ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως αποτέλεσµα πέρα των άλλων την καταστροφή του φυσικού κάλους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, επιδιώκει,στοχεύει µέσω των προσφεροµένων και συνεχώς αναβαθµιζόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της καθαριότητας αλλά και της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού: Την καθαριότητα της πόλης. Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. Την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Την αναβάθµιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εµπορικών περιοχών. Την ενίσχυση εναλλακτικών µορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων µε µεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Τη διατήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα. Την ενίσχυση νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων. Τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Την ενεργό συµµετοχή των πολιτών. 1

2 Α Ρ Χ Ε Σ Ο παρών κανονισµός και η πολιτική συνεργασίας του ήµου µε τους ηµότες, τους κατοίκους και τους εν γένει αποδέκτες των υπηρεσιών καθαριότητας, διέπεται από τις εξής βασικές αρχές: Το φυσικό περιβάλλον είναι µέγιστο αγαθό που χρήζει συνεχούς φροντίδας και προστατεύεται από την κείµενη νοµοθεσία και τον παρόντα κανονισµό. Η ποιότητα ζωήs, η δηµόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της πόλης, η προστασία των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν δικαίωµα των πολιτών και υποχρέωση της Κεντρικής ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ρύπανση της ατµόσφαιρας αποτελεί παράγοντα που απειλεί την δηµόσια υγεία, υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, τη διατήρηση του φυσικού κάλους. Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί µορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγµατική ή εν δυνάµει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει µε κάθε µέσο να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Οι εναλλακτικές και Περιβαλλοντικά Ορθολογικές µέθοδοι ιαχείρισης των απορριµµάτων συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση των υλικών από τα απόβλητα µε την προώθηση της ανακύκλωσης και σε ειδικές περιπτώσεις ανάκτησης ενέργειας περιορίζει τη σπατάλη ενεργειακών πόρων. Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι πολίτες και οι κάθε είδους αποδέκτες των υπηρεσιών συµµετέχουν µε αντικειµενικά κριτήρια, ανάλογα µε τις δυνάµεις τους και την συµβολή τους στη διαµόρφωση του αντικειµένου της καθαριότητας. Η παραγωγή των προϊόντων καθώς και οι βιοµηχανίες, οι βιοτεχνίες και οι έµποροι πρέπει να λαµβάνουν µέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, χρήση και διάθεση συσκευασιών προσοδοφόρων για ανάκτηση ή επαναχρησιµοποίηση. Η ενεργός συµµετοχή των δηµοτών, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης στα προγράµµατα ανακύκλωσης και εθελοντισµού και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. Ο ρυπαίνων τιµωρείται µε διοικητικές και οικονοµικές κυρώσεις. 2

3 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Στόχοι του παρόντος κανονισµού είναι: Η µεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να µειωθεί κατά το δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να επιτευχθεί µείωση του κόστους διαχείρισης και αύξηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος συλλογής, αποκοµιδής και µεταφοράς αυτών. Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφεροµένων υπηρεσιών στους δηµότες, κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και τους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του ήµου. Επιπλέον: Με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους µέσων και την ενίσχυση του εξοπλισµού και την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού επιδιώκεται: Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας της πόλης. Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων από την κάθε ρύπανση. Η προστασία της δηµόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής καθώς και η διασφάλιση της προστασίας πολιτών και εργαζοµένων από την ανάµειξη οικιακών απορριµµάτων µε επικίνδυνα απόβλητα, από την έκθεση απορριµµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και διάχυσή τους στο περιβάλλον. Η ελάττωσή της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών που µπορούν να ανακυκλωθούν. Η ενθάρρυνση της ενεργούς συµµετοχής των πολιτών µε την ενηµέρωση και την κατάρτιση. 3

4 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Α Ρ Θ Ρ Ο 1. Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται και προστατεύονται µε την συνεχή συνεργασία δηµοτών κατοίκων και του ήµου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώµατα. Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο: Την τήρηση καθαριότητας της πόλης Τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας Τη σωστή και ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων- στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκοµιδή, ανακύκλωση, διάθεση) Την γνωστοποίηση των σχετικών δηµοτικών διατάξεων και την εφαρµογή τους. Με βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού δεν θίγουν τις ισχύουσες διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας. Α Ρ Θ Ρ Ο 2. Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού ανήκει στην αρµόδια ιεύθυνση, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του ήµου. Η ιεύθυνση Καθαριότητας ( ιευθυντής- Τµηµατάρχης-προϊστάµενοι-επόπτες )και η ηµοτική Αστυνοµία (όταν λειτουργήσει εξουσιοδοτούνται και είναι αρµόδιες για την υποβολή µηνύσεων και την επιβολή προστίµων. Ο ήµαρχος µπορεί, µε αποφάσεις του, να αναθέτει σε δηµοτικούς υπαλλήλους την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού και την βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων. Όλα τα πρόστιµα αναπροσαρµόζονται κάθε χρόνο µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης, οφείλουν να συνδράµουν τις πιο πάνω υπηρεσίες ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσµατική πραγµατοποίηση της αποστολής τους. 4

5 Α Ρ Θ Ρ Ο 3. Προσδιορισµός και ταξινόµηση των απορριµµάτων Ως απορρίµµατα στερεά απόβλητα- στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείµενα, κυρίως στερεάς µορφής που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλελειµµένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν. Τα στερεά απόβλητα περιλαµβάνονται αναλυτικά στο παράρτηµα ΙΑ και ΙΒ του άρθρου 17 της Κοινής Υπουργικής απόφασης 50910/2727/ ηµοτικά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΒ του άρθρου 21 της ίδιας Κ.Υ.Α. µε ονοµατολογία αναφοράς , από τα οποία εξαιρούνται τα απόβλητα που περιέχονται στην ίδια ονοµατολογία και τα οποία περιλαµβάνονται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων, που έχει υιοθετηθεί µε την απόφαση 94/904 Ε.Κ. Ως οικιακά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα των κατοικιών, του οδοκαθαρισµού ή άλλα απόβλητα που µπορούν από τη φύση ή την σύνθεσή τους να εξοµοιωθούν µε τα «οικιακά». Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και Αστικές διατάξεις τα απόβλητα ταξινοµούνται σε : ΗΜΟΤΙΚΑ (ΑΣΤΙΚΑ), ΕΙ ΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ- ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ. Τα ηµοτικά ( Αστικά) απορρίµµατα περιλαµβάνουν: I. Εσωτερικά απορρίµµατα, ογκώδη και µη που προέρχονται από οικίες, καταστήµατα, γραφεία, βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελµατικούς χώρους, ιδρύµατα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες. II. Εξωτερικά απορρίµµατα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π. III. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.) IV. Επικίνδυνα αστικά απορρίµµατα (σε µικρές ποσότητες), όπως µπαταρίες, φάρµακα, σύριγγες κ.λ.π. 2. Τα ειδικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν: I. Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων µονάδων παραγωγής (µέταλλα, ξύλο,χαρτί, πλαστικά κ.λ.π.) και δεν προσοµοιάζουν µε τα αστικά λόγω 5

6 II. όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας. III. Τα υπόλοιπα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός των µολυσµατικών αποβλήτων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών από µικροβιολογικά εργαστήρια, από τµήµατα λοιµωδών νόσων κ.λ.π, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους. IV. Απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµού νεκροταφειακών χώρων. V. Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές εργασίες. VI. Απόβλητα µη δυνάµενα να µεταφερθούν δια των συνήθων µεθόδων και οχηµάτων. VII. Αυτοκίνητα, οχήµατα, σκάφη και µηχανήµατα γενικώς, καθώς και µέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειµµένα κατά τις κείµενες διατάξεις. 3. Τα Τοξικά Επικίνδυνα απορρίµµατα περιλαµβάνουν: I. Όλα τα απορρίµµατα που περιέχουν ουσίες, οι οποίες εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κ.λ.π.) τα οποία προέρχονται στην Κ.Υ.Α 19396/1546/1977 (ΦΕΚ Β 604). Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, των οποίων η συλλογή, αποκοµιδή και διάθεσή τους γίνεται µε τρόπους, µεθόδους και µεταφορικά µέσα διάφορα από τα συνήθη. II. Απορρίµµατα που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών από παθολογοανατοµικά- µικροβιολογικά- αιµατολογικά εργαστήρια, από τµήµατα λοιµωδών νόσων κ.λ.π. που οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους από αυτούς που τα παράγουν. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β Α Ρ Θ Ρ Ο 4. Υποχρεώσεις του ήµου Με βάση τον παρόντα κανονισµό οι υποχρεώσεις του ήµου καθορίζονται ως εξής: 1. Η περισυλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των µη ογκωδών αστικών απορριµµάτων έτσι όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.1 του παρόντος κανονισµού. Η αποκοµιδή γίνεται σύµφωνα µε πρόγραµµα που καταρτίζει ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος µε τους συνεργάτες του και σύµφωνα µε τις ανάγκες τις 6

7 κάθε περιοχής. Τα απορρίµµατα µεταφέρονται µε ειδικά µέσα του ήµου, σε σταθµούς µεταµόρφωσης, χώρους υγειονοµικής ταφής, εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωση, ή όπου άλλού ορίσει η ηµοτική Αρχή. 2. Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριµµάτων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.1 α,β,γ του παρόντος κανονισµού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώµατα κ.λ.π) πραγµατοποιείται εντός δέκα (10) ηµερών από την ειδοποίηση στην Υπηρεσία Καθαριότητας του ήµου ή κάποιου άλλου ειδικού προγράµµατος που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας του ήµου. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν πριν την αποκοµιδή ογκωδών δηµοτικών απορριµµάτων, να προκαταβάλουν το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής ανά ογκώδης αντικείµενο (ανάλογα µε το βάρος, τον όγκο κ.τ.λ.), όπως αυτό θα καθοριστεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου (ειδικό τέλος αποκοµιδής ανά ογκώδες αντικείµενο ή. /µ3 στην περίπτωση πολλών ογκωδών αντικειµένων). Το ποσό αυτό αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο σύµφωνα µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 3. Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των «ειδικών» απορριµµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2. Η αποκοµιδή για την κατηγορία αυτή, γίνεται από τους ίδιους τους υπευθύνους µε δικά τους µέσα και ευθύνη ή εφ όσον ο ήµος έχει την δυνατότητα και την σχετική υποδοµή, βάση ιδιαιτέρου προγράµµατος αποκοµιδής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει πριν από την αποκοµιδή, να έχουν καταβάλλει το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής ανά τόνο ( ή κυβικό µέτρο), όπως αυτό θα καθοριστεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και αποµάκρυνσης σκουπιδιών και απορριµµάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι µέθοδοι καθαρισµού ορίζονται από τον ήµο, ανάλογα µε τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιµα µέσα. Για τη διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο ήµος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις, εύχρηστα δοχεία απορριµµάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης κ.λ.π. τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά. 5. Η ενηµέρωση των δηµοτών για τα προγράµµατα και δροµολόγια οχηµάτων αποκοµιδής απορριµµάτων, τις τυχόν αλλαγές, τις ώρες και ηµέρες πλυσίµατος των οδών και κοινοχρήστων χώρων, καθώς επίσης και τις ώρες και ηµέρες που απαγορεύεται το παρκάρισµα των αυτοκινήτων για σάρωµα των οδών και κοινοχρήστων χώρων. 7

8 6. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισµού όπως προβλέπει το άρθρο 37 παρ.3 του.κ.κ. 7. Η λήψη εκτάκτων µέτρων για τη καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω των καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτατων γεγονότων. 8. Η προώθηση προγραµµάτων ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες µεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόµο 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Μ ε τ α β α τ ι κ ή δ ι ά τ α ξ η Η ισχύς της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου αρχίζει από την / / Ά Ρ Θ Ρ Ο 5. Εξαίρεση από τον παρόντα Κανονισµό Όπως προβλέπεται στo άρθρο 7 της Κ.Υ.Α 50910/2727/ «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων». Ο ήµος µπορεί να µη δέχεται δηµοτικά απόβλητα, εκτός από τα οικιακά, αν λόγω της σύνθεσης, της ποιότητας ή της ποσότητάς τους δεν είναι δυνατή η αποκοµιδή, η συλλογή και η διάθεσή τους µε τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας. Ο ήµος δεν υποχρεούται: 1. Στην συλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων αποβλήτων του άρθρου 3 παρ.3 και όσων χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως: Ραδιενεργά απόβλητα Εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες Απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή και αποθήκευση µεταλλευτικών πόρων Γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείµµατα γεωργικών φαρµάκων, εντοµοκτόνων κ.λ.π. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο. Στην άρση και µεταφορά ογκωδών και βαρέων οχηµάτων ή µηχανηµάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. 8

9 Στον καθαρισµό σταθµών και γραµµών (περιφραγµένων και µη) που βρίσκονται σε στεγασµένους ή περιφραγµένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νοµή ή κατοχή σε φορείς µέσων µαζικής µεταφοράς (ΟΣΕ, Υπεραστικό και Αστικό ΚΤΕΛ) 2. Στον Καθαρισµό Αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς. 3. Επίσης ο ήµος δεν υποχρεούται να αποκοµίζει τα απορρίµµατα που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγµατοποιούν εκδηλώσεις ή µισθώνουν χώρους, από φορείς οι οποίοι απαλλάσσονται της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Ο ήµος µπορεί εφ όσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση τα ακίνητά τους σε ιδιώτες υπόχρεους καταβολής τελών- να βεβαιώνει τα ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή χρήστες του χώρου. 4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων µέτρων, για λόγους δηµόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριµµάτων, ο ήµος µετά από ενηµέρωση των δηµοτών, µπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράµµατα αποκοµιδής, µέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα µέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ήµος λαµβάνει κάθε δυνατό µέσο για τον περιορισµό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών. 2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 1. Η καθαριότητα των δηµοσίων και δηµοτικών χώρων που χρησιµοποιούνται από διάφορους φορείς για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, µετά το πέρας των εκδηλώσεων, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. 2. Ο ήµος αναλαµβάνει την αποκοµιδή των απορριµµάτων, µετά το πέρας των εκδηλώσεων, µόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών µε την αρµόδια ιεύθυνση Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόµενου τέλους, όπως 9

10 αυτό θα καθοριστεί µε νεότερη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίµµατα πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε µέσα µηχανικής αποκοµιδής, ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σηµεία που θα τους υποδείξει η αρµόδια ιεύθυνση. 3. ΑΓΑΛΜΑΤΑ- ΜΝΗΜΕΙΑ- ΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1) Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλµατα, µνηµεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο που προστατεύεται από την κείµενη νοµοθεσία για το φυσικό κάλος ή την ιστορική του αξία., πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση µνηµείων, αγαλµάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπόν δηµοσίων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιµα ανάλογα µε την έκταση της παράβασης. Στους παραβάτες, πέραν του προστίµου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά. 2) Ο Αστικός Εξοπλισµός (παγκάκια, κάγκελα, κολόνες ηλεκτροφωτισµού, στάσεις λεωφορείων, κάδοι, καλάθια και λοιπά µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων κ.λ.π.) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται προς το σκοπό του, που είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και να µην αποτελεί εστία µόλυνσης ή αισθητικής υποβάθµισης της πόλης. Η ρύπανση των στοιχείων «αστικού εξοπλισµού» της πόλεως αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιµο. Στους παραβάτες, πέραν του προστίµου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά. 10

11 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ά Ρ Θ Ρ Ο 6. Ορισµοί ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Για την εφαρµογή των επόµενων διατάξεων του παρόντος κανονισµού, οι χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες: 1. Κατοικίες. Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου κατοικούν µόνιµα ή πρόσκαιρα, µεµονωµένα άτοµα ή οικογένειες και τα συγκροτήµατα κατοικιών (πολυκατοικίες). Υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτηµάτων είναι ο διαχειριστής. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, όλοι οι ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων και καταστηµάτων του κτιρίου. 2. Επιχειρήσεις- Καταστήµατα. Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εµπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδος εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι: I. Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους. II. Για ανώνυµες εταιρίες, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο ιευθύνων σύµβούλος και Γενικός ιευθυντής. III. Για περιορισµένης Ευθύνης, ο διαχειριστής τους. IV. Για Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρίες, ο ιαχειριστής. V. Για Συνεταιρισµούς, ο Πρόεδρος και το ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού. VI. Για Σωµατεία, ο Πρόεδρος και το ιοικητικό Συµβούλιο VII. Για Κοινοπραξίες αποτελούµενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν. 11

12 VIII. Για Κοινοπραξίες αποτελούµενες από νοµικά πρόσωπα, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων που τις αποτελούν. 3. Γραφεία. Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλµατα, µόνιµα ή πρόσκαιρα, στους οποίους υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης, νοµέας ή κάτοχος τους. 4. Οικόπεδα. Θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη εντός ή εκτός σχεδίου, στους οποίους υπεύθυνος είναι ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος αυτών. 5. Βιοµηχανικές και Βιοτεχνικές µονάδες και εργαστήρια. Θεωρούνται οι στεγασµένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες τους και την υποστήριξή τους. Στις µονάδες αυτές υπεύθυνος για την καθαριότητα, είναι συγκεκριµένο πρόσωπο, οριζόµενο εκάστοτε από την διεύθυνση της µονάδας και γνωστοποιούµενο στο ήµο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει οριστεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της µονάδας. 6. Υπεύθυνοι µεταφοράς και Μεταφόρτωσης θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές, καθώς και οι οδηγοί, χειριστές µηχανηµάτων και γενικά όλοι οι προστιθέντες από τους εκτελούντες τις εργασίες αυτές. Α Ρ Θ Ρ Ο 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗ ΟΓΚΩ Η ΗΜΟΤΙΚΑ (ΑΣΤΙΚΑ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίµµατα αυτά, έτσι όπως αυτοί χαρακτηρίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων που ο ήµος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους. Τις ηµέρες και ώρες διέλευσης των απορριµµατοφόρων, οφείλουν να έχουν συσκευασµένα τα απορρίµµατά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει πριν την ώρα διέλευσής του απορριµµατοφόρου, να έχουν τοποθετήσει σε κάδο µηχανικής αποκοµιδής ή σε συµπιεστή που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελµατική στέγη τους. Σε περιοχές στις 12

13 οποίες δεν πραγµατοποιείται µηχανική αποκοµιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα προς αποκοµιδή απορρίµµατα, καλά συσκευασµένα, σε προκαθορισµένη θέση, που έχει υποδειχθεί από την υπηρεσία καθαριότητας ύστερα από συνεννόηση. 2. Κάθε κτίριο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των απορριµµάτων του κτιρίου µέχρι την αποκοµιδή τους από τα συνεργεία καθαριότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου ή τοποθέτηση της πρόσοψής του κτιρίου εσωτερικά της οικοδοµικής γραµµής, ο χώρος αυτός µπορεί να γίνει το προκήπιο ή ο παρόδιος ακάλυπτος χώρος (άρθρο 376 Π. 27/99 περί κώδικα βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας). 3. α) Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής, οι συµπιεστές και κάθε άλλο µέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις κατόπιν µελέτης των ιευθύνσεων Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου, εκ των οποίων η πρώτη είναι και η µόνη αρµόδια για την επιλογή των θέσεων, την αρχική εγκατάσταση, καθώς και την µετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (µόνιµης ή προσωρινής). Η παρεµπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών µέσων, η µετακίνηση των κάδων µηχανικής αποκοµιδής και λοιπόν µέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων και µικροαπορριµµάτων και η αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «π», καθώς και η εσκεµµένη φθορά των ανωτέρω µέσων, αποτελεί παράβαση κα επισύρει κάθε φορά πρόστιµο από 70 έως Β) Η µερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων µέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, συνεπεία πρόσκρουσης ή βανδαλισµού, επισύρει κάθε φορά πρόστιµο από 70 έως 80. και επιπλέον θα καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά. Γ) Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφηµιστικών αφισών και η αναγραφή συνθηµάτων σε κάδους ή άλλα µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων επισύρει κάθε φορά πρόστιµο από 70 έως Για λόγους που σχετίζονται µε την αισθητική της πόλης, τη δηµόσια υγεία Και την προστασία του περιβάλλοντος, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαστικών σάκων έξω από τους κάδους µηχανικής αποκοµιδής και τα λοιπά µέσα προσωρινής αποθήκευσης. Για όσους παραβαίνουν την διάταξη αυτή, ο ήµος επιβάλλει πρόστιµο ύψους από 15 έως 20 για κάθε σακούλα ή αντικείµενο καθώς και για τα σκουπίδια που δεν είναι συσκευασµένα 13

14 κατάλληλα παράλληλα διαπιστουµένης της παραβάσεως υποβάλλεται έγκληση από το ήµο κατά του υπευθύνου σύµφωνα µε το άρθρο 459 του Π.Κ. 6. Σε περιοχές όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την µηχανική αποκοµιδή και χρήση κάδων ή άλλων µέσων προσωρινής αποθήκευσης, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα σε πλαστικούς σάκους καλά κλεισµένους, έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχοµένου τους επί της οδού, να τοποθετούν τους πλαστικούς σάκους µπροστά από τη ν ιδιοκτησία του κατοίκου, το πολύ µια ώρα πριν τη διέλευση του απορριµµατοφόρου κα στην περίπτωση που η αποκοµιδή γίνεται νύχτα, όχι πριν τις 21:00 µ.µ. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέµασµά τους σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρήψη τους στο δρόµο ή το πεζοδρόµιο από οποιοδήποτε ύψος. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών ισχύουν οι κυρώσεις, που προβλέπονται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου για κάθε σακούλα ή αντικείµενο. 7. Ειδικότερα για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χονδρεµπορικές επιχειρήσεις, σούπερ µάρκετ κ.τ.λ. που παράγουν µεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η συµπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, στα πάσης φύσεως απορρίµµατα και τις συσκευασίες που τοποθετούν προς αποκοµιδή, να έχουν ελαχιστοποιήσει τον όγκο δια συµπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κ.λ.π.) και να τα εναποθέτουν στα µέσα µηχανικής αποκοµιδής, προδιαγραφών σύµφωνα µε αυτούς που έχει εγκαταστήσει ο ήµος µας και σε αριθµό και χωρητικότητα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθαριότητος και φυσικά στην αντικατάσταση των παλαιοτέρων λόγω φθοράς από την αυξηµένη χρήση. 8. Τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος ή εφ όσον στην περιοχή δεν εκτελείται µηχανική αποκοµιδή ή ο όγκος των απορριµµάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των προσωρινών µέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, σε συνεννόηση µε την αρµόδια ιεύθυνση να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή ο ήµος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιµο. Σε περίπτωση µεγάλου όγκου ή υποτροπής το πρόστιµο διπλασιάζεται ή ακόµη και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας. Για τη χορήγηση άδειας στα υπό λειτουργία νέα καταστήµατα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη συµπιεστή. 14

15 9. Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων (κάδους, πρόπερς, συµπιεστές, καλάθια κ.τ.λ.) τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων. Εφ όσον τα µέσα δεν είναι καθαρά ή δεν έχουν ληφθεί από τους υπευθύνους τα απαιτούµενα µέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης και των κινδύνων διασποράς ή διαρροής, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο. Α Ρ Θ Ρ Ο 8. Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη ηµοτικά ( αστικά ) απορρίµµατα 1. ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΓΚΩ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Τα απορρίµµατα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών» απορριµµάτων. Παραλαµβάνονται από τον ήµο, µόνο εφ όσον διαθέτει τα µέσα και έχει τη δυνατότητα αποκοµιδής ογκωδών ηµοτικών (αστικών) απορριµµάτων, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων µε την Υπηρεσία Καθαριότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ.2. Στην περίπτωση που ο ήµος δύναται να αποκοµίσει τα απορρίµµατα αυτά, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: Να καταβάλλουν υπέρ του ήµου το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής ανά ογκώδες αντικείµενο, ανάλογα µε το είδος του, όπως αυτό θα προσδιορισθεί µε νεώτερη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Να παραδίδουν τα αντικείµενα την ηµέρα, την ώρα και στο σηµείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία Καθαριότητας του ήµου. Να µην εναποθέτουν ογκώδη αντικείµενα στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε κοινόχρηστους χώρους από πριν αλλά µόνον σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ήµου, όπως αυτές ανακοινώθηκαν αρµοδίως στον ενδιαφερόµενο µε σχετική εγγραφή ή τηλεφωνική ειδοποίηση για την ηµέρα, την ώρα και το σηµείο που πρέπει να εναποθέτουν προσωρινά τα προς αποκοµιδή αντικείµενα. Τα αντικείµενα πρέπει να τοποθετούνται σε σηµείο ώστε να µην εµποδίζεται η 15

16 κυκλοφορία των πεζών ή οχηµάτων και να είναι ευχερής η αποκοµιδή τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο και η παράβαση αυτή συνιστά άνευ αδείας κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, για την οποία εφαρµόζονται όσα προβλέπονται από τον κανονισµό κοινοχρήστων χώρων (θα επιβάλλεται σχετικό τέλος και επιπλέον πρόστιµο ύψους απο50. έως ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Ειδικότερα για τα ογκώδη απόβλητα οικιακού τύπου και σε περιορισµένες ποσότητες, που προέρχονται από καταστήµατα, γραφεία κ.λ.π., οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, να έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσεως απορρίµµατα συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια, κ.λ.π.) δια συµπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (δια πιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π). Θα τοποθετούνται δε δίπλα στους κάδους ή σε σηµεία που έχει υποδείξει η Υπηρεσία Καθαριότητας το µεσηµέρι µε το κλείσιµο των καταστηµάτων, το βράδυ µε το κλείσιµο επίσης των καταστηµάτων. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή, ο ήµος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιµο ύψους απο50. έως Σε περίπτωση υποτροπής ή σε περιπτώσεις µεγάλης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, παρεµπόδισης της κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων το πρόστιµο διπλασιάζεται. 3.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν κ.λ.π. εάν µεν έχουν µικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται εντός των κάδων ή συµπιεστών, όπως τα οικιακά απορρίµµατα, εάν δε, έχουν µεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασία αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου. Σε περίπτωση απορρίψεώς τους επί του πεζοδροµίου χωρίς να είναι συσκευασµένα (χύµα), ή χωρίς να έχουν τηρηθεί τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 16

17 του παρόντος, επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο πρόστιµο 50, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα µε τον όγκο και την έκταση της κατάληψης. Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαριά κ.λ.π. συσκευάζονται σε ελαφρά δεµάτια, δεµένα µε ανθεκτικό σχοινί ή σύρµα για την εύκολη φόρτωσή τους. Για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσής τους προς αποκοµιδή εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 8. Σε περίπτωση µε συµµόρφωσης και υποτροπής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο (πρόστιµο 50,και διπλασιασµός). Υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος αποµακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους µε δικά τους µέσα. Απαγορεύεται η ανάµειξή τους µε οικιακά απορρίµµατα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο 80. έως 130. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Α Ρ Θ Ρ Ο 9. Υποχρεώσεις Υπευθύνων Ειδικών Απορριµµάτων Στην περίπτωση κατά την οποία ο ήµος διαθέτει την υποδοµή και έχει τη δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριµµάτων από βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ.2 α του παρόντος κανονισµού, περισυλλέγει τα απορρίµµατα βάσει ειδικού προγράµµατος, που ανακοινώνει στους ενδιαφεροµένους οι οποίοι µε τη σειρά τους έχουν υποχρέωση: α) να καταβάλλουν υπέρ του ήµου το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής, όπως αυτό θα καθοριστεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Β) να τηρούν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα ογκώδη δηµοτικά απορρίµµατα έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παρ.1. Στην περίπτωση που ο ήµος δεν έχει την δυνατότητα αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριµµάτων, που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2 α, οι υπεύθυνοι βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λ.π., υποχρεούνται να αποµακρύνουν τα απορρίµµατα µε δικά τους µέσα. Επίσης, υποχρεούνται µέχρι 17

18 την ηµέρα της αποκοµιδής να τα κρατούν συσκευασµένα σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεών τους και να µην τα βγάζουν στο πεζοδρόµιο, το οδόστρωµα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους. Για τους παραβάτες ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ.1γ. Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων εκτός εκείνων που εξαιρούνται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωµένοι: Α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόµενες κλειστές πρέσες. Β) για τον εµφανή χαρακτηρισµό τους ως απορρίµµατα νοσοκοµειακά, µη επικίνδυνα, µη τοξικά, µε αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα πάνω στους κάδους, τους σάκους και τις αυτοπιεζόµενες πρέσες ή άλλο τρόπο σήµανσης, που θα υποδειχθεί στους υπευθύνους, από την υπηρεσία Καθαριότητας του ήµου. Γ) οι υπεύθυνοι των αποβλήτων της προηγούµενης παραγράφου υποχρεούται, εφ όσον τους ζητηθεί, να χορηγούν βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρουν την προέλευσή και το είδος των απορριµµάτων. Ειδικά τα απορρίµµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2δ του παρόντος κανονισµού (µπάζα και άλλα άχρηστα και αδρανή υλικά, που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδοµών κ.λ.π.) µεταφέρονται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στον Χ.Υ.Τ.Α. Α) Απαγορεύεται η εναπόθεση επί του πεζοδροµίου, του οδοστρώµατος ή άλλου κοινόχρηστου (δηµοσίου ή δηµοτικού χώρου) κάθε είδους υλικών άνευ αδείας από το ήµο και χωρίς τη λήψη των ειδικών µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, που προβλέπονται κάθε φορά από τις κείµενες διατάξεις, τον Κανονισµό «κοινοχρήστων χώρων» του ήµου Λαµιέων και τον παρόντα κανονισµό. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύµα) και χωρίς τη λήψη των απαιτούµενων προστατευτικών µέτρων για την ασφάλεια πεζών και οχηµάτων και την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή των υλικών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό, να λαµβάνουν µέτρα για την επιµελή κάλυψη των υλικών, την αποφυγή διάχυσης υλικών και αποβλήτων στο περιβάλλον και την προστασία των πολιτών και να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας για τη λήψη των πρόσθετων µέτρων, όταν αυτά κρίνονται απαραίτητα. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής τιµωρούνται κάθε φορά µε πρόστιµο ύψους απο και θεωρείται ότι καταλαµβάνουν κοινόχρηστο 18

19 χώρο άνευ αδείας. Τα πρόστιµα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής ή αν από την έκταση της κατάληψης και τον κίνδυνο διασποράς των υλικών, προκαλούνται προβλήµατα στη δηµόσια υγεία, την ασφάλεια και την ευταξία της πόλης. Β) Ωσαύτως, απαγορεύεται η απόρριψη των ως άνω υλικών σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, ρέµατα, πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν σοβαρά προβλήµατα στο περιβάλλον, δηµιουργούν εστίες ρύπανσης και υποβαθµίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και προκαλούν κινδύνους. Στους παραβάτες της διάταξης ταύτης, εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν.1892/90 και τις άλλες προβλεπόµενες κυρώσεις από την κείµενη νοµοθεσία, ο ήµος επιβάλλει πρόστιµο που κυµαίνεται από απο ανάλογα µε τον όγκο των επιρριπτόµενων αδρανών και τη σοβαρότητα της ρύπανσης, σε περίπτωση δε επανάληψης πρόστιµο µέχρι και στο δεκαπλάσιο. Γ) εν επιτρέπεται η χωρίς άδεια κατάληψη κοινοχρήστων (δηµοτικών ή δηµοσίων) χώρων για την τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφος, containers κ.λ.π) στους οποίους εναποτίθενται µπάζα ή κάθε µορφής αδρανή υλικά. Οι υπεύθυνοι, όπως αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο 4γ 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται: Να εφοδιάζονται µε σχετική άδεια από το ήµο. Να αναρτούν σε εµφανές σηµείο πινακίδα µε τον αριθµό της άδειας, την ηµεροµηνία έκδοσης και τα στοιχεία του υπευθύνου. Οι άδειες εκδίδονται από το γραφείο Προσόδων του ήµου, µετά από αυτοψία της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έκδοση σχετικής εγγυητικής επιστολής. Ως υπεύθυνοι της προηγούµενης παραγράφου νοούνται οι κύριοι νοµείς ή κάτοχοι ως και οι µισθωτές και εκµισθωτές των ως άνω µέσων και των χώρων τοποθέτησης τους. Οι άδειες περιλαµβάνουν απαραιτήτως τη χρονική διάρκεια ισχύος τους, τον συγκεκριµένο χώρο που διατίθενται, τις διαστάσεις του κινητού µέσου ή της κατάληψης ( κάδου, σκάφους, containers κ.λ.π) ή της προστατευµένης προσωρινής κατασκευής και τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων της παρ. 4γ 2 του παρόντος άρθρου. Στους παραβάτες της παραγράφου 4γ 1 επιβάλλεται πρόστιµο 120 για κάθε ηµέρα παραµονής του µέσου σε κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση παραµονής σκάφης, συµπιεστού ή άλλου µέσου, χωρίς άδεια, πέραν των 3 ηµερών, το µέσο 19

20 αποµακρύνεται από την αρµόδια υπηρεσία και η δαπάνη αποµάκρυνσης, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά, καταλογίζεται στους υπευθύνους. Η εσκεµµένη εγκατάλειψη αντικειµένων ή µπαζών από επαγγελµατικά αυτοκίνητα εργολάβων ή µεταφορικών εταιριών σε δρόµους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους επισύρει πρόστιµο από 100 έως 500 Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν όλα τα µέτρα ασφαλείας για τους πεζούς και τα οχήµατα που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Α Ρ Θ Ρ Ο 10. Υποχρεώσεις Υπευθύνων ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων που δεν µεταφέρονται από Υπηρεσίες του ήµου. 1) Τα απορρίµµατα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.3 συλλέγονται, αποκοµίζονται και µεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού και τη σχετική νοµοθεσία. 2) Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής τους να τα κρατούν συσκευασµένα σε ειδικούς προστατευµένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να µην τα βγάζουν στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να προβούν στην άµεση αποµάκρυνσή τους µε ιδία µέσα. Η µη συµµόρφωσή των υπευθύνων (εκτός των όσων προβλέπονται από υγειονοµικές ή άλλες διατάξεις), επισύρει κάθε φορά πρόστιµο ανάλογα µε το είδος των απορριµµάτων. Οι παραβάτες οφείλουν να αποµακρύνουν άµεσα από τους κοινόχρηστους χώρους τα απορρίµµατα. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις τους Κανονισµού Κοινοχρήστων χώρων και επιβάλλεται πρόστιµο για κατάληψη άνευ αδείας κοινοχρήστου χώρου ίσο µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου συντελεστή κατάληψης των κοινοχρήστων χώρων που ισχύει κάθε φορά. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις καταβολής ειδικού τέλους και πρόστιµο από 500. έως

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ.

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, τ.κ.19800 Σαλαμίνα, Τηλ. 213 20 27 392 Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται µε την συνεχή συνεργασία των πολιτών κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Νίσυρος 21-11- 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & εποπτείας ΚΕΡΚΥΡΑ 2013 ΑΡΧΕΣ Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό και χρήζει συνεχούς φροντίδας Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Περιεχόµενα 2009 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείµενο του κανονισµού Αρµοδιότητες εφαρµογής Προσδιορισµοί και ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 315/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Σαρωνικού Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων των πολιτών και αποτελεί προτεραιότητα στη δράση της δημοτικής αρχής. Η καθαριότητα της πόλης είναι βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού - Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΨΚ-03Ξ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΨΚ-03Ξ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 24/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - Ελάτειας Αρ. Απόφασης : 208/2011 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύµφωνα µε το αρ. 102 του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ημέρα Πέμπτη 29-09-2016 ώρα 14.00 Αρ. Πρωτ.: 307828/05-10-16 της πράξης με αριθμό 1793 που αφορά έγκριση για τη συμπλήρωση, τροποποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου».

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου». Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Ρ Α Σ Π Ο Λ Ε Ω Σ Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Ο Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισμού... 5 Νομικό Πλαίσιο... 6 ΜΕΡΟΣ Β :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «Η Καθαριότητα µιας πόλης, στις σηµερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι µια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/ 24-1-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 3 /2012 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα την 23η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2011 (Αριθµός πρακτικού 5/21.11.2011) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Μινώα Πεδιάδας αποτελούµενη από

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 370 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και στόχοι Γενικές διατάξεις και έννοιες (Άρθρα 1 έως 3) Υποχρεώσεις του Δήμου (Άρθρα 4 έως 6) Υποχρεώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 1 Αγαπητοί Συνδημότες Συμπολίτες, Ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 544/2009 ΘΕΜΑ Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σήμερα στις 21 Δεκεμβρίου ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 24η/2011.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Αποφάσεως 499/2011 Αριθ. Πρωτ. 51123/11-11-2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24ης/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 ο Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος του επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λευκάδα 2013 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 8532/28-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11 / 9-6-2011 157 /2011 Θ Ε Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 8532/28-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11 / 9-6-2011 157 /2011 Θ Ε Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρίθμ. Πρωτ. 8532/28-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 11 / 9-6-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015.

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 483/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73 Τηλ.: 213-20.20.110-213-20.20.111

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Απόφαση-εισήγηση Ίδρυσης Λαικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 310/2011 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υπευθυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΈΝΝΟΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού Η καθαριότητα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:4568ΩΕΗ-ΑΣΝ. Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:4568ΩΕΗ-ΑΣΝ. Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 551 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 6η του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Εισαγωγικά Ο παρών κανονισμός δεν είναι μόνο η θέσπιση κανόνων, ώστε η περιοχή εντός των ορίων του Δήμου Ερμιονίδας να διατηρείται καθαρή, αλλά εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 162/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας Σήμερα στις 6 Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Αριθμός Απόφασης 124/2012 Θέμα 08 : Επιβολή προστίμων καθαριότητας. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ήλιδας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ήλιδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Απόφασης 23/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/17-06-2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προστίμων ανάλογα με την παράβαση: ν. 3868/2010.

Πίνακας Προστίμων ανάλογα με την παράβαση: ν. 3868/2010. Πίνακας Προστίμων ανάλογα με την : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Κοινής Υπουργικής Απόφασης) 1. Πίνακας Επιβαλλόµενων Προστίµων ανά σύµφωνα µε το ν. 3868/2010. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς ( Ά ρ θ ρ α 1 έ ω ς 4 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ ( Ά ρ θ ρ α 5 έ ω ς 7 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υ π ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ---------------------------------------- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 2 της 29/2/2012 συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΣΩΞΚ-ΑΥΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173/2012

ΑΔΑ: Β41ΣΩΞΚ-ΑΥΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 24-07- 2012 συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΠΕΡΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ρέθυμνο 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Άρθρο 1: Έννοιες-Αρχές-Στόχοι..

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης)

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) 1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά σύμφωνα με το ν. 3868/2010. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Τσάμου Πηνελόπη

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Τσάμου Πηνελόπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 14/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Κανονισμό Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 048/ / 2 / 2011

Κανονισμός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 048/ / 2 / 2011 Κανονισμός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΈΝΝΟΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Η καθαριότητα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 210 6002343 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής 2015 Σκοπός Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί ένας καθαρός Δήμος και ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγικά... 4 2. Αρχές... 5 Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 6 Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού καθαρότητας.

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΗΜ-1Ψ8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΗΜ-1Ψ8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 183/12 Περίληψη Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας (εξ αναβολής)

Αριθμός Απόφασης 183/12 Περίληψη Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας (εξ αναβολής) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17435/25-7-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19 ης /2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 2 3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 2 4. ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Το πόνημα που έχετε στα χέρια σας είναι κανονιστικού χαρακτήρα,

Διαβάστε περισσότερα