ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση πρόσληψης επτά (7) ατόμων με σύμβαση μί σθωσης έργου στο ΚΑΠΗ του Δήμου Κρωπίας. 1 Διόρθωση της υπ αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ.21134/ απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμ βαση έργου στο ΚΑΠΗ Δήμου Παιανίας, ως προς την αντικατάσταση μίας συμβάσεως μίσθωσης έργου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 34/2008 από φαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Δήμου Παιανίας Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυ νομίας του Δήμου Κατερίνης Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλ λήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας κατά το Α εξάμηνο Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντινομάρχες Αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις του Κανονισμού και Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρεί ας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)... 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 08/ΔΤΑ/23283 (1) Έγκριση πρόσληψης επτά (7) ατόμων με σύμβαση μί σθωσης έργου στο ΚΑΠΗ του Δήμου Κρωπίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/ ) 4. Την από Βεβαίωση της δικηγόρου Παρα σκευής Δ. Λάμπρου, σύμφωνα με την οποία οι αιτούμε νες συμβάσεις αποτελούν γνήσιες συμβάσεις έργου και δεν υποκρύπτουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 5. Την υπ αριθμ. 08/ΔΤΑ/11588/ εισηγητική έκ θεση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. 6. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με το οποίο μας γνωστοποίησε την υπ αριθμ.διππ/ Φ.ΕΓΚΡ.1/426/22308/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/ και την υπ αριθμ / απόφαση κατανομής του Υφυ πουργού Εσωτερικών, σχετικά με την έγκριση συμβά σεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβα ση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, και με τις ειδικότητες, όπως αναφέρονται κατωτέρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα και οριζόμενα στην υπ αριθμ. 26/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ Δήμου Κρωπίας και συγκεκριμένα: (2) Καθαρίστριες, με έργο την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του ΚΑΠΗ και του φυσικοθεραπευτη ρίου, με αμοιβή ,00 ευρώ ανά άτομο. (1) Κοινωνική Λειτουργός, με έργο την αντιμετώπιση τυχόν ψυχολογικών ατόμων ή οικογενειακών προβλη μάτων καθώς και τον συντονισμό όλων των προγραμ μάτων, με συνολική αμοιβή ,00 ευρώ (1) Νοσηλευτής, με έργο την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας των μελών, με συνολική αμοιβή ,00 ευρώ (2) Οικογενειακοί βοηθοί με έργο την παροχή υπη ρεσιών των μελών σε περίπτωση που μένουν μόνοι και έχουν ανάγκη Βοήθειας, με αμοιβή ,00 ευρώ ανά άτομο. (1) Φυσιοθεραπευτής, με έργο την εφαρμογή προ γραμμάτων Φ/θ, με αμοιβή ,00 ευρώ. Τα ανωτέρω έργα σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του ΚΑΠΗ και την σχετική νομική γνωμοδότηση δεν ανάγονται στον συνήθη κύκλο καθηκόντων των υπαλ λήλων του Νομικού Προσώπου και δεν υποκρύπτουν πάγια εξαρτημένη εργασία. Η δαπάνη για την σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων μίσθωσης έργου θα καλυφθούν από τον Κωδικό Κ.Α του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Νο μικού Προσώπου. Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται η έδρα του ΚΑΠΗ, το οποίο έχει και την ευθύνη της πα ρακολούθησης, εκτέλεσης και παραλαβής των έργων.

2 548 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γέρακας, 23 Δεκεμβρίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ. 08/ΔΤΑ/132 (2) Διόρθωση της υπ αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ.21134/ από φασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση έργου στο ΚΑΠΗ Δήμου Παιανίας, ως προς την αντικατά σταση μίας συμβάσεως μίσθωσης έργου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 34/2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Δήμου Παιανίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/ ) 4. Την από βεβαίωση της Δικηγόρου Μηλιώνη Γεωργίας, σύμφωνα με την οποία, η αιτούμενη σύμβαση μίσθωσης έργου αποτελεί γνήσια σύμβαση έργου και δεν υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 5. Την υπ αριθμ. 08/ΔΤΑ/11675/ εισηγητική έκ θεση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. 6. Το υπ αριθμ. 41/ έγγραφο του Προέδρου του ΚΑΠΗ Δήμου Παιανίας που μας διαβιβάζει την υπ αριθμ. 28/2008 απόφαση Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου 7. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με το οποίο μας γνωστοποίησε την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ.1/427/21507/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/ και την υπ αριθμ / απόφαση κατανομής του Υφυ πουργού Εσωτερικών, σχετικά με την έγκριση συμβά σεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας. 8. Την υπ αριθμ. οικ / απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την έγκριση εννέα (9) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΚΑΠΗ Δήμου Παιανίας. 9. Την υπ αριθμ. 34/2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Δήμου Παιανίας αναφορικά με την ορθή επανάληψη της υπ αριθμ. 28/2008 απόφασης ως προς την αλλαγή ειδι κότητας μίας εγκεκριμένης σύμβασης μίσθωσης έργου και συγκεκριμένα μίας θέσης ΔΕ Βοηθού Νοσοκόμου αντί μίας θέσης (1) TE Νοσηλευτή 10. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. σε συνέχεια του υπ αριθμ. οικ.70197/ εγγρά φου του ΥΠ.ΕΣ με το οποίο μας γνωστοποίησε την υπ αριθμ.διππ/φ.εγκρ.1/427/21507/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/ και την υπ αριθμ / απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας, σχετικά με τη διόρθωση του πίνακα των εγκεκριμένων συμβάσεων μίσθωσης έργου για το ΚΑΠΗ Δήμου Παιανίας και συγκεκριμένα: Αντί ενός (1) TE Νοσηλευτή που είχε εγκριθεί, χορηγείται η έγκριση ενός (1) ΔΕ Βοηθού Νοσοκόμου, αποφασί ζουμε: Διορθώνουμε την υπ αριθμ. οικ / από φαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την πρό σληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΚΑΠΗ Δήμου Παιανίας, ως προς την αντικατάσταση μίας συμβάσεως μίσθωσης έργου, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 34/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ Δήμου Παιανίας και την ανωτέρω σχετική απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. και συγκεκριμένα: Αντί μίας θέσης (1) TE Νοσηλευτή, στην έγκριση μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ΔΕ Βοηθού Νοσοκόμου, χρονικής διάρκειας ενός έτους, με έργο την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων του ΚΑΠΗ και την υποστήριξη εργασιών του εξειδικευμένου ιατρικού προ σωπικού, με αμοιβή ,00 ευρώ Το ανωτέρω έργο, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου και την σχετική νομική γνωμοδότηση, δεν ανάγεται στον συνήθη κύκλο καθη κόντων των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου και δεν υποκρύπτει πάγια εξαρτημένη εργασία. Η δαπάνη για την σύναψη της ανωτέρω συμβάσε ως μίσθωσης έργου θα καλυφθεί από τους κωδικούς Κ.Α , , , , , , , , , του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Νο μικού Προσώπου. Ως τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ορίζεται η έδρα του Νομικού Προσώπου, το οποίο έχει και την ευθύνη της παρακολούθησης, εκτέλεσης και παραλαβής του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύει όπως έχει η αρχική απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής. Γέρακας, 5 Ιανουαρίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ (3) Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνο μίας του Δήμου Κατερίνης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α), «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α / ) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότη τας Υπουργείου Εσωτερικών». 3. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Κατερίνης. 4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 549 προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Κα τερίνης, διαπιστώνουμε: Στο Δήμο Κατερίνης υπηρετούσαν κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α), ήτοι στις , τριάντα επτά (37) δημοτικοί αστυνομικοί και ως εκ τούτου η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου αυτού, ασκεί τις αρμοδιότητες της παραγράφου 3, περ. β) του άρθρου 1 του ιδίου ως άνω νόμου. Κατερίνη, 30 Δεκεμβρίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ Αριθμ. οικ (4) Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλλή λων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας κατά το Α εξάμηνο Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ 1. Τις διατάξεις: i. του άρθρου 16 ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ) «Μισθολο γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και άλλες συναφείς διατάξεις». ii. Της παρ. 7 άρθρο 25 ν. 2738/1999 «Συλλογικές Δια πραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 180Α)». iii. Του άρθρου 62 π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 2. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α )». 3. Τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που πα ρουσιάζονται στις Υπηρεσίες της Ν.Α. Άρτας για την αντιμετώπιση των οποίων θα απασχοληθεί πέρα του κανονικού ωραρίου με απογευματινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής: i. Το προσωπικό των Υπηρεσιών Υποστήριξης Νομάρχη και Συλλογικών Νομαρχιακών Οργάνων, ήτοι οι οδηγοί Νομάρχη και Αντινομαρχών, οι υπάλληλοι του Γραφεί ου Νομάρχη, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, ο Προϊστάμενος και ο υπάλληλος του τμήματος ΠΣΕΑ. ii. Οι Προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι Δ/νσεων και Τμημάτων που ορίζονται ως εισηγητές στα συλλογικά όργανα ή καλούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για απο γευματινή εργασία συνεργασία με τον Νομάρχη. iii. Το προσωπικό καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Πολεοδομίας, Τοπογραφικής και ΚΤΕΟ. iv. Το προσωπικό κλητήρων για την επίδοση προσκλή σεων σύγκλησης συλλογικών οργάνων. v. Το προσωπικό της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσι ών, Τμήμα Μισθοδοσίας για την εκτύπωση και ταξινό μηση Μισθολογικών Μητρώων παρελθόντων ετών και την έκδοση εκκαθαριστικών, Τμήμα Προϋπολογισμού και Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών και Οικονομικής Μέριμνας για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάπτω σης από το υφιστάμενο σε νέο πρόγραμμα Λογιστικής Διαχείρισης. vi. Το προσωπικό εποπτών Υγείας για απογευματινούς ελέγχους καταστημάτων. vii. Το προσωπικό των Διοικητικών Υπηρεσιών για την καταχώρηση στοιχείων προσωπικού προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιλογή Πρ/νων με το άρθρο 85 του Υπαλ. Κώδικα. viii. Το προσωπικό της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης για την απασχόληση του στο πρόγραμμα που εντάχθηκε στο μέτρο 2.1 Επενδύσεις στην εμπορία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και στο Ο.Σ. έτους Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά νης ανέρχεται στο ποσό των ,00 και θα αντι μετωπιστεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό της Ν.Α. Άρτας και στον ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απογευματινής, πέρα του κανονικού ωραρίου για το Α εξάμηνο έτους 2009 ως κατωτέρω: ΩΡΕΣ Υπερωριακή Αριθμός υπαλλήλων απογευματινή εργασία Η ονομαστική κατανομή θα γίνει με νεότερες απο φάσεις. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευση της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Αρτα, 31 Δεκεμβρίου 2008 Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αριθμ. 6 (5) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντινομάρχες. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955, του άρθρου 16 α παρ. 3 και του άρθρου 62 του π.δ/τος 30/ Τον Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουρ γίας της Ν.Α Πρέβεζας (ΦΕΚ 1888/Β /2004), όπως τρο ποποιήθηκε μεταγενέστερα. 3. Την υπ αριθμ. 336/2003 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης. 4. Την υπ αριθμ. 5/ απόφασή μας με την οποία ορίστηκαν οι Αντινομάρχες της Ν.Α Πρέβεζας. 5. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Πρέβεζας, αποφασίζουμε: Α. Μεταβιβάζουμε στον Αντινομάρχη Θεόδωρο Βέργο όλες τις αρμοδιότητες μας για θέματα των Διευθύν σεων: 1. Γεωργικής Ανάπτυξης, 2. Κτηνιατρικής, 3. Εγγείων Βελτιώσεων και Πολιτικής Γης. 4. Αλιείας και 5. Πολιτι σμού Τουρισμού Αθλητισμού και Νεότητας, ΕΚΤΟΣ από τις αρμοδιότητες που με προγενέστερες αποφά σεις μας, έχουμε αναθέσει στους Διευθυντές των ανω τέρω Υπηρεσιών. Β. Μεταβιβάζουμε στον Αντινομάρχη Χρήστο Αρβανίτη όλες τις αρμοδιότητες μας για θέματα των Διευθύν σεων:

4 550 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Τεχνικών Υπηρεσιών 2. Εμπορίου 3. Δημόσιας Υγείας και 4. του Τμήματος Κίνησης Αυτοκινήτων και Μηχα νημάτων Έργων, ΕΚΤΟΣ από τις αρμοδιότητες που με προγενέστερες αποφάσεις μας, έχουμε αναθέσει στους Διευθυντές των ανωτέρω Υπηρεσιών. Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντι νομαρχών, οι μεταβιβαζόμενες με την παρούσα από φασή μας αρμοδιότητες τους, θα ασκούνται από το Νομάρχη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός ή όλων των προϊσταμένων των ανωτέρω αναφερομένων οργανικών μονάδων και των νομίμων αναπληρωτών τους, οι αρμο διότητες θα ασκούνται από τον αρμόδιο Αντινομάρχη. Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Νομάρχη ασκεί καθήκοντα Αναπληρωτή Νομάρχη, ο Αντινομάρ χης Θεόδωρος Βέργος. Με την ανωτέρω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού τη Ν.Α. Πρέβεζας. Κάθε προηγούμενη απόφαση μας που ρυθμίζει το ανωτέρω θέμα καταργείται. Πρέβεζα, 2 Ιανουαρίου 2009 Ο Νομάρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Αριθμ (6) Αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις του Κανονισμού και Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρείας Οργα νισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΤO ΔIOIKHTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Στην 254η Συνεδρίαση α) Τις διατάξεις του άρθρου έβδομου του ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εται ρίες» (ΦΕΚ 40/Α/ ), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κα τάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 153/Α/ ). β) Το καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο αρχικά ενσωματώθηκε στο Άρθρο όγδοο του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/ ), όπως τελικά τροποποιήθηκε και κωδικο ποιήθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετό χων της Εταιρείας της 28 ης Αυγούστου 2002, εγκρίθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 9944/ τ. Α.Ε. Ε.Π.Ε.). γ) Την υπ αριθμ. ΟΛΘ ΑΕ 10874/ υπηρεσιακή πρόταση. δ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3429/2005 «Δημό σιες υπηρεσίες και Οργανισμοί» (ΦΕΚ 314/Α/ ), αποφασίζει: Α. Εγκρίνει τις αναπροσαρμογές του Κανονισμού και Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., οι οποί ες έχουν ως εξής: 1. Οι τιμές των Τιμολογίων αριθμός 5 και 6 του άρ θρου 15, των παραγράφων 1.1 και 2.1 του άρθρου 18, της παραγράφου 5 του 5 ου Τιμολογίου Προσαρτημάτων και της παραγράφου 4 του 9 ου Τιμολογίου Προσαρτημάτων, που αφορούν το ΣΕΜΠΟ, αυξάνονται κατά 2,5%. 2. Οι τιμές των παραγράφων 2.2, 3 και 4 του 4 ου Ει δικού Τιμολογίου (Ειδικών τελών διέλευσης δια των προκυμαίων, οχημάτων πάσης φύσεως και επιβατών), του 1 ου Τιμολογίου των Προσαρτημάτων (Δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής, ελλιμενισμού, αγκυροβολι άς, παροπλισμού και επί ναυαγίων), της παραγράφου 3 του 4 ου Τιμολογίου των Προσαρτημάτων (Δικαιωμάτων τηλεφωνικής σύνδεσης και δικτυακών υπηρεσιών), του 10ου Τιμολογίου των Προσαρτημάτων (Δικαιωμάτων παραχώρησης χρήσης χώρων σε τρίτους) και του 2 ου Τιμολογίου του Παραρτήματος (Δικαιωμάτων χρήσης των σταθμών IX αυτοκινήτων και παραχώρησης χρήσης χώρων σε τρίτους), αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον τρόπο που αναγράφεται στα Τιμολόγια αυτά. 3. Οι λοιπές τιμές του Κανονισμού και Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. παραμένουν αμε τάβλητες, ήτοι με μηδενική αύξηση. Β. Εγκρίνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις του Κανο νισμού και Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.: Άρθρο 3 Αντικατάσταση της 1 ως ακολούθως: 1. Η θέση παραβολής ή πρυμνοδέτησης κάθε πλοίου εντός της λιμενικής ζώνης, καθώς και η μεθόρμιση ή μετακίνηση πλοίου, διενεργείται με μέριμνα και ευθύνη του Τμήματος Συντονισμού Λιμενικών Λειτουργιών στο Συμβατικό Λιμένα και του Τμήματος Προγραμματισμού στα κρηπιδώματα του ΣΕΜΠΟ, τηρώντας τους ισχύοντες Κανονισμούς και Διατάξεις. Άρθρο 3 Αντικατάσταση της 4 ως ακολούθως: 4. Τα Τμήματα Συντονισμού Λιμενικών Λειτουργιών και Προγραμματισμού μπορούν να μεταβάλλουν τη σειρά προτεραιότητας των πλοίων σε εξαιρετικές περιπτώ σεις και μόνο όταν, κατά την απόλυτη κρίση του, αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες της αποδοτικότερης και εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα. Άρθρο 4 Αντικατάσταση της 1 ως ακολούθως: Σε κανονική φορτοεκφορτωτική εργασία όπως αυτή καθορίζεται από τα Τμήματα Συντονισμού Λιμενικών Λειτουργιών και Προγραμματισμού Άρθρο 4 Αντικατάσταση της 8 ως ακολούθως: 8. Σε έκτακτη εργασία και κατά τις Κυριακές και Αργί ες στο Συμβατικό Λιμένα, εφόσον οι ανάγκες λειτουργί ας του λιμένα και οι συνθήκες το επιτρέπουν, κατά την κρίση της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μονάδων, επιβάλλουν τούτο. Άρθρο 5 Αντικατάσταση της 1 ως ακολούθως: 1. Ο προγραμματισμός των λιμενικών εργασιών γίνε ται από το Τμήμα Συντονισμού Λιμενικών Λειτουργιών για το Συμβατικό Λιμένα και από το Τμήμα Προγραμ ματισμού για το ΣΕΜΠΟ, τα οποία κατά την απόλυτη κρίση τους καθορίζουν τις εργασίες, κατανέμουν το λιμενεργατικό προσωπικό και τον απαιτούμενο αριθμό μηχανικών και λοιπών μέσων.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 551 Άρθρο 5 Αντικατάσταση της 4 ως ακολούθως: 4. Οι αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες και οι εντεταλ μένοι υπάλληλοι επιβλέπουν την ομαλή εκτέλεση των προγραμματισθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ιδιωτικών μηχανικών μέσων και προχω ρούν στη λήψη πρόσθετων μέτρων για την αποδοτικότε ρη λιμενική λειτουργία και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Άρθρο 6 Αντικατάσταση της ως ακολούθως: Φορτία υπό διαμετακόμιση (in transit) και χύδην στερεά Διεξάγεται σύμφωνα με το ωράριο εργασιών στο πλοίο της παραγράφου 2.1. Άρθρο 7 Αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου ως ακολούθως: Για τη διενέργεια των πάσης φύσεως εργασιών φορ τοεκφόρτωσης και μεταφοράς όπως και για κάθε πλοίο που καταπλέει στο λιμένα για οποιονδήποτε λόγο, πρέ πει να κατατίθενται από τους ενδιαφερομένους στα αρμόδια Τμήματα των Διευθύνσεων Συμβατικού Λιμένα και ΣΕΜΠΟ τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως αυτά ορί ζονται παρακάτω: Άρθρο 7 Προσθήκη της ακολούθου και μετά τις ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ: 9. Κοινοποίηση στο ΣΥΚΕ (Σταθμός Υγειονομικού Κτη νιατρικού Ελέγχου) Θεσσαλονίκης (Αποθήκη 25, εντός λιμένος)του ΚΚΕΕ (Κοινό Κτηνιατρικό Έγγραφο Εισό δου). Άρθρο 7 Αντικατάσταση της 1. ως ακολούθως: 1. Αναγγελία άφιξης πλοίου Οι Ναυτικοί Πράκτορες οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως ή ηλεκτρονικά στα Τμήματα Συντονισμού Λιμενικών Λειτουργιών και Προγραμματισμού τον κα τάπλου αναμενόμενου πλοίου: Άρθρο 7 Αντικατάσταση της 4. ως ακολούθως: 4. Αίτηση διάθεσης εργατικών ομοχειριών και μηχα νικών μέσων Η αίτηση απαιτείται για οποιαδήποτε εργασία φορ τοεκφόρτωσης και μεταφοράς σε πλοίο. Κατατίθεται στα αρμόδια Τμήματα και ανακαλείται εντός των προ θεσμιών που ορίζονται παρακάτω: Άρθρο 10 Αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου ως ακολούθως: Με εντολή της Διεύθυνσης Συμβατικού Λιμένα και με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος Συμβατικού Φορτίου και Ακτοπλοΐας, μπορεί να γίνει, για λειτουρ γικές ανάγκες, μετακίνηση εμπορευμάτων που εκφορ τώθηκαν προσωρινά πλησίον κρηπιδωμάτων και δεν παραλήφθηκαν άμεσα ή που παραμένουν σαν υπόλοιπα μερίδων, στοιβασιών, κλπ. Άρθρο 14 Αντικατάσταση της Ι/Γ. ως ακολούθως: Ι/Γ. Μέσης απόδοσης Βαρέλια γεμάτα άνω των 200 χιλιόγραμμων Καπνά, νήματα σε χαρτοκιβώτια, με χρήση πρέσας Κορμάκια σε δέματα Λαμαρίνες σε δέματα Μάρμαρα σε παλέτες Μέταλλα σε χελώνες, σε δέματα Μορφοσίδηρος σε δέματα Μπιέλες και μπιγιέτες έως χιλιόγραμμα Νοβοπάν, ξυλοτέξ, κόντρα πλακέ, χάρτμπορντ σε δέ ματα Ξυλεία επιπλοποιΐας ή οικοδομήσιμη σε δέματα Σιδηροσωλήνες, σιδηρόφυλλα, σιδηροτροχιές, σύρμα σε κουλούρες Τροχοφόρα και ερπυστριοφόρα άνω των χιλι όγραμμα Υαλοπίνακες σε ξυλοκιβώτια άνω των χιλιόγραμ μων Φορτία σε παλέτες, slings ή big bags Χαρτί σε δέματα ή ρόλους άνω των 200 χιλιόγραμμων Κόλλα μη κατονομαζόμενα άνω των 200 χιλιόγραμμων Άρθρο 14 Αντικατάσταση της Ι/Δ. 1. ως ακολούθως: Ι/Δ. Μεγάλης απόδοσης Ι/Δ. 1. Κορμοί δένδρων Μάρμαρα ακατέργαστα σε όγκους Μπιέλες και μπιγιέτες, ανά τεμάχιο, άνω των χιλιόγραμμων Σίδηρα μπετόν σε δέματα Σιδηρόπλακες (Iron slabs) Σιδηρόφυλλα, μπιέλες και μπιγιέτες, σε δέματα άνω των χιλιόγραμμων Σιδηροδοκοί, σιδηρόβεργες, σιδηρογωνιές σε δέματα Κόλλα μη κατονομαζόμενα άνω των χιλιόγραμ μων Αρθρο 15 Τιμολόγιο Αριθμός 4 Αντικατάσταση της 10.3 ως ακολούθως: 10.3) Το ημερομίσθιο λιμένα προσδιορίζεται ως το ημε ρομίσθιο της 28 ης ασφαλιστικής κλάσης προσαυξημένο κατά 32% για τη κάλυψη των χορηγουμένων επιδομά των εορτών και αδείας και κατά 32,32% για εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ. Το ημερομίσθιο λιμένα αναπροσαρμόζεται αυτόματα κατά το ποσοστό αύξησης του ημερομισθί ου, που προβλέπεται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ο αριθμητικός προσδι ορισμός του ανακοινώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μονάδων στις αρχές εκάστου έτους. Άρθρο 15 Τιμολόγιο Αριθμός 5 Προσθήκη της ακολούθου παρατήρησης μετά τον πί νακα της περίπτωσης Α: Παρατήρηση: Για τις εργασίες στην ξηρά έως την , ισχύουν οι τιμές της 2.2. των μεταβατικών διατάξεων του Κανονισμού και των Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ και όχι οι τιμές του ανωτέρω πίνακα. Άρθρο 15 Τιμολόγιο Αριθμός 5 Αντικατάσταση της παρατήρησης της περίπτωσης Δ. ως ακολούθως: Παρατήρηση: Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4 του πα ρόντος Κανονισμού εάν τα εκφορτωθέντα από πλοίο εμπορευματοκιβώτια δεν φορτωθούν σε άλλο πλοίο

6 552 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εντός 30 ημερών, καταχωρούνται στη λογιστική αποθή κης, τα δε δικαιώματα φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευ σης των, καταβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Τιμολόγιο αριθμός 5Α και το Τιμολόγιο 9 των Προσαρτημάτων, παράγραφοι 4 Α, και Γ. Άρθρο 15 Τιμολόγιο Αριθμός 6 Αντικατάσταση της 6 ως ακολούθως: 6. Ζύγιση εμπορευματοκιβωτίων Εισπράττονται, ανά τεμάχιο ανεξαρτήτως διαστάσεων 7,00 Παρατήρηση: Για ζύγιση Ε?Κ στην πλάστιγγα του ΣΕ ΜΠΟ και επαναφορά στο χώρο εναπόθεσης με μηχανικά μέσα του ΣΕΜΠΟ εισπράττονται τα αντίστοιχα δικαιώ ματα της 3.1 του παρόντος Τιμολογίου. Άρθρο 18 Αντικατάσταση της ως ακολούθως: Πλοία που έχουν παραβάλλει στα κρηπιδώματα 26 και 27 και έχουν περατώσει τις φορτοεκφορτωτικές τους εργασίες, υποχρεούνται να απομακρυνθούν από τα κρηπιδώματα το αργότερο εντός μιας (1) ώρας από την περάτωση των εργασιών. Ο χρόνος παραμονής των μπορεί να παραταθεί μόνο εάν είναι δυνατή η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πλοί ων που έχουν προγραμματισθεί να εργασθούν. Η αίτηση κατατίθεται από το Ναυτικό Πράκτορα στο Τμήμα Προ γραμματισμού και αναφέρει τους λόγους που επιβάλ λουν την επιμήκυνση του χρόνου παραμονής. Κάθε παραμονή πέραν της μιας (1) ώρας ή πέραν του χρόνου εγκρίσεως θεωρείται αυθαίρετη και συνεπάγε ται την καταβολή 560,00 ανά ώρα καθυστέρησης. Η διαπίστωση της παράβασης γίνεται από το Τμή μα Προγραμματισμού και η είσπραξη των δικαιωμάτων αυθαίρετης παραμονής από το Τμήμα Διαχείρισης Οι κονομικού του ΣΕΜΠΟ. Άρθρο 18 Προσθήκη της ακολούθου ως ακολούθως: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν δύνανται να προβλεφθούν (βλάβη πλοίου, έλλειψη πλοηγών), υποβάλ λεται έγγραφη αίτηση παράτασης του χρόνου παραμο νής του πλοίου, στο Τμήμα Προγραμματισμού. Άρθρο 18 Αντικατάσταση της 1.2 ως ακολούθως: Σε περιπτώσεις που σημειώνονται, κατά τη δι άρκεια της βάρδιας, καθυστερήσεις στην εκτέλεση φορτοεκφορτωτικών εργασιών ή φορτώνονται μικρές ποσότητες, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του πλοίου ή του φορτίου, εισπράττονται τα δικαιώματα που προ βλέπονται στο τιμολόγιο ματαιώσεων, αφού αφαιρεθεί το ποσό που προκύπτει από την ποσότητα που φορ τοεκφορτώθηκε επί την τιμή είσπραξης ανά τόνο, για κάθε ομοχειρία χωριστά Πλοία που έχουν παραβάλλει στα κρηπιδώματα του Συμβατικού Λιμένος και έχουν περατώσει τις φορ τοεκφορτωτικές τους εργασίες, υποχρεούνται να απο μακρυνθούν από τα κρηπιδώματα το αργότερο εντός μιας (1) ώρας από την περάτωση των εργασιών. Ο χρόνος παραμονής των μπορεί να παραταθεί μόνο εάν είναι δυνατή η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πλοί ων που έχουν προγραμματισθεί να εργασθούν. Η αίτη ση κατατίθεται από το Ναυτικό Πράκτορα στο Τμήμα Συντονισμού Λιμενικών Λειτουργιών και αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν την επιμήκυνση του χρόνου παραμονής. Κάθε παραμονή πέραν της μιας (1) ώρας ή πέραν του χρόνου εγκρίσεως θεωρείται αυθαίρετη και συνεπάγε ται την καταβολή 560,00 ανά ώρα καθυστέρησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που δε δύνανται να προ βλεφθούν (βλάβη πλοίου, έλλειψη πλοηγών), ώστε να υποβληθεί εγκαίρως η έγγραφη αίτηση παράτασης του χρόνου παραμονής του πλοίου, εντός του ωραρίου λει τουργίας του Τμήματος Συντονισμού Λιμενικών Λειτουρ γιών, αυτή υποβάλλεται στο Τμήμα Προγραμματισμού του ΣΕΜΠΟ. Η διαπίστωση της παράβασης σε κάθε περίπτωση γί νεται από το Τμήμα Συντονισμού Λιμενικών Λειτουργιών, με σύμφωνη γνώμη και συνυπογραφή του Διευθυντού Συμβατικού Λιμένα, η είσπραξη δε των δικαιωμάτων αυ θαίρετης παραμονής από το Τμήμα Συμβατικού Φορτίου και Ακτοπλοΐας. Άρθρο 19 Αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου ως ακολούθως: ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Αυτές επιβάλλονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των αρμοδίων Προϊσταμένων και Διευθυντών και των ενδια φερομένων και με έγκριση του Γενικού Διευθυντού Επι χειρησιακών Μονάδων, στις παρακάτω περιπτώσεις: Άρθρο 20 1 Ειδικό Τιμολόγιο Αντικατάσταση της ως ακολούθως: Πέραν των 100 αυτοκινήτων ετησίως του ιδίου υπόχρεου πληρωμής 20% (Η έκπτωση ισχύει από το 101 αυτοκίνητο.) 1 Τιμολόγιο Προσαρτημάτων Προσθήκη της ακολούθου : 9.7. Πλοία που παραμένουν έως 24 ώρες στο αγκυ ροβόλιο για εκτέλεση αποκλειστικά και μόνο τελωνει ακών διατυπώσεων απαλλάσσονται από το δικαίωμα καταβολής αγκυροβολίου. 4 Τιμολόγιο Προσαρτημάτων Αντικατάσταση της 3.1. ως ακολούθως: 3.1 Η αρχική ρύθμιση ενός υπολογιστή, η σύνδεση του στο δίκτυο της ΟΛΘ ΑΕ τιμολογείται με καταβολή εφάπαξ ποσού εκατό ευρώ (100 ). 4 Τιμολόγιο Προσαρτημάτων Αντικατάσταση της 3.3. ως ακολούθως: 3.3 Η χρήση, από τους πελάτες, των υπηρεσιών δικτύ ου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τιμολογείται με το ποσό των δέκα ευρώ (10 ) ανά μήνα. Η χρέωση του πρώτου μήνα της σύνδεσης καταβάλλεται στο ακέραιο στην περίπτωση που η δικτυακή σύνδεση του πελάτη είναι ενεργή για διάστημα πάνω από 15 ημέρες (στο μήνα), ειδάλλως δεν χρεώνεται. Διακοπή της σύνδεσης του πελάτη, γίνεται κατόπιν γραπτής αιτήσεως του και πραγματοποιείται μόνο στο τέλος του μήνα που αυτή υποβλήθηκε. 4 Τιμολόγιο Προσαρτημάτων Προσθήκη της ακολού θου : 3.8. Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα διακοπής προβο λής ιστοσελίδων κατά την κρίση της 9 Τιμολόγιο Προσαρτημάτων Διαγραφή της ακολούθου : 1.2. Εκπτώσεις

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 553 Σε όλα τα εμπορεύματα σε αποθηκευτικούς χώρους του Ελεύθερου Λιμένα 50% 9 Τιμολόγιο Προσαρτημάτων Αντικατάσταση της ως ακολούθως: Σε εμπορευματοκιβώτια με εύφλεκτα ή επικίνδυνα φορτία ή απόβλητα, ως και σε εμπορευματοκιβώτια με σύμμικτο φορτίο επικινδύνων και μη επικινδύνων ισχύουν τα αντίστοιχα ποσοστά προσαυξήσεων του τιμολογίου αριθμός 5 παράγραφος 2.2. (άρθρο 15) 9 Τιμολόγιο Προσαρτημάτων Αντικατάσταση της ως ακολούθως: Σε εμπορευματοκιβώτια υπερυψωμένα open top 50% 10 ο Τιμολόγιο Προσαρτημάτων Αντικατάσταση της 2. ως ακολούθως: 2. Για διενέργεια εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης στεγασμένων χώ ρων του Ελεύθερου Λιμένα σε τρίτους, (δεν περιλαμβά νονται τα ειδικά διαμορφωμένα κτίρια του Α προβλήτα και του περιβάλλοντος χώρου του), σύμφωνα με τους όρους και τις τιμές που αναγράφονται στο 2 Τιμολόγιο Παραρτήματος του παρόντος Κανονισμού και Τιμολο γίων της ΟΛΘ ΑΕ. 11 Τιμολόγιο Προσαρτημάτων Προσθήκη της ακολού θου : 4. Τέλος αντιλογισμού ανά άδεια φόρτωσης Ε/Κ σε πλοίο, η οποία δεν εκτελέστηκε και εκδόθηκε νέα άδεια προς φόρτωση του σε άλλο πλοίο 5, 00 1 Τιμολόγιο Παραρτήματος Προσθήκη της ακολούθου : 9) Για την έκδοση αδείας εισόδου φυσικών προσώπων που προβλέπεται από τον ISPS εισπράττεται το ποσό των 10,00 2 Τιμολόγιο Παραρτήματος Προσθήκη των ακολούθων : Επιτρέπεται η διάθεση της χρήσης του παλιού αντλιοστασίου (νεοκλασικό κτίριο, 110 τ.μ.) ως ακολού θως: ο στεγασμένος χώρος του αντλιοστασίου έναντι συνολικού ποσού 250,00 ανά ημέρα πλέον Φ.Π.Α ο υπαίθριος (αύλειος) χώρου του αντλιοστασί ου έναντι συνολικού ποσού 250,00 ανά ημέρα πλέον Φ.Π.Α. 2.11) Επιτρέπεται η διάθεση της χρήσης, ως parking των Ι.Χ. αυτοκινήτων των προσκεκλημένων στις εκδηλώ σεις που πραγματοποιούνται στις Αποθήκες, του χώρου αριστερά από την είσοδο της Πύλης No 1, με έκδοση (90) σχετικών αδειών, έναντι 150,00 πλέον Φ.Π.Α. ανά ημέρα. Η οργάνωση και η ευθύνη της στάθμευσης των αυτοκινήτων είναι υποχρέωση του ενδιαφερόμενου ο οποίος θα διαθέτει για το σκοπό αυτό δύο άτομα. 2.12) Επιτρέπεται η διάθεση της χρήσης της Αποθήκης No 9 ή άλλης παλαιάς Αποθήκης καθώς και η διάθεση της χρήσης υπαίθριου χώρου για διενέργεια φωτογρά φησης βιντεοσκόπησης, έναντι 165,00 πλέον Φ.Π.Α. ανά ημέρα. 2 Τιμολόγιο Παραρτήματος Αντικατάσταση της 5.1. ως ακολούθως: 5.1) Στην αρχή κάθε έτους, με απόφαση του Δ.Σ/ΟΛΘ ΑΕ, όλες οι παραπάνω τιμές (βάσεις) δύνανται είτε να αναπροσαρμόζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο ή μικρό τερο από το ποσοστό αύξησης του Δείκτη Τιμών Κατα ναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτό προσδιο ρίζεται από την ΕΣΥΕ, προσαυξημένο κατά 2%, είτε να παραμένουν οι ίδιες, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας της ΟΛΘ ΑΕ. 5.2) Με έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΘ ΑΕ είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης χώρων των αποθηκών, καθώς και των υπαίθριων ή στεγασμένων λιμενικών χώρων, για εθνικούς, πολιτιστικούς ή κοινω νικούς σκοπούς ύστερα από αίτημα των ενδιαφερομέ νων, εκτιμώντας κατά περίπτωση τους λόγους για τους οποίους ζητείται η χρήση, δωρεάν ή με τιμές μικρότερες από τις εκάστοτε προβλεπόμενες ή με την προϋπόθεση να φέρεται η ΟΛΘ ΑΕ ως χορηγός της εκδήλωσης. 2 Τιμολόγιο Παραρτήματος Προσθήκη της ακολούθου : 5.3. Με έγκριση του Γενικού Διευθυντού Επιχειρησια κών Μονάδων είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης χώρων των Αποθηκών, καθώς και των υπαίθριων ή στε γασμένων λιμενικών χώρων, με τις τιμές του παρόντος Τιμολογίου. 2 Τιμολόγιο Παραρτήματος Αντικατάσταση της 5.2. ως ακολούθως: 5.4) Στις συμβάσεις παραχώρησης χρήσης χώρων γί νεται κάθε χρόνο αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος κατά το ποσοστό αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλω τή του προηγούμενου έτους, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ΕΣΥΕ προσαυξημένο κατά 2%. Η ετήσια αυτή αύξηση (κάθε ημερολογιακού έτους) περιλαμβάνει και τις τιμές που αναφέρονται στις παρα γράφους 2., 3. και 4. του παρόντος Τιμολογίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5.1., το οποίο ενημερώνεται κατ έτος αναλόγως αυτεπάγγελτα, με φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας της ΟΛΘ ΑΕ. Αντικατάσταση των μεταβατικών διατάξεων του Κα νονισμού και Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ως ακολούθως: 1. Για επιχειρησιακούς λόγους η καταβολή των δικαι ωμάτων εργασιών στην ξηρά με βάση το Τιμολόγιο 5Α, (Εργασιών Φορτοεκφόρτωσης Εμπορευματοκιβωτίων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων με Γερανογέφυρα), θα τε θεί σε εφαρμογή, την Έως την ημερομηνία αυτή: 1.1. θα εξακολουθήσει να παρέχεται η δυνατότητα απευθείας φόρτωσης στο Σ.ΕΜΠΟ. των εγχωρίων προς εξαγωγή ως και των κενών Ε/Κ από φορτηγά αυτο κίνητα μεταφορικών εταιριών με γερανογέφυρα ή με το σύστημα Ro Ro στο πλοίο, με την καταβολή κατά περίπτωση των αντιστοίχων εργασιών στο πλοίο του τιμολογίου 5Α ή 5Γ, 1.2. ορίζονται τα 16 Ε/Κ ως ο ελάχιστος αριθμός μέσης ωριαίας φόρτωσης, ανά βάρδια και Γ/Φ, 1.3. η διαφορά που θα προκύψει, εάν δεν επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθμός των 16 Ε/Κ, υπολογίζεται και ει σπράττεται ως κενά Ε/Κ Η σταδιακή εναπόθεση των προς εξαγωγή εγχωρίων και των κενών Ε/Κ στο τέρμιναλ θα ολοκληρωθεί μέχρι την Από την τα ανωτέρω Ε/Κ θα διακινούνται αποκλειστικά μέσω τέρμιναλ και θα καταβάλλονται, παράλληλα με τα δικαιώματα εργασιών στο πλοίο του τιμολογίου 5Α ή 5Γ, και τα δικαιώματα εργασιών στη ξηρά του τιμολογίου 5Α Από την έως την , τα δικαιώμα τα εναπόθεσης παραλαβής από χερσαία μεταφορικά μέσα στο τέρμιναλ και αντίστροφα, ορίζονται ως ακο λούθως:

8 554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τιμές σε Ε/Κ Εισαγωγής (υποκείμενα) 37,41 48,59 Εγχώρια προς εξαγωγή 18,66 24,29 Τιμολογιακώς in transit 29,93 38,85 Κενά 22,45 29,11 Γ. Ορίζει ότι οι παραπάνω αναπροσαρμογές και τρο ποποιήσεις του Κανονισμού και Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ, θα ισχύσουν, από την 1 η Ιανου αρίου 2009 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2009, Δ. Αποφασίζει τη δημοσίευση της παρούσας απόφα σης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ν. 3153/ ) και Ε. Επικυρώνει αυθημερόν την απόφαση. Θεσσαλονίκη, 22 Δεκεμβρίου 2008 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. ΑΕ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9-1-2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φορτοεκφορτωτικές εργασίες επί γενικών εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011)

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 4 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) 9-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 25 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Τιμολόγιο δικαιωμάτων για διέλευση εμπορευμάτων μέσα στους λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας του Ο.Λ.Α ΑΕ, χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1916 18 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απασχόληση υπαλλήλων Δ.Ο.Π. εκτός κανονικού ωραρίου... 1 μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Π ' Α Ρ. 2 833 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 284 / 26-11- 201 4 Αριθμός Μελών 7

Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Π ' Α Ρ. 2 833 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 284 / 26-11- 201 4 Αριθμός Μελών 7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Λ.Β. Α.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Π ' Α Ρ. 2 833 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 284 / 26-11- 201 4 Αριθμός Μελών 7 Πρόεδρος Δ/νων Σύμβουλος: Πρίγκος Ιωάννης Μέλη: Αναγνώστου Σωκράτης Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Θεσσαλονίκη, 1 Ιανουαρίου 2013 Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοθετικό πλαίσιο α) 11389/8-3-1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Β 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 12-12-2003 Αρ.Πρωτ.874 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: «Συμπλήρωση-τροποποίηση απόφασης Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) α) Απόφαση του οικείου δηµοτικού ή διοικητικού (εφόσον πρόκειται για Σύνδεσµο) συµβουλίου µόνο για προσωπικό ανταποδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX

ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. Π.: 29905 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α Ν Ω ΝΥΜΗ Ε ΤΑΙΡΙ Α ( Ο.Λ.Β. Α.Ε.) Α ρ. Μ. Α.Ε.:49873/ 32/Β/01/ 030 ΕΔΡΑ Β ΟΛΟΣ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Προβλήτα Ταχ. Κώδικας : 382 21 ΒΟΛΟΣ E - mail : admin@port-volos.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 10182 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι 10-10-2013 Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3290 Κανονισμός και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εται ρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.). ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1202 12 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2015 δαπανών κλειστής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 2/ 9441 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα