ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ"

Transcript

1 Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού EUR µε προστασία κεφαλαίου µε Σταθερή Προσαύξηση Εύρους µε λήξη τον Αύγουστο του 2016 Με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Τίτλων και Πιστοποιητικών σε Ευρώ ύψους ολαρίων Η.Π.Α. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΟΤΙ Ο ΕΚ ΟΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΛΤΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ, ΟΙ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΑΓΟΡΑ Ή ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥ ΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΕΧΟΥΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΟΥΣ, ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΥΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Η ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ. Ο ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (WWW.BOURSE.LU) ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΠΟΙΟΥ ΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ. Το Βασικό Ενηµερωτικό ελτίο που αναφέρεται κατωτέρω (όπως συµπληρώθηκε µε τους παρόντες Τελικούς Όρους) έχει συνταχθεί βάσει της υπόθεσης ότι, µε εξαίρεση της υποπαραγράφου (β) παρακάτω, κάθε προσφορά Τίτλων σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου που εφαρµόζει την Οδηγία περί Ενηµερωτικού ελτίου (2003/71/EΚ) (καθένα, ένα Σχετικό Κράτος Μέλος), θα γίνεται σύµφωνα µε µια εξαίρεση βάσει της Οδηγίας περί Ενηµερωτικού ελτίου, όπως εφαρµόζεται σε εκείνο το Σχετικό Κράτος Μέλος, από την απαίτηση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου για τις προσφορές των Τίτλων. Αντίστοιχα, κάθε πρόσωπο που προσφέρει ή σκοπεύει να προσφέρει Τίτλους, µπορεί να το κάνει µόνον: (α) (β) σε περιστάσεις στις οποίες δεν προκύπτει καµία υποχρέωση για τον Εκδότη ή για οποιονδήποτε ιαπραγµατευτή να εκδώσει ενηµερωτικό δελτίο σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Οδηγίας περί Ενηµερωτικού ελτίου ή να συµπληρώσει ένα ενηµερωτικό δελτίο σύµφωνα µε το Άρθρο 16 της Οδηγίας περί Ενηµερωτικού ελτίου, σε κάθε περίπτωση, σχετικά µε µία τέτοια Προσφορά, ή στη/στις Επικράτεια/Επικράτειες όπου γίνεται ηµόσια Προσφορά που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του Μέρους Β κατωτέρω, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό είναι ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του Μέρους Β κατωτέρω και ότι η προσφορά αυτή γίνεται κατά την Περίοδο Προσφοράς/ Προσφορών που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην εν λόγω παράγραφο. Ούτε ο Εκδότης, ούτε ο Εγγυητής ή κάποιος ιαπραγµατευτής έχει εξουσιοδοτήσει ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. Οι Τίτλοι και η Εγγυητική Πράξη δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν δυνάµει του Νόµου περί κινητών αξιών του 1933 των ΗΠΑ, όπως έχει τροποποιηθεί (ο Νόµος περί κινητών αξιών) ή άλλου οµοσπονδιακού νόµου και απαγορεύεται η προσφορά ή η πώληση εντός των ΗΠΑ προς ή για λογαριασµό ή προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου που εδρεύει ή κατοικεί στις ΗΠΑ (όπως αυτά ορίζονται 1

2 στον Κανονισµό S του Νόµου περί κινητών αξιών), πλην δυνάµει της εξαίρεσης από ή σε ορισµένες συναλλαγές που δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις καταχώρησης του Νόµου περί κινητών αξιών και των ισχυόντων οµοσπονδιακών νόµων περί κινητών αξιών. Για µια περιγραφή ορισµένων περιορισµών που ισχύουν αναφορικά µε τις προσφορές και τις πωλήσεις Τίτλων, βλ. το «Πρόγραµµα ιανοµής για Τίτλους» του Βασικού Ενηµερωτικού ελτίου. ΜΕΡΟΣ A ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι όροι που χρησιµοποιούνται στο παρόν θεωρείται ότι ορίζονται ως τέτοιοι για τους σκοπούς των Προϋποθέσεων που ορίζονται στο κεφάλαιο µε τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις των Τίτλων» του Βασικού Ενηµερωτικού ελτίου και των Συµπληρωµατικών Ενηµερωτικών ελτίων τα οποία µαζί αποτελούν βασικά ενηµερωτικά δελτία για τους σκοπούς της Οδηγίας περί Ενηµερωτικού ελτίου (Οδηγία 2003/71/EΚ) (η Οδηγία περί Ενηµερωτικού ελτίου). Το έγγραφο αυτό αποτελεί τους Τελικούς Όρους των Τίτλων που περιγράφονται στο παρόν για τους σκοπούς του άρθρου 5.4 της Οδηγίας περί Ενηµερωτικού ελτίου και πρέπει να αναγιγνώσκεται σε συνδυασµό µε το Βασικό Ενηµερωτικό ελτίο, όπως αυτό συµπληρώνεται. Η ολοκληρωµένη πληροφόρηση για τον Εκδότη, τον Εγγυητή και την προσφορά των Τίτλων είναι διαθέσιµη µόνο βάσει του συνδυασµού αυτών των Τελικών Όρων και του Βασικού Ενηµερωτικού ελτίου, όπως αυτό συµπληρώνεται. Το Βασικό Ενηµερωτικό ελτίο και τα Συµπληρωµατικά Ενηµερωτικά ελτία είναι διαθέσιµα προς ανάγνωση στο γραφείο των εντεταλµένων οργανισµών πληρωµών στο Λονδίνο και στον δικτυακό τόπο του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου (www.bourse.lu). Επιπλέον, οι Τελικοί Όροι ηµεροµηνίας 14 Ιουλίου 2010 (οι Αρχικοί Τελικοί Όροι) και το Σηµείωµα ηµεροµηνίας 4 Αυγούστου 2010 (το Σηµείωµα) των Αρχικών Τελικών Όρων είναι διαθέσιµα στον δικτυακό τόπο του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου (www.bourse.lu). Το παρόν έγγραφο ενοποιεί τις διατάξεις των Αρχικών Τελικών Όρων και του Σηµειώµατος. Για τους σκοπούς του παρόντος, Βασικό Ενηµερωτικό ελτίο σηµαίνει το Βασικό Ενηµερωτικό ελτίο σε σχέση µε το πρόγραµµα της 19 Αυγούστου του 2009, όπως αυτό συµπληρώθηκε από το Συµπλήρωµα του Βασικού Ενηµερωτικού ελτίου (Αρ.. 1), µε ηµεροµηνία 2 Οκτωβρίου 2009 (το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Αρ.1) και το Συµπλήρωµα του Βασικού Ενηµερωτικού ελτίου (Αρ.. 2), µε ηµεροµηνία 11 Νοεµβρίου 2009 (το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Νο.2), το Συµπλήρωµα του Βασικού Ενηµερωτικού ελτίου Αρ. 3 µε ηµεροµηνία 3 Μαρτίου 2010 (το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Αρ.3) και το Συµπλήρωµα του Βασικού Ενηµερωτικού ελτίου (Αρ. 4) ηµεροµηνίας 12 Μαΐου 2010 (Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Αρ. 4) και µαζί µε το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Αρ..1 και Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Αρ.. 2 και Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Αρ. 3, τα Συµπληρωµατικά Ενηµερωτικά ελτία). 1. (i) Εκδότης: Citigroup Funding Inc. (ii) Εγγυητής: Citigroup Inc. 2. (i) Αριθµός Σειράς: EMTN1565 (ii) Αριθµός Τµήµατος Τιτλοποίησης: 1 3. (i) Καθορισµένο Νόµισµα ή Νοµίσµατα: Ευρώ (EUR) 4. Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο: (i) Σειρά: EUR (ii) Τµήµα Τιτλοποίησης: EUR

3 Το συνολικό αρχικό κεφάλαιο των Τίτλων που θα εκδοθούν θα καθορίζεται από τον Εκδότη επί τη βάσει των όρων της Αγοράς που θα επικρατούν τότε, συµπεριλαµβανοµένης της προσφοράς και της ζήτησης των Τίτλων και άλλων παρόµοιων αξιών. 5. Τιµή Έκδοσης: 100 τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου. 6. (i) Καθορισµένες Ονοµαστικές Αξίες: EUR1.000 (ii) Ποσό Υπολογισµού: EUR (i) Ηµεροµηνία Έκδοσης: 9 Αυγούστου 2010 (ii) Ηµεροµηνία Έναρξης Τοκισµού: Ηµεροµηνία Έκδοσης 8. Ηµεροµηνία Λήξης: 9 Αυγούστου 2016, Τροποποιηµένη Κατόπιν Συµφωνηµένης Εργάσιµης Ηµέρας 9. Είδη Τίτλων: (i) Τίτλοι Σταθερού Επιτοκίου (ii) Οι Τίτλοι είναι Τίτλοι ιακανονιζόµενοι τοις Μετρητοίς. 10. Βάση Επιτοκίου: 3,60% ανά έτος Σταθερό Επιτόκιο, το οποίο θα προσαυξάνεται επί της βάσης «προσαυξηµένου εύρους» για κάθε περίοδο Εκτοκισµού η οποία θα λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσαυξηµένου Εύρους (όπως προσδιορίστηκε ως άνω)-βλέπε αριθµό 17 κατωτέρω 11. Βάση Πληρωµής / Εξόφλησης Εξόφληση στην ονοµαστική αξία 12. Μεταβολή Επιτοκίου ή της Βάσης Πληρωµής / Εξόφλησης: ες κατωτέρω 13. ικαιώµατα Εξαγοράς/ Πώλησης : 14. (i) Καθεστώς Τίτλων: Προνοµιούχος (ii) Καθεστώς Εγγυητικής Πράξης: Προνοµιούχος 15. Μέθοδος διάθεσης: Μη κοινοπρακτική ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ TOΥΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ 16. Όροι των Υποκείµενων Συνδεδεµένων Τίτλων εν εφαρµόζεται 3

4 ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ (ΕΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ) 17. Όροι Τίτλων Σταθερού Επιτοκίου Ισχύει ο Εκδότης θα καταβάλλει το σχετικό Ποσό Τόκου σε σχέση µε κάθε Ποσό Υπολογισµού την Ηµεροµηνία Καταβολής Τόκου (i) Επιτόκιο(-α): 3,60% ανά έτος, πληρωτέο ανά τρίµηνο σε δόσεις (ii) Ηµεροµηνία(-ες) καταβολής τόκων: (iii) Ηµεροµηνία(-ες) της τελικής περιόδου: 9 Φεβρουαρίου, 9 Μαΐου, 9 Αυγούστου και 9 Νοεµβρίου κάθε έτους από (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9 Νοεµβρίου 2010 έως (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9 Αυγούστου 2016, κατόπιν της Συµφωνηµένης Τροποποιηµένης Εργάσιµης Ηµέρας 9 Φεβρουαρίου, 9 Μαΐου, 9 Αυγούστου και 9 Νοεµβρίου κάθε έτους από (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9 Νοεµβρίου 2010 έως (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9 Αυγούστου 2016, χωρίς διόρθωση. (iv) Ποσό Τόκου: Το Ποσό Τόκου ανά Ποσό Υπολογισµού αναφορικά µε την Περίοδο Εκτοκισµού θα καθορίζεται από τον Πράκτορα Υπολογισµού µε αναφορά στον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: EUR1.000x Επιτόκιο KYTH (v) Προεξοφληµένο(α) Ποσό(ά): (vi) Κλάσµα Υπολογισµού Τοκοφόρων Ηµερών (KYTH): α) Αναφορικά µε την κάθε Περίοδο Εκτοκισµού η οποία συµπίπτει την περίοδο από (και συµπεριλαµβανοµένης της) Ηµέρας Ενάρξεως Τόκου έως (εξαιρουµένης της) 9 Αυγούστου 2011, 30/360 και β) Αναφορικά µε την κάθε Περίοδο Εκτοκισµού η οποία λαµβάνει χώρα από (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9 Αυγούστου 2011 έως (αλλά εξαιρουµένης της) 9 Αυγούστου 2015 (η Περίοδος ιακύµανσης) (vii) Άλλοι όροι αναφορικά µε τη µέθοδο υπολογισµού του τόκου για τους Τίτλους Σταθερού Επιτοκίου: Βλέπε το επισυναπτόµενο στο παρόν Παράρτηµα 18. Όροι Τίτλων Κυµαινόµενου Επιτοκίου 19. Όροι Τίτλων Χωρίς Τοκοµερίδιο 20. Όροι Τόκου ιπλού Νοµίσµατος 4

5 21. Όροι Τόκου Υποκείµενων Συνδεδεµένων Τίτλων ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 22. ικαίωµα εξαγοράς του Εκδότη 23. Πώληση επενδυτή 24. Ποσό Εξόφλησης κάθε ποσού υπολογισµού EUR1.000 ανά Ποσό Υπολογισµού 25. Όροι εξαγοράς Υποκείµενων Συνδεδεµένων Τίτλων 26. Υποχρεωτικοί πρόωροι όροι εξαγοράς 27. Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης (i) Ποσό (-ά) Πρόωρης Εξόφλησης καταβλητέο κατά την εξόφληση για φορολογικούς λόγους ή λόγω παρανοµίας (Προϋπόθεση 5(β) των Γενικών Προϋποθέσεων) ή κατά την επέλευση Γεγονότος Υπερηµερίας (Προϋπόθεση 9 των Γενικών Προϋποθέσεων) και/ή η µέθοδος υπολογισµού αυτού: (ii) Το Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης περιλαµβάνει ποσά από δεδουλευµένους τόκους: EUR1.000 ανά Ποσό Υπολογισµού Όχι: µαζί µε το ποσό πρόωρης εξόφλησης, ο δεδουλευµένος τόκος µέχρι (εξαιρουµένης) την ηµεροµηνία αυτής της πρόωρης εξόφλησης που καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας επίσης θα πληρωθεί και για τους σκοπούς οποιασδήποτε τέτοιας εξόφλησης όπου οι Τίτλοι εξοφλούνται κατά την Περίοδο Προσαυξηµένου Εύρους, (i) η σχετική Ηµεροµηνία Αποκοπής θα θεωρείται ότι είναι την τέταρτη Εργάσιµη Ηµέρα αµέσως πριν την ηµεροµηνία αυτής της πρόωρης εξόφλησης και (ii) αυτή η ηµεροµηνία πρόωρης εξόφλησης θα θεωρείται ότι είναι η Ηµεροµηνία Λήξης της Περιόδου Επιτοκίου για την σχετική Περίοδο Επιτοκίου 28. Όροι που εφαρµόζονται στη Φυσική Παράδοση 29. Μεταβολή Εκκαθάρισης (iii) ικαίωµα του Εκδότη µεταβάλλει την εκκαθάριση: 5

6 (iv) ικαίωµα του Κατόχου µεταβάλλει την εκκαθάριση: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ 30. Μορφή Τίτλων: Τίτλοι εις τον Κοµιστή: Προσωρινός Ενιαίος Τίτλος που µπορεί να αντικατασταθεί µε Μόνιµο Ενιαίο Τίτλο κατά ή µετά την Ηµεροµηνία Ανταλλαγής, ο οποίος µπορεί να αντικατασταθεί µε Οριστικούς Τίτλους κατά ηµεροµηνία που απέχει τουλάχιστον 60 ηµέρες από την ηµέρα παράδοσης της κοινοποίησης του αιτήµατος για ανταλλαγή από τον κάτοχο ή το Φορολογικό Γραφείο και κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές στο Λονδίνο (πόλη στην οποία βρίσκεται το συγκεκριµένο γραφείο του Φορολογικού Γραφείου), στις Βρυξέλλες και το Λουξεµβούργο. 31. Νέος Ενιαίος Τίτλος: Όχι 32. Εµπορικά Κέντρα: Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Εργάσιµες ηµέρες TARGET 33. ωσιδικία(-ες) Εργάσιµης Ηµέρας ή άλλες ειδικές διατάξεις σχετικά µε τις ηµεροµηνίες πληρωµών: 34. Αποκόµµατα µελλοντικών Τοκοµεριδίων ή Αποδείξεων προς επισύναψη στους Οριστικούς Τίτλους (και ηµεροµηνίες λήξης αυτών των Αποκοµµάτων): 35. Τοκοµερίδια που καθίστανται άκυρα κατά τη δήλη ηµέρα εξόφλησης των Τίτλων: 36. Λεπτοµέρειες σχετικά µε Μερικώς Αποπληρωµένους Τίτλους: ποσό κάθε καταβολής που περιλαµβάνει την Τιµή Έκδοσης και την ηµεροµηνία κατά την οποία πρόκειται να γίνει κάθε καταβολή και τις συνέπειες (εάν υφίστανται) της µη καταβολής, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος κατάπτωσης υπέρ του Εκδότη των Τίτλων και του τόκου που οφείλεται για την καθυστερηµένη καταβολή: 37. Λεπτοµέρειες σχετικά µε Τίτλους όσεων: ποσό κάθε Ποσού όσης (συµπεριλαµβανοµένου κάθε µέγιστου ή ελάχιστου Ποσού όσης), ηµεροµηνία κατά την οποία πρόκειται να γίνει κάθε καταβολή: Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Εργάσιµες ηµέρες TARGET Όχι Ναι 6

7 38. ιατάξεις µεταβολής νοµίσµατος, ονοµαστικής αξίας και συµβατικών όρων: 39. Όροι ενοποίησης: Ισχύουν οι όροι της Προϋπόθεσης 12 των Γενικών Προϋποθέσεων 40. Άλλοι τελικοί όροι: Βλ. Το Παράρτηµα που επισυνάπτεται στο παρόν 41. Επωνυµία και διεύθυνση του Φορέα Υπολογισµού: Citibank, N.A. Λονδίνο στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωµένο Βασίλειο 42. Αποφάσεις: Κάθε ζήτηµα που πρέπει να καθορισθεί, εξετασθεί, διαλεγεί, επιλεγεί ή να αποφασισθεί µε άλλο τρόπο από τον Εκδότη, τον Φορέα Υπολογισµού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, θα καθορίζεται, εξετάζεται, εκλέγεται, επιλέγεται ή µε άλλο τρόπο θα αποφασίζεται από το εν λόγω πρόσωπο µε τρόπο που είναι εµπορικά εύλογος. ΙΑΝΟΜΗ 43 (i) Σε περίπτωση κοινοπρακτικού δανείου, τα ονόµατα και οι διευθύνσεις των Μελών του Κοινοπρακτικού ανείου και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις: (ii) Ηµεροµηνία Σύµβασης Προεγγραφής: (iii) Μέλη Σταθεροποίησης (εάν υφίστανται): 44. Σε περίπτωση µη κοινοπρακτικού δανείου, επωνυµία και διεύθυνση του ιαπραγµατευτή: Citigroup Global Markets Limited στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωµένο Βασίλειο 45. Συνολική προµήθεια και έκπτωση: 2,00 τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου το οποίο περιλαµβάνει την αρχική αµοιβή διανοµής που καταβάλλεται στον/στους ιανοµέα/ ιανοµείς, όπως προσδιορίζεται στην Παράγραφο 7 Μέρος Β κατωτέρω. Οι επενδυτές µπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την αµοιβή αυτή επικοινωνώντας µε το σχετικό ιανοµέα/ ιανοµείς στη/στις διεύθυνση/ διευθύνσεις που ορίζεται στην Παράγραφο 7 Μέρος Β κατωτέρω, ή µε το ιαπραγµατευτή στη διεύθυνση που ορίζεται στην Σηµείο 44 ανωτέρω. 46. Περιορισµοί Πώλησης στις ΗΠΑ: Καταχ. S: TEFRA D 47. Μη Απαλλασσόµενη Προσφορά: Λεπτοµέρειες της/των µη απαλλασσόµενης/ απαλλασσοµένων Προσφοράς/ Προσφορών 7

8 περιλαµβάνονται στην Παράγραφο 7 του Μέρους B κατωτέρω. Προσφορές (σε περίπτωση που υπάρχουν) σε οποιαδήποτε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου διάφορη της/των Επικράτειας/ Επικρατειών όπου γίνεται δηµόσια προσφορά θα γίνεται µόνο κατόπιν απαλλαγής από την υποχρέωση που προκύπτει από την Οδηγία περί Ενηµερωτικού ελτίου, όπως αυτή εφαρµόζεται σε αυτές τις χώρες για την έκδοση ενηµερωτικού δελτίου. 48. Πρόσθετοι περιορισµοί πώλησης: εν Εφαρµόζεται ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρόντες Τελικοί Όροι περιλαµβάνουν τους τελικούς όρους που απαιτούνται για την έκδοση και δηµόσια προσφορά στην/στις Επικράτεια/Επικράτειες της ηµόσιας Προσφοράς και την έγκριση εισόδου προς την επίσηµη λίστα και προς διαπραγµάτευση στην επίσηµη αγορά του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου των Τίτλων που περιγράφονται σε αυτούς σύµφωνα µε το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Τίτλων και Πιστοποιητικών σε Ευρώ ύψους δολαρίων ΗΠΑ της Citigroup Funding Inc. ΕΥΘΥΝΗ Ο Εκδότης και ο Εγγυητής αναλαµβάνουν την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Τελικούς Όρους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Μέρος Β του παρόντος σχετικά µε την περιγραφή των αξιολογήσεων έχουν αντληθεί από την ιστοσελίδα του σχετικού οργανισµού διαβάθµισης της πιστοληπτικής ικανότητας. Καθείς εκ των Εκδότη και Εγγυητή επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί µε ακρίβεια και ότι, καθόσον γνωρίζει και µπορεί να διαπιστώσει από τέτοιες πηγές δεν έχουν παραλειφθεί πραγµατικά δεδοµένα που θα καθιστούσαν τις αναπαραχθείσες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Hµεροµηνίας 3 Αυγούστου 2010 Για λογαριασµό του Εκδότη: Από:... Για λογαριασµό του Εγγυητή: Νοµίµως εξουσιοδοτηθέντα Από:... Noµίµως εξουσιοδοτηθέντα 8

9 ΜΕΡΟΣ B ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟ ΟΥ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (i) Εισαγωγή στο χρηµατιστήριο Επίσηµη Λίστα του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου (ii) Έγκριση εισόδου προς διαπραγµάτευση: Έχει υποβληθεί αίτηση από τον Εκδότη (ή εκ µέρους του) για τη χορήγηση άδειας εισόδου προς διαπραγµάτευση στην επίσηµη αγορά του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου µε έναρξη από την Ηµεροµηνία Έκδοσης 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση: Το µακροπρόθεσµο/βραχυπρόθεσµο κύριο χρέος του Εκδότη αξιολογείται ως εξής: (i) S & P: A/A-1 (Αρνητική Πρόβλεψη) (ii) Moody's: A3/P-1 (Αρνητική Πρόβλεψη) (iii) Fitch: A+/F1+ (Σταθερή Πρόβλεψη) βάσει της εγγύησης από τη Citigroup Inc. Οι αξιολογήσεις και οι προβλέψεις υπόκεινται σε µεταβολές κατά τη διάρκεια ισχύος των Τίτλων. Standard & Poor's Υπηρεσίες Αξιολόγησης, ένα τµήµα της The McGraw-Hill Companies, Inc. (S&P) Μια υποχρέωση που αξιολογείται µε βαθµό «Α» από την S&P είναι κατά κάποιο τρόπο εκτεθειµένη στις αρνητικές επιπτώσεις των µεταβολών στις περιστάσεις και τις οικονοµικές συνθήκες, περισσότερο από ότι άλλες υποχρεώσεις που ανήκουν σε κατηγορίες ανώτερης βαθµολογίας. Εντούτοις, η ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση από την υποχρέωση παραµένει µεγάλη. Οι αξιολογήσεις µπορεί να τροποποιηθούν µε την προσθήκη ενός σηµείου συν (+) ή πλην ( ) για να δείξουν τη σχετική θέση εντός της κατηγορίας αξιολόγησης Μια βραχυπρόθεσµη υποχρέωση που αξιολογήθηκε ως «A-1» από την S&P αξιολογήθηκε στην ανώτατη 9

10 κατηγορία από την S&P. Η ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση από την υποχρέωση είναι µεγάλη. Η πρόβλεψη αξιολόγησης (rating outlook) της S&P αξιολογεί την πιθανή κατεύθυνση µιας µακροπρόθεσµης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σε µέσο χρονικό ορίζοντα (συνήθως έξι µηνών έως δύο ετών). Κατά τον προσδιορισµό της πρόβλεψης αξιολόγησης, λαµβάνονται υπόψη τυχόν αλλαγές στις οικονοµικές και/ή βασικές επιχειρηµατικές συνθήκες. Μια πρόβλεψη δεν αποτελεί απαραιτήτως προαναγγελία µεταβολής της αξιολόγησης ή µελλοντικής δράσης του CreditWatch. Ως «Αρνητική» νοείται µια αξιολόγηση που αναµένεται να υποβαθµιστεί. Moody's Εξυπηρέτηση Επενδυτών (Moody's) Υποχρεώσεις που έχουν αξιολογηθεί ως «A» από τη Moody's θεωρείται πως είναι µέσης υψηλής ποιότητας και εκτίθενται σε χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο. Η Moody's προσαρτά τους αριθµητικούς τροποποιητές 1, 2 και 3 σε κάθε γενική κατηγορία αξιολόγησης από Aa έως Caa. Ο τροποποιητής 1 υποδηλώνει ότι οι υποχρεώσεις κατατάσσονται στο άνω άκρο της ευρύτερης βαθµίδας αξιολόγησης. Ο τροποποιητής 2 υποδηλώνει ότι κατατάσσονται στο µέσο ενώ ο τροποποιητής 3 υποδηλώνει ότι κατατάσσονται στο κατώτερο άκρο της ευρύτερης βαθµίδας αξιολόγησης. Οι εκδότες (ή υποστηρικτικοί φορείς) που αξιολογούνται ως Prime-1 (P-1) από τη Moody's χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ικανότητα αποπληρωµής βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων. Η πρόβλεψη αξιολόγησης της Moody's συνιστά µια γνώµη που αναφέρεται στην πιθανή κατεύθυνση µιας αξιολόγησης σε µέσο χρονικό ορίζοντα. Η εκχώρηση, ή η µεταβολή σε µια πρόβλεψη δεν αποτελεί πράξη πιστοληπτικής αξιολόγησης εάν δεν υπάρχει µεταβολή στην πιστοληπτική αξιολόγηση. Όταν αποδίδονται, οι προβλέψεις αξιολόγησης εµπίπτουν στις εξής τέσσερις κατηγορίες: Θετική (POS), Αρνητική (NEG), Σταθερή (STA), και Σε Εξέλιξη (DEV εξαρτώµενη από κάποιο γεγονός). Fitch Ratings Ltd. (Fitch) Οι υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν ως «A+» από τη Fitch µαρτυρούν προσδοκίες χαµηλού πιστωτικού κινδύνου. Αυτή η αξιολόγηση φανερώνει µεγάλη ικανότητα πληρωµής των οικονοµικών δεσµεύσεων. 10

11 Ωστόσο, η ικανότητα αυτή ενδέχεται να είναι ευάλωτη σε µεταβολές ως προς τις περιστάσεις ή τις οικονοµικές συνθήκες, σε σχέση µε ό, τι ισχύει για τις υψηλότερες βαθµολογίες. Ο τροποποιητής «+» που προσαρτάται στην αξιολόγηση δείχνει τη σχετική θέση εντός αυτής της κατηγορίας αξιολόγησης. Οι υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν ως «F1+» δηλώνουν τη µέγιστη πιστωτική ποιότητα και τη µέγιστη ικανότητα έγκαιρης πληρωµής των οικονοµικών δεσµεύσεων. Το «+» δηλώνει µία εξαιρετικά ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα. Πρόβλεψη Αξιολόγησης: Μια Πρόβλεψη δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία είναι πιθανόν να κινηθεί µια αξιολόγηση σε χρονικό διάστηµα ενός ή δύο ετών. Οι προβλέψεις µπορεί να είναι θετικές, σταθερές ή αρνητικές. Μια θετική ή αρνητική πρόβλεψη αξιολόγησης δεν σηµαίνει ότι µια αλλαγή αξιολόγησης είναι αναπόφευκτη. Παροµοίως, οι αξιολογήσεις για τις οποίες η πρόβλεψη είναι «σταθερή» µπορεί να αναβαθµισθούν ή να υποβαθµισθούν προτού µια πρόβλεψη κινηθεί προς το θετικό ή το αρνητικό, εάν οι περιστάσεις δικαιολογούν µια τέτοια ενέργεια. Ενίοτε, η Fitch ενδέχεται να µην είναι σε θέση να προσδιορίσει την κύρια τάση. Στις περιπτώσεις αυτές, η πρόβλεψη αξιολόγησης µπορεί να περιγραφεί ως εξελισσόµενη. Μια πιστωτική αξιολόγηση δεν αποτελεί σύσταση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης κινητών αξιών και µπορεί ανά πάσα στιγµή να αναθεωρηθεί ή να αποσυρθεί από τον οργανισµό διαβάθµισης της πιστοληπτικής ικανότητας. Κάθε αξιολόγηση πρέπει να εκτιµάται ανεξάρτητα από κάθε άλλη αξιολόγηση. Οι πιστωτικές αξιολογήσεις του Εκδότη αποτελούν µια εκτίµηση της ικανότητας του Εκδότη να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του βάσει των Τίτλων, συµπεριλαµβανοµένης της διενέργειας πληρωµών βάσει των Τίτλων. Συνεπώς, οι πραγµατικές ή οι αναµενόµενες µεταβολές στις πιστωτικές αξιολογήσεις του Εκδότη µπορούν να επηρεάσουν την αξία διαπραγµάτευσης των Τίτλων. Εντούτοις, επειδή η απόδοση των Τίτλων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες πέραν της ικανότητας του Εκδότη να καταβάλλει τις υποχρεώσεις του από τους Τίτλους, µια βελτίωση των πιστωτικών αξιολογήσεων του Εκδότη δεν έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των λοιπών επενδυτικών κινδύνων που σχετίζονται µε τους Τίτλους. 11

12 3. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εκτός από τα αναφερόµενα στο τµήµα «Σχέδιο ιανοµής των Τίτλων» στο Βασικό Ενηµερωτικό ελτίο, εξ όσων γνωρίζει ο Εκδότης, κανένα πρόσωπο εµπλεκόµενο στην προσφορά των Τίτλων δεν έχει ουσιαστικό συµφέρον επί της/των Προσφοράς/Προσφορών. 4. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟ Α (i) Λόγοι για την/τις Προσφορά/Προσφορές: Βλέπε «Χρήση Εσόδων» στα Βασικά Ενηµερωτικά ελτία (ii) Εκτιµώµενα καθαρά έσοδα: EUR Προς αποφυγή αµφιβολιών, τα εκτιµώµενα καθαρά έσοδα αντικατοπτρίζουν τα έσοδα που θα έχει ο Εκδότης κατά την Ηµεροµηνία Έκδοσης. εν αντανακλούν τις αµοιβές που είναι καταβλητέες από/προς το ιαπραγµατευτή και τον/τους ιανοµέα/ ιανοµείς. (iii) Εκτιµώµενα συνολικά έξοδα: Περίπου EUR (Τέλη εισαγωγής και νοµικά έξοδα) 5. ΑΠΟ ΟΣΗ 3 ΜΗΝΩΝ EURIBOR, ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ 3 ΜΗΝΩΝ EURIBOR Οι τίτλοι είναι µε προστασία κεφαλαίου την ηµέρα λήξης. Την 9η Νοεµβρίου 2010, 9η Φεβρουαρίου 2011, 9η Μαΐου 2011 και 9 η Αυγούστου 2011 (υπό την επιφύλαξη προσαρµογών όπως παρατίθενται στο παρόν), κάθε κάτοχος Τίτλου θα λάβει EUR9,00 ανά Ποσό Υπολογισµού. Την 9η Φεβρουαρίου, 9 η Μαΐου, 9 η Αυγούστου και 9 η Νοεµβρίου κάθε έτους από (συµπεριλαµβανοµένης) της 9ης Νοεµβρίου 2011 έως (συµπεριλαµβανοµένης) της 9ης Αυγούστου 2016 (υπό την επιφύλαξη προσαρµογών όπως παρατίθενται στο παρόν), οι επενδυτές θα λάβουν ποσό τόκου σε σχέση µε κάθε Ποσό Υπολογισµού υπολογιζόµενο ως το προϊόν (i) 3,60% ανά έτος, (ii) της ηµέρας κλάσµατος υπολογισµού που θα καθοριστεί από τον Πράκτορα Υπολογισµού ως το προϊόν (a) το πηλίκο (x) του αριθµού των ηµερολογιακών ηµερών στη σχετική περίοδο επιτοκίου για το οποίο 3 ων Μηνών EURIBOR είναι µεταξύ (συµπεριλαµβανοµένου) µηδέν και του Ανώτατου Εύρους (όπως καθορίζεται στο Πρόγραµµα που επισυνάπτεται στο παρόν). (ως αριθµητής) και (y) του αριθµού των ηµερολογιακών ηµερών σ αυτήν την περίοδο κυµαινόµενου επιτοκίου (ως παρονοµαστής) και (b) 30/360 και (iii) EUR Όσο λιγότερες είναι οι µέρες που το 3ων Μηνών EURIBOR είναι µεταξύ (συµπεριλαµβανοµένου) του µηδέν και του σχετικού Ανώτατου Εύρους, τόσο χαµηλότερο είναι το ποσό του πληρωτέου τόκου αναφορικά µε την σχετική περίοδο επιτοκίου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσαυξηµένου Κέρδους. Λεπτοµέρειες αναφορικά µε ιστορικούς δείκτες EURIBOR µπορούν να αποκτηθούν από τη σελίδα του Reuter's 12

13 EURIBOR01 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κωδικός ISIN: XS Κοινός Κωδικός : Σύστηµα συµψηφισµού εκτός από τα Euroclear Bank S.A./N.V. και Clearstream Banking S.A. και σχετικοί αριθµοί αναγνώρισης και στοιχεία του αντίστοιχου θεµατοφυλακίου, εφόσον ισχύει: Παράδοση: Παράδοση έναντι πληρωµής Ονόµατα και διευθύνσεις του αρχικού Εντεταλµένου Οργανισµού (ή των αρχικών Εντεταλµένων Οργανισµών) Πληρωµών: Ονόµατα και διευθύνσεις του πρόσθετου Εντεταλµένου Οργανισµού (ή των πρόσθετων Εντεταλµένων Οργανισµών) Πληρωµών, εάν υπάρχουν: Citibank, N.A., έδρα Λονδίνου, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωµένο Βασίλειο KBL European Private Bankers S.A. στη διεύθυνση 43, Boulevard Royale, L-2955 Λουξεµβούργο Επωνυµία και διεύθυνση του Γραµµατέα: Επωνυµία και διεύθυνση των Φορέων Μεταβίβασης: Προβλέπεται διακράτηση κατά τρόπο που να πληροί τα κριτήρια επιλεξιµότητας του Ευρωσυστήµατος: Όχι 13

14 7. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7.1 Όροι και προϋποθέσεις της Ελληνικής Προσφοράς Προσφορά µη απαλλαγής: Προσφορά (η Ελληνική Προσφορά) των Τίτλων µπορεί να γίνει διάφορη από αυτή η οποία βασίζεται στο Άρθρο 3(2) της Οδηγίας του Ενηµερωτικού Φυλλαδίου στο Ελληνικό Κράτος (Ελλάδα) κατά την περίοδο από (και συµπεριλαµβανοµένης) της 19ης Ιουλίου 2010 έως (και συµπεριλαµβανοµένης) της 29 Ιουλίου 2010 (η Περίοδος Ελληνικής Προσφοράς) κατά τη διάρκεια των ωρών στις οποίες οι τράπεζες είναι γενικά ανοιχτές για εµπορικές συναλλαγές Αν ο εκδότης λαµβάνει προεγγραφές για Τίτλους µε Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο EUR , o Εκδότης µπορεί να κλείσει την Περίοδο Ελληνικής Προσφοράς πριν τις 29 Ιουλίου Ο Εκδότης µπορεί επίσης να απορρίψει αιτήσεις και/ή να αποδεχτεί προεγγραφές οι οποίες θα ξεπερνούν το Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο των EUR , όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω. Σε περίπτωση που η Περίοδος Ελληνικής Προσφοράς µειωθεί, όπως περιγράφεται ανωτέρω, ο Εκδότης θα δηµοσιεύσει ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου (www.bourse.lu) Η Commission de Surveillance du Secteur Financier έδωσε στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η αρµόδια υπηρεσία στην Ελλάδα) πιστοποιητικό αποδοχής, πιστοποιώντας ότι το Βασικό Ενηµερωτικό Φυλλάδιο και τα Συµπληρωµατικά Ενηµερωτικά ελτία έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την Οδηγία Ενηµερωτικού Φυλλαδίου. Τιµή Ελληνικής Προσφοράς: Η τιµή προσφοράς αναφορικά µε κάθε Ποσό Υπολογισµού, προσφερόµενη από τον Έλληνα ιανοµέα στους Επενδυτές στην Ελλάδα είναι EUR1.000 (η Τιµή Ελληνικής Προσφοράς) Προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η Ελληνική Προσφορά: Ο Εκδότης επιφυλάσσεται του δικαιώµατός του να µαταιώσει την Ελληνική Προσφορά και την έκδοση Τίτλων ανά πάσα στιγµή πριν την Ηµεροµηνία Έκδοσης κατ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε τέτοια περίπτωση όλα τα ποσά αιτήσεων σχετικά µε αιτήσεις για χορήγηση Τίτλων βάσει της Ελληνικής Προσφοράς θα επιστραφούν (άτοκα) στους αιτούντες µε κίνδυνό τους το αργότερο 30 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία 14

15 µαταιώθηκε η Ελληνική Προσφορά των Τίτλων. Το ποσό της αίτησης θα επιστρέφεται µε επιταγή ταχυδροµικά στη διεύθυνση του αιτούντος όπως αναφέρεται στο έντυπο αίτησης ή µέσω εµβάσµατος στον τραπεζικό λογαριασµό όπως αναγράφεται στο έντυπο αίτησης ή µε κάθε άλλη µέθοδο που κρίνεται κατάλληλη από τον Εκδότη. Σε περίπτωση µαταίωσης της Ελληνικής Προσφοράς και µη έκδοσης στην Ελλάδα των Τίτλων βάσει των ανωτέρω, ο Εκδότης δηµοσιεύει ειδοποίηση στον δικτυακό τόπο του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου (www.bourse.lu) Περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αίτησης: Αιτήσεις για την αγορά Τίτλων µπορεί να υποβάλλονται από τους υποψήφιους επενδυτές προς τον Έλληνα ιανοµέα. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς που ισχύουν στο Ηνωµένο Βασίλειο κατά της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, ο Εκδότης, ήτοι η Citigroup Global Markets Limited ή οποιοσδήποτε από τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους της µπορούν να ζητήσουν αποδείξεις σχετικά µε κάθε αίτηση για τη χορήγηση Τίτλων, συµπεριλαµβανοµένου του περαιτέρω προσδιορισµού της ταυτότητας του (των) αιτούντα (αιτούντων) πριν από την έκδοση τυχόν Τίτλων. Κάθε υποψήφιος επενδυτής στην Ελλάδα οφείλει να πληροφορείται µε βεβαιότητα από τον Έλληνα ιανοµέα σχετικά µε το πότε ο Έλληνας ιανοµέας πρόκειται να ζητήσει την είσπραξη των διαθέσιµων κεφαλαίων από αυτόν αναφορικά µε την αίτησή του για την αγορά τυχόν Τίτλων και τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να γίνει η πληρωµή προς τον Έλληνα ιανοµέα. Περιγραφή της δυνατότητας µείωσης των προεγγραφών προς αγορά τίτλων και του τρόπου επιστροφής του επιπλέον ποσού που καταβλήθηκε από τους αιτούντες: Μπορεί να είναι απαραίτητο να µειωθούν οι αιτήσεις στο πλαίσιο της Ελληνικής Προσφοράς. Εποµένως ο Εκδότης επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει εν όλω ή εν µέρει µια αίτηση για τη χορήγηση Τίτλων στο πλαίσιο της Ελληνικής Προσφοράς κατά την πλήρη διακριτική του ευχέρεια. Ακολούθως, µπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να µην εκδοθεί σε έναν αιτούµενο τη χορήγηση Τίτλων ο αριθµός Τίτλων για τους οποίους υπέβαλε την αίτηση (ή και κανένας Τίτλος). Τα πλεονάζοντα ποσά των αιτήσεων επιστρέφονται (άτοκα) µε επιταγή ταχυδροµικά στη διεύθυνση του αιτούντος όπως αναφέρεται στο έντυπο αίτησης ή µέσω εµβάσµατος στον τραπεζικό λογαριασµό όπως αναγράφεται στο έντυπο αίτησης ή µε κάθε άλλη µέθοδο που κρίνεται κατάλληλη από τον Εκδότη. 15

16 Ο Εκδότης επίσης διατηρεί το δικαίωµα να αποδεχτεί οποιεσδήποτε αιτήσεις για Τίτλους οι οποίες θα υπερέβαιναν το «έως» συνολικό αρχικό ποσό των Τίτλων ποσού EUR και ο Εκδότης δύναται να αυξάνει το «έως» συνολικό αρχικό ποσό των Τίτλων. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωµα να δηµοσιεύσει ειδοποίηση στον δικτυακό τόπο του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου (www.bourse.lu), στην περίπτωση που το όριο του αρχικού συνολικού κεφαλαίου των Τίτλων ποσού EUR ξεπεραστεί και το «έως» συνολικό αρχικό ποσό των Τίτλων αυξηθεί. Λεπτοµέρειες σχετικά µε το ελάχιστο και/ή το µέγιστο ποσό αίτησης: Το ελάχιστο ποσό για κάθε προεγγραφή είναι το EUR1.000 στο αρχικό ποσό των Τίτλων Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη µέθοδο και τα χρονικά όρια για την αποπληρωµή και την παράδοση των Τίτλων: Οι Τίτλοι θα είναι διαθέσιµοι βάσει παράδοσης έναντι πληρωµής. Ο Εκδότης υπολογίζει ότι οι Τίτλοι θα παραδοθούν στον αντίστοιχο λογαριασµό άυλων κινητών αξιών των αγοραστών κατά ή περί την Ηµεροµηνία Έκδοσης. Τρόπος και Ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων της/των Προσφοράς/Προσφορών: ιαδικασία για την άσκηση τυχόν δικαιώµατος προτίµησης, διαπραγµατευσιµότητα των δικαιωµάτων προεγγραφής και χειρισµός των δικαιωµάτων προεγγραφής που δεν ασκήθηκαν: Κατηγορίες υποψήφιων επενδυτών στους οποίους προσφέρονται οι Τίτλοι και πιθανή κράτηση τµήµατος σειράς ή τµηµάτων σειράς για συγκεκριµένες χώρες: Με ανακοίνωση που δηµοσιεύεται από τον Εκδότη στον δικτυακό τόπο του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου (www.bourse.lu). Ο Έλληνας ιανοµέας µπορεί να προβαίνει σε προσφορές προς οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κάτοικο Ελλάδας σύµφωνα µε το άρθρο 2 (1) (δ) του Νόµου 3401/2005 σχετικά µε την προσφορά κινητών αξιών στην Ελλάδα. ιαδικασία ειδοποίησης αιτούντων σχετικά µε το κατανεµηθέν ποσό και την ένδειξη για πιθανή δυνατότητα διαπραγµάτευσης πριν δοθεί ειδοποίηση: Οι αιτούντες θα ενηµερωθούν απευθείας από τον Έλληνα ιανοµέα για την επιτυχία της αίτησής τους. Η διαπραγµάτευση επί των Τίτλων µπορεί να ξεκινήσει κατά την Ηµεροµηνία Έκδοσης. Ποσό τυχόν εξόδων και φόρων που χρεώνονται ειδικά στον προεγγραφόµενο ή αγοραστή: Εκτός από την Ελληνική Τιµή Προσφοράς, ο Εκδότης δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν εξόδων και φόρων που χρεώνονται ειδικά στον προεγγραφόµενο ή τον αγοραστή στην Ελλάδα. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την παρακράτηση φόρων που επιβάλλονται σε προεγγραφόµενους στην Ελλάδα, βλ. 16

17 «Ελληνική Φορολογία» στην ενότητα «Φορολόγηση των Τίτλων» στο Βασικό Ενηµερωτικό ελτίο. Ονόµατα και ιευθύνσεις, στο βαθµό που είναι γνωστά στον Εκδότη, των επενδυτών στην Ελλάδα. Οι Τίτλοι θα προσφερθούν δηµόσια στην Ελλάδα µέσω του κάτωθι διανοµέα (ο Έλληνας ιανοµέας) Citibank International PLC, Υποκατάστηµα Ελλάδας Όθωνος 8, Αθήνα, Ελλάδα 7.2 Ορισµένοι Όροι ιανοµέας (-ίς) Προσφορά (-ές) Περίοδος (-οι) Προσφοράς Επικράτειες ηµοσίων Προσφορών Ο Έλληνας ιανοµέας Η ελληνική Προσφορά Η ελληνική Περίοδος Προσφοράς Ελλάδα 8. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ευτερεύουσα αγορά: Υπό την επιφύλαξη κάθε υπερέχοντος νόµου και στο σηµείο που είναι εφικτό, η Citigroup Global Markets Limited θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δηµιουργία δευτερεύουσας αγοράς για τους Τίτλους, ωστόσο η ύπαρξη δευτερεύουσας αγοράς δεν είναι εγγυηµένη. Φορολογική µεταχείριση ΗΠΑ: Ο Εκδότης θα αντιµετωπίσει τους Τίτλους ως χρέος για Κυβερνητικούς σκοπούς Ηνωµένων Πολιτειών. 17

18 ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σε σχέση µε την Περίοδο Επιτοκίου, Προσαυξηµένο Εύρος σηµαίνει έναν δείκτη που υπολογίζεται από τον Πράκτορα Υπολογισµού µε αναφορά την κατωτέρω φόρµουλα: Όπου: N x30 / 360 D 30/360 θα είναι όπως ορίζεται στον Όρο 4(i) των Γενικών Όρων. D σηµαίνει, σε σχέση µε την Περίοδο Επιτοκίου, ο αριθµός των ηµερολογιακών ηµερών κατά την Περίοδο αυτή Επιτοκίου. Χαµηλότερη Κλίµακα σηµαίνει 0%. N σηµαίνει, σε σχέση µε την Περίοδο Επιτοκίου, ο αριθµός των ηµερολογιακών ηµερών κατά την Περίοδο αυτή Επιτοκίουf για την οποία ο είκτης Προσαυξηµένου Εύρους είναι (α) ίσος µε ή µεγαλύτερος από την Χαµηλότερη Κλίµακα και (β) ίσος µε ή µικρότερος από την Ανώτερη Κλίµακα για την κάθε περίοδο Επιτοκίου. Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους σηµαίνει σε σχέση µε µια ηµερολογιακή µέρα στην Περίοδο Επιτοκίου, την ηµέρα αυτή, Ε ΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ αν η µέρα αυτή δεν είναι Εργάσιµη Ηµέρα (οποιαδήποτε τέτοια µέρα, Μη Εργάσιµη Ηµέρα), η Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους για αυτήν την Μη Εργάσιµη Ηµέρα θα είναι η Εργάσιµη Ηµέρα που αµέσως προηγείται αυτής της Μη Εργάσιµης Ηµέρας. Για την αποφυγή αµφιβολίας, κατόπιν των ανωτέρω, ο δείκτης που καθορίζεται ως είκτης Προσαυξηµένου Εύρους EURIBOR σε οποιαδήποτε µέρα µπορεί να είναι ο δείκτης για περισσότερες από µία ηµέρες. είκτης Προσαυξηµένου Εύρους EURIBOR σηµαίνει σε σχέση µε οποιαδήποτε ηµερολογιακή µέρα στην Περίοδο Επιτοκίου και την Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους, για την ηµέρα αυτή, όπως καθορίζεται από τον Πράκτορα Υπολογισµού, ο δείκτης για καταθέσεις σε EUR για περίοδο τριών µηνών που εµφαίνεται στην σελίδα Reuters Screen EURIBOR01 Page ή οποιαδήποτε Πηγή ιαδοχής (η Σχετική Σελίδα Οθόνης) κατά την 11:00 π.µ., ώρα Βρυξελλών, κατά αυτήν την Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους, Ε ΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ: (α) αν, σε µια Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους, δεν εµφαίνεται έτσι κανένας τέτοιος δείκτης για καταθέσεις σε EUR ή εάν η Σχετική Σελίδα Οθόνης δεν είναι διαθέσιµη, ο Πράκτορας Υπολογισµού θα ζητήσει από το κεντρικό γραφείο της Ευρωζώνης καθεµιάς από τις 4 µεγάλες τράπεζες της ενδοτραπεζικής αγοράς της Ευρωζώνης όπως θα επιλεγούν από αυτόν (οι Τράπεζες Αναφοράς) τον δείκτη στον οποίο προσφέρονται καταθέσεις σε EUR από αυτές τις Τράπεζες Αναφοράς περίπου στις 11:00 π.µ., ώρα Βρυξελλών, κατά αυτήν την Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους σε καλές τράπεζες στην ενδοτραπεζική αγορά της Ευρωζώνηςγια περίοδο τριών µηνών που αρχίζει κατά την Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους και σε ποσό που αντιπροσωπεύει µια και µόνο συναλλαγή στη σχετική αγορά την συγκεκριµένη ώρα, ή 18

19 (β) αν, σε µια Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους, τουλάχιστον δύο δείκτες παρατίθενται έτσι, ο Πράκτορας Υπολογισµού θα καθορίσει τον είκτη Προσαυξηµένου Εύρους EURIBOR για την µέρα αυτήν, σαν το αριθµητικό µέσο των δεικτών που παρατίθενται έτσι, ή (γ) αν, σε µια Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους, λιγότεροι από δύο δείκτες παρατίθενται έτσι, ο Πράκτορας Υπολογισµού θα καθορίσει τον είκτη Προσαυξηµένου Εύρους EURIBOR για την µέρα αυτήν, σαν το αριθµητικό µέσο των δεικτών που παρατίθενται από αυτές αυτές τις µεγάλες τράπεζες της Ευρωζώνης που θα επιλέξει ο Πράκτορας Υπολογισµού περίπου στις 11:00π.µ. ώρα Βρυξελλών, κατά αυτήν την Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους για δάνεια σε EUR σε κορυφαίες Ευρωπαϊκές τράπεζες για περίοδο τριών µηνών που αρχίζει κατά την Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους και σε ποσό που αντιπροσωπεύει µια και µόνο συναλλαγή στη σχετική αγορά την συγκεκριµένη ώρα. είκτης Αναφοράς Προσαύξησης Εύρους σηµαίνει, σε σχέση µε την Περίοδο Επιτοκίου και: (α) κάθε ηµερολογιακή ηµέρα από (συµπεριλαµβανοµένης) την πρώτη µέρα αυτής της Περιόδου Επιτοκίου έως (εξαιρούµενης) την ηµέρα που πέφτει 4 Εργάσιµες Ηµέρες αµέσως πριν την Ηµεροµηνία Λήξης της Περιόδου Επιτοκίου που πέφτει στο τέλος αυτής της Περιόδου Επιτοκίου (η Ηµεροµηνία Αποκοπής), ο είκτης Προσαυξηµένου Εύρους EURIBOR για την ηµέρα αυτή και (β) κάθε ηµερολογιακή ηµέρα από (συµπεριλαµβανοµένης) την Ηµεροµηνία Αποκοπής έως (εξαιρούµενης) την τη σχετική Ηµεροµηνία Λήξης της Περιόδου Επιτοκίου, τον είκτη EURIBOR Προσαυξηµένου Εύρους για την ηµερολογιακή µέρα αµέσως πριν την Ηµεροµηνία Αποκοπής. Πηγή ιαδοχής σηµαίνει, σε σχέση µε κάθε σελίδα επίδειξης, άλλη δηµοσιευµένη πηγή, πληροφορίες πωλητή ή παρόχου, (i) κάθε σελίδα επίδειξης διαδόχου, άλλη δηµοσιευµένη πηγή, πληροφορίες πωλητή ή παρόχου που υποδείχθηκαν από τον χορηγό της αυθεντικής σελίδας επίδειξης ή (ii) αν ο χορηγός δεν επέδειξε επίσηµα µια σελίδα επίδειξης διαδόχου άλλη δηµοσιευµένη πηγή, πληροφορίες πωλητή ή παρόχου (κατά περίπτωση),η σελίδα επίδειξης διαδόχου, άλλη δηµοσιευµένη πηγή, πληροφορίες πωλητή ή παρόχου, αν υπάρχει, υποδεικνυόµενη από τον σχετικό πωλητή ή πάροχο πληροφοριών (αν είναι διαφορετικός από τον χορηγό). Ανώτερη Κλίµακα σηµαίνει, αναφορικά µε την κάθε Περίοδο Εκτοκισµού η οποία συµπίπτει κατά την περίοδο: (α) από (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9η Αυγούστου 2011 έως (αλλά µη συµπεριλαµβανοµένης της) 9ης Αυγούστου 2012, 3,00% ανά έτος. (β) από (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9η Αυγούστου 2012 έως (αλλά µη συµπεριλαµβανοµένης της) 9ης Αυγούστου 2013, 3,50% ανά έτος (γ) από (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9η Ιουλίου 2013 έως (αλλά µη συµπεριλαµβανοµένης της) 9ης Αυγούστου 2014, 4,00% ανά έτος (δ) από (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9 η Αυγούστου 2014 έως (αλλά µη συµπεριλαµβανοµένης της) 9ης Αυγούστου 2015, 4,50% ανά έτος. (ε) από (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9 η Αυγούστου 2015 έως (αλλά µη συµπεριλαµβανοµένης της) 9ης Αυγούστου 2016, 5,00% ανά έτος. 19

20 20

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1(Β) ΚΑΙ 2(Γ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Ενηµερωτικό ελτίο που αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 5.000 Εγγυηµένων Οµολόγων ονοµαστικής αξίας 100.000 έκαστο τα οποία εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα