ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ"

Transcript

1 ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ Σασ.Κώδικαρ : Καζηοπιά Σηλέθυνο : ,621 Fax : ΠΡΟ ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Καζηνξηάο, ζε εθηέιεζε ηεο αξηζκ. 88/ απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ ανάθεζη ςπηπεζιών μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγυν ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού καθώρ και ςπηπεζιών μεηαθοπάρ αίμαηορ για μοπιακό έλεγσο, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα. Δηήζιορ Πποϋπολογιζμόρ : ,00 με ηο ΦΠΑ. Κπιηήπιο καηακύπυζηρ : ε ρακειόηεξε ηηκή. ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θάζε ελδηαθεξόκελνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ππνβάιινληαο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ ζα αλαγξάθεη ηε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ, ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά, θαζώο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη ηεο ππεξεζίαο πνπ απεπζύλεηαη. Ο θπξίσο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη ηξεηο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο : 1) θπαγιζμένο θάκελο με ηα κάηυθι δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ : α. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ νπνία: i) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. ii) Να δειώλεηαη όηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, - δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα αλαθεξόκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, δειαδή α) γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, β) γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο, απ απηά πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε, ή γ) γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξεσθνπίαο, όπσο όια απηά εμεηδηθεύνληαη θαησηέξσ, ζηελ παξ. 1.2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ππό ζηνηρ. Α.1.α, - δελ ηεινύλ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηώρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο, - είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, δειαδή σο

2 πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαζώο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο), - είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (πξνζδηνξίδνληάο ην ζαθώο), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ή ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη - ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππό θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, όηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. β. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη: i) όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ii) όηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκόζην δηαγσληζκό κε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, iii) όηη κέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπο ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ή άιισλ λόκηκσλ ππνρξεώζεώλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, iv) όηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπο, θαζώο θαη v) όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ηεο νπνίαο έιαβαλ γλώζε, θαη ηελ απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 2) θπαγιζμένο θάκελο ηεσνικήρ πποζθοπάρ, ε νπνία ζα ζπληαρζεί ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα ησλ πξνο δηαθίλεζε βηνινγηθώλ πιηθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππό αλάζεζε ππεξεζηώλ, νη νπνίεο είλαη εγθεθξηκέλεο από ηελ ΔΠΤ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην δηαγσληζκό πνπ δηελεξγήζεθε από ην Ννζνθνκείν καο ζε εθηέιεζε ηνπ ΠΠΤΤ ) θπαγιζμένο θάκελο οικονομικήρ πποζθοπάρ, ε νπνία ζα ζπληαρζεί ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηηκέο ησλ ππό αλάζεζε ππεξεζηώλ ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο, θαηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. Ζ αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπών θα γίνει με ηην παπαλαβή αςηών, ήηοι ζηιρ , ημέπα Πέμπηη και ώπα μ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, από αξκόδηα επηηξνπή, ε νπνία θαη ζα αμηνινγήζεη απηέο, με κπιηήπιο ηη σαμηλόηεπη ηιμή για ηο ζύνολο ηος αναηιθέμενος έπγος και ανώηεπη αποδεκηή ηιμή ηην ηιμή ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (παπακαλούμε για ηα πποζθεπόμενα είδη εθόζον ςπάπσοςν ηιμέρ ζηο Π.Σ. και είναι ζςγκπίζιμερ να αναθεπθούν). Πποζθοπέρ με ηιμή ανά είδορ ςτηλόηεπη από ηην ηιμή ηος παπαηηπηηηπίος ηιμών θα αποππίπηονηαι (Ν.3918/11 άπθπο 13 -Ν.4052/12, άπθπο 14, παπ. 7). Σν απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζα θαηαθπξσζεί κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν θαη ζα ιάβεη ηελ απόθαζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο, εηήζηαο δηάξθεηαο κε δηθαίσκα 2κελεο κνλνκεξνύο (κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ) παξάηαζεο θαη κε ηνλ όξν όηη ε ηζρύο ηεο ζα δηαθνπεί απηνδίθαηα ζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηνπ εληαίνπ δηαγσληζκνύ πνπ έρεη αλαιάβεη ην Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Αγ. Γεκήηξηνο» ζε εθηέιεζε ηνπ ΠΠΤΤ 2011 ή ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο θαη νινθιήξσζεο δηαγσληζκνύ από ην ΠΠΤΤ Πληπυμή Ζ πιεξσµή ζα γίλεη µε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνµίµσλ παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο αξµόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσµή, εμήληα (60) εκέξεο από ηελ επόκελε ηεο έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ. Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ όιεο νη λόµηµεο θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ή ζα επηβιεζνύλ, πιελ ηνπ αλαινγνύληα Φ.Π.Α. ν νπνίνο βαξύλεη ην Ννζνθνκείν θαη ν νπνίνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη.

3 Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη παξαθάησ λόµηµεο θξαηήζεηο επί ηνπ ζπµβαηηθνύ ηµήµαηνο ρσξίο Φ.Π.Α.: i) Τπέξ Μ.Σ.Π.Τ. (Μεηνρηθνύ Σακείνπ Πνιηηηθώλ Τπαιιήισλ, άξζξν 22 Π.Γ. 422/1981): 3% ii) Τπέξ ηνπ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο θαη Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσλ. Αιιειεγγύεο (άξζξν 3 εδ. ε πεξ. εε Ν. 3580/2007): 2,00% iii) Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011): 1 Δπί ηνπ πνζνύ ηεο πξώηεο από ηηο θξαηήζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 2%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνύ 20%, ππνινγηδόκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ (άξζξν 10 Ν. 187/1943). Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ ππεξεζηώλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θόξνο εηζνδήκαηνο. Ο Γηνηθεηήο Οξθαλόο Γεώξγηνο

4 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΡΟ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΑΠΟ ΠΡΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ: 1. ΑΚΟΗ ΑΗΜΑΣΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ, ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ, ΚΟΕΑΝΖ, ΒΔΡΟΗΑ, ΛΑΡΗΑ, ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ & ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΑΘΖΝΧΝ 2. ΠΛΑΜΑ ΑΗΜΑΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ: ΓΡΔΒΔΝΧΝ, ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ, ΚΟΕΑΝΖ, ΒΔΡΟΗΑ, ΛΑΡΗΑ, ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ & ΘΔΛΟΝΗΚΖ 3. ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 4. ΦΑΡΤΓΓΗΚΑ ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 5. Δ.Ν.Τ. ΠΣΤΔΛΑ, ΟΤΡΑ, & ΑΛΛΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΓΡΑ 6. ΒΗΟΦΗΔ 7. ΚΟΛΠΟΣΡΑΥΖΛΗΚ Α ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 8. ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΚΚΡΗΜΑΣΟ ΜΑΣΟΤ 9. ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΗΜΑΣΟ ΝΔΟΓΝΧΝ ΑΛΛΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ & ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΘΖΝΧΝ & ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΘΖΝΧΝ & ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΛΑΡΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΛΑΡΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΓΔΗΑ ΠΑΗΓΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 700 ΑΚΟΗ 70 ΑΚΟΗ 50 ΑΚΟΗ 100 ΑΚΟΗ 10 ΑΠΟΣΟΛΔ 20 ΓΔΗΓΜΑΣΑ 10 ΓΔΗΓΜΑΣΑ 280 ΓΔΗΓΜΑΣΑ 100 ΑΠΟΣΟΛΔ 10 ΓΔΗΓΜΑΣΑ 10 ΑΠΟΣΟΛΔ ΣΗΜΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟ ΠΑΝ/ΚΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΣΗΜΖ ΓΗΑ ΣΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΣΗΜΖ ΥΩΡΗ ΦΠΑ ΓΗΑ ΜΟΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΟ ΜΖΝΗΑΗΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ ΤΝΟΛΟ 250 ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΟ ΜΖΝΗΑΗΟ ΚΌΣΟ

5 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ µεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ µεηαμύ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ Τπεξεζηώλ Αηµνδνζίαο, ζπλνςίδεηαη ζηελ δηαθίλεζε αζθώλ αίµαηνο θαη παξαγώγσλ απηνύ γηα µεηάγγηζε θαη ζηε δηαθίλεζε αζθώλ αίµαηνο θαη παξαγώγσλ ηνπ γηα µεηάγγηζε θαη ζηε δηαθίλεζε βηνινγηθώλ δεηγµάησλ θαη βηνινγηθώλ πξντόλησλ γηα δηαγλσζηηθνύο, ζεξαπεπηηθνύο θαη εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο (πίλαθαο Η). Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη έρνπλ απαξάβαηε ππνρξέσζε λα αληηιεθζνύλ ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο µεηαθνξάο ησλ παξαπάλσ πιηθώλ, γηα: Σελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηόηεηαο θαη ηεο ζσζηήο ζπληήξεζεο ηνπ µεηαθεξόµελνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ, Σελ δεµηνπξγία ζπγθεθξηµέλεο δηαδηθαζίαο µεηαθνξάο αλάινγα µε ην είδνο ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ρξνληθνύο πεξηνξηζµνύο θαη Σνλ ζεβαζµό ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο γηα ηελ δηαθύιαμε ηεο δεµόζηαο Τγείαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο, αθνύ ηα πιηθά πνπ δηαθηλνύληαη είλαη ηόζν µνιπζµαηηθά όζν θαη δπλεηηθά µνιπζµαηηθά (δηαγλσζηηθά). Ζ ζέζπηζε θαλόλσλ θαη εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ αζθαιή µεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ, δηέπεηαη από ηνπο θαλόλεο νξζήο πξαθηηθήο (GMOs), ηελ αλαθεξόµελε σο ςπθηηθή αιπζίδα (Cold Chain) ηνπ Παγθόζµηνπ Οξγαληζµνύ Τγείαο (W.H.O.) θαη άιισλ Γηεζλώλ Οξγαληζµώλ (DGR, ADR /νδηθή µεηαθνξά, ΗΑΣΑ/ αεξνπνξηθή µεηαθνξά, Code IMDG/ ζαιάζζηα µεηαθνξά). ΠΙΝΑΚΑ Ι.: ΔΙΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Οιηθό αίκα Δξπζξνθύηηαξα Αηκνπεηάιηα- Κνθθηνθύηηαξα Πιάζκα πξόζθαηα θαηεςπγκέλν Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνύ Μπειόο ησλ νζηώλ Πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θύηηαξα Γείγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνύ αίκαηνο Καιιηέξγεηεο Βηνςίεο Φαξπγγηθό επίρξηζκα Δ.Ν.Τ., πηύεια, νύξα θαη άιια βηνινγηθά πγξά Ννπθιετθά νμέα (DNA RNA) ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Πξνθεηµέλνπ µεηαθνξηθή εηαηξεία λα αλαιάβεη ηελ µεηαθνξά ησλ παξαπάλσ πιηθώλ ζα πξέπεη: Ζ µεηαθνξά λα γίλεηαη ζύµθσλα µε ηελ ηζρύνπζα λνµνζεζία (Π.Ο.Τ. Blood Cold Chain, ADR 1999 µε ηηο αλά δηεηία αλαζεσξήζεηο ηνπ, 94/55/ΔΚ µε ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ, 2002/98/ΔΚ, 2004/33/ΔΚ, ΦΔΚ 509/2000, ΦΔΚ 1350/2000, ΦΔΚ 781Β/2000, Ν.3534/2007, Α3/31882/2540/ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ,

6 Γεληθήο Γηεύζπλζεο Μεηαθνξώλ, Σµήµαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ) θαη µε απόιπηε ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ ηήξεζε όισλ ησλ απαηηνύµελσλ ζπλζεθώλ µεηαθνξάο. Σα νρήµαηα λα ππόθεηληαη ζηνλ Ν.3534/07, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ λα αλαθέξνληαη ζηε ζύµβαζε. Να δηαζέηεη απνδεδεηγµέλε εµπεηξία ζηελ µεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ, εμεηδηθεπµέλν πξνζσπηθό θαη πηζηνπνηεµέλν εμνπιηζµό (λα θαηαηεζεί πειαηνιόγην) Ζ δηάξθεηα ηεο µεηαθνξάο λα ππόθεηηαη ζε ζπγθεθξηµέλνπο ρξνληθνύο πεξηνξηζµνύο, πνπ ππαγνξεύνληαη από ηε θύζε ηεο µεηαθεξόµελεο νπζίαο θαη ην ιόγν ηεο µεηαθνξάο (π.ρ.επείγνπζα µεηάγγηζε) Να ηεξνύληαη νη θαλόλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνύ, ηνπ νρήµαηνο θαη ηνπ εμνπιηζµνύ Ζ µεηαθνξά λα ζπλνδεύεηαη από ζπγθεθξηµέλα έγγξαθα µεηαθνξάο Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO γηα ηηο ελ ιόγσ µεηαθνξέο (λα θαηαηεζεί ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό) Να πξαγµαηνπνηεί ηελ µεηαθνξά µε βάζε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο /πξνδηαγξαθέο θάζε θαηεγνξίαο βηνινγηθνύ πιηθνύ (Πίλαθαο ΗΗ) Να αζθαιίδεη ηα είδε πνπ µεηαθέξεη γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή αιινίσζε θαη λα θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε γηα θάζε δεµηά πνπ ηπρόλ ππνζηεί ην βηνινγηθό πιηθό θαηά ηε µεηαθνξά ηνπ. Σν θόζηνο ηεο απνδεµίσζεο λα πξνθύπηεη µεηά από ππνινγηζµό ηνπ ειάρηζηνπ θόζηνπο ηνπ αζθνύ, ην νπνίν θπµαίλεηαη αλάινγα µε ηελ επεμεξγαζία ηνπ θαηεζηξαµµέλνπ αίµαηνο ή παξαγώγνπ. ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ.: ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ADR2007) ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Α. ΜΖ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟ Τιηθό πνπ έρεη ειεγρζεί κε όιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο δνθηκαζίεο θαη δελ πεξηέρεη παζνγόλνπο παξάγνληεο. Π.ρ. Μνλάδεο εξπζξώλ πξνο κεηάγγηζε Β. ΓΤΝΖΣΗΚΑ Τιηθό πνπ δελ έρεη ειεγρζεί κε όιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟ δνθηκαζίεο όηη πεξηέρεη παζνγόλνπο παξάγνληεο. Π.ρ. Γείγκα (ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ) αίκαηνο γηα δηαγλσζηηθό έιεγρν Γ. ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟ Τιηθό πνπ έρεη ειεγρζεί κε όιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο δνθηκαζίεο όηη πεξηέρεη παζνγόλνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ κεηά από έθζεζε ζε απηνύο κόληκε αληθαλόηεηα, απεηιή θαηά ηεο δσήο ή ζαλαηεθόξα αζζέλεηα ζε θαηά ηα άιια πγηείο αλζξώπνπο. Π.ρ. Οξόο θνξέα HIV εµείσζε: Γηα ηελ θαηαρώξεζε ελόο βηνινγηθνύ πιηθνύ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο απαηηείηαη έλα ζηνηρείν επαγγειµαηηθήο θξίζεο. Ζ θξίζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε γλσζηό ηαηξηθό ηζηνξηθό, ζπµπηώµαηα, ελδεµηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη µεµνλσµέλεο ζπλζήθεο ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνύ. ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 1.Πεπιγπαθή έπγος

7 Έξγν ηνπ αλαδόρνπ είλαη ε αζθαιήο µεηαθνξά αίµαηνο, πιάζµαηνο θαη ινηπώλ βηνινγηθώλ πιηθώλ µε βάζε πξνθαζνξηζµέλν πξόγξαµµα πνπ ζα εθδίδεηαη από ηελ Αηµνδνζία ηνπ Ηδξύµαηνο θαη θαηόπηλ γξαπηήο ζπλελλνήζεσο ηνπ αλαδόρνπ µε ηελ Αηµνδνζία ζρεηηθά µε ηνπο ρξόλνπο θαη ηα ζεµεία παξαιαβήο/ παξάδνζεο. ε πεξίπησζε επείγνπζαο µεηαθνξάο (πρ. δηαθίλεζε αίµαηνο γηα επείγνπζα µεηάγγηζε) ν αλάδνρνο ζα εηδνπνηείηαη έγθαηξα από ηελ ππεξεζία. Πην ζπγθεθξηµέλα: Ο πξνµεζεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιύπηεη όιεο ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνµείνπ ζε µεηαθνξέο αζθώλ αίµαηνο θαη παξαγώγσλ, βιαζηνθπηηάξσλ, µνιπζµαηηθώλ θαη δηαγλσζηηθώλ δεηγµάησλ θαη ινηπώλ βηνινγηθώλ πιηθώλ. Πην αλαιπηηθά ην έξγν ηεο δηαθίλεζεο ζα πεξηιαµβάλεη: α)απζεµεξόλ δηαθίλεζε, εληόο ιίγσλ σξώλ από ηελ παξαιαβή ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ (αζθώλ αίµαηνο παξαγώγσλ, δηαγλσζηηθώλ θαη µνιπζµαηηθώλ δεηγµάησλ), από θαη πξνο ην Γ.Ν. Καζηνξηάο θαη Μνλάδεο Τγείαο Θεζζαινλίθεο, Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ θαη Θεζζαιίαο. β) Γπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο µεηαθνξάο ζε ηέζζεξηο ζεξµνθξαζίεο, (2ν-6ν)C, -20 ν C έσο -35 ν C, +20 ν C έσο +24 ν C θαη -70 ν C ή +37 C. 2.Όσηµα µεηαθοπάρ Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη νρήµαηα µεηαθνξάο πνπ ππόθεηληαη ζηνλ Ν. 3534/07 θαη ηα νπνία ζα ρξεζηµνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ µεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ. Σν όρεµα λα είλαη θιηµαηηδόµελν, ε δε θαζαξηόηεηα /απνιύµαλζε λα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήµαηα θαη µε βάζε ηηο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε βηνινγηθνύ πιηθνύ. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαξξνήο βηνινγηθνύ πιηθνύ ην όρεµα πξέπεη λα θαζαξηζηεί θαη λα απνιπµαλζεί άµεζα πξηλ ηελ επόµελε ρξήζε. Δληόο ηνπ νρήµαηνο απαγνξεύεηαη: Ζ µηθηή θόξησζε µε άιια είδε Ζ είζνδνο θαη παξαµνλή ζην όρεµα άιισλ αηόµσλ πιελ ηνπ νδεγνύ Σν παξθάξηζµα ζε αθύιαρηα ζεµεία Ζ ρξήζε ζπζθεπώλ µε θιόγα 3.Δξοπλιζµόρ οσήµαηορ Ο εμνπιηζµόο ηνπ νρήµαηνο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεµέλνο µε ηέηνην ηξόπν πνπ δελ ζα επεξεάδεη ηελ αθεξαηόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνύ, ηνπ µεηαθεξόµελνπ πιηθνύ θαη δελ ζα παξεµπνδίδεη ηελ ηαθηηθή απνιύµαλζε θαη θαζαξηόηεηα ηνπ. 3.1 Θάλαµοι ζςνηήπηζηρ βιολογικών ςλικών Ο ζάιαµνο ζπληήξεζεο πξέπεη λα επηηπγράλεη ηα ελδεδεηγµέλα επίπεδα ζεξµνθξαζίαο γηα θάζε είδνο βηνινγηθνύ πιηθνύ (Πίλαθαο ΗΗΗ) θαη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε µόλσζε πνπ ζα επηηξέπεη ηελ δηαηήξεζε ηεο ζεξµνθξαζίαο γηα µεγάια ρξνληθά δηαζηήµαηα αλεμάξηεηα από ηηο εμσηεξηθέο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο. Ζ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζµνύ πξέπεη λα επηθπξώλεηαη µε ηαθηηθνύο ειέγρνπο θαη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο. Δάλ θαη εθόζνλ γίλεηαη ρξήζε ςπθηηθώλ µέζσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζεξµνθξαζίαο ηα µέζα απηά δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή µε ην µεηαθεξόµελν βηνινγηθό πιηθό. Ο ζάιαµνο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεµέλνο: Από ηνλ W.H.O. (Π.Ο.Τ.) γηα ηελ µεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζεξµν-επαίζζεησλ βηνινγηθώλ πιηθώλ Καηά ADR γηα ηε µεηαθνξά µνιπζµαηηθώλ θαη δπλεηηθά µνιπζµαηηθώλ βηνινγηθώλ πιηθώλ (Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά) Γηα ηε µεηαθνξά ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ από θαη πξνο ην όρεµα - πξνθεηµέλνπ ε ςπθηηθή αιπζίδα λα παξαµείλεη ζηαζεξή ν αλάδνρνο πξέπεη λα θάλεη ρξήζε µόλν εηδηθώλ θνξεηώλ µέζσλ θαηάιιεισλ γηα ηε µεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ µε ραξαθηεξηζηηθά (ζηαζεξόηεηα, µόλσζε) αλάινγα ηνπ ζαιάµνπ ζπληήξεζεο.

8 3.2 Παπακολούθηζη θεπµοκπαζίαρ Οη ζπλζήθεο ζεξµνθξαζίαο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη µε πηζηνπνηεµέλεο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ησλ δεδνµέλσλ ηεο ζεξµνθξαζίαο ζε πξαγµαηηθό ρξόλν. Σν θαηαγξαθηθό πξέπεη είλαη ηνπνζεηεµέλν ζε ζεµείν πξνζβάζηµν γηα ζπλερή παξαθνινύζεζε από ηνλ νδεγό ηνπ νρήµαηνο, µε νζόλε ςεθηαθώλ ελδείμεσλ, ζπλαγεξµό θαη δπλαηόηεηα 24σξεο ζπλερνύο θαηαγξαθήο. Σα δεδνµέλα ηεο ζεξµνθξαζίαο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηµα ζηελ Τπεξεζία άµεζα θαη αλαδξνµηθά όπνηε απηά δεηεζνύλ γηα αμηνιόγεζε. ΠΗΝΑΚΑ ΗΗΗ. ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Οιηθό αίκα Δξπζξνθύηηαξα Αηκνπεηάιηα- Κνθθηνθύηηαξα Πιάζκα πξόζθαηα θαηεςπγκέλν Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνύ Μπειόο ησλ νζηώλ Πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θύηηαξα Γείγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνύ αίκαηνο Καιιηέξγεηεο Βηνςίεο Φαξπγγηθό επίρξηζκα Δ.Ν.Τ., πηύεια, νύξα θαη άιια βηνινγηθά πγξά Ννπθιετθά νμέα (DNA RNA) ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 2 ν 6 ν C 2 ν 6 ν C 20 ν -24 ν C -20 ν έσο 35 ν C 2-8 ν C / -20 έσο 35 ν C / -70 ν C 15 ν -25 ν C 2 ν -8 ν C 2 ν - 8 ν C 15 ν -25 ν C/ 37 ν C 15 ν -25 ν C/ 37 ν C 2 ν -8 ν C 2 ν -8 ν C / 15 ν -25 ν C 15 ν -25 ν C ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ην επίπεδν ζεξµνθξαζίαο θαζνξίδεηαη από ην είδνο θαη ην πξσηόθνιιν ηεο επηζηεµνληθήο δνθηµαζίαο. 3.3 Διδικόρ εξοπλιζµόρ Γηα ηελ αληηµεηώπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ (όπσο πρ. δηαξξνή) ην όρεµα πξέπεη λα δηαζέηεη: Ππξνζβεζηήξαο 2kg μεξάο ζθόλεο, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπληεξείηαη εηεζίσο θαη λα δηαζέηεη εµεξνµελία ιήμεο ζε δηαθξηηό ζεµείν Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο Γηιέθν µε θσζθνξίδνληα ζηνηρεία Υηνλναιπζίδεο Κνπηί πξώησλ βνεζεηώλ Απνξξνθεηηθό πιηθό Νεξό Απνιπµαληηθό µε βάζε ην ριώξην Αληηζεπηηθό ρεξηώλ Κνιιύξην µαηηώλ Γάληηα µηαο ρξήζεσο Γάληηα γηα ρξήζε ζε ραµειέο ζεξµνθξαζίεο Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά Μάζθα µηαο ρξήζεο

9 Γνρείν θιηληθώλ απνξξηµµάησλ Γηα µεγαιύηεξε αζθάιεηα ζηελ δηαθίλεζε ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ θαη ζηελ άµεζε αληηµεηώπηζε επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ζπζηήµαηνο GPS µε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ζε πξαγµαηηθό ρξόλν ηόζν ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο όζν θαη ηεο ζεξµνθξαζίαο εζσηεξηθά ησλ ζαιάµσλ ζεξµνζπληεξήζεο. (Εεηείηαη ε ζρεηηθή εθηύπσζε GPS) 4. ςζκεςαζία 4.1 Αζκοί αίµαηορ και παπάγυγα αςηού Όηαλ απαηηείηαη ε ζπζθεπαζία αζθώλ αίµαηνο θαη παξαγώγσλ απηνύ πξέπεη λα γίλεηαη ε ρξήζε εηδηθώλ πηζηνπνηεµέλσλ δνρείσλ µεηαθνξάο αίµαηνο/πιάζµαηνο/αηµνπεηαιίσλ µε ηζρπξή µόλσζε γηα δηαηήξεζε ζηαζεξήο ηεο ζεξµνθξαζίαο αλεμάξηεηα από ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο. Σν ρξεζηµνπνηνύµελν ςπθηηθό πιηθό γηα ηηο µνλάδεο νιηθνύ αίµαηνο/εξπζξώλ/πιάζµαηνο δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε άµεζε επαθή µε ηνπο µεηαθεξόµελνπο αζθνύο. εµείσζε: H ρξήζε θνξεηώλ ςπγείσλ από θνηλό θειηδόι δελ ζπλίζηαηαη από ηνλ Π.Ο.Τ. γηα ηελ αζθαιή µεηαθνξά αίµαηνο θαη παξαγώγσλ απηνύ. Σα παξαζθεπάζµαηα αηµνπεηαιίσλ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη µεηαθνξάο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο µεηαθνξάο, ε ζεξµνθξαζία ησλ αηµνπεηαιίσλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη όζν ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ζηε ζπληζηώµελε ζεξµνθξαζία απνζήθεπζεο πνπ είλαη +20 C έσο +24 C (µέζε ζπληζηώµελε ζεξµνθξαζία +22 C) θαη ν ρξόλνο µεηαθνξάο ζα πξέπεη λα µελ ππεξβαίλεη ηηο 24 ώξεο. ρεηηθά µε ηε ζπζθεπαζία θαη µεηαθνξά ησλ αξρέγνλσλ αηµνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ, ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ νη γεληθέο ζπλζήθεο πξνζαξµνζµέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε µεηαθεξόµελνπ αλζξσπίλνπ ηζηνύ. 4.2 Γείγµα α. Πξσηνηαγήο ζπζθεπαζία / πεξηέθηεο α.1 Μνιπζµαηηθό πιηθό: Ο πεξηέθηεο ηνπνζεηείηαη ζε πηζηνπνηεµέλν ζάθν µηαο ρξήζεσο, µε εξµεηηθό θαη µόληµν θιείζηµν, πνπ αλνίγεη µόλν µε ζρίζηµν πξνθεηµέλνπ λα ρξεζηµνπνηεζεί ην δείγµα. Ο ζάθνο λα έρεη δύν ζήθεο µηα γηα ην δείγµα θαη µηα γηα ην ζπλνδεπηηθό παξαπεµπηηθό. εµείσζε: To παξαπεµπηηθό δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε άµεζε επαθή µε ηνλ πεξηέθηε α.2 Γπλεηηθά µνιπζµαηηθό: Aο άλσ. Πνιινί πεξηέθηεο µπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε θνηλή ζπζθεπαζία εάλ θαη εθόζνλ είλαη µεξηθώο απνµνλσµέλνη µεηαμύ ηνπο. α.3 ε πεξίπησζε µεηαθνξάο πγξνύ δείγµαηνο, ν πεξηέθηεο (είηε πξόθεηηαη γηα µνιπζµαηηθό πιηθό είηε γηα δπλεηηθά µνιπζµαηηθό) πξέπεη λα ηπιίγεηαη αξρηθά µε επαξθή πνζόηεηα απνξξνθεηηθνύ πιηθνύ ηθαλή λα απνξξνθήζεη όιν ηνλ όγθν ηνπ µεηαθεξόµελνπ πγξνύ δείγµαηνο θαη λα ην µεηαηξέςεη ζε γέιε, ζε πεξίπησζε ξήμεο ηνπ πεξηέθηε. β. Γεπηεξνηαγήο ζπζθεπαζία ηε ζπλέρεηα ν πεξηέθηεο ή νη πεξηέθηεο ηνπνζεηνύληαη ζε εηδηθό πηζηνπνηεµέλν δνρείν µεηαθνξάο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, µε εξµεηηθό θιείζηµν θαη θαηάιιειε αληνρή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ µεηαθεξόµελνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ. Όιεο νη αλσηέξσ ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεµέλεο γηα ηελ µεηαθνξά µνιπζµαηηθώλ θαη δπλεηηθά µνιπζµαηηθώλ νπζηώλ (δηαγλσζηηθά) λα έρνπλ αληνρή ζε ζεξµνθξαζίεο -40 ν C έσο 55 ν C θαη πίεζε έσο 95kPa θαη λα θέξνπλ εμσηεξηθά ζήµαλζε επηθηλδπλόηεηαο (βηνινγηθά επηθίλδπλν). (Εεηνύληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά) 5. Έγγραφα µεταφοράς Ζ εηαηξεία µεηαθνξάο λα εθδίδεη µε επζύλε ηεο νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά, θνξησηηθέο θαη άιια απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηε µεηαθνξά. Απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε βηνινγηθνύ πιηθνύ:

10 Δηδηθό ηξηπιόηππν έγγξαθν µεηαθνξάο, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία απνζηνιέα θαη παξαιήπηε, είδνο/ πνζόηεηα/ όγθνο/ ζεξµνθξαζία ηνπ µεηαθεξόµελνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ. ηελ πεξίπησζε µεηαθνξάο µνιπζµαηηθώλ θαη δπλεηηθά µνιπζµαηηθώλ πιηθώλ ην ηξηπιόηππν πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ µε βάζε ηελ λνµνζεζία πεξί επηθηλδπλόηεηαο. Γειηίν αηπρήµαηνο Γξαπηέο νδεγίεο θόξησζεο, µεηαθνξάο θαη εθθόξησζεο Πηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο θαηά ADR ηνπ νδεγνύ (Εεηνύληαη ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά) 6. Πποζυπικό µεηαθοπάρ Σν ππεύζπλν πξνζσπηθό γηα ηελ µεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ λα είλαη έµπεηξν θαη εμεηδηθεπµέλν ζηηο µεηαθνξέο βηνινγηθνύ πιηθνύ. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξέπεη λα πεξηιαµβάλεη: Σελ ζπλερή ηνπ επηµόξθσζε µε βάζε ηελ ηζρύνπζα Ννµνζεζία γηα ηε µεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηώλ θαη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ηνπ από ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ Σηο ζπλζήθεο ρεηξηζµνύ, µεηαθνξάο θαη ζεξµνθξαζίαο αλά είδνο βηνινγηθνύ πιηθνύ Σνπο θαλόλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνύλ Σνπο εθηηµώµελνπο θηλδύλνπο θαηά ηελ µεηαθνξά θάζε θαηεγνξίαο βηνινγηθνύ πιηθνύ θαζώο θαη ηελ δηαδηθαζία αληηµεηώπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απηνύο ηνπο θηλδύλνπο. Δπί πνηλή απνθιεηζµνύ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά-πηζηνπνηεηηθά - δείγµαηα (λόµηµα επηθπξσµέλα θαη µεηαθξαζµέλα, ηα μελόγισζζα) 1. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζπµµόξθσζε ησλ ζαιάµσλ µεηαθνξάο µε ηα πξόηππα ηνπ WHO 2. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζπµµόξθσζε ησλ ζαιάµσλ µεηαθνξάο µε ηνλ θαλνληζµό ADR 3. Δθηύπσζε ηνπ θαηαγξαθηθνύ ζεξµνθξαζίαο γηα ηελ ηαπηόρξνλε µεηαθνξά ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζεξµνθξαζίεο ( 2-8 C, C, -20ν έσο -35 C, +37 C ή/θαη -70 C) 4. Λίζηα νρεµάησλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ην έξγν θαη βεβαίσζε θαηαιιειόηεηαο ησλ νρεµάησλ από ην ΤΤΚΑ 5. Γειηίν αηπρήµαηνο 6. Σξηπιόηππν µεηαθνξάο 7. Πηζηνπνηεηηθό EN ISO 9001: 2000 γηα ηελ µεηαθνξά βηνινγηθώλ νπζηώλ 8. Γείγµα ζάθνπ όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2 /α1 θαη 4.2/α2 9. Γείγµα απνξξνθεηηθήο ζήθεο όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2/α3 10. Πηζηνπνηεηηθό ζπµµόξθσζεο ησλ ζπζθεπαζηώλ µε ηνλ θαλνληζµό ADR 11. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ επαγγειµαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ησλ νδεγώλ µεηαθνξάο θαη ηνπ πµβνύινπ Αζθαιείαο 12. Δθηύπσζε GPS ζηελ νπνία ζα εµθαλίδεηαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ νρήµαηνο θαη νη 4 ζεξµνθξαζίεο µεηαθνξάο ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα