ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2"

Transcript

1 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα Μεηνλνηηθώλ ΜΜΔ Γηαδίθηπν-Πξννπηηθέο Γηθαίσκα ησλ κεηνλνηήησλ ζηα ΜΜΔ ΔΙΑΓΩΓΗ. Η ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΜΜΔ ΣΗΝ ΔΝΙΑΙΑ ΓΙΟΤΓΚΟΛΑΒΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ Δηζαγσγή-Ζ θαηάζηαζε ησλ ΜΜΔ ζην Κόζνβν. Γεληθά ΜΜΔ θαη Μεηνλόηεηεο ζην Κόζνβν έξβνη Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Σνύξθνη Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Ρνκά (Αζίγγαλνη) Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Βόζληνη Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Αζθάιη Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Γθνξαλί Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΠΓΓΜ ΜΜΔ θαη Μεηνλόηεηεο ζηελ πγγμ. Γεληθά Αιβαλνί Σύπνο Ραδηόθσλν Σειεόξαζε Γηαδίθηπν... 45

2 1 Σνύξθνη Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Ρνκά Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Σνξκπέο έξβνη Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Βόζληνη Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο Βιάρνη Σειεόξαζε Ραδηόθσλν Σύπνο ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ξελόγισζζε Διιεληθή Γηαδίθηπν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ... 66

3 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ηόρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηα κεηνλνηηθά ΜΜΔ ζηα Βαιθάληα. ην πιαίζην απηό εμεηάδνληαη δύν πεξηπηώζεηο: Απηή ηνπ Κνζόβνπ θαη απηή ηεο πξώελ Γηνπγθνζιαβηθήο δεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο. Οη πεξηπηώζεηο απηέο επηιέρζεθαλ πξώηνλ, επεηδή θαη ζηηο δύν πεξηνρέο ππάξρνπλ πνιιέο κεηνλόηεηεο, κε ηηο πην ηζρπξέο από απηέο κάιηζηα λα έρνπλ θαθέο ζρέζεηο κε ηελ εζληθή πιεηνςεθία. Γεύηεξνλ, επεηδή θαη ζηηο δύν ππήξρε κηα καθξά παξάδνζε δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ ζην πιαίζην ηεο εληαίαο Γηνπγθνζιαβίαο. Σξίηνλ, επεηδή έρνπλ δνθηκαζζεί από εζσηεξηθή ζύγθξνπζε. Σέηαξηνλ, θαη νη δύν παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ από ηελ άπνςε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Σν δήηεκα ηνπ Κνζόβνπ γηα ην ηειηθό θαζεζηώο ηνπ παξακέλεη αλνηθηό θαη ε πγγμ έρεη κάιινλ θαθέο ζρέζεηο κε όια ηα γεηηνληθά θξάηε, ηδηαίηεξα κε ηελ Διιάδα, θαζώο εθθξεκεί ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο θαη ησλ αιπηξσηηθώλ δηαζέζεσλ πνπ θξύβνληαη πίζσ από απηό. Δπηπιένλ ηόζν ην γεηηνληθό θξάηνο όζν θαη ην κόξθσκα ηνπ Κνζόβνπ βξίζθνληαη ππό δηεζλή επηηήξεζε γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ κεηνλνηήησλ κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηεινύλ θαη ηα κεηνλνηηθά ΜΜΔ. Ηδηαίηεξα ην Κόζνβν βξίζθεηαη ππό θαζεζηώο εληνιήο ηνπ ΟΖΔ πνπ αζθεί θεδεκνλία εθεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΔ θαη δεπηεξεπόλησο ηελ ΔΔ. Ο όξνο πνπ ηείλεη λα επηθξαηήζεη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία επί ηνπ ζέκαηνο είλαη Minority Language Media (Μέζα ζε Μεηνλνηηθή Γιώζζα) πνπ αληηθαζηζηά ζηαδηαθά ηνλ όξν Minority Media (Μεηνλνηηθά Μέζα). Ο όξνο απηόο είλαη επξύηεξνο από ηνλ πξνεγνύκελν γηαηί πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ΜΜΔ εθείλσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηε κεηνλόηεηα ή απνηεινύλ ηδηνθηεζία πξνζώπνπ, κέινπο ηεο κεηνλόηεηαο ή ρξεζηκνπνηνύλ απνθιεηζηηθά κεηνλνηηθή γιώζζα. Καιύπηεη ινηπόλ θαη ηνπο δεκόζηνπο ξαδηνθσληθνύο θαη ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο πνπ εθπέκπνπλ είηε απνθιεηζηηθά είηε θαη ζηηο κεηνλνηηθέο γιώζζεο, δίγισζζα έληππα θηι. Με απηό ην ζθεπηηθό ζηελ εξγαζία απηή εμεηάδνπκε όρη κόλν ηνπο ζηαζκνύο ή ηα έληππα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ απνθιεηζηηθά κηα γιώζζα ή είλαη ηδηνθηεζία κειώλ ηεο κεηνλόηεηαο αιιά θαη ηνπο θξαηηθνύο ξαδηνηειενπηηθνύο ζηαζκνύο πνπ δηαζέηνπλ

4 3 πξόγξακκα ζε κεηνλνηηθέο γιώζζεο, θάηη πνπ ζπκβαίλεη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί. πνπ είλαη δπλαηόλ αληρλεύεηαη ε ηδηνθηεζία ή νη πνιηηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ κεηνλνηηθώλ ΜΜΔ. Παξάιιεια, νη κεηνλνηηθνί δεκνζηνγξαθηθνί νξγαληζκνί εληνπίδνληαη ηνπηθά θαη ρξνληθά, δειαδή αλ είλαη εζληθήο ή ηνπηθήο εκβέιεηαο, ε πόιε από ηελ νπνία εθπέκπνπλ ή εθδίδνληαη θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ην νπνίν ιεηηνπξγνύλ. Δπηπιένλ, ζα δνζεί ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνύλ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζε θάζε ρώξα θαη νη εμειίμεηο λνκνζεηηθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πνπ αθνξνύλ ηα ΜΜΔ ζε κεηνλνηηθή γιώζζα. Δπηπξόζζεηα, ζα δίλνληαη εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάζε κεηνλόηεηα πξηλ ηελ εμέηαζε ησλ ΜΜΔ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηε γιώζζα ηεο, ώζηε ν αλαγλώζηεο λα θαηαλνεί θαιύηεξα ην πιαίζηό ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ έξεπλα εξεπλάηαη ε ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία ελώ εμεηάδνληαη θπβεξλεηηθέο πεγέο ζηηο δύν πεξηνρέο θαζώο θαη αξρεηαθό πιηθό δηεζλώλ νξγαληζκώλ θαη μέλσλ θπβεξλήζεσλ πνπ είλαη δηαζέζηκν αιιά θαη εθεκεξίδεο θαη πιηθό από ηνπο κεηνλνηηθνύο νξγαληζκνύο. Έηζη, ζα δνζεί ην ζεσξεηηθό πιαίζην ζηα κεηνλνηηθά media, ζα αθνινπζήζεη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζηελ εληαία Γηνπγθνζιαβία ώζηε λα ελεκεξσζεί ν αλαγλώζηεο γηα ηελ θιεξνλνκηά ησλ ΜΜΔ ζηηο δύν απηέο ρώξεο. Ζ εξγαζία ζα ζπλερηζζεί κε ηελ εμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ΜΜΔ ζηελ πγγμ θαη ζην Κόζνβν θαη ηελ παξάζεζε θαη εμέηαζε ησλ ΜΜΔ θαηά κεηνλόηεηα. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε εξγαζία απηή δελ αζρνιείηαη κε ηελ επξύηεξε ζεσξία πεξί κεηνλνηήησλ αθνύ ην ζέκα ηεο είλαη ηα κεηνλνηηθά ΜΜΔ ζηηο δύν απηέο πεξηνρέο. πνπ είλαη όκσο αλαγθαίν, ζα γίλνπλ ζύληνκεο αλαθνξέο ζην δηθαίσκα ησλ κεηνλνηήησλ γηα πξόζβαζε ζηα ΜΜΔ ζηε γιώζζα ηνπο. Σέινο, εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα.

5 4 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 1. Λειηοσργίες μειονοηικών ΜΜΔ- Πολσεθνική Γημόζια θαίρα. Έλα εξώηεκα πνπ ηίζεηαη ζην πιαίζην κηαο αλάινγεο εξγαζίαο είλαη πνηεο ιεηηνπξγίεο αλακέλεηαη λα ππεξεηήζνπλ ηα ΜΜΔ ζε πνιππνιηηηζκηθέο-πνιπεζληθέο θνηλσλίεο. Ζ πνιππνιηηηζκηθόηεηα δελ είλαη κόλν κία ιίζηα εζληθώλ πνηθηινκνξθηώλ αιιά θαη κηα πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ πώο ζπλππάξρνπλ νη δηαθνξεηηθέο θνηλόηεηεο. 1 ε απηό ην ζεκείν επεηζέξρεηαη έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο θαη ε ζύλδεζή ηεο κε ηα ΜΜΔ. Ζ πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα νξίδεηαη από πνιιά ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε επηθξάηεηα, ε εζληθή νκάδα, ε ηζηνξία, ε ζξεζθεία, ην πνιηηηθό ζύζηεκα, ην λνκηθό ζύζηεκα, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε εθπαίδεπζε, νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, ηα ζύκβνια-ζεκεία ηαύηηζεο, ν ύκλνο, ε ζεκαία, νη ενξηέο, δειαδή ε ςπρνινγηθή δηάζηαζε θαη αίζζεζε ηνπ ζπλαλήθεηλ. Σα ΜΜΔ απνηεινύλ ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθό θνξέα θνηλσληθνπνίεζεο θαη βαζηθό παξάγνληα ηεο θνηλήο γλώκεο θαη δηαδξακαηίδνπλ ζεκειηώδε ξόιν ζηε δηακόξθσζε, αλάπηπμε θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο. 2 Απηό ζπκβαίλεη επεηδή απνηεινύλ έλα ιεηηνπξγηθό θαη ρξήζηκν εξγαιείν ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο σο ηξόπνο ελζσκάησζεο θαη ζπλεθηηθόηεηαο, σο αληαλάθιαζε ηεο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηέινο από ηελ άιιε πιεπξά σο θίλδπλνο εθθπιηζκνύ ή θαηαζηξνθήο, αλ κεηαθέξνπλ εμσηεξηθέο επηδξάζεηο νη νπνίεο εμνπδεηεξώλνπλ ηελ δηαθξηηή πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα. 3 ε ό,ηη αθνξά ηε δεκόζηα ζθαίξα, ζην επίπεδν ησλ ΜΜΔ, ε απνδνρή κηαο πνιππνιηηηζκηθήο δεκόζηαο ζθαίξαο ζεκαίλεη ηελ δηαθνξά κεηαμύ ηεο απιήο αλνρήο ηεο κε εμσηεξηθεπκέλεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ηεο απνδνρήο ηεο δηάδνζεο ησλ ΜΜΔ πνπ είλαη γισζζηθά θαη πνιηηηθά ζηνρεπκέλα θαη εθθξάδνπλ ηα ζπκθέξνληα ζπγθεθξηκέλσλ εζληθώλ θνηλνηήησλ. 4 Σα ΜΜΔ έρνπλ ηδηαίηεξε ζπκβνιή ζηελ δηάπιαζε πνιπεζληθώλ θνηλσληώλ θαη ελδνεζληθώλ ζρέζεσλ. ε απηό ην πιαίζην παξαηεξείηαη ζπλήζσο όηη ε έκθαζε δίλεηαη ζηα 1 Simon Cottle, Ethnic Minorities and the Media. Changing Cultural Boundaries, open University Press, Buckingham-Philadelphia, 2000 ζει Manuel Pares I Maicas, Μία Πξνζέγγηζε ηεο Πνιηηηζκηθήο Σαπηόηεηαο θαη νη Γηαζπλδέζεηο ηεο κε ηελ Μαδηθή Δπηθνηλωλία, επηκέιεηα Ρόε Παλαγησηνπνύινπ, Γηεζλέο πλέδξην, Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Π.Ρεγνπνύινπ, Μ Ρήγνπ,. Νόηαξεο, εθδόζεηο αιεμάλδξεηα, Αζήλα Απξίιηνο 1996, ζει Απηόζη,ζει Simon Cottle όπ.π. ζει.206

6 5 Μέζα ελεκέξσζεο ηεο εζληθήο πιεηνςεθίαο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο θαη απηόλ ηνλ ηξόπν παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλόο όηη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηα κεηνλνηηθά ΜΜΔ είλαη ηα θπξίαξρα Μέζα ζηηο εζληθέο κεηνλόηεηεο. 5 Σέινο, ηα ηνπηθά-κεηνλνηηθά ΜΜE βνεζνύλ ηηο κεηνλόηεηεο από θαηαλαισηέο λα γίλνπλ παξαγσγνί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ΜΜE ηνπο. Από ηελ άιιε πιεπξά ε δηεπθόιπλζε ελόο πνηθηιόκνξθνπ πεξηβάιινληνο ΜΜΔ δελ έρεη απνθιεηζηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε ρξήζε ηνπο από ηηο εζληθέο θνηλόηεηεο. 6 Απηό ζπκβαίλεη όηαλ ν απηνπξνζδηνξηζκόο κηαο εζληθήο νκάδαο ελζσκαηώλεη πξνθαηαιήςεηο γηα άιιεο εζληθέο νκάδεο ή πεξηνξίδεη ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο κέζα ζηελ ίδηα ηελ εζληθή κεηνλόηεηα. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε ρξήζε ελόο αθνζησκέλνπ εζληθνύ ΜΜΔ κπνξεί λα απνηειέζεη εξγαιείν πξνπαγάλδαο γηα λα ππεξεηήζεη ηε δπζαλεμία κηαο κεηνλόηεηαο. Ζ παξαρώξεζε εμάιινπ, ηνπ status ηεο κεηνλόηεηαο δελ παξέρεη ερέγγπα γηα πνιηηηθή ηεο ζύλεζε. Γηα απηό ην ιόγν ηειηθά ηίζεηαη ην εξώηεκα από εξεπλεηέο θαηά πόζν κπνξεί ε εζληθή πιεηνςεθία λα αλέρεηαη κηα δπζαλεθηηθή κεηνλόηεηα. 7 Δμάιινπ, παξαηεξείηαη όηη ηα εζληθά κεηνλνηηθά ΜΜΔ αλαπηύζζνπλ κηα πνιύ αληαγσληζηηθή δηάζεζε κε ηα ΜΜΔ ηεο πιεηνςεθίαο. 8 Ζ παξαηήξεζε απηή αθνξά ηελ πνιπεζληθή δεκόζηα ζθαίξα όηαλ ππάξρεη πινπξαιηζκόο ζηα ΜΜΔ είηε απζηεξά ηδησηηθά κε εκπνξηθά θξηηήξηα είηε επηδνηνύκελα ή εκηεπηδνηνύκελα. 9 ε κηα ηδεαηή θνηλσλία, νη ζηόρνη πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηεζνύλ, ζα ήηαλ ε εγγύεζε ηεο επθαηξίαο γηα πξόζβαζε θαη ζπκκεηνρή ζηα media, ζε ηζνδύλακε βάζε ζε όιεο ηηο εζληθέο θνηλόηεηεο, θαζώο θαη ε κείσζε ησλ νηθνλνκηθώλ, επαγγεικαηηθώλ θαη πνιηηηθώλ πεξηνξηζκώλ γηα ηηο κεηνλόηεηεο ζην ρώξν ησλ ΜΜΔ εθόζνλ ηα ηειεπηαία απνηεινύλ βαζηθή δνκή ζπκκεηνρήο ζηε δεκόζηα ζθαίξα. 10 Έηζη, ηα κεηνλνηηθά ΜΜΔ ζα είραλ ηε δπλαηόηεηα ηόζν λα βνεζνύλ ηε κεηνλόηεηα λα έρεη θσλή θαη λα δηαηεξείηαη θαη λα πξναζπίδεη ηα ζπκθέξνληά ηεο όζν θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηελ πνιηηηζηηθή αληαιιαγή. Απηό ζα θαηαπνιεκνύζε θαη ηε μελνθνβία ηεο πιεηνςεθίαο αιιά θαη ηα αηζζήκαηα θαλαηηζκνύ ζε ηκήκαηα ηεο 5 Charles Husband, Minority Ethnic Media As Communities of Practice: Professionalism and Identity Politics in Interaction, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol.31, No 3,May 2005, ζζ Simon Cottle, όπ.π.ζει Απηόζη 8 Karim H. Karim From Ethnic Media to Global Media Transnational Communications Networks Among Diasporic Communities, University of Oxford. Transnational Communities Programme, Oxford 1998,ζει.8. 9 Simon Cottle, όπ.π. 10 Απηόζη.

7 6 πεξηζσξηνπνηεκέλεο κεηνλόηεηαο. Έλα ηέηνην κνληέιν ζα καο έδηλε έλα πξαγκαηηθό δνκηθό πινπξαιηζκό ζεκειησκέλν ζε ίζεο βάζεηο κέζα ζηε δεκόζηα ζθαίξα. 11 Σα εζληθά κεηνλνηηθά ΜΜΔ έρνπλ εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πγηνύο θαη βηώζηκεο πνιπεζληθήο δεκόζηαο ζθαίξαο. 12 Μηα πνιπεζληθή δεκόζηα ζθαίξα πξέπεη λα αλαθιά ηελ δηαθνξεηηθόηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ θνηλσλία κε έλα ηξόπν πνπ ζα δηεπθνιύλεη ηελ απηόλνκε έθθξαζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο ηόζν ησλ κεηνλνηήησλ όζν θαη ηεο εζληθήο πιεηνςεθίαο. Δπηπιένλ πξέπεη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξίαο θαη πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ θαη αλάκεζα ζηηο εζληθέο θνηλόηεηεο. 13 Πνιιέο θνξέο ππάξρεη έλα επξύ δίθηπν από ΜΜΔ πνπ ην θαζέλα όκσο εμππεξεηεί ην δηθό ηνπ απνθιεηζηηθό θνηλό κε απζηεξνύο όξνπο εζληθήο ηαπηόηεηαο. Κάηη ηέηνην, κπνξεί κελ λα ζπκβαδίδεη κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηηθώλ νκάδσλ αιιά από ηελ άιιε πιεπξά δεκηνπξγεί κία Βαβέι παξάιιεισλ θαη απνθιεηζηηθώλ δεκόζησλ ζθαηξώλ πνπ δελ ζα ελδηαθέξνληαλ λα γίλνπλ ακνηβαία θαηαλνεηέο. 14 Ζ εζσηεξηθή θαηάηκεζε ησλ εζληθώλ κεηνλνηήησλ θαη ε εμεηδίθεπζε ησλ θνηλώλ ησλ media, ζύκθσλα κε ηνλ Gitlin, είλαη δπλαηόλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλαπαξαγσγή επηθνηλσληαθώλ κηθξνζθαηξώλ, όπνπ ζε θάζε κία από απηέο μερσξηζηά αλαθπθιώλεηαη, κηα πεξηνξηζκέλε ζεκαηνινγία. Ζ πξαγκαηηθόηεηα απηή γίλαηαη αηζζεηή ηδηαίηεξα ζην ξαδηόθσλν θαη ηνλ Σύπν Υαρακηηριζηικά και Προβλήμαηα Μειονοηικών ΜΜΔ. Σα κεηνλνηηθά ΜΜΔ εκθαλίδνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα δηαθνξνπνηνύλ από ηα ππόινηπα. Έλαο κεηνλνηηθόο νξγαληζκόο ΜΜΔ αληηκεησπίδεη εθηόο από ηηο πςειέο πξνζδνθίεο ηεο κεηνλόηεηαο πνπ εθπξνζσπεί, θαη πξαθηηθά πξνβιήκαηα, όπσο νξγάλσζε, ρξεκαηνδόηεζε, δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλνύ. 16 Οη ίδηνη παξάγνληεο έρνπλ άκεζν θαη έκκεζν αληίθηππν ζηηο πνιηηηθέο εζληθήο ηαπηόηεηαο ησλ κεηνλνηηθώλ ΜΜΔ θαη ζηηο επαηζζεζίεο ηνπ θνηλνύ ηνπο. Έηζη, ε αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ εζληθά κεηνλνηηθώλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζπρλά 11 Simon Cottle, όπ.π. ζει Charles Husband, όπ.π. ζει Simon Cottle, όπ.π, ζει Απηόζη. 15 Charles Husband, όπ.π.ζζ Απηόζη, ζει.463

8 7 πξνζδηνξίδεηαη από πνιιέο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνύλ ζην εζσηεξηθό ηεο. Δπηπξόζζεηα, ζπρλά ηα κεηνλνηηθά ΜΜΔ αλαπηύζζνληαη σο αληίδξαζε ζηελ εζειεκέλε παξαγλώξηζε ηεο κεηνλνηηθήο θνηλόηεηαο από ηα ΜΜΔ ηεο πιεηνςεθίαο. 17 Αο δνύκε όκσο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνβιήκαηα ησλ κεηνλνηηθώλ ΜΜΔ πην αλαιπηηθά. Α. Σα κεηνλνηηθά ΜΜΔ αληηκεησπίδνπλ κεγαιύηεξν πξόβιεκα νηθνλνκηθήο βησζηκόηεηαο από ηα ππόινηπα ΜΜΔ. Απηά πξνθαινύληαη από αξθεηνύο παξάγνληεο. Ο πξώηνο από απηνύο είλαη ην κέγεζνο ηνπ θνηλνύ. πσο μέξνπκε, θαηά θαλόλα, ηα έζνδα ελόο ΜΜΔ πξνέξρνληαη από ηηο δηαθεκίζεηο. ζν κεγαιύηεξν είλαη ην θνηλό ελόο ειεθηξνληθνύ ή εληύπνπ Μέζνπ ηόζν πην πνιιέο δηαθεκίζεηο ζα έρεη θαη ηόζν πην αθξηβόο ν ρώξνο ή ν ρξόλνο πνπ ζα δηαζέζεη. Από ην κέγεζνο ηνπ θνηλνύ ινηπόλ εμαξηώληαη νη πξόζνδνί ηνπ. Σα κεηνλνηηθά ΜΜΔ πνιιέο θνξέο δελ δηαζέηνπλ επάξηζκν θνηλό. Αξθεηέο κεηνλόηεηεο απνηεινύληαη από κεξηθέο ρηιηάδεο άηνκα όπσο ζα δνύκε θαη ζην θπξίσο κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο. Δπηπιένλ, ηα κεηνλνηηθά ΜΜΔ έρνπλ δπζθνιία λα ειθύνπλ δηαθεκηζηηθά έζνδα εμαηηίαο ηεο (ζύκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε ηε ζεσξία) πεξηνξηζκέλεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ηνπ ζηνρεπκέλνπ θνηλνύ. 18 Δμάιινπ ην κεηνλνηηθό θνηλό πνιιέο θνξέο απνηειείηαη από πνιιέο κηθξέο δηαθνξεηηθέο κεηνλόηεηεο όπσο ζα δνύκε θαη ζην θπξίσο κέξνο ηεο παξνύζεο εξγαζίαο. Αθόκε θαη κέζα ζηνπο θόιπνπο κηαο κνλαδηθήο κεηνλόηεηαο, ε ππνζεηηθή νκνηνγέλεηα ηνπ εζληθνύ θνηλνύ είλαη πιαζκαηηθή αλ ζθεθζεί θαλείο όηη κε ηε ζεηξά ηεο δηαζπάηαη από παξάγνληεο όπσο ε ειηθία, ην θύιν, ε νηθνλνκηθνθνηλσληθή θαηάζηαζε θαη νη πνιηηηθέο πξνηηκήζεηο. 19 Έηζη, ην ππνςήθην θνηλό ζπξξηθλώλεηαη πεξαηηέξσ θάλνληαο αθόκε πην πξνβιεκαηηθή ηελ ππόζεζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ εζόδσλ. Αληίζεηα ινηπόλ κε ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ θπξηαξρνύλ ζηελ πιεηνςεθία, νη κεηνλνηηθέο εζληθέο θνηλόηεηεο πνιιέο θνξέο δελ είλαη ζπκπαγείο νκάδεο αιιά θαηαηέκλνληαη από εζσηεξηθή δηαθνξεηηθόηεηα, ελίνηε θαη γισζζηθή. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξάδεηγκα ησλ Sa mi ζηε βόξεηα Δπξώπε, πνπ έρνπλ κηθξό πιεζπζκό αιιά θαηαηέκλνληαη ζε πνιιέο γισζζηθέο νκάδεο. Από νηθνλνκηθή άπνςε είλαη πνιύ δύζθνιν θαλείο λα αληαπνθξηζεί ζε απηήλ ηελ πνηθηινκνξθία. 20 ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, αλαγθαζηηθά ζα επηιεγνύλ κία ή δύν γιώζζεο, θάηη πνπ ζα βειηηζηνπνηήζεη ην κέγεζνο ηνπ θνηλνύ. Απηή ε ιύζε 17 Charles Husband, όπ.π. ζει Απηόζη. 19 Απηόζη ζει Simon Cottle, όπ.π.213

9 8 αλαπόθεπθηα παξνπζηάδεη ην κεηνλέθηεκα όηη ε κία ή δύν γιώζζεο απηέο ζα επηβηώζνπλ ελώ νη ππόινηπεο ζα ππνβαζκηζηνύλ, κε θίλδπλν θάπνηα ζηηγκή λα ζβήζνπλ. Οη εζηθέο αλεζπρίεο ησλ πνιηηηθώλ δηαηήξεζεο κε ζηόρν ηελ πνιηηηζηηθή βησζηκόηεηα δελ ζπκβηβάδνληαη εύθνια κε ηελ νηθνλνκηθή ινγηθή ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ media. 21 Ζ δηαίξεζε επίζεο κπνξεί λα είλαη πνιηηηθή. Ζ κεηνλόηεηα κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη από πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο πνιηηηθά θόκκαηα, ή ηα κέιε ηεο λα ππνζηεξίδνπλ ππνςεθίνπο δηαθνξεηηθώλ θνκκάησλ ηεο εζληθήο πιεηνςεθίαο. Σέινο, ην θνηλό κπνξεί λα είλαη δηαζθνξπηζκέλν ζε πνιιέο πεξηθέξεηεο ελίνηε θαη απνκαθξπζκέλεο κεηαμύ ηνπο. Έηζη έλα πεξηθεξεηαθό ή ηνπηθό κεηνλνηηθό θαλάιη δελ ζα κπνξνύζε λα θαιύςεη νιόθιεξν ην θνηλό θαζώο γηα λα ην θάλεη ζα έπξεπε λα δηαζέηεη εζληθή εκβέιεηα. Κάηη ηέηνην ζα απαηηνύζε πνιύ κεγαιύηεξα έμνδα ηόζν γηα ηελ άδεηα όζν πνιύ πεξηζζόηεξν γηα ηνλ ηερλνινγηθό εμνπιηζκό. 22 Δπηπξόζζεηα, ε δηαθνξά γελεώλ κέζα ζηελ εζληθή κεηνλόηεηα απνηειεί αθόκε κηα βάζε γηα ηελ δηάζπαζε ηνπ εζληθνύ θνηλνύ. 23 έλα κηληηαθό πεξηβάιινλ όπνπ ε δηαθνξά ηεο επηινγήο θαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ πξντόληνο έρνπλ γίλεη βαζηθά ζηνηρεία, νη δεκνγξαθηθνί θαη επαθόινπζα νη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί ελόο πεξηνξηζκέλνπ θνηλνύ δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα ζηηο δηνηθήζεηο ησλ κεηνλνηηθώλ ΜΜΔ θαζώο δεκηνπξγείηαη έληαζε κεηαμύ ησλ πνιηηηθώλ management θαη ησλ πνιηηηθώλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο. ινη νη νξγαληζκνί ΜΜΔ κνηξάδνληαη ηελ αλάγθε λα έρνπλ κηα ζηαζεξή πεγή εζόδσλ, ώζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο θαη έηζη ε θεξδνθνξία είλαη κηα απαξαίηεηε αλεζπρία θάζε αηδέληαο management. 24 ηελ πεξίπησζε όκσο ησλ κεηνλνηηθώλ media όπνπ ην Μέζν αληηκεησπίδεηαη σο κηα ζεκαληηθή έθθξαζε ηεο εζληθά κεηνλνηηθήο απηνλνκίαο θαη κηα δύλακε δηαηήξεζεο ηεο θνηλνηηθήο θνπιηνύξαο, ην θέξδνο είλαη απιά έλα κέζν γηα λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο. Απηή ε αληίιεςε δηαθέξεη θαηά πνιύ από εθείλε ελόο νξγαληζκνύ πνπ ην θέξδνο θαη κόλν απνηειεί ην κέηξν ηεο επηηπρίαο. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν ειινρεύεη ν θίλδπλνο ζύγθξνπζεο ηνπ ζηόρνπ λα επεθηαζεί ην πηζαλό θνηλό θαη ηεο πξνζδνθίαο ησλ ηδηνθηεηώλ θαη ηεο δηεύζπλζεο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 21 Charles Husband, όπ.π, ζει Απηόζη,ζει T. Gitlin, The public sphere or public sphericules? in Liebes, T. and Curran, J. (eds) Media, Ritual and Identity, Routledge, London 1998, ζζ.194-/ Charles Husband, όπ.π. ζζ

10 9 αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ νξίδεηαη κε απζηεξά εζληθνύο όξνπο. 25 Ζ ρξεκαηνδόηεζε έρεη απνδεηρζεί όηη απνηειεί θνκβηθό δήηεκα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΜΜΔ ησλ εζληθώλ κεηνλνηήησλ. 26 Αξθεηά είλαη ηα παξαδείγκαηα όπνπ νη εκπνξηθέο αλάγθεο ππνλόκεπζαλ ηελ δεδεισκέλε πξνγξακκαηηζκέλε ινγηθή ησλ ΜΜΔ ησλ εζληθώλ κεηνλνηήησλ (όπσο ζηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό Imparja ζηελ Απζηξαιία). 27 Αθόκε θαη εθεί όπνπ νη δεκόζηεο ππεξεζίεο ζέιεζαλ λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο απέλαληη ζηηο κεηνλόηεηεο, ηθαλνπνηώληαο ηνπο σο ηειεζεαηέο ή αθξναηέο, νη ζθέςεηο γηα κεγηζηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ επεηζήιζαλ ηειηθά ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ζηελ πνηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 28 Από ηελ άιιε πιεπξά, όηαλ ππάξρεη κηα κεηνλνηηθή αγνξά κεξηθώλ εθαηνκκπξίσλ πνπ δηαζέηεη έλαλ ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό ππνςήθησλ εξγαδόκελσλ κε θαηάξηηζε, ε θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ην κέγεζνο θαη ε δηαθνξεηηθόηεηα ηεο αθξνακεξηθαληθήο θνηλόηεηαο θαη ησλ ηζπαλόθσλσλ ζηηο ΖΠΑ, παξέρεη κηα δεκνγξαθηθή βάζε γηα πνιύ κεγάινπο δεκνζηνγξαθηθνύο νξγαληζκνύο πνπ ζηνρεύνπλ ζε απηνύο ηνπο πιεζπζκνύο. 29 Παξόια απηά ζε πνιιά επξσπατθά θξάηε ην απόιπην κέγεζνο θαη ε εζσηεξηθή πνηθηινκνξθία πνιιώλ κεηνλνηηθά εζληθώλ θνηλνηήησλ δεκηνπξγεί κηα βάζε θνηλνύ πνπ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε ζρεηηθά κηθξό πξνζσπηθό. Έλαο ηξόπνο είλαη ε ιεηηνπξγία ζε ζπλεξγαζία κε κηα κεηέξα-εηαηξεία ζηελ κεηέξα-παηξίδα. Απηή όκσο ε ιύζε κεηώλεη ηελ ειεπζεξία ησλ ηνπηθώλ δεκνζηνγξάθσλ λα νξίδνπλ ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπο θαη λα επηιέγνπλ ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Δπηπιένλ, ηείλεη λα πξνσζεί κηα ηδενινγία δηαζπνξάο ζηελ νπνία ηα πξνβιήκαηα θαη νη πνιηηηθέο θαη νη εμειίμεηο ζηε κεηέξα-παηξίδα έρνπλ κηα ζπλερή πξνβνιή πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα θαηαλνεηή ζηνπο λεαξνύο κεηνλνηηθνύο πνπ έρνπλ ιηγόηεξνπο δεζκνύο κε ηελ ρώξα όπνπ νη νκνεζλείο ηνπο απνηεινύλ ηελ θπξίαξρε πιεηνςεθία. 30 Μηα κάιινλ καθξνπξόζεζκε ιύζε πνπ πξνηείλεηαη ζε απηό ην πξόβιεκα ζα ήηαλ ην θξάηνο λα εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ εμαζθαιίδνληαο ην δηθαίσκα ησλ 25 Charles Husband, Minority Ethnic Media As, vol.31, No 3,May 2005, ζει Απηόζη 27 H. Molnar, Indigenous Media and Policymaking in Australia. ην T. Bennet & D. Carter (Eds.). Culture in Australia: Policies, Publics and Programs Cambridge University Press. Cambridge 2001,ζζ Simon Cottle, όπ.π Charles Husband, όπ.π. 30 T. Gitlin, όπ.π., ζζ.177-/202.

11 10 κεηνλνηήησλ γηα πξόζβαζε ζε ΜΜΔ ζηε γιώζζα ηνπο. Τπό ην πξίζκα ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ ζπιινγηθώλ δηθαησκάησλ πξόθεηηαη γηα δηθαίσκα «δεύηεξεο γελεάο». Ζ πινπνίεζή ηνπ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα επηηεπρζεί, κε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ κεηνλνηηθώλ ΜΜΔ εμαζθαιίδνληαο έηζη κηα θαηάιιειε κηληηαθή ππνδνκή. 31 Οη πην πξαθηηθέο, άκεζα εθαξκνδόκελεο, ιύζεηο πνπ αθνινπζνύληαη είλαη δύν. Δίηε ηα ΜΜΔ ζε κεηνλνηηθή γιώζζα ζηεξίδνληαη ζε επηδνηήζεηο θαη δσξεέο είηε εγθαηληάδνληαη πξνγξάκκαηα ζε κεηνλνηηθή γιώζζα ζηα δεκόζηα θαλάιηα. Από ηελ άιιε πιεπξά ε δηεπθόιπλζε ελόο πνηθηιόκνξθνπ πεξηβάιινληνο media δελ έρεη απνθιεηζηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα. Απηό νθείιεηαη ζηελ θαηάρξεζή ηνπ, ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, από ηηο εζληθέο θνηλόηεηεο. 32 Β. Έλα άιιν πξόβιεκα ησλ Μέζσλ Μαδηθήο ελεκέξσζεο ζε κεηνλνηηθή γιώζζα, είλαη ε δπζθνιία αλεύξεζεο θαη δηαηήξεζεο ηθαλνύ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Μεξηθέο θνξέο νη κεηνλόηεηεο είηε ιόγσ ιεηςαλδξίαο είηε ιόγσ νηθνλνκηθήο θαρεμίαο ή θαθώλ θνηλσληθνπνιηηηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ ηνπο ζηεξνύλ ηηο επθαηξίεο, δελ έρνπλ θαηαξηηζκέλα ζηειέρε γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ έλα έληππν ή ειεθηξνληθό κέζν. Μηα άιιε πεξίπησζε είλαη, λα ππάξρνπλ θαηαξηηζκέλα ζηειέρε ζηε κεηνλόηεηα αιιά λα πξνηηκνύλ κηα ζέζε ζηα ΜΜΔ ηεο πιεηνςεθίαο θαζώο ηα κεηνλνηηθά media ζπλήζσο δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη αλαγλσξηζηκόηεηαο. Σν ζπρλά θαθνπιεξσκέλν πξνζσπηθό ζηηο άζεκεο κεηνλνηηθέο εθεκεξίδεο ελδέρεηαη λα αηζζάλεηαη έληνλε ηελ έιμε γηα θαζηεξσκέλνπο ηειενπηηθνύο ή ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο είηε ηεο ρώξαο όπνπ δεη είηε ηεο ρώξαο κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ εζληθή πιεηνςεθία. Τπάξρεη κηα πεξαηηέξσ δηαξξνή δπλακηθνύ αθνύ ηα εζληθά Μέζα ηεο πιεηνςεθίαο πξνζιακβάλνπλ πνιιέο θνξέο πξνζσπηθό από ηηο εζληθέο κεηνλόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα αλαπιεξώζνπλ ην έιιεηκκά ηνπο ζηελ θάιπςε ησλ γεγνλόησλ πνπ αθνξνύλ ηε κεηνλόηεηα ή άιιεο θνξέο γηα λα επηδείμνπλ έλα πξνθίι ζύγρξνλν θαη θηιηθό ζηελ εζληθή δηαθνξεηηθόηεηα θαηόπηλ ππνδείμεσλ ηνπ ηκήκαηνο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπο. Γηα ηα Μέζα ελεκέξσζεο ηεο εζληθήο πιεηνςεθίαο απηό ζπάληα απνηειεί πξόβιεκα. Σα media απνηεινύλ ειθπζηηθή πξννπηηθή ζηαδηνδξνκίαο θαη ζε πνιιέο ρώξεο ηνπ 31 Simon Cottle όπ.π. ζει Απηόζη,. ζει.212

12 11 θόζκνπ παξαηεξείηαη ππεξπαξαγσγή ππνςήθησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ΜΜΔ. Καη απηό όκσο αθνξά ζπλήζσο πξόζσπα από ηελ εζληθή πιεηνςεθία. 33 Απηή ε θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθό έρεη σο απνηέιεζκα ην παξαγόκελν πξόγξακκα λα είλαη ρακειήο πνηόηεηαο αιιά θαη πνιιά πξνβιήκαηα δηνίθεζεο ζηα κεηνλνηηθά ΜΜΔ. Μηα θιαζζηθή αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο αλεύξεζεο ή πιεξσκήο ηθαλνύ πξνζσπηθνύ είλαη ε ρξήζε εζεινληηθήο ή αλεπίζεκεο εξγαζίαο. Οη πεξηνξηζκνί ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ζε απηή ηε ιύζε ζπρλά ζπλεπάγνληαη εξσηεκαηηθά γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ πξντόληνο, θάηη πνπ κεηώλεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ κεηνλνηηθνύ κέζνπ ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθώλ πξνηύπσλ παξαγσγή ησλ ΜΜΔ ηεο πιεηνςεθίαο. 34 Δπηπιένλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα ΜΜΔ πνπ πξνέξρνληαη από κεηνλνηηθέο νκάδεο νη επαγγεικαηηθέο ηνπο πξνηεξαηόηεηεο κε ζηόρν ην θέξδνο ζπγθξνύνληαη κε ηηο θηινδνμίεο ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζηελ πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή επηβίσζε ηεο εζληθήο ηνπο νκάδαο. πλεπώο, ε αλεύξεζε, πξόζιεςε θαη δηαηήξεζε πξνζσπηθνύ κε ηθαλά πξνζόληα αλάινγα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα media ηεο πιεηνςεθίαο κέζα από ηελ κεηνλνηηθή εζληθή θνηλόηεηα πξνθεηκέλνπ λα δνπιέςνπλ ζε έλαλ νξγαληζκό κέζσλ ελεκέξσζεο απζηεξά κεηνλνηηθό θαη αθηεξσκέλν ζηελ θνηλόηεηα, απνδεηθλύεηαη πνιιέο θνξέο έλα δύζθνιν έξγν. 35 Γ. πλαθήο κε ηα πξνεγνύκελα είλαη ε αδπλακία ησλ ΜΜΔ ζε κεηνλνηηθή γιώζζα λα ηθαλνπνηήζνπλ ην θνηλό ηνπο. Οη νηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο πνπ παξαηεξήζακε έρνπλ σο απνηέιεζκα πνιιά κέιε ησλ κεηνλνηήησλ είηε λα κελ έρνπλ πξόζβαζε ζε ΜΜΔ πνπ αληηπξνζσπεύεη ηε γιώζζα ηνπο θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπο, είηε λα έρνπλ πξόζβαζε αιιά ζε αλεπαξθή ή ρακειήο πνηόηεηαο πξνγξάκκαηα. Μία άκεζε ζπλέπεηα ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ είλαη ε αλαγθαζηηθή επηινγή κίαο ή ην πνιύ δύν γισζζώλ πνπ ζα πηνζεηεζνύλ κε απνηέιεζκα λα κείλεη ρσξίο πξόζβαζε ζε ΜΜΔ ζηε γιώζζα ηνπ ην ππόινηπν θνηλό. πλήζσο νη εζληθέο πιεηνςεθίεο κπνξνύλ λα πηνζεηνύλ κηα θνηλή γιώζζα αιιά απηό δε ζπκβαίλεη απαξαίηεηα κε ηα ΜΜΔ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλόηεηεο. 33 Charles Husband, όπ.π. ζει Απηόζη. 35 Απηόζη.

13 12 3. Γιαδίκησο-Προοπηικές. Από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ πνιπκέζσλ έθεξε λέεο πξννπηηθέο γηα ηα ελαιιαθηηθά θαη θνηλνηηθά ΜΜΔ. 36 Ζ δηαπίζησζε όηη ηα on-line ΜΜΔ αλνίγνπλ λέεο πξννπηηθέο γηα κηα πην ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία 37 νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζην όηη ζηε δηακεζνιαβεκέλε από ππνινγηζηή επηθνηλσλία θαηαξγείηαη ην ζύλνξν κεηαμύ πνκπώλ θαη δεθηώλ θαη εμαιείθεηαη ε δύλακε ησλ ππισξώλ. 38 Δμάιινπ πιένλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν ε εκεξήζηα δηάηαμε κπνξεί λα θαζνξίδεηαη από κηα δηαδηθαζία από ηα θάησ πξνο ηα άλσ θαη όρη ην αληίζηξνθν όπσο κε ηα παξαδνζηαθά ΜΜΔ. 39 Σαπηόρξνλα, ε παγθνζκηνπνίεζε ζην ρώξν ησλ ηειεπηθνηλσληώλ θαη ησλ ΜΜΔ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αληίδξαζε ζηηο θξαην-θεληξηθέο πνιηηηθέο έθεξε ζην πξνζθήλην ην αίηεκα γηα ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθόηεηα. 40 Καη απηόλ ηνλ ηξόπν ζε όιν ηνλ θόζκν, νη κεηνλόηεηεο άξρηζαλ λα απαηηνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν κηα πην εληζρπκέλε παξνπζία ηνπο ζηνλ θόζκν ησλ νπηηθναθνπζηηθώλ ΜΜΔ. 41 Μηα βαζηθή θαηλνηνκία πνπ επήιζε κε ηελ on-line δεκνζηνγξαθία είλαη θαη ε αλάδεημε πεξηζζνηέξσλ επθαηξηώλ γηα έθθξαζε ησλ κεηνλνηήησλ. 42 Ηδηαίηεξα ην δηαδίθηπν θαη ηα on-line ΜΜΔ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγέο ζην «πνιηηηζηηθό νηθνζύζηεκα». 43 Δμάιινπ ην ρακειό θόζηνο ελόο ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ ή ελόο website θαζηζηά απηέο ηηο δύν ιύζεηο πην πξνζηηέο ζηε κεηνλόηεηα ζε αληίζεζε κε ηελ ηειεόξαζε πνπ θνζηίδεη πεξηζζόηεξν θαη απαηηεί κεγαιύηεξν πξνζσπηθό Jacques Guyot, Minority Language Media and the Public Sphere από ην ζπιινγηθό Michael J.Cormack & Niamh Hourigan (ed) Minority Language Media: Concepts, Critiques, and Case Studies, Multilingual Matters Ltd. 2007, ζει Hwang Yong Seok and Yang Seung Chan Exploring the concept of interactivity for the vitalization of Discussion in the Internet, Media & Society 11(2) ζει J, Hall, Online Journalism: A Critical Primer, Pluto Press, London, 2001,ζει Chang Woo-Young, Online Participation, and Political Empowerment: Online Media and Public Opinion Formation in Korea, Media, Culture & Society vol.27 ζει Jacques Guyot, όπ.π. ζει Απηόζη. 42 Chang Woo-Young, όπ.π. 43 Healy D, Cyberspace and Place in D.Porter(ed), Internet Culture, Routledge, New York, 1997, ζει Niamh Hourigan, The Role of Networks in Minority Language Television Campaigns. Από ην ζπιινγηθό Michael J.Cormack & Niamh Hourigan (ed) Minority Language Media: Concepts, Critiques and Case Studies, Multilingual Matters Ltd. 2007, ζει.69.

14 13 4. Γικαίωμα ηων μειονοηήηων ζηα ΜΜΔ. Σν δηθαίσκα ζηελ επηθνηλσλία πξέπεη λα εηδσζεί ππό ην πξίζκα ελόο αθόκε παξάγνληα ζην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο ελόο κνληέινπ κηαο πνιπεζληθήο δεκόζηαο ζθαίξαο. 45 ην πιαίζην απηό ην δηθαίσκα ζηελ επηθνηλσλία πξέπεη λα θαηεγνξηνπνηεζεί σο δηθαίσκα ηξίηεο γελεάο. 46 Ζ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κεηά ηνλ δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν πξνζαλαηνιίζηεθε ζην ηξίπηπρν ησλ θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δηθαησκάησλ. Ο ηειεπηαίνο όξνο εκθαλίζζεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ην Σα πνιηηηζηηθά δηθαηώκαηα σζηόζν παξέκεηλαλ ζηάζηκα ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. 47 Παξόιν πνπ ζεκειηώλνληαη ζε αηνκηθά δηθαηώκαηα ζπρλά αζθνύληαη από θνηλνύ κε άιινπο. 48 Σα ηειεπηαία ρξόληα ηα πνιηηηζηηθά δηθαηώκαηα αλαπηύζζνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηα media. ε απηό ην πιαίζην αλαπηύρζεθαλ δύν θαηεγνξίεο δηθαησκάησλ: Δθείλα πνπ ζηεξίδνληαη ζην αηνκηθά δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη εθείλα πνπ ζεκειηώλνληαη ζην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο. Σα πξώηα ήδε έρνπλ απνθηήζεη ηε λνκηθή ηνπο έθθξαζε ζην άξζξν 19 ηεο Γηεζλνύο πκβάζεωο γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα θαη ζην άξζξν 10 θαη 14 ηεο Δπξωπαϊθήο ύκβαζεο γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, ελώ ηα ηειεπηαία βξίζθνληαη αθόκε ζην ζηάδην ηεο δηαθήξπμεο. 49 Δπίζεο, ζεηξά από κε δεζκεπηηθέο δηαθεξύμεηο θαη ζπκθσλίεο, αλαθέξνληαη ζηα πνιηηηζηηθά δηθαηώκαηα ησλ κεηνλνηήησλ. Πην ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινύλ ε Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηωλ Πξνζώπωλ πνπ αλήθνπλ ζε Δζληθέο, Δζλνηηθέο, Θξεζθεπηηθέο θαη Γιωζζηθέο Μεηνλόηεηεο, πνπ πηνζεηήζεθε από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ ην 1992 πνπ πξνσζεί ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο. Η Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ηεο UNESCO γηα ηελ Πνιηηηζκηθή Γηαθνξεηηθόηεηα ην 2002 πνπ ελζαξξύλεη ησλ πινπξαιηζκό θαη ηελ πνιπγισζζία ζηα ΜΜΔ θαη επηθπιάζζεη έλαλ εηδηθό ξόιν γηα ηελ δεκόζηα ξαδηνηειεόξαζε ζε απηά. Η Δπξωπαϊθή Χάξηα γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο ή Μεηνλνηηθέο 45 Simon Cottle, όπ.π. ζει Απηόζη. 47 Symonides, J. (1998). Cultural Rights: A Neglected Category of Human Rights. International Social Science Journal, 158, ζζ Απηόζη,ζει Amit Schejter, Juraj Kittler, Ming Kuok Lim, Aziz Douai, and Murali Balaji Developing a Model for Comparative Analysis and Normative Assessment of Minority Media Rights, Pennsylvania State University Global Media Journal Volume 6, Issue 10 Spring 2007.

15 14 Γιώζζεο πνπ πηνζεηήζεθε από ην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο ην 1992 πνπ πξνβιέπεη ηα πξνζρσξώληα κέιε λα δηαζθαιίζνπλ, ελζαξξύλνπλ ή λα δηεπθνιύλνπλ, αλάινγα κε ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ θαη ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ, ηε δεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ ελόο ξαδηνθσληθνύ θαη ελόο ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ ζε πεξηθεξεηαθέο ή κεηνλνηηθέο γιώζζεο θαη λα εγγπεζνύλ ηελ ειεπζεξία απεπζείαο ιήςε ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ εθπνκπώλ από γεηηνληθέο ρώξεο ζε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη κεηνλόηεηεο. Σέινο, ε Απόθαζε γηα ην Ρόιν ηεο Γεκόζηαο Σειεόξαζεο ζε κηα Πνιπκεζηθή Κνηλωλία, πνπ πηνζεηήζεθε από ηνλ Οξγαληζκό γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξώπε (ΟΑΔ) θαη εγθξίζεθε από ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην ην 1996, θαιεί ηνπο δεκόζηνπο ξαδηνηειενπηηθνύο νξγαληζκνύο λα ππεξεηνύλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηνπο ελζαξξύλεη λα πξνζθέξνπλ ίζεο επθαηξίεο γηα λα βειηησζεί ε αληηπξνζώπεπζε ησλ εζληθώλ κεηνλνηήησλ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ρώξν ηεο ηειεόξαζεο. 50 Ζ ζέζε ηνπ ΟΑΔ όηη ε δεκόζηα ξαδηνηειεόξαζε απνηειεί εθαιηήξην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηνλνηηθώλ δηθαησκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ media εληζρύζεθε από ηηο ζπζηάζεηο ζηηο νπνίεο θαηέιεμε ν νξγαληζκόο ζην ζιν. Οη ζπζηάζεηο απηέο ππνζηεξίδνπλ όηη νη κεηνλόηεηεο ζα έπξεπε λα έρνπλ πξόζβαζε ζε πξόγξακκα ζηε γιώζζα ηνπο ζε δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθά Μέζα ζε πνζνζηό αλάινγν κε ην πνζνζηό ηεο κεηνλόηεηαο επί ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ. Γηα λα επηηεπρζεί απηόο ν ζηόρνο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ αληηπξόζσπνη ησλ κεηνλνηήησλ ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα ησλ δεκόζησλ ξαδηνηειενπηηθώλ θνξέσλ. 51 Οη ζπζηάζεηο ηνπ ζιν απαηηνύλ ιηγόηεξα από ηνπο εκπνξηθνύο ζηαζκνύο. Δπηπιένλ ηνλίδνπλ όηη ε πξόζβαζε ησλ κειώλ ηεο κεηνλόηεηαο ζε ΜΜΔ ηνπ θξάηνπο όπνπ ε εζλόηεηά ηνπο θπξηαξρεί δελ ππνθαζηζηά ηα δηθαηώκαηά ηνπο ζε πξόζβαζε ζε ΜΜΔ ζηε γιώζζα ηνπο ζηε ρώξα όπνπ θαηνηθνύλ. Ο Husband επηζεκαίλεη όηη ζηόρνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηνλνηηθώλ ΜΜΔ ζην ζέκα ησλ δηθαησκάησλ ησλ θνηλνηήησλ ηνπο είλαη λα κπνξνύλ λα νκηινύλ εθ κέξνπο ηεο κεηνλόηεηαο θαη ζηε κεηνλόηεηα. Πξέπεη ηαπηόρξνλα λα αξρίζνπλ έλα δηάινγν κεηαμύ ησλ κεηνλνηηθώλ θνηλνηήησλ θαζώο θαη κεηαμύ ησλ κεηνλνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ηεο θπξίαξρεο εζλόηεηαο. 52 Ο Browne πξνρσξεί αθόκε πεξηζζόηεξν θαη δεηά λα δνζνύλ αθόκε πεξηζζόηεξα δηθαηώκαηα ζηηο κεηνλόηεηεο, ζεκεηώλνληαο όηη νη 50 Amit Schejter, Juraj Kittler, Ming Kuok Lim, Aziz Douai, and Murali Balaji, όπ.π 51 Eide, A. (1999). The Oslo Recommendations Regarding the Linguistic Rights of National Minorities. International Journal on Minority and Group Rights, 6(3), ζζ Husband, C. General Introduction: Ethnicity and Media Democraticization within the Nation-State. In Husband, C. (Ed), A Richer Vision: The development of ethnic minority media in Western Democracies. John Libbey London, 1994 ζει.11

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 «Η εθαρμογή ηης θεφρίας ηοσ Alfred Thayer Mahan ζηη νασηική ζηραηηγική ηφν Ηνφμένφν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα