CONTENTS. BOILERS, WALL MOUNTED, BURNERS Πετρελαίου/Αερίου. Heating units INSTANT Επίτοιχη μονάδα πετρελαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CONTENTS. BOILERS, WALL MOUNTED, BURNERS Πετρελαίου/Αερίου. Heating units INSTANT Επίτοιχη μονάδα πετρελαίου"

Transcript

1

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Περιεχόμενα Contents Παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της Presentation of company and products ΛΕΒΗΤΕΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΑ, ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ BOILERS, WALL MOUNTED, BURNERS Πετρελαίου/Αερίου Oil/Gas TORRENT Λέβητες πετρελαίου/αερίου TORRENT Cast iron boilers Oil/Gas SAINT ROCH COUVIN Λέβητες πετρελαίου/αερίου & SAINT ROCH COUVIN Cast iron boilers Oil/Gas & Ατομικές μονάδες Heating units INSTANT Επίτοιχη μονάδα πετρελαίου INSTANT Wall mounted oil heating unit K-ENERGY Χαλύβδινοι λέβητες & Ατομικές μονάδες K-ENERGY Cast steel boilers & heating units TORRENT Ελεγκτές κεντρικής θέρμανσης TORRENT Central heating Controllers TORRENT Επίτοιχες μονάδες αερίου TORRENT Wall mounted gas heating units K-ENERGY Συστήματα απαγωγής καυσαερίων επίτοιχων K-ENERGY Exhaust systems for wall mounted units TORRENT Ηλεκτρική επίτοιχη μονάδα TORRENT Electrical wall mounted unit STEP Επίτοιχες μονάδες αερίου STEP Wall mounted gas heating unit WEIZER Καυστήρες πετρελαίου & αερίου WEIZER Burners Oil & Gas RIELLO Καυστήρες πετρελαίου & αερίου RIELLO Burners Oil & Gas ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ & CAST STEEL PANEL RADIATORS & ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ BATH DESIGN RADIATORS Κ-ENERGY Χαλύβδινα σώματα panel Κ-ENERGY Panel radiators MAKTEK Χαλύβδινα σώματα panel MAKTEK Panel radiators MAKTEK VENTIL Χαλύβδινα σώματα panel MAKTEK VENTIL Panel radiators (6 connections) MAKTEK FLAT Χαλύβδινα σώματα panel απλά & ventil MAKTEK FLAT Panel radiators & VENTIL FLAT VEHA Χαλύβδινα σώματα panel απλά και ventil VEHA Panel radiators & VENTIL Κ-ENERGY - CORDIVARI Διακοσμητικά σώματα λουτρού Κ-ENERGY - CORDIVARI Bath Design radiators ΕΙΔΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ, BOILER ROOM EQUIPMENT, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ HEATING FITTINGS ICMA Διακόπτες σωμάτων ICMA Radiator valves SIEMENS - CHARMEG - IMIT Θερμοστάτες SIEMENS - CHARMEG - IMIT Room thermostats Κ-ENERGY Είδη λεβητοστασίου Κ-ENERGY Boiler room equipment Κ-ENERGY - JES - OROMATIC Ηλεκτροβάνες & Κ-ENERGY - JES - OROMATIC Home rule boards & Πίνακες αυτονομίας Motorized full flow valves GRUNDFOS Κυκλοφορητές, Αντλίες GRUNDFOS Circulators, Pumps WILO Κυκλοφορητές, Αντλίες WILO Circulators, Pumps BOILER, ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ, ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ BOILERS, PRESSURE VASE, ECHAUST SYSTEMS Σελίδα Page K-ENERGY Boiler λεβητοστασίου CORDIVARI Boiler CORDIVARI Πιεστικά δοχεία Κ-ENERGY Κλειστά δοχεία διαστολής & Πιεστικά δοχεία ζεστού νερού χρήσης Αεραγωγός & Εξαρτήματα αεραγωγών Κ-ENERGY Συστήματα απαγωγής καυσαερίων K-ENERGY Boilers CORDIVARI Boilers CORDIVARI Pressure vase for drinkable water Κ-ENERGY Vase of expansion & Vase of expansion for sanitary water Flexible air duct & air duct s fittings K-ENERGY Exhaust inox systems ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - REMARKS Οι τιμές και οι συσκευασίες μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. - Prices are recommended and subject to alterations. Τιμές και παράδοση ειδών με αστερίσκο (*) κατόπιν συμφωνίας. - Items marked with (*) should be consulted for price and availability. Άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας. - Other dimension are produced upon request. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑ

4 Η εταιρία... Ç Ê. ÔÆÁÍÏÓ Á.Å.Â.Å. öýñåé ôï üíïìá ôïõ éäéïêôþôç êáé éäñõôþ ôçò, Êùíóôáíôßíïõ ÔæÜíïõ êáé éäñýèçêå ôï 982 ìå áíôéêåßìåíï ôçí åéóáãùãþ êáé ðñïþèçóç óôçí åëëçíéêþ áãïñü åéäþí ÈÝñìáíóçò-¾äñåõóçò-Ìüíùóçò. Ç åôáéñßá óôåãüæåôáé óå éäéüêôçôïõò þñïõò óõíïëéêþò åðéöüíåéáò m², óôçí Ìåôáìüñöùóç ÁôôéêÞò êáé óôçí Éùíßá - Èåóóáëïíßêçò. Óôçí åðé åßñçóç áðáó ïëïýíôáé ðåñéóóüôåñá áðü 45 Üôïìá. Áíôéðñïóùðåýåé êáôü áðïêëåéóôéêüôçôá ìåãüëïõò åìðïñéêïýò ïßêïõò ðáñáãùãþò ôïõ åîùôåñéêïý êáé ôá ðñïúüíôá ôçò ôçñïýí üëåò ôçò äéåèíþò éó ýïõóåò ðñïäéáãñáöýò êáé ðéóôïðïéþóåéò. åé êáèéåñùèåß ùò ìßá áðü ôéò ìåãáëýôåñåò êáé ðéï áîéüëïãåò åôáéñåßåò ôïõ þñïõ, áíáëáìâüíïíôáò óçìáíôéêýò äåóìåýóåéò ðñïò ôïõò ðåëüôåò ôçò ãéá ôá åðüìåíá ñüíéá. ¼ìéëïò åôáéñåéþí Ç Ê.ÔÆÁÍÏÓ Á.Å.Â.Å. áðïôåëåß ìýëïò ôïõ ïìßëïõ "ÔÆÁÍÏÓ", ï ïðïßïò ðåñéëáìâüíåé ôéò ðáñáêüôù åôáéñßåò: ÐéóôïðïéÞóåéò Ç i INTERNATIONAL INNOVATIVE INDUSTRIES A.B.E. éäñýèçêå ôï 997, óôåãüæåôáé óå éäéüêôçôåò åãêáôáóôüóåéò óôçí 2 Ñéôóþíá áëêßäïò (êôßñéï m ), êáé ðáñüãåé ôï åõñýùò äéáäåäïìýíï ìïíùôéêü õëéêü êëåéóôþí êõøåëþí, áðü óõíèåôéêü êáïõôóïýê, ìå ôçí åìðïñéêþ ïíïìáóßá ISOPIPÅ. Ç Öéëïóïößá ôçò åôáéñßáò åßíáé: TORRENT ËÝâçôåò ÂáóéêÞ ðáñüìåôñïò ôçò öéëïóïößáò ìáò åßíáé ç áëëáãþ êáé ç åîýëéîç. Ôï ôåëåõôáßï ñïíéêü äéüóôçìá Ý åé ðñáãìáôïðïéçèåß ìéá ìåãüëç åðýíäõóç óôïõò þñïõò ôïõ åñãïóôáóßïõ. Ç i ABE êáôý åé óþìåñá ôçí ôå íïãíùóßá, ôï áðáñáßôçôï Ýìðåéñï áíèñþðéíï äõíáìéêü ãéá ôïí Ýëåã ï ôùí êáôåñãáóéþí êáé ôùí õôïóéäçñþí åîáñôçìüôùí êáèþò êáé ôïí áíáãêáßï ìç áíïëïãéêü åîïðëéóìü, ðïõ åðéôñýðåé ôçí ðáñáãùãþ ôùí äéåèíþò áíáãíùñéóìýíùí õôïóéäçñþí ëåâþôùí ðåôñåëáßïõ-áåñßïõ TORRENT. ÇÉLANG ITALIAN GROUP åßíáé íýá óõíåñãáóßá, Åëëçíï-ÉôáëéêÞ êïéíïðñáîßá ìå ôç HILANG, éäñýèçêå ôï 2008, åäñåýåé óôçí ÉÔÁËÉÁ êáé óå áðïêëåéóôéêþ óõíåñãáóßá ìå åñãïóôüóéá (joint venture), ðáñüãåé õøçëþò ðïéüôçôáò ðñïúüíôá ìå áíôáãùíéóôéêýò ôéìýò, ãéá äßêôõá ýäñåõóçò - èýñìáíóçò ìå ôçí åìðïñéêþ ïíïìáóßá «ÇÉG». ¼ëá ôá ðñïúüíôá ôçò Ê.ÔÆÁÍÏÓ Á.Å.Â.Å. õðåñêáëýðôïõí ôéò ðáãêïóìßùò éó ýïõóåò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò êáé åßíáé ðéóôïðïéçìýíá ìå ôá äéåèíþ ðéóôïðïéçôéêü. ÐåëÜôåò ôçò åôáéñßáò åßíáé ìåãüëåò ôå íéêýò åôáéñßåò êáé ôåñüóôéïò áñéèìüò êáôáóôçìüôùí ëéáíéêþò ðþëçóçò õäñáõëéêþí, ìïíùôéêþí êáé åéäþí èýñìáíóçò. Ôï ïñãáíùìýíï äßêôõï ðùëþóåùí, êáëýðôåé ìå áðüëõôç åðéôõ ßá ôéò áðáéôþóåéò ôçò áãïñüò ó' ïëüêëçñç ôçí ÅëëÜäá. Ç ðïéïôéêþ õðåñï Þ ôùí ðñïúüíôùí ôçò, ç ôå íéêþ õðïóôþñéîç ðïõ ðáñý åé ìåôü ôçí ðþëçóç, ï óåâáóìüò óôéò áíüãêåò ôïõ ðåëüôç, ç óõíå Þò Ýñåõíá êáé åíçìýñùóç óå üôé áöïñü íýá ðñïúüíôá êáé ìåèüäïõò, Ý ïõí êáôáóôþóåé ôçí Ê. ÔÆÁÍÏÓ Á.Å.Â.Å. ìåôáîý ôùí ðñþôùí åôáéñéþí óôï þñï ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé. Ç åôáéñßá óõììåôý åé óå üëåò ôéò ìåãüëåò åêèýóåéò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé óôïí Åëëáäéêü þñï (CLIMATHERM- INFACOMA), áëëü êáé ôïõ åîùôåñéêïý üðùò ISH, ÌÏSTRA CONVENGO ê.á., åíþ ðáñüëëçëá ðñáãìáôïðïéåß óå ôáêôü ñïíéêü äéáóôþìáôá óåìéíüñéá óå óõíåñãüôåò ôçò êáé óå åñãáæüìåíïõò óå ìßá ãåíéêüôåñç ðñïóðüèåéá õðïóôþñéîçò ôùí ðñïúüíôùí ôçò. Óõíå Þò âåëôßùóç ðïéüôçôáò ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí. Áýîçóç ôçò éêáíïðïßçóçò ôïõ ðåëüôç. Áýîçóç ôçò éêáíüôçôáò ãéá êáéíïôïìßåò êáé åõåëéîßá. Óõíå Þò ðáñáêïëïýèçóç ôùí åîåëßîåùí ôïõ þñïõ ìáò. Âåëôßùóç áîéïðéóôßáò êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôïõ áíèñþðéíïõ äõíáìéêïý ìáò, áîéïðïéþíôáò ôçí åìðåéñßá, ôçí êñßóç êáé ôç äçìéïõñãéêüôçôá üëùí. Óôü ïò ìáò äåí åßíáé áðëü... íá áíáãíùñßæïõìå ôéò áðáéôþóåéò êáé áíüãêåò óáò áëëü íá ôéò êüíïõìå äéêþ ìáò õðüèåóç! ΣΕΛΙΔΑ 2 ΘΕΡΜΑΝΣΗ

5 Åîïéêïíïìþíôáò åíýñãåéá ãéá Ýíá êáëýôåñï ðëáíþôç ISOPIPE - ÏëïêëçñùìÝíá óõóôþìáôá ìüíùóçò Óõíèåôéêü äéïãêùìýíï åëáóôïìåñýò ìïíùôéêü õëéêü äïìþò êëåéóôþí êõøåëßäùí. Το ISOPIPE TC είναι η ιδανική λύση για τη μόνωση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης και το μόνο μå ðõêíüôçôá Kgr/m. Το ISOPIPE HT åßíáé ç ðåñéâáëëïíôéêþ ëýóç ãéáì õøçëüôåñåò èåñìïêñáóßåò! Äåí áðåëåõèåñþíåé åðéâëáâþ óôïé åßá óôï óôñþìá ôïõ üæïíôïò êáé åßíáé ελεύθερο από αλογόνα και CFC. ISOTUBE - Ëýóåéò ðñï-ìïíùìýíùí óùëþíùí íá ðëþñåò áðïôåëåóìáôéêü êáé áîéüðéóôï óýóôçìá ðñï-ìïíùìýíùí óùëþíùí ìå ôç ìüíùóç ISOPIPE. Åßíáé ç ìïíáäéêþ åðéëïãþ ðñï-ìïíùìýíùí óùëþíùí ç ïðïßá õðåñêáëýðôåé ôéò áðáéôþóåéò ôïõ Ê.ÅÍ.Á.Ê. åíþ ðáñüëëçëá ðñïóöýñïõí ìåãüëç åõêïëßá êáôü ôç ìåôáöïñü êáé ôçí åãêáôüóôáóç áõôþí. ÄéáèÝóéìá ìå ìüíùóç ISOPIPE TC êáé ISOPIPE TC UV (ãéá åîùôåñéêþ åãêáôüóôáóç). ISOSOUND - Áðïëáýóôå ôçí çóõ ßá Ôá ðñïúüíôá ISOSOUND åßíáé êáôüëëçëá óå åöáñìïãýò üðïõ åßíáé áðáñáßôçôç ìéá õøçëþò áðüäïóçò ç ïìüíùóç êáé åßíáé äéáèýóéìá óå äýï ðïéüôçôåò (50 Kgr/m êáé 250 Kgr/m ). Ç äïìþ êáé ç óýíèåóç ôùí ðñïúüíôùí ðñïóöýñïõí ìéá éäéáßôåñç áðïññüöçóç (ìåßùóç) èïñýâïõ. ÄéáèÝóéìá óå ïðïéïäþðïôå æçôïýìåíï ðü ïò êáôüëëçëá ãéá åãêáôüóôáóç óå ôïß ïõò, èáëüìïõò êáé äüðåäá. TORRENT ËÅÂÇÔÅÓ Ðåôñåëáßïõ/Áåñßïõ ìå ðéóôïðïßçóç êáé áíïéãüìåíç ðüñôá Ìéá ðëþñç óåéñü ëåâþôùí ìå ôýóóåñá åéäéêü ó åäéáóìýíá óôïé åßá áðü õôïóßäçñï, äéáèýóéìá óå ðýíôå äéáöïñåôéêü ìïíôýëá (üëá ìå áíïéãüìåíç ðüñôá) ìå åýñïò èåñìßäåò áðü Ýùò êáé kcal/h! Ïé ëýâçôåò ðåôñåëáßïõ/áåñßïõ TORRENT õðåñêáëýðôïõí üëåò ôéò áíüãêåò ôçò áãïñüò êáèþò Ý ïõí ìýãéóôç áíôï Þ êáé ôïí õøçëüôáôï âáèìü áðüäïóçò, óýìöùíá ðüíôá ìå üëá ôá åõñùðáéêü ðñüôõðá. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑ

6 ÔïìÝáò ÈÝñìáíóçò Ç ÅÎÅËÉÎÇ ÓÔÇ ÈÅÑÌÁÍÓÇ H K-energy åßíáé ï åîåéäéêåõìýíïò ôïìýáò ôçò Ê-ÔÆÁÍÏÓ Á.Å.Â.Å. ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé óôï þñï ôùí åãêáôáóôüóåùí èýñìáíóçò (ðåôñåëáßïõ/áåñßïõ)! ÈåñìáíôéêÜ óþìáôá - QUINN, MAKTEK ÄéáêïóìçôéêÜ óþìáôá ìðüíéïõ K-ENERGY, CORDIVARI ËÝâçôåò & áôïìéêýò ìïíüäåò TORRENT & SAINT ROCH WEIZER Ç ÅÎÅËÉÎÇ ÓÔÇ ÈÅÑÌÁÍÓÇ Åðßôïé åò ìïíüäåò ðåôñåëáßïõ & áåñßïõ TORRENT & WEIZER ÊáõóôÞñåò ðåôñåëáßïõ & áåñßïõ WEIZER Eßäç ëåâçôïóôáóßïõ K-ENERGY Boiler, äï åßá áäñáíåßáò & ðéåóôéêü äï åßá CORDIVARI ΣΕΛΙΔΑ 4 ΘΕΡΜΑΝΣΗ

7 Τομέας Ύδρευσης Ïé ìéêñýò ëåðôïìýñåéåò äçìéïõñãïýí ôéò ìåãüëåò äéáöïñýò Ç åôáéñßá áíôéðñïóùðåýåé êáô áðïêëåéóôéêüôçôá ìåãüëïõò ïßêïõò ðáñáãùãþò ôïõ åîùôåñéêïý. press Conex Üëêéíá, Ìðñïýôæéíá, ðñåóáñéóôü êáé ìç áíéêþò óýóöéîçò åîáñôþìáôá êáôüëëçëá êáé ãéá äßêôõá öõóéêïý áåñßïõ. UNAVELD Ç Unaveld äéåõñýíåé êáé åìðëïõôßæåé ôç ãêüìá ôçò ìå ôçí ðïëõóôñùìáôéêþ óùëþíá UNAVELD PEX-AL-PEX êáé ôå íéêü áñáêôçñéóôéêü ðïõ õðåñêáëýðôïõí ôéò áíüãêåò ôçò áãïñüò. Åéäéêåýåôáé óôçí ðáñáãùãþ êáé ôç äéáêßíçóç ïñåé Üëêéíùí åîáñôçìüôùí Cu, PE, ìç áíéêþò óýóöéîçò êáé óöáéñéêþí. ÏéêïëïãéêÝò êïëëþóåéò õðåñï Þò ECOLOY - Ôï óþìá ðïõ ôáõôßæåôáé ìå ôçí õãåßá êáé ôï ðåñéâüëëïí. ÓùëÞíáò ðïëëáðëþí óôñùìüôùí êáé åîáñôþìáôá ÑEX-AL PEX HIG. Åñãáëåßá KLAUKE Ãåñìáíßáò. Óýóôçìá áðï åôåõôéêþí óùëþíùí áðü áõôïóâåíïìýíï PP ìå óõìðáãýò óôåãáíïðïéçôéêü ëüóôé ï. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 5

8 Ç ÅÎÅËÉÎÇ ÓÔÇ ÈÅÑÌÁÍÓÇ Τομέας Θέρμανσης - Heating Division Η K-energy είναι ο εξειδικευμένος τομέας της Κ.ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ που δραστηροποιείται στο χώρο των εγκαταστάσεων θέρμανσης(πετρελαίου - Αερίου - Α.Π.Ε.) Μελετά και προτείνει αξιόπιστες λύσεις στους συνεργάτες της Ελέγχει και προωθεί τα κατάλληλα προϊόντα θέρμανσης Προσφέρει Τεχνική Υποστήριξη & After Sales Service Ερευνά τη Διεθνή Αγορά για εισαγωγή νέων προϊόντων Η K-energy περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προϊόντων Θέρμανσης, που στηρίζεται στην φιλοσοφία του τρίπτυχου: Πιστοποιημένα Προϊόντα Ανταγωνιστική σχέση τιμής/ποιότητας Εκπαίδευση και Υποστήριξη συνεργατών μας. ΣΕΛΙΔΑ 6 ΘΕΡΜΑΝΣΗ

9 Boiler ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΝΕΟΣ εσωτερικός προστατευτικός μανδύας POLYWARM, πάχους > 200μm και μηδενικές αστοχίες σε δοκιμές κρούσης. Η άριση ελαστικότητα του polywam επιτρέπει την μέγιστη αντοχή του boiler σε θερμικές διαστολές και μηχανικές καταπονήσεις,χωρίς παραμορφώσεις και επιφανειακές ρηγματώσεις. Ελαστική παραμόρφωση + 20% (ISO 6277, ASTH D 52292). Μέγιστη θερμοκρασία περιοδικής λειτουργίας 0 C. (Max. peak temperature 0 C.) Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας 0,08 W/Mk. Aντοχή σε πίεση λειτουργίας 8 bar. Ανοδική προστασία Simpletest. Εύκολη εκκένωση. Boiler ãéá ðáñáãùãþ êáé áðïèþêåõóç æåóôïý íåñïý ñþóçò. Å TRA (Polywarm) Series Äï åßá ðáñáãùãþò êáé áðïèþêåõóçò æåóôïý íåñïý ñþóçò ìå áðïóðþìåíïõò åíáëëüêôåò. Boiler II και ΙΙΙ ενέργειας, με χάλκινους αποσπώμενους εναλλάκτες τύπου U. O κάτω εναλλάκτης είναι σπαστός σε γωνία 45, αποφεύγοντας τη δημιουργία του μικροβίου της λεγεωνέλας. 2. BOLLY Series Äï åßá ðáñáãùãþò êáé áðïèþêåõóçò æåóôïý íåñïý ñþóçò ìå óôáèåñïýò åíáëëüêôåò. Boiler II και ΙΙΙ ενέργειας, με σταθερούς εναλλάκτες, ìå ôïí êüôù åíáëëüêôç íá öèüíåé ìý ñé êáé ôïí ðυθμένα του Boiler êáôü ÅÍ2897:2006. Με αυτό το τρόπο αποφεύγεται η δημιουργία του μικροβίου της λεγεωνέλας. Διαθέτουν επίσης και ανθρωποθυρίδα καθαρισμού.. BOX Äï åßá ðáñáãùãþò êáé áðïèþêåõóçò æåóôïý íåñïý ñþóçò äéðëþí ôïé ùìüôùí Boiler διπλών τοιχωμάτων, κατακόρυφα ή οριζόντια. Βoiler για óõíäõáóôéêþ ñþóç ðçãþí åíýñãåéáò Θερμοδοχεία κατασκευασμένα από ανθρακούχο χάλυβα (ατσάλι). Θερμοδοχεία με δυνατότητα εκμετάλλευσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.. ECO-COMBI Series Äï åßá ðáñáãùãþò êáé áðïèþêåõóçò æåóôïý íåñïý èýñìáíóçò ìå Üìåóç ðáñáãùãþ æåóôïý íåñïý ñþóçò. Oι εναλλάκτες είναι από ανθρακούχο χάλυβα με αντοχές 2 bar και 0 C. O εναλλάκτης ζεστού νερού είναι από áíïîåßäùôï Üëõâá 6 L ìå êáôáëëçëüôçôá ãéá ðüóéìï íåñü êáé áíôï Ýò 6 bar. 2. COMBI Series Äï åßá ðáñáãùãþò êáé áðïèþêåõóçò æåóôïý íåñïý èýñìáíóçò êáé æåóôïý íåñïý ñþóçò. Τα δοχεία ζεστού νερού χρήσης είναι εσωτερικά από POLYWARM με áíôï Þ óå λειτουργία 6 bar και 90 C. Οι εναλλάκτες είναι από ανθρακούχο χάλυβα (ατσάλι) με αντοχές 2 bar και 0 C.. BOLLYTHERM HP ÌÅ ÅÍÓÙÌÁÔÙÌÅÍÇ ÁÍÔËÉÁ ÈÅÑÌÏÔÇÔÁÓ Äï åßá ðáñáãùãþò êáé áðïèþêåõóçò æåóôïý íåñïý ñþóçò ìå óôáèåñïýò åíáëëüêôåò. Äï åßï æåóôïý íåñïý ñþóçò áðü áíèñáêïý ï Üëõâá ìå åíóùìáôùìýíç áíôëßá èåñìüôçôáò áýñá-íåñïý. Ìå óõíôåëåóôþ áðüäïóçò COP,8 êáôü ÅÍ255- êáé õðïâïçèçôéêþ çëåêôñéêþ áíôßóôáóç W. Δοχεία Αδρανείας Δοχεία αποθήκευσης κρύου νερού (κλιματισμός), -0 C έως +50 C. Διαθέσιμο από 00-0 λίτρα, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

10 Οδηγίες εγκατάστασης των Βoiler BOILER ÄÉÐËÙÍ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÔÕÐÏÕ ÂÏ (ÊÁÈÅÔÏ Þ ÏÑÉÆÏÍÔÉÏ) ÅÐÅÎÇÃÇÓÇ Ó ÅÄÉÁÃÑÁÌÌÁÔÏÓ Áíüäéï. ÅîáãùãÞ æåóôïý íåñïý ñþóçò. ÅéóáãùãÞ æåóôïý íåñïý ëýâçôá. ÅðéóôñïöÞ óôï ëýâçôá. ÅéóáãùãÞ êñýïõ íåñïý áðü äßêôõï. ÇëåêôñéêÞ áíôßóôáóç Þ áíáêõêëïöïñßá Óýíäåóç åìâáðôéæüìåíïõ èåñìïóôüôç. BOILER II & III ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ ÌÅ ÁÐÏÓÐÙÌÅÍÏ ÅÍÁËËÁÊÔÇ ÃÅÍÉÊÅÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÅÐÅÎÇÃÇÓÇ Ó ÅÄÉÁÃÑÁÌÌÁÔÏÓ. îïäïò åíáëëüêôç 2. Åßóïäïò åíáëëüêôç. Óýíäåóç åîáåñéóôéêïý åíáëëüêôç 4. Áíüäéï 5. Óýíäåóç ïñãüíïõ åëýã ïõ 6. Óýíäåóç ïñãüíïõ åëýã ïõ 7. ÅîáãùãÞ æåóôïý íåñïý ñþóçò 8. ÇëåêôñéêÞ áíôßóôáóç Þ áíáêõêëïöïñßá 9. ÇëåêôñéêÞ áíôßóôáóç Þ áíáêõêëïöïñßá 0. ÇëåêôñéêÞ áíôßóôáóç Þ áíáêõêëïöïñßá. ÅéóáãùãÞ êñýïõ íåñïý áðü äßêôõï 2. îïäïò ðñïò áðï Ýôåõóç. Óýíäåóç ïñãüíïõ åëýã ïõ 4. Óýíäåóç ïñãüíïõ åëýã ïõ 5. Óýíäåóç ïñãüíïõ åëýã ïõ. Ç óýíäåóç ïñãüíùí åëýã ïõ üðùò åìâáðôéæüìåíïõ èåñìïóôüôç êáé âáëâßäáò áóöáëåßáò, èåùñåßôáé áíáãêáßá ãéá ôç êáëþ ëåéôïõñãßá ôïõ boiler. 2. Ç ìýãéóôç ðßåóç ëåéôïõñãßáò óôá boiler ìå áðïóðþìåíï åíáëëüêôç åßíáé 8 bar êáé óôá boiler äéðëþí ôïé ùìüôùí 6 bar. Åßíáé õðï ñåùôéêþ ç ôïðïèýôçóç ìåéùôþ ðßåóçò êáé äï åßïõ äéáóôïëþò.. Åßíáé áõôïíüçôï üôé üóá áðü ôá ðáñáðüíù óçìåßá äåí ñçóéìïðïéçèïýí ôáðþíïíôáé. 4. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ôï íåñü ñþóçò ðñïýñ åôáé áðü ãåùôñþóåéò åßíáé õðï ñåùôêþ ç ôïðïèýôçóç ößëôñïõ Þ áðïóêëçñõíôþ ãéáôß õðüñ åé Üìåóïò êßíäõíïò äéüâñùóçò ôïõ êüäïõ Þ ôïõ åíáëëüêôç ëüãù çëåêôñüëõóçò. 5. ÐñÝðåé íá áðïöåýãåôáé ç ñçóéìïðïßçóç áíïìïéïãåíþí õëéêþí óôçí óýíäåóç ôïõ åíáëëüêôç (ð..óýíäåóç áëýâäéíçò óùëþíáò) 6. ÐÑÏÓÏ Ç: ÍÁ ÃÉÍÅÔÁÉ ÔÁÊÔÉÊÏÓ ÅËÅà ÏÓ ÓÔÏ ÁÍÏÄÉÏ ÙÓÔÅ ÍÁ ÁÐÏÖÅÕ ÈÅÉ ÄÉÁÂÑÙÓÇ ÔÏÕ BOILER ËÏÃÙ ÇËÅÊÔÑÏËÕÓÇÓ Ç ÏÐÏÉÁ ÄÅÍ ÊÁËÕÐÔÅÔÁÉ ÁÐÏ ÔÇÍ ÐÁÑÏÕÓÁ ÅÃÃÕÇÓÇ. Åßíáé áðáñáßôçôï íá ãíùñßæåôáé üôé ç èåñìïêñáóßá ôïõ íåñïý óôï Boiler ÄÅÍ èá ðñýðåé íá õðåñâáßíåé ôïõò 60 C, áö'åíüò ÃÉÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÔÅÑÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ êáé áö'åôýñïõ ãéá ÁÐÏÔÅËEÓÌÁÔÉÊÏÔÅÑÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ Ýíáíôé ôçò çëåêôñïëýóåùò.ñõèìßóôå ëïéðüí êáôüëëçëá ôïõò èåñìïóôüôåò ôçò åãêáôüóôáóþò óáò ΣΕΛΙΔΑ 8 ΘΕΡΜΑΝΣΗ

11 Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 9

12 ΣΕΛΙΔΑ 0 ΘΕΡΜΑΝΣΗ

13 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑ

14 ΣΕΛΙΔΑ 2 ΘΕΡΜΑΝΣΗ

15 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑ

16 Υπερπιεστικοί Χυτοσιδηροί λέβητες Πετρελαίου-Αερίου Fuel oil-gas cast iron boiler ÓÅÉÑÁ SUN (25-8 KW) ÌÅ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÐÏÑÔÁ Ôýðïò Type Áñéèìüò óôïé åßùí Ålements ÈåñìéêÞ éó ýò Êcal/h Output ÊW Ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý Water capacity Lt ÂÜñïò Weight Êg Ö ÅéóáãùãÞ ÅðéóôñïöÞ Hot cold water pipe diameter Ö Êáðíáãùãïý Exhaust pipe mm Óõíåñãáæüìåíïé êáõóôþñåò Recommended WEIZER burner ÔéìÞ Price SND 2 SND SND 4 SND 5 SND 6 SND ,22 6,6 47,98 59,55 7,06 8,2 9,0 2, 6,0 9,5 2,0 25, /2" PLUS, AG40P PLUS, AG40P PLUS 4, AG70P PLUS 8, AG70P PLUS 8, AG05P PLUS 8, AG05P ÓÅÉÑÁ GALAXY (44-26 KW) ÌÅ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÐÏÑÔÁ Ôýðïò Type Áñéèìüò óôïé åßùí Ålements ÈåñìéêÞ éó ýò Êcal/h Output ÊW Ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý Water capacity Lt ÂÜñïò Weight Êg Ö ÅéóáãùãÞ ÅðéóôñïöÞ Hot cold water pipe diameter Ö Êáðíáãùãïý Exhaust pipe mm Óõíåñãáæüìåíïé êáõóôþñåò Recommended WEIZER burner ÔéìÞ Price GLX GLX 4 GLX 5 GLX 6 GLX 7 GLX ,76 58,7 72,67 86,75 06,04 25, /2" PLUS 4, AG40P PLUS 8, AG70P PLUS 8, AG05P PLUS 8, AG05P PLUS 2, AG20P PLUS 5, AG70P Ç óåéñü Galaxy ðáñáäßäåôáé óå óôïé åßá, ç óõíáñìïëüãçóç åðéâáñýíåé ôïí ðåëüôç. Galaxy Series is delivered in elements and the assembly burdens the customer Ãéá ôçí âåëôßùóç ôçò óõóêåõþò ìðïñåß íá ãßíåé ïðïéáäþðïôå áëëáãþ ùñßò ðñïåéäïðïßçóç. Changes at the appliance can be made without warning, for the cause of improvement. ΣΕΛΙΔΑ 4 ΘΕΡΜΑΝΣΗ

17 Υπερπιεστικοί Χυτοσιδηροί λέβητες Πετρελαίου-Αερίου Fuel oil-gas cast iron boiler ÓÅÉÑÁ MATRIX (50-8 KW) ÌÅ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÐÏÑÔÁ Ôýðïò Type MRX-5 MRX-6 MRX-7 MRX-8 MRX-9 MRX-0 Áñéèìüò óôïé åßùí Ålements ÈåñìéêÞ éó ýò Êcal/h Output ÊW 50,5 9,9 20,6 266,9 02,4 7, Ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý Water capacity Lt ÂÜñïò Weight Êg Ö ÅéóáãùãÞ ÅðéóôñïöÞ Hot cold water pipe diameter 2 /2 Ö Êáðíáãùãïý Exhaust pipe mm Óõíåñãáæüìåíïé êáõóôþñåò Recommended WEIZER burner PLUS 5, AG70P PLUS 20, AG250P PLUS 20, GF2 25 GF2 25 GF2 5 GF2 5 ÔéìÞ Price ÓÅÉÑÁ STAR (27- KW) ÌÅ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÐÏÑÔÁ Ôýðïò Type Áñéèìüò óôïé åßùí Ålements ÈåñìéêÞ éó ýò Êcal/h Output ÊW Ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý Water capacity Lt ÂÜñïò Weight Êg Ö ÅéóáãùãÞ ÅðéóôñïöÞ Hot cold water pipe diameter Ö Êáðíáãùãïý Exhaust pipe mm Óõíåñãáæüìåíïé êáõóôþñåò Recommended WEIZER burner ÔéìÞ Price STAR 6 STAR 7 STAR 8 STAR 9 STAR 0 STAR ,44 276,84 6,04 40,6 45,48, / Gf2 25 GF2 25 GF2 5 GF2 45 GF2 45 GF ÓÅÉÑÁ MEGA STAR (-400 KW) ÌÅ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÐÏÑÔÁ Ôýðïò Type MS 7 MS 8 MS 9 MS 0 MS MS 2 MS MS 4 MS 5 MS 6 Áñéèìüò óôïé åßùí Ålements ÈåñìéêÞ éó ýò Êcal/h Output ÊW 50,6 600,0 690,0 780,0 870,0 960,0 060,0 60,0 280,0 400,0 Ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý Water capacity Lt ÂÜñïò Weight Êg Ö ÅéóáãùãÞ ÅðéóôñïöÞ Hot cold water pipe diameter DN 00 Ö Êáðíáãùãïý Exhaust pipe mm Óõíåñãáæüìåíïé êáõóôþñåò Recommended WEIZER burner Gf2 45 GF2 60 GF2 80 GF2 80 GF2 80 GF2 20 GF2 20 GF2 200 GF2 200 GF2 200 ÔéìÞ Price Ïé ëýâçôåò ðáñáäßäïíôáé óå óôïé åßá, ç óõíáñìïëüãçóç åðéâáñýíåé ôïí ðåëüôç. Boilers are delivered in elements and the assembly burdens the customer Ãéá ôçí âåëôßùóç ôçò óõóêåõþò ìðïñåß íá ãßíåé ïðïéáäþðïôå áëëáãþ ùñßò ðñïåéäïðïßçóç. Changes at the appliance can be made without warning, for the cause of improvement. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 5

18 Aτομικές Μονάδες SUN - TORRENT Fully equipped heating units with hot sanitary SUN - TORRENT ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ SC Týðïò Model Áñéèìüò óôïé åßùí Ålements ÈåñìéêÞ éó ýò Output Êcal/h Kw Ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý Water capacity Lt ÂÜñïò Weight Êg Ö ÅéóáãùãÞ ÅðéóôñïöÞ Hot cold water pipe diameter Ö Êáðíáãùãïý Exhaust pipe mm ÔéìÞ Price SC 2 SC ,22 6,6 9,0 2, ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ SCH με παροχή ζεστού νερού χρήσης Týðïò Model Áñéèìüò óôïé åßùí Ålements ÈåñìéêÞ éó ýò Output Êcal/h Kw Ðáñï Þ æåóôïý íåñïý ñþóçò (ãéá ÄÔ=0 ) Hot sanitary water supply ÂÜñïò Weight Êg Ö ÅéóáãùãÞ ÅðéóôñïöÞ Hot cold water pipe diameter Ö Êáðíáãùãïý Exhaust pipe mm ÔéìÞ Price SCH 2 SCH Týðïò Model 2 Áñéèìüò óôïé åßùí Ålements ÈåñìéêÞ éó ýò Output Êcal/h 25,22 6,6 Kw 720 Lt/h 900 Lt/h Ðåñéåêôéêüôçôá boiler ZNX Lt 6 6 ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ SCΒ με ενσωματωμένο Boiler ÂÜñïò Weight Êg Ö ÅéóáãùãÞ ÅðéóôñïöÞ Hot cold water pipe diameter Ö Êáðíáãùãïý Exhaust pipe mm ÔéìÞ Price OÉ ÐÁÑÁÐÁÍÙ ÌÏÍÁÄÅÓ ÐÅÑÉËÁÌÂÁÂÏÕÍ - THE ABOVE UNITS INCLUDE: ÐëÞñç ðßíáêá ïñãüíùí ìå åðéëïãþ óôçí áôïìéêþ ìïíüäá SCH ãéá ìüíï ðáñï Þ æåóôïý íåñïý Þ èýñìáíóç. ÌÝóù åíüò ñïíïäéáêüðôç ðïõ åßíáé ðñïóáñìïóìýíïò ðüíù óôïí ðßíáêá ôçò áôïìéêþò ìïíüäáò SCH ìáò äßíåôáé ç äõíáôüôçôá ï ëýâçôáò: á) Íá Ý åé ðüíôá æåóôü íåñü óôçí èåñìïêñáóßá ðïõ Ý ïõìå åðéëýîåé Þ ãéá êüðïéåò þñåò ðïõ ïé ßäéïé Ý ïõìå ðñïãñáììáôßóåé ãéá íá Ý ïõìå Üìåóç áíôáðüêñéóç óôç èýñìáíóç áëëü êáé óôï æåóôü íåñü ñþóçò â) Ná îåêéíü üðïôå õðüñ åé æþôçóç æåóôïý íåñïý èýñìáíóçò Þ ñþóçò. Complete Control panel. For the SCH model with the option either for hot sanitary water or for hot sanitary water and heating. Through a time switch that is adapted on the control panel of the unit SCH we are given the option the boiler to: a) Have always hot water in the temperature we have chosen or for some hours that we ourselves have programmed in order to have immediate respond in heating and in hot sanitary water. SCB 2 SCB 2 SCB SCB ,22 25,22 6,6 6,6 80 Lit 00 Lit 80 Lit 00 Lit Óôç ôéìþ óõìðåñéëáìâüíåôáé êáõóôþñáò ãåñìáíéêþò ôå íïëïãßáò - German specifications oil burner is included. b) Begin whenever there is a demand for hot heating water or sanitary. ÊõêëïöïñçôÞ Ýíáí ãéá ôï ìïíôýëï SC êáé äýï ãéá ôïí SCH - Circulator pump, one for SC model and two for SCH. Äï åßï äéáóôïëþò - Vase of expansion Âáëâßäá áóöáëåßáò - Safety valve Âáëâßäåò áíôåðéóôñïöþò ãéá ôï ìïíôýëï SCH - Retention valve for SCH model. Êñïõíü åêêýíùóçò (óå ðåñßðôùóç ðïõ ñåéáæüìáóôå áðïèþêç æåóôïý íåñïý ñþóçò, ôüôå ñçóéìïðïéïýìå ôïí ôýðï SCB ðïõ Ý åé åíóùìáôùìýíï boiler 80/00 ëô êáé êñáôü ôï íåñü óôçí èåñìïêñáóßá ðïõ ôïõ Ý ïõìå ïñßóåé. - Discharge ball valve Ãéá ôçí âåëôßùóç ôçò óõóêåõþò ìðïñåß íá ãßíåé ïðïéáäþðïôå áëëáãþ ùñßò ðñïåéäïðïßçóç. Changes at the appliance can be made without warning, for the cause of improvement ΣΕΛΙΔΑ 6 ΘΕΡΜΑΝΣΗ

19 Χυτοσιδηροί λέβητες Πετρελαίου-Αερίου Fuel oil-gas cast iron boiler (made in Belgium) SILVER TOPAZ Ðåôñåëáßïõ - Aåñßïõ Áñéèìüò óôïé åßùí Ålements (Fuel oil-gas) OPTIMAJOR Ðåôñåëáßïõ - Áåñßïõ ìå áíïéãüìåíç ðüñôá 6290 (Fuel oil-gas Furnace door) Áñéèìüò óôïé åßùí Ålements COMMODORE Ðåôñåëáßïõ - Áåñßïõ ìå áíïéãüìåíç ðüñôá (Fuel oil-gas Furnace door) Áñéèìüò óôïé åßùí Ålements ÈåñìéêÞ éó ýò-output (Áðüäïóç-Efficiency >89%) Êcal/h ÈåñìéêÞ éó ýò-output (Áðüäïóç-Efficiency >89%) Êcal/h ÈåñìéêÞ éó ýò-output (Áðüäïóç-Efficiency >89%) Êcal/h Kw 2,8,5 4,8 54,0 64,2 70,0 Kw 75,9 0,6 22,6 4,5 60,5 70,7 Kw ùñçôéêüôçôá íåñïý Water capacity Lt ùñçôéêüôçôá íåñïý Water capacity Lt ùñçôéêüôçôá íåñïý Water capacity Lt ÂÜñïò Weight Êg ÂÜñïò Weight Êg ÂÜñïò Weight Êg Ö ÅéóáãùãÞ ÅðéóôñïöÞ Hot cold water pipe diameter Ö ÅéóáãùãÞ ÅðéóôñïöÞ Hot cold water pipe diameter 2'' Ö ÅéóáãùãÞ ÅðéóôñïöÞ Hot cold water pipe diameter '' Ö Êáðíáãùãïý Exhaust pipe mm /4'' Ö Êáðíáãùãïý Exhaust pipe mm 200 Ö Êáðíáãùãïý Exhaust pipe mm - Ç óåéñü OPTIMAJOR êáé COMMODORE ðáñáäßäïíôáé óå óôïé åßá, ç óõíáñìïëüãçóç åðéâáñýíåé ôïí ðåëüôç. Optimajor and Commodore series are delivered in elements and the assembly burdens the customer. - Ãéá ôçí âåëôßùóç ôçò óõóêåõþò ìðïñåß íá ãßíåé ïðïéáäþðïôå áëëáãþ ùñßò ðñïåéäïðïßçóç. Changes at the packaging for the cause of improvement, can be made without warning. 80 Óõíåñãáæüìåíïé êáõóôþñåò recommended WEIZER burner PLUS PLUS PLUS 4 PLUS 4 PLUS 8 PLUS 8 Óõíåñãáæüìåíïé êáõóôþñåò recommended WEIZER burner PLUS 8 PLUS 2 PLUS 2 PLUS 5 PLUS 5 PLUS 5 Óõíåñãáæüìåíïé êáõóôþñåò recommended WEIZER burner PLUS 20 GF2 25 GF2 25 GF2 5 GF2 5 GF2 45 ÔéìÞ Price ÔéìÞ Price ÔéìÞ Price ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

20 Χυτοσιδηροί λέβητες Πετρελαίου-Αερίου Fuel oil-gas cast iron boiler (made in Belgium) ULTRA Ðåôñåëáßïõ - Aåñßïõ ìå áíïéãüìåíç ðüñôá (Fuel oil-gas Furnace Door) Týðïò Model PF27 PF5 PF4 PF5 PF56 PF65 Áñéèìüò óôïé åßùí Ålements ÈåñìéêÞ éó ýò-output (Áðüäïóç-Efficiency >89%) Êcal/h Kw,5 4,8 54,0 64,2 70,0 78,0 ùñçôéêüôçôá íåñïý Water capacity Lt ÂÜñïò Weight Êg Ö ÅéóáãùãÞ Ö Êáðíáãùãïý ÅðéóôñïöÞ Hot cold water Exhaust pipe pipe diameter mm /4'' Óõíåñãáæüìåíïé êáõóôþñåò recommended WEIZER burner PLUS PLUS 4 PLUS 4 PLUS 8 PLUS 8 PLUS 8 ÔéìÞ Price Ατομικές Μονάδες Θέρμανσης με παροχή ζεστού νερού χρήσης Fully equipped heating units with hot sanitary water supply NEO ÓÅÉÑÁ (series): MI 629 Må ðáñï Þ æåóôïý íåñïý ñþóçò - With hot sanitary water supply Týðïò Model ÈåñìéêÞ éó ýò Output Êcal/h Kw Ö ÅéóáãùãÞ ÅðéóôñïöÞ Inlet & Outlet Ö Êáðíáãùãïý Exhaust pipe mm Ðáñï Þ íåñïý Hot sanitary water supply Lit/H ÄéáóôÜóåéò (ÐxMxY) Dimensions ÔéìÞ Price MI 4 MI ,-7,4 4,5-48, x79x92 45x87x ÓÅÉÑÁ (series): CI 6292 Týðïò Model ÈåñìéêÞ éó ýò Output Êcal/h Kw Ö ÅéóáãùãÞ ÅðéóôñïöÞ Inlet & Outlet Ö Êáðíáãùãïý Exhaust pipe mm ÄéáóôÜóåéò (ÐxMxY) Dimensions ÔéìÞ Price CI ,-7,4 25 5x77x97 CI ,5-48, x84x97 Óôçí ôéìþ óõìðåñéëáìâüíåôáé êáõóôþñáò ãåñìáíéêþò ôå íïëïãßáò áìïíôüñéóôïò. German specifications oil burner is included but not fitted OÉ ÐÁÑÁÐÁÍÙ ÌÏÍÁÄÅÓ ÐÅÑÉËÁÌÂÁÂÏÕÍ - THE ABOVE UNITS INCLUDE: ÐëÞñç ðßíáêá ïñãüíùí. EðéëïãÞ óôç óåéñü ÌÉ ãéá ìüíï ðáñï Þ ÆÍ Þ èýñìáíóç êáé ÆÍ ôáõôü ñïíá. ÌÝóù åíüò ñïíïäéáêüðôç ìáò äßíåôáé ç äõíáôüôçôá ï ëýâçôáò: Complete Control panel. Choose on the MI model either for HSW or for HSW and heating simultaneously. Through a time switch we control to: á) Íá Ý åé ðüíôá æåóôü íåñü óôçí èåñìïêñáóßá ðïõ Ý ïõìå åðéëýîåé Þ ãéá êüðïéåò þñåò ðïõ Ý ïõìå ðñïãñáììáôßóåé, ãéá íá Ý ïõìå Üìåóç áíôáðüêñéóç óôç èýñìáíóç áëëü êáé óôï æåóôü íåñü ñþóçò. - Have always hot water in the temp. we have chosen or for some hours that we have programmed, in order to have immediate respond in heating and in hot sanitary water. â) Ná îåêéíü üðïôå õðüñ åé æþôçóç æåóôïý íåñïý èýñìáíóçò Þ ñþóçò. - Begin whenever there is a demand for hot heating water or sanitary. ÊõêëïöïñçôÞ Ýíáí ãéá ôï ìïíôýëï CI êáé äýï ãéá ôïí ÌÉ - Circulator pump, one for CI model and two for MI. Äï åßï äéáóôïëþò - Vase of expansion Âáëâßäá áóöáëåßáò - Safety valve Áõôüìáôï åîáåñéóôéêü Ýíáí ãéá ôï ìïíôýëï CI êáé äýï ãéá ôï ÌÉ - Air vent adaptor, one for CI model and two for MI Âáëâßäåò áíôåðéóôñïöþò ãéá ôï ìïíôýëï ÌÉ - Retention valve for MI model. Êñïõíü åêêýíùóçò - Discharge ball valve ΣΕΛΙΔΑ 8 ΘΕΡΜΑΝΣΗ

21 Χυτοσιδηροί λέβητες Αερίου Fuel gas cast iron boiler (made in Belgium) ULTRA Áåñßïõ ìå áôìïóöáéñéêü ñõèìéóôþ (Fuel gas with atmospheric regulator) Týðïò Model Áñéèìüò óôïé åßùí Ålements ÈåñìéêÞ éó ýò-output (Áðüäïóç-Efficiency >89%) Êcal/h Kw ùñçôéêüôçôá íåñïý Water capacity Lt ÂÜñïò Weight Êg Ö ÅéóáãùãÞ ÅðéóôñïöÞ Hot cold water pipe diameter Ö Êáðíáãùãïý Exhaust pipe mm ÔéìÞ ÓåéñÜ G Series G ÔéìÞ ÓåéñÜ GE Series GE ,4 5, ,0 7, , ,5 2, ,5 4, ,5 6, ,0 8, ,5 20, Ç óåéñü G åßíáé ìå ðéëüôï êáé ç óåéñü GE ìå çëåêôñïíéêþ áíáöëåîç. G series is equipped with pilot apparatus and GE series with electronic inflammation apparatus. Ãéá ôçí âåëôßùóç ôçò óõóêåõþò ìðïñåß íá ãßíåé ïðïéáäþðïôå áëëáãþ ùñßò ðñïåéäïðïßçóç. Changes at the packaging for the cause of improvement, can be made without warning. ÊáôÜ ôçí ðáñáããåëßá óáò íá äéåõêñéíßæåôáé áí åßíáé ãéá öõóéêü áýñéï Þ õãñáýñéï Fuel gas either natural or liquid must be specified when ordered. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 9

22 instant 26 Επίτοιχες Μονάδες Πετρελαίου Wall mounted fuel oil heating unit ÌÏÍÔÅËÁ 7025 Model ÙöÝëéìç éó ýò Ïutput (G20) Kw ÙöÝëéìç éó ýò Ïutput (G20) Áðüäïóç Åfficiency Ðáñï Þ æåóôïý íåñïý Çït sanitary water rate Lt/min(ÄÔ=25 C) ÄéáóôÜóåéò (ÕxÐxM) Dimensions (HxWxL) cm ÔéìÞ Price INSTANT 26 CPR ,0% 2,4 89x46,5x9.840 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Technical data. Χαλύβδινος λέβητας και στροβιλιστήρες καυσαερίων. Cast steel boiler and turbine exhaust gas output. 2. Καυστήρας πετρελαίου με προθέρμανση αθόρυβης λειτουργίας. Noiseless fuel oil boiler with preheating.. Κυκλοφορητής Grunfos,δοχείο διαστολής 0 lt. Grundfos circulator and 0lt vase of expansion. 4. Δυνατότητα λειτουργίας σε χαμηλές θερμοκρασίες (45 C). Capable of operating at low output temperature. 5. Αναμονή για εύκολη σύνδεση μπόιλερ στη μοναδά SP. Slot for easy connection with hot water boiler (SP model). 6. Ηλεκτρονική ρύθμιση πιέσεως αντλίας πετρελαίου για εξοικονόμηση ενέργειας. Electronic adjustment of oil pump pressure for economical use. Υπερέχει γιατί: Advantages: Δεν απαιτείται καμινάδα(λειτουργεί όπως ο απορροφητήρας) There is no need for chimney. Προσφέρει τη δυνατότητα αντικατάστασης του καυστήρα πετρελαίου με ισοδύναμο καυστήρα αερίου. Fuel oil burner can be replaced with fuel gas burner and still having the same output. Διαθέτει διακόπτη επιλογής χειμώνα/καλοκαίρι. Is equipped with season preference switch(winter/summer). Χρησιμοποιεί ξεχωριστό εναλλάκτη για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Uses separate exchanger for the production of hot sanitary water from central heating facility. Έχει αυτόματη βαλβίδα ενεργοποίησης για την παροχή ζεστού νερού χρήσης. Has automatic ignition valve for the production of hot sanitary water. ΣΕΛΙΔΑ 20 ΘΕΡΜΑΝΣΗ

23 Ç ÅÎÅËÉÎÇ ÓÔÇ ÈÅÑÌÁÍÓÇ Χαλύβδινοι Λέβητες Cast Steel Boilers 0 χρόνια εγγύηση ÓÅÉÑÁ (series): K-energy Êùäéêüò Áñéèìüò Code No Týðïò Model * * 200* 250* 00* 50* 400* ÈåñìéêÞ éó ýò Output KW Ö ÅéóáãùãÞ ÅðéóôñïöÞ Inlet & Outlet ,0 2, /2" 47,0 58,0 70,0 82,0 9,0 07,0 6,0 40,0 66,0 75,0 202,0 2,0 29,0 49,0 407,0 465,0 Aíôßèëéøç Chamber pressure mbar H2O,0 4,0 6,0 6,0 7,0 7,0 5,0 5,0 7,0 7,0 9,0 2,0 6,0 8,0 20,0 24,0 /2" /2" /2" /2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2 2 /2" 2 /2" 2 /2" 2 /2" " Ö Êáðíáãùãïý Exhaust pipe mm ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (Õ Ì Ð) Dimensions (HxLxW) mm 800x60x x60x x60x x60x x60x x780x x780x900 50x780x x780x x780x x880x000 x880x x980x50 550x980x50 800x080x x080x x80x00 ÂÜñïò Weight Êg Óõíåñãáæüìåíïé êáõóôþñåò recommended WEIZER burner PLUS -AG40P PLUS 4-AG70P PLUS 8-AG70P PLUS 8-AG05P PLUS 8-AG05P PLUS 8-AG05P PLUS 2-AG20P PLUS 2-AG70P PLUS 5-AG70P PLUS5-AG250P PLUS 20, GF 2 5-AG250P PLUS 20, GF 2 25-AG250P GF2 25 GF2 5 Gf2 5 GF2 45 GF2 60 ÔéìÞ Price Λέβητες μέχρι θερμίδες κατόπιν παραγγελίας - Βoilers over kcal on demand Oι χαλύβδινοι λέβητες Κ-energy παραδίδονται διαιρούμενοι κατόπιν συννενόησης. Êùäéêüò Áñéèìüò Code No ÐÉÍÁÊÁÓ ÏÑÃÁÍÙÍ KE - Control panel (on-off) KE ÔéìÞ Price Ï ðßíáêáò ïñãüíùí ñåþíåôáé îå ùñéóôü - control panel is charged separately Ðßíáêáò ïñãüíùí ÊÅ - Control panel KE 99,60 Ï ðßíáêáò ïñãüíùí ðåñéëáìâüíåé: Äéáêüðôç on-off, èåñìüìåôñï, èåñìïóôüôç êáõóôþñá êáé êõêëïöïñçôþ, èåñìïóôüôç áóöáëåßáò Control panel includes: Oon-off switch, thermometer, burner and circulator thermostat, safety thermostat. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα

CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Περιεχόμενα Contents Παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της Presentation of company and products BANNINGER ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ, BANNINGER FITTING, ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COPPER TUBE TALOS

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ www.giannoulis.com.gr ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / 640 04 05 ILSA Mec

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Περιεχόμενα Contents 1 25 Ελληνικός κατάλογος 2010 1 25 Greek Catalog 2010 PLgr1 PLgr3 Ελληνικός Τιμοκατάλογος 2010 PLgr1 PLgr3 Greek Pricelist 2010 en 1 en

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. ΕΛΛΑΔΑ Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, Ελλάδα T.: +30 210 28 44 555 F.: +30 210 28 19 210 E.: export@isopipe.

Περιεχόμενα 3. ΕΛΛΑΔΑ Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, Ελλάδα T.: +30 210 28 44 555 F.: +30 210 28 19 210 E.: export@isopipe. Περιεχόμενα 3 I Εταιρεία, Ιστορία, Περιβάλλον 5 1. Εισαγωγή 6 2. Καινοτομία, Καθήκον και Όραμα της 3i 9 3. Ιστορία των χυτοσίδηρων λεβήτων 10 4. Περιβαλλοντική Ευαισθησία 12 II Γενικές Πληροφορίες TORRENT

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα (Contents)

Περιεχόμενα (Contents) ISOPIPE TC Περιεχόμενα (Contents) Μόνωση - Insulation Systems 5 Isopipe TC, UV - UV PLUS - HD... 8 Isopipe HT, UV - UV PLUS - HD... 20 Isosound - Isochip - Accessories... 30 Υδρευση - Plumbing 39 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝ.ΣΩΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ GARDEN DECORATION NATURAL PEBBLES

ΑΥΤΟΝ.ΣΩΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ GARDEN DECORATION NATURAL PEBBLES ΑΥΤΟΝ.ΣΩΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΤΖΑΚΟΣΟΜΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ ΜΠΟΥΡΙΑ GARDEN DECORATION BARBEQUES DG & LPG HEATING UNITS STOVES METAL VENTILATION TURBINES ENAMELED PIPES ΕΙ Η ΚΗΠΟΥ BARBEQUE NATURAL

Διαβάστε περισσότερα

Nitromix P24 & P28 & P35 Εγκατάσταση και Service

Nitromix P24 & P28 & P35 Εγκατάσταση και Service Nitromix P24 & P28 & P Εγκατάσταση και Service Λέβητας συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά... 5 Εντυπα προιόντος... 5 Εγγύηση...5 Περιγραφή... 5 Εξαρτήματα ασφαλείας... 5 Ασφάλεια υπερθέρμανσης...

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

περιεχομενα HANSA EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες...

περιεχομενα HANSA EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες... HANSA περιεχομενα EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες... 3 EUROPA STEEL-EΚO χαλύβδινοι λέβητες / COSMO-STEEL ατομικές

Διαβάστε περισσότερα

Leopard. User and Installation Instructions. Wallhung gas boiler DHW preparation Power 9-24kW. 24 BTV / v.17 24 BOV / v.17 XXXX

Leopard. User and Installation Instructions. Wallhung gas boiler DHW preparation Power 9-24kW. 24 BTV / v.17 24 BOV / v.17 XXXX Leopard User and Installation Instructions 24 BTV / v.17 24 BOV / v.17 Wallhung gas boiler DHW preparation Power 9-24kW XXXX 24 BTV/*BOV Σημείωση: Ο αύξων αριθμός λεβήτων είναι γραμμένος στην ετικέτα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ01/022014 Στον ανοιχτό πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS

VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS epsi Manufactures of Industrial Refrigeration & Air Conditioning Equipment ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS VARIO - VRT V - 170 VRT 50-365 VARIO - VRT

Διαβάστε περισσότερα

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς!

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς! www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL 1 epsi ERT C-H ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΩΜΑΤΟΣ ERT C-H PACKAGED AIR CONDITIONERS ROOF TOP TYPE UNITS Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40 Contract. Woodwork. Solutions. Solutions Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14 Minibars Safeboxes Page 16 Page 8 Bathroom Accessories Page 3 Touch Screen Technology Page 40 Η STEFOS EVRIPIDOU

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιοι Λέβητες Αερίου. Αποδιδόμενη Ισχύς (kw) Θάλαμος καύσης. Καμινάδα Τερματική 10cm Καμινάδα Τερματική 75cm Γωνία εξόδου 90

Επιτοίχιοι Λέβητες Αερίου. Αποδιδόμενη Ισχύς (kw) Θάλαμος καύσης. Καμινάδα Τερματική 10cm Καμινάδα Τερματική 75cm Γωνία εξόδου 90 ÉÁ Ç Å 10 ÑÏÍ Ã PLUS Ó Ã ÕÇ ÏÉ ÊÁËÕÔÅÑÏÉ ËÅÂÇÔÅÓ ÁÅÑÉÏÕ ÕÄÑÏÌÁÑÉÍ Á.Å. Ó Õ Ó Ô Ç Ì ÁÔÁ ÕÄ Ñ Å Õ Ó Ç Ó - È Å Ñ Ì Á Í Ó Ç Ó Ð.ÊÁØÏÑÁ Ç 2, 12241 ÁÉÃÁËÅÙ, ôçë 2103471605, fax 2103471851 Èåóóáëïíßêç : ÁãñïôéêÞ

Διαβάστε περισσότερα

HVAC Τιμοκατάλογος προϊόντων

HVAC Τιμοκατάλογος προϊόντων HVAC Τιμοκατάλογος προϊόντων 202 Answersforinfrastructure. Ενεργειακή αποδοτικότητα Περίπου 40% της ενέργειας καταναλώνεται από τα κτίρια καθώς και το 2% των εκπομπών που ευθύνονται για το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2013

Κατάλογος Προϊόντων 2013 Κατάλογος Προϊόντων 2013 defineyourenvironment ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου 4 Ψηφιακοί θερμοστάτες χώρου 5,6 Ψηφιακά θερμόμετρα 7 Ελεγκτές ψύξης Θερμοστάτες panel 8 Διαφορικοί θερμοστάτες

Διαβάστε περισσότερα

Για να μην καείτε... Θερμαντικά. Αερόθερμα, Θερμοπομποί, Θερμοπομποί υπέρυθρης τεχνολογίας

Για να μην καείτε... Θερμαντικά. Αερόθερμα, Θερμοπομποί, Θερμοπομποί υπέρυθρης τεχνολογίας Για να μην καείτε... Θερμαντικά Αερόθερμα, Θερμοπομποί, Θερμοπομποί υπέρυθρης τεχνολογίας Το πρόβλημα της θέρμανσης Η θέρμανση χώρων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τους χειμερινούς μήνες. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σελίδα 1-13 Σελιδες 2-6 Σελίδα 11 Σελίδα 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 1. Λέβητες Εξοικονόμησης 4 VITORONDENS 200-T μαντέμι 5 VITOLADENS 300-T διμεταλλικός 6 WOLF COB

Διαβάστε περισσότερα

M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T AYTOMATA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ AUTOMATIC FIRE-FIGHTING SYSTEMS. Fire Safety

M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T AYTOMATA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ AUTOMATIC FIRE-FIGHTING SYSTEMS. Fire Safety M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ M P F Fire Safety AUTOMATIC AYTOMATA C FIRE-FIGHTING SYSTEMS Π. ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ Οι ειδικοί στη διακίνηση υγρών ISO 9001 : 2000

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello GAN/GAG-A128GVR-T3 GAN/GAG-A135GVR-T3 GAN/GAG-A180GVR-T3

Διαβάστε περισσότερα

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit English/Ελληνικά/ Română Your-conditions CONTENTS Operation and maintenance Notices for operation... 1 Notices for use... 3 Names and

Διαβάστε περισσότερα

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners ηλεκτρική ισχύς θερμοκρασία περιβάλλοντος διαθέσιμη ενέργεια Η GREE Electric Appliances

Διαβάστε περισσότερα