ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Δεκέμβριος 2009 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύντομη αυτή ενημέρωση, έχει σαν σκοπό να σας γνωστοποιήσει τις πιο κύριες αλλαγές του ΦΠΑ, που πρέπει να εφαρμοσθούν στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. και στην Ελλάδα, από 1 η Ιανουαρίου του Οι αλλαγές αυτές ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία με το άρθρο 22 του Ν. 3763/2009. Οι κύριες αλλαγές είναι: Αλλαγές στη φορολόγηση των υπηρεσιών και πρόσθετες υποχρεώσεις ενημέρωσης για τις επιχειρήσεις (Οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου). Αλλαγές στις διαδικασίες για επιστροφές ΦΠΑ σε μη εγκατεστημένες επιχειρήσεις (Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου). Βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την υποστήριξη των νέων διακανονισμών (Κανονισμός 143/2008 του Συμβουλίου). Οι γενικοί κανόνες των καινούργιων διατάξεων, διακρίνουν τις συναλλαγές σε: Συναλλαγές Επιχείρησης προς Επιχείρηση (Β2Β) και Συναλλαγές Επιχείρησης προς Τελικό Καταναλωτή (B2C). Προκειμένου να διατηρήσουμε τις πληροφορίες όσο το δυνατόν χρησιμότερες, δεν θα αναφερθούμε στις αλλαγές αναφορικά με τις λεγόμενες «παροχές από τις επιχειρήσεις προς τους καταναλωτές» (B2C), γενικά δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές του ΦΠΑ στις συναλλαγές B2C. Θέλουμε να εστιαστούμε στις αλλαγές αναφορικά με τον αντίκτυπο των αλλαγών του ΦΠΑ στις διασυνοριακές υπηρεσίες μεταξύ επιχειρήσεων. Έτσι, οι κυριότερες αλλαγές αναλυτικότερα έχουν ως εξής:

2 α) Φορολόγηση υπηρεσιών Από την 1 η Ιανουαρίου 2010, ο νέος γενικός κανόνας για τις διασυνοριακές παροχές από επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις (Β2Β), θα είναι ο τόπος όπου είναι εγκαταστημένος ο πελάτης και ο παραλήπτης της υπηρεσίας θα υποχρεούται να καταβάλλει τον ΦΠΑ που σχετίζεται με την υπηρεσία (εφαρμογή της διαδικασίας αντιστροφής της επιβάρυνσης). Εάν οι υπηρεσίες παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου σε φόρο, η οποία βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν όπου έχει εγκαταστήσει την επιχείρησή του, ο τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θα είναι ο τόπος όπου βρίσκεται αυτή η μόνιμη εγκατάσταση. Αυτός ο νέος κανόνας, θα επιτρέψει σίγουρα σε εταιρείες με έδρα στην Ε.Ε., να μεταβάλουν σε μηδενικό το συντελεστή των τιμολογίων τους, αναφορικά με διασυνοριακές υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλες εταιρείες (άλλου κράτους μέλους), οι οποίες επιβαρύνονται με τοπικό ΦΠΑ. Αυτός ο κανόνας, θα συνεπάγεται επίσης ότι για τις υπηρεσίες που παρέχονται από προμηθευτές με έδρα εκτός Ε.Ε. σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ε.Ε., θα πρέπει να καταβάλουν τον τοπικό ΦΠΑ στη χώρα όπου βρίσκεται η εγκατάσταση της ευρωπαϊκής επιχείρησης που αποτελεί τον πελάτη/παραλήπτη. Ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται με εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης, δηλώνοντας παράλληλα τον ΦΠΑ ως οφειλόμενο και εκπεστέο. Στη συνέχεια, καταγράφονται σημαντικές εξαιρέσεις στον παραπάνω βασικό κανόνα, για τις οποίες τόπος παροχής παραμένει ο τόπος φυσικής διεξαγωγής τους: Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με ακίνητη περιουσία θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τον τόπο όπου βρίσκεται η ακίνητη περιουσία. Παροχή μεταφοράς επιβατών. Υπηρεσίες που σχετίζονται με πολιτιστικές, επιστημονικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Υπηρεσίες εστίασης και τροφοδοσίας.

3 Βραχυπρόθεσμη χρηματοδοτική μίσθωση μέσων μεταφοράς. Διατάξεις χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης Για την αποφυγή μη φορολόγησης ή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν πιο συχνά τους προαιρετικούς κανόνες χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης. Αυτό σημαίνει, πως ένα κράτος μέλος μπορεί να θεωρήσει ότι ο τόπος παροχής βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας ή εκτός της Κοινότητας, όταν η πραγματική χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση της υπηρεσίας πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας ή εκτός της Κοινότητας. Παραμένει ακόμα ασαφής ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη θα χειριστούν τον κανόνα αυτό στην πράξη. Παράδειγμα: η μεταφορά αγαθών από το Παρίσι στη Νίκαια πραγματοποιείται από μια Γαλλική μεταφορική εταιρεία εκ μέρους μιας εταιρείας με έδρα στην Ελβετία. Σύμφωνα με το γενικό κανόνα, ο πελάτης πρέπει να καταβάλλει τον ΦΠΑ στην Ελβετία. Ωστόσο, ο κανόνας χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης, μπορεί να θεωρήσει ότι η υπηρεσία βρίσκεται στη Γαλλία και ως εκ τούτου, υπόκειται πιθανώς στον Γαλλικό ΦΠΑ. Σχέδιο δράσης Διασφαλίστε ότι τηρούνται οι (νέες) προϋποθέσεις τιμολόγησης αναφορικά με την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, όπως ότι έχει υποβληθεί Δήλωσης έναρξης ή παύσης ενδοκοινοτικής παροχής και λήψης υπηρεσιών από τα πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ ΦΠΑ στην Ελλάδα. Η δήλωση αυτή, πραγματοποιείται με την υποβολή δήλωσης Έναρξης/Μεταβολής εργασιών στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Επίσης ο ευρωπαϊκός ΑΦΜ του πελάτη, πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο, πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα αναφορικά στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η παροχή υπόκειται στη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης (μπορεί να διαφέρει από το κράτος μέλος σε κράτος μέλος). Θα πρέπει να δημιουργηθούν πιθανοί νέοι φορολογικοί κωδικοί, ώστε οι παροχές αυτές να αναγράφονται στο σωστό (νέο) πλαίσιο της δήλωσης ΦΠΑ και να αναφέρονται σωστά στο νέο ESL (βλ. παρακάτω).

4 β) Συνεργασία μεταξύ κρατών μελών Θα υπάρχουν πρόσθετες υποχρεώσεις ενημέρωσης και βελτιωμένη συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Από την 1 η Ιανουαρίου 2010, θα υπάρχει μια νέα υποχρέωση συμπλήρωσης στατιστικής δήλωσης (LISTING) για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτική παροχή και λήψη υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να καταγράψουν και να αναφέρουν όλες τις παρεχόμενες και λαμβανόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θεωρούνται παρεχόμενες στον τόπο εγκατάστασης του πελάτη. Αυτή τη στιγμή, ο κανόνας αυτός ισχύει μόνο για την ενδοκοινοτική παροχή αγαθών. γ) Επίδραση στις επιστροφές ΦΠΑ από το εξωτερικό Θα υπάρξει μια νέα διασυνοριακή διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ, που θα αντικαταστήσει τους τρέχοντες διακανονισμούς της 8 ης Οδηγίας. Τα αιτήματα για επιστροφή ΦΠΑ που έχει καταβληθεί σε άλλα κράτη μέλη όπου δεν βρίσκεται η εγκατάσταση της υποκείμενης επιχείρησης, θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πύλης στην αρμόδια φορολογική αρχή και τα στοιχεία θα μεταβιβάζονται στη συνέχεια στο κράτος μέλος επιστροφής. Τα αιτήματα δεν μπορεί να αφορούν περίοδο μικρότερη των τριών μηνών ή μεγαλύτερη ημερολογιακού έτους. Συμπέρασμα Συνολικός στόχος των νέων διατάξεων ΦΠΑ, είναι να διασφαλιστεί ότι οι παροχές υπηρεσιών φορολογούνται στον τόπο κατανάλωσης, το οποίο ήταν πάντοτε ο πραγματικός στόχος του συστήματος ΦΠΑ. Η ευρύτερη εφαρμογή του μηχανισμού αναστροφής της επιβάρυνσης, πρέπει να επιφέρει τη μείωση των εξόδων ταμειακής ροής σε καταστάσεις Β2Β. Ωστόσο, λόγω της σταδιακής υλοποίησης των αλλαγών και των πρόσθετων υποχρεώσεων ενημέρωσης, απαιτούνται ενέργειες για να διασφαλιστεί ότι οι αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα και στη διαδικασία θα γίνουν εγκαίρως. Για τις Ελληνικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να διερευνηθεί σε ποιες πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες θα εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες. Από την και

5 έπειτα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πρόσθετος έλεγχος στα εισερχόμενα τιμολόγια για να βεβαιωθείτε ότι ο προμηθευτής έχει εφαρμόσει τους νέους αυτούς κανόνες τιμολόγησης για τις διασυνοριακές υπηρεσίες. Στη συνέχεια επισυνάπτεται μια επισκόπηση με τις κυριότερες αλλαγές σε σύγκριση με την πραγματική αντιμετώπιση του ΦΠΑ ανά τύπο πράξης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο Δελτίο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά σημεία των επίκαιρων φορολογικών - εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων και κύρια επιδιώκεται μια άμεση και πολύ συνοπτική ενημέρωσή σας, χωρίς να θίγεται η ουσία των φορολογικών νόμων. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, Αθήνα, τηλ Fax:

6 Σύγκριση μεταξύ τωρινών και μελλοντικών κανόνων ΦΠΑ για να καθοριστεί ο τόπος παροχής υπηρεσιών Από επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις (Β2Β) Από επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις (Β2Β) ΤΥΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ = ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ = ΠΕΛΑΤΗΣ Παροχή υπηρεσιών από μεσάζοντες τόπος της υποκείμενης πράξης, αλλά μπορεί να μεταφερθεί στον ΑΦΜ εάν είναι διαφορετικός από τη χώρα υποκείμενης πράξης υπηρεσίες που σχετίζονται με ακίνητη περιουσία (συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων) ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία μεταφορά επιβατών οι αποστάσεις έχουν καλυφθεί οι αποστάσεις έχουν καλυφθεί μεταφορά αγαθών προς ΕΚ όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία οι αποστάσεις έχουν καλυφθεί η αναχώρηση της μεταφοράς μπορεί να μεταφερθεί μεταφορά αγαθών ενδοκοινοτικά στη χώρα του ΑΦΜ του πελάτη εάν είναι διαφορετική από τη χώρα όπου ξεκίνησε η μεταφορά μεσάζων για ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών μεσάζων για βοηθητικές υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών ενδοκοινοτικά η αναχώρηση μεταφοράς μπορεί να μεταφερθεί στη χώρα του ΑΦΜ του πελάτη εάν είναι διαφορετική από τη χώρα που ξεκίνησε η μεταφορά ο τόπος διεξαγωγής των υπηρεσιών. Άλλα μπορεί να μεταφέρει στη χώρα του ΑΦΜ του πελάτη εάν είναι διαφορετική από τη χώρα διεξαγωγής των υπηρεσιών Πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και παρόμοιες υπηρεσίες ο τόπος φυσικής διεξαγωγής των υπηρεσιών ο τόπος φυσικής διεξαγωγής των υπηρεσιών (παραμένει ως έχει) Παρεπόμενες υπηρεσίες μεταφοράς (φόρτωμα, ξεφόρτωμα, χειρισμός και άλλα) Απότίμηση και εργασία σε κινητά αγαθά ο τόπος διεξαγωγής των υπηρεσιών, αλλά μπορεί να μεταφερθεί στη χώρα του ΑΦΜ του πελάτη εάν είναι διαφορετική από τη χώρα διαξαγωγής των υπηρεσιών ο τόπος διεξαγωγής των υπηρεσιών, αλλά μπορεί να μεταφερθεί στη χώρα του ΑΦΜ του πελάτη εάν είναι διαφορετική από τη χώρα διαξαγωγής των υπηρεσιών και τα αγαθά εγκαταλείπουν το κράτος μέλος φυσικής διεξαγωγής των εργασιών Υπηρεςίες εστίασης και τροφοδοσίας (εκτός πλοίων, τρένων και αεροπλάνων) Βραχυπρόθεσμη μίσθωση μέσων μεταφοράς (<30 ημέρες) Μακρυπρόθεσμη μίσθωση μέσων μεταφοράς παροχή πνευματικών υπηρεσιών, πνευματικές υπηρεσίες, μεταβίβαση ευρεσιτεχνιών, αδειλων παροχλης προσωπικού, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες ο τόπος εγκατάστασης του προμηθευτή ο τόπος εγκατάστασης του προμηθευτή ο τόπος εγκατάστασης του προμηθευτή σε περίπτωση διασυνοριακών πράξεων, ο τόπος εγκατάστασης του παραλήπτη εκεί όπου τα μέσα μεταφοράς τίθενται πραγματικά στη διάθεση του πελάτη ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ σε περίπτωση διασυνοριακών πράξεων, ο τόπος εγκατάστασης του παραλήπτη Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες ή συγκεκριμένες περιπτώσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Α. Εισαγωγή Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο Organization for the Operation of Accounting Businesses following

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ»

ΔΕΥΤΕΡΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (άρθρο 1 Ν.2859/2000) Νόµοι που αφορούν σε τροποποιήσεις του Ν.2859/ 2000 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 Επιβολή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251 24 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ενωσης Γενικη ιευθυνση Ενεργειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 Ο νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.4223/2013, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και οι τροποποιήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 ΟΔΗΓΙΑ 2008/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Φεβρουαρίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1042/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

\ ^' ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θ Ε Μ Α «Φ.Π.Α. ΑΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΘΗΣΗ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΙΒ Α ΙΑ»

\ ^' ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θ Ε Μ Α «Φ.Π.Α. ΑΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΘΗΣΗ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΙΒ Α ΙΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ί - :. \ \ \ ^' ' Θ Ε Μ Α «Φ.Π.Α. ΑΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΘΗΣΗ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΙΒ Α ΙΑ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΑΑΙΤΖΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ Α.Ε.Μ. 8134 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ 2. Ιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1050 ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 / 18-3-2015

ΠΟΛ: 1050 ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 / 18-3-2015 ΑΔΑ: ΩΛ36Η-3ΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Τμήμα ΣΤ 2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα