ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για ιαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ) τίθενται σε ηµόσια ιαβούλευση προκειµένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόµενους τυχόν παρατηρήσεις µέχρι 10/02/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) 1. Τα Επικίνδυνα Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικά (ΕΑΑΜ) θα συλλέγονται χωριστά. Η συλλογή των ΕΑΑΜ θα γίνεται από το προσωπικό του Νοσοκοµείου, σε ειδικούς υποδοχείς σύµφωνα µε την ΚΥΑ / και τα Παραρτήµατα αυτής. Για τη συσκευασία των ΕΑΑΜ εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εµπορεύµατα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τις Οδικές Μεταφορές (Accord European relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route ADR), του ιεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών (International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods code ΙΜΟ/IMDG), του Κανονισµού για τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων (RID), της ιεθνούς Ένωσης Αεροµεταφορών (International Air Transport Association-IATA) και του ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization ICAO). Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόµηση των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθµό UN. Οι συσκευασίες θα φέρουν κατάλληλη σήµανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. 2. Ενδεικτικά, τα ΕΑΑΜ δύνανται να συλλέγονται σε σακούλες κατάλληλου πάχους, που δεν σχίζονται εύκολα. Στην περίπτωση που η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται µε τη µέθοδο της αποστείρωσης αυτά θα τοποθετούνται σε σακούλες (πλην PVC) κίτρινου χρώµατος, ενώ σε περίπτωση διαχείρισης µε τη µέθοδο της αποτέφρωσης, αυτά τοποθετούνται σε σακούλες κόκκινου χρώµατος και στη συνέχεια σε ειδικούς περιέκτες (ενδεικτικά τύπου Hospital box), ίδιου χρώµατος, χωρητικότητας Lt. Επίσης, εξωτερικά του χαρτοκυτίου θα τοποθετείται πλαστική σακούλα (πλην PVC) αντίστοιχου χρώµατος, που θα περικλείει το χαρτοκυτίο. 3. Η διάθεση των περιεκτών (σακούλες χαρτοκυτία) είναι ευθύνη του Αναδόχου και θα είναι µιας χρήσεως, κατάλληλων για το είδος διαχείρισης σύµφωνα µε την ΚΥΑ (ΦΕΚ1537/Β /2012). Τα ΕΑΥΜ θα συσκευάζονται από το Νοσοκοµείο σε σακούλες κατάλληλου πάχους, που θα αποτελούν τον πρώτο (εσωτερικό) υποδοχέα συσκευασίας ή σε χαρτοκυτία που φέρουν διπλή σακούλα (εσωτερική και εξωτερική). Οι σακούλες µεγάλου βάρους θα συσκευάζονται και σε δεύτερη πλαστική σακούλα. 4. Η διάθεση των υποδοχέων για τη χωριστή συλλογή των αιχµηρών αποβλήτων είναι ευθύνη του Νοσοκοµείου. Τα αιχµηρά αντικείµενα (σύριγγες µίας χρήσεως µε ενσωµατωµένη τη βελόνα, βελόνες, µαχαιρίδια, λάµες, κ.α) συλλέγονται σε υψηλής πυκνότητας σχεδιασµένους, αδιάτρητους, αυτόκλειστους, σκληρούς, πλαστικούς υποδοχείς (πλην PVC), µε καπάκι ειδικού τύπου που κλείνει µε ασφάλεια. Ο υποδοχέας των αιχµηρών θα κλείνει όταν θα έχει γεµίσει κατά τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου του. Το χρώµα τους θα πρέπει να είναι ανάλογο µε τη µέθοδο επεξεργασίας των αποβλήτων. Εάν ο υποδοχέας των αιχµηρών πρόκειται να αποτεφρωθεί θα τοποθετείται σε κόκκινο περιέκτη (ενδεικτικά τύπου hospital box) µε τα άλλα απόβλητα υψηλού κινδύνου. Εάν ο υποδοχέας των αιχµηρών πρόκειται να υποστεί αποστείρωση, θα τοποθετείται σε κίτρινο περιέκτη. 5. Τα απόβλητα από την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και µικροβιολογικών βιοχηµικών εξετάσεων (πλάκες, τριβλία, καλλιέργειας και άλλα µέσα που έχουν µολυνθεί από παθογόνους παράγοντες) θα συλλέγονται είτε σε κόκκινες είτε σε κίτρινες σακούλες και µπορούν να υποστούν επεξεργασία αντίστοιχα είτε µε τη µέθοδο της αποτέφρωσης είτε µε τη µέθοδο της αποστείρωσης, αρκεί να περιέχουν µόνο κάποιο µολυσµατικό παράγοντα και να µην περιέχουν κάποιο χηµικό αντιδραστήριο ή διαλύτη. Εάν περιέχουν κάποιο χηµικό αντιδραστήριο ή διαλύτη τότε θα συλλέγονται σε κόκκινες σακούλες. 6. Τα ΕΑΑΜ συλλέγονται πλησίον του τόπου παραγωγής τους. Απαγορεύεται η διαδικασία εκκένωσης και επαναλαµβανόµενης πλήρωσης του υποδοχέα. Η πλήρωση των υποδοχέων δεν πρέπει να ξεπερνά τα τρία τέταρτα (¾) του συνολικού τους όγκου. ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ)

2 1. Η χωριστή συλλογή των ΜΕΑ και ΑΕΑ θα γίνεται σε µικρούς υποδοχείς κατάλληλου υλικού (πλην PVC), χωρητικότητας lit. Το υλικό των υποδοχέων να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις µηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα δεν θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ αιτίας του οποίου µπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασµένα επικίνδυνα απόβλητα. Για τη συσκευασία των ΜΕΑ και ΑΕΑ εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του Εθνικού και Κοινοτικού ικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εµπορεύµατα και οι οποίες βασίζονται σε απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID, IATA, ICAO. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόµηση των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθµό UN. Οι συσκευασίες να φέρουν κατάλληλη σήµανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. 2. Τα ληγµένα ή άχρηστα φάρµακα, κυτταροστατικά ή µη θα τοποθετούνται σε ειδικό περιέκτη και παραδίδονται σε αδειοδοτηµένους συλλέκτες µεταφορείς ΕΑ για περαιτέρω διαχείριση. 3. Απόβλητα από ογκολογικά, παθολογικά και άλλα τµήµατα όπου γίνονται χηµειοθεραπείες (χρησιµοποιηµένες συσκευασίες ορών µε κυτταροστατικά φάρµακα από ασθενείς στους οποίους εφαρµόζεται χηµειοθεραπεία) συλλέγονται σε κόκκινους περιέκτες και οδηγούνται προς αποτέφρωση. 4. Οι ιστοί, τα όργανα και τα ανθρώπινα µέλη οδηγούνται προς αποτέφρωση, αφού πρώτα υποστούν τεµαχισµό ώστε να µην είναι αναγνωρίσιµα. Τα ανθρώπινα µέλη συλλέγονται σε κόκκινες σακούλες-περιέκτες και αποθηκεύονται σε ψυκτικούς θαλάµους µέχρι να οδηγηθούν προς αποτέφρωση ή ενταφιασµό. 5. Επικίνδυνα χηµικά απόβλητα και απόβλητα µε υψηλό περιεχόµενο υδραργύρου ή καδµίου θα τοποθετούνται ξεχωριστά κατά είδος σε ειδικούς ανθεκτικούς, στεγανούς περιέκτες. Η ταυτότητα των ουσιών αναγράφεται πάντα ευδιάκριτα έξω από τον περιέκτη. Επικίνδυνα χηµικά απόβλητα διαφορετικών τύπων δεν πρέπει ποτέ να αναµειγνύονται. 6. Τα χαλασµένα πιεσόµετρα υδραργυρικής στήλης, οι φθαρµένοι θώρακες µόλυβδου και ο κατεστραµµένος ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός συλλέγονται χωριστά κατά είδος σε κατάλληλους περιέκτες (π.χ. πλαστικούς, µεταλλικούς) και σύµφωνα µε τις οδηγίες των προµηθευτών ή τα εγχειρίδια λειτουργίας. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΑΥΜ 1. Τα ΕΑΥΜ θα συσκευάζονται στο Νοσοκοµείο σε σακούλες κατασκευασµένες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατάλληλου πάχους (τουλάχιστον 1,5 mm). Οι σακούλες ελαφρού βάρους µπορούν να κλείσουν µε δέσιµο του λαιµού της σακούλας. Οι σακούλες µεγάλου βάρους θα συσκευάζονται και σε δεύτερη πλαστική σακούλα και θα σφραγίζονται µε ετικέτα του τύπου self-locking. 2. Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή των Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑ) (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) τα οποία προορίζονται για αποτέφρωση, πρέπει να είναι µιας χρήσεως, κόκκινου χρώµατος, κατάλληλου πάχους και υλικού, µη παραµορφωµένες για ασφαλή µεταφορά, κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη µεταφορά τους, να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωση τους να µην παράγονται επικίνδυνα αέρια, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις ADR, IMDG, RID µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως συσκευασία ΕΑ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) προς αποτέφρωση ένας στεγανός περιέκτης τύπου Hospital box µε ενσωµατωµένη σακούλα (πλην PVC) ανάλογου χρώµατος, και ενσωµατωµένο έλασµα για σφράγισµα του περιεχόµενου. Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν µεταφέρεται. Μεταξύ του περιέκτη και της σακούλας πρέπει να παρεµβάλλεται κατάλληλο απορροφητικό υλικό. Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι σε επαρκή ποσότητα, ώστε να απορροφά τυχόν διαφυγές υγρών αποβλήτων. Ο περιέκτης πρέπει να κλείνει µε τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγµα του µετά το κλείσιµο του. Τα hospital boxes και οι λοιπές συσκευασίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη µεταφορά να είναι κατάλληλα κατά UN, να έχουν το διεθνές σύµβολο και την αντίστοιχη σήµανση του µολυσµατικού ή/και επικίνδυνου, ανάλογα µε την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, να αναγράφουν την κλάση και τον αριθµό UN ως προς την επικινδυνότητά τους και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ), να φέρουν ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο µελάνι και να αναγράφουν: ηµεροµηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαµος/τµήµα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισµό αποβλήτων. Οι παραπάνω πληροφορίες, για λόγους ιχνηλασιµότητας πρέπει να µπορούν να αναγνωσθούν ηλεκτρονικά µε αυτόµατη, αλλά και µοναδική αναγνώριση σε πραγµατικό χρόνο. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει στην προσφορά του να περιγράψει τον τρόπο που καλύπτει τη συγκεκριµένη προδιαγραφή. 3. Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή των ΕΑΑΜ, τα οποία προορίζονται προς αποστείρωση, πρέπει να είναι µιας χρήσεως, αδιαφανείς, κίτρινου χρώµατος, ανθεκτικές στις θερµοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση, ανθεκτικές κατά τη µεταφορά, να έχουν το διεθνές σύµβολο και την αντίστοιχη σήµανση του µολυσµατικού, ανάλογα µε την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, να αναγράφουν την κλάση και τον αριθµό UN ως προς την επικινδυνότητά τους, να φέρουν ευκρινώς τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικά (ΕΑΑΜ)», να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, να φέρουν ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο µελάνι και να αναγράφουν: ηµεροµηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαµος/τµήµα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισµό αποβλήτων. Οι παραπάνω πληροφορίες, για λόγους ιχνηλασιµότητας πρέπει να µπορούν να αναγνωσθούν ηλεκτρονικά µε αυτόµατη, αλλά και µοναδική αναγνώριση σε πραγµατικό χρόνο. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει στην προσφορά του να περιγράψει τον τρόπο που καλύπτει τη συγκεκριµένη προδιαγραφή. Ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις ADR, IMDG, RID µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως συσκευασία ΕΑΑΜ προς

3 αποστείρωση ένας στεγανός περιέκτης τύπου Hospital box µε ενσωµατωµένη σακούλα (πλην PVC) ανάλογου χρώµατος, και ενσωµατωµένο έλασµα για σφράγισµα του περιεχόµενου. Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν µεταφέρεται και να κλείνει µε τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγµά του µετά το κλείσιµό του. 4. Οι υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή αιχµηρών αποβλήτων πρέπει να είναι µίας χρήσεως, άκαµπτοι, αδιάτρητοι, αδιαφανείς, υψηλής πυκνότητας, αδιαπέραστοι από την υγρασία, µη παραµορφωµένοι για ασφαλή µεταφορά, να είναι κατάλληλοι κατά UN, µε το διεθνές σύµβολο του µολυσµατικού και επικίνδυνου και την αντίστοιχη σήµανση, ανάλογα µε την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, να χαρακτηρίζονται µε τον όρο «Αιχµηρά Απόβλητα», να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C), φιλικοί προς το περιβάλλον, µε ειδική διάταξη οπής υποδοχής, να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, ώστε µετά την πλήρωση τους και το κλείσιµο του περιέκτη να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων µικροοργανισµών και να τοποθετούνται σε δευτερογενείς περιέκτες αναλόγου χρώµατος µε τη µέθοδο επεξεργασίας που θα ακολουθήσει. 5. Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή ΑΕΑ τα οποία προορίζονται προς διαχείριση σε εξειδικευµένες εγκαταστάσεις, λόγω της αδυναµίας επεξεργασίας τους στις εγκαταστάσεις της Υ.Μ (π.χ. απόβλητα µε µεγαλύτερη του 1% περιεκτικότητα σε αλογονούχες ενώσεις που απαιτούν ειδικές συνθήκες αποτέφρωσης), πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: Βαρέλια ή µπιτόνια από πλαστικό ή αλουµίνιο ή άλλες συσκευασίες από ισοδύναµο υλικό, τα οποία βασίζονται στις απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID, και ICAD, να είναι µιας χρήσεως, πράσινου ή άλλου χρώµατος, να έχουν το διεθνές σύµβολο του επικίνδυνου και την αντίστοιχη σήµανση, ανάλογα µε την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, να χαρακτηρίζονται µε τον όρο «Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)», να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην PVC), µη παραµορφωµένα για ασφαλή µεταφορά, κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη µεταφορά τους, κατά την αποτέφρωση τους να µην παράγονται επικίνδυνα αέρια, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, να φέρουν ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο µελάνι και να αναγράφουν: ηµεροµηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαµος / τµήµα/ εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισµό αποβλήτων. 6. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να παρέχει όλους τους κατάλληλους και πιστοποιηµένους υποδοχείς κίτρινου χρώµατος (προς αποστείρωση) ή κόκκινου (προς αποτέφρωση), ανάλογα µε την επεξεργασία που θα ακολουθήσει, οι οποίοι θα αποτελούν τον δευτερογενή περιέκτη της συσκευασίας των ΕΑΑΜ. Ειδικά για τα ΕΑΑΜ θα µπορούν οι δευτερογενείς συσκευασίες να είναι, είτε µίας χρήσης (ενδεικτικά τύπου Hospital Box των Lt), είτε πολλαπλών χρήσεων (π.χ. τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι) που θα διατίθενται για την εκτέλεση του έργου συλλογής- µεταφοράς από τον ανάδοχο, δίχως πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση. Οι κάδοι θα είναι πιστοποιηµένοι κατά ADR, να µην έχουν υποστεί βλάβη (καταπόνηση, φθορά, θραύση) και να έχουν υποστεί σχολαστικό καθαρισµό και απολύµανση από τον ανάδοχο µετά από κάθε χρήση λαµβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ , τα οποία πρέπει να λαµβάνει υπόψη ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος οφείλει να αναφέρει τη διαδικασία που θα ακολουθείται και τα µέσα που θα χρησιµοποιούνται και να καταθέσει τα σχετικά πιστοποιητικά ADR και ΕΛΟΤ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΑΥΜ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1. Η προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΥΜ θα πρέπει να γίνεται σε ψυκτικό θάλαµο κατάλληλων προδιαγραφών σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ /2012 (ΦΕΚ1537/2012) Παράρτηµα Ι, Κεφάλαιο 3. Η αποθήκευση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε θερµοκρασία 5 C, εντός της εγκατάστασης του Νοσοκοµείου και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των πέντε (5) ηµερών. Σε περίπτωση που η θερµοκρασία του ψυκτικού θαλάµου είναι µικρότερη των 0 0 C, ο χρόνος παραµονής των ΕΑΥΜ µπορεί να επεκταθεί σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία παραγωγής τους και για ποσότητες ΕΑΥΜ µικρότερες των 500 λίτρων. 2. Οι ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει να βρίσκονται σε σηµεία όπου υπάρχει δυνατότητα ευχερούς διακίνησης των οχηµάτων µεταφοράς των αποβλήτων. 3. Θα πρέπει να εφαρµόζεται επιµεληµένη και συµµετρική τοποθέτηση των περιεκτών. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΑΥΜ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1. Ο ανάδοχος θα ζυγίζει και θα καταγράφει την ποσότητα των ΕΑΥΜ, παρουσία Επιτροπής της Υγειονοµικής Μονάδας. 2. Η ζύγιση θα γίνεται µε ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία θα ενηµερώνει σε πραγµατικό χρόνο το σύστηµα καταγραφής που διαθέτει το όχηµα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συµπεριλαµβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. 3. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΕΑΥΜ από το Νοσοκοµείο θα διεξάγει έλεγχο µε κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Ελέγχεται ο κάθε περιέκτης χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί χαρτοκιβώτιο µε ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπόµενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου > 3 Χ 75 ραδιενέργεια περιβάλλοντος) το κιβώτιο δεν παραλαµβάνεται και επιστρέφεται στην Υ.Μ. Επίσης να εφαρµόζονται τα οριζόµενα από την ΕΕΑΕ και για κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΥΜ. 4. Η συλλογή των ΕΑΥΜ από τον ψυκτικό θάλαµο του Νοσοκοµείου και η τοποθέτηση τους στο όχηµα µεταφοράς να γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου.

4 5. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ /2012 {(ΦΕΚ1537/2012) Παράρτηµα Ι, Κεφάλαιο 6}, το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» συνοδεύει τα ΕΑΥΜ σε κάθε εργασία συλλογής και µεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ /2012. Το ανωτέρω έντυπο παρατίθεται στην παράγραφο 6.2 του Κεφαλαίου 6 του Παρατήµατος Ι της ΚΥΑ /2012 και έχει την ίδια µορφή µε το έντυπο αναγνώρισης του Κεφαλαίου 9 της ΚΥΑ 24944/1159/2006, λαµβάνοντας υπόψη και τα αναφερόµενα στο Νόµο 4042/2012. Για τη συµπλήρωσή του έντυπου αναγνώρισης ακολουθούνται τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 9 της ΚΥΑ 24944/1159/2006. Ο υπεύθυνος αποθήκευσης των ΕΑΥΜ της Υ.Μ και ο µεταφορέας συµπληρώνουν τα στοιχεία του έντυπου αναγνώρισης που τους αφορούν Ανεξάρτητα από τα απαιτούµενα από την κείµενη νοµοθεσία έντυπα, η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ποσότητες ΕΑΥΜ που παραδόθηκαν από την εκάστοτε Υ.Μ, παραδόθηκαν στην τελική µονάδα επεξεργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτή και η δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγµή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία, καθώς επίσης και για τα κωδικοποιηµένα πεδία του Εντύπου Αναγνώρισης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συµπεριλαµβάνει στην προσφορά του το σύστηµα που διαθέτει, ώστε να εξασφαλίζονται και να ελέγχονται οι απαιτήσεις αυτές σε πραγµατικό χρόνο. 6. Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα του ιατρικού αποβλήτου, εντός και εκτός Νοσοκοµείου σε πραγµατικό χρόνο. Η ιχνηλασιµότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, αποθήκευση, τελική επεξεργασία). Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συµπεριλαµβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. 7. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγµή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος να συµπεριλαµβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1. Για την µεταφορά των ΕΑΥΜ εκτός Νοσοκοµείου εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 1 παρ. 1.2 της ΚΥΑ 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. Κατά τη συλλογή και µεταφορά τους εκτός ΥΜ, τα ΕΑΥΜ πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 6. Για τις οδικές µεταφορές των ΕΑΥΜ εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην ADR. Ο οδηγός που εκτελεί τη µεταφορά πρέπει να είναι κάτοχος του ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των µεταφερόµενων υλικών. 2. Η συχνότητα φόρτωσης, από τον ψυκτικό θάλαµο του Νοσοκοµείου, θα είναι το ανώτερο κάθε 5 ήµερες και θα είναι ανάλογη µε τη χωρητικότητα του ψυκτικού θαλάµου. Η αποθήκευση και η συχνότητα φόρτωσης θα είναι σύµφωνη µε την ΚΥΑ /2012 (ΦΕΚ1537/2012) Παράρτηµα Ι, Κεφάλαιο 3}. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα της ΚΥΑ/146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β /2012). 3. Οι µέρες µεταφοράς των ΕΑΥΜ δεν θα περιλαµβάνουν Σάββατα, Κυριακές και επίσηµες αργίες του ελληνικού κράτους. Η αποκοµιδή θα γίνεται παρουσία του υπευθύνου του Νοσοκοµείου, σε συγκεκριµένες ώρες που θα ορίσει ο ίδιος. 4. Τα οχήµατα µεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/7 3 07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β 948). 5. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων πρόκειται να συνεργαστεί µε µεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση µέρους του έργου της µεταφοράς των αποβλήτων, τότε απαιτείται να κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της µεταξύ τους σύµβασης. 6. Ο ανάδοχος πρέπει για τη µεταφορά των νοσοκοµειακών αποβλήτων να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001: Ασφαλιστήριο συµβόλαιο του νόµιµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕΑΥΜ, µε ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζηµιών προς τρίτους και το περιβάλλον, όπως απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις. 8. Η τιµολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε µήνα ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης των δροµολογίων, κατόπιν συνεννόησης. 9. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκοµείου βαρύνουν τον ανάδοχο. 10. Το Νοσοκοµείο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εργολάβου, ο οποίος αναλαµβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. Καταθέτει επίσης ασφάλεια αστικής ευθύνης για τη σταθερή µονάδα επεξεργασίας των ΕΑΥΜ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ 1. Τα οχήµατα µεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρέπει να είναι κατάλληλα και εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προεδρικού ιατάγµατος 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται.

5 2. Να φέρουν κατάλληλη σήµανση, το διεθνές σήµα κινδύνου το οποίο να επιδεικνύεται σε εµφανές σηµείο. 3. Να είναι κατάλληλου µεγέθους σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. 4. Κατ ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης 8 ο C, να µη φέρουν µηχανισµό συµπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή µεταφορά, να µπορούν να πλένονται και να απολυµαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατοµική προστασία του οδηγού και των χειριστών. 5. Πιστοποιητικά ATP όπου θα πιστοποιείται η ικανότητα ψύξης των ψυκτικών µηχανηµάτων των φορτηγών ψυγείων (αριθµ. Α1/οικ/27683/2320, ΦΕΚ 948/ ). 6. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει διάφραγµα µεταξύ της καµπίνας του οδηγού και του σώµατος του οχήµατος που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης. 7. Να διαθέτουν σύστηµα καταγραφής των ποσοτήτων ΕΑΥΜ που εισάγονται και εξάγονται από αυτά, καθώς και σύστηµα διαχωρισµού των ΕΑΥΜ ανά Υ.Μ, ώστε η πληροφορία αυτή να είναι διαθέσιµη τη στιγµή παράδοσης αυτών στη µονάδα επεξεργασίας. 8. Να διαθέτουν κατάλληλο σύστηµα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει τη µη µετακίνηση του φορτίου κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του. 9. Να υπάρχει χωριστό διαµέρισµα για τον εξοπλισµό έκτακτης ανάγκης. 10. Να διαθέτουν στρογγυλεµένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή κατακράτησης υγρών διαρροών. 11. Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιµατισµό, εργαλεία και απολυµαντικό µαζί µε τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών. 12. Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων µε τις βάρδιες των µεταφορέων αποβλήτων. 13. Να µην χρησιµοποιούνται για µεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων. 14. Να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται µετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονοµική κατάσταση, και να τους επιδίδεται σχετική βεβαίωση απολύµανσης κατά την αποµάκρυνσή τους από τις εγκαταστάσεις των αποδεκτών. 15. Σε περίπτωση χρήσης των οχηµάτων µεταφοράς ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και για µεταφορά ΑΕΑ, να αποδεικνύεται ή να τεκµηριώνεται ότι αυτό είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις της ADR. Τήρηση µητρώου από τον υπεύθυνο δραστηριότητας συλλογής ή/και µεταφοράς Ετήσια έκθεση Ο υπεύθυνος συλλογής ή/και µεταφοράς ΕΑΥΜ οφείλει να τηρεί µητρώο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο 8 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 της ΚΥΑ Η ετήσια έκθεση περιλαµβάνει τουλάχιστον τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 1 παρ. 1.4 της ΚΥΑ 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΣΤΑΘΕΡΕΣ Η ΚΙΝΗΤΕΣ) Η µονάδα επεξεργασίας πρέπει να διαθέτει: 1.α) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις (ΠΠ ) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Α /2011) και την ΥΑ 1958/2012 όπως ισχύουν, και την ΚΥΑ (ΦΕΚ1537/Β /2012), 1.β) Άδεια λειτουργίας ως µονάδα επεξεργασίας ΕΑΑΜ, σε ισχύ, 1.γ) Να καταθέσει οποιεσδήποτε άλλες άδειες / εγκρίσεις σχετικών µε τη διαχείριση ΕΑΥΜ προβλέπεται να υπάρχουν για τις εταιρείες επεξεργασίας διάθεσης ΕΑΥΜ. 1.δ) Το προσωπικό του αναδόχου που λειτουργεί τη µονάδα επεξεργασίας να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, εξειδικευµένο και να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά που χορηγεί το Ελληνικό κράτος στις περιπτώσεις αυτές. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Οι τεχνικές προδιαγραφές εφαρµόζονται τόσο σε σταθερές όσο και σε κινητές µονάδες επεξεργασίας. Οι διαδικασίες αποστείρωσης ακολουθούν τα προβλεπόµενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ /00. Μετά την επεξεργασία τα απόβλητα πρέπει να είναι µη αναγνωρίσιµα. Τα είδη των αποβλήτων που δύναται να υποστούν επεξεργασία µε κάποια από τις τεχνολογίες που υπάγονται στις τεχνολογίες αποστείρωσης, καθορίζονται σύµφωνα µε τον Πίνακα Ι του παρόντος. Ως επιθυµητό επίπεδο αποστείρωσης υιοθετείται το επίπεδο ΙΙΙ όπως προτείνεται από το State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT) των ΗΠΑ. Για τις βλαστικές µορφές βακτηρίων (vegetative bacteria), τους µύκητες (fungi), τους λιπόφιλους/υδρόφιλους ιούς (lipophilic/hydrophilic viruses), τα παράσιτα (parasites) και τα µυκοβακτήρια (mycobacteria), η αποστείρωση πρέπει να επιτυγχάνεται σε επίπεδα 6 log10 ή µεγαλύτερα (99,9999% µείωση). Για τα σπόρια των B. stearothermophilus και B. Subtilis η αποστείρωση πρέπει να επιτυγχάνεται σε επίπεδα 4 log10 ή µεγαλύτερα (99,99% µείωση). Οι βιολογικοί δείκτες που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της χρησιµοποιούµενης µεθόδου πρέπει να ακολουθούν τα προβλεπόµενα στη σειρά προτύπων του ΕΛΟΤ αρ /07 (τεύχη 01 05). Πέραν των B. stearothermophilus και B. subtilis, δύναται επίσης να χρησιµοποιηθούν οι εξής µικροοργανισµοί δείκτες ανάλογα µε την περίπτωση:

6 Βλαστικές µορφές βακτηρίων Staphylococcus aureus (ATCC 6538) Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) Μύκητες Candida albicans (ATCC 18804) Penicillium chrysogenum (ATCC 24791) Aspergillus niger Ιοί Πόλιο 2 ή Πόλιο 3 MS 2 Βακτηριοφάγος (ATCC B1) Παράσιτα Ωοκύστες Cryptosporidium spp. Κύστες Giardia spp. Μυκοβακτήρια Mycobacterium terrae Mycobacterium phlei Mycobacterium bovis (ATCC 35743) Η µονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτει καταγραφικά συστήµατα µέτρησης και ελέγχου όλων των λειτουργιών (π.χ. θερµόµετρα, µανόµετρα, κ.α.) για την συνεχή καταγραφή της θερµοκρασίας, της πίεσης, του χρόνου παραµονής των αποβλήτων στη θερµοκρασία επεξεργασίας και γενικά όλων των παραµέτρων της διαδικασίας της αποστείρωσης. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρµόζει συγκεκριµένο διάγραµµα λειτουργίας της µονάδας στο οποίο να αναφέρεται η θερµοκρασία, η πίεση, οι αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, ο χρόνος παραµονής των αποβλήτων στη θερµοκρασία επεξεργασίας, η αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία και το µέγιστο φορτίο ανά κύκλο επεξεργασίας, καθώς και ότι άλλο προβλέπεται από την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ791/Β /2006) όπως εκάστοτε ισχύει και αποτελεί περιεχόµενο της ΜΠΕ, και την ΚΥΑ (ΦΕΚ1537/Β /2012). Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρµόζει έλεγχο και ηµερήσια καταγραφή σε κάθε κύκλο εργασίας του είδους και της ποσότητας των αποβλήτων προς επεξεργασία, των διαγραµµάτων θερµοκρασίας, της πίεσης και χρόνου παραµονής τους στη µέγιστη θερµοκρασία επεξεργασίας. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να πραγµατοποιεί ετήσιο έλεγχο των θερµοµέτρων, µανοµέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισµού. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρµόζει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ (κατηγοριοποίηση, ικανότητα καθαρισµού, ικανότητα αποστείρωσης, στεγανότητα διαρροών). Η ανάδοχος εταιρεία που συλλέγει - µεταφέρει ΕΑΥΜ, πρέπει να τηρεί χρονολογικά αρχεία µε τις ποσότητες, τη φύση, την προέλευση και, ανάλογα µε την περίπτωση, τον προορισµό, τη συχνότητα συλλογής, τον τρόπο µεταφοράς και τη µέθοδο επεξεργασίας που προβλέπονται για τα απόβλητα και διαθέτει τις εν λόγω πληροφορίες, κατόπιν αιτήµατος, στις αρµόδιες αρχές. Τα αρχεία για τα επικίνδυνα απόβλητα διατηρούνται επί τουλάχιστον τρία έτη. Ωστόσο, τα έντυπα αναγνώρισης τηρούνται επί τουλάχιστον δώδεκα µήνες. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης οφείλει να τηρεί Μητρώο για τα διαχειριζόµενα Ε.Α., το οποίο συµπληρώνεται ανά τρίµηνο και να συντάσσει ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 11 της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ383/Β /2006), και του άρθρου 11 και του Κεφαλαίου 8 στο Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ /2012 (ΦΕΚ1537/2012). Το περιεχόµενο του µητρώου καθορίζεται στο Κεφάλαιο 12 της ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ791/Β /2006). Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης οφείλει να τηρεί το αρχείο µε όλα τα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας (µητρώο) για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί βιβλία καθηµερινής λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης, µε βάση τα οποία καταρτίζεται ετήσια έκθεση. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγµή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συµπεριλαµβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. Οι µονάδες επεξεργασίας αποστείρωσης πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό µηχανολογικό εξοπλισµό για την επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) προκειµένου να µην παρεµποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισµού. Στην εγκατάσταση επεξεργασίας θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΥΜ µέχρι τρεις (3) ηµέρες σε θερµοκρασία 5 ο C σε κατάλληλους ψυκτικούς θαλάµους, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών είτε λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης, είτε λόγω βλάβης της µονάδας αποτέφρωσης ή αποστείρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο Γ.11 του Παραρτήµατος 3 της ΚΥΑ 37591/2031 (ΦΕΚ1419/Β /2003). Ο ανάδοχος να διαθέτει για τη συλλογή-µεταφορά- τυχόν προσωρινή αποθήκευση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), που προορίζονται για ή έχουν υποστεί αποστείρωση, άδεια από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας /νσης ΠΕ.ΧΩ. και σύµφωνη γνώµη της /νσης Υγείας της οικείας Περιφέρειας, εφόσον η µεταφορά γίνεται εντός της Περιφέρειας. Σε περίπτωση που η µεταφορά γίνεται σε περισσότερες από µια Περιφέρειες, η άδεια χορηγείται µε Κοινή Απόφαση

7 των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η αποστείρωση των ΕΑΑΜ να γίνει από κινητή µονάδα, εντός του χώρου της Υγειονοµικής Μονάδας (Νοσοκοµείου ή Κέντρου Υγείας), είναι η Υγειονοµική Μονάδα να διαθέτει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων πρόκειται να συνεργαστεί µε µεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση µέρους του έργου της µεταφοράς των αποβλήτων, τότε απαιτείται να κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της µεταξύ τους σύµβασης. Προϋποθέσεις για την εφαρµογή της µεθόδου Για την εφαρµογή της µεθόδου της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Ο ανάδοχος πρέπει να τεµαχίζει τα απόβλητα πριν την αποστείρωση τους, στον ίδιο χώρο που γίνεται η αποστείρωση, ώστε τα απόβλητα αυτά να µην είναι αναγνωρίσιµα γεγονός που συµβάλει στην αποτελεσµατικότητα της αποστείρωσης, αλλά και στη µείωση του όγκου τους. Οι διαστάσεις των τεµαχισµένων αποβλήτων να µην υπερβαίνουν τα 2 cm. 2. Τα εκπεµπόµενα απαέρια και τα παραγόµενα υγρά µετά την αποστείρωση θα πρέπει να αποµακρύνονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που δεν θα δηµιουργεί πρόβληµα στη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. 3. Οι σταθερές µονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ πρέπει να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ οι οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα διαµορφωµένου κτιριακού χώρου. 4. Να γίνεται απολύµανση των µέσων µε τα οποία µεταφέρονται τα απόβλητα και των αποθηκευτικών χώρων αυτών, λαµβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ Οι κινητές µονάδες θα επεξεργάζονται τα απόβλητα σε ειδικά καθορισµένους χώρους των ΥΜ, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδοµές (π.χ. δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης. θέση στάθµευσης της κινητής µονάδας, φωτισµό, σήµανση, εγκαταστάσεις πυρόσβεσης). 6. Η δειγµατοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσµατικότητα της αποστείρωσης γίνονται από εξειδικευµένο και διαπιστευµένο εργαστήριο. Το πρότυπο ελέγχου που ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ EN ISO ιαχείριση Αποβλήτων µετά την Αποστείρωση Το Νοσοκοµείο έχει την ευθύνη για το διαχωρισµό και την παράδοση των κατάλληλων ΕΑΑΜ σε µονάδες αποστείρωσης. Τα ΕΑΑΜ τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας είναι απόβλητα που προσοµοιάζουν µε τα οικιακά και διατίθενται σε ΧΥΤΑ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων. Τα επεξεργασµένα (αποστειρωµένα) σε σταθερές ή κινητές µονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ (Προτεινόµενοι κωδικοί ΕΚΑ: , ), τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώµατος. Εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εµφανώς και µε ανεξίτηλα γράµµατα αναγράφεται η φράση «Αποστειρωµένα ΕΑΑΜ», καθώς και η ονοµασία του φυσικού ή νοµικού προσώπου επεξεργασίας, η ονοµασία της ΥΜ και η ηµεροµηνία επεξεργασίας. Τα «Αποστειρωµένα ΕΑΑΜ», οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη µε ειδικό για το σκοπό αυτό όχηµα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. Ο φορέας παραλαβής των αποστειρωµένων ΕΑΑΜ ελέγχει τον φορέα επεξεργασίας για την αποτελεσµατικότητα της αποστείρωσης µε δειγµατοληπτικό έλεγχο των αποστειρωµένων ΕΑΑΜ που παραδίδονται για διάθεση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση 2003/33/ΕΚ. Επιπλέον, ο φορέας παραλαβής εφαρµόζει τα προβλεπόµενα από το Άρθρο 13 και το Παράρτηµα ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/ ) «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων», σχετικά µε τη διαδικασία και τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν ήταν επιτυχής η επεξεργασία, ο φορέας επεξεργασίας καταβάλλει στον φορέα διάθεσης των αποστειρωµένων ΕΑΑΜ το κόστος ελέγχου της αποτελεσµατικότητας της αποστείρωσης. Ο φορέας επεξεργασίας έχει την ευθύνη για την επίτευξη µικροβιακής µείωσης στα ΕΑΑΜ. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Μια εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΥΜ στελεχώνεται µε το αναγκαίο και εξειδικευµένο επιστηµονικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό, ώστε να λειτουργεί µε τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήµης και τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει να διαφυλάσσεται η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων σύµφωνα µε την ισχύουσα σχετική εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

8 Για την παραλαβή των αποβλήτων ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και στο εδάφιο του Κεφαλαίου 4 του Άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β 791). ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ε.Α Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας οφείλει να τηρεί µητρώο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο 8 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 της ΚΥΑ (1537/Β/ ). Η ετήσια έκθεση περιλαµβάνει τουλάχιστον τα προβλεπόµενα στην παράγραφο της ΚΥΑ 24944/1159/2006. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ Για την εφαρµογή της µεθόδου αυτής πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόµενα µέτρα, όροι, περιορισµοί και οριακές τιµές από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το Άρθρο 6 της ΚΥΑ 22912/1117/2005 «Μέτρα και όροι για τον περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» (ΦΕΚ 759/Β/2005), όπως εκάστοτε ισχύει. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στοιχεία Πιστοποιήσεων Ελέγχου σχετικά µε την τήρηση όλων των προτύπων που αναφέρονται στην Ελληνική Νοµοθεσία ΚΥΑ (ΦΕΚ1537/Β /2012), καθώς και της αποτεφρωτικής ικανότητας του εξοπλισµού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πρόσφατα στοιχεία αξιοπιστίας και αποτελεσµατικότητας της συγκεκριµένης προτεινόµενης εγκατάστασης επεξεργασίας των ΕΑΑΜ του έργου. Ο ανάδοχος συλλογής µεταφοράς πρέπει να παραδίδει τα απόβλητα για αποτέφρωση σε εγκεκριµένη, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, εγκατάσταση επεξεργασίας (να υπάρχει σύµβαση σε ισχύ) και να διαθέτει πρόσφατα στοιχεία αξιοπιστίας και αποτελεσµατικότητας της συγκεκριµένης προτεινόµενης εγκατάστασης επεξεργασίας των ΕΑΥΜ. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρµογή της µεθόδου (σχεδιασµός και συνθήκες λειτουργίας) των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης ΕΑ προβλέπονται στο Άρθρο 6 της ΚΥΑ 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον ισχύουν τα εξής: Οι θάλαµοι καύσεως θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα για τροφοδοτική δόση ίση τουλάχιστον µε το ένα δέκατο (1/10) της ωριαίας δυναµικότητας της εγκατάστασης. Το υλικό κατασκευής των θαλάµων καύσης και µετάκαυσης θα πρέπει να παρουσιάζει αντοχή σε διαβρωτικά απόβλητα ή αέρια και σε θερµικά σοκ. Η θερµοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά την αποτέφρωση των αποβλήτων να αυξάνεται µε ελεγχόµενο και οµοιογενή τρόπο και ακόµα και υπό τις δυσµενέστερες συνθήκες στους C, µετρούµενη στο εσωτερικό τοίχωµα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σηµείο του θαλάµου καύσης, για δύο δευτερόλεπτα. Εάν αποτεφρώνονται Ε.Α που περιέχουν πάνω από 1% αλογονούχων οργανικών ουσιών, εκφρασµένων σε χλώριο, η θερµοκρασία πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στους C επί δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Κάθε γραµµή αποτέφρωσης της µονάδας αποτέφρωσης πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε έναν τουλάχιστον εφεδρικό καυστήρα, που πρέπει να τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία µόλις η θερµοκρασία των καυσαερίων, µετά την τελευταία διοχέτευση του αέρα καύσης, κατέλθει κάτω από τους C ή τους C κατά περίπτωση. Οι εν λόγω καυστήρες χρησιµοποιούνται επίσης στις φάσεις εκκίνησης και διακοπής της διαδικασίας καύσης για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ελάχιστης θερµοκρασίας των C ή των C κατά περίπτωση σε όλη τη διάρκεια των ανωτέρω φάσεων και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόµη στο θάλαµο καύσης άκαυστα απόβλητα. Ισχύουν τα προβλεπόµενα της ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ759/Β /2005) όπως εκάστοτε ισχύει, και της ΚΥΑ (ΦΕΚ1537/Β /2012). Το άνοιγµα της εισόδου θα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλο ώστε να επιτρέπει τη φόρτωση πακεταρισµένων αποβλήτων. Η λειτουργία του καυστήρα θα πρέπει να επιβλέπεται και να ρυθµίζεται από µία κεντρική κονσόλα, µε συνεχή επίδειξη και καταγραφή των παραµέτρων λειτουργίας. Το σύστηµα τροφοδοσίας να είναι κατασκευασµένο κατά τρόπο ώστε να: απολυµαίνεται εύκολα, εµποδίζεται η χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης, παρεµποδίζεται η παραµόρφωση των δοχείων των αποβλήτων όπου αυτά χρησιµοποιούνται προ της εισόδου τους στο θάλαµο καύσεως. Οι φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 10 της ΚΥΑ 22912/1177/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς επίσης και τα ακόλουθα: Συγκεκριµένο διάγραµµα λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει θερµοκρασία αποτέφρωσης, χρόνο παραµονής των δηµιουργούµενων απαερίων στη συγκεκριµένη θερµοκρασία αποτέφρωσης, αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, µέγιστο φορτίο που µπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί ο συγκεκριµένος κατά περίπτωση εξοπλισµός. Έλεγχο και συνεχή καταγραφή της θερµοκρασίας των απαερίων στο θάλαµο καύσης και µετάκαυσης του αποτεφρωτήρα.

9 Ηµερήσια καταγραφή της ποσότητας των αποβλήτων που αποτεφρώθηκαν. Ετήσιο έλεγχο των θερµοµέτρων, µανοµέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισµού. Κατάρτιση σχεδίου αντιµετώπισης εκτάκτου ανάγκης τοποθετηµένο σε διακριτό σηµείο στο χώρο της εγκατάστασης επεξεργασίας των αποβλήτων. Πρόβλεψη αποθήκευσης των προς αποτέφρωση αποβλήτων, για 5 τουλάχιστον ηµέρες σε θερµοκρασία 5 ο C σε κατάλληλους χώρους, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 3, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών είτε λόγω βλάβης της µονάδας αποτέφρωσης, είτε λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης. Οι φορείς λειτουργίας της εγκατάστασης οφείλουν να τηρούν βιβλία καθηµερινής λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης. Με βάση τα βιβλία αυτά, καταρτίζεται ετήσια έκθεση. Οι µετρήσεις καταγράφονται στο βιβλίο λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης θεωρηµένο από την αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγµή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος ανάδοχος να συµπεριλάβει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. Η ετήσια έκθεση που καταρτίζουν οι φορείς λειτουργίας θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: Ποσότητες, κατηγορίες και κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που υπέστησαν επεξεργασία µε αποτέφρωση. Τόπος / χώρος διάθεσης των ξηρών υπολειµµάτων. Αποτελέσµατα των ειδικών ελέγχων και των µετρήσεων. Ειδικότερα συµβάντα (κυρίως αστοχίες) αντιµετώπιση των συµβάντων. Τα λεπτοµερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των στοιχείων των αναλύσεων και µετρήσεων των διενεργουµένων ελέγχων, της επεξεργασίας τους και της αξιολόγησής τους, καθώς και τα συνοδευτικά των φορτίων έγγραφα, φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 έτη στα γραφεία της εγκατάστασης. Αντίγραφο του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης παραδίδει ο Ανάδοχος στην εγκατάσταση επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, καθώς και στο φορέα υποδοχής για τελική διάθεση των υπολειµµάτων καύσης των επεξεργασµένων ΕΑΥΜ µε αποτέφρωση (ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΕΑ). Αντίγραφο του Εντύπου Αναγνώρισης παραδίδει ο Ανάδοχος και στο φορέα επεξεργασίας όπου οδηγούνται τα απόβλητα για αποτέφρωση, έτσι ώστε να µπορεί να ζητηθεί από την Υ.Μ, βεβαίωση παραλαβής της εκάστοτε ποσότητας προς επεξεργασία µετά την αποτέφρωση, ως επίσης σχετικό έντυπο του τελικού προϊόντος (βεβαίωση τελικής διάθεσης υπολειµµάτων καύσης ως η ισχύουσα κείµενη νοµοθεσία). Ατµοσφαιρικές Εκποµπές, Υγρά Απόβλητα και Υπολείµµατα Η δειγµατοληψία και η ανάλυση όλων των ρύπων, συµπεριλαµβανοµένων των διοξινών και των φουρανίων, καθώς και οι µετρήσεις µε µεθόδους αναφοράς για τη βαθµονόµηση των αυτόµατων συστηµάτων µετρήσεων, διεξάγονται όπως ορίζουν τα πρότυπα CEN. Εάν δεν υπάρχουν τα πρότυπα CEN, ισχύουν τα πρότυπα ISO, εθνικά ή διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν την παροχή δεδοµένων ισοδύναµης επιστηµονικής ποιότητας. Η χωροθέτηση των σηµείων δειγµατοληψίας ή µετρήσεων καθώς και ο προσδιορισµός των διαδικασιών δειγµατοληψίας και µετρήσεων, περιλαµβάνονται και αποτελούν αντικείµενο της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Τεχνικές Μετρήσεων Σχετικά µε τις τεχνικές µετρήσεων ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα ΙΙΙ της ΚΥΑ 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. Οριακές τιµές ατµοσφαιρικών εκποµπών Για τις οριακές τιµές ατµοσφαιρικών εκποµπών ισχύουν τα προβλεπόµενα στα άρθρα 7 και 11 και στο παράρτηµα V της ΚΥΑ 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. ιαχείριση υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρισµό των καυσαερίων Για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρισµό των καυσαερίων ισχύουν τα προβλεπόµενα στα άρθρα 8 και 11 και στο παράρτηµα IV της ΚΥΑ 22912/1117/2005 όπως εκάστοτε ισχύει. ιαχείριση υπολειµµάτων Για τα ξηρά υπολείµµατα ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, ισχύουν τα εξής: Τα ξηρά υπολείµµατα από την αποτέφρωση των αποβλήτων ανήκουν στην κατηγορία του ΕΚΑ, «απόβλητα από την καύση ή την πυρόλυση αποβλήτων» και κατατάσσονται σε εξαψήφιο κωδικό ΕΚΑ ανάλογα µε την σύσταση και την προέλευσή τους. Για την κατηγοριοποίηση των υπολειµµάτων πρέπει να διενεργούνται

10 δειγµατοληψίες και αναλύσεις για τον προσδιορισµό των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων καθώς και του ρυπογόνου φορτίου τους. Για τη δειγµατοληψία χρησιµοποιείται το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ «Χαρακτηρισµός αποβλήτων ειγµατοληψία αποβλήτων υλικών Πλαίσιο για την προετοιµασία και εφαρµογή ενός σχεδίου δειγµατοληψίας». Στις µονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων πραγµατοποιούνται µετρήσεις στα υπολείµµατα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 11 της ΚΥΑ 22912/1177/2005. Η διαχείριση που εφαρµόζεται εξαρτάται από την κατηγοριοποίηση των υπολειµµάτων ως επικίνδυνα ή µη επικίνδυνα. Αν η περαιτέρω διαχείριση αφορά διάθεση σε Χώρο Υγειονοµικής Ταφής, λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις της απόφασης 2003/33/ΕΚ «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ», όπως εκάστοτε ισχύουν. Αξιοποίηση Θερµικής Ενέργειας Σε κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων µε τη µέθοδο της αποτέφρωσης θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης της θερµικής ενέργειας π.χ. µέσω της παραγωγής θερµότητας, ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγής ατµού για βιοµηχανική χρήση ή της αστικής τηλεθέρµανσης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Μπάρλας Κων/νος 2. Λιαχοπούλου Αλεξάνδρα 3. Χατζοπούλου Κων/να

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο του έργου: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ), ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ & ΑΕΑ) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο του νοσοκομείου Σάμου και μεταφοράς τους σε μονάδα επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων. ΓΕΝΙΚΑ Η όλη διαχείριση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και

Διαβάστε περισσότερα

συνεννόησης, σύµφωνα πάντα µε την ΚΥΑ 146163/2012. Επειδή, λόγω της γεωγραφικής µας

συνεννόησης, σύµφωνα πάντα µε την ΚΥΑ 146163/2012. Επειδή, λόγω της γεωγραφικής µας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), από τους ψυκτικούς θαλάµους του ΓΝ Λασιθίου Οργ. Μον. Έδρας Αγ. Νικολάου, ΓΝ Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΣΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΣΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΣΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV 90524000-6 Στοιχεία αποστολέα:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επεξήγηση όρων ΥΜ Υγειονομική Μονάδα ΦΔ Φορέας Διαχείρισης ΥΔΑΥΜ Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Τελική ιάθεση) Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Τελική ιάθεση) Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Τελική ιάθεση) Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΜ: Υγειονοµική Μονάδα ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΜ: Απόβλητα Υγειονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ: Αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση νοσοκοµειακών αποβλήτων των : ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΚΙΛΑ

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ: Αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση νοσοκοµειακών αποβλήτων των : ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΚΙΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ιεύθυνση: Τέρµα Ερυθρού

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μ. Σπάρτης

Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μ. Σπάρτης Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μ. Σπάρτης 2 Μαΐου 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Επικίνδυνων Αποβλήτων (Υγειονομικών Μονάδων) Πίνακας περιεχομένων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός για τους 3 µήνες ,98 µε ΦΠΑ. Η απευθείας ανάθεση θα αρχίσει από την 01/04/2016.

Προϋπολογισµός για τους 3 µήνες ,98 µε ΦΠΑ. Η απευθείας ανάθεση θα αρχίσει από την 01/04/2016. Κηφισιά 15/03/2016 Αριθ. πρωτ.: 3731/16-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ελ. Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 Prom12@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 20/03/15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3360 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 20/03/15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3360 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 20/03/15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3360 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ Ταχ. Διευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (Ε.Α.Α.Μ.)

Ι) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (Ε.Α.Α.Μ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Ημερομηνία:31-1-17 Αριθ. πρωτ:1100 Θέμα: Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών και Σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προδιαγραφές αφορούν την διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ), των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), καθώς και των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Ανακοίνωση Υποβολής Σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και

Θέμα : Ανακοίνωση Υποβολής Σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και Θέμα : Ανακοίνωση Υποβολής Σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και Προτύπων για την : ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90524400-0). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 9188/2-3-16 ΦΟΡΕΑΣ: Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

1.Επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (εφεξής ΕΑΑΜ)

1.Επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (εφεξής ΕΑΑΜ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός 94.408,05 Τεχνικές Προδιαγραφές 1) ΣΥΛΛΟΓΗ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η συλλογή και ο διαχωρισμός των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (εφεξής ΕΑΥΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ υλλογή - υσκευασία Η συλλογή και ο διαχωρισμός των αποβλήτων θα γίνεται από προσωπικό του Νοσοκομείου (Παράρτημα I, παράγραφος 1.1.2 της ΚΤΑ οικ.146163).

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ. Γενικοί Όροι Α.Π.: 243 Αθήνα, 23.09.2015 Έρευνα αγοράς για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ) Π.Π.Υ.Υ 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 516.257,45 ΜΕ Φ.Π.Α Η σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)

ΘΕΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΛ. 210 7201173 / Fax 210 7254767 Αρ. Πρ. 1094/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : HYDROCLAVE HELLAS AE Λ. Δημοκρατιας 5 μελίσσια, Αττική Τηλ.: , Φαξ : Web:

ΑΠΟ : HYDROCLAVE HELLAS AE Λ. Δημοκρατιας 5 μελίσσια, Αττική Τηλ.: , Φαξ : Web: ΑΠΟ : HYDROCLAVE HELLAS AE Λ. Δημοκρατιας 5 μελίσσια, Αττική Τηλ.: 2106423129, Φαξ : 2106420008 Email : info@hydroclave.gr Web: www.hydroclave.gr ΠΡΟΣ: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Γραφείο Υλικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13363 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ, ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Κατάρτισης Τεχνικών Προδιαγραφών

Επιτροπή Κατάρτισης Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΛ. 210 7201173 / Fax 210 7254767 Αρ. Πρ.:1130/15 Αθήνα 20 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ) Π.Π.Υ.Υ 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΑΝΗΣ 516.257,45 ΜΕ Φ.Π.Α Η σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ» Γενικοί Όροι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ» Γενικοί Όροι Α.Π.: ΕΞΕΛ/2016/184 Αθήνα, 19.10.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ» Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τµ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2310 381080 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Φ. 460.2/64/14050 Σ. 4098 ΚΟΙΝ: Θεσσαλονίκη, 03 Σεπ 2014 Συν. ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 13588/725/03(ΦΕΚ 383/Β/ )

ΚΥΑ 13588/725/03(ΦΕΚ 383/Β/ ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HYDROCLAVE HELLAS AE ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ α) ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχν. Προδιαγρ. του έργου της Συλλογής Μεταφοράς Αποκομιδής των Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Τεχν. Προδιαγρ. του έργου της Συλλογής Μεταφοράς Αποκομιδής των Νοσοκομειακών Αποβλήτων Τεχν. Προδιαγρ. του έργου της Συλλογής Μεταφοράς Αποκομιδής των Νοσοκομειακών Αποβλήτων Η Τριμελής επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Νόμο υπ αρίθ. 4042, «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος- Εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161 Τ.Κ. 55134 ΤΗΛ. 2313304461

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2. ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 19/1/2016 Αρ. Πρωτ. 1301 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΜΙΓΩ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΕΑ)

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΜΙΓΩ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΕΑ) ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΥΡΩΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΤΜ) ΗΣΟΙ, ΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΜΙΓΩ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΕΑ) ΣΟΤ Ε.ΚΕ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Μανουσίδου, Χημ. Μηχανικός Α.Π.Θ., ΣΑΜΕΕ Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας SteriMed Α.Ε. SteriMed Α.Ε.

Αικατερίνη Μανουσίδου, Χημ. Μηχανικός Α.Π.Θ., ΣΑΜΕΕ Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας SteriMed Α.Ε. SteriMed Α.Ε. Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Αικατερίνη Μανουσίδου, Χημ. Μηχανικός Α.Π.Θ., ΣΑΜΕΕ Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας SteriMed Α.Ε. SteriMed Α.Ε. Νομοθετικό Πλαίσιο ΚΥΑ 146163/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17235/15-7-2014 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λευκάδα 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ.:8571 ΠΡΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Λευκάδα 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ.:8571 ΠΡΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Διοίκηση 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 07/12/2015 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 09:30 π.μ. (90524400-0) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων

Ημερομηνία: 07/12/2015 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 09:30 π.μ. (90524400-0) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2313) 312.229, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161 Τ.Κ. 55134 ΤΗΛ. 2313304461

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: ΒΛΛ5469Η8Κ-Ν13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ιακήρυξης:53 ΘΕΜΑ: «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ:

Αριθµ. ιακήρυξης:53 ΘΕΜΑ: «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λέρος 25-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. πρωτ.6500 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λακκί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης. Ημερομηνία: 28/02/2014 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11 π. μ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης. Ημερομηνία: 28/02/2014 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11 π. μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 18 /02/2014 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2197 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 14SYMV001921802 2014-03-13 ΣΥΜΒΑΣΗ 20/12-6-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ. : ΤΣΩΛΑ Π. ΜΠΟΚΟΣ Γ. ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.: 2681361128 FAX

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.08.23 12:33:26 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Ζ6046907Μ-ΨΝ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. συνήλθαμε και συνεδριάσαμε οι παρακάτω αναφερόμενοι:

Σήμερα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. συνήλθαμε και συνεδριάσαμε οι παρακάτω αναφερόμενοι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΔΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4 ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2015

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003401000 2015-11-30

15PROC003401000 2015-11-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με βάση:

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με βάση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Ταχ. Δ/νση: περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 1425, ΤΚ 41110,

Διαβάστε περισσότερα

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη διαχείριση των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών:

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη διαχείριση των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28 /4/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου:8285/29-4-2015 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός Πρόσκλησης: ΚΘ 75 ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013)

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 21/10/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΗ : 10-1-2017 (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΑΡ.ΠΡΩΤ: 450/9-1-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15SYMV002527578 2015-01-15 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.24 11:02:24 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΦΞΙ4690ΒΦ-Θ29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161 Τ.Κ. 55134 ΤΗΛ. 2313304461

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΟ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ:38553/14-8-14, 1887/2014 ΑΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 7ΘΖΖ46906Ψ-558, ΩΞΚΟ46906Ψ-ΙΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια, 21-8-14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την διαχείριση (µ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την διαχείριση (µ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 18/06/2013 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 10859 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 18 /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το έργο αφορά: Τη μεταφορά και διαχείριση των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων των ΠΕΔΥ-Μονάδων Υγείας και των ΠΕΔΥ- Κέντρων Υγείας ευθύνης της 4 ης Υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:18 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ: ΤEΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ:14:00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:18 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ: ΤEΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ:14:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 13 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 5145 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ46907Ω-ΚΧΡ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ46907Ω-ΚΧΡ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΑΝΘΗ 22-11-2013 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ A.Π: 15584 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ site- ιαύγεια ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧ/ΚΗ /ΝΣΗ: ΝΕΑΠΟΛΗ, 67100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαδοπούλου Περ. ΤΗΛ: 2541351409

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) Η διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας (ΕΑΥΜ) θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα διασφαλίζεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ Α. ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα αποστειρωμένα ΕΙΑ ΜΧ (επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα)

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Αρ. Πρωτ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Αρ. Πρωτ. 12292 Θεσσαλονίκη 25-6-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002610840 2015-03-03

15PROC002610840 2015-03-03 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 3.03.2015 3 η Υ.ΠΕ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθμ. Πρωτ.: 1453 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ.Κώδικας : 52

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:02 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΩΡΑ:14:00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:02 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΩΡΑ:14:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 22 Μαϊου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4387 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 52/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 52/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 17786 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ: 22/7/2014 ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

Περιβαλλοντική Διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Περιβαλλοντική Διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Φωτεινή Καράμπαμπα Δρ. Βιολόγος Lead Auditor TÜV Hellas Τον Φεβρουάριο του 2012 ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή ο νόμος 4042 που αφορά στην ποινική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και διάθεση συσκευασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

Διαχείριση και διάθεση συσκευασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 20/205 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Εντός του περιφραγμένου ΧΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Ν.

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Ν. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.10.30 14:43:17 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΗΔΙ4690ΒΣ-1ΜΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

4. το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς δειγμάτων

4. το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς δειγμάτων Η εταιρεία πρεπει 1. να είναι εξειδικευμένη και πιστοποιημένη για τη μεταφορά βιολογικών υλικών, εκπληρώντας όλες τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται απο την Ελληνική (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ADR, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς ΠΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση (στήλη 2) Παραποµπή ADR (στήλη 3) Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) 13 Έγγραφο Μεταφοράς Μεταφορά χωρίς το απαιτούµενο έγγραφο µεταφοράς 8.1.2.1 (α), 5.4.1.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκομιδή και τελική επεξεργασία Επικίνδυνων Αποβλήτων Υ.Μ.

Αποκομιδή και τελική επεξεργασία Επικίνδυνων Αποβλήτων Υ.Μ. Διεύθυνση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προκειμένου μεταφορική εταιρεία να αναλάβει την μεταφορά των παραπάνω υλικών θα πρέπει: Η μεταφορά να γίνεται σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς Μη εφαρµογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων: Η πραγματικότητα μέσα από τους ελέγχους της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων: Η πραγματικότητα μέσα από τους ελέγχους της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων: Η πραγματικότητα μέσα από τους ελέγχους της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ Κωνσταντίνος Πούλιος Μηχ Περ Κωνσταντίνος Πούλιος, Μηχ. Περ. Ανδρέας Χασιώτης, ΧΜ Έλενα Χλιοπάνου, ΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Φιλιάτες : 13-06-2016 Αριθμός Πρωτ. : 7037 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τµ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ.: 2310 381080 Φ. 460.2/62/9928 Σ. 2907 ΚΟΙΝ: Θεσσαλονίκη, 10 Ιουν 2016 Συν. ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 22.01.2015 3 η Υ.ΠΕ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθμ. Πρωτ.: 463 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ.Κώδικας : 52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Τύπος Περιγραφή τύπου ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών και με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για αιμοπετάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Παππάς Ζήσης Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 16 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ: 9995/680 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα «Η Ε Λ Π Ι Σ» Αριθ. Πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα «Η Ε Λ Π Ι Σ» Αριθ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 18-05-2016 «Η Ε Λ Π Ι Σ» Αριθ. Πρωτ. 7074 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Μ. ΣΕΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 16/12/2016 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 26044 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134, Τ.Κ. 38222,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνθεση προσωπικού 2. Περιγραφή εργασιακού αντικειμένου 3. Προϋποθέσεις α. Γενικές προϋποθέσεις β. Ειδικές Προϋποθέσεις -Πιστοποίηση Υγείας -Ενδυμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΥΕΠ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΥΕΠ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΥΕΠ) Σ. Μαυρομάτης*, Κ. Μηλιορέλη*, Σ. Χριστοφόρου*, Α.

Διαβάστε περισσότερα