ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ"

Transcript

1 ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες ηης Περιθέρειας ζηην Προγραμμαηική Περίοδο » ΤΡΙΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

2 ΔΠΠΔΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας-Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες ηης Περιθέρειας ζηην Προγραμμαηική Περίοδο » ΣΡΗΣΖ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: θ. Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ Πξντζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υαηξεηηζκνί: θ. ηαύξνο Καιαθάηεο, Τπνπξγφο Αλαπιεξσηήο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Θεόθιεηνο, εβαζκηφηαηνο Μεηξνπνιίηεο Φισξίλεο Πξεζπψλ θαη Δνξδαίαο θα Βαζηιηθή Δπηαμά, Γεληθή Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θ. Γεώξγηνο Γαθήο, Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θ. Ησάλλεο Βνζθόπνπινο, Γήκαξρνο Φιψξηλαο

3 Πξώην κέξνο: Παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο - «Έξγα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» θ. Νηθόιανο Μακαινύγθαο, Πξντζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε - «ηξαηεγηθή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηνλ Σνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο ζηε λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν ρέζεηο κε ΓΔΖ Α.Δ. Μεηεγθαηαζηάζεηο θπζηθφ πεξηβάιινλ θιπ» θ. Γεώξγηνο Γαθήο, Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο - «Οινθιήξσζε ησλ Έξγσλ Πεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο ησλ ΜΑΒΔ ζην Εηδάλη Κνδάλεο Οη ηξεηο θάζεηο ηνπ έξγνπ» θ. Βαζίιεο ηντιόπνπινο, ηέιερνο Μνλάδαο Β Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε - «Έξγα Πεξηβάιινληνο κε Υξεκαηνδφηεζε ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνδάλεο» θ. Ησάλλεο όθνπηεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Κνδάλεο - «ρέδην Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρέδην Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» θ. Λάδαξνο Μαινύηαο, Γήκαξρνο Κνδάλεο - «Σειεζέξκαλζε Φιψξηλαο» θ. Ησάλλεο Βνζθόπνπινο, Γήκαξρνο Φιψξηλαο - «Σειεζέξκαλζε Πηνιεκαΐδαο χλδεζε κε ηνλ ΑΖ/ΓΔΖ Καξδηάο θαη Δπεθηάζεηο Γηθηχνπ Σειεζέξκαλζεο» θα Παξαζθεπή Βξπδίδνπ, Γήκαξρνο Πηνιεκαΐδαο - «πκπιήξσζε Αλαγθψλ Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Πξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ» 2

4 θα Κσλζηαληίλα Νίθα, Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Δπηθαλεηαθψλ θαη Τπνγείσλ Τδάησλ, Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ΤΠΔΚΑ - «Έξγα Δλέξγεηαο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ Ζ Δλέξγεηα ζηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν » θα Αιεμάλδξα Γξαθάηνπ, ηέιερνο Μνλάδαο Α Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ζηνπο Σνκείο ηεο Δλέξγεηαο, ηνπ Φπζηθνχ Πινχηνπ θαη ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηνπ ΤΠΔΚΑ - «Καηαζθεπή Πξφηππνπ Βηνθιηκαηηθνχ ρνιηθνχ πγθξνηήκαηνο Γεκνηηθνχ Νεπηαγσγείνπ κε εθαξκνγή Σερλνινγηψλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζην Ο.Σ. 15 ηεο ΕΔΠ Κνδάλεο» θ. Γεκνζζέλεο Μαπξίδεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Α.Δ. - πδήηεζε παξεκβάζεηο Γεύηεξν κέξνο: Πξνηάζεηο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηξνγγπιό Σξαπέδη: - «Παξαγσγή θαη Γηαλνκή Δλέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο» θα Αιεμάλδξα Γξαθάηνπ, ηέιερνο Μνλάδαο Α Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ζηνπο Σνκείο ηεο Δλέξγεηαο, ηνπ Φπζηθνχ Πινχηνπ θαη ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηνπ ΤΠΔΚΑ - «Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηα» θ. Νίθνο Γηαλλάθεο, Πξφεδξνο Γ.. Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Πξεζπψλ - «Κιηκαηηθή Αιιαγή & Πξφιεςε Κηλδχλσλ» θ. Πξόδξνκνο Αζιαλίδεο, Γηεπζπληήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο - «Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ» θ. Γεκνζζέλεο Μαπξίδεο, Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Α.Δ. 3

5 - «Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ» θα Δξκηόλε Αβξακνπνύινπ, Γηεπζχληξηα ΓΔΤΑΑΦ ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο - «Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ» θ. Ησάλλεο Βιαηήο, Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Τδάησλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο - «Υσξνηαμία & Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο» θ. Βαζίιεο Μηρειάθεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο Γηεχζπλζεο Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο - «Πξνηεξαηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν ζηνλ ζεκαηηθφ ζηφρν "Πεξηβάιινλ"» θ. Γηάλλεο Παπαδόπνπινο, Πξντζηάκελνο Μνλάδαο Δπηηφπησλ Δπαιεζεχζεσλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. - «Βειηίσζε ηεο Θεζκηθήο Δπάξθεηαο θαη ηεο Απνηειεζκαηηθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ» θ. Γεκήηξεο Αιβαλόο, Γηεπζπληήο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Έλαξμε ΤΝΣΟΝΗΣΖ (Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ): Καιεκέξα ζαο. Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Πεξηθεξεηάξρα, θχξηνη Γήκαξρνη, θχξηνη θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, επγελείο πξνζθεθιεκέλνη, ζαο θαισζνξίδσ ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγαλψλεη ην ΔΠΠΔΡΑΑ κε ζθνπφ λα παξνπζηάζεη αθελφο κελ ηα έξγα ηνπ, αθεηέξνπ λα αθνπγθξαζηεί ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ζαο θαη γεληθφηεξα ηεο πεξηνρήο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 4

6 Δίκαζηε ζε κηα πνιχ θξίζηκε πεξίνδν, γηαηί ζηελ παξνχζα θάζε είκαζηε ζηελ θξίζηκε θακπή ηεο αιιαγήο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη νπσζδήπνηε θαη ζε θάζε πεξίπησζε ρξεηαδφκαζηε ηε βνήζεηά ζαο γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε έλα θαηλνχξην πξφγξακκα, έλα δπλαηφ πξφγξακκα θαη γηα ηελ Πεξηθέξεηα θαη γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ιχζνπκε ρξφληα πξνβιήκαηα πνπ ιηκλάδνπλ. Θα δεηήζσ ηψξα λα αλέβεη ζην βήκα ν Τπνπξγφο θ. Καιαθάηεο λα θάλεη ηελ παξέκβαζή ηνπ. Υαηξεηηζκνί:. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. εβαζκηφηαηε, θπξίεο θαη θχξηνη, πξνηνχ κπσ ζην θπξίσο θείκελφ κνπ ζα ήζεια λα πσ δπν ιφγηα απφ ζηήζνπο θη απφ θαξδηάο, αλ κνπ επηηξέπεηε. ε κηα πνιχ δχζθνιε θαη ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία ζαλ απηή πνπ πεξλάκε ζεσξψ ρξένο ηεο Πνιηηείαο θαη φισλ φζσλ ηελ εθπξνζσπνχλ λα βαδίζνπλ κε έλαλ δηαθνξεηηθφ βεκαηηζκφ ηελ επφκελε κέξα, λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο κε κία πνιχ πην απνηειεζκαηηθή θαη κε κία πην επσθειή αθφκα πεξηζζφηεξν γηα εθείλνπο καηηά. ε απηφ ην πιαίζην ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζη ρξφλν ε πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ ζε ζρέζε κε ηηο παξεκβάζεηο πνπ θάλεη, είηε ζε λνκνζεηηθφ είηε ζε πνιηηηθφ επίπεδν, απνθαζίζακε φηη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηνλ, λα ππάξρνπλ πξσηνβνπιίεο λνκνζεηηθέο νη νπνίεο λα αθνπκπνχλ ηα πξνβιήκαηα ζηε ξίδα ηνπο. Γεχηεξνλ, λα είλαη άκεζα εθαξκφζηκα ηα νπνηαδήπνηε λνκνζεηήκαηα. Σξίηνλ, λα κπνξνχλ νξηδφληηα λα ιχλνπλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζπκπνιηηψλ καο. Σέηαξηνλ, λα δεκηνπξγνχλ πξαγκαηηθέο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο γηα ηελ επφκελε κέξα θαη πέκπηνλ, λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηα νπνηαδήπνηε δεκηνπξγηθά ζηνηρεία θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ν ηφπνο καο θαη νη άλζξσπνί ηνπ λα κπνξέζνπλ κέζα απφ ηηο λνκνζεζίεο, κέζα απφ ηα λνκνζεηήκαηα απηά λα απειεπζεξψλνληαη. 5

7 Δίλαη έλα δχζθνιν δεηνχκελν, ηδηαίηεξα ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, φπνπ πνιιέο αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ ζε πάξα πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα γίλνληαη κε βίαην ηξφπν θαη βεβαίσο κε πνιχ πφλν γηα έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη βεβαίσο θαη κε αδηθίεο, γηαηί φηη γίλεηαη γξήγνξα θαη άκεζα θαη βίαηα εκπεξηέρεη ζε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη ην ζηνηρείν ηεο αδηθίαο θαη ηδηαίηεξα γηα αλζξψπνπο νη νπνίνη δε θηαίμαλε πξαγκαηηθά ζε ηίπνηα. Απηή είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπκε, είλαη κηα πξαγκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζε ζρέζε ελδερνκέλσο κε κηα πιαζκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία ζε πάξα πνιινχο ηνκείο ηε βηψλακε ηα πξνεγνχκελα πνιιά ρξφληα. κσο δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη γηα λα αιιάμνπκε ην παξειζφλ, κπνξνχκε φκσο κε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα θαη κε κία ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε λα θάλνπκε δξάζεηο θαη ζηνρεχζεηο πνπ παίξλνληαο καζήκαηα απφ ην παξειζφλ λα κπνξέζνπκε λα βειηηψζνπκε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ έξγσλ ηεο επφκελεο κέξαο. Μέζα ζε απηή ηε ινγηθή είκαζηε εδψ απφςε ζήκεξα, λα μεθηλήζνπκε έλαλ δηάινγν πνπ έρεη ακθίδξνκε ζεκαζία θη φρη κνλάρα ζπκβνιηθή γηαηί βξηζθφκαζηε εδψ ζηελ αθξηηηθή Φιψξηλα, έρεη πνιχ νπζηαζηηθή ζεκαζία ην λα κπνξέζνπκε κέζα απφ έλαλ δηάινγν λα ζπλδηακνξθψζνπκε θεληξηθή εμνπζία θαη ηνπηθή θνηλσλία κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θη φρη κνλάρα ηελ επφκελε εκέξα ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ. Απηφ είλαη θαη αλ ζέιεηε ε απιή πεκπηνπζία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο, πνπ έρεη μεθηλήζεη θπξίσο απφ ηελ εζραηηά ηεο Διιάδνο. Δίρακε ηελ επθαηξία πξηλ απφ ιίγεο κέξεο λα βξεζνχκε ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη λα πάκε κέρξη ην νπθιί θαη λα θάλνπκε ίδηα νξγάλσζε, ίδηα ζπδήηεζε, λα θχγνπκε απφ ην θέληξν ησλ Αζελψλ, λα θχγνπκε απφ ηα γξαθεία ησλ Τπνπξγείσλ θαη εγψ σο θπζηθφ πξφζσπν θαη εθπξφζσπνο ηεο Πνιηηηθήο Ζγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ αιιά θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ. Καη λα πάκε θαη λα αθνχζνπκε δηα δψζεο απφ πξψην ρέξη πνπ ιέσ εγψ απιά πνηεο είλαη νη αλάγθεο θαη πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ζε ζρέζε βεβαίσο κε έξγα θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα επζχλεο κνπ πνπ έρεη λα θάλεη κε ην πεξηβάιινλ, γηα λα κπνξέζνπκε 6

8 νπζηαζηηθά λα ζπλδηακνξθψζνπκε κε εθείλνπο νη νπνίνη δνπλ θαη βηψλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ, είλαη εθείλνη πνπ πξέπεη λα καο πξνηείλνπλ θαη λα απνθχγνπκε αλ ζέιεηε ηεζιαζκέλεο δηαδξνκέο ρσξίο λα ππνλνψ ηίπνηα. Αιιά ζίγνπξα φηαλ έρνπκε νη ίδηνη απεπζείαο εηθφλα θαη πξνηάζεηο θαη νη πξνηάζεηο θαηαηίζεληαη απεπζείαο ζην ηξαπέδη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, αθφκα φπσο ιέσ θαη απφ ηε δξακαηηθφηεηα θαη ηελ έληαζε κε ηελ νπνίαλ ηνπνζεηείηαη θάπνηνο, κπνξεί λα θαηαιάβεη θαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ νη ζπλεξγάηεο αιιά θαη ν ίδηνο ν Τπνπξγφο πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή αλάγθε. Άιιν λα έρεηο έλα έγγξαθν θη έλα ραξηί, άιιν λα έξζεη έλαο χκβνπινο ζην Τπνπξγείν θαη λα εθπξνζσπήζεη έλαλ Γήκαξρν ή κία Σνπηθή Αξρή, άιιν λα έρεηο έλαλ χκβνπιν ζαλ Τπνπξγφ λα ζνπ πεη θάπνηεο πξνηάζεηο θαη άιιν λα είζαη κπξνζηά ν ίδηνο λα αθνχζεηο ηελ αγσλία θαη ηελ πξφηαζε πνπ ζα θαηαηεζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν. Απηφ είλαη ην απιφ ζθεπηηθφ απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο πνπ έρνπκε πάξεη λα βγνχκε έμσ απφ ηα γξαθεία θαη λα πάκε ζε θάζε λνκφ εη δπλαηφλ θαη ην θάλνπκε απηφ θαη δε ζαο θξχβσ φηη ην έρνπκε θάλεη θη είλαη θαη ραξά καο θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη πάξα πνιχ νπζηαζηηθά φρη κφλν γηα κέλα αιιά θαη ηνπο ζπλεξγάηεο καο πνπ είλαη νη άλζξσπνη νη νπνίνη θαζεκεξηλά ζα επεμεξγάδνληαη ην πξφγξακκα ηεο επφκελεο πεξηφδνπ γηαηί πεξί απηνχ κηιάκε, γηα ην πψο κπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επφκελεο κέξαο ζην θνκκάηη «πεξηβάιινλ» θαη λνκίδσ φηη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Να κπσ ζην θείκελν, γηαηί έρσ θαη θάπνηνπο αξηζκνχο, φζν πην ιίγνπο γίλεηαη, αιιά φηη θαη λα θάλνπκε νη αξηζκνί μέξεηε απνηππψλνπλ θαη ηελ πξαγκαηηθή βνχιεζε ηεο Πνιηηείαο λα βνεζήζεη ή λα κε βνεζήζεη θη απηφ είλαη θαη ην απνηχπσκα ηεο έκπξαθηεο πνιηηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ κεηνπζηψλεηαη ζε έξγα πνπ βνεζνχλ ηειηθά ηηο θνηλσλίεο. Ζ Κπβέξλεζε θπξίεο θαη θχξηνη κπνξεί θαη δηαπξαγκαηεχεηαη ζθιεξά θαη μεθηλψ απφ απηφ γηαηί απηή είλαη θαη ε νπζία απηήο ηεο πεξηφδνπ. Ζ ρψξα καο απηφ πξηλ απφ ελάκηζη ρξφλν δελ ην είρε, δελ ήκαζηαλ ζε απηή ηε ζέζε, ηα επηρεηξήκαηα πνπ ζε απηά ηα κεγάια ηξαπέδηα είλαη κφλν ηα 7

9 απνηειέζκαηα, ε αμηνπηζηία πνπ είρε ραζεί κε ηηο ιατθίζηηθεο αεξνινγίεο εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο, απνθηήζεθαλ μαλά, ηα έρνπκε πιένλ κε ηεξάζηηεο ππεξβάζεηο, εζληθέο, θνηλσληθέο, θπξίσο θνηλσληθέο, πνπ ηψξα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ θαη κε ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο απφ ηνπο δαλεηζηέο καο. Πξέπεη λα ζεσξνχκε δεδνκέλν φηη νη εξγαζίεο είλαη ζπλερείο θη φηη ζα ππάξρνπλ ζπλερείο αλαηαξάμεηο γηα λα βξεζνχλ νη λένη ζπζρεηηζκνί γηα ηε λέα επνρή ηεο Δπξψπεο. Δκείο απηφ πνπ ζίγνπξα ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα πξνρσξήζνπκε ζε απηά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ έηζη θη αιιηψο, θάζε βήκα γηα κηα δηαξζξσηηθή αιιαγή θαιπηεξεχεη ηε ζέζε καο, θάζε πξφβιεκα θαζεκεξηλφηεηαο πνπ ιχλνπκε είλαη έλαο θφκπνο ιηγφηεξνο γηα λα απνδεζκεπηνχκε. Κη έρνπκε αξθεηνχο αλ ζέιεηε λα είκαζηε εηιηθξηλείο θαη γηα λα ηνπο ιχζνπκε ρξεηάδεηαη ζηξαηεγηθή θαη κεγάιε πξνζήισζε, λα βξνχκε ηνλ ηξφπν λα κάζνπκε λα θάλνπκε αθφκα θαη ην ιίγν λα απνδίδεη πνιχ. Απηφ ην πνιχ ε κέγηζηε απφδνζε θξίλεηαη ζε δχν ζεκεία, ζε ζρέζε κε ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ζε ζρέζε κε ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ. Δηδηθά κάιηζηα φηαλ κηιάκε γηα κείδνλα πξνβιήκαηα κε θεληξηθή ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε πνπ απφ ηε θχζε ηνπο απαηηνχλ ζπληνληζκφ ζε εζληθφ επίπεδν, ε εμίζσζε ιακβάλεη ππφςε ηεο αθελφο λα ππάξμνπλ ππνδνκέο γηα λα ιπζνχλ κε πην νξζνινγηθφ ηξφπν, αθεηέξνπ λα εμνηθνλνκνχληαη πφξνη γηα ηηο Πεξηθέξεηεο ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ άιιεο αλάγθεο ησλ δηθψλ ηνπο ζρεδίσλ αλάπηπμεο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ δηαρεηξηδφκαζηε ηα δεηήκαηα αξκνδηφηεηαο ζην ΤΠΔΚΑ, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ρσξνηαμίαο πνπ είλαη θνκβηθφο γηα λα ελζαξξπλζεί ε αλάπηπμε, λα πξνζηαηεπζεί νπζηαζηηθά ην πεξηβάιινλ θαη λα δεκηνπξγεζεί ην πιαίζην γηα κηα ιεηηνπξγηθή θαη πνιηηηζκέλε νξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, θηλνχκαζηε κε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο. Πξψηνλ ζε επίπεδν λφκσλ, φπσο ζαο είπα πξνεγνπκέλσο, λα είλαη ζηέξενη, λα απαληάλε ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη λα αιιεινζπλδένληαη ζηε κεγάιε εηθφλα θαη ην θάλακε: Ξεκπινθάξηζκα ηνπ Κηεκαηνινγίνπ γηα λα ηξέμνπλ νη δηαδηθαζίεο, επηηέινπο ιχζε γηα ηα απζαίξεηα πνπ λα κπνξεί λα γίλεη κε θνηλσληθφ πξφζεκν θαη λα απαιιάμεη απφ απηή ηε λνζεξή θαηάζηαζε θαη ηελ Πνιηηεία θαη ηνπο πνιίηεο. 8

10 Δλψ ηψξα πξνεηνηκάδνπκε ππξεησδψο ην ηξίην κεγάιν βήκα ην λνκνζέηεκα γηα ηελ πνιενδνκηθή θαη ρσξνηαμηθή κεηαξξχζκηζε, απηφ πνπ ζα κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμία φζσλ έγηλαλ κέρξη ηψξα θαη ζα απνηειέζεη ηελ επηθεθαιίδα ηεο λέαο εζληθήο πνιηηηθήο γεο θαη ην ηζρπξφ ρηχπεκα θαηά ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο αληηαλαπηπμηαθήο ινγηθήο ηε ρσξνηαμίαο. Απηή ηελ αληηαλαπηπμηαθή ινγηθή ηεο ρσξνηαμίαο, απηή ηε ινγηθή αθνινχζεζε, ε θαηαπνιέκεζε απηήο ηεο ινγηθήο ηεο αληηγξαθεηνθξαηίαο έρεη λα θάλεη αθξηβψο θαη κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ, ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε ηηο λέεο ζπλζήθεο. Δηδηθά γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε ην δεδνκέλν φηη έρεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο σο θφκβνο κεηαθνξψλ θαη δπηηθή πχιε πξνο ηελ Κεληξηθή Δπξψπε σο ρψξνο ζπγθέληξσζεο πνιηηηζηηθνχ θαη θπζηθνχ πινχηνπ αιιά θαη απφ ηελ παξαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα κε εμέρνπζα ζέζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΖ, κπνξεί λα δνκήζεη έλα πξφηππν αλάπηπμεο βαζηζκέλν θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο, πξσηνγελή δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή. Ζ κεγάιε έκθαζε ζην πεξηθεξεηαθφ ρσξνηαμηθφ δφζεθε ζηελ πξνζέιθπζε θαη κηιάσ εηδηθά γηα ην πεξηθεξεηαθφ ρσξνηαμηθφ πνπ είλαη έλα βαζηθφ θνκκάηη ζην παδι αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, δφζεθε ζηελ πξνζέιθπζε πγηψλ επελδχζεσλ θαη ζηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε θνηλνηηθψλ πφξσλ κε εηδηθνχο ζηφρνπο ηελ ελίζρπζε ζπλαιιαγψλ κε ηα Βαιθάληα θαη ηελ Κεληξηθή Δπξψπε, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο επξσπατθέο δηεξγαζίεο, πάληα κε δηαζθαιηζκέλε ηελ νξζνινγηθή θαη αεηθφξν αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ πξνζηαζία ηνπο. Γεχηεξνλ, ζε επίπεδν άζθεζεο ηνπ ζπληνληζηηθνχ ξφινπ ηνπ Τπνπξγείνπ, παξαθνινπζνχκε απφ θνληά θαη ζπλεξγαδφκαζηε κε ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο έρνπκε εθρσξήζεη έξγα, ψζηε λα επηζπεπζζεί ε νινθιήξσζή ηνπο. Έρνπκε πξνσζήζεη εξγαιεία πνπ βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, κε θξηζηκφηεξε ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο. 9

11 Σξίηνλ, ζε επίπεδν πφξσλ πνπ είλαη θαη ην ζέκα καο ζήκεξα, κέζσ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ην πεξηβάιινλ ρξεκαηνδνηνχκε θαη πινπνηνχκε δξάζεηο κε ζαθέο φθεινο γηα ηνλ πνιίηε θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δεη. Γίλνπκε ηελ ψζεζε γηα δεκφζηα έξγα ζε ηνκείο πνπ έρνπλ κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία γηα ηε ρψξα θαη δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη θπζηθά πξνζπαζνχκε λα αλαζηξέςνπκε ηελ θαηάζηαζε ζηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα κε ζπκκφξθσζε ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο. Αλαθέξσ κφλνλ ηξεηο ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο πέθηεη θαη ην κεγάιν βάξνο, ηηο βηνθιηκαηηθέο αλαπιάζεηο, πνπ αιιάδνπλ ηελ εηθφλα ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ κε πξνθαλείο ζπλέπεηεο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζε φιε ηε ρψξα, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ ππξήλεο πξνφδνπ ζηελ πεξηθέξεηα, ηα έξγα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, είλαη δήηεκα δεκφζηαο πγείαο λα πξνρσξήζνπλ νη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί λα ηειεηψλνπλ κε ηηο ρσκαηεξέο, λα θχγνπλ απφ ηελ πφξηα ηνπ πνιίηε απφ ην λεξφ πνπ πίλεη απφ ηα κέξε πνπ παίδνπλ ηα παηδηά ηνπ, ηα ζθνππίδηα θαη νη πεγέο κφιπλζεο. Καη ηξίηνλ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, νινθιεξψλνληαο έξγα πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρνπκε γηα ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ παξαγσγηθνχ καο κνληέινπ, ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ην ηνλίδσ απηφ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ελεξγεηαθήο θηψρηαο ε νπνία καζηίδεη θπξίσο ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα. Μεηά απφ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηελ ππεξδέζκεπζε ζε ζρέζε κε ην πξφγξακκα θαη λα απμεζεί ε απνξξφθεζε ησλ πφξσλ, ζήκεξα είκαζηε ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ ζεκείν. Σν πξφγξακκα εμπγηαίλεηαη ζπλερψο, κε απφιπηε εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο καο, κε θαλφλεο πιένλ θαη κε δεζκεπηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα, κε αληηκεηψπηζε ησλ ππεξηηκνινγήζεσλ ησλ έξγσλ, ησλ κειεηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη κε γλψκνλα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αμίαο θάζε παξαδνηένπ. Έηζη απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 θαη κέρξη ζήκεξα έρεη κεησζεί θαηά 30% ην πνζνζηφ ηεο ππεξδέζκεπζεο, ελψ ε ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θηάλεη πιένλ ζην 85% θαη ε απνξξφθεζε ζην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, εθηηκψληαο φηη ζην ηέινο ηνπ 2013 ζα έρεη θηάζεη ζην 65%. 10

12 ήκεξα έρεη γίλεη ε ηαμηλφκεζε θαη ε δηάθξηζε, ππάξρνπλ έξγα πνπ ηειεηψλνπλ θη είλαη εληφο ησλ δεζκεπηηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη έξγα πνπ είλαη κελ κείδνλνο ζεκαζίαο, αιιά δελ είλαη εληφο ρξφλνπ θαη ζα κεηαθεξζνχλ ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. ε φηη αθνξά ζηελ παξνχζα πεξίνδν, δελ είκαζηε κφλν ζε θάζε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, αιιά ηα νινθιεξψλνπκε θαη ηα παξαδίδνπκε ζην επξχ θνηλφ. Κπξίεο θαη θχξηνη, πέξα απφ ην ζχλνιν ησλ έξγσλ ησλ ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ηα νπνία ζα ζαο ελεκεξψζεη αλαιπηηθά ν Πξντζηάκελνο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ν θ. Μακαινχγθαο, ζα ήζεια λα ππνγξακκίζσ άμνλεο θαη ηνκείο έξγσλ ζηελ Πεξηθέξεηά ζαο, πνπ είλαη ελδεηθηηθνί ηνπ πνιηηηθνχ αιιά θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ καο ζθεπηηθνχ. Σν ΔΠΠΔΡΑΑ πξνσζεί ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ελέξγεηαο, κε πξνυπνινγηζκφ πνπ ππεξβαίλεη ηα 197 εθαηνκκχξηα επξψ θαη δξάζεηο: 1. ην δήηεκα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε ηελ πινπνίεζε πξνηχπσλ έξγσλ επηδεηθηηθψλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, φπσο ε παξέκβαζε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ζηελ Κνδάλε κε ρξήζε ηερλνινγηψλ ΑΠΔ πξνυπνινγηζκνχ 9 εθαηνκκπξίσλ επξψ, ελεξγεηαθψλ αλαβαζκίζεσλ δεκφζησλ θηεξίσλ ζηε Φιψξηλα, ζηελ Κνδάλε, ζην Γήκν Οξεζηίδαο θαη Βνΐνπ 2 εθαηνκκπξίσλ επξψ. 2. ην δήηεκα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο θηψρηαο, κε ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ηειεζέξκαλζεο ζηε Φιψξηλα Πηνιεκαΐδα Ακχληαην θαη ζηελ Κνδάλε θαη αλαθέξζεθε θαη ν θ. Πεξηθεξεηάξρεο ζε ζρέζε κε ηε Φιψξηλα εηδηθφηεξα. 3. ην δήηεκα ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη απνθαηάζηαζεο ξππαζκέλσλ πεξηνρψλ κε πινπνίεζε έξγσλ 31 εθαηνκκπξίσλ επξψ, φπσο έξγα νξηδφληηαο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 17 εθαηνκκχξηα επξψ, αιιά θαη έξγα απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ησλ παιηψλ κεηαιιίσλ ζηε ΜΑΒΔ Κνδάλεο, πξνυπνινγηζκνχ 14 εθαηνκκπξίσλ επξψ πνπ ην θπζηθφ αληηθείκελν απηήο ηεο θάζεο έρεη ήδε νινθιεξσζεί θαη ηηο επφκελεο εβδνκάδεο νινθιεξψλεηαη θαη ηππηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 11

13 θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ήδε εληάρζεθε θαη ε ηειηθή θάζε ηνπ έξγνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε άιια 17 εθαηνκκχξηα επξψ. 4. ην δήηεκα ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ θαη ζε έξγα χδξεπζεο πξνυπνινγηζκνχ 50 εθαηνκκπξίσλ επξψ. 5. ην δήηεκα ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηα πεξηθεξεηαθά πιαίζηα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηηο κειέηεο ησλ κνξθνινγηθψλ θαλφλσλ δφκεζεο. 6. ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε νξηδφληηεο δξάζεηο ζε πεξηνρέο NATURA, πξνυπνινγηζκνχ 6 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζην ζχλνιφ ηνπο. Μαδί κε ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε πνπ έρνπλ, αιιάδνπλ θαηά ηελ άπνςή κνπ ηελ πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, αλαθέξνληαη νπζηαζηηθά ζε έλαλ άιιν ηξφπν δσήο, άιιε ινγηθή, άιιε αηζζεηηθή. Με δεδνκέλεο ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο έρεη ηδηαίηεξν λφεκα λα είλαη επελδχζνπκε ζηελ πξσηφηππε ζθέςε, ζηελ πςειή αηζζεηηθή, ζηε θαληαζία θαη ζηελ θαιαηζζεζία, ζηε ζπκκεηνρή θαη ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο πνπ κπνξεί λα θάλνπλ ηε δηαθνξά. Σψξα ζε φηη αθνξά ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ζην Δ ή ην λέν ΔΠΑ φπσο ζπλήζσο ην ιέκε, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο πνπ δελ πξέπεη λα ράζνπκε, αξθεί λα ζπληνληζηνχκε ζσζηά θαη λα ζπλεξγαζηνχκε δεκηνπξγηθά γηα λα πεηχρνπκε ηα κέγηζηα θαη λα νινθιεξψζνπκε αλαγθαία έξγα πεξηβάιινληνο. Με δπν ιέμεηο: πληνληζκφο ΤΠΔΚΑ Πεξηθεξεηψλ θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε δηαπεξηθεξεηαθψλ αιιά θαη ηνπηθήο εκβέιεηαο πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ, βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην επελδπηηθφ θιίκα θαη γη απηφ είκαζηε εδψ ηψξα, λα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα ηηο θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη θπζηθά λα αθνχζνπκε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεηε εζείο γηα ηελ Πεξηθέξεηά ζαο, κεηά σο νκάδα ζα βξνχκε ην θαιχηεξν ηξφπν ψζηε λα γίλνπλ πξάμε νη πξνηάζεηο. ην ΤΠΔΚΑ γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ε έκθαζε δίλεηαη ζε δηαπεξηθεξεηαθά έξγα πξνηεξαηφηεηαο θαη κέγηζηεο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο, ζηνλ ηνκέα ησλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ νινθιεξψλνληαο ζηελ επφκελε θάζε ησλ έξγσλ πνπ είλαη ήδε ζε εμέιημε ψζηε λα δνζνχλ ζην 12

14 θνηλφ, ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο δίλνληαο κεγάιε ζεκαζία θαη ζηηο πεξηνρέο NATURA 2000 πνπ δελ ειέγρνληαη απφ θνξείο δηαρείξηζεο. Ζ γεληθή θαηεχζπλζε είλαη ε πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ κέζα απφ ηελ αλάδεημε ηεο αλαπηπμηαθήο δηάζηαζεο. ηε βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε κε δεκηνπξγία αμφλσλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ρξήζε πξάζηλσλ κεηαθνξψλ, ζηελ ελεξγεηαθή καο επάξθεηα θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Ννκνζεηνχκε κε ζηφρν ηνλ νινθιεξσκέλν ρσξνηαμηθφ θαη αζηηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη ηελ πξνζαξκνγή θαη ζρεδηαζκφ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ χδαηνο, ζχκθσλα κε ηα νινθιεξσκέλα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ιεθαλψλ απνξξνήο. Κπξίεο θαη θχξηνη, είκαζηε έηνηκνη λα αθνχζνπκε ηηο απφςεηο ζαο, ηηο πξνζεγγίζεηο ζαο, ηηο αλάγθεο ζαο θαη λα ζπδεηήζνπκε γηα ηηο θνηλέο πξνζπάζεηεο, γηα ηε ζηξαηεγηθή καο, ψζηε λα πεηχρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα φινπο. αο επραξηζηψ πνιχ. ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Τπνπξγφ ηνλ θ. Καιαθάηε γηα ηα πνιχ σξαία ιφγηα ηνπ θαη γηα ην πξφγξακκά καο θαη γη απηφ ην νπνίν πξνβιέπνπκε γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή, θπξίσο γηα ηελ αλαπηπμηαθή δηάζηαζε πνπ έδσζε ζην φιν ζέκα ησλ έξγσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Σψξα ζα πξνζθαινχζα ηνλ εβαζκηφηαην Μεηξνπνιίηε Φισξίλεο Πξεζπψλ θαη Δνξδαίαο θ. Θεφθιεην, λα θάλεη έλα ραηξεηηζκφ. θ. ΘΔΟΚΛΖΣΟ: Καισζνξίδσ σο Δπίζθνπνο ηεο αθξηηηθήο απηήο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο ηνλ εμνρφηαην Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θ. ηαχξν Καιαθάηε, ηνλ Μαθεδφλα Τπνπξγφ θαη λα ηνλ επραξηζηήζσ δηφηη πεξηέξρεηαη απηέο ηηο εκέξεο ηα κέξε ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζα καο αλαπηχμεη πνιιά καδί κε ην επηηειείν ηνπ, ηα νπνία ζα είλαη σθέιηκα γηα ηελ πεξηθέξεηά καο θαη γηα ην λνκφ ηεο Φισξίλεο. Δγψ ζαλ Δπίζθνπνο ζέισ λα ηνλ επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο θαη δεκνζίσο, δηφηη θαη ηδίαλ ηνλ επραξίζηεζα, δηφηη βνήζεζε ηα κέγηζηα ζηελ θαηαξγεζείζα λανδνκία ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο λα δεκηνπξγεζεί λέα λανδνκία ε νπνία πνιχ ζα βνεζήζεη ζηα έξγα ηεο αλνηθνδνκήζεσο ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ παξεθθιεζίσλ θαη ησλ κνλαζηεξηψλ. 13

15 Κχξηε Τπνπξγέ ζαο επραξηζηψ ζεξκψο θαη θαιψο ήξζαηε θαη ζηελ πεξηνρή καο. ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε εβαζκηφηαηε. Καη ζα πξνζθαιέζσ ηψξα ζην βήκα ηε Γεληθή Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο θα Δπηαμά γηα έλα ραηξεηηζκφ. Β. ΔΤΣΑΞΑ: Να θαιεκεξίζσ φινπο, ηνλ θ. Τπνπξγφ, ηνλ θ. Πεξηθεξεηάξρε, ηνλ θ. Αληηπεξηθεξεηάξρε, ην εβαζκηφηαην, ηνπο Γεκάξρνπο θαη λα πσ φηη είλαη θαη ε πξψηε κνπ έηζη επίζεκε επίζθεςε ζηε Φιψξηλα, κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ κνπ θαη είλαη θαη γηα έλα πάξα πνιχ σξαίν ζέκα πνπ ελ πάζε πεξηπηψζεη άπηεηαη θαη ηνπ γλσζηηθνχ κνπ αληηθεηκέλνπ. Αλαξσηηέηαη θαλείο ηη είλαη ην ΔΠΠΔΡΑΑ. Σν ΔΠΠΔΡΑΑ ζα κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο φηη έρεη ελειηθησζεί κέρξη ζήκεξα θη φηη απφ δσ θαη κπξνο πξνρσξνχκε έηζη ζηελ σξηκφηεηά ηνπ. Βάδσ κία έηζη δηαρσξηζηηθή ρξνληθή ζηηγκή, γηαηί; Γηαηί ζεσξψ φηη πιένλ ε πξψηε θάζε ηνπ έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ εκπέδσζε ηνπ ξφινπ ησλ ζηφρσλ θαη κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα είλαη θηιηθφ ζην ρξήζηε, είηε ν ρξήζηεο ζε απηφ ήηαλ ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, είηε ε Κεληξηθή Κπβέξλεζε, είηε ν θφζκνο. Δπνκέλσο ζεσξψ αθξηβψο πάλσ ζηελ θξίζε αο πνχκε, ζηελ επνρή ηεο θξίζεο, ήξζε θαη ε αιιαγή, ε ελειηθίσζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Έρεη λα θάλεη θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη θαλέλαο ηηο δξάζεηο θαη ηα έξγα ηνπ, έρεη λα θάλεη φκσο θαη κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη κε ηηο ηαθηηθέο ηηο νπνίεο αθνινπζεί, επνκέλσο έλα πξψην ζεκείν κηα θαη θάλνπκε έλαλ απνινγηζκφ ζα ήηαλ φηη ζηελ επνρή αο πνχκε ηελ πξνεγνχκελε ππήξρε κία απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ, νη δξάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη είραλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο αλαγλσξηζηηθφηεηαο, αιιά δελ ππάθνπαλ ζε έλα ζθηρηφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Δπηπρψο αθφκα θαη ηψξα δελ επαιεζεχνληαη νη θφβνη θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ φηη ην δήηεκα ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ θαηξφ ηεο θξίζεο ζα κπνξεί λα ππνρσξήζεη, κε απνηέιεζκα απηφ λα έρεη πξφβιεκα θαη αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ. Θα έιεγε κάιινλ θαλέλαο φηη ε θξίζε απνδείρζεθε επθαηξία γηα έλαλ εμνξζνινγηζκφ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθψλ αιιά θαη 14

16 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ζηελ νπζία είλαη θαη κηα επθαηξία κε ην θαηλνχξην Δ γηα έλα ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ κε θάπνηα θξηηήξηα ηα νπνία απηά ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ πνπ ζα ππαθνχνπλ θαη ν Τπνπξγφο ήδε έβαιε ηα ζηνηρεία απηψλ ησλ θξηηεξίσλ. Καη θπζηθά δελ αλαθαιχπηεη θαλέλαο ηελ Ακεξηθή, έηζη; Απηφ έρεη γίλεη θαη ζην εμσηεξηθφ θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη παληνχ. Άξα κηιάκε γηα έλα ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο δελ είλαη ζρεδηαζκφο ηεο θξίζεο, δελ είλαη βξαρππξφζεζκνο, κηιάκε γηα έλαλ ζρεδηαζκφ ν νπνίνο είλαη κεζνπξφζεζκνο θαη καθξνπξφζεζκνο θαη πξνθαλψο έρεη θαη ζηνηρεία ακεζφηεηαο. Σα ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ ζα πξέπεη ζηελ νπζία λα αιιάδνπλ ιίγν θη απηφ πνπ βιέπνπκε πίζσ «ζην slide», δειαδή ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο αλ ππνζέζνπκε φηη κέρξη ηψξα ήηαλ έλα θπξίαξρν δήηεκα, ην έβαιε πάιη ν Τπνπξγφο, ζα κπνξνχζακε λα βάινπκε αλάπηπμε, αλάπηπμε, αλάπηπμε. Γειαδή ην θαηλνχξην ΔΠΠΔΡΑΑ λα είλαη ζηελ νπζία αεηθνξία, δειαδή δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πνιηηψλ θαη αλάπηπμε, αλάπηπμε, αλάπηπμε, πνπ είλαη ιίγν δηαθνξνπνηεκέλν Τπνπξγέ ζε ζρέζε κε ην ελίζρπζε. Τπάξρεη θη απηφ, αιιά ην βάιαηε θη εζείο πάξα πνιχ θαιά. Δπνκέλσο ηα θξηηήξηα πέξα απ απηφ ην θπξίσο αλαπηπμηαθφ θξηηήξην, ηα ππφινηπα θξηηήξηα γηα ηελ απνθεληξσκέλε είλαη πξνθαλψο ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ηφπνπ, είλαη πξνθαλψο ε ζχλδεζε κε ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο θαη φρη λα ην πνχκε κνλνιεηηνπξγηθά, δειαδή λα ππάξρεη κηα ζπζρέηηζε φισλ ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ, φπσο είπε θαη ν Τπνπξγφο κε έκθαζε θαη ζηνλ πξσηνγελή θαη ζην δεπηεξνγελή αιιά θαη ζηνλ ηξηηνγελή θαη ζχλδεζε, δειαδή λα είλαη πνιπρξεζηηθφ ην θάζε πξφγξακκα ε θάζε δξάζε. Άιια θξηηήξηα, έλα βαζηθφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα γίλεη είλαη φηη θη φπσο ζπλήζσο ην θάλνπλ ζην εμσηεξηθφ, ηεξάξρεζε ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ δξάζεσλ ε νπνία θαηά ηελ άπνςή καο ζα πξέπεη πιένλ λα αξρίδεη απφ πδάηηλνπο πφξνπο πνπ κάιινλ πξφθεηηαη λα είλαη θαη ην λέν Διληνξάλην αο πνχκε ην παγθφζκην, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη απφ θεη θαη πέξα φιεο νη ππφινηπεο δξάζεηο είηε πξφθεηηαη γηα 15

17 βηνθιηκαηηθέο αλαπιάζεηο, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζηαζία επαίζζεησλ πεξηνρψλ, είηε πξφθεηηαη γηα ηα άιια πνπ πεξηέγξαςε ν Τπνπξγφο. Γειαδή ζηελ νπζία κηιάκε γηα έλαλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη επξχηεξεο παξεκβάζεηο αξρηθά θαη φπσο αθξηβψο γίλεηαη θη έρεη απνδείμεη θαη ε παγθφζκηα θαη ε επξσπατθή εκπεηξία, νη επεκβάζεηο νη ηδηαίηεξεο κεηά είλαη ζε ζχιαθεο. Γειαδή γηα παξάδεηγκα, ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία πξέπεη λα ππάξμνπλ δξάζεηο γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ κνλάδσλ «κηλθ», πξέπεη λα ππάξμνπλ δξάζεηο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε φπσο είλαη ε Πηνιεκαΐδα, πξέπεη λα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ιαηνκείσλ θαη ησλ νξπρείσλ. Απηά είλαη δεηήκαηα θαη θάπνηεο πξνηάζεηο ηηο νπνίεο θαη αξγφηεξα ζην ζηξνγγπιφ ηξαπέδη ν θ. Μηρειάθεο κε ηνλ θ. Βιαηή ζα εμεηδηθεχζνπλ πεξηζζφηεξν. Δπνκέλσο έλα θξηηήξην είπακε φηη είλαη ε παξέκβαζε ζε ηζρπξνχο ζχιαθεο. Καη ηέινο ζα ήζεια λα θιείζσ γηα λα κε ζαο θνπξάζσ πεξηζζφηεξν κε ην εμήο, φηη ίζσο ρξεηαζηεί θαη κηα γελλαία ηεξάξρεζε θαη γελλαίεο απνθάζεηο θαη απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θάζε βαζκνχ ζην ζχλνιφ ηεο, αιιά θαη απφ ην Τπνπξγείν. Γειαδή ίζσο ρξεηαζηεί ζην επίπεδν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ λα παξζνχλ θαη απνθάζεηο ηχπνπ ηεο ζεσξίαο ηνπ ξεηηξέ, αλ ζπκάζηε ηνπ γέξνπ Παπαλδξένπ πνπ έιεγε φηη θξαηάκε ηελ πνιπθαηνηθία θαη δίλνπκε ην ξεηηξέ. Πηζαλφλ λα ρξεηαζηνχλ θαη ηέηνηνπ είδνπο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, απηφ είλαη κηα ζπδήηεζε πνπ λνκίδσ ζα γίλεη απφ φινπο γηα ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο. Κη εγψ ζα ήζεια απφ ηελ πιεπξά ηεο Απνθεληξσκέλεο λα πσ φηη ε Απνθεληξσκέλε ζα είλαη ζχκκαρνο ζε θάζε ηέηνηα αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα, ζε θάζε ηέηνηα πξνζπάζεηα βηψζηκεο αλάπηπμεο, νχησο ή άιισο θαη ν αγψλα ηνλ νπνίν πξνηηζέκεζα θη εκείο λα δψζνπκε είλαη καδί απφ θνηλνχ θαη κε ην Τπνπξγείν θαη κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα δψζνπκε αθξηβψο φινπο ηνπο θαηλνχξηνπο φξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. 16

18 αο επραξηζηψ πνιχ. ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηε Γεληθή Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη λα πξνζθαιέζσ ζην βήκα ηνλ θ. Γαθή Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. «ηξαηεγηθή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηνλ Σνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο ζηε λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν ρέζεηο κε ΓΔΖ Α.Δ. Μεηεγθαηαζηάζεηο θπζηθό πεξηβάιινλ θιπ» Γ. ΓΑΚΖ: εβαζκηφηαηε Μεηξνπνιίηε καο, θ. Τπνπξγέ, θα Γεληθή Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζηνλ Α θαη Β βαζκφ, θίιεο θαη θίινη. Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Τπνπξγφ γηα ηελ ηηκή ηεο εδψ δηνξγάλσζεο ηεο ζεκεξηλήο εθδήισζεο, ε νπνία πηζηεχσ φηη έρεη πνιχ νπζηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά φρη κφλνλ ζηα πιαίζηα ηεο αλάδεημεο ηνπ πνιχ κεγάινπ έξγνπ πνπ γίλεηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο κε πνιιέο εθθάλζεηο, αιιά θαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο επνκέλεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Καη ην ζεσξψ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, γηαηί ν ηνκέαο ηεο επζχλεο πνπ έρεη ην ΤΠΔΚΑ γεληθφηεξα αιιά θαη εηδηθφηεξα ν θ. Καιαθάηεο, έρνπλ άκεζε ζρέζε κε δσηηθά ζπκθέξνληα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη άπηνληαη ρεηξνπηαζηά ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο φπσο έρεη ςεθηζηεί απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην. Ο θ. Τπνπξγφο πξνεγνπκέλσο αλέθεξε γηα ην λέν ρσξνηαμηθφ, πνπ ην ζεσξνχκε εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ επί ηεο νπζίαο θαη κάιηζηα είλαη ζε γλψζε φισλ καο φηη δχν απφ ηηο επίζεκεο πχιεο εηζφδνπ ηεο Διιάδαο είλαη ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη εηδηθφηεξα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο θαη δεδνκέλνπ φηη εκείο είκαζηε κηα Πεξηθέξεηα δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπκε ζπλεηδεηή ζηξαηεγηθή ζηάζε ππέξ ησλ αλνηρηψλ νξηδφλησλ ηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ Δπξψπε ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο, ην ρσξνηαμηθφ παίδεη θνκβηθφ ξφιν. 17

19 Σν ζέκα ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ, γεσζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, άπηεηαη πνιιψλ ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ θαη ζπκθεξφλησλ, γη απηφ θαη ηφζν κεγάιε θαη εηδηθή ε βαξχηεηα πνπ δίλνπκε θαη γηα ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ παξακέηξσλ φπσο είλαη ηα δίθηπα απνρέηεπζεο, χδξεπζεο, νη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί θαη νη πξνζηαζίεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο. Να πσ παξελζέησο φηη αχξην ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην σο πξψην ζέκα είλαη ην ζέκα ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ θαη βέβαηα θη έλα απφ ηα ζέκαηα είλαη κηα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε γηα ην ζέκα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηεο πεξηνρήο ηεο Φιψξηλαο θαη βέβαηα ζεηξά άιισλ δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο ελεξγεηαθήο απηάξθεηαο θαη ζηξαηεγηθήο ηεο παηξίδαο καο, ηεο δηαζχλδεζεο κε φιεο ηηο ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα έρεη αληαιιαγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηαηί απηά άπηνληαη θαζαξά κε ηε Γπηηθή Μαθεδνλία. Καη πξνθαλέζηαηα άιια δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε πνιενδνκηθνχο ζρεδηαζκνχο, αλαπηχμεηο ζην θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ηεο γνχλαο κείδνλνο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δχν βαζηθνχο ππιψλεο κε ηελ ελέξγεηα ησλ δπηηθνκαθεδφλσλ θαη φια απηά έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην ΤΠΔΚΑ. Καη πξνθαλψο θαη ε αλάπηπμε ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο φπσο έρεη θαηαγξαθεί ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηα ζέκαηα ησλ ηειεζεξκάλζεσλ αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο άιισλ κνξθψλ κέζα απφ ην πδάηηλν δπλακηθφ θαη ηε γεσζεξκία καο γηα ηειεζεξκάλζεηο. Καη βέβαηα θαη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ηε δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ ΣΑΠ θαη ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ απηφ, φπσο θαη πξηλ απφ ιίγεο κέξεο ζε Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην πνπ είρακε ζηελ Πηνιεκαΐδα κε πνιχ κεγάιε πιεηνςεθία ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ελέθξηλε ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Κχξηε Τπνπξγέ, ε Γπηηθή Μαθεδνλία είλαη ε Πεξηθέξεηα ησλ αληηζέζεσλ ησλ πεξηνρψλ Ramsar, Natura θαη πνιιψλ ζεκείσλ θπζηθνχ θάιινπο. Σν ζχκπιεγκα ησλ ιηκλψλ καο, καο θαζηζηά σο Γπηηθή Μαθεδνλία σο ηελ πξψηε Πεξηθέξεηα ζηε ρψξα ζε επηθαλεηαθά χδαηα, κε δπλαηφηεηα ηφζν ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο φζν θαη παξαγσγηθήο. 18

20 Σν νξεηλφ αλάγιπθν κε ηα απέξαληα δάζε, πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηέο ζαο, ζπλδπάδεηαη κε πεδηλέο πεξηνρέο, κε ηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα θαη απνηεινχλ εηδηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ πξνζηαζίαο θαη ζπλζεθψλ κηθξνθιίκαηνο ζε πνιιέο πεξηνρέο ζε θάζε ζεκείν ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε μερσξηζηέο δπλαηφηεηεο. Μεγάιν θνκκάηη είλαη ην ζέκα ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, ηνπ αξρηηεθηνληθνχ εθπιεθηηθνχ κνλαδηθνχ απφ ζέκαηνο πνπ ππάξρεη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, ηα βπδαληηλά κλεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ θαη φζα έρνπλ αμηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα. κσο ηαπηφρξνλα είκαζηε θαη ε Πεξηθέξεηα κε ηε κεγαιχηεξε ιηγληηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνιχ ιηγφηεξν απφ καο είλαη ην θνκκάηη ηεο Αξθαδίαο θαη βέβαηα απηφ καο θαηαηάζζεη ζε έλα παγθφζκην πςειφ επίπεδν. Δδψ παξάγεηαη πεξίπνπ ην 50% απφ ην ιηγλίηε ηεο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο καο, ζπλ φιεο νη άιιεο κνξθέο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, είηε θσηνβνιηατθά, είηε αλεκνγελλήηξηεο. Καη λα ηνλίζσ θη απηφ έρεη άκεζε ζρέζε θαη κε ηα ρσξνηαμηθά πνπ αλέθεξε ν θ. Τπνπξγφο, φηη ν θχξηνο φγθνο ησλ αηηεκάησλ επελδχζεσλ ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα είλαη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη απηφ ζα βνεζήζεη πνιχ ηνλ ηφπν, ηελ Διιάδα, ζην λα έρεη κία απηάξθεηα. Αιιά ηαπηφρξνλα ζα έρεη θαη ζεκαληηθέο παξακέηξνπο επηδξάζεσλ γηαηί ην δίθηπν κεηαθνξάο ελέξγεηαο πςειήο θαη ππέξ πςειήο ηάζεο θαη ηα θέληξα ππέξ πςειήο ηάζεο είλαη εδψ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ε δηαζχλδεζή ηνπο κε φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν αιιά θαη κε φιεο ηηο ρψξεο κε ηηο νπνίεο ππάξρεη αληαιιαγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δδψ ππάξρνπλ δχν ζέκαηα πνιχ ζεκαληηθά, ην πξψην έρεη λα θάλεη κε ηελ επίδξαζε πνπ δεκηνπξγεί απηή ε δηαδηθαζία ζην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, φπσο πεξηγξάθεηαη θαηά θεθαιήλ, ηεο πεξηνρήο. ηαλ ζην κέιινλ εληαρζνχλ φιεο απηέο νη κνλάδεο, ην ΑΔΠ θαηά θεθαιήλ ζα εθηηλαρζεί αθφκε πεξηζζφηεξν απφ απηφ πνπ είλαη ζήκεξα, πνπ ζα καο δεκηνπξγήζεη αθφκε κεγαιχηεξεο ζηξεβιψζεηο. ηνηρείν πνπ ην βηψλνπκε θαη ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη βέβαηα ιεηηνπξγεί κε έλαλ εθηαιηηθφ ηξφπν ζηε Γπηηθή 19

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ OIKΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ CHARLINA VICHEVA ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 16 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΣΔΣΑΡΣΗ 11 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Δπραξηζηνχκε πνπ ήξζαηε. ήκεξα ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα έλα πξφγξακκα, γηα ην νπνίν ήδε ππήξμε πξνδεκνζίεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ης ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ

Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ 1 Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ Σν ΣΔΔ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Σξηθάισλ θαη ηελ Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ Ννκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ;

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Λάξηζα, 8 Μαξηίνπ 2013 Βαζίιεο Μπέιιεο Γεληθφο Γηεπζπληήο Αλαπηπμηαθήο Καξδίηζαο (ΑΝ.ΚΑ ΑΔ) Γεληθφο Γξακκαηέαο Δλεξγεηαθήο Σπλεηαηξηζηηθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01- ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ (. ΥΘΟΝΘΔΗ): Πξφεδξε, πάληνηε ιεηηνπξγψ αζκέλσο κεηά ηα παξαγγέικαηά ζαο. Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Κξεκιή εθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ήηαλ θάπνηα ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας

Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας Καηαξρήλ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηε ΗΓΗΚΔΚ-ΠΔΟ γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε λα κηιήζσ ζηελ ζεκεξηλή εκεξίδα. ίγνπξα θάπνηεο απφςεηο πνπ ζα αθνπζηνχλ ζήκεξα κπνξεί λα είλαη εθ δηακέηξνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε.

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. 10 Μαΐνπ 2011 Γξαθείν Σχπνπ 210-52.05.290-1 Σξίηε, 10 Μαΐνπ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα