ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 38605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών» Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής» Αντικατάσταση της υπ αριθμ /B7 (ΦΕΚ 1597/τ. Β / ) ΥΑ που αφορά στο Πρόγραμμα Με ταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμή ματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσ σαλίας με τίτλο «Ειδική Αγωγή» Αναμόρφωση προγράμματος Αντικατάσταση της υπ αριθμ π.ε./Β7/ (ΦΕΚ 204 Β ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» του Τμή ματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί ου Θεσσαλονίκης Αναμόρφωση του προγράμ ματος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Ζ1 (1) Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Μεταπτυ χιακό Πρόγραμμα Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134) 4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων«, όπως τρο ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (Α 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 7. Το Π.Δ. υπ αριθμ. 105/2013(ΦΕΚ 137/τ.Α / ) «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση συγκρότηση, κα τάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» 8. Την υπουργική απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». (ΦΕΚ Β 2988) 9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής συν. 764α/ Τις αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεδρία υπ αριθμ. 1013/22/ Το υπ αριθμ. 2866/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος. 12. Το υπ αριθμ. 798/ έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

2 38606 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εγκρίνουμε από το ακαδ. έτος τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών (ΜΠΒΑΒΙΕ)» του Τμήματος Ιατρικής της Σχο λής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βασικών Bιοϊατρικών Επιστημών (ΜΠΒΑΒΙΕ) (Masters: Msc)» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της επιστη μονικής γνώσης και κατάρτιση επιστημόνων ερευνητών στο χώρο των βασικών Βιοϊατρικών σπουδών. Οι από φοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται γενικότερα με την εκπαίδευση, την βασική και την Βιοϊα τρική έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός του προγράμ ματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε Επιστημονικές Περιοχές (ΕΠ): Α. Των βασικών γνωστικών αντικειμένων των Βιοϊα τρικών Σπουδών όπως: Βιολογίας, Βιολογικής Χημείας, Ιστολογίας Εμβρυολο γίας, Κλινικής Χημείας, Μικροβιολογίας, Φαρμακολογίας, Φυσιολογίας και της Bιοστατιστικής και Επιδημιολογίας. Β. Των σπουδαιότερων δυνατόν ερευνητικών πεδίων κατευθύνσεων (εξειδικεύσεις) που δύνανται να υποστη ριχθούν πλήρως από την Σχολή μας όπως: Κυτταρογε νετικής, Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας, Εφαρμοσμένης Γενετικής Μηχανικής, Γονιδιακής θεραπείας και Bλαστι κών κυττάρων, Kλινικής Χημείας, Μοριακής και Εφαρ μοσμένης Φαρμακολογίας, Μοριακής Φυσιολογίας, Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας, Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας και Μοριακής Γενετικής, Μοριακής βάσης ασθενειών του ανθρώπου Ιn vitro και in vivo διαγνω στικής και τέλος της Βιοστατιστικής Επιδημιολογίας Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Βα σικές Βιοϊατρικές Επιστήμες με τις εξής κατευθύνσεις: 1. Κυτταρογενετικής 2. Εφαρμοσμένης Γενετικής Μηχανικής, Γονιδιακής θεραπείας και Βλαστικών κυττάρων 3. Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας 4. Kλινικής Χημείας 5. Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φαρμακολογίας 6. Μοριακής Φυσιολογίας 7. Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας 8. Μοριακής βάσης ασθενειών του ανθρώπου Ιn vitro και in vivo διαγνωστικής. 9. Βιοστατιστικής Επιδημιολογίας 10. Βιοχημεία Μοριακή Βιολογία Μοριακή Γενετική Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρι κής, Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Κοινωνιολογίας, Μαθη ματικών, Οικονομικών, Πληροφορικής, Φυσικής, και Ψυ χολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Για τη λήψη Mεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι (6) εξαμηνιαία μαθή ματα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (δηλ. τρία μαθήματα στο Α εξάμηνο και τρία μαθήματα στο Β εξάμηνο). Όλα τα μαθήματα αντιστοιχούν στις ίδιες πιστωτικές μονά δες (10 ECTS ανά μάθημα). Τα μαθήματα κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα (Α και Β ) και πιστώνονται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο. Το Γ εξάμηνο διατίθεται για την συγγραφή της διπλω ματικής εργασίας ειδίκευσης και την επιτυχή εξέταση του φοιτητή σε αυτή και πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων ανά κατεύ θυνση έχει ως εξής: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Κυτταρογενετικής 1 Βιολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 2 Βιολογική Χημεία Υποχρεωτικό (Α) 10 3 Ιστολογίας Εμβρυολογίας Υποχρεωτικό (Α) 10

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κυτταρογενετική Κατεύθυνσης (Β) 10 5 Εφαρμοσμένη Γενετική Μηχανική Κατεύθυνσης (Β) 10 6 Γονιδιακή θεραπεία και Βλαστικά κύτταρα Κατεύθυνσης (Β) 10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Εφαρμοσμένης Γενετικής Μηχανικής, Γονιδιακής θεραπείας και Βλαστικών κυττάρων 1 Βιολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 2 Βιολογική Χημεία Υποχρεωτικό (Α) 10 3 Ιστολογίας Εμβρυολογίας Υποχρεωτικό (Α) 10 4 Εφαρμοσμένη Γενετική μηχανική Κατεύθυνσης (Β) 10 5 Γονιδιακή θεραπεία και βλαστικά κύτταρα Κατεύθυνσης (Β) 10 6 Μοριακή βάση ασθενειών του ανθρώπου, σύγ χρονη ερευνητική μεθοδολογία και γονιδιωματική Κατεύθυνσης (Β) 10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας 1 Μικροβιολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 2 Βιολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 3 Βιολογική Χημεία Υποχρεωτικό (Α) 10 4 Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία Κατεύθυνσης (Β) 10 5 Μοριακή Επιδημιολογία Κατεύθυνσης (Β) 10 6 Κλινική Χημεία Κατεύθυνσης (Β) 10

4 38608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Kλινικής Χημείας 1 Βιολογική Χημεία Υποχρεωτικό (Α) 10 2 Φυσιολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 3 Φαρμακολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 4 Κλινική Χημεία Κατεύθυνσης (Β) 10 5 Μοριακή βάση ασθενειών του ανθρώπου, σύγ χρονη ερευνητική μεθοδολογία και Γονιδιωματική Κατεύθυνσης (Β) 10 6 Βιοχημική Φαρμακολογία και Τοξικολογία Κατεύθυνσης (Β) 10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Βιοχημείας Μοριακή Βιολογίας Μοριακής Γενετικής 1 Βιολογική Χημεία Υποχρεωτικό (Α) 10 2 Βιολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 3 Ιστολογία Εμβρυολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 4 Μοριακή Γενετική Κατεύθυνσης (Β) 10 5 Ενδοκυτταρική και διακυτταρική επικοινωνία Κατεύθυνσης (Β) 10 6 Εφαρμοσμένη Γενετική μηχανική, Γονιδιακή θε ραπεία και βλαστικά κύτταρα Κατεύθυνσης (Β) 10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φαρμακολογίας 1 Φαρμακολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 2 Βιοστατιστική Επιδημιολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 3 Φυσιολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 4 Βιοχημική Φαρμακολογία και Τοξικολογία Κατεύθυνσης (Β) 10 5 Νευροψυχοφαρμακολογία Κατεύθυνσης (Β) 10 6 Μοριακή Κυτταρική Βιολογία και Βιοχημεία Κατεύθυνσης (Β) 10

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Μοριακής Φυσιολογίας 1 Φυσιολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 2 Φαρμακολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 3 Βιολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 4 Μοριακή Φυσιολογία Κατεύθυνσης (Β) 10 5 Υπολογιστική Φυσιολογία Κατεύθυνσης (Β) 10 6 Μοριακή βάση ασθενειών του ανθρώπου Κατεύθυνσης (Β) 10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας 1 Φυσιολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 2 Βιολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 3 Βιολογική Χημεία Υποχρεωτικό (Α) 10 4 Περιβαλλοντική Φυσιολογία Κατεύθυνσης (Β) 10 5 Βιοχημική Φαρμακολογία και Τοξικολογία Κατεύθυνσης (Β) 10 6 Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία Κατεύθυνσης (Β) 10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Μοριακής βάσης ασθενειών του ανθρώπου in vivo και in vitro διαγνωστικής 1 Βιολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 2 Βιολογική Χημεία Υποχρεωτικό (Α) 10 3 Φυσιολογία Υποχρεωτικό (Α) 10

6 38610 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4 Μοριακή βάση ασθενειών του ανθρώπου, σύγ χρονη ερευνητική μεθοδολογία και Γονιδιωματική Κατεύθυνσης (Β) 10 5 Μοριακή Κυτταρική Βιολογία και Βιοχημεία Κατεύθυνσης (Β) 10 6 Εφαρμοσμένη Γενετική μηχανική, Γονιδιακή θε ραπεία και βλαστικά κύτταρα Κατεύθυνσης (Β) 10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Βιοστατιστικής Επιδημιολογίας 1 Βιοστατιστική Επιδημιολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 2 Φαρμακολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 3 Φυσιολογία Υποχρεωτικό (Α) 10 4 Μοριακή Επιδημιολογία Κατεύθυνσης (Β) 10 5 Μοριακή βάση ασθενειών του ανθρώπου, σύγ χρονη ερευνητική μεθοδολογία και Γονιδιωματική Κατεύθυνσης (Β) 10 6 Κλινική Χημεία. Κατεύθυνσης (Β) 10 Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται στο ανώ τατο όριο των σαράντα (40) ανά έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απσχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχολη θούν κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του Ν. 3685/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαθέτει ένα συγκρότημα κτιρίων όπου στεγάζονται αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια προπτυχιακής εκ παίδευσης, ερευνητικά εργαστήρια, βιβλιοθήκες, υπολο γιστικό κέντρο, Γραμματεία και υπηρεσίες υποδομής για μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Τα βασικά Εργαστήρια του Τμήματος Ιατρικής διαθέτουν σημαντική υλικοτεχνική υποδομή, με σύγχρονο εξοπλισμό που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της πρακτικής άσκησης για την απόκτηση του ΜΔΕ. Επίσης υπάρχει οργανωμένη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, μέσω της οποίας διατίθεται σε μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακούς φοιτητές ηλεκτρονική πρόσβαση στα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά πε ριοδικά των Επιστημών ζωής και των συναφών επιστη μών, σε τράπεζες πληροφοριών, καθώς και σε μεγάλες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες. Η πρόσβαση αυτή είναι εφικτή από όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου μας και θα συνεισφέρει σημαντικά στην εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών. Άρθρο 10 Χρονική Διάρκεια Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται ως εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δαπάνες μετακινήσεων 4.000,00 2 Ηλεκτρονικά διδακτικά εργαλεία κ.λπ. 3 Γραφική ύλη, αναλώσιμα υλικά, εκπαιδευτικού υλικού 4.000, ,00 4 Γενικές δαπάνες 6.000,00 5 Δαπάνες προβολής/ δημοσιότητας και εκδόσεων 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυ φθεί από ιδίους πόρους (ερευνητικούς φορείς, ερευνη τικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κλπ) Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 2 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ F Αριθμ /Ζ1 (2) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκ παίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέ λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Επι στήμες της Αγωγής». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134) 4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (Α 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 7. Το Π.Δ. 98/2013 (ΦΕΚ 119 Α ) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος και ίδρυση συ γκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης». 8. Την υπουργική απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». (ΦΕΚ Β 2988) 9. Το απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρί αση 5/ ). 10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης (ΣΕΣ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθ. 150/ και 155/ ). 11. Το έγγραφο με αριθμ.1647/ της AΔΙΠ, σύμφωνα με το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι κή αξιολόγηση του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 12. Το αριθ. πρωτ. 497/ έγγραφο της Προέ δρου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαί δευσης (Τ.Ε.Π.Α.Ε.) της Παιδαγωγικής Σχολής του Αρι στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαί δευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μετα πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ). Άρθρο 2 Αντικείμενο και σκοπός Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκ παίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα λονίκης στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων ερευ νητών στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής. Παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε πέντε (5) κατευθύνσεις: 1. Εκπαιδευτική Πολιτική, 2. Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί,

8 38612 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Αισθητική Αγωγή: θεωρία και δράσεις, 4. Δημιουργική γραφή και εκδοτική παραγωγή για το παιδί: από το σχολικό στο εξωσχολικό βιβλίο, 5. Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδασκαλία και Μάθηση, Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεω ρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότη τες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με το σχολείο καθώς και με εξωσχολικές εστίες αγωγής και κοινωνικοποίησης. Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαί δευση. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκ παίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα λονίκης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Επιστήμες της Αγωγής στις εξής κατευ θύνσεις: α. Εκπαιδευτική Πολιτική, β. Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί, γ. Αισθητική Αγωγή: θεωρία και δράσεις, δ. Δημιουργική γραφή και εκδοτική παραγωγή για το παιδί: από το σχολικό στο εξωσχολικό βιβλίο, ε. Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδα σκαλία και Μάθηση, Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Τμημάτων Δημοτικής Εκπαί δευσης, Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολι τικής, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμη μάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις, οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτι κές και ερευνητικές δραστηριότητες και η εκπόνηση της επιστημονικής διπλωματικής εργασίας για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζονται ως εξής: 1. Εκπαιδευτική Πολιτική: Α Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 1. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Στατιστική (6 ECTS) 2. Θεωρία Αναλυτικών Προγραμμάτων (6 ECTS) 3. Ζητήματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής (6 ECTS) 4. Κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες (6 ECTS) 5. Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (6 ECTS) Β Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 6. Οι Νέες Τεχνολογίες στα Αναλυτικά Προγράμματα του σχολείου (6 ECTS) 7. Οργάνωση και διοίκηση εκπαίδευσης (6 ECTS) 8. Ζητήματα οργάνωσης της διδακτικής πράξης (6 ECTS) 9. Αξιολόγηση στην εκπαίδευση (6 ECTS) 10. Φύλο και εκπαιδευτική πολιτική (6 ECTS) Γ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 11. Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική (6 ECTS) 12. Δια βίου μάθηση Πολιτικές και προγράμματα (6 ECTS) 13. Πολιτικές διαχείρισης ταυτοτήτων στην Εκπαίδευ ση (6 ECTS) 14. Παιδαγωγικά ζητήματα της ειδικής εκπαίδευσης (6 ECTS) 15. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής (6 ECTS) Δ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 16. Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, (30 ECTS) 2. Πολιτισμικές Σπουδές και Περιβάλλοντα Αγωγής για το Παιδί Α Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 1. Ιστορία/κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας, (10 ECTS) 2. Το παιδί και το παιχνίδι, άλλοτε και τώρα, (10 ECTS) 3. Η ανθρωποκεντρική ποιότητα του κτισμένου χώρου, (10 ECTS) Β Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 4. Κοινωνιολογική/λογοτεχνική προσέγγιση: το παιδί στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, (10 ECTS) 5. Εκδόσεις για παιδιά και ιδεολογική/πολιτισμική πο λιτική, (10 ECTS) 6. Εικόνα του βιβλίου/εικόνα της οθόνης για παιδιά, (10 ECTS) Γ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 7. Θέατρο για παιδιά: ιστορικές και ιδεολογικές συνι στώσες, (10 ECTS) 8. Εκπαιδευτικές/ερμηνευτικές προσεγγίσεις του υλι κού πολιτισμού, (10 ECTS) 9. Σεμιναριακό μάθημα: συναντήσεις με δημιουργούς/ καλλιτέχνες, (10 ECTS) Δ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 10. Διπλωματική εργασία (30 ECTS) 3. Αισθητική Αγωγή και Δημιουργικότητα Α Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 1. Η Εξέλιξη του Πολιτισμού: Θεωρίες και Μορφές (10 ECTS) 2. Παιδαγωγική Χορού και Κίνησης (10 ECTS)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η Εικόνα ως Λόγος και το Παιδί ως Δέκτης της (10 ECTS) Β Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 4. Αντικείμενα Πολιτισμού Εκπαιδευτικά Παιχνίδια (10 ECTS) 5. Δημιουργική Μουσικοπαιδαγωγική (10 ECTS) 6. Θεατροπαιδαγωγική Έρευνα και Δράσεις (10 ECTS) Γ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 7.Τέχνη και Παιδί (10 ECTS) 8. Πολιτισμός και Σύγχρονη Τεχνολογία (10 ECTS) 9. Δρώμενα Αισθητικής Αγωγής (10 ECTS) Δ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, (30 ECTS) 4. Δημιουργική γραφή και εκδοτική παραγωγή για το παιδί: από το σχολικό στο εξωσχολικό βιβλίο Α Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 1. Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ιστορία Θεωρία), (10 ECTS) 2. Μάθημα υποχρεωτικό κατ επιλογήν, (5 ECTS) 3. Ποίηση και Στιχουργική, (εργαστηριακό), (15 ECTS) Β Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 4. Πεζός Λόγος: Αφηγήσεις βραχείας φόρμας (εργα στηριακό), (15 ECTS) 5. Παιδικές αφηγήσεις βραχείας φόρμας, (10 ECTS) 6. Εικονογραφημένο βιβλίο, (5 ECTS) Γ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 7. Πεζός Λόγος: Αφηγήσεις ευρείας φόρμας (εργα στηριακό), (15 ECTS) 8. Μάθημα υποχρεωτικό κατ επιλογήν, (5 ECTS) 9. Λογοτεχνία, Βιβλιολογία και Νέες Τεχνολογίες, (10 ECTS) Δ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 10. Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (30 ECTS) 5. Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδα σκαλία και Μάθηση Α Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 1. Μεθοδολογία έρευνας (10 ECTS) 2. Σεμινάρια Κριτική επισκόπηση και διεπιστημονική προσέγγιση (10 ECTS) 3. Εφαρμοσμένη παιδαγωγική στην διαδικασία μάθη σης επιστημονικών εννοιών (10 ECTS) Β Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 4. Διδασκαλία και μάθηση μαθηματικών εννοιών (10 ECTS) 5. Ειδικά θέματα διδασκαλίας και μάθησης εννοιών από τις φυσικές επιστήμες (10 ECTS) 6. ΤΠΕ και μέσα επικοινωνίας (10 ECTS) Γ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 7. Πρακτική Άσκηση (30 ECTS) Δ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS) 8. Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (30 ECTS) Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά 120 ECTS, οι οποίες κατανέμονται ισομερώς στα 4 εξάμηνα σπουδών, ήτοι 30 ECTS κατά εξάμηνο σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώ τατο όριο σε εβδομήντα πέντε (75) φοιτητές κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Π.Μ.Σ. θα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμή ματος, του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Η λειτουργία του ΠΜΣ βασίζεται στην υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει το Τμήμα Προσχο λικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πα νεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Ποσό ( ) 1 Αμοιβές Αποζημιώσεις Διδα κτικού, Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού Εκδόσεις Προβολή Συμμετοχή σε Συνέδρια Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού Προμήθεια αναλωσίμων Προμήθεια εκπαιδευτικού εντύπου και ηλεκτρονικού υλι κού Υποτροφίες Έξοδα Μετακινήσεων 7500 Σύνολο Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από δί δακτρα καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες, δωρεές, έσο δα από ερευνητικά και άλλα προγράμματα, κλπ.). Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών

10 38614 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ ουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 2 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ F Αριθμ /Ζ1 (3) Αντικατάσταση της υπ αριθμ /B7 (ΦΕΚ 1597/τ.Β / ) ΥΑ που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδι κής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Ειδική Αγωγή» Αναμόρφωση προγράμματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι ήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ), της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ ρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 7. Το Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/Α / ) «Μετονομασία κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπι στήμιο Θεσσαλίας». 8. Την υπουργική απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 9. Την υπ αρ /B7 (ΦΕΚ 1597/τ.Β / ), ΥΑ που αφορά στην «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Ειδική Αγωγή». 10. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (63/ συνεδρίαση). 11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία αριθμ 41/ ). 12. Το με αρ. πρωτ. 544/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγω γής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ 92027/B7 (ΦΕΚ 1597/τ. Β / ) ΥΑ, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο «Ειδική Αγωγή» ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας, θα λειτουργήσει από το ακαδ. έτος αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με νέο τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο σκοπός Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών διαφόρων ειδικο τήτων στην «Ειδική Αγωγή». Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων σε ζητήματα που αφορούν: α) στην Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη, β) στις Μαθησιακές Δυσκολίες, και γ) στη Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση. Ειδικότερα, στόχος και αποστολή του προγράμματος είναι η εμβάθυνση σε γνώσεις σχετικά με την αναγνώρι ση και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το σχεδιασμό, την εφαρμογή αλλά και την αξιολόγηση κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, την ανάπτυξη συστημά των υποστήριξης των εν λόγω μαθητών αλλά και την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας στον τομέα της ειδικής αγωγής. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ εμπεριέχει τρεις (3) κατευθύν σεις εξειδίκευσης: Α) Η πρώτη κατεύθυνση: «Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη», αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνογνωσία στην Ειδική Αγωγή και ιδιαίτερα στην Ενταξιακή Εκπαίδευση, έχει ως στόχο την εξειδίκευση επιστημόνων διαφορετι κών κλάδων στην αξιολόγηση των ειδικών αναγκών, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας, στην διαφοροποίηση και τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος και των μεθόδων διδασκα λίας, στη διαχείριση της συμπεριφοράς, στην ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών καθώς επίσης και στην εφαρ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μογή στρατηγικών ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρία. Β) Η δεύτερη κατεύθυνση «Μαθησιακές Δυσκολίες» απευθύνεται σε άτομα διαφόρων επιστημονικών κλάδων και έχει ως στόχο την εξειδίκευσή τους στην εκπαίδευση ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η δομή και το περιεχόμενο της κατεύθυνσης του ΠΜΣ εξειδικεύεται σε ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά τις Μαθησιακές Δυσκολίες, όπως η αξιολόγηση και η δι αφορική διάγνωση στις ΜΔ, γνωστικά και κοινωνικά χα ρακτηριστικά των παιδιών με ΜΔ, θεωρητικά μοντέλα στις ΜΔ, προσαρμογές της διδασκαλίας για παιδιά με ΜΔ και διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Γ) Η τρίτη κατεύθυνση «Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολο γία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση» αφορά τους επιστήμονες διαφόρων κλάδων και έχει ως κύ ριο στόχο την εξειδίκευση τους τόσο στη μελέτη της γλωσσικής ανάπτυξης όσο και σε ζητήματα παθολογίας της γλώσσας και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών πα ρεμβάσεων. Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα αυτής της κατεύθυνσης αποδίδεται σε ζητή ματα που συνδέονται με τους δομικούς μηχανισμούς της γλωσσικής ανάπτυξης, τις νευροβιολογικές βάσεις των γλωσσικών λειτουργιών, την παθολογία της γλώσσας αλλά και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠMΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MΔE) στις «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» στις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη, β) Μαθησιακές Δυσκολίες, και γ) Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντι κειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται από τους φοι τητές η λήψη 120 μονάδων ECTS, που συγκεντρώνονται από την παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων στα τρία εξάμηνα και την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασί ας ή πρακτικής άσκησης στο τέταρτο εξάμηνο. Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες/ ECTS ορίζονται ως εξής: Α ΕΞΑΜΗΝΟ Κοινά μαθήματα για τις τρεις Κατευθύνσεις Μαθήματα Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS 1 Μεθοδολογία Έρευνας (Υ) 7,5 2 Νευρο επιστήμη και Ειδική Αγωγή (Υ) 7,5 3 Κοινωνιογνωστικές Προσεγγίσεις της Ανάπτυξης και της Μάθησης 7,5 4 Εκπαίδευση και Ειδικές Ανάγκες 7,5 Α Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη (επιλογή ενός εκ των δυο μαθημάτων επιλογής) Β ΕΞΑΜΗΝΟ 5 Αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή (Υ) 7,5 6 Αποτελεσματικές Εκπαιδευτικές Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση (Υ) 7 Στρατηγικές Διαχείρισης Συμπεριφορικών Δυσκολιών των Μαθητών (Υ) 7,5 8 Επιλεγόμενο Μάθημα: Α) Στατιστική (Ε) Β) Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών (Ε) 7,5 7,5

12 38616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β Κατεύθυνση: Μαθησιακές Δυσκολίες (επιλογή ενός εκ των δυο μαθημάτων επιλογής) 5 Μαθησιακές Δυσκολίες Ορισμοί, Έννοιες, Αίτια Επιστημολογικά Θέματα (Υ) 7,5 6 Αξιολόγηση και Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών (Υ) 7,5 7 Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών (Υ) 8 Επιλεγόμενο Μάθημα: Α) Στατιστική (Ε) Β) Αποτελεσματικές Εκπαιδευτικές Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση (Ε) 7,5 7,5 Γ Κατεύθυνση: Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση 5 Δομικοί Μηχανισμοί Γλωσσικής Ανάπτυξης (Υ) 7,5 6 Νευροβιολογικές Βάσεις Γλωσσικών Λειτουργιών (Υ) 7,5 7 Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις Γλωσσικής Παρέμβασης (Υ) 7,5 8 Γνωστικές Διεργασίες και Γλωσσική Ανάπτυξη (Υ) 7,5 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη 9 Στρατηγικές Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων (Υ) Διαφοροποίηση Αναλυτικού Προγράμματος και Προσαρμογές στη Διδασκαλία (Υ) Συνεργατικές Πρακτικές (Υ) 10 Β Κατεύθυνση: Μαθησιακές Δυσκολίες 9 Μέθοδοι και Στρατηγικές Διδασκαλίας για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Υ) 10 Προσαρμογές στη Διδασκαλία και το Διδακτικό Υλικό στο Μάθημα της Γλώσσας για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Υ) 11 Προσαρμογές στη Διδασκαλία και το Διδακτικό Υλικό στα Μαθήματα των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Υ) Γ Κατεύθυνση: Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση 9 Παθολογία της Γλώσσας (Υ) Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις της Γλώσσας (Υ) Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις για τη Γλωσσική Ανάπτυξη σε Παιδιά με Νοητική Καθυστέρηση (Υ) 10 Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ Μεταπτυχιακή Εργασία ή Πρακτική Άσκηση 30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων θα γίνονται με απο φάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 75 ανά έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγι κού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Τμημάτων Πανε πιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008(ΦΕΚ 148 Α ) Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν σχολεία και υπηρεσίες για την άσκηση των φοιτητών του ΠΜΣ και τη διεξαγωγή ερευνών στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ), το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας που αφορά λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δα πανών ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, πρόσθετος εξοπλισμός (προμήθεια ανανέωση συντήρηση) ΠΟΣΟ Ευρώ , ,00 Μετακινήσεις 8.000,00 Γενικά έξοδα 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές όπως χορηγίες, δω ρεές, ερευνητικά προγράμματα, κλπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώ σουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις τις προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 2 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ F Αριθμ /Ζ1 (4) Αντικατάσταση της υπ αριθμ π.ε./Β7/ (ΦΕΚ 204 Β ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα λονίκης Αναμόρφωση του προγράμματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθη καν με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ), της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ ρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134 Α ) «Κατάργη ση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος και ίδρυση συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης». 8. Την υπουργική απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». (ΦΕΚ Β 2988)

14 38618 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Την υπ αριθ π.ε./β7 (ΦΕΚ 204 Β ) υπουργική απόφαση. 10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συ νεδρίαση με αριθμό 9/ ). 11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 158/ ). 12. Το αριθμ. 1647/ έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα λονίκης 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθ π.ε./Β7 (ΦΕΚ 204 Β ) υπουργική απόφαση ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα λειτουργήσει, από το ακαδημαϊκό έτος , αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η οργάνωση ενός με ταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος με έμφαση στην εκπαίδευση και εξειδίκευση επί της Φυσικής & Τεχνολογίας Υλικών και της ερευνητικής μεθοδολογί ας, που αξιοποιεί τη σοβαρή υποδομή και τεχνογνω σία του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ για την παροχή οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών στον κλάδο Μαθήματα Α εξαμήνου. των νέων υλικών τεχνολογίας. Σκοπός του είναι η δη μιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ανεπτυγμένες δεξιότητες που θα είναι σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία υπηρεσίες που σχετίζονται με τα νέα υλικά τεχνολογίας, ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που άπτονται της παραγωγής και τεχνολογικής αξιο ποίησης νέων υλικών. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Φυσική & Τεχνολογία Υλικών». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσι κής, Χημείας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πολυ τεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επιπλέον γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Τα μαθήματα που προσφέρονται είναι εξαμηνιαίας διάρκειας, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (κορμού και επιλογής) και το σύνολο των απαιτούμενων για την από κτηση του Μ.Δ.Ε. πιστωτικών μονάδων (ECTS) είναι 90. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι εργαστηριακές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής: α/α Μάθημα κατηγορία ECTS 1. Φυσικές ιδιότητες υλικών ΚΟΡΜΟΥ 8 2. Δομή, Ανάπτυξη & σύνθεση υλικών ΚΟΡΜΟΥ 8 3. Τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών ΚΟΡΜΟΥ 8 4. Φυσική στερεάς κατάστασης Εισαγωγή στην επιστήμη υλικών ΚΟΡΜΟΥ 2 5. Εργαστήριο χαρακτηρισμού υλικών I ΚΟΡΜΟΥ 2 6. Σεμινάριο ΚΟΡΜΟΥ 2 Μαθήματα Β εξαμήνου. α/α Μάθημα κατηγορία ECTS 3. Εργαστήριο χαρακτηρισμού υλικών II ΚΟΡΜΟΥ 4 4. Βιομηχανικά υλικά ΚΟΡΜΟΥ 8

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μέθοδοι βελτιστοποίησης και επιλογής υλικών. ΚΟΡΜΟΥ 8 6. Εργαστήριο εκπαίδευσης στην ερευνητική μεθοδολογία. ΚΟΡΜΟΥ 2 7. Τέσσερα (4) μαθήματα επιλογή (4*2=8) από τον κάτωθι πίνακα ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8 α/α Πίνακας Μαθημάτων Επιλογής ECTS Μαγνητικά υλικά χαμηλών διαστάσεων 2 Πολυμερή & κολλοειδή 2 Φυσική & τεχνολογία υλικών & διατάξεων οπτοηλεκτρονικής 2 Αρχές πνευματικής ιδιοκτησίας & διαχείρισης της τεχνολογίας 2 Μετρολογία & μέθοδοι προσδιορισμού φυσικών μεγεθών 2 Χαρακτηρισμός υλικών σε μεγάλες εγκαταστάσεις νετρονίων και ακτινοβολίας synchrotron 2 Προηγμένα υλικά στην τεχνολογία ήπιων μορφών ενέργειας 2 Μέθοδοι προσομοίωσης στη φυσική των υλικών 2 Θέματα υλικών στον χαρακτηρισμό τη συντήρηση και την αποκατάσταση έργων πολιτισμού. 2 Τεχνολογία λεπτών υμενίων & εφαρμογές 2 Αρχές επιχειρηματικότητας 2 Θέματα χαρακτηρισμού υλικών 2 Θέματα ανάπτυξης & σύνθεσης υλικών 2 Θέματα κατεργασίας & επεξεργασίας υλικών 2 Γ εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ «Φυσική & Τεχνο λογία Υλικών» ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Η διδασκαλία στο ΠΜΣ «Φυσική & Τεχνολογία Υλικών» καλύπτεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ Φ&ΤΥ θα χρησιμοποιείται όλη η υπάρχουσα υποδομή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ και ειδικά των Τομέων «Φυσικής Στερεάς Κατά στασης» και «Εφαρμογών Φυσικής & Φυσικής περιβάλ λοντος». Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή περιλαμ βάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπο λογιστές, βιβλιοθήκη, νησίδα υπολογιστών και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ανάπτυξης, κατεργασίας & χαρακτηρισμού υλικών καθώς και υπολογιστική ισχύ για προβλήματα προσομοίωσης. Άρθρο 10 Χρονική Διάρκεια Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμ ματος εκτιμάται σε ευρώ και αναλύεται στις παρακάτω κατηγορίες δαπανών: Κατηγορία Δαπάνης Κόστος σε Μετακινήσεις διδασκόντων Αναλώσιμα και γενικές δαπάνες (υλικά άμεσης αναλώσεως, έντυπα & γραφική ύλη, τηλεπικοινωνίες, δα πάνες δημοσιότητας κλ.π.) Υλικοτεχνική υποδομή (αγορά εξοπλισμού και οργάνων για την αναβάθμιση των εργαστηρίων, ειδι κευμένου λογισμικού κ.λ.π) ΣΥΝΟΛΟ

16 38620 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης και το υπόλοιπο από άλλες πηγές (δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, κ.α.). Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατά ξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ ουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 2 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3592 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 66069/Β7/21 08 2003 (ΦΕΚ 1317 τ. Β ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 796/Β7/6 6 1 (ΦΕΚ 184/Β/6 6 1) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2859 11 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1713

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 4 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 2101/Β7/0 2007 (ΦΕΚ 978 Β /18.0.2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 204..07 8:42:07 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 714 20 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 99960/Β7 (ΦΕΚ 42/Β / 22.01.03) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 409 Ιουνίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/7084 (ΦΕΚ 660/τ. Β /9 005) υπουργικής απόφασης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 35102/B7/14 7 2003 (ΦΕΚ 1057 τ. Β / 7 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37711 22 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3757 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση κοινού Διατμηματικού - Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2776 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω περιβάλλοντος του Εθνικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1955 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 14218/Β/20.2.2006 (ΦΕΚ 262/τ.) Υ.Α που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 2 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2100 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 592 π.έ/β7 (ΦΕΚ 159/ τ.β /13.02.2002) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 945 19 Νοεμβρίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ.Φ.121.1/11/75029/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3492 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3516 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 91121/Β7/29 9 2009 (ΦΕΚ 2201 Β 12 10 2009) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2307 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 51720/Β7/05.07.2005 (ΦΕΚ 979/τ.B ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3600 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3044 11 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. Φ.711/24/Β7/212/10 4 1995 (ΦΕΚ 333 τ.β ) Υ.Α. όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1415 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της Y.A. υπ αριθμ 85467/Β7/17 8 2007 (ΦΕΚ 1518 Β ) που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2469 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 5318π.έ./Β7/9.2.2004 (ΦΕΚ 324/τ. Β /11.2.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3593 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 35534/Β7/30 5 2003 (ΦΕΚ 774/Β /17 6 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3573 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ... 1 Ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20667 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1815 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3357 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 27533/Β7/30 5 2003 (ΦΕΚ 823 τ.β ) υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3597 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 339/B7 (ΦΕΚ 673/τ. Β / 3 7 1998) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1362 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 80379/ Β7/21 8 2003 (ΦΕΚ 1317/τ.Β /16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7423 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 598 7 Μαρτίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1964 21 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 107281/B7 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 124472/Β7/4-8-2014 (ΦΕΚ 2221/13-8-2014, τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3427 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμογής και θητείας ΔΣ των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 6 Σεπτεμβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/424/28 2 200 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2468 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 101346/ B7 (ΦΕΚ 2162/17.10.2008 τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43497 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4321 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τον μήνα Δεκέμβριο 2016 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2784 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 126867, 2143/Β7 (ΦΕΚ 42/ τ.β /22 1 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2318 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/393/29.07.1998 (ΦΕΚ 849/τ.Β ) Υ.Α όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3604 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. Β7/325/04 6 1998 (ΦΕΚ 628 Β 23 6 1998) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2467 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 741τΒ/18..04 (ΦΕΚ 10048/ Β7/6..2004) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3576 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2066 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε πιστημίου Angers της Γαλλίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1953 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 70403/Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β/ 2009) ΥΑ που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2746 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 51377/Β7/10 7 2013 (ΦΕΚ 1018/τ.Β /24 7 2003 Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29333 31 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2741 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. 98227/Β7/15-10-2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 9100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΙΟΙΚΗΣΗ H E L L E N I C R E P U B L I C D E M O C R I T U U N I V E R I T Y O F T H R A C

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 368/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15725 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1272 4 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. 20161258/7 3 2016 (ΦΕΚ 719/τ.Β /17 03 2016) Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41583 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3612 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. Β7/94γ/6 7 1998 (ΦΕΚ 747 Β 24 7 1998) Υ.Α. όπως

Διαβάστε περισσότερα