ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD»"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. Συµβαλλόµενα Μέρη Λήπτης της Ασφάλισης Ασφαλιστής / Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρείας :CITIBANK INTERNATIONAL PLC, Greece branch : AIG Europe Limited, Greece branch Ασφαλισµένος : Ο/Η Κάτοχος πιστωτικής Vodafone Citibank World MasterCard Αριθµός Ασφαλιστικής Σύµβασης/ Ασφαλιστηρίου : P ικαιούχος : Οι Νόµιµοι Κληρονόµοι εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον εκάστοτε ασφαλισµένο Ασφαλιστική Εταιρεία Αυτή η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία «AIG Europe Limited», εγγεγραµµένη στα µητρώα της Αγγλίας και της Ουαλίας µε αριθµό Μητρώου , η οποία εδρεύει στο Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο, επί της οδού The AIG Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. To υποκατάστηµα Ελλάδας της AIG Europe Limited, και ο νόµιµος αντιπρόσωπός του AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Αντιπροσώπευση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων έχουν την έδρα τους επί της Λεωφ. Κηφισίας 119, Mαρούσι, Αθήνα.Url: aig.com.grαρ. Μητρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ,ΑΦΜ Ο Ασφαλιστής εξέδωσε το παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο (την «Ασφαλιστική Σύµβαση») προς όφελος των νόµιµων κατόχων µιας ενεργούς Κάρτας. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις που παρατίθενται στην Ασφαλιστική Σύµβαση καθορίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει αποζηµίωση σε εσάς καθώς και στα άλλα καλυπτόµενα Ασφαλιζόµενα Πρόσωπα σύµφωνα µε αυτήν. Τα Ασφαλισµένα Πρόσωπα καλύπτονται από την Ασφαλιστική Σύµβαση για κάθε περιστατικό που θα συµβεί εν όσω η Κάρτα είναι σε ισχύ και έγκυρη και για όσο χρονικό διάστηµα η Ασφαλιστική Σύµβαση είναι σε ισχύ. Παρακαλούµε δείτε σχετικά την ενότητα «Καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύµβασης και Καλύψεις» για περαιτέρω διευκρινίσεις. Εάν επιθυµείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για το εύρος της κάλυψης παροχών της Ασφαλιστικής Σύµβασης, παρακαλώ επικοινωνήστε µε την Τράπεζα Citibank στο ικαίωµα εναντίωσης του λήπτη της ασφάλισης Πρώτο δικαίωµα εναντίωσης Αν το περιεχόµενο του Ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την πρόταση ασφάλισης καθώς και από οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει δικαίωµα εναντίωσης. Το δικαίωµα αυτό ασκείται αποκλειστικά και µόνο µε την συµπλήρωση και αποστολή του συνηµµένου υποδείγµατος Α (δήλωση εναντίωσης) µε συστηµένη επιστολή στα κεντρικά γραφεία του Ασφαλιστή εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής του Ασφαλιστηρίου. εύτερο δικαίωµα εναντίωσης Σε περίπτωση, που ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν παρέλαβε το ειδικό έντυπο πληροφοριών µε τις προβλεπόµενες από το νόµο πληροφορίες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ασφάλισης, έχει δικαίωµα εναντίωσης. Το δικαίωµα αυτό ασκείται αποκλειστικά και µόνο µε την συµπλήρωση και αποστολή του συνηµµένου υποδείγµατος Β (δήλωση εναντίωσης) µε συστηµένη επιστολή στα κεντρικά γραφεία του Ασφαλιστή, εντός τριάντα ηµερών (30) από την ηµεροµηνία παράδοσης του Ασφαλιστηρίου. Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

2 ικαίωµα υπαναχώρησης Εάν η διάρκεια του Ασφαλιστηρίου είναι µεγαλύτερη του ενός (1) έτους, ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους παραπάνω, να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο εντός τριάντα (30) ηµερών από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου. Το δικαίωµα αυτό ασκείται αποκλειστικά και µόνο µε έγγραφη δήλωση που αποστέλλεται στα κεντρικά γραφεία του Ασφαλιστή. Εκτός εάν αποδεικνύεται διαφορετικά, η παράδοση και παραλαβή του Ασφαλιστηρίου τεκµαίρεται από την καταβολή του ασφαλίστρου. Συνέπεια της άσκησης του δικαιώµατος εναντίωσης ή υπαναχώρησης Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα (εναντίωσης ή υπαναχώρησης), το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την αρχή σαν να µην είχε ποτέ συναφθεί, από την ηµέρα παραλαβής της δήλωσης εναντίωσης ή της δήλωσης υπαναχώρησης από τον Ασφαλιστή. Τυχόν ασφάλιστρο που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ηµέρα της εναντίωσης ή της υπαναχώρησης θα επιστρέφεται στον Λήπτη της Ασφάλισης. ιευκρινίζεται ότι το δικαίωµα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν µπορεί να ασκηθεί εάν έχει ήδη γνωστοποιηθεί Απαίτηση στον Ασφαλιστή, σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου, πριν από την παραλαβή της ως άνω δήλωσης εναντίωσης ή υπαναχώρησης ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (Α) --- ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Προς την AIG Europe Limited Λεωφ. Κηφισίας Μαρούσι ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (Άρθρου 2 Παράγραφος 5 του Ν. 2496/1997) Σας δηλώνω την εναντίωση µου ως προς το περιεχόµενο του µε αριθµό... Ασφαλιστηρίου που µου παραδώσατε διότι το περιεχόµενό του παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση που σας υπέβαλα στα εξής σηµεία: Κατόπιν τούτου η µεταξύ µας σύµβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως µηδέποτε γενόµενη και ουδεµία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που µου παραδώσατε. Ηµεροµηνία... Ο ηλών (σφραγίδα και υπογραφή) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (Β) ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Προς την AIG Europe Limited Λεωφ. Κηφισίας Μαρούσι ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (Άρθρου 2 Παράγραφος 6 του Ν. 2496/1997) Σας δηλώνω την εναντίωση µου ως προς την σύναψη της µεταξύ µας Ασφαλιστικής Σύµβασης δυνάµει του µε αριθµό... Ασφαλιστηρίου που µου παραδώσατε, διότι: - εν παρέλαβα έγγραφο µε τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Άρθρο 4 Παράγραφο 2 περίπτωση Η του Ν 400/ Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα µου παραδόθηκε χωρίς γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους Κατόπιν τούτου η µεταξύ µας σύµβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως µηδέποτε γενόµενη και ουδεµία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που µου παραδώσατε. Ηµεροµηνία... Ο ηλών (σφραγίδα και υπογραφή) Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

3 2. ιαδικασία υποβολής απαιτήσεων Εάν επιθυµείτε να υποβάλλετε κάποια απαίτηση παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε το τµήµα αποζηµιώσεων Προσωπικών Ασφαλίσεων της AIG, στο προκειµένου να ζητήσετε ένα έντυπο γνωστοποίησης απαιτήσεων. Παρακαλούµε αποστείλατε το συµπληρωµένο έντυπο για θέµατα αποζηµιώσεων: AIG Τµήµα Αποζηµιώσεων Προσωπικών Ασφαλίσεων Λεωφ. Κηφισίας Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: Φαξ: Ένας πραγµατογνώµονας ή ειδικός ερευνητής ενδέχεται να διοριστεί από τον Ασφαλιστή προκειµένου να εκτιµηθούν οι περιστάσεις της απαίτησης και το ποσό της αποζηµίωσης που δικαιούστε. Κατά την υποβολή απαιτήσεως µπορεί να ζητηθεί από το Ασφαλισµένο Πρόσωπο, ανάλογα µε την περίπτωση να παράσχει µία ιατρική έκθεση ή/και τις πρωτότυπες αποδείξεις όλων των εξόδων στα οποία αυτός υποβλήθηκε. Η γνωστοποίηση οποιασδήποτε απαίτησης πρέπει να υποβάλλεται στον Ασφαλιστή χωρίς καθυστέρηση και εγγράφως. 3. Γενικές ιατάξεις Αποζηµίωση απαιτήσεων Οι αποζηµιώσεις που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν από τον Ασφαλιστή σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση θα καταβληθούν στο Ασφαλισµένο Πρόσωπο, µε εξαίρεση τις αποζηµιώσεις οι οποίες σύµφωνα µε την Ασφαλιστική Σύµβαση θα πρέπει να καταβληθούν στον δικαιούχο που έχει υποδειχθεί. Οι παροχές θα καταβληθούν στο εθνικό νόµισµα της Ελλάδας, στη µέση τιµή συναλλάγµατος όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Περιορισµός της ζηµίας Ο Λήπτης της Ασφάλισης, το Ασφαλισµένο Πρόσωπο και ο ικαιούχος οφείλει να καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να αποφύγει ή/και να µειώσει οποιoδήποτε τραυµατισµό, απώλεια ή ζηµιά. Καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύµβασης και Κάλυψης Α) Η Κάλυψη για λογαριασµό του Ασφαλισµένου Προσώπου θα λήξει αυτόµατα στις ακόλουθες περιπτώσεις: Σε περίπτωση µη ανανέωσης ή ανάκλησης της Κάρτας ή οποιωνδήποτε ασφαλιστικών παροχών οι οποίες περιλαµβάνονται στην Κάρτα και σχετίζονται µε το Ασφαλισµένο Πρόσωπο, από τον Λήπτη της Ασφάλισης. Σε περίπτωση µη ανανέωσης ή ακύρωσης της Ασφαλιστικής Σύµβασης από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλιστή. Β) Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση για τους λόγους που προβλέπονται στο νόµο, µε τη λύση της σύµβασης να επέρχεται σύµφωνα µε τις προθεσµίες που προβλέπει ο νόµος για κάθε περίπτωση. Εκτός από τους λόγους που προβλέπονται από το νόµο ή ρητά αναφέρονται σε άλλα άρθρα της παρούσας σύµβασης, ο Ασφαλιστής µπορεί να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση για λόγους που αφορούν την πολιτική του σε σχέση µε το συγκεκριµένο κίνδυνο ή για άλλο σπουδαίο λόγο. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται µε την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από τότε που αυτή θα περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης. Παράπονα Εάν έχετε να υποβάλετε κάποιο αίτηµα/παράπονο σχετικά µε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία της Citibank International plc, παρακαλούµε απευθυνθείτε: α) Σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Citibank στην Ελλάδα, β) Στο CitiPhone ( ), την υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών της Citibank International plc Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

4 γ) Στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών Τραπέζης, Ταχ.Θυρίδα ΤΚ Αθήνα, και θα σας απαντήσουµε το αργότερο εντός 45 ηµερών, από την ηµέρα λήψης του αιτήµατος / παραπόνου σας. Σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι το αίτηµα/παράπονό σας δεν έχει επιλυθεί ικανοποιητικά, µπορείτε να απευθυνθείτε στον «Τραπεζικό Μεσολαβητή» στο τηλέφωνο , τις εργάσιµες ηµέρες, από τις 08:30 έως τις 15:00. Ρήτρα δικαιοδοσίας Τυχόν διαφορές που µπορεί να αφορούν την ερµηνεία οποιουδήποτε µέρους της Ασφαλιστικής Σύµβασης θα ερµηνευθούν µε βάση το Ελληνικό δίκαιο. Ο Λήπτης της Ασφάλισης, ο Ασφαλιστής και κάθε Ασφαλισµένο Πρόσωπο συµφωνούν να υπαχθούν στην δικαιοδοσία οποιουδήποτε αρµοδίου δικαστηρίου εντός της Ελλάδας και να συµµορφωθούν µε όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις προς τον σκοπό αυτό. Υποχρεώσεις του Κατόχου της Κάρτας µετά την ζηµία (Νοµικός Έλεγχος) Θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε κάθε εύλογο µέσο για να αποφύγετε οποιαδήποτε µελλοντική ζηµία κατά ή/και µετά την περίοδο της οποιασδήποτε επελθείσας ζηµίας, και να συµµορφωθείτε πλήρως µε τα περιγραφόµενα καθήκοντα. Αυτό περιλαµβάνει και την υποχρέωση πλήρους συνεργασίας του Κατόχου της Κάρτας µε την Ασφαλιστική Εταιρεία σχετικά µε τα προγράµµατα ή τις άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται ως παροχές στον Κάτοχο της Κάρτας, καθώς και σχετικά µε την έρευνα, την εκτίµηση και την ικανοποίηση µιας απαίτησης σύµφωνα µε την Ασφαλιστική Σύµβαση. Απόκρυψη, Απάτη ή Ψευδής Παρουσίαση γεγονότων Οποιαδήποτε εσκεµµένη ψευδής ή/και παραπλανητική δήλωση ή/και δόλια απόκρυψη πληροφοριών από τον Λήπτη Ασφάλισης ή/και Ασφαλισµένο δίνει το δικαίωµα στον Ασφαλιστή να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύµβαση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα ασφαλιστική νοµοθεσία... Εάν αυτό συµβεί, ο ικαιούχος της αποζηµίωσης θα χάσει οποιαδήποτε αποζηµίωση εκκρεµεί, και πρέπει να επιστρέψει στην Εταιρία οτιδήποτε έχει ήδη αποζηµιωθεί. Εάν θεωρηθεί ότι πρόκειται για δόλια δήλωση, θα κινηθούν νόµιµες διαδικασίες οι οποίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα την ποινική δίωξη. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή ασφαλίστρων. Ο Λήπτης της Ασφάλισης παραιτείται αµετάκλητα από το δικαίωµά του να υπαναχωρήσει ή να καταγγείλει την παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση για λόγους αναγόµενους σε εσφαλµένη παρουσίαση γεγονότων από οποιοδήποτε Ασφαλισµένο Πρόσωπο. Προστασία Προσωπικών εδοµένων Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου ή/και αποζηµίωσης τα προσωπικά δεδοµένα που θα αποκτηθούν θα καταχωρηθούν σε µηχανογραφηµένους φακέλους οι οποίοι θα αποθηκευθούν εµπιστευτικά και σύµφωνα µε την νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την AIG και την Τράπεζα Citibank. Το Ασφαλισµένο Πρόσωπο έχει το δικαίωµα να ζητήσει από την AIG και την Τράπεζα Citibank πληροφορίες, επικαιροποίηση, διόρθωση ή ακύρωση των τηρουµένων δεδοµένων. Το Ασφαλισµένο Πρόσωπο ρητώς συµφωνεί ότι τα τηρούµενα δεδοµένα µπορούν να διατεθούν σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς για λόγους συνασφάλισης και αντασφάλισης. Η AIG και η Υπηρεσία Βοηθείας TravelGuard θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα, τα οποία θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εξυπηρέτηση του Ασφαλισµένου Προσώπου σε περίπτωση ενεργοποίησης της κάλυψης. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα δικαιώµατα σας µπορείτε να ενηµερωθείτε από την σελίδα µας Πολλαπλές Ασφαλίσεις Στην περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει δεσµευθεί ή έχει αναλάβει κάποια άλλη ασφαλιστική σύµβαση η οποία παρέχει τις ίδιες καλύψεις, όρους και προϋποθέσεις εκτός της παρούσας Ασφαλιστικής Σύµβασης, θα πρέπει τούτο να κοινοποιηθεί σχετικά κατά την ηµεροµηνία έναρξης της Ασφαλιστικής Σύµβασης στον Ασφαλιστή µε όλες τις σχετικές λεπτοµέρειες. Σε καµία περίπτωση ποσά, τα οποία δεν καλύπτονται στο πλαίσιο των Απαλλασσοµένων Ποσών ή Επιπρόσθετων Απαλλασσοµένων Ποσών δεν δύναται να καλυφθούν βάσει των όρων άλλου συµβολαίου. Σε περίπτωση κατά την οποία συµβούν ζηµίες οι οποίες πρέπει να αποζηµιωθούν και από άλλα ασφαλιστήρια συµβόλαια, ο Ασφαλιστής θα συνεισφέρει στην πληρωµή της ασφαλιστικής αποζηµίωσης κατ αναλογία του Ασφαλιστικού Ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε Ασφαλιστική Σύµβαση. Αυτή η αποζηµίωση δεν θα υπερβεί το συνολικό ποσό ζηµιών και η αναλογία που αφορά το παρόν Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

5 ασφαλιστήριο δεν θα ξεπεράσει το µέγιστο όριο όπως καθορίζεται στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις. Παραγραφή Όλες οι αξιώσεις που απορρέουν από την παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση παραγράφονται εντός τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκαν. ιαχειριστής του Προγράµµατος Αυτές οι παροχές και οι υπηρεσίες αφορούν τους Κατόχους Καρτών Vodafone Citibank World MasterCard και οι παρόντες «Όροι και Προϋποθέσεις» αποτελούν αντικείµενο πνευµατικής ιδιοκτησίας της Ασφαλιστικής Εταιρίας. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, να αντιγραφούν, ή να προωθηθούν σε τρίτους για άλλους σκοπούς εκτός της εκτέλεσης της συµβατικής σχέσης µε την CitibankMasterCard. Στην περίπτωση που τέτοια συνεργασία λυθεί, όλα τα έγγραφα πρέπει να επιστραφούν στην Ασφαλιστική Εταιρία. Ιατρική ιαιτησία Οι ιατρικής φύσης εκτιµήσεις πάνω σ ένα Ατύχηµα καθορίζονται από κοινή απόφαση του ιατρού του Ασφαλισµένου Προσώπου και του ιατρού της Εταιρίας. Σε περίπτωση διαφωνίας οι δύο ιατροί γίνονται διαιτητές και εκλέγουν έναν τρίτο επιδιαιτητή. Αν δεν συµφωνήσουν για το πρόσωπο του επιδιαιτητή αυτός ορίζεται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας για τη διαιτησία. Κάθε µέρος πληρώνει όλη την αµοιβή και τα έξοδα του διαιτητή-ιατρού που διορίζει και το 50% της αµοιβής και των εξόδων του επιδιαιτητή. Απαγόρευση παράνοµων οικονοµικών συναλλαγών Συµφωνείται ότι η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλλει αποζηµίωση ή άλλο χρηµατικό ποσό που προκύπτει από οποιαδήποτε κάλυψη ή επέκταση κάλυψης της παρούσας σύµβασης, για οποιαδήποτε ζηµία που λαµβάνει χώρα σε κράτος, ή/και ο Ασφαλισµένος ή οποιοσδήποτε δικαιούχος µε βάση την παρούσα είναι πολίτης ή αξιωµατούχος της κυβέρνησης κράτους, εφόσον στο κράτος αυτό έχει επιβληθεί από το ισχύον δίκαιο που διέπει την παρούσα σύµβαση, ή τη λειτουργία της Εταιρίας, περιλαµβανοµένου του δικαίου των ΗΠΑ, εµπάργκο ή άλλη µορφή οικονοµικών κυρώσεων που απαγορεύουν στην Εταιρεία να προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη, να έχει συναλλαγές ή να παρέχει οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό ωφέληµα στον ασφαλισµένο ή σε άλλο δικαιούχο µε βάση την παρούσα. Συµφωνείται επίσης ότι καµία αποζηµίωση ή πληρωµή ή άλλη µορφή οικονοµικού ωφελήµατος δε θα καταβληθεί από τη Εταιρεία σε πρόσωπο το οποίο το δίκαιο που διέπει την παρούσα σύµβαση ή τη λειτουργία της Εταιρείας, περιλαµβανοµένου του δικαίου των ΗΠΑ, έχει υποδείξει ως µη νόµιµο αποδέκτη οικονοµικών ωφεληµάτων. Φόροι και ικαιώµατα Το Ασφαλισµένο Πρόσωπο ή οι ικαιούχοι του επιβαρύνονται και µε τους φόρους, συµβολαιογραφικά, κλπ. σε περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης στους ικαιούχους ή Κληρονόµους. Τροποποίηση Ασφαλίστρου Καµία τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου δεν είναι έγκυρη χωρίς έγγραφη οπισθογράφηση ή Πρόσθετη Πράξη µε την έγκριση και υπογραφή του Νόµιµου Αντιπροσώπου της Εταιρίας. Για την Ασφαλιστική Εταιρία AIG Europe Limited Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

6 4. Γενικοί Ορισµοί ΑΣΘΕΝΕΙΑ : Για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης σαν «ΑΣΘΕΝΕΙΑ» ορίζεται κάθε ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ από παθολογικά αίτια, που διαπιστώνεται από αρµόδια ιατρική αρχή, είναι αντικειµενικά διαγνώσιµη, εµφανίζεται για πρώτη φορά κατά το χρόνο που ισχύει η κάλυψη του Ασφαλισµένου Προσώπου µε το παρόν Ασφαλιστήριο και η φύση της ασθένειας δεν εξαιρείται από το παρόν Ασφαλιστήριο. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Ο Κάτοχος της Κάρτας ή/και ο/η σύζυγός και τα τέκνα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Η Ασφαλιστική Σύµβαση είναι µία επώνυµη, ενοχική, διαρκής σύµβαση µε την οποία η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον δικαιούχο το ασφάλισµα όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συµφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή της. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ : Είναι το έγγραφο µε το οποίο αποδεικνύεται η Ασφαλιστική Σύµβαση, φέρει δε την υπογραφή τουλάχιστον του εκπροσώπου της Εταιρίας. ΑΤΥΧΗΜΑ: Κάθε γεγονός που προξενεί σωµατικές βλάβες ή απώλεια ζωής του Ασφαλισµένου Προσώπου και είναι ΤΥΧΑΙΟ, ΒΙΑΙΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ του Λήπτη της Ασφάλισης, των Ασφαλισµένων Προσώπων και των ικαιούχων και συνέβη στο χρονικό διάστηµα που το Ασφαλισµένο Πρόσωπο καλύπτεται από αυτό το Ασφαλιστήριο. ΗΜΟΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: σηµαίνει οποιοδήποτε χερσαίο, θαλάσσιο ή εναέριο δηµόσιο µεταφορικό µέσο, αναγνωρισµένο από τις επίσηµες αρχές για τη µεταφορά επιβατών µε εισιτήριο, µέσω τακτικών γραµµών. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΠΡΑΞΗ ΒΙΑΣ : Κάθε εγκληµατική ενέργεια ή πράξη βίας που στρέφεται κατά του Ασφαλισµένου Προσώπου όπως, ενδεικτικά, ληστεία ή απόπειρα ληστείας, επίθεση κ.α. Ο όρος εγκληµατική ενέργεια ή πράξη βίας περιλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε ένοπλη ληστεία, κλοπή, πειρατεία, επίθεση και ξυλοδαρµό, επίθεση από ελεύθερους σκοπευτές, δολοφονία ή πολιτική αναταραχή. ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΡΤΑ: µια Κάρτα σχετικά µε την οποία: (1) Ο λογαριασµός της MasterCard θα πρέπει να είναι ανοιχτός, έγκυρος και κανονικά εξυπηρετούµενος προκειµένου να ενεργοποιηθεί η κάλυψη για οποιεσδήποτε παροχές και υπηρεσίες, (2) Κανένα ποσό δεν θα καταβληθεί και η κάλυψη δεν θα ενεργοποιηθεί σύµφωνα µε την παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση σε περίπτωση που κατά την ηµεροµηνία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ή περιστατικού ή αγοράς προϊόντων τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν πηγή κινδύνου και προκαλούν ή έχουν ως αποτέλεσµα ζηµία η οποία καλύπτεται από την παρούσα σύµβαση, ο εν λόγω λογαριασµός κάρτας της MasterCard δεν είναι ανοιχτός, ενεργός, δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο, ούτε κανονικά εξυπηρετούµενος ή βρίσκεται σε υπερηµερία, και τελεί υπό καθεστώς αναγκαστικής είσπραξης ή ακυρώσεως, (3) Κανένα ποσό δεν θα αποζηµιωθεί και η κάλυψη δεν θα ενεργοποιηθεί σύµφωνα µε την παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση σε περίπτωση που κατά την ηµεροµηνία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ή του περιστατικού ή αγοράς προϊόντων τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν πηγή κινδύνου και προκαλούν ή έχουν ως αποτέλεσµα ζηµία η οποία καλύπτεται από την παρούσα σύµβαση, η σύµβαση ανάµεσα στον Λήπτη της Ασφάλισης και την Ασφαλιστική Εταιρία έχει ακυρωθεί. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: εκτός του γεωγραφικού εδάφους της Ελληνικής Χώρας / Επικράτειας. ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ενέργεια (αθλητική ή άλλη δραστηριότητα) η οποία είναι επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή ή την περιουσία ή για την κατάσταση της υγείας σας. ΗΛΙΚΙΑ: η ηλικία υπολογίζεται σύµφωνα µε τα τελευταία γενέθλια κατά την ηµεροµηνία των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αφορούν στο συγκεκριµένο ταξίδι. ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ : Νοείται η υπεύθυνη, έγγραφη σύσταση ιατρού ή χειρουργού όσον αφορά στην ιατρική κατάσταση του Ασφαλισµένου Προσώπου ή και άλλων προσώπων που συνδέονται µε την ασφαλιστική αυτή κάλυψη και που βασίζεται σε ιατρικά συµπτώµατα, διαγνωστικά συµπεράσµατα και επιβαλλόµενη νοσηλεία και περίθαλψη, σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της ιατρικής πρακτικής και επιστήµης. VODAFONE CITIBANK WORLD MASTERCARD: όλες οι έγκυρες και εν ισχύ κάρτες που φέρουν το σήµα της MasterCard και έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα Citibank στην Ελλάδα, για την οποία οι ασφαλιστικές παροχές των καλύψεων αναφέρονται στην παρούσα ασφαλιστική σύµβαση. ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Ο τόπος της κύριας και µόνιµης εγκατάστασης του Κατόχου της Κάρτας εντός της Χώρας. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ: ο νόµιµος κάτοχος της έγκυρης VODAFONE CITIBANK WORLD MASTERCARD, ηλικίας µέχρι 85 ετών. ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΠΑΝΕΣ : Νοούνται οι δαπάνες που δεν υπερβαίνουν το σύνηθες επίπεδο δαπανών για παρόµοια περιστατικά στον τόπο όπου πραγµατοποιούνται οι δαπάνες αυτές και δεν περιλαµβάνουν δαπάνες που δεν θα είχαν πραγµατοποιηθεί εάν δεν υπήρχε ασφάλιση. ΜΕΘΗ: Θεωρείται όταν ο ταξιδιώτης βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύµατος σε υψηλότερο ποσοστό από το όριο που ισχύει ανάλογα µε την νοµοθεσία της χώρας στην οποία βρίσκεται ο ταξιδιώτης όταν συµβαίνει το ατύχηµα. Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

7 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ : Ίδρυµα που πληρoί τους ακόλουθους όρους : 1. Έχει άδεια Θεραπευτηρίου ή Νοσηλευτικού Ιδρύµατος, Νοσοκοµείου ή Κλινικής. 2. Λειτουργεί, κυρίως για την υποδοχή, περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών και τραυµατιών, σαν εσωτερικά νοσηλευόµενων. 3. Παρέχει 24ωρη υπηρεσία από διπλωµατούχους νοσοκόµους και έναν ή περισσότερους ιατρούς. 4. ιαθέτει οργανωµένες εγκαταστάσεις για διαγνώσεις και χειρουργικές επεµβάσεις. ΟΜΑ Α: Ο Κάτοχος της Κάρτας ή/και ο/η σύζυγός και τα τέκνα. ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ : Η παράνοµη κράτηση ή παράνοµη κατάληψη ελέγχου αεροσκάφους ή άλλου ηµόσιου Μεταφορικού Μέσου ή του πληρώµατός του στο οποίο ταξιδεύει το Ασφαλισµένο Πρόσωπο σαν επιβάτης. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ: Ιατρός ή/και µέλος ιατρικού συλλόγου, που ασκεί νόµιµα το ιατρικό επάγγελµα στην χώρα όπου συµβαίνει η ζηµία ή/και η θεραπεία, µε εξαίρεση το Ασφαλισµένο Πρόσωπο ή κάποιο µέλος από την άµεση οικογένειά του. ΠΟΛΕΜΟΣ: Σηµαίνει τον πόλεµο, είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι, ή επιχειρήσεις που µοιάζουν µε πόλεµο, περιλαµβανοµένης της χρήσης στρατιωτικής δύναµης από κυρίαρχο κράτος για την επίτευξη οικονοµικών, γεωγραφικών, εθνικιστικών, πολιτικών, φυλετικών, θρησκευτικών ή άλλων σκοπών. ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Νοείται ο τραυµατισµός ή η ασθένεια εκείνη που έχει επιβεβαιωθεί από αρµόδιο πιστοποιηµένο ιατρό και η οποία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του Ασφαλισµένου Προσώπου. ΣΥΖΥΓΟΣ: σηµαίνει τον νόµιµα παντρεµένο σύζυγο ή σύντροφο που συµβιώνει µε τον Κάτοχο της Κάρτας και κατοικεί στην ίδια διεύθυνση µε αυτόν, ηλικίας µέχρι 85ετών. TΑΞΙ Ι: σηµαίνει κάθε Ταξίδι απλής διαδροµής ή µετ επιστροφής, µε µέγιστη διάρκεια τις 60 συνεχείς ηµέρες στο Εξωτερικό ή εντός της Χώρας στην οποία ο Κάτοχος της Κάρτας έχει την µόνιµη κατοικία του, για το οποίο έχει προηγηθεί κράτηση που αφορά σε τουλάχιστον δύο (2) διανυκτερεύσεις και έχει χρεωθεί στην Κάρτα το 100% του συνολικού κόστους της µεταφοράς από τον τόπο της µόνιµης κατοικίας προς τον τελικό τόπο προορισµού και επιστροφή ή/και της διαµονής. Κανονικό και σύνηθες ταξίδι προς και από τον τόπο µόνιµης κατοικίας και τον χώρο επαγγελµατικής εργασίας ή δεύτερης κατοικίας δεν θα θεωρείται καλυπτόµενο ταξίδι. ΤΕΚΝΑ: Τα Παιδιά (συµπεριλαµβανοµένων των υιοθετηµένων ή θετών τέκνων) του Κατόχου της Κάρτας ή του/της συζύγου του/της, τα οποία είναι από 2 µηνών µέχρι 25 ετών και µένουν στην ίδια κατοικία ή σπουδάζουν και τελούν σε σχέση οικονοµικής εξάρτησης από αυτόν. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: κάθε άτοµο εκτός του Ασφαλισµένου Προσώπου, τον/την Σύζυγό του ή το πρόσωπο που συµβιώνει µαζί του σε ελεύθερη συµβίωση, τέκνα, θετά τέκνα ή γονείς. ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Ο συνήθης τόπος κατοικίας εντός της χώρας µόνιµης κατοικίας. ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ: σηµαίνει τη βλάβη των οργάνων ή άλλων µερών του σώµατος του Ασφαλισµένου Προσώπου, που προκλήθηκε από ατύχηµα που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος της Ασφαλιστικής Σύµβασης, είναι αντικειµενικά διαγνώσιµη και επιφέρει άµεσα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία, απώλεια που καλύπτεται από την παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση, µε την προϋπόθεση ότι η σωµατική βλάβη έχει επιβεβαιωθεί από αρµόδιο πιστοποιηµένο ιατρό. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ (ή τροµοκρατία) σηµαίνει ενέργειες ατόµων ή οµάδων, µε ή χωρίς χρήση βίας, µε ή χωρίς απειλή χρήσης βίας, (συµπεριλαµβανοµένης της βιολογικής ή χηµικής µόλυνσης ή ρύπανσης ή χρήσης βληµάτων), ή εξαναγκασµού για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς που περιλαµβάνουν τον εκφοβισµό του κοινού ή ορισµένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασµό νόµιµης ή ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δηµόσιας τάξης. ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Εργασία, η οποία αφορά φυσική εργασία, για παράδειγµα, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε κατασκευές, εγκαταστάσεις και συναρµολόγηση. ΧΩΡΑ(ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ):η Χώρα στην οποία το Ασφαλισµένο Πρόσωπο είναι αποδεδειγµένα νόµιµος και µόνιµος κάτοικος. Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

8 5. Γενικές Εξαιρέσεις Από την ασφάλιση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις/απαιτήσεις που απορρέουν άµεσα ή έµµεσα ή που οφείλονται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιστάσεις : Κάθε είδους γεγονότα πολέµου, άσχετα αν έχει κηρυχθεί επίσηµα ή όχι, εχθροπραξιών, εισβολής, κινηµάτων, ανταρσίας, επανάστασης, λαϊκών εξεγέρσεων ή βιαιοπραγιών ως αποτέλεσµα επιδροµής, πολιτικής ή όχι, καραντίνας ή τελωνειακούς κανονισµούς ή εθνικοποιήσεις κατά διαταγή κυβέρνησης ή δηµόσιας ή τοπικής αρχής. Λήψη ναρκωτικών, µέθη, κήλη κάθε είδους, άρση βάρους, φρενοβλάβεια, διανοητικές ή νευρικές διαταραχές, ψυχικά νοσήµατα, καθώς και σε αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυµατισµό, άσχετα µε τη διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του Ασφαλισµένου Προσώπου. Ανωµαλίες εκ γενετής και συνθήκες που προέρχονται από αυτές. Προϋπάρχουσες της ηµεροµηνίας ασφάλισης καταστάσεις ή ανικανότητες. Προϋπάρχουσες της ηµεροµηνίας ασφάλισης ασθένειες, για τις οποίες το Ασφαλισµένο Πρόσωπο είτε είχε συµβουλευτεί γιατρό είτε υποστεί θεραπεία είτε είχε νοσηλευτεί. Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) ή µόλυνση από τον ιό HIV. Για τους σκοπούς της παρούσης εξαίρεσης ο όρος «Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας» θα σηµαίνει αυτά που καθόρισε ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Επιδηµίες ή/και πανδηµίες. Ενεργό συµµετοχή σε ταραχές, διαδηλώσεις, µονοµαχίες, τροµοκρατικές ενέργειες, συµπλοκές, παράνοµες ή εγκληµατικές πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις νόµιµης αυτοάµυνας του Ασφαλισµένου Προσώπου ή του δικαιούχου ή των νοµίµων κληρονόµων. Συµµετοχή σε επικίνδυνες ενέργειες. Θερµικά, µηχανικά, ραδιενεργά ή άλλα αποτελέσµατα οποιασδήποτε άµεσης ή έµµεσης αλλοίωσης του πυρήνα του ατόµου, τεχνητής επιτάχυνσης των ατόµων και ακτινοβολιών που προέρχονται από ραδιοϊσότοπα. Κάθε ενέργεια του Ασφαλισµένου Προσώπου το οποίο ενεργεί για λογαριασµό ή σε συνεργασία µε οποιονδήποτε οργανισµό µε δραστηριότητες που σχετίζονται µε την ανατροπή οποιασδήποτε κυβέρνησης µε τη βία (είτε νόµιµη, είτε όχι). Οδήγηση από το Ασφαλισµένο Πρόσωπο υπό την επήρεια αλκοόλ, εκτός αν µπορεί να αποδειχθεί από αυτόν ή τους δικαιούχους του ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια (ο βαθµός της µέθης καθορίζεται ανάλογα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο της χώρας όπου συνέβη το ατύχηµα). Kατά τη διάρκεια οδήγησης ή/και επιβίβασης δίκυκλου οχήµατος µε κινητήρα κυβισµού µεγαλύτερου των εκατόν εικοσιπέντε (125) κ.εκ. ή/και εάν δεν χρησιµοποιείται κράνος ή ο οδηγός δεν διαθέτει την απαραίτητη άδεια οδήγησης. Κατά τη χρήση οχηµάτων, σκαφών κλπ για τα οποία το Ασφαλισµένο Πρόσωπο δε διαθέτει την απαραίτητη άδεια οδήγησης. Κάθε επαγγελµατικό, ηµι-επαγγελµατικό ή / και οργανωµένο αθλητισµό καθώς και από την άσκηση έστω και ερασιτεχνικά των εξής αθληµάτων : πυγµαχίας, πάλης, ανεµοπορίας, πτώσης µε αλεξίπτωτο ή«αετό», κατάδυσης µε αέρα, αγώνων ταχύτητας, ορειβασίας και ανάβασης σε βράχους ή παγετώνες, κυνήγι άγριων ζώων, αγώνες, προπονήσεις, επιδείξεις χειµερινού και θαλάσσιου σκι, καθώς και άλλων επικίνδυνων αθληµάτων οποιασδήποτε φύσης ή χαρακτήρα (αγώνες, επιδείξεις, προπονήσεις κλπ.) που απαιτούν µηχανοκίνητα ή µη µέσα. Πτήση ως πιλότος ή µέλος πληρώµατος οποιουδήποτε αεροσκάφους και από αεροπορικές πτήσεις γενικά, εκτός αν το Ασφαλισµένο Πρόσωπο είναι επιβάτης νόµιµης εγκεκριµένης από τις επίσηµες αρχές αεροπορικής εταιρίας, και από χρήση υποβρυχίων σκαφών. Κατά τη διάρκεια υπηρεσίας του Ασφαλισµένου στις Ένοπλες υνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή διεθνούς αρχής, σε καιρό πολέµου ή σε καιρό ειρήνης. Σε ταξίδι που περιλαµβάνει χειρωνακτική εργασία του Ασφαλισµένου Προσώπου ή επικίνδυνη ενέργεια ή ενασχόληση οποιουδήποτε είδους. Οποιαδήποτε απαίτηση προκύπτει από ταξίδι σε χώρα ή περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί απαγόρευση ταξιδιού ή ταξιδιωτική οδηγία από επίσηµη αναγνωρισµένη κυβερνητική αρχή. Κανονικό και σύνηθες ταξίδι προς και από την οικία και τον χώρο επαγγελµατικής εργασίας ή δεύτερης κατοικίας δεν θεωρείται καλυπτόµενο ταξίδι. Οποιαδήποτε απαίτηση που θα εγερθεί ή θα προκύψει από ταξίδι που πραγµατοποιεί ο Ασφαλισµένος δεν καλύπτεται από αυτό το συµβόλαιο εάν ο Ασφαλισµένος ταξιδεύει ενάντια ιατρικής συµβουλής ή ταξιδεύει για να δεχθεί ιατρική συµβουλή ή θεραπεία ή βρίσκεται σε λίστα αναµονής για νοσοκοµειακή περίθαλψη. Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

9 6. Ειδικοί Όροι των ασφαλιστικών παροχών Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων οι οποίοι εκτίθενται κατωτέρω: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΟΡΟΙ &ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1.1. Παροχές Παρέχεται κάλυψη σε περίπτωση Απώλειας Ζωής από Ατύχηµα ή Μόνιµης Ανικανότητας από Ατύχηµα το οποίο συνέβη κατά την διάρκεια ταξιδίου (εντός της Χώρας ή στο Εξωτερικό) µε ηµόσιο Μεταφορικό Μέσο. Περιλαµβάνεται επίσης αποζηµίωση για δαπάνες επαναπατρισµού της σορού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της παροχής αυτής είναι να έχει χρεωθεί στην Κάρτα το 100% του κόστους µεταφοράς από τον τόπο µόνιµης κατοικίας προς τον τελικό προορισµό και επιστροφή ή/και διαµονή, για όλα τα Ασφαλισµένα Πρόσωπα. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Από την ηµεροµηνία εγγραφής, µε αυτόµατη ανανέωση εφόσον δεν ενηµερωθεί διαφορετικά το Ασφαλισµένο Πρόσωπο από τον Λήπτη της Ασφάλισης και πάντα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Παράγραφο «3. Γενικές ιατάξεις Καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύµβασης και Κάλυψης». ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει στον ικαιούχο τα ποσά που αναφέρονται στο Πρόγραµµα Παροχών στην περίπτωση που το Ασφαλισµένο Πρόσωπο υποστεί απώλεια που οφείλεται άµεσα και ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης αιτίας, σε τραυµατισµό που επήλθε κατά την διάρκεια ταξιδίου απλής διαδροµής ή µετ επιστροφής, το οποίο πραγµατοποίησε το Ασφαλισµένο Πρόσωπο µεταξύ του σηµείου αναχώρησης και τελικού προορισµού ή κατά το δροµολόγιο επιστροφής (και τα δύο όπως καθορίζονται στο εισιτήριο του Ασφαλισµένου προσώπου) κατά την ηµεροµηνία αγοράς του εισιτηρίου ή και µετά από αυτήν. Απαραίτητη προϋπόθεση όµως είναι ότι ο εν λόγω τραυµατισµός επήλθε υπό τις εξής συνθήκες: Ο εν λόγω Τραυµατισµός επήλθε (στο Ασφαλισµένο πρόσωπο) ενόσω ταξιδεύει ως επιβάτης(και όχι υπό την ιδιότητά του ως χειριστού ή ως µέλους πληρώµατος)ή κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή κατά την αποβίβαση ή σε περίπτωση σύγκρουσης µε εναέριο, χερσαίο ή θαλάσσιο ηµόσιο Μεταφορικό Μέσου υπό την προϋπόθεση ότι ο ναύλος για το συγκεκριµένο ταξίδι έχει χρεωθεί στην Κάρτα κατά 100%. Αποζηµίωση για Απώλεια ζωής από Ατύχηµα Όταν ο τραυµατισµός, µέσα σε χρονικό διάστηµα 1 έτους µετά την ηµεροµηνία επέλευσης του καλυπτόµενου ατυχήµατος, επιφέρει απώλεια της ζωής του Ασφαλισµένου Προσώπου, ο Ασφαλιστής καταβάλει το ποσό που έχει ορισθεί για την περίπτωση Απώλειας ζωής από ατύχηµα στο «Πρόγραµµα Παροχών» κατωτέρω στην ενότητα 1.3. Αποζηµίωση για Μόνιµη Ανικανότητα από Ατύχηµα Όταν ο τραυµατισµός, µέσα σε χρονικό διάστηµα 1 έτους από την ηµεροµηνία του επέλευσης του καλυπτόµενου ατυχήµατος, επιφέρει µια από τις παρακάτω απώλειες εξαιτίας των οποίων το Ασφαλισµένο Πρόσωπο βρίσκεται σε µόνιµη (δηλαδή ισόβια) και συνεχή αδυναµία και/ή ανικανότητα και εφόσον η µόνιµη και συνεχής αυτή αδυναµία/ανικανότητα διαρκέσει χωρίς διακοπή τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς µήνες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και η αδυναµία/ανικανότητα εξακολουθεί να είναι συνεχής και µόνιµη (δηλαδή ισόβια) στο τέλος του χρονικού αυτού διαστήµατος, ο Ασφαλιστής καταβάλλει ποσοστό του ποσού που έχει ορισθεί στις παρακάτω περιπτώσεις, χωρίς ποτέ να ξεπερνά το συνολικό ποσό για την περίπτωση Μόνιµης Ανικανότητας από ατύχηµα όπως ορίζεται στο «Πρόγραµµα Παροχών» κατωτέρω στην ενότητα 1.3 Αν η επέλευση ενός ατυχήµατος επιφέρει περισσότερες από µία απώλειες, τότε θα καταβληθεί το µεγαλύτερο ποσό που παρατίθεται κατωτέρω σε σχέση µε τις κατωτέρω οριζόµενες απώλειες. Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

10 Ποσοστό στο κεφάλαιο της κάλυψης Απώλεια δύο άνω ή κάτω άκρων 100% Απώλεια ενός χεριού και ενός ποδιού 100% Ολική απώλεια όρασης και από τα δύο µάτια 100% Ολική απώλεια όρασης από το ένα µάτι και απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού 100% Απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού 50% Ολική απώλεια όρασης από το ένα µάτι 50% Απώλεια ακοής και από τα δύο αυτιά 50% Ο όρος απώλεια, όποτε αναφέρεται στο χέρι ή το πόδι, σηµαίνει την πλήρη αποκοπή ή πλήρη λειτουργική απώλεια από την άρθρωση του καρπού ή του αστραγάλου ή από πιο πάνω, και όποτε αναφέρεται στα αυτιά και τα µάτια, σηµαίνει την πλήρη και ανεπανόρθωτη απώλεια της ακοής και της όρασης. Στην περίπτωση προϋπάρχουσας ανατοµικής βλάβης ή µειωµένης λειτουργίας ενός οργάνου ή µέλους του σώµατος του Ασφαλισµένου Προσώπου τα ποσοστά αποζηµίωσης, σε περίπτωση ατυχήµατος, µειώνονται ανάλογα µε την προϋπάρχουσα αναπηρία. Σε περίπτωση ατυχήµατος ατόµου µε ειδικές ανάγκες, το Ασφαλισµένο Πρόσωπο διατηρεί δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε επίταση του βαθµού αναπηρίας του. Για µόνιµη ολική ή µερική ανικανότητα, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλλει αποζηµίωση, παρά µόνον αφού κριθεί σαν µόνιµη (δηλαδή ισόβια) δηλαδή µετά την οριστικοποίηση της. Οποιαδήποτε άλλη Μερική Ανικανότητα, εκτός από τις περιπτώσεις που αναγράφονται ανωτέρω, δεν καλύπτονται από την παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση. Επαναπατρισµός σορού Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισµένου Προσώπου από καλυπτόµενο ατύχηµα σε δηµόσιο µεταφορικό µέσο, που θα συµβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού, ο Ασφαλιστής καταβάλλει τις λογικές και συνήθεις δαπάνες µεταφοράς της σορού, στον τόπο της µόνιµης κατοικίας του. ιευκρινίζεται ότι η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δεν αφορά στα έξοδα κηδείας του νεκρού, αλλά µόνο στα έξοδα για τη µεταφορά (επαναπατρισµό) της σορού. Οι δαπάνες πρέπει να πιστοποιούνται από πρωτότυπες, επίσηµες σχετικές αποδείξεις, το δε ανώτατο όριο αποζηµίωσης για κάθε περιστατικό δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό που αναφέρεται στο 1.3 «Πρόγραµµα Παροχών». Ανώτατα όρια κάλυψης Σε καµία περίπτωση δύο ή περισσότερες κάρτες MasterCardδεν µπορούν να υποχρεώσουν τον Ασφαλιστή να καταβάλει αποζηµίωση η οποία να ξεπερνάει το κατ άτοµο ποσό που αναγράφεται στο «Πρόγραµµα Παροχών» για απώλεια που επήλθε σε κάθε Ασφαλισµένο Πρόσωπο ξεχωριστά σύµφωνα µε την παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση. Το ποσό της αποζηµίωσης που οφείλεται σε περίπτωση Αποζηµίωσης για Απώλεια Ζωής από Ατύχηµα και Αποζηµίωσης για Μόνιµη Ανικανότητα από Ατύχηµα σύµφωνα µε την παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση δεν µπορεί να σωρευθεί. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιστής υποχρεωθεί να πληρώσει αποζηµίωση για απώλεια από ατύχηµα που συνέβη σε οµάδα ασφαλισµένων προσώπων, το ανώτατο όριο συνολικής ευθύνης που αναλαµβάνει ο Ασφαλιστής µε το παρόν ασφαλιστήριο, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσό που αναγράφεται ρητά στο1.3 «Πρόγραµµα Παροχών. Αν το συνολικό ποσό όλων των καταβλητέων παροχών υπερβαίνει το ανώτατο ποσό ασφάλισης κατά οµαδικό ατύχηµα, τότε το ποσό που θα καταβληθεί για κάθε ένα Ασφαλισµένο Πρόσωπο θα µειωθεί αναλογικά ώστε το συνολικό ποσό να µην υπερβαίνει το ανώτατο ποσό αποζηµίωσης κατά οµαδικό ατύχηµα. Εξαφάνιση Όταν το Ασφαλισµένο Πρόσωπο δεν βρεθεί µέσα σε ένα χρόνο από την ηµέρα εξαφάνισης, βύθισης, ναυαγίου ή καταστροφής του εναέριου, πλωτού και χερσαίου δηµόσιου µεταφορικού µέσου στο οποίο επέβαινε την ώρα του ατυχήµατος και κάτω από συνθήκες που θα καλύπτονται από την παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση, θα θεωρηθεί ότι το Ασφαλισµένο Πρόσωπο απεβίωσε από ατύχηµα στη διάρκεια της εξαφάνισης, βύθισης, ναυαγίου ή καταστροφής. Εάν, µετά την καταβολή της αποζηµίωσης, διαπιστωθεί ότι ο Κάτοχος της Κάρτας είναι ακόµη ζωντανός ή ότι δεν έχει Μόνιµη Ανικανότητα, τα καταβληθέντα ποσά από τον Ασφαλιστή σε εκπλήρωση της υποχρέωσής του βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου, θα επιστραφούν από τον Κάτοχο της Κάρτας ή/και τον/τους δικαιούχο/δικαιούχους. Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

11 Πειρατεία, Επιθέσεις, Τροµοκρατία Με την επιφύλαξη των «Εξαιρέσεων» που αναφέρονται στην κατωτέρω ενότητα, η κάλυψη καταβάλλεται στο Ασφαλισµένο Πρόσωπο εάν οι τραυµατισµοί προκλήθηκαν από πράξεις που οφείλονται σε πειρατεία, επιθέσεις, τροµοκρατία, εκβιασµό ή άλλο παρόµοιο γεγονός, πάντοτε µε την προϋπόθεση ότι το Ασφαλισµένο Πρόσωπο δεν έχει καµία συµµετοχή σε αυτά τα γεγονότα Ασφαλισµένα Πρόσωπα Τα κάτωθι πρόσωπα θεωρούνται Ασφαλισµένα Πρόσωπα σύµφωνα µε τους όρους τους παρόντος ασφαλιστηρίου: Οι Κάτοχοι Πιστωτικών Καρτών και τα πρόσωπα που διαµένουν στην ίδια διεύθυνση (Σύζυγος και Τέκνα). Ο/Η σύζυγος του Κατόχου Πιστωτικής Κάρτας και τα Τέκνα καλύπτονται ακόµη και όταν ταξιδεύουν χωρίς τον Κάτοχο της Πιστωτικής Κάρτας πάντα υπό την προϋπόθεση ότι ο ναύλος για το συγκεκριµένο ταξίδι έχει χρεωθεί στην Κάρτα κατά 100% Πρόγραµµα παροχών κατ άτοµο A) Σε περίπτωση ατυχήµατος σε δηµόσιο µεταφορικό µέσο κατά τη διάρκεια ταξιδίου : Αποζηµίωση για Απώλεια Ζωής από Ατύχηµα Αποζηµίωση για Μόνιµη Ανικανότητα από Ατύχηµα, µέχρι Σε περίπτωση Απώλειας ζωής ή Μόνιµης Ανικανότητας Τέκνου, η µέγιστη παροχή που θα καταβληθεί στον δικαιούχο είναι η εξής: Τέκνο ηλικίας µέχρι 5 ετών: Τέκνο ηλικίας από 5 έως 15 ετών: Τέκνο ηλικίας πάνω από 15 ετών: Η ηλικία που λαµβάνεται υπόψη είναι αυτή της ηµεροµηνίας του θανάτου. Β) Επαναπατρισµός σορού, µέχρι Γ) Ανώτατο όριο συνολικής ευθύνης Το ανώτατο όριο συνολικής ευθύνης του Ασφαλιστή σε περίπτωση ατυχήµατος που θα συµβεί σε οµάδα ασφαλισµένων προσώπων ανέρχεται σε ανά ατύχηµα Απαλλαγή Καµία 1.5 Γεωγραφικά Όρια Η κάλυψη προσφέρεται σε παγκόσµιο επίπεδο. 2. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Εάν επιθυµείτε να υποβάλλετε κάποια απαίτηση παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε το τµήµα αποζηµιώσεων Προσωπικών Ασφαλίσεων της AIG, στο προκειµένου να ζητήσετε ένα έντυπο γνωστοποίησης απαιτήσεων. Η γνωστοποίηση Ζηµίας θα πρέπει να αποσταλεί αποκλειστικά στη διεύθυνση που αναφέρεται στο έντυπο απαιτήσεως. Ένας πραγµατογνώµονας ή ειδικός ερευνητής ενδέχεται να διοριστεί από τον Ασφαλιστή προκειµένου να εκτιµηθούν οι συνθήκες της απαίτησης και το ύψος της αποζηµίωσης που δικαιούστε Απαιτούµενες ενέργειες Το Ασφαλισµένο Πρόσωπο που έχει υποστεί έναν Τραυµατισµό εξουσιοδοτεί δια του παρόντος τον γιατρό του να παράσχει οποιαδήποτε ιατρική πληροφορία, στον ιατρικό πραγµατογνώµονα του Ασφαλιστή. Το Ασφαλισµένο Πρόσωπο αποδέχεται να υποβληθεί µετά από αίτηµα του Ασφαλιστή σε ιατρική εξέταση, τα έξοδα των οποίων θα πληρωθούν από τον Ασφαλιστή. Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

12 Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου Προσώπου, ο Ασφαλιστής δικαιούται να ζητήσει τη διενέργεια αυτοψίας πριν την έγκριση του αιτήµατος, τα έξοδα των οποίων θα καταβληθούν από τον Ασφαλιστή. Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

13 2.2. Απαιτούµενα ικαιολογητικά Η αναφορά των ζηµιών και η κατάθεση του συµπληρωµένου εντύπου γνωστοποίησης απαιτήσεων µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα σταλούν στο Τµήµα Αποζηµιώσεων. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορούν να συµπεριλαµβάνουν, όσα αναφέρονται παρακάτω και ενδέχεται να ζητηθούν συµπληρωµατικά έγγραφα και πληροφορίες. Όλα τα παραστατικά που αφορούν στις αναφερόµενες καλύψεις, θα πρέπει να µεταφράζονται από επίσηµη αρχή µε έξοδα του Ασφαλισµένου Προσώπου ή άλλου προσώπου που εγείρει την απαίτηση. Όλα τα ιατρικά πιστοποιητικά, λογαριασµοί, αποδείξεις, απαιτούµενες πληροφορίες, και άλλα έγγραφα σχετικά µε την απαίτησή του θα πρέπει να συµπληρωθούν στα έντυπα που θα υποδείξει ο Ασφαλιστής και µε έξοδα του Ασφαλισµένου Προσώπου ή άλλου προσώπου που εγείρει απαίτηση. Σε περίπτωση Aπώλειας ζωής από ατύχηµα Αντίγραφο δικογραφίας από την αρχή της χώρας που συνέβη το ατύχηµα Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών Πιστοποιητικό µη αποποίησης κληρονοµιάς Παραστατικό της πιστωτικής κάρτας όπου θα αποδεικνύονται οι χρεώσεις του ταξιδιού που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της παρούσας Ασφαλιστικής Σύµβασης. Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Εταιρία θα εκδώσει Βεβαίωση για το ποσό της αποζηµίωσης προκειµένου να υποβληθεί στην Εφορία Κληρονοµιών για την ενδεχόµενη καταβολή φόρου. Σε περίπτωση Μόνιµης Ανικανότητας από Ατύχηµα Αντίγραφο δικογραφίας από την αρχή της χώρας που συνέβη το ατύχηµα Βεβαίωση από κρατικό ασφαλιστικό φορέα για το ποσοστό της ανικανότητας που έχει καθορισθεί Βεβαίωση από πιστοποιηµένο ιατρό & νοσηλευτικό ίδρυµα για το είδος της ανικανότητας Παραστατικό της πιστωτικής κάρτας όπου θα αποδεικνύονται οι χρεώσεις του ταξιδιού που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της παρούσας Ασφαλιστικής Σύµβασης. Σε περίπτωση επαναπατρισµού σορού Αντίγραφο δικογραφίας από την αρχή της χώρας που συνέβη το ατύχηµα Πιστοποιητικό θανάτου, στο οποίο να αναφέρονται και τα αίτια που τον προξένησαν. Πρωτότυπες αποδείξεις για δαπάνες που δεν έχουν αποζηµιωθεί από άλλο φορέα. Παραστατικό της πιστωτικής κάρτας όπου θα αποδεικνύονται οι χρεώσεις του ταξιδιού που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της παρούσας Ασφαλιστικής Σύµβασης Πληρωµή απαιτήσεων Η πληρωµή των παροχών που οφείλεται σύµφωνα µε το παρόν, θα γίνουν απευθείας στο Ασφαλισµένο Πρόσωπο ή ανάλογα µε την περίπτωση στον δικαιούχο, τον οποίον έχει ο ίδιος ορίσει. Εάν δεν έχει ορισθεί δικαιούχος ή αν ο δικαιούχος που έχει ορισθεί απεβίωσε πριν από το Ασφαλισµένο Πρόσωπο, η παροχή για απώλεια ζωής από ατύχηµα θα καταβληθεί στους Νόµιµους Κληρονόµους του. Όλες οι άλλες παροχές θα καταβληθούν στο Ασφαλισµένο Πρόσωπο. Η αποδοχή της καταβολής από τα πρόσωπα στα οποία αυτή γίνεται, απαλλάσσει εντελώς τον Ασφαλιστή από την ευθύνη του. Εν τούτοις, αν η Κάρτα έχει αρνητικό υπόλοιπο όταν η αποζηµίωση για την απώλεια ζωής από ατύχηµα καταβληθεί, ο Ασφαλιστής µπορεί να αφαιρέσει από τις οφειλόµενες παροχές ποσό που ισούται µε το αρνητικό υπόλοιπο και να καταβάλει το υπολειπόµενο ποσό στο Ασφαλισµένο Πρόσωπο ή στον δικαιούχο, ανάλογα µε την περίπτωση. Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

14 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ : Οποιαδήποτε αποφασισθείσα και κηρυχθείσα επισήµως από αρµόδια όργανα των εκάστοτε φορέων κινητοποίηση εργαζοµένων ή/και στάση εργασίας η οποία παρεµποδίζει την προγραµµατισµένη και φυσιολογική αναχώρηση και άφιξη του δηµόσιου µεταφορικού µέσου. ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ : Οποιαδήποτε αιφνίδια, απρόβλεπτη µηχανική βλάβη του µεταφορικού µέσου, η οποία προκαλεί καθυστέρηση ή διακοπή ή µαταίωση του προγραµµατισµένου ταξιδιού. ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ : Οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, επισήµως βεβαιωµένες από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, που συντελούν στην καθυστερηµένη αναχώρηση ή άφιξη ενός δηµόσιου µεταφορικού µέσου. 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 2.1. Παροχές Ο Ασφαλιστής θα καταβάλει τις απαραίτητες, λογικές & συνήθεις σύµφωνα µε τις ανάγκες του µέσου συνετού ανθρώπου δαπάνες, µέχρι το ανώτατο ποσό ανά οµάδα Ασφαλισµένων Προσώπων όπως αυτό αναφέρεται στο 2.3 «Πρόγραµµα Παροχών», που θα υποστούν σε περίπτωση που η προγραµµατισµένη πτήση, αναχώρηση πλοίου, σιδηροδρόµου ή δροµολογίου δηµόσιου µεταφορικού µέσου, στο οποίο είχε ήδη κρατήσει θέση, ακυρωθεί ή καθυστερήσει λόγω: δυσµενών καιρικών συνθηκών, απεργίας ή άλλης µορφής εργασιακής κινητοποίησης των εργαζόµενων σε φορέα δηµόσιου µεταφορικού µέσου: εν τούτοις, καµία απαίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε απεργία ή στάση εργασίας για την οποία έχει ήδη δοθεί προειδοποίηση πριν από την ηµεροµηνία έναρξης του ταξιδιού. βλάβης του µεταφορικού µέσου, και αυτή η ακύρωση ή καθυστέρηση, προκαλέσει καθυστέρηση της προγραµµατισµένης αναχώρησης µεγαλύτερης των 4 ωρών. Καµία απαίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω για τα οποία έχει ήδη δοθεί επίσηµη προειδοποίηση από την αρµόδια εκάστοτε Αρχή/Φορέα πριν από την ηµεροµηνία αγοράς των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αφορούν στο συγκεκριµένο ταξίδι. Ως απαραίτητες & λογικές δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες που αναφέρονται αποκλειστικά και µόνον σε διατροφή, διαµονή σε ξενοδοχείο και µεταφορά από και προς το αεροδρόµιο, εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν έχουν καλυφθεί από το δηµόσιο µεταφορικό µέσο ή οποιονδήποτε άλλον φορέα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της παροχής αυτής είναι να έχει χρεωθεί στην Κάρτα το 100% του κόστους µεταφοράς από τον τόπο µόνιµης κατοικίας προς τον τελικό προορισµό και επιστροφή ή/και διαµονή στην Κάρτα καθώς επίσης και οι δαπάνες που έγιναν συνεπεία καθυστέρησης αναχώρησης, για όλα τα Ασφαλισµένα Πρόσωπα. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Από την ηµεροµηνία εγγραφής, µε αυτόµατη ανανέωση εφόσον δεν ενηµερωθεί διαφορετικά το Ασφαλισµένο Πρόσωπο από τον Λήπτη της Ασφάλισης και πάντα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Παράγραφο «3. Γενικές ιατάξεις Καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύµβασης και Κάλυψης» Ασφαλισµένα Πρόσωπα Τα κάτωθι πρόσωπα θεωρούνται Ασφαλισµένα Πρόσωπα σύµφωνα µε τους όρους τους παρόντος ασφαλιστηρίου: Οι Κάτοχοι Πιστωτικών Καρτών και τα πρόσωπα που διαµένουν στην ίδια διεύθυνση (Σύζυγος και Τέκνα) και ταξιδεύουν µαζί µε τον Κάτοχο. Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

15 2.3. Πρόγραµµα Παροχών ανά οµάδα Το ανώτατο όριο που παρέχεται είναι 300 ανά ζηµία και ανά οµάδα Ασφαλισµένων Προσώπων που ταξιδεύουν µαζί σε ένα ταξίδι Απαλλαγή Καµία 2.5 Γεωγραφικά Όρια Η κάλυψη προσφέρεται σε παγκόσµιο επίπεδο. 3. ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Οποιαδήποτε αποζηµίωση εφόσον το Ασφαλισµένο Πρόσωπο δεν έχει περάσει τον έλεγχο επιβίβασης (check-in) για το ταξίδι µέχρι πριν την απαιτούµενη, από τον µεταφορέα, ώρα. Οποιαδήποτε αποζηµίωση για την οποία το Ασφαλισµένο Πρόσωπο δεν έχει λάβει γραπτή επιβεβαίωση από την αρµόδια εταιρία µεταφοράς ή αρχή επιβεβαιώνοντας την αιτία και τη διάρκεια της καθυστέρησης. Οποιαδήποτε καθυστέρηση οφείλεται στο κλείσιµο του εναέριου χώρου. Εάν η ακύρωση ή καθυστέρηση οφείλεται σε απόσυρση του δηµόσιου µέσου µεταφοράς από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή για την οποία έχει δοθεί προειδοποίηση τις τελευταίες 24 ώρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης του ταξιδιού. Οποιαδήποτε άλλη αιτία ακύρωσης ή καθυστέρησης που δεν αναφέρεται στο 2.1. «Παροχές». 4. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Εάν επιθυµείτε να υποβάλλετε κάποια απαίτηση, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε το τµήµα αποζηµιώσεων Προσωπικών Ασφαλίσεων της AIG, στο προκειµένου να ζητήσετε ένα έντυπο γνωστοποίησης απαιτήσεων. Η γνωστοποίηση Ζηµίας θα πρέπει να αποσταλεί αποκλειστικά στη διεύθυνση που αναφέρεται στο έντυπο απαιτήσεως. Ένας πραγµατογνώµονας ή ειδικός ερευνητής ενδέχεται να διοριστεί από τον Ασφαλιστή προκειµένου να εκτιµηθούν οι συνθήκες της απαίτησης και το ύψος της αποζηµίωσης που δικαιούστε Απαιτούµενες ενέργειες Η γνωστοποίηση της Ζηµιάς πρέπει να γίνει το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την επιστροφή στην Χώρα Απαιτούµενα δικαιολογητικά Η αναφορά των ζηµιών, η κατάθεση του συµπληρωµένου εντύπου γνωστοποίησης απαιτήσεων µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα σταλούν στο Τµήµα Αποζηµιώσεων. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορούν να συµπεριλαµβάνουν, όσα αναφέρονται παρακάτω και ενδέχεται να ζητηθούν συµπληρωµατικά έγγραφα και πληροφορίες: Επίσηµη επιστολή από την αρµόδια εταιρία στην οποία ανήκει το δηµόσιο µεταφορικό µέσο ή από το αεροδρόµιο, σταθµό κλπ, που να επιβεβαιώνει την αιτία και τη διάρκεια της καθυστέρησης (Irregularity report). Επιβεβαίωση της αρµόδιας αρχής (αεροδρόµιο, σταθµός κλπ) για την καθυστέρηση. Πρωτότυπες αποδείξεις δαπανών συνεπεία της καθυστέρησης αναχώρησης (π.χ. διατροφής, ξενοδοχείου κ.λ.π.). Παραστατικό της πιστωτικής κάρτας όπου θα αποδεικνύονται οι χρεώσεις του ταξιδιού που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της παρούσας Ασφαλιστικής Σύµβασης. Βεβαίωση του αρµόδιου φορέα (π.χ. αεροµεταφορέα), ότι δεν υπήρξε µερική ή ολική αποζηµίωση. Όλα τα παραστατικά θα πρέπει να µεταφράζονται από επίσηµη αρχή µε έξοδα του Ασφαλισµένου Προσώπου ή άλλου προσώπου που εγείρει την απαίτηση Πληρωµή απαιτήσεων Η πληρωµή των παροχών που οφείλεται σύµφωνα µε το παρόν, θα γίνουν απευθείας στο Ασφαλισµένο Πρόσωπο. Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

16 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 1.1. Παροχές Ο Ασφαλιστής θα καταβάλει τα έξοδα µέχρι το ανώτατο ποσό ανά οµάδα Ασφαλισµένων Προσώπων όπως αυτό αναφέρεται στο 1.3 «Πρόγραµµα Παροχών» που θα υποστούν, προκειµένου να προµηθευτούν τα αναγκαία και βασικά είδη ρουχισµού, καθαρισµού και προσωπικών ειδών, σε περίπτωση που η άφιξη των αποσκευών τους στον τόπο προορισµού καθυστερήσει πέραν των 4 ωρών. Ως τόπος προορισµού δεν θεωρείται ο τόπος µόνιµης κατοικίας του Ασφαλισµένου Προσώπου Προσώπου. Η Εταιρία θα αποζηµιώνει, σύµφωνα µε τους πιο πάνω όρους και µε βάση τις πρωτότυπες αποδείξεις που θα προσκοµίσει το Ασφαλισµένο Πρόσωπο. Το Ασφαλισµένο Πρόσωπο οφείλει να παίρνει όλα τα λογικώς απαραίτητα µέτρα για την προστασία και ανάκτηση των αποσκευών του. Κατάσχεση ή κατακράτηση των αποσκευών από τελωνειακές ή άλλες κρατικές αρχές σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεµελιώσει απαίτηση για έξοδα. Η καθυστέρηση άφιξης των αποσκευών πρέπει να βεβαιώνεται επισήµως & λεπτοµερώς από την αρµόδια εταιρία στην οποία ανήκει το δηµόσιο µεταφορικό µέσο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της παροχής αυτής είναι να έχει χρεωθεί στην Κάρτα το 100% του κόστους µεταφοράς από τον τόπο µόνιµης κατοικίας προς τον τελικό προορισµό και επιστροφή ή/και διαµονή καθώς επίσης και οι δαπάνες που έγιναν συνεπεία καθυστέρησης άφιξης αποσκευών, για όλα τα Ασφαλισµένα Πρόσωπα. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Από την ηµεροµηνία εγγραφής, µε αυτόµατη ανανέωση εφόσον δεν ενηµερωθεί διαφορετικά το Ασφαλισµένο Πρόσωπο από τον Λήπτη της Ασφάλισης και πάντα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Παράγραφο «3. Γενικές ιατάξεις Καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύµβασης και Κάλυψης» Ασφαλισµένα Πρόσωπα Τα κάτωθι πρόσωπα θεωρούνται Ασφαλισµένα Πρόσωπα σύµφωνα µε τους όρους τους παρόντος ασφαλιστηρίου: Οι Κάτοχοι Πιστωτικών Καρτών και τα πρόσωπα που διαµένουν στην ίδια διεύθυνση (Σύζυγος και Τέκνα) και ταξιδεύουν µαζί µε τον Κάτοχο Πρόγραµµα Παροχών ανά οµάδα Το ανώτατο όριο που παρέχεται είναι µέχρι 300 ανά ζηµία και ανά οµάδα Ασφαλισµένων Προσώπων που ταξιδεύουν µαζί σε ένα ταξίδι Απαλλαγή Καµία 1.5 Γεωγραφικά Όρια Η κάλυψη προσφέρεται σε παγκόσµιο επίπεδο. 2. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Εάν επιθυµείτε να υποβάλλετε κάποια απαίτηση, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε το τµήµα αποζηµιώσεων Προσωπικών Ατυχηµάτων της AIG, στο προκειµένου να ζητήσετε ένα έντυπο γνωστοποίησης απαιτήσεων. Η γνωστοποίηση Ζηµίας θα πρέπει να αποσταλεί αποκλειστικά στη διεύθυνση που αναφέρεται στο έντυπο απαιτήσεως. Ένας πραγµατογνώµονας ή ειδικός ερευνητής ενδέχεται να διοριστεί από τον Ασφαλιστή προκειµένου να εκτιµηθούν οι συνθήκες της απαίτησης και το ύψος της αποζηµίωσης που δικαιούστε Απαιτούµενες ενέργειες Η γνωστοποίηση της Ζηµιάς πρέπει να γίνει το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την επιστροφή στην Χώρα. Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

17 2.2. Απαιτούµενα δικαιολογητικά Η αναφορά των ζηµιών, η κατάθεση του συµπληρωµένου εντύπου γνωστοποίησης απαιτήσεων µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα σταλούν στο Τµήµα Αποζηµιώσεων. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορούν να συµπεριλαµβάνουν, όσα αναφέρονται παρακάτω και ενδέχεται να ζητηθούν συµπληρωµατικά έγγραφα και πληροφορίες: Επίσηµη επιστολή από την αεροπορική εταιρία ή από το αεροδρόµιο που να βεβαιώνει την αιτία& τη διάρκεια της καθυστέρησης καθώς επίσης και τον τόπο όπου αυτή συνέβη (Irregularity report). Πρωτότυπες αποδείξεις δαπανών συνεπεία της καθυστέρησης άφιξης αποσκευών (αποδείξεις αγοράς για τα αναγκαία και βασικά είδη ρουχισµού, καθαρισµού και προσωπικών ειδών). Παραστατικό της πιστωτικής κάρτας όπου θα αποδεικνύονται οι χρεώσεις του ταξιδιού που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της παρούσας Ασφαλιστικής Σύµβασης. Όλα τα παραστατικά που αφορούν στις αναφερόµενες καλύψεις, θα πρέπει να µεταφράζονται από επίσηµη αρχή µε έξοδα του Ασφαλισµένου Προσώπου ή άλλου προσώπου που εγείρει την απαίτηση Πληρωµή απαιτήσεων Η πληρωµή των παροχών που οφείλεται σύµφωνα µε το παρόν, θα γίνουν απευθείας στο Ασφαλισµένο Πρόσωπο. Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

18 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ΟΡΟΙ &ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ : σηµαίνει το πρόσωπο που έχει εισαχθεί σε Νοσοκοµείο/Κλινική µετά από νόµιµη διαδικασία εισαγωγής, έχει χρεωθεί από το Νοσοκοµείο/Κλινική µε το κόστος ωµατίου και Τροφής µίας τουλάχιστον ηµέρας και παρέµεινε νοσηλευόµενος κάτω από την επαγγελµατική παρακολούθηση Ιατρού ή Χειρουργού για τουλάχιστον 24 συνεχείς ώρες. 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 2.1. Παροχές Παρέχεται κάλυψη στην περίπτωση που το Ασφαλισµένο Πρόσωπο, συνεπεία Ατυχήµατος ή Ασθένειας, εισαχθεί σε Νοσοκοµείο/Κλινική ως εσωτερικός Ασθενής για περίθαλψη, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στο Εξωτερικό. Ο Ασφαλιστής καταβάλλει το ποσό που αναφέρεται στο 2.3 «Πρόγραµµα Παροχών» για κάθε ηµέρα παραµονής στο Νοσοκοµείο/Κλινική, για το χρονικό διάστηµα που πιστοποιείται από το επίσηµο εισιτήριο/εξιτήριο του Νοσοκοµείου/Κλινικής όπου νοσηλεύθηκε, που δεν µπορεί όµως να υπερβεί τις 30 µέρες. Το νοσοκοµειακό επίδοµα ξεκινά να καταβάλλεται από την δεύτερη (2 η ) ηµέρα εισαγωγής σε Νοσοκοµείο/Κλινική. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της παροχής αυτής είναι να έχει χρεωθεί στην Κάρτα το 100% του κόστους µεταφοράς από τον τόπο µόνιµης κατοικίας προς τον τελικό προορισµό και επιστροφή ή/και διαµονή, για όλα τα Ασφαλισµένα Πρόσωπα. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Από την ηµεροµηνία εγγραφής, µε αυτόµατη ανανέωση εφόσον δεν ενηµερωθεί διαφορετικά το Ασφαλισµένο Πρόσωπο από τον Λήπτη της Ασφάλισης και πάντα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Παράγραφο «3. Γενικές ιατάξεις Καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύµβασης και Κάλυψης» Ασφαλισµένα Πρόσωπα Τα κάτωθι πρόσωπα θεωρούνται Ασφαλισµένα Πρόσωπα σύµφωνα µε τους όρους τους παρόντος ασφαλιστηρίου: Οι Κάτοχοι Πιστωτικών Καρτών και τα πρόσωπα που διαµένουν στην ίδια διεύθυνση (Σύζυγος και Τέκνα). Ο/Η σύζυγος του Κατόχου Πιστωτικής Κάρτας και τα Τέκνα καλύπτονται ακόµη και όταν ταξιδεύουν χωρίς τον Κάτοχο της Πιστωτικής Κάρτας Πρόγραµµα Παροχών κατ άτοµο Ο Ασφαλιστής καταβάλλει κατ άτοµο 75 ανά ηµέρα για νοσοκοµειακό επίδοµα, µε µέγιστο αριθµό ηµερών τις 30 ηµέρες Απαλλαγή 1 ηµέρα 2.5 Γεωγραφικά Όρια Η κάλυψη προσφέρεται σε παγκόσµιο επίπεδο.. 3. ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει άµεσα ή έµµεσα ή που οφείλεται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιστάσεις: Αφροδίσια Νοσήµατα, Περιοδικές εξετάσεις ρουτίνας [check-ups] Νοσοκοµειακή περίθαλψη εντός Χώρας (Μόνιµης Κατοικίας). Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

19 4. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Εάν επιθυµείτε να υποβάλλετε κάποια απαίτηση, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε την TravelGuard EMEA Limited ή το τµήµα αποζηµιώσεων Προσωπικών Ατυχηµάτων της AIG, στο προκειµένου να ζητήσετε ένα έντυπο γνωστοποίησης απαιτήσεων. Η γνωστοποίηση Ζηµίας θα πρέπει να αποσταλεί αποκλειστικά στη διεύθυνση που αναφέρεται στο έντυπο απαιτήσεως. Ένας πραγµατογνώµονας ή ειδικός ερευνητής ενδέχεται να διοριστεί από τον Ασφαλιστή προκειµένου να εκτιµηθούν οι συνθήκες της απαίτησης και το ύψος της αποζηµίωσης που δικαιούστε Απαιτούµενες ενέργειες Το Ασφαλισµένο Πρόσωπο που έχει υποστεί έναν Τραυµατισµό/Ασθένεια εξουσιοδοτεί δια του παρόντος τον γιατρό του να παράσχει οποιαδήποτε ιατρική πληροφορία, στον ιατρικό πραγµατογνώµονα του Ασφαλιστή. Το Ασφαλισµένο Πρόσωπο αποδέχεται να υποβληθεί µετά από αίτηµα του Ασφαλιστή σε ιατρική εξέταση, τα έξοδα των οποίων θα πληρωθούν από τον Ασφαλιστή. Η γνωστοποίηση της Ζηµιάς πρέπει να γίνει το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την επιστροφή στη Χώρα Απαιτούµενα ικαιολογητικά Η αναφορά των ζηµιών και η κατάθεση του συµπληρωµένου εντύπου γνωστοποίησης απαιτήσεων µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα σταλούν στο Τµήµα Αποζηµιώσεων. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορούν να συµπεριλαµβάνουν, όσα αναφέρονται παρακάτω και ενδέχεται να ζητηθούν συµπληρωµατικά έγγραφα και πληροφορίες. Όλα τα παραστατικά που αφορούν στις αναφερόµενες καλύψεις, θα πρέπει να µεταφράζονται από επίσηµη αρχή µε έξοδα του Ασφαλισµένου Προσώπου ή άλλου προσώπου που εγείρει την απαίτηση. Όλα τα ιατρικά πιστοποιητικά, λογαριασµοί, αποδείξεις, απαιτούµενες πληροφορίες, και άλλα έγγραφα σχετικά µε την απαίτησή του θα πρέπει να συµπληρωθούν στα έντυπα που θα υποδείξει ο Ασφαλιστής και µε έξοδα του Ασφαλισµένου Προσώπου ή άλλου προσώπου που εγείρει απαίτηση. Προσκόµιση εισιτηρίου /εξιτηρίου από το Νοσοκοµείο ή την Κλινική όπου νοσηλεύτηκε ο Ασφαλισµένος, στο οποίο να αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας και το όνοµα του Ασφαλισµένου. Ιατρική γνωµάτευση Πρωτότυπο βιβλιάριο υγείας Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

20 TRAVEL GUARD EMEA Limited - Παγκόσµια Υπηρεσία Βοηθείας Ο ΗΓΙΕΣ Σε περίπτωση επέλευσης ενός από τους ασφαλισµένους κινδύνους ή κάποιας άλλης επείγουσας ανάγκης στη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να επικοινωνήσετε άµεσα µε την TRAVELGUARD EMEA Limited. Έχετε επίσης την δυνατότητα να επικοινωνήσετε µε την AIG Ελλάς Α.Ε.. ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ TRAVEL GUARD EMEA Limited : Fax: Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited, µε νόµιµο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, την AIG Ελλάς Α.Ε. Αντιπροσώπευση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Τηλέφωνο (+30) εργάσιµες ηµέρες και ώρες 8:30-16:30, ΦΑΞ (+30) , Άµεση ανταπόκριση/βοήθεια σε όλα τα µέρη του κόσµου µέσω ειδικής τηλεφωνικής σύνδεσης, 365 µέρες το χρόνο σε 24ωρη βάση για όλους τους ασφαλισµένους. Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου, τα κατά τόπους στελέχη της TRAVELGUARD θα εξυπηρετούν µε παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών που καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο συµβόλαιο, δηλ. Γενικές, Τεχνικές, Ιατρικές Πληροφορίες, Ιατρική Βοήθεια και Μεταφορές. Σε περίπτωση επέλευσης ενός από τους ασφαλισµένους κινδύνους, πρέπει να επικοινωνήσετε άµεσα µε την TRAVELGUARD EMEA Limited (365 µέρες το χρόνο σε 24ωρη βάση) στην τηλεφωνική γραµµή που αναφέρεται παραπάνω. Όταν καλείτε την TRAVELGUARD EMEA Limited, θα πρέπει να αναφέρετε το όνοµα σας, που ακριβώς βρίσκεστε, ότι είστε ασφαλισµένοι µε συµβόλαιο της AIG Europe Limited στην Ελλάδα και στοιχεία επικοινωνίας µαζί σας (τηλέφωνο, αρ. ωµατίου, κινητό κλπ.) καθώς και ποιο ακριβώς είναι το πρόβληµα που αντιµετωπίζετε. TRAVEL GUARD EMEA Limited Περιγραφή Υπηρεσιών Οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιµες όλο το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, 365 µέρες το χρόνο, µέσω ειδικών τηλεφωνικών συνδέσεων Γενικές Πληροφορίες Περιλαµβάνονται συµβουλές και πληροφορίες για απαιτούµενα ταξιδιωτικά έγγραφα (π.χ. έκδοση VISA), πιθανούς εµβολιασµούς, πολιτικές ή περιβαλλοντικές προειδοποιήσεις καθώς και για καιρικές συνθήκες σε όλο τον κόσµο. Τεχνικές Πληροφορίες Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται µε βοήθεια σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος έχει χάσει ή του έχουν κλαπεί αποσκευές, προσωπικά αντικείµενα, εισιτήρια ή ταξιδιωτικά έγγραφα. Η TravelGuardµπορεί να διευθετήσει µεταφορά µετρητών, να παραπέµψει σε γραφεία Πρεσβειών ή/και σε νοµικούς συµβούλους και σε περίπτωση επειγόντων καταστάσεων (αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήµατος) να προσφέρει ιατρική βοήθεια ή/και πληροφόρηση. Επαναπατρισµός Σορού Η TravelGuard βοηθά την οικογένεια ή/και τους συνταξιδιώτες του εκλειπόντος σε διαδικαστικά θέµατα όπως κρατήσεις πτήσεων/εισιτηρίων επιστροφής, ενηµέρωση κυβερνητικών αρχών και προχωρά στη διευθέτηση της επιστροφής της σορού σύµφωνα µε τις διαδικασίες των τοπικών αρχών. Επίσης επικοινωνεί µε τη µεταφορική εταιρία ή όποια άλλη εταιρία εµπλέκεται στην επιστροφή της σορού και φροντίζει για την κάλυψη των αντίστοιχων εξόδων. Όροι & Προϋποθέσεις Citibank Vodafone World MC

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000 ιακοπή / Ακύρωση Ταξιδιού ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ευρώπη & Υπόλοιπος Κόσµος Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Για ταξίδια εντός Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ TRAVEL GUARD EMEA Limited Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ οκτ 2008 Σελίδα 1 από 32 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Alpha Bank Cyprus Limited

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Alpha Bank Cyprus Limited O AΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛEITΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ και εάν δεν είναι ορθό, παρακαλείται όπως το επιστρέψει άμεσα προς διόρθωση στην πιο κάτω διεύθυνση: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλη Μιχαηλίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA BANK) ΣΤΑΔIΟΥ 40 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚHΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚHΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ fo ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ και αν είναι λανθασμένο να το επιστρέψει αμέσως στην ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ Θεμιστοκλή Δέρβη 2-4, Τ.Κ. 22668, 1511 Λευκωσία, Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD H Citibank International Plc., (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557, Αθήνα), σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία MetLife

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD H Citibank International Plc., (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557, Αθήνα), σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία MetLife ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD H Citibank International Plc., (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557, Αθήνα), σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία MetLife Α.Ε.Α.Ζ. (Λ. Κηφισίας 119, Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι), καλουμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ EPIXEIRISI (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:23 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα