ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου εγγράφου Ανακοινώσεις την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Εταιρειών μας στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.» την επωνυμία «ΕΛΤΕΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.» Εταιρειών, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑ ΛΥΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ Α.Ε.Ε.».. 5 την επωνυμία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ΓΑΛΙΑΤΣΑ ΤΟΣ ΑΒΕΕ»... 6 επωνυμία «ΑΦΟΙ Φ. ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙ ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και δ.τ. «KARELIAS TRANS» την επωνυμία «ATLACOLL Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και δ.τ. «ΚΟΛΕΣ ΑΤΛΑΣ ATLACOLL» την επωνυμία «ATLACOLL Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και δ.τ. «ΚΟΛΕΣ ΑΤΛΑΣ ATLACOLL» την επωνυμία «HOWAT ΓΙΑΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙ ΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «HOWAT ΑΒΕΕ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΥΒΟΪΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕΝΤΕΚΑ Ε.Π.Ε.» Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙ ΜΕΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ Kήρυξη ανίσχυρου εγγράφου. Με την υπ αριθμόν 8410/2009 απόφαση του Μονο μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κηρύχθηκε ανίσχυρη η τραπεζική επιταγή με αρ της Τράπεζας με την επωνυμία «MARIN EGNATIA Α.Ε.» από τον με αριθμό λογαριασμό της εταιρείας «ΚΡΙΣΑ ΑΕ». Η πληρεξούσια δικηγόρος ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ ΣΕΡΓΑΚΗ ANAKOINΩΣΕΙΣ (2) επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕ ΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων (1)

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 4452/2010 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Τμή μα Εκούσιας Δικαιοδοσίας με την οποία διορίσθηκε ως εκκαθαριστής ασφαλιστικής εκκαθάρισης της τελούσας σε ασφαλιστική εκκαθάριση Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και με Α.Μ.Α.Ε /05/Β/86/69, ο Αναστάσιος Μπέγιογλου του Δημητρίου, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη 3, μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ Α.Ε.). Αθήνα, 1 Ιουλίου 2010 Με εντολή Υφυπουργού ΠΑΝ. ΣΠΛΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (3) επω νυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ ΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.». Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Την Τρίτη 29 Μαΐου 2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας Πρόσκληση για τη σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιου σίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Α.Ε.», ως εξής: Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «Εταιρεία Αξι οποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπι στημίου Ιωαννίνων» σε Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση στις και ώρα 13:00 στην αίθουσα Συνεδριών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που βρίσκεται στο κτίριο Διοίκησης του Πανεπιστημίου στην Πανεπιστημιούπολη Δουρούτη Ιωαννίνων 2ος όροφος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα: 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την 9η Εταιρική Χρήση ( ). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων της Εταιρείας, δηλαδή του Ισολογισμού, του Λογ/σμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Δι άθεσης Αποτελεσμάτων της 9ης εταιρικής χρήσεως ( ), μετά του Προσαρτήματος και της Έκθεσης Ελέγχου των Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 9ης Εταιρικής Χρήσεως ( ). 4. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρω ματικών τους για τον έλεγχο και το κλείσιμο της 10ης Εταιρικής Χρήσεως ( ). 5. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ., στο Διευθύνοντα Σύμ βουλο και στο Γραμματέα του Δ.Σ. για την 9η Εταιρική Χρήση ( ) και προέγκριση αυτών για την 10η Εταιρική χρήση ( ). 6. Καθορισμός του ποσοστού επί των εισπράξεων για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της Εταιρείας για την 10η Εταιρική Χρήση ( ), σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Καταστατικού. 7. Προτάσεις Ανακοινώσεις. Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετέχει στην ετή σια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήπο τε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυ χόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού (Π.Δ. 264/2001 ΦΕΚ 190/ ) οι αρμοδιότητες της Γε νικής Συνέλευσης της Εταιρείας ασκούνται από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας εκφράζεται με μία (1) Μετοχή που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μαρούσι, 12 Ιουλίου 2010 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ (4) επωνυμία «ΕΛΤΕΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΤΕ ΠΕ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 08/06/2010 από φαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 24/06/2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΤΕΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.» και ΑΡΜΑΕ 40783/03/ Β/98/20(2007), με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ως εξής: 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Σάμου 12 με ΑΔΤ ΑΗ , ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κάτοι κος Αθήνας οδός Λαζαράδων 18 με ΑΔΤ Λ , ως Αντιπρόεδορς Δ.Σ. 3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός Λέσβου 4, ΑΔΤ ΑΕ ως Μέλος. 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, κάτοικος Σπάτων Αττικής οδός Ν. Κουντουριώτου 5 με ΑΔΤ ΑΑ , ως Μέλος. 5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κάτοι κος Δάσους Χαϊδαρίου Αττικής οδός Βάθειας 12, ΑΔΤ Ξ , ως Μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μονοετής και λήγει την Η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ως εξής: Α) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευ θύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Γεώργιο Ε. Δεληγιώργη κάτοικο Χαλανδρίου (Σάμου 12), Α.Δ.Τ. ΑΗ075714/ /

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Τ.Α. Χαλανδρίου και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριο Β. Μπαρτζώκα, κάτοικο Αθηνών (Λαζαράδων 18), Α.Δ.Τ. Λ034405/ /ΚΖ Παρ. Ασφ. Αθηνών, ενεργούντες από κοινού, ανατίθενται οι ακό λουθες αναγραφόμενες εξουσίες: 1. Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαρι ασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα, ως και η σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων, από ημεδαπές και αλλο δαπές Τράπεζες και Εταιρείες, ως και η υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, ανάληψη τούτων και χρησιμοποίηση τούτων εξ ονόμα τος και για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως επίσης και η κίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα. 2. Η υπογραφή των απαιτουμένων συμβάσεων για τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της Εταιρείας. 3. Η κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας, η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού και η μεταφορά χρημά των από τους πάσης φύσεως λογαριασμούς της εται ρείας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 4. Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκικών συμβολαίων κ.λ.π. και γενικά πάσης φύσεως Συμβολαιογραφικών πράξεων. 5. Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών δι καστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, ενώπιον πά σης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγών, αιτήσεων, μηνύ σεων, προσφυγών, ανακοπών, τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, αιτήσεων αναστολής και επανασυζη τήσεως, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κ.λ.π. περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελε γκτικού Συνεδρίου κ.λ.π. προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξε ως σχετιζόμενης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές. Β) Οι ως άνω Γεώργιος Δεληγιώργης και Δημήτριος Μπαρτζώκας ενεργούντες από κοινού δικαιούνται ακόμα να αναθέτουν με έγγραφη εντολή τους την ενάσκηση οποιασδήποτε των ανωτέρω 1 5 εξουσιών τους σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα. Γ) Στους Γεώργιο Δεληγιώργη, Πρόεδρο του Διοι κητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και Δημήτριο Μπαρτζώκα, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντες ατομικά ο κάθε ένας, παράλληλα και ανεξάρτητα, παρέχονται τα εξής καθήκοντα. 1. Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, διασαφήσεων ή άλλων εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, υλικών, πρώτων υλών, μηχανημάτων, εμπορευμάτων και κάθε είδους αγαθών ως και οποιωνδήποτε εγγράφων, αναφορών, αιτήσεων, υπευθύνων δηλώσεων, που απευ θύνονται προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελη τήρια, τις Τράπεζες και προς οποιαδήποτε Δημοσία Υπηρεσία ή Οργανισμό, σχετικών με την έκδοση και υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων, διασαφήσεων ή άλλων εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής όλων των ανωτέρω ειδών. 2. Η υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημοσία Αρχή, Υπη ρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία. 3. Η υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσι κό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Δή μων και Κοινοτήτων, Εταιρειών, Τραπεζών, Οργανισμών πάσης φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Ταμείων κ.λ.π. οποιασδήποτε περί οποιουδήποτε αντικειμένου σύμβαση, όπως π.χ. ενοχική ή εμπράγματη, ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή, και η σύναψη οποιασδήποτε μονομε ρούς δικαιοπραξίας και γενικά οποιασδήποτε πράξεως ή δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή, περί οποιου δήποτε γενικά αντικειμένου και η υπογραφή παντός άλλου εγγράφου. 4. Η υπογραφή των απαιτουμένων εκάστοτε δηλώσε ων προς το Υπουργείο Εμπορίου (Διεύθυνση Σημάτων) για την κατάθεση των σημάτων προς διάκριση των προϊόντων της εταιρείας υπογράφων και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο. 5. Η υπογραφή αντιγράφων ή αποσπασμάτων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενι κών Συνελεύσεων προς υποβολή σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία. 6. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης Αγο ρανομικής Αρχής ή Αγορανομικών Δικαστηρίων παντός βαθμού για οποιοδήποτε ζήτημα, το οποίο ήθελε προ κύψει αναφορικά προς τη συμμόρφωση ή μη προς τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα, ή των, σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων Αγορανομικών διατάξεων δικαιού μενος ειδικά για τα ανωτέρω θέματα είτε μόνος του είτε δια διοριζομένων από αυτόν δικηγόρων να ενεργεί οτιδήποτε και να ασκεί οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο εναντίον πράξεων Αρχών ή δικαστικών απο φάσεων που θα εκδοθούν εις βάρος της Εταιρείας. Δ) Στους Γεώργιο Δεληγιώργη, Πρόεδρο του Διοικητι κού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρεί ας, Δημήτριο Μπαρτζώκα, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιωάννη Συρινίδη του Κων/νου, κάτοικο Δάσους Χαϊδαρίου (Βάθειας 12), Α.Δ.Τ. Ξ220604/ΕΤΑ Πει ραιώς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντες ατομικά ο κάθε ένας, ανεξάρτητα και παράλληλα πα ρέχονται τα εξής καθήκοντα: 1. Η διαπραγμάτευση και υπογραφή με τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), την Δημόσια Επιχείρη ση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), την Ε.Υ.Δ.Α.Π. και οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη Εταιρεία, Υπηρεσία ή Οργανισμό, των αντιστοίχων συμβάσεων για την εγκατάσταση και πα ροχή τηλεφωνικών, τηλεγραφικών και τηλετυπικών συν δέσεων, ηλεκτρικού ρεύματος, υδροδοτήσεων κ.λ.π. και στα Γραφεία της Εταιρείας (Λ. Μεγαρίδος 124, Ασπρό πυργος) ή σε οποιαδήποτε άλλα που μπορεί αυτή να εγκατασταθεί, υπογράφοντες και υποβάλλοντες ακόμα και όλα τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα (όπως αιτή σεις, δηλώσεις κάθε είδους και αυτές του Ν. 1599/86, τριπλότυπα πληρωμών ή εισπράξεων κ.λ.π.). 2. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης Αρμό

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ διας Διοικητικής, Φορολογικής, Αστυνομικής, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο ήθελε προκύψει σχετικά με την κίνηση των πάσης φύσεως αυ τοκινήτων της εταιρείας, την μεταφορά του απασχολού μένου στην Εταιρεία προσωπικού ή των προϊόντων της Εταιρείας, όπως επίσης και με την έκδοση και παράδοση κατά περίπτωση στους οδηγούς των αυτοκινήτων της Εταιρείας, κάθε εγγράφου απαιτουμένου. 3. Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον πάσης Αρ μόδιας Διοικητικής Φορολογικής, Αστυνομικής, Δικαστι κής ή άλλης Αρχής, για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο ήθελε προκύψει σχετικά με τη συλλογή και διακίνηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. 4. Η υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται για την εισαγωγή από το εξωτερικό κάθε είδους εμπορευ μάτων, υλικών, μηχανημάτων κ.λ.π. ειδών και που απευ θύνεται προς οποιαδήποτε Δημόσια ή Διοικητική Αρχή, την Τράπεζα της Ελλάδος, τις Εμπορικές Τράπεζες, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ειδικώτερα δε να υπογράφει σχετικές Υπευθύνους Δηλώσεις του Ν. 1599/86 και αιτήσεις για τη χορήγηση εγκρίσεων εισαγωγής των ανωτέρω ειδών και γενικά η υπογραφή κάθε άλλου είδους εγγράφου που απαιτείται για την από μέρους της Εταιρείας εισαγωγή εμπορευμάτων, υλικών, μηχανημάτων κ.λ.π. στο εξωτερικό. Ε) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Ε. Δεληγιώργη, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Δημήτριο Β. Μπαρτζώκα και στο Μέλος του Δ.Σ. Ιωάννη Συρινίδη, ενεργούντες από κοινού δύο από αυτούς, ανατίθενται οι ακόλουθες εξουσίες: 1. Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών ή συναλλαγ ματικών προς κατάθεση σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η ανάληψη Ταχυδρομικών επιταγών και η υπογραφή των σχετικών αποδείξεων. 2. Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς πλη ρωμή προμηθευτών και αντιπροσώπων και φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας. 3. Η μεταφορά χρημάτων της εταιρείας από λογαρια σμό σε λογαριασμό Τραπέζης και η ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε Τράπεζα από πάσης φύσεως λογαρι ασμούς της εταιρείας. 4. Η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Εταιρειών, Οργανισμών, οποι ασδήποτε μορφής, Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων και Δημοσίων Υπηρεσιών γενικά. ΣΤ) Στους Γεώργιο Δεληγιώργη, Πρόεδρο του Δι οικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Δημήτριο Μπαρτζώκα, Αντιπρόεδρο του Δι οικητικού Συμβουλίου, Εμμανουήλ Νιώτη του Νικολάου, κάτοικο Ασπροπύργου (Ιωάννου Προδρόμου 23 Ε ), Α.Δ.Τ. Τ045241/ /Α.Τ. Κερατσινίου και Ηλία Δεσινιώτη του Δημητρίου, κάτοικο Καλαμαριάς Θεσ/νίκης (Αχιλλέως 5), Α.Δ.Τ. Ρ812395/ /Τ.Α. Πύργου ενεργούντες ατομικά ο κάθε ένας, παράλληλα και ανεξάρτητα παρέχονται τα εξής καθήκοντα: Η συμμετοχή σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς δια γωνισμούς του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δη μοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμων και Κοινοτήτων ως και Οργανισμών και Εταιρειών πάσης μορφής, για την προμήθεια αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, οποιαδήποτε ποσότητας ή/και για την ανάδειξη εργολάβου εργασι ών διαχειρίσεως αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και η υπογραφή των αντιστοίχων σχετικών συμβάσεων σε περίπτωση κατακύρωσης στην εταιρεία μας και όλων των απαιτουμένων εγγράφων (όπως αιτήσεις, δηλώσεις κάθε φύσεως και του Ν. 1599/86, τριπλότυπα πληρωμών και εισπράξεων κ.λ.π.). Ζ) Στους Γεώργιο Δεληγιώργη, Πρόεδρο του Διοικητι κού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρεί ας, Δημήτριο Μπαρτζώκα, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και στην Μαρία Ελένη Θεοδωρουλάκη του Λάμπρου, κάτοικο Φιλοθέης (οδός Καλλιγά αρ. 62) κά τοχο του υπ αριθμ. ΑΒ / /Τ.Α. Φιλοθέης, ενεργούντες ατομικά ο κάθε ένας, παράλληλα και ανε ξάρτητα, παρέχονται τα εξής καθήκοντα: 1. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Ιδρύ ματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Δικαστηρίων παντός βαθμού για οποιοδήποτε ζήτημα, το οποίο ήθελε προκύψει αναφορικά προς τη συμμόρφωση ή μη προς τις διατάξεις περί κοινωνικής ασφαλίσεως δικαιούμενος ειδικά για τα ανωτέρω θέματα είτε μόνος του είτε δια διοριζομένων από αυτόν δικηγόρων να ενεργεί οτιδήπο τε και να ασκεί οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο εναντίον πράξεων Αρχών ή δικαστικών αποφάσε ων που θα εκδοθούν εις βάρος της Εταιρείας. 2. Η υπογραφή όλων των εγγράφων καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας, αναγγελίες προσλήψεων, έγγρα φα συμβάσεων εργασίας, καταστάσεις προσωπικού, επι στολές που αφορούν θέματα προσωπικού σε αρμόδιες αρχές, πιστοποιητικά εργασίας και έγγραφα εσωτερι κής κυκλοφορίας υπογράφοντες ακόμη και κάθε άλλο απαιτούμενο έγγραφο (όπως αιτήσεις, δηλώσεις κάθε είδους και αυτές του Ν. 1599/96, τριπλότυπα πληρωμών και εισπράξεων κ.λπ.). Η) Στους Γεώργιο Δεληγιώργη, Πρόεδρο του Διοικητι κού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρεί ας, Δημήτριο Μπαρτζώκα Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Ιωάννη Συρινίδη Μέλος τους Διοικητικού Συμβολίου και στην Ελένη Μαρία Θεοδωρουλάκη, όπως υπογράφουν, ενεργούντες από κοινού δύο από αυτούς, για έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών ως και η μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό τραπέζης προς πληρωμή: α) των εν γένει αποδοχών του προσωπικού της εταιρείας, ήτοι μισθών, επιδομάτων, υπερωριών, δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων, μονίμων αποζημιώσεων κ.λπ., β) ασφαλιστικών ταμείων (Ι.Κ.Α., ΤΣΜΕΔΕ κλπ.), ανεξαρτήτως ποσού. Θ) Στο Μέλος του Δ.Σ. Ιωάννη Συρινίδη, και στην Αλεξάνδρα Πρίσκου του Δημητρίου, κάτοικο Μεγάρων (Ξενοφώντος 33), Α.Δ.Τ. Ρ543547/Α.Τ. Μεγάρων/ ενεργούντες ατομικά, ο καθένας όπως εισπράττουν χρή ματα για λογαριασμό της εταιρείας από το Ταμείο Πα ρακαταθηκών και δανείων από επιστροφή εγγυητικών. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης ορίσθηκαν για τη χρήση 2010 οι κατωτέρω ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας «MOORE STEPHENS» ως εξής: Τακτικός: ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. Ο15811.

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Αναπληρωματικός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. Ο Από το παραπάνω πρακτικό της Γ.Σ. προκύπτει επίσης ότι μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η Α.Ε. με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» με έδρα τον Ασπρόπυργο Ατ τικής (Λεωφ. Μεγαρίδος 124). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκαν: το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31/12/2009. Ελευσίνα, 2 Ιουλίου 2010 ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ (5) ρειών, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ Α.Ε.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 12/2/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ Α.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου Α.Ε /03/Β/01/68, με το οποίο καθορίσθη κε ειδική εκπροσώπηση για οπισθογράφηση επιταγών, αξιογράφων και άλλων μέσων πληρωμής ως εξής: Ειδικά για την οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγ ματικών και εν γένει αξιογράφων ή/και άλλων μέσων πληρωμής, ανεξαρτήτως ποσού και υπό τον όρο ότι προορίζονται για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, η εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του: ο εκκαθαριστής της εταιρείας Σταύρος Γατόπουλος του Νικολάου, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου 59 61, κάτοχος του ΑΔΤ. ΑΒ /2006 και ΑΦΜ της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής. Ελευσίνα, 6 Ιουλίου 2010 ΑΘΑΝ. ΜΑΚΡΗΣ (6) επωνυμία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΑΒΕΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΑΒΕΕ» και αριθμό Μητρώου 21176/03/Β/90/20. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31/12/ ) Το από 30/06/2009 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρή σης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: 1. ΤΖΑΡΙΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε ΒΕΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε Αναπληρωματικοί: 1. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ με αριθμό μητρώου Ο.Ε Ελευσίνα, 30 Ιουνίου 2010 Η Διευθύντρια κ.α.α. ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ (7) επω νυμία «ΑΦΟΙ Φ. ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και δ.τ. «KARELIAS TRANS». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Φ. ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και δ.τ. «KARELIAS TRANS» και αριθμό Μητρώου 32483/03/ Β/94/68(2002). 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 1/7/ /6/ ) Το από 16/11/2009 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης 1/7/ /6/2010, οι εξής: Τακτικοί: 1. ΚΑΛΕΜΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΝΑΡΛΗ ΣΟΦΙΑ με αριθμό μητρώου Ο.Ε Αναπληρωματικοί: 1. ΝΤΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού Ελευσίνα, 6 Ιουλίου 2010 ΑΘΑΝ. ΜΑΚΡΗΣ

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (8) επω νυμία «ATLACOLL Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορι κή Εταιρεία» και δ.τ. «ΚΟΛΕΣ ΑΤΛΑΣ ATLACOLL». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ATLACOLL Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και δ.τ. «ΚΟΛΕΣ ΑΤΛΑΣ ATLACOLL» και με αριθμό Μητρώου 15041/03/Β/86/24(1997), με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξη σης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ κατα βλητέο με μετρητά, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 30/12/2009. Ελευσίνα, 30 Ιουνίου 2010 Η Διευθύντρια κ.α.α. ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ (9) επω νυμία «ATLACOLL Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορι κή Εταιρεία» και δ.τ. «ΚΟΛΕΣ ΑΤΛΑΣ ATLACOLL». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ATLACOLL Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και δ.τ. «ΚΟΛΕΣ ΑΤΛΑΣ ATLA COLL» και με αριθμό Μητρώου 15041/03/Β/86/24(1997), με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ, καταβλητέο με κεφαλαιοποίηση κερδών και μετρητά, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 10/12/2009. Ελευσίνα, 30 Ιουνίου 2010 Η Διευθύντρια κ.α.α. ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ (10) επωνυμία «HOWAT ΓΙΑΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩ ΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «HOWAT ΑΒΕΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 29/5/2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HOWAT ΓΙΑΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «HO WAT ΑΒΕΕ» και με αριθμό Μητρώου 31562/03/Β/94/78, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,25 ευρώ, με μετρητά, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 29/01/2010. Ελευσίνα, 2 Ιουλίου 2010 ΑΘΑΝ. ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (11) Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΕΥΒΟΪΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ «ΕΝΤΕΚΑ Ε.Π.Ε.». Με το υπ αριθμ. 2830/2010 συμβόλαιο της συμβο λαιογράφου Χαλκίδας Ευτυχίας Καραστάθη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτο δικείου Χαλκίδας την με αριθμό 39, το σύνολο των εταίρων της άνω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, με κοινή συμφωνία τους, αποφάσισαν την λύση της ως άνω εταιρείας, ορίζοντας ως εκκαθαριστή τον εκ των εταίρων Κλεάνθη Δρακίδη, κάτοικο Χαλκίδας. Χαλκίδα, 1 Ιουλίου 2010 Ο Εκκαθαριστής (υπογραφή) (12) Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΜΕΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Δια του υπ αριθμ. 20,652/ συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ρόδου Δημήτρη Γιώρτσου που κατα τέθηκε στο Πρωτοδικείο Ρόδου με αριθμό 4/2001 λύεται η Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙ ΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΜΕΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» καθ όσον το στάδιο της εκκαθάρισης περατώθηκε. Ρόδος, 31 Μαρτίου 2001

7

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3697 8 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7066 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 532 23 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι στο Δήμο Αγίου Γεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 122 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 8 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 84. Αναδιοργάνωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τε λωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα