Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»"

Transcript

1 ΕΛΛΑΔΑ /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΜΥΙΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μελέτη Σκπιμότητας «Τεχνική υπστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιϊατρική, τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδς στα πλαίσια τυ έργυ «Διεύρυνση της Τριτβάθμιας Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμι Στερεάς Ελλάδς ( )», υπέργ 1 «Τμήμα Πληρφρικής με εφαρμγές στην Βιϊατρική» Επιστημνικός Υπεύθυνς: Βαρυτάς Δημήτρις Λέκτρας Τμήματς Πληρφρικής και Τηλεπικινωνιών Εθνικύ και Καπδιστριακύ Πανεπιστημίυ Αθηνών Φεβρυάρις 2006 Τελευταία ενημέρωση: Αύγυστς 2006

2 Πίνακας Περιεχμένων 1. Εισαγωγή 4 2. Σκπιμότητα Απαιτήσεις - πόρι Απαιτήσεις Πόρι Ανθρώπινι πόρι Υλικτεχνική υπδμή Τηλεπικινωνιακή υπδμή Χρόνς υλπίησης Οικνμικί πόρι Αναλυτική Περιγραφή Διαχείριση και υπστήριξη Δικτύυ Δεδμένων Κέντρ Διαχείρισης Δικτύυ Δεδμένων Δμή και ργάνωση Κέντρυ Διαχείρισης Δικτύυ Δεδμένων Υπηρεσίες Βασικές Υπηρεσίες Σύνδεση στ Δίκτυ Δεδμένων Υπηρεσία Ονόματς Περιχής Αρμδιότητας (DNS) Υπηρεσία Ηλεκτρνικύ Ταχυδρμείυ Υπηρεσία Λιστών μέσω Ηλεκτρνικής Αλληλγραφίας (mailing lists) Υπηρεσία Ηλεκτρνικύ Ταχυδρμείυ μέσω τυ Παγκόσμιυ Ιστύ (Web mail) Υπηρεσία Απμακρυσμένης Σύνδεσης (Dial Up) Υπηρεσία Φιλξενίας Διαδικτυακών Τόπων (Web hosting) Υπηρεσία Μεταφράς Αρχείων (FTP) Υπηρεσία Απμακρυσμένης Επιφάνειας Εργασίας ή Απμακρυσμένυ Κελύφυς Πρηγμένες Υπηρεσίες Υπηρεσία Ασύγχρνης Τηλεκπαίδευσης Υπηρεσία Σύνδεσης στ Ασύρματ Δίκτυ Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης δικτύυ (IP) Υπηρεσίες Υπστήριξης Χρηστών (Help Desk) Πρσέγγιση Υλπίησης Έργυ Εργασίες Συντνισμός και παρακλύθηση 32 Σελίδα 2 από 46

3 Σχεδίαση Πρμήθεια εξπλισμύ Ανάπτυξη και παρχή βασικών δικτυακών υπηρεσιών Α νόπτυξη και παρχή πρηγμένων δικτυακών υπηρεσιών Εκπαίδευση Πιλτική λειτυργία Χρνδιάγραμμα Συμπεράσματα Αναφρές Παράρτημα Τιμλόγηση ψηφιακών γραμμών μέσω HellasCOM Τιμλόγηση ψηφιακών γραμμών μέσω Hellaspac (Χ25) Τιμλόγηση ψηφιακών γραμμών μέσω Hellaspac (Frame relay) Δρόση ΔΙΟΔΟΣ 45 Σελίδα 3 από 46

4 1. Εισαγωγή Η παρύσα μελέτη έχει ως στόχ την πρετιμασία ενός έργυ υπδμής πληρφρικής για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιϊατρική τυ Πανεπιστημίυ Στερεός Ελλάδς, τ πί θα έχει σαν αντικείμεν την παρχή υπηρεσιών δικτύυ στ εκπαιδευτικό και διικητικό πρσωπικό καθώς και τυς φιτητές τυ Ιδρύματς για τις ανάγκες διεκπεραίωσης των εργασιών και υπχρεώσεων τυς εντός αυτύ. Οι υπηρεσίες πυ παρυσιάζνται εδώ καλύπτυν τ βασικό πυρήνα των υπηρεσιών δικτύωσης μέσω συστημάτων και εφαρμγών πυ βρίσκνται ήδη σε λειτυργία σε αντίστιχα δίκτυα άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Πρώτς στόχς της μελέτης είναι η καταγραφή των αναγκών και των διαθέσιμων πόρων τυ Τμήματς Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιϊατρική τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδς πυ άπτνται των δικτυακών υπηρεσιών. Εν συνεχεία καταγράφνται ι βασικές υπηρεσίες πυ θεωρύνται αναγκαίες για την ανάπτυξη και λειτυργία τυ Δικτύυ Δεδμένων τυ Πανεπιστημίυ και πρτείννται κάπιες πρηγμένες υπηρεσίες πυ μπρύν να υλπιηθύν κατά τα επόμενα χρόνια, με την περαιτέρω ανάπτυξη τυ Τμήματς την εύρεση διαθέσιμων πόρων. Η παρύσα μελέτη καταλήγει με συγκεκριμένη πρσέγγιση για την εκτέλεση τυ έργυ, ώστε να είναι δυνατή η άμεση πρώθηση τυ. Σελίδα 4 από 46

5 2. Σκπιμότητα Σκπός της παρύσας μελέτης είναι να πρσδιρίσει τις βασικές παραμέτρυς τυ υπό ανάπτυξη Δικτύυ Δεδμένων τυ Τμήματς Πληρφρικής με εφαρμγές στην Βιϊατρική τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδς και να καταγράψει τα πικίλα χαρακτηριστικά, τις αρχές λειτυργίας, την ανάπτυξη και ργάνωση των βασικών και πρηγμένων υπηρεσιών πυ αυτό θα πρσφέρει στην ακαδημαϊκή κινότητα τυ Ιδρύματς. Στις επόμενες παραγράφυς παρυσιάζεται αναλυτικότερα η σκπιμότητα τυ έργυ ενώ στα επόμενα κεφάλαια παρατίθενται ι επιμέρυς λεπτμέρειες πυ την στιχειθετύν. Α ναγκαιότητα Η ανάπτυξη τυ Δικτύυ Δεδμένων και η παρχή των βασικών και πρηγμένων υπηρεσιών θα συμβάλει άμεσα στην ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης των φιτητών, στην υπστήριξη τυ έργυ τυ διδακτικύ και επιστημνικύ πρσωπικύ καθώς και στην πραγωγή των ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων τυ Ιδρύματς. Ακόμη, ι παρεχόμενες δικτυακές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας θα απτελέσυν πρωταρχικό παράγντα για την διασφάλιση πιτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πι συγκεκριμένα, μέσω των καταγραφόμενων υπηρεσιών αναμένεται: Δημιυργία νέων δυναττήτων παραγωγής και ργάνωσης πληρφριών και εκπαιδευτικύ υλικύ. Δυνατότητα ηλεκτρνικής ργάνωσης, απθήκευσης και παρυσίασης τυ εκπαιδευτικύ υλικύ, ανεξάρτητα από τυς περιριστικύς παράγντες τυ χώρυ και τυ χρόνυ της κλασσικής διδασκαλίας. Διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε πρηγμένα εργαλεία και υλικά υπστήριξης της διδασκαλίας όπως ψηφιακές βιβλιθήκες, βάσεις δεδμένων, πλυμεσικό υλικό, επιμρφωτικό υλικό πιτικύ επιπέδυ κλπ. Επικινωνία των χρηστών (εκπαιδευτών, φιτητών) μέσω πικίλων ασύγχρνων και σύγχρνων μρφών υπηρεσιών και κατάργηση γεωγραφικών περιρισμών μέσω Συμμετχής σε εξ' απστάσεως συναντήσεις Σελίδα 5 από 46

6 Συμμετχής σε μαδικές δραστηριότητες Πικιλία επιλγών ως πρς τν τρόπ, τ ρυθμό, τν χρόν και τις μεθόδυς μάθησης. Διάδση και διάχυση της ερευνητικής και τεχνλγικής γνώσης πυ παράγεται στ Ίδρυμα μέσω της σύγχρνης ή ασύγχρνης πρβλής επιλεγμένων δραστηριτήτων τυ (π.χ. ημερίδες, διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια κλπ) Πρώθηση της ερευνητικής και τεχνλγικής συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών μάδων πυ θα δραστηριπιύνται στ Τμήμα με αντίστιχες μάδες άλλων ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στ εξωτερικό, σύνδεση με διεθνή επιστημνικά πρόγραμμα, σημαντικύς ργανισμύς και δίκτυα. Μεταφρά τεχνγνωσίας από διακεκριμένυς επιστήμνες τυ εξωτερικύ τόσ πρς τυς φιτητές όσ πρς τα μέλη της ακαδημαϊκής κινότητας τυ Ιδρύματς. Ενίσχυση των ργάνων διίκησης και των διικητικών και ργανωτικών διαδικασιών τυ Ιδρύματς με δεδμένη την γεωγραφική διασπρά των Τμημάτων τυ. Συμβλή στην απτελεσματική χάραξη στρατηγικής τυ Τμήματς (αλλά και τυ Ιδρύματς κατ' επέκταση) καθώς η ανικτή επικινωνία με τυς απφίτυς τυ θα εφδιάσει τ Τμήμα / Ίδρυμα με μηχανισμύς πρόβλεψης και δείκτες αξιλόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συμβλή στην περιφερειακή επιστημνική και τεχνλγική ανάπτυξη, πρβλή και ανάπτυξη της ευρύτερης περιχής. Πηγές χρηματδότησης Η ανάπτυξη τυ Δικτύυ Δεδμένων κατά την αρχική φάση λειτυργίας τυ δεν θα επιβαρύνει τν τακτικό πρϋπλγισμό τυ Ιδρύματς καθώς ι απαραίτητι πόρι πρέρχνται σε μεγάλ βαθμό από τ έργ «Τηλεματικές Υπηρεσίες στ Πανεπιστήμι Στερεάς Ελλάδς» στα πλαίσια της πρόσκλησης 98, μέτρ 1.2 τυ Επιχειρησιακύ Πργράμματς «Κινωνία της Πληρφρίας» και ανέρχνται στα Με μεγάλη πιθανότητα, τ πσό αυτό θα καλύψει τις ανάγκες για την ανάπτυξη των βασικών υπηρεσιών ενώ για την ανάπτυξη των πρηγμένων υπηρεσιών θα Σελίδα 6 από 46

7 χρειαστύν μικρότερα πσά στα επόμενα χρόνια συναρτήσει και των αναγκών πυ θα πρκύπτυν με την αύξηση τυ αριθμύ των φιτητών. Σημειώνεται ότι η συμμετχή τυ Πανεπιστημίυ σε άλλες δράσεις και αναπτυξιακά πργράμματα τυ Περιφερειακύ Επιχειρησιακύ Πργράμματς Στερεάς Ελλάδς, της Κινωνίας της Πληρφρίας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνλγίας αναμένεται να εξασφαλίσει σημαντικά κνδύλια για την ανάπτυξη τυ βασικύ Δικτύυ Δεδμένων στα επόμενα χρόνια. Ακόμη, η σύσταση και λειτυργία τυ Κέντρυ Διαχείρισης Δικτύυ Δεδμένων, ως ξεχωριστής λειτυργικής μνάδας τυ Ιδρύματς, θα δώσει επιπλέν δυνατότητες για χρηματδότηση τόσ από τν τακτικό πρϋπλγισμό όσ και από εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά πργράμματα. Χρνδιάγραμμα Καθώς απώτατς στόχς είναι να τεθεί και διατηρηθεί τ Δίκτυ Δεδμένων σε λειτυργία, η μελέτη αυτή εκτός από καταγραφή των υπηρεσιών, καταστρώνει και σχέδι υλπίησης τυ. Πι συγκεκριμένα, σε επόμενη παράγραφ παρυσιάζνται αναλυτικότερα ι φάσεις υλπίησης τυ έργυ καθώς και ι ενέργειες πυ θα πρέπει να πραγματπιηθύν πρκειμένυ να επιτευχθεί στόχς κάθε φάσης. Τέλς, πρτείνεται ένα χρνδιάγραμμα εργασιών τ πί θα πρέπει να ελέγχεται στις συναντήσεις εργασίας τυ φρέα υλπίησης τυ έργυ με τν επιστημνικό υπεύθυν τυ Ιδρύματς πρκειμένυ να μην υπάρχυν καθυστερήσεις εις βάρς της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σελίδα 7 από 46

8 Μελέτη σκπιμότητας «Τεχνική Υπστήριξη κι Δικτυακές Υπηρεσίες» 3. Απαιτήσεις - πόρι Στις επόμενες παραγράφυς καταγράφνται ι βασικές απαιτήσεις καθώς και ι διαθέσιμι πόρι πυ αφρύν την υλπίηση τυ Δικτύυ Δεδμένων πυ θα παρέχει τις υπηρεσίες πυ θα αναφερθύν σε επόμεν κεφάλαι Απαιτήσεις Αντικείμεν τυ έργυ θεωρείται, αρχικά, η δημιυργία τυ Δικτύυ Δεδμένων πυ θα παρέχει τις βασικές και πρηγμένες δικτυακές υπηρεσίες στ αναθέτν Τμήμα τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας και ι ανάγκες αυτύ βρίσκνται κατά κύρι λόγ στ στόχαστρ της παρύσας μελέτης. Εξέταση όμως των πρπτικών πυ ανίγνται και των μελλντικών αναγκών τυ Ιδρύματς, μας δείχνει ότι αυτή δε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με απόλυτη ανεξαρτησία από τα υπόλιπα Τμήματα καθώς κάτι τέτι κάθε άλλ παρά βέλτιστη εκμετάλλευση των πόρων θα απτελύσε. Η συλλγική αντιμετώπιση των αναγκών τυ Ιδρύματς, από την άλλη πλευρά, δεν είναι δυνατή καθώς δεν υπάρχει εκ των πρτέρων συνλική μελλντική εικόνα τυ. Επίσης η αναμνή κατάστρωσης ενός συνλικύ πλάνυ θα δηγύσε σε καθυστέρηση της υλπίησης ακόμα και για τ αναθέτν Τμήμα. Μια αναγκαία συνθήκη για να είναι λειτυργικό τ υπό ανάπτυξη Δίκτυ Δεδμένων είναι η ύπαρξη ενός συνόλυ απαιτήσεων πυ δεν πρέπει για κανένα λόγ να απυσιάζυν ή να αγνύνται. Οι βασικές απαιτήσεις είναι: Διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα τυ υπό ανάπτυξη Δικτύυ Δεδμένων απτελεί πρωταρχικό παράγντα στην σχεδίαση τυ καθώς μέρς τυ εξπλισμύ (υλικό / λγισμικό) μπρεί ανά πάσα στιγμή να παρυσιάσει βλάβη. Οι κεντρικί εξυπηρετητές τυ Ιδρύματς, βρίσκνται μέσα σε ειδικά διαμρφωμένα χώρ και υπστηρίζνται από μηχάνημα αδιάλειπτης παρχής ηλεκτρικύ ρεύματς (UPS) εξασφαλίζντας έτσι την συνεχή λειτυργία τυς ακόμα και κατά την διάρκεια σύντμων διακπών ρεύματς. Ωστόσ, η υψηλή διαθεσιμότητα, δηλαδή η αδειάληπτη λειτυργία τυ Δικτύυ 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδμάδα, απαιτεί πέραν της κατάλληλης δικτυακής υπδμής, εξελιγμένα εργαλεία παρακλύθησης και εντπισμύ πρβλημάτων καθώς και επαρκές και ειδικευμέν πρσωπικό, για την υπστήριξη, διαχείριση και συνεχή έλεγχ τυ. Ακόμη, επιβάλλει την απτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτυ περιστατικύ απώλειας εξπλισμύ με Σελίδα 8 από 46

9 την διαθεσιμότητα ισδύναμυ εξπλισμύ. Γίνεται επμένως σαφές ότι η εξασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας συνεπάγεται υψηλό κόστς. Για τν λόγ αυτό δεν πρκρίνεται η υψηλή διαθεσιμότητα ως στόχς για την παρύσα φάση λειτυργίας τυ Ιδρύματς. Αντίθετα, η υψηλή διαθεσιμότητα, μόν τις ώρες λειτυργίες τυ Ιδρύματς (12 ώρες ημερησίως, 5 ημέρες την εβδμάδα), απτελεί μια πρώτη βάση με δεδμένες τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των χρηστών τυ Δικτύυ αλλά και την υπδμή σε υλικό και ανθρώπιν δυναμικό τυ Ιδρύματς. Ασφάλεια. Η πρστασία έναντι μη εξυσιδτημένων χρηστών, η υιθέτηση μέτρων ασφαλείας και γενικότερα καθρισμός της πλιτικής ασφάλειας τυ Ιδρύματς είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη τυ Δικτύυ Δεδμένων καθώς ι ζημιές πυ μπρύν να πρκληθύν είναι πλύ μεγάλες και συχνά ανεπανόρθωτες. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα απειλών για την ασφάλεια τυ Δικτύυ Δεδμένων είναι: Μη εξυσιδτημένη χρήση. Επιχειρείται πρσπέλαση στις υπηρεσίες τυ Δικτύυ από μη εξυσιδτημένυς χρήστες. Άρνηση εευπη ρέπκκκ. Τ Δίκτυ Δεδμένων δεν ανταπκρίνεται στ απαιτύμεν επίπεδ εξυπηρέτησης ή/και λειτυργικότητας. Ενεργός παρακλύθηση. Επιχειρείται τρππίηση ή εξαγωγή ανταλασσμένων δεδμένων στ Δίκτυ. Ο ενεργός παρεμβλέας μπρεί να εντπισθεί πι εύκλα, αλλά μπρεί και να πρκαλέσει μεγαλύτερη ζημία στ δίκτυ. IoL Πρόκεται για λγισμικό πυ σχεδιάζεται για να πρκαλέσει πρβλήματα στην μαλή λειτυργία τυ συστήματς. Ο τρόπς λειτυργίας τυς είναι η επαναλαμβανόμενη αντιγραφή τυς σε σημεία πυ ήδη βρίσκνται καταχωρημένα άλλα δεδμένα. Στα πλαίσια καθρισμύ της πλιτικής ασφαλείας τυ Ιδρύματς πρτείνεται να εξετασθύν ι ακόλυθι μηχανισμί: Απαγόρευση χρήσης μη εξυσιδτημένυ λγισμικύ. Έλεγχς για αρχεία πυ εισέρχνται στ σύστημα από εξωτερικύς δίσκυς ή δίκτυα. Σελίδα 9 από 46

10 Ελεγχς τυ λγισμικύ πυ χρησιμπιείται, των αρχείων και των απθηκευτικών μέσων. Έλεγχς των μηνυμάτων ηλεκτρνικύ ταχυδρμείυ τόσ στν κεντρικό εξυπηρετητή ηλεκτρνικύ ταχυδρμείυ όσ και στυς σταθμύς εργασίας. Κατάστρωση εναλλακτικών σχεδίων επιχειρησιακής λειτυργίας σε περίπτωση υπλειτυργίας τυ Δικτύυ λόγω ζημιών. Εκπαίδευση των χρηστών τυ Δικτύυ για την αντιμετώπιση των ιών Πόρι Μια πλύ σημαντική παράμετρς για την σχεδίαση τυ συστήματς απτελεί η καταγραφή, εκτίμηση και διαχείριση των πόρων πυ διατίθενται για την υλπίηση τυ. Οι πόρι είναι: ανθρώπικι πόρι υλικτεχνική υπδμή τηλεπικινωνιακή υπδμή. ικνμικί πόρι χρόνς υλπίησης. Οι παραπάνω κατηγρίες έχυν ειδικύς περιρισμύς και απαιτείται μια σχεδιαστική πρσέγγιση πυ θα μεγιστπιήσει την αξιπίηση τυς Ανθρώπινι πόρι Τ αναθέτν Τμήμα διαθέτει 2 τεχνικύς πλήρυς απασχόλησης επιφρτισμένυς με την συντήρηση και παρακλύθηση της εύρυθμης λειτυργίας των εργαστηρίων τυ Τμήματς καθώς και την τεχνική υπστήριξη σε επίπεδ υλικύ και λγισμικύ. Η λειτυργία τυ Δικτύυ Δεδμένων αναμένεται να σηματδτήσει και την σύσταση τυ Κέντρυ Διαχείρισης τυ τ πί εκτιμάται ότι θα απασχλήσει στην αρχική φάση λειτυργίας τυ τυλάχιστν 5 άτμα με ρόλυς και αρμδιότητες πυ περιγράφνται πι αναλυτικά στην παράγραφ Τ Κέντρ Διαχείρισης αναμένεται να απτελέσει ξεχωριστή μνάδα τυ Ιδρύματς και για τν λόγ αυτό δεν θα επιβαρύνει ικνμικά άμεσα τ Τμήμα. Επιπλέν, στα πλαίσια τυ έργυ «Τηλεματικές Υπηρεσίες στ Πανεπιστήμι Στερεάς Ελλάδς» αναμένεται να Σελίδα 10 από 46

11 απασχληθύν άλλι 5 εξειδευμένι τεχνικί, με σύμβαση έργυ, ι πί θα αναλάβυν την ανάπτυξη των βασικών υπηρεσιών τυ Δικτύυ. Με τα παραπάνω δεδμένα εκτιμάται ότι τ ανθρώπιν δυναμικό τυ Τμήματς είναι επαρκές για την αρχική περίδ λειτυργίας τυ Δικτύυ Δεδμένων. Ωστόσ, η αναμενόμενη μελλντική ανάπτυξη τυ Δικτύυ και των παρεχόμενων υπηρεσιών εκτιμάται κατά την εμπειρία τυ μελετητή ότι θα διπλασιάσει κατ'ελάχιστ τν αριθμό των απασχλύμενων στ Κέντρ Διαχείρισης Υλικτεχνική υπδμή Τ Ίδρυμα διαθέτει τν ακόλυθ εξπλισμό ως βασική υπδμή για την ανάπτυξη τυ Δικτύυ Δεδμένων: 4 εξυπηρετητές τεχνλγίας Intel 64bit συνδευόμενι από λγισμικό συστήματς Microsoft ι πίι αναμένεται να καλύψυν τις ανάγκες για: Εξυπηρετητή Διαδικτύυ (Web Server) Εξυπηρετητή ηλεκτρνικύ ταχυδρμείυ Εξυπηρετητή αρχείων Εξυπηρετητή διαχείρισης και αυθεντικπίησης χρηστών Εξυπηρετητή απμακρυσμένης πρόσβασης 1 network switch 1 κνσόλα διαχείρισης Ακόμη, λειτυργύν 2 εργαστήρια υπλγιστών με 35 σταθμύς εργασίας (συνλικά) ι πίι αναμένεται να εφδιαστύν με τ λειτυργικό σύστημα WindowsXP Professional, τ πί παρέχει πλύ καλές δυνατότητες δικτύωσης σε δίκτυα, πυ εξυπηρετύν μικρές μάδες χρηστών (workgroups). Για την καλύτερη λειτυργία τυ εργαστηρίυ αναμένεται να χρησιμπιηθεί τπικός εξυπηρετητής πυ θα αναλάβει την κεντρική διαχείριση τυ τπικύ δικτύυ όσ και την απδτική παρχή κατανεμημένων υπηρεσιών και διαμιρασμό των πόρων τυ σε όλυς τυς σταθμύς εργασίας. Συμπληρωματικός δικτυακός εξπλισμός πυ κρίνεται απαραίτητς για την λειτυργία τυ Δικτύυ Δεδμένων περιλαμβάνει: Μεταγωγείς (switches) για την διαχείριση της κίνησης πυ πρέρχεται από την λειτυργία των εργαστηρίων και των λιπών υπηρεσιών τυ Ιδρύματς. Με Σελίδα 11 από 46

12 βάση τν αριθμό των σταθμών εργασίας θεωρείται ότι απαιτύνται 2 switches άνω των 16 θυρών. Δρμλγητές (routers) μαζί με τα απαραίτητα interfaces για την διασύνδεση τυ τπικύ δικτύυ με τ διαδίκτυ. Απαιτείται 1 router της ικγένειας Cisco 2800 καθώς δεν αναμένεται μεγάλς όγκς κίνησης κατά τα πρώτα χρόνια λειτυργίας τυ Ιδρύματς. Είναι επιθυμητό, δρμλγητής πυ θα απκτηθεί να έχει την δυνατότητα να δυλέψει και ως firewall. Δρμλγητής απμακρυσμένης πρόσβασης (dîalup router) και συμπληρωμτικύ εξπλισμύ (modems κλπ) για την παρχή της σχετικής υπηρεσίας στα μέλη της ακαδημαϊκής κινότητας. Λιπό δικτυακό υλικό ( επιπλέν δμημένη καλωδίωση, racks κλπ) Μικρός αριθμός (5-10) σταθμών εργασίας σε περιβάλλν Linux Σύστημα Διαχείρισης Δικτύυ (Network Management System) Τηλεπικινωνιακή υπδμή Η τηλεπικινωνιακή υπδμή αφρά στη φυσική διασύνδεση των συστημάτων με τυς τελικύς χρήστες μέσω τυ διαδικτύυ αλλά και μεταξύ τυς όταν αυτά βρίσκνται απμακρυσμένα χωρικά. Σημειώνεται ότι δεν θεωρείται τηλεπικινωνιακή υπδμή η τπική δικτύωση η (Ethernet lombps), γνωρίζντας ότι η καλωδιακή υπδμή βρίσκεται στην περιχή 100/lOOOMBps και τα στιχεία δικτύυ (ενεργητικά και παθητικά) σε ρυθμό loombps. Τ Ίδρυμα θα απκτήσει πρόσβαση στ διαδίκτυ μέσω τυ Εθνικύ Δικτύυ Έρευνας και Τεχνλγίας (ΕΔΕΤ/GRNET) τ πί είναι επιφρτισμέν με την παρχή υπηρεσιών υψηλής χωρητικότητας σε όλη την Ακαδημαϊκή, Ερευνητική και εκπαιδευτική κινότητα. Για την διασύνδεση τυ Ιδρύματς με κάπι κόμβ τυ ΕΔΕΤ (πλησιέστερι κόμβι, σύμφωνα με την τπλγία τυ, η Λάρισα και η Αθήνα) απαιτείται η μίσθωση ενός τηλεπικινωνιακύ κυκλώματς («μισθωμένη γραμμή»). Τέτια τηλεπικινωνιακά κυκλώματα είναι (ενδεικτικά): Μισθωμένα Ψηφιακά Κυκλώματα Hellascom (2,4-1,920 Kbps) Μισθωμένα Ψηφιακά Κυκλώματα PCM (2Mbps) Κυκλώματα τύπυ Hellaspac I (Χ.25) Σελίδα 12 από 46

13 Κυκλώματα τύπυ Hellaspac II (Frame Relay) Λαμβάνντας υπόψη τυς πίνακες τυ Παραρτήματς (κόστς μισθωμένων κυκλωμάτων) καθώς και τις περιρισμένες ανάγκες σε εύρς ζώνης τυ υπό ανάπτυξη δικτύυ (λόγω τυ μικρύ αριθμύ χρηστών) πρτίνεται η μίσθωση γραμμής Hellascom 512Mbps, ώστε να συνδεθεί τ Ίδρυμα με τν πλησιέστερ κόμβ τυ ΕΔΕΤ (Λάρισα) με τ συνδευόμεν κόστς πυ πρκύπτει ως εξής: Πίνακας 1: Κόστς πρτεινόμενης λύσης α/α Περιγραφή τέλυς Κόστς 1. Πάγι τέλς σύνδεσης 2.075,36 /άκρ χ 2 = 4.150,72 2. Μηνιαί μίσθωμα 2.1. Σταθερό μηνιαί μίσθωμα ανά άκρ 172,55 /άκρ χ2 = 345, Μεταβλητό μηνιαί μίσθωμα (απόσταση Λάρισας - Λαμίας σε ευθεία: ~ 80km) 251,65 + l,83 /km χ (80-70)km = 269,95 : Όπως πρκύπτει από τν παραπάνω πίνακα τ κόστς χρήσης της μισθωμένης αυτής γραμμής από τ Ίδρυμα είναι 615,05 / μήνα έχντας καταβάλλει και 4.150,72 ως πάγι τέλς. Τ κόστς αυτό αναμένεται να επιβαρύνει τν τακτικό πρϋπλγισμό τυ Ιδρύματς. Κατά τα επόμενα χρόνια, με την αύξηση τυ αριθμύ των χρηστών καθώς και τν εμπλυτισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών πρτίνεται η αναβάθμιση της γραμμής από τα 512kbps στα 1920kbps Χρόνς υλπίησης Τ χρνδιάγραμμα υλπίησης τυ βασικύ Δικτύυ Δεδμένων είναι επιθυμητό να συμβαδίσει με τ αντίστιχ τυ έργυ «Τηλεματικές Υπηρεσίες στ Πανεπιστήμι Στερεάς Ελλάδς» στα πλαίσια της πρόσκλησης 98, μέτρ 1.2 τυ Επιχειρησιακύ Πργράμματς «Κινωνία της Πληρφρίας». Πι συγκεκριμένα, τ έργ αυτό έχει διάρκεια 1 χρόν και αναμένεται να λκληρωθεί στ τέλς τυ Αντίθετα, ι πρηγμένες δικτυακές υπηρεσίες μπρύν να υλπιηθύν σε μεταγενέστερ χρόν όταν αυξηθύν ι ανάγκες των χρηστών αλλά και όταν εξικνμηθύν ι απαραίτητι πόρι. Λαμβάνντας υπόψη όλα αυτά πρτείνεται η διάκριση τυ συνλικύ έργυ σε 2 φάσεις ως εξής: Φάση Α: σύσταση και δημιυργία Κέντρυ Διαχείρισης Δικτύυ Δεδμένων και παρχή βασικών δικτυακών υπηρεσιών, διάρκειας 6 μηνών Σελίδα 13 από 46

14 Φάση Β: παρχή πρηγμένων δικτυακών υπηρεσιών σε δύ επιμέρυς φάσεις: Φάση Β1 : παρχή υπηρεσίας ασύγχρνης τηλεκπαίδευσης, διάρκειας 6 μηνών, στα πλαίσια τυ παραπάνω έργυ Φάση Β2: παρχή λιπών πρηγμένων υπηρεσιών, διάρκειας 12 μηνών, στα πλαίσια άλλων πργραμμάτων τυ Ιδρύματς Οι υπηρεσίες πυ θα αναπτυχθύν σε κάθε φάση θα αναλυθύν στις επόμενες παραγράφυς. Σημειώνεται ότι στν πργραμματισμό αυτό θα πρέπει να συνυπλγιστύν ι αναγκαίες συμπληρωματικές πρμήθειες υπδμής και υπηρεσιών ι πίες θα πρέπει να λκληρωθύν με τ πέρας τυ πραναφερθέντς έργυ Οικνμικί πόρι Όπως πραναφέρθηκε ι ικνμικί πόρι πυ θα διατεθύν για την υλπίηση τυ βασικύ Δικτύυ Δεδμένων πρέρχνται σε μεγάλ βαθμό από τ έργ «Τηλεματικές Υπηρεσίες στ Πανεπιστήμι Στερεάς Ελλάδς» και ανέρχνται στα Στν Πίνακα 2 παρατίθεται αναλυτικά η κατανμή τυ διαθέσιμυ πρϋπλγισμύ καθώς και η εκτίμηση για τις ανάγκες πυ ενδεχμένως θα πρκύψυν κατά την διάρκεια υλπίησης τυ έργυ. α/α 1. Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πρϋπλγισμός Περιγραφή Φάση Α: σύσταση και δημιυργία Κέντρυ Διαχείρισης Δικτύυ Δεδμένων και παρχή βασικών δικτυακών υπηρεσιών Επιμέρυς κόστς ( ) Συνλικό κόστς ( ) τεχνικί 6 A/M Φάση Β1 : παρχή υπηρεσίας ασύγχρνης τηλεκπαίδευσης, διάρκειας τεχνικί 6 A/M Φάση Β2: παρχή λιπών πρηγμένων υπηρεσιών τεχνικί 12 A/M Μεταγωγείς 24 θυρών Δρμλγητής Σελίδα 14 από 46

15 6. Εξπλισμός για dial up (δρμλγητής, interface, modem κλπ) * Βασικός εξπλισμός για ασύρματ δίκτυ Ασύρματη γέφυρα (54Mbps) Κεραία (παγκατευθυντική) Λιπός εξπλισμός (καλωδίωση, πρσαρμγείς κλπ) Βασικός εξπλισμός για την αίθυσα σύγχρνης τηλεκπαίδευσης Πρβλείς Οπτικπιητής Ακυστικό σύστημα (Ενισχυτής - μεικτής ήχυ - ηχεία) Φρητός υπλγιστής Ασύρματα μικρόφωνα Σύστημα set-top Η.320/Η/323/Τ.120 με ενσωματωμένη PTZ κάμερα ΣΥΝΟΛΟ Στ παραπάνω πσό θα πρέπει να συνυπλγιστεί και τ κόστς χρήσης (πάγι και λειτυργικό) της μισθωμένης γραμμής όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφ Τέλς, θα πρέπει να συνυπλγιστεί ένα μικρό πσό (~3.000 ) πυ περιλαμβάνει συμπληρωματικό εξπλισμό (UPS, racks, επιπλέν switches, πρσαρμγείς, κάρτες δικτύυ κλπ) πυ ενδεχμένως θα πρκύψει κατά την φάση υλπίησης τυ έργυ. 1 0 πρϋπλγισμός περιέχει περιθώρι ασφαλείας. Καλύτερη εκτίμηση θα πρκύψει κατά την φάση σύνταξης τυ τεύχυς διακήρυξης. 2 Ο πρϋπλγισμός περιέχει περιθώρι ασφαλείας. Καλύτερη εκτίμηση θα πρκύψει κατά την φάση σύνταξης τυ τεύχυς διακήρυξης. 3 Ο πρϋπλγισμός περιέχει περιθώρι ασφαλείας. Καλύτερη εκτίμηση θα πρκύψει κατά την φάση σύνταξης τυ τεύχυς διακήρυξης. Σελίδα 15 από 46

16 4. Αναλυτική Περιγραφή 4.1. Διαχείριση και υπστήριξη Δικτύυ Δεδμένων Κέντρ Διαχείρισης Δικτύυ Δεδμένων Η ανάπτυξη, παρχή και υπστήριξη τυ συνόλυ των δικτυακών υπηρεσιών και υπδμών, η απδτικότερη χρήση τυ δικτύυ και η εισαγωγή νέων τεχνλγιών στην διικητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι ι βασικί στόχι τυ υπό υατασΐ] Κέντρυ Διαχείρισης Δικτύυ Δεδμένων. Βασικές δραστηριότητες τυ, πυ βηθύν στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων, εκτιμάται ότι θα είναι: Εγκατάσταση νέων τμημάτων δμημένης καλωδίωσης, ενεργών στιχείων και λγισμικύ συστημάτων δικτύυ και εφαρμγών. Συντήρηση δμημένης καλωδίωσης (σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία τυ Ιδρύματς και τυς υπευθύνυς εργαστηρίων), ενεργών στιχείων και λγισμικύ πυ απαιτεί συνεχή συντήρηση ή/και αναβάθμιση. Διαχείριση καλωδιακών κόμβων, ενεργών στιχείων και εφαρμγών. Πι συγκεκριμένα, έλεγχς και παρακλύθηση των συνθηκών λειτυργίας (φόρτς, στατιστικά στιχεία, βλάβες) των ενεργών στιχείων και βασικών δικτυακών εφαρμγών είναι απαραίτητς για την απδτική λειτυργία τυ Δικτύυ Δεδμένων Παρχή βασικών και πρηγμένων δικτυακών υπηρεσιών στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κινότητα τυ Ιδρύματς. Οι υπηρεσίες αυτές παρατίθενται και αναλύνται στην παράγραφ 4.2. Εκπαίδευση της ακαδημαϊκής κινότητας τυ Ιδρύματς σε θέματα πυ αφρύν την χρήση και τις πρσφερόμενες υπηρεσίες τυ Δικτύυ Δεδμένων Δμή και ργάνωση Κέντρυ Διαχείρισης Δικτύυ Δεδμένων Τ Κέντρ Διαχείρισης Δικτύυ Δεδμένων, απτελώντας αυτόνμη μνάδα τυ Ιδρύματς, πρέπει να έχει την δική τυ δμή, ργάνωση και διίκηση. Λαμβάνντας υπόψη την λειτυργία αντίστιχων κέντρων άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εκτιμάται ότι ι παρακάτω κατηγρίες/ρόλι θα επωμιστύν τ βάρς των διαφόρων διαδικασιών: Σελίδα 16 από 46

17 Επιστημνικός υπεύθυνς Δικτύυ Δεδμένων: θα πρέρχεται από τα μέλη ΔΕΠ τυ Τμήματς / Ιδρύματς και θα λαμβάνει κατά κύρι λόγ τις απφάσεις για την αναπτυξιακή στρατηγική τυ Δικτύυ. Τεχνικός υπεύθυνς Δικτύυ Δεδμένων: θα πρέρχεται κατά πρτίμηση από τα μόνιμα Διικητικά στελέχη τυ Τμήματς / Ιδρύματς και θα έχει την επίβλεψη των μάδων υπστήριξης και συντήρησης τυ Δικτύυ Δεδμένων και των υπηρεσιών. Οι μάδες αυτές θα έχυν την δική τυ δμή (πρϊστάμενς, εργαζόμενι πλήρυς/μερικής απασχόλησης, εκπαιδευόμενι φιτητές) και θα διαχωρίζνται ανάλγα με τ κύρι αντικείμεν απασχόλησης τυς ως εξής: Ουάδα Καλώδια^ Υπδυηα Έχει ως κύρι αντικείμεν την δμημένη καλωδίωση, τυς αντίστιχυς κατανεμητές, αλλά και τα συστήματα παρχής ηλεκτρικής τρφδσίας και κλιματισμύ τυ δικτύυ. Ουάδα Ενεργών Στιγείων: Έχει ως κύρι αντικείμεν τν έλεγχ τυ υλικύ και λγισμικύ των hubs, δρμλγητών, switches, modems και γενικά κάθε ενεργής συσκευής τυ δικτύυ. Ουάδα Υπηρεσιών: Έχει ως κύρι αντικείμεν την ανάπτυξη και παρχή όλων των δικτυακών υπηρεσιών πυ πρσφέρει τ Κέντρ στυς χρήστες τυ Δικτύυ Δεδμένων Διικητική υπστήριξη Δικτύυ Δεδμένων: αναφέρεται στα στελέχη εκείνα τυ Τμήματς / Ιδρύματς τα πία θα αναλάβυν την διικητική υπστήριξη (στατιστικά στιχεία κίνησης, διαχείριση των ανακινώσεων κλπ) τυ Δικτύυ και των πρσφερόμενων υπηρεσιών. Κατά την πρώτη φάσης λειτυργίας τυ Δικτύυ και με δεδμέν τν μικρό αριθμό των χρηστών αναμένεται να απασχληθύν 2 στελέχη πλήρυς απασχόλησης. Τεχνική υπστήριξη Δικτύυ Δεδμένων και υπηρεσιών (Help Desk): αναφέρεται στα στελέχη εκείνα τυ Τμήματς / Ιδρύματς τα πία θα αναλάβυν τις γενικές διαδικασίες συντήρησης των υπλγιστικών και πληρφριακών συστημάτων τυ Δικτύυ καθώς και τυ εξπλισμύ (ενεργών και παθητικών διατάξεων). Κατά την πρώτη φάσης λειτυργίας τυ Δικτύυ και με δεδμέν τν μικρό αριθμό των χρηστών αναμένεται να απασχληθύν 2 στελέχη πλήρυς απασχόλησης. Περισσότερες λεπτμερείς Σελίδα 17 από 46

18 Μελέτη σκπιμότητας «Τεχνική Υπστήριξη και Δικτυκές Υπηρεσίες» για τν ρόλ και τις αρμδιότητες της τεχνικής υπστήριξης δίννται σε ξεχωριστή παράγραφ Υπηρεσίες Στις επόμενες παραγράφυς καταγράφνται ι υπηρεσίες πυ θα υπστηρίξει τ Δίκτυ Δεδμένων τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδς. Η διάκριση σε βασικές και πρηγμένες υπηρεσίες έγινε με κύρι γνώμνα τυς διαθέσιμυς ικνμικύς πόρυς αλλά και τ χρνδιάγραμμα υλπίησης τυ Δικτύυ Δεδμένων Βασικές Υπηρεσίες Σύνδεση στ Δίκτυ Δεδμένων Η Υπηρεσία Σύνδεσης στ Δίκτυ Δεδμένων παρέχει την δυνατότητα στα μέλη τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδς να απκτήσυν πρόσβαση με τις τις πρσφερόμενες δικτυακές υπηρεσίες είτε τυ δικτύυ τυ Πανεπιστημίυ είτε τυ Διαδικτύυ. Η Υπηρεσία αυτή είναι πρώτη σε πρτεραιότητα πυ πρέπει να αναπτυχθεί πρκειμένυ να είναι στη συνέχεια δυνατή η πρόσβαση στις δικτυακές υπηρεσίες και η περαιτέρω αξιπίηση τυς από τυς χρήστες των υπλγιστικών συστημάτων και λιπών συσκευών. Σημαντικές παράμετρι της υπηρεσίας είναι η ασφάλεια (χρήση DMZ (DeMilltarized Zone) για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών), η διαχείριση των IP διευθύνσεων (μέθδς Network Address Translation (NAT) για την αντιστίχιση ίδιων IP διευθύνσεων σε περισσότερα τυ ενός τερματικών τυ δικτύυ ή χρήση πραγματικών IP διευθύνσεων) σύμφωνα με τν διαθέσιμ αριθμό τυς κλπ, Υπηρεσία Ονόματς Περιχής Αρμδιότητας (DNS) Η υπηρεσία νόματς περιχής αρμδιότητας (Domain Name System) έχει ως αντικείμεν: την εύρεση ενός δικτυακύ τόπυ με την χρήση «φιλικών» αλφαριθμητικών νμάτων πυ νμάζνται πλήρως πιστπιημένα νόματα περιχής (fully qualified domain names - FQDN) αντί μιας διεύθυνσης IP. την απθήκευση και συντήρηση μιας βάσης δεδμένων των FQDN και των αντίστιχων IP διευθύνσεων για όλυς τυς δικτυακύς τόπυς. τν εντπισμό ενός δικτυακύ τόπυ με την αντιστίχηση τυ FQDN με την IP διεύθυνση έτσι ώστε να μπρεί να ξεκινήσει η επικινωνία μαζί τυ. Σελίδα 18 από 46

19 Η δμή τυ DNS είναι ιεραρχική και δεν υπάρχει ένας μεμνωμένς εξυπηρετητής πυ να είναι υπεύθυνς για την παρακλύθηση όλως των δικτυακών τόπων. Κάθε φρέας διαθέτει τν δικό τυ εξυπηρετητή, πίς επικινωνεί με κάπιν εξυπηρετητή πυ βρίσκεται ιεραρχικά σε υψηλότερ επίπεδ πρκειμένυ να πρσπελάσει κάπι δικτυακό τόπ. Στ παρακάτω σχήμα φαίνεται η δμή τυ DNS: root(.).net.com gr org uoa ucg <TMHMA1> <TMHMA2> Σχήμα 1: Δμή DNS Στην Ελλάδα, τν χώρ νμάτων.gr τν διαχειρίζεται τ Ινστιτύτ Πληρφρικής τυ Ιδρύματς Τεχνλγίας και Έρευνας (ΙΠ - ΓΓΕ). Πι συγκεκριμένα, τ Τμήμα Διαχείρισης Ονμάτων Internet (GR-Hostmaster) τυ ΙΠ - ΓΓΕ είναι υπεύθυν για την λειτυργία τυ μητρώυ τυ χώρυ,gr, υπό την εππτεία της Εθνικής Επιτρπής Τηλεπικινωνιών και Ταχυδρμείων (απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. υπ 1 αρ. 268/73 της και απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. υπ' αρ. 351/76 της ). Σύμφωνα με τα στιχεία τυ ΙΠ - ΓΓΕ τ Ίδρυμα έχει κατχυρώσει τ domain ucg.gr με ημερμηνία δημιυργίας την 2/2/2005 και ημερμηνία λήξης την 1/2/2007. Για την ανανέωση της χρήσης τυ νόματς αυτύ θα πρέπει τ Ίδρυμα να απευθυνθεί σε κάπιν εξυσιδτημέν καταχωρητή (σχετική λίστα δίνεται στην διεύθυνση της Ε.Ε.Τ.Τ. paaes/teiec/ Domainnames/kataxorites/list katahoriton.php). Άλλες πληρφρίες για τ domain name με κατάληξη.gr δίννται στην διεύθυνση Υπηρεσία Ηλεκτρνικύ Ταχυδρμείυ Η υπηρεσία Ηλεκτρνικύ Ταχυδρμείυ έχει ως αντικείμεν την ανάπτυξη των πληρφριακών συστημάτων για την δημιυργία και διαχείριση λγαριασμών ηλεκτρνικών διευθύνσεων (mail address) με τελικύς απδέκτες τυς χρήστες τυ Σελίδα 19 από 46

20 Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδς. Ένα τυπικό σύστημα Ηλεκτρνικύ Ταχυδρμείυ απτελείται από δύ βασικές συνιστώσες: Λγισμικό πελάτη (Client): Αναπτύσσεται στυς τελικύς χρήστες ώστε να έχυν την δυνατότητα σύνθεσης, παραλαβής, απστλής και ανάγνωσης των μηνυμάτων Λγισμικό εξυπηρετητή (Server): Αναπτύσσεται στν κεντρικό εξυπηρετητή ώστε να απθηκευτύν και να μεταφερθύν τα μηνύματα μέσω τυ δικτύυ. Βασικί παράμετρι της υπηρεσίας Ηλεκτρνικύ Ταχυδρμείυ είναι: Χώρς απθήκευσης των μηνυμάτων Όρι μεγέθυς μηνύματς (σε MB) πυ μπρεί να σταλεί / ληφθεί Επιτρεπόμενι τύπι αρχείων πυ μπρύν να απσταλύν / ληφθύν Διαθεσιμότητα της υπηρεσίας: 24 ώρες την ημέρα / 7 ημέρες της εβδμάδας Ένα σύστημα Ηλεκτρνικύ Ταχυδρμεί χρησιμπιεί μια από τις δύ ακόλυθες αρχιτεκτνικές: Αρχιτεκτνική μιραζόμενων αρχείων (Shared-file): Σε αυτήν την περίπτωση τ λγισμικό τυ πελάτη αναλαμβάνει όλη την δραστηριότητα πυ αφρά την διαχείριση των μηνυμάτων και εξυπηρετητής δρα υσιαστικά ως ένας παθητικός εξυπηρετητής αρχείων. Πι συγκεκριμένα, όταν φτάσει ένα μήνυμα για τν χρήστη, τ λγισμικό τυ πελάτη ειδπιεί τν εξυπηρετητή για αυτή την άφιξη και όταν αυτό βρεθεί αναλαμβάνει να τ παραδώσει στν χρήστη. Τυπικό παράδειγμα αυτής της αρχιτεκτνικής είναι τ σύστημα Microsoft Mail 3.x. Αρχιτεκτνική πελάτη/εξυπηρετητή (Client/server): Σε αυτήν την περίπτωση η διαχείριση των μηνυμάτων γίνεται από κινύ. Παράδειγμα τέτιας αρχιτεκτνικής είναι συνδυασμός Microsoft Exchange Server/Microsoft Outlook. Η πλέν διαδεδμένη αρχιτεκτνική είναι δεύτερη με σημαντικότερα πλενεκτήματα την χαμηλότερη επιβάρυνση τυ δικτύυ, την επεκτασιμότητα καθώς και την μεγαλύτερη ασφάλεια. Τ κύρι μεινέκτημα είναι η ανάγκη για επεξεργαστή υψηλότερων υπλγιστικών επιδόσεων από την αρχιτεκτνική shared-file. Τ λγισμικό Microsoft Exchange Server είναι συμβατό με όλα τα πρότυπα και πρωτόκλλα ηλεκτρνικής αλληλγραφίας πυ έχυν αναπτυχθεί, όπως: Σελίδα 20 από 46

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Μελέτη σκπιμότητας «Δημιυργίας διαδικτυακής πύλης» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική, τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας Επιστημνικός Υπεύθυνς: Σφηκόπυλς Θωμάς Καθηγητής Τμήματς Πληρφρικής

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/09/2015 Αριθμ. Πρωτκόλλυ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP» Ίδρυμα Τεχνλγίας & Έρευνας (ΙΤΕ) Εθνικό Σημεί Επαφής για τ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 7 «Νέες ευκαιρίες χρηματδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και πρς την Βιμηχανία: Τ Έργ Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτυργίας az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό πρσάρτησης MG3413 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Οδηγίες λειτυργίας AMAZONE Υπλγιστής χήματς AMABUS για ψεκαστικά Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON 3 Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK MG4531 BAG0117.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r w w w. e n n e 2 0 1 6. g r European Council of Nursing Regulators 9 Πανελλήνι 8 Πανευρωπαϊκό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 19-22 Μαΐ υ Η μεγάλη συνάντηση των Νσηλευτών 2016 Διικητικό

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2012

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2012 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union

Διαβάστε περισσότερα

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες HPøMENO TE O OΔIKA PI PI ΔEΣ ΠE AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 1439/99 MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H (X+) EKΔOTΩN EΦHME T. Ú ÊÂ Ô KEM A KAPOΛOY 24 1043 AΘHNA ETOΣ 13 ΦYΛΛO 145

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη 2 1. Directories: έννιες και ρισµί 4 1.1 Directories & Directory Services 4 1.2 Η ανάγκη δηµιυργίας ενός καθλικύ Directory 5 1.3 Λειτυργίες και λύσεις µιας καθλικής Directory Service

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΑΜΗΑΤΕΑ ~~Νοι\ο(Ί Η\+ι( 1 - _:,.. 1 - 1 - " ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ. ιι ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ

-ΡΑΜΗΑΤΕΑ ~~Νοι\ο(Ί Η\+ι( 1 - _:,.. 1 - 1 -  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ. ιι ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΡΑΜΗΑΤΕΑ Νι\(Ί Η\+ι( ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6+3 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣ Ι ΑΣ ΠΕΡ Ι ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ '., '... _:,.. t r: ι,. Π ΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ: ' '

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΑΔΑ: 457ΒΩΛΞ-6Φ4 Λάρισα 10-11-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 423 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτρπή για την κατακύρωση διαγωνισμύ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩ ΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σύλλγς Εκπ αιδευτικών Πληρφρικής µ ε την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» µ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ατμική και ηλεκτρνιακή δμή τν στερεών Μντέλ συζευγμένν εκκρεμών Διδάσκν : Επίκυρη Καθηγήτρια Χριστίνα Λέκκα Άδειες Χρήσης Τ παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW>

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιοργάνωση: : Σύµβουλος Πληροφορικής & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ε Α Αθήνας ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέρος 3 ο : Θέµατα ικτύωσης Εισηγητές: Ζάχος Κωνσταντίνος, Λιάσκας Ταξιάρχης, Παπαϊωάννου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα. 2.2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 8 ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σπός Σπός της ενότητας αυτής είναι να παρυσιάσει σύντμα αλλά περιετιά τυς τρόπυς με τυς πίυς παρυσιάζνται τα στατιστιά δεδμένα. Πρσδώμενα απτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Πρσωρινό Πρόγραμμα Πρσωρινό Πρόγραμμα ΧΟΡΗΓΟΙ: Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αξιότιμε Γιατρέ, Με απόλυτ αίσθημα ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ. 4049

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ. 4049 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ» «STUDY OF ACTIVE CIRCUIT FILTERS BY USING SIMULATION» ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς Πρόλγς Σκπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι υπλγισμός των βαθμημερών ψύξης και θέρμανσης με στόχ τη δημιυργία κατάλληλης βάσης δεδμένων, έτσι ώστε να απτιμηθύν ι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων στν ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών ΠΡΥ025: Διακτική Μαθηματικών Ι Ερασία Πλλαπλές λύσεις Δημιυρικότητα σε Πρβλήματα Μαθηματικών Διάσκων: Αθανάσις αάτσης Εκπαιευτικός: Άωνις Κυριάκυ, ΑΤ 802638 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2008 2009 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; Ο όρος TCP/IP αναφέρεται σε μια ομάδα ομοειδών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα