1(17) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Αθήνα, Ιούλιος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1(17) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Αθήνα, Ιούλιος 2014"

Transcript

1 1(17) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΟΜΗ Για την προστασία των χώρων του ΕΛΤΑ σε όλη την Επικράτεια, είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν: - Ηλεκτρονικά Συστήµατα Ασφαλείας & Σήµανσης Συναγερµού (ΗΣΑ & ΣΣ): Οκτακόσια είκοσι (820) περίπου, µε πίνακες στην συντριπτική πλειοψηφία τους τύπου NX της CADDX και σε πολύ µικρό ποσοστό µε παλαιότερους, τύπου 8980 RANGERS. - Συστήµατα Πυρανίχνευσης : Τριάντα (30) µε πίνακα τύπου NX της CADDX και Εκατόν ενενήντα (190) περίπου µε πίνακα διαφόρων κατασκευαστών, συµβατικού τύπου, σε υπηρεσιακές λειτουργίες της επικράτειας, εκ των οποίων πέντε (5) έχουν την έξοδο ALARM συνδεδεµένη σε µία ξεχωριστή ζώνη του αντίστοιχου ΗΣΑ & ΣΣ. Όλα ανεξαιρέτως τα ανωτέρω ΗΣΑ & ΣΣ, καθώς τριάντα (30) Συστήµατα Πυρανίχνευσης, συντηρούνται ανελλιπώς από την εταιρεία η οποία τα έχει προµηθεύσει στον ΕΛΤΑ και είναι επίσης συνδεδεµένα µε Κέντρο Λήψης & Επεξεργασίας Σηµάτων (ΚΛ & ΕΣ) αυτής. - Συστήµατα Τηλεπισκόπησης (CCTV): ιακόσια είκοσι (220) περίπου ψηφιακής εγγραφής, διαφόρων τύπων. - Σε εκατόν τέσσερεις (104) Υπηρεσιακές Λειτουργίες (εβδοµήντα επτά (77) περίπου των Αθηνών και είκοσι επτά (27) της Θεσσαλονίκης), είναι εγκατεστηµένοι και συνδεδεµένοι µε τα αντίστοιχα ΗΣΑ & ΣΣ, κωδικοποιητές GSM της εταιρείας ΗΛΚΑ, οι οποίοι έχουν απευθείας σύνδεση µε την ΕΛ.ΑΣ.

2 2(17) ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή Απαιτήσεων, σκοπό έχει, να περιγράψει όσο το δυνατόν αναλυτικότερα τις απαιτήσεις του ΕΛΤΑ, τόσο για την τακτική και έκτακτη συντήρηση και την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των εγκατεστηµένων ΗΣΑ & ΣΣ και των Συστηµάτων Πυρανίχνευσης, όσο και την σύνδεσή τους µε ΚΛ & ΕΣ και την επιτήρησή τους από αυτό. Επίσης, την τακτική και έκτακτη συντήρηση (πλην των ανταλλακτικών), των συστηµάτων τηλεπισκόπησης (CCTV), ανά την Επικράτεια ΓΕΝΙΚΑ O ανάδοχος που θα αναλάβει την συντήρηση επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών των ανωτέρω συστηµάτων, θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εµπειρία και µπορεί να υποστηρίζει συστήµατα, των παραπάνω τύπων. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να υποβάλει κατάλογο των κυριοτέρων πελατών στους οποίους παρείχε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ΗΣΑ & ΣΣ, Συστηµάτων Πυρανίχνευσης, καθώς και Συστηµάτων Τηλεπισκόπησης (CCTV) κατά την τελευταία τριετία, µετά των σχετικών πιστοποιητικών καλής εκτέλεσης. Επίσης, να προσκοµίσει βεβαίωση της επίσηµης αντιπροσωπείας των ΗΣΑ & ΣΣ, για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, τόσο σε ανταλλακτικά όσο και για λογισµικό. Σε κάθε περίπτωση και άσχετα εάν η υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία µετέχει στην ιδιοκτησία του Κέντρου Λήψης & Επεξεργασίας Σηµάτων που προτείνει να συνδεθούν τα ΗΣΑ & ΣΣ, θα πρέπει να προσκοµίσει, µε την προσφορά της, έγγραφες βεβαιώσεις της εταιρείας του Κέντρου Λήψης & Επεξεργασίας Σηµάτων αυτού, ότι αποδέχεται την σύνδεση αυτή και την δέσµευσή της να υποστηρίξει τον ανάδοχο σε ό, τι αναφέρεται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αναλαµβάνοντας όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, που την αφορούν. 2. ΗΣΑ & ΣΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗ- ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΗΣΑ & ΣΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΝ Προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στις συµµετέχουσες στον ιαγωνισµό αυτόν εταιρείες, να εκτιµήσουν όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των προς συντήρηση συστηµάτων, αλλά και τον βαθµό διασποράς τους ανά την επικράτεια, επισυνάπτεται πίνακας, στον οποίο παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία, επιµερισµένα ανά Περιφερειακή /νση του ΕΛΤΑ.

3 3(17) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Εντοπισµός Βλαβών Η ύπαρξη κάποιας βλάβης σε ένα ΗΣΑ & ΣΣ ή Πυρανίχνευση, θα εντοπίζεται είτε από τον υπεύθυνο λειτουργίας κάθε ΗΣΑ & ΣΣ (εντοπισµός βλάβης από τον χρήστη), είτε από το ΚΛ & ΕΣ (εντοπισµός βλάβης από τον συντηρητή) Αναφορά Βλαβών Οποιοσδήποτε από τους προαναφερθέντες (χρήστης ή συντηρήτρια εταιρεία) αντιληφθεί την ύπαρξη βλάβης σε κάποιο ΗΣΑ & ΣΣ ή Πυρανίχνευση, αµέσως θα ενηµερώνει µε µια προκαθορισµένη διαδικασία (διαφορετική για τον καθένα από τους δύο), τους αρµοδίους που θα ορισθούν από τον ΕΛΤΑ, για κάθε περίπτωση ιάγνωση Βλαβών Η διάγνωση των βλαβών, αν δεν είναι δυνατόν να γίνει από απόσταση, µέσω τηλεελέγχου, θα γίνεται κατόπιν µετάβασης επί τόπου των πιστοποιηµένων, για κάθε σύστηµα, τεχνικών της συντηρήτριας εταιρείας Χαρακτηρισµός Βλαβών Οι βλάβες οι οποίες θα προκύπτουν σε κάθε σύστηµα θα χαρακτηρίζονται είτε ως ενδογενείς, είτε ως εξωγενείς του συστήµατος. Ενδογενείς βλάβες, θα χαρακτηρίζονται εκείνες οι οποίες θα οφείλονται στο ίδιο το σύστηµα και η αποκατάστασή τους θα γίνεται χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για τον ΕΛΤΑ. Εξωγενείς βλάβες, θα χαρακτηρίζονται εκείνες οι οποίες θα οφείλονται είτε σε κακό χειρισµό από τους ίδιους τους χρήστες, είτε σε άλλες αιτίες (βανδαλισµοί κλπ.), για τις οποίες δεν ευθύνεται το ίδιο το σύστηµα και η αποκατάστασή τους θα βαρύνει οικονοµικά τον ΕΛΤΑ. Ο χαρακτηρισµός µιας βλάβης ως εξωγενούς για το σύστηµα, θα γίνεται από την Υπηρεσία Ασφαλείας του ΕΛΤΑ Χρόνοι Ανταπόκρισης και Αποκατάστασης Βλαβών Η εταιρεία που θα αναδειχθεί συντηρήτρια των εγκαταστηµένων ΗΣΑ & ΣΣ στους χώρους του ΕΛΤΑ σε ολόκληρη την Επικράτεια, θα παρέχει τις υπηρεσίες της σε καθηµερινή βάση και καθ όλο το 24ωρο. Σε περίπτωση που για την αποκατάσταση κάποιας βλάβης απαιτείται η επίσκεψη τεχνικού επιτόπου, τότε τόσο η επιτόπου επίσκεψη όσο και η αποκατάσταση της βλάβης, πρέπει να πραγµατοποιούνται : εντός 12 ωρών στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε όλη την χερσαία επικράτεια καθώς και στα νησιά Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα. στην υπόλοιπη νησιωτική επικράτεια εντός 48 ωρών.

4 4(17) Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, τα ανωτέρω, αφορούν τόσο εργάσιµες, όσο και µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες και οι προαναφερθέντες χρόνοι αφορούν την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών. Ο χρόνος άφιξης επί τόπου των πιστοποιηµένων τεχνικών της συντηρήτριας εταιρείας, θα πιστοποιείται άµεσα από τον προϊστάµενο της Υπηρεσιακής Λειτουργίας του ΕΛΤΑ, η οποία προστατεύεται από το ΗΣΑ & ΣΣ στο οποίο θα έχει παρουσιαστεί κάποια βλάβη. Σηµειώνεται στο σηµείο αυτό ότι, κάθε προϊστάµενος Υπηρεσιακής Λειτουργίας του ΕΛΤΑ, θα γνωρίζει πάντοτε ποιοι τεχνικοί της συντηρήτριας εταιρείας θα επισκεφθούν, επί τόπου, τον χώρο ευθύνης του. Σε περίπτωση που σε κάποιο ΗΣΑ & ΣΣ ή Πυρανίχνευση, προκύψει ιδιαιτέρως σοβαρή βλάβη, η οποία έχει σηµαντική επίπτωση στη λειτουργία του συστήµατος αυτού και η αποκατάστασή της δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός των συµβατικών ανά περίπτωση χρονικών ορίων, τότε η εταιρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώσει τους αρµοδίους του ΕΛΤΑ, θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, στις οποίες θα περιλαµβάνεται ακόµη και η πλήρης αντικατάσταση ολόκληρου του συστήµατος αυτού, ούτως ώστε εντός της επόµενης ηµέρας από την ηµέρα της επιτόπιας επίσκεψης τεχνικών της συντηρήτριας εταιρείας, το σύστηµα αυτό να λειτουργεί πλήρως. Τα συστήµατα που είναι εγκαταστηµένα σε χώρους του ΕΛΤΑ στην νησιωτική επικράτεια της χώρας, θα παραδίδονται σε πλήρη λειτουργία εντός της µεθεπόµενης ηµέρας από την ηµέρα της επιτόπιας επίσκεψης των πιστοποιηµένων τεχνικών της συντηρήτριας εταιρείας Επεκτάσεις, τροποποιήσεις, προγραµµατισµοί και µετακινήσεις Η εταιρεία η οποία θα αναδειχθεί συντηρήτρια των ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ, θα αναλάβει υποχρεωτικά και τα ακόλουθα: - Την επέκταση οποιουδήποτε ΗΣΑ & ΣΣ ή Πυρανίχνευση, µε την εγκατάσταση διαφόρων επιπλέον αισθητήρων. - Την αντικατάσταση οποιουδήποτε αισθητήρα µε αισθητήρα ίδιας ή διαφορετικής λειτουργίας. - Τον επαναπρογραµµατισµό, την επέκταση ή ακόµα και την αντικατάσταση οποιουδήποτε κεντρικού πίνακα ελέγχου. - Την απεγκατάσταση, την µεταφορά και την επανεγκατάσταση οποιουδήποτε εγκαταστηµένου ΗΣΑ & ΣΣ ή Πυρανίχνευση, από οποιοδήποτε χώρο του ΕΛΤΑ σε άλλον, στην ίδια όµως πόλη. Οι προαναφερθείσες εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης (FAX ή e mail)) από τον ΕΛΤΑ και πάντα µετά από ειδοποίηση και σχετική έγκριση της Υπηρεσίας Ασφαλείας του ΕΛΤΑ. Στη συνέχεια, η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να τις ολοκληρώνει πλήρως και να παραδίδει το σύστηµα σε πλήρη λειτουργία εντός δέκα (10) ηµερών, το αργότερο, από την ηµέρα της λήψης της εντολής. Οι εργασίες αυτές, σε πολλές περιπτώσεις, θα εκτελούνται όταν δεν θα λειτουργούν επιχειρησιακά οι προστατευόµενοι χώροι του ΕΛΤΑ και εποµένως, σε µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

5 5(17) ιαδικασία συντήρησης - Εποπτεία Ολόκληρη η παραπάνω διαδικασία, θα εποπτεύεται από την Υπηρεσία Ασφαλείας του ΕΛΤΑ και για τον λόγο αυτόν, από την στιγµή που η εµφάνιση οποιασδήποτε βλάβης γνωστοποιείται µε οποιοδήποτε τρόπο στην συντηρήτρια εταιρεία, η τελευταία, θα ενηµερώνει αµέσως τους υπευθύνους κάθε συστήµατος και στη συνέχεια θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την διάγνωση και την αποκατάσταση κάθε βλάβης, εντός των προκαθορισµένων για κάθε περίπτωση χρονικών ορίων Προληπτική Συντήρηση Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται στον περιοδικό ανά εξάµηνο (α και β κάθε έτους) έλεγχο της καλής λειτουργίας κάθε συστήµατος, υπό µορφή προληπτικής συντήρησης. Η προληπτική αυτή συντήρηση θα περιλαµβάνει, σε γενικές γραµµές, τον έλεγχο όλων των συσκευών και αισθητήρων, τις ρυθµίσεις, καθαρισµούς, τις τυχόν επισκευές και αντικαταστάσεις του εξοπλισµού του Η.Σ.Α. ή Πυρανίχνευσης που παρουσιάζει δυσλειτουργία (µαγνητικές επαφές, ανιχνευτές κλπ.), την αντικατάσταση των συσσωρευτών εάν αυτό επιβάλλεται, καθώς και τη γενική δοκιµή καλής λειτουργίας, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για τον ΕΛΤΑ. Τονίζεται ότι, η προληπτική συντήρηση κάθε συστήµατος, θα γίνεται υποχρεωτικά σε χρόνο από πέντε (5) µήνες έως επτά (7) µήνες από αυτήν του προηγουµένου εξαµήνου Εξειδικευµένο εξουσιοδοτηµένο Τεχνικό προσωπικό εταιρειών Κάθε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει υποχρεωτικά µε την προσφορά της, να επισυνάψει, µεταξύ άλλων, και υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δεσµεύεται ότι σε δέκα πέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σχετικής σύµβασης, µε την οποία θα της ανατεθεί από τον ΕΛΤΑ η ευθύνη της συντήρησης των ΗΣΑ & ΣΣ αυτού, θα υποβάλει πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι πιστοποιηµένοι και εξουσιοδοτηµένοι τεχνικοί, οι οποίοι θα επεµβαίνουν στα υπό συντήρηση συστήµατα ασφαλείας και στους προστατευόµενους απ αυτά χώρους, σε ολόκληρη την Επικράτεια. Στην συνέχεια, η συντηρήτρια εταιρεία θα ενηµερώνει ανελλιπώς τον ΕΛΤΑ, για κάθε ενδεχόµενη αλλαγή των τεχνικών συνεργατών της. Η Υπηρεσία Ασφαλείας του ΕΛΤΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζει τους τεχνικούς οι οποίοι θα εκτελούν οιασδήποτε φύσεως εργασίες, στο κάθε υπό συντήρηση σύστηµα ασφαλείας και θα διατηρεί το δικαίωµα του ελέγχου των πιστοποιητικών τους και των σχετικών αδειών τους για εκτέλεση εργασιών σε ηλεκτρονικά συστήµατα ασφαλείας και θα τους χορηγεί σχετική άδεια, για εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριµένες, κρίσιµες εγκαταστάσεις του ΕΛΤΑ. Οι προϊστάµενοι των προστατευόµενων χώρων δεν θα επιτρέπουν οποιαδήποτε επέµβαση τεχνικών στα συστήµατα ασφαλείας των χώρων ευθύνης τους, από τεχνικούς οι οποίοι δεν θα αναφέρονται στους κατατεθέντες σχετικούς πίνακες, της συντηρήτριας εταιρείας. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων τεχνικών σε κάθε εγκατάσταση και για τον εφοδιασµό τους µε τον απαιτούµενο για κάθε εγκατάσταση εξοπλισµό.

6 6(17) 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (CCTV) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται στον περιοδικό ανά εξάµηνο (α και β κάθε έτους) έλεγχο της καλής λειτουργίας κάθε συστήµατος, υπό µορφή προληπτικής συντήρησης. Η προληπτική αυτή συντήρηση θα πραγµατοποιείται συγχρόνως µε την προληπτική συντήρηση των ΗΣΑ & ΣΣ και θα περιλαµβάνει, σε γενικές γραµµές: Μονάδα Ψηφιακής Καταγραφής (DVR) - Καθαρισµό των ανεµιστήρων και πλακετών από την σκόνη, µε αέρα υπό πίεση - Έλεγχο καλής λειτουργίας, των σκληρών δίσκων, µνήµης RAM, προγραµµάτων - λογισµικών - Έλεγχος ικανοποιητικής καταγραφής, από όλους τους εικονολήπτες, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις καταγραφής - Έλεγχος κωδικών κλειδώµατος, κωδικών εγγραφής και κωδικών χρηστών - Έλεγχος απολήξεων καλωδιώσεων στο DVR και αποκατάσταση φθορών, όπου απαιτείται Εικονολήπτες - Καθαρισµό φακών από σκόνη και διάφορες ακαθαρσίες, των σκιαδίων των εξωτερικών εικονοληπτών, όπου υπάρχουν, καθώς και έλεγχος της θερµαντικής αντίστασης και του θερµοστάτη αυτών. - Έλεγχος εστίασης, οπτικού πεδίου, φωτεινότητας, κοντράστ κάθε εικονολήπτη χωριστά. - Έλεγχος τάσης τροφοδοσίας εικονοληπτών. Μονάδα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) - Καθαρισµό των ανεµιστήρων και πλακετών από την σκόνη, µε αέρα υπό πίεση. - Έλεγχος των συσσωρευτών και της αυτονοµίας του συστήµατος, σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σε περιπτώσεις βλαβών και ανάγκη αποκατάστασης αυτών, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 2, µε την διαφορά ότι τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν, θα βαρύνουν τον ΕΛΤΑ, ενώ ο τύπος και οι προδιαγραφές του υλικού, όπως και το κόστος της επισκευής ή αντικατάστασης (DVR, εικονολήπτης, τροφοδοτικό κλπ.), θα προκύπτουν µετά από συνεννόηση και έγγραφη έγκριση (fax ή ) της Υπηρεσίας Ασφαλείας του ΕΛΤΑ. 4. ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΛ & ΕΣ) εν θα γίνεται δεκτή η προσφορά οποιασδήποτε υποψήφιας συντηρήτριας εταιρείας, αν δεν εµπεριέχει και προσφορά για την σύνδεση όλων ανεξαιρέτως των ΗΣΑ & ΣΣ µε ΚΛ & ΕΣ. Στην περίπτωση που απορριφθεί το προσφερόµενο ΚΛ & ΕΣ, αυτοµάτως θα απορρίπτεται όλη η προσφορά της υποψήφιας συντηρήτριας εταιρείας.

7 7(17) Η σύνδεση όλων ανεξαιρέτως των ΗΣΑ & ΣΣ µε ΚΛ & ΕΣ και η λειτουργική τους υποστήριξη µέσω αυτού, θα είναι υποχρεωτικά αλληλένδετη µε την συντήρησή τους. Αν δηλαδή προκύψουν οποιασδήποτε φύσεως δυσλειτουργίες στο ΚΛ & ΕΣ και δεν ανταποκρίνεται αυτό στους συµβατικούς όρους, µε αποτέλεσµα ο ΕΛΤΑ να διακόψει την συνεργασία του µε αυτό, τότε αυτοµάτως θα διακοπεί και οποιαδήποτε άλλη συνεργασία του µε την συντηρήτρια, µε αποκλειστικά δική της ευθύνη και αυτό θα αντιµετωπιστεί ως αθέτηση της σηµαντικότερης συµβατικής υποχρέωσης αυτής. 4.1 Στέγαση του Κέντρου Ο χώρος στον οποίο θα στεγάζεται το προσφερόµενο ΚΛ & ΕΣ, θα πρέπει να πληροί τις αναγκαίες συνθήκες ασφαλείας και πιο συγκεκριµένα: να στεγάζεται σε ασφαλή χώρο ο οποίος να προστατεύεται από ενισχυµένο κτιριακό φλοιό µε θωρακισµένα τζάµια και πόρτες ασφαλείας να επιτηρούνται όλες οι προσβάσεις σ αυτόν, από κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης να τηρούνται συγκεκριµένες διαδικασίες ασφαλείας για την είσοδο και έξοδο των εργαζοµένων σ αυτόν να εξασφαλίζει αδιάλειπτη ηλεκτρική τροφοδοσία, µε υποχρεωτική χρήση γεννήτριας που να καλύπτει την ολική ισχύ των καταναλώσεων του κέντρου, για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του να εξασφαλίζει, σε φυλασσόµενο χώρο, τους κατανεµητές όπου καταλήγουν οι τηλεφωνικές γραµµές του ΟΤΕ σε περίπτωση διακοπής των τηλεφωνικών γραµµών, για οποιονδήποτε λόγο (εργασίες οδοποιίας, φυσικές καταστροφές κλπ.), να είναι δυνατή η µετάπτωσή τους στο ΚΛ & ΕΣ, µέσω καταλλήλων ζεύξεων, εξασφαλίζοντας έτσι, την αδιάλειπτη λειτουργία του να διαθέτει εφεδρικά µηχανήµατα λήψης και επεξεργασίας σηµάτων, εφεδρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αποθηκευτικά µέσα, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και κανονική λειτουργία του Κέντρου σε περιπτώσεις οποιασδήποτε βλάβης. 4.2 Εξοπλισµός του Κέντρου-Βασικές απαιτήσεις Το ΚΛ&ΕΣ θα προσφέρει τις Υπηρεσίες του καθ όλο το 24ωρο. Θα πρέπει δε, υποχρεωτικά, να έχει την απαραίτητη υποδοµή και εξοπλισµό ώστε: Να δύναται να δέχεται σήµατα µέσω κάθε είδους σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας (PSTN, ADSL κλπ), καθώς και µέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας Να δέχεται, να αντιλαµβάνεται, να επεξεργάζεται και να καταγράφει ακαριαία τα σήµατα: συναγερµού, δηλ. ώρα και ζώνη από την οποία προήλθε αυτός. ενεργοποίησης (θέση σε κατάσταση ΟΝ) του συστήµατος, την χρονική στιγµή ενεργοποίησης και τον χρήστη που το ενεργοποίησε. απενεργοποίησης (θέση σε κατάσταση OFF) του συστήµατος, την χρονική στιγµή απενεργοποίησης και τον χρήστη που το απενεργοποίησε. διακοπής και επαναφοράς της ηλεκτρικής παροχής στον χώρο στέγασής του συστήµατος. ένδειξης προβλήµατος στους συσσωρευτές του συστήµατος

8 8(17) ένδειξης αποµόνωσης κάποιας ζώνης συστήµατος, κατά την ενεργοποίηση του συστήµατος Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί την ύπαρξη και να αναφερθεί αναλυτικά στα προγράµµατα που διαθέτει, για τηλεχειρισµό και τηλεέλεγχο των Η.Σ.Α., µε απόλυτη ασφάλεια Να µπορεί να δέχεται και να επεξεργάζεται σήµατα, καθώς και δυνατότητα τηλεελέγχου και µέσω διαδικτύου (INTERNET). Επίσης, να µπορεί να δέχεται σήµατα ασύρµατα, µέσω δικτύου 3G, 4G ή GPRS, παρακάµπτοντας τελείως τις τηλεφωνικές γραµµές Να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί κάθε σύστηµα από απόσταση Να αναγνωρίζει την ζώνη από την οποία εστάλη κάποιο σήµα Να αντιλαµβάνεται την αποσύνδεση οποιουδήποτε αισθητήρα ή σειρήνας Να αποκαθιστά, επί 24ώρου βάσεως, όπου είναι δυνατόν, τις βλάβες και τα προβλήµατα που αφορούν το λογισµικό, από απόσταση, χωρίς να απαιτείται η αποστολή τεχνικού. Να αποµονώνει, µέσω του συστήµατος τηλεελέγχου, µία ή περισσότερες ζώνες όταν παρουσιαστεί βλάβη, προκειµένου να µην στέλνονται άσκοπα σήµατα συναγερµού Οι παρεµβάσεις στα Η.Σ.Α., µέσω του συστήµατος τηλεελέγχου, θα γίνεται µε ασφάλεια επιπέδου τραπεζικών συναλλαγών, µε την µέθοδο αµφίδροµης κλήσης, όπου, µετά από κλήση του κεντρικού σταθµού ο συνδροµητής καλεί τον κεντρικό σταθµό, εξασφαλίζοντας έτσι απόλυτη ασφάλεια στην επικοινωνία Ο Ανάδοχος, µέσω του συστήµατος τηλεελέγχου, να αποκτά <<εικόνα>>, σε περίπτωση συναγερµού, για το τι ακριβώς συµβαίνει στην Υπηρεσιακή Λειτουργία, µέσω των διαφόρων αισθητήρων και να δίνει συγκεκριµένες πληροφορίες στην ΕΛ.ΑΣ προκειµένου να ενεργήσει ανάλογα Να πραγµατοποιεί καθηµερινά ελέγχους καλής λειτουργίας µέσω της τηλεφωνικής γραµµής, σε προγραµµατισµένες, βραδινές ώρες κυρίως και σε περίπτωση προβλήµατος, να προβαίνει αµέσως σε έλεγχο του συστήµατος, µέσω της τηλεφωνικής γραµµής και του προγράµµατος τηλεελέγχου Να αποστέλλει αυτόµατα τα σήµατα συναγερµού που δέχεται από όλα τα συνδεδεµένα συστήµατα, σε κάποιους Η/Υ του ΕΛΤΑ, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα από το προσωπικό βάρδιας του Κέντρου να επηρεάσει την λειτουργία αυτή Να καταγράφει τις συνοµιλίες που πραγµατοποιεί το κέντρο µε τους υπευθύνους των Υπηρεσιακών λειτουργιών του ΕΛΤΑ και τις αρµόδιες αρχές, σε ηλεκτρονικό µέσο µε µεγάλη αποθηκευτική ικανότητα. Tο αρχείο αυτό να τηρείται τουλάχιστον για 6 µήνες. Το προσωπικό βάρδιας του ΚΛ & ΕΣ θα πρέπει υποχρεωτικά : Να λαµβάνει και να επεξεργάζεται τα σήµατα που θα αποστέλλονται αυτόµατα από όλα ανεξαιρέτως τα ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ και να ειδοποιεί ταχύτατα την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ) σε κάθε περίπτωση σήµανσης

9 9(17) συναγερµού, καθώς επίσης και συγκεκριµένους για κάθε σύστηµα, υπαλλήλους του ΕΛΤΑ Να προβαίνει στην διενέργεια ελέγχων λειτουργίας όλου του εξοπλισµού κάθε συστήµατος, τουλάχιστον µία φορά, κατά τη χρονική διάρκεια κατά την οποίαν το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο Σε περίπτωση διακοπής της τηλεφωνικής γραµµής, να ειδοποιεί συγκεκριµένους για κάθε σύστηµα, υπαλλήλους του ΕΛΤΑ και να συνεργάζεται µε τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο, µέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης Να ελέγχει και να ειδοποιεί τους συγκεκριµένους για κάθε σύστηµα υπαλλήλους του ΕΛΤΑ, µε την ανταλλαγή των κωδικών ασφαλείας, στην περίπτωση που το σύστηµα δεν ενεργοποιηθεί µια προκαθορισµένη χρονική στιγµή, και να προχωρεί στην ενεργοποίησή του. Επίσης, στην περίπτωση που δεν απενεργοποιηθεί µια προκαθορισµένη χρονική στιγµή, να ειδοποιεί τους αρµόδιους υπαλλήλους του ΕΛΤΑ Να επικοινωνεί τηλεφωνικά µε τους προκαθορισµένους υπαλλήλους του ΕΛΤΑ, στην περίπτωση που λάβουν σήµα απενεργοποίησης του συστήµατος σε χρονική στιγµή κατά την οποία αυτό θα έπρεπε να παραµένει ενεργοποιηµένο ( αφοπλισµός εκτός ορίων ) και να εξακριβώνει, κάνοντας µια σειρά προκαθορισµένων ερωτήσεων, αν ο συνοµιλητής του είναι ένας από τους προκαθορισµένους χρήστες του εν λόγω συστήµατος, µε την ανταλλαγή των κωδικών ασφαλείας Να αποστέλλει στην Υπηρεσία Ασφαλείας ΕΛΤΑ, σε µηναία βάση, αναφορές λειτουργίας και συµβάντων για όλα τα συστήµατα συναγερµού των Υπηρεσιακών Λειτουργιών του ΕΛΤΑ, που είναι συνδεδεµένα µε το Κέντρο Λήψης και Επεξεργασίας Σηµάτων Συναγερµού Να τηρεί αρχείο συµβάντων τουλάχιστον για ένα έτος. 5. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 5.1. Χρονοδιάγραµµα µεταγωγής όλων των ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ, στο νέο καθεστώς συντήρησής τους Κάθε προσφορά, θα περιέχει υποχρεωτικά αναλυτικό χρονοδιάγραµµα, στο οποίο θα παρουσιάζεται ο σχεδιασµός της χρονικής αλληλουχίας των επιµέρους δράσεων, για την πλήρη µεταγωγή όλων των συστηµάτων στο νέο καθεστώς λειτουργίας τους, εντός χρονικού διαστήµατος εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακών ηµερών Αναγνώριση των εγκατεστηµένων ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ Τεχνικοί της νέας συντηρήτριας εταιρείας, θα επισκεφθούν ένα-ένα, όλα τα εγκατεστηµένα ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ, προκειµένου να αναγνωρίσουν και να καταγράψουν αναλυτικά τον εγκατεστηµένο εξοπλισµό του, να εντοπίσουν τις

10 10(17) ιδιαίτερες παραµέτρους λειτουργίας του, να προβούν στην πρώτη προληπτική του συντήρηση και στην νέα παραµετροποίησή του, έτσι ώστε αυτό να συνδεθεί µε το νέο ΚΛ & ΕΣ, από το οποίο θα επιτηρείται και θα ελέγχεται στη συνέχεια. Συγχρόνως, θα γίνει η αναγνώριση και η πρώτη προληπτική συντήρηση, των Συστηµάτων Πυρανίχνευσης και Συστηµάτων Τηλεπισκόπησης (CCTV) Μεταβατική περίοδος Το προαναφερθέν χρονικό διάστηµα των εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακών ηµερών, θα αποτελέσει την µεταβατική χρονική περίοδο της µεταγωγής όλων των εγκατεστηµένων ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ, από το παλαιό στο νέο καθεστώς συντήρησης και λειτουργίας τους. Η εταιρεία η οποία θα αναδειχθεί συντηρήτρια από τον παρόντα διαγωνισµό, θα αναλαµβάνει σταδιακά την ευθύνη της συντήρησης ενός- ενός ΗΣΑ & ΣΣ, σύµφωνα µε τον χρονοδιάγραµµα που θα έχει υποβάλει µε την προσφορά της. Σηµειώνεται ότι κατά την µεταβατική χρονική περίοδο, δεν θα υπάρξει ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ σε ολόκληρη την Επικράτεια, το οποίο έστω και για µία ηµέρα να µην είναι συνδεδεµένο µε ΚΛ & ΕΣ. Για τον λόγο αυτόν, κατά την ως άνω χρονική περίοδο, στην διαδικασία της συντήρησης του συνόλου των εγκατεστηµένων ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ, θα συνυπάρχουν τόσο η υφιστάµενη όσο και η ενδεχοµένως νέα συντηρήτρια εταιρεία, µε συνεχώς ελαττούµενο, φυσικά, τον αριθµό των ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ, τα οποία θα συντηρούνται από την υφιστάµενη συντηρήτρια και συνεχώς αυξανόµενο, τον αριθµό εκείνων που θα έχουν µεταφερθεί στο νέο καθεστώς συντήρησής τους. 6. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την κοστολόγηση των εργασιών που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο µε τίτλο "Επεκτάσεις, τροποποιήσεις, προγραµµατισµοί και µετακινήσεις" αλλά και για την αποκατάσταση των βλαβών που θα έχουν χαρακτηριστεί και από τους αρµοδίους του ΕΛΤΑ ως εξωγενείς για το κάθε σύστηµα, σε κάθε προσφορά θα εµπεριέχεται υποχρεωτικά και ένας πλήρης και αναλυτικός τιµοκατάλογος υλικών και υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υλικών: Στον τιµοκατάλογο υλικών θα αναφέρονται οι τιµές, µε βάση τις οποίες θα χρεώνει τον ΕΛΤΑ ο κάθε υποψήφιος συντηρητής, για την προµήθεια οποιουδήποτε εξαρτήµατος, από αυτά που συνθέτουν τον υφιστάµενο σήµερα εξοπλισµό, του συνόλου των εγκατεστηµένων ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ, αλλά και για όλων των ειδών τα καλώδια που χρησιµοποιούνται, για την σύνδεση των εξαρτηµάτων µε την κεντρική µονάδα ελέγχου κάθε συστήµατος. Ο εν λόγω τιµοκατάλογος, θα προσδιορίζει µε σαφήνεια το κάθε υλικό ή εξάρτηµα µε την τιµή του ανά µονάδα µέτρησης, ενώ θα συνοδεύεται και µε το αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο, όπου υπάρχει, του κατασκευαστικού οίκου του. Επίσης θεωρείται σκόπιµο να προσφέρονται περισσότεροι του ενός τύποι, για κάθε είδος εξαρτήµατος ή καλωδίου.

11 11(17) ιευκρινίζεται ότι στα προαναφερθέντα στην παράγραφο αυτή, συµπεριλαµβάνονται και οι συσσωρευτές, τα τροφοδοτικά και οποιαδήποτε διάταξη, συσκευή, εξάρτηµα κλπ, που συνθέτουν το σύνολο του εξοπλισµού ενός ΗΣΑ & ΣΣ. Σηµειώνεται ότι στον εν λόγω τιµοκατάλογο υλικών θα συµπεριλαµβάνονται, υποχρεωτικά, τουλάχιστον τα ακόλουθα: 1. κεντρική µονάδα συστήµατος ασφαλείας µε 8 ζώνες 2. επέκταση 8 ζωνών 3. επέκταση 16 ζωνών 4. πληκτρολόγιο 8 ζωνών 5. πληκτρολόγιο 16 ζωνών 6. πληκτρολόγιο 24 ζωνών 7. πληκτρολόγιο 48ζωνών 8. ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας (µικροκυµάτων υπερύθρων) 9. συσκευή ανίχνευσης θορύβου χρηµατοκιβωτίου 10. αυτοτροφοδοτούµενη σειρήνα 11. συσσωρευτής σειρήνας 12V 2,2Ah 12. συσσωρευτής 12V 7,2Ah 13. ποδόπληκτρο µε επαφή REED 14. χειρόπληκτρο µε επαφή REED 15. τροφοδοτικό 12V-3A 16. τροφοδοτικό SMPS 50 W- 12V 17. αντικραδασµική επαφή 18. µαγνητική επαφή βαρέως τύπου 19. µαγνητική επαφή (εξωτερική ή χωνευτή) 20. κρουστική επαφή υαλοπινάκων 21. ασύρµατο µπουτόν πανικού 22. ασύρµατος δέκτης για µπουτόν πανικού. 23. διακόπτης tamper 24. χρηµατοπαγίδα 25. µετασχηµατιστής 50W, 16,6 Volts 26. µεταλλικό κουτί πίνακα, διαστάσεων έως 50 Χ 50 cm. 27. µεταλλικό κουτί µεγάλο, διαστάσεων άνω των 50 Χ 50 cm. 28. ένα µέτρο καλώδιο 4 core 29. ένα µέτρο καλώδιο 6 core 30. ένα µέτρο καλώδιο 8 core 31. ένα µέτρο κανάλι καλωδίων 20mm x 13mm 32. ένα µέτρο κανάλι καλωδίων 40mm x 40mm 33. ένα µέτρο κανάλι καλωδίων µεταλλικό, εδάφους 34. µεταλλικό κανάλι 40Χ ανιχνευτής θερµοδιαφορικός 36. ανιχνευτής φωτοηλεκτρικός 37. µπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς 38. συσκευή ασύρµατης σύνδεσης Η.Σ.Α.

12 12(17) 6.2. Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών: Η κοστολόγηση των εργασιών θα γίνεται µε την µέθοδο της τιµής µονάδος εργασίας ανά τεµάχιο, δηλαδή θα κοστολογείται η µεταφορά επί τόπου, η εγκατάσταση, ο προγραµµατισµός και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία όλων των ειδών των αισθητήρων, σειρήνων κλπ. Θα προσφερθεί υποχρεωτικά η τιµή µονάδος για την µεταφορά επί τόπου, την εγκατάσταση, τον προγραµµατισµό και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία: 1. µιας κεντρικής µονάδας συστήµατος ασφαλείας µε 8 ζώνες 2. µιας επέκτασης 8 ζωνών 3. µιας επέκτασης 16 ζωνών 4. ενός πληκτρολογίου 8 ζωνών 5. ενός πληκτρολογίου 16 ζωνών 6. ενός πληκτρολογίου 24 ζωνών 7. ενός πληκτρολόγιου 48 ζωνών 8. ενός ανιχνευτή διπλής τεχνολογίας (µικροκυµάτων υπερύθρων) 9. µιας συσκευής ανίχνευσης θορύβου χρηµατοκιβωτίου 10. µιας αυτοτροφοδοτούµενης σειρήνας 11. ενός συσσωρευτή σειρήνας 12V 2,2Ah 12. ενός συσσωρευτή 12V 7,2Ah 13. ενός χειροπλήκτρου µε επαφή reed 14. ενός ποδοπλήκτρου µε επαφή reed 15. ενός τροφοδοτικού 12V-3A 16. ενός τροφοδοτικού SMPS 50 W- 12V 17. µιας αντικραδασµικής επαφής 18. µιας µαγνητικής επαφής βαρέως τύπου 19. µιας µαγνητικής επαφής (εξωτερικής ή χωνευτής) 20. µιας κρουστικής επαφής υαλοπινάκων 21. ενός ασύρµατου µπουτόν πανικού 22. ενός ασύρµατου δέκτη για µπουτόν πανικού. 23. ενός διακόπτη tamper 24. µιας χρηµατοπαγίδας 25. ενός µετασχηµατιστή 50W, 16,6 Volts 26. ενός µεταλλικού κουτιού διαστάσεων έως 50 Χ 50 cm. 27. ενός µεταλλικού κουτιού διαστάσεων άνω των 50 Χ 50 cm 28. ενός µέτρου καλωδίου 4 core 29. ενός µέτρου καλωδίου 6 core 30. ενός µέτρου καλωδίου 8 core 31. ενός µέτρου καναλιού καλωδίων 20mm x 13mm 32. ενός µέτρου καναλιού καλωδίων 40mm x 40mm 33. ενός µέτρου µεταλλικού καναλιού καλωδίων εδάφους 34. ενός µέτρου µεταλλικού καναλιού 40Χ αποσύνδεση αφαίρεση ενός κωδικοποιητή GSM 36. επανατοποθέτηση-επανασύνδεση ενός κωδικοποιητή GSM 37. τοποθέτηση συσκευή ασύρµατης σύνδεσης Η.Σ.Α. 38. ενός ανιχνευτή θερµοδιαφορικού 39. ενός ανιχνευτή φωτοηλεκτρικού 40. ενός µπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς 41. Αποξήλωση ΗΣΑ

13 13(17) Η τιµή µονάδος ανά τεµάχιο που θα προσφερθεί, δύναται να είναι διαφορετική για τα συστήµατα που είναι εγκαταστηµένα σε όλη την χερσαία επικράτεια καθώς και στα νησιά Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, από αυτή που θα προσφερθεί για τα συστήµατα που είναι εγκαταστηµένα στην υπόλοιπη νησιωτική επικράτεια. Οι δαπάνες για την µετακίνηση και διαµονή των τεχνικών της συντηρήτριας εταιρείας, οπουδήποτε και αν αυτοί µεταβαίνουν για την εκτέλεση των παντός είδους εργασιών έκτακτης συντήρησης, θα βαρύνουν αποκλειστικά την συντηρήτρια εταιρεία Τιµοκατάλογος Μετακινήσεων ΗΣΑ & ΣΣ - Πυρανιχνεύσεων - CCTV Στις περιπτώσεις µεταστεγάσεων επιχειρησιακών µονάδων του ΕΛΤΑ, θα απαιτείται η µετακίνηση ενός ολόκληρου συστήµατος ( ΗΣΑ & ΣΣ, Πυρανίχνευσης ή CCTV), από τον παλαιό χώρο λειτουργίας του στον νέο. Η κοστολόγηση της απεγκατάστασης, της µεταφοράς, της επανεγκατάστασης, του επαναπρογραµµατισµού και της παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, ενός ολόκληρου ΗΣΑ & ΣΣ, Πυρανίχνευσης ή CCTV, από ένα χώρο σε άλλον εντός της ίδια πόλης, θα γίνεται ως εξής: Θα προσφερθεί τιµή µονάδος κατ αποκοπή για συστήµατα που είναι εγκαταστηµένα σε όλη την χερσαία επικράτεια καθώς και στα νησιά Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα και τιµή µονάδος κατ αποκοπή για συστήµατα που είναι εγκαταστηµένα στην υπόλοιπη νησιωτική επικράτεια. Οι παραπάνω τιµές, περιλαµβάνουν κάθε εργασία και υλικό (καλώδια, παρεµβύσµατα, πλαστικά κανάλια κλπ.) που θα απαιτηθούν, ανεξαρτήτως µεγέθους του συστήµατος που µετακινείται, για παράδοση του συστήµατος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΣΑ & ΣΣ Στις οικονοµικές προσφορές, θα προσφέρεται το ενιαίο ετήσιο τέλος συντήρησης ανά σύστηµα, σύµφωνα µε την παραγρ. 2, ανεξαρτήτως αριθµού ζωνών, για τα συστήµατα που είναι εγκατεστηµένα σε όλη την χερσαία επικράτεια καθώς και στα νησιά Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα. Για τα συστήµατα που είναι εγκατεστηµένα στην υπόλοιπη νησιωτική επικράτεια, το ετήσιο τέλος συντήρησης, σύµφωνα µε την παραγρ. 2, θα προσφερθεί επίσης µε ενιαία τιµή για όλα τα συστήµατα, ανεξαρτήτως µεγέθους και τόπου. Από τον επισυναπτόµενο στην παρούσα σχετικό πίνακα, θα πληροφορηθούν οι υποψήφιες συντηρήτριες εταιρίες, τον αριθµό των προς συντήρηση ΗΣΑ & ΣΣ, συνολικά ανά Περιφερειακή ιεύθυνση. ιευκρινίζεται ότι για την σύνδεση των ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ µε το ΚΛ & ΕΣ και για την επιτήρησή τους από αυτό, δεν θα προσφερθεί ξεχωριστό τέλος, οπότε οι υποψήφιες

14 14(17) συντηρήτριες εταιρίες θα πρέπει να ενσωµατώσουν αυτό το τέλος, στο προσφερόµενο, για κάθε σύστηµα, τέλος συντήρησης. Συνοψίζοντας: Αν Α1 αριθµός ΗΣΑ & ΣΣ χερσαίας επικράτειας Α2 αριθµός ΗΣΑ & ΣΣ νησιωτικής επικράτειας Τ1 ετήσιο τέλος ΗΣΑ & ΣΣ χερσαίας επικράτειας Τ2 ετήσιο τέλος ΗΣΑ & ΣΣ νησιωτικής επικράτειας, Συνολικό ετήσιο τέλος ΗΣΑ & ΣΣ, Σ 1 = Α1* Τ1+ Α2*Τ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Θα προσφέρεται ενιαίο ετήσιο τέλος συντήρησης ανά σύστηµα, σύµφωνα µε την παραγρ. 2, ανεξαρτήτως αριθµού ζωνών, για τα συστήµατα που είναι εγκατεστηµένα σε όλη την επικράτεια. Από τον επισυναπτόµενο στην παρούσα σχετικό πίνακα,, θα πληροφορηθούν οι υποψήφιες συντηρήτριες εταιρίες, τον αριθµό των προς συντήρηση Συστηµάτων Πυρανίχνευσης, συνολικά ανά Περιφερειακή ιεύθυνση. Συνοψίζοντας: Αν Β ο αριθµός των συστηµάτων πυρανίχνευσης ανά την επικράτεια Τ3 το ετήσιο τέλος συντήρησης εκάστου Συνολικό ετήσιο τέλος Συστηµάτων Πυρανίχνευσης, Σ 2 =Β*Τ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (CCTV) Θα προσφέρεται ενιαίο ετήσιο τέλος συντήρησης ανά σύστηµα, σύµφωνα µε την παραγρ. 3, ανεξαρτήτως αριθµού εικονοληπτών, για τα συστήµατα που είναι εγκατεστηµένα σε όλη την επικράτεια. Από τον επισυναπτόµενο στην παρούσα σχετικό πίνακα,, θα πληροφορηθούν οι υποψήφιες συντηρήτριες εταιρίες, τον αριθµό των προς συντήρηση Συστηµάτων CCTV, συνολικά ανά Περιφερειακή ιεύθυνση. Συνοψίζοντας: Αν Γ ο αριθµός των συστηµάτων CCTV, ανά την επικράτεια Τ4 το ετήσιο τέλος συντήρησης εκάστου Συνολικό ετήσιο τέλος συντήρησης Συστηµάτων CCTV, Σ 3 =Γ*Τ4 ηλαδή: Συνολικό κόστος ετήσιας τακτικής συντήρησης συστηµάτων ασφαλείας ΕΛΤΑ Σ ολικό = Σ 1 + Σ 2 +Σ 3

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΞ46ΣΙ-7ΝΡ ΑΔΑΜ: 14PROC001937061 Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης

Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Περιουσίας Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης Τίτλος Έργου Προϋπολογισµός Υπηρεσίας Συντήρηση λειτουργία Η/ εγκαταστάσεων και συντήρηση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου των Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» Σελίδα από 35 . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3.. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ VTMIS...3.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο33/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο33/2013 1 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο33/2013 Για την αναβάθµιση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΩΝΟ2Ν-ΨΒ1 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α Α:ΩΝΟ2Ν-ΨΒ1 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. πρωτ. οικ. 47197 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25 Σελίδα 1 από 49 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 13/14 για την παροχή υπηρεσιών «ικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα