Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012"

Transcript

1 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 0

2 Πεξηερόκελα Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2 Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, Δπαγγεικαηηθνί χκβνπινη θαη Δγγεγξακκέλν Γξαθείν 3 Δλδηάκεζε έθζεζε δηαρείξηζεο 4 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ 5 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 6 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ζηα Ίδηα Κεθάιαηα 7 Δλδηάκεζε πλνπηηθή ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ 8 εκεηψζεηο ζηηο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 21 Γειψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 1

3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ, ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΚΑΗ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ ΓΡΑΦΔΗΟ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Πεξηθιήο Μαγγιήο (Πξφεδξνο) Δξκήο ηεθάλνπ (Γηεπζχλσλ χκβνπινο) Φίιηππνο Βαηπιηψηεο Νίθνο Έιιελαο Ησάλλεο Σηξθίδεο Αλδξέαο Υξηζηνδνπιίδεο Αλδξέαο Διεπζεξηάδεο Αιέμεο Φσηηάδεο Γξακκαηέαο A.A.A. Regent Consultants Limited Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο KPMG Limited Ννκηθνί ζχκβνπινη Υξχζεο Γεκεηξηάδεο & ία Αληξέαο Καξχδεο Σξαπεδίηεο Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Λίκηηεδ Δγγεγξακκέλν γξαθείν Λεσθφξνο Οκφλνηαο 141, The Maritime Center, 3045 Λεκεζνο Αξηζκόο εγγξαθήο

4 ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Primetel Plc (ε «Δηαηξεία») ζε ζπλεδξία ηνπ πνπ έγηλε ζηηο 20 Απγνχζηνπ 2012, κειέηεζε θαη ελέθξηλε ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 ηα νπνία δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 εηνηκάζηεθαλ κε βάζε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν Αξ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ δεκηά αλά κεηνρή ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ δεκηά γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο θαη ην κεζνζηαζκηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Αληίγξαθα νιφθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα δηαηίζεηαη ζην θνηλφ, ρσξίο νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε, ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Λεσθφξνο Οκνλνίαο 141, The Maritime Center, 3045 Λεκεζφο. Οηθνλνκηθή Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ Σα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011, παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θχθιν εξγαζηψλ θαη βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Παξά ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο χθεζεο ζηελ αγνξά, ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηελ εμακελία έρεη απμεζεί ζηα 16.9 εθαηνκκχξηα ζε ζρέζε κε 16.3 εθαηνκκχξηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα έρνπλ ζεκεηψζεη αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 2%. Σα έμνδα πψιεζεο θαη δηνίθεζεο έρνπλ ζεκεηψζεη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 4% σο απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο ιηηφηεηαο πνπ αθνινχζεζε ην πγθξφηεκα ην Σν EBITDA γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012 ήηαλ βειηησκέλν ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011 θζάλνληαο ζηα 2.5 εθαηνκκχξηα θέξδνο ζε ζρέζε κε 1.4 εθαηνκκχξηα θέξδνο ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Σα έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 25% σο απνηέιεζκα ηφζν ηεο αχμεζεο ηνπ δαλεηζκνχ φζν θαη ησλ δπζκελψλ φξσλ δαλεηζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θππξηαθή αγνξά. Ζ δεκηά ηεο πεξηφδνπ κεηά ηελ θνξνινγία, αλήιζε ζηα 2.17 εθαηνκκχξηα ζε ζρέζε κε 2.46 εθαηνκκχξηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Πξννπηηθέο Ζ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ε κείσζε ησλ δεκηψλ, ζε ζπλζήθεο έληνλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, θξίλνληαη ελζαξξπληηθά γηα ηε κειινληηθή εμέιημε ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ε εμαζθάιηζε ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ κεηάδνζεο ησλ εληφο έδξαο αγψλσλ ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ΟΜΟΝΟΗΑ Λεπθσζίαο γηα ηηο πνδνζθαηξηθέο πεξηφδνπο δεκηνπξγνχλ λέεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο γηα ην πγθξφηεκα. Κπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη ε δηαρείξηζεο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 16 ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. πλαιιαγέο κε ζπγγεληθέο εηαηξείεο Οη θπξηφηεξεο ζπλαιιαγέο κε ζπγγεληθέο εηαηξείεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 12 ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πεξηθιήο Μαγγιήο Πξφεδξνο Λεπθσζία, 20 Απγνχζηνπ

5 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ Με Διεγκέλε εκ Έζνδα Λεηηνπξγηθά Έμνδα ( ) ( ) Μεηθηό θέξδνο Άιια εηζνδήκαηα απφ εξγαζίεο Έμνδα δηνίθεζεο ( ) ( ) Έμνδα δηαλνκήο θαη πσιήζεσλ ( ) ( ) Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα (8.120) - Εεκηά από εξγαζίεο πξηλ από ηα έζνδα/(έμνδα) ρξεκαηνδόηεζεο (76.059) ( ) Έζνδα ρξεκαηνδφηεζεο Έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο 6 ( ) ( ) Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο ( ) ( ) Εεκηά πξηλ ηελ θνξνινγία ( ) ( ) Φνξνινγία 7 (52.085) - Εεκία γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο 8 ( ) ( ) Βαζηθή θαη πιήξωο θαηαλεκεκέλε δεκία αλά κεηνρή (ζελη) 9 (0,57) (0,82) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 κέρξη 20 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 4

6 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο ζέζεο Με Διεγκέλε ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 Με Διεγκέλε Διεγκέλε εκ. Δλεξγεηηθό Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο Άυια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Άιιεο επελδχζεηο Οιηθό κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ Απνζέκαηα Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Πνζά πνπ νθείινληαη απφ ζπγγεληθέο εηαηξείεο Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν Οιηθό θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ Οιηθό ελεξγεηηθνύ Ίδηα θεθάιαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην πζζσξεπκέλεο δεκίεο ( ) ( ) Λνηπά απνζεκαηηθά Οιηθό ηδίωλ θεθαιαίωλ πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο πκθέξνλ κεηνλφηεηαο Οιηθό ηδίωλ θεθαιαίωλ Τπνρξεώζεηο Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα Οκφινγα Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Οιηθό κε ηξερνπζώλ ππνρξεώζεωλ Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα θαη ηξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Πνζά πνπ νθείινληαη ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο Οθεηιφκελε θνξνινγία Οιηθό ηξερνπζώλ ππνρξεώζεωλ Οιηθό ππνρξεώζεωλ Οιηθό ηδίωλ θεθαιαίωλ θαη ππνρξεώζεωλ Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 20 Απγνχζηνπ Πεξηθιήο Μαγγιήο. χκβνπινο Δξκήο ηεθάλνπ χκβνπινο Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 κέρξη 20 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 5

7 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ζηα ίδηα Κεθάιαηα Με Διεγκέλε Απνζεκαηηθό Απνζεκαηηθό έθδνζεο κεηαηξνπήο κεηνρηθνύ Οιηθό Μεηνρηθό θεθάιαην κεηνρώλ ππέξ ην άξηην θεθαιαίνπ ζε Επξώ Σπζζωξεπκέλεο δεκηέο Σπκθέξνλ κεηνλόηεηαο Σεκ. Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ ( ) Εεκηά έηνπο ( )- - ( ) Ακπληηθή εηζθνξά ζε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξηζκάησλ (36.501) - (36.501) Έμνδα έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ θαη εηζαγσγήο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ (35,000) - (35.000) Έθδνζε κεηνρψλ Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ ( ) Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ ( ) Εεκηά πεξηφδνπ ( )- - ( ) Τπφινηπν 30 Ηνπλίνπ ( ) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 κέρξη 20 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 6

8 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ Με Διεγκέλε εκ. Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο Εεκία πεξηφδνπ ( ) ( ) Αλαπξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ Απφζβεζε πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή Απφζβεζε δηθαησκάησλ ρξήζεο Εεκηά/(Κέξδνο) απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ (1.443) Σφθνη εηζπξαθηένη (39.546) (47.560) Σφθνη πιεξσηένη Φνξνινγία Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο πξηλ ηηο αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο (Αχμεζε)/Μείσζε ζηα απνζέκαηα ( ) Μείσζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Μείσζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ( ) ( ) Ρνή κεηξεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από/ζε εξγαζίεο ( ) Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε (52.085) Καζαξή ξνή κεηξεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από/ζε εξγαζίεο ( ) Ρνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Πιεξσκή γηα αγνξά άυισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 12 ( ) ( ) Πιεξσκή γηα αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 10&11 ( ) ( ) Δίζπξαμε απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ Καζαξή ξνή κεηξεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( ) ( ) Ρνή κεηξεηώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Δηζπξάμεηο απφ λέα δάλεηα Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ ( ) ( ) Πιεξσκή ακπληηθήο εηζθνξάο ζε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο - (36.500) Καζαξή ξνή κεηξεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) κεηξεηώλ θαη αληίζηνηρωλ κεηξεηώλ ( ) Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ ( ) ( ) Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ( ) ( ) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 κέρξη 20 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 7

9 1. χζηαζε θαη Κχξηεο Γξαζηεξηφηεηεο Ζ Primetel Co Limited (ε ''Δηαηξεία'') ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ζηηο 18 Ηνπλίνπ 2003 σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ. 113.Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο είλαη ζηε Λεσθφξν Οκφλνηαο 141, The Maritime Center, 3045 Λεκεζφο. ηηο 28 Μαξηίνπ 2006 κε εηδηθφ ςήθηζκα κεηνλνκάζηεθε ζε Primetel Limited. ηηο 4 Ηνπλίνπ 2007 κε εηδηθφ ςήθηζκα ε Δηαηξεία κεηαηξάπεθε ζε Γεκφζηα ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113 θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Primetel Public Company Limited. Αθνινχζσο ζηηο 30 Απγνχζηνπ 2007 κεηνλνκάζηεθε ζε Primetel PLC. ηηο 14 Ηνπιίνπ 2008 ε Δηαηξεία εηζήρζεθε ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ. Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ζπλέρηζαλ λα είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ Φσλήο, Γεδνκέλσλ θαη Δηθφλαο κέζσ απηφλνκνπ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ. Ζ ζηαζεξή θαη θηλεηή ηειεθσλία, ην επξπδσληθφ δηαδίθηπν θαη ε ςεθηαθή ηειεφξαζε είλαη κεξηθέο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ Δηαηξεία ζε ηδηψηεο, επηρεηξήζεηο θαη άιινπο ηειεπηθνηλσληαθνχο θνξείο, θαζψο επίζεο ζε εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ ζηελ Κχπξν. Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο M & S Madproperties Limited είλαη ε εθκεηάιιεπζε εθκηζζσκέλεο γεο, ελψ ε ζπγαηξηθή εηαηξεία Silver Link Investments Limited παξέκεηλε αδξαλήο. 2. Δλδηάκεζεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2012 θαη δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 3. Βάζε Δηνηκαζίαο (α) Γήισζε ζπκκφξθσζεο Οη κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 πεξηιακβάλνπλ ηελ εηαηξεία Primetel PLC θαη ηηο εμαξηεκέλεο Silverlink Investments Limited θαη M&S Medproperties Limited (καδί αλαθέξνληαη σο «ην πγθξφηεκα») θαη εηνηκάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ αξ. 34 «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ Κεθ. 113, θαζψο θαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ. Οη κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Απηέο νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 20 Απγνχζηνπ (β) Βάζε παξνπζίαζεο Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. (γ) Νφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ ( ), ην νπνίν είλαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο. (δ) εκαληηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ εηνηκαζία ησλ κε ειεγκέλσλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ (ε) Τηνζέηεζε θαηλνχξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Σν πγθξφηεκα πηνζέηεζε φια ηα θαηλνχξηα θαη αλαζεσξεκέλα πξφηππα θαη δηεξκελείεο ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη είλαη εθαξκφζηκα γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ πηνζέηεζε απηή δελ έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 8

10 4 Αλάιπζε θαηά Σνκέα Σν πγθξφηεκα έρεη ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο: 1. Παξνρή ππεξεζηψλ ζε νηθηαθνχο πειάηεο 2. Παξνρή ππεξεζηψλ ζε εκπνξηθνχο πειάηεο 3. Παξνρή ππεξεζηψλ ζε άιινπο πάξνρνπο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ Πάξνρνη ύλνιν Οηθηαθνί Πειάηεο Δκπνξηθνί Πειάηεο ηειεπηθνηλωληαθώλ ππεξεζηώλ Κύθινο εξγαζηώλ Μεηθηό θέξδνο Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα Έμνδα δηαλνκήο θαη πωιήζεωλ Έμνδα δηνίθεζεο Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα Απνζβέζεηο ( ) ( ) ( ) ( ) (8.120) - ( ) ( ) Λεηηνπξγηθή δεκηά πξηλ ηα θαζαξά έμνδα Υξεκαηνδόηεζεο Καζαξά έμνδα Υξεκαηνδόηεζεο Εεκία πξηλ ηε θνξνινγία Φνξνινγία Εεκία γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο (76.059) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (52.085) - ( ) ( ) ύλνιν ελεξγεηηθνύ

11 5. Άιια Λεηηνπξγηθά Έζνδα Δηζφδεκα απφ Δπξσπατθή ρνξεγία Κέξδνο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ Έζνδα θαη Έμνδα Υξεκαηνδφηεζεο Έζνδα ρξεκαηνδφηεζεο Σφθνη απφ ηξάπεδεο Απφ ζπγγεληθέο εηαηξείεο Πξαγκαηνπνηεζέλ ζπλαιιαγκαηηθφ θέξδνο Έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο Σφθνη πιεξσηένη Πάλσ ζε δάλεηα Πάλσ ζε νκφινγα Πάλσ ζε ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα ε ζπγγεληθέο εηαηξείεο Άιια ηξαπεδηθά δηθαηψκαηα Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο-γεληθή ( ) ( ) 10 10

12 7. Φνξνινγία Δθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα πξνεγνχκελσλ εηψλ Σν πγθξφηεκα δελ έρεη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ιφγσ θνξνινγηθήο δεκηάο θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη θνξνινγηθψλ δεκηψλ πνπ κεηαθέξζεθαλ απφ πξνεγνχκελα έηε. Με βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία νη δεκηέο επηηξέπεηαη ζπκςηθηζηνχλ κε κειινληηθά θέξδε. 8. Εεκηά γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο Ζ δεκία γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο αλαθέξεηαη κεηά ηε ρξέσζε γηα: Έμνδα πξνζσπηθνχ Απνζβέζεηο Αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ Άπισλ ζηνηρείσλ θαη Γηθαησκάησλ ρξήζεο Δλνίθηα πνπ πιεξψζεθαλ Εεκηά αλά κεηνρή Εεκηά πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ( ) ( ) ( ) Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκηά αλά κεηνρή (ζελη) (0,57) (0,82)

13 10. Αθίλεηα, Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκφο Έηνο 2011 Κόζηνο Πξνζζήθεο θαη βειηηώζεηο ζε ελνηθηαδόκελα θηίξηα Γε θαη θηίξηα ππό θαηαζθεπή Γίθηπν νπηηθώλ ηλώλ θαη ηειεπηθνηλωληα θόο εμνπιηζκόο Ορήκαηα Μεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο, έπηπια, ζθεύε θαη γξαθεηαθόο εμνπιηζκόο Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη εμνπιηζκόο Οιηθό Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Πξνζζήθεο Δθπνηήζεηο (9.689) (33.972) (264) (43.925) Μεηαθνξά πνζνχ ( ) ( ) Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ Απνζβέζεηο Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Μεηαθνξά - ( ) Δπηβάξπλζε γηα ην έηνο Δπί εθπνηήζεσλ (7.714) (3.468) (157) (11.339) Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ Καζαξή ινγηζηηθή αμία Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ

14 10. Αθίλεηα, Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκφο Κόζηνο Πξνζζήθεο θαη βειηηώζεηο ζε ελνηθηαδόκελα θηίξηα Γε θαη θηίξηα ππό θαηαζθεπή Γίθηπν νπηηθώλ ηλώλ θαη ηειεπηθνηλωληα θόο εμνπιηζκόο Ορήκαηα Μεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο, έπηπια, ζθεύε θαη γξαθεηαθόο εμνπιηζκόο Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη εμνπιηζκόο Οιηθό Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Πξνζζήθεο Δθπνηήζεηο/αρξεζηεχζεηο (11.043) (9.535) ( ) ( ) Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ Απνζβέζεηο Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Δπηβάξπλζε γηα ηελ πεξίνδν Δπί εθπνηήζεσλ/αρξεζηεχζεσλ (9.418) (8.351) ( ) ( ) Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ Καζαξή ινγηζηηθή αμία Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ

15 11. Άπια ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ Έηνο 2011 Λνγηζκηθά θαη Δζωηεξηθώο δεκηνπξγνύκελα ινγηζκηθά Γηθαηώκαηα ρξήζεο Οιηθό Κόζηνο Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Πξνζζήθεο Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ Υξεόιπζε Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Υξεφιπζε γηα ην έηνο Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ Καζαξή ινγηζηηθή αμία Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ Λνγηζκηθά θαη Δζωηεξηθώο δεκηνπξγνύκελα ινγηζκηθά Γηθαηώκαηα ρξήζεο Οιηθό Κόζηνο Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Πξνζζήθεο Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ Υξεόιπζε Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Υξεφιπζε γηα ηελ πεξίνδν Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ Καζαξή ινγηζηηθή αμία Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ

16 12. πλαιιαγέο κε πγγεληθά Μέξε α. πλαιιαγέο (i) Πσιήζεηο ππεξεζηψλ ε ζπγγεληθά κέξε Francoudi & Stephanou Limited Aeolos Travel Velister Limited Teledev East Limited Aeolos (Cyprus) Travel Limited 8 42 Aeolos Swiss (CapoBay) Limited Teleset Network Public Company Limited - Francoudi & Stephanou Insurance Ltd Hollandia Aviation Ltd Φψηνο Φσηηάδεο Λίκηηεδ Φψηνο Φσηηάδεο Γηαλνκείο Λίκηηεδ Φψηνο Φσηηάδεο Επζνβηνκεραλία Λίκηηεδ Photos Photiades Group Limited Lametus Holdings Limited Agios Andronikos Development Companies Οη πσιήζεηο ζηηο εμαξηεκέλεο εηαηξείεο θαη ζηηο ζπγγεληθέο εηαηξείεο έγηλαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. (ii) Αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ Φύζε ζπλαιιαγώλ Από ζπγγεληθά κέξε Teledev East Limited Δλνίθην θαη ειεθηξηζκφο Photos Photiades Distributors Ltd Πνηά Francoudi & Stephanou Insurance Ltd Αζθάιεηεο Francoudi & Stephanou Limited Τπεξεζίεο,θνηλφρξεζηα Logica Development Limited Δλνίθηα Lametus Holdings Limited πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο Aeolos Cyprus Travel Limited Δηζηηήξηα ηαμηδηψλ Aeolos Travel Δλνίθην Aeolos Swiss (Capo Bay) Limited Τπεξεζίεο Beluggaweb Limited Τπεξεζίεο The HNS Property trust Δλνίθην Alert Management Services LTD Τπεξεζίεο

17 β. Τπφινηπα ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 (i) Πνζά εηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθέο εηαηξείεο Δίδνο Όλνκα πλαιιαγώλ Aeolos Travel Limited Δκπνξηθέο ,693 Aeolos Swiss (Capo Bay) Limited Δκπνξηθέο ,303 R&D Primetel Limited Δκπνξηθέο ΖΝS Limited Δκπνξηθέο Hollandia Aviation Limited Δκπνξηθέο Teledev East Limited Δκπνξηθέο Thunderworx Limited (Μέηνρνο) Υξεκαηνδνηηθέο Photos Photiades Group Limited Δκπνξηθέο Φψηνο Φσηηάδεο Λίκηηεδ Δκπνξηθέο Φψηνο Φσηηάδεο Επζνβηνκεραλία Λίκηηεδ Δκπνξηθέο Φψηνο Φσηηάδεο Γηαλνκείο Λίκηηεδ Δκπνξηθέο Aeolos Cyprus Travel Δκπνξηθέο Ayios Andronicos Development Co Limited Δκπνξηθέο F&S Marina Limited Δκπνξηθέο Elvora Holdings Limited Δκπνξηθέο Repina Holdings Limited Δκπνξηθέο M&S Medproperties Ltd Δκπνξηθέο Thundertel SA Δκπνξηθέο Velister Limited Δκπνξηθέο Velister Limited Υξεκαηνδνηηθέο ,072,227. (ii) Πνζά πιεξσηέα ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο Δίδνο Όλνκα πλαιιαγώλ Francoudi & Stephanou Insurance Ltd Δκπνξηθέο Francoudi & Stephanou Limited Δκπνξηθέο Logica Development Limited Δκπνξηθέο Lametus Holdings Limited Δκπνξηθέο , The HNS Property trust Δκπνξηθέο Telecet Limited Δκπνξηθέο - 1 Beluggaweb Limited Δκπνξηθέο Two Serve Airport Services Ltd Δκπνξηθέο - - Φψηνο Φσηηάδεο Γηαλνκείο Λίκηηεδ Δκπνξηθέο Σα πην πάλσ πνζά είλαη πιεξσηέα εληφο ελφο έηνπο θαη δελ θέξνπλ ηφθν. 13. Μεηνρηθφ Κεθάιαην Δγθεθξηκέλν Αξηζκόο κεηνρώλ Αξηζκόο κεηνρώλ πλήζεηο κεηνρέο ηεο 0,05 ε θαζεκηά Δθδνκέλν θαη πιεξωκέλν εμνινθιήξνπ Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Έθδνζε κεηνρψλ Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ

18 14. Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα θαη Σξερνχκελνη Λνγαξηαζκνί Σξαπεδψλ Με ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο (i) Μαθξνπξόζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα (i) Γάλεην απνπιεξσηέν κέρξη ην (ii) Γάλεηα απνπιεξσηέα κέρξη ην 2020 (Βιέπε ζεκείσζε πην θάησ) (iii) Γάλεηα απφ ζπγγεληθέο εηαηξείεο Πνζφ πιεξσηέν κέζα ζε έλα έηνο ( ) ( ) Οη απνπιεξσκέο ησλ καθξνπξφζεζκσλ πνζψλ ησλ δαλείσλ απηψλ είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο σο αθνινχζσο: Μεηαμχ ελφο θαη δχν εηψλ Μεηαμχ δχν θαη πέληε εηψλ Πέξαλ ησλ πέληε εηψλ Σξέρνπζεο ππνρξεώζεηο Σξερνχκελνη ινγαξηαζκνί ηξαπεδψλ Σξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ Σημείωση: ηηο 5 Μαξηίνπ 2012 ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζε λέα ζπκθσλία κε ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ληκηηεδ ζρεηηθά κε ηελ ζπργψλεπζε ησλ δαλείσλ ηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν δαλείσλ πνπ έγηλαλ απφ ηηο ζπγγεληθέο εηαηξείεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο ζε έλα δάλεην κε λένπο φξνπο απνπιεξσκήο. Δπηηφθηα Σα δάλεηα απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα θέξνπλ ηφθν κε βάζε ηα αθφινπζα επηηφθηα: - Γηα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα: (i) 6 κελψλ Euribor + 1,75% (ii) Βαζηθφ Δπηηφθην ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ηξάπεδαο + 1,75% - Γηα ηξαπεδηθά δάλεηα: (i) 6 κελψλ Euribor + 1,75% (ii) Βαζηθφ Δπηηφθην ησλ Δπηρεηξήζεσλ κε πεξηζψξην πνπ θπκαηλφηαλ απφ 1,5% - 2,75%. (iii) Βαζηθφ Δπηηφθην ηεο ΔΚΣ + 1,5%

19 15.Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα θαη Σξερνχκελνη Λνγαξηαζκνί Σξαπεδψλ(ζπλέρεηα) Δμαζθαιίζεηο Σα δάλεηα θαη νη ηξερνχκελνη ινγαξηαζκνί ηξαπεδψλ είλαη εμαζθαιηζκέλα κε: Σφθνη Πξνζσπηθέο εγγπήζεηο ηνπ θ. Πεξηθιή Μαγθιή γηα ζπλνιηθφ πνζφ Πξνζσπηθέο εγγπήζεηο ηνπ θ. Δξκή ηεθάλνπ γηα ζπλνιηθφ πνζφ Πξνζσπηθέο εγγπήζεηο ηνπ θ. Δξκή ηεθάλνπ θαη ηεο Δηαηξείαο Good Hope Investments Limited γηα πνζφ Πξνζσπηθέο εγγπήζεηο ηνπ θ. Πεξηθιή Μαγθιή θαη ηεο Δηαηξείαο Ayios Andronikos Development Co. Limited γηα πνζφ Δγγχεζε ηεο εηαηξείαο Aeolos Swiss (Capo Bay) Limited γηα ζπλνιηθφ πνζφ Τθηζηάκελε εγγξαθή Α Τπνζήθεο εκεξνκελίαο επί ηνπ αθηλήηνπ λε αξ. εγγξαθήο 2/50 ζηελ πεξηνρή Γεξνζθήπνπ ζηελ Πάθν ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο Primetel PLC γηα ην πνζφ ησλ Τθηζηάκελε εγγξαθή Ζ θαη Θ Τπνζήθεο επί ηνπ μελνδνρείνπ Capo Bay ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο Aeolos Swiss (Capo Bay) Limited γηα ην πνζφ ησλ , θαη , αληίζηνηρα. Δγγξαθή Οκνιφγνπ Κπκαηλφκελεο Δπηβάξπλζεο ζηελ πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο γηα Οη ηφθνη ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ηεο πεξηφδνπ αλέξρνληαη ζε ( ). 15. Οκφινγα νκόινγα ηωλ ην θαζέλα Μείνλ έμνδα έθδνζεο νκνιόγωλ (12.389) (15.486) Σηηο 21 Ινπιίνπ 2009, ε Εηαηξεία έθδνζε 500 νκόινγα νλνκαζηηθήο αμίαο ην θαζέλα κε εκεξνκελία ιήμεο 30 Ινπλίνπ Τα νκόινγα θέξνπλ ζηαζεξό εηήζην επηηόθην 6,75% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο. Τα νκόινγα απνηεινύλ άκεζεο, ειάζζνλνο δηαβάζκηζεο (subordinated), κε εμαζθαιηζκέλεο αμίεο ηεο Εηαηξείαο, νη νπνίεο θέξνπλ ηελ εγγύεζε ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Δεκόζηαο Εηαηξείαο Ληδ («Εγγπεηήο», «Τξάπεδα») θαη θαηαηάζζνληαη ζε ίζε κνίξα (rank pari passu) κεηαμύ ηνπο. Η Εηαηξεία έρεη ην δηθαίωκα πξόωξεο εμαγνξάο ηνπ νκνιόγνπ ζην ζύλνιό ηνπο ζηηο 30 Ινπλίνπ 2012 ή ζε νπνηαδήπνηε εκεξνκελία πιεξωκήο ηόθνπ πνπ έπεηαη, ζηελ ηηκή εμαγνξάο όπωο απηή νξίδεηαη πην θάηω, πιένλ νπνηνπζδήπνηε δεδνπιεπκέλνπο ηόθνπο. Τηκή Εμαγνξάο ζε ππεξαμία 2% επί ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο κε κείωζε 0,5% θάζε έηνο: Τόκοι 2012: 10,150 αλά νκόινγν 2013: 10,100 αλά νκόινγν 2014: 10,050 αλά νκόινγν Οη ηόθνη ηωλ νκνιόγωλ ηεο πεξηόδνπ αλέξρνληαη ζε

20 16. Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Κηλδχλνπ (α) Παξάγνληεο νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ Σν πγθξφηεκα εθηίζεηαη ζηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ θαηέρεη: Πηζησηηθφ θίλδπλν Κίλδπλν ξεπζηφηεηαο Κίλδπλν ηηκήο αγνξάο Κίλδπλν ζπκκφξθσζεο Κίλδπλν απψιεηαο θήκεο Λεηηνπξγηθφ θίλδπλν Ννκηθφ θίλδπλν Άιινπο θηλδχλνπο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ πηνζέηεζε θαη επίβιεςε ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηεο θηλδχλνπ. Οη αξρέο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο πηνζεηνχληαη γηα λα εληνπίδνληαη θαη λα αλαιχνληαη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ην πγθξφηεκα, λα ζέηεη θαηάιιεια φξηα θηλδχλσλ θαη ειέγρσλ, λα παξαθνινπζεί ηνπο θηλδχλνπο θαη λα ηεξεί ηα φξηα απηά. Οη αξρέο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ αλαζεσξνχληαη ζπρλά γηα λα αληαλαθινχλ ηηο αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο αγνξάο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Οη αξρέο δελ έρνπλ αιιάμεη νπζηαζηηθά απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο. 17. Αλεηιεκκέλεο / Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο Σν πγθξφηεκα είρε αλεηιεκκέλεο/ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 σο πην θάησ: Αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 ε Δηαηξεία είρε αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ Α.Ζ.Κ., Α.ΣΖ.Κ., Απφιισλ Πνδφζθαηξν (Γεκφζηα) Λίκηηεδ, θ.ι.π., ζπλνιηθνχ χςνπο εθ ησλ νπνίσλ νη (2011: ) θαιχπηνληαη κε ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο. Πέξαλ ησλ πην πάλσ, κε βάζε ηελ πθηζηάκελε ζπκθσλία ηεο Δηαηξείαο κε ηελ Α.Ζ.Κ. ε Δηαηξεία ζα θαηαβάιιεη ζηελ Α.Ζ.Κ. 3% επί ησλ θαζαξψλ εηήζησλ θεξδψλ ηεο.

21 17. Αλεηιεκκέλεο / Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο (ζπλέρεηα) Τπνρξεψζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο Σν πγθξφηεκα έρεη δεζκεπηεί κε δηάθνξα ζπκβφιαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο γηα ελνηθηαζηήξηα ζπκβφιαηα γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα κε ηε κέζνδν ηεο εθκίζζσζεο (leasing). Απηέο νη εθκηζζψζεηο κπνξνχλ λα αθπξσζνχλ κφλν κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ δχν κεξψλ. Οη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: Πιεξσηέεο εληφο ελφο έηνπο Πιεξσηέεο κεηαμχ ελφο θαη πέληε εηψλ Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο ππνγξάθηεθαλ ζπκβφιαηα ζε πξνεγνχκελα έηε θαη θαηά ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2012 αιιά δελ έρνπλ πινπνηεζεί αθφκα είλαη σο εμήο: Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο Μέηνρνη πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ Κεθαιαίνπ Thunderworx Limited 15,30 15,30 Manglis (Holdings) Limited Celltech Limited 31,93 26,55 31,93 26,55 HNS Limited 6,75 6, Γεγνλφηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο Γελ ππάξρνπλ νπνηαδήπνηε ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 20

22 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Τπεπζχλσλ Γηα ηε ζχληαμε ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ χκθσλα κε ην άξζξν 10, εδάθηα (3)(γ) θαη (7) ηνπ πεξί ησλ Πξνππνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκν ηνπ 2007, εκείο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιινη ππεχζπλνη ηεο Primetel PLC γηα ηηο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012, επηβεβαηψλνπκε φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε: (α) (β) νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 4 κέρξη 20: (i) (ii) θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν Αξ.34 «Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή Έθζεζε», φπσο απηή πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 10, εδάθην (4) ηνπ Νφκνπ, θαη παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ θέξδνπο ή δεκηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο σο ζχλνιν θαη Ζ ελδηάκεζε έθζεζε δηαρείξηζεο ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηε ζειίδα 3 παξέρεη δίθαηε αλαζθφπεζε (fair review) ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην Άξζξν 10, εδάθην (6) ηνπ Νφκνπ. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.. Πεξηθιήο Μαγγιήο Πξφεδξνο.. Δξκήο ηεθάλνπ Γηεπζχλσλ χκβνπινο.. Φίιηππνο Βαηπιηψηεο.. Νίθνο Έιιελαο.. Ησάλλεο Σηξθίδεο.. Αλδξέαο Υξηζηνδνπιίδεο. Αιέμεο Φσηηάδεο... Αλδξέαο Διεπζεξηάδεο Τπεύζπλνο γηα ηε ζύληαμε ηωλ εμακεληαίωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ.. Λνχθαο Υαηδεινπθάο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο Λεκεζφο, 20 Απγνχζηνπ 2012

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 30 η Απριλίου 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Woolworth (Cyprus) Properties Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. Πεξηερόκελα

Woolworth (Cyprus) Properties Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. Πεξηερόκελα Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερόκελα ειίδα Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 1 Γήισζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζύλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 0 Περιεχόμενα Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2 Διοικητικό Συμβούλιο, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Εγγεγραμμένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

REA CEMENT LIMITED. ΔΚΘΔΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

REA CEMENT LIMITED. ΔΚΘΔΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΚΘΔΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΚΘΔΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα Ermes Department Stores Plc Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερφκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη 1 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζχλσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 30 εο Ηνπλίνπ 2014 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 30 ε Ηνπλίνπ 2014) Βάζεη ηνπ Ν. 3556/2007 ΔΝΑ ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 30 εο Ηνπλίνπ 2014 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 30 ε Ηνπλίνπ 2014) Βάζεη ηνπ Ν. 3556/2007 ΔΝΑ ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (1 ε Ηαλνπαξίνπ 30 ε Ηνπλίνπ 2014) Βάζεη ηνπ Ν. 3556/2007 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΝΑ ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ Τ ΘΔΟΓΟΗΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο.

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο. Γιζαγωγή ζηη Λογιζηική - Αζκήζεις Μελέηης - Βαζηθέο Έλλνηεο, Οηθνλνκηθέο Ηαηαζηάζεηο (Ζζνινγηζκόο, Ηαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε πλνιηθώλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε Ιεηαβνιήο Ζδίσλ Ηεθαιαίσλ).

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΚΤΠΡΟΤ) ΛΗΜΗΣΔΓ. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερόκελα. ειίδα

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΚΤΠΡΟΤ) ΛΗΜΗΣΔΓ. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερόκελα. ειίδα ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΚΤΠΡΟΤ) ΛΗΜΗΣΔΓ Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερόκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη Δπαγγεικαηηθνί χκβνπινη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2-4 Έθζεζε αλεμάξηεηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Αλαθνίλσζε Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Λεπθσζία, 27 Μαξηίνπ 2014 Προφίλ Σσγκροτήματος Σν πγθξόηεκα Σξάπεδαο Κύπξνπ ηδξύζεθε ην 1899 θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 1

Έθζεζε θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 1 Έθζεζε θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερόκελα ειίδα Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 1 Γήισζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Γηεπζύλνπζαο πκβνύινπ θαη ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012. Πεξηερφκελα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012. Πεξηερφκελα Ermes Department Stores Plc Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερφκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη 1 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζχλσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σακείν Πξνλνίαο Τπαιιήισλ Ξελνδνρεηαθήο Βηνκεραλίαο. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012. Πεξηερόκελα

Σακείν Πξνλνίαο Τπαιιήισλ Ξελνδνρεηαθήο Βηνκεραλίαο. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012. Πεξηερόκελα Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Πεξηερόκελα ειίδα Γηαρεηξηζηηθή επηηξνπή θαη άιιεο πιεξνθνξίεο 1 Έθζεζε δηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο 2 4 Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή 5 6 Καηάζηαζε αιιαγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα