ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ 1) Πιεξνθνξίεο: Σει: &

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΪΟΤ 8:30-9:00: Εγγραφές 9:00-9:30: Έναπξη - Υαιπεηιζμοί Υαηξεηηζκνί 9:30 11:30: 1 η ςνεδπία Πξνεδξείν: Γαξβνύδεο Αζαλάζηνο Παηζίδνπ Μαξίλα 9:30 9:45: αθαιίδνπ Δξηθύιε, Φπρνπαηδαγσγόο, Θεζζαινλίθε. Πηινηηθή Δθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Αμηνιόγεζεο: Γηεπηζηεκνληθή Αμηνιόγεζε πκκεηνρηθήο πλεξγαζίαο Βαζηζκέλε ζην Παηρλίδη 2. (Transdisciplinary Play Based Assessment 2) TPBA2 Πξνθαηαξθηηθά επξήκαηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο. 9:45 10:00: Γεσξγηάδνπ Μειίλα (ςπρνιόγνο), Παλάγνπ Καηεξίλα (Κνηλ. Λεηηνπξγόο), Κηιίηδεο Πάξεο (ινγνζεξαπεπηήο), & Λπκπεξάθε Βηβέηα (εηδηθή παηδαγσγόο) Οκάδα έγθαηξεο παξέκβαζεο Δζληθνύ Ιδξύκαηνο Κσθώλ Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο : Παιαηνύ Δπαγγειία (Γ/ληξηα Δ.Γ.. Υαιθίδαο), Γεξνθώζηα Θενδώξα (Γαζθάια) Ράγθνπ Βάζσ (Γαζθάια), & Βίιια Ησάλλα (Λνγνζεξαπεύηξηα) Αλάπηπμε επηθνηλσληαθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ κέζσ πξνγξάκκαηνο θηιαλαγλσζίαο σο ελαιιαθηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο : Γήκνπ Γηώξγνο, Δ.Π., Γ/ληεο 3 ν Γ.. Νεάπνιεο Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη εθαξκνγή δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζε ηάμεηο κηθηήο ηθαλόηεηαο. Η πεξίπησζε καζεηή κε ζύλδξνκν Down θαη ειαθξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε : Έιελα Υαληώηε, Δ.Π., Σ.Δ. 5 νπ Γ.. Κεθηζηάο ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Πηινηηθή εθαξκνγή ηεο δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο/ινγηζκηθνύ «Δύγισηηνλ» ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ δπζιεθηηθώλ αηόκσλ : : Παπαλαζηαζίνπ Έκε, Νεπηαγσγόο, ππνςήθηα δηδάθησξ London Metropolitan University, ΚΔΓΓΤ Ν. Ρνδόπεο Δπθπή/ ραξηζκαηηθά παηδηά. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο. Μειέηε πεξίπησζεο : πδήηεζε 11:30 12:00: Γηάιεηκκα

3 12:00 14:00: 2 η ςνεδπία Πξνεδξείν: Πειείδνπ Κσλζηαληίλα Πξπκίδνπ Θενδώξα : Μπνπγηνπθιή Θενδώξα, ΠΔ70 & Παπαδνπνύινπ νθία, Δ.Π., 8 ν Γ.. Δπόζκνπ Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη έληαμε : Θαιαζνύδε Υξηζηίλα, Κνηλσληνιόγνο, 1 ν Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Παλνξάκαηνο Γεκηνπξγώληαο κηα ξαδηνθσληθή εθπνκπή θαη ηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ καο : : Βέξγνπ Διεπζεξία, θαιιηηερληθώλ, Βιέηζα Παλαγηώηα, Πιεξνθνξηθήο, Εώηνπ Αγγειηθή, Φηιόινγνο, Μέγα Υαξίθιεηα, Μνπζηθόο & Σδίκα Αηθαηεξίλε, ρνι. Ννζειεύηξηα, Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Ησαλλίλσλ Οη Σέζζεξηο Δπνρέο : Λνύια Οπξαλία, Αγγιηθώλ, Δηδηθό Γπκλάζην Ζξαθιείνπ Αο Παίμνπκε ζηα Αγγιηθά : Αξρνληία Καζάξηνπ, Νεπηαγσγόο, Σίλα Μηλαξεηδή,θαζεγ. πιεξνθνξηθήο, Λέλα Υαηδνύηε, εκςπρώηξηα-ζεαηξνιόγνο, Ηδησηηθό Νεπηαγσγείν Δθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζε καζεηή κε ΓΔΠ-Τ κε εξγαιείν έλα θαηλνηόκν πξόγξακκα ipad θαη ηερλνινγίαο : πδήηεζε 14:00 16:00: Γενική ζςνέλεςζη ηηρ Π.Ε.Ε.Π. ΚΤΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΪΟΤ 9:00 11:00: 3 η ςνεδπία Πξνεδξείν: Κνπζνπξέηα Νίθε Ξηκίλε Κιενλίθε : Αιέμαλδξνο Ακπξάδεο, γεσπόλνο, Δ.Δ.Δ.Δ.Κ Φιώξηλαο «Σνπ Θπκαξηνύ η Αξώκαηα, Βαζηιηθνύ Σξαγνύδηα» : νθία Κνινζίδνπ, Π.Δ. Πέιιαο πκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε παηδηνύ κε ΓΑΓ ζην δεκνηηθό. Παξεκβάζεηο γηα θαηάθηεζε ελζπλαίζζεζεο : Μνζρνβάθε Κπξηαθή, Φηιόινγνο - Δηδηθή Παηδαγσγόο, 3 ν Γπκλάζην Ζξαθιείνπ Αλέβαζκα ζεαηξηθήο παξάζηαζεο κε ηίηιν «Παξακύζη ρσξίο ηέινο» κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη : Λακπξνπνύινπ Μαγδαιελή, Καιιηηερληθώλ, Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λέζβνπ. Σν Πξόγξακκα Αγσγή ηαδηνδξνκίαο, ηα Δηθαζηηθά θαη νη Νέεο Σερλνινγίεο σο κέζν γηα Πξνεπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ελόο Παξακπζά.

4 : Φσηεηλή Παπαγεξίδνπ, Κνηλ. Λεηηνπξγόο & Μαξία Κνκλελνύ, ςπρνιόγνο, 5 ν Δ.Γ.. Θεζζαινλίθεο Γλσξίδσ ηνλ εαπηό κνπ Γλσξίδσ ηνπο άιινπο : Λακπαζάθεο Μ., Σδαθώζηα Α. & θαθηαλάθε Υ., ΠΔ11, Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Ρεζύκλνπ-Κξήηεο Η αγσγή ππαίζξνπ σο κέζν πξναγσγήο ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο. Η πεξίπησζε ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Ρεζύκλνπ : πδήηεζε 11:00 11:30: Γηάιεηκκα 11:30 13:30: 4 η ςνεδπία Πξνεδξείν: Μπαθηξηδήο Κσλζηαληίλνο - ηαπξόπνπινο Βαζίιεηνο : Ληάπε Βαζηιηθή, ΠΔ70 & Φπληαλίδνπ Αηθαηεξίλε, ΠΔ71, Παλ/κην Αηγαίνπ, Π.Σ.Γ.Δ. Οη Μηληηαθέο Κνηλσληθέο Ιζηνξίεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή : Από ηελ Αμηνπνίεζε ζηελ Δθαξκνγή ηνπο ζε Πξαγκαηηθό Υξόλν θαη Σόπν : Λάκςαο Νηθόιανο & Ράπηε Δπαγγειία, ΔΠΑΦΟ πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο 4Teachers: Σν πξώην νινθιεξσκέλν δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ γηα ηνλ Έιιελα εθπαηδεπηηθό πνπ ζέιεη λα θάλεη ηε δηαθνξά : Μαπξάθε Μειπνκέλε, εηδηθή παηδαγσγόο, 1 ν Δ.Γ.. Ακαξνπζίνπ Δθπαηδεπηηθή παξέκβαζε κέζα από ην ςεθηαθό παηρλίδη ζε καζεηέο κε απηηζκό : Καςάιεο Γεκήηξηνο, ΠΔ19.50, Καςάιεο Νηθόιανο, ΠΔ19, & αθειιαξνπνύινπ Γεσξγία, ΠΔ19, Κέληξν Απηηζκνύ SOS Η πξνζηηζέκελε αμία ηνπ Γηαδξαζηηθνύ Πίλαθα ζηελ εθπαίδεπζε Αηόκσλ κε Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο θαη Ννεηηθή Τζηέξεζε : Σδαθέξε Παλαγηώηα, ΠΔ71, Π.Δ. Αλαη. Θεζζαινλίθεο Γηαθνξνπνηεκέλν δηδαθηηθό ζελάξην Ιζηνξίαο Σ Γεκνηηθνύ γηα καζεηή κε Asperger κε ηελ ρξήζε ινγηζκηθνύ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο (εθαξκόζηεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο ζε πξόγξακκα παξάιιειεο ζηήξημεο) :00: αθειιαξνπνύινπ Γεσξγία, ΠΔ Κέληξν Απηηζκνύ SOS Η δεκηνπξγία παξακπζηνύ γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ δηαδηθηπαθνύ θαινύ θαη θαθνύ από άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο. 13: : πδήηεζε 13:30 14:00: Γηάιεηκκα

5 14:00 16:15 : 5 η ςνεδπία Πξνεδξείν: Θώκνπ Αλαζηαζία - Νάλνπ Αλδξνκάρε : Θενδώξα Σάηζε, Φπρνιόγνο & Διέλε Λακπξάθε Κνηλ. Λεηηνπξγόο, Δηδηθό Δπαγγεικαηηθό Γπκλάζην Ησαλλίλσλ Αλάπηπμε ςπρνθνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ζην Δξγαζηήξη Αθήγεζεο Παξακπζηώλ : Παπαγεσξγίνπ Κπξηάθνο ΠΔ11 & Εαβξαθά Αλαζηαζία, ΠΔ11, Δ.Δ.Δ.ΔΚ. Καηεξίλεο Θεξαπεπηηθή θνιύκβεζε : Μαξία Παπαδνπνύινπ ΠΔ 8.50 θαιιηηερληθώλ, & Γεώξγηνο Κώηζηθαο ΠΔ11, Γηεπζπληήο 1 νπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Θέξκεο Γεκηνπξγώληαο ηέρλε κέζα από ςεθηδσηά : Νηθόιανο Νεξάληδεο, Φπζηθόο ΠΔ 04.05, Μπεδεξγηαλίδνπ Αηθαηεξίλε, ρνιηθή ύκβνπινο ΠΔ04, & Μαλδειηώηεο σηήξηνο, Τπεύζπλνο Δ.Κ.Φ.Δ. εξξώλ Μία δηδαθηηθή πξόηαζε γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο «ξνή ελέξγεηαο», «θύκα», «δηαηαξαρή» ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή & Δθπαίδεπζε. «ηαιάλησζε» θαη : Μαξία Οξθαλίδνπ, Φπρνιόγνο, ύιινγνο Φίισλ Δζεινληώλ Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ - Θεζζαινλίθεο Υξσκαηίδσ ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ : Γεσξγία Κηδηξίδνπ, Φπρνιόγνο, 3 ν Νεπηαγσγείν Κνξδειηνύ/ Πξόγξακκα Γηάπνιηο πλεθπαίδεπζε λεπίσλ ζε Πξνιεπηηθό Πξόγξακκα κε ζέκα ηελ επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθόηεηα : πδήηεζε πκπεξάζκαηα

6 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Γξ. Γαξβνύδεο Θάλνο, Πξόεδξνο ηεο Π.Δ.Δ.Π. θαη ηε επηζηεκνληθήο επηηξνπήο Κνπζνπξέηα Νίθε, Γ. Γξακκαηέαο ηεο Π.Δ.Δ.Π., Γ/ληξηα Σ.Δ.Δ. ΔΑ Β βαζκiδαο Γξ. Νάλνπ Αλδξνκάρε, Δηδηθή Παηδαγσγόο, Πξόεδξνο Γηθηύνπ INCLUDE Γξ. Παηζίδνπ Μαξίλα, ρνιηθή ύκβνπινο Δ.Α.Δ. Γξ. ηαπξόπνπινο Βαζίιεηνο, Μέινο ηνπ Γ.. ηεο Π.Δ.Δ.Π. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Μπαθηξηδήο Κσλζηαληίλνο, Σακίαο ηεο Π.Δ.Δ.Π., Γ/ληεο 5 νπ Δηδηθνύ Γ.. Θεζ/λίθεο, Πξόεδξνο Αιεπξά Γιπθεξία, Δηδηθή Παηδαγσγόο (ΠΔ61) Θώκνπ Αλαζηαζία, Δηδηθή Παηδαγσγόο, Μέινο Γ.. ηεο Π.Δ.Δ.Π. Νηάιιαο Νηθόιανο, Δηδηθόο Παηδαγσγόο, Γ/ληεο Δηδηθνύ Γ.. Γξεβελώλ Ξηκίλε Κιενλίθε, Δηδηθή παηδαγσγόο, Γ/ληξηα 1 νπ Γ.. Νεάπνιεο Πειείδνπ Κσλζηαληίλα, ρνιηθή ύκβνπινο Δ.Α.Δ. Πξπκίδνπ Θενδώξα, Δηδηθή παηδαγσγόο, Γ/ληξηα 4 νπ Δηδηθνύ Γ.. Θεζ/λίθεο ηεθαλίδεο Φίιηππνο, Γ/ληεο Γ.. Γαιάηηζηαο, ππεύζπλνο ηνπ: Σδαθέξε Παλαγηώηα, Δηδηθή Παηδαγσγόο (ΠΔ71) ΥΟΡΖΓΟΗ ΔΠΑΦΟ πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο ΗΚΔΑ, Καηάζηεκα Θεζζαινλίθεο Υνξεγόο Δπηθνηλσλίαο:

7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ - Π.Ε.Ε.Π. (HELLENIC UNION OF SPECIAL EDUCATORS- H.U.S.E.) Σν 1999 ηδξύζεθε ζηε Θεζζαινλίθε επηζηεκνληθή έλσζε κε ηελ επσλπκία: «Παλειιήληνο ύιινγνο Δθπαηδεπηηθώλ Δηδηθεπκέλσλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή- ΠΔΔΔΑ». Λίγα ρξόληα κεηά, κεηνλνκάζηεθε ζε «Παλειιήληα Έλσζε Δηδηθώλ Παηδαγσγώλ-ΠΔΔΠ». Η αποζηολή ηηρ Π.Ε.Ε.Π. ζπλνςίδεηαη κεηαμύ άιισλ ζηα εμήο: Δμαζθάιηζε πςειώλ πξνδηαγξαθώλ ζηελ παξνρή εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο γηα όια ηα παηδηά πνπ ηελ έρνπλ αλάγθε. Πξνώζεζε επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ εηδηθή αγσγή, όπσο πξώηκε παξέκβαζε, ζρνιηθή έληαμε, αλαιπηηθό πξόγξακκα, νηθνλνκηθά ζέκαηα, ελδπλάκσζε ηεο νηθνγέλεηαο. Γηα βίνπ εθπαίδεπζε όισλ ησλ εηδηθώλ παηδαγσγώλ κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ παξέκβαζεο. πλεξγαζία ηεο Έλσζεο κε ηα ζπλαξκόδηα Τπνπξγεία, ην Ηλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο, αιιά θαη πιιόγνπο Γνλέσλ γηα ηελ επίηεπμε θαιύηεξεο πνηόηεηαο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Μέζα για ηην επίηεςξη ηων ζηόσων: Οξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ θαη ζπλεδξίσλ. ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο. Δθδειώζεηο κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. Ζ Π.Δ.Δ.Π. έρεη επίζεο ελεξγή παξνπζία κε πξνηάζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ζηελ εηδηθή αγσγή κε γλώκνλα ην δεκόζην ζπκθέξνλ. Έρεη ζπληάμεη θαη θαζηεξώζεη ηνλ Κώδικα Ηθικήρ και Δεονηολογίαρ ηος Ειδικού Παιδαγωγού. Μέλη ηελ Π.Δ.Δ.Π. κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ σο ηαθηηθά κέιε εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο νη νπνίνη είλαη θάηνρνη ελόο ή πεξηζζνηέξσλ πξνζόλησλ εηδίθεπζεο από ηα παξαθάησ: Κάηνρνη πηπρίνπ Δηδηθήο Αγσγήο ειιεληθώλ Παλεπηζηεκίσλ ή Παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλσλ από ην ειιεληθό θξάηνο. Κάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ (επηπέδνπ master ή δηδαθηνξηθνύ) ζηελ Δηδηθή Αγσγή ή θάηνρνη ηίηινπ δηεηνύο κεηεθπαίδεπζεο ζηα Γηδαζθαιεία κε εηδίθεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή. Χο ζπλεξγά µέιε µπνξνύλ λα εγγξαθνύλ όινη όζνη επηζπµνύλ λα ζπλδξάµνπλ ηελ Έλσζε ζην έξγν ηεο, εζηθά ή πιηθά. Πληποθοπίερ και Επικοινωνία με ηην Π.Ε.Ε.Π.: Παλειιήληα Έλσζε Δηδηθώλ Παηδαγσγώλ - «Π.Δ.Δ.Π.» Καβείξσλ 3, Θεζζαινλίθε Σει: Δ-mail: Web:

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ Έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην Γεληθφ ρνιείν «Δπηθνηλσλία - Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή» Σξφπνη έληαμεο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο κέζσ δηαρείξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc Θεζμικό πλαίζιο ηων ππόηςπων πειπαμαηικών ζσολείων. Ίδπςζη Ινζηιηούηος Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, οπγάνωζη ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών και Εκδόζεων και λοιπέρ διαηάξειρ. Τύπορ Σσέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε:

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Φνίβεο 24, Γιπθάδα, Αζήλα, ΤΚ: 16674 Ηκεξ. Γέλλεζεο: 31/10/1980 Τειέθσλν: 210 9657870, 6998038625 e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 2003-2004 University

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε?

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε? ISSUE 1 Ειζαγωγή ζηο έργο ORTHO-eMAN.1 Ποιοι είμαζηε.....1 Τι είναι ηο ORTHO-eMAN....4 Τι θέλουμε να κάνουμε;... 4 Εναρκηήρια ζυνάνηηζη ηου ORTHO-eMAN......5 Τα ενημερωηικά δεληία....6 YEAR 2012 ORTHOnewsletter

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα