ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/81 τεύχος Α) 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3852/10) και των άρθρων 201 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ116/2006 τεύχος Α) 2. τις διατάξεις των άρθρων 1 & 10 του Π.Δ. 270/81 Περί ορισμού οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων ή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση κινητών ή ακίνητων πραγμάτων 3. την υπ' αριθμόν 10/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών για την εκμετάλλευση του Κυλικείου του Στεκιού Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Τ.Κ. Αιγάνης 4. την αριθ. 12/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Καθορισμός όρων εκμίσθωσης Κυλικείου» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με φανερές και προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση εκμετάλλευσης κυλικείου, στεγασμένου εντός του ενοικιαζόμενου καταστήματος Στεκιού Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Τ.Κ. Αιγάνης Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον 3μελους επιτροπής βάση της υπ αριθ. 290/14 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Τεμπών, αποτελούμενης από το Δήμαρχο κ. Κολλάτο Κων/νο και δύο μέλη, τον κ. Μπουζέκη Ευθύμιο και την κα. Ζησάκη Ξανθή και αναπληρωματικά μέλη τους κ. Σαΐτη Αστέριο, Νταφούλη Κων/νο & Καραναστάση Αθανάσιο ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο εκμίσθωσης Διάρκεια εκμίσθωσης Όριο προσφοράς Η δημοπρασία είναι με πλειοδοτικό διαγωνισμό, με φανερές και προφορικές προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, για την εκμετάλλευση κυλικείου στεγασμένου εντός του ενοικιαζόμενου καταστήματος Στέκι ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Τ.Κ. Αιγάνης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενεργηθεί στα γραφεία του Δημαρχείου στο Μακρυχώρι. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Τεμπών, στο Μακρυχώρι, στον πίνακα ανακοινώσεων του στεκιού ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Τ.Κ. Αιγάνης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Τεμπών και η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην Διαύγεια. Ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 6 του Π.Δ. 270/1981. Ένσταση για τη νομιμότητα της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλεται μέχρι την επόμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την αποδοχή ή την απόρριψη της. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλους λόγους εκτός των προαναφερόμενων, δεν γίνονται δεκτές. Η διάρκεια της μίσθωσης του Κυλικείου θα είναι για πέντε (5) έτη αρχόμενη από την υπογραφή της σύμβασης, που θα γίνει μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση του

2 αποτελέσματος του διαγωνισμού και εφόσον εξακολουθεί και λειτουργεί το Στέκι ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Τ.Κ. Αιγάνης. Σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης δεν επιτρέπεται. Το ελάχιστο όριο προσφοράς, ως μηνιαίο μίσθωμα, ορίζεται το ποσό των Δέκα ευρώ (10,00 ). Οι προσφορές των πλειοδοτών πρέπει να γίνονται ανά πέντε ευρώ (5,00 ) τουλάχιστον, απαγορευμένης μικρότερης προσφοράς. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η δε υποχρέωση αυτή μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Τεμπών. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος πέρα από έναν (1) μήνα, ο Δήμος Τεμπών θα έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο της ενοικίασης με απόφαση του Δ.Σ. και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 12. Οι εισπράξεις από την δημοπρασία του κυλικείου αποτελούν έσοδο του Δήμου και διατίθενται για την κάλυψη ή συμπλήρωση των δαπανών λειτουργίας του. Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από την Ο.Ε. του Δήμου και αποστέλλεται στην Περιφερειακή Διοίκηση για την τελική έγκριση, ο δε τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ούτε μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. ΑΡΘΡΟ 2 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό Δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα) με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν οποιοδήποτε ποσό στον Δήμο. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο δημότες ή/και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Τεμπών. Για την επιλογή του μισθωτή θα συνεκτιμηθούν η οικονομική και οικογενειακή τους κατάσταση (άνεργοι, εισόδημα, πολυτεκνία κτλ), η εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η δραστηριότητα και η συμπεριφορά του. Σε κάθε περίπτωση ύστερα από συνεκτίμηση όλων των στοιχείων θα γίνει ελεύθερα η επιλογή του μισθωτή, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από όλες τις απόψεις προσφορά. Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό: Α) Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Β) Συνταξιούχοι οποιοδήποτε ταμείου. Γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 611/1977. Δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου. ΑΡΘΡΟ 3 Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα. 2) Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας. 3) Βεβαίωση του Δήμου Τεμπών ότι δεν οφείλει στον Δήμο ο ίδιος και ο εγγυητής του 4) Αντίγραφο ποινικού μητρώου. 5) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου και του εγγυητή του. 6) Φορολογική ενημερότητα του ίδιου 7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 8) Αυτός που συμμετέχει για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και μάλιστα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού

3 παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 9) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 60,00 (10% της ετήσιας πρώτης προσφοράς για τα 5 έτη). Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους αποτυχόντες μετά το τέλος του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 4 Χρήση 1. Το προς εκμετάλλευση ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί μόνο ως ΚΥΛΙΚΕΙΟ, απαγορευμένης της μετατροπής της χρήσης. 2. Απαγορεύεται απολύτως στο μισθωτή να εναποθέσει στο μίσθιο αντικείμενα που προκαλούν κρότους, θορύβους, δυσοσμία, όπως και εύφλεκτα υλικά ή αντικείμενα άσχετα με τον προορισμό του μισθίου. 3. Η χρήση του χώρου φιλοξενίας και δραστηριοτήτων των μελών του στεκιού ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) εντός του οποίου θα δραστηριοποιείται ο εκμισθωτής και υπεύθυνος λειτουργίας του κυλικείου, αποτελεί απαραβίαστο και πρωταρχικό δικαίωμα των μελών για κάθε δραστηριότητα που εντάσσεται στους σκοπούς και δράσεις του κανονισμού του στεκιού (ΚΑΠΗ). 4. Το κυλικείο θα έχει τη δυνατότητα χρήσεως συνχρήσεως από κοινού με το Δήμο Τεμπών του χώρου φιλοξενίας και των W.C. στις περιπτώσεις οργάνωσης εκδηλώσεων. 5. Ο μισθωτής θεωρείται ότι έχει εξετάσει το μίσθιο το οποίο βρήκε της πλήρους αρεσκείας του και κατάλληλο για τη χρήση που έχει συμφωνηθεί και παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα του να καταγγείλει τη σύμβαση που έχει συναφθεί ή να ζητήσει μείωση του μισθώματος για ελαττώματα ή τυχόν υφιστάμενες παραλείψεις έστω και κεκυρωμένες ή που πρόκειται να εμφανιστούν. 6. Ο μισθωτής υποχρεώνεται με την λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση. ΑΡΘΡΟ 5 Εγγύηση συμμετοχής Λοιπές υποχρεώσεις 1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει πριν από την έναρξη του να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 60,00 (10% της ετήσιας πρώτης προσφοράς για τα 5 έτη), όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, η οποία αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το 10% επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί, ολόκληρης της μισθωτικής περιόδου, για την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης καταβολής του μισθώματος. Η εγγύηση θα επιστραφεί με την λήξη της μίσθωσης εφόσον διαπιστωθεί ότι κανένας όρος του παρόντος δεν παραβιάστηκε, διαφορετικά καταπίπτει υπέρ του Ν.Π.. 2. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει μαζί με τον πλειοδότη τα πρακτικά του διαγωνισμού μετά το τέλος του. Ακόμα οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής με την έγκριση από τα αρμόδια όργανα του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφασης, να προσέλθει με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ο εγγυητής είναι συνυπεύθυνος για την πιστή εκτέλεση των όρων του διαγωνισμού παραιτούμενος του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 3. Ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του ανωτέρω πλειοδότη και του εγγυητή του, οι οποίοι ενέχονται και οι δυο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από το αποτέλεσμα της προηγούμενης, όπως και για κάθε άλλη ζημιά την οποία θα μπορούσε να υποστεί ο Δήμος Τεμπών. Ο Δήμος Τεμπών δεν ευθύνεται έναντι του

4 μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας συμπεραίνει ότι αυτός έχει λάβει γνώση. Ο Δήμος Τεμπών δεν υποχρεούται συνεπώς στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε τη λύση της μίσθωσης. ΑΡΘΡΟ 6 Υποχρεώσεις μισθωτή σχετικά με τη λειτουργία του κυλικείου Ο μισθωτής οφείλει να τηρεί το ωράριο λειτουργίας που ορίζει ο Δήμος Τεμπών, το οποίο είναι: χειμερινό ωράριο από τις 08:00 έως 13:00 και από τις 16:00 έως 19:00 καθημερινά, το Σάββατο από τις 08:00 έως 13:00 και την Κυριακή Κλειστά. Για τη περίοδο από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο λειτουργεί με θερινό ωράριο δηλαδή από τις 08:00 έως 13:00 και από τις 17:00 έως 21:00 καθημερινά, το Σάββατο από τις 08:00 έως 13:00 και την Κυριακή κλειστά. Παραμένει κλειστό τις επίσημες αργίες δηλαδή Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Πάσχα και κατά τις ημιαργίες, δηλαδή Κ. Δευτέρα, Πρωτομαγιά, 15 Αυγούστου, 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου και την εορτή του Πολιούχου. Η εποπτεία των όρων λειτουργίας του στεκιού ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) ανήκει στο Δήμο Τεμπών. Ο μισθωτής οφείλει να εξυπηρετεί τα μέλη του Στεκιού ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Τ.Κ. Αιγάνης και τα μέλη άλλων στεκιών & ΚΑΠΗ από οργανωμένες επισκέψεις, και να εφαρμόζει τον παρακάτω τιμοκατάλογο. Η εν λόγω απόφαση αναπροσαρμόζεται όταν ο Δήμος το κρίνει αναγκαίο. Καφές ελληνικός μονός, τσάι, σουρωτή, μικρό νερό 0,50 ευρώ, καφές Νες, φραπέ, γαλλικός καφές, καφές ελληνικός διπλός 1.00 ευρώ, αναψυκτικά, χυμοί 1.00 ευρώ Τα γλυκίσματα, τα παγωτά, οι πίττες και τα σάντουιτς πρέπει να πωλούνται 30% φθηνότερα από τα καταστήματα. Τα ανωτέρω γλυκίσματα, τα παγωτά και οι πίττες θα παρασκευάζονται σε αναγνωρισμένα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε φορά με τα τιμολόγια πωλήσεως. Τα αναψυκτικά και η μπύρα θα πρέπει να σερβίρονται με το μπουκάλι. Οι προσφορές των παραπάνω ειδών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ανωτέρω τιμές και σε περίπτωση αναπροσαρμογής των τιμολογίων στα ανωτέρω είδη καθώς επίσης και σε περίπτωση πρόσθεσης νέων ειδών οι τιμές τους θα πρέπει να γίνονται δεκτές από το Δ.Σ. του Δήμου και μετά θα γίνεται αναπροσαρμογή των τιμών. Ο ανάδοχος θα αναρτήσει πίνακα στον οποίο θα αναγράφεται ο τιμοκατάλογος των προσφερόμενων ειδών, που θα τοποθετήσει σε εμφανή θέση του μισθίου. ΑΡΘΡΟ 7 Καλή εμφάνιση Υγιεινή και καθαριότητα κυλικείου Ο πλειοδότης μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΚΥΛΙΚΕΙΑ, να τηρεί τους όρους υγιεινής και καθαριότητας στην αίθουσα φιλοξενίας και στα W.C. και τον ευπρεπισμό του περιβάλλοντος χώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου και των κατά νόμο αρμόδιων αρχών. Οι δαπάνες καθαριότητας (απορρυπαντικά χαρτί κουζίνας χαρτί υγείας χαρτοπετσέτες χειροπετσέτες τραπεζομάντηλα κτλ), οι δαπάνες συντήρησης και φυσιολογικών φθορών του κτιρίου και του εξοπλισμού (βλάβες σε ηλεκτρολογικά ηλεκτρικά ελαιοχρωματισμοί κτλ.), καθώς και η αδειοδότηση μελέτη πυρασφάλειας βαρύνουν το μισθωτή, οι δε δαπάνες, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης αποχέτευσης, θέρμανσης, τα τηλεφωνικά τέλη, και το μίσθωμα του κτιρίου στεκιού ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) θα βαρύνουν το Δήμο Τεμπών.

5 Ο ανάδοχος δεν θα επιβαρύνεται με καταβολή δημοτικών τελών. Ο μισθωτής επιβάλλεται να συμπεριφέρεται ευγενικά και κόσμια στα μέλη του στεκιού (ΚΑΠΗ). ΑΡΘΡΟ 8 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ο πλειοδότης μισθωτής είναι υποχρεωμένος πριν από την έναρξη λειτουργίας του κυλικείου να υποβάλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο για την έκδοση της κατά νόμο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κυλικείου, τους όρους της οποίας οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα. ΑΡΘΡΟ 9 Φορολογικές υποχρεώσεις Ο πλειοδότης μισθωτής έχει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται κάθε επαγγελματίας εκμεταλλευτής παρόμοιων καταστημάτων. ΑΡΘΡΟ 10 Συντήρηση εγκαταστάσεων Ο πλειοδότης μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συντηρεί και επισκευάζει με δικά του έξοδα τις εγκαταστάσεις και τα σκεύη του κυλικείου προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του, χωρίς όμως να προβαίνει σε καμία απολύτως διαρρύθμιση ή προσθήκη στο μίσθιο. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία ο μισθωτής θα κρίνει ότι επιβάλλεται κάποια βελτίωση ή προσωρινή εγκατάσταση κάποιου πράγματος στο μίσθιο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών και τη λειτουργία του κυλικείου, τότε αυτή θα γίνει με έξοδα του μισθωτή μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 11 Παράδοση Παραλαβή υλικών Κ.Α.Π.Η. Ο πλειοδότης μισθωτής θα παραλάβει από το Δήμο Τεμπών όλα τα σκεύη και τον εξοπλισμό που βρίσκονται στον χώρο του στεκιού ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης, για τα οποία θα είναι υπεύθυνος και θα τα παραδώσει άρτια και σε καλή κατάσταση με το τέλος της μίσθωσης. ΑΡΘΡΟ 12 Μεταβίβαση εκμετάλλευσης Η μεταβίβαση της παραχώρησης με οποιονδήποτε τύπο από τον μισθωτή ολική ή μερική με ή χωρίς αντάλλαγμα, σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου, απαγορεύεται απόλυτα, δεν αναγνωρίζεται και συνεπάγεται την έκπτωση του μισθωτή. Πρόσληψη συνεταίρου ή δημιουργία αφανούς εταιρείας ισούται προς μεταβίβαση. Ο Δήμος Τεμπών παρέχοντας την έγκριση μεταβίβασης της παραχώρησης, ολική ή μερική, μπορεί να θέτει νέους περιοριστικούς ή εξασφαλιστικούς όρους υπέρ του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση όμως η ευθύνη του παλιού μισθωτού θα εξακολουθεί να είναι αλληλέγγυα, αδιαίρετη και εξολοκλήρου ως πρωτοφειλέτη, μαζί με το νέο μισθωτή τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή και εφόσον οι κληρονόμοι του προτείνουν την ολική ή μερική μεταβίβαση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κυλικείου στους εαυτούς τους ή σε τρίτους, για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης, ο Δήμος δεσμεύεται και υποχρεούται να συναινέσει στη μεταβίβαση διατηρώντας όμως το δικαίωμα του για την επιβολή και νέων δεσμευτικών ή εξασφαλιστικών όρων υπέρ του Δήμου. Αν οι κληρονόμοι του αποβιώσαντα μισθωτή δεν επιθυμούν την αυτοπρόσωπη εκμετάλλευση ούτε την σε τρίτους μεταβίβαση με υπόδειξη τους, τότε η σύμβαση θεωρείται

6 αυτοδίκαια και αμετάκλητα λυμένη εφόσον παρέλθει ένας μήνας από τον θάνατο του μισθωτή και οι κληρονόμοι δεν δηλώσουν έγγραφα την βούλησή τους. Διαφορετικά θεωρείται συνεχιζόμενη με τους κληρονόμους οι οποίοι και ευθύνονται έναντι του Δήμου όπως και ο αποθανών μισθωτής. Αν ο μισθωτής ή αν πρόκειται για εταιρεία, ένα μέλος της, πτωχεύσει, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς καταβολή αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη ή οποιεσδήποτε άλλες ζημιές. ΑΡΘΡΟ 13 Έκπτωση Προσφυγή Συνέπειες Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται βασικοί και ουσιώδεις. Παράβαση οιουδήποτε όρου της σύμβασης ή παράβαση υποχρεώσεων του μισθωτή συνεπάγεται την κήρυξη του ως έκπτωτου με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά της απόφασης και αν δεν αποκλείεται από όρο της σύμβασης επιτρέπεται άσκηση προσφυγής ενώπιον της αρμόδιας κατά νόμο Επιτροπής μέσα σε πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης έκπτωσης στον μισθωτή. Η κήρυξη έκπτωτου του μισθωτή επιφέρει τις παρακάτω συνέπειες: α. Εκπίπτει υπέρ του Δήμου η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης του άρθρου 4 της παρούσας και κάθε προκαταβολή ως ποινική ρήτρα, υπολογιζόμενη στις τυχόν οφειλές του έκπτωτου προς το Δήμο. β. Ο έκπτωτος χάνει κάθε συμβατικό δικαίωμά του και κάθε απαίτηση του από εκτέλεση έργων. Ο έκπτωτος υποχρεούται να παραδώσει στο Δήμο τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις που ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δήμο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης έκπτωσης. Αν καθυστερεί αδικαιολόγητα ή αρνείται, υπόκειται σε ποινική ρήτρα η οποία ορίζεται στο δεκαπλάσιο (10πλάσιο) της κατατεθειμένης εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης για κάθε μήνα καθυστέρησης. Επίσης αποβάλλεται με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου, είτε με τα εκάστοτε ισχύοντα περί έξωσης δυστροπούντων μισθωτών, των παραπάνω λαμβανόμενων αθροιστικά και ταυτόχρονα ακόμα. Επίσης σε περίπτωση που ο πλειοδότης δηλώσει παραίτηση πριν την έγκριση των πρακτικών θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο το διπλάσιο της οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε. ΑΡΘΡΟ 14 Είσπραξη οφειλών Κάθε οφειλή του μισθωτή προς το Δήμο Τεμπών εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεων δημοσίων Εσόδων, αλλά και με κάθε άλλη διαδικασία, ακόμα και αθροιστικά. Τίτλο εκτελεστό προς βεβαίωση και είσπραξη κάθε οφειλής αποτελεί η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκεκριμένη από τα αρμόδια όργανα. ΑΡΘΡΟ 15 Αρμοδιότητα Ο μισθωτής ενάγεται και ενάγει ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων της περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο Δήμος Τεμπών, τα οποία και καθίστανται μόνα αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει με το Δήμο Τεμπών σε σχέση με την παρούσα σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 16 Λύση της σύμβασης Η σύμβαση λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου μίσθωσης β) Στις περιπτώσεις του άρθρου 12. γ) Με την κατά το άρθρο 13 καθ' οιονδήποτε τρόπο έκπτωση.

7 Όλοι οι παραπάνω όροι υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση. Θεωρούνται και είναι ουσιώδης και η παραβίαση ενός και μόνον εξ αυτών θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο κα Σαρμαντά Μαρία. Η Διακήρυξη μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimostempon.gr). Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, μέχρι και την προηγούμενη μέρα της δημοπρασίας. Ο Δήμαρχος Κολλάτος Κων/νος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Ταχ. Δ/νση:Εθνομαρτύρων 98 Ταχ. Κώδ.: 68200 Ορεστιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 48/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου για τις ηµέρες 29-30 Μαρτίου 2014

Θέµα: Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου για τις ηµέρες 29-30 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 24-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής δηµοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας του Νοµού Λέσβου στη Μυτιλήνη διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα