ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 24/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 24/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 24/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 18 η Ιουλίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Μέλη: ηµήτριος Κυριτσάκης. ηµήτριος Λουκάς. Ιωάννης Μπιτούνης, Εµµανουέλα Τρούλη, ηµήτριος ανηλάτος, Ιωάννης Αυγερινός, Χρυσαβαλάντου Βασιλική Μήλλιου και Μάρθα Καββαθά. Γραµµατέας: Παρασκευή Ζαχαριά. Θέµα της συνεδρίασης ήταν η σύνταξη γνωµοδοτήσεως της Επιτροπής Ανταγωνισµού, βάσει του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 επί των διατάξεων του Ν.. 136/1946 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 10/11/5/1946 Ν.. «Περί αγορανοµικού κώδικος»». Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και ιδίως βάσει του άρθρου 23 παρ. 1, εξ ιδίας πρωτοβουλίας, αφού έλαβε υπόψη της το ισχύον νοµικό πλαίσιο και την υπ αριθ. πρωτ. 5913/ εισήγηση της Γενικής ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και ιδίως βάσει του άρθρου 23 παρ. 1, δύναται να διατυπώσει εξ ιδίας πρωτοβουλίας τη γνώµη της επί των διατάξεων του Ν.. 136/1946 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 10/11/5/1946 Ν.. «Περί αγορανοµικού κώδικος»» (εφεξής ο «Αγορανοµικός Κώδικας 1»). Η παρούσα γνωµοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης 1 Βλ. σχετικά 1

2 αναθεώρησης του Αγορανοµικού Κώδικα η οποία συµπεριλαµβάνεται στο πακέτο µεταρρυθµιστικών µέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που προβλέπει το Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής 2. Στόχος της είναι να εξεταστούν οι ισχύουσες διατάξεις του Ν.. 136/1946 υπό το πρίσµα των αρχών και κανόνων που διέπουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό και τα πορίσµατα να τεθούν υπόψη του αρµόδιου Υπουργείου και της οικείας νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής 3 κατά τη διαδικασία εκπόνησης νέου κειµένου Αγορανοµικού Κώδικα. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην αξιολόγηση των περιορισµών του ανταγωνισµού που τίθενται µε τις ισχύουσες διατάξεις και στην πρόταση κατάργησης όσων από αυτούς κρίνονται ως περιττοί ή υπέρµετροι. Σκόπιµο είναι να σηµειωθεί επίσης ότι οι νοµοθετικές και κανονιστικές εξελίξεις σε διεθνές και, κυρίως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιορίζουν το πεδίο εφαρµογής της Αγορανοµικής νοµοθεσίας και καθιστούν απαραίτητη µια κωδικοποίηση των εφαρµοστέων διατάξεων προς ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, αποφυγή αλληλεπικαλύψεων και διευκόλυνση του έργου των ελεγκτικών µηχανισµών. Η µορφή και το εύρος της προτεινόµενης κωδικοποίησης θα πρέπει να αποφασιστεί από το επισπεύδον Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Υποδοµών σε συνεργασία µε τα λοιπά καθ υλην αρµόδια Υπουργεία και φορείς. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι κατά τη διαδικασία ανάλυσης του ισχύοντος κειµένου του Ν.. 136/1946 δεν εξετάστηκαν οι διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση και λειτουργία (αγορανοµικών) επιτροπών καθώς οι εν λόγω επιτροπές είτε δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ είτε έχουν αδρανήσει.. Τέλος, επισηµαίνεται ότι οι θέσεις που διατυπώνονται κατωτέρω είναι γενικές και δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένες συµπεριφορές, οι οποίες κρίνονται µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ») και δεν δεσµεύουν την Επιτροπή Ανταγωνισµού σε υπάρχουσες ή µέλλουσες διαδικασίες και υποθέσεις. Προκειµένου να αξιολογηθούν οι διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα µε βάση τις αρχές και τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού κρίνεται σκόπιµη: η παράθεση του ιστορικού πλαισίου το οποίο επέβαλλε την υιοθέτηση του Αγορανοµικού Κώδικα και του θεσµικού πλαισίου που βρίσκεται σε ισχύ, η ανάλυση των περιορισµών που δηµιουργούνται στον ελεύθερο ανταγωνισµό, η εξέταση δικαιολογητικών λόγων που επιβάλλουν ενδεχόµενη διατήρησή τους και τέλος η αναφορά στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου και τις υποχρεώσεις των κρατών µελών που απορρέουν από αυτό. 2 Βλ. Λοιπά µέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος του Μνηµονίου Συνεννόησης και κυρωτικό Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α 28/ ). 3 Υπ αριθµ. Α2-2045/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη σύσταση νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναµόρφωση και ενοποίηση του νονικού πλαισίου που διέπει τους κανόνες του Αγορανοµικού Κώδικα (Νοµ. ιατ. 136 της 30/30 Σεπτεµβρίου 1946, «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 10/ Ν.. περί Αγορανοµικού Κώδικος»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2

3 Β. Ο ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ I. Οι οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες την περίοδο θέσπισης του Αγορανοµικού Κώδικα 2. Το επίπεδο των τιµών των τροφίµων, της ενέργειας και των άλλων βασικών βιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών έχουν άµεση επίδραση στο πληθωρισµό, την ανεργία, την οικονοµική ανάπτυξη και το επίπεδο της φτώχειας σε µια χώρα. Ο ελληνικός Αγορανοµικός Κώδικας συντάχθηκε µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου πολέµου, το έτος 1946 µε βασικό σκοπό τη διασφάλιση της αδιάκοπης τροφοδοσίας της ελληνικής κοινωνίας µε βασικά τρόφιµα και την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του Ελληνικού πληθυσµού. Οι οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του Αγορανοµικού Κώδικα. Πιο συγκεκριµένα, η Ελλάδα εκείνη την εποχή παρουσίαζε αυξανόµενο υπερπληθωρισµό, υψηλή ανεργία, καταστροφή της εγχώριας παραγωγής της, έλλειψη βασικών τροφίµων, παραεµπόριο, καταστροφή των βασικών υποδοµών της. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο υπήρχε νοµισµατική κατάρρευση. Σε δηµοσιονοµικό επίπεδο, τα έσοδα του κράτους κάλυπταν µόλις το 40% των δηµόσιων δαπανών και η κάλυψη των ελλειµµάτων πραγµατοποιούταν µε πληθωριστικό φόρο (τύπωση περισσότερου χρήµατος), γεγονός που δηµιουργούσε µεγαλύτερο πληθωρισµό. Οι ελάχιστες αποταµιεύσεις διατηρούνταν σε ξένο νόµισµα. Τα περισσότερα βασικά προϊόντα στις πόλεις ήταν εισαγόµενα και το κόστος τους καλυπτόταν από την παρεχόµενη ξένη οικονοµική βοήθεια. 3. Υπό αυτές τις συνθήκες, σκοπός των ελληνικών κυβερνήσεων ήταν η σταθεροποίηση της οικονοµίας, κυρίως µέσω του ελέγχου των τιµών. Η εξουσία της Κεντρικής διοίκησης και του «Υπουργού Εφοδιασµού» ήταν το κύριο εργαλείο στις προσπάθειες ελέγχου των τιµών. Χαρακτηριστικές όµως είναι οι ανεπιτυχείς διοικητικές προσπάθειες επιβολής τιµών στα εισαγόµενα βασικά προϊόντα της ξένης οικονοµικής βοήθειας µε σκοπό τη δηµιουργία «συνθηκών ελεύθερης αγοράς και ανταγωνισµού», έτσι ώστε να προσελκύσουν ντόπιους παραγωγούς από την επαρχία για να πωλήσουν τα προϊόντα τους στα αστικά κέντρα. Η αδυναµία ελέγχου των τιµών επιδεινωνόταν, περαιτέρω, λόγω της ολοκληρωτικής έλλειψης θεσµικής οργάνωσης της αγοράς. Τελικώς, η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονοµίας και των τιµών άρχισε να πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή αυστηρού προγράµµατος νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής προς το τέλος του έτους , χωρίς όµως να επιτευχθεί σηµαντική βελτίωση στην οργάνωση και τη λειτουργία της οικονοµίας της εγχώριας αγοράς. II. Ο Αγορανοµικός κώδικας και το σηµερινό θεσµικό πλαίσιο της Ελληνικής Αγοράς 4. Ο Αγορανοµικός Κώδικας έχει υποστεί κατά καιρούς αρκετές τροποποιήσεις, οι οποίες δεν αλλοιώνουν το αρχικό πνεύµα και το περιεχόµενο του. Η εφαρµογή των άρθρων του 4 Gail E. Makinen (1986) The Greek hyperinflation and stabilization of Journal of Economic History, Vol 46 no 3 pp

4 Αγορανοµικού Κώδικα βασίζεται στην περιοδική έκδοση αγορανοµικών διατάξεων. Ο µεγάλος ετήσιος αριθµός αγορανοµικών διατάξεων που εκδίδονται από τη ιοίκηση πιθανόν να υποδεικνύουν την έλλειψη αποτελεσµατικού και σταθερού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των εγχώριων κλαδικών αγορών. Τέλος, η συχνή έκδοση αγορανοµικών διατάξεων 5 πιθανόν να λειτουργεί ως κίνητρο εκδήλωσης αντιανταγωνιστικών συµπεριφορών από την πλευρά των επιχειρήσεων και των επαγγελµατικών οµάδων στην προσπάθειά τους να προστατευθούν από τις υπερβολικές, διαχρονικά µεταβαλλόµενες, διοικητικές ρυθµίσεις. 5. Παρόλα αυτά, το θεσµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί η ελληνική αγορά έχει αλλάξει σηµαντικά, καθώς αποτελεί µέρος της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. Περαιτέρω, η διάρθρωση και το µέγεθος της εγχώριας αγοράς έχουν µεταβληθεί σηµαντικά. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η πρόσφατη ανάπτυξη της Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε. (2009) έχουν υποκαταστήσει στην πράξη πολλά από τα άρθρα του αγορανοµικού κώδικα που αναφέρονται στην αγορά τροφίµων 6. Επιπλέον, οι εµπορικές σχέσεις της χώρας µε χώρες µη µέλη της Ε.Ε. καθορίζονται από τις εµπορικές συµφωνίες της Ε.Ε. µε τρίτες χώρες ή/και µε ενώσεις χωρών, γεγονός που περιορίζει την εφαρµογή εκείνων των κανόνων του αγορανοµικού κώδικα που απαγορεύουν εξαγωγές, εισαγωγές και επιβάλουν ποσοστώσεις ή/και άλλες διοικητικές ρυθµίσεις στην εµπορία προϊόντων Όσον αφορά στην εσωτερική οργάνωση της ελληνικής αγοράς, η ανάπτυξη ρυθµιστικών κανόνων λειτουργίας και ελέγχου των επιµέρους κλαδικών αγορών στο πλαίσιο της Ε.Ε (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες), περιορίζουν έτι περαιτέρω το εύρος εφαρµογής των αγορανοµικών κανόνων και διατάξεων. Επιπροσθέτως, η ελληνική οικονοµία έχει προχωρήσει σε σηµαντικές διοικητικές και θεσµικές µεταρρυθµίσεις της εγχώριας αγοράς, µεταξύ άλλων και µε τη δηµιουργία ανεξάρτητων διοικητικών αρχών (ΕΠΑΝΤ, ΡΑΕ, ΕΕΤΤ κ.τ.λ.), οι οποίες ελέγχουν την εύρυθµη λειτουργία των αγορών εν γένει και προβαίνουν στη ρύθµιση, µέσω της θέσπισης κανόνων λειτουργίας, συγκεκριµένων 5 Το έτος 2009 εκδόθηκαν 15 Αγορανοµικές ιατάξεις, το 2010 εκδόθηκαν 9 Αγορανοµικές ιατάξεις και το 2011, 5 Αγορανοµικές ιατάξεις. Βλ. σχετικά: %CE%BA%CE%AD%CF%82+%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9 %CF%82+&submit.x=4&submit.y=1. 6 Βλ.Κανονισµός (ΕΚ) 1234/2007 της Επιτροπής της 23 ης Οκτωβρίου 2007: Για τη θέσπιση Κοινής Οργάνωσης των Γεωργικών Αγορών και Ειδικών ιατάξεων για Ορισµένα Γεωργικά Προϊόντα και European Commission, DG Competition (2010): The interface between EU Competition Policy and the CAP Βλ. ενδεικτικά τις εµπορικές συµφωνίες σύνδεσης µεταξύ της ΕΕ και των Μεσογειακών κρατών: 4

5 κλαδικών αγορών (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, µεταφορές, κτλ), γεγονός που συρρικνώνει το πεδίο εποπτείας και εφαρµογής του αγορανοµικού κώδικα Ως εκ τούτου, νοµοθετικές - κανονιστικές ρυθµίσεις που περιορίζουν την είσοδο νέων εταιριών στην αγορά (π.χ. στις µεταφορές) θα πρέπει να εξεταστούν και, εφόσον χρειάζεται, να καταργηθούν, συνεκτιµώντας παράλληλα τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς τους στόχους. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να διενεργείται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αγοράς, ενώ αγορανοµικές διατάξεις που καθορίζουν τις συµβατικές σχέσεις µεταξύ παραγωγών, εµπόρων και λιανοπωλητών θα πρέπει να αποθαρρύνονται. Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, στην περίπτωση ποσοστώσεων στην παραγωγή ή τη διακίνηση, στην επιβολή αδικαιολόγητων ή υπερβολικών τελών/κοµίστρων στις µεταφορές. Ο Αγορανοµικός Κώδικας δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τις παρατηρούµενες νέες µορφές δυσλειτουργίας και στρέβλωσης της αγοράς (market failures) 9. Ειδικότερα, στην αγορά των τροφίµων η παρατηρούµενη ακαµψία στις τελικές τιµές τροφίµων δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί από τον Αγορανοµικό Κώδικα µε τον καθορισµό ελάχιστων ή ανώτατων τιµών ή/και µε τον καθορισµό επιτρεπόµενων ποσοστών/περιθωρίων κέρδους για τις επιχειρήσεις. Αντιθέτως, τα αίτια της παρατηρούµενης ακαµψίας των τιµών θα πρέπει να αναζητηθούν είτε στις διαρθρωτικές δοµές της αγοράς που δυσχεραίνουν την προσαρµογή αυτής στις νέες συνθήκες, ή ακόµα και στην ύπαρξη αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών ή/και συνθηκών εντός της αγοράς. 8. Εν γένει, ένας ρυθµιστικός κανόνας υιοθετείται από τη διοίκηση και εφαρµόζεται σε έναν κλάδο µε βάση τα οφέλη τα οποία αποφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Ο τρόπος µε τον οποίο θα επιµεριστούν τα οφέλη και το κόστος της ρύθµισης είναι ένα βασικό ερώτηµα στη ρυθµιστική διαδικασία. Έτσι, σύµφωνα µε τη θεωρία της οικονοµικής ρύθµισης, ένας 8 Βλ. ενδεικτικά: Ν 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/ ) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις». Ν 3054/2002: «Οργάνωση της Αγοράς Πετρελαιοειδών» (ΦΕΚ Α 230/ ) Οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά µε την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών (η χώρα µας έχει δεσµευτεί να ενσωµατώσει την Οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως την 31 η εκεµβρίου 2012). ). 9 Πέραν των συµφωνιών που καθορίζουν τις τιµές µεταπώλησης, νέες µορφές συµφωνιών αλλά και νέες πρακτικές των επιχειρήσεων αποτελούν αντικείµενο ελέγχου των κανόνων ανταγωνισµού όπως κοινές συµφωνίες αγοράς, κοινές συµφωνίες πωλήσεων, συµφωνίες αποκλειστικότητας διανοµής προϊόντων, συµφωνίες χρήσης ιδιωτικής ετικέτας, συµφωνίες πληρωµής τελών για τη χρήση ραφιών στο λιανέµπορο, (slotting allowances), συµφωνίες καθορισµού της τιµής αγοράς µετά την πώληση (after sales price setting), ενδο επιχειρηµατικές στρατηγικές/ συµφωνίες κατακερµατισµού της διαδικασίας µεταποίησης του προϊόντος σε διαφορετικές εταιρίες για την αποφυγή του ελέγχου της τελικής τιµής και του κέρδους από τη διοίκηση κλπ. Βλ. επίσης COM (2009) 591: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and social Committee of the Regions: A better functioning of food supply chains in Europe Brussels , και COM (2010) 355 final: On Retail Services in the Internal Market. Accompanying document to the Report on Retail Market Monitoring. Towards more efficient and fairer retail services in the Internal Market for Commission Staff Working Document, Brussels. 5

6 ρυθµιστικός κανόνας θεσµοθετείται κυρίως για την προστασία και την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου (δηµόσιου συµφέροντος). Υπάρχει όµως ο κίνδυνος, ο ρυθµιστικός κανόνας να εξελιχθεί σε ένα µηχανισµό προστασίας, όχι του δηµοσίου συµφέροντος, αλλά της επαγγελµατικής ενώσεως, της βιοµηχανίας ή της κοινωνικής οµάδας στην οποία αφορά 10. Σύµφωνα µε την εν λόγω θεωρία, τούτο συµβαίνει ιδίως όταν η κανονιστική ρύθµιση θέτει περιορισµούς εισόδου (π.χ. αδειοδότηση), θέτει περιορισµούς στην παραγωγή και κατανέµει δικαιώµατα παραγωγής, παραχωρεί αποκλειστικά δικαιώµατα παροχής υπηρεσιών και ορίζει προκαθορισµένες αµοιβές για συγκεκριµένους επαγγελµατίες και παραγωγούς, καταλήγοντας κατά αυτό τον τρόπο να προστατεύει την εν λόγω επαγγελµατική οµάδα/ένωση από τον ανταγωνισµό 11. Αποτέλεσµα της όλης αυτής ρυθµιστικής διαδικασίας είναι η αύξηση του κόστους συναλλαγής και εµπορίας στις αγορές και ο περιορισµός του ανταγωνισµού 12. III. Οι υπό εξέταση διατάξεις 9. Άρθρο 1 Αγορανοµικαί διατάξεις «1. ι αγορανοµικών διατάξεων, εκδιδοµένων υπό του υπουργού Εφοδιασµού δύνανται να ρυθµίζονται γενικώς µεν παν µέτρον δια τον κανονισµόν των τιµών αντικειµένων και παροχών παντός είδους, ως και δια την επάρκειαν ειδών βιοτικών αναγκών, ιδία δε: α) Αι σχέσεις παραγωγής, διανοµής και καταναλώσεως. β) Τα της οργανώσεως και προστασίας της καταναλώσεως, επίσης δε και τα των µεταφορών από των τόπων της παραγωγής µέχρι των τόπων της καταναλώσεως. [..] δ) Αι ανώταται τιµαί το ποσοστιαίον κέρδος ή το τοιούτον εκπεφρασµένον εις απολύτους µονάδας (δραχµικόν κέρδος), επί πωλήσεως χονδρικής και λιανικής, αντικειµένων βιοτικών αναγκών. ε) Αι ανώταται τιµαί, το ποσοστιαίον κέρδος ή το τοιούτον εκπεφρασµένον εις απολύτους µονάδας (δραχµικόν κέρδος) επί παροχών πάσης φύσεως εξυπηρετουσών αµέσως ή εµµέσως βιοτικάς ανάγκας. στ) Τα της απαγορεύσεως µεταφοράς από µιας περιφερείας εις άλλην εγχωρίων ή εκ του εξωτερικού εισαγοµένων ειδών, τα της επιβολής παρακρατήµατος επί τούτων, ως και έτερα συναφή µέτρα επιβαλλόµενα εκ γενικωτέρου συµφέροντος ή τοπικών αναγκών. ζ) Τα της απαγορεύσεως ή περιορισµού πωλήσεως και καταναλώσεως ωρισµένων ειδών βιοτικών αναγκών, τα της αναπληρώσεως ελλειπόντων τοιούτων και αντικαταστάσεως αυτών δι` άλλων οµοειδών ή αναλόγων, τα του περιορισµού του αριθµού των εις τα εστιατόρια και παρόµοια καταστήµατα παρασκευαζοµένων φαγητών και τα συστατικά και η περιεκτικότης εκάστου είδους, ως και ποσόν της εξ εκάστου τούτων παρεχοµένης µερίδος. η) Μετ` έγκρισιν του Υπουργικού Συµβουλίου τα της απαγορεύσεως ή περιορισµού της εξαγωγής ειδών εις το εξωτερικόν 10 George Stigler (1971) The theory of Economic regulation Journal of Economics and Management Science 2, no Anne Krueger (1974) The political economy of the rent seeking society American Economic Review, June 1974, no 64, σελ Robert Tollison, Gordon Tullock, James Buchanan (1980) Towards a theory of Rent Seeking Society Texas AM University Press. 12 R.H.Coase (1960) The problem of social cost The Journal of Law and Economics no 3, (October 1960) The University of Chicago Press. 6

7 7 ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ καθόλου ή εν µέρει και καθ` ας περιπτώσεις εκ των κειµένων διατάξεων δεν απαγορεύεται η εξαγωγή. [..] (ι) τα του τόπου και του τρόπου πωλήσεως και αποθηκεύσεως αντικειµένων βιοτικών αναγκών και αι σχετικαί υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή κατόχων τοιούτων ειδών και του προσωπικού αυτών. (ια) τα της κατατάξεως εις κατηγορίας προς καθορισµόν ανώτατης τιµής ή ποσοστού κέρδους των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων και παντός εν γένει εργοστασίου, εργαστηρίου ή καταστήµατος παρασκευάζοντος ή πωλούντος τρόφιµα και ποτά και παντός δηµοσίου κέντρου ή καταστήµατος εις εξυπηρέτησιν του κοινού προωρισµένου, αναλόγως της φορολογικής κλάσεως εις ην υπάγονται ταύτα ή επί τη βάσει άλλων στοιχείων οικονοµικών, εµφανίσεως, πελατείας κλπ., η ανώτατη τιµή ή ποσοστόν κέρδους επί των υπό τούτων πωλουµένων ειδών ή παρεχοµένων υπηρεσιών, ως και το τυχόν εις το προσωπικόν αυτών παρεχόµενων φιλοδώρηµα. (ιβ) τα κόµιστρα µεταφοράς προσώπων ή πραγµάτων δι ουδήποτε µεταφορικού µέσου. (ιγ) αι µεταξύ παραγωγών, εµπόρων χονδρικής, ηµιχονδρικής πωλήσεως και εµπόρων λιανικής πωλήσεως αγοραπωλησίαι, [.](ιστ) αι ανώταται τιµαί, το ποσοστιαίον κέρδος και το τοιούτον εκπεφρασµένον εις απολύτους µονάδας (δραχµικόν κέρδος) επί πωλήσεως χονδρικής ή λιανικής αντικειµένων βιοτικών αναγκών ή αι ανώταται τιµαί παροχής υπηρεσιών, κατά κλάδους οµοειδών επιχειρήσεων, τούτων συναγοµένων βάσει των εφαρµοσθεισών υπ αυτών τούτων των επιχειρήσεων, κατά περίπτωσιν, τιµών κατά προγενέστερον της εκδηλώσεως του ρυθµιστικού µέτρου χρονικόν διάστηµα. 2. Οµοίως επιτρέπεται, όπως προς διατήρησιν της τιµής του άρτου κανονίζωνται εκάστοτε δι αγορανοµικών διατάξεων: α) τα είδη, αι ποιότητες και η αναλογία του εισαγόµενου και αλεθόµενου σίτου, η εξ εγχωρίου σίτου ειδική παρασκευή αλεύρων διά ζυµαρικά, ζαχαροπλαστικήν και αλευροποιίαν πολυτελείας δι ειδικών αλευροµύλων. β) η παρασκευή ειδικού άρτου δια διαιτικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, γ) τα της παρασκευής και καταναλώσεως σταφιδόψωµου, αι σχετικαί υποχρεώσεις αρτοποιών και κοινού και παν συναφές αντικείµενον. Καθ οµοιον τρόπον ορίζονται οι υποχρεώσεις των αλευροβιοµηχάνων και αρτοποιών, ως και πάσα λεπτοµέρεια αφορώσα τα αντικείµενα, περί ων διαλαµβάνει η παρούσα παράγραφος». 10. Άρθρο 1 α «Με αγορανοµικές διατάξεις που εκδίδονται από τον Υπουργό Εµπορίου µπορούν να ρυθµίζονται και τα εξής θέµατα: «α) Η έκδοση από τους παραγωγούς, εισαγωγείς, χονδρεµπόρους τιµοκαταλόγου µε αναγραφή της αρχικής, των ενδιάµεσων, της τελικής τιµής (καταναλωτή) και των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών, µε χρονική διάρκεια ισχύος όχι µικρότερη από 4 µήνες.[.]δ) Η γνωστοποίηση στο Υπουργείο Εµπορίου, ύστερα από πρόσκληση του επιτηδευµατία, οποιωνδήποτε στοιχείων κόστους, τιµών, πιστώσεων, εκπτώσεων και άλλων χρήσιµων στοιχείων ή πληροφοριών για το σκοπό προσδιορισµού του κόστους, όπως αυτά προκύπτουν και διαµορφώνονται από τα τηρούµενα από τον επιτηδευµατία Βιβλία και στοιχεία, θεωρούµενα και µη και η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος γνωστοποίησης[ ]ε) ο καθορισµός κατώτατης τιµής της µε οποιοδήποτε τρόπο διάθεσης κάθε αγαθού που παράγεται εγχώρια ή εισάγεται.». 11. Άρθρο 2 «1. Με αγορανοµικές διατάξεις που εκδίδονται από τον Υπουργό Εµπορίου µετά από γνωµοδότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Τιµών, ή αν πρόκειται για την περιφέρεια ενός νοµού, µε αγορανοµική διάταξη του οικείου νοµάρχη και µετά από γνωµοδότηση της

8 οικείας νοµαρχιακής αγορανοµικής επιτροπής, τα αντικείµενα, οι παροχές και τα είδη βιοτικής ανάγκης κατατάσσονται στις παρακάτω αγορανοµικές κατηγορίες: α) ελεγχόµενα, β) µη ελεγχόµενα. Η κατά το προηγούµενο εδάφιο κατάταξη των αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικής ανάγκης σε ελεγχόµενα και µη ελεγχόµενα µπορεί να είναι ολόκληρη ή µερική ίδια σε ολόκληρο το κράτος ή και διαφορετική ανάλογα µε τις περιφέρειες. Εφόσον αντικείµενο, παροχή και κάποιο είδος δεν ήθελε χαρακτηρισθεί µε αγορανοµική διάταξη ως ελεγχόµενο, θεωρείται ως µη ελεγχόµενο [ ]. 2. Με αγορανοµικές διατάξεις που εκδίδονται κατά τον τρόπο που ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο τα ελεγχόµενα αντικείµενα, οι παροχές και τα είδη βιοτικής ανάγκης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) σε ελεγχόµενα για υπερβολικό κέρδος, β) σε διατιµηµένα ή ελεγχόµενου κέρδους. [.].» 12. Άρθρο 5 «1. Ο Υπουργός Εµπορίου δύναται να εκδίδει δελτία ανώτατων τιµών επί αντικειµένων βιοτικών αναγκών, εφόσον δεν εξεδόθη αγορανοµική διάταξις κατά το άρθρον 1 του παρόντος [ ].2. Ο υπουργός Εφοδιασµού δύναται να καθορίζη δι αποφάσεων αυτού ανώτατα όρια τιµών ή ποσοστά κέρδους επί αντικειµένων βιοτικών αναγκών παραγοµένων ή κατεχοµένων υπό ορισµένου φυσικού ή νοµικού προσώπου [..]». 13. Άρθρο 7 «1. Εις την έδραν εκάστου πρωτοδικείου συνιστώνται επιτροπαί, ων η αρµοδιότης και δικαιοδοσία εκτείνεται εντός της περιφέρειας του οικείου πρωτοδικείου, συντιθέµεναι κατά τας εν τω επόµενω άρθρο διατάξεις. Αι επιτροπαί αύται καθορίζουσι δι αγορανοµικών διατάξεων ανώτατας τιµάς ή ποσοστά κέρδους: α) επί της χονδρικής, ηµιχονδρικής και λιανικής πωλήσεως αντικειµένων βιοτικών αναγκών εν γένει, β) των πάσης φύσεως παροχών, των οπωσδήποτε εξυπηρετουσών βιοτικάς ανάγκας, γ) ξενοδοχείων φαγητού και λοιπών καταστηµάτων [ ] 3. Αι ως άνω επιτροπαί έργον έχουσιν επίσης όπως γνωµοδοτώσιν εάν, εν περιπτώσει καθ ην δεν υφίσταται καθωρισµένη ανώτατη τιµή ή ανώτατον ποσοστόν κέρδους κατά τας διατάξεις του παρόντος νόµου, απεκτήθη ή επεδιώχθη υπερβολικόν κέρδος κατά το άρθρον 30 παρ. 1 του παρόντος νόµου και συµφώνως προς τα εν αυτή αναφερόµενα κριτήρια [...]». 14. Άρθρο 10 «1. Συνιστάται εν τη περιφέρεια των πρωτοδικείων Αθηνών-Πειραιώς ειδική αγορανοµική επιτροπή καθορισµού ανώτατης τιµής ή ποσοστού κέρδους επί των αλεύρων και άρτου[.]» 15. Άρθρο 14 «ι αποφάσεως του υπουργού Εφοδιασµού δύναται να συσταθώσιν αγορανοµικαί επιτροπαί και εις τας έδρας των ειρηνοδικείων ένθα δεν εδρεύουσι πρωτοδικεία [ ]» και άρθρο 16 «1. Σκοπός της συστάσεως και λειτουργίας των κατά τα άρθρα 14 και 15 τοπικών αυτών επιτροπών είναι ο δια τας αγορανοµικάς επιτροπάς εν γένει κατά τα προηγούµενα άρθρα καθοριζόµενος, επί πλέον δε και η κατά µην λεπτοµερής καταγραφή πάσης υπαρχούσης ποσότητος εις την περιφέρειαν του ειρηνοδικείου και ειδικώς εις ένα έκαστον των τόπων παραγωγή και εις χείρας των παραγωγών και κατόχων, εκάστου είδους βιοτικών αναγκών[.]». 8

9 16. Άρθρο 22 εσµεύσεις «1. Ο υπουργός Εφοδιασµού δύναται δι αγορανοµικών αυτού διατάξεων: α) να υποχρεώνη πάντα βιοµήχανον, βιοτέχνην, παραγωγόν και γενικώς κάτοχων ειδών βιοτικών, όπως υποβάλη δήλωσιν περί πάντων των υπ αυτού παραγοµένων ή κατεχοµένων ειδών, β) να απαγορεύη την ελευθέραν διάθεσιν αυτών, γ) να ορίζη τα του τρόπου διαθέσεως των κατά το παρόν άρθρον δεσµευοµένων ειδών[.]». 17. Άρθρο 23 Επιτάξεις «Επιτρέπεται εις τον υπουργόν Εφοδιασµού να προβαίνη δι αποφάσεως αυτού εις επίταξιν τροφίµων και άλλων αντικειµένων κινητών εξυπηρετούντων οπωσδήποτε βιοτικάς ανάγκας ή εργοστασίων, εργαστηρίων, καταστηµάτων παραγωγής, επεξεργασίας ή πωλήσεως ή αποθηκεύσεως τοιούτων ειδών ή της χρήσεως ακινήτων χρησίµων εις δηµοσίαν ή κοινωνικήν ανάγκην [.]», άρθρο 24 «Αµα τη επιβολή της επιτάξεως καλείται ο διά ταύτης βαρυνόµενος όπως εντός προθεσµίας τασσοµένης παρά του διατάξαντος την επίταξιν, κατά το προηγούµενον άρθρον, καταθέση τα δικαιολογητικά αυτού έγγραφα εις την ενεργήσασαν την επίταξιν Αρχήν, ήτις διαβιβάζει ταύτα αµελητί εις την αγορανοµικήν επιτροπήν της περιφερείας όπου ενηργήθη η επίταξις προς γνωµοδότησιν διά τον κανονισµόν της τιµής του επιταχθέντος είδους.», και άρθρο 25 «Την τιµήν της επιτάξεως ορίζει ο υπουργός Εφοδιασµού µετά σχετικήν γνωµοδότησιν της κατά το προηγούµενον άρθρον αρµοδίας αγορανοµικής επιτροπής[.].». Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4 ΠΑΡ. 3 ΣΕΕ ΚΑΙ 101 ΚΑΙ 102 ΣΛΕΕ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 18. Για την ερµηνεία των άρθρων 4 παρ.3 ΣΕΕ και 101 ΣΛΕΕ πρέπει να υπογραµµιστεί ότι το άρθρο 101 ΣΛΕΕ αφορά αποκλειστικά συµπεριφορά επιχειρήσεων και όχι τα νοµοθετικά ή κανονιστικά µέτρα των κρατών µελών. Το άρθρο 101 σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 παρ.3 ΣΕΕ επιβάλλει στα κράτη µέλη την υποχρέωση να µην λαµβάνουν ή διατηρούν σε ισχύ µέτρα, ακόµη και νοµοθετικής ή κανονιστικής φύσεως, ικανά να εξαλείψουν την πρακτική αποτελεσµατικότητα των εφαρµοστέων επί επιχειρήσεων κανόνων ανταγωνισµού. Τούτο συµβαίνει όταν ένα κράτος µέλος είτε επιβάλλει είτε ευνοεί τη σύναψη συµπράξεων που αντίκεινται στο άρθρο 101, είτε ενισχύει τα αποτελέσµατα τέτοιων συµπράξεων, είτε αφαιρεί από δική του ρύθµιση τον κρατικό της χαρακτήρα µεταθέτοντας σε ιδιώτες επιχειρηµατίες την ευθύνη λήψεως αποφάσεως παρεµβάσεως σε οικονοµικά θέµατα. Άλλωστε η δράση των κρατών µελών πρέπει να τηρεί την αρχή της οικονοµίας της αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό Εφόσον µία εθνική αρχή ανταγωνισµού επιφορτίζεται να µεριµνά για την τήρηση των κοινοτικών διατάξεων και οι διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 παρ.3 ΣΕΕ επιβάλλουν στα κράτη µέλη το καθήκον αποχής, η πρακτική αποτελεσµατικότητα των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού θα µειωνόταν, εάν στο πλαίσιο έρευνας σχετικά µε 13 C-198/01, CIF, σκ.45-47, Απόφαση Ε.Α. 512/2010, ο.π., σκ (και σχετικές παραποµπές). 9

10 τη συµπεριφορά επιχειρήσεων βάσει των άρθρων 101 (και 102), η εν λόγω Αρχή δεν µπορούσε να διαπιστώσει ότι ένα εθνικό µέτρο είναι αντίθετο προς τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 4 παρ.3 ΣΕΕ και 101 (και 102) ΣΛΕΕ και εάν, κατά συνέπεια, δεν εφάρµοζε το µέτρο αυτό 14, Εντούτοις, η πολιτική ανταγωνισµού (εθνική και κοινοτική) διαµορφώνεται λαµβάνοντας υπόψη και άλλες πολιτικές (πχ. την πολιτική ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, την περιβαλλοντική πολιτική, την προστασία του καταναλωτή) 16. Κατά την επιδίωξη διαφόρων στόχων που ενδέχεται να απαριθµούνται στην κοινοτική ή εθνική νοµοθεσία, τόσο τα κοινοτικά όσο και τα εθνικά όργανα πρέπει να εξασφαλίσουν τον διαρκή συµβιβασµό των στόχων αυτών, οι οποίοι, εάν αντιµετωπιστούν χωριστά ενδέχεται να αλληλοσυγκρουστούν. Αν και στο πλαίσιο του συµβιβασµού δεν επιτρέπεται στα όργανα αυτά να αποµονώνουν έναν από τους στόχους αυτούς σε σηµείο που να καθιστά αδύνατη την υλοποίηση των άλλων, εντούτοις τα όργανα αυτά µπορούν να προσδώσουν πρόσκαιρη προτεραιότητα στον έναν ή τον άλλον από τους στόχους αυτούς, την οποία επιβάλλουν γεγονότα ή οικονοµικές συνθήκες, ενόψει των οποίων τα όργανα εκδίδουν 14 Εξάλλου, σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµολογία, όταν υφίσταται «υπουργική τιµολογιακή εξουσία», η συγκεκριµένη νοµοθεσία επιβάλλει και εξαλείφει εξαρχής τον ελεύθερο ανταγωνισµό, µην αφήνοντας περιθώρια ανταγωνισµού ως προς τις τιµές µεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές. Κατά τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις αυτές, οι εθνικές αρχές έχουν καθήκον µη εφαρµογής της εθνικής νοµοθεσίας που είναι αντίθετη προς τις κοινοτικές διατάξεις, προκειµένου να εξασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσµατικότητα του κοινοτικού δικαίου. Τούτο δεν αποκλείει τη διατήρηση από µέρους του κράτους µέλους της δυνατότητας του να θεσπίζει νοµοθετικά ή κανονιστικά µέτρα στο πλαίσιο της εθνικής του νοµοθεσίας, υπό την προϋπόθεση όµως ότι δεν επιβάλλει ή ευνοεί σύναψη συµπράξεων αντίθετων προς τα άρθρα 101 και 102. Εφόσον, όµως, συνάπτονται συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές βασιζόµενες σε συγκεκριµένες διατάξεις της νοµοθεσίας (που είτε επιβάλλουν είτε ευνοούν συγκεκριµένες συµπεριφορές), τότε είναι δυνατή η συνδυαστική εφαρµογή των άρθρων 4 παρ. 3 ΣΕΕ και 101/102 ΣΛΕΕ. 15 C-198/01, ο.π., σκ.36-39, Στην συγκεκριµένη υπόθεση, τέθηκε, µεταξύ άλλων, το ζήτηµα της υπουργικής εξουσίας καθορισµού των τιµών των προϊόντων. Το ΕΚ αποφάνθηκε ότι παρόλο που η παράβαση των άρθρων 81 και 82 δεν µπορεί να προσάπτεται στις επιχειρήσεις που υιοθετούν συµπεριφορά αντίστοιχη µε τις νοµοθετικές προβλέψεις, εντούτοις, οι υποχρεώσεις που βαρύνουν τα κράτη µέλη βάσει των άρθρων 3, 10, 101 και 102 ΣΛΕΕ είναι χωριστές εκείνων που απορρέουν για τις επιχειρήσεις βάσει των άρθρων 101 και 102. Εποµένως, οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού εξακολουθούν να έχουν καθήκον µη εφαρµογής των συγκεκριµένων εθνικών µέτρων. Τούτο ισχύει παρά το γεγονός ότι ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων δεν εξαλείφεται αφού ο ανταγωνισµός επί των τιµών δεν συνιστά τη µόνη αποτελεσµατική µορφή ανταγωνισµού, καθώς ανταγωνισµός µπορεί να υπάρξει και µέσω άλλων παραγόντων (βλ. σκ της ιδίας απόφασης). C-35/99, Ποινική δίκη κατά Manuele Arduino, σκ Στην συγκεκριµένη υπόθεση, το ΕΚ δέχθηκε ότι η νοµοθεσία δεν επέβαλε ούτε ευνοούσε την σύναψη συµπράξεων µεταξύ των επιχειρήσεων αφού το κράτος (υπουργείο) διατηρούσε τελικά την άσκηση εξουσίας του επί του πίνακα δικηγορικών αµοιβών, δεν είχε δηλαδή µεταβιβάσει την εξουσία του στους ιδιώτες. Βλ. και C-185/91, Reiff κατά Gebrueder, σκ C-311/85, A.S.B.L Vereniging κλπ. κατά A.S.B.L. Sociale κλπ., σκ Στην συγκεκριµένη υπόθεση, συναπτόµενες συµφωνίες που είχαν ως αντικείµενο την τήρηση της προβλεπόµενης από την νοµοθεσία υποχρεώσεως τηρήσεως των τιµών πώλησης που καθόριζαν τα γραφεία διοργανώσεως ταξιδιών προς τους ταξιδιωτικούς πράκτορες θεωρήθηκε ότι παραβίαζαν τα άρθρα 4 ΣΕΕ και 101 ΣΛΕΕ. 16 Βλ. ενδεικτικά C-26/76, Metro κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σκ.43 (όπου η διαφύλαξη της απασχόλησης θεωρήθηκε λόγος εξαίρεσης από τους κανόνες ανταγωνισµού, καθώς έχει θετική επίδραση και στους καταναλωτές), βλ. και C-45/85, Verband κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σκ (όπου ακριβώς έγινε δεκτό ότι κατά την εφαρµογή του δικαίου του ανταγωνισµού θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι ιδιαίτερες πτυχές και τα προβλήµατα του κάθε κλάδου της οικονοµίας). 10

11 τις αποφάσεις τους 17. Όταν, δε, τα µέτρα που λαµβάνονται από τις εθνικές αρχές κατατείνουν στην προστασία του συµφέροντος των παραγωγών (ειδικότερα δε του πρωτογενούς τοµέα) ή/και των καταναλωτών (πχ. σε επίπεδο τιµών), η παρέµβασή τους (είτε είναι πρόσκαιρη είτε όχι) δεν µπορεί να θεωρηθεί παράνοµη 18, ως παραβιάζουσα τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις Παρεκκλίσεις από θεµελιώδεις αρχές της Ε.Ε µπορούν να θεσπιστούν, εφόσον αυτές δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος (π.χ. εξασφάλιση εφοδιασµού σε έκτακτες περιστάσεις) και εφόσον οι νοµοθετικές - κανονιστικές διατάξεις είναι πρόσφορες να διασφαλίσουν την υλοποίηση του στόχου που επιδιώκεται και δεν βαίνουν πέραν του αναγκαίου, για την επίτευξη του, µέτρου, ώστε να ανταποκρίνεται στο κριτήριο της αναλογικότητας 20. Κατά την αξιολόγηση αυτή σταθµίζονται, τόσο οι υπέρ του ανταγωνισµού επιπτώσεις όσο και οι αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις µιας συγκεκριµένης πρακτικής-συµπεριφοράς, λαµβάνοντας υπόψη, τόσο τις υφιστάµενες όσο και τις µελλοντικές συνθήκες. Επίσης, σταθµίζονται και άλλοι παράγοντες που µπορεί να αιτιολογούν µη εφαρµογή του δικαίου του ανταγωνισµού (πχ. εξασφάλιση απασχόλησης, ασφάλεια προϊόντων, προστασία περιβάλλοντος) 21, 22. Σε κάθε τέτοια εκτίµηση, ελέγχεται και το εάν οι καταναλωτές απολαµβάνουν ή δύνανται να απολαµβάνουν σηµαντική ωφέλεια από τη συγκεκριµένη πρακτική. Επιπλέον, οι σχετικές εξαιρέσεις θα πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και επαρκώς 23 και να ερµηνεύονται στενά 24. Στο πλαίσιο αυτό, έχει γίνει δεκτή η θέσπιση εξαιρέσεων από το δίκαιο του ανταγωνισµού µε τη θέση σε ισχύ Κανονισµών που ρητά 17 Βλ. C-137/00, The Queen κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής ex parte Milk Marque Ltd κλπ., σκ (και νοµολογία που παραπέµπει). Στην υπόθεση αυτή έγινε δεκτό ότι οι εθνικές αρχές κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους για την διαφύλαξη του ανταγωνισµού θα πρέπει να λαµβάνουν µέτρα που να µην έρχονται σε αντίθεση µε την υλοποίηση των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής. 18 Βλ. C-137/00, ο.π., σκ Βλ. C-137/00, ο.π., σκ Βλ. C-463/00, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ισπανία, σκ.35-36,68-70,73-76,80, 2003/600/ΕΚ, Γαλλικό βόειο κρέας, σκ Βλ. και C-309/99, Wouters, σκ Στην υπόθεση αυτή, το ΕΚ προέβην σε στάθµιση αντιτιθέµενων συµφερόντων: από την µία της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού αφού µε την ρύθµιση του δικηγορικού συλλόγου περιοριζόταν η παραγωγή και η διάθεση των δικηγορικών υπηρεσιών και από την άλλη η προστασία της ίδιας της φύσης του δικηγορικού λειτουργήµατος. Τελικά, αποφάνθηκε ότι η περιοριστική του ανταγωνισµού ρύθµιση ήταν αναγκαία για την προσήκουσα άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος και, εποµένως, παρότι υπήρχε καταρχήν περιορισµός του ανταγωνισµού, αυτός κρίθηκε µη παραβατικός. 22 Στο πλαίσιο των αρχών της αντικειµενικής δικαιολόγησης και της αναλογικότητας, θα µπορούσε, παρόλο που αναπτύχθηκε καταχρηστική συµπεριφορά εκ µέρους µίας δεσπόζουσας επιχείρησης, να διαπιστωθεί ότι αυτή δεν είναι παράνοµη για λόγους υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος (πχ διαφύλαξη της ασφάλειας ενός προϊόντος ή για λόγους δηµόσιας υγείας). Βλ. ενδεικτικά C-189/95, Franzen /Swedish Alcohol Monopoly, σκ (όπου έγινε δεκτό ότι το σύστηµα διανοµής ενός µονοπωλίου, προκειµένου να είναι νόµιµο, θα πρέπει να διασφαλίζει την υγεία των ανθρώπων), Τ-30/89, Hilti κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σκ (όπου παρόλο που δεν έγινε δεκτός ο σχετικός ισχυρισµός, αξιολογήθηκε η πιθανότητα να µην υπάρχει κατάχρηση λόγω της αναγκαιότητας διασφάλισης της ασφάλειας των προϊόντων της εν λόγω επιχείρησης. 23 Βλ. C-71/74, Nederlandse Vereniging, σκ Βλ. 2003/600/ΕΚ, Γαλλικό βόειο κρέας, σκ.138, 1999/6/ΕΚ, Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Sicasov, σκ

12 σε ειδικές και µόνο περιπτώσεις προβλέπουν µη εφαρµογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ 25, ενδεικτικά δε αναφέρονται: οι Κανονισµοί ΕΚ 246/2009 του Συµβουλίου και ΕΚ 906/2009 της Επιτροπής (κλάδος ναυτιλίας), Κανονισµός ΕΚ 487/2009 του Συµβουλίου (κλάδος αεροµεταφορών), Κανονισµός ΕΚ 1184/2006 του Συµβουλίου (κλάδος τροφίµων) και Κανονισµός ΕΚ 267/2010 της Επιτροπής (κλάδος ασφάλισης) Οι ανωτέρω προϋποθέσεις χορήγησης εξαιρέσεων ισχύουν αναφορικά µε το σύνολο των ρυθµίσεων που, όπως αναλύεται κατωτέρω, προκαλούν περιοριστικά του ανταγωνισµού αποτελέσµατα.. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I. Καθορισµός σχέσεων παραγωγής, προµήθειας, διανοµής και κατανάλωσης 23. ιοικητικές παρεµβάσεις στην οργάνωση και στον καθορισµό των συµβατικών σχέσεων στην αλυσίδα προµήθειας-διανοµής (παραγωγή, προµήθεια, διανοµή και κατανάλωση) ενέχουν τον κίνδυνο στρέβλωσης του επιπέδου των τιµών των προϊόντων. Οι διοικητικές ρυθµίσεις των συµβατικών σχέσεων στη διαδικασία παραγωγής αγροτικών προϊόντων (π.χ. λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, τεχνολογικός εξοπλισµός ), στη µεταποίηση, στο χονδρεµπόριο, (π.χ. στη διαδικασία προώθησης, στη διαδικασία αποθήκευσης, στα πρατήρια) και στο λιανεµπόριο (supermarkets, καταστήµατα) µπορεί να λειτουργούν εναντίον του συµφέροντος των µικρών και των νέων επιχειρήσεων, είτε µε το να δηµιουργούν εµπόδια στην είσοδο νέων παραγωγών, µεταποιητών, χονδρεµπόρων, λιανέµπορων, είτε µε το να µεταβάλλουν τους αρχικούς όρους εισόδου τους στην αγορά. Η οριζόµενη «διοικητικά» αλλαγή «των σχέσεων» στην αλυσίδα παραγωγής, εµπορίας και διανοµής, ουσιαστικά αναδιανέµει διαπραγµατευτική δύναµη και ευηµερία µεταξύ των συµµετεχόντων στην αγορά χωρίς ουσιαστικά να προκαλεί µείωση των τελικών τιµών και αύξηση της ευηµερίας του καταναλωτή. 24. Νοµοθετικές - κανονιστικές ρυθµίσεις, µε τις οποίες επιδιώκεται περιορισµός παραγωγής και διάθεσης, περιορίζουν τον ανταγωνισµό και, επίσης, απαγορεύονται ρητά από το άρθρο 1 ν. 3959/2011 και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ 27. Επιπλέον, νοµοθετικές - κανονιστικές 25 Βλ. 78/66/ΕΟΚ, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Cauliflowers, υποκεφάλαιο ΙΙΙ, 2003/600/ΕΚ, Γαλλικό βόειο κρέας, σκ , 1999/6/ΕΚ, Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Sicasov, σκ Βλ. σχετικά και άρθρο 103 παρ.2 της ΣΛΕΕ, καθώς και άρθρο 29 του Κανονισµού 1/2003 (για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης). 27 Βλ. και 492/VI/2010, Υπόθεση σύµπραξης στην αγορά των ιχθυοκαλλιεργειών, σκ.96, C-41/69, ACF Chemiefarma κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σκ Στη συγκεκριµένη υπόθεση, συµφωνία µεταξύ ορισµένων γαλλικών επιχειρήσεων για τη διακοπή παραγωγής συγκεκριµένου προϊόντος (synethetic quinidine) θεωρήθηκε περιοριστική του ανταγωνισµού. Βλ. και C-246/86, Belasco κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ Στην υπόθεση αυτή, είχε συσταθεί εντός της ένωσης Belasco µηχανισµός ελέγχου των ποσοστώσεων-πωλήσεων µε σύστηµα ποινικών ρητρών υπό µορφή αποζηµιώσεως. Προβλήθηκε το επιχείρηµα ότι το σύστηµα αυτό δεν τέθηκε σε εφαρµογή, αποδείχθηκε όµως το αντίθετο. Εντούτοις, ακόµα και στη περίπτωση που δεν υπήρχαν κυρώσεις ή δεν είχαν εφαρµοστεί αυτές αναφορικά µε το συγκεκριµένο σύστηµα, η συµφωνία αυτή θα είχε θεωρηθεί προβληµατική από απόψεως δικαίου ανταγωνισµού, καθώς ως αναλύθηκε ανωτέρω η θεµελίωση συµφωνίας ή/και απόφασης δεν απαιτεί µέτρα εφαρµογής ή κυρώσεων. Βλ. C-199/92, Huls κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σκ , όπου κρίθηκε ότι η συµµετοχή σε συνεδριάσεις καθορισµού στόχων πωλήσεων είχε ως 12

13 ρυθµίσεις που έχουν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα τη (γεωγραφική) κατανοµή πηγών εφοδιασµού-πελατείας µεταξύ των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων απαγορεύονται ρητά 28. Πιο συγκεκριµένα, η θέσπιση ποσοστώσεων πωλήσεων ή ο καθορισµός συγκεκριµένων πωλούµενων ποσοτήτων ανά περιοχή έχει κριθεί ότι παραβιάζει το δίκαιο του ανταγωνισµού. Ελέγχεται µε τον τρόπο αυτό η συνολική παραγωγή µίας αγοράς και επηρεάζει έτσι τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησής της. Οι ρυθµίσεις αυτές αποτελούν µορφή γεωγραφικής κατανοµής αγορών και οδηγούν ή υποστηρίζουν πρακτικές διατήρησης ή αύξησης των τιµών 29. Με τις ρυθµίσεις αυτές αποµακρύνονται οι αβεβαιότητες που υφίστανται σε µία αγορά που λειτουργεί µε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού, στην οποία οι ανταγωνιστές δεν γνωρίζουν την ακριβή και εµπιστευτική εµπορική πολιτική (και πολιτική προώθησης πωλήσεων) των υπόλοιπων ανταγωνιστών. Συνέπεια τούτου είναι στις σχετικές αγορές να υπάρχει τεχνητή διαµόρφωση των συνθηκών προσφοράς και ζήτησης µε κύριο αποτέλεσµα τη διατήρηση ή την αύξηση των τιµών. 25. Εν προκειµένω, οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 (α) και (ιγ) καταλαµβάνουν το σύνολο των συµβατικών σχέσεων σε όλα τα στάδια εµπορίας και διακίνησης των προϊόντων και υπηρεσιών. Λόγω αυτής της ευρύτητας, της ασάφειας και της αοριστίας τους εµφανίζονται αντίθετες όχι µόνο προς το δίκαιο του ανταγωνισµού άλλα και προς την σκοπό τον περιορισµό του ανταγωνισµού, βλ. και Κατευθυντήριες Γραµµές της Ε.Ε. για την εφαρµογή του άρθρου 81 παρ.3, σκ.23. Επιπλέον, 84/405/ΕΚ, Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής- Zinc Producer Group, 1985, σκ.67-68, 71. Στην υπόθεση αυτή είχε συσταθεί από εµπλεκόµενες επιχειρήσεις ένας όµιλος (ZPG), εντός του οποίου είχε συµφωνηθεί να µην δηµιουργούνται νέες δυνατότητες παραγωγής ψευδαργύρου, να παύσουν δηλαδή η παραγωγή του και να υποβάλλουν προς έγκριση το εκάστοτε ύψος παραγωγής στη γ.σ. του εν λόγω οµίλου (βλ. σκ.38). Η υποχρέωση αυτή αποτελούσε εµπόδιο στην ελεύθερη λήψη των σχετικών αποφάσεων εκ µέρους των συµµετεχουσών επιχειρήσεων. Το ίδιο έγινε δεκτό και ως προς τις συστάσεις, στις οποίες προέβαινε ο ZPG, για µείωση της παραγωγής, θεωρήθηκε δηλαδή µία τέτοια συµπεριφορά ως εναρµονισµένη πρακτική (βλ. σκ.67-68). Αν και στη συγκεκριµένη υπόθεση, αποδείχθηκε η παραγωγή αποτελεσµάτων εκ της συγκεκριµένης πρακτικής, εντούτοις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάνθηκε ότι αρκεί η συµφωνία να έχει ως σκοπό τον περιορισµό του ανταγωνισµού και συγκεκριµένα εν προκειµένω τον περιορισµό της παραγωγής, 79/90/ΕΟΚ, Whitelead, σκ.25-29, όπου ο καθορισµός των ποσοτήτων πωλήσεων και η ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών εκ µέρους ανταγωνιστριών εταιριών θεωρήθηκε παραβατική του άρθρου 81 παρ.1 (β), 87/1/ΕΟΚ, Λιπαρά οξέα, σκ.39, όπου θεωρήθηκε ότι τόσο ο άµεσος όσο και ο έµµεσος καθορισµός ποσοτήτων θεωρήθηκε παραβατικός του δικαίου του ανταγωνισµού, 89/515/ΕΟΚ, οµικά πλέγµατα, σκ.161,173, όπου, µεταξύ άλλων, θεωρήθηκε ότι ανταλλαγή πληροφοριών και καθορισµός των πωλούµενων ποσοτήτων εκ µέρους ανταγωνιστριών εταιριών ήταν παραβατικός από απόψεως του δικαίου του ανταγωνισµού. 28 Τ-30/91, Solvay SA κατά Επιτροπής, σκ.34, 61, Τ-49/02, σκ , 2004/104/ΕΚ, σκ.89, 96-98, Τ-374/94, European Night Services κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σκ.136. Βλ. και Ritter, European Competition Law: A Practitioner s Guide, 2005, σελ.188επ. 29 Βλ. ενδεικτικά Απόφαση Ε.Ε. 2003/5/ΕΚ, Solvay-CFK, σκ.42-48, 58 (όπου έγινε δεκτό ότι αποτελούσε παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισµού η συµφωνία µεταξύ ανταγωνιστών για την θέσπιση εγγυήσεως για ελάχιστο ορίο πωλήσεων σε µία συγκεκριµένη εθνική αγορά (Γερµανία) του ενός εκ των δύο ανταγωνιστών (της CFK), µε αποτέλεσµα την σταθεροποίηση των µεριδίων αγοράς µε αντάλλαγµα την άνοδο τιµών που επεδίωκε η άλλη ανταγωνίστρια εταιρία (Solvay), T-141/94, σκ (όπου ένα σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ ανταγωνιστών για τις παραδόσεις ανά συγκεκριµένη αγορά θεωρήθηκε κατανοµή αγοράς και, συνεπώς, παραβατικό από απόψεως δικαίου του ανταγωνισµού, Απόφαση Ε.Ε. 1999/60/ΕΚ, Καρτέλ προµονωµένων σωλήνων, σκ , βλ. και 492/VI/2010, ο.π., σκ

14 αρχή της ειδικότητας της νοµοθετικής εξουσιοδότησης που επιτάσσει το άρθρο 43 παρ. 2 Σ 30. Προτείνεται εποµένως η απάλειψή τους. II. Οργάνωση και µεταφορά προϊόντων 26. Η σωστή µεταφορά και αποθήκευση ενός προϊόντος (π.χ. η κατάλληλη θερµοκρασία και υγρασία του χώρου) διασφαλίζει τη διατήρηση της ποιότητας του. Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιοπιστία του συστήµατος εµπορίας και διανοµής αξιολογείται µε κριτήρια: α) τη διαφάνεια, τη σταθερότητα και την τήρηση των κανόνων κατά τη διαδικασία µεταφοράς και διάθεσης του προϊόντος (π.χ. υγειονοµικοί κανόνες), β) την προβλεψιµότητα του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας µεταφοράς και διάθεσης του και γ) το κόστος συναλλαγής κατά τη διαδικασία της εµπορίας και της διανοµής (π.χ. τη δυνατότητα παροχής πίστωσης, τη δυνατότητα υπογραφής συµβολαίου πληρωµής επί των πωληθέντων ή συµβολαίου πληρωµής επί των παραγγελιών) Περιοριστικοί ρυθµιστικοί κανόνες και η απουσία ανταγωνισµού κατά τη διάρκεια της εµπορίας και της διανοµής πιθανόν να οδηγούν σε συνθήκες περιορισµένης διάθεσης προϊόντων. Έτσι, κανόνες οι οποίοι ρυθµίζουν την εµπορία και τη διάθεση και επιβάλλουν την αποκλειστική διάθεση από συγκεκριµένο δίκτυο διανοµής πιθανόν να περιορίζουν τη δυνατότητα των προµηθευτών να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην τοπική αγορά και τη δυνατότητα των καταναλωτών να επιλέξουν οι ίδιοι το προϊόν το οποίο θα τους διατεθεί. Επιπλέον, εκ της συγκεκριµένης ρύθµισης µπορούν να προκύψουν παρόµοια προβλήµατα ανταγωνισµού µε αυτά που καταγράφονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙΙ και IV της παρούσας. 28. Περαιτέρω, τυχόν πληθώρα νοµοθετικών - κανονιστικών διατάξεων µπορεί να δηµιουργεί εµπόδια στο ελεύθερο εµπόριο, την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και τον ανταγωνισµό µεταξύ επιχειρήσεων και να ευνοεί ορισµένες επιχειρήσεις ή συλλόγους επιχειρήσεων ή επαγγελµατικούς συλλόγους. Σταθεροί, διαφανείς υγειονοµικοί κανόνες και έλεγχοι κατά τη διαδικασία παραγωγής, µεταφοράς, αποθήκευσης και διανοµής θα µετριάσουν τη χρήση αγορανοµικών διατάξεων και θα προσφέρουν ένα σταθερό οικονοµικό περιβάλλον στη συνολική διαδικασία. 29. Εν προκειµένω, η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 (β) του Αγορανοµικού Κώδικα είναι ευρεία, ασαφής και αόριστη. Προτείνεται η τροποποίηση και εξειδίκευσή της από λεπτοµερέστερη εξουσιοδοτική διάταξη, η οποία θα περιορίζει την άσκηση της 30 Για τους όρους της νοµοθετικής εξουσιοδότησης βλ. γενικά: Επαµεινώνδα Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο ιοικητικού ικαίου, 8η έκδοση, Αθήνα-Κοµοτηνή 1997, σελ. 61 επ. (αρ. περιθ. 52 επ.), µε πλούσια νοµολογία, Π.. αγτόγλου, Γενικό ιοικητικό ίκαιο, 3η έκδοση, Αθήνα- Κοµοτηνή 1992, σελ. 83 επ. (αρ. περιθ. 198 επ.), επίσης µε πλούσια νοµολογία, Π. Παραρά, Σύνταγµα Corpus, I, άρθρα 1-50, Αθήνα- Κοµοτηνή 1982, σελ. 467 επ., µε ελληνική και ξένη νοµολογία και βιβλιογραφία. Από τη νοµολογία ενδεικτικά βλ. ΣτΕ 5669/96: "...η νοµοθετική εξουσιοδότηση επιτρέπεται µόνον εφ' όσον είναι ειδική, δηλαδή εφ' όσον σ' αυτήν γίνεται συγκεκριµένος καθορισµός των θεµάτων τα οποία θα είναι δυνατόν να ρυθµισθούν, µεταγενεστέρως, από τον κανονιστικό νοµοθέτη". Η απόφαση παραπέµπει και στις αποφ. ΣτΕ 778/68, και 1807/ F. Arvis, M. A. Mustra, J. Panzer, L. Ojala (2007): Connecting to compete. Trade Logistics in the global economy. The logistic performance index and its indicators. World Bank Publication 2007, Washington D.C.http://siteresources.worldbank.org/INTTLF/Resources/lpireport.pdf 14

15 κανονιστικής αρµοδιότητας στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος δηµοσίου συµφέροντος ή ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας των προϊόντων και της οµαλότητας και αλήθειας των συναλλαγών, εφόσον τα εν λόγω θέµατα δεν ρυθµίζονται από άλλη ειδικότερη νοµοθεσία και πάντα σε εναρµόνιση µε το ενωσιακό δίκαιο. III. Απαγόρευση µεταφοράς προϊόντων εγχώριων ή εξωτερικού από µία περιφέρεια στην άλλη και απαγόρευση /περιορισµός πωλήσεως και καταναλώσεως ειδών βιοτικών αναγκών 30. Οµοίως, όπως προαναφέρθηκε (υπό κεφάλαιο Ι) νοµοθετικές - κανονιστικές ρυθµίσεις, µε τις οποίες επιδιώκεται περιορισµός παραγωγής και διάθεσης (πωλήσεων) περιορίζουν τον ανταγωνισµό και απαγορεύονται ρητά από τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 της ΣΛΕΕ. Η απαγόρευση µεταφοράς προϊόντων εγχώριων ή εξωτερικού από µία περιφέρεια στην άλλη καθώς και η απαγόρευση πωλήσεως και καταναλώσεως ειδών βιοτικών αναγκών αφορά στην κατανοµή των αγορών κατά περιοχές ή κατά πελάτες. Η απαγόρευση των πωλήσεων συνιστά µέσο «καταµερισµού της αγοράς», κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η επιβολή περιορισµών, όσον αφορά στην πελατεία στην οποία µπορεί να µεταπωλείται συγκεκριµένο προϊόν. Το κύριο αρνητικό αποτέλεσµα για τον ανταγωνισµό είναι η άµβλυνση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού, η οποία είναι πιθανό να διευκολύνει τον κατακερµατισµό της αγοράς και να οδηγήσει στην εφαρµογή διακρίσεων ως προς την τιµή, τόσο σε επίπεδο χονδρεµπορίου όσο και σε επίπεδο λιανικής πώλησης Περιορισµοί στην ποσότητα παραγωγής και στην εµπορία των προϊόντων, πέραν της περιφέρειας παραγωγής, ενδέχεται, επίσης, να συµβάλλουν στην αύξηση της τιµής τους στην ελληνική επικράτεια ή στις ελληνικές περιφέρειες. Καθώς η ζήτηση για προϊόντα όπως τα είδη βιοτικών αναγκών, τα φάρµακα, η ενέργεια κτλ. είναι ανελαστική ως προς το µέγεθος του εισοδήµατος του καταναλωτή, ο πιθανός περιορισµός των ποσοτήτων παραγωγής ή εµπορίας στην ελληνική επικράτεια ή σε µέρος αυτής, πιθανόν να αυξήσει τις τιµές τους και να µειώσει την ευηµερία του έλληνα καταναλωτή. Επιπλέον, η µείωση της ποσότητας παραγωγής και εµπορίας ενδέχεται να περιορίσει το επίπεδο ανταγωνισµού και να αποθαρρύνει τους παραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. 32. Περιορισµοί στην ποσότητα της παραγωγής και στην εµπορία που στόχο έχουν να σταθεροποιήσουν τις τιµές του παραγωγού εν ονόµατι της προστασίας του καταναλωτή πιθανόν να οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσµα. Επιπρόσθετα, περιορισµοί στην παραγωγή και την εµπορία επιβάλλουν την κατανοµή των ποσοτικών περιορισµών ανά παραγωγό και έµπορο, καθώς και την παρακολούθηση/επίβλεψη της εφαρµογής της. Σε περίπτωση έλλειψης κατάλληλων και αποδοτικών µηχανισµών παρακολούθησης/επίβλεψης, µπορεί να δηµιουργηθεί κίνητρο στους παραγωγούς και 32 Βλ. Κανονισµό 330/2010 για τους κάθετους περιορισµούς και Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους κάθετους περιορισµούς, 2010/C 130/01. 15

16 στους εµπόρους να αποκλίνουν από τη δέσµευση µείωσης της παραγωγής τους ή της εγκεκριµένης διοικητικά ποσότητας εµπορίας των προϊόντων τους. Αυτή η πρακτική παραγωγών και εµπόρων έχει επανειληµµένα διαπιστωθεί σε διεθνές επίπεδο σε µια σειρά αγροτικών προϊόντων (ζάχαρη, µπανάνες, βαµβάκι, καπνός κτλ) και επιβεβαιώνεται έτσι, ότι τέτοιου είδους διοικητικά µέτρα συνήθως αποτυγχάνουν Εποµένως, νοµοθετικές κανονιστικές ρυθµίσεις που επιτρέπουν/επιβάλλουν την πώληση προϊόντων µόνο σε µία περιοχή απαγορεύοντας όλες τις πωλήσεις εκτός αυτής έχουν ως αποτέλεσµα τη στεγανοποίηση της (εθνικής ή κοινοτικής) αγοράς και τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω 34. Για τους ως άνω λόγους προτείνεται η απάλειψη των ρυθµίσεων του άρθρου 1 παρ. 1 (στ) και (ζ). IV. Η απαγόρευση των εξαγωγών 34. Νοµοθετικές - κανονιστικές ρυθµίσεις που απαγορεύουν τις εξαγωγές των προϊόντων του προµηθευτή, είτε αυτές γίνονται µέσω των τελικών χρηστών, είτε µέσω των αγοραστών - διανοµέων, εξουσιοδοτηµένων ή µη, είτε µέσω τρίτων επιχειρήσεων θεωρείται ότι έχουν ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού. Η πολιτική αυτή έχει ως αποτέλεσµα τη στεγανοποίηση, τόσο των συµβατικών περιοχών των διανοµέων όσο και της εγχώριας αγοράς, καθώς επιβάλλεται στους διανοµείς και τους πελάτες αυτών να απαγορεύουν κάθε πώληση εκτός της συµβατικής περιοχής, ιδίως στο εξωτερικό, είτε πρόκειται περί παράλληλων εξαγωγών στο περιθώριο του δικτύου διανοµής είτε όχι. Οι ρυθµίσεις αυτές ενισχύουν τους περιορισµούς που επιβάλλονται στις εξαγωγικές πωλήσεις 35, 36. Οι ρυθµίσεις αυτές (που έχουν ως σκοπό και αποτέλεσµα τον έλεγχο και την απαγόρευση των εξαγωγών) προκαλούν στεγανοποίηση µεταξύ των εθνικών αγορών και τεχνητή 33 Η µονοµερής έκδοση Υπουργικών ιατάξεων για ποσοτικούς περιορισµούς εισαγωγών ή εξαγωγών, τον έλεγχο των τιµών των εισαγόµενων προϊόντων, τον έλεγχο συναλλάγµατος για την πληρωµή των εισαγωγών, τον τρόπο πληρωµής και την απαγόρευση εισαγωγών περιορίζονται στα εµπορεύµατα από και προς τρίτες χώρες εκτός της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Τελωνειακής Ένωσης. Βλ. άρθρο 36 «Ρυθµίσεις στην άσκηση εξωτερικού εµπορίου» στο Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων, Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α 86). 34 Βλ. Τ-67/01, JCB Service κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σκ.96, 101, Βλ. συµφωνίες Τ-67/01, σκ.101, , 2002/190/EK, Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, JCB, σκ , 107, , 151, 154, 2003/675/ΕΚ, Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Video Games, Nintendo Distribution, Nintendo- Omega, σκ.164, 263, (επιβολή απαγόρευσης εξαγωγών από διανοµέα σε πελάτη δια εγγράφων δεσµεύσεων), Επίσης, βλ. 97/123/ΕΟΚ, Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής- Novalliance/Systemform, σκ.56,60. Στην υπόθεση αυτή, γενική ρήτρα που υποχρέωνε τους διανοµείς της εταιρίας Systemform να πωλούν µόνο σε πελάτες συγκεκριµένης περιοχής θεωρήθηκε ότι περιελάµβανε απαγόρευση τόσο των ενεργητικών όσο και των παθητικών εξαγωγών. 36 Έχει γίνει δεκτό ότι µέτρα που λαµβάνονται προς περιορισµό των εξαγωγών, δεν µπορούν να µην χαρακτηριστούν ως µέτρα στεγανοποίησης και κατανοµής αγορών από τις τυχόν δυσχέρειες παραγωγής. Βλ. υπόθ. Τ-62/98, Volkswagen κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σκέψεις (επιβεβαιωθείσα από την C-338/00 P). 16

17 διαµόρφωση των συνθηκών προσφοράς και ζήτησης (καθώς αποκλείουν πολλαπλές πηγές προµήθειας από διάφορες αγορές) Η υπό εξέταση διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 (η) του Αγορανοµικού Κώδικα παρέχει ευρύτατη εξουσιοδότηση στο Υπουργό να καθορίσει σχετικές αγορανοµικές διατάξεις, οι οποίες απαγορεύουν τις εξαγωγές µε αποτέλεσµα να στεγανοποιούν την εθνική αγορά. Ως εκ τούτου κρίνεται ως προβληµατική και προτείνεται η απάλειψή της. V. Καθορισµός ανώτατης τιµής 36. Η παρέµβαση από το κράτος στις τιµές πώλησης των καταναλωτικών προϊόντων µέσω του καθορισµού ανώτατης τιµής πώλησης, όταν η τιµή ισορροπίας στην αγορά του συγκεκριµένου προϊόντος κρίνεται ότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, έχει, σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, ως στόχο την προστασία του καταναλωτή 38. Προς το σκοπό αυτό η τιµή αυτή παρέµβασης θα πρέπει να καθοριστεί σε χαµηλότερο επίπεδο από εκείνο που διαµορφώνεται στην ελεύθερη οικονοµία. 37. Ωστόσο, πρέπει εκ των προτέρων να επισηµανθεί, ότι ο προσδιορισµός της τιµής παρέµβασης είναι δυσχερής και προϋποθέτει την κατοχή και επεξεργασία λεπτοµερών στοιχείων, τόσο αναφορικά µε το κόστος παραγωγής των προς διατίµηση προϊόντων όσο και αναφορικά µε το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας και των φορέων που εµπλέκονται σε αυτή. Πέραν των εγγενών προβληµάτων παρακολούθησης και εφαρµογής στην πράξη µιας τέτοιας ρύθµισης, το ύψος στο οποίο θα καθορισθεί η τιµή πώλησης των προϊόντων («τιµή παρέµβασης») είναι κρίσιµο, ώστε να προσδιορισθεί και ο κίνδυνος λειτουργίας της τιµής παρέµβασης ως εστιακού σηµείου (ήτοι εµφάνισης φαινοµένων umbrella pricing) καθώς και να αποφευχθούν άλλοι κίνδυνοι, όπως αναλύονται κατωτέρω Μιας τέτοιας µορφής παρέµβαση θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς δηµιουργεί περισσότερες στρεβλώσεις στην αγορά από εκείνες που 37 Βλ. ενδεικτικά για οριζόντιες συµπράξεις απαγόρευσης εξαγωγών Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 94/815/ΕΚ, Τσιµέντο, σκ Βλ. επίσης, ως προς την γεωγραφική κατανοµή αγορών, ανωτέρω υποκεφάλαιο.ι. 38 Σύµφωνα, δε, µε το άρθρο 4 στοιχ. (α) του Κανονισµού 330/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο προµηθευτής έχει τη δυνατότητα να επιβάλει στον αγοραστή µέγιστη τιµή µεταπώλησης. Η πρακτική του να ζητείται από τον αγοραστή να τηρεί µια µέγιστη τιµή µεταπώλησης δεν απαγορεύεται, υπό την προϋπόθεση ότι: α) το µερίδιο αγοράς καθενός από τα µέρη της συµφωνίας δεν υπερβαίνει το 30% 38 και β) η εν λόγω πρακτική δεν ισοδυναµεί µε ελάχιστη ή καθορισµένη τιµή πώλησης λόγω πίεσης που ασκείται ή κινήτρων που προσφέρονται από κάποιο εκ των µερών 38. Στην περίπτωση που το µερίδιο αγοράς ενός εκ των µερών υπερβαίνει το 30%, θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα η εν λόγω πρακτική να περιορίζει τον ανταγωνισµό και να ζηµιώνει τους καταναλωτές. 39 Πιο συγκεκριµένα, η περίπτωση επιβολής ανώτατης τιµής (P max ), η οποία είναι χαµηλότερη από εκείνη της ισορροπίας στην αγορά (P e ) οδηγεί α) τους καταναλωτές να αυξάνουν τη ζητούµενη ποσότητα (Q d ), β) τις επιχειρήσεις να µειώνουν την ποσότητα που προσφέρουν (Q s ) και άρα γ) σε δηµιουργία υπερβάλλουσας ζήτησης στην αγορά (Q d Q s ) για το συγκεκριµένο επίπεδο τιµής. ηλαδή οι επιχειρήσεις προσφέρουν µικρότερη ποσότητα από εκείνη που οι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να απορροφήσουν. 17

18 ενδεχοµένως καλείται να αντιµετωπίσει. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµη και αν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, η επιβολή ανώτατων τιµών µπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για τον ανταγωνισµό 40 ως ακολούθως: Οι µέγιστες τιµές λειτουργούν ως εστιακό σηµείο για τους µεταπωλητές (umbrella pricing) και ενδεχοµένως να εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές ως καθορισµένες τιµές 41. Στην περίπτωση αυτή οι τιµές πώλησης όλων των οµοειδών αγαθών τείνουν στην ως άνω καθορισµένη ανώτατη τιµή ακόµη και των σηµάτων εκείνων η τιµή των οποίων πριν την επιβολή της κυµαινόταν σε χαµηλότερα επίπεδα. Οι µέγιστες τιµές µπορεί, επίσης, να έχουν ως συνέπεια την άµβλυνση του ανταγωνισµού µεταξύ των προµηθευτών, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να ελέγχουν αποτελεσµατικά το επίπεδο τιµών, ενώ ενδέχεται να διευκολύνουν αθέµιτη σύµπραξη µεταξύ τους 42. Κατά συνέπεια, η ρύθµιση καταλήγει να λειτουργεί ως κίνητρο εναρµόνισης της τιµής πώλησης των προϊόντων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε έναν κλάδο. 39. Εξάλλου, νοµοθετικές κανονιστικές ρυθµίσεις που καθορίζουν ανώτατες τιµές πώλησης είναι ικανές να παραβιάσουν τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισµού, και το εθνικό δίκαιο δεν µπορεί σχετικά να παρακάµψει την αναγκαστική ισχύ του κοινοτικού δικαίου ή να εµποδίσει την εφαρµογή του Εν προκειµένω, οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 (δ) και (ε), παρ. 1 (ια) και (ιστ), το άρθρο 5 παρ. 1 και 2, το άρθρο 7 παρ. 1, το άρθρο 10 παρ. 1 και το άρθρο 16 παρ. 1 κατά το µέρος που αφορούν σε καθορισµό ανώτατων τιµών, µπορούν να δηµιουργήσουν τους προαναφερόµενους κινδύνους. Επιπλέον, οι υπό εξέταση διατάξεις είναι διατυπωµένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε παρέχουν ευρύτατη εξουσιοδότηση προς τον αρµόδιο Υπουργό να καθορίζει ανώτατη τιµή για µεγάλο φάσµα προϊόντων, µε ενδεχόµενο κίνδυνο, όπως αναλύθηκε, τη στρέβλωση της αγοράς. Η, δε, διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 επιδιώκει τη διατήρηση της τιµής του άρτου και εµµέσως τη διαµόρφωση µιας ανώτατης τιµής του προϊόντος ή και τον καθορισµό της τιµής αυτού. 41. Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται η αντικατάσταση των εν λόγω εξουσιοδοτικών διατάξεων από άλλες λεπτοµερέστερες, ώστε να προσδιορίζεται και να οριοθετείται σαφέστερα η δυνατότητα της ιοίκησης για επιβολή ανώτατων τιµών σε προϊόντα ή 40 Η ένταση των αρνητικών επιπτώσεων που αναλύονται εξαρτάται από τον τρόπο δόµησης του συστήµατος που θα επιλεγεί (επίπεδο/-α εµπορίου στο οποίο θα επιβληθεί η διατίµηση, καθορισµένη/ ανώτατη τιµή) καθώς και από τη διάρκεια του µέτρου (π.χ. µέτρα διάρκειας µικρότερης των δύο µηνών ή µέτρα µεγάλης διάρκειας π.χ. έξι µηνών). 41 Πρβ. προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-35/99 Arduino, Συλλ. Νοµολ. 2002, Ι-1552, σκ Βλ. Απόφαση 94/815/ΕΚ Cement, σκ. 47, 62, 1994 OJ L343/1. Βλ. επίσης παράγραφο 227 των κατευθυντήριων γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους κάθετους περιορισµούς (2010/C 130/01) /438/ΕΟΚ, CNSD, σκ (όπου θεωρήθηκε ότι τόσο ο οριζόντιος καθορισµός τόσο κατώτατων όσο και ανώτατων τιµών µεταπώλησης οριοθετεί την συµπεριφορά των επιχειρήσεων επιβάλλοντας ατοµική και οµοιόµορφη τιµολόγηση από αυτούς, ενώ θεωρήθηκε ότι τυχόν άρθρα που αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν συγκεκριµένη συµπεριφορά, πρακτικά καταλήγουν σε συµπεριφορές ικανές να παραβιάσουν τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισµού). 18

19 υπηρεσίες είτε όπου εξ αντικειµένου είναι ανέφικτο να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισµός και µόνο εφόσον µια τέτοια παρέµβαση επιβάλλεται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος 44, είτε σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. VI. Καθορισµός ποσοστού κέρδους ή εκφρασµένου σε απόλυτες µονάδες κέρδους επί των πωλουµένων ειδών ή παρεχόµενων υπηρεσιών σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής 42. Ο καθορισµός τιµής µεταπώλησης, ήτοι ο καθορισµός πάγιου ή ελάχιστου επιπέδου τιµής µεταπώλησης που ο αγοραστής οφείλει να τηρεί, συνιστά ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµό, ο οποίος απαγορεύεται από το άρθ. 101 ΣΛΕΕ, το άρθ. 1 του Ν. 3959/2011 «Περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» και το άρθ. 4 στοιχ. α του Κανονισµού 330/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο καθορισµός τιµών µεταπώλησης αποτελεί περιορισµό του ανταγωνισµού όχι µόνο σε επίπεδο λιανικής πώλησης αλλά και σε επίπεδο χονδρικής 45. Πέραν του άµεσου καθορισµού τιµής µεταπώλησης, ο καθορισµός τιµής δύναται να επιτευχθεί και µε έµµεσο τρόπο, όπως π.χ. µέσω του καθορισµού του περιθωρίου κέρδους του διανοµέα και του ανώτατου επιπέδου εκπτώσεων που µπορεί να χορηγήσει ο διανοµέας µέσα από ένα καθορισµένο επίπεδο τιµών 46. Σε κάθε περίπτωση, ο καθορισµός τιµής µεταπώλησης έχει ως συνέπεια τον περιορισµό του ανταγωνισµού µε διάφορους τρόπους: δύναται να διευκολύνει την αθέµιτη σύµπραξη µεταξύ των προµηθευτών, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα κίνητρα των προµηθευτών να µειώσουν τις τιµές που εφαρµόζουν έναντι των διανοµέων τους, καθώς η καθορισµένη τιµή ενός προϊόντος δεν θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από την αύξηση των πωλήσεων. 43. Επιπλέον, οι κατ αυτόν τον έµµεσο τρόπο καθορισµένες τιµές πιθανόν να έχουν ως αποτέλεσµα την εξάλειψη του διασηµατικού ανταγωνισµού µεταξύ προµηθευτών, ιδίως όταν οι παραγωγοί χρησιµοποιούν τους ίδιους µεταπωλητές για την πώληση των προϊόντων τους (π.χ. σούπερ µάρκετ), µε ενδεχόµενο αποτέλεσµα είτε τη βελτίωση της «συνοχής» των τιµών είτε την αύξησή τους, καθώς επιτρέπει στους προµηθευτές να γνωρίζουν µε βεβαιότητα ποια πολιτική τιµών θα ακολουθήσουν οι ανταγωνιστές τους 49. Επιπρόσθετα, συντρέχει κίνδυνος εξάλειψης του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού, καθώς ο καθορισµός τιµής δεν επιτρέπει στους µεταπωλητές να µειώσουν τις τιµές πώλησης των 44 Π.χ. στον τοµέα των φαρµάκων. 45 Βλ. ενδεικτικά C-209/78, Heintz van Landewyck κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σκ Βλ. απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 78/59/ΕΟΚ Centraal Bureau voor de Rijwielhandel, σκ 10,25 και 36 και Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους κάθετους περιορισµούς, παρ. 48 (2010/C 130/01). 47 Πρβ. ενδεικτικά υπόθεση Τ-64/02, Heubach κατά Επιτροπής, Συλλ. Νοµολ. 2005, ΙΙ-5186, σκ Με τον όρο «συνοχή», εννοείται η ύπαρξη µικρής διαφοροποίησης στις τιµές. 49 Πρβ. ενδεικτικά υπόθεση Τ-64/02, Heubach κατά Επιτροπής, Συλλ. Νοµολ. 2005, II-5175 και 5185, σκ. 81,

20 προϊόντων 50, ενώ υπάρχει κίνδυνος στρέβλωσης της αλυσίδας προµήθειας µε απώτερη συνέπεια την αύξηση των τιµών λιανικής Περαιτέρω, κίνδυνοι που µπορεί να προκύψουν είναι η αύξηση της τιµής σε προϊόντα για τα οποία δεν εφαρµόζεται ποσοστό κέρδους, η ενίσχυση κάποιων ισχυρών παικτών της αγοράς σε βάρος κάποιων µικρότερων, λόγω οικονοµιών κλίµακας ή λόγω της δυνατότητάς τους να µετακυλήσουν µέρος της ζηµίας τους από την πώληση αγαθών που εµπίπτουν σε συγκεκριµένο περιθώριο κέρδους στην τιµή αγαθών εκτός ρύθµισης (spillover, cross-subsidies), η µακροχρόνια µείωση της προσφοράς από τις επιχειρήσεις και ο κίνδυνος περιορισµένου εφοδιασµού λόγω έλλειψης επαρκούς κερδοφορίας. 45. Εν προκειµένω, το άρθρο 1 παρ. 1 (ια) και (ιστ), το άρθρο 5 παρ. 2, το άρθρο 7 παρ. 1, το άρθρο 10 παρ. 1, το άρθρο 16 παρ. 1, αφορούν σε καθορισµό ποσοστού κέρδους ή εκφρασµένου σε απόλυτες µονάδες κέρδους και παρέχουν εξουσιοδότηση θέσπισης κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν ως άνω, περιορίζουν τον ανταγωνισµό. Κατά συνέπεια, προτείνεται η αντικατάσταση των εν λόγω εξουσιοδοτικών διατάξεων από άλλες λεπτοµερέστερες, ώστε να περιορίζεται η δυνατότητα τη ιοίκησης να καθορίζει ποσοστό κέρδους είτε όπου εξ αντικειµένου είναι ανέφικτο να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισµός 52 και µόνο εφόσον µια τέτοια παρέµβαση επιβάλλεται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος είτε σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. 50 Βλ. σχετικά και παράγραφο 223 επ. των κατευθυντήριων γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους κάθετους περιορισµούς (2010/C 130/01). 51 Πιο συγκεκριµένα, ο καθορισµός ανώτατου ορίου ποσοστιαίου κέρδους στις επιχειρήσεις της αλυσίδας προµήθειας οδηγεί στη στρατηγική επιλογή των επιχειρήσεων πολυδιάσπασης/ κατάτµησης της αλυσίδας προµήθειας και την ενεργή συµµετοχή τους σε αυτή την αλυσίδα. Οι εταιρίες εµπορίου παρουσιάζουν τη συγκεκριµένη στρατηγική ως επιλογή καθετοποίησης της παραγωγής, της µεταποίησης, του δικτύου εµπορίας, αποθήκευσης και του δικτύου διανοµής τους σε µια προσπάθεια περιορισµού του κόστους. Παρόλα αυτά, η ίδρυση από την πλευρά των λιανεµπορικών ή/ και των χονδρεµπορικών εταιριών, θυγατρικών εταιριών στα στάδια της εισαγωγής, ή της παραγωγής, του χονδρεµπορίου, της µεταποίησης, της αποθήκευσης, της συσκευασίας κτλ (ουσιαστικά η πολυδιάσπαση των µητρικών εταιριών µε την παράλληλη τεχνητή διάσπαση της αλυσίδας προµήθειας), οδηγούν στην αύξηση του συνολικού κέρδους της (µητρικής) εταιρίας, την αποφυγή του διοικητικά καθορισµένου (περιορισµένου) ορίου ποσοστιαίου (ή σε απόλυτους αριθµούς) κέρδους και τη µείωση της συνολικής φορολόγησης της (µητρικής) εταιρίας. Έτσι, οι θυγατρικές εταιρίες και η µητρική δεν δύναται να κατηγορηθούν για παραβίαση του αγορανοµικού κώδικα και των αγορανοµικών διατάξεων ως αποτέλεσµα πιθανής µεταπώλησης του ίδιου προϊόντος τους σε τιµή υψηλότερη της καθορισµένης καθώς οι εταιρίες θεωρούν ότι το προϊόν δεν είναι το ίδιο αλλά διαφορετικό καθώς αυτό «µεταποιείται» και επιπλέον δεν µπορούν να κατηγορηθούν για «υπερβολικό κέρδος», καθώς η µητρική και οι θυγατρικές τηρούν το όριο του προκαθορισµένου ποσοστού κέρδους παρόλο που, ως σύνολο, σε απόλυτους αριθµούς το υπερβαίνουν, οδηγώντας, κατά συνέπεια, στην αύξηση των τιµών λιανικής. Εξάλλου ο καθορισµός ανώτατου ποσοστού κέρδους έρχεται σε δυσαρµονία µε την κυρίαρχη προσέγγιση στην Ελλάδα περί αντιµετώπισης των στρεβλώσεων της αγοράς µέσω απελευθέρωσης και της κατάργηση ποσοστών κέρδους (ενδεικτικά αναφέρονται ως παραδείγµατα τα οπωροκηπευτικά και το γάλα 1 ης βρεφικής ηλικίας όπου η επιβολή ανώτατων ποσοστών κέρδους οδήγησε σε τιµές έως και 70% υψηλότερες σε σύγκριση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες). 52 Π.χ. στα κυλικεία και σε ελεγχόµενους χώρους πρόσβασης (πλοία, αεροδρόµια, νοσοκοµεία, δικαστήρια, σχολεία), όπου αυτή τη στιγµή υπάρχει διατίµηση για συγκεκριµένα προϊόντα (νερό, καφές, τοστ). Βλ. και σηµεία 52 επ. της παρούσας γνωµοδότησης. 20

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 703/1977 "ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" Με την ευκαιρία της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν.703/77 «ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Από 1 ης Μαΐου 2004 ισχύει στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ )

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ ) Ανακοίνωση Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/12.10.2016) Σε απάντηση ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στην από 12.10.2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 3945,

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ε Ε, Ε Σ Υ Π / Ε Λ Ο Τ «Ο Ρ Θ Η Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Μ Ε Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ε Π Ρ Ο Τ Υ Π Α» Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΔΗΕ 13/2014 αναφορικά με την προσέγγιση που έχει κατ αρχάς υιοθετήσει το ΓΕΡΗΕΤ αναφορικά με την αξιολόγηση υπηρεσιών που προσφέρονται σε δέσμη, από αδειοδοτημένους παροχείς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

2009/72/ 2009/73/ . 713/ / /2009

2009/72/ 2009/73/ . 713/ / /2009 Νοµοθετική Προσαρµογή της Ελλάδας στην 3η Ενεργειακή Νοµοθετική έσµη: Προοπτικές και Παρεµβάσεις στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρισµού Γιάννης Κελεµένης ικηγόρος 15ο Εθνικό Συνέδρίο «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Βασικά θεσμικά θέματα Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου Δ.Ν. Δικηγόρος Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 Ιστορική διαδρομή Στόχος: Εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 610/2010. Για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισμένους νομούς της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 610/2010. Για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισμένους νομούς της χώρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 610/2010 Για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και την Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α 01/ Λευκωσία

Α/Α 01/ Λευκωσία Α/Α 01/2013 23-9-2013 Λευκωσία Αθηνά Κυριακίδη Ανώτερη Λειτουργός Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού Λεωφ. Στροβόλου 53, Πολυκατοικία Victory 2018 Στρόβολος, Λευκωσία Αξιότιμη κα Κυριακίδη, Θέμα: Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 10 Ιουλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού προς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών

Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών 5 10 15 20 25 30 Σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ ως ισχύει μετά την τροποποίηση της απά την οδηγία 98/48/ΕΚ και την ενσωμάτωση της στο εσωτερικό μας δίκαιο με το ΠΔ 39/20-02-2001, το οποίο φέρει τον τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών».

Θέμα: «Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα