ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2

3 1. Χρονοδιάγραμμα - Παράδοση Έργου 1.1 Το έργο θα ολοκληρωθεί σε οκτώ (08) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου παραλαβής του συστήματος. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα παρασχεθούν μέσα στο χρονικό διάστημα των οκτώ (08) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 1.2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να περιλάβει στην προσφορά του αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που θα ακολουθήσει κατά την εκτέλεση του έργου. 1.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει μηνιαίες αναφορές σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. 1.4 Απόκλιση προσφοράς μεγαλύτερη από τον συνολικό χρόνο παράδοσης είναι ουσιώδης και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση όμως που τεκμηριωμένα δίνεται μικρότερος χρόνος παράδοσης, αυτό θα ληφθεί θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 1.5 Τονίζεται ότι ζητείται λύση «με το κλειδί στο χέρι» (turn key solution). Σε περίπτωση που απαιτηθούν αναβαθμίσεις ή επιπλέον εξοπλισμός για την λειτουργία του συστήματος και δεν έχουν προβλεφθεί, τότε αυτός θα προσφερθεί δωρεάν στο ΥΕΝ από τον υποψήφιο προμηθευτή. 2. Παράδοση - Παραλαβή Συστήματος 2.1 Η παράδοση και η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και ενημέρωσης επιβατικού κοινού στο τόπο λειτουργίας του θα γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα που θα ορίζουν οι διαγωνιζόμενοι στις προσφορές τους. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των οκτώ (08) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον προμηθευτή. 2.2 Η μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και ενημέρωσης επιβατικού κοινού όπως αυτό περιγράφεται στα επόμενα κεφάλαια των προδιαγραφών θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή. 2.3 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται παραπάνω να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό στη θέση που θα του υποδείξει το ΥΕΝ και να τον παραδώσει σε κατάσταση πλήρους και ομαλής λειτουργίας. Η διαπίστωση ότι εξοπλισμός εγκαταστάθηκε σε κατάσταση πλήρους και ομαλής λειτουργίας γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβών. 2.4 Η διαπίστωση αυτή εξαρτάται από την τήρηση ή όχι όλων των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών του εξοπλισμού - λογισμικού σύμφωνα με τα εξής: 3

4 (α) Θα ελεγχθεί η ύπαρξη του υλικού (Hardware) και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους μονάδων σε σχέση με τα αναφερόμενα στην προσφορά του προμηθευτή και στην διακήρυξη. (β) Ομοίως θα ελεγχθεί η ύπαρξη του προσφερόμενου προϊόντος λογισμικού (Software) και θα διαπιστωθεί η λειτουργία του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. (γ) Θα πιστοποιηθεί η φιλικότητα της εφαρμογής και σε όλα τα υποσυστήματά της προς τους χρήστες. 2.5 Στην περίπτωση που παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης χωρίς τα προσφερόμενα είδη να έχουν παραδοθεί όπως πρέπει, το ΥΕΝ έχει το δικαίωμα να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό του δημοσίου κυρώσεις καθώς και τις ειδικότερες ρήτρες που αναφέρονται στην διακήρυξη. 2.6 Μέχρι την παραλαβή του έργου, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τον εξοπλισμό για πάσα φθορά και να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης δωρεάν. 2.7 Η παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 2.8 Στα πλαίσια των ελέγχων για την ολοκλήρωση της παραλαβής του συστήματος θα πραγματοποιηθεί δοκιμή σε εργασία ρουτίνας για τουλάχιστον επτά (07) ημέρες και θα συνταχθεί αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής. 2.9 Το ΥΕΝ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω της Επιτροπής Παραλαβής, οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο που κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος, χωρίς να δεσμεύεται από τον χρόνο ελέγχου. 3. Ρήτρες Καθυστέρησης Για κάθε καθυστέρηση από την προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης, εγκατάστασης και ενεργοποίησης των ειδών, θα επιβάλλονται στον προμηθευτή τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου, καθώς επίσης και πρόστιμο της τάξης του 1% επί του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, για κάθε ημέρα καθυστέρησης. 4. Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 4.1 Με το τέλος της παραλαβής αρχίζει η περίοδος Εγγύησης που θα έχει διάρκεια τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες, που περιλαμβάνει δωρεάν παροχή υπηρεσιών Συντήρησης- Τεχνικής υποστήριξης όπως περιγράφεται στις επόμενες ενότητες της διακήρυξης. Η παραπάνω Εγγύηση καλύπτει επίσης εργασίες, ανταλλακτικά καθώς και τα έξοδα μετάβασης του αναγκαίου προσωπικού που θα διαθέσει ο προμηθευτής για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. 4.2 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο Εγγύησης, αυτό θα ληφθεί θετικά κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. 4

5 4.3 Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται σε κατάλληλο χρονικό διάστημα (όπως αυτό ορίζεται στην παραγρ. 5.4) από την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησής του από την Υπηρεσία, να αναλάβει χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση της Υπηρεσίας την αποκατάσταση της υποβάθμισης, ανωμαλίας, ζημίας ή βλάβης με προσωπικό του ή των υπεργολάβων του καθώς και την αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος του υλικού ή του λογισμικού κρίθηκε από την Υπηρεσία ότι είναι ακατάλληλο λόγω συχνότητας ανωμαλιών. Στην προσφορά απαιτείται να αναφερθεί η διάρκεια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα επιτυγχάνεται η αποκατάσταση του προβλήματος. 4.4 Σε περίπτωση που παρέλθει το πιο πάνω χρονικό διάστημα και εφόσον ο προμηθευτής δεν προβεί στην αποκατάσταση της υποβάθμισης, ανωμαλίας, ζημίας ή βλάβης, η Υπηρεσία θα μεριμνά για την αποκατάστασή της και οι σχετικές δαπάνες καθώς και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, που επήλθαν ως συνέπεια της άρνησης του προμηθευτή να προβεί στα ανωτέρω, θα βαρύνουν τον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται να τις καταβάλει. 4.5 Σε όλες τις περιπτώσεις οι σχετικές δαπάνες περιλαμβανομένων των εξόδων εξάρμοσης, συσκευασίας, μεταφορικών και ασφαλίστρων τόσο των ελαττωματικών εξαρτημάτων όσο και των προς αντικατάσταση ή επισκευή ειδών, των εξόδων εγκατάστασης, άρμοσης, επισκευής και δοκιμών, το κόστος μεταβίβασης και παραμονής του συνεργείου ως και όλες οι συναφείς δαπάνες για την αποκατάσταση του συστήματος στην κανονική κατάσταση λειτουργίας του, βαρύνουν τον προμηθευτή. 4.6 Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της Συμβατικής Τιμής για καλή εκτέλεση των όρων της εγγύησης. 5. Συντήρηση 5.1 Διάρκεια Συντήρησης Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί ότι θα παρέχει συντήρηση του εξοπλισμού και λογισμικού που προσφέρει στο διαγωνισμό για περίοδο Κ, όπου Κ ορίζεται ως εξής: Κ= 10 χρόνια μετά την Περίοδος Εγγύησης Η περίοδος αυτή αρχίζει μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Ο προμηθευτής οφείλει να δηλώσει το ανώτατο χρονικό όριο (σε περίπτωση που υπερβαίνει την περίοδο Κ) για την ανάληψη της ευθύνης της συντήρησης. Τονίζεται ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια του ΥΕΝ η υπογραφή του παραπάνω συμβολαίου συντήρησης καθώς και η διάρκεια της περιόδου αυτής (μπορεί να είναι και μικρότερη της περιόδου Κ). Επισημαίνεται ότι το συμβόλαιο συντήρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, όπως αυτές περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα της παρούσας προδιαγραφής Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: 5

6 (α) Αναλυτικό σχέδιο παροχής υπηρεσιών συντήρησης σε πανελλαδική κλίμακα, στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το είδος και η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. (β) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεωτικά να αναφέρουν στην οικονομική προσφορά το κόστος τεχνικής υποστήριξης συντήρησης για το πρώτο έτος μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης και το οποίο θα αναπροσαρμόζεται για τα επόμενα έτη σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΣΥΕ. Για την ανοιγμένη τιμή δεν θα υπολογιστεί ο δείκτης ΕΣΥΕ. 5.2 Χρήση Εξοπλισμού Όλος ο εξοπλισμός ή τμήμα αυτού, χρησιμοποιείται από το ΥΕΝ κατά την κρίση του οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, απεριόριστα μέσα στο εικοσιτετράωρο, εξαιρουμένου του χρόνου της διενεργούμενης προληπτικής συντήρησης Η χρήση αυτή δεν διαφοροποιεί με κανένα τρόπο όλα τα σχετικά με τη συντήρηση και την αντίστοιχη δαπάνη της. 5.3 Προληπτική Συντήρηση Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται κλπ). Οι ώρες πραγματοποίησης της προληπτικής συντήρησης θα καθορίζονται μετά από συνεργασία ΥΕΝ-Προμηθευτή. Θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια από τον προμηθευτή ώστε η προληπτική συντήρηση να γίνεται εκτός ωρών εργασίας του ΥΕΝ. Σε κάθε περίπτωση πάντως η παραπάνω συντήρηση δεν θα ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες τον μήνα σε ημέρες εργάσιμες. 5.4 Επανορθωτική Συντήρηση Η αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας μίας μονάδας του συστήματος δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο των 48 συνεχών ωρών από την ώρα που ο προμηθευτής έχει συμβατική υποχρέωση να ανταποκριθεί στην αίτηση της επισκευής Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης (αποστολής μηχανικού) σε περίπτωση που απαιτηθεί είναι: Για την περιοχή Αττικής Κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες Για τις λοιπές περιοχές Ελλάδος Ανεξαρτήτου ημέρας και ώρας 5 ώρες Το πρωί της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας Το πρωί της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας 6

7 5.5 Διαθεσιμότητα του Συστήματος Η διαθεσιμότητα του συστήματος για συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία σε ετήσια βάση, πρέπει να είναι τουλάχιστον 98%. Η εν λόγω διαθεσιμότητα θα αποδεικνύεται από την λειτουργία παρόμοιων ή ανάλογων συστημάτων, που έχει εγκαταστήσει ο προμηθευτής καθώς και από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού με στοιχεία όπως MTBF, MTTR, Product Life Time Άλλες υποχρεώσεις του Προμηθευτή Ο προμηθευτής οφείλει μετά από γραπτή γνώμη του ΥΕΝ να προβαίνει στην ενημέρωση-αναβάθμιση του λογισμικού (software updates) και του αντίστοιχου υλικού τεκμηρίωσης (εγχειρίδια διαφόρων τύπων κλπ) το οποίο θα παραδίδει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, την εξασφάλιση της λειτουργικότητας μετά από κάθε τροποποίηση, την εφαρμογή προαιρετικών (optional) δυνατοτήτων καθώς και την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΥΕΝ στη χρήση και τις διαδικασίες των νέων αυτών εκδόσεων. Σε περίπτωση που το λογισμικό που προσφέρεται σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα παύει να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή του λογισμικού, τότε υποχρεούται ο προμηθευτής στην υποστήριξη αυτής της πλατφόρμας με δικά του έξοδα Ο προμηθευτής διατηρεί την ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας όλων των προσφερόμενων πακέτων λογισμικού. Σε περίπτωση ύπαρξης σφαλμάτων (bugs) ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του προϊόντος στη βελτιωμένη έκδοση, χωρίς επιβάρυνση του ΥΕΝ και με διασφάλιση της συμβατότητας Ο προμηθευτής οφείλει να διατυπώνει πρόταση για συνεργασία του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας του με αντίστοιχη ομάδα του ΥΕΝ, για την αντιμετώπιση τεχνικής φύσεως θεμάτων (βλάβες, συντήρηση κλπ). Αντικειμενικός σκοπός είναι η απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας στη χρήση τουλάχιστον των διαγνωστικών μεθόδων και διαδικασιών και στην αντιμετώπιση εύκολων ανωμαλιών του εξοπλισμού Το προσφερόμενο σύστημα AIS θα έχει επί ποινή απόρριψης δοκιμασμένη σχεδίαση, θα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε άλλη χώρα της Ε.Ε. ή της Αμερικής, θα βασίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία καθώς και θα πρέπει να ακολουθηθούν οι ορισμοί της αρχιτεκτονικής ανοιχτού συστήματος. Θα χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τυποποιημένα (standard) συστατικά στοιχεία (υλικού και λογισμικού) και θα ακολουθηθούν όλα τα εφαρμοζόμενα διεθνή και εθνικά πρότυπα, κανονισμοί, συστάσεις, οδηγίες, νόμοι κλπ. (IEC, ITU, ISO, IMO, IALA, Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ.) στις πλέον πρόσφατες εκδόσεις τους Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι επεκτάσιμο στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό έτσι ώστε: α) Να μπορούν να ενταχθούν μελλοντικά στο σύστημα και άλλοι Σταθμοί Εργασίας καθώς και παράκτιοι σταθμοί AIS με απώτερο σκοπό την κάλυψη όλου του ελληνικού θαλάσσιου χώρου με δίκτυο AIS. 7

8 Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να δηλώσει ότι μελλοντικά θα εντάξει, στο κέντρο ελέγχου του συστήματος που θα προσφέρει, επιπλέον παράκτιους σταθμούς AIS οι οποίοι θα πληρούν όλα τα εφαρμοζόμενα διεθνή και εθνικά πρότυπα, κανονισμούς, συστάσεις, οδηγίες, νόμους κλπ. (IEC, ITU, ISO, IMO, IALA, Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ.) και θα έχουν εγκατασταθεί με μέριμνα του ΥΕΝ από άλλες σχετικές συμβάσεις. β) Η μελλοντική βελτίωση/επέκταση να είναι δυνατή χωρίς απώλεια των προηγούμενων επενδύσεων γ) Να υπάρχει η προοπτική της δυνατότητας για ένταξη πρόσθετων βάσεων δεδομένων για την διαχείριση του συστήματος. δ) Να υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριλάβει την ανάπτυξη για μελλοντικά προϊόντα που θα σχετίζονται με το AIS και τα οποία θα συμβάλλουν στην ασφάλεια και θα προσθέτουν λειτουργίες στο ήδη υπάρχον σύστημα (π.χ ενσωμάτωση - διασύνδεση με σύστημα Μακράς Εμβέλειας Αυτόματου Εντοπισμού (Long Range AIS), με τα υποανάπτυξη προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης της Ε.Ε. όπως το EGNOS και το GALLILEO, με το σύστημα SAFESEANET της Ε.Ε.κλπ.) Οι δυνατότητες επέκτασης του συστήματος θα πρέπει επί ποινή απόρριψης να τεκμηριώνονται κατάλληλα από σχετικό υλικό που θα συμπεριλάβει στην Τεχνική Προσφορά του ο υποψήφιος προμηθευτής Οποιεσδήποτε τυχόν εγκρίσεις, άδειες κλπ. απαιτηθούν, αυτές θα εξασφαλιστούν με μέριμνα του προμηθευτή σε συνεργασία με την Υπηρεσία μέσα στα χρονικά όρια του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου. Διευκρινίζεται ότι η εκπόνηση σχεδίων, μελετών κλπ. και οι διορθώσεις συμπληρώσεις αυτών, που τυχόν απαιτηθούν για την έκδοση αδειών, εγκρίσεων κλπ. θα επιτευχθούν με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας Ότι δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα ότι είναι υποχρέωση της Υπηρεσίας και είναι σχετική με την καλή εκτέλεση & λειτουργία του έργου, θα εκτελεστεί από τον προμηθευτή με δική του αποκλειστική μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη. 6. Εκπαίδευση 6.1 Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει επαρκή εκπαίδευση για ικανό αριθμό στελεχών του ΥΕΝ [τουλάχιστον τεσσάρων (04) στελεχών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΕΝ, τουλάχιστον δύο (02) στελεχών από κάθε μία από τις έξι (06) Λιμενικές Αρχές των νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που θα επιλεγούν για να εγκατασταθεί εξοπλισμός καθώς και τουλάχιστον δύο (02) στελέχη από το προσωπικό των πέντε (05) πλωτών σκαφών του ΛΣ στα οποία θα εγκατασταθεί εξοπλισμός] κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΕΝ (ΥΕΝ/ΔΑΝ, ΥΕΝ/ΔΠΝΤ, ΥΕΝ/ΔΕΜΕΜ, ΛΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ), ώστε να εξασφαλιστεί ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού. 8

9 6.2 Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν για την εκπαίδευση του προσωπικού θα αποτελούνται το πολύ από δέκα (10) άτομα το κάθε ένα. Οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα έχουν ως αντικείμενο την εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας - χειρισμού, συντήρησης και εγκατάστασης λογισμικού καθώς και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε χώρους του ΥΕΝ, στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές καθώς και στα πλωτά σκάφη του ΛΣ. 6.3 Ο χρόνος διδασκαλίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις έξι (6) ώρες ανά ημέρα. 6.4 Για κάθε αντικείμενο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προβλέψει την ύπαρξη αριθμού εγχειριδίων και κατάλληλου εξοπλισμού (εφόσον απαιτείται), αντίστοιχου με τον αριθμό των προς εκπαίδευση ατόμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή απόρριψης να καθορίσει λεπτομερώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης (θεματικές ενότητες και χρονική διάρκεια) τόσο για την εκπαίδευση των χειριστών της εφαρμογής που θα εγκατασταθεί στο ΥΕΝ όσο και για τους χειριστές των Σταθμών Εργασίας. Σημειώνεται ότι για να είναι δυνατή η σύγκριση του κόστους της προσφερόμενης εκπαίδευσης επί ίσης βάσης για όλους τους υποψήφιους προμηθευτές θα πρέπει να υπολογισθεί ότι ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης είναι: α. Οκτώ (08) εργάσιμες ημέρες συνολικά για τον διαχειριστή και τους χειριστές της εφαρμογής που θα εγκατασταθεί στο ΥΕΝ. β. Τρεις (03) εργάσιμες ημέρες για τους χειριστές των Σταθμών Εργασίας της εφαρμογής που θα εγκατασταθεί στις Λιμενικές Αρχές γ. Τρεις (03) εργάσιμες ημέρες για τους υπεύθυνους/χειριστές των συσκευών AIS που θα εγκατασταθούν στα πλωτά σκάφη του ΛΣ. 6.5 Επίσης πέραν της παραπάνω εκπαίδευσης, ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση και δύο (02) ατόμων σε θέματα τεχνικής φύσεως τα οποία θα αφορούν την επισκευή και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και ενημέρωσης επιβατικού κοινού (π.χ. παράκτιο δίκτυο AIS, ηλεκτρονικές πινακίδες, συσκευές AIS στα πλωτά σκάφη κλπ.). Η εν λόγω εκπαίδευση θα παρασχεθεί τουλάχιστον για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 6.6 Το ΥΕΝ μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του θα ελέγξει και θα διαπιστώσει την επάρκεια των στελεχών του προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακή ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι στην διακριτική ευχέρεια του ΥΕΝ η επιβολή προστίμου. 6.7 Επισημαίνεται ότι είναι στη ευχέρεια του ΥΕΝ η τροποποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης, με πιθανή δημιουργία νέων αντικειμένων, χωρίς μεταβολή του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης όπως αυτό θα προκύπτει από τις εκάστοτε ανάγκες του ΥΕΝ. 6.8 Επειδή η παρεχόμενη εκπαίδευση αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης, θα πρέπει στις προσφορές να καθορίζεται το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με περαιτέρω ανάλυση των αντικειμένων και ωρών εκπαίδευσης, τα προσόντα των εκπαιδευτών κλπ. 9

10 6.9 Το αντίστοιχο κόστος ανά ώρα θα πρέπει να συμπληρωθεί στους οικονομικούς πίνακες ή η λέξη δωρεάν σε περίπτωση μηδενικού κόστους Η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την παραλαβή του συστήματος Επισημαίνεται ότι εφόσον στα πλαίσια της εκπαίδευσης απαιτηθεί το υπό εκπαίδευση προσωπικό να μεταβεί σε εγκαταστάσεις της εταιρείας εκτός περιοχής Αττικής τότε τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του εν λόγω προσωπικού θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 7. Τεχνικά εγχειρίδια και Τεκμηριωτικό Υλικό 7.1 Ο προμηθευτής θα πρέπει να εφοδιάσει το ΥΕΝ με επαρκή εγχειρίδια και άλλο υλικό τεκμηρίωσης για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του συστήματος. 7.2 Επαρκή στοιχεία για τα εγχειρίδια αυτά θα δοθούν με την προσφορά (αριθμός, αντικείμενο κλπ.). Τα εγχειρίδια και το ως άνω υλικό τεκμηρίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού, ώστε δε νοείται παράδοση του αντικειμένου χωρίς την ταυτόχρονη παράδοση των εγχειριδίων. Ο προμηθευτή υποχρεούται να εφοδιάσει το ΥΕΝ με πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων για κάθε συσκευή ή λογισμικό του παρόντος διαγωνισμού. 7.3 Τα εγχειρίδια λειτουργίας - χειρισμού και του λοιπού υλικού τεκμηρίωσης χορηγούνται συνταγμένα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια μαζί με όλα τα απαραίτητα σχέδια και σχεδιαγράμματα να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα (εάν είναι δυνατόν και στην Ελληνική). 8. Τεχνική Υποστήριξη 8.1 Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί ότι θα παρέχει υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης του εξοπλισμού και λογισμικού που προσφέρει στο διαγωνισμό για περίοδο Κ, όπου Κ ορίζεται ως εξής: Κ= 10 χρόνια μετά την Περίοδο Εγγύησης. 8.2 Με την συνεχή υποστήριξη πρέπει να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, η διάθεση ενός τουλάχιστον εξειδικευμένου ατόμου κατά περίπτωση. 8.3 Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει ορίσει εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα, η οποία θα αποτελεί τον εκπρόσωπό του, ο οποίος θα διατηρεί γραφείο (να δηλωθεί η επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνων και φαξ) και θα κάνει όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τον κατασκευαστή και θα μεριμνά για την παροχή τεχνικών ή άλλων διευκρινήσεων, που τυχόν θα ζητηθούν από την Υπηρεσία κατά το στάδιο αξιολόγησης των προσφορών όπως και μετά την παραλαβή του συστήματος. 10

11 8.4 Να υποβληθεί κατάλογος του προσωπικού του εκπροσώπου, στον οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας τεχνικός. 8.5 Στην προσφορά θα πρέπει να περιέχεται υποχρεωτικά αναλυτικό σχέδιο παροχής τεχνικής υποστήριξης στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το είδος, η ποιότητα της τεχνικής υποστήριξης, το προσωπικό που παρέχει την τεχνική υποστήριξη. Επίσης θα αναφέρονται στην προσφορά και οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που προσφέρονται ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα επισκευής, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος. 9. Ανταλλακτικά- Αναλώσιμα 9.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει με την τεχνική του προσφορά λεπτομερείς καταλόγους που θα περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την αρχική υποστήριξη του συστήματος αρχής γενομένης από την ημερομηνία της παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη τους απαιτούμενους χρόνους απόκρισης για την αποκατάσταση του προβλήματος. Στους καταλόγους αυτούς τα ανταλλακτικά θα είναι διαχωρισμένα για κάθε υποσύστημα. 9.2 Ο κατάλογος των προτεινόμενων ανταλλακτικών θα περιέχει για τις αντικαταστάσιμες μονάδες τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α. Περιγραφή (Designation) β. Αριθμός Ταξινόμησης (Part number) γ. Πλήθος μονάδων στο σύστημα δ. MTBF ή συχνότητα βλαβών (failure rate) ε. Διάρκεια ζωής (end-of-life) σε ώρες (εάν εφαρμόζεται) στ. Διάρκεια ζωής αποθήκευσης (on-the-shelf life), εάν είναι μεγαλύτερη από 5 χρόνια ζ. Αριθμός μονάδων που συνιστώνται να υπάρχουν ως αμοιβές. Τα οικονομικά μεγέθη (τιμές) που αφορούν τα παραπάνω ανταλλακτικά πρέπει να περιληφθούν στη οικονομική προσφορά και δεν θα ληφθούν υπόψη στο συνολικό κόστους της προσφοράς για τον υπολογισμό της συνολικής τιμής. 9.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει στην τεχνική προσφορά του ότι θα αναλαμβάνει την ανανέωση των ανταλλακτικών όταν απαιτείται για να διατηρείται το σύστημα σε ετοιμότητα καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Οι παραπάνω υποχρεώσεις θα αναληφθούν από τον προμηθευτή και για τους υποκατασκευαστές. Ο προμηθευτής έχει την συνολική ευθύνη διασφάλισης των ανταλλακτικών και για τα χορηγούμενα από τους υποκατασκευαστές. 9.4 Όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα μετά την υπογραφή της σύμβασης για κάθε υλικό και θα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως: α. Κατασκευαστής β. Περιγραφή υλικού γ. Σύστημα και υποσύστημα στο οποίο ανήκει δ. Στοιχεία εναλλακτικού υλικού ε. Όριο ζωής 11

12 στ. Επισκευάσιμο/αναλώσιμο ζ. Κρισιμότητα η. Χρόνος παράδοσης από αίτηση θ. Τιμή μονάδος 9.5 Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προσφορά του να συμπεριλάβει δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού AIS ότι έχει την δυνατότητα υποστήριξης του συστήματος με ανταλλακτικά για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και η ομαλή λειτουργία του. 10. Επίδειξη Συστήματος Για την πληρέστερη αξιολόγηση του προσφερόμενου συστήματος απαιτείται να διενεργηθεί παρουσία της Επιτροπής Αξιολόγησης η επίδειξη των δυνατοτήτων του εξοπλισμού που προσφέρεται. Για τον σκοπό αυτό ο προμηθευτής θα πρέπει στην προσφορά του να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο θα επιδείξει το σύστημα το οποίο πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Σημειώνεται ότι όλα τα έξοδα επίδειξης του συστήματος θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 11. Ομάδα Έργου και Στελέχωσή της 11.1 Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα καταρτίσει και θα συμπεριλάβει στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς αναλυτικά τον κατάλογο προσωπικού που απασχολεί καθώς επίσης και τη συνολική ομάδα διαχείρισης και εκτέλεσης του έργου η οποία θα αποτελείται από: α. Τον κύριο υπεύθυνο του έργου β. Την ομάδα του έργου γ. Τους ειδικευμένους συνεργάτες. δ. Τα άτομα που θα παρέχουν την Εκπαίδευση Ο Κύριος Υπεύθυνος του έργου θα έχει τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση του έργου και θα έχει πλήρη απασχόληση στο έργο. Πρέπει να είναι έμπειρος επιστήμονας με σημαντική δραστηριότητα σε τομείς που έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο του έργου. Επίσης η ομάδα έργου πρέπει να περιλαμβάνει στελέχη που να διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία για όλους τους τομείς του έργου Οι εργασίες του Κύριου Υπεύθυνου και της Ομάδας Έργου μπορούν να υποστηρίζονται από ομάδα Εξειδικευμένων Συνεργατών (προσδιοριζόμενων στην προσφορά) σε διάφορα επιμέρους θέματα. Οι συνεργάτες οφείλουν να είναι σε θέση να καλύπτουν όλες τις ελλείψεις σε γνώσεις ειδικών θεμάτων του Κύριου Υπεύθυνου και της Ομάδας Έργου Προκειμένου να αξιολογηθεί και να διαπιστωθεί η ικανότητα και η καταλληλότητα της ομάδας έργου, οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: α. Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο. β. Ο συγκεκριμένος ρόλος κάθε μέλους στην Ομάδα Έργου. 12

13 γ. Τρόπος υλοποίησης της προτεινόμενης μεθοδολογίας από τα μέλη της Ομάδας. δ. Τεκμηρίωση της εξειδίκευσης και εμπειρίας κάθε μέλους σχετικά με το ρόλο που θα τους ανατεθεί. ε. Το ποσοστό χρόνου εργασίας και τη διάρκεια που κάθε μέλος θα συμμετάσχει στο έργο. 12. Φύλλο Συμμόρφωσης 12.1 Οι προμηθευτές με ποινή απόρριψης πρέπει να περιγράψουν τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν για την υλοποίηση του έργου Οι Προμηθευτές οφείλουν να ακολουθήσουν την οργάνωση του τεύχους Τεχνικές Προδιαγραφές για τη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της επιτροπής αξιολόγησης Οι Προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω παραπομπών σε τεχνικά εγχειρίδια ώστε να τεκμηριώνεται πλήρως η αντιστοιχία των προσφερόμενων προϊόντων έναντι αυτών που προδιαγράφονται. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης μίας προδιαγραφής. Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με τη μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας, κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους εάν είναι ογκώδη Ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής του εξοπλισμού και του λογισμικού του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και ενημέρωσης επιβατικού κοινού, πρέπει υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού να διαθέτει το κατάλληλο πιστοποιητικό Διασφάλισης ISO ή αντίστοιχο το οποίο με ευθύνη του προμηθευτή θα διατηρείται σε ισχύ καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνεται επί ποινή απόρριψης στην προσφορά Στην προσφορά θα υπάρχει Τεύχος που θα περιέχει αναλυτική κατάσταση περιεχομένων όλων των Υποφακέλων, καθώς και επιγραμματική αναφορά στο αντικείμενο των τευχών, όπως επίσης και των σχεδίων / πινάκων / διαγραμμάτων κάθε υποφακέλου, με την αρίθμηση αυτών και τους αντίστοιχους τίτλους Στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον (και με ποινή απόρριψης) τα ακόλουθα που συνιστούν την Τεχνική Προσφορά του Διαγωνιζόμενου. α. Αναλυτική περιγραφή του προς προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού β. Σχέδια και διαγράμματα που απαιτούνται για την υποστήριξη των παραπάνω. γ. Ομάδα έργου και στελέχωσή της 13

14 δ. Στοιχεία που αφορούν την υποδομή του προμηθευτή (Νομική μορφή εταιρίας και σχέση με κατασκευαστή προσφερόμενων προϊόντων, οικονομικά στοιχεία εταιρίας, αριθμός προσωπικού κατά έδρα και ειδικότητα, κατάλογος έργων που έχουν αναληφθεί τα 3 τελευταία χρόνια, τυχόν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ή υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών). ε. Σχέδιο συμβολαίου Συντήρησης / Τεχνικής Υποστήριξης στ. Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού με αναφορά στα προσόντα των εκπαιδευτών (Διδακτική εμπειρία, εμπειρία εκπαιδευτή στο αντίστοιχο αντικείμενο διδασκαλίας που να αποδεικνύεται με προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, βιογραφικά σημειώματα, κλπ.) ζ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και πρόγραμμα εργασιών με αναλυτική αναφορά στις προϋποθέσεις υλοποίησης, τα παραδοτέα προϊόντα κάθε φάσης, κλπ. η. Δήλωση ότι προσφέρεται λύση με το κλειδί στο χέρι (turn key solution) και ότι σε περίπτωση που απαιτηθούν αναβαθμίσεις ή επιπλέον εξοπλισμός για τη λειτουργία και δεν έχουν προβλεφθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή, τότε αυτός θα προσφερθεί δωρεάν στο ΥΕΝ. θ. Οτιδήποτε άλλο θεωρεί ο διαγωνιζόμενος ότι διευκρινίζει / υποστηρίζει την Τεχνική Προσφορά του. ι. Αντίγραφο οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμιά διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή Η επιτροπή αξιολόγησης έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προμηθευτή την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική. Οι διευκρινίσεις αυτές πρέπει να παραδίνονται εγγράφως στην επιτροπή μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών, διαφορετικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν Κανένας από του συμμετέχοντες δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Υ.Ε.Ν. 13. Μέθοδος Κριτήρια Αξιολόγησης 13.1 Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης κατατάσσονται στις ομάδες: Α. Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας Απόδοσης Β. Τεχνικής Υποστήριξης 13.2 Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Κάθε ομάδα χωρίζεται σε μία ή περισσότερες υποομάδες οι συντελεστές και οι βαθμοί των οποίων δίνονται παρακάτω. 14

15 13.3 Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων (ή υποομάδων). Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων της προσφοράς καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της Διακήρυξης (Γενικοί Όροι και Τεχνικές Προδιαγραφές). Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της προκήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της: ΣΠ = ΣΤ ΣΣΒ όπου ΣΤ = Συνολική τιμή προσφοράς ΣΣΒ= Συνολική Σταθμισμένη Βαθμολογία= Σύνολο Βαθμολογίας Ομάδας Α + Σύνολο Βαθμολογίας Ομάδας Β ΣΠ = Συμφερότερη Προσφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συντελεστής βαρύτητας Βαθμολογία (80 έως 120) Σταθμισμένη βαθμολογία ΟΜΑΔΑ Α: Στοιχεία Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας Απόδοσης 1. Συμφωνία προσφερόμενου εξοπλισμού 25% (H/W, S/W) των Σταθμών Εργασίας Χειριστών AOS, AIS server, Ηλεκτρονικών Πινακίδων, Ηλεκτρονικών Περιπτέρων, Ηλεκτρονικών Φωνητικών Πυλών με τις τεχνικές προδιαγραφές. 2. Συμφωνία προσφερόμενου λογισμικού 20% εφαρμογής με βάση τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 3. Συμφωνία προσφερόμενου εξοπλισμού 10% σταθμών βάσης AIS και Περιπολικών σκαφών Λ.Σ. με βάση τις απαιτήσεις της διακήρυξης 15

16 4. Ομάδα Έργου 10% Οργανωτικό Σχήμα Διοίκησης Ομάδας Έργου Καταλληλότητα Ομάδας Έργου και Υπεύθυνου Έργου Διαχείριση Έργου 5. Επίδειξη Συστήματος. 5% Σύνολο Βαθμολογίας Ομάδας Α 70% Α= ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Συντελεστής βαρύτητας Βαθμολογία (80 έως 120) Σταθμισμένη Βαθμολογία ΟΜΑΔΑ Β: Στοιχεία Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης 1. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 10% έργου. 2. Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη, 10% οργάνωση και υποδομή προμηθευτή για την τεχνική υποστήριξη-συντήρηση 3. Πληρότητα-ποιότητα σχεδίου 5% εκπαίδευσης (εγχειρίδια, σεμινάρια, επιστημονική υποστήριξη). 4. Εγγύηση καλής λειτουργίας όροι 5% εγγύησης. Σύνολο Βαθμολογίας Ομάδας Β 30% Β= Γενικό Σύνολο Ομάδων Α+Β 100% ΣΣΒ=Α+Β= 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 17

18 1. Σκοπός Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής για την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και ενημέρωσης επιβατικού κοινού περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, βασισμένη στη χρήση συσκευών Αυτόματου Προσδιορισμού Ταυτότητας πλοίων (A.I.S.- Automatic Identification System). 2. Γενική Περιγραφή Η πιλοτική εφαρμογή θα περιλαμβάνει συνοπτικά την υλοποίηση των παρακάτω: 2.1. Ανάπτυξη παράκτιου δικτύου δέκα (10) σταθμών βάσης AIS (AIS Base Stations), το οποίο θα λαμβάνει αυτόματα τα στοιχεία των συσκευών AIS των πλοίων Εγκατάσταση συσκευών AIS σε πέντε (5) περιπολικά σκάφη του Λ.Σ. έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πιλοτική εφαρμογή και να αξιολογηθούν οι δυνατότητες του συστήματος στα σκάφη του Λ.Σ Εγκατάσταση επτά (7) σταθμών εργασίας χειριστών AIS (AIS Operator Station AOS) εκ των οποίων οι έξι (6) θα εγκατασταθούν σε Λιμενικές Αρχές, όπου θα διαβιβάζονται οι πληροφορίες των συσκευών AIS των πλοίων, μέσω του δικτύου των AIS Base Stations, έτσι ώστε να επεξεργάζονται σε οθόνες χειριστών και ένας (1) στο ΥΕΝ. Επίσης θα εγκατασταθεί AIS server στο ΥΕΝ. Οι αντίστοιχες πληροφορίες θα απεικονίζονται επί ηλεκτρονικού χάρτη (Electronic Chart Display & Information System ECDIS) όπου θα παρουσιάζονται τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής και η κίνηση των πλοίων Εγκατάσταση έξι (6) Ηλεκτρονικών πινακίδων, στους χώρους λιμένων των Λιμενικών Αρχών που θα εγκατασταθούν σταθμοί εργασίας AOS, για απεικόνιση των πληροφοριών σε ηλεκτρονικό χάρτη Εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης και αποστολή όλων των πληροφοριών που απεικονίζονται στις ηλεκτρονικές πινακίδες καθώς και άλλες πληροφορίες στο Internet, στην επίσημη σελίδα του YEN. 2.6 Εγκατάσταση έξι (6) διαδραστικών ηλεκτρονικών περιπτέρων (web kiosks) στους χώρους λιμένων των Λιμενικών Αρχών που θα εγκατασταθούν και οι Ηλεκτρονικές Πινακίδες. 2.7 Εγκατάσταση έξι (6) ηλεκτρονικών φωνητικών πυλών στους χώρους των Λιμενικών Ταμείων των περιοχών στις οποίες υπάγονται οι Λιμενικές Αρχές που θα εγκατασταθούν οι σταθμοί εργασίας AOS. 3. Εξοπλισμός και λογισμικό της πιλοτικής εφαρμογής 18

19 3.1 Για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθεί κατ ελάχιστον ο παρακάτω εξοπλισμός - λογισμικό: Εξοπλισμός λογισμικό που θα εγκατασταθεί στο ΥΕΝ Εξοπλισμός Βλέπε Παράγραφο Τεχν. Προδιαγραφών Λογισμικό σταθμών εργασίας χειριστών AOS 3 Λογισμικό διαχείρισης σύνδεσης με Internet 5 Ένας (01) υπολογιστής για εξυπηρέτηση σταθμού 6.1 εργασίας χειριστού AOS Ένας (01) εκτυπωτής τύπου Laser 6.2 Υπολογιστής (server) (τεμ 02) που θα αποτελεί τον 7 AIS server που θα εγκατασταθεί στο ΥΕΝ Λογισμικό Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (τεμ 02) 8 Ένα (01) τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής (UPS) 9 για την υποστήριξη του server Ένα (01) τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής (UPS) Εξοπλισμός λογισμικό που θα εγκατασταθεί σε (06) Λιμενικές Αρχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Εξοπλισμός Βλέπε Παράγραφο Τεχν. Προδιαγραφών Λογισμικό σταθμών εργασίας χειριστών AOS 3 Έξι (06) ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης 4 επιβατικού κοινού Λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικών πινακίδων 5 Έξι (06) υπολογιστές για εξυπηρέτηση σταθμών 6.1 εργασίας χειριστών AOS Έξι (06) εκτυπωτές τύπου Laser 6.2 Έξι (06) τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής (UPS) 10 Εξοπλισμός λογισμικό έξι (06) ηλεκτρονικών 11 περιπτέρων (web kiosks) Εξοπλισμός λογισμικό έξι (06) ηλεκτρονικών φωνητικών πυλών 12 Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στις Λιμενικές Αρχές Ρόδου, Κω, Τήνου, Πάρου, Μυκόνου και Σύρου, στους χώρους των Λιμένων τους (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών πινακίδων, ηλεκτρονικών περιπτέρων ) καθώς και στα αντίστοιχα Λιμενικά Ταμεία των περιοχών υπαγωγής των ανωτέρω Λιμενικών Αρχών (εξοπλισμός ηλεκτρονικών φωνητικών πυλών) Εξοπλισμός παράκτιας υποδομής σταθμών βάσης AIS Εξοπλισμός Βλέπε Παράγραφο Τεχν. Προδιαγραφών Δέκα (10) παράκτιοι σταθμοί βάσης AIS 1 19

20 Οι σταθμοί βάσης AIS θα εγκατασταθούν στις περιοχές που αναφέρονται στην παραγρ. 1.1 του Παραρτήματος III των Τεχνικών Προδιαγραφών στις οποίες υπάρχουν δίκτυα κοινής ωφέλειας. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα είναι εφικτή η εγκατάσταση σταθμού βάσης σε κάποιο από τους προεπιλεγμένους χώρους, τότε με μέριμνα του προμηθευτή σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΕΝ θα επιλεγεί ο κατάλληλος χώρος που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του συστήματος. Επιπρόσθετα με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες (π.χ. σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, με το δίκτυο κατάλληλου τηλεπικοινωνιακού φορέα κλπ.) για την ενεργοποίηση και θέσει σε λειτουργία του σταθμού βάσης Εξοπλισμός Περιπολικών σκαφών ΛΣ Εξοπλισμός Πέντε (05) συσκευές AIS σε περιπολικά σκάφη του ΛΣ Βλέπε Παράγραφο Τεχν. Προδιαγραφών 2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει τις συσκευές AIS σε πέντε (5) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ. που θα υποδειχθούν από το ΥΕΝ και στα μέρη που αυτά δραστηριοποιούνται (εντός των Ελληνικών υδάτων). Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στα υπό επιλογή Περιπολικά σκάφη Λ.Σ. καθώς και της τοποθεσίας εγκατάστασης, ο προμηθευτής θα προβαίνει στην εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία της συσκευής χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση. 3.2 Επισημαίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε προηγούμενες παραγράφους ότι ζητείται λύση «με το κλειδί στο χέρι» (turn key solution) οπότε σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός (π.χ. τυχόν δικτυακός εξοπλισμός σε routers, hubs κλπ.) για την λειτουργία και ολοκλήρωση του συστήματος και δεν έχει προβλεφθεί, τότε αυτός θα προσφερθεί δωρεάν στο ΥΕΝ από τον υποψήφιο προμηθευτή. 20

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης AIS Automatic Identification System Ορισμός Απαίτηση από τον ΙΜΟ (international Maritime Organization) από το 2004 (για πλοία με χωρητικότητας μεγαλύτερη από 300 gt) Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004696190 2016-07-01 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο Πρόχειρου Διαγωνισμού για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΙΕ 1. Την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «ΕΚΠΟΤΑ», τις σχετικές περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών Ταχ. Δ/νση: Δημοτικό κτίριο Πλ. Δασκαλογιάννη Τ.Κ: 71201 Ηράκλειο Πληροφορίες: Μ. Καρατζιά Τηλ.: 2813409347

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι. Στο μέρος της διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Επιμόρφωση του προσωπικού : Ειδικευόμενοι Ιατροί και λοιπό προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ( SOFTWARE) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07)

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 29/5/2013 Αρ. πρωτ.: 6970/5-6-2013 Πληροφορίες: Χ. ΚΩΣΤΑΚΗ Τηλ. 213 2086714, φαξ 213 2086757, 670 Prom9@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη

ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πανόραμα 28/1/2016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.000 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 862 Αθήνα, 1-11-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 ΘΕΣΕΩΝ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμβαση για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη Χρήση και Συντήρηση ενός Ψηφιακού μαστογράφου (A Digital Mammography System)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Στη Δημόσια Διαβούλευση του διαγωνισμού με τίτλο: «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ», κωδικό:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σελίδα 1 από 5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα θα παραδοθούν με εγκατεστημένο λειτουργικό Σύστημα WINDOWS 10 Pro 64 bit, ενώ τα DESKTOPS θα παραδοθούν χωρίς να είναι εγκατεστημένα τα λειτουργικά συστήματα WINDOWS. Τα DESKTOPS

Διαβάστε περισσότερα

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-5-2013 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP (Audio over IP Contribution CODECS). ΜΑΪΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Σαπέρα Βάσω Τηλέφωνο : 210-9288753 Fax : 210-9213200 E-mail : vasap@ktpae.gr Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17068 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, Αριθμ. Πρωτ /3077 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου

Παπάγου, Αριθμ. Πρωτ /3077 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Σελίδα 1 από 5 Παπάγου, 09.07.2014 Αριθμ. Πρωτ. 41588 /3077

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κορυδαλλός 05/10/2016 Αριθμ. πρωτ. 31147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ..: 181.20 Κορυδαλλός e Δ/νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 23-5-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6226 /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ TH ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ TH ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝIΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 2016 του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δεκέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 13 10 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 34237

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 13 10 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 34237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Λ. Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού Κ. Μ. : Π19/2010 ΠΡΟΫΠ. : 69.597,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Ημερομηνία: 7/4/2009 URL:http://www.cieel.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ 408334 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δυο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δυο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Γενικοί Όροι Αθήνα 19/11/2014 ΑΠ 856 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δυο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Πάρος 29-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 735 14SYMV002229025 2014-08-07 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/νση: Λεχόβου 4 Τ.κ.: 56626 Τηλ: 2313313333-6 Fax: 2313313433 E-mail: gep.sykies@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση σιντριβανιού στην πλατεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ετήσια συντήρηση του σιντριβανιού

Διαβάστε περισσότερα