ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 24/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 24/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 24/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 18 η Ιουλίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Μέλη: ηµήτριος Κυριτσάκης. ηµήτριος Λουκάς. Ιωάννης Μπιτούνης, Εµµανουέλα Τρούλη, ηµήτριος ανηλάτος, Ιωάννης Αυγερινός, Χρυσαβαλάντου Βασιλική Μήλλιου και Μάρθα Καββαθά. Γραµµατέας: Παρασκευή Ζαχαριά. Θέµα της συνεδρίασης ήταν η σύνταξη γνωµοδοτήσεως της Επιτροπής Ανταγωνισµού, βάσει του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 επί των διατάξεων του Ν.. 136/1946 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 10/11/5/1946 Ν.. «Περί αγορανοµικού κώδικος»». Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και ιδίως βάσει του άρθρου 23 παρ. 1, εξ ιδίας πρωτοβουλίας, αφού έλαβε υπόψη της το ισχύον νοµικό πλαίσιο και την υπ αριθ. πρωτ. 5913/ εισήγηση της Γενικής ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και ιδίως βάσει του άρθρου 23 παρ. 1, δύναται να διατυπώσει εξ ιδίας πρωτοβουλίας τη γνώµη της επί των διατάξεων του Ν.. 136/1946 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 10/11/5/1946 Ν.. «Περί αγορανοµικού κώδικος»» (εφεξής ο «Αγορανοµικός Κώδικας 1»). Η παρούσα γνωµοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης 1 Βλ. σχετικά 1

2 αναθεώρησης του Αγορανοµικού Κώδικα η οποία συµπεριλαµβάνεται στο πακέτο µεταρρυθµιστικών µέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που προβλέπει το Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής 2. Στόχος της είναι να εξεταστούν οι ισχύουσες διατάξεις του Ν.. 136/1946 υπό το πρίσµα των αρχών και κανόνων που διέπουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό και τα πορίσµατα να τεθούν υπόψη του αρµόδιου Υπουργείου και της οικείας νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής 3 κατά τη διαδικασία εκπόνησης νέου κειµένου Αγορανοµικού Κώδικα. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην αξιολόγηση των περιορισµών του ανταγωνισµού που τίθενται µε τις ισχύουσες διατάξεις και στην πρόταση κατάργησης όσων από αυτούς κρίνονται ως περιττοί ή υπέρµετροι. Σκόπιµο είναι να σηµειωθεί επίσης ότι οι νοµοθετικές και κανονιστικές εξελίξεις σε διεθνές και, κυρίως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιορίζουν το πεδίο εφαρµογής της Αγορανοµικής νοµοθεσίας και καθιστούν απαραίτητη µια κωδικοποίηση των εφαρµοστέων διατάξεων προς ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, αποφυγή αλληλεπικαλύψεων και διευκόλυνση του έργου των ελεγκτικών µηχανισµών. Η µορφή και το εύρος της προτεινόµενης κωδικοποίησης θα πρέπει να αποφασιστεί από το επισπεύδον Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Υποδοµών σε συνεργασία µε τα λοιπά καθ υλην αρµόδια Υπουργεία και φορείς. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι κατά τη διαδικασία ανάλυσης του ισχύοντος κειµένου του Ν.. 136/1946 δεν εξετάστηκαν οι διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση και λειτουργία (αγορανοµικών) επιτροπών καθώς οι εν λόγω επιτροπές είτε δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ είτε έχουν αδρανήσει.. Τέλος, επισηµαίνεται ότι οι θέσεις που διατυπώνονται κατωτέρω είναι γενικές και δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένες συµπεριφορές, οι οποίες κρίνονται µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ») και δεν δεσµεύουν την Επιτροπή Ανταγωνισµού σε υπάρχουσες ή µέλλουσες διαδικασίες και υποθέσεις. Προκειµένου να αξιολογηθούν οι διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα µε βάση τις αρχές και τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού κρίνεται σκόπιµη: η παράθεση του ιστορικού πλαισίου το οποίο επέβαλλε την υιοθέτηση του Αγορανοµικού Κώδικα και του θεσµικού πλαισίου που βρίσκεται σε ισχύ, η ανάλυση των περιορισµών που δηµιουργούνται στον ελεύθερο ανταγωνισµό, η εξέταση δικαιολογητικών λόγων που επιβάλλουν ενδεχόµενη διατήρησή τους και τέλος η αναφορά στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου και τις υποχρεώσεις των κρατών µελών που απορρέουν από αυτό. 2 Βλ. Λοιπά µέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος του Μνηµονίου Συνεννόησης και κυρωτικό Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α 28/ ). 3 Υπ αριθµ. Α2-2045/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη σύσταση νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναµόρφωση και ενοποίηση του νονικού πλαισίου που διέπει τους κανόνες του Αγορανοµικού Κώδικα (Νοµ. ιατ. 136 της 30/30 Σεπτεµβρίου 1946, «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 10/ Ν.. περί Αγορανοµικού Κώδικος»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2

3 Β. Ο ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ I. Οι οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες την περίοδο θέσπισης του Αγορανοµικού Κώδικα 2. Το επίπεδο των τιµών των τροφίµων, της ενέργειας και των άλλων βασικών βιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών έχουν άµεση επίδραση στο πληθωρισµό, την ανεργία, την οικονοµική ανάπτυξη και το επίπεδο της φτώχειας σε µια χώρα. Ο ελληνικός Αγορανοµικός Κώδικας συντάχθηκε µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου πολέµου, το έτος 1946 µε βασικό σκοπό τη διασφάλιση της αδιάκοπης τροφοδοσίας της ελληνικής κοινωνίας µε βασικά τρόφιµα και την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του Ελληνικού πληθυσµού. Οι οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του Αγορανοµικού Κώδικα. Πιο συγκεκριµένα, η Ελλάδα εκείνη την εποχή παρουσίαζε αυξανόµενο υπερπληθωρισµό, υψηλή ανεργία, καταστροφή της εγχώριας παραγωγής της, έλλειψη βασικών τροφίµων, παραεµπόριο, καταστροφή των βασικών υποδοµών της. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο υπήρχε νοµισµατική κατάρρευση. Σε δηµοσιονοµικό επίπεδο, τα έσοδα του κράτους κάλυπταν µόλις το 40% των δηµόσιων δαπανών και η κάλυψη των ελλειµµάτων πραγµατοποιούταν µε πληθωριστικό φόρο (τύπωση περισσότερου χρήµατος), γεγονός που δηµιουργούσε µεγαλύτερο πληθωρισµό. Οι ελάχιστες αποταµιεύσεις διατηρούνταν σε ξένο νόµισµα. Τα περισσότερα βασικά προϊόντα στις πόλεις ήταν εισαγόµενα και το κόστος τους καλυπτόταν από την παρεχόµενη ξένη οικονοµική βοήθεια. 3. Υπό αυτές τις συνθήκες, σκοπός των ελληνικών κυβερνήσεων ήταν η σταθεροποίηση της οικονοµίας, κυρίως µέσω του ελέγχου των τιµών. Η εξουσία της Κεντρικής διοίκησης και του «Υπουργού Εφοδιασµού» ήταν το κύριο εργαλείο στις προσπάθειες ελέγχου των τιµών. Χαρακτηριστικές όµως είναι οι ανεπιτυχείς διοικητικές προσπάθειες επιβολής τιµών στα εισαγόµενα βασικά προϊόντα της ξένης οικονοµικής βοήθειας µε σκοπό τη δηµιουργία «συνθηκών ελεύθερης αγοράς και ανταγωνισµού», έτσι ώστε να προσελκύσουν ντόπιους παραγωγούς από την επαρχία για να πωλήσουν τα προϊόντα τους στα αστικά κέντρα. Η αδυναµία ελέγχου των τιµών επιδεινωνόταν, περαιτέρω, λόγω της ολοκληρωτικής έλλειψης θεσµικής οργάνωσης της αγοράς. Τελικώς, η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονοµίας και των τιµών άρχισε να πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή αυστηρού προγράµµατος νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής προς το τέλος του έτους , χωρίς όµως να επιτευχθεί σηµαντική βελτίωση στην οργάνωση και τη λειτουργία της οικονοµίας της εγχώριας αγοράς. II. Ο Αγορανοµικός κώδικας και το σηµερινό θεσµικό πλαίσιο της Ελληνικής Αγοράς 4. Ο Αγορανοµικός Κώδικας έχει υποστεί κατά καιρούς αρκετές τροποποιήσεις, οι οποίες δεν αλλοιώνουν το αρχικό πνεύµα και το περιεχόµενο του. Η εφαρµογή των άρθρων του 4 Gail E. Makinen (1986) The Greek hyperinflation and stabilization of Journal of Economic History, Vol 46 no 3 pp

4 Αγορανοµικού Κώδικα βασίζεται στην περιοδική έκδοση αγορανοµικών διατάξεων. Ο µεγάλος ετήσιος αριθµός αγορανοµικών διατάξεων που εκδίδονται από τη ιοίκηση πιθανόν να υποδεικνύουν την έλλειψη αποτελεσµατικού και σταθερού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των εγχώριων κλαδικών αγορών. Τέλος, η συχνή έκδοση αγορανοµικών διατάξεων 5 πιθανόν να λειτουργεί ως κίνητρο εκδήλωσης αντιανταγωνιστικών συµπεριφορών από την πλευρά των επιχειρήσεων και των επαγγελµατικών οµάδων στην προσπάθειά τους να προστατευθούν από τις υπερβολικές, διαχρονικά µεταβαλλόµενες, διοικητικές ρυθµίσεις. 5. Παρόλα αυτά, το θεσµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί η ελληνική αγορά έχει αλλάξει σηµαντικά, καθώς αποτελεί µέρος της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. Περαιτέρω, η διάρθρωση και το µέγεθος της εγχώριας αγοράς έχουν µεταβληθεί σηµαντικά. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η πρόσφατη ανάπτυξη της Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε. (2009) έχουν υποκαταστήσει στην πράξη πολλά από τα άρθρα του αγορανοµικού κώδικα που αναφέρονται στην αγορά τροφίµων 6. Επιπλέον, οι εµπορικές σχέσεις της χώρας µε χώρες µη µέλη της Ε.Ε. καθορίζονται από τις εµπορικές συµφωνίες της Ε.Ε. µε τρίτες χώρες ή/και µε ενώσεις χωρών, γεγονός που περιορίζει την εφαρµογή εκείνων των κανόνων του αγορανοµικού κώδικα που απαγορεύουν εξαγωγές, εισαγωγές και επιβάλουν ποσοστώσεις ή/και άλλες διοικητικές ρυθµίσεις στην εµπορία προϊόντων Όσον αφορά στην εσωτερική οργάνωση της ελληνικής αγοράς, η ανάπτυξη ρυθµιστικών κανόνων λειτουργίας και ελέγχου των επιµέρους κλαδικών αγορών στο πλαίσιο της Ε.Ε (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες), περιορίζουν έτι περαιτέρω το εύρος εφαρµογής των αγορανοµικών κανόνων και διατάξεων. Επιπροσθέτως, η ελληνική οικονοµία έχει προχωρήσει σε σηµαντικές διοικητικές και θεσµικές µεταρρυθµίσεις της εγχώριας αγοράς, µεταξύ άλλων και µε τη δηµιουργία ανεξάρτητων διοικητικών αρχών (ΕΠΑΝΤ, ΡΑΕ, ΕΕΤΤ κ.τ.λ.), οι οποίες ελέγχουν την εύρυθµη λειτουργία των αγορών εν γένει και προβαίνουν στη ρύθµιση, µέσω της θέσπισης κανόνων λειτουργίας, συγκεκριµένων 5 Το έτος 2009 εκδόθηκαν 15 Αγορανοµικές ιατάξεις, το 2010 εκδόθηκαν 9 Αγορανοµικές ιατάξεις και το 2011, 5 Αγορανοµικές ιατάξεις. Βλ. σχετικά: %CE%BA%CE%AD%CF%82+%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9 %CF%82+&submit.x=4&submit.y=1. 6 Βλ.Κανονισµός (ΕΚ) 1234/2007 της Επιτροπής της 23 ης Οκτωβρίου 2007: Για τη θέσπιση Κοινής Οργάνωσης των Γεωργικών Αγορών και Ειδικών ιατάξεων για Ορισµένα Γεωργικά Προϊόντα και European Commission, DG Competition (2010): The interface between EU Competition Policy and the CAP Βλ. ενδεικτικά τις εµπορικές συµφωνίες σύνδεσης µεταξύ της ΕΕ και των Μεσογειακών κρατών: 4

5 κλαδικών αγορών (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, µεταφορές, κτλ), γεγονός που συρρικνώνει το πεδίο εποπτείας και εφαρµογής του αγορανοµικού κώδικα Ως εκ τούτου, νοµοθετικές - κανονιστικές ρυθµίσεις που περιορίζουν την είσοδο νέων εταιριών στην αγορά (π.χ. στις µεταφορές) θα πρέπει να εξεταστούν και, εφόσον χρειάζεται, να καταργηθούν, συνεκτιµώντας παράλληλα τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς τους στόχους. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να διενεργείται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αγοράς, ενώ αγορανοµικές διατάξεις που καθορίζουν τις συµβατικές σχέσεις µεταξύ παραγωγών, εµπόρων και λιανοπωλητών θα πρέπει να αποθαρρύνονται. Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, στην περίπτωση ποσοστώσεων στην παραγωγή ή τη διακίνηση, στην επιβολή αδικαιολόγητων ή υπερβολικών τελών/κοµίστρων στις µεταφορές. Ο Αγορανοµικός Κώδικας δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τις παρατηρούµενες νέες µορφές δυσλειτουργίας και στρέβλωσης της αγοράς (market failures) 9. Ειδικότερα, στην αγορά των τροφίµων η παρατηρούµενη ακαµψία στις τελικές τιµές τροφίµων δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί από τον Αγορανοµικό Κώδικα µε τον καθορισµό ελάχιστων ή ανώτατων τιµών ή/και µε τον καθορισµό επιτρεπόµενων ποσοστών/περιθωρίων κέρδους για τις επιχειρήσεις. Αντιθέτως, τα αίτια της παρατηρούµενης ακαµψίας των τιµών θα πρέπει να αναζητηθούν είτε στις διαρθρωτικές δοµές της αγοράς που δυσχεραίνουν την προσαρµογή αυτής στις νέες συνθήκες, ή ακόµα και στην ύπαρξη αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών ή/και συνθηκών εντός της αγοράς. 8. Εν γένει, ένας ρυθµιστικός κανόνας υιοθετείται από τη διοίκηση και εφαρµόζεται σε έναν κλάδο µε βάση τα οφέλη τα οποία αποφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Ο τρόπος µε τον οποίο θα επιµεριστούν τα οφέλη και το κόστος της ρύθµισης είναι ένα βασικό ερώτηµα στη ρυθµιστική διαδικασία. Έτσι, σύµφωνα µε τη θεωρία της οικονοµικής ρύθµισης, ένας 8 Βλ. ενδεικτικά: Ν 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/ ) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις». Ν 3054/2002: «Οργάνωση της Αγοράς Πετρελαιοειδών» (ΦΕΚ Α 230/ ) Οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά µε την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών (η χώρα µας έχει δεσµευτεί να ενσωµατώσει την Οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως την 31 η εκεµβρίου 2012). ). 9 Πέραν των συµφωνιών που καθορίζουν τις τιµές µεταπώλησης, νέες µορφές συµφωνιών αλλά και νέες πρακτικές των επιχειρήσεων αποτελούν αντικείµενο ελέγχου των κανόνων ανταγωνισµού όπως κοινές συµφωνίες αγοράς, κοινές συµφωνίες πωλήσεων, συµφωνίες αποκλειστικότητας διανοµής προϊόντων, συµφωνίες χρήσης ιδιωτικής ετικέτας, συµφωνίες πληρωµής τελών για τη χρήση ραφιών στο λιανέµπορο, (slotting allowances), συµφωνίες καθορισµού της τιµής αγοράς µετά την πώληση (after sales price setting), ενδο επιχειρηµατικές στρατηγικές/ συµφωνίες κατακερµατισµού της διαδικασίας µεταποίησης του προϊόντος σε διαφορετικές εταιρίες για την αποφυγή του ελέγχου της τελικής τιµής και του κέρδους από τη διοίκηση κλπ. Βλ. επίσης COM (2009) 591: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and social Committee of the Regions: A better functioning of food supply chains in Europe Brussels , και COM (2010) 355 final: On Retail Services in the Internal Market. Accompanying document to the Report on Retail Market Monitoring. Towards more efficient and fairer retail services in the Internal Market for Commission Staff Working Document, Brussels. 5

6 ρυθµιστικός κανόνας θεσµοθετείται κυρίως για την προστασία και την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου (δηµόσιου συµφέροντος). Υπάρχει όµως ο κίνδυνος, ο ρυθµιστικός κανόνας να εξελιχθεί σε ένα µηχανισµό προστασίας, όχι του δηµοσίου συµφέροντος, αλλά της επαγγελµατικής ενώσεως, της βιοµηχανίας ή της κοινωνικής οµάδας στην οποία αφορά 10. Σύµφωνα µε την εν λόγω θεωρία, τούτο συµβαίνει ιδίως όταν η κανονιστική ρύθµιση θέτει περιορισµούς εισόδου (π.χ. αδειοδότηση), θέτει περιορισµούς στην παραγωγή και κατανέµει δικαιώµατα παραγωγής, παραχωρεί αποκλειστικά δικαιώµατα παροχής υπηρεσιών και ορίζει προκαθορισµένες αµοιβές για συγκεκριµένους επαγγελµατίες και παραγωγούς, καταλήγοντας κατά αυτό τον τρόπο να προστατεύει την εν λόγω επαγγελµατική οµάδα/ένωση από τον ανταγωνισµό 11. Αποτέλεσµα της όλης αυτής ρυθµιστικής διαδικασίας είναι η αύξηση του κόστους συναλλαγής και εµπορίας στις αγορές και ο περιορισµός του ανταγωνισµού 12. III. Οι υπό εξέταση διατάξεις 9. Άρθρο 1 Αγορανοµικαί διατάξεις «1. ι αγορανοµικών διατάξεων, εκδιδοµένων υπό του υπουργού Εφοδιασµού δύνανται να ρυθµίζονται γενικώς µεν παν µέτρον δια τον κανονισµόν των τιµών αντικειµένων και παροχών παντός είδους, ως και δια την επάρκειαν ειδών βιοτικών αναγκών, ιδία δε: α) Αι σχέσεις παραγωγής, διανοµής και καταναλώσεως. β) Τα της οργανώσεως και προστασίας της καταναλώσεως, επίσης δε και τα των µεταφορών από των τόπων της παραγωγής µέχρι των τόπων της καταναλώσεως. [..] δ) Αι ανώταται τιµαί το ποσοστιαίον κέρδος ή το τοιούτον εκπεφρασµένον εις απολύτους µονάδας (δραχµικόν κέρδος), επί πωλήσεως χονδρικής και λιανικής, αντικειµένων βιοτικών αναγκών. ε) Αι ανώταται τιµαί, το ποσοστιαίον κέρδος ή το τοιούτον εκπεφρασµένον εις απολύτους µονάδας (δραχµικόν κέρδος) επί παροχών πάσης φύσεως εξυπηρετουσών αµέσως ή εµµέσως βιοτικάς ανάγκας. στ) Τα της απαγορεύσεως µεταφοράς από µιας περιφερείας εις άλλην εγχωρίων ή εκ του εξωτερικού εισαγοµένων ειδών, τα της επιβολής παρακρατήµατος επί τούτων, ως και έτερα συναφή µέτρα επιβαλλόµενα εκ γενικωτέρου συµφέροντος ή τοπικών αναγκών. ζ) Τα της απαγορεύσεως ή περιορισµού πωλήσεως και καταναλώσεως ωρισµένων ειδών βιοτικών αναγκών, τα της αναπληρώσεως ελλειπόντων τοιούτων και αντικαταστάσεως αυτών δι` άλλων οµοειδών ή αναλόγων, τα του περιορισµού του αριθµού των εις τα εστιατόρια και παρόµοια καταστήµατα παρασκευαζοµένων φαγητών και τα συστατικά και η περιεκτικότης εκάστου είδους, ως και ποσόν της εξ εκάστου τούτων παρεχοµένης µερίδος. η) Μετ` έγκρισιν του Υπουργικού Συµβουλίου τα της απαγορεύσεως ή περιορισµού της εξαγωγής ειδών εις το εξωτερικόν 10 George Stigler (1971) The theory of Economic regulation Journal of Economics and Management Science 2, no Anne Krueger (1974) The political economy of the rent seeking society American Economic Review, June 1974, no 64, σελ Robert Tollison, Gordon Tullock, James Buchanan (1980) Towards a theory of Rent Seeking Society Texas AM University Press. 12 R.H.Coase (1960) The problem of social cost The Journal of Law and Economics no 3, (October 1960) The University of Chicago Press. 6

7 7 ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ καθόλου ή εν µέρει και καθ` ας περιπτώσεις εκ των κειµένων διατάξεων δεν απαγορεύεται η εξαγωγή. [..] (ι) τα του τόπου και του τρόπου πωλήσεως και αποθηκεύσεως αντικειµένων βιοτικών αναγκών και αι σχετικαί υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή κατόχων τοιούτων ειδών και του προσωπικού αυτών. (ια) τα της κατατάξεως εις κατηγορίας προς καθορισµόν ανώτατης τιµής ή ποσοστού κέρδους των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων και παντός εν γένει εργοστασίου, εργαστηρίου ή καταστήµατος παρασκευάζοντος ή πωλούντος τρόφιµα και ποτά και παντός δηµοσίου κέντρου ή καταστήµατος εις εξυπηρέτησιν του κοινού προωρισµένου, αναλόγως της φορολογικής κλάσεως εις ην υπάγονται ταύτα ή επί τη βάσει άλλων στοιχείων οικονοµικών, εµφανίσεως, πελατείας κλπ., η ανώτατη τιµή ή ποσοστόν κέρδους επί των υπό τούτων πωλουµένων ειδών ή παρεχοµένων υπηρεσιών, ως και το τυχόν εις το προσωπικόν αυτών παρεχόµενων φιλοδώρηµα. (ιβ) τα κόµιστρα µεταφοράς προσώπων ή πραγµάτων δι ουδήποτε µεταφορικού µέσου. (ιγ) αι µεταξύ παραγωγών, εµπόρων χονδρικής, ηµιχονδρικής πωλήσεως και εµπόρων λιανικής πωλήσεως αγοραπωλησίαι, [.](ιστ) αι ανώταται τιµαί, το ποσοστιαίον κέρδος και το τοιούτον εκπεφρασµένον εις απολύτους µονάδας (δραχµικόν κέρδος) επί πωλήσεως χονδρικής ή λιανικής αντικειµένων βιοτικών αναγκών ή αι ανώταται τιµαί παροχής υπηρεσιών, κατά κλάδους οµοειδών επιχειρήσεων, τούτων συναγοµένων βάσει των εφαρµοσθεισών υπ αυτών τούτων των επιχειρήσεων, κατά περίπτωσιν, τιµών κατά προγενέστερον της εκδηλώσεως του ρυθµιστικού µέτρου χρονικόν διάστηµα. 2. Οµοίως επιτρέπεται, όπως προς διατήρησιν της τιµής του άρτου κανονίζωνται εκάστοτε δι αγορανοµικών διατάξεων: α) τα είδη, αι ποιότητες και η αναλογία του εισαγόµενου και αλεθόµενου σίτου, η εξ εγχωρίου σίτου ειδική παρασκευή αλεύρων διά ζυµαρικά, ζαχαροπλαστικήν και αλευροποιίαν πολυτελείας δι ειδικών αλευροµύλων. β) η παρασκευή ειδικού άρτου δια διαιτικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, γ) τα της παρασκευής και καταναλώσεως σταφιδόψωµου, αι σχετικαί υποχρεώσεις αρτοποιών και κοινού και παν συναφές αντικείµενον. Καθ οµοιον τρόπον ορίζονται οι υποχρεώσεις των αλευροβιοµηχάνων και αρτοποιών, ως και πάσα λεπτοµέρεια αφορώσα τα αντικείµενα, περί ων διαλαµβάνει η παρούσα παράγραφος». 10. Άρθρο 1 α «Με αγορανοµικές διατάξεις που εκδίδονται από τον Υπουργό Εµπορίου µπορούν να ρυθµίζονται και τα εξής θέµατα: «α) Η έκδοση από τους παραγωγούς, εισαγωγείς, χονδρεµπόρους τιµοκαταλόγου µε αναγραφή της αρχικής, των ενδιάµεσων, της τελικής τιµής (καταναλωτή) και των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών, µε χρονική διάρκεια ισχύος όχι µικρότερη από 4 µήνες.[.]δ) Η γνωστοποίηση στο Υπουργείο Εµπορίου, ύστερα από πρόσκληση του επιτηδευµατία, οποιωνδήποτε στοιχείων κόστους, τιµών, πιστώσεων, εκπτώσεων και άλλων χρήσιµων στοιχείων ή πληροφοριών για το σκοπό προσδιορισµού του κόστους, όπως αυτά προκύπτουν και διαµορφώνονται από τα τηρούµενα από τον επιτηδευµατία Βιβλία και στοιχεία, θεωρούµενα και µη και η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος γνωστοποίησης[ ]ε) ο καθορισµός κατώτατης τιµής της µε οποιοδήποτε τρόπο διάθεσης κάθε αγαθού που παράγεται εγχώρια ή εισάγεται.». 11. Άρθρο 2 «1. Με αγορανοµικές διατάξεις που εκδίδονται από τον Υπουργό Εµπορίου µετά από γνωµοδότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Τιµών, ή αν πρόκειται για την περιφέρεια ενός νοµού, µε αγορανοµική διάταξη του οικείου νοµάρχη και µετά από γνωµοδότηση της

8 οικείας νοµαρχιακής αγορανοµικής επιτροπής, τα αντικείµενα, οι παροχές και τα είδη βιοτικής ανάγκης κατατάσσονται στις παρακάτω αγορανοµικές κατηγορίες: α) ελεγχόµενα, β) µη ελεγχόµενα. Η κατά το προηγούµενο εδάφιο κατάταξη των αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικής ανάγκης σε ελεγχόµενα και µη ελεγχόµενα µπορεί να είναι ολόκληρη ή µερική ίδια σε ολόκληρο το κράτος ή και διαφορετική ανάλογα µε τις περιφέρειες. Εφόσον αντικείµενο, παροχή και κάποιο είδος δεν ήθελε χαρακτηρισθεί µε αγορανοµική διάταξη ως ελεγχόµενο, θεωρείται ως µη ελεγχόµενο [ ]. 2. Με αγορανοµικές διατάξεις που εκδίδονται κατά τον τρόπο που ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο τα ελεγχόµενα αντικείµενα, οι παροχές και τα είδη βιοτικής ανάγκης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) σε ελεγχόµενα για υπερβολικό κέρδος, β) σε διατιµηµένα ή ελεγχόµενου κέρδους. [.].» 12. Άρθρο 5 «1. Ο Υπουργός Εµπορίου δύναται να εκδίδει δελτία ανώτατων τιµών επί αντικειµένων βιοτικών αναγκών, εφόσον δεν εξεδόθη αγορανοµική διάταξις κατά το άρθρον 1 του παρόντος [ ].2. Ο υπουργός Εφοδιασµού δύναται να καθορίζη δι αποφάσεων αυτού ανώτατα όρια τιµών ή ποσοστά κέρδους επί αντικειµένων βιοτικών αναγκών παραγοµένων ή κατεχοµένων υπό ορισµένου φυσικού ή νοµικού προσώπου [..]». 13. Άρθρο 7 «1. Εις την έδραν εκάστου πρωτοδικείου συνιστώνται επιτροπαί, ων η αρµοδιότης και δικαιοδοσία εκτείνεται εντός της περιφέρειας του οικείου πρωτοδικείου, συντιθέµεναι κατά τας εν τω επόµενω άρθρο διατάξεις. Αι επιτροπαί αύται καθορίζουσι δι αγορανοµικών διατάξεων ανώτατας τιµάς ή ποσοστά κέρδους: α) επί της χονδρικής, ηµιχονδρικής και λιανικής πωλήσεως αντικειµένων βιοτικών αναγκών εν γένει, β) των πάσης φύσεως παροχών, των οπωσδήποτε εξυπηρετουσών βιοτικάς ανάγκας, γ) ξενοδοχείων φαγητού και λοιπών καταστηµάτων [ ] 3. Αι ως άνω επιτροπαί έργον έχουσιν επίσης όπως γνωµοδοτώσιν εάν, εν περιπτώσει καθ ην δεν υφίσταται καθωρισµένη ανώτατη τιµή ή ανώτατον ποσοστόν κέρδους κατά τας διατάξεις του παρόντος νόµου, απεκτήθη ή επεδιώχθη υπερβολικόν κέρδος κατά το άρθρον 30 παρ. 1 του παρόντος νόµου και συµφώνως προς τα εν αυτή αναφερόµενα κριτήρια [...]». 14. Άρθρο 10 «1. Συνιστάται εν τη περιφέρεια των πρωτοδικείων Αθηνών-Πειραιώς ειδική αγορανοµική επιτροπή καθορισµού ανώτατης τιµής ή ποσοστού κέρδους επί των αλεύρων και άρτου[.]» 15. Άρθρο 14 «ι αποφάσεως του υπουργού Εφοδιασµού δύναται να συσταθώσιν αγορανοµικαί επιτροπαί και εις τας έδρας των ειρηνοδικείων ένθα δεν εδρεύουσι πρωτοδικεία [ ]» και άρθρο 16 «1. Σκοπός της συστάσεως και λειτουργίας των κατά τα άρθρα 14 και 15 τοπικών αυτών επιτροπών είναι ο δια τας αγορανοµικάς επιτροπάς εν γένει κατά τα προηγούµενα άρθρα καθοριζόµενος, επί πλέον δε και η κατά µην λεπτοµερής καταγραφή πάσης υπαρχούσης ποσότητος εις την περιφέρειαν του ειρηνοδικείου και ειδικώς εις ένα έκαστον των τόπων παραγωγή και εις χείρας των παραγωγών και κατόχων, εκάστου είδους βιοτικών αναγκών[.]». 8

9 16. Άρθρο 22 εσµεύσεις «1. Ο υπουργός Εφοδιασµού δύναται δι αγορανοµικών αυτού διατάξεων: α) να υποχρεώνη πάντα βιοµήχανον, βιοτέχνην, παραγωγόν και γενικώς κάτοχων ειδών βιοτικών, όπως υποβάλη δήλωσιν περί πάντων των υπ αυτού παραγοµένων ή κατεχοµένων ειδών, β) να απαγορεύη την ελευθέραν διάθεσιν αυτών, γ) να ορίζη τα του τρόπου διαθέσεως των κατά το παρόν άρθρον δεσµευοµένων ειδών[.]». 17. Άρθρο 23 Επιτάξεις «Επιτρέπεται εις τον υπουργόν Εφοδιασµού να προβαίνη δι αποφάσεως αυτού εις επίταξιν τροφίµων και άλλων αντικειµένων κινητών εξυπηρετούντων οπωσδήποτε βιοτικάς ανάγκας ή εργοστασίων, εργαστηρίων, καταστηµάτων παραγωγής, επεξεργασίας ή πωλήσεως ή αποθηκεύσεως τοιούτων ειδών ή της χρήσεως ακινήτων χρησίµων εις δηµοσίαν ή κοινωνικήν ανάγκην [.]», άρθρο 24 «Αµα τη επιβολή της επιτάξεως καλείται ο διά ταύτης βαρυνόµενος όπως εντός προθεσµίας τασσοµένης παρά του διατάξαντος την επίταξιν, κατά το προηγούµενον άρθρον, καταθέση τα δικαιολογητικά αυτού έγγραφα εις την ενεργήσασαν την επίταξιν Αρχήν, ήτις διαβιβάζει ταύτα αµελητί εις την αγορανοµικήν επιτροπήν της περιφερείας όπου ενηργήθη η επίταξις προς γνωµοδότησιν διά τον κανονισµόν της τιµής του επιταχθέντος είδους.», και άρθρο 25 «Την τιµήν της επιτάξεως ορίζει ο υπουργός Εφοδιασµού µετά σχετικήν γνωµοδότησιν της κατά το προηγούµενον άρθρον αρµοδίας αγορανοµικής επιτροπής[.].». Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4 ΠΑΡ. 3 ΣΕΕ ΚΑΙ 101 ΚΑΙ 102 ΣΛΕΕ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 18. Για την ερµηνεία των άρθρων 4 παρ.3 ΣΕΕ και 101 ΣΛΕΕ πρέπει να υπογραµµιστεί ότι το άρθρο 101 ΣΛΕΕ αφορά αποκλειστικά συµπεριφορά επιχειρήσεων και όχι τα νοµοθετικά ή κανονιστικά µέτρα των κρατών µελών. Το άρθρο 101 σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 παρ.3 ΣΕΕ επιβάλλει στα κράτη µέλη την υποχρέωση να µην λαµβάνουν ή διατηρούν σε ισχύ µέτρα, ακόµη και νοµοθετικής ή κανονιστικής φύσεως, ικανά να εξαλείψουν την πρακτική αποτελεσµατικότητα των εφαρµοστέων επί επιχειρήσεων κανόνων ανταγωνισµού. Τούτο συµβαίνει όταν ένα κράτος µέλος είτε επιβάλλει είτε ευνοεί τη σύναψη συµπράξεων που αντίκεινται στο άρθρο 101, είτε ενισχύει τα αποτελέσµατα τέτοιων συµπράξεων, είτε αφαιρεί από δική του ρύθµιση τον κρατικό της χαρακτήρα µεταθέτοντας σε ιδιώτες επιχειρηµατίες την ευθύνη λήψεως αποφάσεως παρεµβάσεως σε οικονοµικά θέµατα. Άλλωστε η δράση των κρατών µελών πρέπει να τηρεί την αρχή της οικονοµίας της αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό Εφόσον µία εθνική αρχή ανταγωνισµού επιφορτίζεται να µεριµνά για την τήρηση των κοινοτικών διατάξεων και οι διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 παρ.3 ΣΕΕ επιβάλλουν στα κράτη µέλη το καθήκον αποχής, η πρακτική αποτελεσµατικότητα των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού θα µειωνόταν, εάν στο πλαίσιο έρευνας σχετικά µε 13 C-198/01, CIF, σκ.45-47, Απόφαση Ε.Α. 512/2010, ο.π., σκ (και σχετικές παραποµπές). 9

10 τη συµπεριφορά επιχειρήσεων βάσει των άρθρων 101 (και 102), η εν λόγω Αρχή δεν µπορούσε να διαπιστώσει ότι ένα εθνικό µέτρο είναι αντίθετο προς τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 4 παρ.3 ΣΕΕ και 101 (και 102) ΣΛΕΕ και εάν, κατά συνέπεια, δεν εφάρµοζε το µέτρο αυτό 14, Εντούτοις, η πολιτική ανταγωνισµού (εθνική και κοινοτική) διαµορφώνεται λαµβάνοντας υπόψη και άλλες πολιτικές (πχ. την πολιτική ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, την περιβαλλοντική πολιτική, την προστασία του καταναλωτή) 16. Κατά την επιδίωξη διαφόρων στόχων που ενδέχεται να απαριθµούνται στην κοινοτική ή εθνική νοµοθεσία, τόσο τα κοινοτικά όσο και τα εθνικά όργανα πρέπει να εξασφαλίσουν τον διαρκή συµβιβασµό των στόχων αυτών, οι οποίοι, εάν αντιµετωπιστούν χωριστά ενδέχεται να αλληλοσυγκρουστούν. Αν και στο πλαίσιο του συµβιβασµού δεν επιτρέπεται στα όργανα αυτά να αποµονώνουν έναν από τους στόχους αυτούς σε σηµείο που να καθιστά αδύνατη την υλοποίηση των άλλων, εντούτοις τα όργανα αυτά µπορούν να προσδώσουν πρόσκαιρη προτεραιότητα στον έναν ή τον άλλον από τους στόχους αυτούς, την οποία επιβάλλουν γεγονότα ή οικονοµικές συνθήκες, ενόψει των οποίων τα όργανα εκδίδουν 14 Εξάλλου, σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµολογία, όταν υφίσταται «υπουργική τιµολογιακή εξουσία», η συγκεκριµένη νοµοθεσία επιβάλλει και εξαλείφει εξαρχής τον ελεύθερο ανταγωνισµό, µην αφήνοντας περιθώρια ανταγωνισµού ως προς τις τιµές µεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές. Κατά τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις αυτές, οι εθνικές αρχές έχουν καθήκον µη εφαρµογής της εθνικής νοµοθεσίας που είναι αντίθετη προς τις κοινοτικές διατάξεις, προκειµένου να εξασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσµατικότητα του κοινοτικού δικαίου. Τούτο δεν αποκλείει τη διατήρηση από µέρους του κράτους µέλους της δυνατότητας του να θεσπίζει νοµοθετικά ή κανονιστικά µέτρα στο πλαίσιο της εθνικής του νοµοθεσίας, υπό την προϋπόθεση όµως ότι δεν επιβάλλει ή ευνοεί σύναψη συµπράξεων αντίθετων προς τα άρθρα 101 και 102. Εφόσον, όµως, συνάπτονται συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές βασιζόµενες σε συγκεκριµένες διατάξεις της νοµοθεσίας (που είτε επιβάλλουν είτε ευνοούν συγκεκριµένες συµπεριφορές), τότε είναι δυνατή η συνδυαστική εφαρµογή των άρθρων 4 παρ. 3 ΣΕΕ και 101/102 ΣΛΕΕ. 15 C-198/01, ο.π., σκ.36-39, Στην συγκεκριµένη υπόθεση, τέθηκε, µεταξύ άλλων, το ζήτηµα της υπουργικής εξουσίας καθορισµού των τιµών των προϊόντων. Το ΕΚ αποφάνθηκε ότι παρόλο που η παράβαση των άρθρων 81 και 82 δεν µπορεί να προσάπτεται στις επιχειρήσεις που υιοθετούν συµπεριφορά αντίστοιχη µε τις νοµοθετικές προβλέψεις, εντούτοις, οι υποχρεώσεις που βαρύνουν τα κράτη µέλη βάσει των άρθρων 3, 10, 101 και 102 ΣΛΕΕ είναι χωριστές εκείνων που απορρέουν για τις επιχειρήσεις βάσει των άρθρων 101 και 102. Εποµένως, οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού εξακολουθούν να έχουν καθήκον µη εφαρµογής των συγκεκριµένων εθνικών µέτρων. Τούτο ισχύει παρά το γεγονός ότι ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων δεν εξαλείφεται αφού ο ανταγωνισµός επί των τιµών δεν συνιστά τη µόνη αποτελεσµατική µορφή ανταγωνισµού, καθώς ανταγωνισµός µπορεί να υπάρξει και µέσω άλλων παραγόντων (βλ. σκ της ιδίας απόφασης). C-35/99, Ποινική δίκη κατά Manuele Arduino, σκ Στην συγκεκριµένη υπόθεση, το ΕΚ δέχθηκε ότι η νοµοθεσία δεν επέβαλε ούτε ευνοούσε την σύναψη συµπράξεων µεταξύ των επιχειρήσεων αφού το κράτος (υπουργείο) διατηρούσε τελικά την άσκηση εξουσίας του επί του πίνακα δικηγορικών αµοιβών, δεν είχε δηλαδή µεταβιβάσει την εξουσία του στους ιδιώτες. Βλ. και C-185/91, Reiff κατά Gebrueder, σκ C-311/85, A.S.B.L Vereniging κλπ. κατά A.S.B.L. Sociale κλπ., σκ Στην συγκεκριµένη υπόθεση, συναπτόµενες συµφωνίες που είχαν ως αντικείµενο την τήρηση της προβλεπόµενης από την νοµοθεσία υποχρεώσεως τηρήσεως των τιµών πώλησης που καθόριζαν τα γραφεία διοργανώσεως ταξιδιών προς τους ταξιδιωτικούς πράκτορες θεωρήθηκε ότι παραβίαζαν τα άρθρα 4 ΣΕΕ και 101 ΣΛΕΕ. 16 Βλ. ενδεικτικά C-26/76, Metro κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σκ.43 (όπου η διαφύλαξη της απασχόλησης θεωρήθηκε λόγος εξαίρεσης από τους κανόνες ανταγωνισµού, καθώς έχει θετική επίδραση και στους καταναλωτές), βλ. και C-45/85, Verband κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σκ (όπου ακριβώς έγινε δεκτό ότι κατά την εφαρµογή του δικαίου του ανταγωνισµού θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι ιδιαίτερες πτυχές και τα προβλήµατα του κάθε κλάδου της οικονοµίας). 10

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 20/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 20/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 20/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 6η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 130/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 27 η Ιανουαρίου 2012, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 534 1 /VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 534 1 /VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 534 1 /VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 23 η Ιανουαρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ για Ενώσεις Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ για Ενώσεις Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ για Ενώσεις Επιχειρήσεων Ανταγωνισμός: Υποχρέωση όλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αθήνα 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 2. ΕΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις)

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) i) Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα