Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet Ed.01 / PDF Wilo

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo"

Transcript

1 Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet Ed.01 / PDF Wilo GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

2 Σχ. 1: Wilo-VeroLine-IP-E Σχ. 2: Wilo-VeroLine-IL-E

3 Σχ. 3: ~15 mm ~15 mm

4 Σχ. 4: ~15 mm ~15 mm

5 Οδηγίες 1 Γενικά εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικα 1.1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο Το πρωτότυπο των οδηγιών λειτουργίας είναι στη γερμανική γλώσσα. Όλες οι άλλες γλώσσες αυτών των οδηγιών είναι μετάφραση του πρωτοτύπου. Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Θα πρέπει να φυλάσσονται πάντοτε κοντά στο προϊόν. Η λεπτομερής τήρηση αυτών των οδηγιών αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της προβλεπόμενης χρήσης και του σωστού χειρισμού του προϊόντος. Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αντιστοιχούν στον τύπο του προϊό ντος και στο τεχνολογικό επίπεδο βάσει του οποίου διαμορφώνονται τα πρό τυπα ασφαλείας κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. 2 Ασφάλεια Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν θεμελιώδεις υποδείξεις για την εγκα τάσταση και λειτουργία στις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή. Γι αυτό το λόγο πρέπει να διαβάζονται όχι μόνο από τον εγκαταστάτη πριν από τη συναρμολό γηση ή τη θέση σε λειτουργία αλλά και από τον υπεύθυνο για το χειρισμό του μηχανήματος. Προσοχή δεν πρέπει να δοθεί μόνο στις γενικές υποδείξεις ασφάλειας αυτής της παραγράφου αλλά και στις ειδικές υποδείξεις ασφάλειας με τα σύμβολα που περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδες Wilo-IF Modbus, BACnet 3

6 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας Γενικό σύμβολο κινδύνου Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση Οδηγια Λέξεις επισήμανσης: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνη κατάσταση. Η μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε βαρύτατους τραυματισμούς ατόμων. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λέξη «προειδοποίηση» υποδηλώνει ότι είναι πιθανοί βαρύτατοι τραυμα τισμοί προσώπων εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες λειτουργίας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο μηχάνημα ή την εγκατάσταση. Η επισήμανση «Προσοχή» αφορά πιθανές ζημιές λόγω μη τήρησης των υποδείξεων. ΟΔΗΓΙΑ: Χρήσιμη οδηγία/υπόδειξη για τον χειρισμό του προϊόντος. Εφιστά επίσης την προσοχή του χρήστη σε πιθανές δυσκολίες. 4 WILO SE 06/2010

7 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού Το προσωπικό που ασχολείται με τη συναρμολόγηση και την έναρξη λειτουρ γίας πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση γι' αυτές τις εργασίες. 2.3 Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας Εάν δεν τηρηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και για το μηχάνημα ή την εγκατάσταση. Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία διεκδίκησης αποζημίωσης/εγγύησης. Ειδικότερα η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει τους εξής κινδύνους: Διακοπή της λειτουργίας ή σημαντικών λειτουργιών της συσκευής ή της εγκα τάστασης. Διακοπή των προδιαγεγραμμένων διαδικασιών συντήρησης και επισκευής, Κινδύνους για τα πρόσωπα από ηλεκτρικές, μηχανικές ή βακτηριολογικές επιδράσεις, Αντικειμενικές βλάβες. 2.4 Yποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη Πρέπει να δίδεται προσοχή στους κανονισμούς που ισχύουν για την πρόληψη ατυχημάτων. Πρέπει να αποκλεισθούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του VDE και των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας (ΔΕΗ). Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμέ νες φυσικές, κινητικές ή διανοητικές ικανότητες, ή που δεν διαθέτουν εμπειρία ή σχετικές γνώσεις (ούτε από παιδιά). Εκτός εάν επιτηρούνται από ένα άτομο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδες Wilo-IF Modbus, BACnet 5

8 που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή αν λαμβάνουν οδηγίες από αυτό το άτομο σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην υπάρξει περίπτωση να παίξουν με τη συσκευή. 2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες ελέγχου και συναρμολόγησης Ο χρήστης οφείλει να φροντίζει, ώστε όλες οι εργασίες επιθεώρησης και συναρμολόγησης να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευ μένο τεχνικό προσωπικό, το οποίο έχει κατανοήσει επακριβώς τις οδηγίες λειτουργίας. Οι εργασίες στο μηχάνημα και την εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται μόνον όταν η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας. Πρέπει να τηρείται οπωσδήποτε η διαδικασία θέσης εκτός λειτουργίας του μηχανήματος και της εγκα τάστασης, όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 2.6 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών Οι τροποποιήσεις στο μηχάνημα επιτρέπονται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον κατασκευαστή. Αυθεντικά εξαρτήματα και ανταλλακτικά του ιδίου του κατασκευαστή εξασφαλίζουν πλήρη ασφάλεια λειτουργίας. Ηχρήση εξαρτημάτων άλλης προέλευσης απαλλάσσει τον κατασκευαστή από ενδεχόμενες συνέ πειες. 2.7 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας Η ασφάλεια κατά τη λειτουργία της παραδιδόμενης αντλίας δια σφαλίζεται μόνο εφόσον γίνεται η προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 των οδηγιών λειτουργίας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπερασθούν οι οριακές τιμές που δίδονται στο φύλλο χαρακτηριστικών του προϊόντος. 6 WILO SE 06/2010

9 3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση Μόλις παραλάβετε τη μονάδα IF, ελέγξτε την αμέσως για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Εάν διαπιστωθούν ζημιές, ξεκινήστε τις απαιτούμενες διαδικασίες με τη μεταφορική εταιρεία μέσα στις αντίστοιχες προθεσμίες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιάς της μονάδας IF! Κίνδυνος ζημιάς από εσφαλμένους χειρισμούς κατά τη μεταφορά ή την απο θήκευση. Προστατεύετε τη συσκευή κατά τη μεταφορά και την ενδιάμεση αποθήκευση από υγρασία, παγετό και μηχανικές ζημιές. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδες Wilo-IF Modbus, BACnet 7

10 4 Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές Τα δομοστοιχεία Wilo-IF Modbus και BACnet είναι κατάλληλα για τον εξωτερικό έλεγχο και την ένδειξη των καταστάσεων λειτουργίας των αντλιών των σειρών Wilo-CronoLine-IL-E (από ημερ/νία κατασκευής 10/2010) Wilo-CronoTwin-DL-E (από ημερ/νία κατασκευής 10/2010) Wilo-VeroLine-IP-E (από ημερ/νία κατασκευής 10/2010) Wilo-VeroTwin-DP-E (από ημερ/νία κατασκευής 10/2010) Οι μονάδες IF δεν ενδείκνυνται για την ασφαλή απενεργοποίηση της αντλίας. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος τραυματισμού και υλικών ζημιών! Η χρήση των εισόδων ελέγχου για λειτουργίες ασφαλείας μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρές υλικές ζημιές και τραυματισμούς. 5 Στοιχεία για το προϊόν 5.1 Κωδικοποίηση τύπου Παράδειγμα μονάδας IF Modbus Μονάδα IF Μονάδα IF Modbus = Μονάδα διεπαφών (Interface) Τύπος/Ονομασία λειτουργίας: Modbus = Διαπαφή RS485, πρωτόκολλο Modbus RTU BACnet = Διαπαφή RS485, πρωτόκολλο BACnet MS/TP 8 WILO SE 06/2010

11 5.2 Τεχνικά στοιχεία Γενικά στοιχεία Διατομή ακροδεκτών Διεπαφή σύμφωνα με το EIA/TIA 485-A Κύκλωμα ρεύματος Φορτίο Τάση εισόδου Αντίσταση απόληξης 1,5 mm² με λεπτά σύρματα SELV, γαλβανικά μονωμένο 1/8 στάνταρ φορτίο max. 12 V (διαφορική A-B) 120 Ω (ενσωματωμένη, επιλέξιμη) 5.3 Περιεχόμενο παράδοσης Μονάδα IF Έλασμα συγκράτησης για γείωση της θωράκισης καλωδίου 2 βίδες M3 x 8 Ροδέλα ασφαλείας A 3,2 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδες Wilo-IF Modbus, BACnet 9

12 6 Περιγραφή και λειτουργία 6.1 Περιγραφή των μονάδων IF Οι μονάδες IF ενισχύουν την αντλία με διεπαφές επικοινωνίας κατά το πρότυπο RS485 και με παραλλαγές πρωτοκόλου κατά την κωδικοποίηση τύπου. 6.2 Λειτουργία Η ακριβής περιγραφή της λειτουργίας δεν αποτελεί αντικείμενο αυτού του εγχειριδίου. Στη διεύθυνση θα βρείτε την τρέχουσα περιγραφή του πρωτοκόλου. 7 Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση Η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς και σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμών! Πρέπει να δίδεται προσοχή στους κανονισμούς που ισχύουν για την πρό ληψη ατυχημάτων. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Θανάσιμος κίνδυνος λόγω ηλεκτροπληξίας! Πρέπει να αποκλεισθούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του VDE και των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας (ΔΕΗ). 10 WILO SE 06/2010

13 7.1 Εγκατάσταση Για να διασφαλιστεί η ατρωσία από παρεμβολές στις βιομηχανικές ζώνες (EN ) πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς δεδομένων θωρακισμένα καλώδια και σφιγκτήρες εισαγωγής κατάλληλης ΗΜΣ (IL-E/DL-E) ή αντίστοιχα το παρεχόμενο έλασμα συγκράτησης για σύνδεση της θωράκισης (IP-E/DP-E). Για την ιδανική μεταφορά θα πρέπει το ζεύγος καλωδίων δεδομένων να είναι στριμμένο και να έχει κυματική αντίσταση 120 Ω. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν από την εγκατάσταση της μονάδας IF πρέπει να αποσυνδέετε την αντλία από την ηλεκτρική τάση και να την προστατεύετε από επανενεργοποίηση. Βήματα εγκατάστασης σύμφωνα με το (σχ. 1/2): Αφαίρεση του καπακιού στο κουτί ακροδεκτών της αντλίας Αφαίρεση του καλύμματος Εγκατάσταση του δομοστοιχείου Σύνδεση IP-E σύμφωνα με (σχ. 3): Συναρμολόγηση του ελάσματος σύσφιξης Προετοιμασία του καλωδίου Εισαγωγή των καλωδίων Βίδωμα των σφιγκτήρων εισαγωγής καλωδίων Τοποθέτηση της θωράκισης καλωδίου με το σφιγκτήρα στο έλασμα Σύνδεση IL-E σύμφωνα με (σχ. 4): Προετοιμασία του καλωδίου (a) Εισαγωγή των καλωδίων έτσι ώστε η θωράκιση να κάνει καλή επαφή με το σφιγκτήρα καλωδίου ΗΜΣ (b) Βίδωμα των σφιγκτήρων εισαγωγής καλωδίων (c) Στο τέλος γίνεται η ηλεκτρική σύνδεση (βλέπε επόμενη ενότητα). Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδες Wilo-IF Modbus, BACnet 11

14 7.2 Ηλεκτρική σύνδεση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να εκτελείται από ηλεκτρολόγο εξουσιοδοτη μένο από την αρμόδια επιχείρηση ηλεκτρισμού και σύμφωνα με τους ισχύ οντες τοπικούς κανονισμούς (π.χ. VDE στη Γερμανία). Πραγματοποίηση της εγκατάστασης σύμφωνα με την προηγούμενη ενότητα Ηλεκτρική εγκατάσταση της αντλίας σύμφωνα με τις οδηγίες του αντίστοιχου εγχειριδίου λειτουργίας Εξετάστε τα τεχνικά στοιχεία του ηλεκτρικού κυκλώματος που θα συνδέσετε σχετικά με τη συμβατότητα προς τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της μονάδας IF. Αρίθμηση ακροδεκτών: Ακροδέκτης αρ. 1 A(-) 2 B(+) 3 A(-) 4 B(+) Ακροδέκτης 12 WILO SE 06/2010

15 Σύνδεση του εισερχόμενου καλωδίου BUS A/B στους ακροδέκτες 1/2 Σύνδεση του εξερχόμενου καλωδίου BUS A/B στους ακροδέκτες 3/4 Τοποθέτηση των αντιστάσεων απόληξης BUS, αν δεν υπάρχει εξερχόμενο καλώδιο Έλεγχος της στεγανοποίησης του κουτιού ακροδεκτών για ορατές φθορές Κλείσιμο του καπακιού του κουτιού ακροδεκτών με τις προβλεπόμενες βίδες, ώστε το παρέμβυσμα να κλείνει περιμετρικά Έναρξη χρήσης/έλεγχος λειτουργίας σύμφωνα με τη παρακάτω ενότητα Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδες Wilo-IF Modbus, BACnet 13

16 8 Έναρξη χρήσης/έλεγχος λειτουργίας Τα παρακάτω κεφάλαια περιγράφουν τον έλεγχο της λειτουργίας των εισό δων/εξόδων. Συνιστάται ένας έλεγχος σε συνδυασμό με την συνδεμένη εγκατάσταση. Για μερικές ρυθμίσεις χρειάζεται το εγχειρίδιο λειτουργίας της αντλίας. 8.1 Γενικές ρυθμίσεις Ρύθμιση της διεύθυνσης διαύλου στο μενού αντλίας Ρύθμιση της ταχύτητας Baud με την παράμετρο A στο μενού αντλίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Παράμετρος A Ταχύτητα Baud Πρόσθετες μονάδες ταχύτητας μπορούν να έχουν οριστεί στην εκάστοτε περι γραφή πρωτοκόλλου. 14 WILO SE 06/2010

17 8.2 Μονάδα IF Modbus Ρύθμιση της μορφής δεδομένων με την παράμετρο C στο μενού αντλίας σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα: Παράμετρος C Ισοτιμία* Βit δεδομένων Βit στοπ 3 N E o 8 1 * N χωρίς (no) ισοτιμία, E- ακέραια (even) ισοτιμία, O περιττή (odd) ισοτιμία Όλες οι άλλες ρυθμίσεις προβλέπονται για επεκτάσεις (βλέπε επίσης περιγραφή πρωτοκόλλου). 8.3 Μονάδα IF BACnet Ο αριθμός εκδοχής BACnet ρυθμίζεται με τις παραμέτρους C (στο μενού αντλίας ) E (στο μενού αντλίας ) F (στο μενού αντλίας ) Για το σκοπό αυτό χρειάζεται μετατροπή σε μία δεκαεξαδική τιμή 1 ) (στη συνέχεια σημειώνεται με ένα "h"). Για το σκοπό αυτό ο αριθμός εκδοχής μοιράζεται σε τρεις παραμέτρους (παράδειγμα 4660): Μετατροπή του αριθμού εκδοχής σε δεκαεξαδική τιμή (1234h) 1) Για παράδειγμα με το πρόγραμμα calc.exe στην επιστημονική εκδοχή Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδες Wilo-IF Modbus, BACnet 15

18 Συμπλήρωση του αποτελέσματος με μηδενικά σε 6 ψηφία (001234h) Το C περιλαμβάνει τα δύο δεξιά ψηφία (34h) Το E περιλαμβάνει τα 2 μεσαία ψηφία (12h) Το F περιλαμβάνει τα δύο αριστερά ψηφία (00h) Μετατροπή των διαφόρων παραμέτρων σε μία δεκαδική τιμή Το C περιλαμβάνει τα δύο δεξιά ψηφία (52) Το E περιλαμβάνει τα 2 μεσαία ψηφία (18) Το F περιλαμβάνει τα δύο αριστερά ψηφία (00) Καταχώριση των διαφόρων παραμέτρων μέσω του μενού της αντλίας 9 Συντήρηση Οι μονάδες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο κατά κανόνα δεν χρειά ζονται συντήρηση. 10 Βλάβες, αίτια και αποκατάσταση Εργασίες επισκευής μόνο από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πρέπει να αποκλείονται οι κίνδυνοι από την ηλεκτρική ενέργεια! Πριν από τις εργασίες επισκευής η αντλία πρέπει να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική τάση και να προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη επανενεργοποίηση. Οι βλάβες στο καλώδιο σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να επιδιορ θώνονται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων. 16 WILO SE 06/2010

19 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαύματος! Αν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες υγρού ή υψηλές πιέσεις συστήματος αφήστε προηγούμενα την αντλία να κρυώσει και εκτονώστε την πίεση του συστήματος. Βλάβες Αιτίες Aποκατάσταση Πρόβλημα στην επικοινωνία με εξω τερικό σύστημα ελέγχου Εσφαλμένη παράμετρος επικοινωνίας Χαλασμένη καλωδίωση Έλεγχος και, αν χρειάζεται, ρύθμιση (βλέπε έναρξη χρήσης) Έλεγχος αν υπάρχει πρόβλημα και σε άλλους συνδρομητές διαύλου ώστε να εντοπιστεί το σφάλμα. Έλεγχος της καλωδίωσης Εάν η λειτουργική βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένα καταστήματα ή στο πλησιέστερο σημείο εξυπηρέτησης πελατών της Wilo ή στην αντιπροσωπεία. 11 Ανταλλακτικά Η παραγγελία ανταλλακτικών γίνεται μέσω των τοπικών ειδικών καταστημά των ή μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της Wilo. Για να αποφεύγονται οι διευκρινίσεις και τα λάθη κατά την παραγγελία, σε κάθε παραγγελία πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία της πινακίδας τύπου. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδες Wilo-IF Modbus, BACnet 17

20

21 WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo International (Subsidiaries) Argentina Denmark Ireland WILO SALMSON WILO Danmark A/S WILO Engineering Ltd. Argentina S.A Karlslunde Limerick C1295ABI Ciudad T T Autónoma de Buenos Aires T Italy Estonia WILO Italia s.r.l. WILO Eesti OÜ Austria Peschiera Borromeo Tallinn WILO Pumpen (Milano) T Österreich GmbH T Wien T Finland Kazakhstan WILO Finland OY WILO Central Asia Azerbaijan Espoo Almaty WILO Caspian LLC T T Baku T Korea France WILO Pumps Ltd. Belarus WILO S.A.S Gimhae WILO Bel OOO Bois d'arcy Gyeongnam Minsk T T T Great Britain Latvia Belgium WILO (U.K.) Ltd. WILO Baltic SIA WILO SA/NV DE14 2WJ Burton Riga 1083 Ganshoren Upon-Trent T T T Lebanon Bulgaria WILO SALMSON WILO Bulgaria Ltd. Greece Lebanon 1125 Sofia WILO Hellas AG El Metn T Anixi (Attika) T T Canada Lithuania WILO Canada Inc. Hungary WILO Lietuva UAB Calgary, Alberta T2A 5L4 WILO Magyarország Kft Vilnius T Törökbálint T (Budapest) China T The Netherlands WILO China Ltd. WILO Nederland b.v Beijing 1551 NA Westzaan T India T WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Croatia Norway Pune WILO Hrvatska d.o.o. WILO Norge AS T Zagreb 0975 Oslo T T pun.matherplatt.co.in Czech Republic Indonesia Poland WILO Praha s.r.o. WILO Pumps Indonesia WILO Polska Sp. z.o.o Cestlice Jakarta Selatan Raszyn T T T Wilo International (Representation offices) Algeria Georgia Moldova Bad Ezzouar, Dar El Beida 0179 Tbilisi 2012 Chisinau T T T Armenia Macedonia Rep. Mongolia Yerevan 1000 Skopje Ulaanbaatar T T T Bosnia and Herzegovina Mexico Tajikistan Sarajevo Mexico Dushanbe T T T Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda Porto T Romania WILO Romania s.r.l Com. Chiajna Jud. Ilfov T Russia WILO Rus ooo Moscow T Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Riyadh T Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o Beograd T Slovakia WILO Slovakia s.r.o Bratislava 28 T Slovenia WILO Adriatic d.o.o Ljubljana T South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T salmson.co.za Spain WILO Ibérica S.A Alcalá de Henares (Madrid) T Turkmenistan Ashgabad T Uzbekistan Tashkent T Sweden WILO Sverige AB Växjö T Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T Taiwan WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T wiloemutaiwan.com.tw Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş Istanbul T Ukraina WILO Ukraina t.o.w Kiew T United Arab Emirates WILO Middle East FZE Jebel Ali - Dubai T USA WILO-EMU USA LLC Thomasville, Georgia T WILO USA LLC Melrose Park, Illinois T wilo-na.com Vietnam WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T November 2009

22 Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland G1 Nord WILO SE Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause Hamburg T F G3 Ost WILO SE Vertriebsbüro Dresden Frankenring Kesselsdorf T F G5 Süd-West WILO SE Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße Leonberg T F WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F G7 West WILO SE Vertriebsbüro Düsseldorf Westring Hilden T F G2 Nord-Ost WILO SE Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße Berlin-Neukölln T F G4 Süd-Ost G6 Mitte WILO SE WILO SE Vertriebsbüro München Vertriebsbüro Frankfurt Adams-Lehmann-Straße 44 An den drei Hasen München Oberursel/Ts. T T F F Kompetenz-Team Gebäudetechnik WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund T T R U F W I L O* F Kompetenz-Team Kommune Bau + Bergbau WILO EMU GmbH Heimgartenstraße Hof T F Erreichbar Mo Fr von 7 18 Uhr. Antworten auf Produkt- und Anwendungsfragen Liefertermine und Lieferzeiten Informationen über Ansprechpartner vor Ort Versand von Informationsunterlagen * 0,14 /Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 /Min. Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund T T W I L O K D* F Erreichbar Mo So von 7 18 Uhr. In Notfällen täglich auch von 18 7 Uhr. Kundendienst- Anforderung Werksreparaturen Ersatzteilfragen Inbetriebnahme Inspektion Technische Service- Beratung Qualitätsanalyse Wilo-International Österreich Zentrale Wien: WILO Pumpen Österreich GmbH Eitnergasse Wien T F Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße Salzburg T F Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße Grieskirchen T F Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg Rheinfelden T F Standorte weiterer Tochter gesellschaften Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam Die Adressen finden Sie unter Stand Januar 2010

Wilo-Drain MTC 32 F 39-55

Wilo-Drain MTC 32 F 39-55 Wilo-Drain MTC 32 F 39-55 D GB F GR TR S Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Montaj ve kullanma

Διαβάστε περισσότερα

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VR-Control HVAC 2065704 0106 DDD

Wilo-VR-Control HVAC 2065704 0106 DDD Wilo-VR-Control HVAC GR 2065704 0106 DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 4 Fig. 5 Fig. 6 4 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 EΛΛHNIKA Περιεχόμενα: 1 Γενικά........................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 4 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Πρόλογος και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) 1.1 Πρόλογος 1.2 Συγγραφικά δικαιώματα 1.3 Κατασκευαστής 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Έκδοση 08/2013 20149522 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930 107402584 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4 5. Suction control

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Μονόχρωµος εκτυπωτής λέιζερ

Μονόχρωµος εκτυπωτής λέιζερ ML-1640 Series ML-2240 Series Μονόχρωµος εκτυπωτής λέιζερ Οδηγός χρήσης φανταστείτε τις δυνατότητες Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Samsung. Για να έχετε ένα ακόµα πιο ολοκληρωµένο σέρβις,

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. SIPOS 5 Flash SIPOS 5. HiMod. Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές PROFITRON. Με επιφύλαξη αλλαγών!

Οδηγίες λειτουργίας. SIPOS 5 Flash SIPOS 5. HiMod. Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές PROFITRON. Με επιφύλαξη αλλαγών! Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές SIPOS 5 Flash PROFITRON SIPOS 5 HiMod Έκδοση 06.11 Με επιφύλαξη αλλαγών! Y070.020/GR Περιεχόμενα SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα