ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργει ας (ΦΕΚ 655/Β / ) του Δήμου Σπετσών Δήμου Καντάνου... 3 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Περιβολίων» Δήμου Βάμου Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλι κιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Δαφνουσίων (O.Ε.Υ.) Δήμου Παλαιοκαστριτών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οικ (1) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 655/Β / ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Το π.δ. 381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/96 (ΦΕΚ 154 Α ), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19 Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85 Α ). 3. Το π.δ. 189 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδι οτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α ). 4. Το π.δ. 187 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214 Α ). 5. Την υπ αρ. οικ / Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περι βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 2514/Β /2009). 6. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α ), όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις των Άρθρων 19 και Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήμα τος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ&ΣΗΕ ΦΕΚ 655/Β /2005), όπως ισχύουν. 8. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 623/Β /2001) όπως ισχύουν. 9. Την υπ αρ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/671/οικ.8328/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 569/Β / ). 10. Τo υπ. αρ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οικ12796/ έγ γραφο της Υπηρεσίας μας, και την υπ αρ. 329/2010 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ που διαβιβάστηκε με το υπ αρ. Ο 42200/ έγγραφό της. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποιούμε τις διατάξεις του Άρθρου 320 παρά γραφος (1) εδάφιο (Α) του Κώδικα Διαχείρισης του Συ στήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 655/Β / ), ώστε να αντικατασταθούν ως εξής: «Α) Η 23 η Σεπτεμβρίου 2010 ως Πέμπτη Ημέρα Ανα φοράς.» Άρθρο 2 1. Με την απόφαση αυτή παύει η ισχύς της Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/671/ οικ. 8328/ (Β 569) Υπουργικής Απόφασης. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 01/07/2010. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

2 14038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. 07/ΔΤΑ/4499 (2) του Δήμου Σπετσών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α /1998) «Δι οίκηση. Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Τις διατάξεις του αρ. 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/ Α /2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 4. Την με αρ. πρ. 07/ΔΤΑ/1215/2008 τελευταία τροπο ποιητική απόφαση μας του Ο.Ε.Υ. Σπετσών. 5. Την υπ αριθμ. 80/2010 (σε ορθή επανάληψη) απόφα ση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών, με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σπε τσών. 6. Την σύμφωνη γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου του Δήμου Πειραιά που διατυπώθηκε στο 8 ο /2010 (Θέμα 3 o ) Πρακτικό του, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη ρεσίας του Δήμου Σπετσών ως εξής: Ι) Α. Στο άρθρο 1ον προστίθεται η φράση: και ένα Αυτοτελές Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (υπαγόμενο στον Δήμαρχο άρθρο 31 παρ. 4β του Ν. 3013/2002). Β. Στο άρθρο 2 ον προστίθεται (μετά την Δ/νση Διοι κητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) παράγραφος (2) ως εξής: 2. Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέ τησης Πολιτών (υπαγόμενο στον Δήμαρχο άρθρο 31 παρ. 4β του Ν. 3013/2002). Γ. Στο αρθ. 3 ον (Διάρθρωση προσωπικού σε κατηγο ρίες, κλάδους και βαθμούς): ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α. Κατηγορία ΠΕ 1. Κλάδος ΠΕ1 Διοικητικού θέσεις τρεις (3): Καταργεί ται μία (1) θέση. Γ. Κατηγορία ΔΕ 1. Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικού θέσεις επτά (7): Προστί θενται δύο (2) θέσεις ΔΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών με βαθμό Δ Α. 2. Κλάδος ΔΕ14 θέση μία (1): Καταργείται. 5. Κλάδος ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ θέσεις δύο (2): Καταρ γείται μία (1) θέση. 2) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤ. Κατηγορία ΔΕ30 Τεχνικών θέσεις δύο (2): Προστί θεται μία (1) θέση Υδραυλικού με βαθμό Δ Α, καταργεί ται μία (1) θέση Τεχνίτη οδοποιίας. 3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 1. Κλάδος ΥΕ16 θέσεις δεκατέσσερις (14) με βαθμό Ε Β: Προστίθεται δύο (2) θέσεις και καταργείται μία (1) θέση ως παρακάτω: Β. Μία (1) θέση ελεγκτού υδρομέτρων: Προστίθεται μία (1) θέση. Γ. Μία (1) θέση εργάτη ύδρευσης: Προστίθεται μία (1) θέση. Δ. Μία (1) θέση εργάτη κήπων και δενδροστοιχιών: Καταργείται. ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 9. Μία (1) θέση ειδικής υπηρεσίας (Δημοτικής Αστυ νομίας): Καταργείται. Κατόπιν των ανωτέρω, Το άρθρο 3 ον διαμορφώνεται ως εξής: Οι θέσεις του προσωπικού του Δήμου διαρθρώνονται σε κλάδους βαθμούς και ειδικότητες ως εξής: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α. Κατηγορία ΠΕ 1. Κλάδος ΠΕ1 Διοικητικού Θέσεις δύο (2) με βαθμό Δ Α Β. Κατηγορία ΤΕ 1. Κλάδος ΤΕ17 Διοικητικών Λογιστικών 2. Κλάδος ΤΕ19 Πληροφορικής 3. Κλάδος ΤΕ22 Διοίκησης μονάδων τοπικής αυτοδι οίκησης Γ. Κατηγορία ΔΕ 1. Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικού Θέσεις εννέα (9) με βαθμό Δ Α, εκ των οποίων δύο (2) θέσεις ΔΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών 2. Κλάδος ΔΕ15 Εισπρακτόρων 3. Κλάδος ΔΕ23 Ειδικό προσωπικό (Δημοτική Αστυ νομία) Θέσεις δύο (2) με βαθμό Δ Α 4. Κλάδος ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ Δ. Κατηγορία ΥΕ 1. Κλάδος ΥΕ1 Κλητήρων Θέσεις μία (1) με βαθμό Ε Β 2. Κλάδος ΥΕ16 Καθαριστριών Καθαριστών εσωτερι κών χώρων Θέσεις μία (1) με βαθμό Ε Β 2) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α. Κατηγορία ΠΕ 1. Κλάδος ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών Β. Κατηγορία ΤΕ 1. Κλάδος ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 2. Κλάδος ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανικών Μηχανοστα σίου Γ. Κατηγορία ΔΕ 1. Κλάδος ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 2. Κλάδος ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων Θέσεις τρεις (3) με βαθμό Δ Α 3. Κλάδος ΔΕ30 Υδραυλικών Θέσεις δύο (2) με βαθμό Δ Α 4. Κλάδος ΔΕ35 Κηπουρών Δ. Κατηγορία ΥΕ 1. Κλάδος ΥΕ16 Θέσεις δεκαπέντε (15) με βαθμό Ε Β εκ των οποίων Α. Ένδεκα (11) θέσεις εργατών καθαριότητας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β. Δύο (2) θέσεις ελεγκτού υδρομέτρων Γ. Δύο (2) θέσεις εργατών ύδρευσης ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 1) Μονίμων (Αρθ. 12 παρ. 8 του Ν. 2503/19970) Α. Κατηγορία ΥΕ 1. Κλάδος ΥΕ16 Εργατών γενικών καθηκόντων Θέσεις μία (1) με βαθμό Ε Β 2) Μονίμων (Αρθ. 30 του Ν. 2738/1999 και εγκύκλιοι με αριθ / και 40410/ Υπουργείου Εσωτερικών). Α. Κατηγορία ΠΕ 1. Κλάδος ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού Β. Κατηγορία ΤΕ 1. Κλάδος ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 3) Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Αρθ. 11 του Π.Δ. 164/2004 και αρθ. 1 παρ. 2 του Ν. 3320/2005). Α. Κατηγορία ΔΕ 1. Κλάδος ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων Θέσεις μία (1) Β. Κατηγορία ΥΕ 1. Κλάδος ΥΕ16 Καθαριστριών καθαριστών εσωτερικών χώρων Θέσεις μία (1) 2. Κλάδος ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας Θέσεις δύο (2) 4) Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Αρθ. 269 του Ν. 3463/2006 και αρθ. 20 παρ. 22 του Ν. 3731/2008). Α. Κατηγορία ΔΕ 1. Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικού Θέσεις μία (1) Β. Κατηγορία ΥΕ 1. Κλάδος ΥΕ1 Κλητήρων Θέσεις μία (1) ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. Έξι (6) θέσεις εργατών καθαριότητας 2. Μία (1) θέση ελεγκτού υδρομέτρων 3. Μία (1) θέση ηλεκτρολόγου 4. Μία (1) θέση οικοδόμου 5. Μία (1) θέση οδηγού αυτοκινήτων 6. Μία (1) θέση μηχανικού αυτοκινήτων 7. Μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου 8. Μία (1) θέση υδραυλικού Το άρθρο 6ον διαμορφώνεται ως εξής: Ως προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικο νομικών Υπηρεσιών επιλέγεται υπάλληλος από τους κλάδους: ΠΕ1, ΤΕ17, ΤΕ19, ΤΕ22, ΔΕ1, ΔΕ38. Ως προϊστάμενοι των τμημάτων της Δ/νσης Διοικη τικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και του αυτοτελούς γραφείου ΚΕΠ, επιλέγονται υπάλληλοι από τους κλά δους: ΠΕ1, ΤΕ17, ΤΕ19, ΤΕ22, ΔΕ1 (ειδικά για το γραφείο ΚΕΠ επιλέγονται και υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διεκ περαίωσης υποθέσεων πολιτών), ΔΕ38. Ως προϊστάμενος του Τεχνικού τμήματος επιλέγεται υπάλληλος από τους κλάδους: ΠΕ3, ΤΕ3, ΤΕ4, ΔΕ24, ΔΕ29, ΔΕ30, ΔΕ35. Η αναπλήρωση των προϊσταμένων θα γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις του αρθ. 100 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α / ). Δ. Στο άρθρο 8 ον (Αρμοδιότητες Υπηρεσιακών Μονά δων), προστίθεται παράγραφος Ε. Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ. Αρμοδιότητες: Η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραί ωση υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συ νεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Ειδικό τερα το ΚΕΠ θα έχει τις αρμοδιότητες, όπως αυτές θα καθορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία. Από την ανωτέρω απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους σε βάρος του Κ.Α και προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010, στον οποίο θα προβλέπο νται οι ανάλογες πιστώσεις. Αντίστοιχη δαπάνη θα προκληθεί τα επόμενα έτη και θα βαρύνει τον ίδιο κωδικό του εκάστοτε προϋπολογισμού του Δήμου (σύμφωνα με την 2212/ βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου). H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Πειραιάς, 24 Ιουνίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ (3) Δήμου Καντάνου Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών υπαλλήλων». 3. Την 6730/ απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Κρήτης «Περί ορισμού εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής». 4. Την απόφασή μας υπ αριθμ. 7502/ με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου Καντάνου, καθώς και τις αριθμ / και 8140/ όμοιες με τις οποίες αυτός τροποποιήθηκε. 5. Την αριθμ. 69/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καντάνου περί τροποποίησης ΟΕΥ. 6. Την αριθμ. 113/2010 πρακτ. 31/ γνωμο δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Χανίων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 69/2010 απόφαση του Δημο τικού Συμβουλίου του Δήμου Καντάνου που αφορά την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Καντάνου ως εξής: 1. Στο κεφάλαιο Δ άρθρο 12: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, η παράγραφος Κατηγορία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τροποποιείται με την προσθήκη μίας θέσης οδηγού ΔΕ 29 και την κατάργηση μίας θέσης ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 2. Από την απόφαση αυτή προκύπτει δαπάνη σε βά ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Καντάνου ποσού ,31 ευρώ. Στον ΚΑ υπάρχει εγγεγραμμέ νη πίστωση 9.000,00 ευρώ, στον ΚΑ υπάρ χει εγγεγραμμένη πίστωση 1.800,00 ευρώ και στον ΚΑ υπάρχει εγγεγραμένη πίστωση 1.400,00 ευρώ για το τρέχον έτος. Για τα επόμενηα πέντε έτη προκύπτει δαπάνη ύψους ,22 ευρώ κατ έτος που

4 14040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θα προβληθεί στους αντίστοιχους ΚΑ. Η κατανομή της δαπάνης σε οικονομικά έτη θα εξαρτηθεί από την εξέ λιξη της αναφερθείσας στην εισήγηση μετάταξης. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Χανιά, 30 Ιουνίου 2010 Ο Διευθυντής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΑΚΗΣ F Αριθμ (4) Τρ οποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίαςτου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθ μός Περιβολίων». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 «Κύρω ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων». 3. Την 6730/ απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Κρήτης «Περί ορισμού εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής». 4. Την απόφασή μας υπ αριθμ 2317/ (ΦΕΚ 522/ Β/2004) και με την οποία καταρτίστηκε ο ΟΕΥ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Περιβο λίων» και την αριθμ / (ΦΕΚ 2485/Β/2007 όμοια με την οποία αυτός τροποποιήθηκε. 5. Την υπ αριθμ. 25/2010 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Περιβολιών» περί τροποποίησης ΟΕΥ, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 71/2010 όμοια του Δ.Σ. του Δήμου Θερίσου 6. Την αριθμ. 112/2010 πρακτ. 30/ γνωμοδότηση του Υπηρεσι ακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Χανίων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 25/2010 απόφαση του Δι οικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δη μοτικός Παιδικός Σταθμός Περιβολιών» που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του,η οποία έχει ως εξής: Στον ανωτέρω οργανισμό και στο άρθρο 5 (οργανική σύνθεση προσωπικού) γίνονται οι παρακάτω τροπο ποιήσεις: 1) Στην παράγραφο Β (Τακτικό προσωπικό προσωπο παγών θέσεων) η θέση 1) ΤΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός) καταργείται διότι η υπάλληλος που την κατείχε συντα ξιοδοτήθηκε (ΦΕΚ 602 Τεύχος Γ ). 2) Στην παράγραφο Β (Τακτικό προσωπικό προσωπο παγών θέσεων) η θέση 1) YE 14 Μάγειρων καθώς και η θέση (1) ΤΕ Βρεφονηπιοκομία καταργούνται. Β) Στην παράγραφο Α (Μόνιμο προσωπικό) προστίθε ται μία θέση (1) ΤΕ Βρεφονηπιοκομιας. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως ακολούθως: Άρθρο 5 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι θέσεις του προσωπικού ορίζονται ως έξης: 1. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ (3) ΒΑΘΜΟΣ Δ Α. (ΟΙ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ, Γ ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ). 2. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣΗ (1) ΒΑΘΜΟΣ Δ Α. (ΚΕΝΗ) 3. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 8 ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ ΒΡΕΦΟ ΚΟΜΩΝ ΘΕΣΗ (1) ΒΑΘΜΟΣ Δ Α (ΚΕΝΗ) 4. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΘΕΣΗ (1) ΒΑΘΜΟΣ Δ Α (ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ) 5. ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ 16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗ ΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΘΕΣΕΙΣ (2) ΒΑΘΜΟΣ Ε Β (ΚΕΝΕΣ) Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Με σύμβαση έργου θα μπορούν να προσλαμβάνονται ορισμένες κατηγορίες επιστημονικών συνεργατών (παιδίατρος, ψυχολόγος, γυμναστής) σύμφωνα με τις ανάγκες του Ν.Π. και συμφωνά με τις ισχύουσες δια τάξεις κάθε φορά. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ / απόφασή μας. Από την απόφαση αυτή προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Περιβολίων έτων 2010 ποσού 6.300,00 ευρώ. Σχετική πίστωση υπάρχει στον Κ.Α (τακτικές αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων) περίπου ευρώ και στον ΚΑ (εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου) 300 ευρώ. Για τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημο τικού Παιδικού Σταθμού Περιβολίων είναι ευρώ κατ έτος η οποία θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ. Χανιά, 30 Ιουνίου 2010 Ο Διευθυντής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΑΚΗΣ F Αριθμ (5) Δήμου Βάμου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών υπαλλήλων». 3. Τις διατάξεις του Ν. 3731/ Την 6730/ απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Κρήτης «Περί ορισμού εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής». 5. Την απόφασή μας υπ αριθμ. 4926/ (ΦΕΚ 1406/Β/1999) με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου Βάμου, καθώς και τις αριθμ. 1124/ (ΦΕΚ 567/ Β/2004) και 15302/ (ΦΕΚ 1584/Β/2005) όμοιες με τις οποίες αυτός τροποποιήθηκε. 6. Την αριθμ. 93/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βάμου περί τροποποίησης ΟΕΥ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την αριθμ. 109/2010 πρακτ. 29/ γνωμο δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Χανίων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 93/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάμου, που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας του Δήμου όπως αυτός είχε εγκριθεί με την υπ αριθμ. 4926/ (ΦΕΚ 1406/Β/1999) απόφασή μας και τροποποιηθεί με τις αριθμ. 1124/ (ΦΕΚ 567/ Β/2004) και 15302/ (ΦΕΚ 1584/Β/2005) όμοιες ως εξής: Τροποποιείται το άρθρο 10 του ΟΕΥ του Δήμου Βάμου ο οποίος παρουσιάζει τις θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ14 ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ. 3 (ΤΡΕΙΣ) ΤΕ17 Δ/ΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 (ΤΡΕΙΣ) ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛ. ΜΗΧ/ΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝ ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦ. ή Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 6 (ΕΞΙ) ΔΕ23 ΕΙΔ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3 (ΤΡΕΙΣ) ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ) 3 (ΤΡΕΙΣ) ΔΕ28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝ. ΕΡΓΩΝ 2 (ΔΥ0) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ) ΘΕΣΕΙΣ 6 (ΕΞΙ) Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βάμου ύψους δι ακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (εφόσον καλυφθούν όλες οι θέσεις) και θα βαρύνει τους ΚΑ με υπάρχουσα πίστωση ,00, ΚΑ με υπάρχουσα πίστωση ,00 και με υπάρχουσα πίστωση ,00 Χανιά, 25 Ιουνίου 2010 Ο Διευθυντής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΑΚΗΣ Αριθμ /9759 (6) Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Δαφνουσίων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 A ) «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Tου N. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 A ). Tων συνδυαζόμενων διατάξεων των άρθρων 234 (παρ. 2) και 240 (παρ. 2) του N. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114 A ). Tου άρθρου 10 του N. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 A ). Tου άρθρου 27 του N. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 A ) με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29 Α στο Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 A ) σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 2. Την αριθ. 3085/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί παρο χής εξουσιοδότησης του δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλά δας» στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 965/τ. Β / ). 3. Την αριθ / απόφασή μας περί σύστα σης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΑΠΗ Δήμου Δαφνουσίων» στο Δήμο Δαφνουσίων (ΦΕΚ 305/τ. Β / ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ /19047/ όμοια (ΦΕΚ 2731/ ). 4. Την αριθ. 9/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την οποία ψηφίστηκε ο Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ στο Δήμο Δαφνουσίων». 5. Την αριθ. 100/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αταλάντης περί έγκρισης του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ στο Δήμο Δαφνουσίων». 6. Τη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Φθιώτιδας περί έγκρισης του Ο.Ε.Υ. του ανωτέ ρω Ν.Π.Δ.Δ., όπως διατυπώνεται στο αριθ. 5/ πρακτικό του (αριθ. γνωμοδότησης 72/2010). 7. Το αριθ. 2797/ συμπληρωματικό έγγραφο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αριθ. 9/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ στο Δήμο Δαφνουσί ων» με την οποία ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ στο Δήμο Δαφνουσίων», ως ακολούθως. Άρθρο 1 Αντικείμενο οργανισμού Με τον παρόντα οργανισμό καθορίζονται η συγκρό τηση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του ΚΑΠΗ όπως επίσης η σύνθεση του, ο αριθμός των θέσεων καθώς επίσης και τα προσόντα πρόσληψης του προσωπικού αυτού. Άρθρο 2 Προσωπικό Η οργανική σύνθεση και διάρθρωση του προσωπικού του ΚΑΠΗ Δήμου Δαφνουσίων έχει ως εξής:

6 14042 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α. Θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου: Κλάδος ΥΕ16 προσωπικό καθαριότητας μία (1) θέση. Άρθρο 3 Σχέσεις προσωπικού με το ΚΑΠΗ Η στελέχωση του προσωπικού του ΚΑΠΗ γίνεται με προσωπικό που συνδέεται με το Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα υλο ποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 4 Όργανα Διοίκησης Τα όργανα διοίκησης του ΚΑΠΗ είναι: 1. Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο 3. Ο/Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου που αναπληρώνει τον/την Πρόεδρο όταν απουσιάζει. Άρθρο 5 Γενικές παρατηρήσεις Για κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Ο.Ε.Υ. ισχύει η παρούσα νομοθεσία και οι υπόλοιποι κανονισμοί του ΚΑΠΗ. Για τα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν στην εφαρμογή και για συμπληρώσεις ή βελτιώσεις ο παρών Ο.Ε.Υ. τροποποιείται με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνε ται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ακροτελεύτιο άρθρο Από την ψήφιση του ανωτέρω Ο. Ε. Υ. προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του οικονομικού Έτους 2010, ο οποίος ενισχύεται από το Δήμο και από τις συνδρομές των μελών του ΚΑΠΗ, ύψους ,00 περίπου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10/6041 του τρέχοντος έτους και δαπάνη ύψους ,00 περίπου που θα βαρύνει τον ΚΑ 10/6041 για τα επόμενα πέντε (5) έτη αντίστοιχα. Λαμία, 29 Ιουνίου 2010 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ F Αριθμ (7) (O.Ε.Υ.) Δήμου Παλαιοκαστριτών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 9 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ. A /1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». γ) Του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1991 με το οποίο προ στέθηκε νέο άρθρο 29 Α στο Ν. 1558/1985 για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικη τικές πράξεις. ε) Των ΠΔ/των 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α / ) «Καθορι σμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δη μοσίου Τομέα», 37 α /1987 (ΦΕΚ 11/Α /1987) «Μερική επέκταση διατάξεων που ισχύουν για τους Δημόσιους Υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νομικών προσώπων δημ. δικαίου και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ και προσαρμογή στις ρυθμίσεις του Ν. 1586/1986» και 22/1990 (ΦΕΚ 7/Α /1990) «Μερική επέκταση διατάξεων που ισχύουν για τους Δη μόσιους Υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στους υπαλλή λους των ΟΤΑ» όπως ισχύουν κάθε φορά. 2. Την αριθμ. 6390/ απόφασή μας (ΦΕΚ 1596/ τ. Β / ) με την οποία συστάθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλαιοκαστριτών όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 9811/ από φασή μας (ΦΕΚ 1588/Β / ). 3. Την αριθμ. 144/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Δήμου Παλαιοκαστριτών, περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. 4. Την αριθμ / απόφαση του Υπηρε σιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Κέρκυρας με την οποία γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλαι οκαστριτών. 5. Την αριθμ /2007 εξουσιοδοτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με την οποία η αρμοδιότητα αυτή για την έκδοση της απόφασης έγκρι σης, ψήφισης τροποποίησης ΟΕΥ ΟΤΑ, Συνδέσμων και ΝΠΔΔ ΟΤΑ μεταβιβάστηκε στο Γενικό Δ/ντή της Π.Ι.Ν. όπως και του δικαιώματος να υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραμματέα», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 6390/ απόφασή μας (ΦΕΚ 1596/τ. Β / ) με την οποία συστάθη κε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλαιοκαστριτών όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 9811/ απόφασή μας (ΦΕΚ 1588/Β / ), όσον αφορά το Αυτόνομο Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας και ειδικότερα: Α) Τη διάρθρωση του Τμήματος Δημοτικής Αστυνο μίας και τις αρμοδιότητες αυτού και Β) Την ιεραρχία του προσωπικού του Τμήματος Δη μοτικής Αστυνομίας και τις αρμοδιότητες των Προϊστα μένων του ως εξής: Α) Το Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας οργανώνεται και απαρτίζεται σε επίπεδο Τμήματος, ως εξής: 1) Γραφείο Προϊσταμένου Τμήματος Ο Προϊστάμενος Τμήματος: Είναι υπεύθυνος για τη σύννομη εύρυθμη και απο τελεσματική διαχείριση των διαδικασιών που έχουν σχέση με τη λειτουργία της Υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας. Είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων, όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. Φροντίζει για την άσκηση των αρμοδιοτήτων με κατάλληλο συντονισμό και εποπτεία του τμήματος. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των μεθόδων και διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή των προ γραμμάτων δράσης, θέτει στόχους για την υλοποίηση τους.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αναφέρει στο Δήμαρχο τα προβλήματα που επι κρατούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της Δημοτικής Αστυνομίας. Συνεργάζεται με τους φορείς εκτός Δήμου που σχε τίζονται με τις λειτουργίες του Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας. Συγκεντρώνει στοιχεία χρήσιμα για τον προγραμ ματισμό και απολογισμό της Υπηρεσίας σε συνεργασία και με τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου. Μεριμνά για την έκδοση αποφάσεων Δημάρχου για θέματα της αρμοδιότητάς του. Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο Υπηρεσι ακά βιβλία. Τηρεί και ενημερώνει το ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Τμήματος. Τηρεί το αρχείο του Τμήματος, καταχωρώ ντας όλα τα έγγραφα στους σχετικούς φακέλους. Συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον απολογισμό του παραγόμενου από το Τμήμα έρ γου. 2) Ο Επόπτης Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. 21, 27 της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3731/08 «περί διοικητικής μέριμνας». Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. 2, 3, 4, 5, 15 της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3731/08 «περί ελέγχου εμπο ρικών δραστηριοτήτων». Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. 1, 6, 7, 16, 19, 24, 26 της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3731/08 «περί προστασίας περιβάλλοντος και δημοτικής περιουσίας». Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. 8, 10, 11, 25 και 28 της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3731/08 «περί ελέγχου κυκλοφορίας στάθμευσης οχημάτων». Β) Ιεραρχία του Προσωπικού Στο Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας προΐσταται μό νιμος υπάλληλος, ο οποίος ασκεί παράλληλα καθήκο ντα, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, με βαθμό Α, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και ελλείψει αυτού του κλάδου TE Διοικητικού και ελλείψει αυτού του κλάδου ΔΕ Διοικητικού ως ορίζεται και στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Ν. 3731/08. Τον προϊστάμενο Τμήματος που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος και ο αρχαιότερος, που υπηρετεί στην ίδια ορ γανωτική μονάδα και εφόσον ο κλάδος στον οποίο ανήκει προορίζεται για κατάληψη θέσεων προϊσταμένων. Ως Επόπτης επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας τουλάχιστον με Β βαθμό και, αν δεν υπάρχει, με Γ βαθμό και ένα τουλάχιστον έτος υπηρεσίας στο Γ βαθμό. Ακροτελεύτιο άρθρο Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιοκαστριτών. 2. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει, η αριθμ. 9811/ απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλαιοκαστριτών. Κέρκυρα, 31 Μαΐου 2010 Η Γενική Διευθύντρια ΟΛΓΑ ΡΙΖΟΥ

8 14044 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 746 14 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ανακατανομής οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1291 11 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα 09 120, από τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 6 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.04.11 22:18:55 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3130 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3347 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών Η/Μ Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 19 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κρι τηρίων περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα