Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ κεηαμύ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Τπεξεζηώλ Αηκνδνζίαο, ζπλνςίδεηαη ζηελ δηαθίλεζε αζθώλ αίκαηνο θαη παξαγώγσλ απηνύ γηα κεηάγγηζε θαη ζηε δηαθίλεζε αζθώλ αίκαηνο θαη παξαγώγσλ ηνπ γηα κεηάγγηζε θαη ζηε δηαθίλεζε βηνινγηθώλ δεηγκάησλ θαη βηνινγηθώλ πξντόλησλ γηα δηαγλσζηηθνύο, ζεξαπεπηηθνύο θαη εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο (πίλαθαο Ι). Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη έρνπλ απαξάβαηε ππνρξέσζε λα αληηιεθζνύλ ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ παξαπάλσ πιηθώλ, γηα: Σελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηόηεηαο θαη ηεο ζσζηήο ζπληήξεζεο ηνπ κεηαθεξόκελνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ, Σελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο θαη Σνλ ζεβαζκό ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο γηα ηελ δηαθύιαμε ηεο Γεκόζηαο Τγείαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο, αθνύ ηα πιηθά πνπ δηαθηλνύληαη είλαη ηόζν κνιπζκαηηθά όζν θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθά (δηαγλσζηηθά). Η ζέζπηζε θαλόλσλ θαη εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ, δηέπεηαη από ηνπο θαλόλεο νξζήο πξαθηηθήο (GMOs), ηελ αλαθεξόκελε σο ςπθηηθή αιπζίδα (ColdChain) ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (W.H.O.) θαη άιισλ Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ (DGR, ADR /νδηθή κεηαθνξά, ΙΑΣΑ/ αεξνπνξηθή κεηαθνξά, Code IMDG/ ζαιάζζηα κεηαθνξά). ΠΙΝΑΚΑ Ι. ΔΙΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Οιηθό αίκα Δξπζξνθύηηαξα Αηκνπεηάιηα Κνθθηνθύηηαξα Πιάζκα πξόζθαηα θαηεςπγκέλν Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνύ Μπειόο ησλ νζηώλ Πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θύηηαξα Γείγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνύ αίκαηνο Καιιηέξγεηεο Βηνςίεο Φαξπγγηθό επίρξηζκα Δ.Ν.Τ., πηύεια, νύξα θαη άιια βηνινγηθά πγξά Ννπθιετθά νμέα (DNA, RNA)

2 ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Πξνθεηκέλνπ κεηαθνξηθή εηαηξεία λα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ πιηθώλ ζα πξέπεη: Η κεηαθνξά λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (Π.Ο.Τ. BloodColdChain, ADR 1999 κε ηηο αλά δηεηία αλαζεσξήζεηο ηνπ, 94/55/ΔΚ κε ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ, 2002/98/ΔΚ, 2004/33/ΔΚ, ΦΔΚ 509/2000, ΦΔΚ 1350/2000, ΦΔΚ 781Β/2000, Ν.3534/2007, Α3/31882/2540/ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ, Γεληθήο Γηεύζπλζεο Μεηαθνξώλ, Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ) θαη κε απόιπηε ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ ηήξεζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ ζπλζεθώλ κεηαθνξάο. Σα νρήκαηα λα ππόθεηληαη ζηνλ Ν.3534/07, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ λα αλαθέξνληαη ζηε ζύκβαζε. Να δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό θαη πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκό (λα θαηαηεζεί πειαηνιόγην) Η δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο λα ππόθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο, πνπ ππαγνξεύνληαη από ηε θύζε ηεο κεηαθεξόκελεο νπζίαο θαη ην ιόγν ηεο κεηαθνξάο (π.ρ. επείγνπζα κεηάγγηζε) Να ηεξνύληαη νη θαλόλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνύ, ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ Η κεηαθνξά λα ζπλνδεύεηαη από ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα κεηαθνξάο Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO γηα ηηο ελ ιόγσ κεηαθνξέο λα (θαηαηεζεί ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό) Να πξαγκαηνπνηεί ηελ κεηαθνξά κε βάζε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο/πξνδηαγξαθέο θάζε θαηεγνξίαο βηνινγηθνύ πιηθνύ (Πίλαθαο ΙΙ) Να αζθαιίδεη ηα είδε πνπ κεηαθέξεη γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή αιινίσζε θαη λα θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρόλ ππνζηεί ην βηνινγηθό πιηθό θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ. Σν θόζηνο ηεο απνδεκίσζεο λα πξνθύπηεη κεηά από ππνινγηζκό ηνπ ειάρηζηνπ θόζηνπο ηνπ αζθνύ, ην νπνίν θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ θαηεζηξακκέλνπ αίκαηνο ή παξαγώγνπ. ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ (ADR2007) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α. ΜΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Τιηθό πνπ έρεη ειεγρζεί κε όιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο δνθηκαζίεο θαη δελ πεξηέρεη παζνγόλνπο παξάγνληεο. Πρ. Μνλάδεο εξπζξώλ πξνο κεηάγγηζε Β. ΓΤΝΗΣΙΚΑ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ (ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΟ) Γ. ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ Τιηθό πνπ δελ έρεη ειεγρζεί κε όιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο δνθηκαζίεο όηη πεξηέρεη παζνγόλνπο παξάγνληεο. Π.ρ. Γείγκα αίκαηνο γηα δηαγλσζηηθό έιεγρν Τιηθό πνπ έρεη ειεγρζεί κε όιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο δνθηκαζίεο όηη πεξηέρεη παζνγόλνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ - κεηά από έθζεζε ζε απηνύο- κόληκε αληθαλόηεηα, απεηιή θαηά ηεο δσήο ή ζαλαηεθόξα αζζέλεηα ζε θαηά άιια πγηείο αλζξώπνπο. Π.ρ. Οξξόο θνξέα HIV

3 εκείσζε: Γηα ηελ θαηαρώξεζε ελόο βηνινγηθνύ πιηθνύ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο απαηηείηαη έλα ζηνηρείν επαγγεικαηηθήο θξίζεο. Η θξίζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε γλσζηό ηαηξηθό ηζηνξηθό, ζπκπηώκαηα, ελδεκηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη κεκνλσκέλεο ζπλζήθεο ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνύ. ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.Πεπιγπαθή έπγος Έξγν ηνπ αλαδόρνπ είλαη ε αζθαιήο κεηαθνξά αίκαηνο, πιάζκαηνο θαη ινηπώλ βηνινγηθώλ πιηθώλ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλν πξόγξακκα πνπ ζα εθδίδεηαη από ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ Γηαγσληζκό θαη θαηόπηλ γξαπηήο ζπλελλνήζεσο ηνπ αλαδόρνπ κε ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ζρεηηθά κε ηνπο ρξόλνπο θαη ηα ζεκεία παξαιαβήο/ παξάδνζεο. ε πεξίπησζε επείγνπζαο κεηαθνξάο (πρ. δηαθίλεζε αίκαηνο γηα επείγνπζα κεηάγγηζε) ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη έγθαηξα από ηελ ππεξεζία. Πην ζπγθεθξηκέλα: α) Μεηαθνξά από ηελ Αηκνδνζία ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ πξνο ην Δζληθό Κέληξν Αηκνδνζίαο (Αηηηθή) ησλ βηνινγηθώλ δεηγκάησλ γηα Μνξηαθό Έιεγρν γ) Απζεκεξόλ δηαθίλεζε θαη παξάδνζε εληόο ιίγσλ σξώλ από ηελ παξαιαβή ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ πξνο ηνπ ΔΚΔΑ 2.Όσημα μεηαθοπάρ Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ζηόιν νρεκάησλ,ώζηε λα κπνξεί λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ ηνπ Μνξηαθνύ ειέγρνπ. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο πξέπεη λα ππόθεηληαη ζηνλ Ν. 3534/07 θαη ζα ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ. Σν όρεκα λα είλαη θιηκαηηδόκελν, ε δε θαζαξηόηεηα/απνιύκαλζε λα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε βηνινγηθνύ πιηθνύ. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαξξνήο βηνινγηθνύ πιηθνύ ην όρεκα πξέπεη λα θαζαξηζηεί θαη λα απνιπκαλζεί άκεζα πξηλ ηελ επόκελε ρξήζε. Δληόο ηνπ νρήκαηνο απαγνξεύεηαη: Η κηθηή θόξησζε κε άιια είδε Η είζνδνο θαη παξακνλή ζην όρεκα άιισλ αηόκσλ πιελ ηνπ νδεγνύ Σν παξθάξηζκα ζε αθύιαρηα ζεκεία Η ρξήζε ζπζθεπώλ κε θιόγα Δίλαη ζηελ δηαθξηηή επρέξεηα ηεο επηηξνπήο λα δεηήζεη επηηόπην έιεγρν ησλ νρεκάησλ ζηελ θάζε ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο.

4 3.Εξοπλιζμόρ οσήμαηορ O εμνπιηζκόο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο κε ηέηνην ηξόπν πνπ δελ ζα επεξεάδεη ηελ αθεξαηόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνύ, ηνπ κεηαθεξόκελνπ πιηθνύ θαη δελ ζα παξεκπνδίδεη ηελ ηαθηηθή απνιύκαλζε θαη θαζαξηόηεηα ηνπ. 3.1Θάλαμοι ζςνηήπηζηρ βιολογικών ςλικών Ο ζάιακνο ζπληήξεζεο πξέπεη λα επηηπγράλεη ηα ελδεδεηγκέλα επίπεδα ζεξκνθξαζίαο γηα θάζε είδνο βηνινγηθνύ πιηθνύ (Πίλαθαο ΙΙΙ) θαη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε κόλσζε πνπ ζα επηηξέπεη ηελ δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα αλεμάξηεηα από ηηο εμσηεξηθέο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο. Η νξζή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα επηθπξώλεηαη κε ηαθηηθνύο ειέγρνπο θαη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο. Δάλ θαη εθόζνλ γίλεηαη ρξήζε ςπθηηθώλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηα κέζα απηά δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην κεηαθεξόκελν βηνινγηθό πιηθό. Ο ζάιακνο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο: Από ηνλ W.H.O. γηα ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζεξκν-επαίζζεησλ βηνινγηθώλ πιηθώλ Καηά ADR γηα ηε κεηαθνξά κνιπζκαηηθώλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθώλ βηνινγηθώλ πιηθώλ (Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά) Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ από θαη πξνο ην όρεκα - πξνθεηκέλνπ ε ςπθηηθή αιπζίδα λα παξακείλεη ζηαζεξή ν αλάδνρνο πξέπεη λα θάλεη ρξήζε κόλν εηδηθώλ θνξεηώλ κέζσλ θαηάιιεισλ γηα ηε κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ κε ραξαθηεξηζηηθά (ζηαζεξόηεηα, κόλσζε) αλάινγα ηνπ ζαιάκνπ ζπληήξεζεο. 3.2.Παπακολούθηζη θεπμοκπαζίαρ Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη κε πηζηνπνηεκέλεο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Σν θαηαγξαθηθό πξέπεη είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πξνζβάζηκν γηα ζπλερή παξαθνινύζεζε από ηνλ νδεγό ηνπ νρήκαηνο, κε νζόλε ςεθηαθώλ ελδείμεσλ, ζπλαγεξκό θαη δπλαηόηεηα 24σξεο ζπλερνύο θαηαγξαθήο. Σα δεδνκέλα ηεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ Τπεξεζία άκεζα θαη αλαδξνκηθά όπνηε απηά δεηεζνύλ γηα αμηνιόγεζε. ε πεξίπησζε πνπ ην έξγν απαηηεί ηελ ηαπηόρξνλε κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ζα πξέπεη απηό λα δεηείηαη από ηελ Τπεξεζία. (Να θαηαηεζεί ε ζρεηηθή εθηύπωζε ηνπ θαηαγξαθηθνύ γηα ηελ ηαπηόρξνλε κεηαθνξά ζε 4 δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο) ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ Οιηθό αίκα 2-6 C Δξπζξνθύηηαξα 2-6 C Αηκνπεηάιηα Κνθθηνθύηηαξα C Πιάζκα πξόζθαηα θαηεςπγκέλν -20 έσο -35 C Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνύ 2-8 C / -20 έσο -35 C/ -70 C * Μπειόο ησλ νζηώλ C Πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θύηηαξα 2-8 C Γείγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνύ αίκαηνο 2-8 C

5 Καιιηέξγεηεο C/ 37 C Βηνςίεο C/ 37 C Φαξπγγηθό επίρξηζκα 2-8 C Δ.Ν.Τ., πηύεια, νύξα θαη άιια βηνινγηθά 2-8 C/ C * πγξά Ννπθιετθά νμέα (DNA, RNA) C * ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο θαζνξίδεηαη από ην είδνο θαη ην πξσηόθνιιν ηεο επηζηεκνληθήο δνθηκαζίαο Ειδικόρ εξοπλιζμόρ Γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ (όπσο πρ. δηαξξνή) ην όρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη: Ππξνζβεζηήξαο 2kg μεξάο ζθόλεο, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπληεξείηαη εηεζίσο θαη λα δηαζέηεη εκεξνκελία ιήμεο ζε δηαθξηηό ζεκείν Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο Γηιέθν κε θσζθνξίδνληα ζηνηρεία Υηνλναιπζίδεο Κνπηί πξώησλ βνεζεηώλ Απνξξνθεηηθό πιηθό Νεξό Απνιπκαληηθό κε βάζε ην ριώξην Αληηζεπηηθό ρεξηώλ Κνιιύξην καηηώλ Γάληηα κηαο ρξήζεσο Γάληηα γηα ρξήζε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά Μάζθα κηαο ρξήζεο Γνρείν θιηληθώλ απνξξηκκάησλ Γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα ζηελ δηαθίλεζε ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ θαη ζηελ άκεζε αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο GPS κε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηόζν ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο όζν θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εζσηεξηθά ησλ ζαιάκσλ ζεξκνζπληεξήζεο. (Να θαηαηεζεί ε ζρεηηθή εθηύπωζε GPS πνπ ζα απεηθνλίδεη ηε γεωγξαθηθή ζέζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηωλ ζαιάκωλ ζεξκνζπληήξεζεο) 4.ςζκεςαζία 4.1. Δείγμα α. Πξσηνηαγήο ζπζθεπαζία / πεξηέθηεο α.1 Μνιπζκαηηθό πιηθό: Ο πεξηέθηεο ηνπνζεηείηαη ζε πηζηνπνηεκέλν ζάθν κηαο ρξήζεσο, κε εξκεηηθό θαη κόληκν θιείζηκν, πνπ αλνίγεη κόλν κε ζρίζηκν πξνθεηκέλνπ

6 λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δείγκα. Ο ζάθνο λα έρεη δύν ζήθεο κηα γηα ην δείγκα θαη κηα γηα ην ζπλνδεπηηθό παξαπεκπηηθό. Σεκείωζε: To παξαπεκπηηθό δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πεξηέθηε α.2 Γπλεηηθά κνιπζκαηηθό: Ωο άλσ. Πνιινί πεξηέθηεο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε θνηλή ζπζθεπαζία εάλ θαη εθόζνλ είλαη κεξηθώο απνκνλσκέλνη κεηαμύ ηνπο. α.3 ε πεξίπησζε κεηαθνξάο πγξνύ δείγκαηνο, ν πεξηέθηεο (είηε πξόθεηηαη γηα κνιπζκαηηθό πιηθό είηε γηα δπλεηηθά κνιπζκαηηθό) πξέπεη λα ηπιίγεηαη αξρηθά κε επαξθή πνζόηεηα απνξξνθεηηθνύ πιηθνύ ηθαλή λα απνξξνθήζεη όιν ηνλ όγθν ηνπ κεηαθεξόκελνπ πγξνύ δείγκαηνο θαη λα ην κεηαηξέςεη ζε γέιε, ζε πεξίπησζε ξήμεο ηνπ πεξηέθηε. β. Γεπηεξνηαγήο ζπζθεπαζία ηε ζπλέρεηα ν πεξηέθηεο ή νη πεξηέθηεο ηνπνζεηνύληαη ζε εηδηθό πηζηνπνηεκέλν δνρείν κεηαθνξάο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, κε εξκεηηθό θιείζηκν θαη θαηάιιειε αληνρή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ κεηαθεξόκελνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ. Όιεο νη αλσηέξσ ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο γηα ηελ κεηαθνξά κνιπζκαηηθώλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθώλ νπζηώλ (δηαγλσζηηθά) λα έρνπλ αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο -40 C έσο 55 C θαη πίεζε έσο 95kPa θαη λα θέξνπλ εμσηεξηθά ζήκαλζε επηθηλδπλόηεηαο (βηνινγηθά επηθίλδπλν). Δηδηθά γηα ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, ν κεηαθνξέαο πξέπεη λα δηαζέηεη όιεο ηηο επηκέξνπο θαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο θαη εηδηθνύο ζεξκνκνλσηηθνύο ζαιάκνπο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ βηνινγηθώλ πιηθώλ γηα λα δηαηεξείηαη ζηαζεξά ε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ εηδηθή ζήκαλζε γηα ηελ απνδνρή ηνπο από ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. (Να θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά) 5.Έγγπαθα μεηαθοπάρ Η εηαηξεία κεηαθνξάο λα εθδίδεη κε επζύλε ηεο νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά, θνξησηηθέο θαη άιια απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηε κεηαθνξά. Απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε βηνινγηθνύ πιηθνύ: Δηδηθό ηξηπιόηππν έγγξαθν κεηαθνξάο, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία απνζηνιέα θαη παξαιήπηε, είδνο/πνζόηεηα/όγθνο/ ζεξκνθξαζία ηνπ κεηαθεξόκελνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ. ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο κνιπζκαηηθώλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθώλ πιηθώλ ην ηξηπιόηππν πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ κε βάζε ηελ λνκνζεζία πεξί επηθηλδπλόηεηαο. Γειηίν αηπρήκαηνο Γξαπηέο νδεγίεο θόξησζεο, κεηαθνξάο θαη εθθόξησζεο

7 Πηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο θαηά ADR ηνπ νδεγνύ (Να θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά) 6.Πποζωπικό μεηαθοπάρ Σν ππεύζπλν πξνζσπηθό γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ λα είλαη έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν ζηηο κεηαθνξέο βηνινγηθνύ πιηθνύ. Η εθπαίδεπζε ηνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: Σελ ζπλερή ηνπ επηκόξθσζε κε βάζε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηώλ θαη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ηνπ από ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ Σηο ζπλζήθεο ρεηξηζκνύ, κεηαθνξάο θαη ζεξκνθξαζίαο αλά είδνο βηνινγηθνύ πιηθνύ Σνπο θαλόλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνύλ Σνπο εθηηκώκελνπο θηλδύλνπο θαηά ηελ κεηαθνξά θάζε θαηεγνξίαο βηνινγηθνύ πιηθνύ θαζώο θαη ηελ δηαδηθαζία αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απηνύο ηνπο θηλδύλνπο. ΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΗΜΟΤ 1. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζπκκόξθωζε ηωλ ζαιάκωλ κεηαθνξάο κε ηα πξόηππα ηνπ WHO 2. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζπκκόξθωζε ηωλ ζαιάκωλ κεηαθνξάο κε ηνλ θαλνληζκό ADR 3. Εθηύπωζε θαηαγξαθηθνύ ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ ηαπηόρξνλε κεηαθνξά ζε 4 δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο (π.ρ. 2-8 C, C, -20 έωο -35 C, +37 C ή/θαη -70 C). 4. Λίζηα νρεκάηωλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ην έξγν ηεο κεηαθνξάο θαη βεβαίωζε θαηαιιειόηεηαο ηωλ νρεκάηωλ από ην Υ.Υ.Κ.Α. 5. Δειηίν αηπρήκαηνο 6. Τξηπιόηππν κεηαθνξάο 7. Πηζηνπνηεηηθό ΕΝ ISO 9001:2008 γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθώλ νπζηώλ 8. Δείγκα ζάθνπ γηα ηελ κεηαθνξά ελόο ζωιελαξίνπ όπωο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2.α.1 9. Δείγκα ζάθνπ γηα ηελ κεηαθνξά 1-6 ζωιελαξίωλ όπωο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2.α Δείγκα απνξξνθεηηθήο ζήθεο όπωο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2.α.3

8 11. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ ζπκκόξθωζε ηωλ ζπζθεπαζηώλ κε ηνλ θαλνληζκό ADR 12. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ηωλ νδεγώλ κεηαθνξάο 13. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ηνπ Σπκβνύινπ Αζθαιείαο 14. Εθηύπωζε ηνπ GPS όπνπ ζα απεηθνλίδνληαη ε γεωγξαθηθή ζέζε ηνπ νρήκαηνο θαη νη ζεξκνθξαζίεο κεηαθνξάο 15. Πειαηνιόγην κε αλαθνξά ζην είδνο θαη ηελ δηαξθείαο ηνπ έξγνπ 16. Έληππν εβδνκαδηαίνπ ειέγρνπ εμνπιηζκνύ νρήκαηνο Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ 1. MAΡΗ ΙΩΑΝΝΗ 2. ΩΣΗΡΙΟΤ ΑΝΝΑ 3. ΜΠΟΓΙΑΚΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα