Προφυλλίδης Βασίλειος Αν. Καθηγητής, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προφυλλίδης Βασίλειος Αν. Καθηγητής, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, bprofil@otenet.gr"

Transcript

1 Ο Ρόλος των Υπεργολαβιών (Outsourcing) και οι Επιχειρηµατικές Σχέσεις µεταξύ Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Logistics (Third Party Logistics) και Βιοµηχανικών Πελατών Προφυλλίδης Βασίλειος Αν. Καθηγητής, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Σελβιαρίδης Κωνσταντίνος Οικονοµολόγος, M.Sc in Operations Management, Μποτζώρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός, ρ. Συγκοινωνιολόγος, Spring Martin Senior Lecturer, Lancaster University, School of Management, Περίληψη: Οι τάσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών logistics αναδεικνύουν ένα νέο ρόλο των εταιρειών logistics µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα των πελατών τους. Η συνεχιζόµενη τάση συγκέντρωσης στον κλάδο και η δηµιουργία µεγάλων εταιρειών που αποκτούν νέες ικανότητες και αναπτύσσουν πολύπλοκες και υψηλής προστιθέµενης αξίας υπηρεσίες, είναι οι κύριες αιτίες του αναβαθµισµένου ρόλου των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Logistics (third party logistics, 3PLs). Στηριζόµενη σε µια εκτενή ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στο χώρο των 3PLs αλλά και σε διερεύνηση προς στελέχη διεθνών εταιρειών logistics (κυρίως της Μεγ. Βρετανίας), η παρούσα εργασία διερευνά και αναλύει τα κίνητρα, οικονοµικής και στρατηγικής φύσεως, για τη χρήση υπεργολαβιών (outsourcing) καθώς και τα οφέλη και προβλήµατα από την υλοποίηση στρατηγικών υπεργολαβιών. Παρουσιάζονται οι πρακτικές επίλυσης προβληµάτων και µοντέλα διαχείρισης των σχέσεων µε εξωτερικούς προµηθευτές υπηρεσιών logistics και διερευνώνται οι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη µακροχρόνιων συνεργατικών σχέσεων (logistics partnerships). Προτείνονται πρακτικές σχεδιασµού και υλοποίησης στρατηγικών outsourcing και σύναψης σχέσεων µε υπεργολάβους εξειδικευµένους στο χώρο των logistics (third party logistics providers) για την Ελληνική αγορά και µελετώνται τα οφέλη που θα προκύψουν. Λέξεις-κλειδιά: Εφοδιαστική αλυσίδα, Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Logistics, Υπεργολαβία, Μεταφορές 1. Η χρήση υπεργολαβιών στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ιάφοροι όροι όπως «logistics outsourcing», «contract logistics», «third party logistics» και «contract distribution» χρησιµοποιούνται διεθνώς για να περιγράψουν την πρακτική χρήσης υπεργολαβιών για το σύνολο ή µέρος των δραστηριοτήτων logistics, οι οποίες προηγουµένως εκτελούνταν στο εσωτερικό µιας επιχείρησης, (Christopher, 1998), (Razzaque and Sheng, 1998). Υπάρχει πληθώρα ορισµών οι οποίοι δίνουν έµφαση σε διαφορετικά χαρακτηριστικά του ρόλου των 3PLs, όπως το εύρος των προσφερόµενων υπηρεσιών, τη φύση των σχέσεων πελάτη-υπεργολάβου και τα οφέλη που προκύπτουν από τις υπεργολαβίες. Στην παρούσα εργασία, ως third party logistics ορίζονται οι δραστηριότητες εκείνες που αναλαµβάνονται από έναν υπεργολάβο εκ µέρους του πελάτη και περιλαµβάνουν ως ελάχιστο τη διαχείριση και εκτέλεση µεταφορών και την αποθήκευση των προϊόντων. Επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως η διαχείριση αποθεµάτων, τα πληροφοριακά συστήµατα και η εγκατάσταση προϊόντων µπορούν επίσης να συµπεριληφθούν, (van Laarhoven et al., 2000). Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου των υπεργολαβιών και των σχέσεων µεταξύ εταιρειών logistics και πελατών τους. ιερευνώνται και αναλύονται τα κίνητρα καθώς και επιπρόσθετοι παράγοντες που επιδρούν στην απόφαση για τη χρήση υπεργολαβιών καθώς και τα οφέλη και οι κίνδυνοι των υπεργολαβιών logistics. Αναλύονται επίσης σηµαντικά προβλήµατα που εµφανίζονται κατά το σχεδιασµό και υλοποίηση στρατηγικών υπεργολαβιών καθώς και πρακτικές διαχείρισης των σχέσεων µε υπεργολάβους. Τέλος, εξετάζονται οι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων µεταξύ εταιρειών logistics και των πελατών τους, προτείνονται πρακτικές σχεδιασµού και υλοποίησης υπεργολαβιών για την Ελληνική αγορά και µελετώνται τα προσδοκώµενα οφέλη.

2 2. Παράγοντες που επιδρούν στη λήψη απόφασης για χρήση υπεργολαβιών Η απόφαση της χρησιµοποίησης ή όχι υπεργολάβων για παροχή υπηρεσιών logistics (do or buy decision) στηρίζεται συνήθως σε συγκριτικές αναλύσεις κόστους και σε αξιολογήσεις των επιπτώσεων στο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Το κόστος που σχετίζεται µε την εκτέλεση δραστηριοτήτων logistics από το εργατικό δυναµικό της επιχείρησης (κόστος εργασίας) καθώς και µε την ανάληψη απαιτούµενων επενδύσεων σε κτίρια και εξοπλισµό (π.χ. στόλος φορτηγών και αποθηκευτικοί χώροι) συγκρίνεται µε το κόστος παροχής υπηρεσιών από τον υπεργολάβο. Η λύση που προσφέρει το χαµηλότερο συνολικό κόστος επιλέγεται σύµφωνα µε τη συνήθη πρακτική (van Damme and Ploos van Amstel, 1996). Οι παραπάνω αναλύσεις συχνά αποτυγχάνουν να λάβουν υπόψη τους έµµεσα κόστη που µπορούν να αποδειχτούν σηµαντικά. Από καθαρά οικονοµική άποψη, το παραπάνω πρόβληµα ουσιαστικά εντοπίζεται στη µέτρηση και αξιολόγηση τους κόστους διεκπεραίωσης (transaction costs) µεταξύ υπεργολάβου και πελάτη. Το κόστος αυτό επιµερίζεται σε κόστη αναζήτησης του κατάλληλου προµηθευτή (π.χ. διαγωνισµοί και διαδικασία επιλογής υπεργολάβου), κόστη υλοποίησης της σύµβασης (π.χ. διαπραγµατεύσεις για την υπογραφή της σύµβασης, αµοιβή υπεργολάβου και αµοιβαίες επιχειρησιακές προσαρµογές) και σε κόστη που σχετίζονται µε τη διαχείριση και τον έλεγχο του υπεργολάβου (π.χ. µηχανισµοί ελέγχου και µέτρησης της αποδοτικότητας). Σε περίπτωση που το συνολικό κόστος συνδιαλλαγής είναι µικρότερο του αντίστοιχου όταν οι δραστηριότητες logistics εκτελούνται στο εσωτερικό της επιχείρησης, προκρίνεται η λύση της υπεργολαβίας. Ένας εξίσου σηµαντικός παράγοντας είναι ο βαθµός στον οποίο η χρήση σχετικών κεφαλαιουχικών αγαθών (π.χ. κέντρα διανοµής ή πληροφοριακά συστήµατα) είναι αποκλειστική στο πλαίσιο της σχέσης µε τον υπεργολάβο (asset specificity). Η ύπαρξη εναλλακτικών χρήσεων τέτοιων επενδύσεων ενθαρρύνει γενικά τη χρήση ή την ανανέωση υπεργολαβιών, καθώς ο βαθµός εξάρτησης από τον υπεργολάβο είναι µικρός, (Maltz, 1994), (Skjoett-Larsen, 2000). Ωστόσο, το κόστος δεν αποτελεί συνήθως το µοναδικό παράγοντα για την λήψη της απόφασης καθώς θέµατα που σχετίζονται µε το επίπεδα εξυπηρέτησης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Ορισµένες µελέτες µάλιστα, οι οποίες διερευνούν τη σχετική επίδραση κόστους/εξυπηρέτησης στην απόφαση χρήσης υπεργολαβιών, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι βιοµηχανικές επιχειρήσεις είναι απρόθυµες να κάνουν χρήση υπεργολαβιών για αποθηκευτικές υπηρεσίες λόγω της αρνητικής επίδρασης στα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών, (La Londe and Maltz, 1992). Σε ό,τι αφορά τα στρατηγικά κίνητρα για τη χρήση υπεργολαβιών, η τάση παγκοσµιοποίησης των αγορών και καθιέρωσης διεθνών δικτύων παραγωγής και διανοµής προϊόντων, ενισχύει την ανάγκη για διεθνείς µεταφορές και αποθηκεύσεις οι οποίες καλύπτονται από δίκτυα εταιρειών που εξειδικεύονται στις υπηρεσίες logistics. Στις περιπτώσεις αυτές το κύριο κίνητρο για τη σύναψη σχέσεων µε υπεργολάβους είναι η έλλειψη των απαραίτητων πόρων και δυνατοτήτων για το χειρισµό πολύπλοκων δραστηριοτήτων logistics, (Bolumole, 2001). Η χρήση υπεργολαβιών συχνά αποτελεί ένα αποτελεσµατικό τρόπο για την επίτευξη των στόχων διανοµής της βιοµηχανικής επιχείρησης, χωρίς παράλληλα αυτή να επιβαρύνεται µε επενδύσεις σε κεφαλαιουχικά αγαθά και απόκτηση νέων δυνατοτήτων, (Persson and Virum, 2001). Οι αλλαγές στο επιχειρηµατικό περιβάλλον και η ανάγκη αναδιοργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούν επίσης κίνητρα για τη σύναψη συνεργατικών σχέσεων µε εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics, (van Laarhoven and Sharman, 1994). Επιπρόσθετοι παράγοντες που επιδρούν έµµεσα στην απόφαση χρήσης υπεργολαβιών σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τη ζήτηση, των διαδικασιών logistics αλλά και της πολυπλοκότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Προϊόντα µε ειδικές ανάγκες διαχείρισης (π.χ. ψυχρή αποθήκευση, ειδική µοναδοποίηση), διαδικασίες που απαιτούν µικρούς χρόνους εκτέλεσης και αναπλήρωσης παραγγελιών αλλά και η γεωγραφική κατανοµή πελατών και προµηθευτών είναι εξίσου σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για τη σύναψη σχέσεων µε εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics. Επιπλέον, η υψηλή εποχικότητα της ζήτησης ενός προϊόντος ενθαρρύνει τη χρήση υπεργολαβιών για αποθηκευτικές και µεταφορικές υπηρεσίες διότι η επιχείρηση αποκτά ευελιξία και µειώνει το κόστος λειτουργίας αλλά και τις επενδύσεις της, καθώς µισθώνει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο µόνο σε περιόδους υψηλής ζήτησης (van Damme and Ploos van Amstel, 1996). 3. Ωφέλειες και κίνδυνοι από την υλοποίηση στρατηγικών υπεργολαβιών Μπορούν να διατυπωθούν πληθώρα πλεονεκτηµάτων αλλά και πιθανών κινδύνων σε σχέση µε τη χρήση υπεργολαβιών. Τα πλεονεκτήµατα αλλά και οι κίνδυνοι από τη χρήση υπεργολαβιών µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε στρατηγικά, οικονοµικά και επιχειρησιακά, (Πίνακας 1).

