(2/11/ /3/1996) 1. Το κοχφλι. Έπεςα για να κολυμπιςω κι άφθςα τθν καρδιά μου πίςω. Άφθςα τθν καρδιά μου χάμω ςαν το κοχφλι μεσ τθν άμμο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(2/11/ 1911 18/3/1996) 1. Το κοχφλι. Έπεςα για να κολυμπιςω κι άφθςα τθν καρδιά μου πίςω. Άφθςα τθν καρδιά μου χάμω ςαν το κοχφλι μεσ τθν άμμο"

Transcript

1 (2/11/ /3/1996) 1. Το κοχφλι Έπεςα για να κολυμπιςω κι άφθςα τθν καρδιά μου πίςω Άφθςα τθν καρδιά μου χάμω ςαν το κοχφλι μεσ τθν άμμο Πζραςαν όλεσ οι κοπζλεσ με τα μαγιό και τισ ομπρζλεσ Ύςτερα πζραςαν οι φίλοι κανείσ δε βρικε το κοχφλι Χρόνουσ και χρόνουσ κολυμπάω που να ν θ αγάπθ για να πάω Έφαγε θ κάλαςςα το βράχο κι ζμεινε το νθςί μονάχο (Από τθ ςυλλογι «τα ρω του ζρωτα»

2 La conchiglia Mi sono tuffato per nuotare E ho lasciato dietro il mio cuore Ho lasciato il mio cuore per terra come una conchiglia sulla sabbia Vennero tutte le ragazze con costumi da bagno ed ombrelloni Poi vennero gli amici e nessuno trovò la conchiglia Anni ed anni per nuotare ma dov è l amore per andare Il mare ha consumato lo scoglio ed è rimasta l isola da sola Dalla raccolta Ta ro tu èrota (Le Erre dell Amore) 1973 Traduzione dal greco:policarpo Saltalamacchia La conchiglia mi son buttato a nuotare e ho lasciato il mio cuore dietro ho lasciato il mio cuore perso come una conchiglia nella sabbia son passate tutte le ragazze in costume e con gli ombrelloni e son passati gli amici nessuno ha trovato la conchiglia nuoto da anni e anni dove l amore mi fa andare il mare mangiava lo scoglio e l isola la lasciava sola. Traduzione dal greco: Maria Grazia Tafuri La conchiglia Mi sono tuffato per nuotare E ho lasciato dietro il mio cuore Ho lasciato il mio cuore per terra Come una conchiglia sulla sabbia. Sono passate tutte le fanciulle Con i costumi e con gli ombrelloni. Poi sono passati gli amici E nessuno ha trovato la conchiglia. Nuoto da anni e anni Per andare dove ci sia amore. Il mare ha consumato la roccia Ed è rimasta solamente l isola La conchiglia Mi sono tuffato per nuotare e ho lasciato il mio cuore dietro Ho lasciato il mio cuore per terra come una conchiglia in mezzo alla sabbia Sono passate tutte le ragazze con il costume e con gli ombrelli Sono passati gli amici nessuno ha trovato la conchiglia Anni e anni che nuoto dove c è l amore per andare Ha mangiato il mare lo scoglio è rimasta l isola solitaria. Traduzione dal greco:francamaria Gaglione Traduzione dal greco:antonio Verrina 2

3 La conchiglia Mi sono tuffato per nuotare e ho lasciato il mio cuore dietro Ho lasciato il mio cuore sulla terra come la conchiglia dentro la sabbia Sono passate tutte le ragazze con costume da bagno e gli ombrellini Dopo sono passati gli amici nessuno ha trovato la conchiglia Anni e anni ho nuotato per arrivare dove c è l amore Ha mangiato il mare la roccia ed è rimasta sola l isola. Traduzione dal greco: Ester Basso La conchiglia Mi sono tuffato per nuotare Lasciandomi dietro il cuore Ho lasciato giù il mio cuore Come la conchiglia nella sabbia Passarono tutte le ragazze Coi costumi e gli ombrellini Poi passarono gli amici Nessuno trovò la conchiglia Ho nuotato per anni Per raggiungere l amore Il mare ha eroso lo scoglio E l isola è rimasta da sola Traduzione dal greco: Mitzi Marotta-Gigli 2. Ο κήποσ ζμπαινε ςτη θάλαςςα Ο κιποσ ζμπαινε ςτθ κάλαςςα βακφ γαροφφαλο ακρωτιρι. Το χζρι ςου ζφευγε με το νερό να ςτρϊςει νυφικό το πζλαγο. Το χζρι ςου άνοιγε τον ουρανό. Άγγελοι μ' ζντεκα ςπακιά πλζανε πλάι ςτ' όνομά ςου ςκίηοντασ τ' ανκιςμζνα κφματα. Στουσ κόρφουσ ςου ζκρυβεσ μια χάρθ που ιταν το ίδιο το φεγγάρι. Φεγγάρι εδϊ, φεγγάρι εκεί αίνιγμα διαβαςμζνο από τθ κάλαςςα. Για το δικό ςου το χατίρι ο κιποσ ζμπαινε ςτθ κάλαςςα, βακφ γαροφφαλο ακρωτιρι (Από τθ ςυλλογι «Ήλιοσ ο πρϊτοσ»,1963) 3

4 Il giardino entrava nel mare Il giardino entrava nel mare profondo con un promontorio che sembrava un garofano La tua mano correva sull acqua per preparare l abito da sposa nel mare aperto La tua mano apriva il cielo Angeli con undici spade navigavano accanto al tuo nome tagliando le onde fiorite nei tuoi seni si rifugiava la grazia che era la luna stessa Luna qua e luna là enigma letto dal mare Per il tuo piacere il giardino entrava nel mare con un promontorio che sembrava un garofano Dalla raccolta Orientamenti 1943 Traduzione dal greco:policarpo Saltalamacchia Il giardino entrava nel mare Il giardino entrava nel mare garofano nel promontorio profondo La tua mano andava via con l acqua che l abito da sposa copra il mare La tua mano apriva il cielo Angeli con undici spade galleggiano accanto al tuo nome fendendo le onde fiorite Nei seni ti nascondevi un piacere che era lo stesso della luna Luna qui,luna lì enigma letto dal mare Per il tuo piacere il giardino entrava nel mare garofano nel promontorio profondo traduzione dal greco:maria Grazia Tafuri Il giardino entrava nel mare Il giardino entrava nel mare Profondo promontorio di garofano La mano tua fuggiva con l acqua Per stendere il velo da sposa sul mare La tua mano apriva il cielo Messaggeri con undici spade Veleggiavano accanto al tuo nome Rompendo le onde fiorite Nei seni nascondevi una grazia Che era la luna stessa Luna qui, luna là Enigma letto dal mare Per il tuo capriccio Il giardino entrava nel mare Profondo promontorio di garofano Traduzione dal greco: Mitzi Marotta-Gigli Il giardino entrava nel mare Il giardino entrava nel mare profondo promontorio di garofani La mano tua accarezzava l acqua per vestire il pelago con l abito da sposa La mano tua che tutto il cielo apriva Angeli armati d undici spade navigavano accanto al tuo nome fendendo onde fiorite. Nei tuoi seni celavi una grazia che era pari a quella della luna Luna qui, luna lì enigma svelato dal mare Per un tuo capriccio il giardino entrava nel mare profondo promontorio di garofani. Traduzione dal greco:francamaria Gaglione 4

5 Il giardino entrava nel mare Il giardino entrava nel mare profondo promontorio di garofano La tua mano andava via con l acqua per stendere l abito nuziale sul mare La tua mano apriva il cielo Angeli con undici spade nuotavano accanto al tuo nome fendendo le fiorite onde. Nel tuo grembo nascondevi un piacere che era la stessa luna. Luna qui, luna lì enigma sussurrato dal mare per il tuo stesso piacere. Il giardino entrava nel mare profondo promontorio di garofano. Traduzione dal greco: Ester Basso 3. Του μικροφ βοριά Του μικροφ βοριά παράγγειλα, να 'ναι καλό παιδάκι Μθ μου χτυπάει πορτόφυλλα και το παρακυράκι Γιατί ςτο ςπίτι π' αγρυπνϊ, θ αγάπθ μου πεκαίνει και μεσ ςτα μάτια τθν κοιτϊ, που μόλισ αναςαίνει. Γεια ςασ περβόλια, γεια ςασ ρεματιζσ Γεια ςασ φιλιά και γεια ςασ αγκαλιζσ Γεια ςασ οι κάβοι κι οι ξανκοί γιαλοί. Γεια ςασ οι όρκοι οι παντοτινοί. Με πνίγει το παράπονο, γιατί ςτον κόςμο αυτόνα τα καλοκαίρια τα 'χαςα κι ζπεςα ςτον χειμϊνα. Σαν το καράβι π' άνοιξε τ' άρμενα κι αλαργεφει βλζπω να χάνονται οι ςτεριζσ κι ο κόςμοσ λιγοςτεφει. (Από τθ ςυλλογι «τα ρω του ζρωτα» 1972) 5

6 Al piccolo vento del nord Al piccolo vento del nord ho comandato d essere proprio un bravo ragazzino di non sbattere battenti e finestrelle giacché in questa casa dove m aggiro insonne, muore l amore mio e guardo lei negli occhi, lei che respira appena Addio frutteti, addio gole profonde Addio a voi baci e addio anche agli abbracci Addio scogliere e addio spiagge dorate Addio ad ogni eterno giuramento La mia pena m opprime perché in questo mondo ho perduto ogni estate, trovando solo inverno come nave che aprendo le vele s allontana vedo le terre perdersi ed il mondo svanire Traduzione dal greco:francamaria Gaglione Al piccolo vento del nord Al piccolo vento del nord ho ordinato, di essere un bravo ragazzino Di non battermi l anta e la finestrina Perché nella casa dove veglio, il mio amore muore e negli occhi lo guardo, che a fatica respira Ciao frutteti, ciao calanchi ciao baci e ciao abbracci Ciao scogliere e bionde spiagge Ciao giuramenti eterni Mi opprime il dolore, perché in questo mondo le estati ho perduto e sono caduto nell inverno Come la nave che apre le vele e salpa Vedo perdersi le terre e il mondo terminare Traduzione dal greco:antonio Verrina Piccolo vento del nord Al piccolo vento del nord ho chiesto di fare il bravo ragazzo di non a bussare il battente e la finestrella Perché nella casa dove sono insonne, il mio amore muore ed io lo guardo negli occhi mentre appena respira Addio giardini, addio burroni addio baci e addio abbracci addio ai promontori e addio alle bionde riviere Addio ai giuramenti eterni Mi affoga il rammarico perché in questo mondo ho perso le estati e sono caduto nell inverno Come la nave che ha aperto le vele e prende il largo vedo perdersi la terra ferma e la gente diradarsi Dalla raccolta Ta Ro tu èrota (Le Erre dell Amore) 1973 Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia Al giovane vento di tramontana Ordinai al giovane vento di tramontana di fare il bravo, di non sbattere la porta e le finestre Ché nella casa dove sto vegliando, l amore mio muore E nei suoi occhi vedo che appena sta respirando. Addio orti, addio gravine Addio baci ed abbracci Addio promontori e spiagge dorate Giuramenti per sempre Mi sommerge la pena perché in questo mondo Le estati le ho perdute e son caduto nell inverno Come un veliero che spiegò le vele verso il largo Vedo sparire la terra e il mondo rimpicciolire Traduzione dal greco: Mitzi Marotta-Gigli 6

7 Al piccolo vento del Nord Al piccolo vento del Nord ho ordinato che sia un bravo ragazzo di non sbattere battenti e finestrelle perché a casa dove veglio, il mio amore muore e negli occhi la guardo mentre appena respira. Ciao giardini, ciao burroni Ciao baci, ciao abbracci Ciao promontori e spiagge dorate Ciao sempiterni giuramenti Mi soffoca la tristezza, perché in questo mondo le estati ho lasciato e mi sono ritrovato nell Inverno come la barca che ha aperto gli ormeggi e li tiene a largo Vedo perdersi le terre e ridursi il mondo. Traduzione dal greco: Ester Basso La piccola bora ho ordinato alla piccola bora di fare la bimba buona che non picchi su porte e finestre perchè nella casa dove resto sveglio, l amore mio muore e dentro agli occhi lo guardo che a stento respira addio orti, addio burroni addio baci, addio abbracci addio scogliere, addio spiagge dorate addio giuramenti eterni mi soffoca lo sconforto perchè nel mondo le estati le ho perse e son caduto nell inverno come una nave che ha spiegato le vele e si allontana vedo perdersi la costa e il mondo farsi piccolo Traduzione dal greco: Maria Grazia Tafuri 4. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι Όλα τα πιρε το καλοκαίρι τ' άγρια μαλλιά ςου ςτθν τρικυμία το ραντεβοφ μασ θ ϊρα μία. Όλα τα πιρε το καλοκαίρι τα μαφρα μάτια ςου, το μαντίλι τθν εκκλθςοφλα με το καντιλι. Όλα τα πιρε το καλοκαίρι κι εμάσ τουσ δφο χζρι με χζρι. Όλα τα πιρε το καλοκαίρι με τα μιςόλογα τα ςβθςμζνα τα καραβόπανα τα ςχιςμζνα. Μεσ ςτισ αφρόςκονεσ και τα φφκια όλα τα πιρε τα πιγε πζρα τουσ όρκουσ που ζτρεμαν ςτον αζρα. Όλα τα πιρε το καλοκαίρι κι εμάσ τουσ δφο χζρι με χζρι. (Από τθ ςυλλογι «τα ρω του ζρωτα»

8 Tutto si è preso l estate Tutto si è preso l estate i tuoi capelli selvaggi nella tempesta il nostro incontro all una tutto si è preso l estate i tuoi occhi neri il tuo mantili la chiesetta con il lumino tutto si è preso l estate anche noi due per mano tutto si è preso l estate con le mezze parole che si spengono le vele stracciate tra gli spruzzi di spuma e le alghe tutto si è preso e si è portato via i giuramenti che vibravano nell aria tutto si è preso l estate anche noi due per mano Traduzione dal greco: Maria Grazia Tafuri Tutto ha preso l estate Tutto ha preso l estate i tuoi capelli selvaggi nella tempesta il nostro appuntamento all una. Tutto ha preso l estate i tuoi occhi neri, il fazzoletto e la chiesetta col lumino a olio Tutto ha preso l estate anche noi due mano nella ma Tutto ha preso l estate con le mezze parole scolorite e le vele di tela strappate Tra gli spruzzi di spuma e le alghe tutto ha preso e l ha portato via i giuramenti che fremevano nell aria. Tutto ha preso l estate anche noi due mano nella mano. Traduzione dal greco:francamaria Gaglione Tutto ha portato via l estate Tutto ha portato via l estate I tuoi capelli selvaggi nella tempesta Il nostro appuntamento all una. Tutto ha portato via l estate I tuoi occhi neri, il fazzoletto, la piccola chiesa con la candela. Tutto ha portato via l estate anche noi due mano nella mano. Tutto ha portato via l estate con le mezze parole cancellate le vele della nave lacerate. In mezzo alla spuma del mare e alle alghe ha preso tutto, lo ha portato via i giuramenti che tremavano nel vento. Tutto ha portato via l estate anche noi due mano nella mano. Tutto ha preso l estate tutto ha preso l estate I tuoi capelli infuriati nella tempesta, Il nostro appuntamento all una. tutto ha preso l estate I tuoi occhi neri, il fazzoletto la chiesetta con la candela tutto ha preso l estate anche noi due mano nella mano. tutto ha preso l estate con le mezze parole sbiadite e le vele squarciate. Tra la spuma del mare e le alghe Tutto ha preso e l ha gettato via I giuramenti che tremavano nel vento. tutto ha preso l estate anche noi due mano nella mano. Traduzione dal greco:antonio Verrina Traduzione dal greco:policarpo Saltalamacchia 8

9 Tutto si è preso l estate Tutto si è preso l estate I tuoi capelli selvaggi nella tempesta Il nostro appuntamento all una. Tutto si è preso l estate I tuoi occhi neri, il fazzoletto La chiesetta con la candela Tutto si è preso l estate. Anche noi due mano nella mano. Tutto si è preso l estate Con le mezze parole estinte Le vele strappate dentro alle polveri di schiuma e alle alghe Tutto si è preso, è andata oltre i giuramenti che trepidavano nell aria Tutto si è preso l estate Anche noi due mano nella mano. tutto si portato via l estate Tutto si è portato via l estate I tuoi capelli scompigliati nel vento Il nostro appuntamento all una Tutto si è portato via l estate E noi due, mano nella mano I tuoi occhi neri, il fazzoletto La piccola chiesa col lume ad olio Tutto si è portato via l estate E noi due mano nella mano Tutto si è portato via l estate Con le mezze parole spente Con i panni strappati Tra la schiuma sottile e le alghe Ha preso tutto e lo ha portato via I giuramenti che palpitavano nell aria E noi due, mano nella mano. Traduzione dal greco: Ester Basso Traduzione dal greco: Mitzi Marotta-Gigli 5. το μαγιςςάκι Από τουσ χρόνουσ τουσ παλιοφσ το 'χω βακφ μεράκι να βγω ςτισ πζρα κάλαςςεσ να βρω το Μαγιςςάκι Τ' άπιαςτο ςαν αερικό ςτθν εμορφιά του Μάθσ που αν κάνεισ να τον μυριςτείσ αλίμονό ςου εκάθσ Έβγα ζβγα Μαγιςςάκι χτφπα χτφπα το ραβδάκι Ντο και ρε και μι και φα μεσ ςτα ροη τα ςφννεφα Τι ηουμποφλια και τι κρίνα Τι και τοφτα τι κι εκείνα Ντο και ρε και φα και μι φοφχτα μου και δφναμθ 9

10 Ποιοσ κα μου δϊκει δφναμθ κι ζνα μακρφ καμάκι να βγω ςτισ πζρα κάλαςςεσ να βρω το Μαγιςςάκι Που 'ναι ςπθλιά του ο ουρανόσ άγγελοσ θ μαμά του κι αφρόσ το φουςτανάκι του ςτθν άκρια του κυμάτου Χτφπα χτφπα το ραβδάκι χφνε το νερό ςτ' αυλάκι Φα και ρε και μι και ντο μεσ ςτο μπλε το ξάγναντο Τα παπιά και τα βαπόρια παν μαηί και πάνε χϊρια ζξι τζςςερα κι οχτϊ γοφρι μου και φυλαχτό Ανοίξτε πφλεσ κι εκκλθςιζσ ν' ανάψω ζνα κεράκι να κάνει καφμα ςτα κρυφά για μζ το Μαγιςςάκι Που να κοιμάμαι ξυπνθτόσ να τρζχω ξαπλωμζνοσ και να με λεν χωρίσ καρδιά μα να 'μαι ερωτευμζνοσ (Από τθ ςυλλογι «τα ρω του ζρωτα» 1972) 10

11 La piccola strega Dai tempi antichi ho un desiderio profondo di andare oltre i mari per cercare la streghetta. Inafferrabile come folletto Bella come il Maggio e se qualcuno lo avesse odorato, guai a lui si sarebbe bruciato Esci, esci streghetta, batti, batti la bacchetta DO e RE e MI e FA tra le nuvole rosa Che giacinti e che gigli, che questi e che quelli DO e RE e FA e MI mio pugno e mia potenza. Chi mi darà forza ed una lunga lancia per andare oltre i mari a trovare la Streghetta che ha la sua grotta nel cielo che sua madre è un angelo che ha come vestito la schiuma delle onde Batti, batti la bacchetta getta l acqua nel canaletto FA e RE e MI e DO nel blè del mare aperto Le papere e i vapori vanno assieme e vanno soli sei, quattro e otto, mio portafortuna e talismano. Aprite porte e chiese per accendere una candela e così di nascosto la streghetta farà il suo miracolo per me che mi farà dormire sveglio, e correre sdraiato, che tutti diranno che non ho cuore ma io sarò innamorato Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia La piccola maga Fin dai tempi passati il desiderio non si placa di navigar lontani mari per trovare la piccola maga. Quella inafferrabile come un folletto nella bellezza di Maggio dove se fai per odorare -guai a te! puoi bruciare Vieni fuori, dai, maga piccolina batti batti la bacchettina Do e Re e Mi e Fa tra le nuvole rosa Quali narcisi e quali gigli quale di questi e quale di quelli Do e Fa e Mi e Re una manciata di forza per me Chi mi darà la forza ed anche una lunga fiocina per navigar mari lontani e trovare la maga piccolina Lì dov è il cielo il suo rifugio e un angelo sua mamma e il suo vestitino la spuma sulla cresta dell onda. Batti batti il bastoncello versa acqua nel ruscello Fa e Do e Mi e Re la vedetta in mezzo al blé Gli anatroccoli e i vapori vanno insieme e vanno soli Sei e quattro e anche otto per me fortuna ed un cornetto. Aprite porte e chiese perch io accenda una candelina che faccia un miracolo di nascosto per me la maga piccina Che io dorma quando sveglio e che corra se sdraiato e mi dican senza cuore quando sono innamorato. Traduzione dal greco:francamaria Gaglione 11

12 La Maghetta Da tempi passati ho una profonda passione uscire oltre i mari per trovare la maghetta sfuggente come un fantasma nella bellezza del Maggio che se fai per annusarla, guai a te ti bruci Esci esci maghetta batti batti la bacchetta do e re e mi e fa nelle nuvole rosa sta Che giacinti e che fiordalisi e che questi e che quelli do e re e fa e mi nel mio pugno sta la forza Chi mi darà forza e una lunga lancia per uscire oltre i mari per trovare la maghetta Dove la sua grotta è il cielo e angelo la sua mamma e schiuma il suo vestitino sulla cresta delle onde batti batti la bacchetta versa acqua nel cortiletto fa e re e mi e do mezzo al blu del mare aperto Le anatre e i vapori vanno insieme e vanno soli sei quattro e otto mia fortuna e amuleto Aprite portali e chiese Per farmi accendere una candela che possa fare un miracolo di nascosto per me la maghetta Così da addormentarmi sveglio e da correre sdraiato e chiamarmi senza cuore mentre sono innamorato traduzione dal greco: Antonio Verrina La streghetta Dai tempi più antichi Ho questo profondo desiderio Di andarmene oltre i mari Per trovare la streghetta Inafferrabile come un folletto Bella come il mese di maggio Che se fai per annusarlo Povero te ti bruci Vieni, vieni fuori, streghetta Picchia picchia la bacchetta Do e re e mi e fa Dentro il rosa, delle nuvole Che giacinti e che gigli Che questo e che quello Do e re e fa e mi Mio pugno e forza chi mi darà la forza E chi un lungo arpione Per andare oltre i mari A trovare la streghetta Che sono le sue grotte il cielo È un angelo sua mamma E schiuma la sua gonnella Sulla cresta dell onda Picchia picchia la bacchetta Versa l acqua nel canaletto Fa e re e mi e do In mezzo al blu c è la vedetta Le paperine e i vapori Vanno insieme e separati Sei quattro e otto mia fortuna e talismano. Aprite le porte e le chiese Per accendere una candela Che possa fare un miracolo di nascosto Per me la streghetta Che io dorma da sveglio Che io corra sdraiato Che mi chiamino senza cuore Ma che io sia innamorato Traduzione dal greco: Mitzi Marotta-Gigli 12

13 La streghetta Da tempi lontani ho il profondo desiderio di uscire oltre il mare per trovare la Streghetta Sfuggente come un folletto bella come il mese di Maggio che se ti metti la senti Povero te! Esci, esci, streghetta Sbatti, sbatti la bacchetta Do e re, mi e fa dentro al rosa delle nuvole. Che giacinti e che gigli cosa questi e cosa quelli Do e re, fa e mi una manciata della mia forza Chi mi darà la forza e una lunga lancia per andare al di là del mare e trovare la Streghetta. Il cielo è la sua grotta l Angelo è la sua mamma la schiuma è il suo vestitino sull estremità dell onda Sbatti, sbatti la bacchetta versa l acqua nel canaletto Fa e re, mi e do dentro al bleu il belvedere Le anatre e i battelli vanno insieme e separatamente Sei, quattro e otto Il mio talismano Aprite porte e chiese perché possa accendere un cero per fare miracoli in segreto per me la Streghetta Per farmi dormire mentre sono sveglio per farmi correre sdraiato perché mi considerino senza cuore mentre sono innamorato Traduzione dal greco: Ester Basso La streghetta da tempo lontano ho uno sfizio profondo di uscire per mari lontani per trovare la streghetta inafferrabile come l aria bella come maggio che se qualcuno la fiutasse povero lui, si sarebbe bruciato esci, esci streghettina picchia, picchia la bacchetta do e re e mi e fa in mezzo alle nuvole rosa che giacinti e che gigli che questi e che quelli do e re e mi e fa pugno mio e forza chi mi darà la forza e un lungo arpione per uscire per mari lontani in cerca della streghetta che la sua grotta è in cielo che la sua mamma è un angelo è spuma la sua gonnella sulla cresta delle onde picchia, picchia il bastoncino versa l acqua nel cortilino fa e re e mi e do in mezzo al blu la vedetta gli anatroccoli e i vapori vanno insieme e vanno da soli sei quattro e otto portafortuna mio e talismano aprite porte e chiese per accendere un cero che faccia il miracolo in segreto per me la streghetta che dorma da sveglio che corra disteso che mi dicano senza cuore ma che sia innamorato. Traduzione dal greco: Maria Grazia Tafuri 13

14 6. Το τρελοβάπορο Βαπόρι ςτολιςμζνο βγαίνει ςτα βουνά κι αρχίηει τισ μανοφβρεσ «βίρα-μάινα» Τθν άγκυρα φουντάρει ςτισ κουκουναριζσ φορτϊνει φρζςκο αζρα κι απ τισ δυο μεριζσ Είναι από μαφρθ πζτρα κι είναι απ όνειρο κι ζχει λοςτρόμο ακϊο ναφτθ πονθρό Από τα βάκθ φτάνει τουσ παλιοφσ καιροφσ βάςανα ξεφορτϊνει κι αναςτεναγμοφσ Έλα Χριςτζ και Κφριε λζω κι απορϊ τζτοιο τρελό βαπόρι τρελοβάπορο Χρόνουσ μασ ταξιδεφει δε βουλιάξαμε χίλιουσ καπεταναίουσ τοφσ αλλάξαμε Κατακλυςμοφσ ποτζ δε λογαριάςαμε μπικαμε μζς ςτα όλα και περάςαμε Κι ζχουμε ςτο κατάρτι μασ βιγλάτορα παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα! (Από τθ ςυλλογι «Ο ιλιοσ ο θλιάτορασ» Κκαροσ, 1971) La barca dei folli Il vapore addobbato esce sui monti E comincia le manovre Vira-Ammaina L ancora affonda nei pini fa il carico d aria fresca da entrambi i lati E di pietra nera e di sogno ed ha un nostromo ingenuo e marinai malvagi Dal fondo raggiunge i tempi andati La pazza nave Una nave a vapore addobbata salpa verso i monti Ed inizia le manovre vira-molla Getta l ancora in mezzo alle conifere Carica aria fresca da entrambi i lati E fatta di roccia nera e di sogno ha un nostromo ingenuo, un furbo marinaio Dai mari profondi raggiunge i tempi andati 14

15 scarica tormenti e lamenti O Signore Gesù, dico e mi meraviglio di questa barca dei folli Da anni ci fa viaggiare senza affondare migliaia di capitani ha cambiato Non abbiamo mai considerato i cataclismi entriamo in tutto e passiamo Abbiamo al nostro albero come vigile Immortale, Il sole, il grande capo Traduzione dal greco:ester Basso scarica tormenti e gravi sospiri Signore Gesù Cristo dico e mi domando È così pazza questa nave, la nave dei folli Da anni ci fa viaggiare e non siamo naufragati mille capitani li abbiamo già cambiai Non abbiamo mai contato quanti cataclismi siamo entrati in tutto e ci siamo riusciti Abbiamo sull albero di maestra, vigile, l eterno Sole, il Sole sovrano. Dalla raccolta Il sole sovrano Ikaros, 1971 Traduzione dal greco:policarpo Saltalamacchia La nave dei folli Un vapore decorato spunta tra le montagne e inizia le manovre vira!- molla! Getta l ancora tra le pigne e carica aria fresca da entrambe le fiancate Ed è di pietra nera ed è di sogno e ha un candido nostromo e un marinaio scaltro Dall alto mare giunge ai tempi antichi e scarica tormenti e scarica lamenti Oh Cristo, oh Signore io dico e mi stupisco codesta folle nave questa nave di folli Da anni ci conduce e non siamo affondati mille i capitani che abbiamo già cambiati E i tanti cataclismi non li abbiam mai contati ci siam ficcati in tutto e l abbiam superato Sul nostro albero abbiamo vigile eterno, il Sole, il grande capo La nave dei pazzi La nave impavesata spunta sulla montagna E inizia le manovre vira-ammaina Dà fondo all ancora in mezzo alla pineta E carica aria fresca dai due bordi Fatta di pietra nera e di sogni Ha un nostromo ingenuo e un marinaio sveglio Dall abisso raggiunge i tempi andati Trasporta tormenti e sospiri Vieni Signore Gesù, dico e mi chiedo Questa nave dei pazzi, nave pazza Per anni ci portò senza affondare Migliaia di capitani abbiamo cambiato Burrasche di ogni tipo non si contano Entrammo in tutte quante e poi ne uscimmo E abbiamo il nostro albero vedetta Immortale, il sole, il Grande Sole Traduzione dal greco:francamaria Gaglione Traduzione dal greco: Mitzi Marotta-Gigli 15

16 il vapore pazzo il vapore addobbato spunta tra le montagne e comincia le manovre vira-molla affonda l ancora nei pini carica aria fresca da tutti e due i lati è di pietra nera ed è di sogno ha un nostromo innocente e un marinaio furbo dal profondo raggiunge tempi lontani ricarica tormenti e sospiri Si Cristo e Signore dico e mi stupisco di tale vapore pazzo il trelovaporo viaggia nei nostri tempi e non siamo andati affondo migliaia di capitani ne cambiammo non abbiamo mai fatto i conti con disgrazie passammo e uscimmo da tutto e abbiamo nel nostro albero un eterno sole, il grande re. Traduzione dal greco: Maria Grazia Tafuri 7.Τησ αγάπησ αίματα Τθσ αγάπθσ αίματα με πορφφρωςαν και χαρζσ ανείδωτεσ με ςκιάςανε οξειδϊκθκα μεσ ςτθ νοτιά των ανκρϊπων μακρινι μθτζρα ρόδο μου αμάραντο Στ' ανοιχτά του πζλαγου με καρτζρεςαν Με μπομπάρδεσ τρικάταρτεσ και μου ρίξανε αμαρτία μου να 'χα κι εγϊ μιαν αγάπθ μακρινι μθτζρα ρόδο μου αμάραντο Τον Ιοφλιο κάποτε μιςανοίξανε τα μεγάλα μάτια τθσ μεσ ςτα ςπλάχνα μου τθν παρκζνα ηωι μια ςτιγμι να φωτίςουν μακρινι μθτζρα ρόδο μου αμάραντο (Από τθ ςυλλογι «Άξιον Εςτί»,1959) 16

17 Il sangue dell amore Il sangue dell amore Il sangue dell amore m imporporò e gioie impensabili mi sgomentntarono. Mi sono arrugginito al respiro caldo degli uomini Madre lontana, mia rosa incorruttibile. Mi ha imporporato il sangue dell amore e gioie mai viste m hanno spaventato e al caldo respiro degli uomini son stato consumato Madre lontana, rosa impassibile In mare aperto mi attesero con vascelli trealberi e spararono se avessi anch io un amore Madre lontana, mia rosa incorruttibile. A luglio una volta si socchiusero i suoi grandi occhi dentro le mie viscere, per un attimo illuminarono la mia vita vergine Madre lontana, mia rosa incorruttibile. In mare aperto m hanno atteso con cannoni e trealberi e mi spararono errore mio, se ho avuto anch io un amore Madre lontana, rosa impassibile Un giorno a luglio si sono dischiusi I suoi grandi occhi dentro le mie viscere a illuminare un attimo la mia vergine vita Madre lontana, rosa impassibile Dalla raccolta Digoum est, 1959 Traduzione dal greco:policarpo Saltalamacchia Traduzione dal greco:francamaria Gaglione Il sangue dell amore mi arrossì Il sangue dell amore mi arrossì e gioie mai provate mi oscurarono, mi ossidai nel sud degli uomini lontana Madre, rosa ed amaranto Mi aspettarono in mezzo al mare aperto con bombarde trialberi e mi gettarono. La colpa di avere anch io un amore lontana Madre, rosa ed amaranto Una volta, di luglio si socchiusero I grandi occhi suoi sulle mie viscere per rischiarare un istante la vita vergine lontana Madre, rosa ed amaranto Traduzione dal greco: Mitzi Marotta-Gigli Sangue d amore Mi ha tinto il sangue d amore e mi hanno spaventato gioie mai viste, mi sono ossidato nell umido degli uomini Madre lontana, rosa mia amaranto Mi hanno aspettato pazientemente in mare aperto con navi trialberi mi spararono. Peccato per me avere un amore Madre lontana, rosa mia amaranto Nel mese di luglio una volta si sono dischiusi i suoi grandi occhi dentro alle mie viscere per illuminare la mia vita vergine per un attimo Madre lontana, rosa mia amaranto Traduzione dal greco: Ester Basso 17

18 Il sangue dell amore il sangue dell amore mi ha fatto rosso e le gioie mai sentite mi hanno lacerato mi sono ossidato nel sud degli uomini Madre lontana, rosa mia amaranto nel mare aperto mi aspettarono con trialberi bombardieri e mi gettarono peccato mio che anch io avessi un amore Madre lontana rosa mia amaranto a luglio una volta socchiuse i suoi grandi occhi in mezzo alle viscere mie per accendere la vita vergine per un attimo Madre lontana, rosa mia amaranto Traduzione dal greco: Maria Grazia Tafuri 8. ζνα το χελιδόνι Ένα το χελιδόνι κι θ άνοιξθ ακριβι για να γυρίςει ο ιλιοσ κζλει δουλειά πολλι κζλει νεκροί χιλιάδεσ να 'ναι ςτουσ τροχοφσ κζλει κι οι ηωντανοί να δίνουν το αίμα τουσ Θε(ε) μου Πρωτομάςτορα μ' ζχτιςεσ μζςα ςτα βουνά Θε(ε) μου Πρωτομάςτορα μ' ζκλειςεσ μεσ ςτθ κάλαςςα Πάρκθκεν από μάγουσ το ςϊμα του Μαγιοφ το 'χουνε κάψει ς' ζνα μνιμα του πζλαγου ς' ζνα βακφ πθγάδι το 'χουνε κλειςτό μφριςε το ςκοτάδι κι όλθ θ άβυςςοσ Θε(ε) μου Πρωτομάςτορα μζςα ςτισ Παςχαλιζσ και Συ Θε(ε) μου Πρωτομάςτορα μφριςεσ τθν Ανάςταςθ (Από τθ ςυλλογι «Άξιον Εςτί»,1959) 18

19 Una la rondine Una la rondine e cara la primavera per far tornare il sole serve molto lavoro serve che migliaia di morti siano negli ingranaggi serve che tutti i vivi diano il loro sangue Dio mio, capomastro, mi hai murato in mezzo ai monti Dio mio, capomastro, mi hai chiuso in mezzo al mare Portato via dai maghi il corpo di Maggio lo hanno seppellito in una tomba del mare in un pozzo profondo lo hanno chiuso ha profumato il buio e tutto l abisso Dio mio, capomastro in mezzo ai lillà anche tu Dio mio, capomastro hai profumato la Resurrezione Una rondine Una sola la rondine e cara la primavera perché il sole giri serve molto lavoro serve che mille morti stiano agli ingranaggi serve che anche i vivi diano il loro sangue Dio mio Capomastro mi hai murato tra le montagne Dio mio Capomastro mi hai rinchiuso nel mare Fu rubato dai maghi il corpo del Maggio l hanno sepolto in una tomba del mare in un pozzo profondo l hanno rinchiuso e odorò la tenebra e pur l intero abisso Dio mio Capomastro tra i fiori di lillà ci sei anche tu Dio mio Capomastro hai profumato la Resurrezione Traduzione dal greco: Antonio Verrina Traduzione dal greco:francamaria Gaglione Una rondine Una sola la rondine e la primavera preziosa per far tornare il sole ci vuole molto lavoro ci vogliono migliaia di morti agli ingranaggi ci vogliono anche i vivi che diano il sangue Dio mio, Capomastro, mi hai costruito tra i monti Dio mio, Capomastro, mi hai rinchiuso in mezzo al mare I maghi hanno preso il corpo di Maggio e lo hanno sepolto nel mare profondo in un pozzo profondo l hanno rinchiuso e profuma il buio e l abisso intero Dio mio Capomastro anche Tu tra i fiori di lillà Dio mio Capomastro, hai annusato la Resurrezione Una la rondine Una la rondine e cara la primavera Perché ritorni il sole serve fatica Vuole morti a migliaia alle ruote Vuole che anche i vivi diano il sangue Dio mio Muratore, mi hai costruito sui monti Dio mio Muratore, mi hai chiuso in mezzo al mare Portato via dai maghi il corpo del Maggio L hanno sepolto in un cimitero del mare In un pozzo profondo l hanno chiuso Profuma il buio e tutto l abisso Dio mio Muratore, tra i fiori di lillà Dio mio Muratore, hai odorato la Resurrezione. Dalla raccolta Dignum Est, 1959 Traduzione dal greco:policarpo Saltalamacchia Traduzione dal greco: Mitzi Marotta-Gigli 19

20 Una rondine Affinchè torni una rondine e l adorata Primavera al sole serve molta fatica serve che migliaia di morti siano sulle ruote serve anche che i vivi diano il loro sangue Dio, mio Creatore mi hai creato sui monti Dio, mio Creatore mi hai chiuso dentro al mare E stato presodai maghi il corpo della Strega lo hanno sepolto in una tomba al mare in un profondo pozzo lo hanno chiuso ha sentito l odore del buio e di tutto l abisso Dio, mio Creatore( mi hai creato) nel periodo pasquale Dio, mio Creatore hai sentito l odore della Resurrezione Traduzione dal greco: Ester Basso 20

21 9. επίγραμμα Πριν απ' τα μάτια μου ιςουν φωσ. Πριν απ' τον Έρωτα, ζρωτασ. Κι όταν ςε πιρε το φιλί Γυναίκα. (Από τθν πρϊτθ του ςυλλογι με τίτλο «Προςανατολιςμοί» 1941) Epigramma Prima degli occhi miei sei stata luce Prima dell Amor fosti passione E quando il bacio ti travolse, Donna. Epigramma Prima degli occhi miei, eri luce Prima dell Amore, amore, e quando il bacio ti ha preso, Donna Dalla prima raccolta dal titolo Orientamenti Traduzione dal greco:francamaria Gaglione Traduzione dal greco:policarpo Saltalamacchia Epigramma Prima degli occhi miei, sei stata luce Prima di Amore, amore Quando ti prese il bacio Donna Traduzione dal greco: Mitzi Marotta-Gigli Epigramma Prima eri dei miei occhi la luce Prima dell amore,l amore E quando ti ha preso il bacio Femmina. Traduzione dal greco: Ester Basso Hanno partecipato: Ester Basso Francamaria Gaglione Maria Grazia Tafuri Mitzi Marotta- Gigli Policarpo Saltalamacchia Antonio Verrina 21

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa)

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO A1 & A2 (secondo

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Χρήστος Αποστολόπουλος Η προσωπικότητα του Ιακώβου Διασορηνού παραµένει

Διαβάστε περισσότερα

Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ avere Η essere + ΜΕΤΟΧΗ ΡΗΜΑΤΟΣ Ieri =χθες Verbi in are Verbi in ere Verbi in ire ( -ato ) (-uto ) ( -ito ) Da Kalantzi Vasiliki Parlare=μίλησα Ιο ho parlato Tu hai parlato

Διαβάστε περισσότερα

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙ Μ Ε Ρ IN Η Ν Ε Ξ AM ΗΝ IΑΝ άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 Π Α Ρ Α Δ Ο Θ Η Σ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ Στο ψαρολίμανο ανο της Νέας Χώρας 2 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ diadromes@haniotika-nea.gr διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα φωτεινή σελίδα της ιστορίας μας

Μια νέα φωτεινή σελίδα της ιστορίας μας 1 Μια νέα φωτεινή σελίδα της ιστορίας μας Ο Γράμμος και το Βίτσι, η Πίνδος και η Κορυτσά θα μείνουν οι αιώνιοι μάρτυρες μιας υπέροχης θυσίας. Στις άγριες και απόκρημνες κορφές της Πίνδου και του Γράμμου

Διαβάστε περισσότερα

Μα ναι, τι χαζός που ήταν! Γυναικεία ήταν η φιγούρα που στεκόταν μπροστά στη μεγάλη μπαλκονόπορτα του δεύτερου

Μα ναι, τι χαζός που ήταν! Γυναικεία ήταν η φιγούρα που στεκόταν μπροστά στη μεγάλη μπαλκονόπορτα του δεύτερου αναμεσα μασ το ποταμι Άντρας ήταν Ή γυναίκα; Μα ναι, τι χαζός που ήταν! Γυναικεία ήταν η φιγούρα που στεκόταν μπροστά στη μεγάλη μπαλκονόπορτα του δεύτερου ορόφου. Τη γνώριζε; Γνωστή φυσιογνωμία... Συγκέντρωσε

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννά νοτάρά Χαμένες άγάπες

Ιωάννά νοτάρά Χαμένες άγάπες Ιωάννα Νοταρά Χαμένες Αγάπες Στην μόλις δέκα έξι μηνών γλυκιά Μυρτώ «Σίγουρα θα κοντεύει να ξημερώσει. Πρώτη φορά που ήπια τόσο πολύ! Ξέφυγα και τί απαίσια αίσθηση η αναγούλα! Ωπ! Αλλού πατάω κι αλλού

Διαβάστε περισσότερα

Ιςοπεδϊνονται τα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα με τθν πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ για το Αςφαλιςτικό

Ιςοπεδϊνονται τα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα με τθν πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ για το Αςφαλιςτικό ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΚΙΝΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ξενοφϊντοσ 15 Α 10551 Ακινα 27.01.2016 Ιςοπεδϊνονται τα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα με τθν πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ για το Αςφαλιςτικό «κοπεφω

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Το Βυζαντινό Κάστρο Πρόταςθ για υλοποίθςθ από εκπαιδευτικοφσ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι ςελ. 4 το μουςείο ςελ. 5 Περιγραφι του προγράμματοσ ςελ. 6 Παράρτθμα

Διαβάστε περισσότερα

Μπολιβάρ, ζνα ελλθνικό ποίθμα

Μπολιβάρ, ζνα ελλθνικό ποίθμα Νίκοσ Εγγονόπουλοσ Μπολιβάρ, ζνα ελλθνικό ποίθμα ΦΑΣΜΑ ΘΗΣΕΩΣ ΕΝ ΟΡΛΟΙΣ ΚΑΘΟΑΝ, ΡΟ ΑΥΤΩΝ ΕΡΙ ΤΟΥΣ ΒΑΒΑΟΥΣ ΦΕΟΜΕΝΟΝ Le cuer d un home vaut tout l or d un païs Για τουσ μεγάλουσ, για τουσ ελεφκερουσ, για

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σφενδουράκης ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΙΜΜΕΝΩΝ. www.vakxikon.gr

Κώστας Σφενδουράκης ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΙΜΜΕΝΩΝ. www.vakxikon.gr Κώστας Σφενδουράκης ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΙΜΜΕΝΩΝ www.vakxikon.gr ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΙΜΜΕΝΩΝ ISBN: 978-960-99765-6-5 Ψηφιακή έκδοση (e-book) Εκδόσεις Vakxikon.gr Μαραθώνος 36, 122 44 Αιγάλεω e-mail : info@vakxikon.gr

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 3045 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 3045 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 23/4/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 3045 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά.

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά. Ενότητα 1 Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα Π ώς θα μελετούμε κάθε ενότητα Κάθε ενότητα αποτελείται από τέσσερα (4) κείμενα. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαρκισ Επίγνωςθ ςτθν Κακθμερινι Ζωι

Η Διαρκισ Επίγνωςθ ςτθν Κακθμερινι Ζωι Η Διαρκισ Επίγνωςθ ςτθν Κακθμερινι Ζωι Ο Δαίμονασ του Νου Ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ δαίμονεσ μεταξφ όλων των δαιμόνων είναι ο δαίμονασ του νου. Τι είναι αυτό; Είναι απλό, είναι θ εςωτερικι ταραχι του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά τραγούδια. Και θα χαθώ... 2. Μόνο στα όνειρα... 3. Όνειρο ζω... 4. Χέρια ψηλά... 5. Χωρίς αναπνοή... 6

Ελληνικά τραγούδια. Και θα χαθώ... 2. Μόνο στα όνειρα... 3. Όνειρο ζω... 4. Χέρια ψηλά... 5. Χωρίς αναπνοή... 6 Ελληνικά τραγούδια Και θα χαθώ... 2 Μόνο στα όνειρα... 3 Όνειρο ζω... 4 Χέρια ψηλά... 5 Χωρίς αναπνοή... 6 1 Και θα χαθώ Μιχάλης Χατζηγιάννης Μουσική/Στίχοι: Παπαδόπουλος Λάκης/Ντούμος Κυριάκος Και θα

Διαβάστε περισσότερα

κοντά του, κι εκείνη με πόδια που έτρεμαν από το τρακ και την καρδιά της να φτερουγίζει μες στο στήθος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα.

κοντά του, κι εκείνη με πόδια που έτρεμαν από το τρακ και την καρδιά της να φτερουγίζει μες στο στήθος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Απόσπασμα από το βιβλίο «Η πεταλούδα της Νύχτας» της Ειρήνης Φραγκάκη που ευγενικά παραχώρησε η συγγραφέας αλλά και ο εκδοτικός οίκος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για τους αναγνώστες του δικτυακού τόπου τοβιβλίο.net

Διαβάστε περισσότερα

«Λοιπόν, έχουμε και λέμε Αθανάσιος Παπανικολάου, ετών 99, Κωνσταντίνα η σύζυγος, τρία παιδιά, οχτώ εγγόνια»

«Λοιπόν, έχουμε και λέμε Αθανάσιος Παπανικολάου, ετών 99, Κωνσταντίνα η σύζυγος, τρία παιδιά, οχτώ εγγόνια» 1 Εξήντα λεπτά. «Λοιπόν, έχουμε και λέμε Αθανάσιος Παπανικολάου, ετών 99, Κωνσταντίνα η σύζυγος, τρία παιδιά, οχτώ εγγόνια» «Όπα, Όπα. Για σιγά γιατί σαν πολλά μας τα λες.» «Ορίστε;» «Ποιος είσαι εσύ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 «Βοφρ ςτα ςχολεία!» ΔΕΤΣΕΡΑ 19/9

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 «Βοφρ ςτα ςχολεία!» ΔΕΤΣΕΡΑ 19/9 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 «Βοφρ ςτα ςχολεία!» ΔΕΤΣΕΡΑ 19/9 Θ ςχολικι χρονιά ξεκίνθςε και το Art 4 Fun είναι πανζτοιμο να τθν υποδεχτεί με ζνα μεγάλο EVENT, για τουσ μικροφσ του φίλουσ. Ζνα πλοφςιο πρόγραμμα με εικαςτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 16ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 88 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΕΤΟΣ 16ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 88 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 88 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΟΜΟΡΦΑ ΕΡΗΜΩΝΟΥΝ Ένας επισκέπτης του χωριού μας, ήρθε στο χωριό αφού πέρασαν δύο χρόνια. Όταν μας βρήκε και αρχίσαμε την κουβέντα, μας είπε

Διαβάστε περισσότερα

Λες, δεν διαφέρεις. Δεν είναι ομαδική παράκρουση, ο πόνος. Σκυμμένοι άνθρωποι, στα στασίδια.

Λες, δεν διαφέρεις. Δεν είναι ομαδική παράκρουση, ο πόνος. Σκυμμένοι άνθρωποι, στα στασίδια. 1 2 3 Η ζωή είναι μια νύφη, Ντυμένη, στα λευκά. Αν μπορεί να στρέψει προς τα πίσω, Θυμούμενη, τα γέλια, μικρή, Στο τραπέζι. Είναι οι αγώνες των φυλών, για δικαιώματα. Σ εκείνες τις παλιές φωτογραφίες που

Διαβάστε περισσότερα

1 Ένα κορίτσι με όνειρα

1 Ένα κορίτσι με όνειρα 1 Ένα κορίτσι με όνειρα ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΑΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΑΕΙ ΕΚΕΙ ή αν έπρεπε. Τα βήματά της την οδηγούσαν αργά αλλά σταθερά. Αδιαφορούσε για το φθινοπωρινό ψιλόβροχο, που πάγωνε το σώμα της και το έκανε να μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΜΤΚΗ ΚΑΣΑ ΣΗ 28 θ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΙ 22/10/2014. Απόφαςθσ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΜΤΚΗ ΚΑΣΑ ΣΗ 28 θ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΙ 22/10/2014. Απόφαςθσ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΜΤΚΗ ΚΑΣΑ ΣΗ 28 θ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΙ 22/10/2014 κζμα 1 ο ζκτακτο «υγκρότθςθ Δθμοτικισ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ» α/α Απόφαςθσ Περίλθψθ Απόφαςθσ υςτινεται επιτροπι διαβοφλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράµι. Σουγιούλ/Τραϊφόρος

Χαράµι. Σουγιούλ/Τραϊφόρος Χαράµι. Σουγιούλ/Τραϊφόρος f Χαράµι να σου γίνουν τα ξενύχτια µου f F b κι όλα τα δάκρυα που έχυσα ποτάµι C κι οι τόσες πίκρες που για χάρη σου ετράβηξα C f χαράµι να σου γίνουνε, χαράµι Το ξέρω στη καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

Νησί που κανείς σεισμός δε θα σε καταπιεί μακρύ σαν πέτρινη μαγνητική βελόνη να δείχνεις το βοριά και το νότο της πορείας μας της ιστορίας του χρόνου

Νησί που κανείς σεισμός δε θα σε καταπιεί μακρύ σαν πέτρινη μαγνητική βελόνη να δείχνεις το βοριά και το νότο της πορείας μας της ιστορίας του χρόνου Ποιήματα του Τίτου Πατρίκιου (από τη συλλογή "Μαθητεία 1952-1962", Πρίσμα, 1978) Από την ενότητα "Χρόνια της πέτρας": Βορεινή πύλη, Προσχέδια για τη Μακρόνησο, Γράμματα μετάνοιας, 'Ισως ένα ποτάμι, Φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΕΙΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ. ω ρε καοφρα και καθμόσ και ψυχικι οδφνθ, οντζ ςε βλζπω και περνάσ και μου φορείσ το μίνι

ΑΣΤΕΙΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ. ω ρε καοφρα και καθμόσ και ψυχικι οδφνθ, οντζ ςε βλζπω και περνάσ και μου φορείσ το μίνι ω ρε καοφρα και καθμόσ και ψυχικι οδφνθ, οντζ ςε βλζπω και περνάσ και μου φορείσ το μίνι είς' όμορφθ μα δε μπορεί θ ομορφιά να βάλει ζνα κομμάτι από μυαλό ςτο άδειο ςου κεφάλι! εξιντα μινεσ ς' αγαπϊ, ςφνολο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη

Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη Το πλήρες κείμενο: Μεταγραφή από το πρωτότυπο του Γιάννη Βλαχογιάννη, επεξεργασμένη από τον καθηγητή Γιάννη Καζάζη. Αδελφοί αναγνώστες! Επειδή έλαβα αυτείνη την αδυναμία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Διήγημα με τίτλο: «Πορτραίτα τριών γυναικών, μιας γαρδένιας κι ενός ερωτευμένου σκύλου»

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Διήγημα με τίτλο: «Πορτραίτα τριών γυναικών, μιας γαρδένιας κι ενός ερωτευμένου σκύλου» 1 O ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διήγημα με τίτλο: «Πορτραίτα τριών γυναικών, μιας γαρδένιας κι ενός ερωτευμένου σκύλου» Φτου και βγήκα Πορτραίτο 1 Συνηθίζει να

Διαβάστε περισσότερα

με περίμενε τόσο καιρό. σ εκείνη, λοιπόν

με περίμενε τόσο καιρό. σ εκείνη, λοιπόν με περίμενε τόσο καιρό. σ εκείνη, λοιπόν Τίτλος: Φλέβα που Σπάει Ποιητής: Γιώργος Μπουρλής Σελιδοποίηση-Εξώφυλλο: Εκδόσεις Εξάρχεια ISBN: 978-618-80336-8-9 ΕΚΔOΣΕΙΣ ΕΞΑΡΧΕΙΑ Σεπτέμβριος 2013 Τ.Θ. 70616

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ : Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΟΡΘΟΤ ΕΣΑΙΡΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΣΗΝ ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΟΤ ΑΣΡΙΑ: ΧΑΪΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΠΕΤΘ. ΚΑΘΗΓ.: κ.πιπιλιαγκοποτλο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτωπον τη 15/4/18. Αδελφή μου

Μέτωπον τη 15/4/18. Αδελφή μου Μέτωπον τη 15/4/18 Αδελφή μου Έχω την ευτυχία να είμαι κάτωχος της από 8-4-18 ενθουσιαστικής επιστολής σας. Ευχαριστώ για τα ωρέα σας λόγια!. Έχουμε πλοίρη συνέσθισην των σοβαρών καθηκόντων μας και αι

Διαβάστε περισσότερα

Ήταν δέκα ακριβώς το πρωί, Σεπτέμβρης μήνας

Ήταν δέκα ακριβώς το πρωί, Σεπτέμβρης μήνας 1 Ήταν δέκα ακριβώς το πρωί, Σεπτέμβρης μήνας του 1994. Στη μικρή πέτρινη πλατεία του χωριού Αετοφωλιά ή και Φωλίτσα για κάποιους, επισήμως Αγία Μαρίνα, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μετά την Κόνιτσα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. αβάλα στ άλογά τους, οι ιππότες πέρασαν

Κεφάλαιο 2. αβάλα στ άλογά τους, οι ιππότες πέρασαν Κεφάλαιο 2 αβάλα στ άλογά τους, οι ιππότες πέρασαν K την πύλη της μονής και κατευθύνθηκαν προς τη συστάδα των πανύψηλων δέντρων που έριχναν βαθύ τον ίσκιο τους στον προαύλιο χώρο. Είκοσι μέτρησα συνολικά,

Διαβάστε περισσότερα

Άδειο που φαίνεται το σπίτι ε, σκύλε; Εσύ κοίτα να κάτσεις ήσυχος σε τούτα δω τα βράχια, Γουίλο.

Άδειο που φαίνεται το σπίτι ε, σκύλε; Εσύ κοίτα να κάτσεις ήσυχος σε τούτα δω τα βράχια, Γουίλο. 1 Θα κάτσω στη θέση μου εδώ πάνω στον λόφο, πίσω απ το σπίτι. Θα περιμένω. Και θα βλέπω. Φύλλο δεν κουνιέται κει κάτω. Γυμνή που φαίνεται στο χιόνι η κοιλάδα. Μόνο το σπίτι, γκρίζο και μονάχο δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» Διήγημα με τίτλο: «ΗλυκειοΜΕΝΗ ΕΦΗΒΕΙΑ»

ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» Διήγημα με τίτλο: «ΗλυκειοΜΕΝΗ ΕΦΗΒΕΙΑ» ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» Διήγημα με τίτλο: «ΗλυκειοΜΕΝΗ ΕΦΗΒΕΙΑ» ΗλυκειοΜΕΝΗ ΕΦΗΒΕΙΑ «Αργοπεθαίνω!» Είναι η πρώτη λέξη. Η πιο αυθόρμητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΟ ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ

ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΟ ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝ. ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΟ ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΠΡΑΞΕΙΣ Βασισμένο στην ιστορική πραγματικότητα Τα ονόματα και επώνυμα των ηρώων είναι τυχαία ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΧΩΡΟΙ σκηνικό, κοστούμια

Διαβάστε περισσότερα

III. Ο γέρος που άκουγε τα ωραιότερα τραγούδια.

III. Ο γέρος που άκουγε τα ωραιότερα τραγούδια. III. Ο γέρος που άκουγε τα ωραιότερα τραγούδια. Περπάτησε τα εκατό περίπου μέτρα ουδέτερης ζώνης βαριεστημένα, όχι δε το είχε μετανιώσει, φαίνεται ήταν γραφτό του αυτά τα σύνορα να τα διασχίζει με τα πόδια,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΣΙΛΕΡ. ποιήματα

ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΣΙΛΕΡ. ποιήματα http://hallofpeople.com/gr/ ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΣΙΛΕΡ ποιήματα Το δαχτυλίδι του Πολυκράτη Στο ξώστεγο στεκόταν του σπιτιού του και τη Σάμο, που τύραννός της ήταν, την κοίταε με καμάρι και χαρά. «Όλα όσα βλέπεις,

Διαβάστε περισσότερα

ραψωδία E Διομήδους ἀριστεία (Tα κατορθώματα του Διομήδη)

ραψωδία E Διομήδους ἀριστεία (Tα κατορθώματα του Διομήδη) Απόλλωνας και Αθηνά Επίλογος της Μάχης: ο θάνατος εξομοιώνει θύτες και θύματα Πισωδρομίζει ο γαύρος Έχτορας κι οι μπροστομάχοι τότε, 505 κι οι Αργίτες όλοι αμέσως χούγιαξαν και τους νεκρούς τραβήξαν και

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ ΤΖΟΤΖΕΦ ΚΙΠΛΙΝΓΚ

http://hallofpeople.com/gr/ ΤΖΟΤΖΕΦ ΚΙΠΛΙΝΓΚ http://hallofpeople.com/gr/ ΤΖΟΤΖΕΦ ΚΙΠΛΙΝΓΚ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ..ΠΑΡΑΠΑΝΩ Μετά από ένα γάμο δημιουργείται, συνήθως, μια αντίδραση, πότε έντονη και πότε αδύναμη αλλά πάντως δημιουργείται αργά ή γρήγορα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ Σφνταγμα της Ελλάδας: Άρθρο 120 (παλαιό άρθρο 114), Ακροτελεφτια διάταξη «. 2. Ο ςεβαςμόσ ςτο φνταγμα και τουσ νόμουσ που ςυμφωνοφν με αυτό και θ αφοςίωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ασ καλζςαμε λοιπόν εδϊ για να ακοφςετε τθ δικιά μασ αλικεια για το Γθροκομείο, από τουσ ανκρϊπουσ που εργάηονται δϊδεκα και πλζον χρόνια.

ασ καλζςαμε λοιπόν εδϊ για να ακοφςετε τθ δικιά μασ αλικεια για το Γθροκομείο, από τουσ ανκρϊπουσ που εργάηονται δϊδεκα και πλζον χρόνια. ε λ ί δ α 1 Καλθςπζρα ςασ Καλωςορίηουμε όλουσ που με τθ ςυμμετοχι ςασ μασ ςτθρίηετε και ςυμβάλετε ςτον αγϊνα μασ για να μθν κλείςει το μοναδικό Γθροκομείο του νθςιοφ μασ το οποίο καλφπτει ςοβαρζσ κοινωνικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Του νεκρού αδελφού. δημοτικό τραγούδι (βλ. σ. 18 σχολικού βιβλίου) που ανήκει στην κατηγορία των παραλογών (βλ. σ. 20 σχολικού βιβλίου)

Του νεκρού αδελφού. δημοτικό τραγούδι (βλ. σ. 18 σχολικού βιβλίου) που ανήκει στην κατηγορία των παραλογών (βλ. σ. 20 σχολικού βιβλίου) Του νεκρού αδελφού δημοτικό τραγούδι (βλ. σ. 18 σχολικού βιβλίου) που ανήκει στην κατηγορία των παραλογών (βλ. σ. 20 σχολικού βιβλίου) Κωνσταντίνος Παρθένης, Του νεκρού αδελφού Το τραγούδι του Νεκρού αδελφού,

Διαβάστε περισσότερα

Πώσ να βοηθήςετε το παιδί ςασ με ςύνδρομο Down να μιλήςει

Πώσ να βοηθήςετε το παιδί ςασ με ςύνδρομο Down να μιλήςει Πώσ να βοηθήςετε το παιδί ςασ με ςύνδρομο Down να μιλήςει E. Mary Pryce L.C.S.T. (Down s Syndrome Association) Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Γονείσ παιδιϊν με ςφνδρομο Down μου ζχουν ηθτιςει να αναφζρω τρόπουσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΟΥΜ. Ρρόςωπα: ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ (Σε ζνα επαγγελματικό γραφείο)

ΧΛΟΥΜ. Ρρόςωπα: ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ (Σε ζνα επαγγελματικό γραφείο) Θεοδόσης Πελεγρίνης ΧΛΟΥΜ Ρρόςωπα: - Σφμβουλοσ (Αργφρθσ) του «Γραφείου παροχισ ςυμβουλϊν για το νόθμα τθσ ηωισ», μζςθσ θλικίασ - Ραπαδόπουλοσ (Κϊςτασ), μζςθσ θλικίασ - Νίτςα, θ νεαρι ςφηυγοσ του Ραπαδόπουλου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λέξους Μανταλέξους

Ο Λέξους Μανταλέξους Ο Λέξους Μανταλέξους ο Γαϊδάρ και ο Λεξουλίνος βρίσκουν τα ονόματα των ψαριών 2 παιδική ιστορία γνώσεων γιατί το λέμε έτσι; για παιδιά 6 12 ετών ΣωτήρηςΑθηναίος athi@24grammata.com www.24grammata.com 1

Διαβάστε περισσότερα

* Από την αγγλική λέξη «boss», αφεντικό. ** «Core houses» στο πρωτότυπο, μικρά ισόγεια σπίτια ανθεκτικής κατασκευής με πρόβλεψη επέκτασης. (Σ.τ.Ε.

* Από την αγγλική λέξη «boss», αφεντικό. ** «Core houses» στο πρωτότυπο, μικρά ισόγεια σπίτια ανθεκτικής κατασκευής με πρόβλεψη επέκτασης. (Σ.τ.Ε. ΖΟΥΛΟΥ 13 1 «ΦΟΒΑΣΑΙ, ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ;... Για λέγε, φοβάσαι;» Ο Άλι δεν απαντούσε πολλά φίδια στο στόμα. «Βλέπεις τι συμβαίνει, μικρέ Ζουλού; Βλέπεις;» Όχι, δεν έβλεπε τίποτα. Τον είχαν αρπάξει από τα μαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΓΡΑΦΘ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΖΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ Διδάςκοντεσ: Χρ. Σςουραμάνθσ Ι. Γουςζτθ Ακαδ.

ΤΓΓΡΑΦΘ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΖΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ Διδάςκοντεσ: Χρ. Σςουραμάνθσ Ι. Γουςζτθ Ακαδ. ΤΓΓΡΑΦΘ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΖΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ Διδάςκοντεσ: Χρ. Σςουραμάνθσ Ι. Γουςζτθ Ακαδ. Ζτοσ: 2010-2011 ΣΑ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΣΑΔΙΑ Θ ςυγγραφι μίασ επιςτθμονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμϋλεια: Ιωάννησ Σςιουράκησ Copyright: Ιωάννησ Σςιουράκησ, Θεςςαλονίκη 2010

Επιμϋλεια: Ιωάννησ Σςιουράκησ Copyright: Ιωάννησ Σςιουράκησ, Θεςςαλονίκη 2010 Ιωάννησ Σςιουράκησ Ήχοσ Πλάγιοσ. Μόνοσ γραφή δεύτερη Θεςςαλονίκη 2010 Ήχοσ Πλάγιοσ. Μόνοσ γραφή δεύτερη Ήχοσ Πλάγιοσ. Μόνοσ γραφή δεύτερη Επιμϋλεια: Ιωάννησ Σςιουράκησ Copyright: Ιωάννησ Σςιουράκησ, Θεςςαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας Μάριος Χάκκας Το Ψαράκι της γυάλας 1. Γραμματολογικά: Το διήγημα Το ψαράκι της γυάλας πρωτοδημοσιεύτηκε το 1971 μαζί με άλλα δύο διηγήματα, Ένα κορίτσι και ο Γιάννης το θεριό μυρμήγκι, στο συλλογικό τόμο

Διαβάστε περισσότερα

312 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛ

312 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛ ΓΡΕΒΕΝΑ ΘΑΡΣΕΙΝ Τ ΑΛΗΘH ΛΕΓΩΝ ΕΤΟΣ 6ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 312 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 Στο 30,4% η ανεργία σε Ήπειρο

Διαβάστε περισσότερα

Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη

Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη Φθινόπωρο Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ Ε Λ Ι Ν Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Φθινόπωρο Σεπτέμβρης Οκτώβρης - Νοέμβρης Φθινόπωρο Ο ζωγράφος με το κίτρινο Το Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματική προσέγγιση στον Καβάφη μια απόπειρα διδακτικής προσέγγισης 1999 2000

Διαθεματική προσέγγιση στον Καβάφη μια απόπειρα διδακτικής προσέγγισης 1999 2000 Διαθεματική προσέγγιση στον Καβάφη μια απόπειρα διδακτικής προσέγγισης 1999 2000 Σχέδιο Εργασίας Χώρος: Η ΣΤτάξητου4 ο Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης Χρόνος: Η σχολική χρονιά 1999 2000 Συμπληρωματικά προγράμματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ. ( «Ο Μύθος του Σπηλαίου» )

ΠΛΑΤΩΝΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ. ( «Ο Μύθος του Σπηλαίου» ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ ( «Ο Μύθος του Σπηλαίου» ) Μετά από αυτά όμως, είπα, φαντάσου την ανθρώπινη φύση ως προς την παιδεία και την απαιδευσία, σαν μια εικόνα που παριστάνει μια τέτοια κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΈΚΑ ΕΓΓΌΝΙΑ έχει η νόνα Χελώνα και τους λέει κάθε

ΔΈΚΑ ΕΓΓΌΝΙΑ έχει η νόνα Χελώνα και τους λέει κάθε 1 ΔΈΚΑ ΕΓΓΌΝΙΑ έχει η νόνα Χελώνα και τους λέει κάθε βράδυ ένα σωρό ιστορίες, κάθε μέρα τους μιλάει για του κόσμου τα παράξενα. Ποτέ, ωστόσο, δεν τους είχε πει ότι υπάρχει κάτι τόσο θαυμαστό σαν το στολίδι

Διαβάστε περισσότερα

"Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων "Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων Φέρες, 10 Ιουνίου 2010 Κύριε Υπουργέ, Ονομάζομαι Γιώργος Αποστολόπουλος και ζω, σήμερα, στον Έβρο. Μέχρι πριν από επτά χρόνια ζούσα

Διαβάστε περισσότερα

Λοφλθσ 2013 Πρωτοβουλία για ζνα Λαϊκό Μζτωπο Κοινωνικισ και Εκνικισ Απελευκζρωςθσ (ΜΕ.Κ.Ε.Α.)

Λοφλθσ 2013 Πρωτοβουλία για ζνα Λαϊκό Μζτωπο Κοινωνικισ και Εκνικισ Απελευκζρωςθσ (ΜΕ.Κ.Ε.Α.) Λοφλθσ 2013 Πρωτοβουλία για ζνα Λαϊκό Μζτωπο Κοινωνικισ και Εκνικισ Απελευκζρωςθσ (ΜΕ.Κ.Ε.Α.) www.mekea.org επικοινωνία: mekea@mekea.org 6 93 783 59 19 Από τισ Εξεγζρςεισ και τισ «Εξεγζρςεισ» ςτθν επιτακτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ Η έρημος στην δική μου αντίληψη έχει συνδυασθεί με ένα γοητευτικό μυστήριο. Το άγονο τοπίο, οι απέραντοι αμμόλοφοι, η διαμόρφωση του εδάφους με τους γυμνούς βράχους και

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ Αντωνίου Αναγνώστου ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΑΘΗΝΑ 2015 2 Αντωνίου Αναγνώστου ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 3 @ Αντώνιος Αναγνώστου email: antonios.anagnostou@mycosmos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος του διηγήµατος: Το γουρούνι µε τα ξύλινα ποδάρια

Τίτλος του διηγήµατος: Το γουρούνι µε τα ξύλινα ποδάρια Τίτλος του διηγήµατος: Το γουρούνι µε τα ξύλινα ποδάρια Τις ίδιες κουβέντες άκουγε συχνά η θάλασσα των «Τσιφλικιών» που συντηρούσε τα όνειρά µας στην αρµύρα της, αλλά και κρυφόβραζε στα σπλάχνα της τη

Διαβάστε περισσότερα

Πάει ο παλιός ο χρόνος...

Πάει ο παλιός ο χρόνος... Πάει ο παλιός ο χρόνος... Πάει ο παλιός ο χρόνος ας γιορτάσουμε, παιδιά, και του χωρισμού ο πόνος ας κοιμάται στην καρδιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά χαρούμενη, χρυσή Πρωτοχρονιά. Γέρε χρόνε φύγε τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1720 ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΣΟΥΡΟΥΠΩΝΕΙ. Μόνο λίγα λεπτά είχαν περάσει από τη στιγμή που ο ήλιος κρύφτηκε πίσω από τις κορυφογραμμές του Αθέρα, αφήνοντας στο γαλανό ουρανό

Διαβάστε περισσότερα

TA BIBΛIA ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΗ ΣTIΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

TA BIBΛIA ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΗ ΣTIΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ TA BIBΛIA ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΗ ΣTIΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Η κυρία Κατάκη, διηγήματα, 1995 Μικρά Αγγλία, μυθιστόρημα, 1997 Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος, 1998 Κουστούμι στο χώμα, μυθιστόρημα, 2000 Βραβείο

Διαβάστε περισσότερα

9 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ!

9 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ! (υπάρχει και το κακό το μάτι) Ιούνιος 2009 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ ΕΤΟΣ 2ο Φύλλο 14 9 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ! ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΖΗΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μαυρίδου Μάρθας Α.Μ. 0296021

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μαυρίδου Μάρθας Α.Μ. 0296021 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Θεατρική Παράσταση «Το κουβάρι των αλλόκοτων πραγμάτων» Της Φοιτήτριας Μαυρίδου Μάρθας Α.Μ. 0296021 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία στην τέχνη

Η φιλοσοφία στην τέχνη Η φιλοσοφία στην τέχνη «Να ζει κανείς ή να μην ζει; Ιδού η απορία» Σέξπιρ, Άμλετ Ένα έργο τέχνης ένας πίνακας ζωγραφικής, ένα γλυπτό, μια κινηματογραφική ταινία, ένα θεατρικό, ένα ποίημα, ένα τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΕΠΑΛ

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΕΠΑΛ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΕΠΑΛ 1. Αγαπθτοί ςυμμακθτζσ, το παρόν απόςπαςμα θ Μελίνα εραφετινίδου αναπτφςςει τουσ προβλθματιςμοφσ τθσ για τον ευτελιςμό του κεςμοφ τθσ παρζασ εδράηοντασ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη έτουσ 2011 του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Εμπορία Ανθρώπων ςτην Ελλάδα

Έκθεςη έτουσ 2011 του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Εμπορία Ανθρώπων ςτην Ελλάδα Έκθεςη έτουσ 2011 του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Εμπορία Ανθρώπων ςτην Ελλάδα Η Ελλάδα είναι χϊρα διζλευςθσ και προοριςμοφ γυναικϊν και παιδιϊν κυμάτων εμπορίασ ανκρϊπων, και για άνδρεσ και γυναίκεσ και

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A

Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

ΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ Νουβέλα 1 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ########################################################################### Ήταν επισκέπτης σ αυτή τη μικρή πόλη. Τον είχε στείλει η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΤΙΑΝΑ. θέλω..." Δεν πρέπει να θέλω! Ξέρω το πρέπει θα μου πεις δεν υπάρχει. Ή φλερτάρεις με το ρίσκο ή μένεις στο ίδιο σημείο μιά ζωή...

ΤΑΤΙΑΝΑ. θέλω... Δεν πρέπει να θέλω! Ξέρω το πρέπει θα μου πεις δεν υπάρχει. Ή φλερτάρεις με το ρίσκο ή μένεις στο ίδιο σημείο μιά ζωή... Και το όνομα αυτής:τατιάνα!!!! Φωτογένεια δεν έχω η έρμη αλλά καθώς λέγει και το άσμα σ' όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε!!! αχαχαχαχαχα!!!! Δεν θα σου πω λόγια δεν θα σου μιλήσω θα σου

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ο μ π έ ρ τ ο Σ α β ι ά ν ο

Ρ ο μ π έ ρ τ ο Σ α β ι ά ν ο Ρ ο μ π έ ρ τ ο Σ α β ι ά ν ο 2 Η Ο Μ Ο Ρ Φ Ι Α Κ Α Ι Η Κ Ο Λ Α Σ Η Η ομορφιά και η κόλαση 3 Ρομπέρτο Σαβιάνο Η ομορφιά και η κόλαση Κείμενα 2004-2009 Mετάφραση απο τα ιταλικα Μαρία Οικονομίδου Ρ ο μ

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή δήλωση Δημήτρη Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή. Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 -------------------------------------------

Γραπτή δήλωση Δημήτρη Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή. Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 ------------------------------------------- Γραπτή δήλωση Δημήτρη Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 ------------------------------------------- Η κατανόηση της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η Κύπρος σήμερα, επιβάλλει την

Διαβάστε περισσότερα

Υ π ά ρ χ ο υ ν α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς η θ ι κ έ ς α ξ ί ε ς ;

Υ π ά ρ χ ο υ ν α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς η θ ι κ έ ς α ξ ί ε ς ; Υ π ά ρ χ ο υ ν α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς η θ ι κ έ ς α ξ ί ε ς ; του Δημήτρη Μησουρά, θεολόγου 1. - Ο άνθρωπος είναι ηθικό ον 2. - Οι ηθικές αρχές δεν είναι υποκειμενικές 3. - Οι ηθικές αρχές δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σα κφρια ςθμεία και οι βαςικζσ αλλαγζσ του νζου φορολογικοφ νομοςχεδίου:

Σα κφρια ςθμεία και οι βαςικζσ αλλαγζσ του νζου φορολογικοφ νομοςχεδίου: Σα κφρια ςθμεία και οι βαςικζσ αλλαγζσ του νζου φορολογικοφ νομοςχεδίου: Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 1. Νζα φορολογικι κλίμακα Ειςάγεται μια νζα φορολογικι κλίμακα χωρίσ διακρίςεισ ωσ προσ τθν πθγι προζλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Μηνάς. Γυναίκα ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ 2006-2007

Γεράσιμος Μηνάς. Γυναίκα ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ 2006-2007 1 2 Γυναίκα 3 4 5 Γεράσιμος Μηνάς Γυναίκα ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ 2006-2007 6 7 Κ άθομαι και σου γράφω, ξανά, τώρα που η γη, εξακολουθεί το ελλειπτικό της ταξίδι, στον γαλαξία. Γύρω απ το πυρακτωμένο, διαρκώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2- ΑΠΟΦΑΣΗ 240/ ΘΕΜΑ: 80 ο Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων των έργων: 1) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 7-08/02/2004. της Βένας Γεωργακοπούλου φωτ. Χ. Παπαδηµητρακόπουλος

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 7-08/02/2004. της Βένας Γεωργακοπούλου φωτ. Χ. Παπαδηµητρακόπουλος «εν είµαι ακόµα ηθοποιός» ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 7-08/02/2004 της Βένας Γεωργακοπούλου φωτ. Χ. Παπαδηµητρακόπουλος Κρατάει στους ώµους της σχεδόν όλο το βάρος της νέας ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Το λέει

Διαβάστε περισσότερα

κόντευε να σβήσει, το μόνο που απέμενε ήταν η κοκκινωπή λάμψη των κάρβουνων που τσιτσίριζαν. Μέσα στο σακίδιό μου βρισκόταν όλη μου η περιουσία: τζιν

κόντευε να σβήσει, το μόνο που απέμενε ήταν η κοκκινωπή λάμψη των κάρβουνων που τσιτσίριζαν. Μέσα στο σακίδιό μου βρισκόταν όλη μου η περιουσία: τζιν Πρόλογος Σ το διάβα της ζωής σου, λίγες είναι οι καθοριστικές στιγμές. Τις περισσότερες φορές δεν αντιλαμβάνεσαι τη σημασία τους παρά μόνο εκ των υστέρων, όταν πια έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:08/06/2015 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο (2) μέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Συγγραφή και συνεργασία: Βίττης Αντρέας (Ενότητες 11,12)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μυρίζει Μπαρούτι. Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Πουλής. Βοηθός Σκηνοθέτη: Ντίνα Μαυρίδου

Μυρίζει Μπαρούτι. Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Πουλής. Βοηθός Σκηνοθέτη: Ντίνα Μαυρίδου Μυρίζει Μπαρούτι Η καινούρια παράσταση των Αστούρθων είναι γεγονός. Βαρεθήκατε τις γλυκανάλατες θεατρικές παραστάσεις; Σας έχουν κουράσει οι βαθυστόχαστες αναλύσεις; Ήρθε η ώρα να δείτε κάτι διαφορετικό:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η μ ε τ η ν α ν α ρ χ ι κ ή J e a n W e i r Λονδίνο 2010

ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η μ ε τ η ν α ν α ρ χ ι κ ή J e a n W e i r Λονδίνο 2010 ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ Συνέντευξη με την αναρχική Jean Weir Λ ον δί ν ο 2010 Συνέντευξη με την Τζην Ουίρ. Από το 8ο τεύχος του αναρχικού περιοδικού «325», σελ. 50-55, Ηνωμένο Βασίλειο, Σεπτέμβρης 2010.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ξεχασμένο, ένα ταξίδι ονειρεμένο

Ένα παιχνίδι ξεχασμένο, ένα ταξίδι ονειρεμένο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ε ΤΑΞΗ Ένα παιχνίδι ξεχασμένο, ένα ταξίδι ονειρεμένο Υπεύθυνοι προγράμματος: Ελένη Βενετσάνου, Σπύρος Ι. Θεοδόσης ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2014 6/θ Δημοτικό Σχολείο Κατασταρίου Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: 13 / 06 / 05 Τάξη: Β Ενιαίου Λυκείου Ώρα: 7.45π.µ. Σελίδες: 5 ιάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΛΑΪΝΑΚΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΛΑΪΝΑΚΗ 59 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΛΑΪΝΑΚΗ ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗΣ, 24/8/2000 Ερ: Ποια ήταν τα πρώτα σου ερεθίσματα μουσικής; Πώς ξεκίνησες μουσική; Απ.: Μουσική ξεκίνησα όταν μέναμε στο χωριό` μέχρι ηλικίας 10 ετών ήμουν στις

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Μηνάς. Εγώ κι εσύ

Γεράσιμος Μηνάς. Εγώ κι εσύ 1 2 Γεράσιμος Μηνάς Εγώ κι εσύ ΠΟΙΗΣΗ Επιλογή 1995-2004 3 4 5 είναι πατάρι με σκονισμένα θαύματα, προς ανακάλυψη. Αξιολόγηση. Εκμετάλλευση, Αν οφείλεις στον εαυτό σου. Γράμματα Σιγά σιγά, μαθαίνω να ζωγραφίζω.

Διαβάστε περισσότερα

Κατϊ τησ Προεδρύασ τησ Δημοκρατύασ των Αθηνών Κατϊ των κομμϊτων Κατϊ Βουλευτών

Κατϊ τησ Προεδρύασ τησ Δημοκρατύασ των Αθηνών Κατϊ των κομμϊτων Κατϊ Βουλευτών Βϋτο τισ Εκλογϋσ Προσ Άρειο Πϊγο 1/5/2012 Πρωτόκολλο 22. Προσ τουσ Έλληνεσ Προσ τον Ο.Η.Ε. - Προσ Ρωςύα - Περςύα - Αύγυπτο Αρχαύα Ελλϊδα - Εθιμικό Δύκαιο - Διεθνϋσ Δύκαιο - Ο.Η.Ε. UNESCO - Ε.Ε. Προεδρύα

Διαβάστε περισσότερα

Αργατία. ίµηνη εφηµερίδα Τεύχος 5 Χορτοθέρτς Αύγουστον 2010. ηµοτικές και Νοµαρχιακές Εκλογές 2010

Αργατία. ίµηνη εφηµερίδα Τεύχος 5 Χορτοθέρτς Αύγουστον 2010. ηµοτικές και Νοµαρχιακές Εκλογές 2010 ίµηνη εφηµερίδα Τεύχος 5 Χορτοθέρτς Αύγουστον 2010 Εσέβαµεν σον Αύγουστον και σου σιονί την άκραν Σηµείωµα έκδοσης Τι αξίζει άραγε περισσότερο; Η διάνοιξη ενός δρόµου ή η ανακούφιση ενός ανή- µπορου; Περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ευριπίδης Γαραντούδης Σοφία Χατζηδημητρίου Θεοδώρα Μέντη Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β Γυμνασίου Τόμος 5ος Κείμενα Νεοελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιστορία του Αγγελιοφόρου Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 23 Μάιου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ

Η Ιστορία του Αγγελιοφόρου Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 23 Μάιου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Η Ιστορία του Αγγελιοφόρου Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 23 Μάιου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Σήμερα θα πούμε την ιστορία του Αγγελιοφόρου. Είναι μια ιστορία που ενέχει πολλή δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική κατάθεση του Χριστόφορου Κορτέση στο ειδικό δικαστήριο του Κορυδαλλού, 06/02/13

Πολιτική κατάθεση του Χριστόφορου Κορτέση στο ειδικό δικαστήριο του Κορυδαλλού, 06/02/13 Πολιτική κατάθεση του Χριστόφορου Κορτέση στο ειδικό δικαστήριο του Κορυδαλλού, 06/02/13 Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία στη δεύτερη συνεδρίαση στις 24 του Οκτώβρη (2011) με είχατε ρωτήσει αν έχω να κάνω

Διαβάστε περισσότερα

Αρμέγει δήθεν ο Γιώργος τα πρόβατά του κάθε πρωί και γεμίζει καρδάρες με γάλα το οποίο αποθηκεύεται σε δοχεία μεγάλης χωρητικότητας και μεταφέρεται σ

Αρμέγει δήθεν ο Γιώργος τα πρόβατά του κάθε πρωί και γεμίζει καρδάρες με γάλα το οποίο αποθηκεύεται σε δοχεία μεγάλης χωρητικότητας και μεταφέρεται σ Αρμέγει δήθεν ο Γιώργος τα πρόβατά του κάθε πρωί και γεμίζει καρδάρες με γάλα το οποίο αποθηκεύεται σε δοχεία μεγάλης χωρητικότητας και μεταφέρεται σ εργοστάσιο επίσης δήθεν δικής του ιδιοκτησίας όπου

Διαβάστε περισσότερα

και, όταν σκοτείνιασε, στο φως του φάρου. Η παγωνιά ήταν άλλος ένας λόγος που ο Μάγκνους δεν ήθελε να κουνηθεί. Στην κρεβατοκάμαρα το παράθυρο θα

και, όταν σκοτείνιασε, στο φως του φάρου. Η παγωνιά ήταν άλλος ένας λόγος που ο Μάγκνους δεν ήθελε να κουνηθεί. Στην κρεβατοκάμαρα το παράθυρο θα 6 Κεφάλαιο 1 Μία και είκοσι μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς. Ο Μάγκνους ήξερε τι ώρα είναι χάρη στο ογκώδες ρολόι, το ρολόι της μητέρας του, που είχε κάνει κατάληψη στο ράφι πάνω από το τζάκι. Στη γωνία,

Διαβάστε περισσότερα