ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες."

Transcript

1 Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Οργάνωση παροχής υπηρεσιών Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. 1.- ικαίωµα παροχής υπηρεσιών για τη µεταφορά προσώπων µε επιβατηγά αυτοκίνητα µέχρι εννέα (9) θέσεων (Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης - Ε..Χ.) και µε µοτοσυκλέτες δύο (2) θέσεων (Μοτοσυκλέτες ηµόσιας Χρήσης - Μ..Χ.) µέσω του δηµόσιου οδικού δικτύου της χώρας χορηγείται από το κράτος. 2.- Το δικαίωµα παροχής υπηρεσιών για τη µεταφορά επιβατών µε Ε..Χ. αυτοκίνητα και µε µοτοσυκλέτες.χ. ασκείται από Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) και Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε) που συστήνονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της εµπορικής νοµοθεσίας, κατέχουν άδεια για την παροχή αυτή µε αδειούχους οδηγούς και έχουν στην κυριότητα ή νόµιµη κατοχή τους Ε..Χ. αυτοκίνητο ή µοτοσυκλέτες.χ., κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις επόµενες διατάξεις. 3.- Το ίδιο δικαίωµα παρέχεται σε εταιρείες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) που ιδρύουν στη χώρα υποκατάστηµα µε αντικείµενο τη µεταφορά επιβατών µε Ε..Χ. αυτοκίνητα ή /και µοτοσυκλέτες.χ., οι οποίες πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόµου. Άρθρο 2. 1

2 Γενικοί ορισµοί. Για τους σκοπούς του νόµου αυτού: 1.- Παροχή υπηρεσιών στο κοινό µε επιβατηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης (Ε..Χ.), συνιστά η µεταφορά µε Ε..Χ. αυτοκίνητα προσώπων µε τις αποσκευές τους έναντι ανταλλάγµατος που καθορίζεται, αναλόγως της κατηγορίας της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, είτε κανονιστικώς είτε ελευθέρως από τους συµβαλλοµένους. 2.- Παροχή υπηρεσιών στο κοινό µε µοτοσυκλέτα δηµόσιας χρήσης (Μ..Χ.), συνιστά η µεταφορά µε µοτοσυκλέτα.χ. προσώπου, χωρίς αποσκευές, έναντι ανταλλάγµατος που καθορίζεται, ελευθέρως από τους συµβαλλοµένους Πάροχος υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών - ιδιοκτήτης αυτοκινήτων Ε..Χ. ή/και µοτοσυκλετών είναι οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) και οι Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε), στις οποίες περιλαµβάνονται και οι µονοπρόσωπες, που συστήνονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 και έχουν, ως αντικείµενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών µε τουλάχιστον, ένα (1) τέτοιο, αυτοκίνητο (Ε..Χ.) ή δύο (2) µοτοσυκλέτες.χ. της κυριότητάς τους ή τα οποία έχουν αγοράσει ή νοµίµως κατέχουν µε τον όρο παρακράτησης της κυριότητας από τον πωλητή µέχρι την αποπληρωµή του τιµήµατος ή µε χρηµατοδοτική µίσθωση. 4.- Επιβατηγά δηµόσιας χρήσης αυτοκίνητα (Ε..Χ.): είναι τα αυτοκίνητα που έχουν εκ κατασκευής έως εννέα (9) θέσεις, περιλαµβανοµένης και της θέσης του οδηγού, προορίζονται δε να µεταφέρουν επιβάτες αναλόγως προς την κατηγορία τους. 5.- Μοτοσυκλέτες δηµόσιας χρήσης (Μ..Χ.): είναι οι µοτοσυκλέτες που έχουν εκ κατασκευής τουλάχιστον δύο (2) θέσεις, περιλαµβανοµένης και της θέσης του οδηγού και προορίζονται να µεταφέρουν επιβάτες. 6.- Κατηγορίες Ε..Χ.: Τα Ε..Χ. αυτοκίνητα διακρίνονται σε: α) πέντε (5) θέσεων µε µετρητή (ΤΑΞΙ) και β) µέχρι εννέα (9) θέσεων (ειδικής µίσθωσης - ΕΙ ΜΙΣΘ). 7.- Οδηγοί Ε..Χ. αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών.χ.: 2

3 Το φυσικό πρόσωπο, προστηθείς από την εταιρεία ιδιοκτήτρια του οχήµατος ή της µοτοσυκλέτας, που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του/της, καθώς και για την παροχή εξυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από τις διατάξεις του παρόντος και τους κανονισµούς λειτουργίας των (Ε..Χ.) αυτοκινήτων και των µοτοσυκλετών.χ. 8.- Ειδικό Σήµα Παροχής Υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών µε Ε..Χ. αυτοκίνητα και µοτοσυκλέτες.χ.: Ειδικό έντυπο (σήµα) επικόλλησης σε κάθε Ε..Χ. αυτοκίνητο και µοτοσυκλέτα.χ., βεβαιωτικό της νόµιµης λειτουργίας της εταιρείας παροχής υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών για ορισµένη χρονική περίοδο, το οποίο χορηγείται από τις αρµόδιες αρχές ιαδροµή: Η ακολουθητέα πορεία του Ε..Χ. αυτοκινήτου ή της µοτοσυκλέτας.χ. προς τον τόπο προορισµού που επιλέγει ο επιβάτης. Η κάθε διαδροµή εκτελείται µε καταβολή του οριζόµενου κανονιστικώς κοµίστρου ή του συµφωνηµένου, αναλόγως της κατηγορίας του Ε..Χ., του συµφωνηµένου δε για τις Μ..Χ., µε το οποία παρέχεται η υπηρεσία µεταφοράς Έναρξη - Τέλος διαδροµής: Η έναρξη της διαδροµής του µισθωµένου Ε..Χ. αυτοκινήτου ή της Μοτοσυκλέτας.Χ. προκειµένου να υπολογίζεται το κόµιστρο ή το αντάλλαγµα της παρεχόµενης υπηρεσίας προσδιορίζονται ως εξής: Α.- Για τα Ε Χ - ΤΑΞΙ και το κόµιστρο διαδροµής. (1).Έναρξη διαδροµής είναι : α) Η εκκίνηση του Ε..Χ. αυτοκινήτου όταν αυτό βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του, σηµείο εκκίνησης είναι το σηµείο παραλαβής του επιβάτη. β) Η επιβίβαση του επιβάτη γίνεται µέσα ή έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας του Ε..Χ. αυτοκινήτου. Εάν ο επιβάτης βρίσκεται έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας του Ε..Χ. αυτοκινήτου, τότε η εκκίνηση του Ε..Χ, αυτοκινήτου για την παραλαβή του επιβάτη, θα γίνει από τα διοικητικά όρια της έδρας του µε τελικό προορισµό του επιβάτη την έδρα του Ε..Χ. αυτοκινήτου. (2). Τέλος διαδροµής είναι η αποβίβαση του επιβάτη. 3

4 Β.- Για τα ΕΙ ΜΙΣΘ αυτοκίνητα και τις µοτοσυκλέτες.χ. η εκκίνηση, το τέλος της διαδροµής, το αντάλλαγµα ή ο υπολογισµός του ανταλλάγµατος και όλα τα σχετικά θέµατα κατά τα ελευθέρως και εγγράφως συµφωνηθέντα από τους συµβαλλοµένους, ελλείψει δε έγγραφης ειδικότερης συµφωνίας, µε βάση τους αναρτηµένους στο διαδίκτυο όρους του τιµοκαταλόγου της παρόχου Προµίσθωση Ε Χ αυτοκινήτων-ταξι: Η εκ των προτέρων µίσθωση ΤΑΞΙ από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε σηµείο επιβίβασης που βρίσκεται είτε εντός των ορίων της έδρας του Ε..Χ. αυτοκινήτου είτε εκτός των ορίων αυτής και µε σηµείο αποβίβασης, αποκλειστικά, εντός των ορίων της έδρας του Ε..Χ. αυτοκινήτου. 12. Ταξίµετρο είναι η συσκευή των ΤΑΞΙ που υπολογίζει αυτόµατα και καταγράφει κάθε χρονική στιγµή το προς πληρωµή χρηµατικό ποσό, εκτός από τις ειδικές επιβαρύνσεις που ισχύουν κάθε φορά και οι οποίες αποτυπώνονται, ευκρινώς, σε πινακίδα παραπλεύρως αυτής. 13. Έδρα Ε..Χ αυτοκινήτου και µοτοσυκλέτας.χ.: α) ΤΑΞΙ: Η διοικητική περιφέρεια της χώρας, για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωµα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου Ε..Χ. Αν η έδρα ανήκει σε ενιαία διοικητική µονάδα (ενιαία έδρα) του άρθρου 15 του παρόντος νόµου, ως έδρα νοείται η ενιαία αυτή έδρα ανεξάρτητα από την έδρα της εταιρείας. β) ΕΙ ΜΙΣΘ και Μ..Χ.: Ως έδρα για την οποία δίνεται το δικαίωµα κυκλοφορίας νοείται, ενιαία, η ηπειρωτική και νησιωτική χώρα, ανεξάρτητα από την έδρα της εταιρείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας εταιρειών. Άρθρο 3 Σύσταση εταιρειών 1.- Η σύσταση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµης για παροχή υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών µε αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης (Ε..Χ.) ή/και µε 4

5 Μ..Χ. γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της εµπορικής νοµοθεσίας και ανάλογα προς τον εταιρικό τύπο. 2.- Οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών της προηγούµενης παραγράφου είναι ονοµαστικές. 3.- Εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή νόµιµη κατοχή της παραπάνω από τρία (3) αυτοκίνητα Ε..Χ. ή δέκα οχήµατα (αυτοκίνητα και Μ..Χ) υποχρεούται να διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους ιδιόκτητους ή µισθωµένους χώρους στάθµευσης, του συνόλου των οχηµάτων ή/ και των µοτοσυκλετών της. Άρθρο 4 Άδεια Παροχής Υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών µε Ε..Χ. αυτοκίνητα και Μ..Χ. 1.- Για την άσκηση του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών µε Ε..Χ. αυτοκίνητα ή/και µε µοτοσυκλέτες.χ. απαιτείται άδεια που χορηγείται από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας της έδρας της εταιρείας Ο αριθµός της αδείας και η επωνυµία της δικαιούχου εταιρίας αναγράφονται σε Ειδικό Σήµα της παραγράφου 8 του άρθρου 2 που επικολλάται σε κάθε ένα Ε Χ αυτοκίνητο και Μοτοσικλέτα.Χ 2. Προϋποθέσεις για την χορήγηση των Α.Π.Υ συνιστούν η αξιοπιστία και η επαγγελµατική επάρκεια των προσώπων που είναι, αναλόγως, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύµβουλοι των επιχειρήσεων µεταφοράς επιβατών µε Ε Χ αυτοκίνητα ή/ και Μ..Χ, κατ εφαρµογή των οριζοµένων στο άρθρο 3 παράγραφοι 1, περιπτώσεις α και γ, 4 και 6 του Π 346/ Στις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου χορηγείται η Α.Π.Υ. Σε αντίθετη περίπτωση εκδίδεται αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη περί απόρριψης του σχετικού αιτήµατος. 4.- Η Άδεια Παροχής Υπηρεσιών ισχύει για µία τριετία, δεν µεταβιβάζεται και ανακαλείται, µετά από προηγούµενη ακρόαση εταιρείας, εάν διαπιστωθεί ότι αυτή δεν παρέχει υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών, για οποιοδήποτε λόγο, έστω και µε ένα (1) 5

6 αυτοκίνητο ή µία (1) µοτοσυκλέτα, επί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών. 5.- Στην περίπτωση ανάκλησης της Άδειας Παροχής Υπηρεσιών, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, ανακαλούνται αυτοδικαίως όλες οι άδειες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί στο όνοµα της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τις παραδώσει µε τις πινακίδες των οχηµάτων και µοτοσυκλετών στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας εντός πέντε (5) ηµερών από την επίδοση σ αυτήν της σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Άρθρο 5 Χαρακτηριστικά Ε..Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ- Όργανα και Εξαρτήµατα - Εξωτερικές ενδείξεις Αντικατάσταση Ε..Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ 1. Τα Ε..Χ. αυτοκίνητα που τίθενται σε κυκλοφορία πρέπει να είναι καινούργια και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κατηγορίας εκποµπών τουλάχιστον EURO V. 2.- Για την κυκλοφορία Ε..Χ. αυτοκινήτων απαιτείται αυτά να: α. ιαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις (4) κύριες πόρτες. β. ιαθέτουν πέντε (5) θέσεις, της θέσης του οδηγού περιλαµβανοµένης γ. Έχουν ελάχιστο µήκος µεταξονίου η µήκος αµαξώµατος.. δ. Είναι εφοδιασµένα µε συστήµατα κλιµατισµού, τηλεόρασης και πρόσβασης στο διαδίκτυο. ε. Εξασφαλίζουν τη δυνατότητα µεταφοράς αποσκευών σε ειδικό για το σκοπό αυτόν χώρο. στ. Είναι εφοδιασµένα, κατά τις κείµενες διατάξεις, µε δελτίο τεχνικού ελέγχου και κάρτα ελέγχου καυσαερίων σε ισχύ. 3. Τα Ε..Χ. αυτοκίνητα φέρουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω: α. Ταξίµετρο, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 16, σε εµφανές µέρος του οχήµατος. β. Πινακίδα αναρτηµένη, παραπλεύρως του ταξιµέτρου, µε τα στοιχεία του αυτοκινήτου, της παρόχου των υπηρεσιών εταιρείας, του οδηγού (ονοµατεπώνυµο, 6

7 αριθµό ειδικής άδειας αυτού) και τα τιµολόγια που ισχύουν στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. γ. Ειδική πινακίδα οροφής και διακριτικό γνώρισµα (έγχρωµη λωρίδα), των οποίων τα συγκεκριµένα στοιχεία καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων που εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την ισχύ του παρόντος νόµου. δ. Οδηγό δρόµων, πλατειών και χάρτη της περιοχής λειτουργίας ε. Κανονισµό λειτουργίας Ε..Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ. 4.- Οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και των κανονισµών λειτουργίας των Ε..Χ. αυτοκινήτων έχουν εφαρµογή για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε το άρθρο αυτό. 5. Όσα Ε..Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ έχουν έδρα τις περιοχές της παρ. 2 του άρθρου 15 αποσύρονται από την κυκλοφορία µε τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών. Για τις υπόλοιπες περιοχές και πόλεις, τα Ε..Χ. αυτοκίνητα αποσύρονται από την κυκλοφορία µε τη συµπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών. Τα όρια απόσυρσης υπολογίζονται από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους. Άρθρο 6 Χαρακτηριστικά Ε..Χ. αυτοκινήτων ΕΙ ΜΙΣΘ - Όργανα και Εξαρτήµατα -Εξωτερικές ενδείξεις Αντικατάσταση Ε..Χ. αυτοκινήτων ΕΙ ΜΙΣΘ 1. Τα Ε..Χ. αυτοκίνητα ΕΙ ΜΙΣΘ που τίθενται σε κυκλοφορία πρέπει να είναι καινούργια και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κατηγορίας εκποµπών τουλάχιστον EURO V. 2. Για την κυκλοφορία Ε..Χ. αυτοκινήτων ΕΙ ΜΙΣΘ απαιτείται αυτά να: α. ιαθέτουν έως εννέα (9) θέσεις, της θέσης του οδηγού περιλαµβανοµένης. β. Είναι εφοδιασµένα µε συστήµατα κλιµατισµού, τηλεόρασης και πρόσβασης στο διαδίκτυο. γ. Είναι εφοδιασµένα µε δελτίο τεχνικού ελέγχου και κάρτα καυσαερίων σε ισχύ σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Τα Ε..Χ. αυτοκίνητα ΕΙ ΜΙΣΘ φέρουν αναγκαίως: 7

8 α. Πινακίδα αναρτηµένη σε εµφανές µέρος του οχήµατος µε τα στοιχεία µε τα στοιχεία του αυτοκινήτου, της παρόχου των υπηρεσιών εταιρείας, του οδηγού (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ειδικής άδειας αυτού) και τα ενδεικτικά τιµολόγιά της που έχει αναρτήσει στο διαδύκτιο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. β. Τον Κανονισµό λειτουργίας των Ε..Χ. αυτοκινήτων. 4. Οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και των κανονισµών λειτουργίας Ε..Χ. αυτοκινήτων εφαρµόζονται για όσα θέµα δεν ρυθµίζονται µε το άρθρο αυτό. 5. Τα Ε..Χ. αυτοκίνητα ΕΙ ΜΙΣΘ αποσύρονται από την κυκλοφορία µε τη συµπλήρωση δώδεκα (12) ετών. Το όριο απόσυρσης υπολογίζεται από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας. 6. Eπιπλέον ελάχιστος αναγκαίος εξοπλισµός της κατηγορία των ΕΙ ΜΙΣΘ αυτοκινήτων αυτών µπορεί να καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων που εκδίδεται άπαξ εντός τριών µηνών από τη θέση σε ισχύ του νόµου αυτού. 7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων καθορίζονται τεχνικά χαρακτηριστικά των Ε..Χ αυτοκινήτων ΕΙ ΜΙΣΘ για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ ή των ατόµων µειωµένης κινητικότητας. Άρθρο 7 Χαρακτηριστικά Μοτοσυκλετών.Χ. - Όργανα και Εξαρτήµατα - Εξωτερικές ενδείξεις Αντικατάσταση Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων καθορίζονται τεχνικά χαρακτηριστικά των Μοτοσικλετών.Χ., τα όργανα και εξαρτήµατα, οι εξωτερικές ενδείξεις, οι όροι αντικατάστασής τους, ο κανονισµός λειτουργίας αυτών και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την παροχή των υπηρεσιών µε Μ..Χ. Άρθρο 8 8

9 ικαιολογητικά χορήγησης Άδειας Παροχής Υπηρεσιών µε Ε Χ αυτοκίνητο ή Μοτοσικλέτα.Χ. 1- Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή την ανανέωση της Άδειας Παροχής Υπηρεσιών µε Ε Χ αυτοκίνητα ή/και µε Μοτοσυκλέτες.Χ. είναι τα εξής: α- Αίτηση που κατατίθεται από την ενδιαφερόµενη εταιρεία στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας. β- Παράβολο υπέρ ηµοσίου: (ι) ύψους (πρόταση για: έως ) ευρώ για την αρχική χορήγηση της Α.Π.Υ και αυτοδικαίως για ένα Ε Χ αυτοκίνητο και (ιι) ύψους για την αρχική χορήγηση της Α.Π.Υ και αυτοδικαίως για 1 µοτοσικλέτα. Για κάθε επόµενο Ε Χ αυτοκίνητο το παράβολο για την Α.Π.Υ ορίζεται, στο 80% της αξίας του παραβόλου της περιπτωσης ι και για κάθε επόµενη Μοτοσικλετα.Χ στο 20% της του παραβόλου της περιπτωσης ιι. Για την ανανέωση της Α.Π.Υ. το παράβολο ορίζεται σε διακόσια ευρώ (200) ανά αυτοκίνητο και είκοσι (20) ευρώ ανά µοτοσυκλέτα. γ- ΦΕΚ δηµοσίευσης καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού. δ- Πιστοποιητικά ότι δεν τελούν η εταιρεία και οι εταίροι της σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω. ε- ΦΕΚ µε τη δηµοσίευση της συγκρότησης σε σώµα του ισχύοντος ιοικητικού Συµβουλίου και του διορισµού ιευθύνοντος Συµβούλου, εάν πρόκειται για ΑΕ. στ- Αποσπάσµατα ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου 11 του παρόντος νόµου (i) ο ιευθύνων Σύµβουλος ή µέλος τους ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµης Εταιρείας ή ο ιαχειριστής ΕΠΕ, (ii) ο ιαχειριστής της εταιρείας σε κάθε άλλη περίπτωση ή οποιοσδήποτε εκ των εταίρων. ζ Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, αναλόγως, των εταίρων και του διαχειριστή για τις Ε.Π.Ε. ή του ιευθύνοντος Συµβούλου για τις Α.Ε.. η Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, οµοίως, των εταίρων και του διαχειριστή για τις Ε.Π.Ε. ή του ιευθύνοντος Συµβούλου για τις Α.Ε.. 9

10 θ. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Επάρκειας, του ιαχειριστή της Ε.Π.Ε. ή του ιευθύνοντος Συµβούλου της Α.Ε. Άρθρο 9 ικαιολογητικά έκδοσης άδειας κυκλοφορίας Ε Χ αυτοκινήτων και Μ..Χ. 1. Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας Ε Χ αυτοκινήτου και µοτοσυκλέτας.χ. η εταιρία υποχρεούται να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας: α. Αίτηση, µε τα εργοστασιακά στοιχεία συγκεκριµένου αυτοκινήτου ή µοτοσυκλέτας για τα οποίο ζητείται η άδεια κυκλοφορίας ως.χ. β. Το παράβολο του άρθρου 8 περίπτωση β, δεύτερο εδάφιο, για κάθε επόµενο όχηµα ή µοτοσικλέτα, γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, ε. Αντίγραφο ισχύουσας Α.Π.Υ µε Ε Χ αυτοκίνητα ή Μ..Χ που έχει επικυρωθεί από την αρχή που το εξέδωσε. στ. Αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρηµένων από την αρµόδια ΟΥ συµβάσεων µίσθωσης χώρων επαρκών για την στάθµευση, του συνόλου των οχηµάτων τους εφόσον επιβάλλεται. ζ. Παράβολο υπέρ ηµοσίου, όπως προβλέπεται στην επόµενη παράγραφο για κάθε Ε Χ ή µοτοσυκλέτα.χ. αυτοκίνητο που τίθεται σε κυκλοφορία. 2. Το παράβολο της περίπτωσης ζ της προηγούµενης παραγράφου καθορίζεται ως εξής : Α.- Για κάθε Ε Χ αυτοκίνητα ευρώ. Β.- Για κάθε Μ..Χ από 1000 ευρώ. Τα παράβολα αυτά δύναται να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων. Άρθρο 10 10

11 Έκδοση Αδειών κυκλοφορίας και ικαιούχοι Ε Χ αυτοκινήτων και Μ..Χ. 1. Άδεια για τη θέση σε κυκλοφορία Ε..Χ. και µοτοσυκλετών.χ. χορηγείται µόνο στις εταιρείες που συνιστώνται κατά το άρθρο 3 του παρόντος. 2. Η άδεια κυκλοφορίας Ε..Χ. αυτοκινήτου και Μ..Χ. αφορά, αντιστοίχως συγκεκριµένο όχηµα και συγκεκριµένη µοτοσυκλέτα. 3. Τα Ε..Χ. αυτοκίνητα εν γένει και οι Μ..Χ. επιτρέπεται να µεταβιβάζονται κατά κυριότητα µε την άδεια κυκλοφορίας τους στις εταιρείες του άρθρου 3, οι οποίες κατέχουν Άδεια Παροχής Υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών µε Ε..Χ. αυτοκίνητα ή/και µε Μ..Χ. σε ισχύ, εφόσον η αγοράστρια έχει καταβάλει στο ηµόσιο το παράβολο του άρθρου 8 περίπτωση β εδάφιο Το παράβολο της προηγούµενης παραγράφου δεν καταβάλλεται σε περίπτωση µεταβίβασης Ε..Χ. αυτοκινήτων ή Μ..Χ. που γίνονται λόγω συγχώνευσης εταιρειών του άρθρου 3 ή µετατροπής της εταιρικής µορφής των εταιρειών αυτών. Άρθρο 11 Ανάκληση Άδειας Παροχής Υπηρεσιών µε Ε Χ αυτοκίνητα και Μ..Χ. 1.- Η Άδεια Παροχής Υπηρεσιών µε Ε..Χ. αυτοκίνητα ή και µε µοτοσικλέτες.χ. ανακαλείται, επίσης, οριστικά µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη εάν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή τελεσιδίκως: α) ο διευθύνων σύµβουλος ή µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας ή ο διαχειριστής ΕΠΕ και δεν αντικατασταθούν εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έκδοση της απόφασης, β) ο διαχειριστής της εταιρείας σε κάθε άλλη περίπτωση ή οποιοσδήποτε εκ των εταίρων και δεν αντικατασταθεί εντός 15 ηµερών από την έκδοση της απόφασης ή συνεχίσει να είναι εταίρος µετά την πάροδο ενός µηνός από την έκδοση της απόφασης, για ένα από τα αδικήµατα, τέλεσης ή απόπειρας, συγκρότησης ή ένταξης ως µέλος σε εγκληµατική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγµένων 11

12 νοµισµάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήµων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας µε πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασµού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, µαστροπείας, εκµετάλλευσης πόρνης, σωµατεµπορίας, ασέλγειας µε ανήλικο έναντι αµοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νοµοθεσίας περί όπλων, εµπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόµου για την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, παράνοµης µεταφοράς λαθροµεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνοµης απασχόλησης εργαζοµένων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Μητρώο Ασφάλεια - Παρατηρητήριο Ε..Χ. αυτοκινήτων Άρθρο 12 Μητρώο 1. Στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε Περιφέρειας τηρείται Μητρώο (α) παρόχων υπηρεσιών µεταφοράς µε Ε..Χ. αυτοκινήτων ή Μ..Χ και (β) αδειών κυκλοφορίας Ε..Χ. αυτοκινήτων και Μ Χ. 2. Το µητρώο παρόχων περιλαµβάνει α. επωνυµία της εταιρίας β. έδρα της εταιρίας γ. ο αριθµός ΑΠΥ της εταιρίας δ. τα Ε..Χ οχήµατα και οι Μ..Χ της εταιρείας. ε. αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που αφορούν τα πρόσωπα του αρθρ. 11 του παρόντος 3. Το µητρώο αδειών κυκλοφορίας περιλαµβάνει α. αριθµό κυκλοφορίας αυτοκινήτου και αριθµό πλαισίου. 12

13 β. έδρα και κατηγορία αυτοκινήτου, γ. στοιχεία ιδιοκτήτη αυτοκινήτου η νόµιµου κατόχου επωνυµία, έδρας, αριθµός φορολογικού µητρώου, αριθµός ΑΠΥ), µεταβολές (αλλαγή έδρας, µεταστάθµευση). δ. εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτου οχήµατος και έτος κατασκευής. 4. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο αδειών Ε..Χ. αυτοκινήτων σε κάθε περίπτωση αλλαγής των προαναφερόµενων στοιχείων ή αντικατάστασης του αυτοκινήτου µε νέο. 5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µπορεί να καθορίζονται και άλλα στοιχεία, πλέον των οριζοµένων στις παραγράφους 2 & 3, καθώς και ο τρόπος της ηλεκτρονικής ενηµέρωσης της βάσης δεδοµένων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων για την λήψη στατιστικών δεδοµένων, σύνταξη µελετών περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών επιπτώσεων από την κυκλοφορία µε Ε..Χ. αυτοκίνητα και προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής στον τοµέα των επιβατικών µεταφορών. 6. Κάθε Ε..Χ. αυτοκίνητο και Μ Χ φέρει ηλεκτρονικά αναγνώσιµο σήµα. Το περιεχόµενο και ο τύπος αυτού, η διαδικασία χορήγησης, οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο φορέας χορήγησης και ανανέωσής του και κάθε σχετικό θέµα καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και Επικοινωνιών και ικτύων. Άρθρο 13 Προδιαγραφές ασφαλείας Ε..Χ. αυτοκινήτων Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και Επικοινωνιών διατίθεται µία συχνότητα κινδύνου για τα Ε..Χ. αυτοκίνητα και Μ Χ. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές τοποθέτησης συστηµάτων ασφαλείας των οδηγών Ε..Χ. αυτοκινήτων και Μ..Χ (σύστηµα G.Ρ.S., διαχωριστικά και άλλα) και κάθε σχετικό θέµα. Άρθρο 14 Παρατηρητήριο Ε..Χ. αυτοκινήτων 13

14 1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων συγκροτείται επταµελής επιστηµονική επιτροπή, µε τίτλο Παρατηρητήριο Ε..Χ. Αυτοκινήτων και Μ Χ, που έχει αρµοδιότητα τη συγκέντρωση, επεξεργασία και µελέτη των πάσης φύσεως στοιχείων που κατέχουν δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, αναφορικά µε τις συνθήκες αγοράς και ελεύθερου ανταγωνισµού (προστασία από µονοπώλια, ολιγοπώλια), τις περιβαλλοντικές και οδικές συνθήκες από τη λειτουργία των Ε..Χ. ανά Περιφέρεια και ιοικητική Ενότητα σε συνδυασµό µε προκύπτουσες κοινωνικές ανάγκες, καθώς και την υποβολή στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων τον Ιανουάριο εκάστου έτους προτάσεων για την αντιµετώπιση των σχετικών ζητηµάτων, ιδίως ρύθµιση ροής εκδόσεως νέων αδειών κυκλοφορίας Ε Χ αυτοκινήτων, προς εξυπηρέτηση δηµοσίου και κοινωνικού συµφέροντος. Το Παρατηρητήριο κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος υποχρεούται εντός εξαµήνου από την συγκρότησή του να υποβάλλει σύµφωνα µε τα ανωτέρω σχετικές προτάσεις. 2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και τα µέλη, ορίζονται από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µε 3ετή θητεία. Ως µέλη της επιτροπής ορίζονται ειδικοί επιστήµονες και πρόσωπα υψηλού κύρους. Γραµµατειακή υποστήριξη στο Παρατηρητήριο παρέχεται από την αρµόδια για τα Ε..Χ. αυτοκίνητα ιεύθυνση του ίδιου Υπουργείου. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων καθορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης του Προέδρου και των µελών του Παρατηρητηρίου και κάθε σχετικό µε αυτή θέµα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τις αµοιβές αντίστοιχων οργάνων του ηµοσίου. 4. Η οργάνωση της λειτουργίας του Παρατηρητήριου και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζεται µε την ως άνω απόφαση του Υπουργού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε..Χ. - ΤΑΞΙ 14

15 Άρθρο 15 Έννοιες διοικητικής µονάδας και ενιαίας διοικητικής µονάδας των ΤΑΞΙ. 1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος ως προς τα Ε..Χ. αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ, διοικητική µονάδα νοείται ο δήµος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 3852/2010 (Α 87). 2. Οµοίως, ενιαίες διοικητικές µονάδες νοούνται:α) η Περιφέρεια Αττικής και β) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3852/2010. Άρθρο 16 Αλλαγή έδρας και µεταστάθµευση Ε..Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ 1.- Αλλαγή έδρας Ε..Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ επιτρέπεται µετά τη συµπλήρωση, τουλάχιστον, ενός (1) έτους συνεχούς λειτουργίας στην έδρα τους, εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις έναρξης της ίδιας δραστηριότητας στη νέα έδρα και µετά από σχετική αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας και απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, εάν η νέα έδρα βρίσκεται στην ίδια Περιφέρεια ή κοινή απόφαση των οικείων Περιφερειαρχών, εάν πρόκειται για νέα έδρα υπάγεται σε άλλη περιφέρεια του ν. 3852/ Η αλλαγή της έδρας της προηγούµενης παραγράφου γνωστοποιείται εγγράφως και αµελλητί από τον Περιφερειάρχη της νέας έδρας στις αρµόδιες φορολογικές, αστυνοµικές, περιφερειακές και δηµοτικές αρχές της έδρας αυτής. 3. Με κοινή απόφαση των οικείων Περιφερειαρχών επιτρέπεται σε Ε..Χ. αυτοκίνητα η µεταστάθµευσή τους από την έδρα τους σε άλλη ιοικητική Περιφέρεια ή ιοικητική Ενότητα του προηγούµενου άρθρου για τα χρονικά διαστήµατα από 1ης Ιουνίου µέχρι 30ής Σεπτεµβρίου και από 1 ης εκεµβρίου µέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επόµενου έτους. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως τα αναφερόµενα 15

16 στις προηγούµενες παραγράφους του άρθρου αυτού, πλην της προϋποθέσεως αλλαγής της έδρας της επιχείρησης. 4.- Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζονται η διαδικασία και προθεσµία υποβολής της αιτήσεως και εκδόσεως της απόφασης, τα δικαιολογητικά, οι λεπτοµέρειες και κάθε σχετικό θέµα αναφορικά µε την αλλαγή και µεταστάθµευση των Ε..Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ. Άρθρο 17 Προµίσθωση Ε..Χ. αυτοκινήτων -ΤΑΞΙ 1. Επιτρέπεται η προµίσθωση των Ε..Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εντός των διοικητικών ορίων της έδρας τους. 2. Προµίσθωση εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας των Ε.,Χ, αυτοκινήτων επιτρέπεται µόνο αν η ανάθεση της προµίσθωσης γίνεται όταν το Ε..Χ. βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας του και ο προορισµός του επιβάτη βρίσκεται επίσης εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του Ε..Χ, αυτοκινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές οι οδηγοί των Ε..Χ. αυτοκινήτων είναι απαραίτητα εφοδιασµένοι µε αποδεικτικό της προµίσθωσης, όπου αναφέρεται η συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα της προµίσθωσης, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής, µεταφοράς και αποβίβασης των επιβατών, που σχετίζονται µε την προµίσθωση. 3. Όταν πρόκειται για παραλαβή επιβατών από αεροδρόµια, λιµάνια, τελωνεία συνόρων, σιδηροδροµικούς σταθµούς και σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων, το αποδεικτικό της µίσθωσης περιέχει απαραιτήτως τα ονοµατεπώνυµα των επιβατών και τα στοιχεία της άφιξής τους (όπως αριθµός πτήσης, όνοµα πλοίου, πιθανή ώρα άφιξης). 4. Η προµίσθωση µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε τρόπο. Το κόµιστρο υπολογίζεται µε βάση τις ενδείξεις του ταξιµέτρου. Η λειτουργία του ταξιµέτρου ξεκινά µε την έναρξη της διαδροµής 16

17 Άρθρο 18 Ταξίµετρο - Συνεργεία επισκευής και τοποθέτησης 1. Στα Ε..Χ. αυτοκίνητα είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ταξιµέτρου εγκεκριµένου τύπου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής. 2. Το ταξίµετρο υποχρεωτικά ενσωµατώνεται ή συνδέεται µε ειδικό µηχανισµό έκδοσης αποδείξεων και καταγραφής εσόδων σε φορολογική µνήµη του Ν. 1809/ 1989(φορολογικό ταξίµετρο). 3.Τα ταξίµετρα είναι τοποθετηµένα εσωτερικό και στο εµπρόσθιο τµήµα του αυτοκινήτου και σε τέτοιο σηµείο ώστε να διακρίνονται καθαρό από οδηγό και επιβάτες. 4. Τα Ε..Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ, των οποίων το ταξίµετρο δεν λειτουργεί, απαγορεύεται να σταθµεύουν σε σταθµούς ή να παρέχουν µε οποιοδήποτε τρόπο υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών. Όταν ο οδηγός διαπιστώσει ότι υπάρχει βλάβη στο ταξίµετρο, καλύπτει την πινακίδα οροφής και αποσύρει το αυτοκίνητο για επιδιόρθωση της βλάβης. Σε περίπτωση µεταφοράς επιβάτη ενηµερώνεται αυτός άµεσα και αναζητείται αντικαταστάτης µε φροντίδα του οδηγού. 5. Η επισκευή και συντήρηση των ταξιµέτρων και η αναπροσαρµογή του τιµολογίου σε αυτά επιτρέπεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα συνεργεία που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α`). Σε κάθε περίπτωση στο ταξίµετρο πραγµατοποιείται σφράγιση και χορηγείται υποχρεωτικά από τα συνεργεία σχετική βεβαίωση, η οποία βρίσκεται πάντα στο αυτοκίνητο ταξί. 6. Τα ταξίµετρα ελέγχονται για την καλή λειτουργία τους από τα ΚΤΕΟ και τα ΙΚΤΕΟ σε κάθε περιοδικό έλεγχο του οχήµατος. Άρθρο 19 17

18 Υποχρέωση παραµονής των αυτοκινήτων ΤΑΞΙ 1.Τα Ε..Χ. αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ υποχρεούνται να παραµένουν στην έδρα που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου προς διαρκή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 2. Εκτός των περιπτώσεων συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, όταν το ΤΑΞΙ αυτοκίνητο κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού απουσιάζει πλέον του µηνός - έστω και αν διακόπτεται σποραδικά η απουσία- από την έδρα του, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η οποία εκδίδεται µετά από σχετική διαπίστωση του οικείου ηµάρχου, ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριµένου Ε Χ αυτοκινήτου για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, σε περίπτωση υποτροπής για χρονικό διάστηκα έξι (6) µηνών και σε περίπτωση νέας υποτροπής οριστικά. Άρθρο 20 Τιµολόγιο Ε..Χ. αυτοκινήτων - ΤΑΞΙ 1. Το τιµολόγιο των Ε..Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ περιλαµβάνει τα εξής : α) Το δικαίωµα εκκίνησης - σηµαία (ανά µίσθωση). β) Το κόµιστρο διαδροµής (ανά χιλιόµετρο). γ) Η αποζηµίωση αναµονής. δ) Το κόµιστρο ελάχιστης διαδροµής ε) Ειδικές επιβαρύνσεις (για: µεταφερόµενα αντικείµενα, ειδικό τέλος νυχτερινής εξυπηρέτησης, ειδικό τέλος εκκίνησης από σταθµούς, δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, ειδικές εξυπηρετήσεις). 2. Το τιµολόγιο, που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Τα διόδια, καθώς και ο ναύλος οχηµαταγωγών πλοίων (FERRY ΒΟΑΤ) βαρύνουν τον επιβάτη. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε..Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙ ΜΙΣΘ ΚΑΙ Μ..Χ. Άρθρο 21 Ειδικοί Κανόνες λειτουργίας Ε..Χ. αυτοκινήτων και Μ Χ - ΕΙ ΜΙΣΘ 1. Επιβατηγά δηµόσιας χρήσης αυτοκίνητα ειδικής µίσθωσης ( Ε..Χ.- ΕΙ ΜΙΣΘ) είναι ειδικής κατηγορίας οχήµατα που εκτελούν διαδροµές ύστερα από προηγούµενη ειδική µίσθωση αυτών από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα έναντι ελευθέρως συµφωνηµένου ανταλλάγµατος. Η ειδική µίσθωση του οχήµατος µαζί µε τον οδηγό του συνάπτεται αποκλειστικώς είτε εγγράφως είτε µέσω τηλεφωνικού κέντρου ή οποιουδήποτε άλλου µέσου τηλεπικοινωνίας νοµίµως καταγεγραµµένης από την πάροχο των υπηρεσιών εταιρεία. 2. Οι οδηγοί των Ε..Χ. αυτοκινήτων και Μ Χ αυτής της κατηγορίας παρέχουν υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών µόνον εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε το αποδεικτικό στοιχείο της µίσθωσης, όπου το ονοµατεπώνυµο του µισθωτή, η ηµεροµηνία και η ώρα της µίσθωσης, το συµφωνηθέν κόµιστρο, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής, και αποβίβασης των επιβατών. 3. Το αντάλλαγµα για την παροχή υπηρεσιών µε αυτοκίνητο ΕΙ ΜΙΣΘ µπορεί να καθορίζεται είτε δια προσχωρήσεως των επιβατών στον αναλυτικό και δεσµευτικό για την εταιρεία πάροχο των υπηρεσιών τιµοκατάλογο ισχύος τουλάχιστον ενός (1) µηνός, τον οποίο έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο σε ειδική ιστοσελίδα που αναγκαίως διατηρεί η εταιρεία για το σκοπό αυτό είτε ελευθέρως κατόπιν διαπραγµάτευσης µε τον πελάτη. 4. Κάθε εταιρεία παροχής υπηρεσιών µε αυτοκίνητα ΕΙ ΜΙΣΘ υποχρεούται να τηρεί αρχείο των τελευταίων εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών µε όλες τις τηλεφωνικές και τηλεπικοινωνιακές µέσω διαδικτύου κλήσεις που έχει λάβει για µίσθωση, καθώς και τις συµβάσεις που έχει εκτελέσει κατά το ίδιο διάστηµα. 19

20 5. Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και για τις µεταφορές προσώπου µε µοτοσυκλέτες.χ. 6. Απαγορεύεται η µίσθωση αυτοκινήτων ΕΙ ΜΙΣΘ ή Μ..Χ χωρίς προηγούµενη καταγεγραµµένη συνεννόηση µε τον πελάτη και η καθ οιονδήποτε τρόπο προσέγγιση πελατών, όταν αυτά βρίσκονται σε κίνηση η σε χώρους στάσης η στάθµευσης (πιάτσες). Η παραβίαση της διάταξης αυτής επισύρει την ποινή της αφαίρεσης της ειδικής άδειας του οδηγού του αυτοκινήτου. Η υπόθεση εξετάζεται κατά απόλυτη προτεραιότητα από το πειθαρχικό συµβούλιο τού άρθρου 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε Χ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Μ..Χ. Άρθρο 22 Ιστοσελίδες Παρόχων 1. Όλες οι εταιρείες του άρθρου 3 υποχρεούνται να τηρούν ιστοσελίδα στην οποία αναρτούν τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση έδρας, τηλέφωνα, ΦΑΞ, κλπ), του ισχύοντος τιµοκαταλόγου κ.α. 2. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εταιρειών Ε Χ (ΤΑΞΙ, ΕΙ ΜΙΣΘ) ή / και Μ Χ γνωστοποιούνται στο Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων και τηρούνται σε ειδικό χώρο του δικτυακού τόπου του ιδίου Υπουργείου. Άρθρο 23 ιαφήµιση Επιτρέπεται η τοποθέτηση εµπορικών διαφηµίσεων στα Ε..Χ. αυτοκίνητα και 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόμου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης μέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες Δημόσιας Χρήσης (Μ.Δ.Χ)».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ I ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ I ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ) και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Νο. 9. Γενική (4070) Δ.Ε. 20534/1646/04/05/12 Άρθρο 82 Γενικοί κανόνες - Ορισμοί Για τους σκοπούς του μέρους αυτού: 1. Επιβατηγά δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επικαιροποιηµένα ενιαία έντυπα αναφορικά µε θέµατα Επιβατηγών ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκινήτων.

ΘΕΜΑ : Επικαιροποιηµένα ενιαία έντυπα αναφορικά µε θέµατα Επιβατηγών ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκινήτων. Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 39113/ 3689 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX.

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 22 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3389 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ434691Ω3-ΣΝΣ. Εγκύκλιος: 35. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ434691Ω3-ΣΝΣ. Εγκύκλιος: 35. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 18/07/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ3/85/1151870 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1129 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Παρ.Οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα E-mail: gdme@patt.gov.gr Αθήνα, 29-06-2012 Αρ. Πρωτ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι. Βασικά έγγραφα νοµιµοποίησης 1. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. Ι. Εταιρικά 1. ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο ΜΑΕ της απόφασης της αρµόδιας Νοµαρχίας για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (σύμφωνα με την ΥΙΒ/8577/83 και την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη) και την ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση σχετικά µε την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν στην είσπραξη των διοικητικών προστίµων

ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση σχετικά µε την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν στην είσπραξη των διοικητικών προστίµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 35 ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011. «Τρόπος υπολογισµού της ιδίας συµµετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α. «Πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη Ωφελουµένων των ΤΟΠΕΚΟ και ΤοπΣΑ» Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε Το Πρόγραµµα Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γεν. Δ/νση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β/οικ.52536/4730/13/24-10-2013 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον ν.4070/12.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον ν.4070/12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6Ξ187ΛΒ-Μ0Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ξάνθη : 28/01/2015 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων»

ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων» ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων» Αριθμ. οικ Α 61515/5281/13 (5) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Υποβολή αίτησης Καταχώρισης Επωνυμίας, Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Ο Υπόχρεος συμπληρώνει και καταθέτει στο Συμβολαιογράφο αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα