ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την Απόφαση 5/204/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Απόφαση 7/372/ ) ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Αριστοτέλους 95, Αχαρναί Α.Φ.Μ

2 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοικητικού Συμβουλίου 3 1. Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη 4 2. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας 6 3. Πληροφορίες για την DIONIC A.E Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και μη βάση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 5. Έκθεση συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις (αρθρ. 2 παρ. 4 Ν. 3016/2002) Συνοπτικά Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες Πληροφορίες άρθρου 10 του ν. 3401/ Διαθεσιμότητα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, πιστοποιητικών ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή και εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 117 Σελίδα 2 από 118

3 Μήνυμα Διοικητικού Συμβουλίου Κύριοι Μέτοχοι, Το 2005 υπήρξε μια ιδιαίτερα ικανοποιητική χρονιά για τον Όμιλο εταιρειών DIONIC, τόσο σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, όσο και σε επίπεδο λειτουργικής και εμπορικής δραστηριότητας. Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2005 διαμορφώθηκε σε 67,6 εκατ. έναντι 61,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 10,2%. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 14,2% φτάνοντας τα 3,9 εκατ. έναντι 3,4 εκατ. πέρυσι. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση κατά 133,7% και ανήλθαν σε 1,03 εκατ. έναντι 440 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Στο 2005 ο Όμιλος DIONIC εμπλούτισε σημαντικά το εμπορικό του portfolio με νέα προϊόντα, ενώ προχώρησε και στην υπογραφή συμβολαιογραφικού προσύμφωνου για την σύσταση εταιρείας με σκοπό την κατασκευή αιολικών πάρκων στον ελλαδικό χώρο. Επιπρόσθετα, μέσα στο 2006 ο Όμιλος ήδη έχει προχωρήσει σε μια σειρά στρατηγικών κινήσεων, με άμεσο στόχο την λειτουργική ανάπτυξη της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, η DIONIC ΑΕΒΕ απέκτησε οικόπεδο μετά κτιριακών εγκαταστάσεων στην περιοχή Αυλώνα Αττικής με βραχυπρόθεσμο στόχο την χρήση του ως logistic center και προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησής του μεσοπρόθεσμα. Τέλος, η DIONIC προχώρησε στη σύσταση δυο νέων θυγατρικών εταιρειών στην Κύπρο, οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν στην περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ομίλου εκτός Ελλάδος. Η Διοίκηση της DIONIC, παραμένοντας προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού, συνεχίζει δυναμικά την εφαρμογή του επενδυτικού της σχεδίου με κύριο γνώμονα την ουσιαστική ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο δραστηριοτήτων όσο και σε ότι αφορά την λειτουργική αποτελεσματικότητα του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο Σελίδα 3 από 118

4 1. Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη της DIONIC Α.Ε.Β.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Συμμετοχές σε θυγατρικές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (α) Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0 Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Κέρδη/Ζημίες, προ φόρων Μείον φόροι Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους Κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρείας Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά( ) 0,05 0,03 Σελίδα 4 από 118

5 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου DIONIC ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Συμμετοχές σε θυγατρικές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (α) Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Κέρδη/Ζημίες, προ φόρων Μείον φόροι Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους Κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρείας Δικαιώματα Μειοψηφίας Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά( ) 0,06 0,03 Σελίδα 5 από 118

6 2. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας Εισαγωγή Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνονται και παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν με εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίο πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα των αποφάσεων υπ αριθμ. 5/204/ και 7/372/15 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι Σύνταξης Υπεύθυνος για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου είναι ο κ. Θωμάς Ρούμπας Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε., κάτοικος Δήμου Εκάλης, οδός Πάρνηθος 10α. Πληροφορίες Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε., επί της οδού Αριστοτέλους 95 στο Δήμο Αχαρνών τηλ (υπεύθυνη Βασιλική Αποστολοπούλου). Ορκωτοί ελεγκτές Η εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές για τις λογιστικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου και της 31ης Δεκεμβρίου κάθε χρήσης καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, το προσάρτημα, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον πίνακα μεταβολής ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση των ταμειακών ροών. Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τις χρήσεις (σε μητρικό και ενοποιημένο επίπεδο) έχουν συνταχθεί βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ και ελέχθησαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Σελίδα 6 από 118

7 Λογιστή κ. Σωτήριο Α. Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton ΑΕ Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, ενώ οι δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2005 συντάχθηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Π και έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κ. Ιωάννη Τσιότσιο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 14991) και Χρήστο Κοκοτίνη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13501) της εταιρίας Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Σελίδα 7 από 118

8 3. Πληροφορίες για την DIONIC A.E. Γενικές Πληροφορίες Η εταιρία ΝΤΙΟΝΙΚ ιδρύθηκε το 1995 (μετατροπή από Ε.Π.Ε ) με αριθμό ΦΕΚ 5374/ και η διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί μέχρι το 2045 με δυνατότητα παράτασης. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών Αττικής και συγκεκριμένα στη διεύθυνση Αριστοτέλους 95, τηλ Τ.Κ Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα ανωνύμων εταιριών με αριθμό 34192/01/Β95/493. Η πλήρης επωνυμία της Εταιρίας μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29/6/2005 για μερική μεταβολή της επωνυμίας της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού είναι ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ και με διακριτικό τίτλο «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε». Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ 2003), οι δραστηριότητες της εταιρίας υπάγονται στους ακόλουθους τομείς: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσεως Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού Άλλη παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού και προμήθεια λογισμικού μ.α.κ. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών Εμπόριο Συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών και βρωσίμων ελαίων και λιπών Λοιπό χονδρικό εμπόριο Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης και υπόδησης Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού Σελίδα 8 από 118

9 Σύντομο Ιστορικό Η ΝΤΙΟΝΙΚ ιδρύθηκε σαν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης το 1986 από τον κ. Λεύκιο Περικλέους και την κα Νίκη Κάβουρα με σκοπό αυτή να λειτουργήσει σαν φορέας στην εξυπηρέτηση των επενδύσεων του κ. Περικλέους στην Ελλάδα Το 1994 η Εταιρία εξαγοράστηκε από τους κ.κ. Λάμπρο Περικλέους, Βασίλη Χάλαρη και Ηλία Κυριακάκη. Οι ανωτέρω επιχειρηματίες διαβλέποντας τις θετικές προοπτικές και τις δυνατότητες ανάπτυξης και δυναμικής του ευρύτερου χώρου της πληροφορικής, διαφοροποίησαν την ως τότε δραστηριότητα της Εταιρίας και άρχισαν να επεκτείνονται σταδιακά σ αυτό το χώρο Το Σεπτέμβριο του 1995, και ενώ η Εταιρία είχε αρχίσει ήδη να πραγματοποιεί αλματώδη πρόοδο των εργασιών της, μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρία με αύξηση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της από 5 εκατ. δρχ. σε 100 εκατ. δρχ.. Το ίδιο διάστημα, το μετοχικό σχήμα με την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ αλλά και ιδιωτών επενδυτών η πλειοψηφία των οποίων είναι μέλη του ΠΑ.Σ.Ε.Χ.Α (Πανελλήνιου Συνδέσμου Επενδυτών Χρηματιστηρίου Αθηνών) Το 1996 η Εταιρία διαβλέποντας την επερχόμενη έκρηξη της αγοράς στο χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών των λογισμικών προγραμμάτων και πολυμέσων (multimedia), μετεγκαταστάθηκε, επενδύοντας ταυτόχρονα σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό. Οι επενδύσεις αυτές συντέλεσαν στο να γίνει η ΝΤΙΟΝΙΚ A.E. ο σημαντικότερος διανομέας ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ηλεκτρονικών μέσων επιμόρφωσης στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων έχοντας συνάψει εμπορικές συμφωνίες με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής τέτοιων προϊόντων στο χώρο Το 1998 στα πλαίσια της συνεχούς αναζήτησης νέων επικερδών δραστηριοτήτων, η Εταιρία αποφάσισε να επεκταθεί σε προϊόντα τα οποία θα της επιτρέψουν αφενός να εκμεταλλευθεί στο μέγιστο τα υπάρχοντα κανάλια διανομής και να εδραιώσει τη θέση της στην αγορά, αφετέρου να διαφοροποιήσει το επιχειρηματικό ρίσκο που Σελίδα 9 από 118

10 περιέχεται σε μονοσήμαντες δραστηριότητες, γεγονός που παρατηρείται στον ανταγωνισμό. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρία δρομολόγησε την είσοδό της στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, των παραδοσιακών παιχνιδιών, (μέσω της θυγατρικής της ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ A.E. DREAMLAND ), η οποία Ιδρύθηκε το 1998 με τη συμμετοχή της ΝΤΙΟΝΙΚ A.E. με ποσοστό 99% στο μετοχικό κεφάλαιο έναντι του ποσού των ,67 που πραγματοποιήθηκε στη χρήση 1998 και καταβλήθηκε πλήρως. Έκτοτε, η ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. προέβηκε σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στις οποίες υπήρχε παραίτηση των παλαιών μετόχων και το ποσοστό της ΝΤΙΟΝΙΚ. περιορίστηκε σε 60%. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 η καθεμία Το 1999 θεωρείται ορόσημο για την περαιτέρω πορεία της Εταιρίας καθώς μετά από Δημόσια Εγγραφή, οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. Με τα κεφάλαια που άντλησε από το επενδυτικό κοινό η Εταιρία μετεγκαταστάθηκε στο σημερινό ιδιόκτητο κτίριο της και ενίσχυσε τα κεφάλαια κίνησης της ώστε να εδραιωθεί περαιτέρω στο χώρο τον οποίο δραστηριοποιείται. Επίσης ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα για την Εταιρία ήταν ο μηχανογραφικός εκσυγχρονισμός της, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία την αναμενόμενη αύξηση του κύκλου εργασιών της στις επόμενες χρήσεις, καθώς και η συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της TELECLUB A.E., που δραστηριοποιείται στο χώρο της λιανικής πώλησης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας μέσω αλυσίδας καταστημάτων To 2000 η συμμετοχή της Εταιρίας σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών ΟFFICE DEPOT A.E. και ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., στην ίδρυση της εταιρίας ATCOM Α.Ε με ποσοστό συμμετοχής 34% καθώς και η αγορά παγίων και επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας ΕΥΡΩΓΡΑΦΗ Α.Ε., κινήθηκαν μέσα στα παραπάνω αναφερόμενα πλαίσια της στρατηγικής της Εταιρίας, δηλαδή της εισόδου της σε νέες δραστηριότητες με σκοπό την επίτευξη των μέγιστων συνεργιών To 2001 η εταιρία πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, αντλώντας κεφάλαια μέσω Δημόσιας Εγγραφής με σκοπό την αύξηση των κεφαλαίων κίνησης τα οποία της προσέδωσαν μεγαλύτερη ευελιξία στις συμφωνίες Σελίδα 10 από 118

11 με τους προμηθευτές της και επέτρεψαν την είσοδό της σε νέες δραστηριότητες με την υπογραφή στρατηγικών συμφωνιών με νέους συνεργάτες και προμηθευτές. Παράλληλα η εταιρία μείωσε τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας TELECLUB A.E. σε ποσοστό 18,54%. Πάντα με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών η εταιρία εφάρμοσε από το 1999 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας, ενώ τον Ιούνιο του 2000 πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9002 και το 2002 πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001 του TUV AUSTRIA Το 2002 η εταιρία πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά ποσό με κεφαλοποίηση αποθεματικών και με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30. Επίσης ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα για την εταιρία ήταν : Α. Η μείωση της συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε στο ποσοστό του 44,002%. Β. Η εξαγορά του 33% των μετοχών με ταυτόχρονη απόκτηση της πλειοψηφίας του Δ.Σ της εταιρίας ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε, η οποία δραστηριοποιείται στην διανομή ευρέως καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων στον νομό Αττικής. Γ. Η συμμετοχή στίς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών της ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε, ATCOM A.E, NTIONIK OFFICE DEPOT A.E, C.A.A.D A.E ( πρώην ΤΕΛΕΚΛΑΜΠ Α.Ε) Το 2003 η εταιρία υλοποίησε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις ,την πρώτη φάση του προγράμματος διάθεσης μετοχών υπέρ των μελών του Δ.Σ, του Δ/ντος Συμβούλου, του Γενικού Δ/ντου και του προσωπικού της εταιρίας, με την μορφή του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30. Οι ανωτέρω μετοχές πιστώθηκαν στις μερίδες των δικαιούχων στις κατόπιν της εγκρίσεως του Δ.Σ του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα για την εταιρία ήταν: Τον Οκτώβριο του 2003 η ΝΤΙΟΝΙΚ προέβη στην μείωση της συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρίας ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε στο ποσοστό του 34,00%, και στην πώληση του 34,37% επί του μετοχικού κεφαλαίου Σελίδα 11 από 118

12 της συνδεδεμένης ανωνύμου εταιρίας C.A.A.D A.E. Επίσης αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της σε 50,70% στην θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία ATCOM A.E. Η πρόθεση της εταιρίας να αυξήσει το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρίας κρίθηκε συμφέρουσα από στρατηγικής και επενδυτικής πλευράς, δεδομένου ότι η ως άνω εταιρία μέσω του σκοπού της, όπως αυτός περιγράφεται στο καταστατικό της πρόκειται να συμπληρώσει το προϊοντικό μίγμα της ΝΤΙΟΝΙΚ μέσω του SOFTWARE που παράγει. Τον Νοέμβριο του 2003 η ΝΤΙΟΝΙΚ προέβη στην κατάρτιση συμφωνίας με την ανώνυμη εταιρία MICROTEC A.E και με τον Άγγελο Σαλιάρη με τους οποίους συμφωνήθηκε το πλαίσιο επιχειρηματικού σχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η εκ μέρους της εταιρίας μας απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και ανάληψη διοίκησης εταιρίας, η οποία θα περιλαμβάνει στον εταιρικό της σκοπό κυρίως και την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα προϊόντων του Ιαπωνικού Οίκου EIZO Το 2004 το Δ.Σ στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας το οποίο πραγματοποιήθηκε την αποφάσισε την συμμετοχή της εταιρίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της INFONAUTICS A.E σε ποσοστό 14% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προσβλέποντας στην διεθνή επέκταση του ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Η INFONAUTICS A.E δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων επιχειρηματικής πληροφόρησης η οποία θα βασιστεί στην ανάπτυξη δικού της προϊόντος στον τομέα των λύσεων επιχειρηματικής ευφυΐας με το οποίο θα στοχεύσει την αγορά των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών. Η Γ.Σ των μετόχων της εταιρίας η οποία πραγματοποιήθηκε στις αποφάσισε την συγχώνευση της με τις εταιρείες ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε και UNIKID HELLAS A.E με απορρόφηση αυτών. Στίς η εταιρία στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας INFONAUTICS A.E αυξάνοντας το ποσοστό της από 14% σε 18%. Την με την υπ αριθμ. πρωτ. Κ / εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση των εταιρειών ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε και Σελίδα 12 από 118

13 UNIKID HELLAS A.E δια απορροφήσεως αυτών από την ΝΤΙΟΝΙΚ. Με απόφαση του Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρίας "ΑΤCOM A.E" της 20/01/2004 η εταιρία απορρόφησε την ανώνυμη εταιρία ΝΤΙΟΝΙΚ OFFICE DEPOT Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και του Ν.2190/ Το 2005 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας η οποία πραγματοποιήθηκε την αποφάσισε την μεταβολή της επωνυμίας της εταιρίας σε «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ». Την υπέγραψε συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για την αγορά ακινήτου τ.μ με κτιριακές εγκαταστάσεις τ.μ στην βιομηχανική περιοχή Αυλώνα Αττικής. Την συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, της θυγατρικής εταιρίας ΑΤCOM A.E αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της απο 56,83% σε 62,28% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρίας. Την υπέγραψε συμβολαιογραφικό προσύμφωνο με την Ανώνυμη Εταιρία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε» για σύσταση από κοινού Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΤΙΟΝΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε». Σκοπός της νέας εταιρίας θα είναι η δραστηριοποίηση της στην κατασκευή αιολικών πάρκων στον ελλαδικό χώρο. Σελίδα 13 από 118

14 Επισκόπηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Κύριοι Τομείς Δραστηριότητας Η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε δραστηριοποιείται σε 7 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων που παρακολουθούνται εσωτερικά ανάλογα με το περιεχόμενο τους μέσα από τα αντίστοιχα Business Units της εταιρίας: STRATEGIC BUSINESS UNITS ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Β.Ε.Ε. Home Entertainment Information Technology Intelligent Solutions Toys (Παραδοσιακό ( Παιχνίδι) Office Supplies Bebe Καταναλωτικά Προϊόντα Ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει την ζήτηση για τα προϊόντα και υπηρεσίες της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε είναι το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Σελίδα 14 από 118

15 Κατηγορίες πωλούμενων προϊόντων Εμπορεύματα Υπηρεσίες 1. Home Entertainment Business Unit. Το συγκεκριμένο Business Unit ασχολείται με ότι χαρακτηρίζει την οικιακή ηλεκτρονική διασκέδαση στο σπίτι. Σκοπός του είναι η ανεύρεση και διακίνηση προϊόντων που αφορούν την ψυχαγωγία των καταναλωτών. Τα προϊόντα που διανέμει ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες: Πλατφόρμες παιχνιδιών (Games Consoles). Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται οι συσκευές (Hardware), οι οποίες χρησιμοποιούνται για διασκέδαση στο σπίτι και υποστηρίζονται από το ανάλογο λογισμικό το οποίο εισάγεται στο σύστημα μέσω cartridges, CD και DVD. Οι κονσόλες που διακινεί η εταιρία είναι της SONY το Playstation 2 καθώς και την νέα πρωτοποριακή φορητή κονσόλα PSP. Επίσης διακινεί τις κονσόλες της MICROSOFT Xbox & Xbox360 και της Nintendo τα Gameboy Advance, Gamecube & Nintendo DS. Λογισμικά Προγράμματα (Software). Πρόκειται για τα ηλεκτρονικά προγράμματα και παιχνίδια επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας διαφόρων εξειδικευμένων κατασκευαστών όπως είναι η EIDOS, ACTIVISION, MICROSOFT, CODEMASTERS, ATARI, Nintendo, Sony, Sega κ.α. Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στις αναφερόμενες παραπάνω πλατφόρμες παιχνιδιών. Διάφορα Αξεσουάρ και Περιφερειακά (Accessories & Peripherals). Πρόκειται για προϊόντα που χρησιμοποιούνται είτε επικουρικά είτε είναι απαραίτητα στην λειτουργία είτε των ηλεκτρονικών υπολογιστών είτε των κονσόλων. Ως τέτοια χαρακτηρίζονται τα mice, joysticks, κάρτες γραφικών και ήχου, επεκτάσεις μνήμης κ.α. Θα θέλαμε να αναφέρουμε εδώ, ότι από το 2004 η εταιρία έχει λανσάρει στην αγορά την δικιά της γκάμα περιφερειακών με το όνομα Plug n Play τα οποία έχουν τύχει θετικής αποδοχής και εγκωμίων από τους καταναλωτές για την αξιοπιστία τους και την πολύ καλή τιμή τους. Σελίδα 15 από 118

16 2. Information Technology Business Unit. Υλικά Συναρμολόγησης Η/Υ (Assemply Parts). Πρόκειται για υλικά που συνθέτουν τον υπολογιστή και η εταιρία εισάγει είτε για χρήση της δικιάς της γραμμής παραγωγής υπολογιστών (Lexus PC) είτε για διακίνηση προς τρίτους για την συναρμολόγηση υπολογιστών με άλλο όνομα. Τέτοια προϊόντα που ανήκουν σ αυτή την κατηγορία είναι οι μητρικές πλακέτες (motherboards), οι επεξεργαστές, οι μνήμες (RAM), κάρτες ήχου και οθονών, μαγνητικά αποθηκευτικά μέσα (FDD, HD, CD, CDRW, DVD, DVDR και άλλα), modems, keyboards, cases κλπ. Η ΝΤΙΟΝΙΚ διαθέτει στην Ελληνική αγορά επώνυμα προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας και ενδεικτικά κάποιοι από τους οίκους που αντιπροσωπεύει είναι: LITE-ON, ASROCK, ANTEC, MICROSOFT, HITACHI, SAMSUNG, INTEL,TASK κλπ. Οθόνες Η/Υ (Monitors). Αν και πρόκειται για μέρος υπολογιστή η οθόνη έχει την δική της κατηγορία λόγω της επανάστασης που έχουν φέρει τα TFT Monitors και έτσι δημιουργείται η ανάγκη της αντικατάστασης οθονών παλαιότερης τεχνολογίας (CRT) από την ήδη εγκατεστημένη βάση υπολογιστών. Εδώ η ΝΤΙΟΝΙΚ διαθέτει στην Ελληνική αγορά επώνυμα προϊόντα που καλύπτουν όλο το εύρος τιμών σε σχέση πάντα με την ποιότητα μέσα από μιά μεγάλη ποικιλία μοντέλων. Οι οίκοι του εξωτερικού που αντιπροσωπεύονται είναι: EIZO, SAMSUNG, SONY, ACER. LEXUS PC (Personal Computers). Είναι τα PC s που παράγει η ΝΤΙΟΝΙΚ σε σύγχρονη μονάδα και που απευθύνεται σε κάθε χρήστη οικιακό ή επαγγελματία. Τα Lexus PC s είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000-TUV Austria και δίνει την δυνατότητα στην εταιρία μέσω των αντιπροσώπων της- να συμμετέχει δυναμικά σε διαγωνισμούς Δημοσίου. Επιπλέον η εταιρία κατασκευάζει υπολογιστές κατά παραγγελία σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη (Build To Order). Αξίζει να σημειωθεί ότι το LEXUS PC κατά τα δύο τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά μέσα στα δέκα πρώτα σε πωλήσεις στην ελληνική αγορά μεταξύ Ελλήνων και ξένων κατασκευαστών σύμφωνα με του διεθνείς οίκους IDC και GARTNER. Στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας που έχει με τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες πληροφορικής αποτελεί GOLD PARTNER της MICROSOFT Inc. καθώς και PREMIER PARTNER της INTEL. Σελίδα 16 από 118

17 NOTEBOOKS. Η ΝΤΙΟΝΙΚ σε αυτή την αναπτυσσόμενη κατηγορία προϊόντων έχει επιλέξει δύο από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές της παγκόσμιας αγοράς ACER και NEC. Περιφερειακά (Peripherals). Πρόκειται για άλλα συμπληρωματικά προϊόντα που συνδέονται στον υπολογιστή και που σκοπό έχουν να ολοκληρώσουν μία λύση hardware. Σαν τέτοια προϊόντα μπορούμε να αναφέρουμε τους εκτυπωτές (printers), σαρωτές (scanners), cameras, ηχεία, εξωτερικές αποθηκευτικές μονάδες κλπ. Στρατηγικά η ΝΤΙΟΝΙΚ διανέμει τα προϊόντα της HEWLETT PACKARD, BROTHER, SAMSUNG, SWEEX, ALLIED TELESYN. Λογισμικό (Software). Η ΝΤΙΟΝΙΚ πέρα από τους τίτλους επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας για PC (CD ROM), διαθέτει και όλα τα προϊόντα της MICROSOFT και κυρίως τα λειτουργικά συστήματα και τα περιβάλλοντα εργασίας σε μορφή DSP (Microsoft Windows & Office). Δικτυακά προϊόντα (Νetwork Devices). Πρόκειται για προϊόντα που εξυπηρετούν πάνω από ένα υπολογιστές συνδεδεμένους μεταξύ τους τοπικά ή σε απόσταση. Σ αυτή την κατηγορία προϊόντων η ΝΤΙΟΝΙΚ στρατηγικά συνεργάζεται με την ALLIED TELESYN και διαθέτει τα δικτυακά προϊόντα της στην Ελληνική αγορά. ΙNTERNET. Στον χώρο του διαδικτύου η ΝΤΙΟΝΙΚ πέρα από την διανομή συνδέσεων συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας (ADLS,DIAL UP & ISDN) της ΟΤΕΝΕΤ παρέχει έτοιμες εφαρμογές που λειτουργούν σε Internet περιβάλλον και έχουν κατασκευαστεί από την θυγατρική της εταιρία ATCOM. 3. Intelligent Solutions Business Unit. Τηλεφωνικά κέντρα. Η ΝΤΙΟΝΙΚ διαθέτει και διανέμει στην Ελληνική αγορά ως Value Added Distributor τα τηλεφωνικά κέντρα της SIEMENS και έχοντας ως βάση το τηλεφωνικό κέντρο να προσφέρει συνολική λύση τηλεφωνίας μαζί με υπηρεσίες σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Έχοντας πλέον -ο καταναλωτής και οι επιχειρήσεις- δυνατότητες προεπιλογής φορέα, αλλά και δυνατότητες Σελίδα 17 από 118

18 προγραμματισμού των τηλεφωνικών κέντρων η ΝΤΙΟΝΙΚ έχει να προσφέρει αρκετές επιλογές στις υπηρεσίες της εν γένει τηλεφωνίας. Έτσι προσφέρονται το σύνολο των υπαρχουσών υπηρεσιών από όλους τους πάροχους στην κινητή τηλεφωνία (Cosmote, Vodafone, Telestet, Q-Telecom), καθώς επίσης προσφέρονται σημαντικές και συμπληρωματικές υπηρεσίες σταθερής εναλλακτικής τηλεφωνίας,αλλά και δικτύων IP- VPN (Vivodi, Lannet). Ασύρματη επικοινωνία ΤΕΤRA. Η εταιρία συνεργάζεται και αντιπροσωπεύει την CLEARTONE με σκοπό την ανάπτυξη συστημάτων ασύρματης κρυπτογραφημένης επικοινωνίας. Αφορά περιπτώσεις ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ κινούμενων σημείων και εφαρμόζεται όπου υπάρχει στόλος αυτοκινήτων κλπ. Συστήματα NO-MOBILE. Πρόκειται για τα προϊόντα της MULTITONE που αντιπροσωπεύονται από την ΝΤΙΟΝΙΚ και που αποτρέπουν ενεργά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, σε χώρους όπου η χρήση των κινητών απαγορεύεται ή αποτελεί ενόχληση. Συστήματα Access Control. Η εταιρία σε συνεργασία με τον οίκο Heart όπου εισάγει και προμηθεύει την Ελληνική αγορά με συστήματα ελέγχου πρόσβασης Access Control τα οποία είναι τελευταίας τεχνολογίας και άριστης ποιότητας. Συστήματα CCTV. Η Εταιρία διαθέτει ήδη από τις αρχές του 2004 στην Ελληνική αγορά, συμπληρώνοντας τη γκάμα της στα συστήματα ασφαλείας, συστήματα κλασικού και IP CCTV του οίκου Hunt και Lonrun καθώς επίσης και σε συνεργασία με τον οίκο Hunt, κατασκευάζει τα τελευταίας τεχνολογίας συστήματα τοπικής ή απομακρυσμένης παρακολούθησης, με αυτόματη ψηφιακή καταγραφή γεγονότων σε σκληρό δίσκο Lexus Guard. 4. Toys (παραδοσιακό παιχνίδι) Η εταιρεία διαθέτει και διανέμει στην ελληνική αγορά προιόντα των γνωστότερων οίκων του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στο χώρο του παραδοσιακού παιχνιδιού (Μεταλλικά αυτοκινητάκια, τηλεκατευθυνόμενα, Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Προσχολικά παιχνίδια, Ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.α). Σελίδα 18 από 118

19 1. MAISTO International Είναι η κορυφαία εταιρεία στην κατασκευή die-cast toys με περισσότερα από μοντέλα σε γραμμή παραγωγής στα εργοστάσια της που βρίσκονται στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη. Τα προϊόντα της διατίθενται σε όλες τις χώρες του κόσμου Κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων της Maisto είναι η κορυφαία ποιότητα κατασκευής καθώς και η τεράστια γκάμα στα προϊόντα της. 2. ΝΙΚΚΟ International Γιαπωνέζικο γκρουπ εταιρειών που αποτελεί την κορυφαία εταιρεία στην κατασκευή radio-control toys (τηλεκατευθυνόμενα) όπως αυτοκίνητα, καράβια, ελικόπτερα και αεροπλανάκια. Τα προϊόντα της διατίθενται σε όλες τις χώρες του κόσμου. 3. ΤΟΜΥ Γκρουπ εταιρειών που ιδρύθηκε πριν από 80 χρόνια και έχει πολύ μεγάλη ποικιλία παιδικών παιχνιδιών. Τα προϊόντα της διατίθενται σε όλες τις χώρες του κόσμου. 4. MECCANO Βρετανική Εταιρεία που ιδρύθηκε πριν 100 χρόνια και τώρα αποτελεί θυγατρική της εταιρείας NIKKO. Είναι η κορυφαία εταιρεία στην κατασκευή construction toys για όλες τις παιδικές ηλικίες. Τα προϊόντα της διατίθενται σε όλες τις χώρες του κόσμου. 5. Office Supplies (είδη χαρτοπωλείου) Η εταιρεία διαθέτει και διανέμει στην ελληνική αγορά προιόντα των γνωστότερων οίκων του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στο χώρο του χαρτοπωλείου 1. VERBATIM Θυγατρική της εταιρείας Mitsubishi Chemical Corporation. Είναι η κορυφαία και μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο στην κατασκευή οπτικών μέσων αποθήκευσης όπως είναι τα CD, δισκέτες, DVD, memory cards USB Sticks. Τα προϊόντα της διατίθενται σε όλες τις χώρες του κόσμου και ενδεικτικά στην Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση με μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 25%. Κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων VERBATIM είναι η κορυφαία ποιότητα κατασκευής, η υψηλή αξιοπιστία και η καινοτόμος προσέγγιση απέναντι στις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. 2. I-Tech -That s Write Ολλανδική εταιρεία που εξειδικεύεται στην κατασκευή οπτικών μέσων αποθήκευσης That s Write όπως είναι τα CD και, DVD. Τα προϊόντα της διατίθενται στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Σελίδα 19 από 118

20 6. Bebe (Είδη βρεφαναπτυξης) Η εταιρία έχει αναλάβει την αποκλειστική αντιπροσώπευση και διανομή στην Ελλάδα των κάτωθι οίκων εξωτερικού οι οποίοι κατέχουν ηγετικές θέσεις παγκοσμίως. 1. TEAM TEX - Γαλλική εταιρία η οποία έχει το μεγαλύτερο εργοστάσιο στον κόσμο στην παραγωγή καθισμάτων ασφάλειας αυτοκινήτου για βρέφη και παιδιά, όλα τα προϊόντα της TEAM TEX διανέμονται στην Ελλάδα με το Brand UNIKID το οποίο είναι καθαρά ελληνικό Brand. 2. DOREL - Καναδικός όμιλος εταιρειών ο οποίος κατέχει την πρώτη θέση σε μερίδιο αγοράς παγκοσμίως στην κατασκευή και εμπορία καθισμάτων ασφαλείας αυτοκινήτου για βρέφη και παιδιά. Στον ανωτέρω όμιλο ανήκουν επίσης οι εταιρείες MAXI-COSI, QUINNY (οι οποίες εξειδικεύονται στην κατασκευή καθισμάτων ασφαλείας καθώς και καινοτόμων καροτσιών για βρέφη και παιδιά) όπως επίσης η εταιρία SAFETY 1st (η οποία παράγει και εμπορεύεται προϊόντα βρεφανάπτυξης, αξεσουάρ και άλλα προϊόντα ασφαλείας που αποκλειστικά προορίζονται για βρέφη). 3. INGLESINA Ιταλική εταιρία, η μεγαλύτερη εταιρία στην Ευρώπη στην κατασκευή βρεφικών και παιδικών καροτσιών, η οποία παράγει ακόμα και άλλα προϊόντα για βρέφη, όπως Relax - Port-bebe Μάρσιπους κ.α. Όλα τα παραπάνω προϊόντα διανέμονται σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο. 4. AVENT - Εδρεύει στο Λονδίνο και είναι μέσα στις 3 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου στην παραγωγή και εμπορία ειδών βρεφανάπτυξης (μπιμπερό-θηλές-πιπίλες). Η εν λόγω εταιρία κατασκευάζει επίσης και πολλά άλλα αξεσουάρ τα οποία είναι απαραίτητα για την υγιή ανάπτυξη του βρέφους και σημαντικά προϊόντα για την υποστήριξη της μέλλουσας μητέρας. Τα προϊόντα της ανωτέρω εταιρίας διανέμονται σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο. 7. Καταναλωτικά Προϊόντα Τα προϊόντα ήχου και εικόνας ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και ως τέτοια αναφέρονται οι τηλεοράσεις, τα DVD players, Home Theater κλπ. Αυτή την στιγμή η εταιρία διακινεί Σελίδα 20 από 118

Απολογισµός & Ετήσιο ελτίο

Απολογισµός & Ετήσιο ελτίο ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ Απολογισµός & Ετήσιο ελτίο 2006 Μάιος, 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μάιος 2015

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μάιος 2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μάιος 2015 με μια ματιά Κεφαλαιοποίηση: 850.386 Κύκλος Εργασιών 2014: 43,9 εκ. EAT 2014: - 6,7 εκ. Τιμή μετοχής 0,06 (19/05/2015) Αριθ. Μετοχών: 14.173.104 2012 2013 2014 ΠΩΛΗΣΕΙΣ (000.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής:

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής: OTE Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ OTE Α.Ε. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο 30/4/2016 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2002

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2002 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2002 ΜΑΡΤΙΟΣ 2003 Αγαπητοί μέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισμός της εταιρίας μας για τη χρήση 2002. Μια πολύ δύσκολη χρονιά λόγω της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. EΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Key Features. Δραστηριότητες Ομίλου DIONIC. Εσωτερική Οργάνωση Ομίλου. SBU s & Θυγατρικές. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη

Περιεχόμενα. Key Features. Δραστηριότητες Ομίλου DIONIC. Εσωτερική Οργάνωση Ομίλου. SBU s & Θυγατρικές. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη NOEMΒΡΙΟΣ 2007 1 Περιεχόμενα Key Features Δραστηριότητες Ομίλου DIONIC Εσωτερική Οργάνωση Ομίλου SBU s & Θυγατρικές Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη Επιχειρηματικοί Στόχοι 2007-2008 2008 2 Key Features το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήµερα στις 12.12.2011 στα γραφεία της έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για το σκοπό της ενημέρωσης των Μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2003

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2003 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2002 ΜΑΡΤΙΟΣ 2003 ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ, ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2002. ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Στην Αθήνα σήμερα, την 01 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Παιανία 27-06-2014 Α.Π.:590.- ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

YALCO Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε.

YALCO Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. YALCO Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ένωση Θεσμικών Επενδυτών -Ιούνιος 2009 1 Κύρια Σημεία της Ιστορίας της YALCO 1920: ίδρυση της YALCO στη Δράμα 1933: ο ιδρυτής της μεταφέρει την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2013 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Διαφήμιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.:25310 23332, -26547, FAX:25310 31050 AΦΜ: 094085710, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β86/56, www.alexandros-atebe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αγαπητοί μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 2 Αγαπητοί μέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισμός της εταιρίας μας για τη χρήση 2001. Μια χρονιά παγκόσμιας ύφεσης στο χώρο της τεχνολογίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η όγδοη που λειτούργησε η «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ».

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η όγδοη που λειτούργησε η «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ». ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών (α) «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και (β) «TELEDOME - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 17.6.2016, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. 3401/2005, 4, / UNIBRAIN

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. 3401/2005, 4, / UNIBRAIN ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ [Ν. 3401/2005,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24-06-2016 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

99,47% 106,88% 37,4% 36,46%

99,47% 106,88% 37,4% 36,46% ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVICE Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 128 ΓΛΥΦΑ Α 166 74 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Τεχνοδιάγνωση Τρέχουσα μελέτη: Σύντομη μελέτη :161 26/10/2013 5:24:50 μμ Copyright υλικού 2013 Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών ΙΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο καταστημάτων Hyper καταστήματα με χώρους Parking-Destination Locations 41 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο

Δίκτυο καταστημάτων Hyper καταστήματα με χώρους Parking-Destination Locations 41 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο Προφίλ Η Jumbo κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο, κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να μπορεί να αμφισβητηθεί στο ορατό μέλλον, καθώς οφείλεται σε ένα μίγμα παραγόντων, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα