ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2

3 1. Χρονοδιάγραμμα - Παράδοση Έργου 1.1 Το έργο θα ολοκληρωθεί σε οκτώ (08) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου παραλαβής του συστήματος. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα παρασχεθούν μέσα στο χρονικό διάστημα των οκτώ (08) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 1.2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να περιλάβει στην προσφορά του αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που θα ακολουθήσει κατά την εκτέλεση του έργου. 1.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει μηνιαίες αναφορές σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. 1.4 Απόκλιση προσφοράς μεγαλύτερη από τον συνολικό χρόνο παράδοσης είναι ουσιώδης και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση όμως που τεκμηριωμένα δίνεται μικρότερος χρόνος παράδοσης, αυτό θα ληφθεί θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 1.5 Τονίζεται ότι ζητείται λύση «με το κλειδί στο χέρι» (turn key solution). Σε περίπτωση που απαιτηθούν αναβαθμίσεις ή επιπλέον εξοπλισμός για την λειτουργία του συστήματος και δεν έχουν προβλεφθεί, τότε αυτός θα προσφερθεί δωρεάν στο ΥΕΝ από τον υποψήφιο προμηθευτή. 2. Παράδοση - Παραλαβή Συστήματος 2.1 Η παράδοση και η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και ενημέρωσης επιβατικού κοινού στο τόπο λειτουργίας του θα γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα που θα ορίζουν οι διαγωνιζόμενοι στις προσφορές τους. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των οκτώ (08) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον προμηθευτή. 2.2 Η μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και ενημέρωσης επιβατικού κοινού όπως αυτό περιγράφεται στα επόμενα κεφάλαια των προδιαγραφών θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή. 2.3 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται παραπάνω να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό στη θέση που θα του υποδείξει το ΥΕΝ και να τον παραδώσει σε κατάσταση πλήρους και ομαλής λειτουργίας. Η διαπίστωση ότι εξοπλισμός εγκαταστάθηκε σε κατάσταση πλήρους και ομαλής λειτουργίας γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβών. 2.4 Η διαπίστωση αυτή εξαρτάται από την τήρηση ή όχι όλων των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών του εξοπλισμού - λογισμικού σύμφωνα με τα εξής: 3

4 (α) Θα ελεγχθεί η ύπαρξη του υλικού (Hardware) και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους μονάδων σε σχέση με τα αναφερόμενα στην προσφορά του προμηθευτή και στην διακήρυξη. (β) Ομοίως θα ελεγχθεί η ύπαρξη του προσφερόμενου προϊόντος λογισμικού (Software) και θα διαπιστωθεί η λειτουργία του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. (γ) Θα πιστοποιηθεί η φιλικότητα της εφαρμογής και σε όλα τα υποσυστήματά της προς τους χρήστες. 2.5 Στην περίπτωση που παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης χωρίς τα προσφερόμενα είδη να έχουν παραδοθεί όπως πρέπει, το ΥΕΝ έχει το δικαίωμα να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό του δημοσίου κυρώσεις καθώς και τις ειδικότερες ρήτρες που αναφέρονται στην διακήρυξη. 2.6 Μέχρι την παραλαβή του έργου, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τον εξοπλισμό για πάσα φθορά και να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης δωρεάν. 2.7 Η παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 2.8 Στα πλαίσια των ελέγχων για την ολοκλήρωση της παραλαβής του συστήματος θα πραγματοποιηθεί δοκιμή σε εργασία ρουτίνας για τουλάχιστον επτά (07) ημέρες και θα συνταχθεί αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής. 2.9 Το ΥΕΝ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω της Επιτροπής Παραλαβής, οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο που κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος, χωρίς να δεσμεύεται από τον χρόνο ελέγχου. 3. Ρήτρες Καθυστέρησης Για κάθε καθυστέρηση από την προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης, εγκατάστασης και ενεργοποίησης των ειδών, θα επιβάλλονται στον προμηθευτή τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου, καθώς επίσης και πρόστιμο της τάξης του 1% επί του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, για κάθε ημέρα καθυστέρησης. 4. Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 4.1 Με το τέλος της παραλαβής αρχίζει η περίοδος Εγγύησης που θα έχει διάρκεια τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες, που περιλαμβάνει δωρεάν παροχή υπηρεσιών Συντήρησης- Τεχνικής υποστήριξης όπως περιγράφεται στις επόμενες ενότητες της διακήρυξης. Η παραπάνω Εγγύηση καλύπτει επίσης εργασίες, ανταλλακτικά καθώς και τα έξοδα μετάβασης του αναγκαίου προσωπικού που θα διαθέσει ο προμηθευτής για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. 4.2 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο Εγγύησης, αυτό θα ληφθεί θετικά κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. 4

5 4.3 Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται σε κατάλληλο χρονικό διάστημα (όπως αυτό ορίζεται στην παραγρ. 5.4) από την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησής του από την Υπηρεσία, να αναλάβει χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση της Υπηρεσίας την αποκατάσταση της υποβάθμισης, ανωμαλίας, ζημίας ή βλάβης με προσωπικό του ή των υπεργολάβων του καθώς και την αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος του υλικού ή του λογισμικού κρίθηκε από την Υπηρεσία ότι είναι ακατάλληλο λόγω συχνότητας ανωμαλιών. Στην προσφορά απαιτείται να αναφερθεί η διάρκεια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα επιτυγχάνεται η αποκατάσταση του προβλήματος. 4.4 Σε περίπτωση που παρέλθει το πιο πάνω χρονικό διάστημα και εφόσον ο προμηθευτής δεν προβεί στην αποκατάσταση της υποβάθμισης, ανωμαλίας, ζημίας ή βλάβης, η Υπηρεσία θα μεριμνά για την αποκατάστασή της και οι σχετικές δαπάνες καθώς και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, που επήλθαν ως συνέπεια της άρνησης του προμηθευτή να προβεί στα ανωτέρω, θα βαρύνουν τον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται να τις καταβάλει. 4.5 Σε όλες τις περιπτώσεις οι σχετικές δαπάνες περιλαμβανομένων των εξόδων εξάρμοσης, συσκευασίας, μεταφορικών και ασφαλίστρων τόσο των ελαττωματικών εξαρτημάτων όσο και των προς αντικατάσταση ή επισκευή ειδών, των εξόδων εγκατάστασης, άρμοσης, επισκευής και δοκιμών, το κόστος μεταβίβασης και παραμονής του συνεργείου ως και όλες οι συναφείς δαπάνες για την αποκατάσταση του συστήματος στην κανονική κατάσταση λειτουργίας του, βαρύνουν τον προμηθευτή. 4.6 Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της Συμβατικής Τιμής για καλή εκτέλεση των όρων της εγγύησης. 5. Συντήρηση 5.1 Διάρκεια Συντήρησης Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί ότι θα παρέχει συντήρηση του εξοπλισμού και λογισμικού που προσφέρει στο διαγωνισμό για περίοδο Κ, όπου Κ ορίζεται ως εξής: Κ= 10 χρόνια μετά την Περίοδος Εγγύησης Η περίοδος αυτή αρχίζει μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Ο προμηθευτής οφείλει να δηλώσει το ανώτατο χρονικό όριο (σε περίπτωση που υπερβαίνει την περίοδο Κ) για την ανάληψη της ευθύνης της συντήρησης. Τονίζεται ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια του ΥΕΝ η υπογραφή του παραπάνω συμβολαίου συντήρησης καθώς και η διάρκεια της περιόδου αυτής (μπορεί να είναι και μικρότερη της περιόδου Κ). Επισημαίνεται ότι το συμβόλαιο συντήρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, όπως αυτές περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα της παρούσας προδιαγραφής Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: 5

6 (α) Αναλυτικό σχέδιο παροχής υπηρεσιών συντήρησης σε πανελλαδική κλίμακα, στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το είδος και η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. (β) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεωτικά να αναφέρουν στην οικονομική προσφορά το κόστος τεχνικής υποστήριξης συντήρησης για το πρώτο έτος μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης και το οποίο θα αναπροσαρμόζεται για τα επόμενα έτη σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΣΥΕ. Για την ανοιγμένη τιμή δεν θα υπολογιστεί ο δείκτης ΕΣΥΕ. 5.2 Χρήση Εξοπλισμού Όλος ο εξοπλισμός ή τμήμα αυτού, χρησιμοποιείται από το ΥΕΝ κατά την κρίση του οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, απεριόριστα μέσα στο εικοσιτετράωρο, εξαιρουμένου του χρόνου της διενεργούμενης προληπτικής συντήρησης Η χρήση αυτή δεν διαφοροποιεί με κανένα τρόπο όλα τα σχετικά με τη συντήρηση και την αντίστοιχη δαπάνη της. 5.3 Προληπτική Συντήρηση Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται κλπ). Οι ώρες πραγματοποίησης της προληπτικής συντήρησης θα καθορίζονται μετά από συνεργασία ΥΕΝ-Προμηθευτή. Θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια από τον προμηθευτή ώστε η προληπτική συντήρηση να γίνεται εκτός ωρών εργασίας του ΥΕΝ. Σε κάθε περίπτωση πάντως η παραπάνω συντήρηση δεν θα ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες τον μήνα σε ημέρες εργάσιμες. 5.4 Επανορθωτική Συντήρηση Η αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας μίας μονάδας του συστήματος δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο των 48 συνεχών ωρών από την ώρα που ο προμηθευτής έχει συμβατική υποχρέωση να ανταποκριθεί στην αίτηση της επισκευής Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης (αποστολής μηχανικού) σε περίπτωση που απαιτηθεί είναι: Για την περιοχή Αττικής Κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες Για τις λοιπές περιοχές Ελλάδος Ανεξαρτήτου ημέρας και ώρας 5 ώρες Το πρωί της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας Το πρωί της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας 6

7 5.5 Διαθεσιμότητα του Συστήματος Η διαθεσιμότητα του συστήματος για συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία σε ετήσια βάση, πρέπει να είναι τουλάχιστον 98%. Η εν λόγω διαθεσιμότητα θα αποδεικνύεται από την λειτουργία παρόμοιων ή ανάλογων συστημάτων, που έχει εγκαταστήσει ο προμηθευτής καθώς και από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού με στοιχεία όπως MTBF, MTTR, Product Life Time Άλλες υποχρεώσεις του Προμηθευτή Ο προμηθευτής οφείλει μετά από γραπτή γνώμη του ΥΕΝ να προβαίνει στην ενημέρωση-αναβάθμιση του λογισμικού (software updates) και του αντίστοιχου υλικού τεκμηρίωσης (εγχειρίδια διαφόρων τύπων κλπ) το οποίο θα παραδίδει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, την εξασφάλιση της λειτουργικότητας μετά από κάθε τροποποίηση, την εφαρμογή προαιρετικών (optional) δυνατοτήτων καθώς και την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΥΕΝ στη χρήση και τις διαδικασίες των νέων αυτών εκδόσεων. Σε περίπτωση που το λογισμικό που προσφέρεται σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα παύει να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή του λογισμικού, τότε υποχρεούται ο προμηθευτής στην υποστήριξη αυτής της πλατφόρμας με δικά του έξοδα Ο προμηθευτής διατηρεί την ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας όλων των προσφερόμενων πακέτων λογισμικού. Σε περίπτωση ύπαρξης σφαλμάτων (bugs) ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του προϊόντος στη βελτιωμένη έκδοση, χωρίς επιβάρυνση του ΥΕΝ και με διασφάλιση της συμβατότητας Ο προμηθευτής οφείλει να διατυπώνει πρόταση για συνεργασία του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας του με αντίστοιχη ομάδα του ΥΕΝ, για την αντιμετώπιση τεχνικής φύσεως θεμάτων (βλάβες, συντήρηση κλπ). Αντικειμενικός σκοπός είναι η απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας στη χρήση τουλάχιστον των διαγνωστικών μεθόδων και διαδικασιών και στην αντιμετώπιση εύκολων ανωμαλιών του εξοπλισμού Το προσφερόμενο σύστημα AIS θα έχει επί ποινή απόρριψης δοκιμασμένη σχεδίαση, θα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε άλλη χώρα της Ε.Ε. ή της Αμερικής, θα βασίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία καθώς και θα πρέπει να ακολουθηθούν οι ορισμοί της αρχιτεκτονικής ανοιχτού συστήματος. Θα χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τυποποιημένα (standard) συστατικά στοιχεία (υλικού και λογισμικού) και θα ακολουθηθούν όλα τα εφαρμοζόμενα διεθνή και εθνικά πρότυπα, κανονισμοί, συστάσεις, οδηγίες, νόμοι κλπ. (IEC, ITU, ISO, IMO, IALA, Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ.) στις πλέον πρόσφατες εκδόσεις τους Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι επεκτάσιμο στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό έτσι ώστε: α) Να μπορούν να ενταχθούν μελλοντικά στο σύστημα και άλλοι Σταθμοί Εργασίας καθώς και παράκτιοι σταθμοί AIS με απώτερο σκοπό την κάλυψη όλου του ελληνικού θαλάσσιου χώρου με δίκτυο AIS. 7

8 Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να δηλώσει ότι μελλοντικά θα εντάξει, στο κέντρο ελέγχου του συστήματος που θα προσφέρει, επιπλέον παράκτιους σταθμούς AIS οι οποίοι θα πληρούν όλα τα εφαρμοζόμενα διεθνή και εθνικά πρότυπα, κανονισμούς, συστάσεις, οδηγίες, νόμους κλπ. (IEC, ITU, ISO, IMO, IALA, Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ.) και θα έχουν εγκατασταθεί με μέριμνα του ΥΕΝ από άλλες σχετικές συμβάσεις. β) Η μελλοντική βελτίωση/επέκταση να είναι δυνατή χωρίς απώλεια των προηγούμενων επενδύσεων γ) Να υπάρχει η προοπτική της δυνατότητας για ένταξη πρόσθετων βάσεων δεδομένων για την διαχείριση του συστήματος. δ) Να υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριλάβει την ανάπτυξη για μελλοντικά προϊόντα που θα σχετίζονται με το AIS και τα οποία θα συμβάλλουν στην ασφάλεια και θα προσθέτουν λειτουργίες στο ήδη υπάρχον σύστημα (π.χ ενσωμάτωση - διασύνδεση με σύστημα Μακράς Εμβέλειας Αυτόματου Εντοπισμού (Long Range AIS), με τα υποανάπτυξη προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης της Ε.Ε. όπως το EGNOS και το GALLILEO, με το σύστημα SAFESEANET της Ε.Ε.κλπ.) Οι δυνατότητες επέκτασης του συστήματος θα πρέπει επί ποινή απόρριψης να τεκμηριώνονται κατάλληλα από σχετικό υλικό που θα συμπεριλάβει στην Τεχνική Προσφορά του ο υποψήφιος προμηθευτής Οποιεσδήποτε τυχόν εγκρίσεις, άδειες κλπ. απαιτηθούν, αυτές θα εξασφαλιστούν με μέριμνα του προμηθευτή σε συνεργασία με την Υπηρεσία μέσα στα χρονικά όρια του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου. Διευκρινίζεται ότι η εκπόνηση σχεδίων, μελετών κλπ. και οι διορθώσεις συμπληρώσεις αυτών, που τυχόν απαιτηθούν για την έκδοση αδειών, εγκρίσεων κλπ. θα επιτευχθούν με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας Ότι δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα ότι είναι υποχρέωση της Υπηρεσίας και είναι σχετική με την καλή εκτέλεση & λειτουργία του έργου, θα εκτελεστεί από τον προμηθευτή με δική του αποκλειστική μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη. 6. Εκπαίδευση 6.1 Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει επαρκή εκπαίδευση για ικανό αριθμό στελεχών του ΥΕΝ [τουλάχιστον τεσσάρων (04) στελεχών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΕΝ, τουλάχιστον δύο (02) στελεχών από κάθε μία από τις έξι (06) Λιμενικές Αρχές των νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που θα επιλεγούν για να εγκατασταθεί εξοπλισμός καθώς και τουλάχιστον δύο (02) στελέχη από το προσωπικό των πέντε (05) πλωτών σκαφών του ΛΣ στα οποία θα εγκατασταθεί εξοπλισμός] κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΕΝ (ΥΕΝ/ΔΑΝ, ΥΕΝ/ΔΠΝΤ, ΥΕΝ/ΔΕΜΕΜ, ΛΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ), ώστε να εξασφαλιστεί ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού. 8

9 6.2 Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν για την εκπαίδευση του προσωπικού θα αποτελούνται το πολύ από δέκα (10) άτομα το κάθε ένα. Οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα έχουν ως αντικείμενο την εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας - χειρισμού, συντήρησης και εγκατάστασης λογισμικού καθώς και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε χώρους του ΥΕΝ, στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές καθώς και στα πλωτά σκάφη του ΛΣ. 6.3 Ο χρόνος διδασκαλίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις έξι (6) ώρες ανά ημέρα. 6.4 Για κάθε αντικείμενο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προβλέψει την ύπαρξη αριθμού εγχειριδίων και κατάλληλου εξοπλισμού (εφόσον απαιτείται), αντίστοιχου με τον αριθμό των προς εκπαίδευση ατόμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή απόρριψης να καθορίσει λεπτομερώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης (θεματικές ενότητες και χρονική διάρκεια) τόσο για την εκπαίδευση των χειριστών της εφαρμογής που θα εγκατασταθεί στο ΥΕΝ όσο και για τους χειριστές των Σταθμών Εργασίας. Σημειώνεται ότι για να είναι δυνατή η σύγκριση του κόστους της προσφερόμενης εκπαίδευσης επί ίσης βάσης για όλους τους υποψήφιους προμηθευτές θα πρέπει να υπολογισθεί ότι ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης είναι: α. Οκτώ (08) εργάσιμες ημέρες συνολικά για τον διαχειριστή και τους χειριστές της εφαρμογής που θα εγκατασταθεί στο ΥΕΝ. β. Τρεις (03) εργάσιμες ημέρες για τους χειριστές των Σταθμών Εργασίας της εφαρμογής που θα εγκατασταθεί στις Λιμενικές Αρχές γ. Τρεις (03) εργάσιμες ημέρες για τους υπεύθυνους/χειριστές των συσκευών AIS που θα εγκατασταθούν στα πλωτά σκάφη του ΛΣ. 6.5 Επίσης πέραν της παραπάνω εκπαίδευσης, ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση και δύο (02) ατόμων σε θέματα τεχνικής φύσεως τα οποία θα αφορούν την επισκευή και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και ενημέρωσης επιβατικού κοινού (π.χ. παράκτιο δίκτυο AIS, ηλεκτρονικές πινακίδες, συσκευές AIS στα πλωτά σκάφη κλπ.). Η εν λόγω εκπαίδευση θα παρασχεθεί τουλάχιστον για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 6.6 Το ΥΕΝ μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του θα ελέγξει και θα διαπιστώσει την επάρκεια των στελεχών του προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακή ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι στην διακριτική ευχέρεια του ΥΕΝ η επιβολή προστίμου. 6.7 Επισημαίνεται ότι είναι στη ευχέρεια του ΥΕΝ η τροποποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης, με πιθανή δημιουργία νέων αντικειμένων, χωρίς μεταβολή του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης όπως αυτό θα προκύπτει από τις εκάστοτε ανάγκες του ΥΕΝ. 6.8 Επειδή η παρεχόμενη εκπαίδευση αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης, θα πρέπει στις προσφορές να καθορίζεται το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με περαιτέρω ανάλυση των αντικειμένων και ωρών εκπαίδευσης, τα προσόντα των εκπαιδευτών κλπ. 9

10 6.9 Το αντίστοιχο κόστος ανά ώρα θα πρέπει να συμπληρωθεί στους οικονομικούς πίνακες ή η λέξη δωρεάν σε περίπτωση μηδενικού κόστους Η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την παραλαβή του συστήματος Επισημαίνεται ότι εφόσον στα πλαίσια της εκπαίδευσης απαιτηθεί το υπό εκπαίδευση προσωπικό να μεταβεί σε εγκαταστάσεις της εταιρείας εκτός περιοχής Αττικής τότε τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του εν λόγω προσωπικού θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 7. Τεχνικά εγχειρίδια και Τεκμηριωτικό Υλικό 7.1 Ο προμηθευτής θα πρέπει να εφοδιάσει το ΥΕΝ με επαρκή εγχειρίδια και άλλο υλικό τεκμηρίωσης για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του συστήματος. 7.2 Επαρκή στοιχεία για τα εγχειρίδια αυτά θα δοθούν με την προσφορά (αριθμός, αντικείμενο κλπ.). Τα εγχειρίδια και το ως άνω υλικό τεκμηρίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού, ώστε δε νοείται παράδοση του αντικειμένου χωρίς την ταυτόχρονη παράδοση των εγχειριδίων. Ο προμηθευτή υποχρεούται να εφοδιάσει το ΥΕΝ με πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων για κάθε συσκευή ή λογισμικό του παρόντος διαγωνισμού. 7.3 Τα εγχειρίδια λειτουργίας - χειρισμού και του λοιπού υλικού τεκμηρίωσης χορηγούνται συνταγμένα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια μαζί με όλα τα απαραίτητα σχέδια και σχεδιαγράμματα να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα (εάν είναι δυνατόν και στην Ελληνική). 8. Τεχνική Υποστήριξη 8.1 Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί ότι θα παρέχει υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης του εξοπλισμού και λογισμικού που προσφέρει στο διαγωνισμό για περίοδο Κ, όπου Κ ορίζεται ως εξής: Κ= 10 χρόνια μετά την Περίοδο Εγγύησης. 8.2 Με την συνεχή υποστήριξη πρέπει να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, η διάθεση ενός τουλάχιστον εξειδικευμένου ατόμου κατά περίπτωση. 8.3 Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει ορίσει εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα, η οποία θα αποτελεί τον εκπρόσωπό του, ο οποίος θα διατηρεί γραφείο (να δηλωθεί η επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνων και φαξ) και θα κάνει όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τον κατασκευαστή και θα μεριμνά για την παροχή τεχνικών ή άλλων διευκρινήσεων, που τυχόν θα ζητηθούν από την Υπηρεσία κατά το στάδιο αξιολόγησης των προσφορών όπως και μετά την παραλαβή του συστήματος. 10

11 8.4 Να υποβληθεί κατάλογος του προσωπικού του εκπροσώπου, στον οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας τεχνικός. 8.5 Στην προσφορά θα πρέπει να περιέχεται υποχρεωτικά αναλυτικό σχέδιο παροχής τεχνικής υποστήριξης στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το είδος, η ποιότητα της τεχνικής υποστήριξης, το προσωπικό που παρέχει την τεχνική υποστήριξη. Επίσης θα αναφέρονται στην προσφορά και οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που προσφέρονται ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα επισκευής, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος. 9. Ανταλλακτικά- Αναλώσιμα 9.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει με την τεχνική του προσφορά λεπτομερείς καταλόγους που θα περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την αρχική υποστήριξη του συστήματος αρχής γενομένης από την ημερομηνία της παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη τους απαιτούμενους χρόνους απόκρισης για την αποκατάσταση του προβλήματος. Στους καταλόγους αυτούς τα ανταλλακτικά θα είναι διαχωρισμένα για κάθε υποσύστημα. 9.2 Ο κατάλογος των προτεινόμενων ανταλλακτικών θα περιέχει για τις αντικαταστάσιμες μονάδες τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α. Περιγραφή (Designation) β. Αριθμός Ταξινόμησης (Part number) γ. Πλήθος μονάδων στο σύστημα δ. MTBF ή συχνότητα βλαβών (failure rate) ε. Διάρκεια ζωής (end-of-life) σε ώρες (εάν εφαρμόζεται) στ. Διάρκεια ζωής αποθήκευσης (on-the-shelf life), εάν είναι μεγαλύτερη από 5 χρόνια ζ. Αριθμός μονάδων που συνιστώνται να υπάρχουν ως αμοιβές. Τα οικονομικά μεγέθη (τιμές) που αφορούν τα παραπάνω ανταλλακτικά πρέπει να περιληφθούν στη οικονομική προσφορά και δεν θα ληφθούν υπόψη στο συνολικό κόστους της προσφοράς για τον υπολογισμό της συνολικής τιμής. 9.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει στην τεχνική προσφορά του ότι θα αναλαμβάνει την ανανέωση των ανταλλακτικών όταν απαιτείται για να διατηρείται το σύστημα σε ετοιμότητα καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Οι παραπάνω υποχρεώσεις θα αναληφθούν από τον προμηθευτή και για τους υποκατασκευαστές. Ο προμηθευτής έχει την συνολική ευθύνη διασφάλισης των ανταλλακτικών και για τα χορηγούμενα από τους υποκατασκευαστές. 9.4 Όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα μετά την υπογραφή της σύμβασης για κάθε υλικό και θα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως: α. Κατασκευαστής β. Περιγραφή υλικού γ. Σύστημα και υποσύστημα στο οποίο ανήκει δ. Στοιχεία εναλλακτικού υλικού ε. Όριο ζωής 11

12 στ. Επισκευάσιμο/αναλώσιμο ζ. Κρισιμότητα η. Χρόνος παράδοσης από αίτηση θ. Τιμή μονάδος 9.5 Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προσφορά του να συμπεριλάβει δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού AIS ότι έχει την δυνατότητα υποστήριξης του συστήματος με ανταλλακτικά για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και η ομαλή λειτουργία του. 10. Επίδειξη Συστήματος Για την πληρέστερη αξιολόγηση του προσφερόμενου συστήματος απαιτείται να διενεργηθεί παρουσία της Επιτροπής Αξιολόγησης η επίδειξη των δυνατοτήτων του εξοπλισμού που προσφέρεται. Για τον σκοπό αυτό ο προμηθευτής θα πρέπει στην προσφορά του να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο θα επιδείξει το σύστημα το οποίο πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Σημειώνεται ότι όλα τα έξοδα επίδειξης του συστήματος θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 11. Ομάδα Έργου και Στελέχωσή της 11.1 Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα καταρτίσει και θα συμπεριλάβει στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς αναλυτικά τον κατάλογο προσωπικού που απασχολεί καθώς επίσης και τη συνολική ομάδα διαχείρισης και εκτέλεσης του έργου η οποία θα αποτελείται από: α. Τον κύριο υπεύθυνο του έργου β. Την ομάδα του έργου γ. Τους ειδικευμένους συνεργάτες. δ. Τα άτομα που θα παρέχουν την Εκπαίδευση Ο Κύριος Υπεύθυνος του έργου θα έχει τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση του έργου και θα έχει πλήρη απασχόληση στο έργο. Πρέπει να είναι έμπειρος επιστήμονας με σημαντική δραστηριότητα σε τομείς που έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο του έργου. Επίσης η ομάδα έργου πρέπει να περιλαμβάνει στελέχη που να διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία για όλους τους τομείς του έργου Οι εργασίες του Κύριου Υπεύθυνου και της Ομάδας Έργου μπορούν να υποστηρίζονται από ομάδα Εξειδικευμένων Συνεργατών (προσδιοριζόμενων στην προσφορά) σε διάφορα επιμέρους θέματα. Οι συνεργάτες οφείλουν να είναι σε θέση να καλύπτουν όλες τις ελλείψεις σε γνώσεις ειδικών θεμάτων του Κύριου Υπεύθυνου και της Ομάδας Έργου Προκειμένου να αξιολογηθεί και να διαπιστωθεί η ικανότητα και η καταλληλότητα της ομάδας έργου, οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: α. Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο. β. Ο συγκεκριμένος ρόλος κάθε μέλους στην Ομάδα Έργου. 12

13 γ. Τρόπος υλοποίησης της προτεινόμενης μεθοδολογίας από τα μέλη της Ομάδας. δ. Τεκμηρίωση της εξειδίκευσης και εμπειρίας κάθε μέλους σχετικά με το ρόλο που θα τους ανατεθεί. ε. Το ποσοστό χρόνου εργασίας και τη διάρκεια που κάθε μέλος θα συμμετάσχει στο έργο. 12. Φύλλο Συμμόρφωσης 12.1 Οι προμηθευτές με ποινή απόρριψης πρέπει να περιγράψουν τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν για την υλοποίηση του έργου Οι Προμηθευτές οφείλουν να ακολουθήσουν την οργάνωση του τεύχους Τεχνικές Προδιαγραφές για τη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της επιτροπής αξιολόγησης Οι Προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω παραπομπών σε τεχνικά εγχειρίδια ώστε να τεκμηριώνεται πλήρως η αντιστοιχία των προσφερόμενων προϊόντων έναντι αυτών που προδιαγράφονται. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης μίας προδιαγραφής. Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με τη μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας, κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους εάν είναι ογκώδη Ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής του εξοπλισμού και του λογισμικού του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και ενημέρωσης επιβατικού κοινού, πρέπει υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού να διαθέτει το κατάλληλο πιστοποιητικό Διασφάλισης ISO ή αντίστοιχο το οποίο με ευθύνη του προμηθευτή θα διατηρείται σε ισχύ καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνεται επί ποινή απόρριψης στην προσφορά Στην προσφορά θα υπάρχει Τεύχος που θα περιέχει αναλυτική κατάσταση περιεχομένων όλων των Υποφακέλων, καθώς και επιγραμματική αναφορά στο αντικείμενο των τευχών, όπως επίσης και των σχεδίων / πινάκων / διαγραμμάτων κάθε υποφακέλου, με την αρίθμηση αυτών και τους αντίστοιχους τίτλους Στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον (και με ποινή απόρριψης) τα ακόλουθα που συνιστούν την Τεχνική Προσφορά του Διαγωνιζόμενου. α. Αναλυτική περιγραφή του προς προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού β. Σχέδια και διαγράμματα που απαιτούνται για την υποστήριξη των παραπάνω. γ. Ομάδα έργου και στελέχωσή της 13

14 δ. Στοιχεία που αφορούν την υποδομή του προμηθευτή (Νομική μορφή εταιρίας και σχέση με κατασκευαστή προσφερόμενων προϊόντων, οικονομικά στοιχεία εταιρίας, αριθμός προσωπικού κατά έδρα και ειδικότητα, κατάλογος έργων που έχουν αναληφθεί τα 3 τελευταία χρόνια, τυχόν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ή υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών). ε. Σχέδιο συμβολαίου Συντήρησης / Τεχνικής Υποστήριξης στ. Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού με αναφορά στα προσόντα των εκπαιδευτών (Διδακτική εμπειρία, εμπειρία εκπαιδευτή στο αντίστοιχο αντικείμενο διδασκαλίας που να αποδεικνύεται με προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, βιογραφικά σημειώματα, κλπ.) ζ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και πρόγραμμα εργασιών με αναλυτική αναφορά στις προϋποθέσεις υλοποίησης, τα παραδοτέα προϊόντα κάθε φάσης, κλπ. η. Δήλωση ότι προσφέρεται λύση με το κλειδί στο χέρι (turn key solution) και ότι σε περίπτωση που απαιτηθούν αναβαθμίσεις ή επιπλέον εξοπλισμός για τη λειτουργία και δεν έχουν προβλεφθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή, τότε αυτός θα προσφερθεί δωρεάν στο ΥΕΝ. θ. Οτιδήποτε άλλο θεωρεί ο διαγωνιζόμενος ότι διευκρινίζει / υποστηρίζει την Τεχνική Προσφορά του. ι. Αντίγραφο οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμιά διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή Η επιτροπή αξιολόγησης έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προμηθευτή την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική. Οι διευκρινίσεις αυτές πρέπει να παραδίνονται εγγράφως στην επιτροπή μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών, διαφορετικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν Κανένας από του συμμετέχοντες δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Υ.Ε.Ν. 13. Μέθοδος Κριτήρια Αξιολόγησης 13.1 Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης κατατάσσονται στις ομάδες: Α. Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας Απόδοσης Β. Τεχνικής Υποστήριξης 13.2 Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Κάθε ομάδα χωρίζεται σε μία ή περισσότερες υποομάδες οι συντελεστές και οι βαθμοί των οποίων δίνονται παρακάτω. 14

15 13.3 Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων (ή υποομάδων). Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων της προσφοράς καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της Διακήρυξης (Γενικοί Όροι και Τεχνικές Προδιαγραφές). Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της προκήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της: ΣΠ = ΣΤ ΣΣΒ όπου ΣΤ = Συνολική τιμή προσφοράς ΣΣΒ= Συνολική Σταθμισμένη Βαθμολογία= Σύνολο Βαθμολογίας Ομάδας Α + Σύνολο Βαθμολογίας Ομάδας Β ΣΠ = Συμφερότερη Προσφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συντελεστής βαρύτητας Βαθμολογία (80 έως 120) Σταθμισμένη βαθμολογία ΟΜΑΔΑ Α: Στοιχεία Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας Απόδοσης 1. Συμφωνία προσφερόμενου εξοπλισμού 25% (H/W, S/W) των Σταθμών Εργασίας Χειριστών AOS, AIS server, Ηλεκτρονικών Πινακίδων, Ηλεκτρονικών Περιπτέρων, Ηλεκτρονικών Φωνητικών Πυλών με τις τεχνικές προδιαγραφές. 2. Συμφωνία προσφερόμενου λογισμικού 20% εφαρμογής με βάση τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 3. Συμφωνία προσφερόμενου εξοπλισμού 10% σταθμών βάσης AIS και Περιπολικών σκαφών Λ.Σ. με βάση τις απαιτήσεις της διακήρυξης 15

16 4. Ομάδα Έργου 10% Οργανωτικό Σχήμα Διοίκησης Ομάδας Έργου Καταλληλότητα Ομάδας Έργου και Υπεύθυνου Έργου Διαχείριση Έργου 5. Επίδειξη Συστήματος. 5% Σύνολο Βαθμολογίας Ομάδας Α 70% Α= ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Συντελεστής βαρύτητας Βαθμολογία (80 έως 120) Σταθμισμένη Βαθμολογία ΟΜΑΔΑ Β: Στοιχεία Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης 1. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 10% έργου. 2. Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη, 10% οργάνωση και υποδομή προμηθευτή για την τεχνική υποστήριξη-συντήρηση 3. Πληρότητα-ποιότητα σχεδίου 5% εκπαίδευσης (εγχειρίδια, σεμινάρια, επιστημονική υποστήριξη). 4. Εγγύηση καλής λειτουργίας όροι 5% εγγύησης. Σύνολο Βαθμολογίας Ομάδας Β 30% Β= Γενικό Σύνολο Ομάδων Α+Β 100% ΣΣΒ=Α+Β= 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 17

18 1. Σκοπός Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής για την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και ενημέρωσης επιβατικού κοινού περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, βασισμένη στη χρήση συσκευών Αυτόματου Προσδιορισμού Ταυτότητας πλοίων (A.I.S.- Automatic Identification System). 2. Γενική Περιγραφή Η πιλοτική εφαρμογή θα περιλαμβάνει συνοπτικά την υλοποίηση των παρακάτω: 2.1. Ανάπτυξη παράκτιου δικτύου δέκα (10) σταθμών βάσης AIS (AIS Base Stations), το οποίο θα λαμβάνει αυτόματα τα στοιχεία των συσκευών AIS των πλοίων Εγκατάσταση συσκευών AIS σε πέντε (5) περιπολικά σκάφη του Λ.Σ. έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πιλοτική εφαρμογή και να αξιολογηθούν οι δυνατότητες του συστήματος στα σκάφη του Λ.Σ Εγκατάσταση επτά (7) σταθμών εργασίας χειριστών AIS (AIS Operator Station AOS) εκ των οποίων οι έξι (6) θα εγκατασταθούν σε Λιμενικές Αρχές, όπου θα διαβιβάζονται οι πληροφορίες των συσκευών AIS των πλοίων, μέσω του δικτύου των AIS Base Stations, έτσι ώστε να επεξεργάζονται σε οθόνες χειριστών και ένας (1) στο ΥΕΝ. Επίσης θα εγκατασταθεί AIS server στο ΥΕΝ. Οι αντίστοιχες πληροφορίες θα απεικονίζονται επί ηλεκτρονικού χάρτη (Electronic Chart Display & Information System ECDIS) όπου θα παρουσιάζονται τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής και η κίνηση των πλοίων Εγκατάσταση έξι (6) Ηλεκτρονικών πινακίδων, στους χώρους λιμένων των Λιμενικών Αρχών που θα εγκατασταθούν σταθμοί εργασίας AOS, για απεικόνιση των πληροφοριών σε ηλεκτρονικό χάρτη Εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης και αποστολή όλων των πληροφοριών που απεικονίζονται στις ηλεκτρονικές πινακίδες καθώς και άλλες πληροφορίες στο Internet, στην επίσημη σελίδα του YEN. 2.6 Εγκατάσταση έξι (6) διαδραστικών ηλεκτρονικών περιπτέρων (web kiosks) στους χώρους λιμένων των Λιμενικών Αρχών που θα εγκατασταθούν και οι Ηλεκτρονικές Πινακίδες. 2.7 Εγκατάσταση έξι (6) ηλεκτρονικών φωνητικών πυλών στους χώρους των Λιμενικών Ταμείων των περιοχών στις οποίες υπάγονται οι Λιμενικές Αρχές που θα εγκατασταθούν οι σταθμοί εργασίας AOS. 3. Εξοπλισμός και λογισμικό της πιλοτικής εφαρμογής 18

19 3.1 Για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθεί κατ ελάχιστον ο παρακάτω εξοπλισμός - λογισμικό: Εξοπλισμός λογισμικό που θα εγκατασταθεί στο ΥΕΝ Εξοπλισμός Βλέπε Παράγραφο Τεχν. Προδιαγραφών Λογισμικό σταθμών εργασίας χειριστών AOS 3 Λογισμικό διαχείρισης σύνδεσης με Internet 5 Ένας (01) υπολογιστής για εξυπηρέτηση σταθμού 6.1 εργασίας χειριστού AOS Ένας (01) εκτυπωτής τύπου Laser 6.2 Υπολογιστής (server) (τεμ 02) που θα αποτελεί τον 7 AIS server που θα εγκατασταθεί στο ΥΕΝ Λογισμικό Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (τεμ 02) 8 Ένα (01) τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής (UPS) 9 για την υποστήριξη του server Ένα (01) τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής (UPS) Εξοπλισμός λογισμικό που θα εγκατασταθεί σε (06) Λιμενικές Αρχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Εξοπλισμός Βλέπε Παράγραφο Τεχν. Προδιαγραφών Λογισμικό σταθμών εργασίας χειριστών AOS 3 Έξι (06) ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης 4 επιβατικού κοινού Λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικών πινακίδων 5 Έξι (06) υπολογιστές για εξυπηρέτηση σταθμών 6.1 εργασίας χειριστών AOS Έξι (06) εκτυπωτές τύπου Laser 6.2 Έξι (06) τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής (UPS) 10 Εξοπλισμός λογισμικό έξι (06) ηλεκτρονικών 11 περιπτέρων (web kiosks) Εξοπλισμός λογισμικό έξι (06) ηλεκτρονικών φωνητικών πυλών 12 Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στις Λιμενικές Αρχές Ρόδου, Κω, Τήνου, Πάρου, Μυκόνου και Σύρου, στους χώρους των Λιμένων τους (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών πινακίδων, ηλεκτρονικών περιπτέρων ) καθώς και στα αντίστοιχα Λιμενικά Ταμεία των περιοχών υπαγωγής των ανωτέρω Λιμενικών Αρχών (εξοπλισμός ηλεκτρονικών φωνητικών πυλών) Εξοπλισμός παράκτιας υποδομής σταθμών βάσης AIS Εξοπλισμός Βλέπε Παράγραφο Τεχν. Προδιαγραφών Δέκα (10) παράκτιοι σταθμοί βάσης AIS 1 19

20 Οι σταθμοί βάσης AIS θα εγκατασταθούν στις περιοχές που αναφέρονται στην παραγρ. 1.1 του Παραρτήματος III των Τεχνικών Προδιαγραφών στις οποίες υπάρχουν δίκτυα κοινής ωφέλειας. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα είναι εφικτή η εγκατάσταση σταθμού βάσης σε κάποιο από τους προεπιλεγμένους χώρους, τότε με μέριμνα του προμηθευτή σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΕΝ θα επιλεγεί ο κατάλληλος χώρος που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του συστήματος. Επιπρόσθετα με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες (π.χ. σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, με το δίκτυο κατάλληλου τηλεπικοινωνιακού φορέα κλπ.) για την ενεργοποίηση και θέσει σε λειτουργία του σταθμού βάσης Εξοπλισμός Περιπολικών σκαφών ΛΣ Εξοπλισμός Πέντε (05) συσκευές AIS σε περιπολικά σκάφη του ΛΣ Βλέπε Παράγραφο Τεχν. Προδιαγραφών 2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει τις συσκευές AIS σε πέντε (5) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ. που θα υποδειχθούν από το ΥΕΝ και στα μέρη που αυτά δραστηριοποιούνται (εντός των Ελληνικών υδάτων). Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στα υπό επιλογή Περιπολικά σκάφη Λ.Σ. καθώς και της τοποθεσίας εγκατάστασης, ο προμηθευτής θα προβαίνει στην εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία της συσκευής χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση. 3.2 Επισημαίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε προηγούμενες παραγράφους ότι ζητείται λύση «με το κλειδί στο χέρι» (turn key solution) οπότε σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός (π.χ. τυχόν δικτυακός εξοπλισμός σε routers, hubs κλπ.) για την λειτουργία και ολοκλήρωση του συστήματος και δεν έχει προβλεφθεί, τότε αυτός θα προσφερθεί δωρεάν στο ΥΕΝ από τον υποψήφιο προμηθευτή. 20

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» Σελίδα από 35 . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3.. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ VTMIS...3.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΣ ΔΑΠ ΛΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα