LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε /3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com"

Transcript

1 ειίδα 1 από 19 LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε /3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο

2 ειίδα 2 από 19 Καηάλογορ πεπιεσομένυν Πεξηγξαθή πζθεπήο LiveBox πζθεπή Παξειθόκελα... 4 Λεηηνπξγία πζθεπήο... 5 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ... 7 ΜΠΑΣΑΡΙΑ... 7 ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΚΑΙ SIM... 8 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ... 8 ΔΝΣΟΛΔ Μ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΚΔΤΗ... 9 Αιιαγή θσδηθνύ απν ην livetrack24.com... 9 Standard Ρπζκίζεηο γηα ην Livetrack ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΛΙΣΑ ΔΝΣΟΛΩΝ Μ Λεηηνπξγίεο κέζσ ηνπ livetrack24.com Ο ινγαξηαζκόο ζαο Δηζαγσγή επαθώλ θαη απνζηνιή SMS Γεκηνπξγία Alerts Πξνθίι ρξήζεο... 18

3 ειίδα 3 από 19 Πεξηγξαθή πζθεπήο LiveBox24 Η ζπζθεπή LiveBox24 είλαη κηα ζπζθεπή πνπ ζπλδπάδεη δέθηε GPS θαη έλα κίλη θηλεηό ηειέθσλν ζε κηα κηθξή θαη εύθνιε ζηελ ρξήζε ζπζθεπαζία. Σν βαζηθό hardware ηεο ζπζθεπήο θαηαζθεπάδεηαη από θηλέδηθα εξγνζηάζηα ελώ ην firmware πξόγξακκα πνπ ηξέρεη ε ζπζθεπή είλαη δηακνξθσκέλν ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο livetrack24 Leonardo Live. Σα βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα είλαη: Δύθνιε ζηελ ρξήζε Μηθξή θαη ειαθξηά Μεγάιε αθξίβεηα GPS (SIRF 3 chip) ηέιλεη ην ζηίγκα αλά 10 δεπηεξόιεπηα Οηθνλνκηθή ζηελ ρξήζε, κε ηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ην θόζηνο είλαη 2 3 ιεπηά ηνπ επξώ αλά ώξα ιεηηνπξγίαο Γηάξθεηα κπαηαξίαο 8 ώξεο θαη δπλαηόηεηα αληαιιαθηηθήο θηελήο κπαηαξίαο από Nokia Γνθηκαζκέλε ιύζε

4 ειίδα 4 από 19 πζθεπή Παξειθόκελα Η ζπζθεπαζία πεξηιακβάλεη: Σελ ζπζθεπή Δπαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία ιηζίνπ 1100 mah ηύπνπ Nokia BL-5C Φνξηηζηή Φνξηηζηή απηνθηλήηνπ Καιώδην USB θνξηηζηή ( δελ ζπλδέεηαη ζηνλ H/Y) Αδηάβξνρε ζήθε Λνπξάθη

5 ειίδα 5 από 19 Λεηηνπξγία πζθεπήο Κόθθηλν LED έλδεημε κπαηαξίαο Αλακκέλν βεζηό Flash (θάζε 0.1 δεπηεξόιεπην) Flash (αλακκέλν γηα 1 δεπηεξόιεπην θαη ζβπζηό γηα 2 δεπηεξόιεπηα) Φνξηίδεη Η ζπζθεπή είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο ή έρεη ηειεηώζεη ε θόξηηζε Σειεηώλεη ε κπαηαξία ε θαλνληθή ιεηηνπξγία

6 Blue LED - indicating GPS status Αλακκέλν Flash (θάζε 0.1 δεπηεξόιεπην) Flash (αλακκέλν γηα 0,1 δεπηεξόιεπην θαη ζβεζηό γηα 2,9 δεπηεξόιεπηα) Flash (αλακκέλν γηα 1 δεπηεξόιεπην θαη ζβεζηό γηα 2 δεπηεξόιεπηα) Έρεη παηεζεί θάπνην θνπκπί ειίδα 6 από 19 Η ζπζθεπή μεθηλάεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο, απηό δηαξθεί δεπηεξόιεπηα ζην άλνηγκα ηεο ζπζθεπήο Δπαξθέο ζήκα GPS Γελ ππάξρεη ζήκα GPS Green LED - indicating GSM status Αλακκέλν Flash (θάζε 0.1 δεπηεξόιεπην) Flash (αλακκέλν γηα 0,1 δεπηεξόιεπην θαη ζβεζηό γηα 2,9 δεπηεξόιεπηα) Flashi (αλακκέλν γηα 1 δεπηεξόιεπην θαη ζβεζηό γηα 2 δεπηεξόιεπηα) Δίλαη ζε εμέιημε κηα εηζεξρόκελε ή εμεξρόκελε θιήζε Η ζπζθεπή μεθηλάεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο, απηό δηαξθεί δεπηεξόιεπηα ζην άλνηγκα ηεο ζπζθεπήο Η ζπζθεπή ζηέιλεη κε επηηπρία ζηνηρεία ζην livetrack24.com Τπάξρεη πξόβιεκα ζηελ ζύλδεζε κε ην δίθηπν ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ή κε ηελ θάξηα SIM Κνπκπί On/Off Γηα άλνηγκα θιείζηκν ηεο ζπζθεπήο. Πξέπεη λα ην θξαηήζεηε παηεκέλν γηα 4-5 δεπηεξόιεπηα (εκπεηξηθά κεηξώληαο γξήγνξα κέρξη ην 15) Κνπκπί SOS Παηήζηε ην 3 θνξέο ζπλερόκελα γηα λα ζεκαηνδνηήζεηε κηα θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο. Παηήζηε ην γηα λα απαληήζεηε ζε κηα εηζεξρόκελε θιήζε Παηήζηε ην θαηά ηελ δηάξθεηα ζπλνκηιίαο γηα λα απμήζεηε ηελ έληαζε Κνπκπί B Παηήζηε ην 3 θνξέο ζπλερόκελα γηα λα ζεκαηνδνηήζεηε νκαιό ηεξκαηηζκό ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζαο Παηήζηε ην γηα λα απνξξίςεηε κηα εηζεξρόκελε θιήζε, λα αθπξώζεηε κηα θιήζε ή λα νινθιεξώζεηε ηελ ζπλνκηιία ζαο Κνπκπί C Παηήζηε ην γηα λα θαιέζεηε ηνλ αξηζκό πνπ έρεηε πξνγξακκαηίζεη Παηήζηε ην θαηά ηελ δηάξθεηα ζπλνκηιίαο γηα λα κεηώζεηε ηελ έληαζε

7 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Hardware GSM module embedded GSM 900/1800/1900Mhz embedded GSM 850/900/1800/1900Mhz and GPRS TCP/UDP GPS Chipset latest GPS SiRF-Star III chipset GPS Sensitivity -158Db GPS Frequency L1, MHz C/A Code MHz chip rate Channels 20 channel all-in-view tracking Position Accuracy 10 meters, 2D RMS Velocity Accuracy 0.1 m/s Time Accuracy 1 us synchronized to GPS time Default datum WGS-84 Reacquisition 0.1 sec., average Hot start 1 sec., average Warm start 38 sec., average Cold start 42 sec., average Altitude Limit 18,000 meters (60,000 feet) max. Velocity Limit 515 meters/second (1000 knots) max. Acceleration Limit Less than 4g Jerk Limit 20 m/sec Other Operating temperature -25 to 65 C Humidity 5% to 95% Non-condensing Dimension 76 mm Υ 44mm Υ 20 mmυ 13mm Voltage Rechargeable and replaceable 1200 mah battery (3.7V), 5V for charging input. Charging connector DC 5V (USB port) Standby time Over 60 hours LED 3 LEDs showing Power, GPS and GSM status, And other operation status. KEY SOS Emergency key, quick dial key B, quick dial key C,power key ειίδα 7 από 19 ΜΠΑΣΑΡΙΑ Δπαλαθνξηηδόκελε ιηζηνπ ρσξίο θαηλόκελν κλήκεο 1100 mah Υξόλνο πιήξεο θόξηηζεο : 4 ώξεο Ο ηύπνο ηεο κπαηαξίαο εηλαη NOKIA BL-5C θαη είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηήηαη ζηα παξαθάησ θηλεηά ηεο λόθηα: 1100, 1101, 1110, 1112, 1200, 1208, 1209, 1650, 2300, 2600, 2610, 2626, 3120, 3660, 5130 XpressMusic, 6030, 6085, 6086, 6230, 6230i, 6267, 6270, 6555, 6600, 6600 Fold, 6600 Slide, 6630, 6670, 6680, c6, N70, N71, N72, N91

8 ειίδα 8 από 19 ΕΙΑΓΩΓΗ ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΚΑΙ SIM H θάξηα SIM πξέπεη λα κπεη ζε έλα θαλνληθό ηειέθωλν ΠΡΙΝ ηελ ρξήζε θαη λα απελεξγνπνηεζεί ην λα δεηάεη θωδηθό κε ην άλνηγκα ηνπ ηειεθώλνπ Απηό πξέπεη λα γίλεη ηελ ΜΟΝΟ πξώηε θνξά, κεηά ε SIM κέλεη γηα πάληα κέζα ζηελ ζπζθεπή. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Παηάκε ην θνπκπί Οn/off γηα πεξίπνπ 3-5 δεπηεξόιεπηα κέρξη λα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ ην πξάζηλν θαη κπιε ιακπάθη καδί. Σνπνζεηήζηε ηελ ζπζθεπή κε ηξόπν πνπ λα κελ κπνξεί λα παηεζεί ηπραία θάπνην από ηα θνπκπηά ην ηέινο γηα πξηλ ηελ θιείζεηε παηήζηε 3 θνξέο ην θνπκπί Β αλ δελ ππάξρεη θάπνην πξόβιεκα ή 3 θνξέο ην θνπκπί Ο αλ ππάξρεη θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Σα 3 παηήκαηα ηνπ θνπκπηνύ πξέπεη λα γίλνληαη κε δηαθνξά 1-2 δεπηεξόιεπηα κεηαμύ ηνπο θαη ακέζσο κεηά θιείλεηε ηελ ζπζθεπή παηώληαο παξαηεηακέλα ην θνπκπί On/Off

9 ειίδα 9 από 19 ΕΝΣΟΛΕ Μ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΚΕΤΗ Ρύζκηζε γηα δηάθνξεο εηαηξίεο θηλεηήο Εηαηξεία Cosmote Vodafone Wind Q Cyta - θύπξνο SMS W000000,011,internet W000000,011,internet.vodafone.gr W000000,011,gint.b-online.gr W000000,011,myq W000000,011,internet Αιιαγή θωδηθνύ απν ην livetrack24.com Όηαλ αιιάμνπκε ηνλ θσδηθό καο ζην livetrack24.com αιιάδεη θαη ην LiveBox TrackerID (ζηελ εηθόλα ην λνύκεξν 2) πξέπεη λα ζηεηινπκε Μ ζηελ ζπζθεπή σο εμήο W000000,010,TRACKERID πρ W000000,010,

10 ειίδα 10 από 19 Standard Ρςθμίζειρ για ηο Livetrack24 W000000,012, ,997 W000000,013,2 W000000,014,1 Δεν σπειάζεηαι να ηιρ αλλάξοςμε!!!! ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΛΙΣΑ ΕΝΣΟΛΩΝ Μ ΗΜΕΙΩΗ: Δεν σπειάζεηαι να ηιρ αλλάξοςμε, πιθανή αλλαγή ηοςρ μποπεί να αποηπέτει ηην ζυζηή λειηοςπγία ηηρ ζςζκεςήρ. ΗΜΕΙΩΗ: ****** είναι ο κυδικόρ ηηρ ζςζκεςήρ, και είναι απσικά ηο Πεπιγπαθή Ενηολή Παπαηηπήζειρ Get current location W******,000 Get current location of LiveBox24 Change user s password W******,001,###### ****** is old password ###### is new password Set interval for automatic timed report Set preset phone number for SOS button Set low power alert When LiveBox24 voltage is lower than the preset value, it will send one low power alert to the SOS preset number. W******,002,XXX W******,003,F,P,T W******,004,X XXX is the interval in minute. If XXX=000 it will stop tracking F=0, to turn off this function; F=1, only sending SMS; F=2, only calling preset phone number; F=3, both SMS and calling (default) P=1, set a authorized number for SOS button P=2, set a authorized number for B P=3, set a authorized number for C T: Preset phone number. Max. 16 digits X (voltage preset value) =0, to turn off this function =1, <3.3V send SMS alert =2, <3.4V send SMS alert =3, <3.5V send SMS alert (default ) =4, <3.6V send SMS alert =5, <3.7V send SMS alert Set over speed alert When LiveBox24 speeds higher than the preset value, it will send one over speed alert to the SOS preset number. Set Geo-fence alert When LiveBox24 moves out of preset scope, it will send one Geo-fence SMS to the W******,005,XX XX (the preset value of speed) =00, to turn off this function =[01, 20] (unit: 10Km/h) For example, W000000,005,08, it will sent alert when it is over 80Km/h W******,006,XX XX ( preset distance to original place ) =00, to turn off this function =01, 30m =02, 50m =03, 100m

11 SOS preset number. Extend Settings =04, 200m =05, 300m =06, 500m =07, 1000m =08, 2000m ειίδα 11 από 19 W******,008,ABCDEFG### A=0, turn off the function of sending an SMS location report to the authorized phone number when it makes a call to LiveBox24. A=1, turn on the function of sending an SMS location report to the authorized phone number when it makes a call to LiveBox24. B=0, location data of NMEA 0183 GPRMC will be interpreted into normal text for easy reading. For example: Longitude = 114 degree - 04 cent second Latitude = 22 degree -32 cent second B=1, location data complies with NMEA 0183 GPRMC protocol. For example: $GPRMC, ,V, ,N, ,E,0.00,0.00,050805,*00 C=0, turn off the function to automatically hang up an incoming call. C=1, turn on the function to automatically hang up an incoming call after 4-5 rings. D=0, Turn off the function of sending an SMS when LiveBox24 is turned on. D=1, Turn on the function of sending an SMS to SOS number when LiveBox24 is turned on. E=0, reserved E=1, LiveBox24 shuts down automatically when the power voltage lower than 3V. F=0, Turn off the alert when LiveBox24 enters GPS blind area. F=1, Turn on the alert when LiveBox24 enters GPS blind area. SMS is to be sent to SOS number Presetting by SMS for GPRS tracking (Ensure that your SIM card supports GPRS connection prior to setting) Set ID for LiveBox24 W******,010,ID Tracker ID must not over 14 digits. Set APN W******,011,APN,APN Name, APN Password If no APN name and password required, just insert APN only; APN defaulted as CMNET ;

12 ειίδα 12 από 19 APN+APN name + password not over 39 characters. Set IP Address and Port W******,012,IP, Port IP: xxx.xxx.xxx.xxx Port: [1,65534] Enable GPRS Tracking Function Set Time Interval for Sending GPRS Packet Set sleep mode for saving power Set power saving mode when LiveBox24 is inactive (In power saving mode, GPS stops working. GSM enters standby mode and stop sending out message until it is activated by an SMS or an incoming call) Set phone number for wiretapping W******,013,X W******,014,XXXXX X=0, turn off GPRS tracking (default); X=1, enable TCP X=2, enable UDP XXXXX should be in five digitals and in unit of 10 seconds. XXXXX=00000, to turn off this function; XXXXX=00001~65535, time interval for sending GPRS packet and in unit of 10 seconds. For more information regarding GPRS settings please refer to <GPRS Communication Protocol> W******,021,XX### W******,026,XX W******,030,T XX=00 turn off sleep mode XX=01 sleep mode XX=02 deep sleep mode ### is the ending character XX=00, to turn off this function XX=01~99, to set this function. It is in unit of minute. Example: If XX=10, LiveBox24 will enter power saving mode after it is immobile for 10 minutes. T is the telephone number for wiretapping and max. 16 digits Set time zone difference W******,032,T T=0, to turn off this function T=[1, 65535] to set time difference in minute to GMT. Default value is GMT For those ahead of GMT, just input the time difference in minute directly. For example, W000000,032,120 - is required for those behind GMT. For example, W000000,032,-120. Set character for SOS alert Get version and serial number W******,033,P,Char P is the button number. P=1, 2, or 3. message P=1, SOS button P=2, Call B P=3, Call C Char is the character in SOS message and max 32 characters W******,600 Get IMEI W******,601 To get IMEI To get version and serial number of current firmware

13 ειίδα 13 από 19 Λεηηνπξγίεο κέζω ηνπ livetrack24.com Ο ινγαξηαζκόο ζαο Σα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία: Όλνκα, επώλπκν, θαη ηει λνύκεξν ΓΔΝ εκθαλίδνληαη ζε θακία πεξίπησζε δεκόζηα είλαη κόλν γηα ρξήζε από ην ζύζηεκα. Γεκόζηα εκθαλίδεηαη ην username ζαο 1. Γώζηε ην πξαγκαηηθό ζαο λνύκεξν, ώζηε ηα Μ πνπ ζα ζηείιεηε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο λα εκθαληζηνύλ ζηνλ παξαιήπηε όηη έξρνληαη από εζάο. 2. Απηόο είλαη ν θσδηθόο ζαο γηα ηελ ξύζκηζε ηεο ζπζθεπήο LiveBox24 Αλ αιιάμεηε ηνλ θωδηθό πξόζβαζεο ζαο ζην livetrack24.com ην LiveBox TrackerID αιιάδεη θαη ε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα επαλαπξνγξακκαηηζηεί. Γηα Οδεγίεο δείηε παξαπάλω ζηελ ελόηεηα Λεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο 3. Ο θσδηθόο κε ην λ νπνίν κπνξείηε λα θάλεηε δηάθνξεο ελέξγεηεο κέζσ Μ, ρσξίο ηελ ρξήζε ππνινγηζηή, πρ λα αιιάμεηε ην πξνθίι ρξήζεο ζαο, ή λα δεηήζεηε ηελ αλαθνξά ζέζεο ελόο άιινπ ρξήζηε λα ζαο απνζηαιεί κε Μ ζην θηλεηό ζαο.

14 ειίδα 14 από 19 Εηζαγωγή επαθώλ θαη απνζηνιή SMS 1. Δπηιέγνπκε ην θνπκπί Phonebook - Δπαθέο 2. Δηζάγνπκε ην λνύκεξν ρσξίο θελά 3. Δηζάγνπκε ην όλνκα ηεο επαθήο 4. Παηάκε Add to phonebook, ζα εκθαληζηεί κήλπκα επηηπρνύο εηζαγσγήο ηεο λέαο επαθήο ζηνλ θαηάινγν. Δπίζεο κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε νκάδεο από επαθέο επηιέγνληαο Group of Phone Numbers Έηζη έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα ζηέιλνπκε καδηθά Μ Σσξα κπνξνύκε λα ζηείινπκε θαλνληθά Μ ζε νπνηαδήπνηε επαθή καο ή νκάδα επαθώλ

15 ειίδα 15 από 19 Σν θόζηνο γηα θάζε Μ είλαη 7 ιεπηά ελώ πξνο αξηζκνύο θνζκνηέ είλαη ην δηπιάζην, 14 ιεπηά. Σν Μ όηαλ θηάζεη ζην θηλεηνύ ηνπ παξαιήπηε ζα θαίλεηαη όηη ήξζε από ηνλ απνζηνιέα Livetrack24 Γηα λα θαίλεηαη όηη ην Μ είλαη από ην λνύκεξν καο πξέπεη λα νινθιεξώζνπκε ηελ δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ηνπ ηει καο αξηζκνύ. Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία νπνηνδήπνηε Μ ζηέιλεηε είηε άκεζα είηε σο απνηέιεζκα ελόο Alert ζα θαίλεηαη ζηνλ παξαιήπηε όηη ήξζε από ην θηλεηό ζαο. Σν ππόινηπν ησλ δηαζέζηκσλ κνλάδσλ Μ θαίλεηαη αλά πάζα ζηηγκή είηε ζηελ νζόλε ησλ επαθώλ καο είηε ζην Αξρείν Μ ( Sms history ). Δπίζεο ζε απηή ηελ νζόλε εκθαλίδνληαη όια ηα Μ πνπ έρνπκε ζηείιεη κε ηελ θαηάζηαζε επίδνζήο ηνπ θαζώο θαη ην θόζηνο ηνπο.

16 ειίδα 16 από 19 Δεκηνπξγία Alerts Όηαλ παηώληαο 3 θνξέο είηε ην Β είηε ην SOS ζεκαηνδνηήζνπκε ην ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζαο ηόηε ην ζύζηεκα κπνξεί λα ζηείιεη απηόκαηα SMS ζε ηειέθσλα πνπ έρεηε από πξηλ νξίζεη. 1. Δπηιέγνπκε ζε πνηεο πεξηπηώζεηο ζα ελεξγνπνηεζεί ε απνζηνιή SMS. Μπνξνύκε λα νξίζνπκε πνιιαπιά Alerts ώζηε αλά πεξίπησζε λα ζηέιλεη ην ζύζηεκα SMS ζε δηαθνξεηηθνύο παξαιήπηεο 2. Πξνζζέηνπκε ηειέθσλα από ηηο θαηαρσξεκέλεο επαθέο καο ή θαη νκάδεο επαθώλ γηα καδηθή απνζηνιή 3. Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε θαη έλα δηθό καο ζύληνκν κήλπκα ην νπνίν ζα απνζηαιεί καδί κε ηηο ζπληεηαγκέλεο καο θαη ην πξνεπηιεγκέλν κήλπκα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνπο παξαιήπηεο 4. Γίλνπκε έλα όλνκα ζην Alert γηα λα ην μερσξίδνπκε 5. Παηάκε Add this New Alert γηα λα ην ελεξγνπνηήζνπκε.

17 ειίδα 17 από 19 Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα ην ζύζηεκα απαληάεη Inserted OK Έρνπκε επίζεο ηελ δπλαηόηεηα λα δνθηκάζνπκε ην Alarm κε ηελ επηινγή Test Alarm. Σν SMS πνπ ζα απνζηαιεί ζα έρεη όκσο ηελ έλδεημε This is TEST

18 ειίδα 18 από 19 Πξνθίι ρξήζεο Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα νξίδνπκε ηνλ ηύπν ηεο δξαζηεξηόηεηαο καο θαζώο θαη ην αιεμίπησην καο ή ηνλ εμνπιηζκό. Απηό γίλεηαη κέζα απν ηα πξνθίι Παξαθάησ βιέπνπκε ηελ εηθόλα ελνο λένπ πξνθίι.

19 ειίδα 19 από 19 Οη πιεξνθνξίεο ζην (1) είλαη γηα ην πσο ζα θαίλεηαη ε δξαζηεξηόηεηα ζην livetrack24.com Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα ζην ηέινο ηεο πηήζεο λα ππνβάιιεηαη απηόκαηα ε πηήζε ζην Leonardo ηνπ sky.gr (ή θαη ζε θάπνηνλ άιιν server Leonardo θαη κε). Αλ ζέινπκε θάηη ηέηνην επηιέγνπκε Leonardo XC sky.gr θαη δίλνπκε ηα ζηνηρεία καο username θαη password γηα ην sky.gr Σα πεδία Comments θαη Relevant Url ηα αθήλνπκε θελά Όηαλ έρνπκε πνιιά πξνθίι (βι εηθόλα) ππάξρεη έλα πνπ είλαη ην ελεξγό. Μπνξνύκε λα αιιάδνπκε ην ελεξγό πξνθίι κέζα από ην livetrack24.com (πρ πξηλ πακε γηα πηήζε ελεξγνπνηνύκε ην PG. Δλαιιαθηηθά αλ δελ έρνπκε ππνινγηζηή θαη ζέινπκε λα αιιάμνπκε ην ελεξγό πξνθίι έρνπκε 2 ηξόπνπο. 1) Μέζσ θηλεηνύ κε ζύλδεζε Internet λα αλνίμνπκε ηελ ζρεηηθή δηεύζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη δίπια ζην πξνθίι πνπ ζέινπκε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θείκελν Use this link to activate this profile 2) ηέιλνληαο έλα απιό SMS ζην κε ην θείκελν πνπ καο εκθαλίδεηαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε πάληα βέβαηα γηα ην πξνθίι πνπ καο ελδηαθέξεη λα ελεξγνπνηήζνπκε

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι ηο CISCO IOU; Προαπαιηούμενες γνώζεις για ηο Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι ηο CISCO IOU; Προαπαιηούμενες γνώζεις για ηο Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΝΕΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ GPS-911R ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ - ΥΠΕΡΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ GOOGLE MAPS!!! Ισχυουν για πωλησεις µετα τις 15 Νοεµβρη 2008 1) Tοποθετουµε την µπαταρια στην συσκευη και την φορτιζουµε µεσω της θυρας

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Telephony (BBT) Home

Broadband Telephony (BBT) Home 1 Broadband Telephony (BBT) Home Θέκαηα Δπξπδσληθή Σειεθσλία Πεξηγξαθή BBT Home Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Γπλαηόηεηεο BBT Home Αδπλακίεο BBT Home Δζσηεξηθή Καισδίσζε Δκπεηξία θαη Γλώζε Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ ηξηπιήο ηερλνινγίαο / Triple technology outdoor detector Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα