ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2"

Transcript

1 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα Μεηνλνηηθώλ ΜΜΔ Γηαδίθηπν-Πξννπηηθέο Γηθαίσκα ησλ κεηνλνηήησλ ζηα ΜΜΔ ΔΙΑΓΩΓΗ. Η ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΜΜΔ ΣΗΝ ΔΝΙΑΙΑ ΓΙΟΤΓΚΟΛΑΒΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ Δηζαγσγή-Ζ θαηάζηαζε ησλ ΜΜΔ ζην Κόζνβν. Γεληθά ΜΜΔ θαη Μεηνλόηεηεο ζην Κόζνβν έξβνη Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Σνύξθνη Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Ρνκά (Αζίγγαλνη) Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Βόζληνη Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Αζθάιη Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Γθνξαλί Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΠΓΓΜ ΜΜΔ θαη Μεηνλόηεηεο ζηελ πγγμ. Γεληθά Αιβαλνί Σύπνο Ραδηόθσλν Σειεόξαζε Γηαδίθηπν... 45

2 1 Σνύξθνη Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Ρνκά Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Σνξκπέο έξβνη Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Βόζληνη Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Βιάρνη Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ξελόγισζζε Διιεληθή Γηαδίθηπν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ... 66

3 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ηόρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηα κεηνλνηηθά ΜΜΔ ζηα Βαιθάληα. ην πιαίζην απηό εμεηάδνληαη δύν πεξηπηώζεηο: Απηή ηνπ Κνζόβνπ θαη απηή ηεο πξώελ Γηνπγθνζιαβηθήο δεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο. Οη πεξηπηώζεηο απηέο επηιέρζεθαλ πξώηνλ, επεηδή θαη ζηηο δύν πεξηνρέο ππάξρνπλ πνιιέο κεηνλόηεηεο, κε ηηο πην ηζρπξέο από απηέο κάιηζηα λα έρνπλ θαθέο ζρέζεηο κε ηελ εζληθή πιεηνςεθία. Γεύηεξνλ, επεηδή θαη ζηηο δύν ππήξρε κηα καθξά παξάδνζε δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ ζην πιαίζην ηεο εληαίαο Γηνπγθνζιαβίαο. Σξίηνλ, επεηδή έρνπλ δνθηκαζζεί από εζσηεξηθή ζύγθξνπζε. Σέηαξηνλ, θαη νη δύν παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ από ηελ άπνςε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Σν δήηεκα ηνπ Κνζόβνπ γηα ην ηειηθό θαζεζηώο ηνπ παξακέλεη αλνηθηό θαη ε πγγμ έρεη κάιινλ θαθέο ζρέζεηο κε όια ηα γεηηνληθά θξάηε, ηδηαίηεξα κε ηελ Διιάδα, θαζώο εθθξεκεί ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο θαη ησλ αιπηξσηηθώλ δηαζέζεσλ πνπ θξύβνληαη πίζσ από απηό. Δπηπιένλ ηόζν ην γεηηνληθό θξάηνο όζν θαη ην κόξθσκα ηνπ Κνζόβνπ βξίζθνληαη ππό δηεζλή επηηήξεζε γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ κεηνλνηήησλ κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηεινύλ θαη ηα κεηνλνηηθά ΜΜΔ. Ηδηαίηεξα ην Κόζνβν βξίζθεηαη ππό θαζεζηώο εληνιήο ηνπ ΟΖΔ πνπ αζθεί θεδεκνλία εθεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΔ θαη δεπηεξεπόλησο ηελ ΔΔ. Ο όξνο πνπ ηείλεη λα επηθξαηήζεη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία επί ηνπ ζέκαηνο είλαη Minority Language Media (Μέζα ζε Μεηνλνηηθή Γιώζζα) πνπ αληηθαζηζηά ζηαδηαθά ηνλ όξν Minority Media (Μεηνλνηηθά Μέζα). Ο όξνο απηόο είλαη επξύηεξνο από ηνλ πξνεγνύκελν γηαηί πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ΜΜΔ εθείλσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηε κεηνλόηεηα ή απνηεινύλ ηδηνθηεζία πξνζώπνπ, κέινπο ηεο κεηνλόηεηαο ή ρξεζηκνπνηνύλ απνθιεηζηηθά κεηνλνηηθή γιώζζα. Καιύπηεη ινηπόλ θαη ηνπο δεκόζηνπο ξαδηνθσληθνύο θαη ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο πνπ εθπέκπνπλ είηε απνθιεηζηηθά είηε θαη ζηηο κεηνλνηηθέο γιώζζεο, δίγισζζα έληππα θηι. Με απηό ην ζθεπηηθό ζηελ εξγαζία απηή εμεηάδνπκε όρη κόλν ηνπο ζηαζκνύο ή ηα έληππα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ απνθιεηζηηθά κηα γιώζζα ή είλαη ηδηνθηεζία κειώλ ηεο κεηνλόηεηαο αιιά θαη ηνπο θξαηηθνύο ξαδηνηειενπηηθνύο ζηαζκνύο πνπ δηαζέηνπλ

4 3 πξόγξακκα ζε κεηνλνηηθέο γιώζζεο, θάηη πνπ ζπκβαίλεη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί. πνπ είλαη δπλαηόλ αληρλεύεηαη ε ηδηνθηεζία ή νη πνιηηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ κεηνλνηηθώλ ΜΜΔ. Παξάιιεια, νη κεηνλνηηθνί δεκνζηνγξαθηθνί νξγαληζκνί εληνπίδνληαη ηνπηθά θαη ρξνληθά, δειαδή αλ είλαη εζληθήο ή ηνπηθήο εκβέιεηαο, ε πόιε από ηελ νπνία εθπέκπνπλ ή εθδίδνληαη θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ην νπνίν ιεηηνπξγνύλ. Δπηπιένλ, ζα δνζεί ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνύλ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζε θάζε ρώξα θαη νη εμειίμεηο λνκνζεηηθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πνπ αθνξνύλ ηα ΜΜΔ ζε κεηνλνηηθή γιώζζα. Δπηπξόζζεηα, ζα δίλνληαη εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάζε κεηνλόηεηα πξηλ ηελ εμέηαζε ησλ ΜΜΔ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηε γιώζζα ηεο, ώζηε ν αλαγλώζηεο λα θαηαλνεί θαιύηεξα ην πιαίζηό ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ έξεπλα εξεπλάηαη ε ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία ελώ εμεηάδνληαη θπβεξλεηηθέο πεγέο ζηηο δύν πεξηνρέο θαζώο θαη αξρεηαθό πιηθό δηεζλώλ νξγαληζκώλ θαη μέλσλ θπβεξλήζεσλ πνπ είλαη δηαζέζηκν αιιά θαη εθεκεξίδεο θαη πιηθό από ηνπο κεηνλνηηθνύο νξγαληζκνύο. Έηζη, ζα δνζεί ην ζεσξεηηθό πιαίζην ζηα κεηνλνηηθά media, ζα αθνινπζήζεη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζηελ εληαία Γηνπγθνζιαβία ώζηε λα ελεκεξσζεί ν αλαγλώζηεο γηα ηελ θιεξνλνκηά ησλ ΜΜΔ ζηηο δύν απηέο ρώξεο. Ζ εξγαζία ζα ζπλερηζζεί κε ηελ εμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ΜΜΔ ζηελ πγγμ θαη ζην Κόζνβν θαη ηελ παξάζεζε θαη εμέηαζε ησλ ΜΜΔ θαηά κεηνλόηεηα. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε εξγαζία απηή δελ αζρνιείηαη κε ηελ επξύηεξε ζεσξία πεξί κεηνλνηήησλ αθνύ ην ζέκα ηεο είλαη ηα κεηνλνηηθά ΜΜΔ ζηηο δύν απηέο πεξηνρέο. πνπ είλαη όκσο αλαγθαίν, ζα γίλνπλ ζύληνκεο αλαθνξέο ζην δηθαίσκα ησλ κεηνλνηήησλ γηα πξόζβαζε ζηα ΜΜΔ ζηε γιώζζα ηνπο. Σέινο, εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα.

5 4 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 1. Λειηοσργίες μειονοηικών ΜΜΔ- Πολσεθνική Γημόζια θαίρα. Έλα εξώηεκα πνπ ηίζεηαη ζην πιαίζην κηαο αλάινγεο εξγαζίαο είλαη πνηεο ιεηηνπξγίεο αλακέλεηαη λα ππεξεηήζνπλ ηα ΜΜΔ ζε πνιππνιηηηζκηθέο-πνιπεζληθέο θνηλσλίεο. Ζ πνιππνιηηηζκηθόηεηα δελ είλαη κόλν κία ιίζηα εζληθώλ πνηθηινκνξθηώλ αιιά θαη κηα πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ πώο ζπλππάξρνπλ νη δηαθνξεηηθέο θνηλόηεηεο. 1 ε απηό ην ζεκείν επεηζέξρεηαη έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο θαη ε ζύλδεζή ηεο κε ηα ΜΜΔ. Ζ πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα νξίδεηαη από πνιιά ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε επηθξάηεηα, ε εζληθή νκάδα, ε ηζηνξία, ε ζξεζθεία, ην πνιηηηθό ζύζηεκα, ην λνκηθό ζύζηεκα, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε εθπαίδεπζε, νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, ηα ζύκβνια-ζεκεία ηαύηηζεο, ν ύκλνο, ε ζεκαία, νη ενξηέο, δειαδή ε ςπρνινγηθή δηάζηαζε θαη αίζζεζε ηνπ ζπλαλήθεηλ. Σα ΜΜΔ απνηεινύλ ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθό θνξέα θνηλσληθνπνίεζεο θαη βαζηθό παξάγνληα ηεο θνηλήο γλώκεο θαη δηαδξακαηίδνπλ ζεκειηώδε ξόιν ζηε δηακόξθσζε, αλάπηπμε θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο. 2 Απηό ζπκβαίλεη επεηδή απνηεινύλ έλα ιεηηνπξγηθό θαη ρξήζηκν εξγαιείν ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο σο ηξόπνο ελζσκάησζεο θαη ζπλεθηηθόηεηαο, σο αληαλάθιαζε ηεο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηέινο από ηελ άιιε πιεπξά σο θίλδπλνο εθθπιηζκνύ ή θαηαζηξνθήο, αλ κεηαθέξνπλ εμσηεξηθέο επηδξάζεηο νη νπνίεο εμνπδεηεξώλνπλ ηελ δηαθξηηή πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα. 3 ε ό,ηη αθνξά ηε δεκόζηα ζθαίξα, ζην επίπεδν ησλ ΜΜΔ, ε απνδνρή κηαο πνιππνιηηηζκηθήο δεκόζηαο ζθαίξαο ζεκαίλεη ηελ δηαθνξά κεηαμύ ηεο απιήο αλνρήο ηεο κε εμσηεξηθεπκέλεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ηεο απνδνρήο ηεο δηάδνζεο ησλ ΜΜΔ πνπ είλαη γισζζηθά θαη πνιηηηθά ζηνρεπκέλα θαη εθθξάδνπλ ηα ζπκθέξνληα ζπγθεθξηκέλσλ εζληθώλ θνηλνηήησλ. 4 Σα ΜΜΔ έρνπλ ηδηαίηεξε ζπκβνιή ζηελ δηάπιαζε πνιπεζληθώλ θνηλσληώλ θαη ελδνεζληθώλ ζρέζεσλ. ε απηό ην πιαίζην παξαηεξείηαη ζπλήζσο όηη ε έκθαζε δίλεηαη ζηα 1 Simon Cottle, Ethnic Minorities and the Media. Changing Cultural Boundaries, open University Press, Buckingham-Philadelphia, 2000 ζει Manuel Pares I Maicas, Μία Πξνζέγγηζε ηεο Πνιηηηζκηθήο Σαπηόηεηαο θαη νη Γηαζπλδέζεηο ηεο κε ηελ Μαδηθή Δπηθνηλωλία, επηκέιεηα Ρόε Παλαγησηνπνύινπ, Γηεζλέο πλέδξην, Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Π.Ρεγνπνύινπ, Μ Ρήγνπ,. Νόηαξεο, εθδόζεηο αιεμάλδξεηα, Αζήλα Απξίιηνο 1996, ζει Απηόζη,ζει Simon Cottle όπ.π. ζει.206

6 5 Μέζα ελεκέξσζεο ηεο εζληθήο πιεηνςεθίαο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο θαη απηόλ ηνλ ηξόπν παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλόο όηη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηα κεηνλνηηθά ΜΜΔ είλαη ηα θπξίαξρα Μέζα ζηηο εζληθέο κεηνλόηεηεο. 5 Σέινο, ηα ηνπηθά-κεηνλνηηθά ΜΜE βνεζνύλ ηηο κεηνλόηεηεο από θαηαλαισηέο λα γίλνπλ παξαγσγνί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ΜΜE ηνπο. Από ηελ άιιε πιεπξά ε δηεπθόιπλζε ελόο πνηθηιόκνξθνπ πεξηβάιινληνο ΜΜΔ δελ έρεη απνθιεηζηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε ρξήζε ηνπο από ηηο εζληθέο θνηλόηεηεο. 6 Απηό ζπκβαίλεη όηαλ ν απηνπξνζδηνξηζκόο κηαο εζληθήο νκάδαο ελζσκαηώλεη πξνθαηαιήςεηο γηα άιιεο εζληθέο νκάδεο ή πεξηνξίδεη ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο κέζα ζηελ ίδηα ηελ εζληθή κεηνλόηεηα. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε ρξήζε ελόο αθνζησκέλνπ εζληθνύ ΜΜΔ κπνξεί λα απνηειέζεη εξγαιείν πξνπαγάλδαο γηα λα ππεξεηήζεη ηε δπζαλεμία κηαο κεηνλόηεηαο. Ζ παξαρώξεζε εμάιινπ, ηνπ status ηεο κεηνλόηεηαο δελ παξέρεη ερέγγπα γηα πνιηηηθή ηεο ζύλεζε. Γηα απηό ην ιόγν ηειηθά ηίζεηαη ην εξώηεκα από εξεπλεηέο θαηά πόζν κπνξεί ε εζληθή πιεηνςεθία λα αλέρεηαη κηα δπζαλεθηηθή κεηνλόηεηα. 7 Δμάιινπ, παξαηεξείηαη όηη ηα εζληθά κεηνλνηηθά ΜΜΔ αλαπηύζζνπλ κηα πνιύ αληαγσληζηηθή δηάζεζε κε ηα ΜΜΔ ηεο πιεηνςεθίαο. 8 Ζ παξαηήξεζε απηή αθνξά ηελ πνιπεζληθή δεκόζηα ζθαίξα όηαλ ππάξρεη πινπξαιηζκόο ζηα ΜΜΔ είηε απζηεξά ηδησηηθά κε εκπνξηθά θξηηήξηα είηε επηδνηνύκελα ή εκηεπηδνηνύκελα. 9 ε κηα ηδεαηή θνηλσλία, νη ζηόρνη πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηεζνύλ, ζα ήηαλ ε εγγύεζε ηεο επθαηξίαο γηα πξόζβαζε θαη ζπκκεηνρή ζηα media, ζε ηζνδύλακε βάζε ζε όιεο ηηο εζληθέο θνηλόηεηεο, θαζώο θαη ε κείσζε ησλ νηθνλνκηθώλ, επαγγεικαηηθώλ θαη πνιηηηθώλ πεξηνξηζκώλ γηα ηηο κεηνλόηεηεο ζην ρώξν ησλ ΜΜΔ εθόζνλ ηα ηειεπηαία απνηεινύλ βαζηθή δνκή ζπκκεηνρήο ζηε δεκόζηα ζθαίξα. 10 Έηζη, ηα κεηνλνηηθά ΜΜΔ ζα είραλ ηε δπλαηόηεηα ηόζν λα βνεζνύλ ηε κεηνλόηεηα λα έρεη θσλή θαη λα δηαηεξείηαη θαη λα πξναζπίδεη ηα ζπκθέξνληά ηεο όζν θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηελ πνιηηηζηηθή αληαιιαγή. Απηό ζα θαηαπνιεκνύζε θαη ηε μελνθνβία ηεο πιεηνςεθίαο αιιά θαη ηα αηζζήκαηα θαλαηηζκνύ ζε ηκήκαηα ηεο 5 Charles Husband, Minority Ethnic Media As Communities of Practice: Professionalism and Identity Politics in Interaction, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol.31, No 3,May 2005, ζζ Simon Cottle, όπ.π.ζει Απηόζη 8 Karim H. Karim From Ethnic Media to Global Media Transnational Communications Networks Among Diasporic Communities, University of Oxford. Transnational Communities Programme, Oxford 1998,ζει.8. 9 Simon Cottle, όπ.π. 10 Απηόζη.

7 6 πεξηζσξηνπνηεκέλεο κεηνλόηεηαο. Έλα ηέηνην κνληέιν ζα καο έδηλε έλα πξαγκαηηθό δνκηθό πινπξαιηζκό ζεκειησκέλν ζε ίζεο βάζεηο κέζα ζηε δεκόζηα ζθαίξα. 11 Σα εζληθά κεηνλνηηθά ΜΜΔ έρνπλ εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πγηνύο θαη βηώζηκεο πνιπεζληθήο δεκόζηαο ζθαίξαο. 12 Μηα πνιπεζληθή δεκόζηα ζθαίξα πξέπεη λα αλαθιά ηελ δηαθνξεηηθόηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ θνηλσλία κε έλα ηξόπν πνπ ζα δηεπθνιύλεη ηελ απηόλνκε έθθξαζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο ηόζν ησλ κεηνλνηήησλ όζν θαη ηεο εζληθήο πιεηνςεθίαο. Δπηπιένλ πξέπεη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξίαο θαη πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ θαη αλάκεζα ζηηο εζληθέο θνηλόηεηεο. 13 Πνιιέο θνξέο ππάξρεη έλα επξύ δίθηπν από ΜΜΔ πνπ ην θαζέλα όκσο εμππεξεηεί ην δηθό ηνπ απνθιεηζηηθό θνηλό κε απζηεξνύο όξνπο εζληθήο ηαπηόηεηαο. Κάηη ηέηνην, κπνξεί κελ λα ζπκβαδίδεη κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηηθώλ νκάδσλ αιιά από ηελ άιιε πιεπξά δεκηνπξγεί κία Βαβέι παξάιιεισλ θαη απνθιεηζηηθώλ δεκόζησλ ζθαηξώλ πνπ δελ ζα ελδηαθέξνληαλ λα γίλνπλ ακνηβαία θαηαλνεηέο. 14 Ζ εζσηεξηθή θαηάηκεζε ησλ εζληθώλ κεηνλνηήησλ θαη ε εμεηδίθεπζε ησλ θνηλώλ ησλ media, ζύκθσλα κε ηνλ Gitlin, είλαη δπλαηόλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλαπαξαγσγή επηθνηλσληαθώλ κηθξνζθαηξώλ, όπνπ ζε θάζε κία από απηέο μερσξηζηά αλαθπθιώλεηαη, κηα πεξηνξηζκέλε ζεκαηνινγία. Ζ πξαγκαηηθόηεηα απηή γίλαηαη αηζζεηή ηδηαίηεξα ζην ξαδηόθσλν θαη ηνλ Σύπν Υαρακηηριζηικά και Προβλήμαηα Μειονοηικών ΜΜΔ. Σα κεηνλνηηθά ΜΜΔ εκθαλίδνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα δηαθνξνπνηνύλ από ηα ππόινηπα. Έλαο κεηνλνηηθόο νξγαληζκόο ΜΜΔ αληηκεησπίδεη εθηόο από ηηο πςειέο πξνζδνθίεο ηεο κεηνλόηεηαο πνπ εθπξνζσπεί, θαη πξαθηηθά πξνβιήκαηα, όπσο νξγάλσζε, ρξεκαηνδόηεζε, δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλνύ. 16 Οη ίδηνη παξάγνληεο έρνπλ άκεζν θαη έκκεζν αληίθηππν ζηηο πνιηηηθέο εζληθήο ηαπηόηεηαο ησλ κεηνλνηηθώλ ΜΜΔ θαη ζηηο επαηζζεζίεο ηνπ θνηλνύ ηνπο. Έηζη, ε αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ εζληθά κεηνλνηηθώλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζπρλά 11 Simon Cottle, όπ.π. ζει Charles Husband, όπ.π. ζει Simon Cottle, όπ.π, ζει Απηόζη. 15 Charles Husband, όπ.π.ζζ Απηόζη, ζει.463

8 7 πξνζδηνξίδεηαη από πνιιέο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνύλ ζην εζσηεξηθό ηεο. Δπηπξόζζεηα, ζπρλά ηα κεηνλνηηθά ΜΜΔ αλαπηύζζνληαη σο αληίδξαζε ζηελ εζειεκέλε παξαγλώξηζε ηεο κεηνλνηηθήο θνηλόηεηαο από ηα ΜΜΔ ηεο πιεηνςεθίαο. 17 Αο δνύκε όκσο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνβιήκαηα ησλ κεηνλνηηθώλ ΜΜΔ πην αλαιπηηθά. Α. Σα κεηνλνηηθά ΜΜΔ αληηκεησπίδνπλ κεγαιύηεξν πξόβιεκα νηθνλνκηθήο βησζηκόηεηαο από ηα ππόινηπα ΜΜΔ. Απηά πξνθαινύληαη από αξθεηνύο παξάγνληεο. Ο πξώηνο από απηνύο είλαη ην κέγεζνο ηνπ θνηλνύ. πσο μέξνπκε, θαηά θαλόλα, ηα έζνδα ελόο ΜΜΔ πξνέξρνληαη από ηηο δηαθεκίζεηο. ζν κεγαιύηεξν είλαη ην θνηλό ελόο ειεθηξνληθνύ ή εληύπνπ Μέζνπ ηόζν πην πνιιέο δηαθεκίζεηο ζα έρεη θαη ηόζν πην αθξηβόο ν ρώξνο ή ν ρξόλνο πνπ ζα δηαζέζεη. Από ην κέγεζνο ηνπ θνηλνύ ινηπόλ εμαξηώληαη νη πξόζνδνί ηνπ. Σα κεηνλνηηθά ΜΜΔ πνιιέο θνξέο δελ δηαζέηνπλ επάξηζκν θνηλό. Αξθεηέο κεηνλόηεηεο απνηεινύληαη από κεξηθέο ρηιηάδεο άηνκα όπσο ζα δνύκε θαη ζην θπξίσο κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο. Δπηπιένλ, ηα κεηνλνηηθά ΜΜΔ έρνπλ δπζθνιία λα ειθύνπλ δηαθεκηζηηθά έζνδα εμαηηίαο ηεο (ζύκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε ηε ζεσξία) πεξηνξηζκέλεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ηνπ ζηνρεπκέλνπ θνηλνύ. 18 Δμάιινπ ην κεηνλνηηθό θνηλό πνιιέο θνξέο απνηειείηαη από πνιιέο κηθξέο δηαθνξεηηθέο κεηνλόηεηεο όπσο ζα δνύκε θαη ζην θπξίσο κέξνο ηεο παξνύζεο εξγαζίαο. Αθόκε θαη κέζα ζηνπο θόιπνπο κηαο κνλαδηθήο κεηνλόηεηαο, ε ππνζεηηθή νκνηνγέλεηα ηνπ εζληθνύ θνηλνύ είλαη πιαζκαηηθή αλ ζθεθζεί θαλείο όηη κε ηε ζεηξά ηεο δηαζπάηαη από παξάγνληεο όπσο ε ειηθία, ην θύιν, ε νηθνλνκηθνθνηλσληθή θαηάζηαζε θαη νη πνιηηηθέο πξνηηκήζεηο. 19 Έηζη, ην ππνςήθην θνηλό ζπξξηθλώλεηαη πεξαηηέξσ θάλνληαο αθόκε πην πξνβιεκαηηθή ηελ ππόζεζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ εζόδσλ. Αληίζεηα ινηπόλ κε ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ θπξηαξρνύλ ζηελ πιεηνςεθία, νη κεηνλνηηθέο εζληθέο θνηλόηεηεο πνιιέο θνξέο δελ είλαη ζπκπαγείο νκάδεο αιιά θαηαηέκλνληαη από εζσηεξηθή δηαθνξεηηθόηεηα, ελίνηε θαη γισζζηθή. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξάδεηγκα ησλ Sa mi ζηε βόξεηα Δπξώπε, πνπ έρνπλ κηθξό πιεζπζκό αιιά θαηαηέκλνληαη ζε πνιιέο γισζζηθέο νκάδεο. Από νηθνλνκηθή άπνςε είλαη πνιύ δύζθνιν θαλείο λα αληαπνθξηζεί ζε απηήλ ηελ πνηθηινκνξθία. 20 ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, αλαγθαζηηθά ζα επηιεγνύλ κία ή δύν γιώζζεο, θάηη πνπ ζα βειηηζηνπνηήζεη ην κέγεζνο ηνπ θνηλνύ. Απηή ε ιύζε 17 Charles Husband, όπ.π. ζει Απηόζη. 19 Απηόζη ζει Simon Cottle, όπ.π.213

9 8 αλαπόθεπθηα παξνπζηάδεη ην κεηνλέθηεκα όηη ε κία ή δύν γιώζζεο απηέο ζα επηβηώζνπλ ελώ νη ππόινηπεο ζα ππνβαζκηζηνύλ, κε θίλδπλν θάπνηα ζηηγκή λα ζβήζνπλ. Οη εζηθέο αλεζπρίεο ησλ πνιηηηθώλ δηαηήξεζεο κε ζηόρν ηελ πνιηηηζηηθή βησζηκόηεηα δελ ζπκβηβάδνληαη εύθνια κε ηελ νηθνλνκηθή ινγηθή ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ media. 21 Ζ δηαίξεζε επίζεο κπνξεί λα είλαη πνιηηηθή. Ζ κεηνλόηεηα κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη από πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο πνιηηηθά θόκκαηα, ή ηα κέιε ηεο λα ππνζηεξίδνπλ ππνςεθίνπο δηαθνξεηηθώλ θνκκάησλ ηεο εζληθήο πιεηνςεθίαο. Σέινο, ην θνηλό κπνξεί λα είλαη δηαζθνξπηζκέλν ζε πνιιέο πεξηθέξεηεο ελίνηε θαη απνκαθξπζκέλεο κεηαμύ ηνπο. Έηζη έλα πεξηθεξεηαθό ή ηνπηθό κεηνλνηηθό θαλάιη δελ ζα κπνξνύζε λα θαιύςεη νιόθιεξν ην θνηλό θαζώο γηα λα ην θάλεη ζα έπξεπε λα δηαζέηεη εζληθή εκβέιεηα. Κάηη ηέηνην ζα απαηηνύζε πνιύ κεγαιύηεξα έμνδα ηόζν γηα ηελ άδεηα όζν πνιύ πεξηζζόηεξν γηα ηνλ ηερλνινγηθό εμνπιηζκό. 22 Δπηπξόζζεηα, ε δηαθνξά γελεώλ κέζα ζηελ εζληθή κεηνλόηεηα απνηειεί αθόκε κηα βάζε γηα ηελ δηάζπαζε ηνπ εζληθνύ θνηλνύ. 23 έλα κηληηαθό πεξηβάιινλ όπνπ ε δηαθνξά ηεο επηινγήο θαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ πξντόληνο έρνπλ γίλεη βαζηθά ζηνηρεία, νη δεκνγξαθηθνί θαη επαθόινπζα νη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί ελόο πεξηνξηζκέλνπ θνηλνύ δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα ζηηο δηνηθήζεηο ησλ κεηνλνηηθώλ ΜΜΔ θαζώο δεκηνπξγείηαη έληαζε κεηαμύ ησλ πνιηηηθώλ management θαη ησλ πνιηηηθώλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο. ινη νη νξγαληζκνί ΜΜΔ κνηξάδνληαη ηελ αλάγθε λα έρνπλ κηα ζηαζεξή πεγή εζόδσλ, ώζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο θαη έηζη ε θεξδνθνξία είλαη κηα απαξαίηεηε αλεζπρία θάζε αηδέληαο management. 24 ηελ πεξίπησζε όκσο ησλ κεηνλνηηθώλ media όπνπ ην Μέζν αληηκεησπίδεηαη σο κηα ζεκαληηθή έθθξαζε ηεο εζληθά κεηνλνηηθήο απηνλνκίαο θαη κηα δύλακε δηαηήξεζεο ηεο θνηλνηηθήο θνπιηνύξαο, ην θέξδνο είλαη απιά έλα κέζν γηα λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο. Απηή ε αληίιεςε δηαθέξεη θαηά πνιύ από εθείλε ελόο νξγαληζκνύ πνπ ην θέξδνο θαη κόλν απνηειεί ην κέηξν ηεο επηηπρίαο. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν ειινρεύεη ν θίλδπλνο ζύγθξνπζεο ηνπ ζηόρνπ λα επεθηαζεί ην πηζαλό θνηλό θαη ηεο πξνζδνθίαο ησλ ηδηνθηεηώλ θαη ηεο δηεύζπλζεο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 21 Charles Husband, όπ.π, ζει Απηόζη,ζει T. Gitlin, The public sphere or public sphericules? in Liebes, T. and Curran, J. (eds) Media, Ritual and Identity, Routledge, London 1998, ζζ.194-/ Charles Husband, όπ.π. ζζ

10 9 αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ νξίδεηαη κε απζηεξά εζληθνύο όξνπο. 25 Ζ ρξεκαηνδόηεζε έρεη απνδεηρζεί όηη απνηειεί θνκβηθό δήηεκα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΜΜΔ ησλ εζληθώλ κεηνλνηήησλ. 26 Αξθεηά είλαη ηα παξαδείγκαηα όπνπ νη εκπνξηθέο αλάγθεο ππνλόκεπζαλ ηελ δεδεισκέλε πξνγξακκαηηζκέλε ινγηθή ησλ ΜΜΔ ησλ εζληθώλ κεηνλνηήησλ (όπσο ζηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό Imparja ζηελ Απζηξαιία). 27 Αθόκε θαη εθεί όπνπ νη δεκόζηεο ππεξεζίεο ζέιεζαλ λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο απέλαληη ζηηο κεηνλόηεηεο, ηθαλνπνηώληαο ηνπο σο ηειεζεαηέο ή αθξναηέο, νη ζθέςεηο γηα κεγηζηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ επεηζήιζαλ ηειηθά ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ζηελ πνηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 28 Από ηελ άιιε πιεπξά, όηαλ ππάξρεη κηα κεηνλνηηθή αγνξά κεξηθώλ εθαηνκκπξίσλ πνπ δηαζέηεη έλαλ ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό ππνςήθησλ εξγαδόκελσλ κε θαηάξηηζε, ε θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ην κέγεζνο θαη ε δηαθνξεηηθόηεηα ηεο αθξνακεξηθαληθήο θνηλόηεηαο θαη ησλ ηζπαλόθσλσλ ζηηο ΖΠΑ, παξέρεη κηα δεκνγξαθηθή βάζε γηα πνιύ κεγάινπο δεκνζηνγξαθηθνύο νξγαληζκνύο πνπ ζηνρεύνπλ ζε απηνύο ηνπο πιεζπζκνύο. 29 Παξόια απηά ζε πνιιά επξσπατθά θξάηε ην απόιπην κέγεζνο θαη ε εζσηεξηθή πνηθηινκνξθία πνιιώλ κεηνλνηηθά εζληθώλ θνηλνηήησλ δεκηνπξγεί κηα βάζε θνηλνύ πνπ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε ζρεηηθά κηθξό πξνζσπηθό. Έλαο ηξόπνο είλαη ε ιεηηνπξγία ζε ζπλεξγαζία κε κηα κεηέξα-εηαηξεία ζηελ κεηέξα-παηξίδα. Απηή όκσο ε ιύζε κεηώλεη ηελ ειεπζεξία ησλ ηνπηθώλ δεκνζηνγξάθσλ λα νξίδνπλ ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπο θαη λα επηιέγνπλ ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Δπηπιένλ, ηείλεη λα πξνσζεί κηα ηδενινγία δηαζπνξάο ζηελ νπνία ηα πξνβιήκαηα θαη νη πνιηηηθέο θαη νη εμειίμεηο ζηε κεηέξα-παηξίδα έρνπλ κηα ζπλερή πξνβνιή πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα θαηαλνεηή ζηνπο λεαξνύο κεηνλνηηθνύο πνπ έρνπλ ιηγόηεξνπο δεζκνύο κε ηελ ρώξα όπνπ νη νκνεζλείο ηνπο απνηεινύλ ηελ θπξίαξρε πιεηνςεθία. 30 Μηα κάιινλ καθξνπξόζεζκε ιύζε πνπ πξνηείλεηαη ζε απηό ην πξόβιεκα ζα ήηαλ ην θξάηνο λα εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ εμαζθαιίδνληαο ην δηθαίσκα ησλ 25 Charles Husband, Minority Ethnic Media As, vol.31, No 3,May 2005, ζει Απηόζη 27 H. Molnar, Indigenous Media and Policymaking in Australia. ην T. Bennet & D. Carter (Eds.). Culture in Australia: Policies, Publics and Programs Cambridge University Press. Cambridge 2001,ζζ Simon Cottle, όπ.π Charles Husband, όπ.π. 30 T. Gitlin, όπ.π., ζζ.177-/202.

11 10 κεηνλνηήησλ γηα πξόζβαζε ζε ΜΜΔ ζηε γιώζζα ηνπο. Τπό ην πξίζκα ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ ζπιινγηθώλ δηθαησκάησλ πξόθεηηαη γηα δηθαίσκα «δεύηεξεο γελεάο». Ζ πινπνίεζή ηνπ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα επηηεπρζεί, κε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ κεηνλνηηθώλ ΜΜΔ εμαζθαιίδνληαο έηζη κηα θαηάιιειε κηληηαθή ππνδνκή. 31 Οη πην πξαθηηθέο, άκεζα εθαξκνδόκελεο, ιύζεηο πνπ αθνινπζνύληαη είλαη δύν. Δίηε ηα ΜΜΔ ζε κεηνλνηηθή γιώζζα ζηεξίδνληαη ζε επηδνηήζεηο θαη δσξεέο είηε εγθαηληάδνληαη πξνγξάκκαηα ζε κεηνλνηηθή γιώζζα ζηα δεκόζηα θαλάιηα. Από ηελ άιιε πιεπξά ε δηεπθόιπλζε ελόο πνηθηιόκνξθνπ πεξηβάιινληνο media δελ έρεη απνθιεηζηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα. Απηό νθείιεηαη ζηελ θαηάρξεζή ηνπ, ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, από ηηο εζληθέο θνηλόηεηεο. 32 Β. Έλα άιιν πξόβιεκα ησλ Μέζσλ Μαδηθήο ελεκέξσζεο ζε κεηνλνηηθή γιώζζα, είλαη ε δπζθνιία αλεύξεζεο θαη δηαηήξεζεο ηθαλνύ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Μεξηθέο θνξέο νη κεηνλόηεηεο είηε ιόγσ ιεηςαλδξίαο είηε ιόγσ νηθνλνκηθήο θαρεμίαο ή θαθώλ θνηλσληθνπνιηηηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ ηνπο ζηεξνύλ ηηο επθαηξίεο, δελ έρνπλ θαηαξηηζκέλα ζηειέρε γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ έλα έληππν ή ειεθηξνληθό κέζν. Μηα άιιε πεξίπησζε είλαη, λα ππάξρνπλ θαηαξηηζκέλα ζηειέρε ζηε κεηνλόηεηα αιιά λα πξνηηκνύλ κηα ζέζε ζηα ΜΜΔ ηεο πιεηνςεθίαο θαζώο ηα κεηνλνηηθά media ζπλήζσο δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη αλαγλσξηζηκόηεηαο. Σν ζπρλά θαθνπιεξσκέλν πξνζσπηθό ζηηο άζεκεο κεηνλνηηθέο εθεκεξίδεο ελδέρεηαη λα αηζζάλεηαη έληνλε ηελ έιμε γηα θαζηεξσκέλνπο ηειενπηηθνύο ή ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο είηε ηεο ρώξαο όπνπ δεη είηε ηεο ρώξαο κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ εζληθή πιεηνςεθία. Τπάξρεη κηα πεξαηηέξσ δηαξξνή δπλακηθνύ αθνύ ηα εζληθά Μέζα ηεο πιεηνςεθίαο πξνζιακβάλνπλ πνιιέο θνξέο πξνζσπηθό από ηηο εζληθέο κεηνλόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα αλαπιεξώζνπλ ην έιιεηκκά ηνπο ζηελ θάιπςε ησλ γεγνλόησλ πνπ αθνξνύλ ηε κεηνλόηεηα ή άιιεο θνξέο γηα λα επηδείμνπλ έλα πξνθίι ζύγρξνλν θαη θηιηθό ζηελ εζληθή δηαθνξεηηθόηεηα θαηόπηλ ππνδείμεσλ ηνπ ηκήκαηνο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπο. Γηα ηα Μέζα ελεκέξσζεο ηεο εζληθήο πιεηνςεθίαο απηό ζπάληα απνηειεί πξόβιεκα. Σα media απνηεινύλ ειθπζηηθή πξννπηηθή ζηαδηνδξνκίαο θαη ζε πνιιέο ρώξεο ηνπ 31 Simon Cottle όπ.π. ζει Απηόζη,. ζει.212

12 11 θόζκνπ παξαηεξείηαη ππεξπαξαγσγή ππνςήθησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ΜΜΔ. Καη απηό όκσο αθνξά ζπλήζσο πξόζσπα από ηελ εζληθή πιεηνςεθία. 33 Απηή ε θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθό έρεη σο απνηέιεζκα ην παξαγόκελν πξόγξακκα λα είλαη ρακειήο πνηόηεηαο αιιά θαη πνιιά πξνβιήκαηα δηνίθεζεο ζηα κεηνλνηηθά ΜΜΔ. Μηα θιαζζηθή αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο αλεύξεζεο ή πιεξσκήο ηθαλνύ πξνζσπηθνύ είλαη ε ρξήζε εζεινληηθήο ή αλεπίζεκεο εξγαζίαο. Οη πεξηνξηζκνί ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ζε απηή ηε ιύζε ζπρλά ζπλεπάγνληαη εξσηεκαηηθά γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ πξντόληνο, θάηη πνπ κεηώλεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ κεηνλνηηθνύ κέζνπ ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθώλ πξνηύπσλ παξαγσγή ησλ ΜΜΔ ηεο πιεηνςεθίαο. 34 Δπηπιένλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα ΜΜΔ πνπ πξνέξρνληαη από κεηνλνηηθέο νκάδεο νη επαγγεικαηηθέο ηνπο πξνηεξαηόηεηεο κε ζηόρν ην θέξδνο ζπγθξνύνληαη κε ηηο θηινδνμίεο ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζηελ πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή επηβίσζε ηεο εζληθήο ηνπο νκάδαο. πλεπώο, ε αλεύξεζε, πξόζιεςε θαη δηαηήξεζε πξνζσπηθνύ κε ηθαλά πξνζόληα αλάινγα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα media ηεο πιεηνςεθίαο κέζα από ηελ κεηνλνηηθή εζληθή θνηλόηεηα πξνθεηκέλνπ λα δνπιέςνπλ ζε έλαλ νξγαληζκό κέζσλ ελεκέξσζεο απζηεξά κεηνλνηηθό θαη αθηεξσκέλν ζηελ θνηλόηεηα, απνδεηθλύεηαη πνιιέο θνξέο έλα δύζθνιν έξγν. 35 Γ. πλαθήο κε ηα πξνεγνύκελα είλαη ε αδπλακία ησλ ΜΜΔ ζε κεηνλνηηθή γιώζζα λα ηθαλνπνηήζνπλ ην θνηλό ηνπο. Οη νηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο πνπ παξαηεξήζακε έρνπλ σο απνηέιεζκα πνιιά κέιε ησλ κεηνλνηήησλ είηε λα κελ έρνπλ πξόζβαζε ζε ΜΜΔ πνπ αληηπξνζσπεύεη ηε γιώζζα ηνπο θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπο, είηε λα έρνπλ πξόζβαζε αιιά ζε αλεπαξθή ή ρακειήο πνηόηεηαο πξνγξάκκαηα. Μία άκεζε ζπλέπεηα ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ είλαη ε αλαγθαζηηθή επηινγή κίαο ή ην πνιύ δύν γισζζώλ πνπ ζα πηνζεηεζνύλ κε απνηέιεζκα λα κείλεη ρσξίο πξόζβαζε ζε ΜΜΔ ζηε γιώζζα ηνπ ην ππόινηπν θνηλό. πλήζσο νη εζληθέο πιεηνςεθίεο κπνξνύλ λα πηνζεηνύλ κηα θνηλή γιώζζα αιιά απηό δε ζπκβαίλεη απαξαίηεηα κε ηα ΜΜΔ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλόηεηεο. 33 Charles Husband, όπ.π. ζει Απηόζη. 35 Απηόζη.

13 12 3. Γιαδίκησο-Προοπηικές. Από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ πνιπκέζσλ έθεξε λέεο πξννπηηθέο γηα ηα ελαιιαθηηθά θαη θνηλνηηθά ΜΜΔ. 36 Ζ δηαπίζησζε όηη ηα on-line ΜΜΔ αλνίγνπλ λέεο πξννπηηθέο γηα κηα πην ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία 37 νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζην όηη ζηε δηακεζνιαβεκέλε από ππνινγηζηή επηθνηλσλία θαηαξγείηαη ην ζύλνξν κεηαμύ πνκπώλ θαη δεθηώλ θαη εμαιείθεηαη ε δύλακε ησλ ππισξώλ. 38 Δμάιινπ πιένλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν ε εκεξήζηα δηάηαμε κπνξεί λα θαζνξίδεηαη από κηα δηαδηθαζία από ηα θάησ πξνο ηα άλσ θαη όρη ην αληίζηξνθν όπσο κε ηα παξαδνζηαθά ΜΜΔ. 39 Σαπηόρξνλα, ε παγθνζκηνπνίεζε ζην ρώξν ησλ ηειεπηθνηλσληώλ θαη ησλ ΜΜΔ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αληίδξαζε ζηηο θξαην-θεληξηθέο πνιηηηθέο έθεξε ζην πξνζθήλην ην αίηεκα γηα ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθόηεηα. 40 Καη απηόλ ηνλ ηξόπν ζε όιν ηνλ θόζκν, νη κεηνλόηεηεο άξρηζαλ λα απαηηνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν κηα πην εληζρπκέλε παξνπζία ηνπο ζηνλ θόζκν ησλ νπηηθναθνπζηηθώλ ΜΜΔ. 41 Μηα βαζηθή θαηλνηνκία πνπ επήιζε κε ηελ on-line δεκνζηνγξαθία είλαη θαη ε αλάδεημε πεξηζζνηέξσλ επθαηξηώλ γηα έθθξαζε ησλ κεηνλνηήησλ. 42 Ηδηαίηεξα ην δηαδίθηπν θαη ηα on-line ΜΜΔ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγέο ζην «πνιηηηζηηθό νηθνζύζηεκα». 43 Δμάιινπ ην ρακειό θόζηνο ελόο ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ ή ελόο website θαζηζηά απηέο ηηο δύν ιύζεηο πην πξνζηηέο ζηε κεηνλόηεηα ζε αληίζεζε κε ηελ ηειεόξαζε πνπ θνζηίδεη πεξηζζόηεξν θαη απαηηεί κεγαιύηεξν πξνζσπηθό Jacques Guyot, Minority Language Media and the Public Sphere από ην ζπιινγηθό Michael J.Cormack & Niamh Hourigan (ed) Minority Language Media: Concepts, Critiques, and Case Studies, Multilingual Matters Ltd. 2007, ζει Hwang Yong Seok and Yang Seung Chan Exploring the concept of interactivity for the vitalization of Discussion in the Internet, Media & Society 11(2) ζει J, Hall, Online Journalism: A Critical Primer, Pluto Press, London, 2001,ζει Chang Woo-Young, Online Participation, and Political Empowerment: Online Media and Public Opinion Formation in Korea, Media, Culture & Society vol.27 ζει Jacques Guyot, όπ.π. ζει Απηόζη. 42 Chang Woo-Young, όπ.π. 43 Healy D, Cyberspace and Place in D.Porter(ed), Internet Culture, Routledge, New York, 1997, ζει Niamh Hourigan, The Role of Networks in Minority Language Television Campaigns. Από ην ζπιινγηθό Michael J.Cormack & Niamh Hourigan (ed) Minority Language Media: Concepts, Critiques and Case Studies, Multilingual Matters Ltd. 2007, ζει.69.

14 13 4. Γικαίωμα ηων μειονοηήηων ζηα ΜΜΔ. Σν δηθαίσκα ζηελ επηθνηλσλία πξέπεη λα εηδσζεί ππό ην πξίζκα ελόο αθόκε παξάγνληα ζην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο ελόο κνληέινπ κηαο πνιπεζληθήο δεκόζηαο ζθαίξαο. 45 ην πιαίζην απηό ην δηθαίσκα ζηελ επηθνηλσλία πξέπεη λα θαηεγνξηνπνηεζεί σο δηθαίσκα ηξίηεο γελεάο. 46 Ζ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κεηά ηνλ δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν πξνζαλαηνιίζηεθε ζην ηξίπηπρν ησλ θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δηθαησκάησλ. Ο ηειεπηαίνο όξνο εκθαλίζζεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ην Σα πνιηηηζηηθά δηθαηώκαηα σζηόζν παξέκεηλαλ ζηάζηκα ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. 47 Παξόιν πνπ ζεκειηώλνληαη ζε αηνκηθά δηθαηώκαηα ζπρλά αζθνύληαη από θνηλνύ κε άιινπο. 48 Σα ηειεπηαία ρξόληα ηα πνιηηηζηηθά δηθαηώκαηα αλαπηύζζνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηα media. ε απηό ην πιαίζην αλαπηύρζεθαλ δύν θαηεγνξίεο δηθαησκάησλ: Δθείλα πνπ ζηεξίδνληαη ζην αηνκηθά δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη εθείλα πνπ ζεκειηώλνληαη ζην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο. Σα πξώηα ήδε έρνπλ απνθηήζεη ηε λνκηθή ηνπο έθθξαζε ζην άξζξν 19 ηεο Γηεζλνύο πκβάζεωο γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα θαη ζην άξζξν 10 θαη 14 ηεο Δπξωπαϊθήο ύκβαζεο γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, ελώ ηα ηειεπηαία βξίζθνληαη αθόκε ζην ζηάδην ηεο δηαθήξπμεο. 49 Δπίζεο, ζεηξά από κε δεζκεπηηθέο δηαθεξύμεηο θαη ζπκθσλίεο, αλαθέξνληαη ζηα πνιηηηζηηθά δηθαηώκαηα ησλ κεηνλνηήησλ. Πην ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινύλ ε Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηωλ Πξνζώπωλ πνπ αλήθνπλ ζε Δζληθέο, Δζλνηηθέο, Θξεζθεπηηθέο θαη Γιωζζηθέο Μεηνλόηεηεο, πνπ πηνζεηήζεθε από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ ην 1992 πνπ πξνσζεί ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο. Η Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ηεο UNESCO γηα ηελ Πνιηηηζκηθή Γηαθνξεηηθόηεηα ην 2002 πνπ ελζαξξύλεη ησλ πινπξαιηζκό θαη ηελ πνιπγισζζία ζηα ΜΜΔ θαη επηθπιάζζεη έλαλ εηδηθό ξόιν γηα ηελ δεκόζηα ξαδηνηειεόξαζε ζε απηά. Η Δπξωπαϊθή Χάξηα γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο ή Μεηνλνηηθέο 45 Simon Cottle, όπ.π. ζει Απηόζη. 47 Symonides, J. (1998). Cultural Rights: A Neglected Category of Human Rights. International Social Science Journal, 158, ζζ Απηόζη,ζει Amit Schejter, Juraj Kittler, Ming Kuok Lim, Aziz Douai, and Murali Balaji Developing a Model for Comparative Analysis and Normative Assessment of Minority Media Rights, Pennsylvania State University Global Media Journal Volume 6, Issue 10 Spring 2007.

15 14 Γιώζζεο πνπ πηνζεηήζεθε από ην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο ην 1992 πνπ πξνβιέπεη ηα πξνζρσξώληα κέιε λα δηαζθαιίζνπλ, ελζαξξύλνπλ ή λα δηεπθνιύλνπλ, αλάινγα κε ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ θαη ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ, ηε δεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ ελόο ξαδηνθσληθνύ θαη ελόο ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ ζε πεξηθεξεηαθέο ή κεηνλνηηθέο γιώζζεο θαη λα εγγπεζνύλ ηελ ειεπζεξία απεπζείαο ιήςε ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ εθπνκπώλ από γεηηνληθέο ρώξεο ζε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη κεηνλόηεηεο. Σέινο, ε Απόθαζε γηα ην Ρόιν ηεο Γεκόζηαο Σειεόξαζεο ζε κηα Πνιπκεζηθή Κνηλωλία, πνπ πηνζεηήζεθε από ηνλ Οξγαληζκό γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξώπε (ΟΑΔ) θαη εγθξίζεθε από ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην ην 1996, θαιεί ηνπο δεκόζηνπο ξαδηνηειενπηηθνύο νξγαληζκνύο λα ππεξεηνύλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηνπο ελζαξξύλεη λα πξνζθέξνπλ ίζεο επθαηξίεο γηα λα βειηησζεί ε αληηπξνζώπεπζε ησλ εζληθώλ κεηνλνηήησλ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ρώξν ηεο ηειεόξαζεο. 50 Ζ ζέζε ηνπ ΟΑΔ όηη ε δεκόζηα ξαδηνηειεόξαζε απνηειεί εθαιηήξην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηνλνηηθώλ δηθαησκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ media εληζρύζεθε από ηηο ζπζηάζεηο ζηηο νπνίεο θαηέιεμε ν νξγαληζκόο ζην ζιν. Οη ζπζηάζεηο απηέο ππνζηεξίδνπλ όηη νη κεηνλόηεηεο ζα έπξεπε λα έρνπλ πξόζβαζε ζε πξόγξακκα ζηε γιώζζα ηνπο ζε δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθά Μέζα ζε πνζνζηό αλάινγν κε ην πνζνζηό ηεο κεηνλόηεηαο επί ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ. Γηα λα επηηεπρζεί απηόο ν ζηόρνο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ αληηπξόζσπνη ησλ κεηνλνηήησλ ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα ησλ δεκόζησλ ξαδηνηειενπηηθώλ θνξέσλ. 51 Οη ζπζηάζεηο ηνπ ζιν απαηηνύλ ιηγόηεξα από ηνπο εκπνξηθνύο ζηαζκνύο. Δπηπιένλ ηνλίδνπλ όηη ε πξόζβαζε ησλ κειώλ ηεο κεηνλόηεηαο ζε ΜΜΔ ηνπ θξάηνπο όπνπ ε εζλόηεηά ηνπο θπξηαξρεί δελ ππνθαζηζηά ηα δηθαηώκαηά ηνπο ζε πξόζβαζε ζε ΜΜΔ ζηε γιώζζα ηνπο ζηε ρώξα όπνπ θαηνηθνύλ. Ο Husband επηζεκαίλεη όηη ζηόρνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηνλνηηθώλ ΜΜΔ ζην ζέκα ησλ δηθαησκάησλ ησλ θνηλνηήησλ ηνπο είλαη λα κπνξνύλ λα νκηινύλ εθ κέξνπο ηεο κεηνλόηεηαο θαη ζηε κεηνλόηεηα. Πξέπεη ηαπηόρξνλα λα αξρίζνπλ έλα δηάινγν κεηαμύ ησλ κεηνλνηηθώλ θνηλνηήησλ θαζώο θαη κεηαμύ ησλ κεηνλνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ηεο θπξίαξρεο εζλόηεηαο. 52 Ο Browne πξνρσξεί αθόκε πεξηζζόηεξν θαη δεηά λα δνζνύλ αθόκε πεξηζζόηεξα δηθαηώκαηα ζηηο κεηνλόηεηεο, ζεκεηώλνληαο όηη νη 50 Amit Schejter, Juraj Kittler, Ming Kuok Lim, Aziz Douai, and Murali Balaji, όπ.π 51 Eide, A. (1999). The Oslo Recommendations Regarding the Linguistic Rights of National Minorities. International Journal on Minority and Group Rights, 6(3), ζζ Husband, C. General Introduction: Ethnicity and Media Democraticization within the Nation-State. In Husband, C. (Ed), A Richer Vision: The development of ethnic minority media in Western Democracies. John Libbey London, 1994 ζει.11

16 15 επθαηξίεο απηόλνκεο παξαγσγήο παξακέλνπλ ειάρηζηεο ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ ειεθηξνληθώλ ΜΜΔ ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο πιεηνςεθίαο. 53 Με ηε ζεηξά ηνπο ηα θξάηε ζην εζσηεξηθό ηνπο ζηελ πξάμε, αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηηθώλ ΜΜΔ από δύν νπηηθέο. Ζ πξώηε έρεη λα θάλεη αθελόο κε πνιηηηθέο έληαμεο θαη αθεηέξνπ κε πνιηηηθέο εμαίξεζεο Οη πνιηηηθέο απηέο πνηθίιινπλ από ηελ παξαρώξεζε μερσξηζηώλ θαλαιηώλ ζε κηα κεηνλνηηθή γιώζζα πνπ δεκηνπξγνύλ κηα δηακεζνιαβεκέλε απνθιεηζηηθή κηθξνζθαίξα, έσο πνιηηηθέο πνπ επηδηώθνπλ λα εληάμνπλ ηηο κεηνλόηεηεο ζηε δεκόζηα ζθαίξα, απαηηώληαο κεηνλνηηθά πξνγξάκκαηα από δεκόζηα θαη ηδησηηθά θαλάιηα. Ζ δεύηεξε νπηηθή πάιη, δηαθξίλεη κεηαμύ αηνκηθώλ δηθαησκάησλ πνπ δίλνληαη ζηα κέιε ηεο κεηνλόηεηαο θαη ζπιινγηθώλ πνπ δίλνληαη ζηε κεηνλόηεηα σο ζύλνιν. Σα πξώηα παξαρσξνύληαη ζην πιαίζην ηνπ ζεκειηώδνπο δηθαηώκαηνο ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ελώ ηα δεύηεξα ζην πιαίζην ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο θαη γηα απηόλ ην ιόγν είλαη πνιύ ιηγόηεξν δεκνθηιή ζηηο θπβεξλήζεηο Browne, D. Ethnic Minorities, Electronic Media and the Public Sphere: A Comparative Study. Cresskill, NJ, Hampton Press, 2005, ζει.3 54 Amit Schejter, Juraj Kittler, Ming Kuok Lim, Aziz Douai, and Murali Balaji, όπ.π.

17 16 ΔΙΑΓΩΓΗ. Η ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΜΜΔ ΣΗΝ ΔΝΙΑΙΑ ΓΙΟΤΓΚΟΛΑΒΙΑ. Ζ πεξίνδνο ηεο γηνπγθνζιαβηθήο ηζηνξίαο κεηά ηε ζέζπηζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1974 ραξαθηεξίζηεθε από ηελ πξννδεπηηθή ζπλνκνζπνλδηνπνίεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ νκνζπνλδηαθώλ νξγαληζκώλ. Απηή ε δηαδηθαζία επεξέαζε θαη ηα ΜΜΔ. Καζώο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αξκνδηόηεηεο κεηαθέξζεθαλ ζηηο επηκέξνπο δεκνθξαηίεο θαη απηόλνκεο επαξρίεο, ηα πνιηηηζηηθά ηδξύκαηα θαη ηα ΜΜΔ πέξαζαλ, όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν αιιά θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο, νινθιεξσηηθά ζηα ρέξηα ησλ επηκέξνπο δεκνθξαηηώλ θαη επαξρηώλ. ηαδηαθά, θάζε δεκνθξαηία θαη απηόλνκε επαξρία παξά ηνλ πνιππνιηηηζκηθό θαη πνιπεζληθό ραξαθηήξα ησλ ζπζηαηηθώλ κνλάδσλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, δεκηνύξγεζε πιαίζηα γηα ηελ πξναγσγή ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο θαη ηελ πεξηθξνύξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο θπξίαξρεο ζε θάζε πεξίπησζε εζληθήο νκάδαο, δηεπθνιύλνληαο έηζη ηνλ πεξαηηέξσ θαηαθεξκαηηζκό ηεο γηνπγθνζιαβηθήο δεκόζηαο ζθαίξαο. 55 Δμάιινπ, ε γηνπγθνζιαβηθή δεκόζηα ζθαίξα ήδε πξηλ ην 1974 ήηαλ ζε κεγάιν κέξνο δηεξεκέλε από ηα επηκέξνπο ζύλνξα ησλ δεκνθξαηηώλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Παξά ηελ νλνκαζία ηεο, ε Γηνπγθνζιαβηθή Ραδηνηειεόξαζε δελ ήηαλ πξαγκαηηθά γηνπγθνζιαβηθό (νκνζπνλδηαθήο εκβέιεηαο) ίδξπκα. Πξννδεπηηθά είρε κεηαζρεκαηηζηεί ζε έλα ζπληνληζηηθό δίθηπν ησλ ξαδηνηειενπηηθώλ νξγαληζκώλ ησλ δεκνθξαηηώλ. 56 Πξέπεη λα ζεκεησζεί εδώ όηη θάζε κία από ηηο δεκνθξαηίεο θαη ηηο απηόλνκεο επαξρίεο (Κόζνβν θαη Βντβνδίλα) είρε ην δηθό ηνπ ξαδηνηειενπηηθό ζύζηεκα θαη Σύπν κε ηνπιάρηζηνλ κία θαζεκεξηλή εθεκεξίδα σο επίζεκν ή εκηεπίζεκν όξγαλό ηεο Spyros A. Sofos, Culture, Media and the Politics of Disintegration and Ethnic Division in Former Yugoslavia in (ed) Tim Allen & Jean Seaton The Media of Conflict, Zed Books Ltd, London 1999, ζει Απηόζη. 57 Απηόζη.

18 17 1. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ. Ο όξνο κεηνλνηηθά ΜΜΔ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζόβνπ είλαη αιήζεηα όηη κπνξεί λα είλαη παξαπιαλεηηθόο. Έσο ιίγα ρξόληα πξηλ, ν όξνο ζα αλαθεξόηαλ ζηα αιβαληθά ΜΜΔ, ππαξθηά πάληα από ηε γέλεζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο νζηαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Σν θαζεζηώο ησλ κεηνλνηήησλ ζηελ ΟΓΓ ππήξμε εληππσζηαθό. Σν ύληαγκα ηεο ρώξαο πξνέβιεπε πνιιά δηθαηώκαηα γηα ηηο κεηνλόηεηεο, δηθαηώκαηα πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο εθαξκόδνληαλ θαη ζηελ πξάμε. Πέξαλ απηνύ, ζηελ πεξίπησζε πνπ καο απαζρνιεί, ην Κόζνβν, είρε ιάβεη θαζεζηώο επξείαο απηνλνκίαο ήδε κε ην ύληαγκα ηνπ Με ζπληαγκαηηθή αλαζεώξεζε ην 1968 παξαρσξήζεθε ζηελ απηόλνκε (ζηα πιαίζηα ηεο εξβίαο) πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ νξηζκέλα δηθαηώκαηα πνπ έγγηδαλ ην θαζεζηώο νκόζπνλδεο δεκνθξαηίαο ελώ επεηξάπε θαη ε έπαξζε ηεο αιβαληθήο ζεκαίαο. 59 Μέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ε αιβαληθή κεηνλόηεηα απειάκβαλε ησλ δηθαησκάησλ ηεο. 60 Από απηά ηα δηθαηώκαηα, εθείλν πνπ εδώ καο ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν είλαη όηη ππήξραλ ζπρλά ξαδηνθσληθά θαη ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ αιβαληθή θαη όηη ε θπθινθνξία αιβαληθώλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθώλ ήηαλ πινύζηα. 61 Μεηά ηελ επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηελ νπζηαζηηθή απνθνπή ηεο επαξρίαο από ηνλ θνξκό ηεο εξβίαο, ν ζεξβηθόο πιεζπζκόο είλαη απηόο πνπ πεξηήιζε ζε θαηάζηαζε κεηνλόηεηαο. Διζαγωγή-Η καηάζηαζη ηων ΜΜΔ ζηο Κόζοβο. Γενικά ην Κόζνβν, ζε ό,ηη αθνξά ηα ειεθηξνληθά Μέζα ιεηηνπξγνύλ 95 ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί θαη 21 ηειενπηηθνί. 62 Ζ πνιηηηθή παξέκβαζε ζηα ΜΜΔ είλαη θαζεκεξηλή ελώ ηα δηθαηώκαηα απνθιεηζηηθόηεηαο (copyright) παξαβηάδνληαη θαηά ζπξξνήλ. Ζ θαηάζηαζε ησλ ειεθηξνληθώλ ΜΜΔ ζην Κόζνβν είλαη δηαθνξεηηθή από άιια βαιθαληθά θξάηε θαζώο ειέγρνληαη από ηνλ Πξνζσξηλό Δπίηξνπν γηα ηα ΜΜΔ (TMC-Temporary Commissioner for the Media), έλαλ αλεμάξηεην ζεζκό πνπ ίδξπζε ε 58 Jelavich Barbara, History of the Balkans. Twentieth Century. Cambridge University Press, 1989,ζει Βεξέκεο Θ.(επηκ.) Βαιθάληα. Από ην Γηπνιηζκό ζηε Νέα Δπνρή, εθδόζεηο Γλώζε-ΔΛΗΑΜΔΠ, Αζήλα, 1995,όπ.π.ζει Απηόζη,ζει Απηόζη. 62 Παξόια απηά ζηνλ αλαιπηηθό θαηάινγν κεηξνύκε 115 ζπλνιηθά ειεθηξνληθά Μέζα-22 ηειενπηηθά θαη 93 ξαδηνθσληθά.

19 18 UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) ην Παξά ηηο πξνβιέςεηο όηη ν ζεζκόο ζα θαηαξγεζεί, 64 ηειηθά θάηη ηέηνην δελ έγηλε αιιά απιά κεηνλνκάζηεθε ζε Αλεμάξηεην Δπίηξνπν γηα ηα ΜΜΔ (IMC- Independent Media Commissioner) ηνλ Αύγνπζην ηνπ Ο επίηξνπνο ιακβάλεη δηνηθεηηθή κέξηκλα από ηνλ ΟΑΔ. Ο IMC δξα σο ξπζκηζηηθόο νξγαληζκόο γηα έλα πξνζσξηλό αδεηνδνηηθό ζύζηεκα, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο ηεο γλώκεο θαη ηεο έθθξαζεο αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο. 66 Δπηπιένλ ν IMC είλαη αξκόδηνο λα απνθαζίδεη γηα ην πνζνζηό επί ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ κπνξεί λα ιακβάλεη ν RTK. Ο IMC αληηκεηώπηζε πνιιά πξνβιήκαηα, όπσο ε απνδνρή ηνπ από ηηο κεηνλόηεηεο. Δλώ ν λόκνο νξίδεη ζην ζπκβνύιην ηνπ IMC πξέπεη λα ππάξρεη κεηνλνηηθή αληηπξνζώπεπζε, κέρξη ηώξα όια ηα κέιε ηνπ είλαη Αιβαλνί. Έηζη, ηα κεηνλνηηθά ΜΜΔ δελ ζεσξνύλ ηνλ IMC νπδέηεξν. 67 Σν Κόζνβν είλαη ην κνλαδηθό κέξνο ζηελ Δπξώπε ζην νπνίν δελ ππάξρνπλ μέλεο επελδύζεηο ζηα ΜΜΔ. Οη θπθινθνξία ησλ εθεκεξίδσλ είλαη από ηηο ρακειόηεξεο ζηελ ήπεηξν. πλέπεηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη όηη ελώ ζηηο πεξηζζόηεξεο δπηηθνεπξσπατθέο ρώξεο ε εθεκεξίδα παξακέλεη ε πην ζεκαληηθή πεγή πιεξνθόξεζεο, ζην Κόζνβν ν ξόινο ηεο είλαη πεξηζσξηαθόο αθελόο ιόγσ ηεο έιιεηςεο ηεο ζπλήζεηαο αλάγλσζεο θαη αθεηέξνπ ηεο έιιεηςεο επελδύζεσλ κε όια όζα απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. 68 ε ό,ηη αθνξά ην ξαδηόθσλν θαηά ηε ξήζε ηνπ Cees van Zweeden, Senior Media Advisor ζηελ Απνζηνιή ηνπ ΟΑΔ ζην Kosovo από ην Μάην ηνπ 2005 σο ην Ννέκβξην ηνπ 2006, «νη ξαδηνθωληθνί ζηαζκνί ρξεζηκεύνπλ ωο jukeboxes». 69 ε όηη αθνξά ηελ ηειεόξαζε, ε εκπνξηθή- ηδησηηθή δηαθξίλεηαη κόλν γηα ηηο ζαπνπλόπεξεο. Ζ γιαθπξή πεξηγξαθή ηνπ νιιαλδνύ αμησκαηνύρνπ ζπλερίδεη γηα ηε δεκόζηα ηειεόξαζε, ππνζηεξίδνληαο όηη ην θξαηηθό ξαδηνηειενπηηθό δίθηπν RTK είλαη θπξίσο γλσζηό γηα ηελ γθάθα ηνπ πνπ νδήγεζε ζηα άγξηα επεηζόδηα ηνπ 2004 όηαλ νη 63 RFE/RL (Radio Free Europe/Radio Liberty), Kosova's Complex Media Scene, Balkan Report Vol. 8, No. 10, 12 March 2004A Weekly Review of Politics, Media, and Radio Free Europe/Radio Liberty Broadcasts in the western Balkans: 64 Απηόζη. 65 Cees van Zweeden, The State of the Media in Kosovo, Helsinki Monitor: Security and Human Rights, no.2, 2007, ζει Cees van Zweeden, όπ.π.ζει.7 68 Απηόζη, ζει Απηόζη, ζει.138

20 19 Αιβαλνί μέζπαζαλ ζε έλαλ άγξην δησγκό ησλ έξβσλ. Ο ΟΑΔ πξνθεηκέλνπ λα απνθύγεη επαλάιεςε ησλ επεηζνδίσλ ηνπ 2004 επέβαιε έλαλ δηεζλή ζύκβνπιν ζην RTK ζε ζέκαηα εηδήζεσλ. ηαλ έιεμε ε ζεηεία ηνπ ην 2006, ην RTK αξλήζεθε λα δερζεί έλαλ δηάδνρν παξαηεξεηή ηνπ ΟΑΔ, επηπρώο όκσο θξαηώληαο ηζνξξνπεκέλε ζηάζε ζηηο εηδήζεηο. Πάλησο γεληθά πηζηεύεηαη όηη κόλν ράξε ζηελ επηξξνή ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο ζηα ΜΜΔ ηνπ Κνζόβνπ έρεη κεησζεί ην εζληθηζηηθό πεξηερόκελν. Παξόια απηά, κεηνλνηηθνί δεκνζηνγξάθνη απεηινύληαη από θαηξό ζε θαηξό. Δμάιινπ, ζεκεηώλεηαη όηη ζε ζρέζε κε ην επαίζζεην ζέκα ησλ αιβαληθώλ επηζέζεσλ ζε κέιε ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο έξβνπο, ηα αζηπλνκηθά ξεπνξηάδ ησλ κέζσλ ηεο εζληθήο πιεηνςεθίαο είλαη ιίγα θαη επηδεξκηθά. 70 Γεληθά ην ηνπίν ησλ ΜΜΔ ζην Κόζνβν θπξηαξρείηαη από ιίγνπο κεγάινπο παίθηεο. Ο ζεκαληηθόηεξνο από απηνύο είλαη ην θξαηηθό RTK, ν κνλαδηθόο ξαδηνηειενπηηθόο νξγαληζκόο εζληθήο εκβέιεηαο πνπ πξνζθέξεη πνιπεζληθό πξόγξακκα πνπ όκσο ιακβάλεη ρακειόηεξνπ ύςνπο ρξεκαηνδόηεζε από ην εμσηεξηθό από ηνπο δύν απνθιεηζηηθά αιβαλόγισζζνπο ζηαζκνύο. 71 Μηα αλεμάξηεηε Δπηηξνπή γηα ηα ΜΜΔ (Independent Media Commission) ξπζκίδεη πιένλ ηηο ξαδηνηειενπηηθέο κεηαδόζεηο. 72 Ωο ην 2005 ην Κόζνβν βξηζθόηαλ δξακαηηθά πίζσ από ηελ Δπξώπε. Γελ δηέζεηε λόκν πεξί δπζθεκήζεσο, λόκν copyright, λόκν γηα ηελ κεηάδνζε θαη λόκν πνπ λα πξνβιέπεη ηελ ίδξπζε αλεμάξηεηεο ξπζκηζηηθήο αξρήο γηα ηελ ξαδηνηειεόξαζε. Γελ δηέζεηε εμάιινπ νύηε απηνξξπζκηδόκελν ίδξπκα γηα ηα έληππα ΜΜΔ νύηε midcareer εθπαηδεπηηθό ίδξπκα γηα δεκνζηνγξάθνπο, θαη ππήξραλ κόλν ιίγεο ζρνιέο κε αλεπαξθείο πόξνπο θαη πνιηηηθά ειεγρόκελεο, 73 όπσο ε ηδησηηθή ζρνιή Faik Konica πνπ ιεηηνπξγεί παξάλνκα ζηελ Πξίζηηλα. 74 ε ό,ηη αθνξά ηα έληππα Μέζα, αλ θαη ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία δελ ππόθεηληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ IMC, πξνζσξηλά ηνπνζεηήζεθαλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ. Απηό έθαλε ην Κόζνβν ην κνλαδηθό κέξνο ζηελ Δπξώπε, όπνπ ν Σύπνο 70 RFE/RL, όπ.π. 71 Απηόζη. 72 Cees van Zweeden, όπ.π. ζει ARD, Inc. Kosovo Media Assessment Final Report. ARD, Inc Under USAID Contract- Center for Democracy and Governance, G/DG Bureau for Global Programs, Field Support, and Research U.S. Agency for International Development (USAID). Burlington, Vermont, March 2004, ζει Απηόζη.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα