T E I R E S I A S A Review and Bibliography of Boiotian Studies

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "T E I R E S I A S A Review and Bibliography of Boiotian Studies"

Transcript

1 T E I R E S I A S A Review and Bibliography of Boiotian Studies Volume 40 (Part 1), 2010 ISSN Compiled by A. Schachter CORRIGENDUM Brendan Burke has asked us to point out that the author credit of the Boeotia Archaeological Project 2009 Report (Teiresias ) should have read as follows: Vassilis Aravantinos, Brendan Burke, Bryan Burns, Yannis Fappas and Susan Lupack. EDITORIAL NOTE The Society of Boeotian Studies (Εταιρει'α Βοιωτικω' ν Μελετω' ν) has announced that the Sixth International Congress of Boeotian Studies will take place in Livadia, 10th-12th September. The Society s address is: 8-10 Z. Pigis Street, 3rd floor, Athens , Greece. [For the numbering system(s) of Boiotian conferences, see Teiresias 31 (Part 2) 2001, Editorial Notes]. Apologies for the late appearance of this issue, and thanks to Dr. Fabienne Marchand for timely assistance. AS BIBLIOGRAPHY 1: HISTORICAL (See also , 29, 41, 56, 57) ARCHAEOLOGICAL REPORTS Θ' Εφορει'α Προϊστορικη' και κλασικω' ν αρχαιοτη' των, ADelt 55 B1 (2000 [2009]) , Ergon 2008 (2009) 24-34: Σκα' λα Ωρωπου^ C. Morgan, Archaeology in Greece : Boeotia, AReports 54 (2008) (Eastern Boeotia Archaeological Project [EBAP], Tanagra, Asopia: Tsataris Monastery, Thespiai, Thisve [Kastorion], Orchomenos) C. Morgan, Archaeology in Greece : Phthiotis and East Lokris, AReports 55 (2009) 51 (Cornell Halai and East Lokris Project [CHELP]) R. K. Pitt, Archaeology in Greece : Attica, AReports 54 (2008) 9 (Skala Oropou) R. K. Pitt, Archaeology in Greece : Attica, AReports 55 (2009) 6 (Skala Oropou). 1

2 R. K. Pitt, Archaeology in Greece : Boeotia, AReports 55 (2009) (Eastern Boeotia Archaeological Project [EBAP], Thebes, Thisve [Kastorion], Thespiai) D. Rupp, The Fieldwork of the Canadian Institute in Greece, 2007, Mouseion 52 (2008) , esp (The Eastern Boeotia Archaeological Project). BOOKS V. Aravantinos, ed., Επετηρι'ς της Εταιρει'ας Βοιωτικω' ν Μελετω' ν 4A (Athens 2008 [2009]) 846pp. [isbn: ]; -- These (and ) are the Proceedings of the 4th International Congress of Boeotian Studies, Levadeia, 9-12 September Articles dealing with Boiotian antiquities are listed below at , 18, 21, 24, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 76, 78, 79, V. Aravantinos, ed., Επετηρι'ς της Εταιρει'ας Βοιωτικω' ν Μελετω' ν 4B (Athens 2008 [2009]) 978pp. [isbn: ]; -- These (and ) are the Proceedings of the 4th International Congress of Boeotian Studies, Levadeia, 9-12 September Articles dealing with Boiotian antiquities are listed below at , 43, 47, 55, 73, , 35, 39, 40, 46, 48, 56, J.-P. Levet, Le vrai et le faux dans la pensée grecque archaïque d Hésiode à la fin du V e siècle (Paris 2008) 480pp., [isbn: ] M. B. Sakellariou, Ethne grecs à l Age du Bronze I. Introduction; Abantes- Épéens, II. Étoliens-Thessaliens; Conclusions (Athens 2009) & [isbn: /1466], passim. See the indexes K. Sarri, Orchomenos. IV. Orchomenos in der mittleren Bronzezeit (Munich 2010) 479pp. [isbn: ; issn: x] V. Schild-Xenidou, Corpus der boiotischen Grab- und Weihreleifs des 6. bis 4. Jahrhunderts v. Chr. = MDAI Athenische Abteilung 20. Beiheft (Mainz am Rhein 2008) xiv & 365pp. & 48 pl. [isbn: ] H. Schörner, Sepulturae graecae intra urbem. Untersuchungen zum Phänomen der intraurbanen Bestattungen bei den Griechen = Boreas Beiheft 9 (Munster 2007) xiv & 322pp. & 201 figg. [isbn: ]. See Index (Orte): Böotien, Haliartos, Plataiai, Tanagra, Theben A. G. Vlachopoulos, ed., Archaeology. Euboea and Central Greece (Athens 2009) 472pp. [isbn: ],(English translation of a Greek original, published in 2008, isbn: , identical pagination), including the following articles: , 20, 26, 32, 36, 53, 54. ARTICLES A. K. Andreiomenou, Α πο' τη' νεκρο' πολη τη^ ς Τανα' γρας ( Αρχε' ς 6ου-τε'λος ε λληνιστικω^ ν χρο' νων, in : V. Aravantinos, Τα τοπωνυμικα' των αρχει'ων Γραμμικη' ς Β των Θηβω' ν, in : V. Aravantinos, Boeotia: Historical and archaeological background, in :

3 V. Aravantinos, Thebes, in : G. Argoud, Principaux concours en Béotie dans l antiquité, in : G. Balla, Περι' της σημασι'ας του Μαντει'ου του Τροφωνι'ου, in : H. Beck, Ephebie - Ritual - Geschichte. Polisfest und historische Erinnerung im klassischen Griechenland, in H. Beck & H.-U. Wiemer, edd., Feiern und Erinnern. Geschichtsbilder im Spiegel antiker Feste (Berlin 2009) [isbn: ] Z. Bonias & A. Mantis, Προανασκαφικε'ς ε'ρευνες στην Αρχαι'α Βου' λιδα, in : M. Bonanno Aravantinos, Sculture da Livadeià: Osservazioni preliminari, in : M. Bonnano Aravantinos, The Helikon and its environs, in : C. Brélaz, A. K. Andreiomenou, P. Ducrey, Les premiers comptes du sanctuaire d Apollon à Délion et le concours pan-béotien des Delia, BCH 131 (2007) R. Buck, Boeotian Federalsim, in : J. B. Carter & L. J. Steinberg, Kouroi and Statistics, AJA 114 (2010) , passim G. Cawkwell, Between Athens, Sparta and Persia: the Historical Significance of the Liberation of Thebes in 379, in : A. Charami, Ειδω' λια κλασικω' ν χρο' νων απο' ασυ' λητο τα' φο της Τανα' γρας, in : A. Charami, Tanagra and Tanagraike, in : D. Chatzilazarou & V. Vasilopoulou, Η εξε' λιξι της μορφη' ς τοι Πα' να στην κοροπλαστικη' της Βοιωτι'ας, in : Ch. Chrestou, Ενα α πο' τα προβλη' ματα τη^ς Βοιωτικη^ς ι στορι'ας, in : P. Cronin, The landscape of Askra and its relevance for Hesiod s calendar, in : F. Dakaronia, East Lokris, in : A. Dakouri-Hild. Η Οικι'α του Κα' δμου. Η με'χρι τω' ρα (2000) ε'ρευνα πα' νω στην αρχιτεκτονικη' και την χρονολογη' ση, in : M. Daumas, L hérôon de Gjölbashi-Trysa et le culte des Cabires, in : M. Del Freo, The Geographical Names in the Linear B texts from Thebes, Pasiphae 3 (2009) E. Farinetti, Orchomenos in the Archaic period:a pathway towards a polis model, in : K. Fittschen, Η θο' λος του Ορχομενου', in : A. Gadolou, Η προ' σφατη αρχαιολογικη' ε'ρευνα στο ναο' του Διο' ς Βασιλε'ως στη Λιβαδεια', in : M. M. Hernandez, Ελληνικε'ς ομοσπονδι'ες στην Ελληνιστικη' Αι'γυπτο κοινωνικη' θεω' ρηση και θρηστευτικε'ς πρακτικε'ς ενο' ς βοιωτικου' πολι'σματος στο κεντρικο' Δε'λτα, in :

4 S. C. Humphreys, Ephêboi at Oropos, Horos ( ) Y. Kalliontzis, Décrets de proxènie et catalogues militaires de Chéronée trouvés lors des fouilles de la basilique paléochrétienne d Haghia Paraskévi, BCH 131 (2007) Y. N. Kalliontzis, Ε πιτυ' μβιες στη^λες α πο' τη' Βοιωτι'α, Horos ( ) P. Katapodes, Η τε'χνη στην αρχαι'α Βοιωτι'α, in : D. Knoepfler, Bouméliteia: une cité à retrouver aux confins de la Béotie et de la Locride, in : A. Konecny. Survey and excavations at Plataiai A short summary, in : K. Koponias, Το μεταδαιδαλικο' α' γαλμα απο' το νεκροταφει'ο της Τανα' γρας στο Μουσει'ο των Θηβω' ν (Αρ. Ευρ. ΒΕ 36), in : M. Kostara, Αποτυπω' σεις αρχαιολογικω' ν χω' ρων και ανασκαφω' ν απο' τη Θ' Ε.Π.Κ.Α, in : E. Kountouri, Θηβαϊκα' νεκροταφει'α των ιστορικω' ν χρο0ια πρω' τη προσε'γγιση, in : E. Kountouri, Orchomenos-Kopais, in : E. Kountouri, Chaironeia, in : R. Lazarou-Panagaki, Η ρωμαϊκη' κατα' κτηση απο' απο' ψεως νομικου' και ονοματολογικου' εκρωμαϊσμου'. Η περι'πτωση της Βοιωτι'ας, in : I. Neradzis, Το Κοινο' ν των Βοιωτω' ν και τα αντι'στοιχα Κοινα' των Αιτωλω' ν, των Ακαρνα' νων και των Ηπειρω' των: Κοινα' χαρακτηριστικα' και διαφορε'ς αυτω' ν, in : M-L. B. Nosch, The Mycenaean Textile Industry of the Kadmeia, in : A. Papadaki, Τεχνικε'ς της κατεργασι'ας του ελεφαντο' δοντου στη μυκηναϊκη' Θη' βα. Μερικε'ς παρατηρη' σεις, in : R. Parker, Agesilaus and the bones of Alcmena, in : J. Pascual, Classical Boiotia and the GIS (Geographical Information Systems), in : C. Pelling, The liberation of Thebes in Plutarch s De genio Socratis and Pelopidas, in : C. Piteros, Αρχαιοτη' τες και μνημει'α των περιοχω' ν Ευ' τρησης, Λευ' κτρων και Λιβαδο' στρας,in : K. Psaraki, Κοινωνικε'ς επιλογε'ς και τεχνολογικε'ς: Η κεραμικη' της Βοιωτι'ας και της Ευ' βοιας στο τε'λος της ΠΕΙΙ, in : M. Raftopoulou, Ο Πρωτοελλαδικο' ς οικισμο' ς της Θη' βας: ο χαρακτη' ρας και η οργα' νωση της ΠΕ κοινωνι'ας με'σα απο' την χωροπλασι'α, in : E. Rodriquez Ten, Η λεκα' νη της Κωπαϊ'δας κατα' την μυκηναϊ'κη' εποχη' : μυ' θος και ιστορι'α, in : J. Rzepka, Plutarch on the Theban Uprising of 379 B.C. and the boiotarchoi of the Boeotian Confederacy under the Principate, Historia 59 (2010) A. Sacconi, Les tablettes de la odos Pelopidou et le linéaire B Thébain, in :

5 A. Sampson. Παλαιοπεριβα' λλον και κατοι'κηση στην περιοχη' Κωπαϊ'δος κατα' την Παλαιολιθικη' και Νεολιθικη' περι'οδο, in : K. Sarri, Ο Ορχομενο' ς κατα' τη Με'ση Χαλκοκρατι'α, in : A. C. Scafuro, The crowning of Amphiaraos, in L. Mitchell & L. Rubinstein, edd., Greek History and Epigraphy: Essays in honour of P. J. Rhodes (Swansea 2009) [isbn: ] A. Schachter, Pausanias and Boiotia, in : G. Thériault, Quelques remarques sur le culte d un magistrat romain à Thespies, ZPE 168 (2009) C. Tuplin, Boeotians and the Anabasis, in : D. V. Vagiakakos, Α ναφορὰ ε ς τὸ α ρχαι^ον τοπωνυμικὸν τη^ς Βοιωτι'ας, in : E. Vlachogianni, Προξενικο' ψη' φισμα του Κοινου' των Βοιωτω' ν, Horos ( ) E. Vlachogianni, Χα' λκινο ε'λασμα αρχαϊκω' ν χρο' νων απο' το Ακραι'φνιο, in : E. Vlachogianni, A. Lagia. V. Sabetaï, Πολλαπλε'ς ταφε'ς απο' το νεκροταφει'ο της αρχαι'ας Ακραιφι'ας. Αρχαιολογικη' και ανθρωπολογικη' προσε'γγιση, in : M. L. West, Rhapsodes at Festivals, ZPE 173 (2010) 1-13, esp. pp A. Zabiti & V. Vasilopoulou, Κεραμικη' αρχαϊκη' ς και κλασικη' ς περιο' δου απο' το Λειβη' θριο α' ντρο του Ελικω' να, in : REVIEWS L. M. Bendall, Economics of Religion in the Mycenaean World ( ) - [r] C. W. Shelmerdine, JHS 129 (2009) J. L. Bintliff, P. Howard, A. Snodgrass and others, Testing the Hinterland ( ) - [r] J. Conolly, Mouseion 52 (2008) J. Buckler & H. Beck, Central Greece and the Politics of Power in the Fourth Century BC ( ) - [r] P. J. Rhodes, CR 60 (2010) S. Deger-Jalkotzy, O. Panagl, edd., Die neuen Linear B-Texte aus Theben. ( ) - [r] F. Rougemont, Rev. Arch. (2009) Y. Duhoux & A. Morpurgo Davies, edd., A Companion to Linear B: Mycenaean Greek Texts and their World 1 ( ). - [r] C. Boëlle, REA 111 (2009) V. Jeammet, ed., Tanagras ( ) - [r] S. Lewis, JHS 129 (2009) M. Jung, Marathon und Plataiai ( ) - [r] A. Petrovic, JHS 129 (2009) M. Kantiréa, Les Dieux et les Dieux Augustes ( ) - [r] C. Vout, CR 60 (2010)

6 D. Kassab Tezgör, Tanagréennes d Alexandrie ( ) - [r] A. Queyrel, REA 111 (2009) A. Kühr, Als Kadmos nach Boiotien kam ( ) - [r] K. Freitag, Historische Zeitschrift 290 (2010) S. L. Larson, Tales of Epic Ancestry ( ) - [r] E. Mackil, JHS 129 (2009) [r] E. Benchimol, REA 111 (2009) [r] F. Marchand, BMCR J.-P. Levet, Le vrai et le faux dans la pensée grecque archaïque d Hésiode à la fin du V e siècle ( ) - [r] F. Skoda, REG 122 (2009) A. Manieri, Agoni poetico-musicali nella Grecia antica. 1. Beozia ( ) - [r] W. J. Slater, BMCR K. Scherberich, Koinè Symmachia ( ) - [r] M. Weiskopf, BMCR V. Schild-Xenidou, Corpus der boiotischen Grab- und Weihreleifs des 6. bis 4. Jahrhunderts v. Chr. ( ) - [r] E. Adams, AJA Online Reviews (2010) P. Sineux, Amphiaraos. Guerrier, devin et guérisseur ( ) - [r] C. Nissen, REG 122 (2009) I. Worthington, Philip II of Macedonia ( ) - [r] M. Zahrnt, Historische Zeistschrift 290 (2010) BIBLIOGRAPHIES D. Knoepfler, in Bulletin épigraphique, REG 122 (2000) (nos ). BIBLIOGRAPHY 2: LITERARY (See also , 35, 71, 73) BOOKS H. Anderson, The manuscripts of Statius. Revised Edition, Voll. I, II, III (Arlington 2009), xxxvii + 568pp., vi + 247pp., xi + 151pp. [isbn: /2015/2053] G. R. Boyes-Stones & J. H. Haubold, edd., Plato and Hesiod (New York 2010) ix & 362pp. [isbn: ] S. David, C. Daude, E. Geny, C. Munkensturm-Poulle, edd., Traduire les scholies de Pindare. I. De la traduction au commentaire:problèmes de méthode = DHA Supplément 2 (Franche-Comté 2009) 204pp. [isbn: ; issn: ] J. R. Ferreira, D. F. Leâo, M. Tröster, P. B. Dias, edd., Symposion and philanthropia in Plutarch = Humanitas Supplementum 6 (Coimbra 2009) viii & 573pp. [isbn: ]. 6

7 F. G. Giannachi, ed., Sofocle: Edipo Re. I canti: I canti del teatro greco 3 (Pisa & Rome 2009) 128pp. [isbn: ] M. Janan, Reflections in a serpent s eye: Thebes in Ovid s Metamorphoses (Oxford & New York 2009) viii & 276pp. [isbn: ] A. Kelly, Sophocles: Oedipus at Colonus (London 2009) 176pp. [isbn: ] P. Marzillo, ed., transl., comm., Der Kommentar des Proklos zu Hesiods Werken ung Tagen = Classica Monachensia 33 (Munich 2010) lxxxviii & 458pp. [isbn: ; issn: ] H.-G. Nesselrath, edd., Plutarch, On the daimonion of Socrates (Tübingen 2010) x & 225 pp. [isbn: / ]. -- Edition and commentary followed by a series of articles: see , 59, 61, , 29, G. Patten, Pindar s Metaphors (Heidelberg 2009) ix & 275pp. [isbn: ] A. Pavan, La gara delle quadrighe e il gioco della guerra: Saggio di commento a P. Papinii Statii Thebaidos liver VI = Minima Philologica 6 (alessandria 2009) x & 283pp. [isbn: ] Plutarchi Chaeronensis Moralia, recognovit Gregorius N. Bernardakis; Editionem Maiorem curaverunt Panagiotis D. Bernardakis, Henricus Gerardus Ingenkamp 1 (Athens 2008) 421pp. [isbn: ] G. Roskam, A commentary on Plutarch s De latenter vivendo (Leuven 2007) 279pp. [isbn: ] G. Roskam, Plutarch s Maxime cum principibus philosopho esee disserendum: an interpretation with commentary (Leuven 2009) 250pp. [isbn: ] Sofocle, Edipo a Colono, G. Avezzù, G. Guidorizzi, G. Cerri, edd. (Milan 2008) lxxxiv & 427pp. [isbn: ] Sophocles, Antigone, R. Gibbons & C. Segal, edd. & transl. (New york 2007) x & 197pp. [isbn: ] I. C. Storey, Euripides. Suppliant Women (London 2008) 160pp. [isbn: ] F. B. Titchener, ed., Ploutarchos 7 (2009/2010) 158pp. [issn: x] S. Verdegem, Plutarch s Life of Alcibiades: Story, text and moralism (Leuven 2010) 499pp.[isbn: ] M.-C. Villanueva-Puig, Ménades: Recherches sur la genèse iconographique du thiase féminin de Dionysos des origines à la fin de la période archaïque (Paris 2009) 292pp. [isbn: ]. ARTICLES D. W. Berman, The Landscape and Language of Korinna, GRBS 50 (2010) P. A. Bernardini, L inno primo di Pindaro e la sua destinazione cultuale, Paideia 64 (2009) B. Buszard, The Speech of Greek and Roman Women in Plutarch s Lives, Class. Phil. 105 (2010)

8 P. V. Cacciatore, L inno a Ade nell Edipo a Colono, Paideia 64 (2009) C. Calame, Fra racconto eroico e poesia rituale:il soggetto poetico che canta il mito (Pindaro, Olimpica 6), QUCC 121 (2009) G. Cerri, Un attestazione del ditirambo rituale a struttura aebea nelle Baccanti di Euripide, Paideia 64 (2009) L. S. Cordes, Der Weg zur Anagnorisis. Eine personenbezogene Analyse der Kompositionsstrukturen in Senecas Oedipus, Hermes 137 (2009) W. Deuse, Plutarch s eschatological myths, in : J. Dillon, Pythagoreanism in Plutarch, in : S. Esposito, A transposition of Stanzas in the Parodos of Oedipus Tyrannus, CR 60 (2010) D. Fearn, Oligarchic Hestia: Bacchylides 14B and Pindar, Nemean 11, JHS 129 (2009) R. Gagné, Invisible Kin: Works and Days , Hermes 138 (2010) D. Kovacs, Do we have the end of Sophocles Oedipus Tyrannus? JHS 129 (2009) V. Lambropoulou. Ο γυναικει^ος ποιητικο' ς και' χορευτικο ς περι'γυρος του^ Πινδα' ρου, in : A. G. Lazarou, Σχο' λια σε' πληροφορι'α Πλουτα' ρχου περι' τη^ς γλωσσικη^ς καταστα' σεως τω^ ν χρο' νων του, in : J. B. Lidov, Meter, Colon, and Rhythm. Simonides (PMG 542) and Pindar between Archaic and Classical, Class. Phil. 105 (2010) M. Lombardi, L apologia del Giusto Sofferente in Soph. Ant e Nella Letteratura Biblica (Job. 31), Hermes 138 (2010) F. P. Manakidou, Autour de la structure des Travaux et les Jours d Hésiode: la dualité du cosmos hésiodique, Gaia 10 (2006) A. Martina, I frammenti del ciclo epico tebano, Tiresia e l oracolo delfico, in : A. Mitsakis, Ο Ησι'οδος στη' ν κλασικη' και μεταγενε'στερη (Ζ' αι.π.χ ΣΤ' αι.μ.χ.) ε λληνικη' ποιητικη' παρα' δοση Οκτω' ποιη' ματα τη^ ς Παλατινη^ς Ανθολογι'ας για' το' ν μεγα' λο Ασκραι^ο, : A. Neumann-Hartmann, Prosopographie zu den Epinikien von Pindar und Bakchylides, Nikephoros 21 (2008) A. Neumann-Hartmann, The dedication of victory crowns and the performance of Epinikian odes, BICS 52 (2009) O. Olivieri, Tebe nel Peana IX di Pindaro, in : O. Olivieri, Il Ditirambo 2 (= fr. 70b Maehl.) di Pindaro per Tebe: dalla festa degli dei dell Olimpo alle porte dell Ade, Paideia 64 (2009) R. Parkes, Who s the Father? Biological and Literary Inheritance in Statius Thebaid, Phoenix 63 (2009) L. Ch. Philis, Πλου' ταρχος ο Χαιρωνευ' ς και το συγγραφικο' αυτου' ε'ργο, in : E. Pitotto, Le sezioni innodiche negli epinici di Pindaro: una rassegna delle possibili funzioni comunicative, Paideia 64 (2009)

9 T. Psariotis, Θε'μα: Περιπλα' νηση για αναζη' τηση φυσιογνωστικου' περιεχομε'νου στοιχει'ων στα Βοιωτικα' του Παυσανι'α, in : T. Schmidt, Plutarque, Les Préceptes politiques et le récit des guerres médiques, Cahiers des Études Anciennes 46 (2009) H. Scholten, Göttliche Vorsehung und die Bedeutung des Griechentums in Plutarch De sera numinis vindicta, Antike und Abendland 55 (2009) A. Schröder, Plutarch on oracles and divine inspiration, in : G. Schwab, Miscellanea Sophokles Antigone 4-6: Eine konjekturlose Erklärung?, Mnemosyne 63 (2010) E.-R. Schwinge, Die Hoffnung im Fass. Abermals Hesiods Pandorageschichte, Hermes 137 (2009) E. Scioli, Incohat Ismene: The Dream Narrative as a Mode of Female Discourse in Epic Poetry, TAPA 140 (2010) M. G. Schiffman, Erotic Wisdom and the Socratic Vocation in Plutarch s Platonic Question 1, GRBS 50 (2010) V. K. Vaiopoulos, ' Ενας Βοιωτο' ς στην ποι'ηση της Ρω' μης του Αυγου' στου, in : B. Weaver, Euripides Bacchae and classical typologies of Pentheus sparagmos, BC, BICS 52 (2009) M. Ypsilanti, Ου κ ε μὸς ο μυ^θος. Callimachus Use of the Story of Melanippe in his Bath of Pallas, QUCC 121 (2009) A. Zachariou & E. Zachariou, Μαθηματικα' και γλω' σσα, κατα' Πλου' ταρχον, in : 863. REVIEWS A. P. Burnett, Pindar ( ) - [r] M. Pavlou, BMCR [r] M. Shaw, CJ Forum Online J. Strauss Clay, Hesiod s Cosmos ( ) - [r] R. Lauriole, Gaia 9 (2005) L. de Blois, J. Bons, T, Kessels, D. M. Schenkeveld, edd., The Statesman in Plutarch s Works I ( ) - [r] F. Frazier, RPhil 81 (2007) R. T. Ganiban, Statius and Virgil. The Thebaid and the Reinterpretation of the Aeneid ( ) - [r] E. Liddell, Class. World 103 (2009) F. G. Giannachi, ed., Sofocle: Edipo Re. I canti ( ) - [r] P. J. Finglass, BMCR ; response by F. G. Giannachi, BMCR S. Hornblower & C. Morgan, edd., Pindar s Poetry, Patrons, and Festivals From Archaic Greece to the Roman Empire ( ). - [r] E. Thummer, Nikephoros 21 (2008) [r] D. Fearn, JHS 129 (2009) K. Itsumi, Pindaric metre: the other half ( ) - [r] A. Kelly, BMCR

10 A. L. Klinck, Woman s Songs in Ancient Greece ( ) - [r] M. R. Lefkowitz, BMCR H. Lovatt, Statius and Epic Games: Sport, Politics and Poetics in the Thebaid ( ) - [r] M. Malamud, Class. World 103 (2009) C. McNelis, Statius Thebaid and the Poetics of Civil War ( ) - [r] A. Augoustakis, Class. World 102 (2009) [r] R. Cowan, CR 60 (2010) A. D. Morrison, Performances and Audiences in Pindar s Sicilian Victory Odes ( ). - [r] M. Pavlou, JHS 129 (2009) A. G. Nikolaidis, ed., The Unity of Plutarch s Work ( ) - [r] J. P. Stronk, BMCR A. Pavan, La gara delle quadrighe e il gioco della guerra ( ) - [r] F. Canali De Rossi, BMCR Pindar, Pythian Eleven (P. J. Finglass) ( ) - [r] T. K. Hubbard, Class. World 102 (2009) Pindaro, Pitiche (F. Ferrari) ( ) - [r] M. G. Xanthou, BMCR V. Pirenne-Delforge, Rétours à la source:pausanias et la religion grecque ( ) - [r] S. I. Johnston, BMCR Plutarchi Chaeronensis Moralia 1 (G. N. Bernardakis, P. D. Bernadakis, H. G. Ingenkamp) ( ) - [r] J. Redondo, BMCR P. Pucci, Inno alle Muse (Esiodo, Teogonia, 1-115) ( ) - [r] J. S. Clay, JHS 129 (2009) K. Riley, The Reception and Performance of Euripides Herakles: Reasoning Madness ( ) - [r] K. Galinsky, JHS 129 (2009) Sofocle, Edipo a Colono, G. Avezzù, G. Guidorizzi, G. Cerri, edd. ( ) - [r] P. Easterling, JHS 129 (2009) Sophocles, Antigone (R. Gibbons & C. Segal)( ) - [r] L. Bowman, CR 60 (2010) P. Papinius Statius, Thebaid and Achilleid (J. B. Hall, A. L. Ritchie, M. J. Edwards) ( ) - [r] V. Berlincourt, BMCR I. C. Storey, Euripides. Suppliant Women ( ) - [r] S. Perris, BMCR M. Tröster, Themes, Character, and Politics in Plutarch s Life of Lucullus ( ) - [r] D. Pausch, Historische Zeitschrift 290 (2010) M.-C. Villanueva-Puig, Ménades ( ) - [r] M. Alganza Roldán, BMCR

11 Teiresias is distributed by Electronic Mail and is available on request from Teiresias (from 1991 on) is also available in pdf format from the website of the Classics Program at McGill University: DÉPÔT LÉGAL 2 e trimestre 2010/LEGAL DEPOSIT 2 nd quarter 2010 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada/National Library of Canada 11

LUCIA ATHANASSAKI PROFESSOR OF CLASSICAL PHILOLOGY

LUCIA ATHANASSAKI PROFESSOR OF CLASSICAL PHILOLOGY LUCIA ATHANASSAKI PROFESSOR OF CLASSICAL PHILOLOGY University of Crete Department of Philology, Division of Classical Studies Gallos Campus, Rethymnon 74100 Tel: 28310-77286/ Fax: 28310-77304 email address:

Διαβάστε περισσότερα

Nestor. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

Nestor. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Volume 41 Issue 1 January 2014 Nestor Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor

Διαβάστε περισσότερα

Volume 36 Number 2 Pages 4703-4724 February 2009 NESTOR. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

Volume 36 Number 2 Pages 4703-4724 February 2009 NESTOR. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Volume 36 Number 2 Pages 4703-4724 February 2009 ISSN 0028-2812 NESTOR@CLASSICS.UC.EDU NESTOR Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Published monthly, September to May, by the Department

Διαβάστε περισσότερα

Nestor COMMUNICATIONS. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

Nestor COMMUNICATIONS. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Volume 42 Issue 3 March 2015 Nestor Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Γενική επιμέλεια έκδοσης: Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 ΟΥ ΑΕΘΣΕ Πρόεδρος Aλέξανδρος Mαζαράκης Aινιάν, Καθηγητής Kλασικής Aρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Nestor COMMUNICATIONS. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

Nestor COMMUNICATIONS. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Volume 42 Issue 5 May 2015 Nestor Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor

Διαβάστε περισσότερα

Polemon s contribution to the periegetic literature of the II century B.C.

Polemon s contribution to the periegetic literature of the II century B.C. MARIACHIARA ANGELUCCI Polemon s contribution to the periegetic literature of the II century B.C. The cultural genesis of Polemon s periegetic writings The genre of periegetic literature began properly

Διαβάστε περισσότερα

Nestor COMMUNICATIONS. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

Nestor COMMUNICATIONS. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Volume37Issue8 November2010 DepartmentofClassics,UniversityofCincinnati P.O.Box0226,Cincinnati,Ohio,45221 0226,U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor nestor@classics.uc.edu Nestor COMMUNICATIONS Bibliography

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF LETTERS. Research Profile and Publica ons

FACULTY OF LETTERS. Research Profile and Publica ons RESEARCH at the University of Cyprus FACULTY OF LETTERS Research Profile and Publica ons 2008-2010 University House Anastasios G. Leventis 1 University Avenue P.O.Box 20537, 1678 Nicosia, Cyprus Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

National & Kapodistrian University of Athens

National & Kapodistrian University of Athens National & Kapodistrian University of Athens Curriculum Vitae Personal information Surnames / First name KARALI GIANNAKOPOULOU Ioulia (Lilian) Address(es) Office: Department of Archaeology & History of

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ 2014

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ 2014 Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ 2014 APXAIOΛOΓIA Eλληνόγλωσσα ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Πηνελόπη, Θέµατα νοµισµατοκοπίας και νοµισµατικής κυκλοφορίας των Πατρών: 14 µ.χ. 268 µ.χ. Τρίπολη (2012) 8 Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Volume 38 Issue 7 October 2011

Volume 38 Issue 7 October 2011 Volume 38 Issue 7 October 2011 Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor nestor@classics.uc.edu Editor: Carol Hershenson

Διαβάστε περισσότερα

NESTOR. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

NESTOR. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Volume 36 Number 6 Pages 4775-4800 September 2009 ISSN 0028-2812 NESTOR@CLASSICS.UC.EDU NESTOR Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Published monthly, September to May, by the Department

Διαβάστε περισσότερα

EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE

EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE last update: 20 th October 2014 13 new entries Note also the categories

Διαβάστε περισσότερα

Foreword. -------------------------------------------- 1 Phaedrus, 255d: (...) ὥσπερ δὲ ἐν κατόπτρῳ ἐν τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν ὁρῶν λέληθεν.

Foreword. -------------------------------------------- 1 Phaedrus, 255d: (...) ὥσπερ δὲ ἐν κατόπτρῳ ἐν τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν ὁρῶν λέληθεν. Foreword In the Mirror of the Phaedrus: The title of this volume alludes to Phaedrus 255d, where Socrates says that the lover is, as it were, the mirror in which the beloved beholds himself 1. Like other

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Διεύθυνση Επικοινωνίας: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό Τ.Κ. 12794 2252 Λατσιά Κύπρος Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Panagiota Sarischouli PERSONAL INFORMATION

CURRICULUM VITAE. Panagiota Sarischouli PERSONAL INFORMATION CURRICULUM VITAE Panagiota Sarischouli PERSONAL INFORMATION Date of Birth August 13th, 1967 Place of Birth Thessaloniki, Greece Citizenship Greek Marital Status Married, three children Home Address Aggelon

Διαβάστε περισσότερα

I. MONOGRAPHS. o Bosana-Kourou, P., The Sphinx in Early Archaic Greek Art, DPhil Oxford 1979 (In an electronic form in the Bodleian Library, Oxford).

I. MONOGRAPHS. o Bosana-Kourou, P., The Sphinx in Early Archaic Greek Art, DPhil Oxford 1979 (In an electronic form in the Bodleian Library, Oxford). 1 Prof. Nota KOUROU, List of Publications I.Monographs II. University Handbooks III. Articles IV. Articles de Vulgarisation V. Reviews VI. Translations VII. Bibliographies I. MONOGRAPHS. o Bosana-Kourou,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS. Τhe coins of the logo come from the numismatic collection of Alpha Bank and of the Staatliche Münzsammlung οf Munich.

ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS. Τhe coins of the logo come from the numismatic collection of Alpha Bank and of the Staatliche Münzsammlung οf Munich. ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS Τα νομίσματα της προμετωπίδας προέρχονται απ τις συλλογές της Alpha Bank και της Staatliche Münzsammlung του Μονάχου. Τhe coins of the logo come from the numismatic collection of Alpha

Διαβάστε περισσότερα

EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE

EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE last update: 15 th July 2011 17 new entries Note also the categories Exhibiton

Διαβάστε περισσότερα

Princeton/Stanford Working Papers in Classics

Princeton/Stanford Working Papers in Classics Princeton/Stanford Working Papers in Classics Footrace, Dance, and Desire: The χορός of Danaids in Pindar s Pythian 9 Version 1.1 December 2007 Micah Y. Myers Stanford University Abstract: This paper offers

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες και Φοίνικες στα Σταυροδρόμια της Μεσογείου

Έλληνες και Φοίνικες στα Σταυροδρόμια της Μεσογείου ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF THESSALONIKI Έλληνες και Φοίνικες στα Σταυροδρόμια της Μεσογείου Greeks and Phoenicians at the Mediterranean Crossroads ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI

Διαβάστε περισσότερα

Κοροπλαστική και μικροτεχνία στον αιγαιακό χώρο

Κοροπλαστική και μικροτεχνία στον αιγαιακό χώρο Κοροπλαστική και μικροτεχνία στον αιγαιακό χώρο από τους γεωμετρικούς χρόνους έως και τη ρωμαϊκή περίοδο Διεθνες ςυνεδριο στη μνήμη της Ηούς Ζερβουδάκη ΤΟΜΟΣ ΙI Ηώς Ζερβουδάκη, 1935-2008 (Φωτογραφία Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. The Late Helladic I Pottery of the Southwestern Peloponnesos and its Local Characteristics

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. The Late Helladic I Pottery of the Southwestern Peloponnesos and its Local Characteristics ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Τόπος γέννησης: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ιωάννης ΛΩΛΟΣ Γεώργιος Αθήνα Καθηγητής Προϊστορική Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Magnesia and the Greeks of Asia (I.Magnesia 16.16)

Magnesia and the Greeks of Asia (I.Magnesia 16.16) Magnesia and the Greeks of Asia (I.Magnesia 16.16) P. Thonemann I N THE SPRING of 208 B.C., teams of theoroi set out from the city of Magnesia on the Maeander in south-western Asia Minor on embassies to

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE last up date: 20 th October 2014 32 new entries Note also the Categories Literature (for text

Διαβάστε περισσότερα

A Hoped-for Festival?

A Hoped-for Festival? Eikasmόs 25 (2014) pp. 11-24 [original page-divisions in bold] A Hoped-for Festival? (Sapph. fr. 17 V. and P. GC. inv. 105 fr. 2 col. ii ll. 9-28) Camillo Neri Translated from the Italian by Chiara Mecariello

Διαβάστε περισσότερα

Greek Imprints. Promotional Catalogue. Volume 1, Tome 1. Ancient History & Art

Greek Imprints. Promotional Catalogue. Volume 1, Tome 1. Ancient History & Art Greek Imprints Promotional Catalogue Volume 1, Tome 1 Ancient History & Art We are pleased to present our first promotional catalogue of new Greek titles from a variety of subjects in the humanities and

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 145. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry.

Nr. 145. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα