ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ"

Transcript

1 ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30 ε επηεκβξίνπ 2009 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΛΠ 34) Κξένληνο 25-Αζήλα, ΣΚ Σει Fax

2 Πεξηερόκελα ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ... 3 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΥΛ ΔΠΝΓΥΛ... 4 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΥΛ ΘΑΘΑΟΖΠ ΘΔΠΖΠ... 5 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΗΑΘΥΛ ΟΝΥΛ ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ ΠΛΝΞΡΗΘΥΛ ΔΛΓΗΑΚΔΠΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ φκηιν Γνκή ηνπ νκίινπ Αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Κεηνρηθφ θεθάιαην Απνζέκαηα Απαηηήζεηο ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ Ξξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο Ξαξνρέο πνπ θαηαβάιινληαη κε ηε ιήμε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο Ινηπέο πξνβιέςεηο Γαλεηζκφο Θέξδε αλά κεηνρή ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΑΗ ΔΞΔΜΖΓΖΠΔΗΠ Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Ππλαιιαγέο κε ζπγαηξηθέο Ξαξνρέο Βαζηθψλ Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ θαη κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Δλδερφκελα Δλδερφκελα θνξνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο Δκπξάγκαηα βάξε Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΞΔΟΗΝΓΝ απφ 01/01-30/09/

3 ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΔΛΓΗΑΚΔΠΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 01/01-30/09/2009 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ εκ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δλζψκαηα πάγηα Ινηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ύλνιν Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο Ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ύλνιν θπθινθνξνύλησλ ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ Ίδηα Κεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο κεηξηθήο Κεηνρηθφ Θεθάιαην Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά πφινηπν δεκηψλ πξνεγ. ρξήζεσλ (86.554) (88.757) (88.163) (88.743) Απνηειέζκαηα ρξήζεο Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Καθξνπξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο Ξξνκεζεπηέο πνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε (εθηφο θφξνπ εηζνδήκαηνο) Αζθαιηζηηθνί Νξγαληζκνί Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ύλνιν ππνρξεώζεσλ ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ

4 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΔΛΓΗΑΚΔΠΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 01/01-30/09/2009 εκ ΟΜΙΛΟ Έζνδα Θφζηνο Ξσιεζέλησλ (43.523) (42.579) (19.502) (16.317) Μηθηό θέξδνο Άιια έζνδα Έμνδα δηάζεζεο (2.981) (2.458) (1.624) (713) Έμνδα δηνηθήζεσο (2.551) (2.652) (329) (407) Άιια έμνδα (67) (98) (1) (26) Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (191) (333) (50) (90) Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Κέξδoο πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο (55) (125) 0 0 ΚΔΡΓΟ ΠΔΡΙΟΓΟΤ Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ Ρν θέξδνο απνδίδεηαη ζε: Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο (56) 1 (5) Πχλνιν Ρν ζπλνιηθφ εηζφδεκα απνδίδεηαη ζε: Κεηφρνπο κεηξηθήο Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο (56) 1 (5) 0 Πχλνιν Θέξδε θαηά κεηνρή-βαζηθά θαη κεησκέλα 8 0,2092 0,3141 0,0679 0,0470 εκ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Έζνδα Θφζηνο Ξσιεζέλησλ (746) (1.022) (292) (362) Μηθηό θέξδνο Άιια έζνδα Έμνδα δηνηθήζεσο (501) (400) (150) (95) Άιια έμνδα 0 (1) 0 0 Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (2) (2) 0 (1) Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Κέξδoο πξν θόξσλ (33) 99 Φφξνο εηζνδήκαηνο ΚΔΡΓΟ ΠΔΡΙΟΓΟΤ (33) 99 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ (33) 99 4

5 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΔΛΓΗΑΚΔΠΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 01/01-30/09/2009 Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο ύλνιν Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ύλνιν Καζαξήο Θέζεο Ο ΟΜΙΛΟ Μεηνρηθό Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά Απνη/ηα εηο λένλ Τπόινηπν θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ (91.738) Κείσζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ γηα θάιπςε δεκηψλ (2.992) Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ Έμνδα Απμήζεσο Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ (151) (151) (151) Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα Τπόινηπν θαηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ (87.978) Τπόινηπν θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ (86.554) Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα (56) Τπόινηπν θαηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ (84.817) Η ΔΣΑΙΡΙΑ Τπόινηπν θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ (91.735) Κείσζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ γηα θάιπςε δεκηψλ (2.992) Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ Έμνδα Απμήζεσο Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ (151) (151) (151) Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα Τπόινηπν θαηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ (88.592) Τπόινηπν θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ (88.163) Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα Τπόινηπν θαηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ (88.132)

6 ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Λεηηνπξγ ηθέο δξαζηεξηόηεηεο Θέξδε πξν θφξσλ Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο Ξξνβιέςεηο (45) (227) (37) 7 Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 0 (5) 0 0 Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα Ξιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ (2.709) 0 0 Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (5.224) (636) (133) (Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) (5.131) (1.040) (451) 102 Κείνλ: Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (191) (333) (2) (2) Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (4.069) 355 (1.046) 203 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Ππκκεηνρή ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθ. ζπγαηξηθψλ (4.871) Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (120) (283) 9 (122) Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (120) (277) 9 (4.993) Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Θαζαξέο εηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Θφζηνο αχμεζεο Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ 0 (151) 0 (151) Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα δάλεηα Δμνθιήζεηο δαλείσλ (13.236) (4.621) 0 0 Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) (4.189) (1.037) Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

7 1. ΗΜΔΙΧΔΙ ΔΠΙ ΣΧΝ ΤΝΟΠΣΙΚΧΝ ΔΝΓΙΑΜΔΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 1.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ όκηιν Ν (ε εηαηξεία) έρεη ηελ λνκηθή κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο θαη είλαη ε κεηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ. Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Γήκν Αζελαίσλ ζηελ νδφ Θξένληνο 25, ζηα Πεπφιηα. 1.2 Γνκή ηνπ νκίινπ Νη παξνχζεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο, ησλ ζπγαηξηθψλ, ησλ ζπγγελψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ θνηλνπξαμηψλ ηεο. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπγαηξηθέο, νη ζπγγελείο εηαηξείεο θαη νη θνηλνπξαμίεο πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηελ ελνπνίεζε καδί µε ηα ζρεηηθά πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαη ηελ κέζνδν ελνπνίεζήο ηνπο. Ρα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη είλαη ηα άκεζα θαη ηα έκκεζα κε ηα νπνία ζπκκεηέρεη ε κεηξηθή. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔΘΟΓΟ ΔΝΟΠΟΙΗΗ ΠΟΟΣΟ ΤΜ/ΥΗ 30/09/2008 ΠΟΟΣΟ ΤΜ/ΥΗ 31/12/2008 ΠΟΟΣΟ ΤΜ/ΥΗ 30/09/2009 Μηηπική ΟΜΙΛΟ ΙΝΣΔΑΛ Α.Β.Δ.Δ.Γ.Δ Θςγαηπικέρ ΙΝΣΔΑΛ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Δ.Δ. Ολική ενοποίηση 100% 100% 100% ΙΝΣΔΑΛ ΤΣΗΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. Ολική ενοποίηση 90,96% 90,96% 90,96% MY MULTI SHOP Α.Β.Δ.Δ. Ολική ενοποίηση 100% 100% 100% ADACOM A.E. Ολική ενοποίηση 99,45% 99,76% 99,76% IDEAL GLOBAL LTD Καθαπή Θέση 50,00% 50,00% 50,00% IDEAL GRAFICO LTD Καθαπή Θέση 25,00% 25,00% 25,00% ςγγενείρ & Κοινοππαξίερ ΠΡΟΚΟ ΑΔΒΔ-ΙΝΣΔΑΛ ΗΠΔΙΡΟΤ Καθαπή Θέση 26,00% 26,00% 26,00% ΜΗΥΑΝΟΣΔΥΙΚΗ ΑΔ Καθαπή Θέση 34,00% 34,00% 34,00% ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΔ Καθαπή Θέση 42,75% 42,75% 42,75% CAR PARK ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΤΣ.ΓΗΜ.ΚΑΣΔΡΙΝΗ Καθαπή Θέση 18,19% 18,19% 18,19% Ζ εηαηξεία IDEAL GLOBAL LTD βξίζθεηαη ζε αδξάλεηα απφ ην 2002 θαη γηα ην ιφγν απηφ ζηηο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πιήξσο απνκεησκέλε. Ζ εηαηξεία ΚΖΣΑΛΝΡΔΣΛΗΘΖ ΑΔ ε νπνία είλαη ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ΗΛΡΔΑΙ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΑΒΔΔ θαηά 34%, πεξηήιζε ζε εθθαζάξηζε εληφο ηνπ Πηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, είλαη πιήξσο απνκεησκέλε. Ζ Θνηλνπξαμία CAR PARK Ππζηεκάησλ Γήκνπ Θαηεξίλεο βξίζθεηαη ζε αδξάλεηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ γηα ην νπνίν θαη ζπζηήζεθε θαη έπεηαη λα δηαιπζεί. Πηηο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πιήξσο απνκεησκέλε. Όιεο νη ζπκκεηνρέο (ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο) ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ δεκίεο απνκείσζεο. Νη αμίεο ησλ ζπκκεηνρψλ θαηά ηελ έρνπλ σο εμήο: α) Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 7

8 ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δ ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ Ποζά ζε σιλιάδερ Τπόλοιπο έναπξηρ σπήζηρ Αύξηση αξίαρ σςμμετοσών (αύξηση Μετοσικού Κευαλαίος θςγατπικών) (499) Απομείωση (87.729) (87.729) Τπόλοιπο ηέλοςρ πεπιόδος/σπήζηρ επηεμβπίος-2009 Δπωνςμία Κόζηορ Απομείωζη Αξία Ιζολογιζμού Υώπα Ποζοζηό εγκαηάζηαζηρ ζςμμεηοσήρ ΙΝΣΔΑΛ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΒΔΔ ΔΛΛΑΓΑ 100% ΙΝΣΔΑΛ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΔΒΔ ΔΛΛΑΓΑ 90,96% MY MULTI SHOP ABEE ΔΛΛΑΓΑ 100% ADACOM AE ΔΛΛΑΓΑ 99,45% Γεκεμβπίος-2008 Αξία Υώπα Ποζοζηό Δπωνςμία Κόζηορ Απομείωζη Ιζολογιζμού εγκαηάζηαζηρ ζςμμεηοσήρ ΙΝΣΔΑΛ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΒΔΔ ΔΛΛΑΓΑ 100% ΙΝΣΔΑΛ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΔΒΔ ΔΛΛΑΓΑ 90,96% MY MULTI SHOP ABEE ΔΛΛΑΓΑ 100% ADACOM AE ΔΛΛΑΓΑ 99,76% β) Ππκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο / θνηλνπξαμίεο ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΤΓΓΔΝΔΙ ΔΣΑΡΔΙΔ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΔ Ποζά ζε σιλιάδερ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Τπόλοιπο έναπξηρ σπήζηρ Απομείωση (3.024) (3.024) (2.625) (2.625) Τπόλοιπο ηέλοςρ πεπιόδος/σπήζηρ επηεμβπίος-2009 Αξία Ιζολογιζμού Υώπα Ποζοζηό εγκαηάζηαζηρ ζςμμεηοσήρ Δπωνςμία Κόζηορ Απομείωζη ΑΜΔΔ IDEAL GLOBAL LTD ΚΤΠΡΟ 50% IDEAL GRAFICO LTD ΚΤΠΡΟ 25% ΔΜΜΔΔ ΠΡΟΚΟ ΑΔΒΔ-IDEAL ΗΠΔΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΑ 26% ΜΗΥΑΝΟΣΔΥΝΙΚΗ ΑΔ ΔΛΛΑΓΑ 34% ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΔ ΔΛΛΑΓΑ 42,75% CAR PARK ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΤΣ.ΓΗΜ.ΚΑΣΔΡΙΝΗ ΔΛΛΑΓΑ 18,19% Γεκεμβπίος-2008 Αξία Ιζολογιζμού Υώπα Ποζοζηό εγκαηάζηαζηρ ζςμμεηοσήρ Δπωνςμία Κόζηορ Απομείωζη ΑΜΔΔ IDEAL GLOBAL LTD ΚΤΠΡΟ 50% IDEAL GRAFICO LTD ΚΤΠΡΟ 25% ΔΜΜΔΔ ΠΡΟΚΟ ΑΔΒΔ-IDEAL ΗΠΔΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΑ 26% ΜΗΥΑΝΟΣΔΥΝΙΚΗ ΑΔ ΔΛΛΑΓΑ 34% ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΔ ΔΛΛΑΓΑ 42,75% CAR PARK ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΤΣ.ΓΗΜ.ΚΑΣΔΡΙΝΗ ΔΛΛΑΓΑ 18,19%

9 1.3 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο ΔΛΓΗΑΚΔΠΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 01/01-30/09/2009 Ζ εηαηξεία θαη νη ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ : Δκπνξία Ξξντφλησλ ςειήο Ρερλνινγίαο (πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο, απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ). Ξαξνρή ςεθηαθήο αζθάιεηαο, πξντφλησλ ινγηζκηθνχ θαη ιχζεσλ πιεξνθνξηθήο, θαη ππνζηήξημεο ζε Δηαηξηθνχο πειάηεο. Νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ δελ έρνπλ αιιάμεη ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη δελ ππφθεηληαη ζε ηδηαίηεξε επνρηθφηεηα. 2. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Νη ινγηζηηθέο αξρέο, νη εθηηκήζεηο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκψλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2008, νη νπνίεο έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε Ζ ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή απηψλ παξαηίζεηαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο εθείλσλ θαη ζπλεπψο ε αλάγλσζε ησλ ζπλεκκέλσλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλεο, ψζηε λα παξέρεηαη ζηνλ αλαγλψζηε νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε. Γηα ηελ ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε φια ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ Γηεξκελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (IFRIC) θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ήηαλ ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηελ πεξίνδν. Πηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ε εηαηξία εθάξκνζε ην αλαζεσξεκέλν Γ.Ι.Ξ. 1, ην νπνίν πέξαλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηίηισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο δηαθνξεηηθήο παξνπζίαζεο ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ, δελ είρε άιιε επίπησζε. Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Γλσζηνπνηήζεηο», πνπ εθδφζεθε ηνλ Κάξηην ηνπ 2009 κε ηζρχ γηα ηελ ρξήζε 2009, ζα εθαξκνζζεί ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009 θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίπησζε επ απηψλ. Νέα Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο. Ρα αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ κεηά ηελ θαη ζα εθαξκνζζνχλ απφ ηελ ρξήζε 2010 αλ ζπληξέμεη πεξίπησζε. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη εξκελεηψλ έρεη σο εμήο: - Αλαζεσξεκέλν Γ.Λ.Π. 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ Κε βάζε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν, νη ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο πνπ δελ αζθνχλ έιεγρν αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε εθφζνλ δελ θαηαιήγνπλ ζε απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπγαηξηθήο. Πε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ηπρφλ ελαπνκέλνλ ηκήκα ηεο επέλδπζεο επηκεηξάηε ζε εχινγε αμία θαη ην θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ρν ελ ιφγσ πξφηππν ζα εθαξκνζζεί απφ ηελ εηαηξεία θαη ηνλ φκηιν απφ ηελ

10 - Αλαζεσξεκέλν Γ.Π.Υ.Α. 3 «Δπηρεηξεκαηηθέο πλελώζεηο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ , κε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν Γ.Ξ.Σ.Α. 3, πνπ αθνξνχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ δηθαησκάησλ άλεπ ειέγρνπ γηα ηα νπνία ππάξρεη πιένλ ε επηινγή λα επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ απφθηεζε, ηελ εμνδνπνίεζε ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε, θαη ηελ αλαγλψξηζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ηνπ απνηειέζκαηνο απφ ηελ επαλεπηκέηξεζε ηνπ ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο πνπ ηαμηλνκήζεθε σο ππνρξέσζε. Ρν πξφηππν απηφ ζα εθαξκνζζεί απφ ηελ εηαηξεία θαη ηνλ φκηιν απφ ηελ Σξνπνπνηεκέλν Γ.Π.Υ.Α. 5 «Με Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη γηα Πώιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ κηαο ζπγαηξηθήο ζηελ νπνία ράλεηαη ν έιεγρνο, ραξαθηεξίδνληαη σο θαηερφκελα γηα πψιεζε. H εηαηξεία θαη ν φκηινο ζα εθαξκφζνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε άκεζα, αλ ζπληξέμεη πεξίπησζε. - Γηεξκελεία 17 «Γηαλνκέο Με Σακηαθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ζε Ιδηνθηήηεο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ Ζ δηεξκελεία νξίδεη, φηη ε ππνρξέσζε γηα δηαλνκή κε ηακηαθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ηδηνθηήηεο, επηκεηξάηαη ζε εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν. Πην ηέινο θάζε ρξήζεσο αλαθνξάο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ, ηπρφλ δηαθνξά κεηαμχ εχινγεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δίδεηαη θαη ηεο ππνρξέσζεο γηα δηαλνκή, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ζ δηεξκελεία απηή δελ αλακέλεηαη λα έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία θαη ηνλ φκηιν. - Γηεξκελεία 18 «Μεηαβηβάζεηο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ από Πειάηεο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ Ζ δηεξκελεία αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα ιήςεο ελζσκάησλ παγίσλ απφ πειάηεο, κε ζθνπφ ηελ ζχλδεζή ηνπο κε δίθηπν ή ηελ παξνρή πξνο απηνχο, ζπλερνχο πξφζβαζεο ζε αγαζά ή ππεξεζίεο, ή γηα ακθφηεξα. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία θαη ηνλ φκηιν. -«Γηάθνξεο Σξνπνπνηήζεηο ζε Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο» πνπ εθδφζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ Γ.Ξ.Σ.Α. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ δηάθνξεο εκεξνκελίεο ηζρχνο, θπξίσο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Π.Υ.Α. 2 «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία Μεηνρώλ» πνπ εθδφζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Π.Υ.Α 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α.» πνπ εθδφζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ επίπησζε ζηελ εηαηξεία θαη ηνλ φκηιν. Νη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζηηο 16 Λνεκβξίνπ 2009 θαη εθθξάδνληαη ζε ρηιηάδεο επξψ. 3. Μεηνρηθό θεθάιαην α) Θαηά ηελ ιήμε ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ (30/09/2009) ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε ,80 θαη απνηειείηαη απφ νλνκαζηηθέο θνηλέο κεηνρέο θαη νλνκαζηηθέο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,40. Όιεο νη 10

11 κεηνρέο ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε θαη δηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ κφλν νη θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο. β) Ρελ ζπγθιήζεθε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, φπνπ, απνθαζίζηεθε νκφθσλα ε ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο κεηνρψλ ζε αλψηεξα θαη αλψηαηα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή/θαη ζηειέρε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ κε ηηκή δηάζεζεο ζε 0,50 αλά κεηνρή θαη κε έθδνζε λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, ήηνη πνζνζηφ 3,61% ηνπ πθηζηάκελνπ ζήκεξα ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ. Ρν πξφγξακκα δηάζεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζα ιήμεη ηελ Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εμνπζηνδνηήζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε λα ιάβεη φιεο ηηο πεξαηηέξσ απνθάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κέρξη ζήκεξα ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ έρεη ιάβεη θάπνηα απφθαζε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ. 4. Απνζέκαηα ΟΜΙΛΟ Απνζέκαηα Δκπνξεχκαηα Κείνλ: Ξξφβιεςε ππνηίκεζεο (926) (926) πλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία Πηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δελ δηελεξγήζεθε ππνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ελψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ δηελεξγήζεθε πξφβιεςε χςνπο 25 ρηι. ε νπνία θαη επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ. 5. Απαηηήζεηο Νη απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο Απαηηήζεηο απφ πειάηεο (Αλνηθηά ππφινηπα) Απαηηήζεηο απφ Θπγαηηθέο εηαηξείεο Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο Γξακκάηηα εηζπξαθηέα Μείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο (7.971) (8.266) (10) (10) Νη δηελεξγεζείζεο πξνβιέςεηο ηεο πεξηφδνπ χςνπο 27 ρηι. επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα. Ρελ αληίζηνηρε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ δηελεξγήζεθε πξφβιεςε χςνπο 194 ρηι. Πηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ν φκηινο πξνέβε ζε δηαγξαθή παιαηψλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ (πεξηφδνπ ) πνζνχ 322 ρηι. θαη γηα ηηο νπνίεο είρε ζρεκαηηζηεί αληίζηνηρε πξφβιεςε απνκείσζεο. 6. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ 6.1 Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο Πηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ν φκηινο δηελήξγεζε πξφβιεςε γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο πνζνχ 98 ρηι. ελψ ε ζσξεπκέλε ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε αλέξρεηαη ηελ ζε 450 ρηι. Ζ εηαηξεία θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν δελ δηελήξγεζε πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο, ε ζσξεπκέλε ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε αλέξρεηαη ζε 50 ρηι. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΑΛΡΑΘΝΚ ειέγρζεθε θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2007 θαη 2008, 11

12 απφ ηνλ έιεγρν δελ πξνέθπςε πνζφ πξνο θαηαβνιή αιιά νη πξνθχςαζεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο κείσζαλ ηηο θνξνινγηθέο δεκηέο ηεο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία είρε ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο ρξήζεηο πνζνχ 43 ρηι. νη νπνίεο σο κε ρξεζηκνπνηεζείζεο αλεζηξάθεζαλ κε ζεηηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία. Νη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΥΩΡΑ ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ ΥΡΗΔΙ ΠΟΟΣΟ ΥΔΗ ΟΜΙΛΟ ΙΝΣΔΑΛ Α.Β.Δ.Δ.Γ.Δ.. ΔΛΛΑΓΑ Μητπική ΙΝΣΔΑΛ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Δ.Δ. ΔΛΛΑΓΑ % Θςγατπική ΙΝΣΔΑΛ ΤΣΗΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΛΛΑΓΑ ,96% Θςγατπική MY MULTI SHOP Α.Β.Δ.Δ. ΔΛΛΑΓΑ % Θςγατπική ADACOM A.E. ΔΛΛΑΓΑ ,76% Θςγατπική IDEAL GLOBAL LTD ΚΤΠΡΟ ,00% ςγγενήρ IDEAL GRAFICO LTD ΚΤΠΡΟ ,00% ςγγενήρ 6.2 Παξνρέο πνπ θαηαβάιινληαη κε ηε ιήμε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο Πχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2112/20 ν φκηινο θαηαβάιιεη απνδεκηψζεηο ζηνπο ζπληαμηνδνηνχκελνπο ή απνιπφκελνπο ππαιιήινπο ηνπ, ην δε χςνο ησλ ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ, ηνλ ηξφπν απνκάθξπλζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε) θαη άιινπο πνηνηηθνχο παξάγνληεο. Πηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί είλαη ίζν µε ην 40% ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ πνπ ζα θαηαβάιινληαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο. Νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο εθηηκψληαη αλαινγηζηηθά κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (Projected Unit Credit Method). Ζ ζπλνιηθή πξφβιεςε αλέξρεηαη ζε 830 ρηι. εθ ηεο νπνίαο 78 ρηι. ζρεκαηίζηεθε ζηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ ( ήηαλ 872 ρηι.). 6.3 Λνηπέο πξνβιέςεηο Νη δηεθδηθήζεηο ηξίησλ θαηά ηνπ νκίινπ θαη νη ινηπέο παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ θαη εξγαηηθψλ ζεκάησλ, αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ ρηι. πεξίπνπ. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έθξηλε αλαγθαίν ηνλ ζρεκαηηζκφ πξφβιεςεο πνζνχ ρηι, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο εθξνήο πφξσλ γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο. Ρν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ δηεθδηθήζεσλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ πεξηπηψζεσλ επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη αλ ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο εθηηκήζεηο, ε δηαθνξά ζα αλαγλσξηζζεί άκεζα ζε εθείλε ηελ πεξίνδν. Πε πεξίπησζε πεξαηηέξσ ζεκαληηθήο δπζκελνχο έθβαζεο, ζα ππάξμνπλ αληίζηνηρεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ θήκε ηεο εηαηξείαο. Ξξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο δελ παξέρνληαη, δηφηη ε γλσζηνπνίεζή ηνπο ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ φκηιν. Πηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δελ ππήξμε νπζηψδεο δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο αλσηέξσ ππνζέζεηο. 12

13 7. Γαλεηζκόο ΔΛΓΗΑΚΔΠΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 01/01-30/09/2009 Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ δαλείσλ ηνπ Νκίινπ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν έρεη σο εμήο: ΑΝΑΛΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΧΝ & ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΓΑΝΔΙΧΝ 30/9/ /12/2008 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΙΑ ΡΟΑΞΔΕΑ CITIBANK Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο Απνπιεξσκή δαλείνπ 0 (933) Τπόινηπν ιήμεο πεξηόδνπ 0 0 ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΙΑ ΡΟΑΞΔΕΑ CITIBANK Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο Απνπιεξσκή δαλείνπ 0 (533) Τπόινηπν ιήμεο πεξηόδνπ 0 0 ΘΞΟΝ FACTORS Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα δάλεηα Δμνθιήζεηο αλαιεθζέλησλ δαλείσλ (13.236) (30.699) Τπόινηπν ιήμεο πεξηόδνπ 0 0 ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ηξαπεδηθώλ ππνρξεώζεσλ: 0 0 Ζ εηαηξεία δελ έρεη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. Ζ δαλεηαθή ζχκβαζε πνπ έρεη ππνγξαθεί κε ηελ Θχπξνπ Factors θαη ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΗΛΡΔΑΙ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ, ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη αθνξά εθρψξεζε απαηηήζεσλ κε αλαγσγή θαη δηθαίσκα πξνεμφθιεζεο απηψλ, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Ρν πθηζηάκελν φξην δαλεηζκνχ είλαη 7,5 εθ κε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 80% ησλ εθρσξεζείζσλ απαηηήζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ νκίινπ εηαηξίαο, ΗΛΡΔΑΙ Ζιεθηξνληθήο, έλαληη πειαηψλ ηεο, δειαδή, ζε θάζε πεξίπησζε, ε θαζαξή ηακεηαθή εηζξνή δε κπνξεί λα ππεξβεί ηα 6 εθ. Θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο 2008 ν φκηινο δελ είρε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο δαλεηαθήο γξακκήο ηνπ factoring. Πηελ ηξέρνπζα πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ έθαλε ρξήζε ηεο δαλεηαθήο γξακκήο αληιψληαο θεθάιαηα χςνπο ρηι. πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε πην ζπκθέξνπζεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηνλ βαζηθφ πξνκεζεπηή ηεο. 8. Κέξδε αλά κεηνρή Ρα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή γηα ηνλ φκηιν πνπ αλαινγνχλ ζηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο κεηξηθήο έρνπλ ππνινγηζηεί σο εμήο: Ποζά ζε σιλιάδερ (εκηόρ ανά μεηοσή) 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2008 Ο ΟΜΙΛΟ 1/7-30/9/2009 1/7-30/9/2008 Θέξδε κεηά απφ θφξνπο πνπ αλαινγνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο Πηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή 0,2092 0,3141 0,0679 0,

14 9. ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΚΑΙ ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ 9.1 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε πλαιιαγέο κε ζπγαηξηθέο Νη ζπλαιιαγέο κε ηηο ζπγαηξηθέο έρνπλ απαιεηθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο έρνπλ γίλεη κε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο. Ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο πξνέξρεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο πξνο ηηο ζπγαηξηθέο ηεο. Νη αγνξέο ηεο εηαηξείαο αθνξνχλ θπξίσο έμνδα ελνηθίσλ θαη θνηλνρξήζησλ. ΙΝΣΔΑΛ ΙΝΣΔΑΛ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΒΔΔ ΑΔΒΔ MY MULTI ΑΒΔΔ ADACOM ΑΔ ΤΝΟΛΟ Ξσιήζεηο πξνο Αγνξέο απφ Ζ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ κε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο έρεη σο εμήο: ΙΝΣΔΑΛ ΙΝΣΔΑΛ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΒΔΔ ΑΔΒΔ MY MULTI ΑΒΔΔ ADACOM ΑΔ ΤΝΟΛΟ Απαηηήζεηο απφ πνρξεψζεηο πξνο Ρα ππφινηπα κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ έρνπλ απαιεηθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γελ ππάξρνπλ επηζθαιείο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε Παξνρέο Βαζηθώλ Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ θαη κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Νη ακνηβέο ησλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο, νη νπνίνη είλαη θαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 01/01-30/09/ /01-30/09/ /01-30/09/ /01-30/09/2008 Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο Ξξφβιεςε γηα παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία Γελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο πξνο θαη απφ ηα πξφζσπα απηά ηελ 30/09/

15 9.2 Δλδερόκελα Δλδερόκελα θνξνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ν φκηινο έρεη θαηά ηελ ζεκαληηθέο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ ρηι. πεξίπνπ γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη αλαγλσξηζζεί ε ζρεηηθή αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε πνζνχ ρηι., ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ ππάξρεη σο πξνο ηα πνζά ησλ κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα πξνθχςνπλ. Νη απαηηήζεηο απηέο εμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη ηα ζρεηηθά πνζά ζα αλαγλσξηζζνχλ φηαλ αξζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο αβεβαηφηεηεο Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο Πηελ απφ ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Νκίινπ Ηληεάι σο Δθδφηε, ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ Νκίινπ εηαηξίαο ΗΛΡΔΑΙ ΠΠΡΖΚΑΡΑ θαη ηεο ALC NOVELLE INVESTMENTS LTD (κέηνρνο κεηνςεθίαο κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΗΛΡΔΑΙ ΠΠΡΖΚΑΡΑ 9,04 %) αλαθέξεηαη δηθαίσκα ηεο ηειεπηαίαο λα αζθήζεη PUT OPTION γηα ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο ζηελ ΗΛΡΔΑΙ ΠΠΡΖΚΑΡΑ έλαληη ηηκήκαηνο Ζ ALC NOVELLE INVESTMENTS LTD απέθηεζε ην δηθαίσκα ηελ κέζσ ζπλδπαζκνχ εμαγνξάο πθηζηάκελσλ κεηνρψλ θαη ζπκκεηνρήο ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο σο άλσ, ζπγαηξηθήο ηνπ Νκίινπ Ηληεάι, εηαηξίαο ΗΛΡΔΑΙ ΠΠΡΖΚΑΡΑ, κε θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ. Ζ ζπκθσλία κεηφρσλ πνπ ππνγξάθεθε ηφηε πξνέβιεπε φηη απφ ηελ θαη κεηά, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ΗΛΡΔΑΙ ΠΠΡΖΚΑΡΑ δε ζα είρε εηζαρζεί ζην Σ.Α., ε ALC NOVELLE INVESTMENTS LTD είρε ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ Όκηιν Ηληεάι λα εμαγνξάζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ κεηνρψλ ηεο ΗΛΡΔΑΙ ΠΠΡΖΚΑΡΑ πνπ ε ALC NOVELLE INVESTMENTS LTD θαηείρε. Mε ηελ απφ επηζηνιή ηεο, ε ALC NOVELLE INVESTMENTS LTD εμέθξαζε ηελ πξφζεζε άζθεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηφο ηεο, ρσξίο σζηφζν, λα ιάβεη απάληεζε απφ ηελ ΗΛΡΔΑΙ, θαη ρσξίο παξά ηαχηα λα ππάξμεη θακία πεξαηηέξσ ελέξγεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο. Πεκεηψλεηαη φηη κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο ALC NOVELLE INVESTMENTS LTD πεξηιακβάλνληαη θαη νξηζκέλνη εθ ησλ θπξίσλ κέηνρσλ ηεο Δηαηξίαο (Alpha Ρξάπεδα, THRUSH INVESTMENT HOLDINGS Ltd. θ.α.). Δάλ ηπρφλ λνκηθέο δηεθδηθήζεηο ηεο ALC NOVELLE INVESTMENTS LTD επδνθηκήζνπλ, νπνηνδήπνηε πνζφ ηπρφλ θιεζεί λα θαηαβάιεη ε Δηαηξία σο ζπλέπεηα ηέηνησλ ελεξγεηψλ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ χςνπο πνπ θαηέβαιε ε ALC NOVELLE INVESTMENTS LTD γηα ηελ αγνξά ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ ΗΛΡΔΑΙ ΠΠΡΖΚΑΡΑ. Θαηά ηελ γλψκε ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηεο εηαηξείαο πθίζηαληαη βάζηκα επηρεηξήκαηα γηα ηελ αληίθξνπζε ελδερφκελσλ κειινληηθψλ λνκηθψλ ελεξγεηψλ ηεο ALC NOVELLE INVESTMENTS LTD., σζηφζν ην απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε κειινληηθήο δηθαζηηθήο δηεθδίθεζεο εθ κέξνπο ηεο ALC NOVELLE INVESTMENTS LTD θαηά ηα Δηαηξίαο δε κπνξεί λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ρξνληθφ ζεκείν. 9.3 Δκπξάγκαηα βάξε Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ έλαληη δαλεηζκνχ. 9.4 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 15

16 Αζήλα, 16 Λνεκβξίνπ 2009 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΙΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Η ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΛΟΤΚΑ Γ. ΚΟΜΗ Α.Γ.Σ.Ρ101534/1992 Γ. Μ. ΑΜΟΤΗΛ Α.Γ.Σ /1995 ΑΒΒΑ Δ. ΑΗΜΙΑΓΗ Α.Γ.Σ.ΑΗ /2009 ΚΑΣΔΡΙΝΑ Π. ΦΗΦΗ Αξ. Αδείαο A ηάμεο 16

17 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΑΠΟ 01/01-30/09/

ΟΜΙΛΟ ΙΝΣΔΑΛ ΑΒΔΔΓΔ πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

ΟΜΙΛΟ ΙΝΣΔΑΛ ΑΒΔΔΓΔ πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30 ε επηεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Γ.Λ.Π. 34) Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012. ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ.

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012. ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38 15ν ρηι. Δ.Ν. Οεζχκλνπ - Ζξαθιείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα