ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων"

Transcript

1 ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1

2 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό οντότητα ό ϋνωςη ό ςύνολο ανθρώπων, που με ςυγκεκριμϋνεσ ςχϋςεισ, διαδικαςύεσ, ςυςτόματα, μεθόδουσ και πόρουσ επιδιώκουν την επύτευξη ςκοπών ςε οριςμϋνη «χρονικό διϊρκεια» 2

3 τοιχεύα τησ Οργϊνωςησ Άνθρωποι (ενώςεισ ό ομϊδεσ ατόμων) τόχοι (μακροπρόθεςμοι, βραχυχρόνιοι, ατομικού ό ομαδικού) Διαδικαςύεσ (Δομό οργϊνωςησ, καταμεριςμόσ εργαςύασ, πόροι, δραςτηριότητεσ) Όρια (τα ςύνορα μεταξύ τησ οργϊνωςησ και των ϊλλων οργανώςεων) Χρονικό διϊρκεια (ςυνϋχεια ςτο χρόνο) 3

4 Λόγοι δημιουργύασ μιασ οργϊνωςησ Διαύρεςη τησ εργαςύασ εξειδύκευςη Μη Διαύρεςη των ςυντελεςτών παραγωγόσ (εργαλεύα, γη, κεφϊλαιο) Οικονομύεσ κλύμακασ (μεγαλύτερη παραγωγό = μικρότερο κόςτοσ) υνϋργια υνϋνωςη δυνϊμεων (Η ολότητα εύναι μεγαλύτερη από το ϊθροιςμα των μερών τησ) Ικανοπούηςη αναγκών (βαςικϋσ, ατομιςτικϋσ και ανϊγκεσ ολοκλόρωςησ) Περιοριςμόσ των εμποδύων ςτην επικοινωνύα μεταξύ ατόμων ό ομϊδων (κόςτοσ ςυναλλαγόσ) Οι οργανώςεισ ανεξϊρτητα από το λόγο δημιουργύασ τουσ, ςυνδϋονται με την αποτελεςματικότερη ικανοπούηςη των αναγκών του ανθρώπου, με την ϋννοια ότι οι ϊνθρωποι 4 πετυχαύνουν την ικανοπούηςη αναγκών με μικρότερεσ "θυςύεσ".

5 Σύποι Οργανώςεων Ανϊλογα με το ςκοπό τουσ Παραγωγικϋσ οργανώςεισ ό μονϊδεσ (επιχειρόςεισ, νοςοκομεύα, ςχολεύα) Οργανώςεισ Θεςμικόσ ό Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (δικαιοςύνη, ςτρατόσ, αςτυνομύα, εφορύεσ) Πολιτικϋσ ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ (πολιτικϊ κόμματα, ενώςεισ προςώπων, αςτικϋσ εταιρύεσ κτλ) Πολιτιςτικϋσ οργανώςεισ (λϋςχεσ φιλϊθλων, ομϊδεσ τϋχνησ, αθλητικού όμιλοι) 5

6 Σύποι Οργανώςεων Ανϊλογα με φύςη τουσ Εμπορευματικϋσ (προςφϋρουν αγαθϊ ό υπηρεςύεσ ϋναντι μιασ αξύασ ανταλλαγόσ π.χ. ιδιωτικό ςχολεύο, επιχεύρηςη) Μη εμπορευματικϋσ (προςφϋρουν αγαθϊ ό υπηρεςύεσ για το κοινό καλό π.χ. φιλανθρωπικϊ ιδρύματα) 6

7 Η οργϊνωςη ωσ ςύςτημα ύςτημα εύναι ϋνα ςύνολο ςτοιχεύων ό μερών τα οπούα ςυνδϋονται μεταξύ τουσ με ςχϋςεισ αλληλεπύδραςησ και αποτελούν μια ολότητα Κϊθε ςύςτημα υπϊρχει ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο περιβϊλλον, το οπούο αποτελεύται από ϊλλα ςυςτόματα Κϊθε ςύςτημα αναπτύςςει ςχϋςεισ αλληλεπύδραςησ με το περιβϊλλον του, ανταλλϊςςοντασ υλικούσ ό ϊυλουσ πόρουσ εύτε ωσ ειςροϋσ, εύτε ωσ εκροϋσ 7

8 Φρηςιμότητα τησ υςτημικόσ Προςϋγγιςησ Η βαςικό λογικό και ςυγχρόνωσ η επιδύωξη τησ γενικόσ θεωρύασ ςυςτημϊτων ςυνύςταται ςτην ύπαρξη ενόσ γενικού πλαιςύου αρχών, το οπούο μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για τη μελϋτη και ϋρευνα όλων των φαινομϋνων. Έτςι θα μπορούςε να αναπτυχθεύ η ςυνεργαςύα των διϊφορων επιςτημονικών κλϊδων και να επιτευχθεύ η διεπιςτημονικό προςϋγγιςη. Η ςυςτημικό προςϋγγιςη ϋχει βοηθόςει την αναλυτικό και ςυνθετικό ςκϋψη και ςυνϋβαλε ϋτςι ςτην καλύτερη κατανόηςη των φαινομϋνων. Πιο απλϊ, ςυςτημικό ςκϋψη εύναι να βλϋπει κανεύσ και τα δϋντρα και το δϊςοσ. 8

9 τοιχεύα του υςτόματοσ Μϋρη / Τποςυςτόματα (τμόματα του ςυςτόματοσ που το απαρτύζουν) ύνορα/ Όρια (οι ςχϋςεισ του ςυςτόματοσ με το εξωτερικό του περιβϊλλον) Ειςροϋσ (υλικού και ϊυλοι πόροι που ειςϋρχονται ςτο ςύςτημα) Διαδικαςύα Μεταςχηματιςμού / Επεξεργαςύα (ο τρόποσ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ και διαχεύριςησ των ειςροών του) Εκροϋσ (τα αποτελϋςματα τησ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ, επεξεργαςμϋνεσ ειςροϋσ) Ανατροφοδότηςη (κατϊ πόςο το ςύςτημα εξυπηρετεύ τουσ ςτόχουσ του;) 9

10 Έννοια των υνόρων του υςτόματοσ 10

11 Φαρακτηριςτικϊ υςτημϊτων Ανοιχτϊ ό Κλειςτϊ (κατϊ πόςο δϋχονται ειςροϋσ ό αφόνουν εκροϋσ ςτο περιβϊλλον τουσ) Δυναμικϊ ό τατικϊ (κατϊ πόςο ςυχνϊ αλλϊζουν ό μεταβϊλλονται) Πολύπλοκα ό Απλϊ (κατϊ πόςο εύναι μεγϊλοσ ό μικρόσ ο αριθμόσ των υποςυςτημϊτων και κατϊ πόςο μεγϊλη ό μικρό εύναι η ποςότητα των ςχϋςεων που αναπτύςςεται μεταξύ αυτών) 11

12 Η οργϊνωςη ωσ ύςτημα 12

13 Οριςμόσ Επιχεύρηςησ Η επιχεύρηςη αποτελεύ μια παραγωγικό - οικονομικό μονϊδα, με την ϋννοια ότι ςυνδυϊζει και αξιοποιεύ τουσ ςυντελεςτϋσ παραγωγόσ (εργαςύα, κεφϊλαιο, γνώςη, τεχνολογύα κτλ.), προκειμϋνου να παρϊγει προώόντα ό υπηρεςύεσ, με ςκοπό τη διϊθεςη τουσ μϋςω του μηχανιςμού τησ αγορϊσ ςτουσ καταναλωτϋσ. 13

14 Διαφορϊ Επιχεύρηςησ από Οργϊνωςη Η επιχεύρηςη αποτελεύ αςφαλώσ μια κοινωνικό οργϊνωςη, ξεχωρύζει όμωσ από αυτό, γιατύ ςυνδϋεται με την ϋννοια του «επιχειρεύν» ό τησ επιχειρηματικότητασ. Πρακτικϊ, η ϋννοια αυτό: Πρώτο, ςημαύνει το ςυνδυαςμό των ςυντελεςτών παραγωγόσ με ςκοπό τη δημιουργύα υλικών αγαθών ό υπηρεςιών. Δεύτερο, εμπεριϋχει το ςτοιχεύο τησ ειςαγωγόσ και εφαρμογόσ καινοτομιών. Σρύτο, εμπεριϋχει το ςτοιχεύο του κινδύνου, που ςημαύνει ότι κϊθε επιχειρούμενοσ ςυνδυαςμόσ ςυντελεςτών παραγωγόσ μπορεύ να αποτύχει ςτο ςκοπό του 14

15 Η επιχεύρηςη ωσ οικονομικό οργϊνωςη Η επιχεύρηςη αποτελεύ την βαςικότερη οικονομικό μονϊδα μιασ κοινωνύασ γιατύ αξιοποιεύ και ςυνδυϊζει όλουσ τουσ ςυντελεςτϋσ παραγωγόσ (εργαςύα, κεφϊλαιο, γνώςη, τεχνολογύα κτλ), προκειμϋνου να παρϊγει προώόντα και υπηρεςύεσ με ςκοπό την διϊθεςό τουσ μϋςω του μηχανιςμού τησ αγορϊσ ςτουσ καταναλωτϋσ. 15

16 Η επιχεύρηςη αποτελεύ μια κοινωνικό πραγματικότητα ό «κοινωνικό καταςκευό», αφού αποτελεύται από ανθρώπουσ. Αυτό ςυνοπτικϊ ςημαύνει ότι: Η επιχεύρηςη ωσ κοινωνικό οργϊνωςη Η επιχεύρηςη εκφρϊζει ϋναν τρόπο ςυλλογικόσ δρϊςησ. το πλαύςιο αυτόσ αναπτύςςονται κοινωνικϋσ ςχϋςεισ, όπωσ διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ, ςχϋςεισ αλληλεγγύησ, κτλ. Η επιχεύρηςη αποτελεύ μια κοινωνικό οργϊνωςη ςτην οπούα υπϊρχουν, «ςυγκρούονται» και γύνονται αντικεύμενο διαπραγμϊτευςησ διαφορετικϊ ςυμφϋροντα διαφορετικών ομϊδων, όπωσ, για παρϊδειγμα, εργαζόμενοι-εργοδότεσ την επιχεύρηςη υπϊρχουν ςχϋςεισ εξουςύασ, με την ϋννοια ότι για κϊθε ζότημα που απαιτεύται απόφαςη υπϊρχει "νόμιμο" δικαύωμα, που προςδιορύζει ποιοσ ό ποιοι θα αποφαςύςουν και ποιοι εύναι υποχρεωμϋνοι να ςυμμορφωθούν ς' αυτόν ό να την εκτελϋςουν. Η επιχεύρηςη λειτουργεύ ςύμφωνα με ϋνα πλαύςιο τυπικών ό ϊτυπων κανόνων, που ρυθμύζουν ό υποχρεώνουν ςε ςυμμόρφωςη την ατομικό ό ομαδικό ςυμπεριφορϊ των ανθρώπων. Η επιχεύρηςη, εκτόσ από προώόντα ό υπηρεςύεσ, προςφϋρει απαςχόληςη, ικανοπούηςη κοινωνικών αναγκών και πρϋπει να "αιςθϊνεται" κοινωνικό ευθύνη απϋναντι ςτο περιβϊλλον τησ. 16

17 Η επιχεύρηςη ωσ θεςμόσ Η επιχείρθςθ κεωρείται ωσ κεςμόσ (δθλαδι αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κοινωνίασ που προςτατεφεται από τθν ίδια τθν κοινωνία με νόμο), γιατί ςυμβάλει με τον τρόπο τθσ ςτθν ανάπτυξθ τθν ευθμερία, τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ και τθν εξζλιξθ των κοινωνιών. Έτςι με νόμο κακορίηονται διάφορεσ λειτουργίεσ τθσ επιχείρθςθσ όπωσ οι δραςτθριότθτζσ τθσ, οι ςχζςεισ με άλλεσ επιχειριςεισ, ι ίδρυςθ ακόμα και θ διάλυςι τθσ. Από τθν μεριά τθσ θ επιχείρθςθ κα πρζπει να παρουςιάηει ςτθν κοινωνία τισ δραςτθριότθτζσ τθσ μζςα από το καταςτατικό τθσ ι τισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ και να διακζτει επίςθμθ κεςμικι οργάνωςθ (π.χ. πρόεδροσ, διοικθτικό ςυμβοφλιο, τυπικι δομι, γενικι ςυνζλευςθ κτλ). 17

18 Η επιχεύρηςη ωσ φορϋασ πολιτιςμού Η ύδια η επιχεύρηςη, πϋρα από την οικονομικό και κοινωνικό τησ οργϊνωςη, αποτελεύ και φορϋα μιασ κουλτούρασ δηλαδό ενόσ ςυνόλου κοινών αξιών, πιςτεύω, ιδεών, εθύμων, κανόνων και προτύπων. Επιπλϋον, η επιχεύρηςη με τισ δραςτηριότητϋσ τησ ςυμβϊλει ςτη δημιουργύα γνώςησ. Για παρϊδειγμα δεύχνει ςτην κοινωνύα πωσ καταςκευϊζεται ϋνα προώόν ό προϊγει μια νϋα υπηρεςύα ό βελτιώνει κϊποια υπϊρχουςα. Με αυτούσ τουσ τρόπουσ η επιχεύρηςη ςυμβϊλει ςτην κοινωνικό ςυνοχό, την αρμονύα και την αποτελεςματικό επικοινωνύα των ανθρώπων μεταξύ τουσ. 18

19 Η επιχεύρηςη ωσ ςύςτημα Η επιχεύρηςη θεωρεύται ωσ ςύςτημα γιατύ αποτελεύται από διαφορετικϊ μϋρη που ςυνδϋονται μεταξύ τουσ ςε ϋνα ςύνολο. Επιπλϋον η επιχεύρηςη λαμβϊνει ωσ ειςροϋσ ανθρώπινουσ πόρουσ, οικονομικούσ, υλικούσ και ϊυλουσ πόρουσ. τη ςυνϋχεια επεξεργϊζεται τισ ειςροϋσ με διϊφορεσ λειτουργύεσ και μϋςα. Αποδύδει ςτο περιβϊλλον τισ εκροϋσ (ϋτοιμα προώόντα, υπηρεςύεσ κτλ). Επύςησ ϋχει διακριτϊ ςύνορα από ϊλλεσ επιχειρόςεισ. Σϋλοσ προςαρμόζεται ςτο περιβϊλλον τησ μϋςα από ϋναν μηχανιςμό ελϋγχου και ανατροφοδότηςησ. 19

20 Η επιχεύρηςη ωσ ςύςτημα 20

21 Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ Αλυςύδα Επιχειρηςιακών Λειτουργιών: 21

22 Παραγωγικό Λειτουργύα τησ Επιχεύρηςησ Η Παραγωγικό Λειτουργύα. Εύναι η πιο βαςικό λειτουργύα τησ οικονομικόσ μονϊδασ, αν ςκεφτεύ κανεύσ ότι το προώόν ό η υπηρεςύα που παρϊγεται εύναι το επύκεντρο όλων των δραςτηριοτότων τησ, αλλϊ και ο λόγοσ ύπαρξόσ τησ. Η λειτουργύα τησ παραγωγόσ αποτελεύται από ϋνα ςύνολο ενεργειών οι οπούεσ ςυνδϋονται ϊμεςα με την παραγωγό προώόντων και υπηρεςιών. Σϋτοιεσ ενϋργειεσ ςυνόθωσ εύναι η επεξεργαςύα υλικών ό πληροφοριών, η χρόςη και ςυντόρηςη των μϋςων για την παραγωγό των προώόντων ό των υπηρεςιών, ο ϋλεγχοσ τησ ποιότητασ των παραγόμενων αγαθών κτλ. Για παρϊδειγμα, η ηλεκτρικό ενϋργεια παρϊγεται μϋςω τησ παραγωγικόσ λειτουργύασ τησ ΔΕΗ, η εκπαύδευςη των μαθητών μϋςω τησ παραγωγικόσ λειτουργύασ του ςχολεύου, η περύθαλψη των αςθενών μϋςω τησ παραγωγικόσ λειτουργύασ του νοςοκομεύου. 22

23 Εμπορικό λειτουργύα τησ Επιχεύρηςησ Η Εμπορικό λειτουργύα. Περιλαμβϊνει όλεσ τισ ενϋργειεσ οι οπούεσ εύναι απαραύτητεσ, προκειμϋνου η επιχεύρηςη να διαθϋτει τα προώόντα τησ ό τισ υπηρεςύεσ τησ ςτην αγορϊ, ώςτε να αγορϊζονται από τουσ καταναλωτϋσ-πελϊτεσ. Οι ενϋργειεσ αυτϋσ ςυνόθωσ εύναι: η ϋρευνα των αναγκών των καταναλωτών, ο ςχεδιαςμόσ προώόντων ό υπηρεςιών που ικανοποιούν τισ ανϊγκεσ των καταναλωτών, η προβολό και η προώθηςη των προώόντων ό υπηρεςιών, η πώληςη και η διανομό. Η εμπορικό λειτουργύα εκφρϊζεται κυρύωσ με τισ ςύγχρονεσ ϋννοιεσ του Μϊρκετινγκ και των πωλόςεων. 23

24 Οικονομικό λειτουργύα τησ Επιχεύρηςησ Η Οικονομικό λειτουργύα. Η λειτουργύα μιασ επιχεύρηςησ ϋχει ωσ ςυνϋπεια την απόκτηςη και χρόςη κεφαλαύου. Οι αγορϋσ και οι πωλόςεισ προώόντων ό υπηρεςιών ϋχουν ωσ ςυνϋπεια οικονομικϋσ ςυναλλαγϋσ. υνεπώσ, η επιχεύρηςη ό ο οργανιςμόσ πρϋπει να κϊνουν ςυγκεκριμϋνεσ ενϋργειεσ που αφορούν την πραγματοπούηςη, την παρακολούθηςη και καταγραφό όλων αυτών των οικονομικών ζητημϊτων και ςυναλλαγών Σο περιεχόμενο αυτόσ τησ λειτουργύασ εύναι: η εξεύρεςη του κεφαλαύου που απαιτεύται για την ύδρυςη τησ οικονομικόσ μονϊδασ, η αξιοπούηςό του με τισ πλϋον αποδοτικϋσ επιλογϋσ όλεσ οι διαχειριςτικϋσ και λογιςτικϋσ διαδικαςύεσ που βοηθούν ςτην ϋγκαιρη διεκπεραύωςη και την καταγραφό ςυναλλαγών τησ, Η αντιμετώπιςη των νομικών και φορολογικών τησ υποχρεώςεων και ιδιαύτερα η εξακρύβωςη των αποτελεςμϊτων τησ. 24

25 Άλλεσ λειτουργύεσ τησ Επιχεύρηςησ Λειτουργύα προμηθειών. Αφορϊ τισ ενϋργειεσ που πρϋπει να γύνουν, ώςτε να εξαςφαλύζονται τα απαραύτητα προώόντα ό υπηρεςύεσ που μια επιχεύρηςη ϋχει ανϊγκη για τη λειτουργύα τησ και την επύτευξη των ςτόχων τησ. Σϋτοιεσ ενϋργειεσ ςυνόθωσ εύναι: Η οικονομικότερη προμόθεια μηχανημϊτων, πρώτων υλών και οποιονδόποτε ϊλλων υλικών ςτοιχεύων (π.χ. αναλώςιμων). Η ϋρευνα των τιμών, η αγορϊ και η αποθόκευςη των πιο πϊνω απαραύτητων ςτοιχεύων. Η ςυνεχόσ παρακολούθηςη των αποθεμϊτων, ώςτε να μην τύθεται ςε κύνδυνο ο προγραμματιςμόσ τησ παραγωγόσ και γενικϊ ο ςτόχοσ τησ επιχεύρηςησ Η λειτουργύα των προμηθειών εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό, αφού εξαςφαλύζει βαςικούσ πόρουσ οι οπούοι εύναι απαραύτητοι για την ανϊπτυξη των δραςτηριοτότων μιασ επιχεύρηςησ ό ενόσ οργανιςμού. 25

26 Άλλεσ λειτουργύεσ τησ Επιχεύρηςησ Έρευνα και ανϊπτυξη. Η λειτουργύα αυτό ϋχει αντικεύμενο την ανεύρεςη νϋων τρόπων παραγωγόσ και βελτύωςησ των υπαρχόντων, με αξιοπούηςη τησ ςύγχρονησ τεχνολογύασ και κϊθε καινοτομύασ που βοηθϊει ςτη δημιουργύα νϋων αγαθών και υπηρεςιών, ικανών να καλύψουν τισ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ και να αναδεύξουν νϋεσ. Για παρϊδειγμα, οι ενϋργειεσ που γύνονται για το ςχεδιαςμό ενόσ νϋου τύπου φρϋνων αυτοκινότου εύναι ενϋργειεσ ϋρευνασ και ανϊπτυξησ. Οι ενϋργειεσ που γύνονται για τη βελτύωςη τησ ςυςκευαςύασ των αναψυκτικών εύναι επύςησ ενϋργειεσ ϋρευνασ και ανϊπτυξησ. Η λειτουργύα αυτό γύνεται όλο και περιςςότερο ςημαντικό, αφού η ανταγωνιςτικότητα και η ανϊπτυξη των επιχειρόςεων εξαρτϊται όλο και περιςςότερο από τισ καινοτομύεσ που αφορούν νϋα προώόντα και μεθόδουσ παραγωγόσ ό βελτιώςεισ όςων υπϊρχουν. Ακόμη για τισ μικρϋσ επιχειρόςεισ που δεν ϋχουν να επενδύςουν αρκετϊ κεφϊλαια ςτην ϋρευνα και ανϊπτυξη, η λειτουργύα αυτό αναπτύςςεται ςε απλϋσ μορφϋσ και υποςτηρύζεται από δημόςιουσ ό ιδιωτικούσ οργανιςμούσ, όπωσ από ερευνητικϊ κϋντρα, οργανιςμούσ μικρομεςαύων επιχειρόςεων, το κρϊτοσ. 26

27 Άλλεσ λειτουργύεσ τησ Επιχεύρηςησ Λειτουργύα τησ Πληροφόρηςησ. Η δρϊςη του ανθρώπου, των επιχειρόςεων και των οργανιςμών ςυνδϋεται ϊμεςα με την εύρεςη, τη δημιουργύα και την αξιοπούηςη πληροφοριών. τη ςημερινό πραγματικότητα, η οπούα χαρακτηρύζεται από πολυπλοκότητα και ςυνεχεύσ αλλαγϋσ, η λόψη αποφϊςεων και η υλοπούηςη αυτών, η ςυνεργαςύα και ο ςυντονιςμόσ απαιτούν αρκετϋσ πληροφορύεσ. Αυτό η αναγκαιότητα ϋχει κϊνει τισ επιχειρόςεισ και τουσ οργανιςμούσ να αναπτύςςουν ϋνα οργανωμϋνο ςύνολο ενεργειών, προκειμϋνου να αποκτούν, να επεξεργϊζονται να αποθηκεύουν, να διανϋμουν και να υλοποιούν τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ. Σο ςύνολο αυτών των ενεργειών αποτελεύ τη λειτουργύα τησ πληροφόρηςησ 27

28 Άλλεσ λειτουργύεσ τησ Επιχεύρηςησ Λειτουργύα Δημοςύων χϋςεων. Κϊθε επιχεύρηςη ό οργανιςμόσ ϋχει την ανϊγκη τησ ανϊπτυξησ καλών ςχϋςεων με ϊλλεσ επιχειρόςεισ, οργανιςμούσ, ϊτομα ό ομϊδεσ καθώσ και την ανϊγκη να προβϊλλει μια καλό εικόνα προσ αυτούσ, για να κερδύςει την εκτύμηςη, το ςεβαςμό και τισ θετικϋσ εντυπώςεισ. Αυτό αςφαλώσ επιτυγχϊνεται με μια ςειρϊ από ενϋργειεσ, όπωσ η προβολό των θετικών ςημεύων και τησ ςυνολικόσ εικόνασ, η οργϊνωςη και υλοπούηςη εκδηλώςεων και ϊλλων δρϊςεων επικοινωνύασ και επαφών, οι ςχϋςεισ με τα μϋςα μαζικόσ επικοινωνύασ, οι ενϋργειεσ φιλανθρωπύασ, οι χορηγύεσ πολιτιςτικών, επιςτημονικών ό ϊλλων δραςτηριοτότων κτλ. Όλεσ αυτϋσ οι ενϋργειεσ αποτελούν τη λειτουργύα των Δημοςύων χϋςεων μιασ επιχεύρηςησ ό οργανιςμού. 28

29 Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ Οι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ αποτελούν ςυνθετικϊ ςτοιχεύα τόςο του γενικού (εξωτερικού) περιβϊλλοντοσ, όςο και του ειδικού (εςωτερικού) περιβϊλλοντοσ τησ επιχεύρηςησ. το γενικό (εξωτερικό) περιβϊλλον εντϊςςονται. Σο Οικονομικό περιβϊλλον: Περιλαμβϊνει τισ δομϋσ τησ οικονομύασ, τουσ ρυθμούσ ανϊπτυξησ, τουσ δεύκτεσ τουσ ςχετικούσ με τον πληθωριςμό, την απαςχόληςη, το δημόςιο χρϋοσ κτλ., την πορεύα τησ κεφαλαιαγορϊσ και των ειςοδημϊτων, το βαθμό παρϋμβαςησ του κρϊτουσ ςτην οικονομύα, το φορολογικό ςύςτημα, τισ διεθνεύσ οικονομικϋσ ςχϋςεισ κτλ. Σο Νομικό περιβϊλλον: Περιλαμβϊνει τουσ νόμουσ, ςύμφωνα με τουσ οπούουσ λειτουργεύ η επιχεύρηςη, οι ςυναλλαγϋσ, οι εργαςιακϋσ ςχϋςεισ κτλ. Σο Κοινωνικό περιβϊλλον: Περιλαμβϊνει την "κοινωνική οργάνωςη τησ χώρασ", μϋςα ςτην οπούα εύναι ενταγμϋνεσ όλεσ οι κοινωνικϋσ ομϊδεσ οι οπούεσ επιδρούν ςτη λειτουργύα τησ και την εξϋλιξό τησ. Οι επιλογϋσ τουσ επηρεϊζουν ϊμεςα τη διαδικαςύα παραγωγόσ και διανομόσ του προώόντοσ. τοιχεύα αυτού του παρϊγοντα μπορούν να θεωρηθούν ακόμη τα δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ μύασ χώρασ, το ςυνδικαλιςτικό τησ κύνημα κτλ. 29

30 Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ Σο Σεχνολογικό περιβϊλλον: Περιλαμβϊνει την πλϋον "ορατό" επύδραςη του εξωτερικού περιβϊλλοντοσ ςτην επιχεύρηςη. Επηρεϊζει ποιοτικϊ και ποςοτικϊ τη φύςη και την απόδοςη του εξοπλιςμού τησ και των εργαζομϋνων, το εύδοσ των προώόντων και των υπηρεςιών. Σο Πολιτιςμικό περιβϊλλον: Περιλαμβϊνει τα εθνολογικϊ και λαογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ μιασ κοινωνύασ, τα όθη και τα ϋθιμα, τισ παραδόςεισ, τη θρηςκεύα και ό,τι ϋχει ςχϋςη με το ςύςτημα αξιών που την εκφρϊζει. Σο Πολιτικό περιβϊλλον: Περιλαμβϊνει το θεςμικό πλαύςιο, ςύμφωνα με το οπούο λειτουργεύ το κρϊτοσ (π.χ. ειςοδηματικό πολιτικό, νομιςματικό πολιτικό κτλ. Κυβερνητικϋσ και Πολιτικϋσ αποφϊςεισ). Σο Οικολογικό περιβϊλλον: Εύναι ϋνασ παρϊγοντασ που αποκτϊ ιδιαύτερη ςημαςύα μϋρα με τη μϋρα για την επιχεύρηςη και γενικϊ για τον ϊνθρωπο. Η επιχεύρηςη προκαλεύ προβλόματα ςτο περιβϊλλον με την αλόγιςτη εκμετϊλλευςό του και τη ρύπανςη του, όπωσ επύςησ δϋχεται τισ αρνητικϋσ επιπτώςεισ από τισ βλϊβεσ που η ύδια ό ϊλλεσ αιτύεσ προκαλούν. 30

31 Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ 31

32 Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ το ειδικό (εςωτερικό) περιβϊλλον τησ επιχεύρηςησ εντϊςςονται: Οι Προμηθευτϋσ υλικών ό υπηρεςιών. Οι Καταναλωτϋσ και οι πελϊτεσ. Οι Εργαζόμενοι και η ςυνδικαλιςτικό τουσ ϋνωςη. Οι πιςτωτϋσ, χρηματοδότεσ, μϋτοχοι. Επιχειρόςεισ, που ςυνεργϊζονται με την επιχεύρηςη ό την ανταγωνύζονται, Οικονομικού Οργανιςμού και Σρϊπεζεσ με τουσ οπούουσ ςυναλλϊςςεται και όποιο ϊλλο ςτοιχεύο ςχετύζεται με αυτόν και ωσ ϋνα βαθμό την επηρεϊζει. 32

33 τόχοι των Επιχειρόςεων Οι ςτόχοι των Επιχειρόςεων (Οργανιςμών) Κϊθε επιχεύρηςη (ό οργανιςμόσ) ϋχει ςτόχουσ οι οπούοι δικαιολογούν και την ύπαρξη τησ. τόχοσ τησ επιχεύρηςησ εύναι μια επιθυμητό κατϊςταςη ςτην οπούα επιδιώκει να φτϊςει, ό ϋνα αποτϋλεςμα προσ επύτευξη. Οι ςτόχοι, μπορούν να διακριθούν ςε θεςμικούσ και λειτουργικούσ. 33

34 Θεςμικού τόχοι Θεςμικού ςτόχοι εύναι αυτού που επύςημα η επιχεύρηςη (ό οργανιςμόσ) διατυπώνει ςτο καταςτατικό, με βϊςη το οπούο νομιμοποιεύται η ύπαρξη και λειτουργύα τησ. Πρόκειται ουςιαςτικϊ για γενικούσ και μη ςυγκεκριμϋνουσ ςτόχουσ ό επιδιώξεισ που ςυνθϋτουν την αποςτολό τησ επιχεύρηςησ ςτο πλαύςιο του περιβϊλλοντοσ τησ ό τησ κοινωνύασ. Αυτού οι ςτόχοι ό η αποςτολό εκφρϊζουν το βαςικό καθόκον τησ επιχεύρηςησ απϋναντι ςτην κοινωνύα, πρϊγμα που δικαιολογεύ το δικαύωμα τησ δημιουργύασ τησ. Για παρϊδειγμα, η αποςτολό μιασ επιχεύρηςησ ςυμβούλων εύναι η παροχό τεχνικών ςυμβουλών ςτισ βιομηχανικϋσ επιχειρόςεισ. Η αποςτολό ενόσ νοςοκομεύου εύναι η παροχό υπηρεςιών υγεύασ ςτουσ κατούκουσ τησ περιοχόσ. Η αποςτολό του ςχολεύου εύναι η μόρφωςη των ανθρώπων. 34

35 Λειτουργικού τόχοι Οι Λειτουργικού ςτόχοι τησ επιχεύρηςησ εκφρϊζουν τα ςυγκεκριμϋνα αποτελϋςματα τα οπούα αυτό επιδιώκει να επιτύχει. Αυτού οι ςτόχοι αναφϋρονται: τα ςυνολικϊ μεγϋθη τησ επιχεύρηςησ, όπωσ εύναι τα κϋρδη, το ειςόδημα ό Ο κύκλοσ εργαςιών, οι ρυθμού αύξηςησ ό ανϊπτυξησ τησ, η αποδοτικότητα των επενδυμϋνων κεφαλαύων, η φόμη, δύναμη κτλ. την αγορϊ, όπωσ εύναι η κατϊκτηςη ςυγκεκριμϋνου μεριδύου αγορϊσ, η δημιουργύα δικτύου πωλόςεων ό διανομόσ, η δημιουργύα εμποδύων ειςόδου ανταγωνιςτών, κτλ. την παραγωγό, όπωσ εύναι η παραγωγικότητα τησ εργαςύασ, η ποιότητα των προώόντων, τα κόςτη, κτλ. τουσ ανθρώπουσ, όπωσ εύναι η ικανοπούηςη των εργαζομϋνων, η απαςχόληςη, η εκπαύδευςη, η ανϊπτυξη κτλ. τισ καινοτομύεσ, που αφορούν την ανϊπτυξη νϋων προώόντων, νϋων μεθόδων και τεχνικών παραγωγόσ και διανομόσ, νϋων διοικητικών ςυςτημϊτων, κτλ., με ςκοπό την ανϊπτυξη και την προςαρμογό τησ επιχεύρηςησ ςτισ εξελύξεισ του περιβϊλλοντοσ. 35

36 Διακρύςεισ Οικονομικών Οργανιςμών και Επιχειρόςεων Α. Ιδιωτικού Οργανιςμού Εύναι οι οικονομικϋσ μονϊδεσ ςτισ οπούεσ ιδιοκτότεσ εύναι ιδιώτεσ, φυςικϊ πρόςωπα ό νομικϊ πρόςωπα ιδιωτικού δικαύου (Ν.Π.Ι.Δ.). Λειτουργούν με βϊςη τισ αρχϋσ του ιδιωτικού δικαύου και ιδιαύτερεσ νομικϋσ ςυμφωνύεσ. Φαρακτηριςτικό τουσ εύναι η μεγϊλη διαχειριςτικό ευελιξύα και η ανεξαρτηςύα, φυςικϊ κϊτω από την προώπόθεςη ότι δρουν μϋςα ςτο πλαύςιο των νόμων. Αποτελούν το μεγαλύτερο ποςοςτό των επιχειρηςιακών οικονομικών μονϊδων ςτο ςύςτημα τησ οικονομύασ τησ αγορϊσ. Επιδιώκουν με την παραγωγό προώόντων - υπηρεςιών την πραγματοπούηςη κϋρδουσ, ςύμφωνα με τη βαςικό οικονομικό αρχό, δηλαδό 'Ελϊχιςτο Κόςτοσ - Μϋγιςτοσ Κϋρδοσ". Διϊκριςη με βϊςη τη νομικό τουσ μορφό. ύμφωνα με το φορϋα και τη νομικό τουσ μορφό, οι επιχειρόςεισ, κυρύωσ κερδοςκοπικού χαρακτόρα, διακρύνονται ςε ατομικϋσ, εταιρικϋσ και ςυλλογικϋσ. 36

37 Διακρύςεισ Οικονομικών Οργανιςμών και Επιχειρόςεων 37

38 Ατομικϋσ Επιχειρόςεισ Ατομικϋσ επιχειρόςεισ Εύναι ό πιο παλιϊ και πιο απλό μορφό επιχεύρηςησ. Ιδρύεται και διοικεύται από ϋνα ϊτομο, το οπούο ωσ ιδιοκτότησ και διοικητόσ ϋχει την ευθύνη όλων των αποφϊςεων και των ςυνεπειών τουσ. Η ατομικό επιχεύρηςη χαρακτηρύζεται από μεγϊλη ευελιξύα και προςαρμοςτικότητα ςτισ αλλαγϋσ τησ αγορϊσ, ενώ ςυνδϋεται ςτενϊ με το πρόςωπο του ιδιοκτότη τησ. Από τη ςχϋςη αυτό εξαρτώνται ςοβαρϊ θϋματα τησ, όπωσ η πιςτοληπτικό τησ ικανότητα και η ύδια η ζωόσ τησ. Δεν απαιτεύται ελϊχιςτο κεφϊλαιο για την ύδρυςη τησ και εύναι κατϊ κανόνα μικρό και οικογενειακό. Οι ατομικϋσ επιχειρόςεισ, μπορεύ να πει κανεύσ, αποτελούν τη ραχοκοκαλιϊ τησ ελληνικόσ οικονομύασ. 38

39 Εταιρικϋσ Επιχειρόςεισ Προςωπικϋσ εταιρύεσ Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ Εύναι αποτϋλεςμα τησ ςυνεργαςύασ δυο ό περιςςότερων ατόμων ό φορϋων, με ςκοπό το καλύτερο δυνατό αποτϋλεςμα. Εμφανύζονται ςε πολλϋσ μορφϋσ, όπωσ Ο.Ε, Ε,Ε., Α.Ε κτλ. και ϋχουν πολλϊ πλεονεκτόματα ςε ςχϋςη με τισ ατομικϋσ, για παρϊδειγμα, ευκολότερη ςυγκϋντρωςη κεφαλαύων, μεγαλύτερη πιςτοληπτικό ικανότητα, ορθότητα αποφϊςεων λόγω του ςυλλογικού χαρακτόρα κτλ. Βεβαύωσ υπϊρχουν και μειονεκτόματα, όπωσ, για παρϊδειγμα, η βραδύτητα ςτη λόψη αποφϊςεων, η δυςκολύα προςαρμογόσ ςτισ αλλαγϋσ τησ αγορϊσ, λόγω τησ πολυπλοκότητασ τησ παραγωγόσ τησ κτλ. Διακρύνονται κυρύωσ ςε: 1) Προςωπικϋσ (Ο.Ε, Ε.Ε, Αφανεύσ) 2) Κεφαλαιουχικϋσ - Απρόςωπεσ (Α.Ε., Ε.Π.Ε.). 1. Προςωπικϋσ Εταιρεύεσ Φαρακτηριςτικό γνώριςμα αυτών των επιχειρόςεων εύναι ότι ςτηρύζονται κυρύωσ ςτην προςωπικότητα των εταύρων, οι οπούοι δεν ειςφϋρουν μόνο κεφϊλαιο, αλλϊ και την προςωπικό τουσ εργαςύα, την εμπειρύα και τισ γνώςεισ τουσ. Ομόρρυθμη Εταιρεύα (Ο.Ε.) Σην ιδρύουν τουλϊχιςτον δύο εταύροι ειςφϋροντασ όςο κεφϊλαιο τουσ χρειϊζεται ό όςο διαθϋτουν, χωρύσ να δεςμεύονται για ςυγκεκριμϋνο ποςό από το νόμο. Οι λεπτομϋρειεσ τησ ςυνεργαςύασ τουσ αναφϋρονται ςτο ςυμβολαιογραφικό ϋγγραφο, που λϋγεται καταςτατικό. Σο καταςτατικό, με τη δημοςύευςη του οπούου τυπικϊ ιδρύεται η Ο.Ε., αναφϋρει τουσ όρουσ ςυνεργαςύασ, δηλ. τι κεφϊλαιο ειςϋφεραν οι εταύροι, πωσ θα μοιρϊζονται τα κϋρδη, ποιο θα εύναι το αντικεύμενο τησ Ο.Ε., η επωνυμύα τησ, η ϋδρα τησ, η διϊρκεια ςυνεργαςύασ κτλ. Φαρακτηριςτικό γνώριςμϊ τησ Ο.Ε,, που τη διαφοροποιεύ μϊλιςτα από τισ ϊλλεσ προςωπικϋσ εταιρεύεσ, εύναι η ευθύνη των εταύρων, που εύναι ύδια για όλουσ. Καθϋνασ ευθύνεται με όλη του την περιουςύα και για το ςύνολο των υποχρεώςεων τησ εταιρεύασ, όποιο και αν εύναι το ύψοσ τησ ςυμμετοχόσ του ςτο κεφϊλαιο. τη διούκηςη ςυμμετϋχουν ιςότιμα όλοι οι εταύροι, ενώ η πιςτοληπτικό ικανότητα τησ, λόγω του τρόπου κατανομόσ τησ ευθύνησ, εύναι αρκετϊ υψηλό 39

40 Εταιρικϋσ Επιχειρόςεισ Προςωπικϋσ εταιρύεσ Ετερόρρυθμη Εταιρεύα (Ε.Ε.) Και ς' αυτό τη μορφό απαιτεύται η ςυμμετοχό δύο τουλϊχιςτον εταύρων, από τουσ οπούουσ ο ϋνασ ομόρρυθμοσ, με απεριόριςτη ευθύνη. Ακόμη απαιτεύται η δημοςύευςη του καταςτατικού με όλα τα ςτοιχεύα τησ ςυνεργαςύασ (εταύροι, επωνυμύα, αντικεύμενο, ϋδρα, διϊρκεια ςυνεργαςύασ κτλ.). Η ευθύνη των εταύρων εύναι το ςημεύο που τη διαφοροποιεύ από την Ο.Ε. την Ε.Ε. απεριόριςτη ευθύνη και ςυμμετοχό ςτη διαχεύριςό τησ ϋχουν μόνον οι ομόρρυθμοι εταύροι, ενώ οι ετερόρρυθμοι ευθύνονται μόνο ςτο ποςοςτό τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτο κεφϊλαιο. Αφανόσ ό υμμετοχικό Εταιρεύα Αυτό εύναι ουςιαςτικϊ μύα ςυμφωνύα ςυνεργαςύασ δύο ό περιςςότερων ανθρώπων χωρύσ νομικό υπόςταςη και καλύπτει βαςικϊ την αδυναμύα των ατόμων αυτών να δραςτηριοποιηθούν επιχειρηματικϊ. Ένασ απ' αυτούσ εύναι εμφανόσ και διαχειρύζεται την εταιρεύα. 40

41 Εταιρικϋσ Επιχειρόςεισ Κεφαλαιουχικϋσ απρόςωπεσ εταιρύεσ 2. Κεφαλαιουχικϋσ Εταιρεύεσ - Απρόςωπεσ τισ εταιρεύεσ αυτϋσ κυριαρχεύ κυρύωσ το κεφϊλαιο που ειςφϋρουν οι Εταύροι ό οι Μϋτοχοι και όχι τα πρόςωπα. Έχουν τα χαρακτηριςτικϊ των μεγϊλων Εταιρικών Επιχειρόςεων και η ύδρυςό τουσ αντιμετωπύζεται ευνοώκϊ από το κρϊτοσ. Ανώνυμη Εταιρεύα (Α.Ε.) Η Ανώνυμη Εταιρεύα ιδρύεται με τη ςυμμετοχό τουλϊχιςτον δύο ατόμων και ςύμφωνα με το νόμο απαιτεύται ϋνα ελϊχιςτο κεφϊλαιο. Απαιτεύται πολύπλοκη νομικό και διαχειριςτικό διαδικαςύα για την ύδρυςό τησ, κϊτι όμωσ που τησ δύνει τη φερεγγυότητα του κεφαλαιουχικού θεςμού και την ιςχυροποιεύ ςτη ςυνεύδηςη των μετόχων και του κοινού γενικϊ. Σο κεφϊλαιο τησ Α.Ε. μοιρϊζεται ςε ύςα μερύδια, που λϋγονται μετοχϋσ. Η ευθύνη κϊθε εταύρου εύναι ανϊλογη προσ το ποςοςτό ςυμμετοχόσ του ςτο κεφϊλαιο, όπωσ φαύνεται από τον αριθμό των μετοχών που κατϋχει. Η διαύρεςη του κεφαλαύου ςε μετοχϋσ δύνει τη δυνατότητα ςυγκϋντρωςησ μεγϊλων κεφαλαύων και γι* αυτό οι Α.Ε. εύναι μεγϊλεσ οικονομικϋσ μονϊδεσ. Η περιοριςμϋνη ευθύνη των μετόχων, η εύκολη ςυγκϋντρωςη κεφαλαύων, η εύκολη μεταβύβαςη των μετοχών και ο τρόποσ διούκηςησ τησ Α.Ε. από ςυλλογικϊ εκλεγμϋνο διοικητικό ςυμβούλιο, αλλϊ και με ςυμμετοχό μη μετόχων, εύναι τα βαςικϊ τησ πλεονεκτόματα. Έχει μεγϊλη πιςτοληπτικό ικανότητα και εξαςφαλύζει πρόςθετα κεφϊλαια με δανειςμό ό με ϋκδοςη ομολόγων. Η ϋλλειψη όμωσ ευελιξύασ ςτη λόψη των αποφϊςεων, χαρακτηριςτικό των μεγϊλων επιχειρόςεων, όπωσ και η υπερεξούςια των μεγαλομετόχων, που ευνοεύται από την απροθυμύα των υπολούπων να ςυμμετϊςχουν ςτισ καταςτατικϋσ διαδικαςύεσ (ςυνελεύςεισ, κτλ.) και ςτη διούκηςη τησ Α.Ε., εύναι τα βαςικϊ τησ μειονεκτόματα. Με προώποθϋςεισ που πιςτοποιούν κυρύωσ την οικονομικό τουσ ευρωςτύα πολλϋσ ΑΕ ϋχουν ειςαχθεύ ςτο χρηματιςτόριο. ' ό,τι αφορϊ τα κϋρδη των μετόχων, αυτϊ προϋρχονται τόςο από τα κϋρδη τησ ΑΕ (μϋριςμα ) όςο και από την αύξηςη τησ χρηματιςτηριακόσ τιμόσ των μετοχών τησ, εφόςον η πορεύα τησ εύναι κερδοφόρα, κτλ. Εταιρεύα Περιοριςμϋνησ Ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) Η εταιρεύα αυτό ιδρύεται με χαμηλό ελϊχιςτο κεφϊλαιο και διαδικαςύεσ απλούςτερεσ από αυτϋσ τησ Α.Ε. Σο κεφϊλαιο τησ διαιρεύται ςε ύςα μερύδια, ςτα οπούα δεν ενςωματώνεται η ιδιότητα του μετόχου. Σα μερύδια μεταβιβϊζονται με ςυμβολαιογραφικό πρϊξη και όχι ϊτυπα, όπωσ οι μετοχϋσ. υνδυϊζει πλεονεκτόματα τησ Α.Ε. (π.χ. περιοριςμϋνη ευθύνη μετόχων) και των μικρών επιχειρόςεων (π.χ. ευελιξύα, προςαρμοςτικότητα κτλ.). το καταςτατικό τησ προβλϋπεται ο τρόποσ διούκηςησ και λόψησ αποφϊςεων, ενώ ςτη διαχεύριςη τησ ςυμμετϋχουν και μη μεριδιούχοι. 41

42 υλλογικϋσ Εταιρύεσ Β. υλλογικϋσ Εταιρεύεσ υνεταιριςμού την κατηγορύα αυτό, εκτόσ από τουσ ςυνεταιριςμούσ, ςυγκαταλϋγονται και ϊλλεσ ςυλλογικϋσ οργανώςεισ (π.χ. ςωματεύα) ωσ επύ το πλεύςτον αδύναμων οικονομικϊ και κοινωνικϊ επαγγελμϊτων, ιδιαύτερα του πρωτογενό τομϋα παραγωγόσ. κοπόσ τουσ εύναι η προαγωγό των ςυμφερόντων των μελών τουσ, η βελτύωςη του πνευματικού και πολιτιςτικού τουσ επιπϋδου, ενώ πϊντα εξϋφραζαν το πνεύμα και τη δύναμη του ςυνεργατιςμού. Για τη ςύςταςό τουσ απαιτεύται η ςυμμετοχό 7 μελών, ενώ ό,τι ϋχει ςχϋςη με τη διούκηςό τουσ, τη διαχεύριςό τουσ, την εκλογό διοικητικών οργϊνων κτλ. ςυμπεριλαμβϊνεται ςτο καταςτατικό τουσ. Έργο του διοικητικού ςυμβουλύου εύναι να κϊνει τισ ενϋργειεσ που απαιτούνται (διαπραγματεύςεισ κτλ,), προκειμϋνου οι ςυνεταιριςμού να πετύχουν, π.χ. καλύτερεσ τιμϋσ για τα προώόντα των μελών τουσ, ό χαμηλϋσ τιμϋσ για την προμόθεια παραγωγικών πόρων (μηχανόματα, λιπϊςματα) και καταναλωτικών αγαθών για τα μϋλη τουσ.οι ςυνεταιριςμού, δηλ,, μπορεύ να εύναι προμηθευτικού, καταναλωτικού, οικοδομικού κτλ. Σο ςυνεταιριςτικό κύνημα ςτη χώρα μασ εύναι πολύ παλιό και ϋχει μεγϊλη ιςτορύα. Εύναι γνωςτόσ ϊλλωςτε από την ιςτορύα ο ςυνεταιριςμόσ των Αμπελακύων ( ) με τα περύφημα κόκκινα νόματα και την πλούςια πολιτιςτικό του δρϊςη. 42

43 Δημόςιοι, Δημοτικού και Μεικτού Οργανιςμού Γ. Δημόςιοι Οργανιςμού Εύναι οι Δημόςιεσ οικονομικϋσ μονϊδεσ ςτισ οπούεσ ιδιοκτότησ εύναι το Δημόςιο. Σϋτοιεσ εύναι τα νομικϊ πρόςωπα δημοςύου δικαύου (Ν.Π.Δ.Δ.) ό οι δημόςιεσ επιχειρόςεισ, που λειτουργούν κυρύωσ με τουσ κανόνεσ του ιδιωτικού δικαύου (π.χ Δ.Ε.Η., Ο.Σ.Ε., Ε.Σ. κ.ϊ.). Οι μονϊδεσ αυτϋσ βαςικϊ αποςκοπούν ςτην παραγωγό αγαθών ό την παροχό υπηρεςιών για την κϊλυψη ςυλλογικών αναγκών, δηλαδό την εξυπηρϋτηςη του κοινωνικού ςυνόλου ςε θϋματα αςφϊλειασ υγεύασ, παιδεύασ, δικαιοςύνησ μεταφορών κτλ. Δ. Δημοτικού Οργανιςμού Εύναι οικονομικϋσ μονϊδεσ που ιδρύονται με πρωτοβουλύα των δόμων ό κοινοτότων, ςυνόθωσ για την εξυπηρϋτηςη τοπικών αναγκών, και ϋχουν τη μορφό Ν.Π.Ι.Δ. Ε. Μικτού Οργανιςμού Αυτού εύναι αποτϋλεςμα τησ ςυνεργαςύασ του δημοςύου και ιδιωτών και ϋχουν ςτόχο την παραγωγό και διανομό ωσ επύ το πλεύςτον υπηρεςιών. Μπορεύ να εύναι κερδοςκοπικοί, όπωσ, για παρϊδειγμα. Εθνικό Σρϊπεζα, όπου τα κϋρδη μοιρϊζονται ςτουσ μετόχουσ, δηλαδό κρϊτοσ και ιδιώτεσ, ανϊλογα με τη ςυμμετοχό τουσ ςτο κεφϊλαιο του Οργανιςμού. Μπορεύ όμωσ να εύναι και μη κερδοςκοπικοί, όταν καλύπτουν τισ κοινωνικϋσ ανϊγκεσ, όπωσ για παρϊδειγμα, η Εταιρεύα παςτικών, το Φωριό S.O.S., η Κοινότητα "Ιθϊκη", κτλ. Οι υπηρεςύεσ τουσ ςτην περύπτωςη αυτό προςφϋρονται δωρεϊν και ςε λύγεσ περιπτώςεισ επιβαρύνουν τουσ χρόςτεσ. 43

44 Διακρύςεισ εταιριών ανϊλογα με το Κριτόρια με τα οπούα καθορύζεται το μϋγεθοσ μύασ επιχεύρηςησ χρηςιμοποιόθηκαν κατϊ καιρούσ πολλϊ. Ο αριθμόσ των εργαζομϋνων, οι ςυνολικϋσ πωλόςεισ των επιχειρόςεων, η αξύα εξοπλιςμού τουσ κτλ., εύναι τα επικρατϋςτερα. Ο αριθμόσ των εργαζομϋνων όταν για μακρύ χρόνο το πλϋον ϋγκυρο, όμωσ με τον αυτοματιςμό τησ παραγωγόσ ϋχαςε την εγκυρότητα του και χρηςιμοποιεύται ςε ςυνδυαςμό με ϊλλα κριτόρια, όπωσ τη χρηςιμοποιούμενη υποδύναμη (βιομηχανύα), την ϋκταςη γησ (γεωργύα) κτλ. ύμφωνα με τον αριθμό των εργαζομϋνων, ιδιαύτερα ςτο δευτερογενό τομϋα (μεταπούηςη), οι οικονομικϋσ μονϊδεσ διακρύνονται ςε: 1) Οικοτεχνύεσ (1-4 εργαζόμενοι), 2) Βιοτεχνύεσ (5-49 εργαζόμενοι), 3) Βιομηχανύεσ (50 και πϊνω), μϋγεθοσ Όςεσ επιχειρόςεισ δεν ξεπερνούν τουσ 50 εργαζόμενουσ ςτην Ελλϊδα χαρακτηρύζονται μικρομεςαύεσ, ενώ κϊτι ανϊλογο ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη απαιτεύ 200 απαςχολούμενουσ. Ένα ϊλλο ςημαντικό κριτόριο εύναι το ύψοσ των πωλόςεων των επιχειρόςεων. Οι πωλόςεισ καθορύζουν τα ϋςοδα των επιχειρόςεων, τα χρηματικϊ τουσ διαθϋςιμα, τη ρευςτότητϊ τουσ, ςτοιχεύα που τουσ δύνουν δυνατότητα εκμετϊλλευςησ ευκαιριών, ανανϋωςησ του εξοπλιςμού και καθιϋρωςησ τουσ ςτην αγορϊ. 44

45 Διακρύςεισ εταιριών ανϊλογα με το μϋγεθοσ Διϊκριςη ςύμφωνα με το αντικεύμενο απαςχόληςησ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΣΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνονται οι επιχειρόςεισ που αςχολούνται με την παραγωγό, ςυγκϋντρωςη και διϊθεςη των αγαθών που υπϊρχουν ςτη φύςη (ϋδαφοσ-υπϋδαφοσ), όπωσ οι: 1. Γεωργικϋσ Επιχειρόςεισ. 2. Κτηνοτροφικϋσ Επιχειρόςεισ. 3. Αλιευτικϋσ Επιχειρόςεισ. 4. Δαςοκομικϋσ Επιχειρόςεισ. 5. Μεταλλευτικϋσ Επιχειρόςεισ. 6. Διϊφορεσ (Μελιςςοκομικϋσ κτλ.) Επιχειρόςεισ. 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΟΤ ΣΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ τη δευτερογενό παραγωγό περιλαμβϊνονται οι μεταποιητικϋσ επιχειρόςεισ (βιομηχανύεσ-βιοτεχνύεσ). Εύναι οι μονϊδεσ που παύρνουν τα προώόντα του πρωτογενό τομϋα (πρώτεσ ύλεσ κτλ.), τα επεξεργϊζονται περαιτϋρω ό τα μετατρϋπουν ςε ϊλλα προώόντα. Από την επεξεργαςύα αυτό προκύπτουν προώόντα ενδιϊμεςου παραγωγικού ςταδύου (βιομηχανικϊ προώόντα) ό και ϋτοιμα προσ χρόςη από τον τελικό καταναλωτό. τη δευτερογενό παραγωγό ανόκουν μονϊδεσ παραγωγόσ, όπωσ τροφύμων, καπνού, επύπλων, χημικών, ηλεκτρικών ςυςκευών, κτλ. 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΡΙΣΟΓΕΝΟΤ ΣΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ο τομϋασ αυτόσ περιλαμβϊνει επιχειρόςεισ και υπηρεςύεσ που ϋχουν αντικεύμενο την παραγωγό και παροχό παντόσ εύδουσ υπηρεςιών τόςο ςτο καταναλωτικό κοινό όςο και ςτισ επιχειρόςεισ των ϊλλων τομϋων. Οι επιχειρόςεισ αυτϋσ εύναι δημόςιεσ ό ιδιωτικϋσ και διακρύνονται ςτισ εξόσ κατηγορύεσ: 1) Εμπορικϋσ επιχειρόςεισ (λιανικού -χονδρικού εμπορύου, ειςαγωγών - εξαγωγών κτλ.) 2) Επιχειρόςεισ Μεταφορών - Επικοινωνιών - υγκοινωνιών. 3) Επιχειρόςεισ Σραπεζικών και Αςφαλιςτικών υπηρεςιών. 4) Επιχειρόςεισ παροχόσ Τπηρεςιών Τγεύασ, Εκπαύδευςησ. 5) Επιχειρόςεισ Θεϊματοσ, Σουριςμού, Οργϊνωςησ και Νομικόσ ςτόριξησ Επιχειρόςεων κτλ. 45

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012)

ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012) ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012) 1. Ειςαγωγό Έννοιεσ Οργανιςμού & Επιχεύρηςησ (διαφορϋσ & ομοιότητεσ). Η Επιχεύρηςη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Τρίπολη Μάιος 2016 Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Η ποιότητα τησ νοςοκομειακόσ περύθαλψησ ϋχει προςελκύςει το μεγαλύτερο μϋροσ του ενδιαφϋροντοσ όλων των εμπλεκομϋνων μερών. Υπϊρχουν τϋςςερεισ (4) βαςικού

Διαβάστε περισσότερα

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Κύκλοσ Ζωόσ Λογιςμικού Μοντϋλο Διαδικαςύασ Λογιςμικού Διαδικαςύα Λογιςμικού Κριτόρια Αξιολόγηςησ Μοντϋλων Απλότητα και Σταθερότητα Απαιτόςεων Κύνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ. Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ

Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ. Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ Οι ανϊγκεσ Προκειμϋνου να αναλύςουμε την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ θα πρϋπει πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Γιατύ νϋο Πρόγραμμα; Επειδό η λογικό πορεύα των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η επικαιροπούηςη και η βελτύωςη,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 Εύναι ιδιαύτερη χαρϊ και τιμό για μϋνα να παρουςιϊςω ςτο πλαύςιο τησ εκδόλωςησ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σαυτότητα τησ Δράςησ Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ενιαύασ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου.

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου pchatzila@gmail.com Τι είναι αξιολόγηςη; Η διαδικαςύα αποτύμηςησ τησ αξύασ ενόσ προςώπου, πρϊγματοσ, θεςμού, ςυςτόματοσ. Η εφαρμογό τησ Αξιολόγηςησ ςτην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ

ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : Σιώπη Ευαγγελύα Καβϊλα Οκτώβριοσ 2018 Θεωρία χαρτοφυλακίου Η θεωρύα

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει

Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει ΠΟΛΗ, ΠΟΛΙΣΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ υντονιςμϋνη προςπϊθεια για το ςυμφϋρον του κοινωνικού ςυνόλου. ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ υμπυκνωμϋνη εμπειρύα όλων των εμπλεκόμενων για τη

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4 Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 1 Περιεχόμενα Προτϊςεισ επανϊληψησ Προτϊςεισ Διακλϊδωςησ Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 2 Προτάςεισ επανάληψησ Οι προτϊςεισ επανϊληψησ (iterative ό loop

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων.

Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων. Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων. Στισ ςημερινϋσ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ τα ϋργα περιβϊλλοντοσ με την ευρύτερη ϋννοια, αποκτούν προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ»

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ» ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ» Εθνική Αρχή υντονιςμού Ειδικό Τπηρεςύα τρατηγικόσ, χεδιαςμού και Αξιολόγηςησ Σμάρω Ζηςοπούλου Σταυρούλα Πελεκάςη 1 Ειςαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο».

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». «Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». Επαγγελματικόσ Τομϋασ: Ιατρικό Συμμετϋχοντεσ: Χαώκϊλησ Δημότρησ Κεραμιδϊσ Δημότρησ Κατςικονούρησ Θανϊςησ Λαμπρόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

22/11/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ. Αυτή την βδομάδα...

22/11/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ. Αυτή την βδομάδα... Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ Πρωτογενό δεδομϋνα Αρχϋσ και τεχνικϋσ που χρηςιμοποιούνται ςτην ςυλλογό γεωγραφικών δεδομϋνων Πωσ χρηςιμοποιούμε το GPS και την Τηλεπιςκόπηςη ςαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, /02/2011

ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, /02/2011 1 ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, 2010-2011 21/02/2011 Εξετϊςεισ ςτη Γενικό και Εξελικτικό Ψυχολογύα Διδϊςκων: Οικονόμου Ανδρϋασ Όνομα φοιτητό / φοιτότριασ:... Τμόμα: E1 E2 E3 E4 E5 Βαθμόσ:. Προςοχό: ϊριςτα οι 100

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητόσ Γ. Σιώμκοσ Γ. Τςιϊμησ

Καθηγητόσ Γ. Σιώμκοσ Γ. Τςιϊμησ Καθηγητόσ Γ. Σιώμκοσ Γ. Τςιϊμησ Ειςαγωγικϊ Στοιχεύα Αβεβαιότητα ςτο Περιβϊλλον Θεμελιώδη Ζητόματα ςτισ Αγορϋσ Υ/Τ. Προώοντικό Καινοτομικότητα Ανϊπτυξη νϋων Προώόντων Υποδεύγματα Διϊχυςησ και υιοθϋτηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ορισμός και εφαρμογζς Στατιςτική εύναι η επιςτόμη που αςχολεύται με τη ςυλλογό, επεξεργαςύα, παρουςύαςη και ανϊλυςη δεδομϋνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β

Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β Μοντϋλο Λειτουργικόσ Επαύξηςησ Σπειροειδϋσ Μοντϋλο Μοντϋλο Πύδακα Τεχνολογύα Λογιςμικού Βϊςει Συςτατικών Στοιχεύων Σύγχρονα Μοντϋλα Το μοντϋλο ςυνδυϊζει:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργύα ενόσ Business Plan

Δημιουργύα ενόσ Business Plan ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Δημιουργύα ενόσ Business Plan Παύγνια Αποφϊςεων 2012-2013 Σι εύναι; Ένα business

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Στο λογιςμικό (software) περιλαμβϊνονται όλα τα προγράμματα του υπολογιςτό. Το Λογιςμικό χωρύζετε ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ:

Στο λογιςμικό (software) περιλαμβϊνονται όλα τα προγράμματα του υπολογιςτό. Το Λογιςμικό χωρύζετε ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο Στο λογιςμικό (software) περιλαμβϊνονται όλα τα προγράμματα του υπολογιςτό. Το Λογιςμικό χωρύζετε ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ: ςτο Λογιςμικό Συςτήματοσ (System Software), ςτο Λογιςμικό Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΜΘ Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ. Μϊθημα Κεφαλαιαγορϋσ Επενδύςεισ

ΤΕΙ ΑΜΘ Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ. Μϊθημα Κεφαλαιαγορϋσ Επενδύςεισ ΤΕΙ ΑΜΘ Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Μϊθημα Κεφαλαιαγορϋσ Επενδύςεισ Διδϊςκων: Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ Συνεργϊτησ :Σιώπη Ευαγγελύα Το Χρηματιςτήριο Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

19/10/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων. Δομή του μαθήματοσ

19/10/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων. Δομή του μαθήματοσ Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων Δημότρησ Μιχελϊκησ Τμόμα Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ και Πολυμϋςων Σχολό Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακό Συνεταιριςτικό Εταιρύα Καρδύτςασ εύναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ που η ςύςταςη και λειτουργύα του διϋπεται από το Ν.

Η Ενεργειακό Συνεταιριςτικό Εταιρύα Καρδύτςασ εύναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ που η ςύςταςη και λειτουργύα του διϋπεται από το Ν. Ενεργειακή Συνεταιριςτική Εταιρία Καρδίτςασ (ΕΣΕΚ) Τι είναι η ΕΣΕΚ Η Ενεργειακό Συνεταιριςτικό Εταιρύα Καρδύτςασ εύναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ που η ςύςταςη και λειτουργύα του διϋπεται από το Ν.1667/86 Εύναι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαύρεςη 134:5. Η Διαύρεςη 134:5. Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ

Η Διαύρεςη 134:5. Η Διαύρεςη 134:5. Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 4 ο Η διαίρεςη (ςυνέχεια) Είδη ερωτήςεων Η Διαύρεςη 134:5 Μεριςμού Θϋλω να μοιρϊςω 134 ςε 5 Μέτρηςησ Θϋλω να βρω πόςεσ ομϊδεσ των 5 υπϊρχουν ςτο 134 Αντίςτροφη του πολλαπλαςιαςμού

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη Διαχείριςη Δικτύων

Ειςαγωγή ςτη Διαχείριςη Δικτύων Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων Ειςαγωγή ςτη Διαχείριςη Δικτύων Ανάγκη διαχείριςησ δικτύων Αναλογιςτεύτε το μϋγεθοσ και την πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» Ο Δόμοσ Θεςςαλονύκησ διοργανώνει ςυνϋδριο με θϋμα: «Οι ιςορροπίεσ ςτην εργαςιακή και προςωπική ζωή των γυναικών και η εκπροςώπηςη τουσ ςτην κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη Απρίλιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D

Τρίπολη Απρίλιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Τρίπολη Απρίλιος 2017 Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Συντονιςμό εύναι η διαδικαςύα ςύνδεςησ αποφϊςεων, λειτουργιών, ενεργειών, ςυμπεριφορών κλπ, ώςτε αυτϋσ να ολοκληρώνονται ςτην ολότητα ςτο πλαύςιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Σο FACEBOOK ό απλώσ και Fb,όπωσ αλλιώσ χαρακτηρύζεται, γύνεται όλο και πιο διαδεδομϋνο ανϊμεςα ςτουσ νϋουσ και, ευτυχώσ ό δυςτυχώσ, αποτελεύ ςτην

Σο FACEBOOK ό απλώσ και Fb,όπωσ αλλιώσ χαρακτηρύζεται, γύνεται όλο και πιο διαδεδομϋνο ανϊμεςα ςτουσ νϋουσ και, ευτυχώσ ό δυςτυχώσ, αποτελεύ ςτην 1 Σο FACEBOOK ό απλώσ και Fb,όπωσ αλλιώσ χαρακτηρύζεται, γύνεται όλο και πιο διαδεδομϋνο ανϊμεςα ςτουσ νϋουσ και, ευτυχώσ ό δυςτυχώσ, αποτελεύ ςτην ςύγχρονη κοινωνύα μασ ςτοιχεύο τησ καθημερινόσ ζωόσ πολλών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ Ιατρική και νζεσ προοπτικζσ Ιατρικό : ϋνα από τα πιο δημοφιλό και αγαπητϊ επαγγϋλματα ςτη χώρα μασ Η εικόνα του γιατρού όμωσ ϋχει αλλϊξει από αυτόν Σε αυτήν τα

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμού Διεύθυνςη Μέςησ Εκπαίδευςησ Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο εμινάρια Υιλολόγων επτέμβριοσ 2014 Η Ομάδα Γλώςςασ: Γεωργία Κούμα, ΕΜΕ, Ειρήνη Ροδοςθένουσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΚΟΝΣΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑ.ΠΕΙ.

ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΚΟΝΣΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑ.ΠΕΙ. ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΚΟΝΣΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑ.ΠΕΙ. Παρϋχεται μϋςω των δημοςιευόμενων οικονομικών καταςτϊςεων και αποςκοπεύ ςτο να παρϊςχει ςτουσ χρόςτεσ, κυρύωσ αναλυτϋσ και επενδυτϋσ, όλεσ εκεύνεσ τισ αναγκαύεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΑΜΘ-χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Σμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ. Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : ιώπη Ευαγγελύα

ΣΕΙ ΑΜΘ-χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Σμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ. Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : ιώπη Ευαγγελύα ΣΕΙ ΑΜΘ-χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Σμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : ιώπη Ευαγγελύα Καβϊλα Οκτώβριοσ 2018 1 Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ  Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 Πρωτόκολλο υνεργαςίασ τησ Εφορείασ Αρχαιοτήτων Λέςβου με τουσ καθηγητέσ Ιςτορίασ τησ αρχαίασ αρχιτεκτονικήσ Δρ Giorgio Rocco και Δρ Monica Livadiotti τησ Πολυτεχνικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ. Επιβλϋπων: Γιώργοσ Γιαννόσ, Καθηγητόσ ΕΜΠ Αθόνα, Ιούλιοσ 2016

ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ. Επιβλϋπων: Γιώργοσ Γιαννόσ, Καθηγητόσ ΕΜΠ Αθόνα, Ιούλιοσ 2016 Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνεύο χολό Πολιτικών Μηχανικών Σομϋασ Μεταφορών και υγκοινωνιακόσ Τποδομόσ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ Επιβλϋπων: Γιώργοσ Γιαννόσ, Καθηγητόσ ΕΜΠ Αθόνα, Ιούλιοσ 2016 Καθοριςμόσ τόχου Βιβλιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 Σο εςωτερικό του υπολογιςτό

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 Σο εςωτερικό του υπολογιςτό ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 Σο εςωτερικό του υπολογιςτό Οι υπολογιςτϋσ αποτελούνται από πολλϊ ηλεκτρονικϊ εξαρτόματα. Σο κϊθε ϋνα από αυτϊ ϋχει ειδικό ρόλο ςτη λειτουργύα του. Έχουν ςχεδιαςτεύ ϋτςι ώςτε να ςυνεργϊζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και Συμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και

Διαβάστε περισσότερα

&

& ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Πλ. Άγιων Θεοδώρων 3 Αθήνα, 10561, Τ.Θ. 4239 E-mail: seksociology@gmail.com & ltsapatsari1@gmail.com http://www.sek-sociology.gr Τηλ. επικοινωνίας: 2114037963 Αριθ. Πρωη.

Διαβάστε περισσότερα

Πποκλήζειρ καηά ηην ένηαξή ηοςρ

Πποκλήζειρ καηά ηην ένηαξή ηοςρ Πποκλήζειρ καηά ηην ένηαξή ηοςρ Από τη Χρυςϊνθη Σταύρου Β.Δ.Σχολόσ Κωφών Συντονύςτρια Προγρϊμματοσ Στόριξησ Παιδιών με Απώλεια Ακοόσ ςτη Μϋςη Εκπαύδευςη Ειςαγωγό Βαρόκοα παιδιϊ, παιδιϊ με κοχλιακϊ εμφυτεύματα

Διαβάστε περισσότερα

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ»

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» «Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» Xαρύκλεια Σερζητϊνου Δαςκϊλα, Τπεύθυνη Πολιτιςτικών Θεμϊτων 1 ΣΙ ΙΦΤΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΚΕΧΕΙ ΣΑ ΝΗΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Δωδϋκατη Διϊλεξη Έλεγχοσ Συςτόματοσ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Δωδϋκατη Διϊλεξη Έλεγχοσ Συςτόματοσ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δωδϋκατη Διϊλεξη Έλεγχοσ Συςτόματοσ Περιεχόμενα Έλεγχοσ Συςτόματοσ Έλεγχοσ Ορθότητασ Μονϊδων Λογιςμικού Σκοπόσ Ελϋγχου και Εκςφαλμϊτωςη Ποιοσ Εκτελεύ τουσ Ελϋγχουσ Στϊδια Ελϋγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ

ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΓΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Αρχικϊ θϋςαμε κϊποια ερωτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ

ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ Τμθμα: Χρηματοοικονομικθς και Τραπεζικθς Διοικητικθς Εξάμηνο: Γ Μ. Ανθρωπέλοσ. Άςκηςη 1 α) Γρϊψτε το πρόβλημα ςτην τυποποιημϋνη του μορφό.

Διαβάστε περισσότερα