3 Πίνακας 1: Οφέλη και Κίνδυνοι από τη υλοποίηση υπεργολαβιών Logistics σε Στρατηγικό, Οικονοµικό και Επιχειρησιακό επίπεδο. Στρατηγικό επίπεδο Οικονοµικό επίπεδο Επιχειρησιακό επίπεδο Οφέλη Εστίαση στις βασικές δραστηριότητες Πρόσβαση σε εξειδικευµένη γνώση Πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα διανοµής Βελτίωση βαθµού ικανοποίησης των πελατών Ευελιξία σε αλλαγές τάσεων της αγοράς Οικονοµίες κλίµακας Μείωση επενδύσεων σε κεφαλαιουχικά αγαθά Μείωση κόστους εργασίας Μείωση κόστους συντήρησης Μετατροπή σταθερού κόστους σε µεταβλητό Μείωση χρηµατο-οικονοµικού κινδύνου Επιµερισµός δαπανών ανάπτυξης νέων τεχνολογιών Αποδοτικότερη εκµετάλλευση χωρητικότητας Ευελιξία όγκου Μείωση αποθεµάτων Μείωση κύκλου παραγγελιών Πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήµατα logistics Κίνδυνοι Απώλεια ελέγχου των δραστηριοτήτων logistics Απώλεια εσωτερικών ικανοτήτων logistics Αποδυνάµωση επαφής µε τους πελάτες Κίνδυνος διαρροής ευαίσθητων δεδοµένων Αδυναµία υπεργολάβων να αντεπεξέλθουν σε µεταβαλλόµενες ανάγκες Αντίσταση των εργαζοµένων στην αλλαγή Μη ρεαλιστικές αποδοχές του υπεργολάβου και κίνδυνος ζηµιών Η µείωση του κόστους καλύπτεται από το περιθώριο κέρδους του υπεργολάβου υσκολίες στην αξιολόγηση οικονοµικών οφελών Εξάρτηση από τον υπεργολάβο Ανεπάρκεια πληροφοριακών συστηµάτων Ποιότητα εργατικού δυναµικού υπεργολάβου Ανεπαρκής γνώση και εξειδίκευση υπεργολάβου Απώλεια κρίσιµων πληροφοριών από τους πελάτες Η χρήση υπεργολαβιών επιτρέπει στην επιχείρηση να εστιάσει στις βασικές δραστηριότητές της, εκµεταλλευόµενη τις εξειδικευµένες γνώσεις εξωτερικών συνεργατών, (Sink and Langley, 1997). Επιπροσθέτως, οι υπεργολάβοι µπορούν συµβάλλουν να σηµαντικά στη βελτίωση του βαθµού ικανοποίησης των πελατών ενώ οι χρήστες υπηρεσιών logistics αποκτούν επίσης πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα διανοµής (Bask, 2001). Από την άλλη πλευρά, σηµαντικοί κίνδυνοι στο στρατηγικό επίπεδο αποτελούν η απώλεια ελέγχου σε σχέση µε τις δραστηριότητες logistics και τις ικανότητες στο εσωτερικό της επιχείρησης, αλλά και η απώλεια επαφής και επικοινωνίας µε τους τελικούς πελάτες. Παρά το γεγονός ότι η χρήση υπεργολαβιών βελτιώνει την ευελιξία της επιχείρησης σχετικά µε αλλαγές στην αγορά και τη ζήτηση, τονίζεται συχνά η αδυναµία των υπεργολάβων να ανταποκριθούν στις µεταβαλλόµενες ανάγκες των πελατών τους, (Razzaque and Sheng, 1998). Η χρήση υπεργολάβων logistics προσφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη όπως µείωση επενδύσεων σε κτίρια και εξοπλισµό, µείωση κόστους συντήρησης εξοπλισµού και µείωση κόστους άµεσης εργασίας. Τα σταθερά κόστη µετατρέπονται σε µεταβλητά, βελτιώνοντας την εικόνα των χρηµατο-οικονοµικών καταστάσεων. Οι υπεργολάβοι εξυπηρετούν πολλούς πελάτες και συνεπώς κάνουν πιο αποδοτική χρήση των οχηµάτων, κτιρίων και λοιπών εξοπλισµών, επιτυγχάνοντας οικονοµίες κλίµακας, (Bask, 2001), (Razzaque and Sheng, 1998). Ωστόσο, πολλές φορές η προσδοκώµενη µείωση του κόστους δεν επιτυγχάνεται λόγω υπέρογκων αποδοχών και υψηλού περιθωρίου κέρδους του υπεργολάβου, (Wilding and Juriado, 2004). Η σύναψη σχέσεων µε υπεργολάβους οδηγεί και σε επιχειρησιακά οφέλη όπως µείωση του επιπέδου αποθεµάτων, του χρόνου αναπλήρωσης παραγγελίας και του κύκλου παραγγελίας και συνεπώς σε βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, (Wong et al., 2000). Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί προβλήµατα σχετικά µε το επίπεδο εξυπηρέτησης, την επάρκεια εξειδίκευσης των υπεργολάβων καθώς και την αδυναµία τους να αντεπεξέλθουν σε έκτακτες ανάγκες και καταστάσεις, (Sink and Langley, 1997), (van Laarhoven et al., 2000).

4 4. Επιχειρηµατικές σχέσεις µε υπεργολάβους Logistics - Προβλήµατα και πρακτικές διαχείρισης τους 4.1. Η φύση των επιχειρηµατικών σχέσεων µε υπεργολάβους Logistics Η έννοια «logistics outsourcing» χρησιµοποιείται γενικώς για να περιγράψει ένα µεγάλο εύρος σχέσεων µεταξύ εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics και βιοµηχανικών πελατών τους. Η φύση των σχέσεων µπορεί να ποικίλλει, από βραχυχρόνιες συµφωνίες για την παροχή βασικών υπηρεσιών (π.χ. µεταφορικές ή αποθηκευτικές υπηρεσίες) ως και µακροχρόνιες συµβάσεις για την παροχή υπηρεσιών προσαρµοσµένων στις ανάγκες των χρηστών. Ωστόσο, ορισµένοι συγγραφείς κάνουν διαχωρισµό µεταξύ των απλών υπεργολαβιών (logistics outsourcing) και των συµµαχιών µε εταιρίες logistics (logistics alliances), (Bagchi and Virum, 1998). Οι πρώτες αναφέρονται σε µικρού χρονικού ορίζοντα συµβάσεις και αφορούν την παροχή βασικών υπηρεσιών, οι δεύτερες αναφέρονται σε µακροχρόνιες συµφωνίες µε υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας (π.χ. παροχή πληροφοριακών συστηµάτων logistics). Η φύση των επιχειρηµατικών σχέσεων µεταξύ των υπεργολάβων και των πελατών τους προσδιορίζεται από το εύρος των προσφερόµενων υπηρεσιών, τη διάρκεια των συµβάσεων αλλά και τα κίνητρα των πελατών για χρήση υπεργολαβιών. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα συνεργασιών µε 3PLs, ωστόσο αναγνωρίζεται ότι αυτές αναπτύσσονται βαθµιαία, καθώς το εύρος των προσφερόµενων υπηρεσιών αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου, (Bhatnagar and Viswanathan, 2000), (House and Stank, 2001). Οι πελάτες υπηρεσιών logistics συνήθως ακολουθούν µια στρατηγική βαθµιαίας παραχώρησης αρµοδιοτήτων σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους µε υπεργολάβους, (van Laarhoven et al., 2000). Σύµφωνα µε την παραπάνω τακτική, οι χρήστες αναζητούν συγκεκριµένες και συνήθως απλές λύσεις στα πρώτα στάδια της συνεργασίας ώστε να δοκιµάσουν τις ικανότητες των υπεργολάβων. Σε περίπτωση ικανοποιητικής απόδοσης από πλευράς υπεργολάβου, ο σκοπός της σχέσης επεκτείνεται και περιλαµβάνει περισσότερες και υψηλότερης προστιθέµενης αξίας υπηρεσίες. Η φύση της σχέσης µεταξύ υπεργολάβου και πελάτη εξαρτάται ακόµη από τα κίνητρα για τη χρήση εξωτερικών προµηθευτών υπηρεσιών logistics, (Bolumole, 2003). Ο ρόλος του υπεργολάβου είναι µικρής σηµασίας όταν ο χρήστης αντιλαµβάνεται τις υπεργολαβίες αποκλειστικά ως µέσο για τη µείωση του κόστους διανοµής, ενώ είναι αυξηµένης στρατηγικής σηµασίας όταν υπάρχει έλλειψη πόρων για την υλοποίηση στρατηγικών logistics (π.χ. διανοµή προϊόντων σε διεθνές επίπεδο) Προβλήµατα κατά το σχεδιασµό και υλοποίηση υπεργολαβιών Παρόλο που τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αύξηση των υπηρεσιών logistics σε διεθνές επίπεδο και όλο και περισσότερες βιοµηχανικές επιχειρήσεις συνάπτουν σχέσεις µε εταιρίες logistics, (Lieb and Randall, 1996), εντούτοις υπάρχουν προβλήµατα κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση στρατηγικών outsourcing που εµποδίζουν την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων και µπορούν ακόµη να οδηγήσουν σε τερµατισµό των υπεργολαβιών. Όπως προκύπτει από έρευνα προς στελέχη εταιρειών logistics στην Μεγ. Βρετανία, συχνά εµφανιζόµενες δυσκολίες αποτελούν, (Artman and Martha, 1997), (Larson and Gammelgaard, 2001), (Wilding and Juriado, 2004): η αδυναµία από πλευράς υπεργολάβων να αναπτύξουν µια ολοκληρωµένη εικόνα για την εφοδιαστική αλυσίδα, τις ανάγκες και τα κίνητρα των πελατών τους. Το πρόβληµα αυτό επιτείνεται και από την απροθυµία των πελατών να µοιραστούν δεδοµένα και πληροφορίες µε τους υπεργολάβους, η έλλειψη απαιτούµενης γνώσης σε ό,τι αφορά συγκεκριµένες αγορές, διαδικασίες και προϊόντα και αδυναµία κάλυψης εξειδικευµένων αναγκών των πελατών, το σχετικά χαµηλό επίπεδο εξειδίκευσης και ικανοτήτων του εργαζοµένων σε εταιρίες logistics αλλά και η µέτρια ποιότητα των υψηλόβαθµων στελεχών, οι υπεργολάβοι συνήθως επικεντρώνονται στην αύξηση των πωλήσεών τους και έτσι διαφηµίζουν υπηρεσίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ικανότητές τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια διαγωνισµών για την ανάληψη υπεργολαβιών, οι 3PLs προσφέρουν χαµηλή τιµή για τις υπηρεσίες, µολονότι αυτή δεν καλύπτει το λειτουργικό κόστος τους, η σύγκρουση προτεραιοτήτων και στόχων ανάµεσα σε διάφορα τµήµατα της επιχείρησης του πελάτη κατά τη διαδικασία επιλογής υπεργολάβου. Πιο συγκεκριµένα, η αδυναµία συνεννόησης µεταξύ του τµήµατος αγορών (που είναι συνήθως υπεύθυνο για την επιλογή) και του τµήµατος logistics µπορεί

5 να έχει σοβαρές επιπτώσεις. Η επιλογή της φθηνότερης λύσης ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες σε ό,τι αφορά την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, η έλλειψη ιστορικών στοιχείων σχετικών µε το επίπεδο υπηρεσιών και το κόστος logistics από τους χρήστες των υπηρεσιών logistics. Πολλές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν µεταξύ άλλων τις υπεργολαβίες ώστε να αποκτήσουν γνώση για το κόστος των logistics. Η έλλειψη στοιχείων έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µη ρεαλιστικών προσδοκιών από την πλευρά των βιοµηχανικών πελατών, η έλλειψη ακριβούς περιγραφής των παρεχόµενων υπηρεσιών και των απαιτούµενων επιπέδων εξυπηρέτησης, γεγονός που δηµιουργεί ασάφειες στη διαχείριση της σχέσης και τη µέτρηση της αποδοτικότητας του υπεργολάβου. η χρησιµοποίηση εξωτερικών συνεργατών (sub-contractors) από το βασικό υπεργολάβο δηµιουργεί ζητήµατα τόσο στην ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών στο χρήστη και στους πελάτες του όσο και στον επιµερισµό ευθυνών, η έλλειψη καινοτοµίας και ευελιξίας από πλευράς των υπεργολάβων, οι οποίοι συχνά αδυνατούν ή δεν είναι πρόθυµοι να προσαρµοστούν σε µεταβολές των αναγκών των πελατών τους, κυρίως λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους που αυτές συνεπάγονται. Το πρόβληµα αυτό οφείλεται εν µέρει και στην αδιαλλαξία των πελατών να προσαρµόσουν κάποιες από τις διαδικασίες τους (π.χ. πολιτική διανοµής) σύµφωνα µε τις προτάσεις των υπεργολάβων Πρακτικές διαχείρισης σχέσεων και επίλυσης προβληµάτων Οι προαναφερθείσες δυσκολίες που συχνά εµφανίζονται στις σχέσεις υπεργολάβων-βιοµηχανικών πελατών είναι δυνατόν να επιλυθούν εφόσον δοθεί η κατάλληλη προσοχή σε θέµατα όπως η διαδικασία επιλογής των υπεργολάβου, η προετοιµασία των συµβάσεων, η καθιέρωση διαύλων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των δυο εταιρειών και η µέτρηση αποδοτικότητας του υπεργολάβου. Σε ό,τι αφορά την επιλογή του υπεργολάβου, ο χρήστης-αγοραστής υπηρεσιών logistics θα πρέπει να δηµιουργήσει µια σειρά κριτηρίων, τα οποία πρέπει να πληρούνται από τους υποψήφιους υπεργολάβους. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να επεκτείνονται και πέρα από την τιµή, στην ποιότητα των υπηρεσιών, την εµπειρία του υπεργολάβου, το βαθµό εξειδίκευσής του σε παρόµοια προϊόντα, διαδικασίες και αγορές, την ποιότητα του εργατικού δυναµικού και του management και την ικανότητα ευελιξίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ή αλλαγών, (Menon et al., 1998), (van Damme and Ploos van Amstel, 1996). Η σωστή προετοιµασία των συµβάσεων αποτελεί επίσης προαπαιτούµενο στην επιτυχία των σχέσεων µε υπεργολάβους. Συνήθως η ύπαρξη σύµβασης θεωρείται ως αναπόσπαστο στοιχείο της διαχείρισης και ελέγχου του υπεργολάβου, ενώ υπάρχει και η άποψη ότι η ύπαρξη λεπτοµερούς σύµβασης εκλαµβάνεται πολλές φορές από τον υπεργολάβο ως έλλειψη εµπιστοσύνης στις ικανότητές του και αποτελεί εµπόδιο στην ανάπτυξη ουσιαστικών συνεργατικών σχέσεων, (Lambert et al, 1999). Οι συµβάσεις περιέχουν όρους και θέτουν κανόνες οι οποίοι διέπουν τη σχέση υπεργολάβου-χρήστη υπηρεσιών logistics. Μία τυπική σύµβαση υπεργολάβου-χρήστη υπηρεσιών logistics πρέπει να περιέχει, (Andersson and Norman, 2002), (Logan, 2000): ακριβή προσδιορισµό των προσφερόµενων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν οι υπεργολάβοι. Ωστόσο, ένας βαθµός ευελιξίας είναι επιθυµητός ώστε να διευκολύνεται η ανάληψη καινοτόµων και αποδοτικότερων πρωτοβουλιών από τον υπεργολάβο, προσδιορισµό της διάρκειας της σύµβασης. Η τυπική διάρκεια µιας σύµβασης κυµαίνεται ανάµεσα σε 1 3 έτη. Η υπογραφή πολυετών συµβάσεων (5 10 χρόνια) είναι επιθυµητή από τους υπεργολάβους καθώς επιτρέπει την απόσβεση επενδύσεων που έκαναν ως αποτέλεσµα της σχέσης µε τον συγκεκριµένο πελάτη, προσδιορισµό του κόστους υπηρεσιών και του επιπέδου εξυπηρέτησης, πρόβλεψη για την παροχή επιδόµατος (bonus) στον υπεργολάβο σε περίπτωση εξαιρετικής απόδοσης, ποινικές ρήτρες για τον υπεργολάβο σε περίπτωση χαµηλού επιπέδου εξυπηρέτησης, επιµερισµό ευθυνών και υποχρεώσεων, κινδύνων και κόστους ασφάλισης ενεργητικών στοιχείων. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης εξωτερικών συνεργατών από το βασικό υπεργολάβο για την εκπλήρωση µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών, ο τελευταίος πρέπει να καθίσταται υπεύθυνος για την απόδοσή τους, όροι που να προβλέπουν την περίπτωση λύσης της σύµβασης.

6 Η συχνή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα σε υπεργολάβο και πελάτη αποτελεί ένα ακόµη βασικό στοιχείο των σχέσεων µε 3PLs. Συνήθως, την τελική ευθύνη για τη διαχείριση της σχέσης έχει ο διευθυντής logistics της επιχείρησης, ο οποίος έχει µια ολοκληρωµένη εικόνα των αναγκών logistics κι επίσης διαθέτει επαρκή εξουσία για τη λήψη αποφάσεων. Κατόπιν δηµιουργούνται κανάλια επικοινωνίας σε διάφορα επίπεδα διαχείρισης της σχέσης (επικοινωνία ανάµεσα σε ανώτατα, µεσαία και κατώτερα στελέχη των δυο εταιρειών), ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες πληροφόρησης τόσο σε στρατηγικό, όσο και σε διαχειριστικό-λειτουργικό επίπεδο. Καθιερώνονται ακόµη τακτικές συναντήσεις ανάµεσα σε εκπροσώπους των δυο εταιρειών µε στόχο την ανασκόπηση της απόδοσης του υπεργολάβου και την επίλυση τυχόν προβληµάτων και σπανιότερα δηµιουργούνται οµάδες εργασίας που αποτελούνται από στελέχη τόσο του υπεργολάβου όσο και του πελάτη, µε σκοπό τη διευκόλυνση της ροής πληροφοριών και τη βελτίωση διαδικασιών, (Huiskonnen and Pirttila 2002). Σε ό,τι αφορά τους µηχανισµούς ελέγχου των υπεργολάβων, η µέτρηση της απόδοσης είναι καθοριστικής σηµασίας για την εξαγωγή συµπερασµάτων σε σχέση µε την επιτυχία ή αποτυχία της υπεργολαβίας, (van Hoek, 2001), (Wilding and Juriado, 2004). Η καθιέρωση και διαρκής παρακολούθηση δεικτών απόδοσης επιτρέπει στους πελάτες τη σύγκριση µεταξύ πραγµατικού και απαιτούµενου επιπέδου εξυπηρέτησης. Παραδείγµατα τέτοιων δεικτών για υπηρεσίες logistics αποτελούν οι εξής: βαθµός έγκαιρης και ακριβούς παράδοσης προϊόντων, κόστος ανά µονάδα προϊόντος, βαθµός ακρίβειας της παραγγελίας. ποσοστά ζηµιών σε προϊόντα και λανθασµένων παραγγελιών, πωλήσεις αποθεµάτων. Επιπρόσθετες πρακτικές για τη διαχείριση και τον έλεγχο της υπεργολαβίας είναι η αποστολή ερωτηµατολογίων (από τους πελάτες-εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics) ώστε να διαπιστωθεί ο βαθµός ικανοποίησης των πελατών από τους υπεργολάβους, η από κοινού εκπόνηση προγραµµάτων βελτίωσης των διαδικασιών και της απόδοσης και η διοργάνωση συναντήσεων όπου ο πελάτης παρουσιάζει στους υπεργολάβους τον στρατηγικό σχεδιασµό, τις πολιτικές και τους στόχους σχετικά µε θέµατα logistics (Wilding and Juriado, 2004). 5. Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη µακροχρόνιων συνεργατικών σχέσεων (Logistics Partnerships) Η εξέταση της επιχειρηµατικής πραγµατικότητας αναδεικνύει πολλά παραδείγµατα επιτυχών συνεργασιών και στρατηγικών συµµαχιών µεταξύ εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics και πελατών από διάφορους βιοµηχανικούς κλάδους. Οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τέτοιων συνεργατικών σχέσεων αλλά και οι προϋποθέσεις επιτυχίας τους είναι γενικής φύσης και παρόµοιες µε αυτές που ισχύουν στην ευρύτερη κλίµακα των επιχειρηµατικών συνεργασιών (inter-firm partnerships and strategic alliances). Το Σχήµα 1 παρουσιάζει τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συνεργασιών logistics, (Carbone and Stone, 2005). 6. Στρατηγικές Outsourcing στην Ελληνική Αγορά - Οφέλη Όπως αναφέρθηκε στις προηγούµενες παραγράφους, η χρήση στρατηγικών υπεργολαβιών συνιστά σηµαντικό εργαλείο στην προσπάθεια των εταιρειών για µείωση του κόστους λειτουργίας τους, για καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση των παγίων και των αποθεµάτων τους, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και ένα αποτελεσµατικό τρόπο για την επίτευξη των στόχων διανοµής των προϊόντων της επιχείρησης, χωρίς παράλληλα αυτή να επιβαρύνεται µε επενδύσεις σε κεφαλαιουχικά αγαθά για απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισµού. Παράλληλα, τα σταθερά κόστη των εταιρειών µετατρέπονται σε µεταβλητά, βελτιώνοντας την εικόνα των χρηµατο-οικονοµικών καταστάσεων. Από την άλλη πλευρά, οι υπεργολάβοι εξυπηρετούν πολλούς πελάτες και συνεπώς κάνουν πιο αποδοτική χρήση των οχηµάτων, κτιρίων και λοιπών εξοπλισµών, επιτυγχάνοντας σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας. Στην Ελλάδα παρατηρείται µια αυξανόµενη χρησιµοποίηση της µεθόδου των υπεργολαβιών κυρίως από επιχειρήσεων µεταποίησης προϊόντων, που συνάπτουν συµβάσεις µε εταιρείες ή ιδιώτες για την προώθηση των προϊόντων στις αγορές. Κύριος στόχος της ακολουθούµενης πρακτικής είναι η περιστολή του κόστους που συνεπάγεται η ιδιοκτησία, λειτουργία και συντήρηση ιδιόκτητου στόλου οχηµάτων αλλά και του απαραίτητου προσωπικού. Ωστόσο, σηµαντική διαφοροποίηση της πρακτικής των ελληνικών επιχειρήσεων

7 και της µεθόδου υπεργολαβιών, όπως αυτή περιγράφηκε στις προηγούµενες παραγράφους, είναι το γεγονός ότι πολύ συχνά οι εταιρείες που αναλαµβάνουν για λογαριασµό άλλων τη διανοµή των προϊόντων έχουν τα χαρακτηριστικά περισσότερο µεταφορικών εταιρειών και λιγότερο εταιρειών παροχής υπηρεσιών λογιστικής διαχείρισης, που προϋποθέτει εξειδικευµένης γνώσεις του υπεργολάβου σε σχέση µε το προϊόν και την αγορά αλλά και ενδεχόµενη χρησιµοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων. Επιπλέον, η υψηλή εποχικότητα της ζήτησης αρκετών αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα, ενθαρρύνει τη χρήση υπεργολαβιών για αποθηκευτικές και µεταφορικές υπηρεσίες διότι η επιχείρηση αποκτά ευελιξία και µειώνει το κόστος λειτουργίας αλλά και τις επενδύσεις της, καθώς µισθώνει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο µόνο σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Η δραστηριοποίηση στο µέλλον εταιρειών που θα παρέχουν για λογαριασµό τρίτων υπηρεσίες logistics αναµένεται να επηρεάσει θετικά την εξάπλωση και αποδοχή του κλάδου των logistics στην Ελλάδα αλλά και να προσδώσει δυναµική στις υφιστάµενες επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν τη θέση τους και να αυξήσουν τη δυναµική τους στο ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό περιβάλλον. Βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης και µείωση του κόστους διανοµής Ενηµέρωση των υπεργολάβων σχετικά µε νέες τεχνολογίες και πληροφοριακά συστήµατα Ύπαρξη κοινών στόχων και συµφερόντων Επικέντρωση στις ανάγκες των πελατών και κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας Από κοινού σχεδιασµός και διαχείριση της σχέσης και έλεγχος της απόδοσης ηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και αξιοπιστία του υπεργολάβου Από κοινού ανάληψη επενδύσεων για την επίτευξη στόχων Εξειδικευµένες γνώσεις τουυπεργολάβουσε σχέση µε το προϊόν/αγορά/διαδικασία Οικονοµική σταθερότητα του υπεργολάβου Υποστήριξη της σχέσης από ανώτατα στελέχη των συνεργαζόµενων εταιρειών Ευελιξία και ικανότητα ενσωµάτωσης αλλαγών και έκτακτων αναγκών Συµβατότητα κουλτούρας και διαδικασιών ιαρκής επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών σε διάφορα επίπεδα της σχέσης Ισορροπία σχετικά µε τη διαπραγµατευτική δύναµη τωνεταίρων Συµβατότητα πληροφοριακών συστηµάτων Ύπαρξη µηχανισµών επίλυσης διαφορών και συγκρούσεων ίκαιος επιµερισµός κινδύνων και κερδών Σχήµα 1: Βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων Logistics.

8 7. Βιβλιογραφία Andersson, D and A Norman (2002), "Procurement of logistics services: A minute's work or a multi-year project?", European Journal of Purchasing and Supply Management, 8, Artman, L and J Martha (1997), "Establishing long term relationships", Transportation and Distribution, 38 (3), Bagchi, P.K and H Virum (1998), "Logistical alliances: Trends and prospects in integrating Europe" Journal of Business Logistics, 19 (1), Bask, A.H (2001), "Relationships between 3PL providers and members of supply chains - A strategic perspective", Journal of Business and Industrial Marketing, 16 (6), Bhatnagar, R and S Viswanathan (2000), "Re-engineering global supply chains: Alliances between manufacturing and global logistics service providers", International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 30 (1), Bolumole, Y.A (2003), "Evaluating the supply chain role of logistics service providers", International Journal of Logistics Management, 14 (2), Bolumole, Y.A (2001), "The supply chain role of third-party logistics providers", International Journal of Logistics Management, 12 (2), Carbone, V and M.A Stone (2005), "Growth and relational strategies by the European logistics service providers: Rationale and outcomes", Transportation Research: Part E, 41 (6), Christopher, M (1998), Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and Improving Service (2 nd edition), London: FT/Prentice Hall. House, R.G and T.P Stank (2001), "Insights from a logistics partnership", Supply Chain Management: An International Journal, 6 (1), Huiskonnen, J and T Pirttila (2002), "Lateral co-ordination in a logistics outsourcing relationship", International Journal of Production Economics, 78, La Londe, B and A.B Maltz (1992), "Some propositions about outsourcing the logistics function", International Journal of Logistics Management, 3 (1), Lambert, D.M, M.A Emmelhainz, and J.T Gardner (1999), "Building successful logistics partnerships", Journal of Business Logistics, 20 (1), Larson, P.D and B Gammelgaard (2001), "The logistics triad: Survey and case study results", Transportation Journal, 41 (2/3), Lieb, R.C and H.L Randall (1996), "A comparison of the use of third-party logistics services by large American manufacturers, 1991, 1994 and 1995.", Journal of Business Logistics, 17 (1), Logan, M.S (2000), "Using agency theory to design successful outsourcing relationships", International Journal of Logistics Management, 11 (2), Maltz, A.B (1994), "Outsourcing the warehousing function: Economic and strategic considerations", Logistics and Transportation Review, 30 (3), Menon, M.K, M.A McGinnis, and K.B Ackerman (1998), "Selection criteria for providers of third-party logistics services: An exploratory study", Journal of Business Logistics, 19 (1), Persson, G and H Virum (2001), "Growth strategies for logistics service providers: A case study", International Journal of Logistics Management, 12 (1), Razzaque, M.A and C.C Sheng (1998), "Outsourcing of logistics functions: A literature survey", International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 28 (2), Sink, H.L and C.J Langley (1997), "A managerial framework for the acquisition of third-party logistics services", Journal of Business Logistics, 18 (2), Skjoett-Larsen, T (2000), "Third party logistics - From an interorganisational point of view", International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 30 (2), van Damme, D.A and M.J Ploos van Amstel (1996), "Outsourcing Logistics Management Activities", International Journal of Logistics Management, 7 (2),

9 van Hoek, R.I (2001), "The contribution of performance measurement to the expansion of third party alliances in the supply chain", International Journal of Operations and Production Management, 21 (1/2), van Laarhoven, P, M Berglund, and M Peters (2000), "Third party logistics in Europe - Five years later", International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 30 (5), van Laarhoven, P and G Sharman (1994), "Logistics alliances: The European experience" The McKinsey Quarterly, 1, Wilding, R and R Juriado (2004), "Customer perceptions on logistics outsourcing in the European consumer goods industry", International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 34 (8), Wong, Y.Y, T.E Maher, J.D Nicholson and N.P Gurney (2000), "Strategic alliances in logistics outsourcing", Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 12 (4), 3-21.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ «H ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ LOGISTICS ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 3PL KAI H ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOΥΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας kandro@aueb.gr Ορισμοί Διοίκηση Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πελάτες και εταιρεία ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ, ΣΙΩΜΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ Ο εσωτερικός πελάτης και η «αλυσίδα αξίας» Ένας εγγυημένος τρόπος επίτευξης ικανοποίησης του πελάτη είναι αναμφίβολα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» Δρ. Δημήτρης Φωλίνας

Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» dfolinas@gmail.com Θεσσαλονίκη, 26.11.2016 Δομή παρουσίασης 2 Σημαντικότητα και εννοιολογική προσέγγιση Διοίκησης Logistics Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Αιτωλοακαρνανίας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Πέλλας - Πιερίας www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Αργύρης Παπαντωνόπουλος Business Development Manager Mantis Hellas Τα Logistics λίγα χρόνια πριν Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Syllabus Certified Customer Service Executive (CCSE) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Ξάνθης www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 8: Ολοκλήρωση της Αλυσίδας Εφοδιασμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 8: Ολοκλήρωση της Αλυσίδας Εφοδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 8: Ολοκλήρωση της Αλυσίδας Εφοδιασμού Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Μπάμπης Σιαφλάς: Supply Chain & Commercial Director Ταυτότητα SARMED (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ενότητα 4: Στρατηγικές Αποφάσεις στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 6: Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 6: Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 6: Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of HealthCare in Greece

Shaping the Future of HealthCare in Greece Shaping the Future of HealthCare in Greece Reducing cost and Optimizing hospital supply chain processes through a healthcare logistics partner: The Case of Y-LOGIMED Stella Gioni Supply Chain Director

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποτίμηση συνεισφοράς προμηθειών στην αλυσίδα εφοδιασμού περιγραφή λειτουργίας και βασικής διαδικασίας προμηθειών από στρατηγική, τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα Κεφάλαιο 1ο: Logistics Κεφάλαιο 2ο: Συστήματα J.I.T. Logistics Ορισμος των Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

3pl ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

3pl ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 3pl ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ OUTSOURCING Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ISO 9000 : 2000 Ορισµός Ποιότητας Ο βαθµός ISO 9000 : 2000 Απαίτηση Η ανάγκη ή

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; 1. Υπάρχουν όραμα, αποστολή και συνολική επιχειρησιακή στρατηγική και μέχρι ποιο επίπεδο διοίκησης; 2. Υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια και

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

19_05_2016. Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα. End to End value added services for your Customer. Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον

19_05_2016. Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα. End to End value added services for your Customer. Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον End to End value added services for your Customer Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα Managing Partner 19_05_2016 Αποστολή Να προσφέρει στους πελάτες το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Business Processes Οι οργανισμοί-επιχειρήσεις υπάρχουν για να εξυπηρετούν κάποιο εμπορικό σκοπό ή να προσφέρουν κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες. Διαφέρουν είτε στον

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I Αναπλ. Καθηγητής Δ.Μ. Εμίρης Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΚΟΣΤΟΣ (OIKONOMIKΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) Η έννοια του κόστους διαφέρει ανάλογα με την οπτική εκείνου που το εκτιμά και τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 2: Χαρακτηριστικά των υπηρεσιών Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα & Επεξηγήσεις Marketing 2

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ζητήµατα ανάπτυξης και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Οι παραγωγοί ή οι έµποροι τροφίµων διαχειρίζονται µεγάλες ποσότητες. Όπως και µε κάθε προϊόν, για να γίνει εξισορρόπηση

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα