ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ. ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ (Με επιφύλαξη δικαιωμάτων)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ. ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ (Με επιφύλαξη δικαιωμάτων)"

Transcript

1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ (Με επιφύλαξη δικαιωμάτων) Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργεί με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ», εδρεύει στα Κύθηρα και εκπροσωπείται νόμιμα. ΠΡΟΣ Την εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης επί της οδού Σφακιανάκη αρ.5 και εκπροσωπείται νόμιμα. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ: 1. Το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, Ακτή Μιαούλη αρ.50 και εκπροσωπείται νόμιμα. 2. Την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, Ακτή Βασιλειάδη (Πύλες Ε1- Ε2) Με την υπ αριθμόν /57/ απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύχθηκε η διενέργεια ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού με βάση τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν. 2932/2001, για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών που αναφέρονται στο συνημμένο σε αυτήν Παράρτημα V, με τη σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας. Το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζεται από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου συνιστά εναρμόνιση του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3577/92 του Συμβουλίου (ΕΕ L 364), στο άρθρο 4 του 1

2 οποίου προβλέφθηκε η δυνατότητα των κρατών μελών να συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σε ναυτιλιακές εταιρείες, προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή στο κοινό επαρκών υπηρεσιών μεταφορών. Στα πλαίσια των ανωτέρω διατάξεων και σε εκτέλεση της υπ αριθμόν /01/2009 σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, η εταιρεία σας, πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ» ανέλαβε την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «Κυθήρων Αντικυθήρων», σύμφωνα με τους καθοριζόμενους από την προκήρυξη του διαγωνισμού όρους και τις διαλαμβανόμενες στη σύμβαση συμφωνίες. Η σύμβαση αυτή παρατάθηκε διαδοχικά με τις υπ αριθμούς πρωτοκόλλου: (α) /72/12/ , (β) /08/14/ και (γ) /95/14/ αποφάσεις του ΥΝΑ και ισχύει μέχρι την Η ως άνω με αριθμό /57/ προκήρυξη διενεργηθείσα κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου όγδοου του Ν. 2932/2001, έχει το χαρακτήρα κανονιστικής διοικητικής πράξεως και, όπως ορίζεται στις ίδιες διατάξεις, οι όροι αυτής, οι οποίοι αποτελούν όρους συμβάσεως, καθορίζου τον τρόπο συνάψεώς της και το ειδικό νομικό πλαίσιο υλοποιήσεώς της και ρυθμίζουν κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών αυτών, δεσμεύοντας τόσο το Δημόσιο όσο και την εταιρεία σας η οποία έλαβε μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό αποδεχόμενη τους όρους της σχετικής διακήρυξης (ΣΤΕ 3760/1992, 2772/1986, ΝΣΚ 306/2012, 34/2010, 190/2010). Συνεπώς, από και δια της καταρτίσεως της σχετικής συμβάσεως τόσο το Δημόσιο, όσο και η εταιρεία σας, υποχρεούστε σε εκτέλεσή της, σύμφωνα με τους εν λόγω όρους, οι οποίοι όροι διαμορφώνουν το ειδικό καθεστώς παροχής την εν λόγω δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή, συνεχής, τακτική και επαρκής σε ποιότητα και μεταφορική ικανότητα, εξυπηρέτηση των χρηστών της γραμμής, στην προστασία των οποίων απέβλεψε ο νομοθέτης. 2

3 Μεταξύ των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία σας δια της ως άνω συμβάσεως ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «Κυθήρων Αντικυθήρων» είναι πρωτίστως, η εκτέλεση όλων των δρομολογίων, ανελλιπώς, πλήρως και ολοκληρωμένα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις δρομολογίων ΥΕΝΑΝΠ/ΔΘΣ, τηρώντας τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η εκτέλεση των δρομολογίων που προσδιορίζονται στον προσαρτημένο στη σύμβαση ανάθεσης πίνακα, είναι απολύτως υποχρεωτική και δεσμευτική για την εταιρεία σας, ενώ η μη εκτέλεσή τους από υπαιτιότητά σας και γενικά κάθε αθέτηση των συμβατικών σας υποχρεώσεων, επισείει και δύναται να επιφέρει τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση και τη διακήρυξη κυρώσεις της έκπτωσης από τη σύμβαση και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, καθώς και τις λοιπές κυρώσεις του κεφαλαίου VII της σύμβασης και του άρθρου 11 του Ν. 2932/2001 (κατάπτωση εγγυητικής, επιβολή προστίμων, διενέργεια νέου διαγωνισμού εις βάρος του έκπτωτου αναδόχου, αποκλεισμός από δρομολογήσεις κλπ.). Συνακόλουθα, αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της εταιρείας σας, ως αναδόχου της συγκεκριμένης δημόσιας υπηρεσίας, να λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ανελλιπής εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων, να τηρεί στο έπακρο τις υποχρεώσεις της (εργασιακές, μισθολογικές, ασφαλιστικές κλπ) έναντι των εργαζόμενων σε αυτήν, να μεριμνά για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και γενικά να πράττει παν ότι ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης και ελέγχου της, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτή συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των νησιών, η οποία αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας, καθώς συνδέεται με την διατήρηση της εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής της χώρας, ενώ παράλληλα προάγει την τουριστική ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας σταθερά πρόσβαση στα νησιά. 3

4 Στο παρελθόν, κατά την εκτέλεση της αναληφθείσας από εσάς σύμβασης, σημειώθηκαν, από δική σας αποκλειστική υπαιτιότητα, περιστατικά παραβίασης των όρων και των υποχρεώσεων που σας βαρύνουν, ως αυτοί καθορίζονται από το ειδικό καθεστώς παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών και εξ αυτού του λόγου, τόσο ο Δήμος μας, όσο και άλλοι φορείς της τοπικής κοινωνίας, προέβησαν κατ επανάληψη σε διαμαρτυρίες και με γνώμονα την προάσπιση των συνταγματικά και νομοθετικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των κατοίκων και επισκεπτών των Κυθήρων και των Αντικυθήρων, απαίτησαν την τήρηση του νόμου και των συμφωνηθέντων. Παρά ταύτα, το τελευταίο διάστημα, επανειλημμένως, η εταιρεία σας παρέβη εκ νέου τις εκ του νόμου και της συμβάσεως απορρέουσες υποχρεώσεις της, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση, σύγχυση και ανασφάλεια στις μεταφορές και την τροφοδοσία των νησιών του Δήμου μας, αλλά και σημαντική επιβάρυνση, ταλαιπωρία και οικονομική και ηθική ζημία στους χρήστες της γραμμής. Ειδικότερα, αρχικώς αντικατέστησε αιφνιδιαστικά στις 23 Ιανουαρίου 2015, χωρίς τη δέουσα ενημέρωση ή τη στοιχειώδη προσυνεννόηση με το Δήμο μας που εκ του Νόμου εκπροσωπεί τους χρήστες της άγονης γραμμής, ήτοι τους Δημότες του, το πλοίο «ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ» με το μισθωμένο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ», ενώ στη συνέχεια εξαιτίας διαδοχικών επισχέσεων εργασίας ( και ) από το πλήρωμα του ανωτέρω πλοίου που διεκδικούσε τα δεδουλευμένα του, το εν λόγω πλοίο παρέμενε επί ώρες δεμένο στο λιμάνι, αναβάλλοντας ή ακόμη και ματαιώνοντας την αναχώρησή του. Τα φαινόμενα αυτά, που δυστυχώς, επαναλαμβανόμενα, τείνουν πλέον να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα, προφανώς αντιβαίνουν στους όρους υπό τους οποίους αναλάβατε την εκτέλεση της δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της εν λόγω συγκοινωνιακής γραμμής, προσβάλλουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των επιβατών και πλήττουν καίρια κάθε προσπάθεια ενίσχυσης του τουρισμού και ανάπτυξης της οικονομίας, ιδίως κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο που η θαλάσσια εξυπηρέτηση των Κυθήρων και των Αντικυθήρων διενεργείται αποκλειστικά δια των συγκεκριμένων δρομολογίων, τα οποία εσείς παρανόμως τροποποιείτε, μεταβάλλετε, αναβάλλετε ή ακυρώνετε κατά το δοκούν. 4

5 Είναι προφανές ότι οι ανωτέρω πράξεις και παραλείψεις σας όχι μόνο δεν συνάδουν με τις προβλέψεις του νόμου και των συμβατικώς αναληφθεισών υποχρεώσεών σας, αλλά ευθέως καταλύουν την προστασία των μικρών και απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών, στην οποία σαφώς απέβλεψε ο νομοθέτης θεσπίζοντας τις διατάξεις για τη σύναψη των συγκεκριμένων συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας, θέτοντας μάλιστα αυτές υπό την κρατική εποπτεία. Επειδή η ως άνω παράνομη, αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική συμπεριφορά σας έχει προκαλέσει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με την επάρκεια των μεταφορών και την προσβασιμότητα στα νησιά του δήμου μας, με αποτέλεσμα να πλήττεται καίρια τόσο η τουριστική ανάπτυξη του τόπου, όσο και η εν γένει οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα. Επειδή η επανειλημμένη αθέτηση των συμβατικών σας υποχρεώσεων έχει προκαλέσει στους δημότες και επισκέπτες των νησιών μας, οι οποίοι τυγχάνουν οι χρήστες της παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας και αποτελούν κατά την έννοια του νόμου τους φορείς του προστατευόμενου δικαιώματος, ανυπολόγιστη οικονομική, αλλά και ηθική ζημία, καθώς βιώνουν συνθήκες αποκλεισμού και απομόνωσης και υφίστανται επί μακρόν μία άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία, εξαιτίας των με δική σας αποκλειστικά ευθύνη αναβολών και ματαιώσεων εκτέλεσης των προγραμματισμένων δρομολογίων. Επειδή η παροχή της αναληφθείσας από την εταιρεία σας δημόσιας υπηρεσίας, αποτελεί δημόσιο αγαθό και παρέχεται ως τέτοιο και όχι χάριν πολυτέλειας, εξ αυτού δε του λόγου τελεί υπό ειδικό καθεστώς, το οποίο περιλαμβάνει υποχρεώσεις συνέχειας, συνέπειας, συχνότητας, τακτικής εξυπηρέτησης, μεταφορικής ικανότητας, ποιότητας, ασφάλειας και λοιπών όρων για την ικανοποίηση των οποίων υπόκειται σε κρατική εποπτεία. Επειδή, η ανάγκη της βέλτιστης δυνατής θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των Κυθήρων και των Αντικυθήρων, είναι επιτακτικής και ζωτικής σημασίας για την οικονομική, εφοδιαστική, τουριστική, κοινωνική, 5

6 ιατροφαρμακευτική, πολιτιστική, μεταφορική, ακόμη και εκπαιδευτική επάρκεια των νησιών μας. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας. Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι δεν προτιθέμεθα να ανεχθούμε, πλέον, καμία απολύτως εκ μέρους σας παραβίαση των υποχρεώσεών σας που απορρέουν από τη σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας που έχετε αναλάβει και το νόμο. ΑΞΙΩΝΟΥΜΕ και ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ: (α) Να συμμορφωθείτε πλήρως με τις συμβατικώς αναληφθείσες υποχρεώσεις σας, εκτελώντας στο εξής και καθ όλο το χρόνο ισχύος της συμβάσεώς σας, με συνέπεια, ακρίβεια και πληρότητα τα δρομολόγια που σας έχουν ανατεθεί. (β) Να απόσχετε από κάθε πράξη ή παράλειψη ικανή να διακόψει ή να διαταράξει καθ οιονδήποτε τρόπο την ομαλότητα, συνέχεια, συχνότητα, πληρότητα, ποιότητα και επάρκεια της εκτελούμενης από την εταιρεία σας υπηρεσίας. (γ) Να προβείτε σε άμεση δημόσια ανακοίνωση των δρομολογίων μέχρις πέρατος της ισχύος της σύμβασης, ώστε να αρθεί η αβεβαιότητα και να ενισχυθούν οι τουριστικές, παραγωγικές και οικονομικές δυνατότητες των νησιών μας, δίδοντας παράλληλα τη δυνατότητα πραγματοποίησης κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων για ολόκληρο το εναπομείναν διάστημα της συμβάσεώς σας με το Ελληνικό Δημόσιο. Σας ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, πως σε περίπτωση που παρά ταύτα εξακολουθήσετε με πράξεις ή παραλείψεις σας να παραβιάζετε τους όρους που η Πολιτεία έθεσε για την προστασία και διασφάλιση των προαναφερθέντων θεμελιωδών δικαιωμάτων μας, θα προσφύγουμε στις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, κατά παντός υπευθύνου, προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων μας και αποκατάσταση των προκληθέντων εις βάρος μας ζημιών. 6

7 Τέλος, ενόψει της ενάρξεως της θερινής τουριστικής περιόδου, προσκαλούμε τον εκπρόσωπο της εταιρείας σας να προσέλθει, κατόπιν έγκαιρης προσυνεννοήσεως σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, προκειμένου, δια του διαλόγου, της ανταλλαγής απόψεων και της συνεννοήσεως, να αναζητηθούν λύσεις στα ανακύπτοντα προβλήματα με σκοπό την επίτευξη της κατά το δυνατόν βέλτιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης. Περαιτέρω, αξιώνουμε από τις Αρχές προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, ασκώντας με συνέπεια τις εποπτικές αρμοδιότητες που τους παρέχει ο Νόμος, να φροντίσουν για την ορθή και σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις εφαρμογή των όρων που διέπουν τη σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα, καταλογίζοντας ευθύνες όπου υπάρχουν και επιβάλλοντας τις δέουσες κυρώσεις, ως κατά περίπτωση προβλέπονται από το Νόμο και στο πλαίσιο των απορρεουσών από τη Νομοθεσία και σαφώς οριοθετημένων αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών τους. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται και κοινοποιείται για να λάβουν γνώση και να επέλθουν οι έννομες συνέπειες. Κύθηρα, 06 Μαρτίου 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ, εξουσιοδοτηθείς δυνάμει της με α/α 39/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων (Α.Δ.Α. 6Ω63ΩΛΨ-Β51) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 7

1. Οι δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

1. Οι δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 120 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 05 /06/2015

Πειραιάς, 05 /06/2015 Πειραιάς, 05 /06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα, νηολογημένο ή όχι, αποτελεί ναυάγιο, αν παύσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΣ της 126ης συνεδρίασης της 27.10.2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΣ της 126ης συνεδρίασης της 27.10.2014 Αθήνα, 27.10.2014 Αρ. Πρωτ. 2705 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΣ της 126ης συνεδρίασης της 27.10.2014 Λήψη απόφασης επί της από 15-05-2014 διεξαχθείσας ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Με αφορμή την Πράξη 178/2012 του Κλιμακίου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (γνωμ.) Περίληψη: Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα