ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων"

Transcript

1 ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1

2 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό οντότητα ό ϋνωςη ό ςύνολο ανθρώπων, που με ςυγκεκριμϋνεσ ςχϋςεισ, διαδικαςύεσ, ςυςτόματα, μεθόδουσ και πόρουσ επιδιώκουν την επύτευξη ςκοπών ςε οριςμϋνη «χρονικό διϊρκεια» 2

3 τοιχεύα τησ Οργϊνωςησ Άνθρωποι (ενώςεισ ό ομϊδεσ ατόμων) τόχοι (μακροπρόθεςμοι, βραχυχρόνιοι, ατομικού ό ομαδικού) Διαδικαςύεσ (Δομό οργϊνωςησ, καταμεριςμόσ εργαςύασ, πόροι, δραςτηριότητεσ) Όρια (τα ςύνορα μεταξύ τησ οργϊνωςησ και των ϊλλων οργανώςεων) Χρονικό διϊρκεια (ςυνϋχεια ςτο χρόνο) 3

4 Λόγοι δημιουργύασ μιασ οργϊνωςησ Διαύρεςη τησ εργαςύασ εξειδύκευςη Μη Διαύρεςη των ςυντελεςτών παραγωγόσ (εργαλεύα, γη, κεφϊλαιο) Οικονομύεσ κλύμακασ (μεγαλύτερη παραγωγό = μικρότερο κόςτοσ) υνϋργια υνϋνωςη δυνϊμεων (Η ολότητα εύναι μεγαλύτερη από το ϊθροιςμα των μερών τησ) Ικανοπούηςη αναγκών (βαςικϋσ, ατομιςτικϋσ και ανϊγκεσ ολοκλόρωςησ) Περιοριςμόσ των εμποδύων ςτην επικοινωνύα μεταξύ ατόμων ό ομϊδων (κόςτοσ ςυναλλαγόσ) Οι οργανώςεισ ανεξϊρτητα από το λόγο δημιουργύασ τουσ, ςυνδϋονται με την αποτελεςματικότερη ικανοπούηςη των αναγκών του ανθρώπου, με την ϋννοια ότι οι ϊνθρωποι 4 πετυχαύνουν την ικανοπούηςη αναγκών με μικρότερεσ "θυςύεσ".

5 Σύποι Οργανώςεων Ανϊλογα με το ςκοπό τουσ Παραγωγικϋσ οργανώςεισ ό μονϊδεσ (επιχειρόςεισ, νοςοκομεύα, ςχολεύα) Οργανώςεισ Θεςμικόσ ό Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (δικαιοςύνη, ςτρατόσ, αςτυνομύα, εφορύεσ) Πολιτικϋσ ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ (πολιτικϊ κόμματα, ενώςεισ προςώπων, αςτικϋσ εταιρύεσ κτλ) Πολιτιςτικϋσ οργανώςεισ (λϋςχεσ φιλϊθλων, ομϊδεσ τϋχνησ, αθλητικού όμιλοι) 5

6 Σύποι Οργανώςεων Ανϊλογα με φύςη τουσ Εμπορευματικϋσ (προςφϋρουν αγαθϊ ό υπηρεςύεσ ϋναντι μιασ αξύασ ανταλλαγόσ π.χ. ιδιωτικό ςχολεύο, επιχεύρηςη) Μη εμπορευματικϋσ (προςφϋρουν αγαθϊ ό υπηρεςύεσ για το κοινό καλό π.χ. φιλανθρωπικϊ ιδρύματα) 6

7 Η οργϊνωςη ωσ ςύςτημα ύςτημα εύναι ϋνα ςύνολο ςτοιχεύων ό μερών τα οπούα ςυνδϋονται μεταξύ τουσ με ςχϋςεισ αλληλεπύδραςησ και αποτελούν μια ολότητα Κϊθε ςύςτημα υπϊρχει ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο περιβϊλλον, το οπούο αποτελεύται από ϊλλα ςυςτόματα Κϊθε ςύςτημα αναπτύςςει ςχϋςεισ αλληλεπύδραςησ με το περιβϊλλον του, ανταλλϊςςοντασ υλικούσ ό ϊυλουσ πόρουσ εύτε ωσ ειςροϋσ, εύτε ωσ εκροϋσ 7

8 Φρηςιμότητα τησ υςτημικόσ Προςϋγγιςησ Η βαςικό λογικό και ςυγχρόνωσ η επιδύωξη τησ γενικόσ θεωρύασ ςυςτημϊτων ςυνύςταται ςτην ύπαρξη ενόσ γενικού πλαιςύου αρχών, το οπούο μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για τη μελϋτη και ϋρευνα όλων των φαινομϋνων. Έτςι θα μπορούςε να αναπτυχθεύ η ςυνεργαςύα των διϊφορων επιςτημονικών κλϊδων και να επιτευχθεύ η διεπιςτημονικό προςϋγγιςη. Η ςυςτημικό προςϋγγιςη ϋχει βοηθόςει την αναλυτικό και ςυνθετικό ςκϋψη και ςυνϋβαλε ϋτςι ςτην καλύτερη κατανόηςη των φαινομϋνων. Πιο απλϊ, ςυςτημικό ςκϋψη εύναι να βλϋπει κανεύσ και τα δϋντρα και το δϊςοσ. 8

9 τοιχεύα του υςτόματοσ Μϋρη / Τποςυςτόματα (τμόματα του ςυςτόματοσ που το απαρτύζουν) ύνορα/ Όρια (οι ςχϋςεισ του ςυςτόματοσ με το εξωτερικό του περιβϊλλον) Ειςροϋσ (υλικού και ϊυλοι πόροι που ειςϋρχονται ςτο ςύςτημα) Διαδικαςύα Μεταςχηματιςμού / Επεξεργαςύα (ο τρόποσ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ και διαχεύριςησ των ειςροών του) Εκροϋσ (τα αποτελϋςματα τησ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ, επεξεργαςμϋνεσ ειςροϋσ) Ανατροφοδότηςη (κατϊ πόςο το ςύςτημα εξυπηρετεύ τουσ ςτόχουσ του;) 9

10 Έννοια των υνόρων του υςτόματοσ 10

11 Φαρακτηριςτικϊ υςτημϊτων Ανοιχτϊ ό Κλειςτϊ (κατϊ πόςο δϋχονται ειςροϋσ ό αφόνουν εκροϋσ ςτο περιβϊλλον τουσ) Δυναμικϊ ό τατικϊ (κατϊ πόςο ςυχνϊ αλλϊζουν ό μεταβϊλλονται) Πολύπλοκα ό Απλϊ (κατϊ πόςο εύναι μεγϊλοσ ό μικρόσ ο αριθμόσ των υποςυςτημϊτων και κατϊ πόςο μεγϊλη ό μικρό εύναι η ποςότητα των ςχϋςεων που αναπτύςςεται μεταξύ αυτών) 11

12 Η οργϊνωςη ωσ ύςτημα 12

13 Οριςμόσ Επιχεύρηςησ Η επιχεύρηςη αποτελεύ μια παραγωγικό - οικονομικό μονϊδα, με την ϋννοια ότι ςυνδυϊζει και αξιοποιεύ τουσ ςυντελεςτϋσ παραγωγόσ (εργαςύα, κεφϊλαιο, γνώςη, τεχνολογύα κτλ.), προκειμϋνου να παρϊγει προώόντα ό υπηρεςύεσ, με ςκοπό τη διϊθεςη τουσ μϋςω του μηχανιςμού τησ αγορϊσ ςτουσ καταναλωτϋσ. 13

14 Διαφορϊ Επιχεύρηςησ από Οργϊνωςη Η επιχεύρηςη αποτελεύ αςφαλώσ μια κοινωνικό οργϊνωςη, ξεχωρύζει όμωσ από αυτό, γιατύ ςυνδϋεται με την ϋννοια του «επιχειρεύν» ό τησ επιχειρηματικότητασ. Πρακτικϊ, η ϋννοια αυτό: Πρώτο, ςημαύνει το ςυνδυαςμό των ςυντελεςτών παραγωγόσ με ςκοπό τη δημιουργύα υλικών αγαθών ό υπηρεςιών. Δεύτερο, εμπεριϋχει το ςτοιχεύο τησ ειςαγωγόσ και εφαρμογόσ καινοτομιών. Σρύτο, εμπεριϋχει το ςτοιχεύο του κινδύνου, που ςημαύνει ότι κϊθε επιχειρούμενοσ ςυνδυαςμόσ ςυντελεςτών παραγωγόσ μπορεύ να αποτύχει ςτο ςκοπό του 14

15 Η επιχεύρηςη ωσ οικονομικό οργϊνωςη Η επιχεύρηςη αποτελεύ την βαςικότερη οικονομικό μονϊδα μιασ κοινωνύασ γιατύ αξιοποιεύ και ςυνδυϊζει όλουσ τουσ ςυντελεςτϋσ παραγωγόσ (εργαςύα, κεφϊλαιο, γνώςη, τεχνολογύα κτλ), προκειμϋνου να παρϊγει προώόντα και υπηρεςύεσ με ςκοπό την διϊθεςό τουσ μϋςω του μηχανιςμού τησ αγορϊσ ςτουσ καταναλωτϋσ. 15

16 Η επιχεύρηςη αποτελεύ μια κοινωνικό πραγματικότητα ό «κοινωνικό καταςκευό», αφού αποτελεύται από ανθρώπουσ. Αυτό ςυνοπτικϊ ςημαύνει ότι: Η επιχεύρηςη ωσ κοινωνικό οργϊνωςη Η επιχεύρηςη εκφρϊζει ϋναν τρόπο ςυλλογικόσ δρϊςησ. το πλαύςιο αυτόσ αναπτύςςονται κοινωνικϋσ ςχϋςεισ, όπωσ διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ, ςχϋςεισ αλληλεγγύησ, κτλ. Η επιχεύρηςη αποτελεύ μια κοινωνικό οργϊνωςη ςτην οπούα υπϊρχουν, «ςυγκρούονται» και γύνονται αντικεύμενο διαπραγμϊτευςησ διαφορετικϊ ςυμφϋροντα διαφορετικών ομϊδων, όπωσ, για παρϊδειγμα, εργαζόμενοι-εργοδότεσ την επιχεύρηςη υπϊρχουν ςχϋςεισ εξουςύασ, με την ϋννοια ότι για κϊθε ζότημα που απαιτεύται απόφαςη υπϊρχει "νόμιμο" δικαύωμα, που προςδιορύζει ποιοσ ό ποιοι θα αποφαςύςουν και ποιοι εύναι υποχρεωμϋνοι να ςυμμορφωθούν ς' αυτόν ό να την εκτελϋςουν. Η επιχεύρηςη λειτουργεύ ςύμφωνα με ϋνα πλαύςιο τυπικών ό ϊτυπων κανόνων, που ρυθμύζουν ό υποχρεώνουν ςε ςυμμόρφωςη την ατομικό ό ομαδικό ςυμπεριφορϊ των ανθρώπων. Η επιχεύρηςη, εκτόσ από προώόντα ό υπηρεςύεσ, προςφϋρει απαςχόληςη, ικανοπούηςη κοινωνικών αναγκών και πρϋπει να "αιςθϊνεται" κοινωνικό ευθύνη απϋναντι ςτο περιβϊλλον τησ. 16

17 Η επιχεύρηςη ωσ θεςμόσ Η επιχείρθςθ κεωρείται ωσ κεςμόσ (δθλαδι αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κοινωνίασ που προςτατεφεται από τθν ίδια τθν κοινωνία με νόμο), γιατί ςυμβάλει με τον τρόπο τθσ ςτθν ανάπτυξθ τθν ευθμερία, τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ και τθν εξζλιξθ των κοινωνιών. Έτςι με νόμο κακορίηονται διάφορεσ λειτουργίεσ τθσ επιχείρθςθσ όπωσ οι δραςτθριότθτζσ τθσ, οι ςχζςεισ με άλλεσ επιχειριςεισ, ι ίδρυςθ ακόμα και θ διάλυςι τθσ. Από τθν μεριά τθσ θ επιχείρθςθ κα πρζπει να παρουςιάηει ςτθν κοινωνία τισ δραςτθριότθτζσ τθσ μζςα από το καταςτατικό τθσ ι τισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ και να διακζτει επίςθμθ κεςμικι οργάνωςθ (π.χ. πρόεδροσ, διοικθτικό ςυμβοφλιο, τυπικι δομι, γενικι ςυνζλευςθ κτλ). 17

18 Η επιχεύρηςη ωσ φορϋασ πολιτιςμού Η ύδια η επιχεύρηςη, πϋρα από την οικονομικό και κοινωνικό τησ οργϊνωςη, αποτελεύ και φορϋα μιασ κουλτούρασ δηλαδό ενόσ ςυνόλου κοινών αξιών, πιςτεύω, ιδεών, εθύμων, κανόνων και προτύπων. Επιπλϋον, η επιχεύρηςη με τισ δραςτηριότητϋσ τησ ςυμβϊλει ςτη δημιουργύα γνώςησ. Για παρϊδειγμα δεύχνει ςτην κοινωνύα πωσ καταςκευϊζεται ϋνα προώόν ό προϊγει μια νϋα υπηρεςύα ό βελτιώνει κϊποια υπϊρχουςα. Με αυτούσ τουσ τρόπουσ η επιχεύρηςη ςυμβϊλει ςτην κοινωνικό ςυνοχό, την αρμονύα και την αποτελεςματικό επικοινωνύα των ανθρώπων μεταξύ τουσ. 18

19 Η επιχεύρηςη ωσ ςύςτημα Η επιχεύρηςη θεωρεύται ωσ ςύςτημα γιατύ αποτελεύται από διαφορετικϊ μϋρη που ςυνδϋονται μεταξύ τουσ ςε ϋνα ςύνολο. Επιπλϋον η επιχεύρηςη λαμβϊνει ωσ ειςροϋσ ανθρώπινουσ πόρουσ, οικονομικούσ, υλικούσ και ϊυλουσ πόρουσ. τη ςυνϋχεια επεξεργϊζεται τισ ειςροϋσ με διϊφορεσ λειτουργύεσ και μϋςα. Αποδύδει ςτο περιβϊλλον τισ εκροϋσ (ϋτοιμα προώόντα, υπηρεςύεσ κτλ). Επύςησ ϋχει διακριτϊ ςύνορα από ϊλλεσ επιχειρόςεισ. Σϋλοσ προςαρμόζεται ςτο περιβϊλλον τησ μϋςα από ϋναν μηχανιςμό ελϋγχου και ανατροφοδότηςησ. 19

20 Η επιχεύρηςη ωσ ςύςτημα 20

21 Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ Αλυςύδα Επιχειρηςιακών Λειτουργιών: 21

22 Παραγωγικό Λειτουργύα τησ Επιχεύρηςησ Η Παραγωγικό Λειτουργύα. Εύναι η πιο βαςικό λειτουργύα τησ οικονομικόσ μονϊδασ, αν ςκεφτεύ κανεύσ ότι το προώόν ό η υπηρεςύα που παρϊγεται εύναι το επύκεντρο όλων των δραςτηριοτότων τησ, αλλϊ και ο λόγοσ ύπαρξόσ τησ. Η λειτουργύα τησ παραγωγόσ αποτελεύται από ϋνα ςύνολο ενεργειών οι οπούεσ ςυνδϋονται ϊμεςα με την παραγωγό προώόντων και υπηρεςιών. Σϋτοιεσ ενϋργειεσ ςυνόθωσ εύναι η επεξεργαςύα υλικών ό πληροφοριών, η χρόςη και ςυντόρηςη των μϋςων για την παραγωγό των προώόντων ό των υπηρεςιών, ο ϋλεγχοσ τησ ποιότητασ των παραγόμενων αγαθών κτλ. Για παρϊδειγμα, η ηλεκτρικό ενϋργεια παρϊγεται μϋςω τησ παραγωγικόσ λειτουργύασ τησ ΔΕΗ, η εκπαύδευςη των μαθητών μϋςω τησ παραγωγικόσ λειτουργύασ του ςχολεύου, η περύθαλψη των αςθενών μϋςω τησ παραγωγικόσ λειτουργύασ του νοςοκομεύου. 22

23 Εμπορικό λειτουργύα τησ Επιχεύρηςησ Η Εμπορικό λειτουργύα. Περιλαμβϊνει όλεσ τισ ενϋργειεσ οι οπούεσ εύναι απαραύτητεσ, προκειμϋνου η επιχεύρηςη να διαθϋτει τα προώόντα τησ ό τισ υπηρεςύεσ τησ ςτην αγορϊ, ώςτε να αγορϊζονται από τουσ καταναλωτϋσ-πελϊτεσ. Οι ενϋργειεσ αυτϋσ ςυνόθωσ εύναι: η ϋρευνα των αναγκών των καταναλωτών, ο ςχεδιαςμόσ προώόντων ό υπηρεςιών που ικανοποιούν τισ ανϊγκεσ των καταναλωτών, η προβολό και η προώθηςη των προώόντων ό υπηρεςιών, η πώληςη και η διανομό. Η εμπορικό λειτουργύα εκφρϊζεται κυρύωσ με τισ ςύγχρονεσ ϋννοιεσ του Μϊρκετινγκ και των πωλόςεων. 23

24 Οικονομικό λειτουργύα τησ Επιχεύρηςησ Η Οικονομικό λειτουργύα. Η λειτουργύα μιασ επιχεύρηςησ ϋχει ωσ ςυνϋπεια την απόκτηςη και χρόςη κεφαλαύου. Οι αγορϋσ και οι πωλόςεισ προώόντων ό υπηρεςιών ϋχουν ωσ ςυνϋπεια οικονομικϋσ ςυναλλαγϋσ. υνεπώσ, η επιχεύρηςη ό ο οργανιςμόσ πρϋπει να κϊνουν ςυγκεκριμϋνεσ ενϋργειεσ που αφορούν την πραγματοπούηςη, την παρακολούθηςη και καταγραφό όλων αυτών των οικονομικών ζητημϊτων και ςυναλλαγών Σο περιεχόμενο αυτόσ τησ λειτουργύασ εύναι: η εξεύρεςη του κεφαλαύου που απαιτεύται για την ύδρυςη τησ οικονομικόσ μονϊδασ, η αξιοπούηςό του με τισ πλϋον αποδοτικϋσ επιλογϋσ όλεσ οι διαχειριςτικϋσ και λογιςτικϋσ διαδικαςύεσ που βοηθούν ςτην ϋγκαιρη διεκπεραύωςη και την καταγραφό ςυναλλαγών τησ, Η αντιμετώπιςη των νομικών και φορολογικών τησ υποχρεώςεων και ιδιαύτερα η εξακρύβωςη των αποτελεςμϊτων τησ. 24

25 Άλλεσ λειτουργύεσ τησ Επιχεύρηςησ Λειτουργύα προμηθειών. Αφορϊ τισ ενϋργειεσ που πρϋπει να γύνουν, ώςτε να εξαςφαλύζονται τα απαραύτητα προώόντα ό υπηρεςύεσ που μια επιχεύρηςη ϋχει ανϊγκη για τη λειτουργύα τησ και την επύτευξη των ςτόχων τησ. Σϋτοιεσ ενϋργειεσ ςυνόθωσ εύναι: Η οικονομικότερη προμόθεια μηχανημϊτων, πρώτων υλών και οποιονδόποτε ϊλλων υλικών ςτοιχεύων (π.χ. αναλώςιμων). Η ϋρευνα των τιμών, η αγορϊ και η αποθόκευςη των πιο πϊνω απαραύτητων ςτοιχεύων. Η ςυνεχόσ παρακολούθηςη των αποθεμϊτων, ώςτε να μην τύθεται ςε κύνδυνο ο προγραμματιςμόσ τησ παραγωγόσ και γενικϊ ο ςτόχοσ τησ επιχεύρηςησ Η λειτουργύα των προμηθειών εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό, αφού εξαςφαλύζει βαςικούσ πόρουσ οι οπούοι εύναι απαραύτητοι για την ανϊπτυξη των δραςτηριοτότων μιασ επιχεύρηςησ ό ενόσ οργανιςμού. 25

26 Άλλεσ λειτουργύεσ τησ Επιχεύρηςησ Έρευνα και ανϊπτυξη. Η λειτουργύα αυτό ϋχει αντικεύμενο την ανεύρεςη νϋων τρόπων παραγωγόσ και βελτύωςησ των υπαρχόντων, με αξιοπούηςη τησ ςύγχρονησ τεχνολογύασ και κϊθε καινοτομύασ που βοηθϊει ςτη δημιουργύα νϋων αγαθών και υπηρεςιών, ικανών να καλύψουν τισ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ και να αναδεύξουν νϋεσ. Για παρϊδειγμα, οι ενϋργειεσ που γύνονται για το ςχεδιαςμό ενόσ νϋου τύπου φρϋνων αυτοκινότου εύναι ενϋργειεσ ϋρευνασ και ανϊπτυξησ. Οι ενϋργειεσ που γύνονται για τη βελτύωςη τησ ςυςκευαςύασ των αναψυκτικών εύναι επύςησ ενϋργειεσ ϋρευνασ και ανϊπτυξησ. Η λειτουργύα αυτό γύνεται όλο και περιςςότερο ςημαντικό, αφού η ανταγωνιςτικότητα και η ανϊπτυξη των επιχειρόςεων εξαρτϊται όλο και περιςςότερο από τισ καινοτομύεσ που αφορούν νϋα προώόντα και μεθόδουσ παραγωγόσ ό βελτιώςεισ όςων υπϊρχουν. Ακόμη για τισ μικρϋσ επιχειρόςεισ που δεν ϋχουν να επενδύςουν αρκετϊ κεφϊλαια ςτην ϋρευνα και ανϊπτυξη, η λειτουργύα αυτό αναπτύςςεται ςε απλϋσ μορφϋσ και υποςτηρύζεται από δημόςιουσ ό ιδιωτικούσ οργανιςμούσ, όπωσ από ερευνητικϊ κϋντρα, οργανιςμούσ μικρομεςαύων επιχειρόςεων, το κρϊτοσ. 26

27 Άλλεσ λειτουργύεσ τησ Επιχεύρηςησ Λειτουργύα τησ Πληροφόρηςησ. Η δρϊςη του ανθρώπου, των επιχειρόςεων και των οργανιςμών ςυνδϋεται ϊμεςα με την εύρεςη, τη δημιουργύα και την αξιοπούηςη πληροφοριών. τη ςημερινό πραγματικότητα, η οπούα χαρακτηρύζεται από πολυπλοκότητα και ςυνεχεύσ αλλαγϋσ, η λόψη αποφϊςεων και η υλοπούηςη αυτών, η ςυνεργαςύα και ο ςυντονιςμόσ απαιτούν αρκετϋσ πληροφορύεσ. Αυτό η αναγκαιότητα ϋχει κϊνει τισ επιχειρόςεισ και τουσ οργανιςμούσ να αναπτύςςουν ϋνα οργανωμϋνο ςύνολο ενεργειών, προκειμϋνου να αποκτούν, να επεξεργϊζονται να αποθηκεύουν, να διανϋμουν και να υλοποιούν τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ. Σο ςύνολο αυτών των ενεργειών αποτελεύ τη λειτουργύα τησ πληροφόρηςησ 27

28 Άλλεσ λειτουργύεσ τησ Επιχεύρηςησ Λειτουργύα Δημοςύων χϋςεων. Κϊθε επιχεύρηςη ό οργανιςμόσ ϋχει την ανϊγκη τησ ανϊπτυξησ καλών ςχϋςεων με ϊλλεσ επιχειρόςεισ, οργανιςμούσ, ϊτομα ό ομϊδεσ καθώσ και την ανϊγκη να προβϊλλει μια καλό εικόνα προσ αυτούσ, για να κερδύςει την εκτύμηςη, το ςεβαςμό και τισ θετικϋσ εντυπώςεισ. Αυτό αςφαλώσ επιτυγχϊνεται με μια ςειρϊ από ενϋργειεσ, όπωσ η προβολό των θετικών ςημεύων και τησ ςυνολικόσ εικόνασ, η οργϊνωςη και υλοπούηςη εκδηλώςεων και ϊλλων δρϊςεων επικοινωνύασ και επαφών, οι ςχϋςεισ με τα μϋςα μαζικόσ επικοινωνύασ, οι ενϋργειεσ φιλανθρωπύασ, οι χορηγύεσ πολιτιςτικών, επιςτημονικών ό ϊλλων δραςτηριοτότων κτλ. Όλεσ αυτϋσ οι ενϋργειεσ αποτελούν τη λειτουργύα των Δημοςύων χϋςεων μιασ επιχεύρηςησ ό οργανιςμού. 28

29 Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ Οι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ αποτελούν ςυνθετικϊ ςτοιχεύα τόςο του γενικού (εξωτερικού) περιβϊλλοντοσ, όςο και του ειδικού (εςωτερικού) περιβϊλλοντοσ τησ επιχεύρηςησ. το γενικό (εξωτερικό) περιβϊλλον εντϊςςονται. Σο Οικονομικό περιβϊλλον: Περιλαμβϊνει τισ δομϋσ τησ οικονομύασ, τουσ ρυθμούσ ανϊπτυξησ, τουσ δεύκτεσ τουσ ςχετικούσ με τον πληθωριςμό, την απαςχόληςη, το δημόςιο χρϋοσ κτλ., την πορεύα τησ κεφαλαιαγορϊσ και των ειςοδημϊτων, το βαθμό παρϋμβαςησ του κρϊτουσ ςτην οικονομύα, το φορολογικό ςύςτημα, τισ διεθνεύσ οικονομικϋσ ςχϋςεισ κτλ. Σο Νομικό περιβϊλλον: Περιλαμβϊνει τουσ νόμουσ, ςύμφωνα με τουσ οπούουσ λειτουργεύ η επιχεύρηςη, οι ςυναλλαγϋσ, οι εργαςιακϋσ ςχϋςεισ κτλ. Σο Κοινωνικό περιβϊλλον: Περιλαμβϊνει την "κοινωνική οργάνωςη τησ χώρασ", μϋςα ςτην οπούα εύναι ενταγμϋνεσ όλεσ οι κοινωνικϋσ ομϊδεσ οι οπούεσ επιδρούν ςτη λειτουργύα τησ και την εξϋλιξό τησ. Οι επιλογϋσ τουσ επηρεϊζουν ϊμεςα τη διαδικαςύα παραγωγόσ και διανομόσ του προώόντοσ. τοιχεύα αυτού του παρϊγοντα μπορούν να θεωρηθούν ακόμη τα δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ μύασ χώρασ, το ςυνδικαλιςτικό τησ κύνημα κτλ. 29

30 Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ Σο Σεχνολογικό περιβϊλλον: Περιλαμβϊνει την πλϋον "ορατό" επύδραςη του εξωτερικού περιβϊλλοντοσ ςτην επιχεύρηςη. Επηρεϊζει ποιοτικϊ και ποςοτικϊ τη φύςη και την απόδοςη του εξοπλιςμού τησ και των εργαζομϋνων, το εύδοσ των προώόντων και των υπηρεςιών. Σο Πολιτιςμικό περιβϊλλον: Περιλαμβϊνει τα εθνολογικϊ και λαογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ μιασ κοινωνύασ, τα όθη και τα ϋθιμα, τισ παραδόςεισ, τη θρηςκεύα και ό,τι ϋχει ςχϋςη με το ςύςτημα αξιών που την εκφρϊζει. Σο Πολιτικό περιβϊλλον: Περιλαμβϊνει το θεςμικό πλαύςιο, ςύμφωνα με το οπούο λειτουργεύ το κρϊτοσ (π.χ. ειςοδηματικό πολιτικό, νομιςματικό πολιτικό κτλ. Κυβερνητικϋσ και Πολιτικϋσ αποφϊςεισ). Σο Οικολογικό περιβϊλλον: Εύναι ϋνασ παρϊγοντασ που αποκτϊ ιδιαύτερη ςημαςύα μϋρα με τη μϋρα για την επιχεύρηςη και γενικϊ για τον ϊνθρωπο. Η επιχεύρηςη προκαλεύ προβλόματα ςτο περιβϊλλον με την αλόγιςτη εκμετϊλλευςό του και τη ρύπανςη του, όπωσ επύςησ δϋχεται τισ αρνητικϋσ επιπτώςεισ από τισ βλϊβεσ που η ύδια ό ϊλλεσ αιτύεσ προκαλούν. 30

31 Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ 31

32 Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ το ειδικό (εςωτερικό) περιβϊλλον τησ επιχεύρηςησ εντϊςςονται: Οι Προμηθευτϋσ υλικών ό υπηρεςιών. Οι Καταναλωτϋσ και οι πελϊτεσ. Οι Εργαζόμενοι και η ςυνδικαλιςτικό τουσ ϋνωςη. Οι πιςτωτϋσ, χρηματοδότεσ, μϋτοχοι. Επιχειρόςεισ, που ςυνεργϊζονται με την επιχεύρηςη ό την ανταγωνύζονται, Οικονομικού Οργανιςμού και Σρϊπεζεσ με τουσ οπούουσ ςυναλλϊςςεται και όποιο ϊλλο ςτοιχεύο ςχετύζεται με αυτόν και ωσ ϋνα βαθμό την επηρεϊζει. 32

33 τόχοι των Επιχειρόςεων Οι ςτόχοι των Επιχειρόςεων (Οργανιςμών) Κϊθε επιχεύρηςη (ό οργανιςμόσ) ϋχει ςτόχουσ οι οπούοι δικαιολογούν και την ύπαρξη τησ. τόχοσ τησ επιχεύρηςησ εύναι μια επιθυμητό κατϊςταςη ςτην οπούα επιδιώκει να φτϊςει, ό ϋνα αποτϋλεςμα προσ επύτευξη. Οι ςτόχοι, μπορούν να διακριθούν ςε θεςμικούσ και λειτουργικούσ. 33

34 Θεςμικού τόχοι Θεςμικού ςτόχοι εύναι αυτού που επύςημα η επιχεύρηςη (ό οργανιςμόσ) διατυπώνει ςτο καταςτατικό, με βϊςη το οπούο νομιμοποιεύται η ύπαρξη και λειτουργύα τησ. Πρόκειται ουςιαςτικϊ για γενικούσ και μη ςυγκεκριμϋνουσ ςτόχουσ ό επιδιώξεισ που ςυνθϋτουν την αποςτολό τησ επιχεύρηςησ ςτο πλαύςιο του περιβϊλλοντοσ τησ ό τησ κοινωνύασ. Αυτού οι ςτόχοι ό η αποςτολό εκφρϊζουν το βαςικό καθόκον τησ επιχεύρηςησ απϋναντι ςτην κοινωνύα, πρϊγμα που δικαιολογεύ το δικαύωμα τησ δημιουργύασ τησ. Για παρϊδειγμα, η αποςτολό μιασ επιχεύρηςησ ςυμβούλων εύναι η παροχό τεχνικών ςυμβουλών ςτισ βιομηχανικϋσ επιχειρόςεισ. Η αποςτολό ενόσ νοςοκομεύου εύναι η παροχό υπηρεςιών υγεύασ ςτουσ κατούκουσ τησ περιοχόσ. Η αποςτολό του ςχολεύου εύναι η μόρφωςη των ανθρώπων. 34

35 Λειτουργικού τόχοι Οι Λειτουργικού ςτόχοι τησ επιχεύρηςησ εκφρϊζουν τα ςυγκεκριμϋνα αποτελϋςματα τα οπούα αυτό επιδιώκει να επιτύχει. Αυτού οι ςτόχοι αναφϋρονται: τα ςυνολικϊ μεγϋθη τησ επιχεύρηςησ, όπωσ εύναι τα κϋρδη, το ειςόδημα ό Ο κύκλοσ εργαςιών, οι ρυθμού αύξηςησ ό ανϊπτυξησ τησ, η αποδοτικότητα των επενδυμϋνων κεφαλαύων, η φόμη, δύναμη κτλ. την αγορϊ, όπωσ εύναι η κατϊκτηςη ςυγκεκριμϋνου μεριδύου αγορϊσ, η δημιουργύα δικτύου πωλόςεων ό διανομόσ, η δημιουργύα εμποδύων ειςόδου ανταγωνιςτών, κτλ. την παραγωγό, όπωσ εύναι η παραγωγικότητα τησ εργαςύασ, η ποιότητα των προώόντων, τα κόςτη, κτλ. τουσ ανθρώπουσ, όπωσ εύναι η ικανοπούηςη των εργαζομϋνων, η απαςχόληςη, η εκπαύδευςη, η ανϊπτυξη κτλ. τισ καινοτομύεσ, που αφορούν την ανϊπτυξη νϋων προώόντων, νϋων μεθόδων και τεχνικών παραγωγόσ και διανομόσ, νϋων διοικητικών ςυςτημϊτων, κτλ., με ςκοπό την ανϊπτυξη και την προςαρμογό τησ επιχεύρηςησ ςτισ εξελύξεισ του περιβϊλλοντοσ. 35

36 Διακρύςεισ Οικονομικών Οργανιςμών και Επιχειρόςεων Α. Ιδιωτικού Οργανιςμού Εύναι οι οικονομικϋσ μονϊδεσ ςτισ οπούεσ ιδιοκτότεσ εύναι ιδιώτεσ, φυςικϊ πρόςωπα ό νομικϊ πρόςωπα ιδιωτικού δικαύου (Ν.Π.Ι.Δ.). Λειτουργούν με βϊςη τισ αρχϋσ του ιδιωτικού δικαύου και ιδιαύτερεσ νομικϋσ ςυμφωνύεσ. Φαρακτηριςτικό τουσ εύναι η μεγϊλη διαχειριςτικό ευελιξύα και η ανεξαρτηςύα, φυςικϊ κϊτω από την προώπόθεςη ότι δρουν μϋςα ςτο πλαύςιο των νόμων. Αποτελούν το μεγαλύτερο ποςοςτό των επιχειρηςιακών οικονομικών μονϊδων ςτο ςύςτημα τησ οικονομύασ τησ αγορϊσ. Επιδιώκουν με την παραγωγό προώόντων - υπηρεςιών την πραγματοπούηςη κϋρδουσ, ςύμφωνα με τη βαςικό οικονομικό αρχό, δηλαδό 'Ελϊχιςτο Κόςτοσ - Μϋγιςτοσ Κϋρδοσ". Διϊκριςη με βϊςη τη νομικό τουσ μορφό. ύμφωνα με το φορϋα και τη νομικό τουσ μορφό, οι επιχειρόςεισ, κυρύωσ κερδοςκοπικού χαρακτόρα, διακρύνονται ςε ατομικϋσ, εταιρικϋσ και ςυλλογικϋσ. 36

37 Διακρύςεισ Οικονομικών Οργανιςμών και Επιχειρόςεων 37

38 Ατομικϋσ Επιχειρόςεισ Ατομικϋσ επιχειρόςεισ Εύναι ό πιο παλιϊ και πιο απλό μορφό επιχεύρηςησ. Ιδρύεται και διοικεύται από ϋνα ϊτομο, το οπούο ωσ ιδιοκτότησ και διοικητόσ ϋχει την ευθύνη όλων των αποφϊςεων και των ςυνεπειών τουσ. Η ατομικό επιχεύρηςη χαρακτηρύζεται από μεγϊλη ευελιξύα και προςαρμοςτικότητα ςτισ αλλαγϋσ τησ αγορϊσ, ενώ ςυνδϋεται ςτενϊ με το πρόςωπο του ιδιοκτότη τησ. Από τη ςχϋςη αυτό εξαρτώνται ςοβαρϊ θϋματα τησ, όπωσ η πιςτοληπτικό τησ ικανότητα και η ύδια η ζωόσ τησ. Δεν απαιτεύται ελϊχιςτο κεφϊλαιο για την ύδρυςη τησ και εύναι κατϊ κανόνα μικρό και οικογενειακό. Οι ατομικϋσ επιχειρόςεισ, μπορεύ να πει κανεύσ, αποτελούν τη ραχοκοκαλιϊ τησ ελληνικόσ οικονομύασ. 38

39 Εταιρικϋσ Επιχειρόςεισ Προςωπικϋσ εταιρύεσ Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ Εύναι αποτϋλεςμα τησ ςυνεργαςύασ δυο ό περιςςότερων ατόμων ό φορϋων, με ςκοπό το καλύτερο δυνατό αποτϋλεςμα. Εμφανύζονται ςε πολλϋσ μορφϋσ, όπωσ Ο.Ε, Ε,Ε., Α.Ε κτλ. και ϋχουν πολλϊ πλεονεκτόματα ςε ςχϋςη με τισ ατομικϋσ, για παρϊδειγμα, ευκολότερη ςυγκϋντρωςη κεφαλαύων, μεγαλύτερη πιςτοληπτικό ικανότητα, ορθότητα αποφϊςεων λόγω του ςυλλογικού χαρακτόρα κτλ. Βεβαύωσ υπϊρχουν και μειονεκτόματα, όπωσ, για παρϊδειγμα, η βραδύτητα ςτη λόψη αποφϊςεων, η δυςκολύα προςαρμογόσ ςτισ αλλαγϋσ τησ αγορϊσ, λόγω τησ πολυπλοκότητασ τησ παραγωγόσ τησ κτλ. Διακρύνονται κυρύωσ ςε: 1) Προςωπικϋσ (Ο.Ε, Ε.Ε, Αφανεύσ) 2) Κεφαλαιουχικϋσ - Απρόςωπεσ (Α.Ε., Ε.Π.Ε.). 1. Προςωπικϋσ Εταιρεύεσ Φαρακτηριςτικό γνώριςμα αυτών των επιχειρόςεων εύναι ότι ςτηρύζονται κυρύωσ ςτην προςωπικότητα των εταύρων, οι οπούοι δεν ειςφϋρουν μόνο κεφϊλαιο, αλλϊ και την προςωπικό τουσ εργαςύα, την εμπειρύα και τισ γνώςεισ τουσ. Ομόρρυθμη Εταιρεύα (Ο.Ε.) Σην ιδρύουν τουλϊχιςτον δύο εταύροι ειςφϋροντασ όςο κεφϊλαιο τουσ χρειϊζεται ό όςο διαθϋτουν, χωρύσ να δεςμεύονται για ςυγκεκριμϋνο ποςό από το νόμο. Οι λεπτομϋρειεσ τησ ςυνεργαςύασ τουσ αναφϋρονται ςτο ςυμβολαιογραφικό ϋγγραφο, που λϋγεται καταςτατικό. Σο καταςτατικό, με τη δημοςύευςη του οπούου τυπικϊ ιδρύεται η Ο.Ε., αναφϋρει τουσ όρουσ ςυνεργαςύασ, δηλ. τι κεφϊλαιο ειςϋφεραν οι εταύροι, πωσ θα μοιρϊζονται τα κϋρδη, ποιο θα εύναι το αντικεύμενο τησ Ο.Ε., η επωνυμύα τησ, η ϋδρα τησ, η διϊρκεια ςυνεργαςύασ κτλ. Φαρακτηριςτικό γνώριςμϊ τησ Ο.Ε,, που τη διαφοροποιεύ μϊλιςτα από τισ ϊλλεσ προςωπικϋσ εταιρεύεσ, εύναι η ευθύνη των εταύρων, που εύναι ύδια για όλουσ. Καθϋνασ ευθύνεται με όλη του την περιουςύα και για το ςύνολο των υποχρεώςεων τησ εταιρεύασ, όποιο και αν εύναι το ύψοσ τησ ςυμμετοχόσ του ςτο κεφϊλαιο. τη διούκηςη ςυμμετϋχουν ιςότιμα όλοι οι εταύροι, ενώ η πιςτοληπτικό ικανότητα τησ, λόγω του τρόπου κατανομόσ τησ ευθύνησ, εύναι αρκετϊ υψηλό 39

40 Εταιρικϋσ Επιχειρόςεισ Προςωπικϋσ εταιρύεσ Ετερόρρυθμη Εταιρεύα (Ε.Ε.) Και ς' αυτό τη μορφό απαιτεύται η ςυμμετοχό δύο τουλϊχιςτον εταύρων, από τουσ οπούουσ ο ϋνασ ομόρρυθμοσ, με απεριόριςτη ευθύνη. Ακόμη απαιτεύται η δημοςύευςη του καταςτατικού με όλα τα ςτοιχεύα τησ ςυνεργαςύασ (εταύροι, επωνυμύα, αντικεύμενο, ϋδρα, διϊρκεια ςυνεργαςύασ κτλ.). Η ευθύνη των εταύρων εύναι το ςημεύο που τη διαφοροποιεύ από την Ο.Ε. την Ε.Ε. απεριόριςτη ευθύνη και ςυμμετοχό ςτη διαχεύριςό τησ ϋχουν μόνον οι ομόρρυθμοι εταύροι, ενώ οι ετερόρρυθμοι ευθύνονται μόνο ςτο ποςοςτό τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτο κεφϊλαιο. Αφανόσ ό υμμετοχικό Εταιρεύα Αυτό εύναι ουςιαςτικϊ μύα ςυμφωνύα ςυνεργαςύασ δύο ό περιςςότερων ανθρώπων χωρύσ νομικό υπόςταςη και καλύπτει βαςικϊ την αδυναμύα των ατόμων αυτών να δραςτηριοποιηθούν επιχειρηματικϊ. Ένασ απ' αυτούσ εύναι εμφανόσ και διαχειρύζεται την εταιρεύα. 40

41 Εταιρικϋσ Επιχειρόςεισ Κεφαλαιουχικϋσ απρόςωπεσ εταιρύεσ 2. Κεφαλαιουχικϋσ Εταιρεύεσ - Απρόςωπεσ τισ εταιρεύεσ αυτϋσ κυριαρχεύ κυρύωσ το κεφϊλαιο που ειςφϋρουν οι Εταύροι ό οι Μϋτοχοι και όχι τα πρόςωπα. Έχουν τα χαρακτηριςτικϊ των μεγϊλων Εταιρικών Επιχειρόςεων και η ύδρυςό τουσ αντιμετωπύζεται ευνοώκϊ από το κρϊτοσ. Ανώνυμη Εταιρεύα (Α.Ε.) Η Ανώνυμη Εταιρεύα ιδρύεται με τη ςυμμετοχό τουλϊχιςτον δύο ατόμων και ςύμφωνα με το νόμο απαιτεύται ϋνα ελϊχιςτο κεφϊλαιο. Απαιτεύται πολύπλοκη νομικό και διαχειριςτικό διαδικαςύα για την ύδρυςό τησ, κϊτι όμωσ που τησ δύνει τη φερεγγυότητα του κεφαλαιουχικού θεςμού και την ιςχυροποιεύ ςτη ςυνεύδηςη των μετόχων και του κοινού γενικϊ. Σο κεφϊλαιο τησ Α.Ε. μοιρϊζεται ςε ύςα μερύδια, που λϋγονται μετοχϋσ. Η ευθύνη κϊθε εταύρου εύναι ανϊλογη προσ το ποςοςτό ςυμμετοχόσ του ςτο κεφϊλαιο, όπωσ φαύνεται από τον αριθμό των μετοχών που κατϋχει. Η διαύρεςη του κεφαλαύου ςε μετοχϋσ δύνει τη δυνατότητα ςυγκϋντρωςησ μεγϊλων κεφαλαύων και γι* αυτό οι Α.Ε. εύναι μεγϊλεσ οικονομικϋσ μονϊδεσ. Η περιοριςμϋνη ευθύνη των μετόχων, η εύκολη ςυγκϋντρωςη κεφαλαύων, η εύκολη μεταβύβαςη των μετοχών και ο τρόποσ διούκηςησ τησ Α.Ε. από ςυλλογικϊ εκλεγμϋνο διοικητικό ςυμβούλιο, αλλϊ και με ςυμμετοχό μη μετόχων, εύναι τα βαςικϊ τησ πλεονεκτόματα. Έχει μεγϊλη πιςτοληπτικό ικανότητα και εξαςφαλύζει πρόςθετα κεφϊλαια με δανειςμό ό με ϋκδοςη ομολόγων. Η ϋλλειψη όμωσ ευελιξύασ ςτη λόψη των αποφϊςεων, χαρακτηριςτικό των μεγϊλων επιχειρόςεων, όπωσ και η υπερεξούςια των μεγαλομετόχων, που ευνοεύται από την απροθυμύα των υπολούπων να ςυμμετϊςχουν ςτισ καταςτατικϋσ διαδικαςύεσ (ςυνελεύςεισ, κτλ.) και ςτη διούκηςη τησ Α.Ε., εύναι τα βαςικϊ τησ μειονεκτόματα. Με προώποθϋςεισ που πιςτοποιούν κυρύωσ την οικονομικό τουσ ευρωςτύα πολλϋσ ΑΕ ϋχουν ειςαχθεύ ςτο χρηματιςτόριο. ' ό,τι αφορϊ τα κϋρδη των μετόχων, αυτϊ προϋρχονται τόςο από τα κϋρδη τησ ΑΕ (μϋριςμα ) όςο και από την αύξηςη τησ χρηματιςτηριακόσ τιμόσ των μετοχών τησ, εφόςον η πορεύα τησ εύναι κερδοφόρα, κτλ. Εταιρεύα Περιοριςμϋνησ Ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) Η εταιρεύα αυτό ιδρύεται με χαμηλό ελϊχιςτο κεφϊλαιο και διαδικαςύεσ απλούςτερεσ από αυτϋσ τησ Α.Ε. Σο κεφϊλαιο τησ διαιρεύται ςε ύςα μερύδια, ςτα οπούα δεν ενςωματώνεται η ιδιότητα του μετόχου. Σα μερύδια μεταβιβϊζονται με ςυμβολαιογραφικό πρϊξη και όχι ϊτυπα, όπωσ οι μετοχϋσ. υνδυϊζει πλεονεκτόματα τησ Α.Ε. (π.χ. περιοριςμϋνη ευθύνη μετόχων) και των μικρών επιχειρόςεων (π.χ. ευελιξύα, προςαρμοςτικότητα κτλ.). το καταςτατικό τησ προβλϋπεται ο τρόποσ διούκηςησ και λόψησ αποφϊςεων, ενώ ςτη διαχεύριςη τησ ςυμμετϋχουν και μη μεριδιούχοι. 41

42 υλλογικϋσ Εταιρύεσ Β. υλλογικϋσ Εταιρεύεσ υνεταιριςμού την κατηγορύα αυτό, εκτόσ από τουσ ςυνεταιριςμούσ, ςυγκαταλϋγονται και ϊλλεσ ςυλλογικϋσ οργανώςεισ (π.χ. ςωματεύα) ωσ επύ το πλεύςτον αδύναμων οικονομικϊ και κοινωνικϊ επαγγελμϊτων, ιδιαύτερα του πρωτογενό τομϋα παραγωγόσ. κοπόσ τουσ εύναι η προαγωγό των ςυμφερόντων των μελών τουσ, η βελτύωςη του πνευματικού και πολιτιςτικού τουσ επιπϋδου, ενώ πϊντα εξϋφραζαν το πνεύμα και τη δύναμη του ςυνεργατιςμού. Για τη ςύςταςό τουσ απαιτεύται η ςυμμετοχό 7 μελών, ενώ ό,τι ϋχει ςχϋςη με τη διούκηςό τουσ, τη διαχεύριςό τουσ, την εκλογό διοικητικών οργϊνων κτλ. ςυμπεριλαμβϊνεται ςτο καταςτατικό τουσ. Έργο του διοικητικού ςυμβουλύου εύναι να κϊνει τισ ενϋργειεσ που απαιτούνται (διαπραγματεύςεισ κτλ,), προκειμϋνου οι ςυνεταιριςμού να πετύχουν, π.χ. καλύτερεσ τιμϋσ για τα προώόντα των μελών τουσ, ό χαμηλϋσ τιμϋσ για την προμόθεια παραγωγικών πόρων (μηχανόματα, λιπϊςματα) και καταναλωτικών αγαθών για τα μϋλη τουσ.οι ςυνεταιριςμού, δηλ,, μπορεύ να εύναι προμηθευτικού, καταναλωτικού, οικοδομικού κτλ. Σο ςυνεταιριςτικό κύνημα ςτη χώρα μασ εύναι πολύ παλιό και ϋχει μεγϊλη ιςτορύα. Εύναι γνωςτόσ ϊλλωςτε από την ιςτορύα ο ςυνεταιριςμόσ των Αμπελακύων ( ) με τα περύφημα κόκκινα νόματα και την πλούςια πολιτιςτικό του δρϊςη. 42

43 Δημόςιοι, Δημοτικού και Μεικτού Οργανιςμού Γ. Δημόςιοι Οργανιςμού Εύναι οι Δημόςιεσ οικονομικϋσ μονϊδεσ ςτισ οπούεσ ιδιοκτότησ εύναι το Δημόςιο. Σϋτοιεσ εύναι τα νομικϊ πρόςωπα δημοςύου δικαύου (Ν.Π.Δ.Δ.) ό οι δημόςιεσ επιχειρόςεισ, που λειτουργούν κυρύωσ με τουσ κανόνεσ του ιδιωτικού δικαύου (π.χ Δ.Ε.Η., Ο.Σ.Ε., Ε.Σ. κ.ϊ.). Οι μονϊδεσ αυτϋσ βαςικϊ αποςκοπούν ςτην παραγωγό αγαθών ό την παροχό υπηρεςιών για την κϊλυψη ςυλλογικών αναγκών, δηλαδό την εξυπηρϋτηςη του κοινωνικού ςυνόλου ςε θϋματα αςφϊλειασ υγεύασ, παιδεύασ, δικαιοςύνησ μεταφορών κτλ. Δ. Δημοτικού Οργανιςμού Εύναι οικονομικϋσ μονϊδεσ που ιδρύονται με πρωτοβουλύα των δόμων ό κοινοτότων, ςυνόθωσ για την εξυπηρϋτηςη τοπικών αναγκών, και ϋχουν τη μορφό Ν.Π.Ι.Δ. Ε. Μικτού Οργανιςμού Αυτού εύναι αποτϋλεςμα τησ ςυνεργαςύασ του δημοςύου και ιδιωτών και ϋχουν ςτόχο την παραγωγό και διανομό ωσ επύ το πλεύςτον υπηρεςιών. Μπορεύ να εύναι κερδοςκοπικοί, όπωσ, για παρϊδειγμα. Εθνικό Σρϊπεζα, όπου τα κϋρδη μοιρϊζονται ςτουσ μετόχουσ, δηλαδό κρϊτοσ και ιδιώτεσ, ανϊλογα με τη ςυμμετοχό τουσ ςτο κεφϊλαιο του Οργανιςμού. Μπορεύ όμωσ να εύναι και μη κερδοςκοπικοί, όταν καλύπτουν τισ κοινωνικϋσ ανϊγκεσ, όπωσ για παρϊδειγμα, η Εταιρεύα παςτικών, το Φωριό S.O.S., η Κοινότητα "Ιθϊκη", κτλ. Οι υπηρεςύεσ τουσ ςτην περύπτωςη αυτό προςφϋρονται δωρεϊν και ςε λύγεσ περιπτώςεισ επιβαρύνουν τουσ χρόςτεσ. 43

44 Διακρύςεισ εταιριών ανϊλογα με το Κριτόρια με τα οπούα καθορύζεται το μϋγεθοσ μύασ επιχεύρηςησ χρηςιμοποιόθηκαν κατϊ καιρούσ πολλϊ. Ο αριθμόσ των εργαζομϋνων, οι ςυνολικϋσ πωλόςεισ των επιχειρόςεων, η αξύα εξοπλιςμού τουσ κτλ., εύναι τα επικρατϋςτερα. Ο αριθμόσ των εργαζομϋνων όταν για μακρύ χρόνο το πλϋον ϋγκυρο, όμωσ με τον αυτοματιςμό τησ παραγωγόσ ϋχαςε την εγκυρότητα του και χρηςιμοποιεύται ςε ςυνδυαςμό με ϊλλα κριτόρια, όπωσ τη χρηςιμοποιούμενη υποδύναμη (βιομηχανύα), την ϋκταςη γησ (γεωργύα) κτλ. ύμφωνα με τον αριθμό των εργαζομϋνων, ιδιαύτερα ςτο δευτερογενό τομϋα (μεταπούηςη), οι οικονομικϋσ μονϊδεσ διακρύνονται ςε: 1) Οικοτεχνύεσ (1-4 εργαζόμενοι), 2) Βιοτεχνύεσ (5-49 εργαζόμενοι), 3) Βιομηχανύεσ (50 και πϊνω), μϋγεθοσ Όςεσ επιχειρόςεισ δεν ξεπερνούν τουσ 50 εργαζόμενουσ ςτην Ελλϊδα χαρακτηρύζονται μικρομεςαύεσ, ενώ κϊτι ανϊλογο ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη απαιτεύ 200 απαςχολούμενουσ. Ένα ϊλλο ςημαντικό κριτόριο εύναι το ύψοσ των πωλόςεων των επιχειρόςεων. Οι πωλόςεισ καθορύζουν τα ϋςοδα των επιχειρόςεων, τα χρηματικϊ τουσ διαθϋςιμα, τη ρευςτότητϊ τουσ, ςτοιχεύα που τουσ δύνουν δυνατότητα εκμετϊλλευςησ ευκαιριών, ανανϋωςησ του εξοπλιςμού και καθιϋρωςησ τουσ ςτην αγορϊ. 44

45 Διακρύςεισ εταιριών ανϊλογα με το μϋγεθοσ Διϊκριςη ςύμφωνα με το αντικεύμενο απαςχόληςησ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΣΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνονται οι επιχειρόςεισ που αςχολούνται με την παραγωγό, ςυγκϋντρωςη και διϊθεςη των αγαθών που υπϊρχουν ςτη φύςη (ϋδαφοσ-υπϋδαφοσ), όπωσ οι: 1. Γεωργικϋσ Επιχειρόςεισ. 2. Κτηνοτροφικϋσ Επιχειρόςεισ. 3. Αλιευτικϋσ Επιχειρόςεισ. 4. Δαςοκομικϋσ Επιχειρόςεισ. 5. Μεταλλευτικϋσ Επιχειρόςεισ. 6. Διϊφορεσ (Μελιςςοκομικϋσ κτλ.) Επιχειρόςεισ. 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΟΤ ΣΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ τη δευτερογενό παραγωγό περιλαμβϊνονται οι μεταποιητικϋσ επιχειρόςεισ (βιομηχανύεσ-βιοτεχνύεσ). Εύναι οι μονϊδεσ που παύρνουν τα προώόντα του πρωτογενό τομϋα (πρώτεσ ύλεσ κτλ.), τα επεξεργϊζονται περαιτϋρω ό τα μετατρϋπουν ςε ϊλλα προώόντα. Από την επεξεργαςύα αυτό προκύπτουν προώόντα ενδιϊμεςου παραγωγικού ςταδύου (βιομηχανικϊ προώόντα) ό και ϋτοιμα προσ χρόςη από τον τελικό καταναλωτό. τη δευτερογενό παραγωγό ανόκουν μονϊδεσ παραγωγόσ, όπωσ τροφύμων, καπνού, επύπλων, χημικών, ηλεκτρικών ςυςκευών, κτλ. 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΡΙΣΟΓΕΝΟΤ ΣΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ο τομϋασ αυτόσ περιλαμβϊνει επιχειρόςεισ και υπηρεςύεσ που ϋχουν αντικεύμενο την παραγωγό και παροχό παντόσ εύδουσ υπηρεςιών τόςο ςτο καταναλωτικό κοινό όςο και ςτισ επιχειρόςεισ των ϊλλων τομϋων. Οι επιχειρόςεισ αυτϋσ εύναι δημόςιεσ ό ιδιωτικϋσ και διακρύνονται ςτισ εξόσ κατηγορύεσ: 1) Εμπορικϋσ επιχειρόςεισ (λιανικού -χονδρικού εμπορύου, ειςαγωγών - εξαγωγών κτλ.) 2) Επιχειρόςεισ Μεταφορών - Επικοινωνιών - υγκοινωνιών. 3) Επιχειρόςεισ Σραπεζικών και Αςφαλιςτικών υπηρεςιών. 4) Επιχειρόςεισ παροχόσ Τπηρεςιών Τγεύασ, Εκπαύδευςησ. 5) Επιχειρόςεισ Θεϊματοσ, Σουριςμού, Οργϊνωςησ και Νομικόσ ςτόριξησ Επιχειρόςεων κτλ. 45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ ϋ λ ο σ τ η σ ο μ ϊ δ ο σ ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η σ Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Στις παρακάτω προτάσεις, να υπογραμμίσετε τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 1. Η εξέλιξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σημειώσεις Management www.dap-papei.gr Management ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διοίκηση Σελ. 9 προσαρμόζω τη συμπεριφορά Η εισαγωγή επιθέτων -> άμυνα σ αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Γνωςτικό Ψυχολογύα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Γνωςτικό Ψυχολογύα Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Γνωςτικό Ψυχολογύα 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Σεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Αγορά Ο χώρος μέσα στον οποίο γίνονται η αγορά και η πώληση παραγωγικών συντελεστών, αγαθών και υπηρεσιών. Ο χώρος μπορεί να είναι υποθετικός ή πραγματικός (κεντρική λαχαναγορά).

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα