ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το νέο αναθεωρημένο κείμενο της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών που υιοθε τήθηκε από την εικοστή ένατη Σύνοδο της Διάσκεψης του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O.) το Νοέμβριο του 1997, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: 12 Οκτωβρίου 2006

2 2364 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2365

4 2366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) * *

5 ΦΕΚ 215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2367

6 2368 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2369

8 2370 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2371

10 2372 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2373

12 2374 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

13 ΦΕΚ 215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2375

14 2376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2377

16 2378 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2379

18 2380 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2381

20 2382 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

21 ΦΕΚ 215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2383

22 2384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2385

24 2386 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2387

26 2388 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2389

28 2390 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

29 ΦΕΚ 215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2391

30 2392 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Νο.Φ09318/498 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Νέο αναθεωρημένο κείμενο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΡΘΡΟ Ι Σκοπός και ευθύνη ΑΡΘΡΟ II Χρήση όρων ΑΡΘΡΟ III Σχέση με άλλες διεθνείς συμφωνίες ΑΡΘΡΟ IV Γενικές διατάξεις σχετικά με τις οργανωτικές ρυθμίσεις για την εθνική προστασία των φυτών ΑΡΘΡΟ V Φυτοϋγειονομική πιστοποίηση ΑΡΘΡΟ VI Ρυθμιζόμενοι επιβλαβείς οργανισμοί ΑΡΘΡΟ VII Απαιτήσεις σχετικά με τις εισαγωγές ΑΡΘΡΟ VIII Διεθνής συνεργασία ΑΡΘΡΟ IX Περιφερειακοί οργανισμοί προστασίας φυτών ΑΡΘΡΟ Χ Προδιαγραφές ΑΡΘΡΟ ΧΙ Επιτροπή Φυτοϋγειονομικών Μέτρων ΑΡΘΡΟ XII Γραμματεία ΑΡΘΡΟ XIII Επίλυση διαφορών ΑΡΘΡΟ XIV Αντικατάσταση προηγούμενων συμφωνιών ΑΡΘΡΟ XV Εδαφική εφαρμογή ΑΡΘΡΟ XVI Συμπληρωματικές συμφωνίες ΑΡΘΡΟ XVII Επικύρωση και προσχώρηση ΑΡΘΡΟ XVIII Μη συμβαλλόμενα μέρη ΑΡΘΡΟ XIX Γλώσσες ΑΡΘΡΟ XX Τεχνική αρωγή ΑΡΘΡΟ XXI Τροποποίηση ΑΡΘΡΟ XXII Θέση σε ισχύ ΑΡΘΡΟ XXIII Καταγγελία Παραρτήματα Υποδείγματα Φυτοϋγειονομικών Πιστοποιητικών

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2393 ΝΕΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα συμβαλλόμενα μέρη, αναγνωρίζοντας την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για τον έλεγχο των οργανισμών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και για την πρόληψη της διεθνούς διάδοσής τους, ιδίως την εισαγωγή τους σε υπό κίνδυνο περιοχές, αναγνωρίζοντας ότι τα φυτοϋγειονομικά μέτρα πρέ πει να είναι τεχνικώς δικαιολογημένα, διαφανή και δεν πρέπει γα εφαρμόζονται με τρόπο που να αποτελεί είτε μέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διάκρισης είτε συ γκαλυμμένου περιορισμού, ιδίως στο διεθνές εμπόριο, επιθυμώντας να εξασφαλίσουν το στενό συντονισμό των σχετικών μέτρων, επιθυμώντας να παρέχουν ένα πλαίσιο για την ανά πτυξη και την εφαρμογή εναρμονισμένων φυτοϋγειο νομικών μέτρων και την εκπόνηση σχετικών διεθνών προδιαγραφών, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνώς εγκεκριμένες αρ χές που διέπουν την προστασία της υγείας των φυτών, των ανθρώπων και των ζώων και του περιβάλλοντος, και σημειώνοντας τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί ως αποτέλεσμα των Πολυμερών Εμπορικών Διαπραγματεύ σεων του Γύρου της Ουρουγουάης, συμπεριλαμβανο μένης της Συμφωνίας για την Εφαρμογή Υγειονομικών και Φυτοϋγειονομικών Μέτρων, συμφώνησαν ως εξής: ΑΡΘΡΟ Ι Σκοπός και ευθύνη 1. Με σκοπό την εξασφάλιση κοινής και αποτελεσμα τικής δράσης για την πρόληψη της διάδοσης και εισα γωγής οργανισμών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα, και την προώθηση των κατάλληλων μέτρων για τον έλεγχο αυτών, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υιοθετήσουν τα νο μοθετικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα που προσδιορί ζονται στην παρούσα Σύμβαση και σε συμπληρωματικές συμφωνίες βάσει του Άρθρου XVI. 2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα αναλαμβάνει την ευθύνη, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει βάσει άλλων διεθνών συμφωνιών, της εκπλή ρωσης εντός των εδαφών του όλων των απαιτήσεων της παρούσας Σύμβασης. 3. Η κατανομή ευθυνών για την εκπλήρωση των απαι τήσεων της παρούσας Σύμβασης μεταξύ των οργανι σμών μελών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και των κρατών μελών τους που είναι συμβαλ λόμενα μέρη θα γίνει σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρ μοδιότητές τους. 4. Όπου αρμόζει, οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης μπορεί να θεωρηθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι εκτείνονται, εκτός από τα φυτά και τα φυτικά προϊό ντα, σε αποθηκευτικούς χώρους, συσκευασία, μεταφορά, εμπορευματοκιβώτια, χώμα ή άλλο οργανισμό, αντικεί μενο ή υλικό που μπορεί να περιέχει ή να μεταδώσει επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς, ιδίως όταν εμπλέ κεται διεθνής μεταφορά. ΑΡΘΡΟ II Χρήση όρων 1. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, οι ακό λουθοι όροι θα έχουν τις αντίστοιχες έννοιες: «Περιοχή χαμηλής επικράτησης επιβλαβών οργανι σμών» περιοχή, ανεξάρτητα αν αφορά ολόκληρη τη χώρα, τμήμα χώρας, ή το σύνολο ή τμήματα περισσό τερων της μίας χωρών, όπως προσδιορίζεται από τις αρμόδιες αρχές, στην οποία εμφανίζεται ένας συγκε κριμένος επιβλαβής οργανισμός σε χαμηλά επίπεδα και η οποία επιδέχεται αποτελεσματικά μέτρα επίβλεψης, ελέγχου ή εκρίζωσης. «Επιτροπή» η Επιτροπή Φυτοϋγειονομικών Μέτρων που ιδρύεται βάσει του Άρθρου XI. «Υπό κίνδυνο περιοχή» περιοχή όπου οι οικολογι κοί παράγοντες ευνοούν την εγκατάσταση επιβλαβούς οργανισμού η παρουσία του οποίου στην περιοχή θα επιφέρει οικονομικώς σημαντική ζημία. «Εγκατάσταση» διαιώνιση, στο προβλεπόμενο μέλ λον, επιβλαβούς οργανισμού σε μία περιοχή μετά την είσοδό του. «Εναρμονισμένα φυτοϋγειονομικά μέτρα» φυτοϋγειο νομικά μέτρα που θεσπίζουν τα συμβαλλόμενα μέρη βάσει διεθνών προδιαγραφών. «Διεθνείς προδιαγραφές» διεθνείς προδιαγραφές που θεσπίζονται σύμφωνα με το Άρθρο Χ, παράγραφοι 1 και 2. «Εισαγωγή» είσοδος επιβλαβούς οργανισμού η οποία καταλήγει στην εγκατάστασή του. «Επιβλαβής οργανισμός» κάθε είδος, στέλεχος ή βιό τυπος φυτικού, ζωικού ή παθογόνου παράγοντα που είναι επιβλαβής για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα. «Ανάλυση κινδύνου επιβλαβούς οργανισμού» η διαδι κασία αξιολόγησης των βιολογικών ή άλλων επιστημο νικών και οικονομικών ενδείξεων για να προσδιοριστεί αν ένας επιβλαβής οργανισμός πρέπει να ρυθμιστεί και την ένταση των φυτοϋγειονομικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά αυτού. «Φυτοϋγειονομικό μέτρο» κάθε νομοθεσία, κανονι σμός ή επίσημη διαδικασία που αποσκοπεί στην πρό ληψη της εισαγωγής και/ή διάδοσης των επιβλαβών οργανισμών. «Φυτικά προϊόντα» μη κατασκευασμένο υλικό φυτι κής προέλευσης (συμπεριλαμβανομένων των κόκκων) και κατασκευασμένα προϊόντα τα οποία, εκ φύσεως ή εξ επεξεργασίας, μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο εισαγωγής και διάδοσης επιβλαβών οργανισμών. «Φυτά» ζωντανά φυτά και τμήματα αυτών, συμπε ριλαμβανομένων των σπόρων και των σπερμοπλασμά των. «Απομονωμένος επιβλαβής οργανισμός» επιβλαβής οργανισμός με ενδεχόμενη οικονομική σημασία για την περιοχή η οποία κινδυνεύει από αυτόν και στην οποία δεν είναι ακόμη παρών, ή είναι παρών αλλά δεν έχει εξαπλωθεί ευρέως και βρίσκεται υπό αποτελεσματικό επίσημο έλεγχο. «Περιφερειακές προδιαγραφές» προδιαγραφές που θεσπίζει ένας περιφερειακός οργανισμός προστασίας φυτών για την καθοδήγηση των μελών του εν λόγω οργανισμού. «Ρυθμιζόμενο είδος» οποιοδήποτε φυτό, φυτικό προϊόν, αποθηκευτικός χώρος, συσκευασία, μεταφο ρά, εμπορευματοκιβώτιο, χώμα και άλλος οργανισμός,

32 2394 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) αντικείμενο ή υλικό που μπορεί να περιέχει ή να μετα δώσει επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς, το οποίο θεωρείται ότι απαιτεί φυτοϋγειονομικά μέτρα, ιδίως όταν εμπλέκεται διεθνής μεταφορά. «Ρυθμιζόμενος μη απομονωμένος επιβλαβής οργα νισμός» μη απομονωμένος επιβλαβής οργανισμός η παρουσία του οποίου σε φυτά προς φύτευση επηρεάζει την προτεινόμενη χρήση των φυτών αυτών με οικονο μικώς μη αποδεκτή επίπτωση, ο οποίος ως εκ τούτου ρυθμίζεται εντός του εδάφους του συμβαλλόμενου μέ ρους που κάνει την εισαγωγή. «Ρυθμιζόμενος επιβλαβής οργανισμός» απομονωμέ νος επιβλαβής οργανισμός ή ρυθμιζόμενος μη απομο νωμένος επιβλαβής οργανισμός. «Γραμματέας» ο Γραμματέας της Επιτροπής που διορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο XII. «Τεχνικώς δικαιολογημένο» δικαιολογημένο βάσει συμπερασμάτων τα οποία εξήχθησαν χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ανάλυση κινδύνων επιβλαβών οργανι σμών ή, όπου ισχύει, άλλη συγκρίσιμη εξέταση και αξιο λόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών πληροφοριών. 2. Οι ορισμοί που παρατίθενται στο παρόν Άρθρο, οι οποίοι περιορίζονται στην εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, δεν θεωρείται ότι επηρεάζουν τους ορισμούς που θεσπίστηκαν βάσει εγχώριων νόμων ή κανονισμών των συμβαλλόμενων μερών. ΑΡΘΡΟ III Σχέση με άλλες διεθνείς συμφωνίες Κανένα σημείο της παρούσας Σύμβασης δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών βάσει σχετικών συμφωνιών. ΑΡΘΡΟ IV Γενικές διατάξεις σχετικά με τις οργανωτικές ρυθμίσεις για την εθνική προστασία των φυτών 1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα φροντίσει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, για την ίδρυση επίσημου εθνικού οργανισμού προστασίας φυτών, ο οποίος θα έχει τις βασικές ευθύνες που ορίζονται στο παρόν Άρθρο. 2. Οι υποχρεώσεις του επίσημου εθνικού οργανισμού προστασίας φυτών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες: (α) έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν τους φυτοϋ γειονομικούς κανονισμούς του συμβαλλόμενου μέρους που κάνει την εισαγωγή για αποστολές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων ρυθμιζόμενων ειδών, (β) επίβλεψη των αναπτυσσόμενων φυτών, τόσο στις περιοχές υπό καλλιέργεια (μεταξύ άλλων σε αγρούς, φυτείες, φυτώρια, κήπους, θερμοκήπια και εργαστήρια), όσο και την άγρια χλωρίδα, και των φυτών και φυτικών προϊόντων που είναι σε αποθήκευση ή υπό μεταφορά, ιδίως με σκοπό την καταγραφή της εμφάνισης, του ξεσπάσματος και της διάδοσης επιβλαβών οργανισμών, και τον έλεγχο των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής που αναφέρεται στο Άρθρο VΙΙΙ παράγραφος 1 (α), (γ) επιθεώρηση αποστολών φυτών και φυτικών προϊ όντων σε διεθνή κυκλοφορία και, όπου αρμόζει, επι θεώρηση άλλων ρυθμιζόμενων ειδών, ιδίως με σκοπό την πρόληψη της εισαγωγής και/ή διάδοσης επιβλαβών οργανισμών, (δ) αποπαρασίτωση ή απολύμανση αποστολών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων ρυθμιζόμενων ειδών σε διεθνή κυκλοφορία, ώστε να πληρούνται οι φυτοϋγειο νομικές προδιαγραφές, (ε) προστασία υπό κίνδυνο περιοχών και τον προσ διορισμό, τη διατήρηση και εποπτεία περιοχών άνευ επιβλαβών οργανισμών και περιοχών χαμηλής επικρά τησης επιβλαβών οργανισμών, (στ) διενέργεια αναλύσεων κινδύνου επιβλαβών ορ γανισμών, (ζ) εξασφάλιση, μέσω κατάλληλων διαδικασιών, ότι η φυτοϋγειονομική ασφάλεια αποστολών μετά την πιστο ποίηση σε σχέση με τη σύνθεση, την υποκατάσταση και την επαναπαρασίτωση διατηρείται πριν την εξαγωγή, και (η) εκπαίδευση και εξέλιξη προσωπικού. 3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα φροντίσει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, για τα εξής: (α) διανομή πληροφοριών εντός του εδάφους του συμβαλλόμενου μέρους σχετικά με τους ρυθμιζόμε νους επιβλαβείς οργανισμούς και τα μέσα πρόληψης και ελέγχου αυτών, (β) μελέτη και έρευνα στον τομέα της προστασίας των φυτών, (γ) έκδοση φυτοϋγειονομικών κανονισμών, και (δ) εκτέλεση άλλων λειτουργιών που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. 4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα υποβάλει περιγραφή του επίσημου εθνικού οργανισμού προστασίας φυτών του και των μεταβολών, του οργανισμού αυτού στο Γραμματέα. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα παρέχει περιγραφή των οργανωτικών ρυθμίσεών του για την προστασία των φυτών σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος, αν του ζητηθεί. ΑΡΘΡΟ V Φυτοϋγειονομική πιστοποίηση 1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα φροντίσει για την φυτοϋγειονομική πιστοποίηση, με σκοπό να διασφαλίσει ότι τα εξαγόμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα ρυθ μιζόμενα είδη και οι αποστολές αυτών συμμορφώνονται με τη δήλωση πιστοποίησης που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 (β) του παρόντος Άρθρου. 2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα φροντίσει για την έκδοση φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: (α) Η επιθεώρηση και άλλες σχετικές δραστηριό τητες που οδηγούν στην έκδοση φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών θα εκτελούνται μόνο με την εξουσιο δότηση του επίσημου εθνικού οργανισμού προστασίας φυτών. Η έκδοση φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών θα γίνεται από δημόσιους υπαλλήλους που διαθέ τουν τεχνικά προσόντα και έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον επίσημο εθνικό οργανισμό προστασίας φυτών για να ενεργούν εκ μέρους του και υπό τον έλεγχό του και θα διατίθενται στους εν λόγω υπαλλήλους οι γνώσεις και πληροφορίες ώστε οι αρχές των συμ βαλλόμενων μερών εισαγωγής να αποδέχονται τα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά με εμπιστοσύνη ως αξιόπιστα έγγραφα. (β) Τα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά, ή τα ηλεκτρο νικά ισοδύναμά τους όταν είναι αποδεκτά από το συμ βαλλόμενο μέρος εισαγωγής, θα διατυπώνονται βάσει των υποδειγμάτων που περιέχει το Παράρτημα της πα ρούσας Σύμβασης. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να

33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2395 συμπληρώνονται και να εκδίδονται λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές. (γ) Οι μη πιστοποιημένες μεταβολές ή διαγραφές θα ακυρώνουν τα πιστοποιητικά. 3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υπο χρέωση να μην απαιτεί όπως οι αποστολές φυτών ή φυτικών προϊόντων ή άλλων ρυθμιζόμενων ειδών που εισάγονται στα εδάφη του συνοδεύονται από φυτοϋ γειονομικά πιστοποιητικά που δεν είναι συμβατά με τα υποδείγματα που παρατίθενται στο Παράρτημα της πα ρούσας Σύμβασης. Οι τυχόν απαιτήσεις για πρόσθετες δηλώσεις θα περιορίζονται σε αυτές που είναι τεχνικώς δικαιολογημένες. ΑΡΘΡΟ VI Ρυθμιζόμενοι επιβλαβείς οργανισμοί 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να απαιτήσουν φυ τοϋγειονομικά μέτρα για απομονωμένους επιβλαβείς οργανισμούς και ρυθμιζόμενους μη απομονωμένους επιβλαβείς οργανισμούς, με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά: (α) δεν θα είναι αυστηρότερα από τα μέτρα που ισχύουν για τους ίδιους επιβλαβείς οργανισμούς, αν υπήρχαν στο έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής, και (β) θα περιορίζονται στα απαραίτητα για την προστα σία της υγείας φυτών και/ή τη διαφύλαξη της προτεινό μενης χρήσης και μπορούν να δικαιολογηθούν τεχνικώς από το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος. 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα απαιτούν φυτοϋ γειονομικά μέτρα για μη ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς. ΑΡΘΡΟ VII Απαιτήσεις σχετικά με τις εισαγωγές 1. Με σκοπό να προληφθεί η εισαγωγή και/ή διάδοση ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών στα εδάφη τους, τα συμβαλλόμενα μέρη θα έχουν κυρίαρχη εξουσία να ρυθμίζουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες, την είσοδο φυτών και φυτικών προϊόντων και άλλων ρυθμιζόμενων ειδών και, για το σκοπό αυτό, μπορούν: α) να θεσπίσουν και να υιοθετήσουν φυτοϋγειονο μικά μέτρα σχετικά με την εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων ρυθμιζόμενων ειδών, συμπερι λαμβανομένης, για παράδειγμα, της επιθεώρησης, της απαγόρευσης εισαγωγής, και της επεξεργασίας, β) να αρνηθούν την είσοδο ή να παρακρατήσουν, ή να απαιτήσουν επεξεργασία, καταστροφή ή απομάκρυν ση από το έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων ρυθμιζόμενων ειδών ή αποστολών αυτών οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τα φυτοϋγειονομικά μέτρα που θεσπίστηκαν ή υιοθε τήθηκαν βάσει της υποπαραγράφου (α), γ) να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν την κίνηση ρυθ μιζόμενων επιβλαβών οργανισμών στα εδάφη τους, δ) να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν την κίνηση φορέων βιολογικού ελέγχου και άλλων οργανισμών φυτοϋγειονομικού ενδιαφέροντος που υποτίθεται ότι είναι επωφελείς στα εδάφη τους. 2. Για να ελαχιστοποιηθεί η παρέμβαση στο διεθνές εμπόριο, κάθε συμβαλλόμενο μέρος, κατά την άσκηση της εξουσίας του βάσει της παραγράφου 1 του παρό ντος Άρθρου, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενεργεί σύμφωνα με τα εξής: (α) Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα λάβουν, βάσει της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας τους, κανένα από τα μέ τρα που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, εκτός αν τα μέτρα αυτά καθίστανται απαραί τητα για φυτοϋγειονομικούς λόγους και είναι τεχνικώς δικαιολογημένα. (β) Τα συμβαλλόμενα μέρη, αμέσως μετά την υιοθέ τηση, θα δημοσιοποιήσουν και θα γνωστοποιήσουν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις, περιορισμούς και απαγο ρεύσεις σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος ή μέρη τα οποία πιστεύουν ότι ενδέχεται να επηρεαστούν άμεσα από τα μέτρα αυτά. (γ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα διαθέσουν, μετά από αίτημα, σε οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος το σκε πτικό για την υιοθέτηση φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων, περιορισμών και απαγορεύσεων. (δ) Αν ένα συμβαλλόμενο μέρος απαιτήσει όπως οι αποστολές συγκεκριμένων φυτών ή φυτικών προϊόντων εισάγονται μόνο μέσω συγκεκριμένων σημείων εισόδου, τα εν λόγω σημεία θα επιλεγούν με τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται το διεθνές εμπόριο άνευ λόγου. Το συμβαλλόμενο μέρος θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των εν λόγω σημείων εισόδου και θα τον αποστείλει στο Γραμματέα, σε περιφερειακό οργανισμό προστασίας φυτών του οποίου το συμβαλλόμενο μέρος είναι μέλος, σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία το συμβαλ λόμενο μέρος πιστεύει ότι επηρεάζονται άμεσα, και σε άλλα συμβαλλόμενα μέρη μετά από αίτηση. Οι εν λόγω περιορισμοί στα σημεία εισόδου δεν θα γίνονται παρά μόνο αν τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα ρυθμιζό μενα είδη πρέπει να συνοδεύονται από φυτοϋγειονο μικά πιστοποιητικά ή να υποβάλλονται σε επιθεώρηση ή επεξεργασία. (ε) Η τυχόν επιθεώρηση ή άλλη φυτοϋγειονομική δια δικασία που απαιτείται από τον οργανισμό προστασίας φυτών ενός συμβαλλόμενου μέρους για μία αποστολή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων ρυθμιζόμενων ειδών που προσφέρονται για εισαγωγή θα γίνεται το ταχύτερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη τη φθαρτότητά τους. (στ) Τα συμβαλλόμενα μέρη εισαγωγής θα ενημερώ νουν το ταχύτερο δυνατόν το συμβαλλόμενο μέρος εξα γωγής ή, όπου αρμόζει, το συμβαλλόμενο μέρος επανε ξαγωγής, για σημαντικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την φυτοϋγειονομική πιστοποίηση. Το συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής ή, όπου αρμόζει, το συμβαλλόμενο μέ ρος επανεξαγωγής, θα πρέπει να ερευνήσει και, μετά από αίτηση, να αναφέρει το αποτέλεσμα της έρευνάς τους στο συμβαλλόμενο μέρος εισαγωγής. (ζ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα λαμβάνουν μόνο τα φυτοϋγειονομικά μέτρα που είναι τεχνικώς δικαιολογη μένα, συμβατά με τον εμπλεκόμενο κίνδυνο επιβλαβών οργανισμών και αντιπροσωπεύουν τα λιγότερο περιορι στικά διαθέσιμα μέτρα, τα οποία θα οδηγούν στα ελά χιστα δυνατά εμπόδια για τη διεθνή κίνηση ανθρώπων, εμπορευμάτων και μεταφορών. (η) Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς αλλάζουν οι συνθή κες και καθώς διατίθενται νέα γεγονότα, θα διασφαλί ζουν ότι τα φυτοϋγειονομικά μέτρα θα μεταβάλλονται ή θα ακυρώνονται έγκαιρα αν θεωρηθούν άσκοπα. (θ) Τα συμβαλλόμενα μέρη, στο μέτρο των δυνατο τήτων τους, θα θεσπίσουν και θα ενημερώνουν κατα λόγους ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών, χρησιμο ποιώντας τις επιστημονικές ονομασίες, και θα διαθέτουν

34 2396 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) τους καταλόγους αυτούς στο Γραμματέα, στους περιφε ρειακούς οργανισμούς προστασίας φυτών των οποίων είναι μέλη, και στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη μετά από αίτηση. (ι) Τα συμβαλλόμενα μέρη, στο μέτρο των δυνατοτή των τους, θα πραγματοποιούν εποπτεία για επιβλαβείς οργανισμούς και θα αναπτύσσουν και θα διατηρούν επαρκείς πληροφορίες για την κατάσταση των επιβλα βών οργανισμών ώστε να στηρίξουν την κατηγοριο ποίηση των επιβλαβών οργανισμών, καθώς και για την ανάπτυξη των κατάλληλων φυτοϋγειονομικών μέτρων. Οι πληροφορίες αυτές θα διατίθενται στα συμβαλλό μενα μέρη μετά από αίτηση. 3. Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να εφαρμόσει τα μέτρα που ορίζονται στο παρόν Άρθρο σε επιβλαβείς οργανισμούς που δεν μπορούν να εγκατασταθούν στα εδάφη τους αλλά, αν εισέρχονταν, θα προκαλούσαν οικονομική ζημία. Τα μέτρα που λαμβάνονται κατά των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών πρέπει να είναι τεχνι κώς δικαιολογημένα. 4. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να εφαρμόζουν τα μέτρα που ορίζονται στο παρόν Άρθρο σε αποστο λές σε διαμετακόμιση μέσω των εδαφών τους μόνο όταν τα μέτρα αυτά είναι τεχνικώς δικαιολογημένα και απαραίτητα για να προληφθεί η είσοδος και/ή διάδοση επιβλαβών οργανισμών. 5. Κανένα σημείο του παρόντος Άρθρου δεν εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη εισαγωγής να κάνουν ειδική πρόβλεψη, υπό τον όρο επαρκών εγγυήσεων, για την εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων ρυθμιζό μενων ειδών και επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης ή άλλη συγκεκριμένη χρήση. 6. Κανένα σημείο του παρόντος Άρθρου δεν εμποδί ζει ένα συμβαλλόμενο μέρος να κάνει τις κατάλληλες επείγουσες ενέργειες αν επισημανθεί επιβλαβής οργα νισμός που αποτελεί ενδεχόμενη απειλή για τα εδάφη του ή να αναφέρει την επισήμανση αυτή. Οι εν λόγω ενέργειες θα αξιολογούνται το ταχύτερο δυνατόν για να εξασφαλιστεί ότι δικαιολογείται η συνέχισή τους. Οι ενέργειες που έγιναν θα αναφέρονται αμέσως στα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη, στο Γραμματέα και στον περιφερειακό οργανισμό προστασίας φυτών του οποίου το συμβαλλόμενο μέρος είναι μέλος. ΑΡΘΡΟ VIII Διεθνής συνεργασία 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργάζονται μεταξύ τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό για να επιτύχουν τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, και συγκεκριμένα: (α) θα συνεργάζονται στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς, ιδίως στην αναφορά της εμφάνισης, του ξεσπάσματος ή της διάδοσης επιβλαβών οργανισμών που μπορεί να απο τελούν άμεσο ή ενδεχόμενο κίνδυνο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα θεσπίσει η Επιτροπή, (β) θα συμμετέχουν, στο μέτρο του δυνατού, σε ειδι κές εκστρατείες για την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι μπορεί να απειλήσουν σοβαρά την παραγωγή σοδειάς και απαιτούν διεθνή δράση για να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες, και (γ) θα συνεργάζονται, στο μέτρο του δυνατού, για την παροχή τεχνικών και βιολογικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την ανάλυση κινδύνων επιβλαβών οργανισμών. 2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ορίσει ένα σημείο επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ IX Περιφερειακοί οργανισμοί προστασίας φυτών 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέ ωση να συνεργάζονται μεταξύ τους για τη δημιουργία περιφερειακών οργανισμών προστασίας φυτών στις κατάλληλες περιοχές. 2. Οι περιφερειακοί οργανισμοί προστασίας φυτών θα λειτουργούν ως συντονιστικοί φορείς στις περιοχές που καλύπτουν, θα συμμετέχουν σε διάφορες δραστη ριότητες για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας Σύμβασης και, όπου αρμόζει, θα συλλέγουν και θα με ταδίδουν πληροφορίες. 3. Οι περιφερειακοί οργανισμοί προστασίας φυτών θα συνεργάζονται με το Γραμματέα για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας Σύμβασης και, όπου αρμόζει, θα συνεργάζονται με το Γραμματέα και την Επιτροπή για την ανάπτυξη διεθνών προδιαγραφών. 4. Ο Γραμματέας θα συγκαλεί τακτικές Τεχνικές Δια βουλεύσεις εκπροσώπων των περιφερειακών οργανι σμών προστασίας φυτών: (α) για την προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης σχετικών διεθνών προδιαγραφών για φυτοϋγειονομικά μέτρα, και (β) για την ενθάρρυνση της ενδοπεριφερειακής συ νεργασίας με σκοπό την προώθηση εναρμονισμένων φυτοϋγειονομικών μέτρων για τον έλεγχο των επιβλα βών οργανισμών και την πρόληψη της διάδοσης και/ή εισαγωγής τους. ΑΡΘΡΟ Χ Προδιαγραφές 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργα στούν για την ανάπτυξη διεθνών προδιαγραφών σύμφω να με τις διαδικασίες που θα υιοθετήσει η Επιτροπή. 2. Οι διεθνείς προδιαγραφές θα υιοθετούνται από την Επιτροπή. 3. Οι περιφερειακές προδιαγραφές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις αρχές της παρούσας Σύμβασης. Οι προδιαγραφές αυτές μπορούν να κατατίθενται στην Επιτροπή για μελέτη ως υποψήφιες για διεθνείς προδια γραφές φυτοϋγειονομικών μέτρων, αν είναι ευρύτερα εφαρμοστέες. 4. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, όπως αρμόζει, τις διεθνείς προδιαγραφές όταν εκτελούν δραστηριότητες σχετικές με την παρούσα Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ XI Επιτροπή Φυτοϋγειονομικών Μέτρων 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να δημιουργή σουν την Επιτροπή Φυτοϋγειονομικών Μέτρων εντός του πλαισίου του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO). 2. Καθήκον της Επιτροπής θα είναι να προωθεί την πλήρη εφαρμογή των στόχων της Σύμβασης και συ γκεκριμένα: (α) να εξετάζει την κατάσταση της προστασίας των φυτών παγκοσμίως και την ανάγκη δράσεων για τον

35 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2397 έλεγχο της διεθνούς διάδοσης επιβλαβών οργανισμών και της εισαγωγής τους σε υπό κίνδυνο περιοχές, (β) να θεσπίζει και τηρεί υπό εξέταση τις απαραίτητες θεσμικές ρυθμίσεις και διαδικασίες για την ανάπτυξη και υιοθέτηση διεθνών προδιαγραφών και να υιοθετεί διεθνείς προδιαγραφές, (γ) να θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες για την επί λυση διαφορών σύμφωνα με το Άρθρο ΧΙΙΙ, (δ) να ιδρύει επικουρικούς φορείς της Επιτροπής αν είναι απαραίτητοι για την κατάλληλη εκτέλεση των καθηκόντων της, (ε) να υιοθετεί κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση περιφερειακών οργανισμών προστα σίας φυτών, (στ) να θεσπίζει συνεργασία με άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς για ζητήματα που καλύπτει η παρούσα Σύμβαση, (ζ) να υιοθετεί τις απαραίτητες προτάσεις για την εφαρμογή της Σύμβασης, και (η) να εκτελεί άλλα καθήκοντα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των στόχων της παρούσας Σύμ βασης. 3. Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να γίνουν μέλη της Επιτροπής. 4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να εκπροσω πείται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής με έναν μόνο αντιπρόσωπο ο οποίος μπορεί να συνοδεύεται από αντικαταστάτη, και από ειδικούς και συμβούλους. Οι αντικαταστάτες, οι ειδικοί και οι σύμβουλοι μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής αλλά δεν μπορούν να ψηφίζουν, παρά μόνο στην περίπτωση αντικαταστάτη ο οποίος έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί να αντικαταστήσει τον αντιπρόσωπο. 5. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε προ σπάθεια να καταλήγουν σε συμφωνία για όλα τα ζητή ματα με κοινή συναίνεση. Αν εξαντληθούν όλες οι προ σπάθειες επίτευξης κοινής συναίνεσης και δεν υπάρξει συμφωνία, η απόφαση θα λαμβάνεται, ως έσχατη λύση, με πλειοψηφία δύο τρίτων των συμβαλλόμενων μερών που παρίστανται και ψηφίζουν. 6. Οργανισμός μέλος του FAO που είναι συμβαλλόμε νο μέρος και τα κράτη μέλη του εν λόγω οργανισμού μέλους που είναι συμβαλλόμενα μέρη θα ασκούν την ιδιότητα μέλους τους και θα εκπληρώνουν τις υποχρε ώσεις τους ως μέλη σύμφωνα, mutatis mutandis, με το Καταστατικό και τους Γενικούς Κανόνες του FAO. 7. Η Επιτροπή μπορεί να υιοθετεί και να τροποποιεί, ανάλογα με τις ανάγκες, τους Διαδικαστικούς Κανόνες της οι οποίοι θα είναι συμβατοί με την παρούσα Σύμ βαση ή με το Καταστατικό του FAO. 8. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα συγκαλεί ετήσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής. 9. Έκτακτες συνεδριάσεις της Επιτροπής θα συγκα λούνται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με αίτημα τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών. 10. Η Επιτροπή θα εκλέγει τον Πρόεδρό της και έως δύο Αντιπροέδρους, έκαστος των οποίων θα υπηρετεί για δύο χρόνια. ΑΡΘΡΟ XII Γραμματεία 1. Ο Γραμματέας της Επιτροπής θα διορίζεται από το Γενικό Διευθυντή του FAO. 2. Ο Γραμματέας θα συνεπικουρείται από το απαιτού μενο γραμματειακό προσωπικό. 3. Ο Γραμματέας θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμο γή των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Επιτροπής και την εκτέλεση άλλων καθηκόντων που ανατίθενται στο Γραμματέα από την παρούσα Σύμβαση και θα ανα φέρεται στην Επιτροπή. 4. Ο Γραμματέας θα χορηγεί: (α) τις διεθνείς προδιαγραφές σε όλα τα συμβαλλό μενα μέρη εντός εξήντα ημερών από την υιοθέτησή τους, (β) σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, καταλόγους ση μείων εισόδου βάσει του Άρθρου VII παράγραφος 2 (δ) που του απέστειλαν τα συμβαλλόμενα μέρη, (γ) καταλόγους ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών η είσοδος των οποίων απαγορεύεται ή αναφέρεται στο Άρθρο VII παράγραφος 2 (θ) σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και στους περιφερειακούς οργανισμούς προστα σίας φυτών, (δ) πληροφορίες που λαμβάνει από τα συμβαλλόμε να μέρη σχετικά με τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις, περιορισμούς και απαγορεύσεις που αναφέρονται στο Άρθρο VII παράγραφος 2 (β), και περιγραφές των επί σημων εθνικών οργανισμών προστασίας φυτών που αναφέρονται στο Άρθρο IV παράγραφος Ο Γραμματέας θα παρέχει μεταφράσεις στις επίση μες γλώσσες του FAO των εγγράφων για τις συνεδριά σεις της Επιτροπής και των διεθνών προδιαγραφών. 6. Ο Γραμματέας θα συνεργάζεται με περιφερειακούς οργανισμούς προστασίας φυτών για την επίτευξη των σκοπών της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ XIII Επίλυση διαφορών 1. Αν ανακύψει διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή τής παρούσας Σύμβασης, ή αν ένα συμβαλλό μενο μέρος θεωρεί ότι κάποια ενέργεια άλλου συμβαλ λόμενου μέρους συγκρούεται με τις υποχρεώσεις του τελευταίου βάσει των Άρθρων V και VII της παρούσας Σύμβασης, ιδίως σχετικά με τη βάση της απαγόρευσης ή του περιορισμού των εισαγωγών φυτών, φυτικών προϊ όντων ή άλλων ρυθμιζόμενων ειδών που προέρχονται από τα εδάφη του, τα εμπλεκόμενα συμβαλλόμενα μέρη θα κάνουν διαβουλεύσεις μεταξύ τους το ταχύτερο δυ νατόν με σκοπό να επιλυθεί η διαφορά. 2. Αν η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί με τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το ενδιαφερόμε νο συμβαλλόμενο μέρος ή μέρη μπορούν να ζητήσουν από το Γενικό Διευθυντή του FAO να διορίσει επιτροπή ειδικών για να εξετάσει το ζήτημα, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που μπορεί να θεσπίσει η Επιτροπή. 3. Η επιτροπή θα περιλαμβάνει αντιπροσώπους που θα ορίσει κάθε εμπλεκόμενο συμβαλλόμενο μέρος. Η επιτροπή θα εξετάσει το ζήτημα της διαφοράς, λαμ βάνοντας υπόψη όλα τα έγγραφα και άλλες μορφές αποδεικτικών στοιχείων που θα υποβάλλουν τα εμπλε κόμενα συμβαλλόμενα μέρη. Η επιτροπή θα συντάξει έκθεση για τις τεχνικές πτυχές της διαφοράς για να επιδιώξει την επίλυσή της. Η σύνταξη της έκθεσης και η έγκρισή της θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που θα θεσπίσει η Επιτροπή, και θα αποσταλεί από το Γενικό Διευθυντή στα εμπλεκό

36 2398 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μενα συμβαλλόμενα μέρη. Η έκθεση μπορεί επίσης να υποβληθεί, μετά από αίτηση του, στο αρμόδιο σώμα του διεθνούς οργανισμού που είναι υπεύθυνο για την επίλυση εμπορικών διαφορών. 4. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι εισηγή σεις της επιτροπής, αν και δεν είναι δεσμευτικές, θα αποτελέσουν τη βάση νέας εξέτασης του ζητήματος από το οποίο ανέκυψε η διαφορά μεταξύ των συμβαλ λόμενων μερών. 5. Τα εμπλεκόμενα συμβαλλόμενα μέρη θα μοιραστούν τις δαπάνες των ειδικών. 6. Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου είναι συμπλη ρωματικές και δεν αποκλίνουν από τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών που προβλέπουν άλλες διεθνείς συμφωνίες που ασχολούνται με εμπορικά ζητήματα. ΑΡΘΡΟ XIV Αντικατάσταση προηγούμενων συμφωνιών Η παρούσα Σύμβαση περατώνει και αντικαθιστά, με ταξύ των συμβαλλόμενων μερών, τη Διεθνή Σύμβαση σχετικά με τη λήψη μέτρων κατά της Phylloxera vastatrix από 3 Νοεμβρίου 1881, την πρόσθετη Σύμβαση που υπε γράφη στη Βέρνη στις 15 Απριλίου 1889 και τη Διεθνή Σύμβαση Προστασίας Φυτών που υπεγράφη στη Ρώμη στις 16 Απριλίου ΑΡΘΡΟ XV Εδαφική εφαρμογή 1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, κατά το χρό νο επικύρωσης ή προσχώρησης και ανά πάσα στιγμή εφεξής, να αποστείλει στο Γενικό Διευθυντή του FAO μία δήλωση ότι η παρούσα Σύμβαση θα εκτείνεται στο σύνολο ή σε οποιοδήποτε από τα εδάφη του για τις διεθνείς σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο, και η πα ρούσα Σύμβαση θα εφαρμόζεται σε όλα τα εδάφη που προσδιορίζονται στη δήλωση τριάντα ημέρες μετά την παραλαβή της δήλωσης από το Γενικό Διευθυντή. 2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που απέστειλε στο Γενικό Διευθυντή του FAO δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει περαιτέρω δήλωση που να μετα βάλει το πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης δήλωσης ή να παύει την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης σε σχέση με οποιοδήποτε έδαφος. Η εν λόγω μεταβολή ή παύση θα ισχύει τριάντα ημέρες μετά την παραλαβή της δήλωσης από το Γενικό Διευθυντή. 3. Ο Γενικός Διευθυντής του FAO θα ενημερώνει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη για τυχόν δηλώσεις που έλαβε βάσει του παρόντος Άρθρου. ΑΡΘΡΟ XVI Συμπληρωματικές συμφωνίες 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, για την αντιμε τώπιση ειδικών προβλημάτων προστασίας φυτών που μπορεί να χρειάζονται ειδική προσοχή ή δράση, να συ νάπτουν συμπληρωματικές συμφωνίες. Οι συμφωνίες αυτές μπορούν να ισχύουν για συγκεκριμένες περιοχές, συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς, συγκεκριμένα φυτά και φυτικά προϊόντα, συγκεκριμένες μεθόδους διεθνούς μεταφοράς φυτών και φυτικών προϊόντων, ή άλλως να συμπληρώνουν τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. 2. Οι τυχόν συμπληρωματικές συμφωνίες θα τίθενται σε ισχύ για κάθε ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος μετά την αποδοχή σύμφωνα με τις διατάξεις των εν λόγω συμπληρωματικών συμφωνιών. 3. Οι συμπληρωματικές συμφωνίες θα προάγουν το σκοπό της παρούσας Σύμβασης και θα συμμορφώνονται με τις αρχές και τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, καθώς και με τις αρχές διαφάνειας, μη διάκρισης και αποφυγής συγκαλυμμένων περιορισμών, ιδίως για το διεθνές εμπόριο. ΑΡΘΡΟ XVII Επικύρωση και προσχώρηση 1. Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή για υπογραφή από όλα τα κράτη έως την 1η Μαΐου 1952 και θα επικυ ρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Τα κείμενα επικύρωσης θα κατατίθενται στο Γενικό Διευθυντή του FAO ο οποίος θα γνωστοποιεί την ημερομηνία κατάθεσης σε κάθε υπογράφον κράτος. 2. Μόλις τεθεί σε ισχύ η παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με το Αρθρο XXII, θα ανοίξει για προσχώρηση από μη υπογράφοντα κράτη και οργανισμούς μέλη του FAO. Η προσχώρηση θα γίνεται με την κατάθεση κειμένου προσχώρησης στο Γενικό Διευθυντή του FAO ο οποίος θα ενημερώνει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. 3. Όταν ένας οργανισμός μέλος του FAO γίνει συμβαλ λόμενο μέρος της παρούσας Σύμβασης, ο οργανισμός μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου II παρά γραφος 7 του Καταστατικού του FAO, θα γνωστοποιεί κατά το χρόνο προσχώρησής του τις τυχόν μεταβολές ή διευκρινίσεις σχετικά με τη δήλωση αρμοδιότητάς του που υπεβλήθη σύμφωνα με το Άρθρο II παράγραφος 5 του Καταστατικού του FAO, ανάλογα με τις ανάγκες, εν όψει της αποδοχής της παρούσας Σύμβασης. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας Σύμβασης μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει από οργανισμό μέλος του FAO που είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας Σύμ βασης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποιος, μεταξύ του οργανισμού μέλους και των κρατών μελών του, είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση συγκεκριμένου ζητήματος που καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση. Ο οργανισμός μέλος θα παρέχει τις πληροφορίες αυτές εντός εύλογου χρόνου. ΑΡΘΡΟ XVIII Μη συμβαλλόμενα μέρη Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν οποιοδήποτε κράτος ή οργανισμό μέλος του FAO που δεν είναι μέρος της παρούσας Σύμβασης να αποδεχθεί την παρούσα Σύμβαση, και θα ενθαρρύνουν μη συμβαλλόμενα μέρη να εφαρμόσουν φυτοϋγειονομικά μέτρα που είναι σύμ φωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και με τις τυχόν διεθνείς προδιαγραφές που υιοθετήθηκαν βάσει αυτής. ΑΡΘΡΟ XIX Γλώσσες 1. Οι αυθεντικές γλώσσες της παρούσας Σύμβασης είναι όλες οι επίσημες γλώσσες του FAO. 2. Κανένα σημείο της παρούσας Σύμβασης δεν ερ μηνεύεται ότι απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να παρέχουν και να δημοσιεύουν έγγραφα ή να παρέχουν αντίγραφα αυτών σε γλώσσα διαφορετική από τη γλώσ σα (γλώσσες) του συμβαλλόμενου μέρους, με εξαίρεση την παράγραφο 3 κατωτέρω. 3. Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να συντάσσονται σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του FAO:

37 ΦΕΚ 215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2399 (α) πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το Άρ θρο IV παράγραφος 4, (β) εισαγωγικά σημειώματα που παρέχουν βιβλιογρα φικά στοιχεία για έγγραφα που αποστέλλονται σύμφω να με το Άρθρο VII παράγραφος 2 (β), (γ) πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το Άρ θρο VII παράγραφος 2 (β), (δ), (θ) και (ι), (δ) σημειώματα που παρέχουν βιβλιογραφικά στοιχεία και σύντομη περίληψη των σχετικών εγγράφων για πλη ροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το Άρθρο VIII παράγραφος 1 (α), (ε) αιτήσεις για πληροφορίες από σημεία επαφής κα θώς και απαντήσεις στις αιτήσεις αυτές, αλλά μη συμπε ριλαμβανομένων των τυχόν συνημμένων εγγράφων, (στ) κάθε έγγραφο που διατίθεται από συμβαλλόμενα μέρη για συνεδριάσεις της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ XX Τεχνική αρωγή Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προάγουν την παροχή τεχνικής αρωγής σε συμβαλλόμενα μέρη, ιδίως αυτά που είναι αναπτυσσόμενα συμβαλλόμενα μέρη, είτε διμερώς είτε μέσω των κατάλληλων διεθνών ορ γανισμών, με σκοπό να διευκολύνουν την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ XXI Τροποποίηση 1. Κάθε πρόταση από συμβαλλόμενο μέρος για την τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης θα αποστέλλεται στο Γενικό Διευθυντή του FAO. 2. Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης που λαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας του FAO από συμβαλλόμενο μέρος θα παρουσιάζεται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής για έγκριση και, αν η τροποποίηση αφορά σημαντικές τεχνικές αλλαγές ή επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις στα συμβαλλόμε να μέρη, θα μελετάται από συμβουλευτική επιτροπή ειδικών η οποία θα συγκαλείται από τον FAO πριν από την Επιτροπή. 3. Γνωστοποίηση για κάθε προτεινόμενη τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης, εκτός των τροποποιήσεων του Παραρτήματος, θα αποστέλλεται στα συμβαλλόμενα μέρη από το Γενικό Διευθυντή του FAO το αργότε ρο μαζί με την αποστολή της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Επιτροπής στην οποία θα συζητηθεί το ζήτημα. 4. Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης απαιτεί την έγκριση της Επιτροπής και θα τίθεται σε ισχύ τριάντα ημέρες μετά την αποδοχή από τα δύο τρίτα των συμβαλλόμενων μερών. Για το σκοπό του παρόντος Άρθρου, κείμενο που κατέθεσε οργανι σμός μέλος του FAO δεν θα υπολογίζεται ως πρόσθε το αυτών που κατέθεσαν τα κράτη μέλη του εν λόγω οργανισμού. 5. Οι τροποποιήσεις που αφορούν νέες υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, ωστόσο, θα τίθενται σε ισχύ για κάθε συμβαλλόμενο μέρος μόνο αν τις αποδεχθούν, τριάντα ημέρες μετά την αποδοχή αυτή. Τα κείμενα αποδοχής των τροποποιήσεων που αφορούν νέες υπο χρεώσεις θα κατατίθενται στο Γενικό Διευθυντή του FAO, ο οποίος θα ενημερώνει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη για την παραλαβή της αποδοχής και τη θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων. 6. Οι προτάσεις για τροποποιήσεις των υποδειγμάτων φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών που παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσας Σύμβασης θα αποστέλ λονται στο Γραμματέα και θα μελετώνται για έγκρι ση από την Επιτροπή. Οι εγκεκριμένες τροποποιήσεις των υποδειγμάτων φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών που παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσας Σύμ βασης θα τίθενται σε ισχύ ενενήντα ημέρες μετά τη γνωστοποίησή τους στα συμβαλλόμενα μέρη από το Γραμματέα. 7. Για περίοδο έως δώδεκα μηνών από τη θέση σε ισχύ τροποποίησης των υποδειγμάτων φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών που παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσας Σύμβασης, η προηγούμενη έκδοση των φυ τοϋγειονομικών πιστοποιητικών θα είναι νομικά έγκυρη για το σκοπό της παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ XXII Θέση σε ισχύ Μόλις επικυρωθεί η παρούσα Σύμβαση από τρία υπο γράφοντα κράτη, θα τεθεί σε ισχύ μεταξύ τους. Θα τεθεί σε ισχύ για κάθε κράτος ή οργανισμό μέλος του FAO που θα την επικυρώσει ή θα προσχωρήσει εφεξής από την ημερομηνία κατάθεσης του κειμένου επικύρωσης ή προσχώρησης. ΑΡΘΡΟ XXIII Καταγγελία 1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί ανά πάσα στιγμή να γνωστοποιήσει καταγγελία της παρούσας Σύμβασης με γνωστοποίηση που απευθύνεται στο Γενικό Διευ θυντή του FAO. Ο Γενικός Διευθυντής θα ενημερώσει αμέσως όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. 2. Η καταγγελία θα τεθεί σε ισχύ ένα έτος μετά την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης από το Γε νικό Διευθυντή του FAO.

38 2400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2401

40 2402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

41 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2403

42 2404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο δεύτερο Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο XXI παράγραφος 5 της Σύμβασης γίνονται σύμφωνα με τις συνταγματικές διαδικασίες. Άρθρο τρίτο Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμ βασης που κυρώνεται με την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου XXII αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2006 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2006 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

43

44 2406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4227 4228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4229 4230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 80037/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1017 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 88 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/1786 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότη τας Υπουργείου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 371 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 256202/5.9.2003 «Διάρ θρωση, αρμοδιότητες και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 241 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3392 4 Οκτωβρίου 2005 Κύρωση της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3405 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 14 Νοεμβρίου 2006 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3506 Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερ νήσεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 7 Φεβρουαρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 325890 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 125916/11.2.2004 (Β 364) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 3 Mαΐου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ4/62591/4924 Έγκριση Κανονισμού Χάραξης και Επιδομής Μετρικής Γραμμής (ΚΧΕΜΓ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 192 13 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Καλλιθέας (N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1433 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 587 0 Μαΐου 006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44840/ΣΤ5 () Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 859 10 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών..... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα καταβολής της πρόσθετης ενίσχυσης (ποιο τικό παρακράτημα) στον τομέα του καπνού στα πλαίσια της νέας Κ.Α.Π.... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 286 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1571 14 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περί δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων Προκαταβολή της επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 75 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 30 3 Σεπτεμβρίου 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5900/25.8.2006 απόφα σης περί «Καθορισμού του τρόπου λειτουργί ας του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσί ας με τίτλο «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινο τικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1976 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Επιτρο πών των Πανελληνίων Μαθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 9 Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3488 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 61539/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρ κικής Γλώσσας στην Α, Β και Γ τάξη του Γυμνασίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 εκεµβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 622 18 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας «Διασώ στης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στον Προϊστάμε νο του Τμήματος του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής... 1 Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1730 9 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 278 9 Νοεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3413 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώ τατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 22 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και της Γραμματέως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών των πληγέντων από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3460 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Eκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25839 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρ. 4 της αριθ. 1310/Γ ΚΠΣ 310/ 17.1.2001 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13553 15 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 19 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τετάρτης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1695 2 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τελωνείου Μαυροματίου... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, για μία (1) μόνιμη υπάλ ληλο του Κ.Α.Φ. Λιμένα Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού θέσεων για τις Δικαστικές Υπη ρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που πληρού νται από άτομα που προστατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία στον Φαρμάκη Βασίλειο του Ιωάννη. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Σύ σταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β3 77/2006 απόφασης ΦΕΚ 526/27.4.2006 σχετικά με εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 397 3 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σύμβαση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικά Βραβεία δημοσίων υπηρεσιών.... 1 Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 16 του ν. 1388/1983....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 375 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής Προέδρων, μελών, Γραμματέ ων και των Εισηγητών των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3497 Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώ σεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 45881/2004 κοινής υπουρ γικής απόφασης, περί καθορισμού της διαδικα σίας είσπραξης προστίμων από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12250 28 Nοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 154114/24.10.2005 (ΦΕΚ 1725/ Β/9.12.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατά σταση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12621 12 εκεµβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 274 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3520 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφρά σεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 274 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3520 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφρά σεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 114. Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 232 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 24 Οκτωβρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3500 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΕΤΡΟ Ανώνυ μη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Δι ατροφής και Οικιακής Χρήσης (δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της Β Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Oρισμός του συνοικισμού Πόμπια του Δημοτικού Δια μερίσματος Πόμπιας του Δήμου Μοιρών του Νο μού Ηρακλείου, ως ιστορικής έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 254 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 14 Οκτωβρίου 2005 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 211 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.... 1 Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης μελών Επιτροπής του Οι κονομικού Επιμελητηρίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 1 4 Iανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/79/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 32430/ΥΠΕ/4/00027/ν. 3299/04/4.8.2006 απόφασης ολοκλήρωσης ορι στικοποίησης και πιστοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 52205/25.9.2006 απόφασής μας για τον καθορισμό της ειδικής εκλογικής απο ζημίωσης των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1737 13 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παρα λαβής του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστή ριξης των έργων αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1071 22 Δεκεμβρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49567 Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστα σία, διατήρηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 447 12 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρυθμίσεις δανείων βιοτεχνικών, βιομηχανικών, με ταλλευτικών, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «GA.MA ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε..» στις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώτα τη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα