ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ, ως προς την επέκταση και ένταξη πρό σθετης δομής... 1 Τροποποίηση της 16270/ (ΦΕΚ 3246/Β /2012) σχετικά με Σύσταση Επιτροπών Παρακολούθησης και Λεπτομέρειες Εφαρμογής για την Παραλαβή των Επενδύσεων και την Καταβολή της Αναλο γούσας Δημόσιας Οικονομικής Ενίσχυσης. Μέτρο 121: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΕΩΝ»... 2 Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Εργασίας, Κοινω νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.. 3 Τροποποίηση της αριθ. Φ 21/772/ απόφασης του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορι σμός συνεδριάσεων Τ.Δ.Ε. Ι.Κ.Α.» (ΦΕΚ Β 194)... 4 Τροποποίηση της αριθμ. Φ /12120/923/ (Β 2191) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοι νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Σύστα ση κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου για τους Φο ρείς ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΤΕΑΙΤ, ΤΕΑΔΥ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΠΔΥ, ΟΠΑΔ, ΜΤΠΥ, NAT και ΤΕΑ ΠΑΣΑ, αρμοδιότητας της ΓΓΚΑ», όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει... 5 Κατάργηση της αριθμ. οικ /2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1652/Β / )... 6 Έγκριση καταλληλότητας του Νεφρολογικού Τμή ματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου για άσκηση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Νε φρολογίας... 7 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.: 118/ (ΦΕΚ 77/τ.Β / ) απόφασης του Συνηγό ρου του Πολίτη σχετικά με την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των ειδικών επιστημό νων και των βοηθών επιστημόνων της Ανεξάρτη της Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη»... 8 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:φ.157.1/37130/ (ΦΕΚ 3297/τ.Β / ΑΔΑ: ΒΟ ΧΡΙΜ0 ΦΟΨ) απόφασης του Συνηγόρου του Πο λίτη, περί καθορισμού διαδικασίας ειδικής αξιο λόγησης για μετάταξη σε μόνιμες θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού των υπηρετούντων με απόσπαση ειδικών επιστημόνων στην Ανεξάρτη τη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»... 9 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφαλμάτων στην 285/ απόφαση «Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης για το χρονικό διά στημα έως » που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.β με αριθμό 324/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Κ1 (1) Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα τικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ, ως προς την επέκταση και ένταξη πρόσθετης δομής. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α / ) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές δι ατάξεις», ιδίως τα άρθρα 2, 6,12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α / ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη μοσιονομικής Στρατηγικής », άρθρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ10, Θ15, Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α / ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α / ). 5. Τη με αριθμ /ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β / ) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου

2 7238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθη σης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.» 6. Τις διατάξεις του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ. 268/Α / ) άρθρο 6, παράγραφος 3, «Θέματα Ιδιωτικής εκπαίδευσης». 7. Τη με αρ /ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β'/ ) από φαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προ γραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέ ντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο». 8. Τη με αρ /ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β / ) από φαση «Τροποποίηση της αριθμ /2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4093/2012». 9. Το Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α / ) «Οργανι σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 10. Την με αριθμ /Υ1/2014 (ΦΕΚ 2989/Β/ ) απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» άρθρα 1 παράγραφος 6 και άρθρο 6 παράγραφος 4β. 11. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α / ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», άρθρο Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 13. Τη με αριθμ /Γ2/2015 (ΦΕΚ 197/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων». 14. Τη με αρ. 9631/Κ1/ αίτηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ι. ΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τα συνημ μένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με τροποποίηση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα τικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ). 15. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στη με αρ. πρωτ. ΔΑ/15834Α/ απόφαση του, της με αρ. 157/ συνεδρίασης. 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ /ΙΑ/ άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι σης με το διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ» της εταιρείας: ΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την Αθήνα. Η τροποποίηση αδείας συνίσταται α) στην έγκριση επέκτασης υφιστάμενης δομής του Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ στην ΑΘΗΝΑ, επί της οδού Πατησίων 125, Τ.Κ β) στην έγκριση ένταξης πρόσθετης δομής στο Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ στον ΠΕΙΡΑΙΑ, επί της οδού Σωτ. Διός 3 & Νοταρά 67, ΤΚ γ) στην έγκριση ένταξης επέκτασης υφιστάμενης δο μής στο Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ στον ΠΕΙΡΑΙΑ, επί της οδού Νοταρά 58 60, ΤΚ Τα κατατεθειμένα προγράμματα σπουδών (Πίνακας Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.), καθώς και τα έγγραφα θετικής δια τύπωσης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστι τούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ) προσαρτώ νται στην παρούσα τροποποίηση αδείας, της οποίας αποτελούν οργανικό τμήμα. Μαρούσι, 3 Απριλίου 2015 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗΣ Αριθμ (2) Τροποποίηση της 16270/ (ΦΕΚ 3246/Β /2012) σχετικά με Σύσταση Επιτροπών Παρακολούθησης και Λεπτομέρειες Εφαρμογής για την Παραλαβή των Επενδύσεων και την Καταβολή της Αναλογούσας Δημόσιας Οικονομικής Ενίσχυσης. Μέτρο 121: «ΕΚ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ». ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Το Π.Δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α 174), όπως τροποποι ήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237). 2. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 20). 3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 4. Του Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α /2007) «Διαχείριση, έλεγ χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » και ειδικότερα το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Β/ ). 5. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/2015) περί διορισμού Αντι προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 6. Την αριθ. Υ103/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πα ραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργει ας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου» (ΦΕΚ Β 309). 7. Την αριθ /2011 (ΦΕΚ Β 315) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της αριθμ /2008 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αναδιάρθρω ση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας » (ΦΕΚ 1886Β ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 327/ Β / ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων, εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α., στην Ειδική Υπηρεσίας Δια χείρισης του ΠΑΑ Την υπ αριθμ. 4985/ (ΦΕΚ 1026/Β /10) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτι κή Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΥΑ 724/10) που αφορά τα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονι σμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμμα τος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 5719/ (ΦΕΚ 1145/Β/2011) και 2970/ (ΦΕΚ 645/Β/2012) όμοιες αποφάσεις και ιδίως το άρθρο 24 αυτής. 10. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1964/Β /10) από φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων για την «θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώ τος ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» όπως ισχύει κάθε φορά, και ιδίως το άρθρο 30 αυτής. 11. Την υπ αριθμ. 2049/ (ΦΕΚ 1183/Β/2011) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ , όπως ισχύει κάθε φορά. 12. Την υπ αριθμ. Ε(2007) 6015/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας », όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποι ήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της με αριθ. Ε(2007) 6015/ απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του ΠΑΑ. 13. Τo γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπουργική απόφαση 16270/ (ΦΕΚ 3246/Β /2012) σχετικά με Σύσταση Επιτροπών Παρακο λούθησης και Λεπτομέρειες Εφαρμογής για την Παραλαβή των Επενδύσεων και την Καταβολή της Αναλογούσας Δη μόσιας Οικονομικής Ενίσχυσης. Μέτρο 121: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙ ΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ως εξής: Άρθρο 1 Αντικαθίσταται το 5ο εδάφιο του άρθρου 2 (Σε κάθε επιτροπή...προγράμματα) ως εξής: «Σε κάθε Επιτροπή συμμετέχει υποχρεωτικά ένας Γεωπόνος της ΔΑΟΚ, ο οποίος ορίζεται ως πρόεδρος, ενώ για τα άλλα μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του υπό παρακολούθηση έργου αλλά και τη διαθεσιμότητα διοικητικών πόρων, επιλέγονται Γεωτεχνικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τεχνολό γοι Γεωπονίας και υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημι ακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με προηγούμενη εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα. Άρθρο 2 Στο άρθρο 3, διαγράφεται το εδάφιο β) («β. μετά την πάροδο προκαταβολής»). Άρθρο 3 Στο άρθρο 4, διαγράφεται το 6ο εδάφιο με το κεί μενο «Ομοίως και η δεύτερη αίτηση πληρωμής πρέπει να αντιστοιχεί κατ ελάχιστο στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου». Άρθρο 4 Στο άρθρο 5, μετά το εδάφιο «Η πραγματοποίηση της επίσκεψης αφορά στις Αιτήσεις Πληρωμής που μεμο νωμένα ή αθροιστικά αφορούν σε ποσοστό υλοποίησης μεγαλύτερο από το 40% του επενδυτικού σχεδίου και για τα επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου των » προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτε ρο των 8 μηνών από την κατάθεση αιτήματος πληρωμής που αντιστοιχεί σε ποσοστό υλοποίησης μικρότερο του 40% του επενδυτικού σχεδίου και το οποίο οδήγησε στην καταβολή δημόσιας ενίσχυσης, και δεν έχει ακόμη κατατεθεί αίτημα αποπληρωμής ή δεύτερης πληρωμής, τότε η Επιτροπή υποχρεούται σε επιτόπια επαλήθευση του αντικειμένου που έχει ήδη τύχει πληρωμής. Στην περίπτωση που κατά τη δημοσίευση της παρούσας το χρονικό αυτό διάστημα των 8 μηνών έχει ήδη παρέλθει, οι αντίστοιχες επιτροπές θα πρέπει να διενεργήσουν την επιτόπια επαλήθευση το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι μετά τις Ο Φορέας Εφαρμογής διατηρεί το δικαίωμα με έγγραφό του να ενημερώνει Επιτροπές Παρακολούθησης για διενέργεια επίσκεψης πιστοποίησης σε όλα τα αιτήματα πληρωμής. Άρθρο 5 1. Στο άρθρο 7, η παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής: «5.2.1 Γεωργικοί ελκυστήρες: Όταν η επένδυση υλο ποιείται με διαφοροποίηση της ιπποδύναμης και με την προϋπόθεση ότι η νέα ιπποδύναμη: α) δεν υπερβαίνει τους 85 HP εφόσον πρόκειται για δενδροκομικό ελκυ στήρα ή αντίστοιχα τους 100 HP εφόσον πρόκειται για γεωργικό ελκυστήρα γενικής χρήσης, εάν με την αίτηση ενίσχυσης δεν έχει προσκομιστεί μελέτη υπολογισμού της ιπποδύναμης ή, β) δεν υπερβαίνει την μέγιστη ιπ ποδύναμη που προκύπτει από την προσκομισθείσα με την αίτηση ενίσχυσης μελέτη, στις περιπτώσεις που έχει προσκομιστεί. 2. Στο άρθρο 7, η παράγραφος διαγράφεται. Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αριθμ. Φ.80000/11788/3531 (3) Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Εργασίας, Κοινω νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του N. 48/1975 «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήμα τος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμ βανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων.» (ΦΕΚ Α 108)

4 7240 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 25/2015 «Διορισμός Αντι προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (ΦΕΚ Α 21). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθ μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της κυβέρ νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια τάξεις.» (ΦΕΚ Α 29). 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 5. Την αντικειμενική αδυναμία αποτύπωσης του τίτλου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις σφραγίδες των Φορέων και υπηρεσιών που εποπτεύονται ή υπάγονται σ αυτό, αποφασίζουμε: Ο τίτλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να αποτυ πώνεται, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χώρου στις σφραγίδες των Φορέων ή υπηρεσιών αρμοδιότητας του, συνοπτικά με τα αρχικά ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Αριθμ. Φ.10021/12522/Δ9/3731 (4) Τροποποίηση της αριθ. Φ 21/772/ απόφασης του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός συνεδριάσεων Τ.Δ.Ε. Ι.Κ.Α.» (ΦΕΚ Β 194). ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του Ν. 1539/1985 (ΦΕΚ Α 64) «Ένταξη πολιτικών προσφύγων στους ασφαλιστικούς οργανι σμούς και άλλες διατάξεις». β) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 29). γ) του Π.δ/τος 27/2015 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών» (ΦΕΚ Α 31). δ) της αριθ. Υ147/ απόφασης του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω νικής Αλληλεγγύης, Δημήτριο Στρατούλη» (ΦΕΚ Β 483) 2. Την αριθμ. Φ 21/772/ απόφασης του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός συνε δριάσεων Τ.Δ.Ε. Ι.Κ.Α.» (ΦΕΚ Β 194). 3. Το Γ24/31/ έγγραφο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΙΚΑ ΕΤΑΜ 5. Την ανάγκη της καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, των εργοδοτών και των συνταξιούχων, αποφασίζουμε: Τροποποιείται η Φ 21/772/ απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός συνε δριάσεων Τ.Δ.Ε. Ι.Κ.Α.» και αντικαθίσταται η παράγραφος 2 ως εξής: «2. Οι συνεδριάσεις απέχουν χρονικά μεταξύ τους μία (1) ώρα». Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ 21/772/ απόφαση. Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Αριθμ. Φ.80500/4426/Δ9/1237 (5) Τροποποίηση της αριθμ. Φ /12120/923/ (Β 2191) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοι νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Σύστα ση κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου για τους Φορείς ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΤΕΑΙΤ, ΤΕΑΔΥ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΠΔΥ, ΟΠΑΔ, ΜΤΠΥ, NAT και ΤΕΑΠΑΣΑ, αρμο διότητας της ΓΓΚΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 146 Β του Ν. 3528/2007 (Α 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλ λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ο Ν. 3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/2012 (Α 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικη τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και της παρ. 3 του άρθρου έβδομου του Ν. 4057/2012. β) του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012 Νόμος αρμοδιότη τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματο δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις. (Α 41). γ) της παρ. 1 του άρθρου 12 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημό σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επι κρατείας» (Α 256). δ) του άρθρου 4 του Ν. 4142/2013 «Αρχή διασφάλισης της ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ 83 Α ), σύμφωνα με το οποίο το ΤΕΑ ΠΑΣΑ τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. ε) του άρθρου πρώτου της υποπαραγράφου ΙΑ.8 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α ), σύμφωνα με το οποίο κα ταργήθηκε ο ΟΠΑΔ και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ είναι αρμόδιο για το μεταφερόμενο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ προσωπικό του ΟΠΑΔ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7241 στ) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 29). ζ) του Π.Δ. 27/2015 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ γών» (ΦΕΚ Α 31). η) της αριθ. Υ147/ απόφασης του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω νικής Αλληλεγγύης, Δημήτριο Στρατούλη» (ΦΕΚ Β 483) θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Την αριθμ /12120/923/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι ας με θέμα «Σύσταση κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου για τους Φορείς ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΤΕΑΙΤ, ΤΕΑΔΥ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΠΔΥ, ΟΠΑΔ, ΜΤΠΥ, NAT και ΤΕ ΑΠΑΣΑ, αρμοδιότητας της ΓΓΚΑ» (Β 2191). 3. Την αριθμ. Φ /οικ. 1169/55/ (Β 361) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι σης και Πρόνοιας με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Φ /12120/923/ (Β' 2191) απόφασης του Υπουρ γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Σύσταση κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου για τους Φορείς ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΤΕΑΙΤ, ΤΕΑΔΥ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΠΔΥ, ΟΠΑΔ, ΜΤΠΥ, NAT και ΤΕΑΠΑΣΑ, αρμοδιότητας της ΓΓΚΑ». 4. Την αριθμ. Φ 80500/οικ.5740/344/ (ΦΕΚ 727 Β ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Φ /12120/923/ (Β 2191) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Σύσταση κοινού Πειθαρχικού Συμ βουλίου για τους Φορείς ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΤΕΑΙΤ, ΤΕΑΔΥ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΠΔΥ, ΟΠΑΔ, ΜΤΠΥ, NAT και ΤΕΑΠΑΣΑ, αρμοδιότητας της ΓΓΚΑ, όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει» 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιείται η περίπτωση Α της αριθμ / 12120/923/ (Β 2191) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Σύσταση κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου για τους Φο ρείς ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΤΕΑΙΤ, ΤΕΑΔΥ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΠΔΥ, ΟΠΑΔ, ΜΤΠΥ, NAT και ΤΕΑΠΑΣΑ, αρμο διότητας της ΓΓΚΑ» (Β 2191), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: «Α. Συνιστάται κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους κάτωθι Φορείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματεί ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ): 1) Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), 2) Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ ΜΜΕ), 3) Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπε ζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), 4) Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), 5) Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), 6) Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), και 7) Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), αρμόδιο για το προσωπικό των εν λόγω Φορέων, με έδρα το ΕΤΑΑ, οδός Μάρνη 22 Αθήνα». 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ /12120/923/ (Β 2191) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μετα γενέστερα. Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Αριθμ. Γ1/Γ.Π.οικ (6) Κατάργηση της αριθμ. οικ /2013 υπουργικής από φασης (ΦΕΚ 1652/Β / ). ΥΓΕΙΑΣ 1. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστι κής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυ βερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29, Α ) 2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/85 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 3. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 21/Α ). 4. Την υπ αριθμ. Υ104 Απόφαση Πρωθυπουργού «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωρ γίου.» (ΦΕΚ 309 Β ). 5. Την υπ αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ / απόφα ση του Υπουργού Υγείας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 487 Β ). 6. Το Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί ας» (ΦΕΚ 173 Α ), όπως ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3991/2011 «Αναθεωρημένος Δι εθνής Υγειονομικός Κανονισμός του Παγκόσμιου Ορ γανισμού Υγείας». 8. Τις διατάξεις του Ν. 3172/2003 «Οργάνωση Εκσυγ χρονισμός Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές δι ατάξεις». 9. Τις διατάξεις του Α.Ν. 2520/1940 (ΦΕΚ Α 273). 10. Το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89, Α ) και ιδίως το άρθρο Το Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινω νικής Ενταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80/τ.Α, 2014) 12. Την υπουργική απόφαση ΓΥ/39Α «Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης λοιμωδών νο σημάτων (ΦΕΚ 1002/Β /2012). 13. Την υπουργική απόφαση Γ.Π. οικ /Ί3 (ΦΕΚ 1085/Β / ) 14. Την υπουργική απόφαση 62752/ (ΦΕΚ 1652Β / ) 15. Την υπ αριθμ. 60/ εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας 16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καταργούμε την υπ αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 1652/Β / ) απόφαση, η οποία επανέφερε σε ισχύ την Υγειονομική Διάταξη ΓΥ/39Α «Ρυθμίσεις που αφο ρούν τον περιορισμό της διάδοσης λοιμωδών νοσημά των (ΦΕΚ 1002/Β /2012).

6 7242 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Αριθμ. Γ4β/Γ.Π./οικ (7) Έγκριση καταλληλότητας του Νεφρολογικού Τμήμα τος του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου για άσκηση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Νεφρολογίας. ΥΓΕΙΑΣ Τις διατάξεις: α. Του αρθρ. 6 του Ν.Δ. 3366/1955 «Περί ειδικοτήτων» (ΦΕΚ Α 258). β. Του αρθρ. 3 του Ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α 105 ), όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 34). γ. Του αρθρ. 31 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγεί ας» (ΦΕΚ Α 43) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του αρθρ. 20 παρ. 2 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ορ γάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 165) δ. Του αρθρ. 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α 29) «Με τονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» ε. Του Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί ας» (ΦΕΚ Α 173), όπως ισχύει στ. Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 21) ζ. Του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) η. Της αριθ. Υ104/ απόφασης του Πρωθυπουρ γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ γό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου» (ΦΕΚ Β 309) 2. Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης 3. Την αριθμ. 1229/ απόφαση της Εκτελεστι κής Επιτροπής του ΚΕΣΥ, αποφασίζουμε: Κυρώνεται η ανωτέρω (3) απόφαση του ΚΕΣΥ με την οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα του Νεφρολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου για άσκη ση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Νεφρολογίας για ένα (1) έτος, καθώς θεωρείται ότι το εν λόγω Τμήμα του Νοσοκομείου πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.. Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αριθμ. Φ. 155/13324/2015 (8) Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.: 118/ (ΦΕΚ 77/τ.Β / ) απόφασης του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των ειδικών επιστημόνων και των βοη θών επιστημόνων της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγο ρος του Πολίτη». Η ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59/τ.Α / ) «Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσι ας Διοίκησης», όπως ισχύει. β) Του άρθρου 8 του Ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139/τ.Α / ) «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», ως ισχύει και ιδίως της παρ. 4 αυτού. γ) Του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10/τ.Α / ) «Συνήγο ρος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιή θηκε και ισχύει και ιδίως των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 5 και της παρ. 1 του άρθρου 7 αυτού. δ) Των παρ. 7 και 8 του άρθρου 284 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμ μα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε η πρώτη και ανα ριθμήθηκε η δεύτερη, με τις παρ. 1 α και β, αντίστοιχα, του άρθρου 9 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη ση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο Πρό γραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» ε) Του Ν. 4228/2014 (ΦΕΚ 7/τ.Α / ) «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρω πης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών» και ιδίως των παρ. 1 και 2 του άρθρου Τρίτο. στ) Του Π.Δ. 273/1999 (ΦΕΚ 229/τ.Α / ), «Κανο νισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τη με αριθμ. πρωτ.: 118/ (ΦΕΚ 77/τ.Β / ) απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των ειδικών επιστημόνων και των βοηθών επιστημόνων της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη». 3. Τη με αριθμ. πρωτ.: Φ.23.3/22562/ πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη με την οποία διαπιστώθηκε η από 7 ης Ιουνίου 2010 αυτοδίκαιη πλήρωση με απόσπαση είκοσι τεσσάρων (24) οργανικών θέσεων, κλάδου ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», από υπαλλήλους που υπηρετούν με απόσπαση και ασκούν καθήκοντα ειδικού επιστήμονα στην Αρχή. 4. Τη με αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.ΣτΠ/οικ.10768/ απόφα ση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 155/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ), με την οποία διορίστηκε στη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Καθηγήτρια Διοικητικής Επιστήμης του Πανε πιστημίου Αθηνών, Καλλιόπη Σπανού, το από Πρωτόκολλο Ορκοδοσίας, την από Βεβαίωση Ανάληψης Καθηκόντων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο φασίζουμε: 1. Τροποποιούμε τη με αριθμ. πρωτ.: 118/ (ΦΕΚ 77/τ.Β / ) απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη, σχετικά με την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των ειδικών επιστημόνων και των βοηθών επιστημόνων της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», κατά το μέρος που αφορά το πεδίο εφαρμογής αυτής, ως ακολούθως: Στην πρώτη περίοδο του αποφασιστικού αυτής η φρά ση «της παρ. 1 του άρθρου 5 και της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 3094/2003» αντικαθίσταται από τη φράση «των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 3094/2003, ως ισχύει»: 2. Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει όλες τις εκκρε μείς εκθέσεις αξιολόγησης. 3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση. Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 Η Συνήγορος του Πολίτη ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ Αριθμ. Φ /13328/2015 (9) Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:φ.157.1/37130/ (ΦΕΚ 3297/τ.Β / ΑΔΑ: ΒΟΧΡΙΜ0 ΦΟΨ) απόφασης του Συνηγόρου του Πολίτη, περί καθο ρισμού διαδικασίας ειδικής αξιολόγησης για μετά ταξη σε μόνιμες θέσεις ειδικού επιστημονικού προ σωπικού των υπηρετούντων με απόσπαση ειδικών επιστημόνων στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη». Η ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Τις διατάξεις: α. Της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10/τ.Α / ) «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες δι ατάξεις», όπως ισχύει. β. Της παρ. 7 του άρθρου 2 του N. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/τ.Α / ) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανε ξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συ στήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις», όπως ισχύει. γ. Της παρ.1.α του άρθρου 9 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυ βερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες δια τάξεις», όπως ισχύει. 2. Τη ΔΙΔΚ/Φ.Σ.τ.Π./οικ.10768/ (ΦΕΚ 155/ τ.υ.ο.δ.δ./ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί διορισμού στη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη. 3. Τη με αριθμ. πρωτ.: Φ.157.1/37130/ (ΦΕΚ 3297/τ.Β / ΑΔΑ: ΒΟΧΡΙΜ0 ΦΟΨ) απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη, με θέμα: «Καθορισμός διαδικασί ας ειδικής αξιολόγησης για μετάταξη σε μόνιμες θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού των υπηρετούντων με απόσπαση ειδικών επιστημόνων στην Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη». 4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε τη με αριθμ. πρωτ.: Φ.157.1/37130/ (ΦΕΚ 3297/τ.Β / ΑΔΑ: ΒΟΧΡΙΜ0 ΦΟΨ) απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη, περί καθορισμού διαδικασίας ειδικής αξιολόγησης για μετάταξη σε μό νιμες θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού των υπηρετούντων με απόσπαση ειδικών επιστημόνων στην Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη κατά το μέ ρος που αφορά το χρόνο σύνταξης των ειδικών εκθέ σεων αξιολόγησης και συγκεκριμένα το άρθρο 3 της ως άνω απόφαση, το οποίο πλέον ισχύει ως ακολούθως: «Άρθρο 3 Χρόνος σύνταξης των ειδικών εκθέσεων αξιολόγησης Η ειδική έκθεση αξιολόγησης διαβιβάζεται στους αξιο λογούμενους προς συμπλήρωση σε ηλεκτρονική μορφή από το τμήμα Διοίκησης της Διεύθυνσης Γραμματείας της Αρχής. Οι αξιολογούμενοι συμπληρώνουν την ειδική έκθεση και τη διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στον αρμόδιο Βοηθό Συνήγορο, εντός ενός (1) μήνα από την ημερο μηνία κοινοποίησης. Οι ειδικές εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους Βοηθούς Συνηγόρους εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία διαβίβασης. Οι εκθέσεις υποβάλλονται από τους αξιο λογητές Βοηθούς Συνηγόρους στο τμήμα Διοίκησης της Διεύθυνσης Γραμματείας της Αρχής, πρωτοκολ λούνται και γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών.». 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση. Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 Η Συνήγορος του Πολίτη ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (10) Στην 285/ απόφαση «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης για το χρονικό διάστημα έως » που δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ τ.β με αριθμό 324/ επιφέρονται οι παρακάτω διορθώσεις: 1. Στην σελίδα 4391 στην παράγραφο 1 που αρχίζει με τη λέξη: «Εγκρίνουμε...» αντί του εσφαλμένου: «εως » στο ορθό: «εως ». 2. Στην σελίδα 4392 στην παράγραφο 5 «Η δαπάνη...» να προστεθεί στο τέλος «για την οποία υπάρχει σχετική βεβαίωση εγγραφής πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 της Π.Ε.Χίου». (Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 965 19 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 494 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας Επιμορφωτών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δα πανών που αφορούν αποζημιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 581 10 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως καθορισμού αριθμού φοι τητών και μεταπτυχιακών φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2163 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 28153/126 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 5072/ 6/25.2.2013 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2061 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «NEW YORK COLLEGE».... 1 Χορήγηση Αδειας Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα