ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: Α.Π.: 6862 / 3974 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7782/1998/Α2/ Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Αττικής για δυνητικά εντασσόμενα έργα. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 4. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ / (ΦΕΚ Β 655/2012) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ (Β 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 6. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των

2 Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής. 7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/ (Β 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 10. Τη με A.Π /ΕΥΣ1749/ /Β 540 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Το με Α.Π. COMP/HI/RI/lcD(2013)079073/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Ανταγωνισμού με θέμα: «ΗΤ.3126 Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα » για τη δυνατότητα παράτασης του υφιστάμενου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. 15. Τη με Α.Π. 7782/1998/A2/ Υπουργική Απόφαση Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. Τα με Α.Π. 8016/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6236/3785/Α2/ ), 8249/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6522/3857/Α2/ ) και 8406/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6648/3896/Α2/ ) έγγραφα του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα «Αίτημα Οριστικής Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών», με τα οποία βεβαιώνεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών. Αποφασίζουμε Την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Αττικής των αναφερόμενων στο συνημμένο πίνακα Ι της παρούσας ενενήντα πέντε (95) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,26 και δημόσια Σελίδα 2 από 3

3 δαπάνη ,65, μετά την πλήρωση των όρων των παραγράφων 7,8,9 της ΥΑ 7782/1998/Α2/ Για τα παραπάνω έργα ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την Επιπλέον ισχύουν τα κάτωθι οριζόμενα στην με Α.Π. 7782/1998/Α2/ Υπουργική Απόφαση: 1. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος συνάψει δάνειο που εμπεριέχει στοιχεία ενίσχυσης (ΕΤΕΑν, JEREMIE), τότε η ενίσχυση αυτή θα συνυπολογισθεί κατά την πληρωμή της τελικής δόσης της Δημόσιας Δαπάνης προς τον Δικαιούχο, ώστε η συνολικά καταβληθείσα ενίσχυση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί σώρευσης του Κανονισμού 800/2008 ή 1998/ Οι δαπάνες των έργων θα πρέπει να συνδέονται με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με την ενότητα 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής και το Παράρτημα ΙΙ αυτού. Συνεπώς, εάν κατά την πιστοποίηση του έργου από τον ΕΦΕΠΑΕ διαπιστωθεί ότι δαπάνες εξυπηρετούν μη επιλέξιμες δραστηριότητες θα περικόπτονται. 3. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 4. Η δημοσίευση της απόφασης αυτής να γίνει στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού 2. EΦΕΠΑΕ 3. ΜΟΔ Α.Ε. 4. ΕΥΣ 5. Περιφέρεια Αττικής Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Μονάδες A1, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ Σελίδα 3 από 3

4 1 ΒΕΣ DNG ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,83 2 ΒΕΣ EMECO - Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,58 3 ΒΕΣ ΔΑΣΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,97 4 ΒΕΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,79 KLP BEAUTY STORES ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 5 ΒΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΜΩΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,24 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΠ 6 ΒΕΣ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,74 7 ΒΕΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,80 8 Ι. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΒΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 9 ΒΕΣ ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,23 10 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,90 11 ΒΕΣ ΤΑΝΤΕΒΟΣ ΜΑΡΤΟΓΙΑΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,50 12 ΒΕΣ ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,55 ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13 ΒΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 14 ΒΕΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,55 15 SMART CLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΣ ΠΕΡΙOΡΙΣMΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,90 16 ΒΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 17 ΒΕΣ Ε ΚΑΙ Α ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 18 ΒΕΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,07 19 ΒΕΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π. - ΒΑΡΣΑΜΗ Γ. - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κ. ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,79 ARCA CREATIONS ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ 20 ΒΕΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,80 (πρώην ARCACREATIONS ΕΠΕ) 21 ΒΕΣ MyOmega ΕΛΛΑΣ Τεχνολογίες Ασυρμάτων Τηλεπικοινωνιακών & Πληροφοριακών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία (πρώην MYOMEGA ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 HELLAS) 22 PLAN K ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρώην ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΜΑΡΑ) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,04 23 ΒΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ 24 ΒΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρώην ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 ΘΑΛΑΣΣΗΣ) 25 ΒΕΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,05

5 PATRICK MC GAVIGAN & ΣΙΑ ΕΕ (πρώην Ε. ΠΑΠΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ & 26 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,47 P.MC GAVIGAN Ο.Ε.) 27 ΒΕΣ ΜΙΝΑ Κ. ΚΛΩΝΙΖΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,23 28 ΒΕΣ Σ.ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ) ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,24 29 ΒΕΣ ΤΑΣΣΗ ΧΡ.ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,25 30 ΒΕΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,82 ΜΕΤΑΦΑΣΙΣ ΘΕΡΑΤΕΚ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 31 ΒΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (πρώην METAPHASIS THERATECH ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 S.A.) 32 ΒΕΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ Γ. - ΚΑΡΑΒΑΝΗΣ Α. ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,10 33 ΒΕΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,32 34 ΤΙ ΕΝ ΕΛ ΓΚΡΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,19 35 ΒΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΛΙΚΩΝ ΕΠΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 36 ΒΕΣ ΜΠΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,95 37 ΒΕΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,72 38 ΒΕΣ ΣΠΑΝΟΣ I. ΣTΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,75 39 ΒΕΣ Φ. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,77 40 ΒΕΣ ANASTASIOU CATHERINA ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,71 41 ΒΕΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,56 42 A.S. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,54 43 ΒΕΣ ΑΧ. ΤΑΟΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,82 44 ΒΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,72 45 ΒΕΣ LAURANT KURTESHI KAI ΣΙΑ E.E. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,12 46 ΒΕΣ ΤΖΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,78 47 AUTOGLASS SERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΒΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,45 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 48 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΛΑΔΑΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 49 ΒΕΣ ΝΤΙΣΟΛΒ ΕΝΤ ΡΙΣΑΙΚΛ ΕΠΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,62 50 MEDITERRANEAN INNOVATIVE EXPERIENCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΕΣ ΙΚΕ (πρώην UNITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 51 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,58 52 ΒΕΣ Α. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00

6 53 ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,45 54 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,46 55 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,08 56 ΒΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 57 ΒΕΣ ΓΚΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 58 ΒΕΣ ΚΑΛΕΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 59 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 60 ΒΕΣ ΛΑΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,50 61 ΒΕΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 62 ΒΕΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,50 63 ΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β.Μ. ΙΚΕ (πρώην ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ) ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,33 64 ΒΕΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,45 65 ΒΕΣ AUTOLAND Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,17 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 65 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 67 ΒΕΣ Δ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 68 ΒΕΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,81 69 ΒΕΣ Δ.ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,76 70 ΛΥΜΑΠΛΑΣΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΒΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 71 ΒΕΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , DR ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,79 73 ΒΕΣ FANTASTIC HOLIDAYS IN GREECE I.K.E ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 74 ΒΕΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,46 75 WORX ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,42 76 ΒΕΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,50 77 ΒΕΣ ΠΛΕΖΑΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ (πρώην ΠΛΕΖΑΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,94 78 ΒΕΣ Π.ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ Α.ΤΣΙΓΚΟΣ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,50 79 ΒΕΣ ΑΝΔΡΙΑΣ ΑΛ ΚΑΙ ΑΓ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 80 ΒΕΣ ΧΑΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,48 81 ΒΕΣ ΚΟΥΚΟΥΦΛΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00

7 82 ΒΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,09 83 Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,40 Π. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 84 ΒΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,98 85 ΒΕΣ BAΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 86 ΒΕΣ DYNAMIC ASSIST ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,76 87 ΒΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝ. ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,80 88 ΒΕΣ ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,95 89 ΒΕΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 90 ΒΕΣ ΑΝΩΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 91 ΒΕΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 92 ΒΕΣ Ε.ΤΖΗΚΑ - Δ.ΠΑΛΗΑΡΟΥΤΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,53 93 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,16 94 ΒΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο.Ε (πρώην ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 95 ΒΕΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,09 ΣΥΝΟΛΑ , , ,65

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Ταχ.Θυρίδα: Αθήνα 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-333 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5731 / 3597 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-333 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5731 / 3597 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20, Αθήνα Τ. Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα