ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013"

Transcript

1 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

2 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 3-4 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 5 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 6 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 7 1. ΓΔΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 8 2. ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΝΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΚΑΗ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΧΝ 9 3. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ 3.1. Γήισζε ζπκκφξθσζεο Αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο Μεηαηξνπή Ξέλσλ Ννκηζκάησλ Κφζηνο δαλεηζκνχ Γηθαηψκαηα πξνγξακκάησλ Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα ηδίαο παξαγσγήο Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα παξαγσγήο ηξίησλ Απνζβέζεηο Φνξνινγία εηζνδήκαηνο Απνζέκαηα Πξνβιέςεηο Αλαγλψξηζε εζφδσλ Απνκείσζε αμίαο παγίσλ Πειάηεο Δπελδχζεηο Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ησλ Γηαζεζίκσλ Γάλεηα ηξαπεδψλ Πηζησηέο ήκαηα Παξνρέο θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε πξνζσπηθνχ Δθρσξήζεηο απαηηήζεσλ (Factoring) 17

3 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α (ζπλ.) ειίδεο 4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ Απνηειεζκάησλ Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε ηνπο Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε Γάλεηα θαη εηζπξαθηέα πνζά Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο & ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνλ φκηιν πκκεηνρηθφο ηίηινο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ Λνηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ΟΤΗΧΓΔΗ ΚΡΗΔΗ ΚΑΗ ΤΠΟΘΔΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ) ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ-ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΚΑΗ ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΥΡΔΧΣΔ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΟΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞΟΓΧΝ ΔΠΟΜΔΝΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΗΟΓΤΝΑΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΜΖ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΛΖΡΧΣΔΔ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ Οκνινγηαθά δάλεηα Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 38

4 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α (ζπλ.) ειίδεο 24. ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΠΗΣΧΣΔ Φφξνη θαη ηέιε Λνηπνί πηζησηέο Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ ΜΔΣΟΥΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΚΓΟΘΔΗ ΕΖΜΗΔ ΚΔΡΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ εκαληηθέο Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο Δχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ Οηθνλνκηθφο θίλδπλνο σο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο Γηνίθεζεο Κίλδπλνο αγνξάο πλ/θνο θίλδπλνο Κίλδπλνο επηηνθίσλ Πηζησηηθφο θίλδπλνο Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΔΗΛΖΜΜΔΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΜΟΗΒΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΓΚΡΗΖ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΤΝΟΠΣΗΚΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 51

5 ειίδα 1

6 ειίδα 2

7 ειίδα 3 MEGA CHANNEL ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΖN ΠΔΡΗΟΓΟ 01 εο ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΟΜΙΛΟΣ εκ / / / / Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) Κφζηνο πσιήζεσλ 9 ( ) ( ) ( ) ( ) Μηθηά απνηειέζκαηα (δεκηέο) θέξδε εθκεηαιιεύζεσο ( ) ( ) ( ) ( ) Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 9 ( ) ( ) ( ) ( ) Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 9 ( ) ( ) ( ) ( ) (Εεκηέο) εθκεηαιιεύζεσο ( ) ( ) ( ) ( ) Έζνδα από κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Πηζησηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έζνδα Κέξδε απφ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ Λνηπά έζνδα Έμνδα από κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 9 ( ) ( ) ( ) ( ) Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 17 ( ) ( ) ( ) Εεκίεο απφ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ (552) Λνηπά έμνδα 10 ( ) (71.040) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Καζαξά απνηειέζκαηα (δεκηέο) πεξηόδνπ ( ) ( ) ( ) ( ) Φφξνο εηζνδήκαηνο πεξηφδνπ ( ) ( ) (Εεκηέο) πεξηόδνπ ( ) ( ) ( ) ( ) ΛΟΗΠΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ Δπίδξαζε απφ πηνζέηεζε αλαζεσξ. Πξνη. ΓΛΠ & Γηαθνξέο απφ απνηίκεζε αμίαο κεηνρψλ ύλνιν ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα (δεκίεο) πεξηόδνπ ( ) ( ) ( ) ( ) Εεκηέο αλά κεηνρή (ζεκ.27) (0,3195) (0,0737) (0,3961) (0,1619) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 51 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

8 ειίδα 4 MEGA CHANNEL ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΖN ΠΔΡΗΟΓΟ 01 εο ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκ / / / / Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) Κφζηνο πσιήζεσλ 9 ( ) ( ) ( ) ( ) Μηθηά απνηειέζκαηα (δεκηέο) θέξδε εθκεηαιιεύζεσο ( ) ( ) ( ) ( ) Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 9 ( ) ( ) ( ) ( ) Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 9 ( ) ( ) ( ) ( ) (Εεκηέο) εθκεηαιιεύζεσο ( ) ( ) ( ) ( ) Έζνδα από κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Πηζησηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έζνδα Κέξδε απφ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ Έζνδα ζπκκεηνρψλ Λνηπά έζνδα (22.615) Έμνδα από κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 9 ( ) ( ) ( ) ( ) Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 17 ( ) ( ) ( ) Εεκίεο απφ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ (552) Λνηπά έμνδα 10 ( ) (71.040) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Καζαξά απνηειέζκαηα (δεκηέο) πεξηόδνπ ( ) ( ) ( ) ( ) Φφξνο εηζνδήκαηνο πεξηφδνπ ( ) ( ) (Εεκηέο) πεξηόδνπ ( ) ( ) ( ) ( ) ΛΟΗΠΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ Δπίδξαζε απφ πηνζέηεζε αλαζ. Πξνη. ΓΛΠ & Γηαθνξέο απφ απνηίκεζε αμίαο κεηνρψλ ύλνιν ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα (δεκίεο) πεξηόδνπ ( ) ( ) ( ) ( ) Εεκηέο αλά κεηνρή (ζεκ.27) (0,3140) (0,0735) (0,4035) (0,1647) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 51 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

9 . ειίδα 5 «MEGA CHANNEL» ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 01 εο ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο-γηθαηψκαηα πξνγξακκάησλ Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Δπελδχζεηο-πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο & ζπγγελείο επηρεηξήζεηο Αλαβαιιφκελνη θφξνη Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπνί ρξεψζηεο Γηθαηψκαηα Πξνγξακκάησλ θαη έμνδα επνκ. ρξήζεσλ Γεζκεπκέλνη ινγαξηαζκνη θαηαζέζεσλ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζε θαηόρνπο κεηoρώλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο Μεηνρηθφ θεθάιαην Πνζά πξννξηζκέλα γηα αχμεζε θεθαιαίνπ-θαηαζέζεηο κεηφρσλ Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά Εεκηέο πεξηφδνπ ( ) 0 ( ) 0 (Εεκηέο) εηο λέν 3.19 & 23.2 ( ) ( ) ( ) ( ) Καζαξά ζέζε Με βξαρππξόζέζκεο ππνρξεώζεηο Βξαρππξόζέζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο Βξαρππξφζεζκα δάλεηα Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ηελ επφκελε ρξήζε ύλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ ύλνιν θαζαξήο ζέζεο θαη ππνρξεώζεσλ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 51 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

10 Α.Δ. ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΝΝΗΑΜΖΝΗΑΗΑ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ειίδα 6 Πνζά Μεηνρηθό Απνζεκαηηθά Σαθηηθό Λνηπά πξννξηζκέλα Απνζ.αλαπξ/γήο Κέξδε - Εεκηέο Κέξδε - Εεκηέο ΟΜΗΛΟ θεθάιαην ππέξ ην άξηην απνζεκαηηθό απνζεκαηηθά γηα Α.Μ.Κ αμίαο κεηνρώλ πεξηόδνπ εηο λέν ύλνιν Καζαξή Θέζε 30/09/2012 Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ Απμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πλνιηθά ζπγθεληξσηηθά έζνδα (έμνδα) κεηά απφ θφξνπο Εεκηεο πεξηφδνπ Καζαξή ζέζε 30/09/ Καζαξή Θέζε 30/09/2013 Τπφινηπν 31εο Γεθεκβξίνπ Δπίδξαζε απφ πηνζέηεζε αλαζεσξ. Πξνη. ΓΛΠ 19 (ζεκ.2,3.19 & 23.2) Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ Καηαβνιέο κεηφρσλ Εεκηεο πεξηφδνπ πλνιηθά ζπγθεληξσηηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο Καζαξή Θέζε 30/09/ Πνζά Μεηνρηθό Απνζεκαηηθά Σαθηηθό Λνηπά πξννξηζκέλα Απνζ.αλαπξ/γήο Κέξδε - Εεκηέο Κέξδε - Εεκηέο ΔΣΑΗΡΔΗΑ θεθάιαην ππέξ ην άξηην απνζεκαηηθό απνζεκαηηθά γηα Α.Μ.Κ αμίαο κεηνρώλ πεξηόδνπ εηο λέν ύλνιν Καζαξή Θέζε 30/09/2012 Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ Απμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Εεκηέο πεξφδνπ πλνιηθά ζπγθεληξσηηθά έζνδα (έμνδα) κεηά απφ θφξνπο Καζαξή ζέζε 30/09/ Καζαξή Θέζε 30/09/2013 Τπφινηπν 31εο Γεθεκβξίνπ Δπίδξαζε απφ πηνζέηεζε αλαζεσξ. Πξνη. ΓΛΠ 19 (ζεκ.2,3.19 & 23.2) Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ Καηαβνιέο κεηφρσλ Εεκηεο πεξηφδνπ πλνιηθά ζπγθεληξσηηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο Καζαξή Θέζε 30/09/ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 51 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

11 ειίδα 7 «MEGA CHANNEL» ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΝΝΗΑΜΖΝΗΑΗΑ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 01 εο ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ζεκ Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Εεκηέο) πξφ θφξσλ ( ) ( ) ( ) ( ) Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο 13/ Πξνβιέςεηο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (76.972) ( ) (72.352) ( ) Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: (Αχμεζε) ζηα απνζέκαηα αληαιαθηηθψλ & αλαισζίκσλ (88.751) (9.672) (88.751) (9.672) Mείσζε (αχμεζε) ζην Πξνπιεξσζέλ πξφγξακκα ( ) ( ) (Αχμεζε) κείσζε απαηηήζεσλ απν πειάηεο & ινηπνχο ινγ/κνχο ( ) ( ) Μείσζε καθξνπξνζέζκσλ απαηηήζεσλ (Γνζκέλεο εγγπήζεηο) (Μείσζε) ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) ( ) ( ) ( ) ( ) Μείνλ: Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα ( ) ( ) ( ) ( ) Πιεξσκή Φφξνπ Δηζνδήκαηνο ( ) ( ) (95.396) ( ) χλνιν Δηζξνψλ απφ Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (α) Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 13/14 ( ) ( ) ( ) ( ) Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ Σφθνη εηζπξαρζέληεο Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα χλνιν (Δθξνψλ) απφ Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (β) ( ) ( ) ( ) ( ) Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρίθνπ θεθαιαίνπ Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα Δμνθιήζεηο δαλείσλ ( ) ( ) ( ) ( ) Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0 (11.073) 0 (11.073) ύλνιν εηζξνώλ από Υξεκηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο (γ) Καζαξή (κείσζε) αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) ( ) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 51 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

12 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 1. Γεληθή πιεξνθόξεζε ειίδα 8 Ζ κεηξηθή εηαηξεία ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ην 1989 ζχκθσλα κε ην Ν.2190/1920 κε δηάξθεηα δσήο 50 ρξφληα ε νπνία κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Ζ κεηξηθή εηαηξεία ιεηηνπξγεί ηνλ Ηδησηηθφ Σειενπηηθφ ηαζκφ 19229/1993 άδεηαο, ε ηζρχο ηεο νπνίαο έρεη παξαηαζεί δηα λφκνπ. MEGA δπλάκεη ηεο Ζ εηαηξία, ίδξπζε ην 2000 ηελ ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΚΤΠΡΟΤ ΛΣΓ κε 100% ζπκκεηνρή. Ζ Δηαηξία απηή ζθνπφ έρεη, θαηά θχξην ιφγν, ηελ αγνξά θαη πψιεζε πξνγξακκάησλ ζηελ αγνξά ηεο Κχπξνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Μ. Αλαηνιήο. Ζ έδξα ηεο ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΚΤΠΡΟΤ ΛΣΓ είλαη ζηελ Λεπθσζία (Κχπξνο) ζηελ Λεσθφξν Κέλεληπ 8. Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο είλαη: - ε παξαγσγή θαη εκπνξία ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθπνκπψλ - ε εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα, - ε δεκηνπξγία, εμνπιηζκφο, νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε εηδηθψλ ρψξσλ γηα ηελ παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ, πξνγξακκάησλ θαη δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Με θξηηήξην ηε ζρέζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο 2010 πξνο ηα ηδία θεθάιαηα ηεο 31/12/2010, ην Γ.. ηνπ Υ.Α. απνθάζηζε ηελ έληαμε ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ζηελ θαηεγνξία επηηήξεζεο απφ ηελ 8 Απξηιίνπ Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γ.. ηεο εηαηξείαο ηελ 21/11/2013. Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη σο εμήο: ηαχξνο Φπράξεο - Πξφεδξνο Γ.. Ζιίαο Σζίγθαο - Γηεπζχλνληαο χκβνπινο Γεψξγηνο Βαξδηλνγηάλλεο - Με εθηειεζηηθφ κέινο Γεψξγηνο Μπφκπνιαο - Με εθηειεζηηθφ κέινο Φψηηνο Μπφκπνιαο - Με εθηειεζηηθφ κέινο Παλαγηψηεο Φπράξεο - Με εθηειεζηηθφ κέινο Γεψξγηνο Ατδίλεο - Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γεψξγηνο Πξνπζαλίδεο - Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο πλέρηζε δξαζηεξηόηεηαο Παξά ηηο δεκηέο ηεο πεξηφδνπ ε δηνίθεζε έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη κε ηελ αθνινπζνχκελε πηζηνδνηηθή θαη πηζηνιεπηηθή πνιηηηθή θαη ηελ ζηήξημε ησλ θπξίσλ κεηφρσλ ηεο ζα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, θαη ζα αληηκεησπηζηεί ε ελδερφκελε αλεπάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ θαη ηνπ γεγνλφηνο ηεο ιήςεο απφθαζεο απφ ηε έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 18/04/2013 γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ νη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο

13 ειίδα 9 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 2. Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) θαη δηεξκελεηώλ. Ο φκηινο πηνζέηεζε θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηα λέα θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο αληίζηνηρεο δηεξκελείεο ηνπο σο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαη ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (Η.F.R.I.C.) αληίζηνηρα θαη ζην βαζκφ πνπ απηά ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νκίινπ θαη ηζρχνπλ γηα ηηο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ α. Νέα θαη αλαζεσξεκέλα πξόηππα θαη δηεξκελείεο ζε ηζρύ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ Ζ πηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ ζε ηζρχ απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 είηε δελ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νκίινπ είηε δελ επηθέξνπλ αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο κε νπζηψδεηο ζπλέπεηεο επί ησλ γλσζηνπνηεζέλησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηξέρνπζαο θαη πξνεγνχκελεο ρξήζεο, πιελ ηεο πηνζέηεζεο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ ΓΛΠ 19. β. Νέα θαη αλαζεσξεκέλα πξόηππα κε εηζέηη ζε ηζρύ. Δθηηκάηαη φηη ε πηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ ζε ηζρχ ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο είηε δελ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νκίινπ είηε δελ ζα έρνπλ νπζηψδεηο επηπηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Ζ εηαηξεία κε ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ πηνζέηεζε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν ΓΛΠ 19 (ζε εθαξκνγή απφ 01/01/2013) πξνζαξκφδνληαο ηα ππφινηπα έλαξμεο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. Ζ επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ζπλέπεηα πηνζέηεζεο ηνπ λένπ αλαδηαηππσκέλνπ ΓΛΠ 19 ζην ππφινηπν έλαξμεο ηεο πξνεγνχκελεο ζπγθξίζηκεο πεξηφδνπ δελ ήηαλ πξαθηηθά δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί. Ζ επίδξαζε ηεο πηνζέηεζεο ηνπ πξνηχπνπ απηνχ ήηαλ ε απνκείσζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ηελ 01/01/ επξψ κε ηζφπνζε επαχμεζε ηεο θαζαξήο ζέζεο (ζεκ.23.2).

14 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ειίδα Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 3.1. Γήισζε ζπκκόξθσζεο Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Αξρή ηνπ Ηζηνξηθνύ Κόζηνπο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Βάζε ελνπνίεζεο Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο. Δλνπνηείηαη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ε νπνία ειέγρεηαη άκεζα απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία. Ο έιεγρνο επηηπγράλεηαη φηαλ ε κεηξηθή εηαηξεία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία επελδχεη έηζη ψζηε λα ιακβάλνληαη νθέιε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βαζίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηκέξνπο εηαηξεηψλ νη νπνίεο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ θαη θαζνξηζκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζεί ν φκηινο. Όιεο νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ έρνπλ ηελ ίδηα εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ. Όιεο νη ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηα ελδνεηαηξηθά ππφινηπα έρνπλ ζπκςεθηζηεί. Ζ κεηξηθή εηαηξεία θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο θαη έηζη δελ πθίζηαληαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο. 3.3 Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο Χο ηέηνηεο ραξαθηεξίδνληαη νη αληηπξνζσπεχνπζεο πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κέρξη 49% ρσξίο απηέο λα ειέγρνληαη ή λα αζθείηαη νπζηψδεο επηξξνή. Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο πιένλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ. Πξνβιέςεηο γηα ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ απηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν εθ φζνλ ππάξρνπλ ελδείμεηο νξηζηηθήο απνκείσζεο βάζεη κνληέισλ ππνινγηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηαηξεηψλ θαη νη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο. Σα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ νθείινληαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο θαηαρσξνχληαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα αθνχ ιεθζεί ππφςε αλάινγε ελδερφκελε θνξνινγία Μεηαηξνπή Ξέλσλ Ννκηζκάησλ α. Νόκηζκα ζπλαιιαγώλ θαη παξνπζίαζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζην λφκηζκα πνπ επηθξαηεί ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη απφ 01/01/2008 θαη ηεο Κππξηαθήο ζπγαηξηθήο ηεο.

15 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.) ειίδα Μεηαηξνπή Ξέλσλ Ννκηζκάησλ (ζπλ.) β. πλαιιαγέο θαη νηθνλνκηθά κεγέζε Καηά ηε ζχληαμε ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ νη ζπλαιιαγέο ζε λφκηζκα άιιν απφ ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα (μέλν λφκηζκα) ινγηζηηθνπνηνχληαη βάζεη ηεο ηζνηηκίαο ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηα ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα κεηαθξάδνληαη ζην λφκηζκα ησλ βηβιίσλ βάζεη ηεο ηζνηηκίαο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Σα κε ρξεκαηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ππνινγηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο. Σα κε ρξεκαηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ επηκεηξνχληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο θηήζεο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ αλαθχπηνπλ πιελ : - πλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφ θαηαζθεπή γηα ρξήζε ζε κειινληηθή παξαγσγή νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θαηαζθεπήο. - πλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ ζπλδεφκελσλ κε εηζπξαθηέα / πιεξσηέα πνζά ζε δξαζηεξηφηεηεο εμσηεξηθνχ ησλ νπνίσλ νη εηζπξάμεηο / πιεξσκέο δελ πξνγξακκαηίδνληαη νχηε είλαη πηζαλέο σο ζεσξνχκελεο κέξνο ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ. Απηέο νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη σο απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο μέλσλ λνκηζκάησλ θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο πσιείηαη ε αληίζηνηρε επέλδπζε. Γηα ηνπο ζθνπνχο παξνπζίαζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εμσηεξηθνχ κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Δζνδα θαη έμνδα κεηαηξέπνληαη κε ηελ κέζε ηζνηηκία ηεο πεξηφδνπ. Οη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα σο "απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο μέλσλ λνκηζκάησλ". Απηέο νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο πσιείηαη ε δξαζηεξηφηεηα. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία πηνζέηεζε ηελ σο ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο ην επξψ κε ζπλέπεηα λα κελ ππάξρνπλ εθεμήο δηαθνξέο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο Κόζηνο δαλεηζκνύ Σν θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή ή θαηαζθεπή παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ νπνίσλ ε νινθιήξσζε κέρξη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ή πψιεζή ηνπο εθηείλεηαη ζε ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα επαπμάλεη ην θφζηνο ησλ παγίσλ. Σπρφλ έζνδν (ηφθνη έζνδα) πξφζθαηξεο επέλδπζεο ζπγθεθξηκέλνπ δαλεηζκνχ κέρξη ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ σο αλσηέξσ απνκεηψλεη ην θεθαιαηνπνηεκέλν θφζηνο δαλεηζκνχ. Λνηπά θφζηε δαλεηζκνχ (π.ρ. έμνδα εθδφζεσο Οκνινγηαθνχ) αλαγλσξίδνληαη σο απνκείσζε ηεο ππνρξέσζεο.

16 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ειίδα Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.) 3.6. Γηθαηώκαηα πξνγξακκάησλ Σα δηθαηψκαηα πξνγξακκάησλ αθνξνχλ ζε ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα ίδηαο παξαγσγήο θαη ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα παξαγσγήο ηξίησλ Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα ηδίαο παξαγσγήο Σν θφζηνο ησλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηδίαο παξαγσγήο (ηειεηαηλίεο, ηειεζεηξέο, κνπζηθέο εθπνκπέο, ενξηαζηηθέο εθπνκπέο, ηειεπαηρλίδηα, ςπραγσγηθέο εθπνκπέο, εθπνκπέο ιφγνπ, αζιεηηθέο, πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ θαη δηθαηψκαηα) θεθαιαηνπνηείηαη σο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη απνζβέλεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζεκείσζε Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα παξαγσγήο ηξίησλ Σα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα παξαγσγήο ηξίησλ ( μέλσλ νίθσλ ) απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο. - ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο ηνπ πξνβιεζέληνο πξνγξάκκαηνο πιένλ ή κείνλ ηηο αληίζηνηρεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εμφθιεζε ή απνηίκεζε ηεο αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. - ζηνλ ηζνινγηζκφ εκθαλίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηνπο πξνκεζεπηέο ην θφζηνο ηνπ ηηκνινγεζέληνο θαη κε εμνθιεζέληνο πξνγξάκκαηνο θαη σο έμνδα επφκελεο ρξήζεσο ην θφζηνο ηνπ ηηκνινγεζέληνο θαη κε πξνβιεζέληνο πξνγξάκκαηνο. - ε πεξίπησζε πνπ νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο πξνβιέπνπλ δηθαίσκα δηαδνρηθψλ πξνβνιψλ ηφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αλαινγία ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαδφζεσλ αλά ρξήζε πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε.

17 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.) 3.7. Απνζβέζεηο ειίδα 13 Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλ.) Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ. Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. % Βειηηψζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ 10 Μεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο 4-10 Έπηπια θαη ζθεχε 10 Μεηαθνξηθά κέζα Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 20 Οη αμίεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επηζθνπνχληαη γηα ελδερφκελε απνκείσζε αμίαο φηαλ γεγνλφηα θαη ζπγθπξίεο δίδνπλ ελδείμεηο γηα ηέηνηα απνκείσζε. Όηαλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο θαη εθηηκάηαη φηη ε αμία είλαη θαηψηεξε ηεο αλαθηήζηκεο απηή αλαζεσξείηαη. Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα θαη Γηθαηώκαηα Σα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα (ηειεηαηλίεο, ηειεζεηξέο, κνπζηθέο εθπνκπέο, ενξηαζηηθέο εθπνκπέο, ηειεπαηρλίδηα, ςπραγσγηθέο εθπνκπέο, εθπνκπέο ιφγνπ, αζιεηηθέο, πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ θαη δηθαηψκαηα) απνζβέλνληαη κε ζηαζεξά πνζνζηά απφζβεζεο επί ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο θηήζεσο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο (ζηαζεξή κέζνδνο απνζβέζεσλ) ζχκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε πνιηηηθή θαη ηηο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα κειινληηθέο σθέιεηεο εληφο 7 εηψλ απφ ηελ πξψηε πξνβνιή αλεμάξηεηα επαλάιεςεο. Σν θφζηνο ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ νπνίσλ ε εθκεηάιιεπζε, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο, δελ επεθηείλεηαη πέξαλ ηνπ έηνπο, απνζβέλεηαη εληφο ηεο ρξήζεσο ζηελ νπνία πξνβάιινληαη. Ζ εηαηξεία γηα ηα εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ηδηνπαξαγφκελν πξφγξακκα δει. ηειεηαηλίεο, ζεηξέο, ςπραγσγηθέο εθπνκπέο, εθπνκπέο ιφγνπ, αζιεηηθέο, πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ ) εθαξκφδεη ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΛΠ 38 εμνδνπνηψληαο ηα έμνδα έξεπλαο (ζχιιεςε ηδέαο θαη επηινγή ζελαξίσλ θαη ζπληειεζηψλ ησλ ζεηξψλ, πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθηίκεζε ηειεζέαζεο θιπ.) θαη θεθαιαηνπνηψληαο ηα έμνδα αλάπηπμεο ( ην παξαρζέλ ηδηφθηεην πξφγξακκα ). Σα έμνδα έξεπλαο γηα ηελ πεξίνδν 1 εο Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ είλαη ρηι. θαη ηα έμνδα αλάπηπμεο ρηι.

18 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.) ειίδα Φνξνινγία εηζνδήκαηνο Ο θφξνο είλαη ην ζχλνιν ηεο ηξέρνπζαο ππνρξέσζεο πιένλ ν αλαβαιιφκελνο θφξνο. Σξέρνπζα ππνρξέσζε Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ππνινγίδεηαη επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ζπληειεζηή Λφγσ δεκηνγφλνπ ρξήζεο δελ πξνέθπςε θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Εεκηέο δπλαηφλ λα ζπκςεθίδνληαη κε θνξνινγεηέα θέξδε ηεο πεληαεηίαο πνπ αθνινπζεί ηε ρξήζε πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Σα θνξνινγεηέα θέξδε δηαθέξνπλ απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο σο απηά αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δηφηη δελ πεξηιακβάλνπλ έζνδα ή έμνδα ηα νπνία δελ θνξνινγνχληαη ή αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά ζε άιιεο ρξήζεηο θαη δελ πεξηιακβάλνπλ πνζά ηα νπνία νπδέπνηε θνξνινγνχληαη ή αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 12% επί ησλ δεινπκέλσλ θαζαξψλ θεξδψλ κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. Κέξδε απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ δελ θνξνινγνχληαη. Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ή εηεξνρξνληζκέλε θνξνινγία είλαη ν θφξνο πνπ εθάζηνηε νθείιεηαη ή απαηηείηαη ιφγσ ρξνληθήο δηαθνξάο ζηελ θνξνινγία εζφδσλ ή θνξνινγηθή αλαγλψξηζε εμφδσλ θαη ινγηζηηθνπνηείηαη ζην κέγεζνο πνπ αλακέλεηαη λα αλαθχςεη κειινληηθά. Αλαβαιιόκελνο θόξνο Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε αλαγλσξίδεηαη θαηά θαλφλα γηα φιεο ηηο πξφζθαηξεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη ζην βαζκφ πνπ πηζαλνινγείηαη λα ππάξμνπλ θνξνινγεηέα θέξδε θαη ζπκςεθηζηεί κε ηελ αληίζηνηρε αλαθχπηνπζα θνξνινγηθή ππνρξέσζε. Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε αλαγλσξίδεηαη θαη γηα πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πνπ ζπλδένληαη κε επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ν φκηινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηελ εμάιεηςε ηεο θνξνινγηθήο δηαθνξάο θαη είλαη πηζαλφ ε δηαθνξά απηή λα κελ εμαιεηθζεί ζην νξαηφ κέιινλ. Σα πνζά ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ (απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο) αμηνινγνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εθάζηνηε θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη αλαζεσξνχληαη αλ απαηηεζεί, ζπλεθηηκψληαο λέα δεδνκέλα θαη ζπγθπξίεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηαζεζηκφηεηα κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ πξνο αμηνπνίεζε ηνχησλ. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα πνζνζηά θνξνινγίαο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ ζηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία αλαθχπηεη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή απαίηεζε. Απηφο ν θφξνο επηβαξχλεη ή πηζηψλεηαη ζηα απνηειέζκαηα πιελ ηεο πεξίπησζεο πνπ ζπλδέεηαη κε πνζά πνπ κεηαθέξνληαη απ επζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα νπφηε θαη ν θφξνο έρεη ηελ ίδηα ινγηζηηθή κεηαρείξηζε. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη ηηο κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο θαηά ηελ έθηαζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγηθφ θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ νη κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο θαζνξίδεηαη κε θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη λφκνπο) πνπ είραλ ηεζεί ζε ηζρχ ή είραλ νπζησδψο ηεζεί ζε ηζρχ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη αλακέλεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηελ πεξίνδν πνπ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα θαηαζηνχλ απαηηεηέο θαη νη ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο.

19 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.) 3.9. Απνζέκαηα ειίδα 15 Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ ηηκή θηήζεο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ Μέζνπ ηαζκηθνχ θφζηνπο δηαδνρηθψλ ππνινίπσλ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία αληηθαηνπηξίδεη ηελ θαη εθηίκεζε ηηκή πψιεζεο αθνχ αθαηξεζνχλ φια ηα έμνδα πψιεζεο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ : - Τπάξρεη λνκηθή ή ζπκβαηηθή δέζκεπζε σο απνηέιεζκα ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο. - Τπάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα αλάγθεο εθηακίεπζεο γηα αληαπφθξηζε ζηελ ππνρξέσζε. - Σν πηζαλνινγνχκελν πνζφ ηεο ππνρξέσζεο είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζεί. Οη αλσηέξσ εθηηκήζεηο γίλνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία αλ απηή δηαθέξεη νπζησδψο ηεο κειινληηθήο αμίαο. Χο πξφβιεςε κε επηβάξπλζε ησλ εμφδσλ πξνζσπηθνχ θαη δηαθφξσλ ακνηβψλ ηξίησλ ινγηζηηθνπνηείηαη θαη ε πξφηαζε ηνπ Γ.. γηα δηαλνκή θεξδψλ ζην πξνζσπηθφ θαη Γ.. αληίζηνηρα Αλαγλώξηζε εζόδσλ Σα έζνδα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ πξνβνιή δηαθεκίζεσλ θαη πψιεζε δηθαησκάησλ πξνγξακκάησλ ηδίαο παξαγσγήο. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη εληφο ηεο ρξήζεσο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απνκεηψλνληαη κε πξνκήζεηεο πειαηψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε απηά Απνκείσζε αμίαο παγίσλ ε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο επαλεμεηάδεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ αζψκαησλ θαη ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ψζηε λα πξνζδηνξίζεη αλ ηπρφλ ηα πάγηα απηά έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Σέηνηα έλδεημε δελ ππήξρε ηελ Πειάηεο Οη πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ελ ζπλερεία απνηηκψληαη ζπλεθηηκψληαο ηελ παξνχζα αμία ηνπο ππνινγηδφκελεο βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Απνκείσζε, ιφγσ δηαθνξάο κε ηελ παξνχζα αμία γίλεηαη κφλν αλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο γηα ελδερφκελε απνκείσζε κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα Σέηνηεο δηαθνξέο ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δελ θξίζεθαλ νπζηψδεηο Γηα πειάηεο πνπ θξίλνληαη επηζθαιείο δηελεξγείηαη ηζφπνζε πξφβιεςε ε νπνία αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο νη αληίζηνηρνη πειάηεο ραξαθηεξηζζήθαλ σο επηζθαιείο.

20 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.) Δπελδύζεηο ειίδα 16 Οη επελδχζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ην άκεζα ζπλδεφκελν θφζηνο απφθηεζήο ηνπο. Δλ ζπλερεία, επελδπηηθά ρξεφγξαθα ηα νπνία ε εηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηθαλφηεηα λα δηαηεξήζεη κέρξη ηε ιήμε ηνπο απνηηκψληαη ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ην πξαγκαηηθφ επηηφθην κείνλ ελδερφκελε δεκία πνπ ζπλδέεηαη κε κε αλαθηήζηκα πνζά. Σα κε αλαθηήζηκα πνζά θαζψο θαη ηπρφλ δηαθνξά απφ ηελ απνηίκεζε κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Λνηπά ρξεφγξαθα πιελ επελδπηηθψλ, ραξαθηεξίδνληαη σο εκπνξεχζηκα ή πξννξηδφκελα γηα κεηαπψιεζε θαη απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία. Κέξδε ή δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνηίκεζε ησλ κελ ραξαθηεξηδφκελσλ σο εκπνξεχζηκσλ κεηαθέξεηαη ζηα Απνηειέζκαηα, ησλ δε πξννξηδφκελσλ γηα κεηαπψιεζε θαηαρσξνχληαη απ επζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα κέρξη πσιήζεσο ηνπο ή δηαπηζηψζεσο ελδερφκελεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο νπφηε ζε ηέηνηα πεξίπησζε θέξδνο ή δεκία θαηαρσξεζείζα ζηα Ίδηα Κεθάιαηα κεηαθέξεηαη ζηα Απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο Γηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ησλ Γηαζεζίκσλ Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Γηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο άκεζα κεηαηξέςηκεο ζε πξνζδηνξίζηκα δηαζέζηκα Γάλεηα Σξαπεδώλ Σα έληνθα δάλεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη νη ινγαξηαζκνί θεθαιαίνπ θίλεζεο θαηαρσξνχληαη, φηαλ εθηακηεχνληαη, ζηελ αμία έθδνζεο κεησκέλεο κε ην ζρεηηθφ θφζηνο φηαλ ηνχην ζεσξείηαη ζεκαληηθφ. Δλ ζπλερεία αλαγλσξίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ πιεξσηέσλ δφζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Δλδερφκελε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηη έρεη εηζπξαρζεί σο βάζε ηνπ δαλείνπ θαη ησλ ζπλνιηθψλ δφζεσλ απνπιεξσκήο ηνπ αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε πνιηηηθή ρεηξηζκνχ ηνπ θφζηνπο δαλείσλ (ζεκ. 3.5) Πηζησηέο Ζ αξρηθή απνηίκεζε ησλ πηζησηψλ γίλεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ ππνρξεψζεσλ. Δλ ζπλερεία απνηηκψληαη ζηελ πξαγκαηηθή αμία ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη εθ φζνλ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ νλνκαζηηθή αμία απηή αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα.

21 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.) ειίδα ήκαηα Σα ζήκαηα απνηηκψληαη αξρηθά ζηελ ηηκή θηήζεσο ηνπο θαη απνζβέλνληαη ζε δηάξθεηα έσο θαη 5 ρξφληα Παξνρέο θαηά ηε ζπληαμηνδόηεζε πξνζσπηθνύ χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δξγαηηθή Ννκνζεζία ε κεηξηθή εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε κε ηε ζπληαμηνδφηεζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ λα θαηαβάιεη ζ απηφ ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηηθή παξνρή. Ζ ρξεκαηηθή απηή παξνρή νθείιεηαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηζνχηαη κε ην 40% ή 70% ηνπ πνζνχ πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε παξακέηξνπο α) ην ρξφλν ππεξεζίαο κε ηελ εηαηξεία β) ηε κεληαία ακνηβή θαηά ην έηνο ζπληαμηνδφηεζεο θαη γ) ινηπνχο παξάγνληεο σο πξνζδηνξίδνληαη ππφ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο Ζ ππνρξέσζε απηή πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κε ηε κέζνδν Projected unit credit method σο πξνβιέπεηαη απφ ην πξφηππν ΓΛΠ 19. Ζ κέζνδνο απηή ζεσξεί θάζε πεξίνδν ππεξεζίαο σο δηθαηνινγνχζα κηα επηπξφζζεηε κνλάδα νθέινπο θαη κεηξά θάζε κνλάδα ρσξηζηά ψζηε λα δηακνξθψζεη ηε ηειηθή ππνρξέσζε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππνρξέσζεο θαηά ηελ 30/09/2013 ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ησλ ππνινγηζκψλ θαηά 31/12/2012 ζπλππνινγηζκέλεο ζρεηηθήο παξαδνρήο ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο. Οη πην ζεκαληηθέο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη αθφινπζεο : Ζκεξνκελία απνηίκεζεο Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο Αχμεζε απνδνρψλ Πιεζσξηζκφο 31/12/2012 3,02% 0% ( ) 2,50% 30/9/2013 3,02% 0% ( ) 2,50% Ζ ππνρξέσζε (πξφβιεςε) πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο είλαη ε παξνχζα αμία ηεο εθηηκνχκελεο ππνρξέσζεο βάζεη ησλ εηψλ ππεξεζίαο κέρξη 30/09/2013. Ζ εηαηξεία δελ πηνζέηεζε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα επέλδπζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ εθάζηνηε απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ αληαπφθξηζε ηεο ζ απηή ηελ ππνρξέσζε φηαλ απηή αλαθχπηεη. Ο φκηινο πηνζέηεζε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν Γ.Λ.Π. 19 απφ 01/01/2013. Ζ επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ νκίινπ παξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε 23.2 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Δθρσξήζεηο απαηηήζεσλ (Factoring) Απαηηήζεηο εθρσξνχκελεο έλαληη ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ εκθαλίδνληαη δηαθεθξηκέλα ησλ ππνρξεψζεσλ φηαλ είλαη κε αλαγσγή θαη ζπκςεθίδνληαη κε ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζε φηαλ είλαη ρσξίο αλαγσγή.

22 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 4. Αλαθνξά θαηά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο. ειίδα 18 Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη εληαία, δελ ζπληίζεηαη απφ επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο κε ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη παξαθνινπζείηαη κέζσ αληίζηνηρεο εληαίαο δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο. Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο, θπξίσο δηαθήκηζε, δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη αλαθέξνληαη σο ζχλνιν. Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ππεξεζηψλ παξέρεηαη εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο. Σα έζνδα πξνέξρνληαη απφ κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ, θαηαλέκνληαη αλά πειάηε ζε πνζνζηά πνπ νπδέλα εμ απηψλ ππεξβαίλεη ην 10%. 5. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 5.1. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: - Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ Απνηειεζκάησλ - Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε ηνπο - Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη - Γάλεηα θαη εηζπξαθηέα πνζά Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία κέζσ ησλ Απνηειεζκάησλ Ζ εηαηξεία δελ δηαζέηεη ηέηνηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπελδύζεηο δηαθξαηνύκελεο κέρξη ηε ιήμε ηνπο Ζ εηαηξεία δελ δηαζέηεη ηέηνηεο επελδχζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε Δπελδχζεηο ζε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία. Κέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο αλαγλσξίδνληαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα σο «Απνζεκαηηθφ απνηίκεζεο επελδχζεσλ» κε εμαίξεζε ηε δεκία απφ απνκείσζε ηεο αμίαο ε νπνία αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. ε πεξίπησζε πψιεζεο ηεο επέλδπζεο ην απνζεκαηηθφ απνηηκήζεσο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πψιεζε. Μεξίζκαηα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηα Απνηειέζκαηα φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμεο.

23 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 5. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζπλ.) 5.1. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλ.) ειίδα Γάλεηα θαη εηζπξαθηέα πνζά Δκπνξηθέο απαηηήζεηο, δάλεηα θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά κε θαζνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα πιεξσκήο πνπ δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο ηαμηλνκνχληαη σο δάλεηα θαη εηζπξαθηέα πνζά. Απνηηκψληαη ζηελ αλακελφκελε εηζπξαθηέα αμία θαη δεδνκέλνπ φηη αθνξνχλ βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο νη πξνθχπηνληεο πξνεμνθιεηηθνί ηφθνη βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ζεσξνχληαη ακειεηένη Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αμηνινγνχληαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα χπαξμε ελδείμεσλ αλάγθεο απνκείσζεο αμίαο. Απηή ε απνκείσζε γίλεηαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε σο απνηέιεζκα γεγνλφηνο πνπ επεζπλέβε κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επέδξαζε αξλεηηθά επί ησλ αλακελφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη απαηηήζεηο σο απνηέιεζκα ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο αμηνινγνχληαη γηα ελδερφκελε αλάγθε απνκείσζεο σο ζχλνιν. Αληηθεηκεληθή απφδεημε ηέηνηαο αλάγθεο απνκείσζεο δπλαηφλ λα είλαη ε εκπεηξία απφ ηελ νκαιή είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ, ηπρφλ επαλαιακβαλφκελεο παξαβηάζεηο ηεο πηζηνδνηηθήο πεξηφδνπ ή άιινη αζηάζκεηνη παξάγνληεο, φπσο πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, θιπ. Πέξαλ ηνχησλ ε εηαηξεία πξνβαίλεη θαη ζε επί κέξνπο αμηνινγήζεηο ησλ απαηηήζεσλ θαη αθνινπζεί πνιηηηθή πξνβιέςεσλ επηζθαιεηψλ φηαλ πθίζηαηαη επαξθήο αληηθεηκεληθή έλδεημε επηζθάιεηαο. Οη πξνβιέςεηο απηέο επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο εληφο ηεο νπνίαο δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε δηελέξγεηαο ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο θαη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ εθδόζεθαλ από ηνλ Όκηιν πκκεηνρηθόο ηίηινο πκκεηνρηθφο ηίηινο είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ απνδεηθλχεη δηθαίσκα ζην ππφινηπν πνπ απνκέλεη αλ απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, αθαηξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηεο. Δθδηδφκελνη απφ ηελ εηαηξεία ζπκκεηνρηθνί ηίηινη αλαγλσξίδνληαη ζην εηζπξαηηφκελν πνζφ κείνλ ην θφζηνο έθδνζεο. Ζ εηαηξεία δελ έρεη εθδψζεη ηέηνηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηαμηλνκνχληαη σο «ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ Απνηειεζκάησλ» ή «Λνηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο» Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ζηελ εύινγε αμία κέζσ Απνηειεζκάησλ. Ζ εηαηξεία δελ δηαζέηεη ηέηνηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο

24 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 5. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζπλ.) ειίδα Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο θαη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ εθδόζεθαλ από ηνλ Όκηιν (ζπλ.) Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο (ζπλ.) Λνηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 5.3. Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Λνηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαλείσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ην άκεζν θφζηνο ηεο ζπλαιιαγήο. Οη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο (δάλεηα) αλαγλσξίδνληαη ελ ζπλερεία ζηελ αμία ηεο πξαγκαηηθήο νθεηιήο πξνεμνθιεκέλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ παξνχζα αμία βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ αλ ηνχην δηαθέξεη νπζησδψο ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ. Οη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, δεδνκέλνπ ηνπ βξαρππξφζεζκνχ ηνπο, πξνεμνθινχκελεο δελ δηαθέξνπλ νπζησδψο ηεο αξρηθψο πξνζδηνξηζζείζαο ππνρξέσζεο. Ζ εηαηξεία ζπλάπηεη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο κε θπκαηλφκελν επηηφθην κε ζπλέπεηα λα εθηίζεηαη ζηνπο θηλδχλνπο δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο αβεβαηφηεηαο ζπλάπηεη αληίζηνηρα ζπκβφιαηα παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Σα παξάγσγα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ζχλαςεο θαη επαλεθηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ηα παξάγσγα είλαη απνδεδεηγκέλα κέζα απνηειεζκαηηθψλ αληηζηαζκίζεσλ νπφηε ν ρξφλνο αλαγλψξηζεο ζηα απνηειέζκαηα έρεη ζρέζε κε ηελ θχζε ηεο αληηζηάζκηζεο (αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο ή αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ). Παξάγσγα κε ζεηηθή εχινγε αμία αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά κέζα ελψ παξάγσγα κε αξλεηηθή εχινγε αμία αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξεψζεηο.

25 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ειίδα Οπζηώδεηο θξίζεηο θαη ππνζέζεηο ηεο Γηνίθεζεο Γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη εθαξκνγή ηνπο ε δηνίθεζε δελ αληηκεηψπηζε ηδηαίηεξα ζέκαηα πνπ ζα απαηηνχζαλ αλαδήηεζε πεξαηηέξσ πεγψλ πιεξνθφξεζεο ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε αβεβαηφηεηα επ απηψλ θαη λα ππάξμεη θαηάιιεινο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο. 7. Μεξίζκαηα Σα κεξίζκαηα πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο αλαγλσξίδνληαη σο πιεξσηέα θαη εκθαλίδνληαη σο ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξήζε εληφο ηεο νπνίαο ηα κεξίζκαηα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.

26 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ειίδα Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 30/9/2013 % 30/9/2012 % 30/9/2013 % 30/9/2012 % Έζνδα δηαθεκίζεσλ , , , ,63 Έζνδα ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ , , , ,84 Έζνδα απφ δηθαηψκαηα , , , ,75 Σερλ. δηεπθνιχλζεηο (δηαθ. Γηαδπθηίνπ) , , , ,54 Γεκηνπξγηθέο ζπλδ. (ρνξεγίεο ζε πξνγξ.) , , , ,30 Γηάθνξα έζνδα , , , ,94 Έζνδα απφ δηθαηψκαηα (ζπγαηξηθή) , ,43 0 0,00 0 0, , , , ,00 9. Λεηηνπξγηθά έμνδα 30/9/ /9/ /9/ /9/2012 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Ακνηβέο ηξίησλ Κνηλφρξεζηεο δαπάλεο Φφξνη - ηέιε Γηάθνξα έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Αλαιψζηκα - Αληαιιαθηηθά Απνζβέζεηο * Μείνλ: Κφζηνο ηδηνπαξαγσγήο ( ) ( ) ( ) ( ) * Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (ζεκ.13) * Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (ζεκ.14) Σα παξαπάλσ πνζά έρνπλ θαηαλεκεζεί σο εμήο: 30/9/ /9/ /9/ /9/2012 Κόζηνο πσιήζεσλ Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα *

27 ειίδα 23 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 9. Λεηηνπξγηθά έμνδα (ζπλ.) * Σα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα έρνπλ απνκεησζή κε πξντφλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ επηηνθίνπ επξψ (2013) θαη επξψ (2012) αληίζηνηρα. 10. Λνηπά έμνδα ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 30/9/ /9/ /9/ /9/2012 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Τπνρξεψζεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ επηηνθίνπ ζεκ Λνηπά έμνδα * Λνηπά έζνδα 30/9/ /9/ /9/ /9/2012 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξεο Δπηζηξνθή Γηνηθεηηθνχ πξφζηηκνπ Δ..Ρ Λνηπά έζνδα ** *ηα ινηπά έμνδα ηνπ νκίινπ πνζφ επξψ απνηειεί πξφβιεςε απνκείσζεο ππνινίπσλ ηξαπεδψλ ηεο 100% ζπγαηξηθήο ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΚΤΠΡΟΤ ΛΣΓ ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζε ζπλέπεηα ηεο απφθαζεο ηνπ EUROGROUP. **Σα ινηπά έζνδα ηνπ νκίινπ 30/09/2012 ζην ζχλνιφ ηνπο ζρεδφλ επξψ & αληηπξνζσπεχνπλ αληηινγηζκφ ζρεκαηηζζείζαο ζην παξειζφλ (2008) πξφβιεςεο ζπλέπεηα ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο απφ ηελ πψιεζε ζπγγελνχο εηαηξείαο (ζεκ.24.3)

28 ειίδα 24 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 12. Φνξνινγία Σα αδηαλέκεηα θέξδε ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2013 θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 26% (20% γηα ηε ρξήζε 2012) αθνχ ιεθζνχλ ππφςε έμνδα κε θνξνινγηθά εθπηπηφκελα θαη ηπρφλ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ Λφγσ δεκηψλ γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 01/01-30/09/2013,δελ πξνέθπςε θφξνο. Οη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009 κε έιεγρν ηεο θνξνινγηθήο αξρήο.ζ ρξήζε 2010 ηειεί ππφ έιεγρν ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη ε εηαηξεία είλαη ελδερνκέλσο ππφρξεε ζε πεξίπησζε ειέγρνπ. Οη ρξήζεηο 2011 θαη εληεχζελ ζχκθσλα κε λέα λνκνζεζία ηεινχλ ππφ ηνλ έιεγρν ησλ ηαθηηθψλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ηεο εηαηξείαο. Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 12% θαη 10% γηα ηε ρξήζε 2012 κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο. Κέξδε απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ δελ θνξνινγνχληαη. Μεξίζκαηα απφ ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία πξνζηίζεληαη ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο κεηξηθήο θαη θνξνινγνχληαη κε ηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή. Ο αληίζηνηρνο θαηαβιεζείο θφξνο κεξηζκάησλ ζηελ αιινδαπή ζπκςεθίδεηαη. 30/9/ /9/ /9/ /9/2012 Φφξνο εηζνδήκαηνο πεξηφδνπ (33.399) (37.392) - - Αλαβαιφκελνη θφξνη (ζεκ.18) ( ) ( ) Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθν θφζηνο θφξνη (Δ.Σ.ΑΚ - AKIN.ΠΔΡΗΟΤΗΑ) (13.506) (13.506) (13.506) (13.506) Μεξηθό ζύλνιν ( ) ( ) πλνιηθό (έμνδν) έζνδν θόξνπ ηεο πεξηόδνπ ( ) ( ) Σν ζπλνιηθφ πνζφ θφξνπ ηεο ρξήζεο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 30/9/2013 ΤΝΣ. 30/9/2012 ΤΝΣ. 30/9/2013 ΤΝΣ. 30/9/2012 ΤΝΣ. ΦΟΡΟΤ ΦΟΡΟΤ ΦΟΡΟΤ ΦΟΡΟΤ Εεκίεο - Κέξδε πεξηφδνπ πξν θφξσλ (κεηξηθήο) ( ) ( ) ( ) ( ) Φνξνινγεηέα (δεκηέο) θέξδε ρξήζεο πξν θφξσλ (ζπγαηξηθήο) ( ) Εεκίεο πεξηόδνπ πξν θόξσλ ( ) ( ) ( ) ( ) Φνξνινγία επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ (κεηξηθήο) - 0% - 0% - - 0% Φνξνινγία επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ(ζπγαηξηθήο) - 0% (33.059) 10% - - 0% Πξνθαηαβνιή θφξνπ (ζπγαηξηθήο) (33.399) (4.333) - - πλνιηθό πνζό θόξνπ ηεο πεξηόδνπ (33.399) (37.392) 0 0 Αλαβαιιόκελνη θόξνη Απνζβέζεηο ( ) ( ) Πξνβιέςεηο γηα θίλδπλνπο-έμνδα-εεκίεο πλνιηθό έμνδν θόξνπ ( ) ( ) Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο (13.506) (13.506) (13.506) (13.506) πλνιηθόο θόξνο έμνδν πεξηόδνπ ( ) ( )

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2012

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2012 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2012 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012)

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α A. ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30 ε επηεκβξίνπ 2009 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΛΠ 34) Κξένληνο 25-Αζήλα, ΣΚ. 104 42 Σει. 210 51 93 500-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ» ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ» IAS

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο.

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο. Γιζαγωγή ζηη Λογιζηική - Αζκήζεις Μελέηης - Βαζηθέο Έλλνηεο, Οηθνλνκηθέο Ηαηαζηάζεηο (Ζζνινγηζκόο, Ηαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε πλνιηθώλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε Ιεηαβνιήο Ζδίσλ Ηεθαιαίσλ).

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα