Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις"

Transcript

1 Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών - Ανθολογία Αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της ΕΕ 3 η Μέρα 12/6/2014 Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Νομικό σύστημα Μέχρι το 1960 η Κύπρος αποτελούσε αποικία τής Μεγάλης Βρετανίας. Το νομικό σύστημα που καθιερώθηκε βασιζόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στο Αγγλικό νομικό σύστημα και η νομοθεσία υιοθετούσε τις αρχές του Κοινού Δικαίου και τής Επιείκειας. Το νομικό σύστημα που ισχύει μετά την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας διατηρεί την επίδραση του Αγγλικού νομικού συστήματος. Οι νόμοι που εφαρμόζουν τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι: Το Σύνταγμα τής Κυπριακής Δημοκρατίας Οι νόμοι που διατηρήθηκαν σε ισχύ με βάση το άρθρο 188 του Συντάγματος Οι αρχές του Κοινού Δικαίου και οι αρχές τής Επιείκειας Οι νόμοι που θεσπίζει η Βουλή των Αντιπροσώπων. Μετά την προσχώρηση τής Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, το Σύνταγμα τής Δημοκρατίας τροποποιήθηκε έτσι που να δοθεί υπέρτερη ισχύς στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

2 Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών 1967 Ιδρύθηκε το Διαιτητικό Δικαστήριο βάσει του περί ΕτησίωνΑδειώνΜετ Απολαβών Απολαβών Νόμου 1973 Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών (ΔΕΔ) Αποκλειστική αρμοδιότητα για εκδίκαση: Εργατικών διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του περί Ετησίων Αδειών Νόμου Εργατικών διαφορών που σχετίζονται με τον τερματισμό της απασχόλησης, η π.χ. παράνομη απόλυση η( (εξαιρουμένων ρ μ αξιώσεων που υπερβαίνουν τις απολαβές δύο ετών), πληρωμή αντί προειδοποίησης, πλεονασμός Αξιώσεις που πηγάζουν από την εργοδότηση, π.χ. δεδουλευμένοι μισθοί, ετήσιες άδειες, 13 ος μισθός κ.λπ. Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Διαφορές βάσει, μεταξύ άλλων, των Νόμων: περί Προστασίας της Μητρότητας, περί Ίσης Μεταχείρισης μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση, περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας, περί Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Σύνθεση: Το ΔΕΔ απαρτίζεται από τον Δικαστή, μέλος της Δικαστικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας, και από δύο μέλη που δεν είναι νομικοί οι οποίοι διορίζονται κατόπιν συστάσεως των αντιπροσώπων των εργοδοτών και εργαζομένων. Τα μέλη έχουν καθαρά συμβουλευτικό ρόλο για τα νομικά σημεία. Έχουν ίση ψήφο όπως και ο Δικαστής για τα πραγματικά γεγονότα.

3 Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Η διαδικασία στο ΔΕΔ είναι απλοποιημένη απαλλαγή από χρονοβόρες διαδικασίες και έξοδα Αποφάσεις μη δεσμευτικές για επόμενες υποθέσεις Απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών υπόκειται σε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο βάσει οποιουδήποτε λόγου που συνεπάγεται νομικό σημείο μόνο, εντός σαράντα δύο ημερών από της ημέρας της απόφασης. Ανώτατο Δικαστήριο Το Ανώτατο Δικαστήριο απαρτίζεται από δεκατρείς δικαστές, ένας από τους οποίους είναι ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα κατώτερα Δικαστήρια Το δικαστήριο ασκεί τις ακόλουθες δικαιοδοσίες: Εφετείο Αναθεωρητική Δικαιοδοσία Προνομιακά εντάλματα Δικαιοδοσία Ναυτοδικείου Δικαιοδοσία Εκλογοδικείου Συνταγματικά θέματα

4 Ανώτατο Δικαστήριο Εφετείο Το Ανώτατο Δικαστήριο εκδικάζει όλες τις εφέσεις από αποφάσεις πρωτόδικων δικαστηρίων τα οποία ασκούν δικαιοδοσία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Κατά κανόνα οι εφέσεις εκδικάζονται από 3 δικαστές. Η εκδίκαση τής έφεσης βασίζεται στα πρακτικά της πρωτόδικης διαδικασίας (εκτός σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει η δυνατότητα να ακουσθεί και μαρτυρία). Ασκώντας την κατ' έφεση δικαιοδοσία του το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να επικυρώσει, διαφοροποιήσει ή παραμερίσει την προσβαλλόμενη απόφαση, ή να διατάξει την επανεκδίκαση τής υπόθεσης. Ανώτατο Δικαστήριο Αναθεωρητική Δικαιοδοσία Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάζει προσφυγές καθ' οιασδήποτε απόφασης, πράξης ή παράλειψης προσώπων ή οργάνων που ασκούν διοικητική εξουσία. Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε εκτελεστή διοικητική πράξη η οποία εκδόθηκε κατά παράβαση ή καθ' υπέρβαση εξουσίας ή είναι αντίθετη προς το νόμο ή το Σύνταγμα.

5 Ανώτατο Δικαστήριο Προνομιακά Εντάλματα Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για την έκδοση προνομιακών ενταλμάτων Habeas Corpus,Mandamus, Certiorari, Quo Warranto και Prohibition. Δικαιοδοσία Ναυτοδικείου Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει πρωτόδικη και κατ' έφεση δικαιοδοσία για την εκδίκαση υποθέσεων ναυτοδικείου. Πρωτόδικα η υπόθεση εκδικάζεται από ένα Δικαστή, ενώ κατ' έφεση από την ολομέλεια του Δικαστηρίου. Ανώτατο Δικαστήριο Δικαιοδοσία Εκλογοδικείου Το Ανώτατο Δικαστήριο ώς Εκλογοδικείο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάζει αιτήσεις που αφορούν στην ερμηνεία και εφαρμογή των εκλογικών νόμων. Συνταγματικά θέματα Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να αποφασίζει για τη συνταγματικότητα οποιουδήποτε νόμου και να επιλύει θέματα σύγκρουσης εξουσιών η αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων οργάνων του Κράτους. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφαίνεται επίσης για τη συνταγματικότητα νόμων σε σχέση με τους οποίους ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας ασκεί το δικαίωμα αναπομπής που του παρέχει το Σύνταγμα.

6 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) Tο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) διασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλες τις χώρες μέλη της. Διευθετεί επίσης τις νομικές διαφορές μεταξύ των κυβερνήσεων των χωρών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και οργανισμοί μπορούν επίσης να προσφύγουν στο Δικαστήριο, εάν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους δεν έχουν γίνει σεβαστά από κάποιο όργανο της ΕΕ. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) Σύνθεση: Μετέχει ένας δικαστής από κάθε χώρα της ΕΕ. Το Δικαστήριο επικουρούν εννέα "γενικοί εισαγγελείς" που διατυπώνουν τη νομική γνώμη τους για τις υποθέσεις που εξετάζονται από το Δικαστήριο. Αυτό οφείλουν να το πράττουν δημοσίως, με πλήρη αμεροληψία και ανεξαρτησία. Η θητεία κάθε δικαστή και γενικού εισαγγελέα είναι εξαετής και μπορεί να ανανεωθεί. Ο διορισμός τους γίνεται κατόπιν συμφωνίας των κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ.

7 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) Γενικό Δικαστήριο: ασχολείται με τις υποθέσεις που υποβάλλουν ιδιώτες, εταιρείες και ορισμένοι οργανισμοί, καθώς και με υποθέσεις που σχετίζονται με το δίκαιο ανταγωνισμού. Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης: εκδίδει αποφάσεις για διαφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μελών του προσωπικού της Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) Tο Δικαστήριο εκδίδει αποφάσεις για υποθέσεις που τίθενται ενώπιόν του: Αιτήσεις έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων όταν εθνικά δικαστήρια ζητούν από το Δικαστήριο να ερμηνεύσει ένα σημείο του δικαίου της ΕΕ Προσφυγές επί παραβάσει κατά κυβερνήσεων χωρών της ΕΕ λόγω μη εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ Προσφυγές ακύρωσης κατά νόμων της ΕΕ που θεωρείται ότι παραβιάζουν τις Συνθήκες της ΕΕ ή θεμελιώδη δικαιώματα ΠροσφυγέςεπίπαραλείψειςκατάθεσμικώνοργάνωντηςΕΕ παραλείψεις οργάνων της που δεν λαμβάνουν τις απαιτούμενες αποφάσεις Ευθείες προσφυγές από φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή οργανισμούς κατά αποφάσεων ή ενεργειών της ΕΕ.

8 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 1. Διαδικασία έκδοσης προδικαστικής απόφασης Τα εθνικά δικαστήρια κάθε χώρας της ΕΕ είναι αρμόδια να διασφαλίζουν ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία εφαρμόζεται σωστά στη συγκεκριμένη χώρα. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος διάφορα εθνικά δικαστήρια να ερμηνεύσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία με διαφορετικό τρόπο. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος αυτός, προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης προδικαστικής απόφασης. Εάν ένα εθνικό δικαστήριο έχει αμφιβολία σχετικά με την ερμηνεία ή το κύρος μιας πράξης ευρωπαϊκού δικαίου, μπορεί, και ορισμένες φορές οφείλει, να ζητήσει τη συμβουλή του Δικαστηρίου. Η συμβουλή που παρέχει το Δικαστήριο ονομάζεται "προδικαστική απόφαση". Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 2. Διαδικασία επί παραβάσει Η Επιτροπή μπορεί να κινήσει τη διαδικασία αυτή αν πιστεύει ότι ένα κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωση που υπέχει βάσει του δικαίου της Ένωσης. Η διαδικασία αυτή μπορεί επίσης να κινηθεί από άλλη χώρα της ΕΕ. Και στις δύο περιπτώσεις, το Δικαστήριο ερευνά τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς και εκδίδει απόφαση. Το κράτος μέλος που διαπιστώνεται ότι έχει παραβεί υποχρέωσή του, οφείλει να παύσει αμέσως την παράβαση. Εάν το Δικαστήριο κρίνει ότι η χώρα δεν συμμορφώθηκε με την απόφασή του, μπορεί να επιβάλει πρόστιμο.

9 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 3. Προσφυγές ακύρωσης Αν ένα κράτος μέλος, το Συμβούλιο, η Επιτροπή ή (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι ένας συγκεκριμένος ευρωπαϊκός νόμος είναι άκυρος, μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την ακύρωσή του. Αυτές οι προσφυγές ακύρωσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και από ιδιώτες που ζητούν από το Δικαστήριο να ακυρώσει έναν συγκεκριμένο νόμο ο οποίος έχει άμεσες και δυσμενείς επιπτώσεις γι' αυτούς προσωπικά. Αν το Δικαστήριο κρίνει ότι ο εν λόγω νόμος δεν θεσπίστηκε σύννομα ή δεν βρίσκει έρεισμα στις Συνθήκες, μπορεί να τον κηρύξει άκυρο. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 4. Προσφυγές επί παραλείψει Η Συνθήκη επιτάσσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή να προβαίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις στη λήψη ορισμένων αποφάσεων. Αν δεν το πράξουν, τα κράτη μέλη, τα υπόλοιπα κοινοτικά θεσμικά όργανα και (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) ιδιώτες ή εταιρείες μπορούν να προσφύγουν στο Δικαστήριο ζητώντας την επίσημη διαπίστωση της σχετικής παράλειψης.

10 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 5. Ευθείες προσφυγές Κάθε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση που υπέστη ζημία εξαιτίας δράσης ή παράλειψης της Ένωσης ή μέλους του προσωπικού της μπορεί να προσφύγει στο Γενικό Δικαστήριο ζητώντας αποζημίωση. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) Πώς εκδικάζονται οι αποφάσεις Για κάθε υπόθεση που τίθεται ενώπιον του Δικαστηρίου ορίζεται ένας δικαστής και ένας γενικός εισαγγελέας. Για τις υποθέσεις που υποβάλλονται στο Δικαστήριο ακολουθείται μια διαδικασία με δύο στάδια: ένα έγγραφο και ένα προφορικό στάδιο. Έγγραφο στάδιο: Κατ' αρχάς, όλα τα μέρη υποβάλλουν γραπτή δήλωση στον δικαστή που έχει αναλάβει την υπόθεση. Ο δικαστής συντάσσει στη συνέχεια σύνοψη όλων των δηλώσεων και το νομικό ιστορικό της υπόθεσης.

11 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) Προφορικό στάδιο: Αναλόγως της περιπλοκότητας της υπόθεσης, η διαδικασία αυτή μπορεί να λάβει χώρα ενώπιον 3, 5 ή 13 δικαστών ή ενώπιον της ολομέλειας του Δικαστηρίου. Κατά τη δημόσια συνεδρίαση, οι δικηγόροι των διαδίκων προβάλλουν τα επιχειρήματά τους ενώπιον των δικαστών και του γενικού εισαγγελέα, οι οποίοι μπορούν να τους υποβάλουν ερωτήσεις. Ο γενικός εισαγγελέας αναπτύσσει τη γνώμη του. Στη συνέχεια, οι δικαστές διασκέπτονται και λαμβάνουν την απόφασή τους. Οι γενικοί εισαγγελείς γνωμοδοτούν μόνον για υποθέσεις που το Δικαστήριο κρίνει ότι εγείρουν νέα νομικά ζητήματα. Το Δικαστήριο δεν ακολουθεί απαραίτητα τη γνώμη του γενικού εισαγγελέα. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και διαβάζονται σε δημόσιες συνεδριάσεις. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και στο Γενικό Δικαστήριο, με τη διαφορά ότι δεν δίδεται γνώμη γενικού εισαγγελέα. Δικαστικές Αποφάσεις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

12 Δικαστικές Αποφάσεις Σχέση εργοδότη εργοδοτούμενου Αβραάμ Προυσής Vs Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, 93/ ίδρυση συνεταιρισμού κατασκευής φωτεινών επιγραφών από 2 άνδρες 1971 μετατροπή σε εταιρεία με 50% των μετοχών ο καθένας Διευθυντές και σύμβουλοι της εταιρείας ήταν πάντα οι δύο ιδρυτές της και σύμφωνα με το καταστατικό ο καθένας μπορούσε να ασκεί όλες τις εξουσίες 1972 αποφάσισαν από κοινού και εγγράφησαν ως υπάλληλοι της εταιρείας με μισθό 200ΛΚ μηνιαίως εισφορές στο Τ.Κ.Α Διάλυση εταιρείας και αίτηση για πληρωμή από Τ.Π.Π. Δικαστικές Αποφάσεις Ανώτατο Δικαστήριο (επιβεβαιώνοντας β β ςτην πρωτόδικη απόφαση): «αν και κατέβαλλε εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδοτούμενος, ο αιτητής δεν ήταν τέτοιος εν τη εννοία του Νόμου επειδή αν και πληρωνόταν μισθό επί τη βάση κοινής απόφασης αυτού και του συνδιευθύνοντος του, ουδείς μπορούσε να ασκήσει επ αυτού έλεγχο ως προς τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας του ούτε και να τον απολύσει από την απασχόληση του».

13 Δικαστικές Αποφάσεις Βαθμός παραπτωμάτων που δικαιολογεί απόλυση ΚΕΜ ΤΑΧΙ ΛΤΔ Vs ANASTASIS TRYPHONOS, Έφεση δι Υπομνήματος αρ. 144 Στην απόφαση τέθηκαν οι αρχές που διέπουν τον τερματισμό απασχόλησης χωρίς προειδοποίηση Γεγονότα: Εργοδοτούμενος ως οδηγός ταξί σε εταιρεία μεταφορών με εργασίες σε όλη την Κύπρο Φεβρουάριος 1968 ο οδηγός πήρε από την Λεμεσό στη Λευκωσία τουρίστες και έπρεπε να επιστρέψουν στη Λεμεσό μέχρι τις 3:00μμ για να πάρουν το πλοίο της επιστροφής Δικαστικές Αποφάσεις Στο γυρισμό χάλασε το ταξί, το έφτιαξε ο οδηγός αλλά για να προλάβει υπερέβηκε το όριο ταχύτητας και καταγγέλθηκε από την αστυνομία Ο εργοδοτούμενος επέστρεψε στο γραφείο και ενώπιον πελατών εξύβρισε Απολύθηκε αμέσως Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: παράνομη απόλυση, 8 χρόνια υπηρεσία χωρίς προηγούμενο, μεμονωμένο περιστατικό, ο εργοδοτούμενος βρισκόταν κάτω από «σοβαρή β πρόκληση» η λόγω προστίμου. Ανώτατο Δικαστήριο: ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση.

14 Δικαστικές Αποφάσεις «..η απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο η διαγωγή του εργοδοτούμενου που είχε ως συνέπεια την απόλυση του ήταν τέτοια που να καθιστά σαφές ότι η σχέση εργοδότη και εργοδοτούμενου δε δύναται ευλόγως να αναμένηται όπως συνεχισθεί, πρέπει να βασίζεται επί των γεγονότων και περιστατικών της συγκεκριμένης υπόθεσης» Η διαγωγή του εργοδοτούμενου «δείχνει χυδαία έλλειψη σεβασμού προς την επιχείρηση και τη διεύθυνση του εργοδότη.» «Το τεστ που πρέπει να εφαρμοστεί πρέπει να ποικίλει ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης και τη θέση που κατέχει σ αυτήν ο συγκεκριμένος εργοδοτούμενος..» «για να αποφασιστεί κατά πόσο κακή γλώσσα, αναίδεια ή απειθαρχία στην απασχόληση αποτελούν παράπτωμα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν όχι μόνο τα λόγια αλλά και ο τόπος ή το περιβάλλον που λέχθηκαν.» Δικαστικές Αποφάσεις Το Ανώτατο υπογράμμισε τα εξής τα οποία προκύπτουν από Αγγλικές υποθέσεις: Εσκεμμένη ανυπακοή σε νόμιμη και λογική οδηγία του εργοδότη δικαιολογεί απόλυση χωρίς προειδοποίηση Εσκεμμένη ανυπακοή νόμιμης και λογικής οδηγίας δείχνει πλήρη περιφρόνηση ουσιώδους όρου της σύμβασης και συγκεκριμένα του όρου ότι ο εργοδοτούμενος οφείλει να υπακούει τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη και αν δεν το κάνει η σχέση πλήττεται θεμελιωδώς Δεν υπάρχει νομικός κανόνας που να καθορίζει το βαθμό του παραπτώματος που δικαιολογεί απόλυση ηχωρίς προειδοποίηση η Παράπτωμα ασυμβίβαστο με την εκπλήρωση των ρητών ή εξυπακουόμενων όρων της απασχόλησης δικαιολογεί απόλυση Μια μεμονωμένη πράξη αμέλειας ή ένα παράπτωμα δεν θα δικαιολογεί απόλυση χωρίς προειδοποίηση εκτός αν συνοδεύεται από σοβαρές συνέπειες

15 Δικαστικές Αποφάσεις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Δικαστικές Αποφάσεις Θεμελιώδεις αρχές που καθιέρωσε η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ): Στη νομολογία του (ξεκινώντας με την υπόθεση Van Gend & Loos το 1963), το Δικαστήριο εισήγαγε την αρχή της άμεσης εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου στα κράτη μέλη, η οποία επιτρέπει στους ευρωπαίους πολίτες να επικαλεστούν τις κοινοτικές διατάξεις ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

16 Δικαστικές Αποφάσεις Η μεταφορική εταιρεία Van Gend & Loos είχε εισάγει αγαθά από τη Γερμανία στην Ολλανδία και έπρεπε να καταβάλει τελωνειακούς δασμούς που θεώρησε ασυμβίβαστους με τον κανόνα της Συνθήκης ΕΟΚ δασμών που απαγορεύει τις αυξήσεις στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Η εταιρεία έθεσε το ζήτημα της σύγκρουσης μεταξύ της εθνικής νομοθεσίας και των διατάξεων της Συνθήκης ΕΟΚ. Το Δικαστήριο, σε προδικαστικό ερώτημα από Ολλανδικό Δικαστήριο, διατύπωσε την άμεση ισχύ του κοινοτικού δικαίου, παρέχοντας στην μεταφορική εταιρεία άμεση διασφάλιση των δικαιωμάτων της βάσει του κοινοτικού δικαίου ενώπιον του εθνικού διαστηρίου. Δικαστικές Αποφάσεις Το 1964, με την απόφαση Costa, το Δικαστήριο καθιέρωσε την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου έναντι του εθνικού δικαίου. Σε αυτή την περίπτωση, ένα Ιταλικό όδικαστήριο είχε ζητήσει από το Δικαστήριο να διευκρινίσει αν η ιταλική νομοθεσία για την εθνικοποίηση της παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ήταν σύμφωνη με ορισμένους κανόνες της Συνθήκης ΕΟΚ. Το Δικαστήριο διατύπωσε το δόγμα της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου, βασίζοντας την απόφαση του στην φύση της κοινοτικής έννομης τάξης, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη.

17 Δικαστικές Αποφάσεις Το 1991, στην υπόθεση Francovich, το Δικαστήριο ανέπτυξε μια άλλη θεμελιώδη αρχή, την ευθύνη του κράτους μέλους σε ιδιώτες για ζημίες που προκλήθηκαν σε αυτούς από παράβαση του κοινοτικού δικαίου από το κράτος. Δύο ιταλοί πολίτες στους οποίους οφείλονταν αμοιβές από αφερέγγυο εργοδότη, είχαν ασκήσει αγωγές ζητώντας να αναγνωριστεί ότι η Ιταλική Δημοκρατία παρέλειψε να μεταφέρει τις κοινοτικές διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη του. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η εν λόγω οδηγία έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους ιδιώτες δικαιώματα και τα οποία αυτοί στερήθηκαν λόγω της παράλειψης του κράτους που δεν είχε εφαρμόσει την οδηγία. Έτσι, το Δικαστήριο δημιούργησε τη δυνατότητα αγωγής για αποζημιώσεις κατά του ίδιου του κράτους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 Απαντήσεις Και Ανάλυση Βασικών Εννοιών- Σημαντικών Θεμάτων- Επιλογή Από Εργασίες Και Θέματα Εξετάσεων ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τερματισμός της Απασχόλησης

Τερματισμός της Απασχόλησης Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Τερματισμός της Απασχόλησης 4 η Ημέρα 17/6/2014 Περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμος ΜΕΡΟΣ Α' Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών (ΔΕΔ) Αποκλειστική αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14 Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Ρυθμιστικά Θέματα 29 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 41 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. του Μιλτιάδη Μιλτιάδου

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. του Μιλτιάδη Μιλτιάδου Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ του Μιλτιάδη Μιλτιάδου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Μιλτιάδης Μιλτιάδου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003 ΜΕΡΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΆΡΘΡΟ 1 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΆΡΘΡΟ 2 ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΆΡΘΡΟ 3 ΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΆΡΘΡΟ 4 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΆΡΘΡΟ 5 ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΆΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Ηαρχή της αμεροληψίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία

Ηαρχή της αμεροληψίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 7 Η APXH THΣ AMEPOΛHΨIAΣ ΣTH ΔHMOΣIA ΔIOIKHΣH Του Μιχαήλ Ηλ. Ντασκαγιάννη 1. Έννοια και λειτουργίες της αρχής της αμεροληψίας Ηαρχή της αμεροληψίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4667 Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 2007 Αριθμός 2197 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Απόφοση ΕΠΑ: 19/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004 2005 Α.Μ. 1340200400360 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα