ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φεβποςάπιορ 2014

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Ανώηαηερ ποςδέρ 2. Σιμηηικέρ Γιακπίζειρ 3. Δπεςνηηικά Δνδιαθέπονηα 4. Ακαδημαϊκή Δμπειπία 5. Γιδαζκαλία 6. Έπεςνα 7. Αναθοπέρ ζηο Δπιζηημονικό Έπγο 8. Δπαγγελμαηική Γπαζηηπιόηηηα 9. ςμμεηοσή ζε επιζηημονικέρ ενώζειρ 9. Σακηικό μέλορ επιηποπών αξιολόγηζηρ έπγων Πληποθοπικήρ 1

3 1. ΑΝΩΣΑΣΔ ΠΟΤΓΔ 1998 Γιδακηοπικό Γίπλωμα (PhD) ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε, Βαζκφο Άξηζηα, Σκήκα Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΟΠΑ) 1987 Γιεηέρ Μεηαπηςσιακό Πποδιδακηοπικό Γίπλωμα Διδίκεςζηρ Πλήποςρ Φοίηηζηρ (MSc) ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, Βαζκφο Λίαλ Καιψο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΔΚΠΑ) 1984 Πηςσίο ζηα Μαζεκαηηθά, Βαζκφο Λίαλ Καιψο, Φπζηθνκαζεκαηηθή ρνιή, ΔΚΠΑ 2. ΣΙΜΗΣΙΚΔ ΓΙΑΚΡΙΔΙ 1992 Τποηποθία, European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration (EDAMBA) Τποηποθία, Δηδηθφο Μεηαπηπρηαθφο Τπφηξνθνο, ΟΠΑ 1984 Τποηποθία, Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΗΚΤ), Μαζεκαηηθνχ Σκήκαηνο, ΔΚΠΑ 1979 Απιζηείο Πποόδος, Λπθείνπ Νάμνπ 3. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε ζε πξνβιήκαηα Μεηαθνξψλ, Logistics θαη Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ρεδηαζκφο θαη Αλάιπζε Αιγνξίζκσλ Δπξεηηθέο Μέζνδνη Μεηαεπξεηηθέο Μέζνδνη Καηλνηφκεο κέζνδνη επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο Γξνκνιφγεζεο Ορεκάησλ πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ 2

4 Data Envelopment Analysis (DEA) Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (GIS) Μαζεκαηηθά 4. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 11/2013- ήμεπα Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ /2013 Λέθηνξαο, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Μέινο ΔΠ, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Γηδάζθσλ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (MBA) ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γηδάζθσλ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο / Λέθηνξαο (ΠΓ 407/80), Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, Σκήκα Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Μέινο ΔΠ, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Έθηαθηνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, ΣΔΗ Αζελψλ, ΣΔΗ Πεηξαηά θαη ΣΔΗ Υαιθίδαο 5. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 5.1 Μαθήμαηα Πποπηςσιακά , Λήτη Δπισειπημαηικών Αποθάζευν, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκηθφ Σκήκα,ΟΠΑ 3

5 , Managerial Decision Making, Erasmus, AUEB , Μαθημαηικά Ι (Μαζεκαηηθά γηα ηελ Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε κέρξη 2013) Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, ΟΠΑ , Μαθημαηικά ΙΙ, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μάξθεηηλγθ, ΟΠΑ , Δκπαιδεςηική Αξιολόγηζη, Πξφγξακκα πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο, ΟΠΑ , Ποιόηηηα ζηην Δκπαίδεςζη, Πξφγξακκα πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο, ΟΠΑ , , Ποζοηικέρ Μέθοδοι, ΓΔΟ13, ΔΑΠ , Μαθημαηικά ηηρ Πληποθοπικήρ, ΔΑΠ , Γιοίκηζη Παπαγυγήρ, ΟΠΑ , Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα Γιοίκηζηρ, Σκήκα Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ, Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ΟΠΑ , Σςζηήμαηα Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν, ΟΠΑ , Ποζοηικέρ Μέθοδοι ζηην Δπισειπηζιακή Έπεςνα, ΟΠΑ , Διζαγυγή ζηη Δπιζηήμη ηυν Υπολογιζηών, Σκήκα Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ, ΟΠΑ , Ππογπαμμαηιζμόρ Υπολογιζηών, ΣΔΗ Αζελψλ , Ππογπαμμαηιζμόρ Υπολογιζηών, ΣΔΗ Πεηξαηά , Ππογπαμμαηιζμόρ Υπολογιζηών, ΣΔΗ Υαιθίδαο , Δπισειπηζιακή Έπεςνα I, και II, Παλεπηζηήκην Πάηξαο 5.2 Μαθήμαηα Μεηαπηςσιακά , Δπισειπηζιακή Έπεςνα, Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (Γηαηκεκαηηθφ MBA), Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ , Θευπηηικέρ Πποζεγγίζειρ ηηρ Μάθηζηρ και ηηρ Ανάπηςξηρ με ηην αξιοποίηζη ηυν δςναηοηήηυν ηος Υπολογιζηή, Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, Καηεχζπλζε : Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε, Παηδαγσγηθφ Σκήκα, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 4

6 , Δκπαιδεςηική αξιοποίηζη ηος διαδικηύος, Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, Καηεχζπλζε : Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε, Παηδαγσγηθφ Σκήκα, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ , Δπισειπηζιακή Έπεςνα, Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο θαη ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ , Ποζοηική Ανάλςζη Πποζομοίυζη, Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (Γηαηκεκαηηθφ MBA), Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 5.3 Αξιολόγηζη εκπαιδεςηικού έπγος: 1) Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ). Πξφγξακκα πνπδψλ Πιεξνθνξηθήο( ). Μάζεκα : ΠΛΖ12/ Μαζεκαηηθά γηα ηελ Πιεξνθνξηθή. πληνληζηήο : θαζ. Αλαζηάζηνο Μπνχληεο. Μ.Ο. βαθμολογίαρ θοιηηηών : 4.52 / 5.0 Βαθμολογία Σςνηονιζηή : 4.50 / 5.0 Γενικόρ Μ.Ο. Γιδάζκονηα : 4.51 / 5.0 2) Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ). Πξφγξακκα πνπδψλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ( ). Μάζεκα : ΓΔΟ13 / Πνζνηηθέο Μέζνδνη πληνληζηήο : θαζ. Βαζίιεο Αγγειήο. Μ.Ο. βαθμολογίαρ θοιηηηών : 4.9 / 5.0 Βαθμολογία Σςνηονιζηή : 4.0 / 5.0 Γεληθφο Μ.Ο. Γηδάζθνληα : 4.45 / 5.0 3) Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ). Πξφγξακκα πνπδψλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ( ). 5

7 Μάζεκα : ΓΔΟ13 / Πνζνηηθέο Μέζνδνη πληνληζηήο : αλαπ. θαζ. Γεκήηξεο Αζηεξίνπ. Μ.Ο. βαθμολογίαρ θοιηηηών : 4.5 / 5.0 Βαθμολογία Σςνηονιζηή : 4.2 / 5.0 Γενικόρ Μ.Ο. Γιδάζκονηα : 4.35 / Δκπαιδεςηικό έπγο εμινάπια ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη Απφ ην 1985 έσο θαη ζήκεξα δηδαζθαιία πιήζνπο καζεκάησλ (Γξακκηθφ θαη Αθέξαην πξνγξακκαηηζκφ, Πξνζνκνίσζε θαη ζεσξεία νπξψλ αλακνλήο, Γηαρείξηζε Έξγσλ, Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ: BASIC, FORTRAN, COBOL, PASCAL, VISUAL BASIC, Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη SQL, ACCESS, ρεδίαζε θαη Τινπνίεζε Δθαξκνγψλ (πγγξαθέαο ηνπ αληίζηνηρνπ Βηβιίνπ), Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Δθαξκνγή ηεο Νέαο Σερλνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε, Αλαιπηηθή θαη Δπθιείδεηα Γεσκεηξία, Γξακκηθή Άιγεβξα, Μαζεκαηηθή Αλάιπζε) ζε νξγαληζκνχο φπσο: Κέληξν Έξεπλαο ΟΠΑ, Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία, Δπαγγεικαηηθή ρνιή Αζελψλ (Γηεπζπληήο), ΔΛΚΔΠΑ, ΗΔΚ Αζελψλ, ΗΔΚ Πεξηζηεξίνπ, Μεηαιπθεηαθφ Κέληξν Νέαο Φηιαδέιθεηαο, Μεηαιπθεηαθφ Κέληξν Κπςέιεο 6. ΔΡΔΤΝΑ 6.1 Γιαηπιβέρ 1) Μαζεκαηηθά πξφηππα θαη αιγνξηζκηθέο επηιχζεηο πξνβιεκάησλ κεηαθνξψλ κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ) Ζ Μαζεκαηηθή Βηβιηνζήθε NAG, Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηε Πιεξνθνξηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, Παλεπηζηήκην Αζελψλ,

8 6.2 Γημοζιεύζειρ ζε διεθνή πεπιοδικά (citations 168, Google Scholar, 4/11/2013) 1) Kritikos, M., and Ioannou, G., The heterogeneous fleet vehicle routing problem with overloads and time windows, International Journal of Production Economics, 144, 68-75, 2013, Citations: 1 IF: 1.760, 5-YIF: 2.384, cited-half life: 6, Ranking in OP/MS category: top 9.1% based on 5-YIF 2) Kritikos, M., and Ioannou, G., The balanced cargo vehicle routing problem with time windows, International Journal of Production Economics, 123, 42-51, 2010, Citations: 10 IF: 1.760, 5-YIF: 2.384, cited-half life: 6, Ranking in OP/MS category: top 9.1% based on 5-YIF 3) Kritikos, M., Markellos, R. and Prastacos G., Corporate Real Estate Analysis: Evaluating Telecom Branch Efficiency in Greece, Applied Economics, 42, , 2010, Citations: 3 IF: 0.459, 5YIF: 0.771, cited-half life: 8, Ranking in Economics category: top 51.4% based 0n 5-YIF 4) Ioannou, G., Kritikos, M. and Prastacos, G., An Assignment based heuristic for Vehicle Routing with Time Windows, Operational Research: An International Journal, 8, 2, , ) Kritikos M. and Ioannou, G., Sequencing material handling equipment in production facilities, The International Transactions in Operational Research, 14, 4, , 2007 IF: 0.648, 5YIF:-, cited half life=9.2, Ranking:- Citations: 2 6) Ioannou, G., and Kritikos, M., A synthesis of assignment and heuristic solutions for vehicle routing with time windows, Journal of the Operational Research Society, 55, 2-11, 2004, Citations: 6 7

9 IF: 0.971, 5YIF: 1.350, cited half life>10, Ranking in OR/MS category: top 37.66% based on 5YIF 7) Ioannou, G., and Kritikos M., Optimization of Material Handling in Production and Warehousing Facilities, Operational Research: An International Journal, 4, 3, 2004, Citations: 2 8) Ioannou, G., Kritikos, M. and Prastacos, G., A problem generator-solver heuristic for vehicle routing with soft time windows, Omega-The International Journal of Management Science, 31, 41-53, 2003, Citations: 48 IF: 3.338, 5YIF:3.622, cited half life: 7.5, Ranking in Management category: top 15.48% based on 5YIF 9) Ioannou, G., Kritikos, M. and Prastacos, G., Map-Route: a GIS - based decision support system for intra-city vehicle routing with time windows, Journal of the Operational Research Society, 53, , 2002, Citations: 10 IF: 0.971, 5YIF: 1.350, cited half life>10, Ranking in OR/MS category: top 37.66% based on 5YIF 10) Ioannou, G., Kritikos, M. and Prastacos, G., A greedy look-ahead heuristic for the vehicle routing problem with time windows, Journal of the Operational Research Society, 52, , 2001, Citations: 88 IF: 0.971, 5YIF: 1.350, cited half life>10, Ranking in OR/MS category: top 37.66% based on 5YIF 6.3 Γημοζιεύζειρ ζε Δλληνικούρ ζςλλογικούρ ηόμοςρ 11) Κξεηηθφο, Μ. θαη Ησάλλνπ, Γ., Μηα κε παξακεηξηθή κέζνδνο γηα ην πνιπθξηηήξην πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ κε ρξνληθά παξάζπξα, Σςζηήμαηα Αποθάζευν με Πολλαπλά Κπιηήπια ησλ Ν. Μαηζαηζίλε θαη Κ. Ενπνπλίδε, Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο, 41-54,

10 6.4 Μονογπαθίερ 12) Kritikos, M., A metafrontier analysis for the performance evaluation of two types of state Schools in the centre of Athens, under review, Educational Administration Quarterly, ) Κξεηηθφο, Μ., Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ: Ζ ηξαηεγηθή ηεο Δλεξγεηηθήο Γηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα ηεο Νέαο Σερλνινγίαο, 21o Πανελλήνιο Σςνέδπιο Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ, Σξίθαια, , Άλλερ δημοζιεύζειρ ζε ελληνικά πεπιοδικά με κπιηέρ 14) Λάππαο, Π., Κξεηηθφο, Μ., WebQuest ελάξην Μαζήκαηνο γηα ηελ Αξηζκεηηθή Δπίιπζε Δμηζψζεσλ κε ρξήζε Φεπδνθψδηθα, MATLAB, CMAP, θαη Rubrics, Αζηπολάβορ, ππφ έθδνζε. 15) Υνπζηνπιάθεο, Μ., Κξεηηθφο, Μ., Γηεξεπλεηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ Ρφινπ ηνπ Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο ηεο Δπηρείξεζεο ζηελ Απφθαζε γηα Τηνζέηεζε Σερλνινγηθψλ Καηλνηνκηψλ: Ζ πεξίπησζε ησλ χγρξνλσλ Δθαξκνγψλ Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο, Αζηπολάβορ, Δηδηθή Έθδνζε 7 νπ Φνηηεηηθνχ πλεδξίνπ Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, ΟΠΑ, 13, 13-26, ) Κξεηηθφο, Μ., Ησάλλνπ, Γ., Δπίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο θαη κε ρξνληθά παξάζπξα, Αζηπολάβορ, 9, 84-92, ) Κξεηηθφο, Μ., Ησάλλνπ, Γ θαη Πξαζηάθνο, Γ., Δθαξκνγή ηεο πεξηβάιινπζαο αλάιπζεο δεδνκέλσλ ζε πξνβιήκαηα δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ, Αζηπολάβορ, 6, , ) Κξεηηθφο, Μ., Γεκάθνο, Γ. θαη Μαιαθέθαο, Α., Πξφηππα αμηνιφγεζεο Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ, Μαθημαηική Δπιθεώπηζη 59,

11 6.6 Παποςζιάζειρ ζε ζςνέδπια (με η / και σωπίρ ππακηικά) 19) Λάππαο, Π. θαη Κξεηηθφο, Μ., ελάξην Δκπινθήο ζηελ Δπηζηεκνληθή Γηαδηθαζία γηα ην Μάζεκα ηεο Δθαξκνζκέλεο Αξηζκεηηθήο Αλάιπζεο κε ρξήζε MATLAB, CMAT θαη WebQuest, 30 ν πλέδξην Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο, , ) Κξεηηθφο, Μ. Καιιηβσθάο, Γ., θαη Μαιαθέθαο, Α., πζηήκαηα Αληζνηήησλ θαη κία εηζαγσγή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, 30 ν πλέδξην Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο, , ) Kritikos, M. and Ioannou, G., The capacitated minimum spanning tree problem with time windows, 25 th European Conference on Operational Research, EURO 2012, Vilnius, Lithuania, 8-11 July, ) Kritikos, M. and Ioannou, G., A greedy heuristic for the unit demand capacitated minimum spanning tree problem with time windows, International Congress on Mathematics, MICOM 2012, MASSEE, Mathematical Society of South Eastern Europe, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, September, ) Κξεηηθφο, Μ. θαη Ησάλλνπ, Γ., To πξφβιεκα ηνπ ειάρηζηνπ εθηεηλφκελνπ δέληξνπ πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο κε ρξνληθά παξάζπξα : έλα πξφηππν θαη κία ιχζε, 29 Ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ, Καιακάηα, , Ννέκβξηνο ) Κξεηηθφο, Μ. θαη Ησάλλνπ, Γ. Μία κνληεινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ κε ππεξθνξηψζεηο θαη ρξνληθά παξάζπξα, 28 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ, Σκήκα Μαζεκαηηθψλ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Ννέκβξηνο ) Κξεηηθφο, Μ. θαη Μαιαθέθαο, Α, Έλα πιαίζην κέηξεζεο απφδνζεο κε ρξήζε κεηαζπλφξνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ δηαθνξεηηθψλ 10

12 νκάδσλ, 27ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ, Υαιθίδα, Ννέκβξηνο ) Υνπζηνπιάθεο, Μ. θαη Κξεηηθφο, Μ., Αμηνπνηψληαο κνληέια πξνζνκνίσζεο ζηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 26ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ, Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο ) Κξεηηθφο, Μ. θαη Ησάλλνπ, Γ., Μηα κε παξακεηξηθή κέζνδνο γηα ην πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ κε ρξνληθά παξάζπξα θαη κε ηζφξξνπε θφξησζε ησλ νρεκάησλ, 23o Πανελλήνιο Σςνέδπιο Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ, Πάηξα, Ννέκβξηνο, , ) Κξεηηθφο, Μ., Μαιαθέθαο, Α. θαη Σξηαληαθχιινπ, Α., Ζ ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, 23o Πανελλήνιο Σςνέδπιο Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ, Πάηξα, Ννέκβξηνο, , ) Κξεηηθφο, Μ., Γεκάθνο, Γ. θαη Μαιαθέθαο, Α., Έλα πξφηππν αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ πνπ βαζίδεηαη ζε κεηξήζηκα θξηηήξηα ησλ θαζεγεηψλ, 22ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ, Λακία, Ννέκβξηνο, , ) Ioannou, G., and Kritikos M., Optimization of Material Handling in Production and Warehousing Facilities, 16ο Δθνικό Σςνέδπιο ηηρ ΔΔΔΔ, Λάξηζα, , ) Ioannou, G., Kritikos, M. and Prastacos, G., An Assignment based heuristic for Vehicle Routing with Time Windows, 15ο Δθνικό Σςνέδπιο ηηρ ΔΔΔΔ, Σξίπνιε, ππνέθδνζε, ) Ησάλλνπ, Γ., Κξεηηθφο, Μ. θαη Πξαζηάθνο, Γ., Δπξεζηηθέο Μέζνδνη Δπίιπζεο ηνπ Διαζηηθνχ Πξνβιήκαηνο Γξνκνιφγεζεο Ορεκάησλ, 17ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο ηηρ Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ, Αζήλα, ,

13 33) Κξεηηθφο, Μ., Πξαζηάθνο. Γ., θαη Εσγξάθνο, Κ., Αλάπηπμε επξεζηηθνχ αιγνξίζκνπ γηα ηελ επίιπζε ηνπ ειαζηηθνχ πξνβιήκαηνο δξνκνιφγεζεο, 12ο Δθνικό Σςνέδπιο ηηρ ΔΔΔΔ, άκνο, , ) Κξεηηθφο, Μ., Πξαζηάθνο. Γ., θαη Εσγξάθνο, Κ., Μηα επξεηηθή κέζνδνο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ κε ρξνληθφ παξάζπξν ζην ρξφλν έλαξμεο ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, 11ο Δθνικό Σςνέδπιο ηηρ ΔΔΔΔ, Αζήλα, , ) Kritikos, M. and Prastacos, G., and Zografos K., A DSS for the Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW), 7th Mini EURO Conference, Bruges, Βιβλία ζε Δλληνικούρ Δκδοηικούρ οίκοςρ 1.) Γηαιέιε Κ, Γνχδα Κ, Κνίιηαο Υ, Κξεηηθφο Μ, θαη Σζηηζηκή Γ, ρεδίαζε θαη Τινπνίεζε Δθαξκνγψλ, Δθδφζεηο Ληβάλε θαη Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Σν βηβιίν δηδάζθεηαη ζην Γεχηεξν Κχθιν ησλ Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Δθπαηδεπηεξίσλ (ΣΔΔ) ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο 2.) Μέινο Οκάδαο Δξγαζίαο, χληαμε Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο ΣΔΔ, Αλαιπηηθφ πξφγξακκα καζεκάησλ Α & Β θχθινπ, Δθδφζεηο Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ(1999) 6.8 Πανεπιζηημιακέρ ημειώζειρ και άλλερ δημοζιεύζειρ 1. Κξεηηθφο Μ, Μαζεκαηηθά I, Αζθήζεηο, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, ΟΠΑ, Κξεηηθφο Μ, Αζθήζεηο ζην Mathematica, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, ΟΠΑ, Κξεηηθφο Μ, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο, Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, ΟΠΑ, Kritikos Μ. and Prastacos G., Introduction to Simulation, Lectures, MBA Program, AUEB,

14 5. Κξεηηθφο Μ, Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ θαη Γξακκέο Αλακνλήο, Σκήκα Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ, ΟΠΑ, Κξεηηθφο Μ, Μνληέια Πξφβιεςεο ρξεζηκνπνηψληαο ην Excel, Σκήκα Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ, ΟΠΑ, Κξεηηθφο Μ, Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή, Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Υαιθίδαο, Κξεηηθφο Μ, Δηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ, Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Υαιθίδαο, ηζζνχξαο Α., Υξηζηνπνχινπ Β., Σδηάλλνο Π., Κξεηηθφο Μ., Μειέηε Έξεπλα θνπηκφηεηαο γηα ηελ Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ζην Ννζνθνκείν Σξίπνιεο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Έπεςνα ζε εξέλιξη working papers 1. A greedy look ahead heuristic for the minimum spanning tree problem with time windows (with Ioannou), Dept Management Science and Technology, AUEB, A. Measuring the Efficiency of the London Underground transport operators: An Application of DEA and Neural Networks (with Markello and Costa), Dept Management Science and Technology, Athens University of Economics and Business, A non parametric approach exploring the relationship between emotional intelligence and health functioning, (with Nikolaou), Dept Management Science and Technology, AUEB, Parameter Uncertainty in OR, (with G. Prastacos and R. Markellos), Dept Management Science and Technology, AUEB, Mathematical Contribution in Heuristics Algorithms, (with C. Tarantilis), Dept Management Science and Technology, AUEB, Kritikos, M., A review of local search for optimization, Dept Management Science and Technology, AUEB, Κritikos, M. and Prastacos, G. and Zografos K.,Simple heuristics for the Vehicle Routing Problem with Time Windows on a Real Traffic Network, working paper, Dept. Management Science and Marketing, AUEB,

15 8. Kritikos, M. and Prastacos, G. and Zografos K.,A DSS for Vehicle Routing with Time Windows, Dept. Management Science and Marketing, working paper, AUEB, Κπιηήρ για ηα επιζηημονικά πεπιοδικά The International Journal of Management Science (OMEGA) The International Journal of Production Economics(IJPE) Computers and Operations Research (C&OR) Expert Systems With Applications (ESWA) The Journal of the Operational Research Society (JORS) The International Transactions in Operational Research (ITOR) The Transportation Research Part E(TRE) Operational Research: An International Journal Μαζεκαηηθή Δπηζεψξεζε θαη Αζηξνιάβνο 7. ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΡΓΟ Paper: Kritikos, M., and Ioannou, G., The heterogeneous fleet vehicle routing problem with overloads and time windows, International Journal of Production Economics, 144, 68-75, ) Ceranoglou, A. N., and Duman E., VRP12 (vehicle routing problem with distances one and two with side constraints), International Journal of Production Economics, 144, , 2013 Paper: Kritikos, M., and Ioannou, G., The balanced cargo vehicle routing problem with time windows, International Journal of Production Economics, 123, 42-51,

16 1) Banos, R., Ortega, J., Gil, C., Fernandez, A., De Toro, F.,(2013), A Simulated Annealing-based parallel multi-objective approach to vehicle routing problem with time windows, Expert Systems with Applications, 40, 5, ) Shuklaa, N., Choudharyc, A.K., Prakashd, P.K.S, Fernandese, K.J, Tiwarif, M.K. (2013), Algorithm portfolios for logistics optimization considering stochastic demands and mobility allowance, International Journal of Production Economics, 141, 1, ) Janiak, A., Janiak, W., Kovalyov, M.Y., Werner, F., Soft due window assignment and scheduling of unit-time jobs on parallel machines, 4OR, 10, 4, 2012, ) Schwarze, S., and Vob, S., (2012), Improved load balancing and resource utilization for the skill vehicle routing problem, Optimization Letters, DOI /s ) Pang, K.-W., Xu, Z., Li, C.-L.,(2011), Ship routing problem with berthing time clash avoidance constraints, International Journal of Production Economics, 131,2, Paper: Kritikos, M., Markellos, R. and Prastacos G., Corporate Real Estate Analysis: Evaluating Telecom Branch Efficiency in Greece, Applied Economics, 42, , ) Ribeiro, A.S., Lima, F.,(2012) Portuguese football league efficiency and players wages, Applied Economics Letters,19,6, ) Yi-Chung Hsu,(2012) Efficiency in government health spending: a super slacks-based model, Quality and Quantity, DOI /s ) listed on SSRN's Top Ten download list (Social Science Research Network) for "MGT Subject Matter Journals", "MRN Management Network", "MRN Operations Research Network", "MRN Professional & Practitioner Paper Series" and "OPER Subject Matter Journals". Paper: Kritikos M. and Ioannou, G., Sequencing material handling equipment in production facilities, The International Transactions in Operational Research, 14, 4, ,

17 1) Boudhar, M. and Meziani, N., Two-stage hybrid flow shop with recirculation, The International Transactions in Operational Research, 17, 2, , 2010 Paper: Ioannou, G., and Kritikos, M., A synthesis of assignment and heuristic solutions for vehicle routing with time windows, Journal of the Operational Research Society, 55, 2-11, ) Raditya, A. (2009). The application of the heuristic method at the vehicle routing problem and its implementation at the PT Nippon Indosari Corpindo, Bogor Agricultural University. 2) Rajmohan M. and P. Shahabudeen (2008). Genetic Algorithm based approach for Vehicle Routing Problem with Time Windows. Interrnational Journal of Logistics Systems and Managements (IJLSM), 4 (3): ) Calvete HI, Gale C, Oliveros MJ, Sanchez-Valverde B (2007). A goal programming approach to vehicle routing problems with soft time windows. European Journal of Operational Research, 177 (3): ) Repoussis, P.P, C. D. Tarantilis and G. Ioannou (2007). The open vehicle routing problem with time windows. Journal of the Operational Research Society, 56, ) Lashine, S.H., M. Fattouh and A. Issa (2006). Location/allocation and routing decisions in supply chain network design. Journal of Modelling in Management, 1(2): ) Case study list (2005), Technical University at Brunswick. Paper: Ioannou, G., and Kritikos M., Optimization of Material Handling in Production and Warehousing Facilities, Operational Research: An International Journal, 4, 3, ) Bellis, A. (2006). Freight Villages : Warehouse design and rail link aspects, The 85 th Annual Meeting of Transportation Research Board (TRB 2006), Transportation Research Record, 1966 (1):

18 Paper: Ioannou, G., Kritikos, M. and Prastacos, G., A problem generator-solver heuristic for vehicle routing with soft time windows, Omega-The International Journal of Management Science, 31, 41-53, ) Hu, X., Sun, L., Liu, L.,(2012), A PAM approach to handling disruptions in real-time vehicle routing problems, Decision Support Systems, 54, 3, ) Ma,H., Cheang, B., Lim, A., Zhang, L., Zhu, Y.,(2012), An investigation into the vehicle routing problem with time windows and link capacity constraints, Omega, 40,3, ) Yu,M.-C., Coh, M., Lin, H.-C., (2012), Fyzzy multi-objective vendor selection under lean procurement, European Journal of Operational Research, 219 (2), ) Miao, Z., Yang, F., Fu, K., Xu, D.(2012), Transshipment service through crossdocks with both soft and hard time windows, Annals of Operations Research, 192, 1, ) Kang, M.H., Choi, H.R., Kim, H.S., Park, B.J., (2012), Development of a maritime transportation planning support system for car carriers based on genetic algorithm, Applied Intelligence, 36, 3, ) Masri, H., Krichen, S., Guitouni, A., (2012), A Genetic Algorithm for a Joint Routing and Scheduling Problem in Heterogeneous Networks, Bio-Inspired Models of Networks, Information, and Computing Systems, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering 103, pp ) Lin, Y.-H.,Batta,R.,Rogerson,P.A.,Blatt,A.,Flanigan,M.,(2011), A logistics model for emergency supply of critical items in the aftermath of a disaster Socio-Economic Planning Sciences, 45,4, ) Smirlis,Y.G., Zeimpekis, V., Kaimakamis, G.,(2012) Data envelopment analysis models to support the selection of vehicle routing software for city logistics operations, Operational Research, 12, 3, ) Bourlakis, M., Vlachos, I., Zeimpekis, V.,(2011) Basic Principles for Effective Warehousing and Distribution of Perishable Goods in the Urban Environment: Current Status, Advanced Technologies and Future Trends, Intelligent 17

19 Agrifood Chains and Networks, DOI: / ch4, Blackwell Publishing Ltd 10) Liu, S.-C., Lee, W.-T.,(2011), A heuristic method for the inventory routing problem with time windows, Expert Systems with Applications, 38,10, ) Cong, W., Fu,Z.,(2010) ABC-ACO for perishable food vehicle routing problem with time windows,proceedings 2010 International Conference on Computational and Information Sciences, ICCIS 2010, art.no , ) Huang,M.,Bo, G., Wang, X., Ip, W.H.,(2010), The optimization of routing in fourth party logistics with soft time windows using harmony search, Proceedings th Intrernational Conference on natural Computation ICNC , art no , ) Vansteenwegen, P.,Souffriau, W., Sorensen, K. (2010), Solving the mobile mapping van problem: A hybrid metaheuristics for capacitated are routing with soft time windows, Computers and Operations Research, 37,11, ) Figliozzi,M.A., (2010), An iterative route construction and improvement algorithm for the vehicle routing problem with soft time windows, Transportation Research Part C: Emerging Technologies 18,5, ) Vansteenwegen,P.,Souffriau,W.,Sorensen, K.,(2009), The mobile mapping van problem: A matheuristic for capacitated arc routing with soft time windows and depot selection, IFAC Proceedings Volumes (IFAC- PapersOnline) 13(part 1), ) Day, J.M., P.D. Wright, T. Schoenherr, M. Venkataramanan and K. Gaudette. (2009) Improving routing and scheduling decisions at a distributor of industrial gasses. Omega, 37, pp ) Tang, L. and X. Wang (2008), Simultaneously scheduling multiple turns for steel color-coating production. European Journal of Operational Research, 198,3, ) Russell, R.A. and T.L. Urban (2008). Vehicle routing with soft time windows and Erlang travel times, Journal of the Operational Research Society, 59 (9), pp

20 19) Kang, K.H., B.K. Lee, Y.H. Lee and Y. H. Lee (2008), A heuristic for the vehicle routing problem with due times. Computers and Industrial Engineering 54 (3), pp ) Kim, KH and MJ Lee. (2007). Scheduling trucks in local depots for door-todoor delivery services, Journal of the Operational Research Society, 58, ) Gong W., X. Liu, J. Zhang, and Z. Fu (2007). Two-Generation Ant Colony System for Vehicle Routing Problem with Time Windows, 2007 International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, (WiCOM 2007), art. no , ) Djadane M., G. Goncalves, T. Hsu, R. Dupas (2007), Dynamic Vehicle Routing Problems under Flexible Time Windows and Fuzzy Travel Times, Proceeding ICSSSM 06 : 2006 International Conference on Service Systems and Service Management 2, art. no , pp ) Miori, M.V. (2006). Dynamic Programming Applied to a New Formulation of the Stochastic Truckload Routing Problem. PH.D, Drexel University. 24) Guo, Z. (2006). Optimization of Stochastic vehicle routing with soft time windows, PH.D, Hong Kong University 25) Zhou, P., H. Kang and L. Lin (2005). Container Forwarder Operational Management: A Local Vehicle Routing Model, US-China Business Review, 3(4), ) Chen, J-T (2005). Fuzzy Time Windows Distribution Strategy with a limited number of Resources and Split Delivery Condition. Thesis, National Yunlin University of Science & Technology, Republic of China (advisor : C-W R. Lin) 27) Carotenuto, P., G. Galiano, S. Giordani and G. Stecca (2005). A Hybrid Metaheuristic Approach for Customer Service Level in the Vehicle Routing Problem. Working Paper, Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione - Sezione di Roma, Italy. 28) June ) Zeimpekis, V. and G.M. Giaglis (2005). A Dynamic Real-Time Vehicle Routing System for Distribution Operations. In G.J. Doukidis and A.P. Vrechopoulos (eds.), Consumer Driven Electronic Transformation: Applying 19

21 New Technologies to Enthuse Consumers and Transform the Supply Chain, Springer Berlin Heidelberg, pp ) Tarantilis, C.D., G. Ioannou and G. P. Prastacos (2005). Advanced vehicle routing algorithms for complex operations management problems. Journal of Food Engineering, 70(3) ) Guo, Z.G., Mak, K.L.(2004). A heuristic algorithm for the stochastic vehicle routing problems with soft time windows., Proceedings of the 2004 Congress on Evolutionary Computation, CEC2004 2, ) Mak, K.L. and Z.G.Guo (2004). A genetic algorithm for the vehicle routing problems with stochastic demand and soft time windows. Proceedings of the 2004 IEEE Systems and Information Engineering Design Symposium, M.H.Jones, S.D.Patek,and B.E.Tawney(eds), University of Virginian, pp ) Mattfeld, D.C. (2004). Treatment of time restrictions in route planning problems. WG 2004/2005 Seminar, Technical University of Braunschweig, Germany. 34) Giaglis, G.M., I. Minis, A. Tatarakis and V. Zeimpekis (2004). Minimizing logistic risk through real-time vehicle routing and mobile technologies. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 34(9), ) Calvete, H.I., C. Galé, M.J. Oliveros and B. Sánchez-Valverde (2004). Vehicle routing problems with soft time windows: An optimization-based approach. Monografías del Seminario Matemático García de Galdeano 31, ) Guo, Z.G. and Mak, K. L. (2004). A heuristic algorithm for the stochastic vehicle routing problems with soft time windows. Proceedings of the 2004 Congress on Evalutionary Computation, CEC2004 2, pp ) Γηαγιήο, Γ. θαη Μίλεο, Η. (2004). Κηλεηέο θαη Αζχξκαηεο εθαξκνγέο ζηηο Μεηαθνξέο θαη ζηελ Δθνδηαζηηθή, Ebusiness Forum, E κύκλορ Δπγαζιών, Ομάδα Δπγαζίαρ ΟΔΔ4, Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Κοινυνία ηηρ Πληποθοπίαρ 38) Privé J., Renaud J.and Boctor F.F Élaboration d un système intégré de planification de tournées : Une application chez Distribution Jacques Dubois inc., University of Laval (CENTOR),

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Σελίδα 1 Προσωπικές Πληροφορίες Επώνυμο: Ψύχας Όνομα: Ηρακλής - Δημήτριος Έτος γεννήσεως: 1987 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Λήψης Αποφάσεων Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα. τηλ.: +302108203673, φαξ: +30218203684 e-mail: kandro@aueb.gr Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ, Ph.D ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ, Ph.D ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ, Ph.D ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σεπτέμβριος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ανώτατες Σπουδές 2. Τιμητικές Διακρίσεις 3. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 4. Ακαδημαϊκή Εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ενότητα Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 30/1-2/2 (Β) 10-13 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία Ενότητα 3 : Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

A System Dynamics Model on Multiple2Echelon Control

A System Dynamics Model on Multiple2Echelon Control 2007 9 9 :100026788 (2007) 0920107208 1, 1, 1, 2 (11, 100876 ;21, 100044) :..,,.,.,. : ;;; : TP39119 : A A System Dynamics Model on Multiple2Echelon Control YANG Tian2jian 1, LV Ting2jie 1, ZHANG Xiao2hang

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

Quick algorithm f or computing core attribute

Quick algorithm f or computing core attribute 24 5 Vol. 24 No. 5 Cont rol an d Decision 2009 5 May 2009 : 100120920 (2009) 0520738205 1a, 2, 1b (1. a., b., 239012 ; 2., 230039) :,,.,.,. : ; ; ; : TP181 : A Quick algorithm f or computing core attribute

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ 1. Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Διεύθυνση Κατοικίας: Αλκίμου 18, Προάστειο Πατρών, 26443 Διεύθυνση Εργασίας: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ Λέκτορας στη Διοικητική Εφοδιαστικών Αλυσίδων Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευελπίδων 47Α, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Εφοδιαστική Εφοδιαστική Αλυσίδα Αποφάσεις στην ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

1 Εισαγωγή Εφοδιαστική Εφοδιαστική Αλυσίδα Αποφάσεις στην ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Περιεχόµενα I Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 15 1 Εισαγωγή 17 1.1 Εφοδιαστική....................... 19 1.2 Εφοδιαστική Αλυσίδα.................. 22 1.2.1 Αποφάσεις στην ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.........................

Διαβάστε περισσότερα

Research on model of early2warning of enterprise crisis based on entropy

Research on model of early2warning of enterprise crisis based on entropy 24 1 Vol. 24 No. 1 ont rol an d Decision 2009 1 Jan. 2009 : 100120920 (2009) 0120113205 1, 1, 2 (1., 100083 ; 2., 100846) :. ;,,. 2.,,. : ; ; ; : F270. 5 : A Research on model of early2warning of enterprise

Διαβάστε περισσότερα

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments 2008 6 6 :100026788 (2008) 0620106209,, (, 102206) : NP2hard,,..,.,,.,.,. :,,,, : TB11411 : A A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments WANG Qiang, LI

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη Αθανάσιος Γαλάνης 1, Παντελεήμων Κοπελιάς 1, Ευάγγελος Μπουραζάνης 1, Ιωάννης Καλτσάς 1, Νικόλαος Ηλιού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής

Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής 1 κ ε φ ά λ α ι ο Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής 1.1 Εισαγωγή Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει την έννοια της τιμής σε συνδυασμό με τη σημασία της τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και γενικότερα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Σεχνολογίασ Τπολογιςτών τησ Πολυτεχνικήσ χολήσ του. Πανεπιςτημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Σεχνολογίασ Τπολογιςτών τησ Πολυτεχνικήσ χολήσ του. Πανεπιςτημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps.

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps. Δρ Καμπουρίδης Μιχαήλ, PhD, MSc, BSc Πανεπιστήμιου του Κεντ E-mail: M.Kampouridis@kent.ac.uk Τμήμα Πληροφορικής Ιστοσελίδα http://kampouridis.net Μέντγουεϊ Τηλ: (0) 1634 88 8837 T.K.: ME4 4AG ΠΡΟΦΙΛ Είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα»

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Με την επίσημη υποστήριξη: Dimitris Chryssagis Electrical Engineer, IBI Group «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2015 The Attiki Odos Motorway Urban Motorway 200.000

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ Τόπος Γέννησης Κολυμβάρι Χανίων Έτος Γέννησης 12-3-1949 Κατοικία Αλ. Παναγούλη 7, 18648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ: ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

DECO DECoration Ontology

DECO DECoration Ontology Πράξη: «Αρχιμήδης ΙΙI Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» Υποέργο 32 DECO DECoration Ontology Οντολογία και εφαρμογές σημασιολογικής αναζήτησης και υποστήριξης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Analysis of energy consumption of telecommunications network and application of energy-saving techniques

Analysis of energy consumption of telecommunications network and application of energy-saving techniques 40 2 ( ) Vol.40 No.2 2009 4 Journal of Central South University (Science and Technology) Apr. 2009 1, 2 (1. 430074 2. 410015) TN915 A 1672 7207(2009)02 0464 07 Analysis of energy consumption of telecommunications

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

I. Μητρώο Εξωτερικών Μελών της ημεδαπής για το γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικές Ελλειπτικές Διαφορικές Εξισώσεις»

I. Μητρώο Εξωτερικών Μελών της ημεδαπής για το γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικές Ελλειπτικές Διαφορικές Εξισώσεις» Τα μητρώα καταρτίστηκαν με απόφαση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης της ΣΝΔ της 18ης Απριλίου 2013. Η ανάρτησή τους στον ιστότοπο της ΣΝΔ εγκρίθηκε με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

το προφίλ της γάστρας, η ίσαλος σχεδίασης, η καμπύλη εμβαδών εγκαρσίων τομών και η κατανομή του κέντρου βάρους των εγκαρσίων τομών κατά μήκος του

το προφίλ της γάστρας, η ίσαλος σχεδίασης, η καμπύλη εμβαδών εγκαρσίων τομών και η κατανομή του κέντρου βάρους των εγκαρσίων τομών κατά μήκος του 6.1. Εργασίες προς απόκτηση ακαδημαϊκού τίτλου Τ1. Γρηγορόπουλου, Γ.Ι. (1981), "Παραγωγή, φασματική ανάλυση και κατανομή μεγίστων τυχαίου κυματισμού", διπλωματική εργασία στην Εφαρμοσμένη και Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετικές Μέθοδοι. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις ευρετικές μεθόδους. Άγγελος Σιφαλέρας. Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Ευρετικές Μέθοδοι. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις ευρετικές μεθόδους. Άγγελος Σιφαλέρας. Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ευρετικές Μέθοδοι Ενότητα 1: Εισαγωγή στις ευρετικές μεθόδους Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο στα Οικονομικά (βαθμός 7,7) 1998

ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο στα Οικονομικά (βαθμός 7,7) 1998 ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ ΣΠΟΥΔΕΣ Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταδιδακτορικό στην Διοικητική Επιστήμη 2005-2008 Τίτλος Έρευνας: Στρατηγικές Διαχείρισης Αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες

Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες Miroshnikov & Tchepine 1999 Ahn & Freeman 1984 Ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα ενός χάρτη ως µέσω επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μιλτιάδης Προβατάς Δ/ντής Στρατηγικής Μεταφορών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Μιλτιάδης Προβατάς Δ/ντής Στρατηγικής Μεταφορών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Με την επίσημη υποστήριξη: Μιλτιάδης Προβατάς Δ/ντής Στρατηγικής Μεταφορών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead Daedalus/Bytemobile/Citrix Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead About.me Marios Karagiannopoulos B.Eng. Software Engineering, T.E.I. of Athens M.Sc. Computational Mathematics

Διαβάστε περισσότερα

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 01, 2016 Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Gelareh, Shahin; Nickel, Stefan; Pisinger, David Publication date: 2010 Document Version Publisher's

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ Λέκτορας στη Διοικητική Εφοδιαστικών Αλυσίδων Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δεριγνύ 12, 5 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας. Μάθηµα: ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας. Μάθηµα: ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας Μάθηµα: ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ημερομηνία παράδοσης: 15/12/211 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΤΕΕ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΤΕΕ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΤΕΕ Κατερίνα Τοράκη Στην εισήγηση αναπτύσσονται τα ζητήματα ορολογίας που προκύπτουν στις βιβλιοθήκες από

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282

Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282 Η. Ξυδιάς: Βιογραφικό Σημείωμα (Μάιος 12) i Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων 84100 Ερμούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. (τελευταία ενημέρωση 20 Ιουλίου 2015) 14 Ιουλίου 1973 Αθήνα Έγγαμος

Βιογραφικό Σημείωμα. (τελευταία ενημέρωση 20 Ιουλίου 2015) 14 Ιουλίου 1973 Αθήνα Έγγαμος Βιογραφικό Σημείωμα (τελευταία ενημέρωση 20 Ιουλίου 2015) Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Δημήτρης Φουσκάκης Ημερομηνία γέννησης Τόπος γέννησης Οικογενειακή κατάσταση 14 Ιουλίου 1973 Αθήνα Έγγαμος Εθνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 5 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία(1/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Optimization Investment of Football Lottery Game Online Combinatorial Optimization

Optimization Investment of Football Lottery Game Online Combinatorial Optimization 27 :26788 (27) 2926,2, 2, 3 (, 76 ;2, 749 ; 3, 64) :, ;,,, ;,, : ; ; ; ; ; : TB4 : A Optimization Investment of Football Lottery Game Online Combinatorial Optimization HU Mao2lin,2, XU Yin2feng 2, XU Wei2jun

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960

Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960 Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960 Βέλτιστη Ποσότητα Παραγγελίας (Economic Order Quantity - EOQ) Αποθέματα Ασφαλείας (Safety Stock - SS) Διαχείριση Τεχνικών Προδιαγραφών (Bill of Material Processing

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν: Καηεξίλεο Παλαγηώηεο ηνπ Δπαγγέινπ. Γ/λζε-ηειέθσλν: Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Παηεζίσλ 76, 10434 ΑΘΗΝΑ 210-8203557.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud Πρόσκληση 2 ο μινι-σχολείο στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ CAD/CAM ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ HEIDENHAIN ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Denmark

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Denmark ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Άννα Ορφανού 1, Δημήτριος Παύλου 1, Gareth Edwards 1, Διονύσης Μπόχτης 1 1 Department of Engineering, University

Διαβάστε περισσότερα

International Forum Logistics '07

International Forum Logistics '07 International Forum Logistics '07 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σάββατο 28/4 A Ενότητα «Παγκοσµιοποίηση και Logistics: Νέες µέθοδοι διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» Ελευθέριος Ιακώβου, καθηγητής του ΑΠΘ - Πρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

PACS: Pj, Gg

PACS: Pj, Gg * 1)2) 2) 3) 2) 1) 1) (, 310023 ) 2) (, 315211 ) 3) (, 510006 ) ( 2011 6 16 ; 2011 10 31 ),..,,.,.,. :,,, PACS: 07.05.Pj, 05.45.Gg 1,.,, [1,2].,,, [3,4].,, [5,6].,. [7 9]., [10 17].,.,, [10]., [18 20],

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους

Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους Μαρία Μποϊλέ, Άγγελος Αγγελακάκης, Ανέστης Παπανικολάου, Αλκιβιάδης Τρομάρας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου A success story: Waste management in UK. Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ

Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου A success story: Waste management in UK. Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου 2016 A success story: Waste management in UK Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ Ηνυμένο Βαζίλειο Πληθυσμός (εκ. πολίτες) Πληθςζμόρ και πποβλέτειρ Γείκηηρ αειθόπος διασείπιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα µοντέλο Ισοδύναµης Χωρητικότητας για IEEE Ασύρµατα Δίκτυα. Εµµανουήλ Καφετζάκης

Ένα µοντέλο Ισοδύναµης Χωρητικότητας για IEEE Ασύρµατα Δίκτυα. Εµµανουήλ Καφετζάκης Ένα µοντέλο Ισοδύναµης Χωρητικότητας για IEEE 802.11 Ασύρµατα Δίκτυα. Εµµανουήλ Καφετζάκης mkafetz@iit.demokritos.gr Το κίνητρο µας-συνεισφορά Η ασύρµατη δικτύωση λαµβάνει ευρείας αποδοχής. Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Aρχιμήδης ΙΙΙ Υποέργο 29 Σχεδίαση Συγκοινωνιακών Συστημάτων με Χρήση Μηχανικής Μάθησης

Aρχιμήδης ΙΙΙ Υποέργο 29 Σχεδίαση Συγκοινωνιακών Συστημάτων με Χρήση Μηχανικής Μάθησης Aρχιμήδης ΙΙΙ Υποέργο 29 Σχεδίαση Συγκοινωνιακών Συστημάτων με Χρήση Μηχανικής Μάθησης Δημήτρης Κοσμόπουλος, Mιχάλης Καλοχριστιανάκης, Γεώργιος Παπαδουράκης dkosmo@upatras.gr, kalohr@staff.teicrete.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό. .Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center

Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό. .Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό.Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center Intracom S.A. Telecom Solutions 19.7 km Markopoulou Ave., 19002 Peania,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης SAP Information Sheet Εκπαίδευση SAP Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης Η Εκπαίδευση της SAP Hellas & Cyprus προσφέρει τις κάτωθι προγραμματισμένες Ανοιχτές Εκπαιδεύσεις που διεξάγονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 Β. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...3 Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 Γ1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα