Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ». ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ 20%ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ». ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Μέτρο 2.2: Κατηγορίες πράξεων: «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη» 5. «Δράσεις που αφορούν στην διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη» Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» Απόφαση Ένταξης: /ΚτΠ2713-Β Κωδικός ΟΠΣ: Κωδ.Αρ.C.P.V : Προκήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Με τίτλο «Προσαρμογή, ανάπτυξη, έλεγχος και εγκατάσταση συστήματος και βοηθητικών εφαρμογών». Προϋπολογισμός Έργου: ,16 πλέον νομίμου Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Ν. 2859/2000 άρθρο 21 παράγραφος 4. 14/02/2008 Αναθέτουσα Αρχή ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελ.1 / 129

2 Όροι της Προκήρυξης Σελ.2 / 129

3 Αρ. Προκήρυξης 2/2008 Ημερομηνία: 14/02/ 2008 Τακτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά Ο Δήμος Πάρου, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Τακτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προσαρμογή, ανάπτυξη, έλεγχος και εγκατάσταση συστήματος και βοηθητικών εφαρμογών για την Πύλη. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την 27/03/2008 και ώρα 12:00 π.μ στα Γραφεία του Δήμου Πάρου και συγκεκριμένα: Διεύθυνση: Παροικιά, ΤΚ Πάρος Τηλέφωνο: Τέλεφαξ: Υπόψη: κ Γαβαλά Στέφανου Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον Επιτροπής Παραλαβής Προσφορών, την 27/03/2008 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Πάρου. Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο: Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». Τις σχετικές διατάξεις της υπ' αριθμ / υπουργικής απόφασης περί "Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). την Απόφαση ένταξης του έργου με κωδικό ΟΠΣ Την αριθμ. 106/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ν. 2522/97 «Δικαστική Προστασία κλπ» (ΦΕΚ 178/Α/97) Π.Δ. 394/96, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως αυτό τροποποιήθηκε, σε ότι αφορά τη δυνατότητα άσκησης ένστασης του άρθρου 15, με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (Φ.Ε.Κ. 202/Α / ). Τις σχετικές διατάξεις της υπ.αριθμ.20977/ (ΦΕΚ 1673/ ) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005,όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3414/2005». Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Ν. 2328/95, άρθρο 15, «Ονομαστικοποίηση μετοχών», Π.Δ. 82/96, (κατ εξουσιοδότηση του ν.2328/95), «Ονομαστικοποίηση των μετοχών ελληνικών ανωνύμων εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα», Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων» την με Α.Π /ΚτΠ2713/Β-11/11/2005 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για ένταξη του Έργου «Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την Εξυπηρέτηση των Πολιτών του Δήμου Πάρου» στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3548/2007(ΦΕΚ Α 68/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.» Σελ.3 / 129

4 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και δέκα έξη λεπτών ( πλέον νομίμου Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Ν. 2859/2000 άρθρο 21 παράγραφος 4.) το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σελ.4 / 129

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 8 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 8 Συντομογραφίες Έργου 9 Ορισμοί διακήρυξης 10 A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 11 A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 11 Α.1.1 Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο 11 Α.1.2 Υφιστάμενη Υποδομή ΤΠΕ Δήμου Πάρου 12 3Α.1 Εμπλεκόμενοι Φορείς στην υλοποίηση του Έργου 14 Α2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 14 Α.2.1 Σκοπός και στόχοι του έργου 14 Α Προσδοκώμενα Οφέλη Έργου 15 Α.2.2 Υφιστάμενη Κατάσταση 16 Α Επιχειρησιακές Λειτουργίες 16 Α Επίπεδο Ηλεκτρονικοποίησης & Τρόπος Πρόσβασης Υπηρεσιών Δήμου Πάρου 19 Α Υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και εργαλεία 34 Α.2.3 Αντικείμενο του Έργου 34 Α Εισαγωγή 34 Α Παρουσίαση του έργου 35 Α Αρχιτεκτονική Συστήματος 36 Α Απαιτούμενος εξοπλισμός και Λογισμικό συστήματος 37 Α Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης 38 Α Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Διαδικτυακής Πύλης 40 Α Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών Διαδικτυακής Πύλης 41 Α Υποσύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων Έκδοσης Πιστοποιητικών - Αιτημάτων Καταγγελιών Δημοτών 42 Α Υποσύστημα Φωνητικής Πύλης (Voice Portal) 43 Α.2.4 Γενικές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές 44 Α Ασφάλεια 45 Α Διαλειτουργικότητα 45 Α Παρεχόμενες Υπηρεσίες 45 Α.2.5 Φάσεις Έργου - Παραδοτέα Υποχρεώσεις του Αναδόχου 47 Α Φάση Α: «Μελέτη Εφαρμογής / Υλοποίησης Έργου» 48 Α Φάση Β: «Ανάπτυξη, Έλεγχος και Ολοκλήρωση Εφαρμογών και Υποσυστημάτων» 49 Α Φάση Γ: «Εκπαίδευση Χρηστών ΟΠΣ» 49 Α Φάση Δ: «Πιλοτική Λειτουργία ΟΠΣ Προβολή και Δημοσιότητα Έργου» 50 Α Φάση Ε: «Προβολή Δημοσιότητα» 51 Α.2.6 Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου 52 Α Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 52 Α Ομάδα Έργου Σχήμα Διοίκησης Έργου 52 Α.2.7 Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου 53 Α Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών 53 Σελ.5 / 129

6 Α Διαδικασία παραλαβής 54 Α Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 55 Α.2.8 Εγγύηση 55 Α.2.9 Συντήρηση 57 Α.2.10 Εκπαίδευση Κατάρτιση 57 Α.2.11 Προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις 58 Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 59 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 59 Β.1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού 59 Β.1.2 Προϋπολογισμός 59 Β.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 59 Β.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 59 Β.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 60 Β.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 60 Β.1.7 Τρόπος Λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού 60 Β.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 61 Β.1.9 Δικαίωμα Συμμετοχής 61 Β.1.10 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 61 Β.1.11 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 62 Β.1.12 Εγγύηση συμμετοχής 64 B.2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 66 Β.2.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 66 Β.2.2 Περιεχόμενο προσφορών 66 Β Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς 68 Β Περιεχόμενα οικονομικής προσφοράς 70 Β.2.3 Ισχύς των Προσφορών 70 Β.2.4 Εναλλακτικές Προσφορές 70 Β.2.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 71 B.3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 72 Β.3.1 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού Διαδικασία Αξιολόγησης 72 Β Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση προσφορών 72 Β Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 73 Β Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 74 Β Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 75 Β.3.2 Απόρριψη προσφορών 76 Β.3.3 Προσφυγές - Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισμού 78 B.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 79 Β.4.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης Εγγυήσεις 79 Β.4.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 80 Β.4.3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης- Παράδοση Παραλαβή 80 Β.4.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 81 Σελ.6 / 129

7 Β.4.5 Υπεργολαβίες 81 Β.4.6 Εμπιστευτικότητα Αναδόχου 82 Β.4.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 82 Β.4.8 Πνευματικά Δικαιώματα Μελλοντικές επεκτάσεις 83 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 84 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 84 C.1.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 84 C.1.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 86 C.1.3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 87 C.1.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 88 C.1.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 89 C2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 90 C.2.1 Γενικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Εξοπλισμού 90 C.2.2 WEB Server 90 C.2.3 Data Base Server 91 C.2.4 RACK 92 C.2.5 UPS 93 C.2.6 Προσωπικοί Υπολογιστές Σταθμοί Εργασίας 93 C.2.7 Προδιαγραφές Λογισμικού Συστημάτων Εξυπηρετητών 96 C Προδιαγραφές Λογισμικού Web Server 96 C Προδιαγραφές Λογισμικού Data Base Server 96 C.2.8 Προδιαγραφές Λογισμικού Ηλεκτρονικής Πύλης 98 C.2.9 Υποσύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Αιτήσεων Καταγγελιών Δημοτών 102 C.2.10 Υποσύστημα Φωνητικής Πύλης 104 C.2.11 Απαιτήσεις Μελέτης Εφαρμογής / Υλοποίησης Έργου 106 C.2.12 Λοιπές Απαιτήσεις 106 C.2.13 Εγγύηση 108 C.2.14 Συντήρηση 108 C3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 109 C.3.1 Προσφερόμενος εξοπλισμός 110 C.3.2 ΟΠΣ Έτοιμο Λογισμικό 110 C.3.3 Υπηρεσίες Ανάλυσης, Ανάπτυξης, Παραμετροποίησης 111 C.3.4 Υπηρεσίες ( υποστήριξη κλπ.) 111 C.3.5 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 111 C.3.6 Άλλες δαπάνες 112 C Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 113 C Συντήρηση 3 ετών μετά την αντίστοιχη ζητούμενη εγγύηση 114 C4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 115 Σελ.7 / 129

8 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δήμος Πάρου «Προσαρμογή, ανάπτυξη, έλεγχος και εγκατάσταση συστήματος και βοηθητικών εφαρμογών για την Πύλη Δήμος Πάρου Οι εγκαταστάσεις του Δήμου Πάρου Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας 07 υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Ταξινόμηση κατά CPV «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες». Τακτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,16, πλέον νομίμου Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Ν. 2859/2000 άρθρο 21 παράγραφος 4. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους. Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας. 27/03/ :00 π.μ. Η Έδρα του Δήμου Πάρου 27/03/ :00 π.μ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14/02/2008 *** Οι ημερομηνίες θα καθοριστούν μετά την έγκριση δημοπράτησης Σελ.8 / 129

9 : Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠ ΚτΠ ΚΠΣ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Συντομογραφίες Έργου ΥΠΕΣΔΔΑ CMS H/W S/W Π.Ο.Π. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Content Management System Hardware Software Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Σελ.9 / 129

10 : Ορισμοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Διακήρυξη Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ) ΕΡΓΟ Μέση ημερήσια αξία ΕΡΓΟΥ Προϋπολογισμός Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατική Τιμή Συνολικό κόστος ΕΡΓΟΥ Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Πάρου ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο του Δήμου Πάρου. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της/των σύμβασης/εων του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική οριστική). Το σύνολο του υπό ανάθεση ΕΡΓΟΥ. Προκύπτει αφού διαιρεθεί η συνολική χρηματική αμοιβή της Σύμβασης με τον αριθμό ημερών της συνολικής συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσής του. Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του ΕΡΓΟΥ, δηλαδή μεταξύ του Δήμου Πάρου ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του ΕΡΓΟΥ που θα επιλεγεί. Τα τεύχη των συμβάσεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύμβαση, β. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και δ. τη Διακήρυξη. Η συνολική τιμή στην οποία θα κατακυρωθεί το ΕΡΓΟ Το συμβατικό τίμημα του ΕΡΓΟΥ με ΦΠΑ Δήμος Πάρου Δήμος Πάρου Σελ.10 / 129

11 A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.1.1 Έργο Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Κύρια μέριμνα του Δήμου Πάρου αποτελεί η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της Πάρου. Στην αρμοδιότητα του Δήμου ανήκουν ενδεικτικά: Η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία έργων υποδομής. Η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων. Η ίδρυση και η λειτουργία μονάδων κοινωνικής μέριμνας. Η ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης. Η προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, η προστασία της ζωής και της υγείας των κατοίκων και η κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων πρόληψης, άμεσης βοήθειας και θεραπείας. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων, την οικοδόμηση, την ύδρευση, την αποχέτευση. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την λειτουργία των πάσης φύσεως επιτηδευμάτων και επαγγελμάτων. Η χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αδειών προς τους δημότες. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων. Η οργάνωση του Δήμου Πάρου Η οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου περιγράφεται στον Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του (Οργανισμός ή Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας). Ο Οργανισμός αυτός ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η οργανωτική δομή περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες που υπάγονται στον Δήμαρχο: 1. Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων. 2. Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. 3. Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών. 4. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης. 5. Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών. 6. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 7. Διεύθυνση Περιβάλλοντος. 8. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας. Σελ.11 / 129

12 Κτιριακές Εγκαταστάσεις Οι υπηρεσίες του Δήμου φιλοξενούνται σε ένα κεντρικό κτίριο που αποτελεί και το Δημαρχείο Πάρου, στο οποίο φιλοξενείται και η ΔΕΠΑ. Πιο αναλυτικά, ΚΤΙΡΙΑ Κεντρικό Κτίριο - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Διεύθυνση: Παροικιά Πάρου τηλ: φαξ: Διεύθυνση: Παροικιά Πάρου τηλ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. Αυτοτελή γραφεία 2. Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 4. Δ/νση Περιβάλλοντος 5. Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας 6. Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης (- ΔΕΠΑ) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (- ΔΕΥΑΠ) Παρατηρήσεις: Παρατηρούμε συγκέντρωση των περισσοτέρων από τις Δ/νσεις του Δήμου στο Κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου κάτι που διευκολύνει τους πολίτες στην αναζήτηση πληροφοριών, εγγράφων κ.λ.π. Παρόλα αυτά, η συγκέντρωση των υπηρεσιών δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των κατοίκων πιο απομακρυσμένων περιοχών, αφού για τη διεκπεραιώσει δικών τους υποθέσεων πρέπει να μετακινηθούν στο κεντρικό κτίριο του Δήμου. Στο πρόβλημα αυτό απαντά το πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e Government), που έχει σαν στόχο την χρησιμοποίηση νέων Τ.Π.Ε για την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών με χρήση του Διαδικτύου, δίνοντας στον πολίτη δυνατότητα πρόσβασης και επικοινωνίας με την Δ.Δ όπου και αν βρίσκεται. Α.1.2 Υφιστάμενη Υποδομή ΤΠΕ Δήμου Πάρου Η παρακάτω αποτύπωση υποδομής σε εξοπλισμό Η/Υ (hardware), σε λογισμικό (software), εφαρμογές και χρήση δικτύου, αφορά το σύνολο των διευθύνσεων και τμημάτων αυτών του Δήμου Πάρου. 1. Εξοπλισμός Hardware & Software PENTIUM 4, CPU >= 3GHZ, 40GB<HD<120GB 7 PENTIUM 4, CPU <= 3GHZ, 20GB<HD<40GB: 25 INTEL CELERON, CPU <= 2.8GHZ, 80GB<HD<120GB: 4 Σελ.12 / 129

13 ΧΕΟΝ CPU = 3GHz, HD = 2x120GB: 2 INTEL PENTIUM ή PENTIUM II, HD<8GB: 2 Σύνολο: 40 Χρησιμοποιούμενα προγράμματα Εφαρμογές Γραφείου: MICROSOFT OFFICE (2000, 2003) 15 Χρησιμοποιούμενα προγράμματα Βάσεις Δεδομένων SQL SERVER 2000 (MSDE) 1 Παρατηρήσεις Παρατηρούμε την ύπαρξη ικανοποιητικού τεχνολογικά εξοπλισμού, ικανού να εξυπηρετήσει όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα πελάτη (Windows 2000 / XP καθώς και Linux), όπως επίσης και κάθε είδους εφαρμογή γραφείου. Για την κάλυψη των αναγκών που εισάγονται από τη υλοποιούμενη Διαδικτυακή και Φωνητική Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου απαιτείται εκτός των άλλων, η προμήθεια τουλάχιστον τεσσάρων σύγχρονων Η/Υ καθώς και ενός εξυπηρετητής ιστοσελίδων (web server) που να περιέχει το σύνολο των ιστοσελίδων που θα είναι αναγκαίες για την παροχή των υπηρεσιών στους χρήστες. 2. Χρησιμοποιούμενες Εφαρμογές Οι σημαντικότερες εμπορικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από το Δήμο Πάρου παρουσιάζονται παρακάτω: Α. Λογιστική Διαχείριση Β. Δημοτολόγιο Γ. Οικονομική Διαχείριση Δ. Μισθοδοσία Προσωπικού Ε. Πρωτόκολλο ΣΤ. Οικονομικές εφαρμογές Ν.Π.Δ.Δ Παρατηρήσεις Η ύπαρξη και λειτουργία εφαρμογής Δημοτολογίου υποδεικνύει τη δυνατότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών από το προσωπικό και προσφέρει τα εχέγγυα για την άμεση εκμετάλλευση και των υπολοίπων υπό μελέτη και προκήρυξη πληροφοριακών εφαρμογών. Επιπλέον καθίσταται τεχνικά πιο απλή η μετάβαση σε νέες εφαρμογές, χάρη στην ύπαρξη των ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. Δημοτολόγιο) αφού δεν απαιτείται πλέον η χειρωνακτική εισαγωγή νέων στοιχείων, αλλά επιτυγχάνεται αυτόματη εξαγωγή των δεδομένων για εισαγωγή σε οποιοδήποτε νέο σύστημα. Σελ.13 / 129

14 Ο ρόλος της εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου είναι σημαντικότατος για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (αποτελεί την πύλη για την είσοδο και την έξοδο εγγράφων όπως αιτημάτων, βεβαιώσεων κ.λ.π). 3. Δικτυακή Υποδομή Ο Δήμος Πάρου διατηρεί ένα ενιαίο τοπικό δίκτυο, στο οποίο συνδέονται όλες οι Δ/νσεις. Δικτυακή Υποδομή Ανώτερων Επιπέδων Υπολογιστές σε δίκτυο: Σύνδεση με «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»: Το κτίριο του Κεντρικού Δημαρχείου συνδέεται με όλους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και με το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α μέσω του Δικτύου Δ.Δ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». 40 Υπάρχει σύνδεση ADSL με ταχύτητα σύνδεσης 8Mbps Παρατηρήσεις Έχει γίνει εργασία στο Δήμο από το ίδιο το προσωπικό για την υλοποίηση ενιαίου δικτύου δεδομένων, υψηλών ταχυτήτων. Το σύνολο των Η/Υ του Δήμου είναι συνδεδεμένοι στο Δήμο. Δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα προγράμματα εφαρμογής ΤΠΕ σε τομείς όπως η τηλε-εργασία, η ηλεκτρονική υποστήριξη δράσεων πρόνοιας όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» (για Α.Μ.Ε.Α και τρίτη ηλικία), η υποστήριξη του έργου των μεταφορών, κ.λ.π. Επίσης, υπηρεσίες στο πλαίσιο της λεγόμενης «Ψηφιακής Αυτοδιοίκησης» όπως για παράδειγμα η διαχείριση δημοτικών χώρων στάθμευσης με ηλεκτρονικά μέσα, η διαχείριση στόλου οχημάτων (δημοτικές συγκοινωνίες ή απορριμματοφόρα), η ενημέρωση με συστήματα τηλεματικής για τις διαδρομές, θα εξυπηρετούσαν τους Δημότες της Πάρου και θα αναβάθμιζαν την ποιότητα ζωής τους συνολικά. Υπάρχει μικρός αριθμός μηχανογραφικών αρχείων (αιτήσεων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων), τα οποία ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει ως πρότυπα για την υλοποίηση της Δικτυακής/ Φωνητικής Πύλης. 3Α.1 Εμπλεκόμενοι Φορείς στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του έργου της παρούσας διακήρυξης εμπλέκεται ο Δήμος Πάρου. Α2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.2.1 Σκοπός και στόχοι του έργου Βασικό αντικείμενο του έργου «Προσαρμογή, ανάπτυξη, έλεγχος και εγκατάσταση συστήματος και βοηθητικών εφαρμογών για την Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σελ.14 / 129

15 του Δήμου Πάρου» είναι η δημιουργία σύγχρονης υποδομής για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του Δημότη η οποία περιλαμβάνει: 1. Δημιουργία σύγχρονης Διαδικτυακής πύλης του Δήμου όπου πάνω της θα προστίθενται συνεχώς νέες πληροφορίες και υποσυστήματα. Η ηλεκτρονική πύλη θα πρέπει να βασίζεται σε σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου με ευκολία στην χρήση από τους υπαλλήλους του Δήμου. Θα περιέχει πληροφορίες για τον Δήμο, τις Υπηρεσίες του, τα έργα που επιτελούνται, τις δραστηριότητες. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για δημοσίευση των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, προκηρύξεων και λοιπών εγγράφων που θα αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Επίσης θα έχει την υποδομή για συγκέντρωση δημοτών και αποστολή ενημερωτικού Newsletter με τα τελευταία νέα του Δήμου. 2. Δημιουργία Φωνητικής Πύλης Εξυπηρέτησης των Πολιτών που δεν διαθέτουν για τον οποιοδήποτε λόγο πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σε αντιστοιχία με τις δυνατότητες της Διαδικτυακής πύλης, η φωνητική πύλη εξυπηρετεί (με την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών, ολοκλήρωση διαδικασιών, καταγραφή αιτημάτων, παροχή πιστοποιητικών) κάθε πολίτη μέσω τηλεφώνου. 3. Την αυτοματοποίηση των διαδικασιών αίτησης και έκδοσης από το Δήμο πιστοποιητικών, δικαιολογητικών, αδειών και λοιπών διοικητικών εγγράφων. Επίσης στη συστηματική καταγραφή και διαχείριση των προβλημάτων που επισημαίνουν στο Δήμο οι πολίτες μέσω Καταγγελιών και Αιτημάτων που διατυπώνουν, σχετικά με την ομαλή ζωή της πόλης. Το οποιοδήποτε αίτημα που θα υποβάλλεται και κάθε πρόβλημα που θα αναφέρεται, θα παρακολουθείται μέσω εξελιγμένου, ευέλικτου και ισχυρού συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων Πολιτών, το οποίο θα αναγνωρίζει τον τύπο του αιτήματος και θα το προωθεί αυτόματα στην κατάλληλη υπηρεσία του Δήμου. Κάθε αίτημα που θα υποβάλλεται θα παρακολουθείται στην εξέλιξή του, ενώ ο πολίτης που το υπέβαλλε θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την πρόοδο του θέματος που ανέφερε. Ο πολίτης θα μπορεί με δική του ερώτηση στο σύστημα να ενημερώνεται για την κατάσταση που βρίσκεται το αίτημα καταγγελία, το ποια Διεύθυνση το χειρίζεται και ποιες ενέργειες έχουν γίνει. Α Προσδοκώμενα Οφέλη Έργου Τα προσδοκώμενα οφέλη του έργου κρίνονται πολύ σημαντικά εφόσον θα εισάγει τις νέες τεχνολογίες σε τοπικό επίπεδο με αποτέλεσμα τη βελτίωση της επικοινωνίας και της ποιότητας της εξυπηρέτησης που λαμβάνει ο πολίτης από το Δήμο. Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση του έργου ο Δήμος προσδοκά, μεταξύ άλλων, τα εξής οφέλη: Ηλεκτρονική συναλλαγή με τους πολίτες, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα για αυτόματη υποβολή αίτησης έκδοσης δικαιολογητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων σε 24ωρη βάση. Αμφίδρομη ηλεκτρονική επαφή και αλληλεπίδραση με τον πολίτη, όσον αφορά στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτησή του. Περιορισμό των δαπανών μέσα από την απλοποίηση των γραφειοκρατικών μηχανισμών και υποστήριξη των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη μέσω ΤΠΕ. Ηλεκτρονική δημοσίευση χρήσιμων κειμένων και πακέτων πληροφοριών του Δήμου ειδικά αλλά και της Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα, αναφορικά με τις διαδικασίες και τα έγγραφα που απαιτούνται από τους πολίτες για την έκδοση συγκεκριμένων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών. Σελ.15 / 129

16 Μείωση των επισκέψεων του κοινού στο Δήμο εφόσον οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες μέσω Διαδικτύου και Τηλεφώνου. Ηλεκτρονική διαχείριση των αρχείων και των αιτήσεων που τηρούνται από το Δήμο, με αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου ανταπόκρισης. Αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. Α.2.2 Υφιστάμενη Κατάσταση Α Επιχειρησιακές Λειτουργίες Ένας σημαντικός τομέας αλληλεπίδρασης του Δήμου με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις αφορά την παραλαβή διαφόρων αιτήσεων και διεκπεραίωση από τις Διευθύνσεις Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι αιτήσεις αυτές συνήθως πρέπει να συνοδεύονται κατά την κατάθεσή τους από διάφορα δικαιολογητικά. Οι πολίτες πρέπει να περάσουν πρώτα από το αρμόδιο γραφείο για να παραλάβουν την αίτηση και να ενημερωθούν για τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εφ όσον συμπληρώσουν την αίτηση και συλλέξουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι υποχρεωμένοι να επισκεφθούν εκ νέου το Δήμο για να τα παραδώσουν. Για να ενημερωθούν για την κατάσταση διεκπεραίωσης της αίτησης παίρνουν συνήθως τηλέφωνο ή επισκέπτονται ξανά το Δήμο. Τέλος με την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης της αίτησής τους πρέπει να περάσουν και πάλι από το αρμόδιο γραφείο για να παραλάβουν αυτό που αιτήθηκαν. Η λειτουργία του Δήμου χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο όγκο εισερχόμενων αιτήσεων οι οποίες συνοδεύονται συνήθως και από μια σειρά εγγράφων-δικαιολογητικών. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων αυτών απαιτεί συχνά τη διακίνησή τους μεταξύ διαφορετικών τμημάτων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το μεγάλο όγκο εισερχομένων αιτήσεων δημιουργεί προβλήματα στην εξυπηρέτηση αλλά και στην ενημέρωση των πολιτών. Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης «eeurope 2005», τα κράτη μέλη αποφάσισαν να αναβαθμίσουν δικτυακά τις δημόσιες υπηρεσίες τους, προωθώντας την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σε όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης. Το επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης κάθε υπηρεσίας των δημόσιων φορέων, καθορίζεται από την παρακάτω κατάταξη: Επίπεδο 1: Πληροφόρηση Δημοσίευση (information): Πλήρης κάλυψη της ανάγκης για ενημέρωση του πολίτη σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω ενημερωτικού υλικού και οδηγιών δημοσιοποιημένων στο Web-site. Επίπεδο 2: Διάδραση Αλληλεπίδραση (interaction): Διάθεση στο web-site επίσημων φορμών σε εκτυπώσιμη μορφή ώστε να ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο. Επίπεδο 3: Αμφίδρομη διάδραση (two way interaction): Πρόσβαση μέσω του web-site σε επίσημες ηλεκτρονικές φόρμες ώστε να ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης. Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει και την πιστοποίηση του χρήστη της υπηρεσίας. Επίπεδο 4: Συναλλαγή (Transaction): Web-sites και πληροφορικά συστήματα που προσφέρουν στον πολίτη, ολοκληρωμένο και πλήρη ηλεκτρονικό χειρισμό της υπηρεσίας περιλαμβάνοντας σύνθετες εργασίες όπως πιστοποίηση, απόφαση, ειδοποίηση, παράδοση και πληρωμή (εάν είναι απαραίτητο). Καμία επιπλέον εργασία δεν απαιτείται από τον πολίτη για την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης του. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε εκείνες τις υπηρεσίες που η πιστοποίηση του χρήστη είναι επιβεβλημένη, καθώς η χρήση προσωπικών δεδομένων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και προστατεύεται Σελ.16 / 129

17 από την υπάρχουσα νομοθεσία. Ο πολίτης που συναλλάσσεται ηλεκτρονικά με τις δημόσιες υπηρεσίες, απαιτεί τα δεδομένα (μήνυμα ή κείμενο) που στέλνει να μην μπορούν να αποκαλυφθούν ή να διατεθούν σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα (εμπιστευτικότητα) και να μην αλλοιωθούν κατά τη μετάδοσή τους. Ο παραλήπτης (Δημόσιος φορέας) θα πρέπει να έχει την τεχνική δυνατότητα να παραλάβει τα δεδομένα που του στάλθηκαν, χωρίς αυτά να έχουν τροποποιηθεί στο ελάχιστο (ακεραιότητα). Επίσης σε μια τέτοια συναλλαγή, ο παραλήπτης θα πρέπει να έχει διαβεβαιώσεις για την ταυτότητα του αποστολέα (αυθεντικότητα). Λύση στα παραπάνω προβλήματα δίνουν οι τεχνολογίες κρυπτογράφησης, η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure - PKI) και η ηλεκτρονική υπογραφή που επιτρέπει το κλείδωμα του ηλεκτρονικού κειμένου. Παρόλα αυτά, δεν είναι βέβαιο αν θα είναι διαθέσιμες τέτοιες υποδομές και τακτικές ασφαλείας από τη δημόσια διοίκηση καθώς πολλές φορές θα απαιτείται και η εμπλοκή τρίτων παραγόντων πιστοποίησης. Για το λόγο αυτό για κάποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες, δεν είναι ξεκάθαρο αν θα αποτελούν υπηρεσίες του επιπέδου 3 ή 4. Παρακάτω αναφέρονται οι υπηρεσίες (με τον κωδικό τους) που θα κληθεί να ηλεκτρονικοποιήσει ο ανάδοχος, οι οποίες είναι αυτές που κυρίως ζητούνται από τους πολίτες: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (Κωδικός Υπηρεσίας - ΚΥ: Α1) 2. ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΦΤΙΣΗΣ (ΚΥ: Α2) 3. ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ (ΚΥ: Α3) 4. ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΚΥ: Α4) 5. ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ (ΚΥ: Α5) 6. ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΥ: Α6) 7. ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ (ΚΥ: Α7) 8. ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΚΥ: Α8) 9. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΥ: Α9) 10. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΓΑΜΟΥ (ΚΥ: Α10) 11. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΚΥ: Α11) 12. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΥ: Α12) 13. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ (ΚΥ: Α13) 14. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΚΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ (ΚΥ: Α14) 15. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΚΝΟΥ ΛΟΓΩ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ (ΚΥ: Α15) 16. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΚΥ: Α16) 17. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ (ΚΥ: Α17) 18. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΥ: Α18) 19. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛ. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (ΚΥ: Α19) 20. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ (ΚΥ: Α20) Σελ.17 / 129

18 21. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΚΥ: Α21) 22. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΥ: Α22) 23. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΥ: Α23) 24. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ (ΚΥ: Α24) 25. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ (ΚΥ: Α25) 26. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΊΚΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΟΤΑΝ ΕΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ (ΚΥ: Α26) 27. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ (ΚΥ: Α27) 28. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΚΥ: Α28) 29. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ (ΚΥ: Α29) 30. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΚΥ: Α30) 31. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ (ΚΥ: Α31) 32. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ (ΚΥ: Α32) 33. ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ (ΚΥ: Α33) 34. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΚΥ: Α34) 35. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ (ΚΥ: Α35) 36. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΤΕΛΗ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΚΛΗΣΕΙΣ (ΚΥ: Α36) 37. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ (ΚΥ: Α37) 38. ΈΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΚΥ: Α38) 39. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΚΥ: Α39) 40. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ (ΚΥ: Α40) 41. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΚΥ: Α41) 42. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΚΥ: Α42) 43. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (ΚΥ: Α43) 44. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. (ΚΥ: Α44) 45. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) (ΚΥ: Α45) 46. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ /ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ (ΚΥ: Α46) Οι παραπάνω υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία των ζητούμενων συναλλαγών από πολίτες και αποτελούν τον κορμό των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του παρόντος. Σελ.18 / 129

19 Α Επίπεδο Ηλεκτρονικοποίησης & Τρόπος Πρόσβασης Υπηρεσιών Δήμου Πάρου Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι προαναφερόμενες υπηρεσίες με βάση τους κωδικούς τους (ΚΥ), μια σύντομη περιγραφή τους, το επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης που δύναται να καταλάβουν, η απαίτηση ταυτοποίησης του χρήστη καθώς και ο τρόπος πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές. Σελ.19 / 129

20 Α/Α Κωδικός Υπηρεσίας - ΚΥ Περιγραφή Διαδικασίας Επίπεδο Ηλεκτρονικοποίησης Απαίτηση ταυτοποίησης χρήστη Portal Φωνητική Πύλη - IVR 1 Α1 1. Αίτηση 2. Αστυνομική ταυτότητα / διαβατήριο / άδεια παραμονής 3. Πιστοποιητικό κλινικής ή νοσοκομείου (γιατρού/ μαίας /μαιευτή) 4. Υπεύθυνη Δήλωση (σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του προαναφερθέντος πιστοποιητικού) 2 Α2 1. Αίτηση / υπεύθυνη Δήλωση 2. Βεβαίωση Ιερέα. 3. Αστυνομική Ταυτότητα 3 Α3 1. Αίτηση / υπεύθυνη Δήλωση 4 Α4 1. Αίτηση 2. Αστυνομική Ταυτότητα 3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου 2. Αστυνομική Ταυτότητα 3. Βεβαίωση του γιατρού ή του νοσοκομείου με όλα τα στοιχεία του νεκρού. 4. Γραπτή πιστοποίηση της οικείας αστυνομικής αρχής (σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της βεβαίωσης). Ε3 Ε3 Ε3 Ε3 (E1) (E1) (E1) (E1) 5 Α5 1. Αστυνομική ταυτότητα. 2. Διαζευκτήριο από την Αρχιεπισκοπή (αν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο) 3. Απόφαση Δικαστηρίου επικυρωμένη. 4. Δήλωση παραίτησης από ένδικα μέσα (αν πρόκειται για συναινετικό διαζύγιο) ή Έκθεση Επίδοσης (αν το διαζύγιο είναι σε αντιδικία). 5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου για την τελεσιδικία της δικ. απόφασης (για πολιτικό γάμο). Ε2/Ε3 (E1) Σελ.20 / 129

Έκδοση Άδειας Γάµου. Όλους τους πολίτες

Έκδοση Άδειας Γάµου. Όλους τους πολίτες Περιστατικό Ζωής Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Σε ποιους απευθύνεται Εναρκτήριο γεγονός Έκδοση Άδειας Γάµου Όλους τους πολίτες Άδεια Πολιτικού Γάµου Προσέρχεται ο πολίτης που ζητάει την έκδοση άδειας πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχικές Πράξεις. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό.

Ληξιαρχικές Πράξεις. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό. Ληξιαρχικές Πράξεις ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Ερμούπολης, πρέπει ν'αναφέρεται στο Ληξιαρχείο Ερμούπολης. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Διεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22 (κτίριο Κ.Ε.Π. Αμπελοκήπων, πρώτος όροφος).

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Διεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22 (κτίριο Κ.Ε.Π. Αμπελοκήπων, πρώτος όροφος). ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22 (κτίριο Κ.Ε.Π. Αμπελοκήπων, πρώτος όροφος). Για υπηρεσίες δημοτολογίου και ληξιαρχείου στην Δημοτική Ενότητα Μενεμένης μπορείτε να εξυπηρετηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Εµπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ηµερών από τον τοκετό Εκπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 100η (εκατοστή) ηµέρα δηλώνεται µε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα θέσης εργασίας

Περίγραμμα θέσης εργασίας Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών Τμήμα: Τμήμα Δημοτολογίου Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Πληροφορίες: Θωμας Καρπουζάς Τηλέφωνο: 23220 20312 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Ληξιαρχική πράξη γέννησης Κάθε γέννηση που λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών

Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών Δικαιολογητικά: Αίτηση υποψήφιων θετών γονιών προς την υπηρεσία στην οποία θα αναφέρονται πλήρη τα στοιχεία τους και ο λόγος που επιθυμούν την υιοθεσία (εφόσον η αίτηση δεν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα 11/03/2015 Αρ.Πρωτ. 5079 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/04/14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. Γ29/ΠΥ/36 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΩΝ Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΗΠ 96135/26-04-2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την ορθολογική διοίκηση διαχείριση των θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και την εξυπηρέτηση των δημοτών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 13-03-2014 του Δήμου Λαρισαίων ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1 η ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ...

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ... ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. : 23453 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6-8-2014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ανάθεσης προμήθειας εφαρμογής Διαχείριση Προμηθειών. Συνολικού ποσού 5.387,40 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Στο Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ:210 87 01 600 ΤΟΠΟΣ : Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ Ο Ο.Π.Υ.Κ.Ε. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αλλαγή επωνύμου; O O.Π.Y.K.E είναι οργανισμός υποστήριξης καταναλωτών και επιχειρήσεων με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Φαλάνης και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Γιάννουλης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2017 (Αρ. πρωτ: 860/ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2017 (Αρ. πρωτ: 860/ ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ, 28/06/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Μονάδα Β2: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Εργαστήριο Μεθοδολογιών Ελέγχου και Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΤΗΛ: 2105537251 234, FAX: 2105537234 Ε-ΜΑΙL: liksiar@elefsina.gr ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12.00 13.00 Περιεχόμενα Άδεια Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12, Τ.Κ. 561 23 ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 2019 Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Α Α : ΒΕΦ3ΩΨΕ-0ΜΑ Αμπελόκηποι 31-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο «ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Οργάνωση διαδικασιών για την παραγωγή έργου Συζήτηση με τον πελάτηιδιοκτήτη σχετική με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 13/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρήστου Λαδά 6, 10561 Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς Δήμο Αγίας Βαρβάρας ΟΝΟΜΑ: ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ: Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου για ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ΟΔΟΣ:.. ΑΡΙΘΜΟΣ:.. τοποθέτηση.

ΑΙΤΗΣΗ. Προς Δήμο Αγίας Βαρβάρας ΟΝΟΜΑ: ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ: Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου για ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ΟΔΟΣ:.. ΑΡΙΘΜΟΣ:.. τοποθέτηση. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ:. ΟΝΟΜΑ: ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ΟΔΟΣ:.. ΑΡΙΘΜΟΣ:.. Α.Φ.Μ.. Δ.Ο.Υ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:. Προς Δήμο Αγίας Βαρβάρας Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ».

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4257ΛΛ-Λ2Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4257ΛΛ-Λ2Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4257ΛΛ-Λ2Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2371352252-251 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Κέρκυρα, 30.06.2015 Αρ. Πρωτ. 3725 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Το παρόν έργο

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουρτερίδου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aριθμ. Μελέτης : 45/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δαμασκηνού & Κροκιδά Τ.Κ.: 20100, ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλέφωνα: 2741022639/23737 ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Π.Α.Ψ.Υ στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A. 25.7135.002 Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 5-3-2009 Αριθμ.πρωτ.175 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Απόδειξη στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.18969/16-2-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Περιγραφή Υλικών. Είδος α/α. Ποσότητα. Μέτρησης. τεμ. 5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Περιγραφή Υλικών. Είδος α/α. Ποσότητα. Μέτρησης. τεμ. 5 Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών Λεωφόρος Συγγρού 98-100 117 41 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης: 5 1 4 6 0 1 Ημερομηνία: 3.2.2016 Αντικείμενο: Φωτοαντιγραφικά ξηρογραφικά ψηφιακά μηχανήματα Ενδεικτική προϋπολογισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα