Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών. ΗΥ-252 Ανηικειμενοζηπεθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ Βαζίληρ Φπιζηοθίδηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών. ΗΥ-252 Ανηικειμενοζηπεθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ Βαζίληρ Φπιζηοθίδηρ"

Transcript

1 ΗΥ252 Τελικό Διαγώνιζμα 20 Ιανοσαρίοσ 2010 Σελίδα 1 από 10 Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών ΗΥ-252 Ανηικειμενοζηπεθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ Βαζίληρ Φπιζηοθίδηρ Τελική Εξέηαζη (3 ώπερ) Ημεπομηνία: 20 Ιανοςαπίος 2011 Άζκηζη Άζκηζη Άζκηζη Άζκηζη Άζκηζη Άζκηζη Άζκηζη Σύνολο /12 /10 /27 /11 /12 /26 /9 /107 Ονομαηεπώνςμο: Απιθμόρ Μηηπώος: Άζκηζη 1 (12 μονάδερ) Χειπιζμόρ Εξαιπέζεων Η παξαθάησ κέζνδνο Java παίξλεη ζαλ όξηζκα έλαλ πίλαθα αθεξαίσλ θαη ππνινγίδεη ηνλ κέζν όξν ησλ αθεξαίσλ ηνπ πίλαθα. Η κέζνδνο κεηαγισηηίδεηαη επηηπρώο αιιά κπνξεί λα εγείξεη ηξεηο ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθέο εμαηξέζεηο θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο (run-time exceptions) αλάινγα κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη. public static int intarrayaverage(int[] intarray) { int sum = 0; for (int i = 0; i <= intarray.length; i++) (1) { sum = sum + intarray[i]; (2) return sum/intarray.length; (3) α) (6 μονάδερ) Υπνγξακκίζηε ζηελ αθόινπζε ιίζηα ηξεηο πηζαλέο εμαηξέζεηο πνπ κπνξεί λα εγείξεη ε κέζνδνο intarrayaverage() θαη ππνδείμηε ζε πνηα γξακκή ηνπ θώδηθά ηεο κπνξνύλ λα ζπκβνύλ. ArithmeticException ArrayIndexOutOfBoundsException ClassNotFoundException CommentTooLongException DataFormatException FontFormatException IndexOutOfBoundsException IOException NegativeArraySizeException NullPointerException NegativeZeroException StringIndexOutOfBoundsException TimeoutException UglyNameException UndefinedVariableException ArithmeticException (3) ArrayIndexOutOfBoundsException (2) NullPointerException (1) Basically get 2 marks for each answer, 1 for exception and 1 for location

2 ΗΥ252 Τελικό Διαγώνιζμα 20 Ιανοσαρίοσ 2010 Σελίδα 2 από 10 β) (6 μονάδερ) Δηνξζώζηε ηελ παξαπάλσ κέζνδν έηζη ώζηε λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία ησλ εμαηξέζεσλ πνπ έρεηε δώζεη ζαλ απάληεζε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα. public static int intarrayaverage(int [] intarray) { int sum = 0; if ((intarray == null) (intarray.length == 0)) return 0; for (int i = 0; i < intarray.length; i++) { sum = sum + intarray[i]; return sum/intarray.length; Basically get 3 marks for each correct correction made above. Άζκηζη 2 (10 μονάδερ) Κληπονομικόηηηα Κλάζεων & Πολςμοπθιζμόρ Γηα θάζε έλα από ηα παξαθάησ εξσηήκαηα γξάςηε ηη ζα ηππσζεί ζηελ ζηάληαξ έμνδν ηνπ αθόινπζνπ πξνγξάκκαηνο όηαλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνύο ησλ θιάζεσλ Java πνπ δίλνληαη: C x = new C(); System.out.println(x.foo()); Σε πεξίπησζε ιάζνπο, ζεκεηώζηε ην πξόβιεκα θαηά ηελ κεηάθξαζε ή ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πηζηεύεηε όηη ζα δεκηνπξγεζεί. (α) (5 μονάδερ) abstract class A { abstract int foo(); abstract int bar(a a); class B extends A { int bar(a a) { return 2; int foo() { return bar(this); class C extends B { int bar(a a) { return 3; 3 (β) (5 μονάδερ) abstract class A { int bar(a a) { return 0; int bar(b b) { return 1; int bar(c c) { return 2; class B extends A { int bar(a a) { return 3; int bar(b b) { return 4; int bar(c c) { return 5; class C extends B { int foo() { return ((A)this).bar((A)this); 3

3 ΗΥ252 Τελικό Διαγώνιζμα 20 Ιανοσαρίοσ 2010 Σελίδα 3 από 10 Άζκηζη 3 (27 μονάδερ) Χειπιζμόρ Πλαιζίος Σςλλογών Ανηικειμένων Σε απηή ηελ άζθεζε καο ελδηαθέξεη ε πινπνίεζε κηαο θιάζεο Java γηα ηνλ ρεηξηζκό ηνπ θαηαιόγνπ (catalog) ησλ βηβιίσλ κηαο βηβιηνζήθεο (Library). Γηα ιόγνπο απιόηεηαο, ππνζέηνπκε όηη ν θαηάινγνο δελ πεξηέρεη πνιιαπιά αληίηππα ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ. Κάζε βηβιίν ραξαθηεξίδεηαη από έλα ζύλνιν ιέμεσλ-θιεηδηώλ (index terms) πνπ πεξηγξάθνπλ ην πεξηερόκελό ηνπ. Σεκεηώζηε όηη ν ίδηνο όξνο κπνξεί λα πεξηγξάθεη παξαπάλσ από έλα βηβιία θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα ζεσξήζεηε ζηελ πινπνίεζε ηεο θιάζεο αληηζηνηρίζεηο κε πνιιαπιέο ηηκέο (Multi-Maps). Η βαζηθή ππεξεζία ηεο βηβιηνζήθεο πνπ ζέινπκε λα πινπνηήζνπκε απνδνηηθά, είλαη ε αλαδήηεζε βηβιίσλ ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο όξνπο: έλα βηβιίν επηζηξέθεηαη ζηελ απάληεζε κηαο εξώηεζεο, εάλ πεξηέρεη νπνηνδήπνηε από ηνπο όξνπο ηεο εξώηεζεο ζηελ πεξηγξαθή ηνπ. Βοήθεια: Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θιάζεο LibraryCatalog ζα πξέπεη λα βαζηζηείηε ζηηο δηεπαθέο ηεο Java Set θαη Map. Αμηνπνηήζηε ηηο καδηθέο (bulk) κεζόδνπο πνπ πξνζθέξνπλ απηέο νη δηεπαθέο όπσο addall() θαη retainall(). Μπνξείηε λα βξείηε ηα javadocs όισλ ησλ κεζόδσλ θαη ησλ δύν δηεπαθώλ ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ δηαγσλίζκαηνο. α) (13 μονάδερ) Υλοποιήζηε ηην κλάζη LibraryCatalog επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε αλαπαξάζηαζε ηνπ θαηαιόγνπ ησλ βηβιίσλ κηαο βηβιηνζήθεο ζύκθσλα κε ην Πιαίζην Σπιινγώλ Αληηθεηκέλσλ ηεο Java (Java Collection Framework). Πην ζπγθεθξηκέλα, δειώζηε ζηελ θιάζε ζαο πεδία γηα α) ηε ζπιινγή ησλ βηβιίσλ (collection) θαη β) ην επξεηήξην ησλ όξσλ ηνπ θαηαιόγνπ (termindex) ηεο βηβιηνζήθεο, επηιέγνληαο ηνπο θαηαιιειόηεξνπο ηύπνπο, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζαο δόζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Επηπιένλ, πινπνηήζηε ηνλ θαηαζθεπαζηή (constructor) ηεο θιάζεο ν νπνίνο παίξλεη ζαλ κνλαδηθό όξηζκα κηα ζπιινγή από βηβιία (Collection<Book> books) θαη αξρηθνπνηεί θαηάιιεια ηα δύν πεδία ηεο θιάζεο, κε βάζε ηελ παξάκεηξν απηή. Η ρξήζε γεληθώλ ηύπσλ (generics) ηεο Java δελ είλαη ππνρξεσηηθή. import java.util.*; public class Βοοκ { private String title; private Set<Author> authors; // ένα Set με αντικείμενα τύπου Author private Set<String> terms; // ένα Set με αντικείμενα τύπου String public String gettitle() {return title; public Set<Author> getauthors() {return authors; public Set<String> getterms(){return terms; public class LibraryCatalog { private Set<Book> collection; private Map<String,Set<Book>> termindex; public LibraryCatalog(Collection<Book> books) { collection = new HashSet<Book>(books); termindex = new HashMap<String,Set<Book>>(); for (Book b: collection) { for (String term: b.getterms()) { if (termindex.containskey(term)) termindex.get(term).add(b); else { Set<Book> idx = new HashSet<Book>(); idx.add(b); termindex.put(term,idx); private Set collection; private Map termindex; public LibraryCatalog(Collection books){ collection = new HashSet(); termindex=new HashMap(); for(object o:books){

4 ΗΥ252 Τελικό Διαγώνιζμα 20 Ιανοσαρίοσ 2010 Σελίδα 4 από 10 Book b = (Book)o; collection.add(b); for(object o2:b.getterms()){ String term=(string)o2; if(termindex.containskey(term)) ((Set)termIndex.get(term)).add(b); else{ Set idx=new HashSet(); idx.add(b); termindex.put(term,idx); β) (5 μονάδερ) Υλοποιήζηε ηην μέθοδο searchsome(string[] terms) ε νπνία επηζηξέθεη ην ζύλνιν ησλ βηβιίσλ πνπ πεξηέρνπλ ζηελ πεξηγξαθή ηνπο ηοσλάτιζηον έναν από ηνπο όξνπο ηνπ πίλαθα πνπ δίλεηαη ζαλ όξηζκα. Εάλ ν πίλαθαο όξσλ είλαη θελόο, ην θελό ζύλνιν ζα πξέπεη λα επηζηξέθεηαη. public Set searchsome(string[] terms) { Set<Book> found = new HashSet<Book>(); for (String term: terms) if (termindex.containskey(term)) found.addall(termindex.get(term)); return found; Set found = new HashSet(); for(string term : terms ) if(termindex.containskey(term)) found.addall((set)termindex.get(term)); return found; γ) (9 μονάδερ) Υλοποιήζηε ηην μέθοδο searchall(string[] terms) ε νπνία επηζηξέθεη ην ζύλνιν ησλ βηβιίσλ πνπ πεξηέρνπλ ζηελ πεξηγξαθή ηνπο όλοσς ηοσς όροσς ηνπ πίλαθα πνπ δίλεηαη ζαλ όξηζκα. Εάλ ν πίλαθαο όξσλ είλαη θελόο, ην θελό ζύλνιν ζα πξέπεη λα επηζηξέθεηαη. public Set searchall(string[] terms) { if (terms.length == 0) return collection; Set<Book> found = new HashSet<Book>(termIndex.get(terms[0])); for (int i = 1; i < terms.length &&!found.isempty(); i++) { if (termindex.containskey(terms[i])) found.retainall(termindex.get(terms[i])); else found.clear(); return found; Set found = new HashSet(); for(string term : terms ) if(termindex.containskey(term)) found.retainall((set)termindex.get(term)); return found; Άζκηζη 4 (11 μονάδερ) Βαζική Λειηοςπγικόηηηα Ανηικειμένων

5 ΗΥ252 Τελικό Διαγώνιζμα 20 Ιανοσαρίοσ 2010 Σελίδα 5 από 10 α) (5 μονάδερ) Σαο δίλεηαη ε αθόινπζε θιάζε Photo. Υινπνηήζηε ηελ κέζνδν compareto() έηζη ώζηε ε θπζηθή δηάηαμε (natural order) ησλ θσηνγξαθηώλ λα είλαη αύμνπζα σο πξνο ην κέγεζνο (size) ηνπο. Φσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ ην ίδην κέγεζνο δηαηάζζνληαη ζε αύμνπζα ζεηξά σο πξνο ην όλνκά (filename) ηνπο. import java.util.date; public class Photo implements Comparable<Photo> { private String filename; private int size; private Date date; // Constructors, etc. public String getfilename() { return this.filename; public int getsize() { return this.size; public int compareto(photo p) { int c = this.size - p.getsize(); if (c == 0) { c = this.filename.compareto(p.getfilename()); return c; β) (6 μονάδερ) Σαο δίλεηαη ν παξαθάησ θώδηθαο ηεο θιάζεο SortingClient. Υινπνηήζηε ηηο θιάζεηο StringAscending θαη StringDescending πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηηο δηαδνρηθέο θιήζεηο ηεο κέζνδνπ Collections.sort() ώζηε λα παξαρζεί ε αθόινπζε έμνδνο.. public class SortingClient { public static void main(string[] args) { ArrayList<String> a = new ArrayList<String>(); a.add("red"); a.add("orange"); a.add("yellow"); a.add("green"); a.add("blue"); Collections.sort(a, new StringAscending()); print(a); Collections.sort(a, new StringDescending()); print(a); Output: blue green orange red yellow yellow red orange green blue Βοήθεια: Η κέζνδνο Collections.sort() παίξλεη δύν νξίζκαηα. Τν πξώην είλαη ε ιίζηα (ArrayList) πξνο ηαμηλόκεζε θαη ην δεύηεξν έλα αληηθείκελν ηύπνπ Comparator πνπ θαζνξίδεη πσο ζα ζπγθξηζνύλ κεηαμύ ηνπο ηα ζηνηρεία ηεο ιίζηαο. Σηελ πξώηε θιήζε ηεο κεζόδνπ sort() έλα ζηηγκηόηππν ηνπ Comparator (StringAscending) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπγθξίλεη δπν ζπκβνινζεηξέο ζε αύμνπζα ιεμηθνγξαθηθή δηάηαμε (π.ρ. a < b ). Σηελ δεύηεξε ηεο κεζόδνπ sort() έλα ζηηγκηόηππν ηνπ Comparator (StringDescending) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπγθξίλεη δπν ζπκβνινζεηξέο ζε θζίλνπζα ιεμηθνγξαθηθή δηάηαμε (π.ρ. a > b ). public class StringAscending implements Comparator<String> { public int compare(string s1, String s2) { return s1.compareto(s2);

6 ΗΥ252 Τελικό Διαγώνιζμα 20 Ιανοσαρίοσ 2010 Σελίδα 6 από 10 public class StringDescending implements Comparator<String> { public int compare(string s1, String s2) { return s2.compareto(s1); Άζκηζη 5 (12 μονάδερ) Σαπωηέρ Σςλλογών Ανηικειμένων Οη επαλαιήπηεο (Iterators) ζηε Java ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ζαξώλνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ζπιινγήο αληηθεηκέλσλ ελζπιαθώλνληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο πινπνίεζεο ηεο. Σε απηή ηελ άζθεζε ζα πξέπεη λα πινπνηήζεηε ηελ θιάζε IterDouble, ζηηγκηόηππα ηεο νπνίαο είλαη ζύλζεηνη επαλαιήπηεο (iterator transformers) δει. επαλαιήπηεο πνπ ρηίδνληαη πάλσ ζε άιινπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θαηαζθεπαζηήο ηεο IterDouble παίξλεη ζαλ όξηζκα έλαλ επαλαιήπηε ζε κηα αθνινπζία ζπκβνινζεηξώλ, ελώ νη κέζνδνη hasnext() and next() βαζίδνληαη ζε απηόλ ηνλ επαλαιήπηε γηα λα επηηειέζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Η αθνινπζία ησλ ζπκβνινζεηξώλ πνπ επηζηξέθεη ε next() ηνπ εμσηεξηθνύ επαλαιήπηε (δει. ηεο IterDouble) ζα πξέπεη λα είλαη ε ίδηα κε απηή πνπ επηζηξέθεη ε next() ηνπ θσιηαζκέλνπ επαλαιήπηε ζπκβνινζεηξώλ (nestediter) κε ηελ δηαθνξά όηη θάζε ζηνηρείν ηεο αθνινπζίαο ζα εκθαλίδεηαη δπν θνξέο. Γηα παξάδεηγκα εάλ ν θσιηαζκέλνο επαλαιήπηεο επηζηξέθεη "a" "b" "c" ηόηε ν εμσηεξηθόο ζα πξέπεη λα επηζηξέθεη: "a" "a" "b" "b" "c" "c". class IterDouble implements Iterator<String> { // Fields Iterator<String> nestediter; String cached = null; boolean hascached = false; // Constructor IterDouble (Iterator<String> wrapped) { nestediter = wrapped; // Iterator methods public boolean hasnext () { return (hascached nestediter.hasnext()); public String next() { if (hascached) { String s = cached; hascached = false; cached = null; return s; else { cached = nestediter.next(); hascached = true; return cached; public void remove() { throw new UnsupportedOperationException(); Άζκηζη 6 (26 μονάδερ) Γενικοί Τύποι ζηην Java

7 ΗΥ252 Τελικό Διαγώνιζμα 20 Ιανοσαρίοσ 2010 Σελίδα 7 από 10 Μηα κεηαθνξηθή εηαηξία αληηκεησπίδεη ην εμήο πξόβιεκα: έλαο πειάηεο ζέιεη λα κεηαθέξεη κε πινίν κεξηθά θνξηία (containers) από ηελ Κίλα ζηελ Ειιάδα. Δπζηπρώο ην ζπλνιηθό βάξνο ησλ θνξηίσλ δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε έλα κόλν πινίν. Πξηλ ν πειάηεο πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ απόθαζε ζρεηηθά κε πνηα εκπνξεύκαηα ζα κεηαθεξζνύλ θαη πνηα όρη, δεηά από ηελ κεηαθνξηθή εηαηξία ηελ ιίζηα όισλ ησλ δπλαηώλ ζπλδπαζκώλ θνξηίσλ. Η κεηαθνξηθή εηαηξία εθηηκά όηη ην πξόβιεκα απηό κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη ζε άιινπο πειάηεο θαη έηζη ελδηαθέξεηαη γηα κηα γεληθή ιύζε κε ηελ κνξθή ελόο πξνγξάκκαηνο Java πνπ ππνινγίδεη ηνπο δπλαηνύο ζπλδπαζκνύο ελόο ζπλόινπ ζηνηρείσλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έρνπκε ηξία θνξηία κε βάξε {5, 8, 9, ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη ην αθόινπζν ζύλνιν ππνζπλόισλ (δει. ην δπλακνζύλνιν): {{, {5, {8, {9, {5, 8, {5, 9, {8, 9, {5, 8, 9. Φπζηθά δελ καο ελδηαθέξεη ε ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία. Σαο δίλεηαη ζηελ ζπλέρεηα έλαο αιγόξηζκνο πνπ ππνινγίδεη ην δπλακνζύλνιν ελόο ζπλόινπ: 1. Δεκηνπξγνύκε ην θελό ζύλνιν θαη εηζάγνπκε ην θελό ζύλνιν ζαλ πξώην ζηνηρείν. 2. Σηελ ζπλέρεηα ζαξώλνπκε όια ηα ζηνηρεία ηνπ αξρηθνύ ζπλόινπ θαη (η) δεκηνπξγνύκε έλα αληίγξαθν ηνπ δπλακνζπλόινπ πνπ έρνπκε ππνινγίζεη κέρξη ηώξα θαη εηζάγνπκε ην ηξέρνλ ζηνηρείν πνπ ζαξώλνπκε ζε όια ηα ππνζύλνια πνπ πεξηέρεη ην δπλακνζύλνιν. (ηη) θαη ζην ηέινο ζπγρσλεύνπκε ην ηξνπνπνηεκέλν δπλακνζύλνιν κε απηό πνπ ππνινγίζακε ζην πξνεγνύκελν βήκα. Σην παξάδεηγκα ηεο επόκελεο ζειίδαο κπνξείηε λα δείηε ηα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δπλακνζπλόινπ ηνπ ζπλόινπ {5, 8, 9. Υινπνηήζηε ηνλ παξαπάλσ αιγόξηζκν ζηελ θιάζε PowerSet<A> όπνπ A είλαη ν ηύπνο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ αξρηθνύ ζπλόινπ γηα ην νπνίν ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ην δπλακνζύλνιν ηνπ. Σην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα ελδηαθεξόκαζηε γηα ην PowerSet<Integer>. Η θιάζε PowerSet<A> ζα πξέπεη λα πινπνηεί ηελ αθόινπζε δηεπαθή: interface POWERSET<A> { public Iterator<Set<A>> iterator (); θαη λα ππνζηεξίδεη κηα κέζνδν θαηαζθεπήο έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα γξάςνπκε: Set<Integer> s = new HashSet<Integer>(); s.add (5); s.add (8); s.add (9); PowerSet<Integer> p = new PowerSet<Integer>(s); Set α) (21 μονάδερ) Σπκπιεξώζηε ηα θελά ζηνλ παξαθάησ θώδηθα class PowerSet<1> implements POWERSET<A> { // PowerSet Field. Set<2> p = new HashSet<2>(); // The constructor. PowerSet(Set<A> s) { 3

8 ΗΥ252 Τελικό Διαγώνιζμα 20 Ιανοσαρίοσ 2010 Σελίδα 8 από 10 // The iterator. public Iterator <Set<A>> iterator () { 4 Βοήθεια: Σηελ ζέζε 2 ζα πξέπεη λα νξίζεηε ηνλ ηύπν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ απνζεθεύεη ηα ζηνηρεία ηνπ δπλακνζύλνινπ (δει. ηα ππνζύλνια ηνπ αξρηθνύ ζπλόινπ). Σηελ ζέζε 3 ζα πξέπεη λα πινπνηήζηε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο θιάζεο. Απνηειεί ην πην δύζθνιν θνκκάηη ηηο άζθεζεο θαη ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε ηδηαίηεξα ηηο κνξθνπνηήζεηο ηύπσλ (type casts). Σαο ζπληζηάηαη λα πινπνηήζηε πξώηα ηελ κέζνδν ρσξίο παξακέηξνπο ηύπσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πξνζζέζηε ηνπο γεληθνύο ηύπνπο πνπ ρξεηάδεζηε. (3 points) 1 = <A> (3 points) 2 = HashSet<A> (ή Set<A>) (12 points) 3 = p.add(new HashSet<A>());//powerset is initialized with the empty set for(iterator<a> i=s.iterator(); i.hasnext();) {//scan initial set A x = (A) i.next (); Set<Set<A>> q = new HashSet<Set<A>>();//new powerset under construction for(iterator<set<a>> j=p.iterator(); j.hasnext();) { Set<A> y = j.next(); Set<A> z = new HashSet<A>();//new powerset element under construction for(iterator<a> k=y.iterator(); k.hasnext ();) { z.add(k.next()); z.add(x);//insert the current element of the initial set q.add(z);//insert the current subset to the powerset under construction p.addall(q); (3 points) 4 = return p.iterator(); β) (5 μονάδερ) Πνηα είλαη ε πνιππινθόηεηα ρείξηζηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο ηεο κεζόδνπ πνπ έρεηε πινπνηήζεη; Φξεζηκνπνηήζηε ηνλ αζπκπησηηθό ζπκβνιηζκό O() θαη δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Γηα επθνιία αγλνείζηε ηελ πνιππινθόηεηα ησλ κεζόδσλ ηνπ Πιαηζίνπ Σπιινγώλ Αληηθεηκέλσλ ηεο Java πνπ ρξεζηκνπνηήζηε θαη εζηηάζηε ζηελ πνιππινθόηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ έρεηε πινπνηήζεη. O(2 n ): There 2 n are elements in the powerset, thus the complexity of the algorithm is O(2 n ) Άζκηζη 7 (9 μονάδερ) Θεωπία Ανηικειμενοζηπεθούρ Ππογπαμμαηιζμού (α) (3 μονάδες) Εμεγήζηε ζύληνκα ην απνηέιεζκα θάζε ελόο από ηνπο παξαθάησ πξνζδηνξηζηέο (modifiers) ζηελ δήισζε κηαο κεηαβιεηήο δεδνκέλσλ (field variable): - static - protected Declares the field as a class variable rather than an instance variable. Only one copy of the field is created and it is shared by all instances.

9 ΗΥ252 Τελικό Διαγώνιζμα 20 Ιανοσαρίοσ 2010 Σελίδα 9 από 10 - final Modifies the visibility of the field so that only classes of the same package or sub-classes may use the field. Declares the field as a constant value. (β) (3 μονάδερ) Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο έλλνηαο ηνπ υπο-ηύπου (sub-type) θαη ηεο υποκλάζης (sub-class); Δώζηε έλα απιό παξάδεηγκα. A sub-type is a design issue while a sub-class is an implementation issue. A is a sub-class of B if A extends B. A is a sub-type of B if any instance of A can be substituted for B. Not every sub-type is a sub-class, and in java you can implement sub-types using interfaces which are not sub-classes. (γ) (3 μονάδερ) Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζηαηικών ηύπων (static types) αληηθεηκέλσλ θαη ηεο δυναμικής δέζμευζης (dynamic binding) ησλ κεζόδσλ; Δώζηε έλα απιό παξάδεηγκα. Resolving the types of objects is performed in JAVA at compile-time, thus the static typing. But when attempting to resolve (bind) which method to call, this is determined at run-time and depends on the type of the object the method is being executed upon. Thus we say JAVA supports dynamic binding.

10 ΗΥ252 Τελικό Διαγώνιζμα 20 Ιανοσαρίοσ 2010 Σελίδα 10 από 10 Interface Map<K,V> void clear() boolean containskey(object key) boolean containsvalue(object value) Set<Map.Entry<K,V>> entryset() boolean equals(object o) V get(object key) int hashcode() boolean isempty() Set<K> keyset() V put(k key, V value) void putall(map<? extends K,? extends V> m) V remove(object key) int size() Collection<V> values() Removes all of the mappings from this map (optional operation). Returns true if this map contains a mapping for the specified key. Returns true if this map maps one or more keys to the specified value. Returns a Set view of the mappings contained in this map. Compares the specified object with this map for equality. Returns the value to which the specified key is mapped, or null if this map contains no mapping for the key. Returns the hash code value for this map. Returns true if this map contains no key-value mappings. Returns a Set view of the keys contained in this map. Associates the specified value with the specified key in this map (optional operation). Copies all of the mappings from the specified map to this map (optional operation). Removes the mapping for a key from this map if it is present (optional operation). Returns the number of key-value mappings in this map. Returns a Collection view of the values contained in this map. Interface Set<E> boolean add(e e) boolean addall(collection<? extends E> c) void clear() boolean contains(object o) boolean containsall(collection<?> c) boolean equals(object o) int hashcode() boolean isempty() Iterator<E> iterator() boolean remove(object o) boolean removeall(collection<?> c) boolean retainall(collection<?> c) int size() Object[] toarray() <T> T[] toarray(t[] a) Adds the specified element to this set if it is not already present (optional operation). Adds all of the elements in the specified collection to this set if they're not already present (optional operation). Removes all of the elements from this set (optional operation). Returns true if this set contains the specified element. Returns true if this set contains all of the elements of the specified collection. Compares the specified object with this set for equality. Returns the hash code value for this set. Returns true if this set contains no elements. Returns an iterator over the elements in this set. Removes the specified element from this set if it is present (optional operation). Removes from this set all of its elements that are contained in the specified collection (optional operation). Retains only the elements in this set that are contained in the specified collection (optional operation). Returns the number of elements in this set (its cardinality). Returns an array containing all of the elements in this set. Returns an array containing all of the elements in this set; the runtime type of the returned array is that of the specified array.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΔΜΠΟΡΗΑ ΓΟΤΝΑΡΗΚΩΝ - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟΖΓΜΔΝΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΔΤΥΡΖΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ 11 Εργαζία 02 Ενδεικηική Επίλυζη

ΠΛΗ 11 Εργαζία 02 Ενδεικηική Επίλυζη Πξόινγνο Ζ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε έρεη σο ζεκαηηθό αληηθείκελν ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ελλνηνινγηθή ζρεδίαζε κηαο ΒΓ (ΓΟ), ηελ κεηαηξνπή ηνπ ελλνηνινγηθνύ κνληέινπ ζην αληίζηνηρν ζρεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ Περιεχόμενα Ειςαγωγι ςτον Παγκόςμιο Ιςτό... 3 Βαςικζσ αρχζσ του Παγκόςμιου Ιςτοφ... 4 Τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ περιεχομζνου του Ιςτοφ... 6 Ανάπτυξθ Ιςτοςελίδων... 8 Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι ηο CISCO IOU; Προαπαιηούμενες γνώζεις για ηο Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι ηο CISCO IOU; Προαπαιηούμενες γνώζεις για ηο Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη.

ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. Πποϋποθέζειρ ηηρ μάθηζηρ (R. Gagne) Δπηζθόπεζε: Πποζαπμοζμένο από «Gagne's Nine Commandments of Instruction». Απηή

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί

2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί Γραυικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 3 2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί Δηζαγσγή ηα γξαθηθά κε ππνινγηζηή ζπρλά πξέπεη λα κεηαβιεζεί: Ζ κνξθή ησλ αληηθεηκέλσλ Σν ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ Παξαδείγκαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ 12) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: 21 Μαπηίος 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ 12) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: 21 Μαπηίος 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ ) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: Μαπηίος Ημεπομηνία παπάδοζηρ ηηρ Δπγαζίαρ: 5 Αππιλίος. Πξηλ από ηε ιύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα