφικό σύστημα των τελωνειακών αρχών είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας, εξακολουθούν να ισχύουν οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Η. ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΜΕΣΑΥΟΡΣΨΕΨΝ την περίπτωση διακίνησης στην οποία χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός μέσα μεταφοράς, όπου τα εμπορεύματα μεταφορτώνονται από το ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο για τη μεταφορά τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, η προθεσμία υποβολής της διασάφησης είναι η προθεσμία που εφαρμόζεται στο μέσο μεταφοράς που εγκαταλείπει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 592β των ΔΕΚΣΚ. 75

14 Θ. ΤΝΔΤΑΜΕΝΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ την περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς, όπου το ενεργό μέσο μεταφοράς που διέρχεται τα σύνορα μεταφέρει μόνο ένα άλλο ενεργό μέσο μεταφοράς, η προθεσμία κατάθεσης της διασάφησης είναι η προθεσμία που προβλέπεται αντίστοιχα για το ενεργό μέσο μεταφοράς που διέρχεται τα σύνορα, όπως ορίζεται στο άρθρο 592β (π.χ. Υορτηγό αυτοκίνητο πάνω σε πλοίο για την εξαγωγή των εμπορευμάτων τα οποία μεταφέρονται με το φορτηγό εφαρμόζεται η προθεσμία για το πλοίο). Ι. ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΜΥΨΝΙΕ Οι προθεσμίες που ορίζονται στα άρθρα 592β και 592γ δεν εφαρμόζονται όταν διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών απαιτούν την ανταλλαγή στοιχείων της τελωνειακής διασάφησης σε προθεσμίες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα. ΙΑ. ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ε κάθε περίπτωση, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνου πριν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. τα εμπορεύματα μπορεί να χορηγηθεί άδεια παραλαβής αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση κινδύνου και τα αποτελέσματά της το επιτρέπουν. Αυτό σημαίνει ότι πέραν του όποιου χρονικού προγραμματισμού του εξαγωγέα (και ειδικότερα σε περιπτώσεις καθυστερημένης υποβολής της διασάφησης εξαγωγής πρωτίστως προέχει και απαιτείται να ολοκληρωθεί η ανάλυση κινδύνων που διενεργείται από το τελωνείο εξαγωγής). 76

15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6 Κατάλογος Μηνυμάτων IE ONOMAΙΑ ΑΝΑΥΟΡΑ IE501 AER C_AER_SND IE502 IE503 Declaration Request AER Response C_EXP_REQ C_AER_RSP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ τοιχεία Αναμενόμενης Αίτημα παροχής στοιχείων Διασάφησης Απάντηση με τα στοιχεία Αναμενόμενης ΑΠΟ ΠΡΟ Παρατηρήσεις Πραγματικό Δηλωθέν Πραγματικό Περιλαμβάνει την τελευταία εκδοχή των στοιχείων της Διασάφησης από το τελωνείο εξαγωγής με επιπλέον τα αποτελέσματα ελέγχου και τα αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου και αποστέλλεται στο δηλωθέν τελωνείο αυτόματα με την Εκτύπωση του υνοδευτικού Εγγράφου. Αποτελεί αίτημα του πραγματικού τελωνείου προς το τελωνείο για να αποστείλει με την σειρά του τα στοιχεία μιας διασάφησης για την οποία δεν έχει ληφθεί IE501. Αποστέλλεται αυτόματα στην περίπτωση που υπάρχει IE 507 το οποίο περιλαμβάνει άγνωστο MRN προς το Πραγματικό τελωνείο (π.χ. Περιπτώσεις Εκτροπής ή άλλοι λόγοι ) και χειροκίνητα όταν δεν υπάρχει. Αυτόματη απάντηση του τελωνείου στο αίτημα του τελωνείου θετική με τα στοιχεία της διασάφησης ή αρνητική. 77

16 IE ONOMAΙΑ ΑΝΑΥΟΡΑ IE504 IE505 IE507 Declaration Amendment Acceptance Declaration Amendment Rejection Arrival at exit E_EXP_AAC E_EXP_ARJ E_ARR_EXT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ Αποδοχή Σροποποίησης της Διασάφησης Απόρριψη τροποποίησης διασάφησης εξαγωγής Άφιξη στο σημείο ΑΠΟ ΠΡΟ Παρατηρήσεις Εξαγωγέας/ διασαφιστής/ μεταφορέας στην έξοδο Διασαφιστή/ Εξαγωγέα Διασαφιστή/ Εξαγωγέα Πραγματικό Αποδοχή τροποποίησης της Διασάφησης Αυτόματο εκτός αν πρόκειται για αλλαγή συγκεκριμένων πεδίων. Αυτόματη Απόρριψη αιτήματος τροποποίησης μιας διασάφησης εξαγωγής και οι λόγοι απόρριψης αυτού πιο συγκεκριμένα περιπτώσεις όπου η διασάφηση βρίσκεται σε επιχειρησιακή κατάσταση στο τελωνείο κατά την οποία δεν μπορεί να δεχθεί τροποποιήσεις (αποδεσμεύτηκε για εξαγωγή ΙΕ529, ή εξαγωγή απορρίφθηκε ΙΕ551) ή κατά την περίοδο που βρίσκεται υπό έλεγχο (ΙΕ560). Φειροκίνητα αν πρόκειται για συγκεκριμένα πεδία. Επίσης απορρίπτεται αυτόματα όταν ζητείται τροποποίηση της θέσης 1 ή 37α Γνωστοποίηση Άφιξης στην Έξοδο από τον Διασαφιστή / Εξαγωγέα/ αντιπρόσωπο / μεταφορέα στην έξοδο ισχύει μόνο στις θαλάσσιες και αεροπορικές. το εν λόγω μήνυμα γνωστοποιεί την άφιξη των εμπορευμάτων στην έξοδο και εάν τα προορίζει για άμεση έξοδο ή για αποθήκευση. Παραλαμβάνεται αυτόματα από το τελωνείο 78

17 IE ONOMAΙΑ ΑΝΑΥΟΡΑ IE508 IE509 IE510 IE513 IE514 Arrival at Exit Rejection Cancellation Decision Cancellation Notification Declaration Amendment Cancellation Request E_REJ_EXT E_CAN_EXP C_CAN_EXP E_EXP_AMD E_EXP_CAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ Απόρριψη Άφιξης στην Έξοδο Γνωστοποίηση Απόφασης σχετικά με την Ακύρωση Διασάφησης (Θετική ή Αρνητική ) Γνωστοποίηση Ακύρωσης Διασάφησης Αίτημα Σροποποίησης Διασάφησης Αίτημα Ακύρωσης Διασάφησης 79 ΑΠΟ ΠΡΟ Παρατηρήσεις Πραγματικό Εξαγωγέα/ διασαφιστή Εξαγωγέα/ διασαφιστή Εξαγωγέα/ διασαφιστή/ μεταφορέας στην έξοδο Διασαφιστή/ Εξαγωγέα Δηλωθέν Αυτόματη απόρριψη της γνωστοποίησης άφιξης στην έξοδο ύστερα από ελέγχους επικύρωσης και λειτουργικά λάθη Φειροκίνητη γνωστοποίηση της απόφασης για ακύρωση ή αποδοχή μιας διασάφησης εξαγωγής προς τον Διασαφιστή /Εξαγωγέα Απορρίπτεται στην περίπτωση όπου στο τελωνείο α) αποτελέσματα ελέγχουν Β1 στην έξοδο β) έχει γίνει έξοδος Με αυτό το μήνυμα γνωστοποιείται στο τελωνείο η απόφαση ακύρωσης μιας διασάφησης Με επέμβαση του τελωνειακού χρήστη Με το μήνυμα αυτό υποβάλλεται ένα αίτημα τροποποίησης μιας διασάφησης από τον Εξαγωγέα / Διασαφιστή το οποίο και παραλαμβάνεται αυτόματα από το τελωνείο Ένα αίτημα ακύρωσης συνήθως μπορεί να αποσταλεί σε κάθε στιγμή της διαδικασίας εκτός από την περίοδο που διενεργείται έλεγχος και παραλαμβάνεται Αυτόματα από το τελωνείο. Απορρίπτεται στην περίπτωση όπου στο τελωνείο α) έχει υποβληθεί έγκυρο ΙΕ547 και υπάρχει μερική έξοδος β) αποτελέσματα

18 IE ONOMAΙΑ ΑΝΑΥΟΡΑ IE515 IE516 Declaration Declaration Rejected E_EXP_DAT E_EXP_REJ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ Διασάφηση Απόρριψη Διασάφησης IE518 Exit Results C_EXT_RES Αποτελέσματα IE521 IE522 IE524 Diversion Rejection Notification Exit Release Rejection Forwarded Arrival Advice E_DIV_REJ E_EXT_REJ C_ARR_FW D Γνωστοποίηση Απόρριψης Αιτήματος Εκτροπής Απόρριψη Απελευθέρωσης προς Έξοδο Προωθήθηκαν στοιχεία Άφιξης 80 ΑΠΟ ΠΡΟ Παρατηρήσεις Εξαγωγέας/ διασαφιστής Πραγματικό Πραγματικό Πραγματικό Εξαγωγέα/ διασαφιστή Μεταφορέα στην έξοδο Μεταφορέα στην έξοδο Δηλωθέν ελέγχουν Β1 στην έξοδο γ) έχει γίνει έξοδος και δεν μπορεί να το ξέρει το τελωνείο εξαγωγής Η καθεαυτή υποβολή της διασάφησης με Νομική ισχύ. Αυτόματη Παραλαβή Αυτόματο μήνυμα απόρριψης της Διασάφησης και οι λόγοι απόρριψης Με το μήνυμα αυτό αποστέλλονται από τον υπάλληλο του τελωνείου χειροκίνητα προς το τελωνείο τα αποτελέσματα ελέγχου Β1 άμεσα μετά τον έλεγχο και Α4, Α1 μετά την πιστοποίηση της των Εμπορευμάτων Α2 όταν δεν γίνεται έλεγχος Όταν έχει παραληφθεί ΙΕ590 το μήνυμα αποστέλλεται αυτόματα. Με το μήνυμα αυτό απορρίπτεται αυτόματα ένα αίτημα εκτροπής Διασάφησης εξαγωγής το MRNτης οποίας περιλαμβάνεται στο ΙΕ507 Αποστέλλεται αυτόματα μετά από την καταχώρηση αποτελεσμάτων ελέγχου Β1 στην έξοδο Με το μήνυμα αυτό γνωστοποιείται στο δηλωθέν τελωνείο μιας συγκεκριμένης διασάφησης ότι η Άφιξη της εν λόγω αποστολής εμπορευμάτων πραγματοποιήθηκε σε

19 IE ONOMAΙΑ ΑΝΑΥΟΡΑ IE525 IE527 Exit Release Notification Query E_EXT_REL C_EXP_QUE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ Γνωστοποίηση Απελευθέρωσης προς Έξοδο Ερώτημα για μια Εξαγωγή ΑΠΟ ΠΡΟ Παρατηρήσεις Πραγματικό Οποιαδήποτε τελωνειακή Αρχή Εξαγωγέα/ διασαφιστή άλλο τελωνείο εξόδου (Πραγματικό) και συνεπώς πραγματοποιήθηκε Εκτροπή της αποστολής, Σο μήνυμα αποστέλλεται αυτόματα Με το εν λόγω μήνυμα ενημερώνεται ο διασαφιστής /Εξαγωγέας ότι το τελωνείο δίνει την άδεια για άμεση έξοδο ή αποθήκευση των εμπορευμάτων. Αυτό γίνεται αυτόματα μετά την απόφαση του επόπτη για κατά δήλωση (Α2 - μη έλεγχος) ή την καταχώρηση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων ελέγχου (Α1, Α4 ) Με το μήνυμα αυτό μπορούν να αναζητηθούν στοιχεία για μια εξαγωγή βάσει ενός MRN. Σο μήνυμα αποστέλλεται από οποιαδήποτε τελωνειακή αρχή προς το IE528 IE529 MRN Allocated Release for E_MRN_EXP E_REL_EXP Αποδόθηκε MRN εξαγωγής Απελευθέρωση προς εξαγωγή Εξαγωγέα/ διασαφιστή Εξαγωγέα/ διασαφιστή Φειροκίνητο Αυτόματη απόδοση MRN στα στοιχεία μιας υποβληθείσας διασάφησης Σο μήνυμα αυτό γνωστοποιεί στον Εξαγωγέα /Διασαφιστή ότι το τελωνείο εξαγωγής δίνει την άδεια παράδοσης προς Εξαγωγή. Αποστέλλεται αυτόματα με την εκτύπωση συνοδευτικού 81

20 IE ONOMAΙΑ ΑΝΑΥΟΡΑ IE538 IE547 IE548 IE551 IE560 IE561 IE582 IE583 IE584 Response to Query Manifest Presentation Manifest Validation No Release Contr oldecisionn otification Exit Control Decision Notification Request on Non-exited Information about Nonexited Follow-Up Request C_EXP_RSP E_exp_MAN E_exp_Mva E_EXP_NRL E_EXP_CTR E_EXT_CTR E_REQ_EXT E_EXT_RSP C_EXP_FUR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ Απάντηση σε ερώτημα για μια εξαγωγή Προσκόμιση καταλόγου ειδών Διασάφησης Έλεγχος επικύρωσης καταλόγου ειδών εξαγωγής Μη απελευθέρωση για εξαγωγή Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου Αναζήτηση για μη εξαχθείσα Εξαγωγή Πληροφορία για μια μη εξαχθείσα Εξαγωγή Αίτημα Έρευνας ΑΠΟ ΠΡΟ Παρατηρήσεις Μεταφορέας Πραγματικό Πραγματικό Έξοδο Εξαγωγέας/ διασαφιστής Οποιαδήποτε Αρχή Πραγματικό Έξοδο Μεταφορέας Εξαγωγέα/ διασαφιστή Εξαγωγέα/ διασαφιστή Μεταφορέας στην έξοδο Εξαγωγέα/ διασαφιστή Είναι η απάντηση σε ένα ερώτημα για μια εξαγωγή Αποστέλλεται Αυτόματα από το τελωνείο Αυτόματη παραλαβή. Σο σύστημα ελέγχει MRN αριθμό είδους τα σημεία και αριθμούς, αριθμό συσκευασιών, μεικτή μάζα, και περιγραφή εμπορευμάτων Θετικό ή Αρνητικό αποτέλεσμα Αυτόματο Αυτόματο μετά από καταχώρηση αποτελεσμάτων ελέγχου Β1 Φειροκίνητο Φειροκίνητο Φειροκίνητο Αυτόματη παραλαβή Φειροκίνητο 82

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2)

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2) ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κ.Α.: 280.3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5040146 ΕΞ 2013 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ Δ/ΝΗ 19 Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ12Η-Μ4Π ΕΙΑΓΨΓΗ

ΑΔΑ: ΒΛ12Η-Μ4Π ΕΙΑΓΨΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α.

Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO 1 Οικονομικός Φορέας Ορισμός: Πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή ειδών για δωρεάν διανομή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή ειδών για δωρεάν διανομή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. 1. Δ/ΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ Tμήμα Γ : Δασμολογικών και Υορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 28 Κατηγορίες απλουστευμένων διαδικασιών Ελλιπής ιασάφηση (περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες) Απλουστευμένη ιασάφηση Τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης. Βήμα 1 ο. Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο. Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο

Υποβολή δήλωσης. Βήμα 1 ο. Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο. Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο Υποβολή δήλωσης Βήμα 1 ο Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο Στο πεδίο «Αναζήτηση Κωδικού» αναγράφετε τον οκταψήφιο κωδικό του εμπορεύματος και κατόπιν κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Αποδεκτές περιγραφές εμπορευμάτων κατά την υποβολή των Συνοπτικών Διασαφήσεων Εισόδου και Εξόδου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Αποδεκτές περιγραφές εμπορευμάτων κατά την υποβολή των Συνοπτικών Διασαφήσεων Εισόδου και Εξόδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αποδεκτές περιγραφές εμπορευμάτων κατά την υποβολή των Συνοπτικών Διασαφήσεων Εισόδου και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Τελωνειακή πολιτική Τελωνειακή πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Κωδ. Αρχείου 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ: Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013 1. Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Κωδ. Αρχείου 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ: Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013 1. Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9-1-2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φορτοεκφορτωτικές εργασίες επί γενικών εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING)

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING) ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING) Η φορτωτική (bill of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αιτήσεων για έγκριση χορήγησης Άδειας Αλίευσης εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ενωσης Γενικη ιευθυνση Ενεργειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, παρέχονται οι ακόλουθες επισημάνσεις:

ΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, παρέχονται οι ακόλουθες επισημάνσεις: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.Δ19Α 5034357 ΕΞ 2013 19 Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Αριθ. Πρωτ:ΠΟΛ. 1170

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Αριθ. Πρωτ:ΠΟΛ. 1170 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Αριθ. Πρωτ:ΠΟΛ. 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, Τμήμα Γ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών

Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών Στη Δράση «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Προμηθευτή... 6 Στοιχεία Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές ΟΜΟΣΠΟΜ Λ»λ ΑΥΤΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ )ΛΑβ,θΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΡΑΙΝΟΕ «INTERMODAL CARGO SHUTTLE (ics)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ

ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΡΑΙΝΟΕ «INTERMODAL CARGO SHUTTLE (ics)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΡΑΙΝΟΕ «INTERMODAL CARGO SHUTTLE (ics)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 1. Γενικά -Εισαγωγή Η προσφερόμενη από την ΣΡΑΙΝΟΕ Τπηρεσία «INTERMODAL CARGO SHUTTLE ics» αφορά τη διακίνηση μονάδων διατροπικής

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου Οδηγία Έκδοση 2.0 Νοέμβριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Β. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς και οι Ειδικές Υπηρεσίες για την πραγματοποίηση μίας εξαγωγής και ποιες οι διαδικασίες και έγγραφα

Β. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς και οι Ειδικές Υπηρεσίες για την πραγματοποίηση μίας εξαγωγής και ποιες οι διαδικασίες και έγγραφα ΕΡΩΤΗΣΗ 12 ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ; ΕΡΩΤΗΣΗ 12 Α. Πως αναζητείται πελάτης στο εξωτερικό; Μια επιχείρηση που

Διαβάστε περισσότερα

- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και του εμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων.

- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και του εμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων. Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι, Στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου το διεθνές εμπόριο διαρκώς αναπτύσσεται, με ταυτόχρονη όμως αύξηση και των κινδύνων που το απειλούν, τα Τελωνεία πλέον του

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αιτήσεων Χορήγησης άδειας αλίευσης μικρών πελαγικών ειδών γαύρου και σαρδέλας με το εργαλείο γρι γρι PS και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα»

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Θέμα ημερίδας: «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Τα τελευταία 2,5 χρόνια η Τελωνειακή Υπηρεσία αλλάζει. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ------------------------- TIR_NCTS_INSTRUCTIONS. β)η αριθμ. Τ.2864/79/Β0019/4-7-2005 Δ.Υ.Ο.Ο. γ)η αριθμ. Τ.1480/ 23/ Β0019/20-3-2007 Δ.Υ.Ο.Ο.

Π.Δ. ------------------------- TIR_NCTS_INSTRUCTIONS. β)η αριθμ. Τ.2864/79/Β0019/4-7-2005 Δ.Υ.Ο.Ο. γ)η αριθμ. Τ.1480/ 23/ Β0019/20-3-2007 Δ.Υ.Ο.Ο. Κωδ. Αρχείου 210.12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ r e I. Κ A Β \ Λ Z M m E l ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αιτήσεων Χορήγησης άδειας αλίευσης μεγάλων πελαγικών (Ξιφία SWO & Μακρύπτερου Τόννου ALB)... 1 1.1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Υποβολή αίτησης Καταχώρισης Επωνυμίας, Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Ο Υπόχρεος συμπληρώνει και καταθέτει στο Συμβολαιογράφο αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ Α/Α Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση/σχόλιο /παρατήρηση 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2 & 7 Θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο αν ο εκτελωνιστής που θα αναλάβει το έργο του εκτελωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@yen.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Τ μ ή μ α 1 Π α ρ ο χ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν... 15. Τ μ ή μ α 2 Τ ε λ ω ν ε ι α κ ή α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ε υ σ η... 18

Τ μ ή μ α 1 Π α ρ ο χ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν... 15. Τ μ ή μ α 2 Τ ε λ ω ν ε ι α κ ή α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ε υ σ η... 18 L 269/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.10.2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.................................................. 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πεδίο της τελωνειακής νομοθεσίας,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013),

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΠΟΛ. 1126 Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ Ε 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1.Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β Γ Δ 2. 19 Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3. 33 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.) KAI ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα