ΘΒΗΑ: Παροχή οδηγιών ο χετ(.»ά μ^ το.21^". 515/69 και την 813Ο4/6θ83/8ίί Υπουργ,. απόφ^ογ) 6»«ος τροποποι ήνηκε με την υπ' αριί.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΒΗΑ: Παροχή οδηγιών ο χετ(.»ά μ^ το.21^". 515/69 και την 813Ο4/6θ83/8ίί Υπουργ,. απόφ^ογ) 6»«ος τροποποι ήνηκε με την υπ' αριί."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΆ,ΛΗ. ίθ;:ρλτ1 *. κ, 57/9Ο ' Αρι-ίί,ΙΙρωτ, οι'χ Τα>;«Δ/νο 1 ; ; ^ίεοόγειων κ:χι Τον.Κω61 >;αζ : 3 Κ-. 20 Τηλέφωνο. ; , ; 1? 01; χ α υ ς σ ΓΓΟ 6 έκτες πολεοδομικών εγκυκλίων ΘΒΗΑ: Παροχή οδηγιών ο χετ(.»ά μ^ το.21^". 515/69 και την 813Ο4/6θ83/8ίί Υπουργ,. απόφ^ογ) 6»«ος τροποποι ήνηκε με την υπ' αριί. 5θ2ΰδ/45<6/50 Ι 1) Η εκάστοτε" ίοχύουσα τι.;4ή του ου ντ ελε ο'τή λ ε.φαρμόζ ε τοί ι από την ημερομηνία που <?σ ' κοινοί ιοί ηύ ε ί οτο αρμόδιο Ωολ, Γραφείο η αλλαγή του. 2) Η ελαχίστη αμοιβή ^ΟΟΟ λ^αψορά το ούνολρ των αμοιβών μελετών χαι επιβλέψεων αρχιτεκτονικώνί στατικών και εγκαταοτάοεων για το ίόιο έργο. Σ 1 αυτή διαγράμματος που υπολογίζεται ανεξάρτητα και σύμφωνα με την εγκύκλιο 6/90 και δεν ισχύ&ι γι 1 αυτήν το ελάχιστο όριο 500Ο λ* Ή ελαχίστη αμοιβή 5ΟΟΟ λ κατανέμεται στις &Γα μέρους μελέτες και επιβλέψεις ανάλογα με τις κατ' αρχήν αμοιβές των οποίων το άθροισμα ηοοέκυψε μικρότερο των 500Ο λ.,των εργασιών που αναλάμβανες ένας ή ττερ ι σσότ&ροα, Αυτό ισχύει ανεξάρτητα αν ^ο ουνολο α) Η ομοι,ρτί σύνταξης τοτιογραφι»<οώ διαγράμματος υπολογίζε.τα.ί. για τι,ς αροιβές τι^ν εργασιών που ττράγματι εκτελέστηκαν ττ.χ. Αν η ααοτύτκοση του οικοπέδου ή γηπέδου 6εν έγννε ταχυμετρικά 6ε"ν ^α προοτ <;ετίχ[, αντίοτοιχο ηόσοστό. Αν όέ-ν" είναι απαραίτητη άηό άλλες διάταζε ι ς Ί ακοτύπωοη ομόρων όικοπέ'δων όεν ΰα υπολογίζεται.; ' ' ;οντίοτοι χη αμοιβή κλπ... '. ' β) Η ' προλίαταίίολή φόρων ε ι οοόήματος ^πί τιον αμοιβών αύνταςης τοπογραφικού ε.ίναι 4?έ ηαι ^Χ_ι^_1^?5 που ισχύει για τις άλλες κατηγορίες αμοιβών μελετών και επιβλέψεων (άρ'&ρο 44 υαρ, 4α του τρίτου μέρους του ίί. ώ/τος 3323/55). ί, Α) 2τις περιπτώοενς ενη{^βω 10^--^1^Αλσυ_ θύμφι )να με το Π, Δ, 3/3.9.83, 6ε_ν _«π& ι τ^ς. ί τοα. αμο,ι^,π μηχανι κού.

2 11-10/90 5) α) Εε περιπτώσεις αδειών που έχουν χορηγηθεί με τις πρόναχύουα&ς του Π,Δ, 5X5/09 διατάζει, ς και ισχύος τους^-ΐε αύ^ηϋη^όμ_ως._;τη ς_,..ε^κφανε ας_του..χτι 1.ρ1οι^ τότε η επιπλέον αυγή επιφάνεια $α προϋπολογιστεί σύμφωνα μ& τις ισχύουσες κατά -τον χρόνο της αναφε,ώρησης διατάζεις. β) Για τις άόει ε ς που.αναο^ρ^^σ^ί^α^^-βύξ^οΐΐς του ύψους, τ6τε ' γίνεται αναγωγή του πρόσθετου όγκου οε επιφάνεια-.(δηλαδή ο τίλ ον όγκος 6ι^ινρε^ται με το ολίκδ υψος του }ορό«ρου), γ) Αναφεώρηοη γκχ την αλλαγή χρήσης χωρίς αλλ&γή μελέτης αποοήκή σε κατ&ϋτημα κλπ.) εφ' όσον προκύπτει διαφορά προϋπολογισμού ή αμονοή'- μελέτης θα υπολογιστεί στη διαφορά του προϋπολογισμού συν 15% για τον έλεγχο της αρχιτεκτονικής μελέ- της (ίιρθρ, 09 Π,Δ» 696/74) και χωρίς το β και,β3. ; Ι δ)επίσης γκχ την ανωτέρω αναθεώρηση οι κρατηθείς'υηολογίζονται 1 στη Διαφορά του προϋπολογισμού συν τον προϋπολογισμό που Φα 'προχύψ&ι από προσθετές εργασίες (ί/*0. - προ^ήχες' κλπ.). Όοο γΐ'α την επίβλεψη αυτή υπολογίζεται επί των εργασιών που \ * εκτελούνται.., 6) Όταν <*β υηάρχον «τ'ίριο ο ελεύθερος υπόοτυλος χώρος του ισογείου - ^^ (ΡΪΧίΟΤΙδ) μετατρέπεται Οτο σύνολο του τ', κατά τμήμα του Οι κλειστό Γ ^ χώρο οποιασδήποτε χρήσης ο προϋπολογισμός του χώρου αυτού υπολοί "?!τ γίζεται με την τιμή μονάδος επιφανείας για την συγκεκριμένη \ και αφαιρείται απ' αυτόν η οαπάνη του ή6ή κατασκευασμένου ; οργανισμού» Αεόομενου ότι η οςχπάνη του γέροντος οργανισμού λαμ^ά" ν&τάι. ίση με, το 3Ο%^του ολΐχού προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός ; :! για τον υπολογισμό.εισφορών στο υπ' όψιν έργο είναι ίσος με το "*.. 703^του ολικού. ". " ;Τ;^" " Βί=ί=»*. -. ^ &~ = 7),α). Πτΐ'ς περιπτώσει ς' αντί κατάστασης στέγης 6ταν.απαιτούνται 'πρόαθε ^''... ;τα φέροντα στοιχεία'που κατασ.κευάζονται εκτός του χώρου του,'." οηοίσυ αντικαθίσταται ή ότέγνι (υποστυλώματα - δοκοί - πέδιλα - ί,'. φέροντες-τοίχο ι κλπ») τα στοιχεία αυτά υπολογίζονται με αναλυτικό τιμολόγιο κ*χι το άθροισμα της προκύπτουσας δαπάνης -4 +~-. προστίθεται στον συμβατικό προϋπολογισμό.? Γ

3 '!ϊ) ω ι ευκρι ν\-ς,ετ υ.ι. ν ~ ι >' -» ^ -»ομ<..;. ί.-~-_ - ς. ί- > <---^'~ «., - οτέγ-ης χωρίς σποξήλωοη της υπάρχουσας οροφής εμπίτΐτουν στην -κατηγορία της αντικατάστασης στέγης δηλαδή έχουν συντελεστή Ο,30, Υ) Πα τον υπολουίομό των αμοιβών ατην αντικατάσταση στέγης υπενθυμίζεται ότι ο ολικός προϋπολογισμός (συμβατικός συν πιφανός αναλυτικός) λαμβάνεται σ'<ο σύνολο -ίου κοκ. για την αμοιβή της αρχιτεκτονικής μελέτης και για την αμοιβή της στατικής μελέτης Μαι των αντιστοίχων επιβλέψεων.:. Σε κάφε. περίπτωση εφαρμόζεται η προσαύξηση του άρ ρου Β8 του ΤΙ.Δ, 696/7*5 για τις τφοσοήκες. 8) Τα-κτίρια αποθηκών όλων των.άλλων χρήσεων, εκτός των γεωργοκτηνοτροφίκών και των ^^υυτ_μοψείων '(συντελεστή ς 0 Γ 5<2) έχουν συντελεστή Ο,.65. 9) Υπενθυμίζεται ότι τα ποσοστά της παρ. 9 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης 813Ο4/&ΟΒ3/ του Υπουργού ΠΕΧΩΔ για τον καθορισμό του προϋπολογισμού των εγκαταστάσεων και της θερμομόνωσης του κτιρίου υπολογίζοντος στην αντίστοιχη δαπάνη των τμημάτων του κτιρίου που εξυπηρετούν οι εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα αν απαιτείται ενεργητική πυροπροστασία μόνο στο λεβητοστάσιο του κτιρίου Όα εφαρμόζεται ο συντελεστής 4% επί του προϋπολογισμού του Λεβητοστασίου και όχι του συνόλου του έργου. Επίσης για την -θερμομόνωση \"α εφαρμόζεται ο συντελεστής 5',6 οτον τίροϋπολογ ι Οι-!0 τ;.ιν χ.λρ^ >ν πον ΐετ-μομονΑνοντοΐι σύμ-:;;ϋ:\ ι, ).;ε την μελέτ») χωρ ί ς προοπολογ ι ομό του προϋπολογϊσμού των υπόγεια ν της Ρ>:ΐ,ΟΤΐ3 κλπ. Το Ϊ6ιο.ισχύει για όλες τις ε\κϋ τι>.στ(!>.υει ς. ΙΟ) Για. την έκροση οικοδομικής ί.οείγίς 61 αυκρϊ νί ζί-,τοΐί ό ; ι ο χρονι>:ος προγραμματισμός και ο προϋπολογισμός του έργου συντάσσονται μία μόνο φορά για το σύνολο τ.ρυ έργου». ' Οι αντίστοιχες αμοιβές υπολογίζονται με εφαρμογή του ολικού προϋπολογισμού του έργου δηλ, για τον υπολογισμό των ουντελ;.στώνϊ32 ~)ίαι Β3 λαμβάνονται αντίστοιχα 0.1Σ, και ΐ;» όπου» ο ολι κός προϋπολο~ γιάμός του έργου» Κατά συνέπεια δεν Φα -υπολογίζεται αμοιβή"χρονικοί ηρογραμμϊα-ι.ισμού και. προϋπολογισμού (132 και'βξ) στις ειδικές εργσ.-' σίες όπως αυτές προσδιορίζονται-στην παρ,. 9 του -άρθρου 1 της υπουργνκής απόφασης 81304/6ΟΒ3/5.12,ΒΒ^,.. -V- : '...

4 11} Οι ϋναλι,-ί» κί',ς τ ί :. --- τ ι,,γ : ; γ ί ο, ; Γ. :, ϋ,.. - ;:> ΓΛ ν- ί ί: ίϋ δ/90 εγκύκλιο με αριΰ. π-^'. 17Β54/9Ό >'.<πο~ ελού \- -, ς' τρέχουσες τιμές της αγορύς.για τις εργασγε.ς που δον καλύπτονται από το '-τιμολόγιο εφαρμόίοντα ι οι τιμές ( ΑΙ ΟΕ-Α1 Η )» 12) Γ»α τις μελέτες των οικοδομικών αδειών που υπορλήβηκον πρίν τις 6.12,09 καβώς κ;; ι γ ι 'υυτ έ ς που υ^ίγοντοι στις μτταθιιτικές διατάζεις του αρβ. 54 του Π. 6, 5Ί5/Β5 η α μοΐνή της επίβλεψης 8α υπολογίοεθεί με το νομικό καθεστώς της αμοιβής μελέτης. 13) α.η σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης του ακαλύπτου χώρου είναι υποχρεωτική σύμφωνο με τις προδιαγραφές σύνταεης μελετών ιδιωτικών έργων στις περιπτώσεις έκδοσης νέων σικ. αδειών. β.πς επιφάνεια 61αμορίίωμένου ακαλύπτου χώρου λομβίνεται οε κάθε περίπτωση (εντός αχεδγου, η οικισμού χορίς εγκεκριμένα οχέδιο', ή εκτός οχεδίου) κατ'αρχήν η πραγματική συνολική επ ι φΰνε ( α -του ακαλύπτου χώρου. Είναι δυνατόν όμως να ληιρβέι σαν επιφάνεια διαμόρφωσης ακαλύπτου χώρου έκτοπη ίαη με την επιτρεπόμενη, κώλυψη του οικοπέδου ή γηπέδου αε περ[πτο?οη που' ο ακώλυπτος χώρος είνφΐ μεγαλύτερος της επιτρεπόμενης κάλυψης. γ.η τιμή μονωδός της εη ι ;ρο*νε ι ας διαμόρφωσης ακαλύπτου γ,ύρου. είναι ίση με Ο,ΟίϊΛ----- ό^οκ Γ, Π. ο ολικός προϋπολογ, 1 τ συόο το^ ' τ κτιργ; ^ -κ^ι Γ.Ξ. -ϊ.'/άγ-ή :^να ί>.^> τ::. ε Γ : :: π ν Γ ; Λ, ^^6 τ, ε υ-οίες προέκυψε ρ ΓΟρ^Γ'Γ.λίγ ι ϋ..'6: Γ. Π, (Γ^ρόρτημα τ -; εγκυκλίου &/90 δ.για τον υπε> Ε-Ί ι ~μό ~ ^ ν.ε ι ~ί Γ?ί;ώ. {ί.*-. : "ί ί'!.'.. όε, ΚΑ κ, λ. Γ,, ) λαμ ζώνεται το ώβροιουο των προϋπολογιαμόν ταυ' κτι ρίου'(ή των κτιρίων) και της διαν^ρψ^αης του ακαλύπτου 'χωί-ώυ, '.14} Κότα" την σύνταξη το., προυτ-ολογ.ι ρμρύ καταοτημώτων ' κα ι γραφβ,γνίν εφαρμόζετα ΐ"η υπουργική απότοκη 81304/6083/6.12,69 χωργς αυοχετισμά με τους προ ιοχύοντας προυιιολογ ι ομούς (Το τελευταίο- ε'δά^ιο της πορογρ. Γ του 3ου κεα-αλοίου της εγκυκλίου 8/90 καταργείται-). <, στο τέλος 15) α.α&εια οικοδομής που έχει χορηγηθεί με μειωμένο, συνταλεοτή επιρροής επιφόνειας και έχει περατωθεί το έργο, κα» --κατόπιν ζητείται ^, προαβήκη καταστήματος ή διαμέρισμα μεγαλύτερο των 120μ τότε ο υπολογιαμός της δαπάνης 6α γίνεται στην πντίοτοιχη κατηγορία

5 π^'μ υνήκει υόν: Γ, Γ - ; ι :;: νε ι : τ;; " ;.-:: ί':^: Ί-,. Ρ. ΥηενΒυμ Γζατο ι 07 ι ΰ με ι :< ;. ν^ς ς-υντγ,λε :τή\ 0,60 εφ αποκλειστικό^ κ-.ι ι μόνο ο τ ι ς π ε π ι π τ ύ ο Ε ι ς ν έ ω ν κτιρίων ι; ί ο Γ ή 6ύο κατοικιών μεγίστης επιφανείας εκάστης κατοικίας ο (χωρίς το κλ ι μοκαοτόετ ι α } μέχρις 120 μ. Ο ίδιος μ Ε ι ω μ ε ν Ο ς ε <_ ν τ ε λ ρ π τ η ς 0,50 Γ.. Γ; ρ ρ ~ ς τ ο ; ο τ ι ς Γ,ι: ρ ι - 2 ς μίας ιικόμη κοτο! κ ΓΟΕ: μεγίστης επιψΰνείας 120μ αε κτίρια του προηγουμένου ε&αψίου τ^ν οποίων η οικοδομική ώόεια ει'χε εκδοθεί πριν οπό την γ, Προσθήκη μγος κατοικίας με επ ι '^άνε ιλ-λμ ι κρατερή, των 120 μ 2 6εν εμπίπτει στ ι ς διστάζεις, του μειωμένου συντελεοτι^ του παρ. 2 της υπ'αριβμ. β 13ΌΟ-/ΰΟ&3/Β? Υπουργική απόδοσης οτσν το ϋ ί νο, ι. ^<ατάατπυο ή οπαια&ήπφτε άλλη χρήση εκτός «ατοί ο κίας (κάτω των 1 0 μ ). 16)κατπργούνται τα ε6άφια α (ο πίνακας κουφωμάτων) και β {σχέδια λεπτομερειών ειδικών χώρων) της παρ. Δ3 του Κεψολ. Γ2{προ&ιαγροφές σύντομης Αρχιτεκτονικών μελετών) της εγκυκλ. 95/62070/ 22.12,69. φ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αχριρες αντίγραφο ο^ Γραμματείας \ -- - 'Λ?. -'. Λ \ -^ΐ:^>Χ>

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 251 13 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 7533 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90)

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Π.. 515/89 (ΦΕΚ Α' 219) : Τροποποίηση, συµπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών κλπ." (ΦΕΚ Α' 301) (βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ /17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 62 28 Απριλίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3843 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 55174 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο 1. Αν έχω μια ισόγεια αποθήκη 30τ.μ. και όχι 15τ.μ. θα πάω με τον αναλυτικό, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις 54373/01-10-2013 (29). Έχω όμως παράβαση που αντιστοιχίζεται σε επιφάνεια χώρου; Ο νόμος με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 8 Αυγούστου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4178 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλο ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ"

1965  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 162. Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ»

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε - Ι.ΕΚ.Ε.Μ. «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ : + ΜΕΤΑΞΑ ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Κ.Κ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55)

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων,

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΑ Π.. 696/74 (ΦΕΚ-301 Α') : Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή 706. Σε τελείως αυθαίρετο κτίσμα (ισόγεια αποθήκη) εντός σχεδίου χωρίς οικοδομική άδεια έχω εκτός των άλλων αυθαιρεσιών προεξοχή της στέγης πάνω από δρόμο σε ύψος 2,30μ από το κράσπεδο. Το κτίσμα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 552 26 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16γ/694/7/117/Γ Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης (Κ.Λ.Δ.Υ.) της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα