ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ"

Transcript

1 Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού EUR µε προστασία κεφαλαίου µε Σταθερή Προσαύξηση Εύρους µε λήξη τον Αύγουστο του 2016 Με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Τίτλων και Πιστοποιητικών σε Ευρώ ύψους ολαρίων Η.Π.Α. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΟΤΙ Ο ΕΚ ΟΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΛΤΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ, ΟΙ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΑΓΟΡΑ Ή ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥ ΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΕΧΟΥΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΟΥΣ, ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΥΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Η ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ. Ο ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (WWW.BOURSE.LU) ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΠΟΙΟΥ ΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ. Το Βασικό Ενηµερωτικό ελτίο που αναφέρεται κατωτέρω (όπως συµπληρώθηκε µε τους παρόντες Τελικούς Όρους) έχει συνταχθεί βάσει της υπόθεσης ότι, µε εξαίρεση της υποπαραγράφου (β) παρακάτω, κάθε προσφορά Τίτλων σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου που εφαρµόζει την Οδηγία περί Ενηµερωτικού ελτίου (2003/71/EΚ) (καθένα, ένα Σχετικό Κράτος Μέλος), θα γίνεται σύµφωνα µε µια εξαίρεση βάσει της Οδηγίας περί Ενηµερωτικού ελτίου, όπως εφαρµόζεται σε εκείνο το Σχετικό Κράτος Μέλος, από την απαίτηση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου για τις προσφορές των Τίτλων. Αντίστοιχα, κάθε πρόσωπο που προσφέρει ή σκοπεύει να προσφέρει Τίτλους, µπορεί να το κάνει µόνον: (α) (β) σε περιστάσεις στις οποίες δεν προκύπτει καµία υποχρέωση για τον Εκδότη ή για οποιονδήποτε ιαπραγµατευτή να εκδώσει ενηµερωτικό δελτίο σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Οδηγίας περί Ενηµερωτικού ελτίου ή να συµπληρώσει ένα ενηµερωτικό δελτίο σύµφωνα µε το Άρθρο 16 της Οδηγίας περί Ενηµερωτικού ελτίου, σε κάθε περίπτωση, σχετικά µε µία τέτοια Προσφορά, ή στη/στις Επικράτεια/Επικράτειες όπου γίνεται ηµόσια Προσφορά που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του Μέρους Β κατωτέρω, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό είναι ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του Μέρους Β κατωτέρω και ότι η προσφορά αυτή γίνεται κατά την Περίοδο Προσφοράς/ Προσφορών που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην εν λόγω παράγραφο. Ούτε ο Εκδότης, ούτε ο Εγγυητής ή κάποιος ιαπραγµατευτής έχει εξουσιοδοτήσει ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. Οι Τίτλοι και η Εγγυητική Πράξη δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν δυνάµει του Νόµου περί κινητών αξιών του 1933 των ΗΠΑ, όπως έχει τροποποιηθεί (ο Νόµος περί κινητών αξιών) ή άλλου οµοσπονδιακού νόµου και απαγορεύεται η προσφορά ή η πώληση εντός των ΗΠΑ προς ή για λογαριασµό ή προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου που εδρεύει ή κατοικεί στις ΗΠΑ (όπως αυτά ορίζονται 1

2 στον Κανονισµό S του Νόµου περί κινητών αξιών), πλην δυνάµει της εξαίρεσης από ή σε ορισµένες συναλλαγές που δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις καταχώρησης του Νόµου περί κινητών αξιών και των ισχυόντων οµοσπονδιακών νόµων περί κινητών αξιών. Για µια περιγραφή ορισµένων περιορισµών που ισχύουν αναφορικά µε τις προσφορές και τις πωλήσεις Τίτλων, βλ. το «Πρόγραµµα ιανοµής για Τίτλους» του Βασικού Ενηµερωτικού ελτίου. ΜΕΡΟΣ A ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι όροι που χρησιµοποιούνται στο παρόν θεωρείται ότι ορίζονται ως τέτοιοι για τους σκοπούς των Προϋποθέσεων που ορίζονται στο κεφάλαιο µε τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις των Τίτλων» του Βασικού Ενηµερωτικού ελτίου και των Συµπληρωµατικών Ενηµερωτικών ελτίων τα οποία µαζί αποτελούν βασικά ενηµερωτικά δελτία για τους σκοπούς της Οδηγίας περί Ενηµερωτικού ελτίου (Οδηγία 2003/71/EΚ) (η Οδηγία περί Ενηµερωτικού ελτίου). Το έγγραφο αυτό αποτελεί τους Τελικούς Όρους των Τίτλων που περιγράφονται στο παρόν για τους σκοπούς του άρθρου 5.4 της Οδηγίας περί Ενηµερωτικού ελτίου και πρέπει να αναγιγνώσκεται σε συνδυασµό µε το Βασικό Ενηµερωτικό ελτίο, όπως αυτό συµπληρώνεται. Η ολοκληρωµένη πληροφόρηση για τον Εκδότη, τον Εγγυητή και την προσφορά των Τίτλων είναι διαθέσιµη µόνο βάσει του συνδυασµού αυτών των Τελικών Όρων και του Βασικού Ενηµερωτικού ελτίου, όπως αυτό συµπληρώνεται. Το Βασικό Ενηµερωτικό ελτίο και τα Συµπληρωµατικά Ενηµερωτικά ελτία είναι διαθέσιµα προς ανάγνωση στο γραφείο των εντεταλµένων οργανισµών πληρωµών στο Λονδίνο και στον δικτυακό τόπο του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου (www.bourse.lu). Επιπλέον, οι Τελικοί Όροι ηµεροµηνίας 14 Ιουλίου 2010 (οι Αρχικοί Τελικοί Όροι) και το Σηµείωµα ηµεροµηνίας 4 Αυγούστου 2010 (το Σηµείωµα) των Αρχικών Τελικών Όρων είναι διαθέσιµα στον δικτυακό τόπο του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου (www.bourse.lu). Το παρόν έγγραφο ενοποιεί τις διατάξεις των Αρχικών Τελικών Όρων και του Σηµειώµατος. Για τους σκοπούς του παρόντος, Βασικό Ενηµερωτικό ελτίο σηµαίνει το Βασικό Ενηµερωτικό ελτίο σε σχέση µε το πρόγραµµα της 19 Αυγούστου του 2009, όπως αυτό συµπληρώθηκε από το Συµπλήρωµα του Βασικού Ενηµερωτικού ελτίου (Αρ.. 1), µε ηµεροµηνία 2 Οκτωβρίου 2009 (το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Αρ.1) και το Συµπλήρωµα του Βασικού Ενηµερωτικού ελτίου (Αρ.. 2), µε ηµεροµηνία 11 Νοεµβρίου 2009 (το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Νο.2), το Συµπλήρωµα του Βασικού Ενηµερωτικού ελτίου Αρ. 3 µε ηµεροµηνία 3 Μαρτίου 2010 (το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Αρ.3) και το Συµπλήρωµα του Βασικού Ενηµερωτικού ελτίου (Αρ. 4) ηµεροµηνίας 12 Μαΐου 2010 (Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Αρ. 4) και µαζί µε το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Αρ..1 και Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Αρ.. 2 και Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Αρ. 3, τα Συµπληρωµατικά Ενηµερωτικά ελτία). 1. (i) Εκδότης: Citigroup Funding Inc. (ii) Εγγυητής: Citigroup Inc. 2. (i) Αριθµός Σειράς: EMTN1565 (ii) Αριθµός Τµήµατος Τιτλοποίησης: 1 3. (i) Καθορισµένο Νόµισµα ή Νοµίσµατα: Ευρώ (EUR) 4. Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο: (i) Σειρά: EUR (ii) Τµήµα Τιτλοποίησης: EUR

3 Το συνολικό αρχικό κεφάλαιο των Τίτλων που θα εκδοθούν θα καθορίζεται από τον Εκδότη επί τη βάσει των όρων της Αγοράς που θα επικρατούν τότε, συµπεριλαµβανοµένης της προσφοράς και της ζήτησης των Τίτλων και άλλων παρόµοιων αξιών. 5. Τιµή Έκδοσης: 100 τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου. 6. (i) Καθορισµένες Ονοµαστικές Αξίες: EUR1.000 (ii) Ποσό Υπολογισµού: EUR (i) Ηµεροµηνία Έκδοσης: 9 Αυγούστου 2010 (ii) Ηµεροµηνία Έναρξης Τοκισµού: Ηµεροµηνία Έκδοσης 8. Ηµεροµηνία Λήξης: 9 Αυγούστου 2016, Τροποποιηµένη Κατόπιν Συµφωνηµένης Εργάσιµης Ηµέρας 9. Είδη Τίτλων: (i) Τίτλοι Σταθερού Επιτοκίου (ii) Οι Τίτλοι είναι Τίτλοι ιακανονιζόµενοι τοις Μετρητοίς. 10. Βάση Επιτοκίου: 3,60% ανά έτος Σταθερό Επιτόκιο, το οποίο θα προσαυξάνεται επί της βάσης «προσαυξηµένου εύρους» για κάθε περίοδο Εκτοκισµού η οποία θα λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσαυξηµένου Εύρους (όπως προσδιορίστηκε ως άνω)-βλέπε αριθµό 17 κατωτέρω 11. Βάση Πληρωµής / Εξόφλησης Εξόφληση στην ονοµαστική αξία 12. Μεταβολή Επιτοκίου ή της Βάσης Πληρωµής / Εξόφλησης: ες κατωτέρω 13. ικαιώµατα Εξαγοράς/ Πώλησης : 14. (i) Καθεστώς Τίτλων: Προνοµιούχος (ii) Καθεστώς Εγγυητικής Πράξης: Προνοµιούχος 15. Μέθοδος διάθεσης: Μη κοινοπρακτική ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ TOΥΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ 16. Όροι των Υποκείµενων Συνδεδεµένων Τίτλων εν εφαρµόζεται 3

4 ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ (ΕΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ) 17. Όροι Τίτλων Σταθερού Επιτοκίου Ισχύει ο Εκδότης θα καταβάλλει το σχετικό Ποσό Τόκου σε σχέση µε κάθε Ποσό Υπολογισµού την Ηµεροµηνία Καταβολής Τόκου (i) Επιτόκιο(-α): 3,60% ανά έτος, πληρωτέο ανά τρίµηνο σε δόσεις (ii) Ηµεροµηνία(-ες) καταβολής τόκων: (iii) Ηµεροµηνία(-ες) της τελικής περιόδου: 9 Φεβρουαρίου, 9 Μαΐου, 9 Αυγούστου και 9 Νοεµβρίου κάθε έτους από (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9 Νοεµβρίου 2010 έως (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9 Αυγούστου 2016, κατόπιν της Συµφωνηµένης Τροποποιηµένης Εργάσιµης Ηµέρας 9 Φεβρουαρίου, 9 Μαΐου, 9 Αυγούστου και 9 Νοεµβρίου κάθε έτους από (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9 Νοεµβρίου 2010 έως (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9 Αυγούστου 2016, χωρίς διόρθωση. (iv) Ποσό Τόκου: Το Ποσό Τόκου ανά Ποσό Υπολογισµού αναφορικά µε την Περίοδο Εκτοκισµού θα καθορίζεται από τον Πράκτορα Υπολογισµού µε αναφορά στον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: EUR1.000x Επιτόκιο KYTH (v) Προεξοφληµένο(α) Ποσό(ά): (vi) Κλάσµα Υπολογισµού Τοκοφόρων Ηµερών (KYTH): α) Αναφορικά µε την κάθε Περίοδο Εκτοκισµού η οποία συµπίπτει την περίοδο από (και συµπεριλαµβανοµένης της) Ηµέρας Ενάρξεως Τόκου έως (εξαιρουµένης της) 9 Αυγούστου 2011, 30/360 και β) Αναφορικά µε την κάθε Περίοδο Εκτοκισµού η οποία λαµβάνει χώρα από (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9 Αυγούστου 2011 έως (αλλά εξαιρουµένης της) 9 Αυγούστου 2015 (η Περίοδος ιακύµανσης) (vii) Άλλοι όροι αναφορικά µε τη µέθοδο υπολογισµού του τόκου για τους Τίτλους Σταθερού Επιτοκίου: Βλέπε το επισυναπτόµενο στο παρόν Παράρτηµα 18. Όροι Τίτλων Κυµαινόµενου Επιτοκίου 19. Όροι Τίτλων Χωρίς Τοκοµερίδιο 20. Όροι Τόκου ιπλού Νοµίσµατος 4

5 21. Όροι Τόκου Υποκείµενων Συνδεδεµένων Τίτλων ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 22. ικαίωµα εξαγοράς του Εκδότη 23. Πώληση επενδυτή 24. Ποσό Εξόφλησης κάθε ποσού υπολογισµού EUR1.000 ανά Ποσό Υπολογισµού 25. Όροι εξαγοράς Υποκείµενων Συνδεδεµένων Τίτλων 26. Υποχρεωτικοί πρόωροι όροι εξαγοράς 27. Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης (i) Ποσό (-ά) Πρόωρης Εξόφλησης καταβλητέο κατά την εξόφληση για φορολογικούς λόγους ή λόγω παρανοµίας (Προϋπόθεση 5(β) των Γενικών Προϋποθέσεων) ή κατά την επέλευση Γεγονότος Υπερηµερίας (Προϋπόθεση 9 των Γενικών Προϋποθέσεων) και/ή η µέθοδος υπολογισµού αυτού: (ii) Το Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης περιλαµβάνει ποσά από δεδουλευµένους τόκους: EUR1.000 ανά Ποσό Υπολογισµού Όχι: µαζί µε το ποσό πρόωρης εξόφλησης, ο δεδουλευµένος τόκος µέχρι (εξαιρουµένης) την ηµεροµηνία αυτής της πρόωρης εξόφλησης που καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας επίσης θα πληρωθεί και για τους σκοπούς οποιασδήποτε τέτοιας εξόφλησης όπου οι Τίτλοι εξοφλούνται κατά την Περίοδο Προσαυξηµένου Εύρους, (i) η σχετική Ηµεροµηνία Αποκοπής θα θεωρείται ότι είναι την τέταρτη Εργάσιµη Ηµέρα αµέσως πριν την ηµεροµηνία αυτής της πρόωρης εξόφλησης και (ii) αυτή η ηµεροµηνία πρόωρης εξόφλησης θα θεωρείται ότι είναι η Ηµεροµηνία Λήξης της Περιόδου Επιτοκίου για την σχετική Περίοδο Επιτοκίου 28. Όροι που εφαρµόζονται στη Φυσική Παράδοση 29. Μεταβολή Εκκαθάρισης (iii) ικαίωµα του Εκδότη µεταβάλλει την εκκαθάριση: 5

6 (iv) ικαίωµα του Κατόχου µεταβάλλει την εκκαθάριση: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ 30. Μορφή Τίτλων: Τίτλοι εις τον Κοµιστή: Προσωρινός Ενιαίος Τίτλος που µπορεί να αντικατασταθεί µε Μόνιµο Ενιαίο Τίτλο κατά ή µετά την Ηµεροµηνία Ανταλλαγής, ο οποίος µπορεί να αντικατασταθεί µε Οριστικούς Τίτλους κατά ηµεροµηνία που απέχει τουλάχιστον 60 ηµέρες από την ηµέρα παράδοσης της κοινοποίησης του αιτήµατος για ανταλλαγή από τον κάτοχο ή το Φορολογικό Γραφείο και κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές στο Λονδίνο (πόλη στην οποία βρίσκεται το συγκεκριµένο γραφείο του Φορολογικού Γραφείου), στις Βρυξέλλες και το Λουξεµβούργο. 31. Νέος Ενιαίος Τίτλος: Όχι 32. Εµπορικά Κέντρα: Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Εργάσιµες ηµέρες TARGET 33. ωσιδικία(-ες) Εργάσιµης Ηµέρας ή άλλες ειδικές διατάξεις σχετικά µε τις ηµεροµηνίες πληρωµών: 34. Αποκόµµατα µελλοντικών Τοκοµεριδίων ή Αποδείξεων προς επισύναψη στους Οριστικούς Τίτλους (και ηµεροµηνίες λήξης αυτών των Αποκοµµάτων): 35. Τοκοµερίδια που καθίστανται άκυρα κατά τη δήλη ηµέρα εξόφλησης των Τίτλων: 36. Λεπτοµέρειες σχετικά µε Μερικώς Αποπληρωµένους Τίτλους: ποσό κάθε καταβολής που περιλαµβάνει την Τιµή Έκδοσης και την ηµεροµηνία κατά την οποία πρόκειται να γίνει κάθε καταβολή και τις συνέπειες (εάν υφίστανται) της µη καταβολής, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος κατάπτωσης υπέρ του Εκδότη των Τίτλων και του τόκου που οφείλεται για την καθυστερηµένη καταβολή: 37. Λεπτοµέρειες σχετικά µε Τίτλους όσεων: ποσό κάθε Ποσού όσης (συµπεριλαµβανοµένου κάθε µέγιστου ή ελάχιστου Ποσού όσης), ηµεροµηνία κατά την οποία πρόκειται να γίνει κάθε καταβολή: Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Εργάσιµες ηµέρες TARGET Όχι Ναι 6

7 38. ιατάξεις µεταβολής νοµίσµατος, ονοµαστικής αξίας και συµβατικών όρων: 39. Όροι ενοποίησης: Ισχύουν οι όροι της Προϋπόθεσης 12 των Γενικών Προϋποθέσεων 40. Άλλοι τελικοί όροι: Βλ. Το Παράρτηµα που επισυνάπτεται στο παρόν 41. Επωνυµία και διεύθυνση του Φορέα Υπολογισµού: Citibank, N.A. Λονδίνο στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωµένο Βασίλειο 42. Αποφάσεις: Κάθε ζήτηµα που πρέπει να καθορισθεί, εξετασθεί, διαλεγεί, επιλεγεί ή να αποφασισθεί µε άλλο τρόπο από τον Εκδότη, τον Φορέα Υπολογισµού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, θα καθορίζεται, εξετάζεται, εκλέγεται, επιλέγεται ή µε άλλο τρόπο θα αποφασίζεται από το εν λόγω πρόσωπο µε τρόπο που είναι εµπορικά εύλογος. ΙΑΝΟΜΗ 43 (i) Σε περίπτωση κοινοπρακτικού δανείου, τα ονόµατα και οι διευθύνσεις των Μελών του Κοινοπρακτικού ανείου και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις: (ii) Ηµεροµηνία Σύµβασης Προεγγραφής: (iii) Μέλη Σταθεροποίησης (εάν υφίστανται): 44. Σε περίπτωση µη κοινοπρακτικού δανείου, επωνυµία και διεύθυνση του ιαπραγµατευτή: Citigroup Global Markets Limited στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωµένο Βασίλειο 45. Συνολική προµήθεια και έκπτωση: 2,00 τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου το οποίο περιλαµβάνει την αρχική αµοιβή διανοµής που καταβάλλεται στον/στους ιανοµέα/ ιανοµείς, όπως προσδιορίζεται στην Παράγραφο 7 Μέρος Β κατωτέρω. Οι επενδυτές µπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την αµοιβή αυτή επικοινωνώντας µε το σχετικό ιανοµέα/ ιανοµείς στη/στις διεύθυνση/ διευθύνσεις που ορίζεται στην Παράγραφο 7 Μέρος Β κατωτέρω, ή µε το ιαπραγµατευτή στη διεύθυνση που ορίζεται στην Σηµείο 44 ανωτέρω. 46. Περιορισµοί Πώλησης στις ΗΠΑ: Καταχ. S: TEFRA D 47. Μη Απαλλασσόµενη Προσφορά: Λεπτοµέρειες της/των µη απαλλασσόµενης/ απαλλασσοµένων Προσφοράς/ Προσφορών 7

8 περιλαµβάνονται στην Παράγραφο 7 του Μέρους B κατωτέρω. Προσφορές (σε περίπτωση που υπάρχουν) σε οποιαδήποτε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου διάφορη της/των Επικράτειας/ Επικρατειών όπου γίνεται δηµόσια προσφορά θα γίνεται µόνο κατόπιν απαλλαγής από την υποχρέωση που προκύπτει από την Οδηγία περί Ενηµερωτικού ελτίου, όπως αυτή εφαρµόζεται σε αυτές τις χώρες για την έκδοση ενηµερωτικού δελτίου. 48. Πρόσθετοι περιορισµοί πώλησης: εν Εφαρµόζεται ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρόντες Τελικοί Όροι περιλαµβάνουν τους τελικούς όρους που απαιτούνται για την έκδοση και δηµόσια προσφορά στην/στις Επικράτεια/Επικράτειες της ηµόσιας Προσφοράς και την έγκριση εισόδου προς την επίσηµη λίστα και προς διαπραγµάτευση στην επίσηµη αγορά του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου των Τίτλων που περιγράφονται σε αυτούς σύµφωνα µε το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Τίτλων και Πιστοποιητικών σε Ευρώ ύψους δολαρίων ΗΠΑ της Citigroup Funding Inc. ΕΥΘΥΝΗ Ο Εκδότης και ο Εγγυητής αναλαµβάνουν την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Τελικούς Όρους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Μέρος Β του παρόντος σχετικά µε την περιγραφή των αξιολογήσεων έχουν αντληθεί από την ιστοσελίδα του σχετικού οργανισµού διαβάθµισης της πιστοληπτικής ικανότητας. Καθείς εκ των Εκδότη και Εγγυητή επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί µε ακρίβεια και ότι, καθόσον γνωρίζει και µπορεί να διαπιστώσει από τέτοιες πηγές δεν έχουν παραλειφθεί πραγµατικά δεδοµένα που θα καθιστούσαν τις αναπαραχθείσες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Hµεροµηνίας 3 Αυγούστου 2010 Για λογαριασµό του Εκδότη: Από:... Για λογαριασµό του Εγγυητή: Νοµίµως εξουσιοδοτηθέντα Από:... Noµίµως εξουσιοδοτηθέντα 8

9 ΜΕΡΟΣ B ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟ ΟΥ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (i) Εισαγωγή στο χρηµατιστήριο Επίσηµη Λίστα του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου (ii) Έγκριση εισόδου προς διαπραγµάτευση: Έχει υποβληθεί αίτηση από τον Εκδότη (ή εκ µέρους του) για τη χορήγηση άδειας εισόδου προς διαπραγµάτευση στην επίσηµη αγορά του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου µε έναρξη από την Ηµεροµηνία Έκδοσης 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση: Το µακροπρόθεσµο/βραχυπρόθεσµο κύριο χρέος του Εκδότη αξιολογείται ως εξής: (i) S & P: A/A-1 (Αρνητική Πρόβλεψη) (ii) Moody's: A3/P-1 (Αρνητική Πρόβλεψη) (iii) Fitch: A+/F1+ (Σταθερή Πρόβλεψη) βάσει της εγγύησης από τη Citigroup Inc. Οι αξιολογήσεις και οι προβλέψεις υπόκεινται σε µεταβολές κατά τη διάρκεια ισχύος των Τίτλων. Standard & Poor's Υπηρεσίες Αξιολόγησης, ένα τµήµα της The McGraw-Hill Companies, Inc. (S&P) Μια υποχρέωση που αξιολογείται µε βαθµό «Α» από την S&P είναι κατά κάποιο τρόπο εκτεθειµένη στις αρνητικές επιπτώσεις των µεταβολών στις περιστάσεις και τις οικονοµικές συνθήκες, περισσότερο από ότι άλλες υποχρεώσεις που ανήκουν σε κατηγορίες ανώτερης βαθµολογίας. Εντούτοις, η ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση από την υποχρέωση παραµένει µεγάλη. Οι αξιολογήσεις µπορεί να τροποποιηθούν µε την προσθήκη ενός σηµείου συν (+) ή πλην ( ) για να δείξουν τη σχετική θέση εντός της κατηγορίας αξιολόγησης Μια βραχυπρόθεσµη υποχρέωση που αξιολογήθηκε ως «A-1» από την S&P αξιολογήθηκε στην ανώτατη 9

10 κατηγορία από την S&P. Η ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση από την υποχρέωση είναι µεγάλη. Η πρόβλεψη αξιολόγησης (rating outlook) της S&P αξιολογεί την πιθανή κατεύθυνση µιας µακροπρόθεσµης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σε µέσο χρονικό ορίζοντα (συνήθως έξι µηνών έως δύο ετών). Κατά τον προσδιορισµό της πρόβλεψης αξιολόγησης, λαµβάνονται υπόψη τυχόν αλλαγές στις οικονοµικές και/ή βασικές επιχειρηµατικές συνθήκες. Μια πρόβλεψη δεν αποτελεί απαραιτήτως προαναγγελία µεταβολής της αξιολόγησης ή µελλοντικής δράσης του CreditWatch. Ως «Αρνητική» νοείται µια αξιολόγηση που αναµένεται να υποβαθµιστεί. Moody's Εξυπηρέτηση Επενδυτών (Moody's) Υποχρεώσεις που έχουν αξιολογηθεί ως «A» από τη Moody's θεωρείται πως είναι µέσης υψηλής ποιότητας και εκτίθενται σε χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο. Η Moody's προσαρτά τους αριθµητικούς τροποποιητές 1, 2 και 3 σε κάθε γενική κατηγορία αξιολόγησης από Aa έως Caa. Ο τροποποιητής 1 υποδηλώνει ότι οι υποχρεώσεις κατατάσσονται στο άνω άκρο της ευρύτερης βαθµίδας αξιολόγησης. Ο τροποποιητής 2 υποδηλώνει ότι κατατάσσονται στο µέσο ενώ ο τροποποιητής 3 υποδηλώνει ότι κατατάσσονται στο κατώτερο άκρο της ευρύτερης βαθµίδας αξιολόγησης. Οι εκδότες (ή υποστηρικτικοί φορείς) που αξιολογούνται ως Prime-1 (P-1) από τη Moody's χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ικανότητα αποπληρωµής βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων. Η πρόβλεψη αξιολόγησης της Moody's συνιστά µια γνώµη που αναφέρεται στην πιθανή κατεύθυνση µιας αξιολόγησης σε µέσο χρονικό ορίζοντα. Η εκχώρηση, ή η µεταβολή σε µια πρόβλεψη δεν αποτελεί πράξη πιστοληπτικής αξιολόγησης εάν δεν υπάρχει µεταβολή στην πιστοληπτική αξιολόγηση. Όταν αποδίδονται, οι προβλέψεις αξιολόγησης εµπίπτουν στις εξής τέσσερις κατηγορίες: Θετική (POS), Αρνητική (NEG), Σταθερή (STA), και Σε Εξέλιξη (DEV εξαρτώµενη από κάποιο γεγονός). Fitch Ratings Ltd. (Fitch) Οι υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν ως «A+» από τη Fitch µαρτυρούν προσδοκίες χαµηλού πιστωτικού κινδύνου. Αυτή η αξιολόγηση φανερώνει µεγάλη ικανότητα πληρωµής των οικονοµικών δεσµεύσεων. 10

11 Ωστόσο, η ικανότητα αυτή ενδέχεται να είναι ευάλωτη σε µεταβολές ως προς τις περιστάσεις ή τις οικονοµικές συνθήκες, σε σχέση µε ό, τι ισχύει για τις υψηλότερες βαθµολογίες. Ο τροποποιητής «+» που προσαρτάται στην αξιολόγηση δείχνει τη σχετική θέση εντός αυτής της κατηγορίας αξιολόγησης. Οι υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν ως «F1+» δηλώνουν τη µέγιστη πιστωτική ποιότητα και τη µέγιστη ικανότητα έγκαιρης πληρωµής των οικονοµικών δεσµεύσεων. Το «+» δηλώνει µία εξαιρετικά ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα. Πρόβλεψη Αξιολόγησης: Μια Πρόβλεψη δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία είναι πιθανόν να κινηθεί µια αξιολόγηση σε χρονικό διάστηµα ενός ή δύο ετών. Οι προβλέψεις µπορεί να είναι θετικές, σταθερές ή αρνητικές. Μια θετική ή αρνητική πρόβλεψη αξιολόγησης δεν σηµαίνει ότι µια αλλαγή αξιολόγησης είναι αναπόφευκτη. Παροµοίως, οι αξιολογήσεις για τις οποίες η πρόβλεψη είναι «σταθερή» µπορεί να αναβαθµισθούν ή να υποβαθµισθούν προτού µια πρόβλεψη κινηθεί προς το θετικό ή το αρνητικό, εάν οι περιστάσεις δικαιολογούν µια τέτοια ενέργεια. Ενίοτε, η Fitch ενδέχεται να µην είναι σε θέση να προσδιορίσει την κύρια τάση. Στις περιπτώσεις αυτές, η πρόβλεψη αξιολόγησης µπορεί να περιγραφεί ως εξελισσόµενη. Μια πιστωτική αξιολόγηση δεν αποτελεί σύσταση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης κινητών αξιών και µπορεί ανά πάσα στιγµή να αναθεωρηθεί ή να αποσυρθεί από τον οργανισµό διαβάθµισης της πιστοληπτικής ικανότητας. Κάθε αξιολόγηση πρέπει να εκτιµάται ανεξάρτητα από κάθε άλλη αξιολόγηση. Οι πιστωτικές αξιολογήσεις του Εκδότη αποτελούν µια εκτίµηση της ικανότητας του Εκδότη να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του βάσει των Τίτλων, συµπεριλαµβανοµένης της διενέργειας πληρωµών βάσει των Τίτλων. Συνεπώς, οι πραγµατικές ή οι αναµενόµενες µεταβολές στις πιστωτικές αξιολογήσεις του Εκδότη µπορούν να επηρεάσουν την αξία διαπραγµάτευσης των Τίτλων. Εντούτοις, επειδή η απόδοση των Τίτλων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες πέραν της ικανότητας του Εκδότη να καταβάλλει τις υποχρεώσεις του από τους Τίτλους, µια βελτίωση των πιστωτικών αξιολογήσεων του Εκδότη δεν έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των λοιπών επενδυτικών κινδύνων που σχετίζονται µε τους Τίτλους. 11

12 3. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εκτός από τα αναφερόµενα στο τµήµα «Σχέδιο ιανοµής των Τίτλων» στο Βασικό Ενηµερωτικό ελτίο, εξ όσων γνωρίζει ο Εκδότης, κανένα πρόσωπο εµπλεκόµενο στην προσφορά των Τίτλων δεν έχει ουσιαστικό συµφέρον επί της/των Προσφοράς/Προσφορών. 4. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟ Α (i) Λόγοι για την/τις Προσφορά/Προσφορές: Βλέπε «Χρήση Εσόδων» στα Βασικά Ενηµερωτικά ελτία (ii) Εκτιµώµενα καθαρά έσοδα: EUR Προς αποφυγή αµφιβολιών, τα εκτιµώµενα καθαρά έσοδα αντικατοπτρίζουν τα έσοδα που θα έχει ο Εκδότης κατά την Ηµεροµηνία Έκδοσης. εν αντανακλούν τις αµοιβές που είναι καταβλητέες από/προς το ιαπραγµατευτή και τον/τους ιανοµέα/ ιανοµείς. (iii) Εκτιµώµενα συνολικά έξοδα: Περίπου EUR (Τέλη εισαγωγής και νοµικά έξοδα) 5. ΑΠΟ ΟΣΗ 3 ΜΗΝΩΝ EURIBOR, ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ 3 ΜΗΝΩΝ EURIBOR Οι τίτλοι είναι µε προστασία κεφαλαίου την ηµέρα λήξης. Την 9η Νοεµβρίου 2010, 9η Φεβρουαρίου 2011, 9η Μαΐου 2011 και 9 η Αυγούστου 2011 (υπό την επιφύλαξη προσαρµογών όπως παρατίθενται στο παρόν), κάθε κάτοχος Τίτλου θα λάβει EUR9,00 ανά Ποσό Υπολογισµού. Την 9η Φεβρουαρίου, 9 η Μαΐου, 9 η Αυγούστου και 9 η Νοεµβρίου κάθε έτους από (συµπεριλαµβανοµένης) της 9ης Νοεµβρίου 2011 έως (συµπεριλαµβανοµένης) της 9ης Αυγούστου 2016 (υπό την επιφύλαξη προσαρµογών όπως παρατίθενται στο παρόν), οι επενδυτές θα λάβουν ποσό τόκου σε σχέση µε κάθε Ποσό Υπολογισµού υπολογιζόµενο ως το προϊόν (i) 3,60% ανά έτος, (ii) της ηµέρας κλάσµατος υπολογισµού που θα καθοριστεί από τον Πράκτορα Υπολογισµού ως το προϊόν (a) το πηλίκο (x) του αριθµού των ηµερολογιακών ηµερών στη σχετική περίοδο επιτοκίου για το οποίο 3 ων Μηνών EURIBOR είναι µεταξύ (συµπεριλαµβανοµένου) µηδέν και του Ανώτατου Εύρους (όπως καθορίζεται στο Πρόγραµµα που επισυνάπτεται στο παρόν). (ως αριθµητής) και (y) του αριθµού των ηµερολογιακών ηµερών σ αυτήν την περίοδο κυµαινόµενου επιτοκίου (ως παρονοµαστής) και (b) 30/360 και (iii) EUR Όσο λιγότερες είναι οι µέρες που το 3ων Μηνών EURIBOR είναι µεταξύ (συµπεριλαµβανοµένου) του µηδέν και του σχετικού Ανώτατου Εύρους, τόσο χαµηλότερο είναι το ποσό του πληρωτέου τόκου αναφορικά µε την σχετική περίοδο επιτοκίου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσαυξηµένου Κέρδους. Λεπτοµέρειες αναφορικά µε ιστορικούς δείκτες EURIBOR µπορούν να αποκτηθούν από τη σελίδα του Reuter's 12

13 EURIBOR01 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κωδικός ISIN: XS Κοινός Κωδικός : Σύστηµα συµψηφισµού εκτός από τα Euroclear Bank S.A./N.V. και Clearstream Banking S.A. και σχετικοί αριθµοί αναγνώρισης και στοιχεία του αντίστοιχου θεµατοφυλακίου, εφόσον ισχύει: Παράδοση: Παράδοση έναντι πληρωµής Ονόµατα και διευθύνσεις του αρχικού Εντεταλµένου Οργανισµού (ή των αρχικών Εντεταλµένων Οργανισµών) Πληρωµών: Ονόµατα και διευθύνσεις του πρόσθετου Εντεταλµένου Οργανισµού (ή των πρόσθετων Εντεταλµένων Οργανισµών) Πληρωµών, εάν υπάρχουν: Citibank, N.A., έδρα Λονδίνου, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωµένο Βασίλειο KBL European Private Bankers S.A. στη διεύθυνση 43, Boulevard Royale, L-2955 Λουξεµβούργο Επωνυµία και διεύθυνση του Γραµµατέα: Επωνυµία και διεύθυνση των Φορέων Μεταβίβασης: Προβλέπεται διακράτηση κατά τρόπο που να πληροί τα κριτήρια επιλεξιµότητας του Ευρωσυστήµατος: Όχι 13

14 7. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7.1 Όροι και προϋποθέσεις της Ελληνικής Προσφοράς Προσφορά µη απαλλαγής: Προσφορά (η Ελληνική Προσφορά) των Τίτλων µπορεί να γίνει διάφορη από αυτή η οποία βασίζεται στο Άρθρο 3(2) της Οδηγίας του Ενηµερωτικού Φυλλαδίου στο Ελληνικό Κράτος (Ελλάδα) κατά την περίοδο από (και συµπεριλαµβανοµένης) της 19ης Ιουλίου 2010 έως (και συµπεριλαµβανοµένης) της 29 Ιουλίου 2010 (η Περίοδος Ελληνικής Προσφοράς) κατά τη διάρκεια των ωρών στις οποίες οι τράπεζες είναι γενικά ανοιχτές για εµπορικές συναλλαγές Αν ο εκδότης λαµβάνει προεγγραφές για Τίτλους µε Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο EUR , o Εκδότης µπορεί να κλείσει την Περίοδο Ελληνικής Προσφοράς πριν τις 29 Ιουλίου Ο Εκδότης µπορεί επίσης να απορρίψει αιτήσεις και/ή να αποδεχτεί προεγγραφές οι οποίες θα ξεπερνούν το Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο των EUR , όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω. Σε περίπτωση που η Περίοδος Ελληνικής Προσφοράς µειωθεί, όπως περιγράφεται ανωτέρω, ο Εκδότης θα δηµοσιεύσει ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου (www.bourse.lu) Η Commission de Surveillance du Secteur Financier έδωσε στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η αρµόδια υπηρεσία στην Ελλάδα) πιστοποιητικό αποδοχής, πιστοποιώντας ότι το Βασικό Ενηµερωτικό Φυλλάδιο και τα Συµπληρωµατικά Ενηµερωτικά ελτία έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την Οδηγία Ενηµερωτικού Φυλλαδίου. Τιµή Ελληνικής Προσφοράς: Η τιµή προσφοράς αναφορικά µε κάθε Ποσό Υπολογισµού, προσφερόµενη από τον Έλληνα ιανοµέα στους Επενδυτές στην Ελλάδα είναι EUR1.000 (η Τιµή Ελληνικής Προσφοράς) Προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η Ελληνική Προσφορά: Ο Εκδότης επιφυλάσσεται του δικαιώµατός του να µαταιώσει την Ελληνική Προσφορά και την έκδοση Τίτλων ανά πάσα στιγµή πριν την Ηµεροµηνία Έκδοσης κατ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε τέτοια περίπτωση όλα τα ποσά αιτήσεων σχετικά µε αιτήσεις για χορήγηση Τίτλων βάσει της Ελληνικής Προσφοράς θα επιστραφούν (άτοκα) στους αιτούντες µε κίνδυνό τους το αργότερο 30 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία 14

15 µαταιώθηκε η Ελληνική Προσφορά των Τίτλων. Το ποσό της αίτησης θα επιστρέφεται µε επιταγή ταχυδροµικά στη διεύθυνση του αιτούντος όπως αναφέρεται στο έντυπο αίτησης ή µέσω εµβάσµατος στον τραπεζικό λογαριασµό όπως αναγράφεται στο έντυπο αίτησης ή µε κάθε άλλη µέθοδο που κρίνεται κατάλληλη από τον Εκδότη. Σε περίπτωση µαταίωσης της Ελληνικής Προσφοράς και µη έκδοσης στην Ελλάδα των Τίτλων βάσει των ανωτέρω, ο Εκδότης δηµοσιεύει ειδοποίηση στον δικτυακό τόπο του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου (www.bourse.lu) Περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αίτησης: Αιτήσεις για την αγορά Τίτλων µπορεί να υποβάλλονται από τους υποψήφιους επενδυτές προς τον Έλληνα ιανοµέα. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς που ισχύουν στο Ηνωµένο Βασίλειο κατά της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, ο Εκδότης, ήτοι η Citigroup Global Markets Limited ή οποιοσδήποτε από τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους της µπορούν να ζητήσουν αποδείξεις σχετικά µε κάθε αίτηση για τη χορήγηση Τίτλων, συµπεριλαµβανοµένου του περαιτέρω προσδιορισµού της ταυτότητας του (των) αιτούντα (αιτούντων) πριν από την έκδοση τυχόν Τίτλων. Κάθε υποψήφιος επενδυτής στην Ελλάδα οφείλει να πληροφορείται µε βεβαιότητα από τον Έλληνα ιανοµέα σχετικά µε το πότε ο Έλληνας ιανοµέας πρόκειται να ζητήσει την είσπραξη των διαθέσιµων κεφαλαίων από αυτόν αναφορικά µε την αίτησή του για την αγορά τυχόν Τίτλων και τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να γίνει η πληρωµή προς τον Έλληνα ιανοµέα. Περιγραφή της δυνατότητας µείωσης των προεγγραφών προς αγορά τίτλων και του τρόπου επιστροφής του επιπλέον ποσού που καταβλήθηκε από τους αιτούντες: Μπορεί να είναι απαραίτητο να µειωθούν οι αιτήσεις στο πλαίσιο της Ελληνικής Προσφοράς. Εποµένως ο Εκδότης επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει εν όλω ή εν µέρει µια αίτηση για τη χορήγηση Τίτλων στο πλαίσιο της Ελληνικής Προσφοράς κατά την πλήρη διακριτική του ευχέρεια. Ακολούθως, µπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να µην εκδοθεί σε έναν αιτούµενο τη χορήγηση Τίτλων ο αριθµός Τίτλων για τους οποίους υπέβαλε την αίτηση (ή και κανένας Τίτλος). Τα πλεονάζοντα ποσά των αιτήσεων επιστρέφονται (άτοκα) µε επιταγή ταχυδροµικά στη διεύθυνση του αιτούντος όπως αναφέρεται στο έντυπο αίτησης ή µέσω εµβάσµατος στον τραπεζικό λογαριασµό όπως αναγράφεται στο έντυπο αίτησης ή µε κάθε άλλη µέθοδο που κρίνεται κατάλληλη από τον Εκδότη. 15

16 Ο Εκδότης επίσης διατηρεί το δικαίωµα να αποδεχτεί οποιεσδήποτε αιτήσεις για Τίτλους οι οποίες θα υπερέβαιναν το «έως» συνολικό αρχικό ποσό των Τίτλων ποσού EUR και ο Εκδότης δύναται να αυξάνει το «έως» συνολικό αρχικό ποσό των Τίτλων. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωµα να δηµοσιεύσει ειδοποίηση στον δικτυακό τόπο του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου (www.bourse.lu), στην περίπτωση που το όριο του αρχικού συνολικού κεφαλαίου των Τίτλων ποσού EUR ξεπεραστεί και το «έως» συνολικό αρχικό ποσό των Τίτλων αυξηθεί. Λεπτοµέρειες σχετικά µε το ελάχιστο και/ή το µέγιστο ποσό αίτησης: Το ελάχιστο ποσό για κάθε προεγγραφή είναι το EUR1.000 στο αρχικό ποσό των Τίτλων Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη µέθοδο και τα χρονικά όρια για την αποπληρωµή και την παράδοση των Τίτλων: Οι Τίτλοι θα είναι διαθέσιµοι βάσει παράδοσης έναντι πληρωµής. Ο Εκδότης υπολογίζει ότι οι Τίτλοι θα παραδοθούν στον αντίστοιχο λογαριασµό άυλων κινητών αξιών των αγοραστών κατά ή περί την Ηµεροµηνία Έκδοσης. Τρόπος και Ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων της/των Προσφοράς/Προσφορών: ιαδικασία για την άσκηση τυχόν δικαιώµατος προτίµησης, διαπραγµατευσιµότητα των δικαιωµάτων προεγγραφής και χειρισµός των δικαιωµάτων προεγγραφής που δεν ασκήθηκαν: Κατηγορίες υποψήφιων επενδυτών στους οποίους προσφέρονται οι Τίτλοι και πιθανή κράτηση τµήµατος σειράς ή τµηµάτων σειράς για συγκεκριµένες χώρες: Με ανακοίνωση που δηµοσιεύεται από τον Εκδότη στον δικτυακό τόπο του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου (www.bourse.lu). Ο Έλληνας ιανοµέας µπορεί να προβαίνει σε προσφορές προς οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κάτοικο Ελλάδας σύµφωνα µε το άρθρο 2 (1) (δ) του Νόµου 3401/2005 σχετικά µε την προσφορά κινητών αξιών στην Ελλάδα. ιαδικασία ειδοποίησης αιτούντων σχετικά µε το κατανεµηθέν ποσό και την ένδειξη για πιθανή δυνατότητα διαπραγµάτευσης πριν δοθεί ειδοποίηση: Οι αιτούντες θα ενηµερωθούν απευθείας από τον Έλληνα ιανοµέα για την επιτυχία της αίτησής τους. Η διαπραγµάτευση επί των Τίτλων µπορεί να ξεκινήσει κατά την Ηµεροµηνία Έκδοσης. Ποσό τυχόν εξόδων και φόρων που χρεώνονται ειδικά στον προεγγραφόµενο ή αγοραστή: Εκτός από την Ελληνική Τιµή Προσφοράς, ο Εκδότης δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν εξόδων και φόρων που χρεώνονται ειδικά στον προεγγραφόµενο ή τον αγοραστή στην Ελλάδα. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την παρακράτηση φόρων που επιβάλλονται σε προεγγραφόµενους στην Ελλάδα, βλ. 16

17 «Ελληνική Φορολογία» στην ενότητα «Φορολόγηση των Τίτλων» στο Βασικό Ενηµερωτικό ελτίο. Ονόµατα και ιευθύνσεις, στο βαθµό που είναι γνωστά στον Εκδότη, των επενδυτών στην Ελλάδα. Οι Τίτλοι θα προσφερθούν δηµόσια στην Ελλάδα µέσω του κάτωθι διανοµέα (ο Έλληνας ιανοµέας) Citibank International PLC, Υποκατάστηµα Ελλάδας Όθωνος 8, Αθήνα, Ελλάδα 7.2 Ορισµένοι Όροι ιανοµέας (-ίς) Προσφορά (-ές) Περίοδος (-οι) Προσφοράς Επικράτειες ηµοσίων Προσφορών Ο Έλληνας ιανοµέας Η ελληνική Προσφορά Η ελληνική Περίοδος Προσφοράς Ελλάδα 8. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ευτερεύουσα αγορά: Υπό την επιφύλαξη κάθε υπερέχοντος νόµου και στο σηµείο που είναι εφικτό, η Citigroup Global Markets Limited θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δηµιουργία δευτερεύουσας αγοράς για τους Τίτλους, ωστόσο η ύπαρξη δευτερεύουσας αγοράς δεν είναι εγγυηµένη. Φορολογική µεταχείριση ΗΠΑ: Ο Εκδότης θα αντιµετωπίσει τους Τίτλους ως χρέος για Κυβερνητικούς σκοπούς Ηνωµένων Πολιτειών. 17

18 ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σε σχέση µε την Περίοδο Επιτοκίου, Προσαυξηµένο Εύρος σηµαίνει έναν δείκτη που υπολογίζεται από τον Πράκτορα Υπολογισµού µε αναφορά την κατωτέρω φόρµουλα: Όπου: N x30 / 360 D 30/360 θα είναι όπως ορίζεται στον Όρο 4(i) των Γενικών Όρων. D σηµαίνει, σε σχέση µε την Περίοδο Επιτοκίου, ο αριθµός των ηµερολογιακών ηµερών κατά την Περίοδο αυτή Επιτοκίου. Χαµηλότερη Κλίµακα σηµαίνει 0%. N σηµαίνει, σε σχέση µε την Περίοδο Επιτοκίου, ο αριθµός των ηµερολογιακών ηµερών κατά την Περίοδο αυτή Επιτοκίουf για την οποία ο είκτης Προσαυξηµένου Εύρους είναι (α) ίσος µε ή µεγαλύτερος από την Χαµηλότερη Κλίµακα και (β) ίσος µε ή µικρότερος από την Ανώτερη Κλίµακα για την κάθε περίοδο Επιτοκίου. Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους σηµαίνει σε σχέση µε µια ηµερολογιακή µέρα στην Περίοδο Επιτοκίου, την ηµέρα αυτή, Ε ΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ αν η µέρα αυτή δεν είναι Εργάσιµη Ηµέρα (οποιαδήποτε τέτοια µέρα, Μη Εργάσιµη Ηµέρα), η Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους για αυτήν την Μη Εργάσιµη Ηµέρα θα είναι η Εργάσιµη Ηµέρα που αµέσως προηγείται αυτής της Μη Εργάσιµης Ηµέρας. Για την αποφυγή αµφιβολίας, κατόπιν των ανωτέρω, ο δείκτης που καθορίζεται ως είκτης Προσαυξηµένου Εύρους EURIBOR σε οποιαδήποτε µέρα µπορεί να είναι ο δείκτης για περισσότερες από µία ηµέρες. είκτης Προσαυξηµένου Εύρους EURIBOR σηµαίνει σε σχέση µε οποιαδήποτε ηµερολογιακή µέρα στην Περίοδο Επιτοκίου και την Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους, για την ηµέρα αυτή, όπως καθορίζεται από τον Πράκτορα Υπολογισµού, ο δείκτης για καταθέσεις σε EUR για περίοδο τριών µηνών που εµφαίνεται στην σελίδα Reuters Screen EURIBOR01 Page ή οποιαδήποτε Πηγή ιαδοχής (η Σχετική Σελίδα Οθόνης) κατά την 11:00 π.µ., ώρα Βρυξελλών, κατά αυτήν την Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους, Ε ΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ: (α) αν, σε µια Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους, δεν εµφαίνεται έτσι κανένας τέτοιος δείκτης για καταθέσεις σε EUR ή εάν η Σχετική Σελίδα Οθόνης δεν είναι διαθέσιµη, ο Πράκτορας Υπολογισµού θα ζητήσει από το κεντρικό γραφείο της Ευρωζώνης καθεµιάς από τις 4 µεγάλες τράπεζες της ενδοτραπεζικής αγοράς της Ευρωζώνης όπως θα επιλεγούν από αυτόν (οι Τράπεζες Αναφοράς) τον δείκτη στον οποίο προσφέρονται καταθέσεις σε EUR από αυτές τις Τράπεζες Αναφοράς περίπου στις 11:00 π.µ., ώρα Βρυξελλών, κατά αυτήν την Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους σε καλές τράπεζες στην ενδοτραπεζική αγορά της Ευρωζώνηςγια περίοδο τριών µηνών που αρχίζει κατά την Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους και σε ποσό που αντιπροσωπεύει µια και µόνο συναλλαγή στη σχετική αγορά την συγκεκριµένη ώρα, ή 18

19 (β) αν, σε µια Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους, τουλάχιστον δύο δείκτες παρατίθενται έτσι, ο Πράκτορας Υπολογισµού θα καθορίσει τον είκτη Προσαυξηµένου Εύρους EURIBOR για την µέρα αυτήν, σαν το αριθµητικό µέσο των δεικτών που παρατίθενται έτσι, ή (γ) αν, σε µια Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους, λιγότεροι από δύο δείκτες παρατίθενται έτσι, ο Πράκτορας Υπολογισµού θα καθορίσει τον είκτη Προσαυξηµένου Εύρους EURIBOR για την µέρα αυτήν, σαν το αριθµητικό µέσο των δεικτών που παρατίθενται από αυτές αυτές τις µεγάλες τράπεζες της Ευρωζώνης που θα επιλέξει ο Πράκτορας Υπολογισµού περίπου στις 11:00π.µ. ώρα Βρυξελλών, κατά αυτήν την Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους για δάνεια σε EUR σε κορυφαίες Ευρωπαϊκές τράπεζες για περίοδο τριών µηνών που αρχίζει κατά την Ηµεροµηνία Καθορισµού Προσαυξηµένου Εύρους και σε ποσό που αντιπροσωπεύει µια και µόνο συναλλαγή στη σχετική αγορά την συγκεκριµένη ώρα. είκτης Αναφοράς Προσαύξησης Εύρους σηµαίνει, σε σχέση µε την Περίοδο Επιτοκίου και: (α) κάθε ηµερολογιακή ηµέρα από (συµπεριλαµβανοµένης) την πρώτη µέρα αυτής της Περιόδου Επιτοκίου έως (εξαιρούµενης) την ηµέρα που πέφτει 4 Εργάσιµες Ηµέρες αµέσως πριν την Ηµεροµηνία Λήξης της Περιόδου Επιτοκίου που πέφτει στο τέλος αυτής της Περιόδου Επιτοκίου (η Ηµεροµηνία Αποκοπής), ο είκτης Προσαυξηµένου Εύρους EURIBOR για την ηµέρα αυτή και (β) κάθε ηµερολογιακή ηµέρα από (συµπεριλαµβανοµένης) την Ηµεροµηνία Αποκοπής έως (εξαιρούµενης) την τη σχετική Ηµεροµηνία Λήξης της Περιόδου Επιτοκίου, τον είκτη EURIBOR Προσαυξηµένου Εύρους για την ηµερολογιακή µέρα αµέσως πριν την Ηµεροµηνία Αποκοπής. Πηγή ιαδοχής σηµαίνει, σε σχέση µε κάθε σελίδα επίδειξης, άλλη δηµοσιευµένη πηγή, πληροφορίες πωλητή ή παρόχου, (i) κάθε σελίδα επίδειξης διαδόχου, άλλη δηµοσιευµένη πηγή, πληροφορίες πωλητή ή παρόχου που υποδείχθηκαν από τον χορηγό της αυθεντικής σελίδας επίδειξης ή (ii) αν ο χορηγός δεν επέδειξε επίσηµα µια σελίδα επίδειξης διαδόχου άλλη δηµοσιευµένη πηγή, πληροφορίες πωλητή ή παρόχου (κατά περίπτωση),η σελίδα επίδειξης διαδόχου, άλλη δηµοσιευµένη πηγή, πληροφορίες πωλητή ή παρόχου, αν υπάρχει, υποδεικνυόµενη από τον σχετικό πωλητή ή πάροχο πληροφοριών (αν είναι διαφορετικός από τον χορηγό). Ανώτερη Κλίµακα σηµαίνει, αναφορικά µε την κάθε Περίοδο Εκτοκισµού η οποία συµπίπτει κατά την περίοδο: (α) από (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9η Αυγούστου 2011 έως (αλλά µη συµπεριλαµβανοµένης της) 9ης Αυγούστου 2012, 3,00% ανά έτος. (β) από (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9η Αυγούστου 2012 έως (αλλά µη συµπεριλαµβανοµένης της) 9ης Αυγούστου 2013, 3,50% ανά έτος (γ) από (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9η Ιουλίου 2013 έως (αλλά µη συµπεριλαµβανοµένης της) 9ης Αυγούστου 2014, 4,00% ανά έτος (δ) από (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9 η Αυγούστου 2014 έως (αλλά µη συµπεριλαµβανοµένης της) 9ης Αυγούστου 2015, 4,50% ανά έτος. (ε) από (και συµπεριλαµβανοµένης της) 9 η Αυγούστου 2015 έως (αλλά µη συµπεριλαµβανοµένης της) 9ης Αυγούστου 2016, 5,00% ανά έτος. 19

20 20

ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού EUR3.436.000 µε προστασία κεφαλαίου µε Σταθερή Προσαύξηση Εύρους µε λήξη τον εκέµβριο του 2016 Με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΟΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΘΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ)

ΟΠΟΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΘΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ) Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού των EUR2.845.000 µε προστασία κεφαλαίου µε Σταθερή Προσαύξηση Εύρους µε λήξη το Σεπτέµβριο του 2016 Με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού των USD15.342.000 με Σταθερό Επιτόκιο με λήξη το Δεκέμβριο 2014 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ. Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού EUR4.169.000 με προστασία κεφαλαίου με Σταθερή/Κυμαινόμενη Προσαύξηση Εύρους με λήξη τον Φεβρουάριο του 2015 Με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΠΟΙΟΥ ΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΠΟΙΟΥ ΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού USD14.280.000 µε προστασία κεφαλαίου µε Σταθερή Προσαύξηση Εύρους µε λήξη το Μάρτιο του 2017 Με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Ενιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού USD11.702.000 με Κυμαινόμενο με Κατώτατο όριο Επιτόκιο με λήξη τον Ιανουάριο 2014 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού EUR3.649.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λήξη τον Αύγουστο 2016 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι της Citigroup Inc.

Tελικοί όροι της Citigroup Inc. Tελικοί όροι της Citigroup Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού των EUR3.590.000 με λήξη το Μάρτιο 2018 συνδεδεμένοι με καλάθι Μετοχών στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Τίτλων και Πιστοποιητικών ύψους

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού USD1.930.000 με λήξη το Δεκέμβριο 2017 συνδεδεμένοι με Την πορεία του Δείκτη EURO STOXX 50 (Price) με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) Τίτλοι Εισοδήματος Οι Τίτλοι Εισοδήματος της Citibank προσφέρουν στους επενδυτές μια ελκυστική εγγυημένη απόδοση με 100% προστασία του κεφαλαίου. Η απόδοση είναι κλιμακούμενη κατά τη διάρκεια της επένδυσης.

Διαβάστε περισσότερα

VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟY ΕΛΤΙΟY ΤΗΣ 28.12.2009 ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013 της Citigroup Inc.

Tελικοί όροι ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013 της Citigroup Inc. Tελικοί όροι ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013 της Citigroup Inc. Έκδοση Ανακλήσιμων Τίτλων Range Accrual μέχρι του ποσού των USD10.000.000με λήξη τον Νοέμβριο 2019 στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

Ούτε ο Εκδότης ούτε κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις.

Ούτε ο Εκδότης ούτε κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. Τελικοί Όροι ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2014 Citigroup Inc. Έκδοση Ανακλήσιμων Τίτλων Range Accrual έως ποσού USD30.000.000 με λήξη το Μάιο 2020 στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Τίτλων ύψους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού EUR2.000.000 µε προστασία κεφαλαίου µε Σταθερή Προσαύξηση Εύρους µε λήξη τον Νοέµβριο του 2016 Με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Ούτε ο Εκδότης ούτε κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις.

Ούτε ο Εκδότης ούτε κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. Τροποποιημένοι και Επαναδιατυπωμένοι Τελικοί Όροι ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2013 που τροποποιούν και επαναδιατυπώνουν τους Tελικούς Όρους ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013 ώστε να αντικατοπτρίσουν τη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικοί Όροι της 28ης Μαρτίου της. Citigroup Inc.

Τελικοί Όροι της 28ης Μαρτίου της. Citigroup Inc. Τελικοί Όροι της 28ης Μαρτίου 2014 της Citigroup Inc. Έκδοση Ανακλήσιμων Τίτλων μέχρι του ποσού των Ευρώ 20.000.000 με λήξη τον Μάιο του 2019 συνδεδεμένων με καλάθι Μετοχικών Δεικτών στο πλαίσιο του Ενιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

, , , , ), , ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , ) Offer Memorandum 2013 A D E

,          , ,  ,   ),    ,   ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , )      Offer Memorandum 2013 A D E ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Η παρούσα σύνοψη πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και κάθε απόφαση επένδυσης στο RAAM EUROPE πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση του Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 694,48 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 2,71%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 48,12 εκατ. εκ των οποίων 8,03 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Στο +2,04% η ΕΗ, στο -2,40% η ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80,05 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Προς το σκοπό της πληρέστερης ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Εκδότης) ανακοινώνει ότι η Α Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ 10 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 10 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (η οποία έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/2/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/2/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδο στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 557,16 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,78%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 35,65 εκατ. εκ των οποίων 2,05 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 867,84 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,97 εκατ. εκ των οποίων 8,12 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Ούτε ο Εκδότης ούτε κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις.

Ούτε ο Εκδότης ούτε κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. Τροποποιημένοι και Επαναδιατυπωμένοι Τελικοί Όροι ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2013 οι οποίοι τροποποιούν και επαναδιατυπώνουν τους Tελικούς Όρους ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013 της Citigroup Inc. έτσι ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.260,17 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,43%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,98 εκατ. εκ των οποίων 5,91αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε το Χ.Α. κυρίως λόγω τραπεζών. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 46,88 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 43 έκλεισαν µε κέρδη, 104 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/05.08.2014 ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/1/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/1/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σηµαντικές πώλειες για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.260,70 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 105,65 εκατ. εκ των οποίων 9,68

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/10/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/10/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.035,43 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,36%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 54,49 εκατ. εκ των οποίων 4,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 497,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 50,60 εκατ. εκ των οποίων 6,01 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 14/1/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 14/1/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες για το Χ.Α. κυρίως λόγω ΜΥΤΙΛ, ΕΛΠΕ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.286,47 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 0,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 853,20 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 61,95 εκατ. εκ των οποίων 7,20 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/5/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/5/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 626,37 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,95%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 104,60 εκατ. εκ των οποίων 27,27 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 13/12/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 13/12/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες για το Χ.Α. κυρίως λόγω ETE. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.186,93 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 0,84%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 76,49 εκατ. εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 14/12/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 14/12/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 578,30 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,31%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 163,02 εκατ. εκ των οποίων 19,49 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ).

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ). ΔΙΚΤΥΟ EMPORIKI BANK - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV» ΤΗΣ CREDIT AGRICOLE ASSET

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 727,38 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,30%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 39,30 εκατ. εκ των οποίων 3,45 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 715,77 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,60%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,11 εκατ. εκ των οποίων 1,71 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 649,79 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,09%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 26,58 εκατ. εκ των οποίων 1,24 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 668,54 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,32%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,81 εκατ. εκ των οποίων 0,02 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015O0035 EL 01.01.2017 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 25/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 25/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 667,82 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 23,87 εκατ. εκ των οποίων 0,48 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με απώλειες έκλεισε το Χ.Α. µε απώλειες 4% η ΕΗ και 3,55% ο ΜΥΤΙΛ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 996,82 µονάδες σηµειώνοντας πτώση 0,84%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 692,30 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,02%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 45,24 εκατ. εκ των οποίων 9,80

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα