ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φεβποςάπιορ 2014

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Ανώηαηερ ποςδέρ 2. Σιμηηικέρ Γιακπίζειρ 3. Δπεςνηηικά Δνδιαθέπονηα 4. Ακαδημαϊκή Δμπειπία 5. Γιδαζκαλία 6. Έπεςνα 7. Αναθοπέρ ζηο Δπιζηημονικό Έπγο 8. Δπαγγελμαηική Γπαζηηπιόηηηα 9. ςμμεηοσή ζε επιζηημονικέρ ενώζειρ 9. Σακηικό μέλορ επιηποπών αξιολόγηζηρ έπγων Πληποθοπικήρ 1

3 1. ΑΝΩΣΑΣΔ ΠΟΤΓΔ 1998 Γιδακηοπικό Γίπλωμα (PhD) ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε, Βαζκφο Άξηζηα, Σκήκα Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΟΠΑ) 1987 Γιεηέρ Μεηαπηςσιακό Πποδιδακηοπικό Γίπλωμα Διδίκεςζηρ Πλήποςρ Φοίηηζηρ (MSc) ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, Βαζκφο Λίαλ Καιψο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΔΚΠΑ) 1984 Πηςσίο ζηα Μαζεκαηηθά, Βαζκφο Λίαλ Καιψο, Φπζηθνκαζεκαηηθή ρνιή, ΔΚΠΑ 2. ΣΙΜΗΣΙΚΔ ΓΙΑΚΡΙΔΙ 1992 Τποηποθία, European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration (EDAMBA) Τποηποθία, Δηδηθφο Μεηαπηπρηαθφο Τπφηξνθνο, ΟΠΑ 1984 Τποηποθία, Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΗΚΤ), Μαζεκαηηθνχ Σκήκαηνο, ΔΚΠΑ 1979 Απιζηείο Πποόδος, Λπθείνπ Νάμνπ 3. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε ζε πξνβιήκαηα Μεηαθνξψλ, Logistics θαη Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ρεδηαζκφο θαη Αλάιπζε Αιγνξίζκσλ Δπξεηηθέο Μέζνδνη Μεηαεπξεηηθέο Μέζνδνη Καηλνηφκεο κέζνδνη επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο Γξνκνιφγεζεο Ορεκάησλ πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ 2

4 Data Envelopment Analysis (DEA) Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (GIS) Μαζεκαηηθά 4. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 11/2013- ήμεπα Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ /2013 Λέθηνξαο, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Μέινο ΔΠ, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Γηδάζθσλ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (MBA) ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γηδάζθσλ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο / Λέθηνξαο (ΠΓ 407/80), Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, Σκήκα Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Μέινο ΔΠ, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Έθηαθηνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, ΣΔΗ Αζελψλ, ΣΔΗ Πεηξαηά θαη ΣΔΗ Υαιθίδαο 5. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 5.1 Μαθήμαηα Πποπηςσιακά , Λήτη Δπισειπημαηικών Αποθάζευν, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκηθφ Σκήκα,ΟΠΑ 3

5 , Managerial Decision Making, Erasmus, AUEB , Μαθημαηικά Ι (Μαζεκαηηθά γηα ηελ Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε κέρξη 2013) Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, ΟΠΑ , Μαθημαηικά ΙΙ, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μάξθεηηλγθ, ΟΠΑ , Δκπαιδεςηική Αξιολόγηζη, Πξφγξακκα πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο, ΟΠΑ , Ποιόηηηα ζηην Δκπαίδεςζη, Πξφγξακκα πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο, ΟΠΑ , , Ποζοηικέρ Μέθοδοι, ΓΔΟ13, ΔΑΠ , Μαθημαηικά ηηρ Πληποθοπικήρ, ΔΑΠ , Γιοίκηζη Παπαγυγήρ, ΟΠΑ , Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα Γιοίκηζηρ, Σκήκα Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ, Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ΟΠΑ , Σςζηήμαηα Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν, ΟΠΑ , Ποζοηικέρ Μέθοδοι ζηην Δπισειπηζιακή Έπεςνα, ΟΠΑ , Διζαγυγή ζηη Δπιζηήμη ηυν Υπολογιζηών, Σκήκα Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ, ΟΠΑ , Ππογπαμμαηιζμόρ Υπολογιζηών, ΣΔΗ Αζελψλ , Ππογπαμμαηιζμόρ Υπολογιζηών, ΣΔΗ Πεηξαηά , Ππογπαμμαηιζμόρ Υπολογιζηών, ΣΔΗ Υαιθίδαο , Δπισειπηζιακή Έπεςνα I, και II, Παλεπηζηήκην Πάηξαο 5.2 Μαθήμαηα Μεηαπηςσιακά , Δπισειπηζιακή Έπεςνα, Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (Γηαηκεκαηηθφ MBA), Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ , Θευπηηικέρ Πποζεγγίζειρ ηηρ Μάθηζηρ και ηηρ Ανάπηςξηρ με ηην αξιοποίηζη ηυν δςναηοηήηυν ηος Υπολογιζηή, Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, Καηεχζπλζε : Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε, Παηδαγσγηθφ Σκήκα, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 4

6 , Δκπαιδεςηική αξιοποίηζη ηος διαδικηύος, Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, Καηεχζπλζε : Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε, Παηδαγσγηθφ Σκήκα, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ , Δπισειπηζιακή Έπεςνα, Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο θαη ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ , Ποζοηική Ανάλςζη Πποζομοίυζη, Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (Γηαηκεκαηηθφ MBA), Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 5.3 Αξιολόγηζη εκπαιδεςηικού έπγος: 1) Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ). Πξφγξακκα πνπδψλ Πιεξνθνξηθήο( ). Μάζεκα : ΠΛΖ12/ Μαζεκαηηθά γηα ηελ Πιεξνθνξηθή. πληνληζηήο : θαζ. Αλαζηάζηνο Μπνχληεο. Μ.Ο. βαθμολογίαρ θοιηηηών : 4.52 / 5.0 Βαθμολογία Σςνηονιζηή : 4.50 / 5.0 Γενικόρ Μ.Ο. Γιδάζκονηα : 4.51 / 5.0 2) Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ). Πξφγξακκα πνπδψλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ( ). Μάζεκα : ΓΔΟ13 / Πνζνηηθέο Μέζνδνη πληνληζηήο : θαζ. Βαζίιεο Αγγειήο. Μ.Ο. βαθμολογίαρ θοιηηηών : 4.9 / 5.0 Βαθμολογία Σςνηονιζηή : 4.0 / 5.0 Γεληθφο Μ.Ο. Γηδάζθνληα : 4.45 / 5.0 3) Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ). Πξφγξακκα πνπδψλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ( ). 5

7 Μάζεκα : ΓΔΟ13 / Πνζνηηθέο Μέζνδνη πληνληζηήο : αλαπ. θαζ. Γεκήηξεο Αζηεξίνπ. Μ.Ο. βαθμολογίαρ θοιηηηών : 4.5 / 5.0 Βαθμολογία Σςνηονιζηή : 4.2 / 5.0 Γενικόρ Μ.Ο. Γιδάζκονηα : 4.35 / Δκπαιδεςηικό έπγο εμινάπια ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη Απφ ην 1985 έσο θαη ζήκεξα δηδαζθαιία πιήζνπο καζεκάησλ (Γξακκηθφ θαη Αθέξαην πξνγξακκαηηζκφ, Πξνζνκνίσζε θαη ζεσξεία νπξψλ αλακνλήο, Γηαρείξηζε Έξγσλ, Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ: BASIC, FORTRAN, COBOL, PASCAL, VISUAL BASIC, Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη SQL, ACCESS, ρεδίαζε θαη Τινπνίεζε Δθαξκνγψλ (πγγξαθέαο ηνπ αληίζηνηρνπ Βηβιίνπ), Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Δθαξκνγή ηεο Νέαο Σερλνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε, Αλαιπηηθή θαη Δπθιείδεηα Γεσκεηξία, Γξακκηθή Άιγεβξα, Μαζεκαηηθή Αλάιπζε) ζε νξγαληζκνχο φπσο: Κέληξν Έξεπλαο ΟΠΑ, Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία, Δπαγγεικαηηθή ρνιή Αζελψλ (Γηεπζπληήο), ΔΛΚΔΠΑ, ΗΔΚ Αζελψλ, ΗΔΚ Πεξηζηεξίνπ, Μεηαιπθεηαθφ Κέληξν Νέαο Φηιαδέιθεηαο, Μεηαιπθεηαθφ Κέληξν Κπςέιεο 6. ΔΡΔΤΝΑ 6.1 Γιαηπιβέρ 1) Μαζεκαηηθά πξφηππα θαη αιγνξηζκηθέο επηιχζεηο πξνβιεκάησλ κεηαθνξψλ κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ) Ζ Μαζεκαηηθή Βηβιηνζήθε NAG, Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηε Πιεξνθνξηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, Παλεπηζηήκην Αζελψλ,

8 6.2 Γημοζιεύζειρ ζε διεθνή πεπιοδικά (citations 168, Google Scholar, 4/11/2013) 1) Kritikos, M., and Ioannou, G., The heterogeneous fleet vehicle routing problem with overloads and time windows, International Journal of Production Economics, 144, 68-75, 2013, Citations: 1 IF: 1.760, 5-YIF: 2.384, cited-half life: 6, Ranking in OP/MS category: top 9.1% based on 5-YIF 2) Kritikos, M., and Ioannou, G., The balanced cargo vehicle routing problem with time windows, International Journal of Production Economics, 123, 42-51, 2010, Citations: 10 IF: 1.760, 5-YIF: 2.384, cited-half life: 6, Ranking in OP/MS category: top 9.1% based on 5-YIF 3) Kritikos, M., Markellos, R. and Prastacos G., Corporate Real Estate Analysis: Evaluating Telecom Branch Efficiency in Greece, Applied Economics, 42, , 2010, Citations: 3 IF: 0.459, 5YIF: 0.771, cited-half life: 8, Ranking in Economics category: top 51.4% based 0n 5-YIF 4) Ioannou, G., Kritikos, M. and Prastacos, G., An Assignment based heuristic for Vehicle Routing with Time Windows, Operational Research: An International Journal, 8, 2, , ) Kritikos M. and Ioannou, G., Sequencing material handling equipment in production facilities, The International Transactions in Operational Research, 14, 4, , 2007 IF: 0.648, 5YIF:-, cited half life=9.2, Ranking:- Citations: 2 6) Ioannou, G., and Kritikos, M., A synthesis of assignment and heuristic solutions for vehicle routing with time windows, Journal of the Operational Research Society, 55, 2-11, 2004, Citations: 6 7

9 IF: 0.971, 5YIF: 1.350, cited half life>10, Ranking in OR/MS category: top 37.66% based on 5YIF 7) Ioannou, G., and Kritikos M., Optimization of Material Handling in Production and Warehousing Facilities, Operational Research: An International Journal, 4, 3, 2004, Citations: 2 8) Ioannou, G., Kritikos, M. and Prastacos, G., A problem generator-solver heuristic for vehicle routing with soft time windows, Omega-The International Journal of Management Science, 31, 41-53, 2003, Citations: 48 IF: 3.338, 5YIF:3.622, cited half life: 7.5, Ranking in Management category: top 15.48% based on 5YIF 9) Ioannou, G., Kritikos, M. and Prastacos, G., Map-Route: a GIS - based decision support system for intra-city vehicle routing with time windows, Journal of the Operational Research Society, 53, , 2002, Citations: 10 IF: 0.971, 5YIF: 1.350, cited half life>10, Ranking in OR/MS category: top 37.66% based on 5YIF 10) Ioannou, G., Kritikos, M. and Prastacos, G., A greedy look-ahead heuristic for the vehicle routing problem with time windows, Journal of the Operational Research Society, 52, , 2001, Citations: 88 IF: 0.971, 5YIF: 1.350, cited half life>10, Ranking in OR/MS category: top 37.66% based on 5YIF 6.3 Γημοζιεύζειρ ζε Δλληνικούρ ζςλλογικούρ ηόμοςρ 11) Κξεηηθφο, Μ. θαη Ησάλλνπ, Γ., Μηα κε παξακεηξηθή κέζνδνο γηα ην πνιπθξηηήξην πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ κε ρξνληθά παξάζπξα, Σςζηήμαηα Αποθάζευν με Πολλαπλά Κπιηήπια ησλ Ν. Μαηζαηζίλε θαη Κ. Ενπνπλίδε, Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο, 41-54,

10 6.4 Μονογπαθίερ 12) Kritikos, M., A metafrontier analysis for the performance evaluation of two types of state Schools in the centre of Athens, under review, Educational Administration Quarterly, ) Κξεηηθφο, Μ., Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ: Ζ ηξαηεγηθή ηεο Δλεξγεηηθήο Γηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα ηεο Νέαο Σερλνινγίαο, 21o Πανελλήνιο Σςνέδπιο Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ, Σξίθαια, , Άλλερ δημοζιεύζειρ ζε ελληνικά πεπιοδικά με κπιηέρ 14) Λάππαο, Π., Κξεηηθφο, Μ., WebQuest ελάξην Μαζήκαηνο γηα ηελ Αξηζκεηηθή Δπίιπζε Δμηζψζεσλ κε ρξήζε Φεπδνθψδηθα, MATLAB, CMAP, θαη Rubrics, Αζηπολάβορ, ππφ έθδνζε. 15) Υνπζηνπιάθεο, Μ., Κξεηηθφο, Μ., Γηεξεπλεηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ Ρφινπ ηνπ Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο ηεο Δπηρείξεζεο ζηελ Απφθαζε γηα Τηνζέηεζε Σερλνινγηθψλ Καηλνηνκηψλ: Ζ πεξίπησζε ησλ χγρξνλσλ Δθαξκνγψλ Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο, Αζηπολάβορ, Δηδηθή Έθδνζε 7 νπ Φνηηεηηθνχ πλεδξίνπ Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, ΟΠΑ, 13, 13-26, ) Κξεηηθφο, Μ., Ησάλλνπ, Γ., Δπίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο θαη κε ρξνληθά παξάζπξα, Αζηπολάβορ, 9, 84-92, ) Κξεηηθφο, Μ., Ησάλλνπ, Γ θαη Πξαζηάθνο, Γ., Δθαξκνγή ηεο πεξηβάιινπζαο αλάιπζεο δεδνκέλσλ ζε πξνβιήκαηα δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ, Αζηπολάβορ, 6, , ) Κξεηηθφο, Μ., Γεκάθνο, Γ. θαη Μαιαθέθαο, Α., Πξφηππα αμηνιφγεζεο Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ, Μαθημαηική Δπιθεώπηζη 59,

11 6.6 Παποςζιάζειρ ζε ζςνέδπια (με η / και σωπίρ ππακηικά) 19) Λάππαο, Π. θαη Κξεηηθφο, Μ., ελάξην Δκπινθήο ζηελ Δπηζηεκνληθή Γηαδηθαζία γηα ην Μάζεκα ηεο Δθαξκνζκέλεο Αξηζκεηηθήο Αλάιπζεο κε ρξήζε MATLAB, CMAT θαη WebQuest, 30 ν πλέδξην Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο, , ) Κξεηηθφο, Μ. Καιιηβσθάο, Γ., θαη Μαιαθέθαο, Α., πζηήκαηα Αληζνηήησλ θαη κία εηζαγσγή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, 30 ν πλέδξην Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο, , ) Kritikos, M. and Ioannou, G., The capacitated minimum spanning tree problem with time windows, 25 th European Conference on Operational Research, EURO 2012, Vilnius, Lithuania, 8-11 July, ) Kritikos, M. and Ioannou, G., A greedy heuristic for the unit demand capacitated minimum spanning tree problem with time windows, International Congress on Mathematics, MICOM 2012, MASSEE, Mathematical Society of South Eastern Europe, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, September, ) Κξεηηθφο, Μ. θαη Ησάλλνπ, Γ., To πξφβιεκα ηνπ ειάρηζηνπ εθηεηλφκελνπ δέληξνπ πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο κε ρξνληθά παξάζπξα : έλα πξφηππν θαη κία ιχζε, 29 Ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ, Καιακάηα, , Ννέκβξηνο ) Κξεηηθφο, Μ. θαη Ησάλλνπ, Γ. Μία κνληεινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ κε ππεξθνξηψζεηο θαη ρξνληθά παξάζπξα, 28 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ, Σκήκα Μαζεκαηηθψλ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Ννέκβξηνο ) Κξεηηθφο, Μ. θαη Μαιαθέθαο, Α, Έλα πιαίζην κέηξεζεο απφδνζεο κε ρξήζε κεηαζπλφξνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ δηαθνξεηηθψλ 10

12 νκάδσλ, 27ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ, Υαιθίδα, Ννέκβξηνο ) Υνπζηνπιάθεο, Μ. θαη Κξεηηθφο, Μ., Αμηνπνηψληαο κνληέια πξνζνκνίσζεο ζηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 26ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ, Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο ) Κξεηηθφο, Μ. θαη Ησάλλνπ, Γ., Μηα κε παξακεηξηθή κέζνδνο γηα ην πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ κε ρξνληθά παξάζπξα θαη κε ηζφξξνπε θφξησζε ησλ νρεκάησλ, 23o Πανελλήνιο Σςνέδπιο Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ, Πάηξα, Ννέκβξηνο, , ) Κξεηηθφο, Μ., Μαιαθέθαο, Α. θαη Σξηαληαθχιινπ, Α., Ζ ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, 23o Πανελλήνιο Σςνέδπιο Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ, Πάηξα, Ννέκβξηνο, , ) Κξεηηθφο, Μ., Γεκάθνο, Γ. θαη Μαιαθέθαο, Α., Έλα πξφηππν αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ πνπ βαζίδεηαη ζε κεηξήζηκα θξηηήξηα ησλ θαζεγεηψλ, 22ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ, Λακία, Ννέκβξηνο, , ) Ioannou, G., and Kritikos M., Optimization of Material Handling in Production and Warehousing Facilities, 16ο Δθνικό Σςνέδπιο ηηρ ΔΔΔΔ, Λάξηζα, , ) Ioannou, G., Kritikos, M. and Prastacos, G., An Assignment based heuristic for Vehicle Routing with Time Windows, 15ο Δθνικό Σςνέδπιο ηηρ ΔΔΔΔ, Σξίπνιε, ππνέθδνζε, ) Ησάλλνπ, Γ., Κξεηηθφο, Μ. θαη Πξαζηάθνο, Γ., Δπξεζηηθέο Μέζνδνη Δπίιπζεο ηνπ Διαζηηθνχ Πξνβιήκαηνο Γξνκνιφγεζεο Ορεκάησλ, 17ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο ηηρ Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ, Αζήλα, ,

13 33) Κξεηηθφο, Μ., Πξαζηάθνο. Γ., θαη Εσγξάθνο, Κ., Αλάπηπμε επξεζηηθνχ αιγνξίζκνπ γηα ηελ επίιπζε ηνπ ειαζηηθνχ πξνβιήκαηνο δξνκνιφγεζεο, 12ο Δθνικό Σςνέδπιο ηηρ ΔΔΔΔ, άκνο, , ) Κξεηηθφο, Μ., Πξαζηάθνο. Γ., θαη Εσγξάθνο, Κ., Μηα επξεηηθή κέζνδνο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ κε ρξνληθφ παξάζπξν ζην ρξφλν έλαξμεο ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, 11ο Δθνικό Σςνέδπιο ηηρ ΔΔΔΔ, Αζήλα, , ) Kritikos, M. and Prastacos, G., and Zografos K., A DSS for the Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW), 7th Mini EURO Conference, Bruges, Βιβλία ζε Δλληνικούρ Δκδοηικούρ οίκοςρ 1.) Γηαιέιε Κ, Γνχδα Κ, Κνίιηαο Υ, Κξεηηθφο Μ, θαη Σζηηζηκή Γ, ρεδίαζε θαη Τινπνίεζε Δθαξκνγψλ, Δθδφζεηο Ληβάλε θαη Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Σν βηβιίν δηδάζθεηαη ζην Γεχηεξν Κχθιν ησλ Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Δθπαηδεπηεξίσλ (ΣΔΔ) ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο 2.) Μέινο Οκάδαο Δξγαζίαο, χληαμε Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο ΣΔΔ, Αλαιπηηθφ πξφγξακκα καζεκάησλ Α & Β θχθινπ, Δθδφζεηο Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ(1999) 6.8 Πανεπιζηημιακέρ ημειώζειρ και άλλερ δημοζιεύζειρ 1. Κξεηηθφο Μ, Μαζεκαηηθά I, Αζθήζεηο, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, ΟΠΑ, Κξεηηθφο Μ, Αζθήζεηο ζην Mathematica, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, ΟΠΑ, Κξεηηθφο Μ, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο, Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, ΟΠΑ, Kritikos Μ. and Prastacos G., Introduction to Simulation, Lectures, MBA Program, AUEB,

14 5. Κξεηηθφο Μ, Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ θαη Γξακκέο Αλακνλήο, Σκήκα Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ, ΟΠΑ, Κξεηηθφο Μ, Μνληέια Πξφβιεςεο ρξεζηκνπνηψληαο ην Excel, Σκήκα Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ, ΟΠΑ, Κξεηηθφο Μ, Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή, Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Υαιθίδαο, Κξεηηθφο Μ, Δηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ, Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Υαιθίδαο, ηζζνχξαο Α., Υξηζηνπνχινπ Β., Σδηάλλνο Π., Κξεηηθφο Μ., Μειέηε Έξεπλα θνπηκφηεηαο γηα ηελ Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ζην Ννζνθνκείν Σξίπνιεο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Έπεςνα ζε εξέλιξη working papers 1. A greedy look ahead heuristic for the minimum spanning tree problem with time windows (with Ioannou), Dept Management Science and Technology, AUEB, A. Measuring the Efficiency of the London Underground transport operators: An Application of DEA and Neural Networks (with Markello and Costa), Dept Management Science and Technology, Athens University of Economics and Business, A non parametric approach exploring the relationship between emotional intelligence and health functioning, (with Nikolaou), Dept Management Science and Technology, AUEB, Parameter Uncertainty in OR, (with G. Prastacos and R. Markellos), Dept Management Science and Technology, AUEB, Mathematical Contribution in Heuristics Algorithms, (with C. Tarantilis), Dept Management Science and Technology, AUEB, Kritikos, M., A review of local search for optimization, Dept Management Science and Technology, AUEB, Κritikos, M. and Prastacos, G. and Zografos K.,Simple heuristics for the Vehicle Routing Problem with Time Windows on a Real Traffic Network, working paper, Dept. Management Science and Marketing, AUEB,

15 8. Kritikos, M. and Prastacos, G. and Zografos K.,A DSS for Vehicle Routing with Time Windows, Dept. Management Science and Marketing, working paper, AUEB, Κπιηήρ για ηα επιζηημονικά πεπιοδικά The International Journal of Management Science (OMEGA) The International Journal of Production Economics(IJPE) Computers and Operations Research (C&OR) Expert Systems With Applications (ESWA) The Journal of the Operational Research Society (JORS) The International Transactions in Operational Research (ITOR) The Transportation Research Part E(TRE) Operational Research: An International Journal Μαζεκαηηθή Δπηζεψξεζε θαη Αζηξνιάβνο 7. ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΡΓΟ Paper: Kritikos, M., and Ioannou, G., The heterogeneous fleet vehicle routing problem with overloads and time windows, International Journal of Production Economics, 144, 68-75, ) Ceranoglou, A. N., and Duman E., VRP12 (vehicle routing problem with distances one and two with side constraints), International Journal of Production Economics, 144, , 2013 Paper: Kritikos, M., and Ioannou, G., The balanced cargo vehicle routing problem with time windows, International Journal of Production Economics, 123, 42-51,

16 1) Banos, R., Ortega, J., Gil, C., Fernandez, A., De Toro, F.,(2013), A Simulated Annealing-based parallel multi-objective approach to vehicle routing problem with time windows, Expert Systems with Applications, 40, 5, ) Shuklaa, N., Choudharyc, A.K., Prakashd, P.K.S, Fernandese, K.J, Tiwarif, M.K. (2013), Algorithm portfolios for logistics optimization considering stochastic demands and mobility allowance, International Journal of Production Economics, 141, 1, ) Janiak, A., Janiak, W., Kovalyov, M.Y., Werner, F., Soft due window assignment and scheduling of unit-time jobs on parallel machines, 4OR, 10, 4, 2012, ) Schwarze, S., and Vob, S., (2012), Improved load balancing and resource utilization for the skill vehicle routing problem, Optimization Letters, DOI /s ) Pang, K.-W., Xu, Z., Li, C.-L.,(2011), Ship routing problem with berthing time clash avoidance constraints, International Journal of Production Economics, 131,2, Paper: Kritikos, M., Markellos, R. and Prastacos G., Corporate Real Estate Analysis: Evaluating Telecom Branch Efficiency in Greece, Applied Economics, 42, , ) Ribeiro, A.S., Lima, F.,(2012) Portuguese football league efficiency and players wages, Applied Economics Letters,19,6, ) Yi-Chung Hsu,(2012) Efficiency in government health spending: a super slacks-based model, Quality and Quantity, DOI /s ) listed on SSRN's Top Ten download list (Social Science Research Network) for "MGT Subject Matter Journals", "MRN Management Network", "MRN Operations Research Network", "MRN Professional & Practitioner Paper Series" and "OPER Subject Matter Journals". Paper: Kritikos M. and Ioannou, G., Sequencing material handling equipment in production facilities, The International Transactions in Operational Research, 14, 4, ,

17 1) Boudhar, M. and Meziani, N., Two-stage hybrid flow shop with recirculation, The International Transactions in Operational Research, 17, 2, , 2010 Paper: Ioannou, G., and Kritikos, M., A synthesis of assignment and heuristic solutions for vehicle routing with time windows, Journal of the Operational Research Society, 55, 2-11, ) Raditya, A. (2009). The application of the heuristic method at the vehicle routing problem and its implementation at the PT Nippon Indosari Corpindo, Bogor Agricultural University. 2) Rajmohan M. and P. Shahabudeen (2008). Genetic Algorithm based approach for Vehicle Routing Problem with Time Windows. Interrnational Journal of Logistics Systems and Managements (IJLSM), 4 (3): ) Calvete HI, Gale C, Oliveros MJ, Sanchez-Valverde B (2007). A goal programming approach to vehicle routing problems with soft time windows. European Journal of Operational Research, 177 (3): ) Repoussis, P.P, C. D. Tarantilis and G. Ioannou (2007). The open vehicle routing problem with time windows. Journal of the Operational Research Society, 56, ) Lashine, S.H., M. Fattouh and A. Issa (2006). Location/allocation and routing decisions in supply chain network design. Journal of Modelling in Management, 1(2): ) Case study list (2005), Technical University at Brunswick. Paper: Ioannou, G., and Kritikos M., Optimization of Material Handling in Production and Warehousing Facilities, Operational Research: An International Journal, 4, 3, ) Bellis, A. (2006). Freight Villages : Warehouse design and rail link aspects, The 85 th Annual Meeting of Transportation Research Board (TRB 2006), Transportation Research Record, 1966 (1):

18 Paper: Ioannou, G., Kritikos, M. and Prastacos, G., A problem generator-solver heuristic for vehicle routing with soft time windows, Omega-The International Journal of Management Science, 31, 41-53, ) Hu, X., Sun, L., Liu, L.,(2012), A PAM approach to handling disruptions in real-time vehicle routing problems, Decision Support Systems, 54, 3, ) Ma,H., Cheang, B., Lim, A., Zhang, L., Zhu, Y.,(2012), An investigation into the vehicle routing problem with time windows and link capacity constraints, Omega, 40,3, ) Yu,M.-C., Coh, M., Lin, H.-C., (2012), Fyzzy multi-objective vendor selection under lean procurement, European Journal of Operational Research, 219 (2), ) Miao, Z., Yang, F., Fu, K., Xu, D.(2012), Transshipment service through crossdocks with both soft and hard time windows, Annals of Operations Research, 192, 1, ) Kang, M.H., Choi, H.R., Kim, H.S., Park, B.J., (2012), Development of a maritime transportation planning support system for car carriers based on genetic algorithm, Applied Intelligence, 36, 3, ) Masri, H., Krichen, S., Guitouni, A., (2012), A Genetic Algorithm for a Joint Routing and Scheduling Problem in Heterogeneous Networks, Bio-Inspired Models of Networks, Information, and Computing Systems, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering 103, pp ) Lin, Y.-H.,Batta,R.,Rogerson,P.A.,Blatt,A.,Flanigan,M.,(2011), A logistics model for emergency supply of critical items in the aftermath of a disaster Socio-Economic Planning Sciences, 45,4, ) Smirlis,Y.G., Zeimpekis, V., Kaimakamis, G.,(2012) Data envelopment analysis models to support the selection of vehicle routing software for city logistics operations, Operational Research, 12, 3, ) Bourlakis, M., Vlachos, I., Zeimpekis, V.,(2011) Basic Principles for Effective Warehousing and Distribution of Perishable Goods in the Urban Environment: Current Status, Advanced Technologies and Future Trends, Intelligent 17

19 Agrifood Chains and Networks, DOI: / ch4, Blackwell Publishing Ltd 10) Liu, S.-C., Lee, W.-T.,(2011), A heuristic method for the inventory routing problem with time windows, Expert Systems with Applications, 38,10, ) Cong, W., Fu,Z.,(2010) ABC-ACO for perishable food vehicle routing problem with time windows,proceedings 2010 International Conference on Computational and Information Sciences, ICCIS 2010, art.no , ) Huang,M.,Bo, G., Wang, X., Ip, W.H.,(2010), The optimization of routing in fourth party logistics with soft time windows using harmony search, Proceedings th Intrernational Conference on natural Computation ICNC , art no , ) Vansteenwegen, P.,Souffriau, W., Sorensen, K. (2010), Solving the mobile mapping van problem: A hybrid metaheuristics for capacitated are routing with soft time windows, Computers and Operations Research, 37,11, ) Figliozzi,M.A., (2010), An iterative route construction and improvement algorithm for the vehicle routing problem with soft time windows, Transportation Research Part C: Emerging Technologies 18,5, ) Vansteenwegen,P.,Souffriau,W.,Sorensen, K.,(2009), The mobile mapping van problem: A matheuristic for capacitated arc routing with soft time windows and depot selection, IFAC Proceedings Volumes (IFAC- PapersOnline) 13(part 1), ) Day, J.M., P.D. Wright, T. Schoenherr, M. Venkataramanan and K. Gaudette. (2009) Improving routing and scheduling decisions at a distributor of industrial gasses. Omega, 37, pp ) Tang, L. and X. Wang (2008), Simultaneously scheduling multiple turns for steel color-coating production. European Journal of Operational Research, 198,3, ) Russell, R.A. and T.L. Urban (2008). Vehicle routing with soft time windows and Erlang travel times, Journal of the Operational Research Society, 59 (9), pp

20 19) Kang, K.H., B.K. Lee, Y.H. Lee and Y. H. Lee (2008), A heuristic for the vehicle routing problem with due times. Computers and Industrial Engineering 54 (3), pp ) Kim, KH and MJ Lee. (2007). Scheduling trucks in local depots for door-todoor delivery services, Journal of the Operational Research Society, 58, ) Gong W., X. Liu, J. Zhang, and Z. Fu (2007). Two-Generation Ant Colony System for Vehicle Routing Problem with Time Windows, 2007 International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, (WiCOM 2007), art. no , ) Djadane M., G. Goncalves, T. Hsu, R. Dupas (2007), Dynamic Vehicle Routing Problems under Flexible Time Windows and Fuzzy Travel Times, Proceeding ICSSSM 06 : 2006 International Conference on Service Systems and Service Management 2, art. no , pp ) Miori, M.V. (2006). Dynamic Programming Applied to a New Formulation of the Stochastic Truckload Routing Problem. PH.D, Drexel University. 24) Guo, Z. (2006). Optimization of Stochastic vehicle routing with soft time windows, PH.D, Hong Kong University 25) Zhou, P., H. Kang and L. Lin (2005). Container Forwarder Operational Management: A Local Vehicle Routing Model, US-China Business Review, 3(4), ) Chen, J-T (2005). Fuzzy Time Windows Distribution Strategy with a limited number of Resources and Split Delivery Condition. Thesis, National Yunlin University of Science & Technology, Republic of China (advisor : C-W R. Lin) 27) Carotenuto, P., G. Galiano, S. Giordani and G. Stecca (2005). A Hybrid Metaheuristic Approach for Customer Service Level in the Vehicle Routing Problem. Working Paper, Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione - Sezione di Roma, Italy. 28) June ) Zeimpekis, V. and G.M. Giaglis (2005). A Dynamic Real-Time Vehicle Routing System for Distribution Operations. In G.J. Doukidis and A.P. Vrechopoulos (eds.), Consumer Driven Electronic Transformation: Applying 19

21 New Technologies to Enthuse Consumers and Transform the Supply Chain, Springer Berlin Heidelberg, pp ) Tarantilis, C.D., G. Ioannou and G. P. Prastacos (2005). Advanced vehicle routing algorithms for complex operations management problems. Journal of Food Engineering, 70(3) ) Guo, Z.G., Mak, K.L.(2004). A heuristic algorithm for the stochastic vehicle routing problems with soft time windows., Proceedings of the 2004 Congress on Evolutionary Computation, CEC2004 2, ) Mak, K.L. and Z.G.Guo (2004). A genetic algorithm for the vehicle routing problems with stochastic demand and soft time windows. Proceedings of the 2004 IEEE Systems and Information Engineering Design Symposium, M.H.Jones, S.D.Patek,and B.E.Tawney(eds), University of Virginian, pp ) Mattfeld, D.C. (2004). Treatment of time restrictions in route planning problems. WG 2004/2005 Seminar, Technical University of Braunschweig, Germany. 34) Giaglis, G.M., I. Minis, A. Tatarakis and V. Zeimpekis (2004). Minimizing logistic risk through real-time vehicle routing and mobile technologies. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 34(9), ) Calvete, H.I., C. Galé, M.J. Oliveros and B. Sánchez-Valverde (2004). Vehicle routing problems with soft time windows: An optimization-based approach. Monografías del Seminario Matemático García de Galdeano 31, ) Guo, Z.G. and Mak, K. L. (2004). A heuristic algorithm for the stochastic vehicle routing problems with soft time windows. Proceedings of the 2004 Congress on Evalutionary Computation, CEC2004 2, pp ) Γηαγιήο, Γ. θαη Μίλεο, Η. (2004). Κηλεηέο θαη Αζχξκαηεο εθαξκνγέο ζηηο Μεηαθνξέο θαη ζηελ Δθνδηαζηηθή, Ebusiness Forum, E κύκλορ Δπγαζιών, Ομάδα Δπγαζίαρ ΟΔΔ4, Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Κοινυνία ηηρ Πληποθοπίαρ 38) Privé J., Renaud J.and Boctor F.F Élaboration d un système intégré de planification de tournées : Une application chez Distribution Jacques Dubois inc., University of Laval (CENTOR),

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 104-34. Τηλ.: (210) 8203652. Φαξ: (210)

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 Β. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...3 Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 Γ1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS ΚΕΝΣΡΟ ΤΝΕΧΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ (Α..Ο.Ε.Ε.) ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ (Specialization Program) BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS Ακαδημαϊκό Έηορ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

06/1998 09/2003 Multilab S.A.

06/1998 09/2003 Multilab S.A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΥ (Ιούνιος 2010) Εκπαίδευση 2003 ιδακτορικό ίπλωµα από το Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (Τίτλος: «Νέες µέθοδοι εκπαίδευσης Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΟ ΠΑΝΕΕΠΙΙΣΣΤΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ D E Tails ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΔΕΛΤΙΙΟ ΤΤΟΥ ΤΤΜΗΜΑΤΤΟΣΣ Διιοιικητιικής Επιιστήμης & Τεχνολογίίας (Δ..Ε..Τ..) 9 2006 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 101 Δημοσιεύσεις το 2006 (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδημαϊκές Θέσεις... 3 2.1 Πλήρους Απασχόλησης (Full-time Posts)... 3 2.2 Μερικής Απασχόλησης (Part-time and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδηµαϊκές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Ever Excelling Semper Excellens

Ever Excelling Semper Excellens 1 UNIVERSITY OF THE AEGEAN Business School (BS) Ever Excelling Semper Excellens THE RESEARCH PROFILE OF THE ACADEMIC COMMUNITY OF BS 2004-2009 Editor: Prof. John Karkazis Dean December 2009 Chios, Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ Φεβποςάπιορ 2014 ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ, M.Sc. Φπζηθφο Πεξηβάιινληνο, Εηδηθφο Τερληθφο Επηζηήκνλαο Ομάδα Δξοικονόμηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1. Προσωπικά Στοιχεία Επίθετο Αλεξάκος Όνοµα Χρήστος Όνοµα Πατρός Ηλίας Όνοµα Μητρός Φρειδερίκη Ηµεροµηνία Γέννησης: 26 Αυγούστου 1979 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Εθνικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Απρίλιος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ... 5 2.1 Ακαδημαϊκές / Εκπαιδευτικές Θέσεις... 5 2.2 Διοικητικές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή g Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή Εργασιακή Εμπειρία Θέσεις Διοίκησης Σεπ 2010 - τώρα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (πρώην Λάρισας) Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δανάη Χατζηϊωσήφ Διακουλάκη Καθηγήτρια Οικονομικής Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας II Εργαστήριο Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βιζυηνού & Παπαζήση, 42100 Τρίκαλα, Θεσσαλίας +302431071838 +306932100198 lanthopo@teilar.gr http://dde.teilar.gr/main.aspx?category=108&uiculture=en-us Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford, Μεγάλη Βρετανία ιδακτορικό ίπλωµα (Doctor of Philosophy) Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Assessing the impact of Information

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Ν. ΧΟΥΣΤΗΣ. Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΗΛΙΑΣ Ν. ΧΟΥΣΤΗΣ. Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Ν. ΧΟΥΣΤΗΣ Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Purdue, ΗΠΑ Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Μάρω Βλαχοπούλου Θέση:Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" e-mail: mavla (at) uom.gr [Προσωπική ιστοσελίδα] Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πρόεδρος Τµήµατος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Πίνακας Περιεχοµένων Α. Προσωπικά Στοιχεία Β. Σπουδές Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα