Ε Ι Κ Ο Σ Ι Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ε Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Ι Κ Ο Σ Ι Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ε Σ"

Transcript

1 Ο Ι Κ Ο Ι Ε Ι Κ Ο Σ Ι Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ε Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Ε Ν Α Γ Ι Ο Ι Σ Π Α Τ Ε Ρ Α Η Μ Ω Ν Κ Α Ι Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Ν Φ Α Ν Α Ρ Ι Ο Υ Α Θ Λ Η Σ Α Ν Τ Α Ε Ν Ε Τ Ε Ι 1601 Ποίημα Γερασίμου Μικραγιαννανίτου Μοναχοῦ (1930)

2 Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ. Τῇ ὑπερμάχῳ. Τ ῆς Ἐκκλησίας τὸν φωστῆρα τὸν νεόφωτον. Καὶ Φαναρίου τὸν ποιμένα τὸν θεόκριτον Ἀνυμνήσωμεν ἐν ᾄσμασι θεοφθόγγοις. Ἀνατείλας γὰρ ἐσχάτως δι ἀθλήσεως Καταυγάζει Ὀρθοδόξων τὰ πληρώματα, Χαίροις, λέγοντα, Σεραφεὶμ ἀξιάγαστε. Ἄνθρωπος ὑπὲρ φύσιν, παριδὼν τὰ ἐν κτίσει, ἐδείχθης Σεραφεὶμ τῇ ἀθλήσει, καὶ τοῖς τῆς ἀφθαρσίας θεσμοῖς, τὰ τῆς νεκρώσεως λύεις σύμβολα, ἀφιστάμενος τῆς ὕλης, καὶ διασώζων τοὺς σοὶ βοῶντας. Χαῖρε δι οὗ ὁ Χριστὸς ὑμνεῖται. Χαῖρε δι οὗ ὁ εχθρὸς θαμβεῖται. Χαῖρε τῆς ροώδους οὐσίας παρέκκλισις. Χαῖρε τῆς υἱζούσης σοφίας παρέμφυσις. Χαῖρε ὕψος δυσαντίβλεπτον πολιτείας ἀκραιφνοῦς. Χαῖρε βάθος δυσεπίβατον μαρτυρίας εὐσεβοῦς. Χαῖρε ὅτι ἐρρύσθης γεηρᾶς προσπαθείας. Χαῖρε ὅτι ἐχρίσθης μύρῳ ἱεραρχίας. Χαῖρε ἀστὴρ ὁ νέος τῆς πίστεως. Χαῖρε πρηστὴρ ματαίας φρονήσεως. Χαῖρε δι οὗ ὁ Βελίαρ οἰμώζει. Χαῖρε πρὸς ὅν εὐσεβεῖς ἐκβοῶσι. Βίου τοῦ φθειρομένου, ὑπεκφεύγων συνδέσμους, ὑπέσχες τῷ ζυγῷ τοῦ Δεσπότου. ἔνθεν προκρίτους ἁμιλληθείς, τοῦ θεουργοῦ ἔρωτος τὰς ἀπαρχὰς ἐξήνεγκας, δι ὧν τῷ λόγῳ ἱερατεύειν κριθεὶς ἦδες.

3 Γ νώσεως τῇ πλημμύρᾳ, πόνων τῇ γεωργίᾳ, ὡς ξύλον ἤνθησας ἐμμελείας, ἐν προσήκοντι σαφῶς καιρῷ, δικαιοσύνην καρποδοτῶν τῷ Κτίσαντι, δι ἧς ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον εὐφραίνεις τοὺς βοῶντας. Χαῖρε ὁ φοῖνιξ τῆς ἀφθαρσίας. Χαῖρε ἡ κέδρος τῆς συντονίας. Χαῖρε γεωργίας καινῆς τὸ ἀπάνθισμα. Χαῖρε ἀπαθείας εὐῶδες θησαύρισμα. Χαῖρε ἄμπελε περκάζουσα μαρτυρίου γλυκασμόν. Χαῖρε κρήνη ἀναβλύζουσα σωτηρίου σταλαγμόν. Χαῖρε, ὅτι ἐκτήσω τὸν θεόμορφον τύπον. Χαῖρε, ὅτι ἀπώσω τὸν θεόπτυστον ρύπον. Χαῖρε λαμπὰς τῆς θείας καθάρσεως. Χαῖρε καρπῶν ἀφθάρτων ἀνάμεστος. Χαῖρε νοὸς ὁ ἐκκαίων τὸ φίλτρον. Χαῖρε ψυχῆς ὁ καθαίρων τὸν οἶκον. Δράγματα προσκομίζων, δι ἀσκήσεως πόνων, Χριστῷ τῶν ἀρετῶν ὥσπερ δῶρον, ἐν καθέδρᾳ πρεσβυτέρων ᾔνεσας αὐτόν, καὶ ἀγαλλιάσεως τῷ ποδήρει κεκόσμησαι, ἱεραρχικῶς ψάλλων Σεραφείμ. Ἐπιβὰς ὥσπερ λύχνος, Ἐκκλησίας εἰς ὕψος, χρισθεὶς ἱεραρχίας τῷ μύρῳ, τῆς χριστομιμησίας ἠγαλλιάσθης ταῖς ῥοαῖς, ἐκλελεγμένος Δαβιτικῶς παρὰ τοὺς μετόχους σου. διό σοι ἐκβοῶμεν. Χαῖρε Χριστοῦ ἐκλόγιον θεῖον. Χαῖρε φωτὸς ἀύλου δοχεῖον. Χαῖρε ριζοτόμε παθῶν τῆς κακώσεως. Χαῖρε φυτοκόμε ἠθῶν τῆς θεώσεως. Χαῖρε σκεῦος θείου Πνεύματος, ἄνερ ἐπιθυμιῶν. Χαῖρε θύτης ἐννομώτατος μυστηρίων τῶν φρικτῶν.

4 Χαῖρε, ὅτι ἐκβλύζεις τὸ ἁλλόμενον ὕδωρ. Χαῖρε, ὅτι βαδίζεις τὴν ἀκήρατον τρίβον. Χαῖρε φθορᾶς ἐκτρίβων τὸ ὄνειδος. Χαῖρε χαρᾶς ὑφαίνων τὸ ὄφελος. Χαῖρε Σκηνῆς νυμφοστόλιστε τῆς νέας. Χαῖρε τρυφὴ τῶν μακρὰν καὶ τῶν πέλας. Ζ άλης τῶν ἐνωδύνων, τὴν σὴν ποίμνην μακρύνων καὶ πόαις ἀειζώοις ἰθύνων, τοῦ ἀρχετύπου ἀφομοίωμα ὀφθεὶς τὸ δοθέν σοι ἐπολυπλασίασας τάλαντον, ἀθλητικῶς ψάλλων Σεραφεὶμ Κυρίῳ Ἤνεγκας ἐν καρδίᾳ, τῆς ἀγάπης τῆς θείας, τὴν φλόγα ὡς ζωήῤῥυτον κῦμα, δι ἧς τῇ τῶν ἀπαυγαυσμάτων πηγαίᾳ ὁμιλῶν, ἀθλητικῶν ἠρίστευσας, ἱερουργῶν καὶ προθυόμενος ἐν τῷ ἀκούειν. Χαῖρε ποιμὴν λογικῶν προβάτων. Χαῖρε τρυφὴ μυστικῶν θρεμμάτων. Χαῖρε ποιμανίας κανὼν θεοτύπωτος. Χαῖρε ἀληθείας λειμὼν θεοφώτιστος. Χαῖρε νόμων τῶν τοῦ Πνεύματος ἀπλανὴς ὑφηγητής. Χαῖρε τρόπων κόσμου σχέσεως ἀληθὴς ἐκμειωτής. Χαῖρε, ὅτι καινίζεις τὰς ἀμόρφους καρδίας. Χαῖρε, ὅτι πλουτίζεις τὰς ἀπόρους ἐννοίας. Χαῖρε Χριστοῦ ἀγάπης τὸ ἔσοπτρον. Χαῖρε ἐχθροῦ ἀπάτης τὸ δρέπανον. Χαῖρε νοῶν τὸ κλονούμενον μένος. Χαῖρε πιστῶν νεοστήρικτον σθένος.

5 Θεοσδότω σοφίᾳ, τοῦ κριτοῦ τὴν μωρίαν, ἐπὶ ἀπίστων ἤλεγξας σὺν παρρησίᾳ. ᾗ μὴ ἰσχύσας ἀντειπεῖν, ταῖς αἰκίαις προστάττει ἀφειδῶς σε συντρίβεσθαι, δι ὧν συμμορφούμενος Χριστῷ,ἔψαλλες. Ἰησοῦ τῆς ἀγάπης, μετ ὀργῆς καὶ ἀπάτης, τί ἀκαίρως χωρίσαι με φρυάττῃ; Χριστὸν γὰρ ὅλως ἐρῶν, ὡς οὐδὲν τὰ σὰ λελόγισμαι, οὕτως ἐβόα τῷ τῆς ἀνομίας κριτῇ ὁ Σεραφείμ, ᾧ βοῶμεν. Χαῖρε τῆς πίστεως ἡ κινύρα. Χαῖρε τοῦ Κτίσαντος εὐωδία. Χαῖρε ἀηδὼν θεοβρύτου συνάρσεως. Χαῖρε λαμπηδὼν ἀϊδίου ἐμφάσεως. Χαῖρε σάλπιγξ ἡ θεόφθογγος συμφωνίας ζωτικῆς. Χαῖρε πέλυξ ἡ ἀμφίστομος συναφθείας φθαρτικῆς. Χαῖρε, ὅτι τῆς πλάνης τὰς ἐνέδρας καθεῖλες. Χαῖρε, ὅτι τῆς βλάβης τὰς ὀρέξεις ἀνεῖλες. Χαῖρε αὐγὴ ἀρτίως ἐκλάμπουσα. Χαῖρε βολὶς ἐχθροὺς καταρράσσουσα. Χαῖρε Χριστὸς ὁ θελκτήριος πόθος. Χαῖρε Ἐδὲμ ὁ γλυκύκαρπος πτόρθος. ᾖδες. Κάθειρξιν ὑπομείνας, τετμημένος τὴν ῥῖνα, καὶ μεμαστιγωμένος Δαβιτικῶς ὅλην τὴν ἡμέραν, ὡς κρῖνον ἐν λειμῶνι ἔοικας τερπνῷ, ἀνθηφορεῖν τὰ μακάρια στίγματα, καὶ ἐν ὀσμῇ ζωῆς Λύτρωσιν κεκτημένος, καὶ πίστει σεσημασμένος, δι αἵματος ὑπὲρ ἡμῶν τοῦ τεθέντος, ἔσπευσας θυσίαν λογικήν, σαὐτὸν προσενεγκεῖν τῷ σὲ ἁγιάσαντι, οὗ τῷ κάλλει ἀφορῶν, παρ ἡμῶν ἀκούεις.

6 Χαῖρε τοῦ Λόγου τὸ ἱερεῖον. Χαῖρε τῆς δόξης τὸ ἐκμαγεῖον. Χαῖρε εὐκαρπία τῆς θείας λυτρώσεως. Χαῖρε ἀγλαΐα ζωούσης νεκρώσεως. Χαῖρε αὔρα οὐρανόπνοος ἀναψύχουσα ἡμᾶς. Χαῖρε ἅρμα θεοποίκιλτον, ᾧ ἐπέβη ἡ Τριάς. Χαῖρε ὅτι ἠκίσθης καὶ φρουρᾷ ἐγκαθείρχθης. Χαῖρε ὀσμὴ ἀρίστης ἀθλήσεως. Χαῖρε τροπὴ κακίστης πλανήσεως. Χαῖρε πιστῶν Φαναρίου ὁ δρόμος. Χαῖρε λαῶν Ὀρθοδόξων ὁ ὅρμος. Μύρον ἱεραρχίας, αἵματι μαρτυρίας, συμμίξας ἰαμάτων κρατῆρα, πλήσας ἐν χημείᾳ θεϊκῇ, ἑκάστῳ δεομένῳ νέμεις τὰ πρόσφορα, ῥευματίζων ἐν αὔλαξι φρενῶν, καὶ ψάλλων Σεραφείμ. Νέα φωταγωγία, ἐν νυκτὶ τῆς δουλείας, ἐδείχθης τῇ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ ὀρθρίσας γὰρ τῷ ἀδύτῳ Ἡλίῳ, ἀθλητικαῖς σελασφορίαις τοὺς ἐχθροὺς ἐσκότασας, οἱ δὲ φωτισθέντες πιστῶς σοὶ βοῶμεν. Χαῖρε τὸ σέλας τῆς Ἐκκλησίας. Χαῖρε τὸ κέρας τῆς Ἀμαλθείας. Χαῖρε ἑωσφόρος τῆς θείας χρηστότητος. Χαῖρε νυκτιφόρος δεινῆς ἀθεότητος. Χαῖρε ὄρθρος ὁ νεόφωτος τοῦ Ἡλίου τῆς ζωῆς. Χαῖρε στύλος ὁ νεόφαντος κατασχέσεως τρυφῆς. Χαῖρε, ὅτι ἐδείχθης φωτοφόρος λυχνία. Χαῖρε, ὅτι προσήχθης τῷ τυθέντι θυσία. Χαῖρε ἠὼς ἀύλου λαμπρότητος. Χαῖρε πληκτὴρ ἐνύλου σκαιότητος.

7 Χαῖρε δι οὗ ἡ Τριὰς ἀνυμνεῖται. Χαῖρε δι οὗ ἡ Ἑλλὰς φρυκτωρεῖται. Ξ ύλῳ οὐ διεφθάρης, γνώσεως ἐν τῇ πράξει, ἀλλ ἤρθης τῆς ζωῆς τῷ πρυτάνει ἐκ δόξης γὰρ ἱεραρχικῆς χωρῶν, εἰς ἀθληφορικὴν δύναμιν ἤλασας, φῶς τῷ φωτὶ προσλαμβάνων, καὶ ψάλλων τῷ φυτουργῷ. Ὄ ρπηξ δικαιοσύνης τέθηλας εὐφροσύνης, ἀληθῆ φέρων ἀγαθωσύνην. ἧς τῇ γεύσει ὁ τύραννος μὴ προσχών, κατατέμνων σε Πάτερ ἔσπευδε. καὶ ἐν οὐρανίαις μεταφυτευθεὶς αὐλαῖς ἐνωτίζῃ. Χαῖρε ὁ κλάδος τῆς εὐσεβείας. Χαῖρε τὸ ἄνθος τῆς καρτερίας. Χαῖρε τῆς ἀθλήσεως δένδρον πολύφορον. Χαῖρε τῆς φρονήσεως ἔρνος πολύολβον. Χαῖρε πύργος ὁ νεόδμητος πυργηρῶν τοὺς σοὺς υἱούς. Χαῖρε τεῖχος τὸ νεότευκτον προτειχίζον τοὺς πιστούς. Χαῖρε ὅτι ἐκφέρεις δωρεῶν εὐθηνίαν. Χαῖρε ὅτι ἐκτρέπεις τῶν ἐχθρῶν τὴν μανίαν. Χαῖρε σφοδρὰ τοῦ ψεύδους καθαίρεσις. Χαῖρε μωρᾶς σοφίας ἀναίρεσις. Χαῖρε καρπῶν γεωργὲ ἀκηράτων. Χαῖρε φυτῶν φυτουργὲ ἀθανάτων. Π άθει τοῦ κενωθέντος, καὶ κόλπων μὴ χωρισθέντος, Πατρώων ἐμορφώσω τὸ φέγγος τεταμένος γὰρ σφοδρῶς, τῇ τῆς χολῆς γεύσει, τῷ τὴν πικρίαν ἡμῶν γλυκάναντι συνδεδόξασται, ψάλλων Σεραφεὶμ αὐτῷ.

8 σοι. Ῥείθροις θεηγορίας τοῖς ἐκ σῆς διανοίας, ὁ μύστης ἐπνίγη ἀθεΐας, ὁ δὲ θεόφυτος ἀρδευθεὶς ἀμπελών, τοῦ τῆς ἀθυμίᾳς καύσωνος λελύτρωται, καὶ οὐρανίου πλησθεὶς δρόσου ἐκβοᾷ Χαῖρε τὸ νέκταρ τῆς ἀμβροσίας. Χαῖρε τὸ νᾶμα τῆς θεωρίας. Χαῖρε ἡ σταγὼν τῆς γαλήνης τοῦ Πνεύματος. Χαῖρε ἡ ἐξεκὰς τῆς εἰρήνης τοῦ φρέατος. Χαῖρε ῥεῖθρον διειδέστατον ἀκενωνώτων θησαυρῶν. Χαῖρε νέφος χρυσοσύνθετον ἰαμάτων δαψιλῶν. Χαῖρε, ὅτι ἐλαύνεις ἀθυμίας τὴν ζάλην. Χαῖρε, ὅτι ἐκλάμπεις θυμηδίας τὴν αἴγλην. Χαῖρε φρενῶν ἡμῶν καθαρτήριον. Χαῖρε πιστῶν τερπνὸν καταθύμιον. Χαῖρε πνοὴ γλυκερὰ ἐκλιπόντων. Χαῖρε στοργὴ ἱερὰ τῶν βοώντων. ἀεί. Σταύρωσιν ἑκουσίως ὑποστὰς Πανοικτίρμων, φθορᾶς ἀνεκαλέσω τὸν κόσμον, ὁ δὲ Σὸς πασσακισθεὶς Σεραφείμ, τὸ γεῶδες ἀπεσείσατο περίβλημα, ἱεραρχικῶς δι ἀθλήσεως ψάλλων σοι Τ ίς ὑμνήσει ἀξίως, τὸ ὕψος τῆς σῆς ἰσχύος, ᾗ ἀνέθου τῶν πόνων τὸ πλῆθος; Φεῦ! πῶς ἤνεγκας γαληνῶς τὴν ἐν τῷ πασσακίζεσθαι δριμεῖαν στρέβλωσιν; ἀλλ ἢ τῷ θερμουργῷ φίλτρῳ, δι οὗ ἀκούεις ταῦτα. Χαῖρε τὸ θαῦμα ῥοπῆς βροτείας. Χαῖρε τὸ τραῦμα δεινῆς μανίας. Χαῖρε ὁ εὑρὼν διὰ πάθους ἀπάθειαν. Χαῖρε ὁ ἀνθῶν τὴν τοῦ Λόγου ἀνταύγειαν. Χαῖρε γίγας ὁ ἀήττητος ὁ ἐκπλήξας τοὺς ἐχθρούς.

9 Χαῖρε λίθος ὁ πολύτιμος ὁ στηρίξας τοὺς πιστούς. Χαῖρε, ὅτι τῶν ὅρων τῶν γηίνων ἐλύθης. Χαῖρε, ὅτι τῶν Νόων ταῖς χορείαις ἐπήρθης. Χαῖρε Χριστοῦ εἰκόνος ὁ σύμφυτος. Χαῖρε ζωῆς νυμφῶνος ὁ σύσκηνος. Χαῖρε σαρκὸς παριδὼν τὰς στρεβλώσεις. Χαῖρε παθῶν ἐκμειῶν τὰς φλογώσεις. Ὕ μνησαν στρατηγίαι, οὐρανῶν γεγηθυῖαι, τὴν σὴν ὑπερφυῆ καρτερίαν τίς γὰρ οὐκ ἔφριξεν ὁρῶν τὸ τῆς ψυχῆς σου ἀνδρεῖον παράστημα; Βαβαί, οἷον ἆθλον ἠγώνισαι! ᾧ ἀγόμενοι βοῶμεν. Φωτισμοῦ θεοπτίας, ἐν ὑψίστοις τρυφήσας ἐνέπλησας ἡμᾶς θυμηδίας. ἐγγίσας γὰρ τῷ θρόνῳ τοῦ Ἰησοῦ, ἡμῖν τοῖς σὲ ποθοῦσι τὴν σὴν κάραν ἀπέδωκας, πλουτίζουσαν μυστικῶς τοὺς σοὶ βοῶντας. Χαῖρε Τριάδος ὁ μυστολήπτης. Χαῖρε τοῦ πλάνου ὁ καταπέλτης. Χαῖρε τῶν θαυμάτων τὸν πλοῦτον δεξάμενος. Χαῖρε τῶν πνευμάτων τὰ σμήνη τρεψάμενος. Χαῖρε ὕψος τῆς θέσεως εἰληφὼς μαρτυρικῶς. Χαῖρε βάθος ὁ μυούμενος δόξης ἱεραρχικῶς. Χαῖρε ὅτι ὡράθης ἀθλοφόρος στερρόφρων. Χαῖρε δι οὗ ἡ πανώλης οἴχεται. Χαῖρε δι οὗ πᾶσα λύμη ἰᾶται. Χαῖρε πολλῶν ἀσθενῶν θεραπεία. Χαῖρε πτωχῶν ξένη παραμυθία.

10 Χ άριν τῶν ἰαμάτων, ἐκ πηγῶν ἀκηράτων, λαμπρῶς ἀπειληφὼς θεοφάντορ, πανώλους παύεις τὴν φθοράν, καὶ τοῖς νοσοῦσιν ἱλαρὸς ἐπιφαίνῃ πάντοτε, τοῖς καλοῦσί σε Σεραφεὶμ ἀρωγόν, ἐν τῷ ψάλλειν. Ψάλλοντές σου τοὺς πόνους, λυτρωθείημεν ὄγκου κινδύνων καὶ παντοίας ἐφόδου. τῇ συμπληρώσει τῶν ὕμνων δέ, πληρωτὰς ἡμᾶς ἀνάδειξον θείων προστάξεων, ὡς ἂν θείας πληρωθῶμεν ἐλλάμψεως καὶ βοῶμεν. Χαῖρε τὸ εὖχος τῆς Θεσσαλίας. Χαῖρε τὸ ἕρκος τῆς Ἐκκλησίας. Χαῖρε τεθλιμμένων ἡ θεία παράκλησις. Χαῖρε δυστυχούντων ταχεῖα ἀνάρρυσις. Χαῖρε πρόεδρε περίδοξε Φαναρίου καὶ φρουρέ. Χαῖρε σκέπη Θεοδώρητε εὐσεβῶν καὶ ὁδηγέ. Χαῖρε, ὅτι σωμάτων ἀλγηδόνας κουφίζεις. Χαῖρε, ὅτι ῥαθύμων πολιτείας ῥυθμίζεις. Χαῖρε ἐν ᾧ σὸν τέμενος ἥδρασται. Χαῖρε δι οὗ τῶν θλίψεων ῥύομαι. Χαῖρε ᾠδῆς τῆς ἐμῆς ὁ συλλήπτωρ. Χαῖρε νοὸς τοῦ ἐμοῦ ἀντιλήπτωρ. Ὦ σοφὲ Ἱεράρχα, ὁ ἐν ἄθλοις ἐμπρέψας, Σεραφεὶμ καὶ ἡμᾶς καταγαύσας, (ἐκ γ ) ἐν ἀειζώοις Μοναῖς περιπολῶν μὴ παὺσῃ ἐφορῶν τοὺς σὲ γεραίροντας, καὶ δεινῶν παντοίων λυτρούμενος, ὅπως ψάλλωμεν. Καὶ αὖθις τὸ Κοντάκιον. Τῇ ὑπερμάχῳ.

11 Τ ῆς Ἐκκλησίας τὸν φωστῆρα τὸν νεόφωτον Καὶ Φαναρίου τὸν ποιμένα τὸν θεόκριτον Ἀνυμνήσωμεν ἐν ᾄσμασι θεοφθόγγοις. Ἀνατείλας γὰρ ἐσχάτως, δι ἀθλήσεως Καταυγάζει Ὀρθοδόξων τὰ πληρώματα. Χαίροις λέγοντα, Σεραφεὶμ ἀξιάγαστε. Δίστιχον. Χαίρων Σεραφεὶμ χαρᾷ τῇ ὑπερτάτῃ Δέχου ὃ προσᾴδω σοι, χαῖρε πολλάκις.

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος β. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. Ὅτε ὁ σὸς ἅγιος ναός,

Διαβάστε περισσότερα

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι.

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

Α κ ο λ ο υ θ ι α. Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ.

Α κ ο λ ο υ θ ι α. Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ. Α κ ο λ ο υ θ ι α Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ Ν ι κ ο λ α ο υ Του νεου Τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν Βουνένοις ἀθλήσαντος ἐν ἔτει 720,

Διαβάστε περισσότερα

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου,

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...

Διαβάστε περισσότερα

ὁ β χορὸς Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... ὁ α χορὸς Στίχ, β'.

ὁ β χορὸς Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... ὁ α χορὸς Στίχ, β'. 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 + Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν. Τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου καί τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου

Διαβάστε περισσότερα

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως.

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 205 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ηχος β ἑωθινὸν γ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

Ὡς τοῦ Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, καὶ

Ὡς τοῦ Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, καὶ Χαιοεςηρςήοιξι Οἴκξι εἰπ ςὸμ Ἅγιξμ ἔμδξνξμ Μεγαλξμάοςσοα Γεώογιξμ ςὸμ Τοξπαιξτόοξμ Ἐκ χειρογράφου δημοσιευθέμτος εἰς τὸ ἔργομ «Ὑμμογραφικὰ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου», ἐπιμελείᾳ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακλητικός κανών καί Χαιρετισμοί εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν

Παρακλητικός κανών καί Χαιρετισμοί εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν «{Κανών παρακλητικός εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν» 1 Παρακλητικός κανών καί Χαιρετισμοί εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν «Κανών παρακλητικός εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν» 2 Πρόλογος Ο Σταυρός ήταν γνωστός ήδη από τον αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ)

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 Ορθροσ Σαββατου (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ Μουσικησ Ορθρος Σαββατου (Αλληλουια)

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος δ' Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα

(Ψαλµός 138,17-18) «µο δ λ αν τιµ θησαν ο φ λοι σου, Θε ς, λ αν κραται θησαν. πληθυνθ σονται» 2012 ΙΕΡΕΥΣ π. ιονύσιος αµπάκης αύπλιον. ηλ.

(Ψαλµός 138,17-18) «µο δ λ αν τιµ θησαν ο φ λοι σου, Θε ς, λ αν κραται θησαν. πληθυνθ σονται» 2012 ΙΕΡΕΥΣ π. ιονύσιος αµπάκης αύπλιον. ηλ. Π Σ Σ Γ Γ 900 Γ Σ 1 2012 ΙΕΡΕΥΣ π. ιονύσιος αµπάκης αύπλιον. ηλ. 6944133891 ISBN : 978-960-93-4058-8 «µο δ λ αν τιµ θησαν ο φ λοι σου, Θε ς, λ αν κραται θησαν α ρχα α τ ν ξαριθµ σοµαι α το ς, κα π ρ µµον

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 24 ΜΑΪΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ «Τῶν ἁγίων 318 πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς συνόδου (325 μ.χ.)». Συμεὼν ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει ( 590). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν ι. Τυπ. Πεντ. 41 42. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334

Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334 Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334 Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ὁ Ἀναγνώστης τὸν Ψαλμὸν ρμβ (142) Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου Εἶτα Θεὸς Κύριος... Καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ Ἱστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3).

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

20 IOYNIΟΥ 2015 Σάββατον Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων.

20 IOYNIΟΥ 2015 Σάββατον Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων. 20 IOYNIΟΥ 2015 Σάββατον Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 1 Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... καὶ ψάλλομεν τετράκις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν στίχ. δ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ὁ ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ ἀναγνώστης Ἀµήν. Ψαλµὸς ρµβ (142). Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου

Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ. 63087 - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΙΟΥ 2 Σιλουανοῦ Μοναχοῦ ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ. 63087 -

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Α. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 1 Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Συναπτὴ μεγάλη, καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα.......

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ. Ποίημα Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου.

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ. Ποίημα Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου. ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ Ποίημα Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου. Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως τὸ Κύριε εἰσάκουσον, μεθ ὃ τὸ Θεὸς Κύριος καὶ τὰ κάτωθι Τροπάρια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

Homilia in divini corporis sepulturam

Homilia in divini corporis sepulturam Homilia in divini corporis sepulturam Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κύπρου λόγος εἰς τὴν θεόσωμον ταφὴν τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ εἰς τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ἀριμαθαίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν. Σήμερα, Μ. Παρασκευή και περί ώρα 10:00 π.μ. τελέστηκε ο Μέγας Εσπερινός και η Αποκαθήλωσις. Πλήθος πιστών παρευρέθηκε και παρακολούθησε με κατάνυξη. Ακολουθούν βίντεο και φωτογραφίες. Δείτε τα Εγκώμια.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ. Μηνὶ Ἰουλίῳ γ. Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ. Μηνὶ Ἰουλίῳ γ. Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ Μηνὶ Ἰουλίῳ γ Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων Θεωνᾶ, Ἥρωνος, Πίλλωνος καὶ Παύλου Κάθισµα. Ἦχος πλ. α. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Τῶν τυράννων

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (Ψυχοσάββατον πρὸ τῆς Ἀπόκρεω). άντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιµηµένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ Μνήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Αὐξεντίου. ΤΗΝ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα