ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή"

Transcript

1 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή Λέοντος Σοφού 20 ΤΘ60115 ΤΚ57001 Θέρμη Τ F E

2 η εταιρεία...3 στόχοι...5 οργάνωση...5 ανθρώπινο δυναμικό...7 εγκαταστάσεις...10 υπηρεσίες...11 γεωπληροφορική & κτηματολόγιο...13 αστικός σχεδιασμός...14 υποδομές...15 αρχιτεκτονική...16 κτιριακά...17 περιβάλλον...18 έργα...19

3 Η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι εταιρεία συμβούλων μηχανικών, σχεδιασμού, μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Δραστηριοποιείται στους τομείς Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου, Αστικού Σχεδιασμού, Υποδομών, Αρχιτεκτονικής, Κτιριακών Έργων, Περιβάλλοντος, στοχεύοντας να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στη βελτίωση ποιότητας ζωής. 2

4 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στόχοι οργάνωση ανθρώπινο δυναμικό εγκαταστάσεις 3

5 Το γραφείο μελετών ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη από το 1983, οπότε και ιδρύθηκε υπό την μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ως αποτέλεσμα της συνένωσης των ατομικών γραφείων των αρχικών εταίρων. Το 1990 μετατράπηκε σε Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) των Γιώργου Παπακωνσταντίνου, Γιάννη Κακανή και Νίκου Μακράκη και με κύριο αντικείμενο τις μελέτες Τοπογραφίας, Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων. Με την συνεχή διεύρυνση του κύκλου εργασιών και του αντικειμένου που συνοδεύτηκε από την πλαισίωση με νέους συνεργάτες και προσωπικό, μετατράπηκε το 2000 σε ανώνυμη εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με τους προαναφερθέντες ως βασικούς μετόχους και με τη συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση βασικών της συνεργατών.παράλληλα στο πλαίσιο διέυρυνσης των δραστηριοτήτων τους ίδρυσαν και το γραφείο μελετών ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. στο πεδίο του Αστικού Σχεδιασμού και την εταιρεία ΧΩΡΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών και του Real Estate. 4

6 στόχοι Διαχρονικός μας στόχος είναι η κάλυψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό του φάσματος δραστηριοτήτων που εντάσσονται στη διαδικασία μετάβασης από το φυσικό στο δομημένο, ανθρωπογενές περιβάλλον και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Στα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού εντάσσονται: Η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ποιότητα και χρόνο που οδήγησε στην εγκαθίδρυση από το 1998 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και πιστοποίηση κατά ISO 9001 από την TŰV HELLAS. Η διαρκής προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης και αξιοποίησης του έμψυχου δυναμικού, με βάση ένα σταθερά διευρυνόμενο πυρήνα με διεπιστημονική σύνθεση. Η εξασφάλιση σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Η επιδίωξη διεύρυνσης της γνώσης και της εξειδίκευσης. Η παρακολούθηση και προσαρμογή στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας χαρακτηρίζουν τους μετόχους και τα στελέχη της εταιρείας, η επιστημονική, επαγγελματική, κοινωνική δραστηριότητα και εμπειρία των οποίων αποτελούν βασικές παραμέτρους ανάπτυξής της. οργάνωση Οργάνωση και Διοίκηση Ο σχεδιασμός του σταθερού οργανωτικού σχήματος της ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δομήθηκε με τέτοιο τρόπο που να καλύπτονται δύο βασικές προϋποθέσεις, ευελιξία και συνοχή. Έτσι πέρα από την κεντρική Διοίκηση υφίστανται πέντε λειτουργικές Δ/νσεις. Δ/νση Έργων Δ/νση Ανάπτυξης Εργασιών Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Τεκμηρίωσης Δ/νση Οικονομικού και Διοικητικού Δ/νση Διαχείρισης Ποιότητας 5

7 Η μεταβλητή οργανωτική δομή εξαρτάται από τα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία και αφορά την οργάνωση εκτέλεσής τους. Ανάλογα με το μέγεθος και την διάρκεια των έργων, η επιχείρηση ενισχύεται πέραν της σταθερής της οργάνωσης με στελέχη που καλύπτουν τόσο τις ανάγκες του κάθε έργου όσο και τις αυξημένες ανάγκες των Δ/νσεων και Τμημάτων της σταθερής οργάνωσης. Πολιτική Ποιότητας Η Διοίκηση της εταιρείας μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει έχει προσδιορίσει το επίπεδο ποιότητας στο παραγόμενο από αυτή έργο που συναρτάται τόσο με τις προδιαγραφές της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας όσο και με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών και έχει τεκμηριώσει την πολιτική και τους στόχους της για την ποιότητα. Κύριος στόχος της εταιρείας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών της και των φορέων για λογαριασμό των οποίων παρέχει υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, οι αντικειμενικοί στόχοι της ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι. Να σχεδιάζει και να εκπονεί με σταθερή ποιότητα και σε ανταγωνιστικό κόστος τις μελέτες και υπηρεσίες που παρέχει. Να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο την παροχή των υπηρεσιών ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσμα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και με την βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και προσωπικού. Το προσωπικό να στοχεύει σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας στο χώρο ευθύνης τους. Για την επίτευξη των στόχων αυτών: Επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εξωτερικούς μελετητές και υπεργολάβους. Επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια και ελέγχει έναντι προδιαγραφών τις υπηρεσίες τρίτων. Λειτουργεί σε σύγχρονους χώρους γραφείων διασφαλίζοντας άριστες συνθήκες για την παραγωγή μελετητικού έργου. Ελέγχει τις παραγωγικές διαδικασίες μελετητικού έργου εντός της επιχείρησης. Εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να ανανεώνεται η επιστημονική γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ του προσωπικού. Φροντίζει για την ορθή λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας και την ετήσια ανασκόπηση και βελτίωσή του, διασφαλίζοντας την τεχνική κάλυψη και αρτιότητα όλων των εργασιών του. Όλοι οι προμηθευτές, υπεργολάβοι, συνεργάτες, εξωτερικοί μελετητές συνεργάζονται με την 6

8 εταιρεία για την εγγύηση του επιπέδου ποιότητας και των χρόνων παράδοσης. ανθρώπινο δυναμικό Το ανθρώπινο δυναμικό συνιστά το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας. Η επιστημονική κατάρτιση, η εξειδίκευση, η εμπειρία, η διαρκής επιμόρφωση και η κοινωνική δραστηριότητα είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών της. Η εταιρεία διαμορφώνει το εργασιακό περιβάλλον που πέραν της εξασφάλισης ιδανικών συνθηκών εργασίας, προωθεί και καλλιεργεί την κουλτούρα της συνεργασίας, της υπευθυνότητας, της πρωτοβουλίας και της συμμετοχής των στελεχών στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της. Επιστημονικό Προσωπικό Γιώργος Παπακωνσταντίνου Τοπογράφος Μηχανικός 1974 Μέτοχος - Πρόεδρος Δ.Σ. - Γενικός Διευθυντής - Διευθυντής Έργων Μαρία Κακανή Πολιτικός Μηχανικός 1998 MSc Construction Management Μέτοχος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Υπ. Διαχείρισης Ποιότητας - Υπ. Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Μελετών Γιώργος Κακανής Πολιτικός Μηχανικός 2001 MSc Δομοστατικός Μηχανικός MSc Αντισεισμικές Κατασκευές Μέτοχος - Δ/νων Σύμβουλος - Υπ. Στατικών Μελετών Βασίλης Παπακωνσταντίνου Αρχιτέκτων 2011 ΜSc Δομοστατικός Μηχανικός 2003 Μέτοχος - Δ/νων Σύμβουλος - Υπ. Αρχιτεκτονικών Μελετών Γιάννης Κακανής Τοπογράφος Μηχανικός 1971 Μέτοχος - Διευθυντής Ανάπτυξης Έργασιών 7

9 Βασίλης Γούναρης Τοπογράφος Μηχανικός 1982 Δρ. Περιβαλλοντολογος Μέτοχος - Υπ. Περιβαλλοντικών Μελετών Ειρήνη Κριτσινέλη Τοπογράφος Μηχανικός 1986 Υπ. Μελετών Κτηματολογίου - Υπ. Προσφορών Συμβάσεων Γεωργία Γριβάκη Τοπογράφος Μηχανικός 1994 MSc Οργάνωση και διαχείριση πόρων και έργων ανάπτυξης Μαρία Βρυώνη Τοπογράφος Μηχανικός 1996 Μέτοχος Χρυσόστομος Μακράκης Καραχάλιος Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδομίας 1999 MSc Αρχιτεκτονική και Χωρικός Σχεδιασμός Μέτοχος - Υπ. Μελετών Χωρικού Σχεδιασμού Σάκης Βαρβάνης Τοπογράφος Μηχανικός 2000 MSc Περιβαλλοντικός σχεδιασμός έργων υποδομής Μέτοχος Θάνος Καλλιάρας Τοπογράφος Μηχανικός 2000 MSc Περιβαλλοντικός σχεδιασμός έργων υποδομής Μέτοχος Σταματία Κακανή Τοπογράφος Μηχανικός 2002 Μέτοχος - Υπ. Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής - Υπ. Μηχανοργάνωσης Κίμων Σίμογλου Τοπογράφος Μηχανικός 2003 Δήμητρα Μάρκου Πολιτικός Μηχανικός 2004 Μέτοχος Θωμάς Παππάς Τοπογράφος Μηχανικός 2007 Μέτοχος Λιάνα Παπακωνσταντίνου Δασολόγος 2008 MSc Περιβαλλοντολόγος Μέτοχος 8

10 Σοφία Τότλη Τοπογράφος Μηχανικός 2008 Ελίνα Χατζηελευθεριάδη Αρχιτέκτονας Διακοσμητής 2002 Ρίτα Τζέλιου Πολιτικός Μηχανικός 2012 Μόνιμο Τεχνικό Προσωπικό Μιλτιάδης Παμπόρης Τεχνολόγος Έργων Υποδομής 1984 Φανή Παπαδοπούλου Τεχνολόγος Έργων Υποδομής 1999 Βασιλική Τσίνα Τεχνολόγος Έργων Υποδομής 2001 Φανή Κοτοπούλου Χρήστος Φράγκος Στέλιος Ξηρός Τεχνολόγος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 2007 Σχεδιαστής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Οικονομική Διαχείριση Κώστας Ιωάννογλου Δρ. Οικονομολόγος 1993 Μέλος Δ.Σ. Γραμματειακή Υποστήριξη Ελένη Μανασή Γραμματέας - Τεχνολόγος Έργων Υποδομής

11 εγκαταστάσεις Η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητο χώρο 800 τ.μ., σε νεόδμητο βιοκλιματικό κτίριο γραφείων με σύγχρονο εξοπλισμό, που βρίσκεται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης επί της οδού Λέοντος Σοφού 20, εξασφαλίζοντας για το ανθρώπινο δυναμικό της ένα σύγχρονο, άνετο και ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον. Η εταιρεία διαθέτει πλήρη συμβατικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, που υπερκαλύπτει όλες τις κατηγορίες των ανατιθέμενων εργασιών και μελετών, καθώς επίσης και πλήρες λογισμικό. Η προμήθεια, η χρήση και η συντήρηση του εξοπλισμού, υπόκεινται σε διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) που εφαρμόζει η εταιρεία, σε συνδυασμό και με τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκπαίδευσης του προσωπικού. Η λειτουργία του εξοπλισμού (H/W S/W) πραγματοποιείται σε περιβάλλον δικτύου σύγχρονης τοπολογίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων και η χρήση, κτήση, ανάκτηση και μεταβίβαση πληροφοριών. Πέραν του παραπάνω εξοπλισμού, η εταιρεία διαθέτει «βιβλιοθήκες» νομοθεσίας, προδιαγραφών, εγχειριδίων και κατασκευαστικών σχεδίων, καθώς και αρχεία (ψηφιακά αναλογικά) χαρτογραφικού υλικού και εκπονηθεισών μελετών, που μπορούν να υποστηρίξουν τις μελετητικές εργασίες. 10

12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ γεωπληροφορική & κτηματολόγιο αστικός σχεδιασμός υποδομές αρχιτεκτονική κτιριακά περιβάλλον 11

13 Στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες σε ποιότητα, κόστος και χρόνο υπηρεσίες, τις έχουμε οργανώσει σε επιμέρους τομείςμε διακριτούς πυρήνες ανθρώπινου δυναμικού και μέσων παραγωγής. Το Σύστημα Διαχείρισής Ποιότητας που εφαρμόζεται διασφαλίζει τη συνεργασίας όλων των επιμέρους τομέων και την διεπιστημονική προσέγγιση στην κάθε εργασία. Η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι γραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Πέραν αυτού, μέλη του προσωπικού και μόνιμοι συνεργάτες είναι κάτοχοι πτυχίων μελετώνδιαφόρων κατηγοριών και τάξεων. Συνοπτικά οι κατηγορίες μελετών, η τάξη πτυχίων και το δυναμικό κατά κατηγορία φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες 02 Α Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων 06 Α Στατικές Μελέτες 08 Α Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 10 Ε, Β και Γ Μελέτες Υδραυλικών Έργων 13 Δ, Β και Α Μελέτες Τοπογραφίας 16 Ε, Γ, Β, και Α Φυτοτεχνικές Μελέτες 25 Α Περιβαλλοντικές Μελέτες 27 Γ και Β 12

14 γεωπληροφορική & κτηματολόγιο Η συλλογή, σύνθεση και διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων και πληροφοριών αποτελεί το βασικό υπόβαθρο για την λήψη αποφάσεων στρατηγικής σημασίας για οποιαδήποτε παρέμβαση στο χώρο, για τον σχεδιασμό και τη μελέτη έργων υποδομής, την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος κ.λ.π. Η σύνδεση κάθε είδους πληροφορίας με τον γεωγραφικό χώρο είναι απαραίτητο εργαλείο στην ανάλυση και λήψη κάθε είδους απόφασης οικονομικού σε τελική ανάλυση ενδιαφέροντος. Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την μετάβαση από τις κλασσικές μεθόδους Τοπογραφίας στις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων παράγονται τοπογραφικά και χαρτογραφικά υπόβαθρα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες ανάλυσης και διαχείρισης του χώρου μέσα από τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Η ολοκλήρωση σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου με βάση τις παραπάνω μεθόδους και μέσα θα αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της χώρας. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου Παραγωγή Τοπογραφικών / Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.) Πολεοδομικές Εφαρμογές Κτηματολόγιο Οδών - Απαλλοτριώσεις Αναδασμοί - Αγροτικές Διανομές Χαρτογραφικές Μελέτες Υδρογραφικές Μελέτες Αποτυπώσεις Μνημείων Συμβουλές, Έρευνες για την Αξιοποίηση Ακινήτων Εκτιμήσεις Αξιών 13

15 αστικός σχεδιασμός Αφετηρία στον σχεδιασμό χώρων είναι η κατανόηση του πως η ζωή του ανθρώπου επηρεάζει και επηρεάζεται από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Είτε η μελέτη αφορά στον σχεδιασμό μιας μεγάλης έκτασης, είτε ενός μικρού αστικού πάρκου, η προσέγγιση λαμβάνει υπόψη τόσο τις σχέσεις του τόπου με το περιβάλλον του, όσο και τις υπάρχουσες και προσδιοριζόμενες ανάγκες. Ο αποτελεσματικός και βιώσιμος σχεδιασμός απαιτεί προσεκτική ανάλυση και συνυπολογισμό των όποιων δεδομένων και ιδιαιτεροτήτων της υπό μελέτης περιοχής. Στις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού εμπεριέχονται ζητήματα αισθητικής, οικολογίας, ενέργειας, κυκλοφορίας, υποδομών και κόστους. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Χωροταξικές Μελέτες Πολεοδομικές Μελέτες Σχεδιασμός Αστικών Περιοχών Σχεδιασμός Δημόσιου Χώρου Αστικές Αναπλάσεις Σχεδιασμός Τοπίου Φυτοτεχνικές Μελέτες 14

16 υποδομές Η οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής οφείλει πολλά και εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη και την αναβάθμιση των έργων υποδομής. Τα οδικά έργα εξασφαλίζουν την επικοινωνία και τις μεταφορές. Τα υδραυλικά έργα συμβάλλουν αποφασιστικά στην προστασία και την βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και υγείας. Η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατανοώντας την σημασία αυτών των έργων έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στους παραπάνω τομείς και πολλοί και σημαντικοί φορείς έχουν εμπιστευθεί τις υπηρεσίες της σε προκαταρκτικές, προμελέτες, οριστικές μελέτες, προϋπολογισμούς, τεύχη δημοπράτησης και υποστήριξη στην φάση κατασκευής των έργων. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αυτοκινητόδρομοι Ανισόπεδοι και Ισόπεδοι Κόμβοι Αστικά Οδικά Δίκτυα Σιδηροδρομικά Δίκτυα Κυκλοφοριακές Μελέτες Αποχετεύσεις / Αποστράγγιση Οδών και Τεχνικών Έργων Αποχετεύσεις Ακαθάρτων και Ομβρίων Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεσής τους Υδρεύσεις Οικισμών Άρδευση Αγροτικών Εκτάσεων - Εγγειοβελτιωτικά Έργα Διευθετήσεις Ποταμών και Χειμάρρων Υδρολογικές Μελέτες 15

17 αρχιτεκτονική Η ποιοτική αρχιτεκτονική στην οποιαδήποτε κλίμακα και αν παράγεται είναι αποτέλεσμα συνεργασίας, ισορροπίας και καινοτομίας. Στην ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. συνεργαζόμαστε με στόχο την συνολική αντιμετώπιση του κάθε προβλήματος. Στην αρχιτεκτονική επιζητούμε την ισορροπία ανάμεσα στο φυσικό και το τεχνητό, στη μορφή, τη λειτουργία και το όραμα. Στόχος είναι οι βέλτιστες λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένους κανονισμούς και περιορισμoύς. Συνδυάζοντας τη σύγχρονη τεχνογνωσία στη χρήση των υλικών και καινοτόμες μεθόδους στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τα έργα μας συναντούν τις απαιτήσεις του πελάτη. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανακαίνιση, Αποκατάσταση και Επανάχρηση Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων Βιομηχανικός Σχεδιασμός 16

18 κτιριακά Οι κτιριακές δομές είναι από τις αμεσότερες ανάγκες του ανθρώπου και αποτυπώνουν την δραστηριότητά του πάνω στον χώρο. Ως τεχνητές επεμβάσεις πρέπει να εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον. Στην ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αντιμετωπίζουμε συνολικά την μελέτη κάθε κτιρίου. Για την παραγωγή των μελετών συνδυάζουμε την τεχνική γνώση και την διεπιστημονική προσέγγιση με στόχο οικονομικές, λειτουργικές και καινοτόμες λύσεις. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αρχιτεκτονική Μελέτη Στατική Μελέτη Αναστήλωση και Ενίσχυση Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Ηλεκτρομηχανολογική και Υδραυλική Μελέτη Ενεργητική/Παθητική Πυροπροστασία Ενεργειακός Σχεδιασμός Κατασκευή Επισκευή, Ανακαίνιση 17

19 περιβάλλον Το καθαρό και ασφαλές περιβάλλον αποτελεί βασική παράμετρο διαβίωσης του ανθρώπου. Κάθε επέμβαση στο φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον έχει τις συνέπειες της. Σκοπός των Περιβαλλοντικών μελετών είναι τόσο η αποτροπή των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία παραγωγικών μονάδων και έργων υποδομής, όσο και οι παρεμβάσεις διατήρησης και βελτίωσής του. Η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων υποστηρίζει και καλύπτει από περιβαλλοντική άποψη τις μελέτες των έργων υποδομής που εκπονεί, ενώ συγχρόνως, σχεδιάζει εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικές Περιβαλλοντικές Μελέτες Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις Σχεδιασμός Διαχείρισης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και Υγρών Αποβλήτων Σχεδιασμός Διαχείρισης και Διάθεσης Απορριμμάτων και Στερεών Αποβλήτων 18

20 ΕΡΓΑ γεωπληροφορική & κτηματολόγιο αστικός σχεδιασμός υποδομές κτιριακά περιβάλλον 19

21 μελέτες γεωπληροφορικής & κτηματολογίου Ταχυμετρικές - Κτηματογραφικές - Φωτογραμμετικές μελέτες ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Εκπόνησης τοπογραφικών μελετών και κτηματολογίου για το 3ο υποτμήμα από Χ.Θ έως Χ.Θ της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Τιτάν έως Α/Κ Σχολαρίου και της σύνδεσής της με την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»(Κωδικός αναφοράς: 3238) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. εκπονείται Εκπόνησης τοπογραφικών μελετών και κτηματολογίου για το 1ο υποτμήμα από Χ.Θ έως Χ.Θ της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Τιτάν έως Α/Κ Σχολαρίου και της σύνδεσής της με την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (Κωδικός αναφοράς: 3236) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. εκπονείται Μελέτη μεταβολών χρήσεων & αξιών γης σε επιλεγμένες περιοχές της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού (Κωδ. Αναφοράς 3654) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε Σύνταξη τοπογραφικών διαγρ/των - χωρικές μεταβολές περιοχής Λάναρι - Βασιλικά 2007 Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής οικισμών Αγίου Βασιλείου, Γερακαρούς, Βασιλουδίου & Αρδαμερίου του Δήμου Κορώνειας. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 2006 Καταγραφή και Τοπογραφική αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του Ο.Σ.Ε. και σύνταξη Κτηματολογίου Ο.Σ.Ε. για την περιοχή μελέτης ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ (αρ. μελ. 01) ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε Μελέτη οδοποιίας τεχνικών και σηράγγων στο τμήμα Ποταμός Στρυμόνας - Ν. Πέραμος. (Τοπογραφικές εργασίες) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής περιοχής επέκτασης Δ.Δ. Ν. Ρυσίου Δήμου Θέρμης Δήμος Θέρμης 2003 Χαρτογραφική υποστήριξη του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Δυτικής Θεσσαλονίκης. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2002 Ορθοφωτογραφική αποτύπωση όψεων κτιρίων Δ.Ε.Θ. Δ.Ε.Θ Εκπόνηση τοπογραφικών, φωτογραμμετρικών, χαρτογραφικών και κτηματολογικών μελετών της Εγνατίας οδού ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

22 Μελέτη Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, της εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχής της Περιαστικής Ζώνης Θεσ/νίκης και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσ/νίκης. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ ΝΙΚΗΣ 1999 Εκπόνηση εργασιών τοπογραφικής αποτύπωσης στην περιοχή Σκουριών TVX HELLAS Α.Ε Εργασίες αποτύπωσης Εγκαταστάσεων περιοχής παραλίας στις Βιομηχ, Εγκαταστάσεις Θεσ/νίκης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε Εκούσιος αναδασμός αγροκτήματος Μεσονησίου Ν.Α. Φλώρινας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1999 Παραγωγή ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών στο τμήμα ΠΑΝΑΓΙΑ- ΓΡΕΒΕΝΑ από χ.θ έως χ.θ (τμήμα ) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε Σύνταξη οριζοντιογραφίας και μηκοτομών του δικτύου του συστήματος αυτόματης μεταφοράς απορριμμάτων του Δ. Καλαμαριάς ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1998 Τοπογραφική αποτύπωση του χώρου εγκατάστασης του εργοστασίου HELLENIC PETROLEUM ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε Τοπογραφική αποτύπωση του χώρου εγκατάστασης του εργοστασίου HELLENIC PETROLEUM ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε Παραγωγή ορθοφωτοχάρτη και πύκνωση υψομετρικών καμπυλών περιοχής Άνω Πόλης Θεσ/νίκης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Υψομετρική αποτύπωση του ΒΙΠΑ Κουφαλίων ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1997 Δημιουργία χαρτογραφικού υποβάθρου Κοινότητας Ν. Μαδύτου Ν. Θεσ/νίκης Κοινότητα Νέας Μαδύτου 1997 Μελέτη συνολικής ανάδειξης (Α φάση: Τοπογραφική - Φωτογραμμετρική) του κάστρου Ναυπάκτου Τ.Α.Π.Α Μελέτη οδού Κορομηλιά - Δισπηλιό (σύνταξη κτηματολογίου) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΔΜΕΟ 1997 Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Κοινότητα Μεθώνης Ν. Πιερίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε Τοπογραφική μελέτη Ακροπόλεως (εντός τειχών) Θεσ/νίκης Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

23 Φωτογραμμετρική αποτύπωση δυτικού τόξου Θεσ/νίκης Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χάραξη αγωγού φυσικού αερίου - κλάδος Λαυρίου Δ.Ε.Π.Α 1995 Τοπογραφικές εργασίες διαφόρων περιοχών της Ελλάδας και εργασίες ανασυντάξεως κτηματολογίου οδών (Μελέτη 15/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης Κοινότητας Καλοχωρίου. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1995 Κτηματογραφική αποτύπωση, πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης περιοχής επέκτασης Δ. Πέλλας ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ / Τ.Π.Π.Ε. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1993 Τοπογραφικές εργασίες διαφόρων περιοχών της Ελλάδας και εργασίες ανασυντάξεως κτηματολογίων οδών Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Δ Κτηματογραφική Ταχυμετρική αποτύπωση των αυθαιρέτως καταληφθεισών δημοτικών εκτάσεων του αγροκτήματος ΔΑΜΙΑΝΟΥ Γιαννιτσών ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1992 Κτηματογραφική Ταχυμετρική αποτύπωση των αυθαιρέτως καταληφθεισών δημοτικών εκτάσεων του αγροκτήματος ΑΣΒΕΣΤΑΡΙΟΥ Γιαννιτσών ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1992 Σύνταξη υψομετρικής μελέτης τμήματος οικισμού Δήμου Αγ. Παύλου (Β τομέας) ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 1992 Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Κουφαλίων ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1991 Χάραξη αγωγού φυσικού αερίου (Τμήμα Λαχανάς - Σύνορα) ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε Σύνταξη τοπογραφικών και κτηματολογικών διαγραμμάτων κλ. 1:1.000 με επίγειες μεθόδους για την κάλυψη της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού ΦΥΤΕΙΑ Ν. Ταμείο Ημαθίας 1989 Κτηματογραφική μελέτη περιοχής Δήμου ΣΟΧΟΥ Ν. Θεσσαλονίκης με υπόβαθρο υφιστάμενα Φ/Γ διαγράμματα Ν. Ταμείο Θεσσαλονίκης 1988 Ταχυμετρική κτηματογραφική αποτύπωση του προϋφισταμένου του 1923 τμήματος και των περιοχών επέκτασης του οικισμού ΙΤΙΑ στα πλαίσια της Β φάσης των ανοικτών πόλεων Ν. Ταμείο Φλώρινας 1987 Τοπογραφική μελέτη για την δημιουργία υποβάθρων της μελέτης αναθεώρησης ΠΥΛΑΙΑΣ Θεσσαλονίκης Ν. Ταμείο Θεσσαλονίκης 1986 Γεωδαιτική μελέτη προσδιορισμού φωτοσταθερών σημείων σε ολόκληρη τη χώρα 22 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1986

24 Κτηματογραφική αποτύπωση περιοχής αγροκτήματος Κοινότ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κοινότητα Ωραιοκάστρου 1986 Σύνταξη τοπογραφικών και κτηματολογικών διαγραμμάτων σε κλ. 1:1.000 με επίγειες μεθόδους για την κάλυψη της πολεοδομικής μελέτης οικισμού ΠΛΑΤΕΟΣ Ν. Ταμείο Ημαθίας 1986 Κτηματογράφηση Ευόσμου Ν. Τ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1986 Ταχυμετρική αποτύπωση σε κλ. 1:1.000 κατοικημένης περιοχής πόλης ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ Ν. Κιλκίς Ν. Ταμείο Κιλκίς 1985 Ταχυμετρική κτηματογραφική αποτύπωση σε κλ. 1:1.000 της εκτός σχεδίου κατοικημένης περιοχής πόλης ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ Ν. Κιλκίς Ν. Ταμείο Κιλκίς 1985 Ταχυμετρική κτηματογραφική αποτύπωση σε κλ. 1:1.000 της εκτός σχεδίου περιοχής του οικισμού ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ Κιλκίς Ν. Ταμείο Κιλκίς 1985 Ταχυμετρική κτηματογραφική αποτύπωση σε κλ. 1:1.000 της εκτός σχεδίου περιοχής της πόλης ΚΙΛΚΙΣ Ν. Ταμείο Κιλκίς 1985 Αποτύπωση συνοικισμών του Δήμου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Δήμος Γιαννιτσών 1985 Ταχυμετρική κτηματογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:1000 της εκτός σχεδίου περιοχής της πόλης Γουμένισα Ν. Κιλκίς Ν. ΤΑΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 1985 Τεχνική μελέτη κτιρίων και άλλων έργων διαμόρφωσης χερσαίας ζώνης του λιμανιού ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Συμπλήρωση της αποτύπωσης χερσαίας ζώνης και σύνταξη κτηματολογίου Υπ. Εθνικής Οικονομίας, Γραφείο Αναπτύξεως Έβρου 1984 Τοπογραφική κτηματολογική μελέτη περιοχής οικιστικής ανάπτυξης του Δήμου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ με υπόβαθρο τα Φ/Γ διαγράμματα της περιοχής σε κλ. 1:1.000 Υ.Χ.Ο.Π Κτηματογραφική αποτύπωση στην οδό Μοναστηρίου της Θεσσαλονίκης από την οδό Π. Λεβαντή έως το εργοστάσιο Φιλίππου για τη σύνταξη πράξεων τακτοποίησης στα πλαίσια κατασκευής του έργου ανισόπεδης διάβασης στη θέση Μυτιληνάκια. ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε Ταχυμετρική κτηματογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:1.000 της εκτός σχεδίου περιοχής των οικισμών: Ν. ΣΑΝΤΑ και ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Κιλκίς Ν. Ταμείο Κιλκίς 1984 Χάραξη νέας κοίτης χειμάρρου Γεροποτάμου Ν. Ταμείο Φλώρινας 1983 Μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου 23

25 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους Ο.Τ.Α. Πυλαίας Πανοράματος του Ν. Θεσ/νίκης Ο.Κ.Χ.Ε Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δ. Καλαμαριάς ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους ΟΤΑ Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Χορτιάτη, Ταγαράδων, Ν. Ραιδεστού και Θέρμης του Ν. Θεσ/νίκης ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Κοινότητα Μεθώνης Ν. Πιερίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Καταγραφή Δημοτικής Περιουσίας Δήμου Καλαμαριάς ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2010 Εφαρμογή για τη διαχείριση Δημοτικής Περιουσίας Δήμου Θέρμης ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 2007 Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) στη Δ/νση Τοπογραφίας και ειδικών εφαρμογών στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2006 Δημιουργία συτήματος διαχείρισης της Δημοτικής περιουσίας Δ. Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 2004 Οργάνωση και παραγωγή χωρικών βάσεων δεδομένων πολεοδομικής πληροφορίας στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών της Περιφερειακής ΔΙΠΕΧΩ Κεντρ. Μακεδονίας ΥΠΕΧΩΔΕ 1999 Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Ν. Μαγνησίας Ν. Α. Μαγνησίας 1999 Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Θεσ/νίκης (Εφαρμογή G.I.S.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε 1999 ΘΕΡΜΗ : Ένταξη δικτύου αποχέτευσης στο G.I.S. ΑΤΕ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

26 Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S), στον χώρο ευθύνης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσ/ νίκης 1998 Δημιουργία Οικοτουριστικού οδηγού-ανάπτυξη GIS Νήσου Λήμνου Σ.Π. 11ης Ε.Π. Νομού Λέσβου 1998 Δημιουργία γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών Δ. Μενεμένης - Παραγωγή χαρτογραφικών υποβάθρων και καταχώριση βασικών πληροφοριών. Δήμος Μενεμένης 1997 Δημιουργίας Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S) Νομού Θεσσαλονίκης Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Θεσ/ νίκης Α.Ε Τουριστικός οδηγός και Άτλαντας Ν. Θεσ/νίκης Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Θεσ/ νίκης Α.Ε Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Δήμου Θέρμης Δήμος Θέρμης 1995 Οργάνωση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

27 μελέτες αστικού σχεδιασμού Χωροταξικές και Πολεοδομικές μελέτες ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Διαδικασίες για την έκδοση βεβαίωσης ΠΕΡΠΟ, Πολεοδομική μελέτη και αναγκαίες μελέτες υποδομών σε ιδιωτική έκταση στη θέση ΚΑΝΙΣΤΡΟ Χαλικιδικής εκπονείται Κτηματογράφηση - πολεοδόμηση - Πράξη εφαρμογής στις περιοχές επάκτασης οικισμών του Δήμου Πικρολίμνης ΔΗΜΟΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ - Ν. ΚΙΛΚΙΣ εκπονείται Αποτύπωση, κτηματογράφηση, πολεοδομηση και πράξη εφαρμογής περιοχής επέκτασης Δήμου Διδυμοτείχου Δήμος Διδυμοτείχου 2012 Μελέτη Γενικού Πόλεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Κύρρου Νομού Πέλλας ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΡΟΥ - Ν. ΠΕΛΛΑΣ 2009 Ανάλυση και αποτύπωση υφιστάμενων χωροταξικών, πολεοδομικών, ιδιοκτησιακών χαρακτηριστικών και δικτύων υποδομών και Προτάσεις για τις αναγκαίες χωροταξικές, πολεοδομικές ρυθμίσεις και δίκτυα στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. και στην ευρύτερη περιοχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2009 Υποστήριξη του Δήμου Θέρμης στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ για την Αξιοποίηση Εκμετάλλευση ακινήτου Δήμου Θέρμης Δημιουργία Αθλητικού Κέντρου ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 2008 Μελέτη Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)Δήμου Κάρλας ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 2008 Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ορφανού Ν.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 2007 Συμπλήρωση διαγραμμάτων Κτηματογράφησης - Πολεοδομική Μελέτη οικισμού Κορώπης Δήμου Μηλεών Ν. Μαγνησίας Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2007 Επικαιροποίηση - Συμπλήρωση στοιχείων Αναθεώρησης Γ.Π.Σ. - με το Ν.2508/97 και Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης του Δήμου Μενεμένης ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 2007 Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης ένταξης σε ρυμοτομικό σχέδιο περιοχών Β κατοικίας Κοινότητας Βρασνών Ν. Θεσ/νίκης Κοινότητα Βρασνών

28 Αποτύπωση Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής περιοχών σχεδίου δημοτικού διαμερίσματος Φιλύρου Δήμου Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης ΔΗΜΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2007 Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Πράξη Εφαρμογής περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου όπως εμφανίζονται στο διάγραμμα Π1.1 του Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2007 Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή Π15, Π16 και τμήμα της γειτονιάς Π5 του Π.Δ (ΦΕΚ 873Δ/ ), του Δήμου Πολίχνης ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2005 Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Δήμου Θέρμης Δήμος Θέρμης 2004 Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής περιοχής επέκτασης Δ.Δ. Ν. Ρυσίου Δήμου Θέρμης Δήμος Θέρμης 2003 Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Κοινότητας Χαλκηδόνας Κοινότητα Χαλκηδόνας 2002 Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης ένταξης σε ρυμοτομικό σχέδιο περιοχών Β κατοικίας Κοινότητας Ασπροβάλτας Ν. Θεσσαλονίκης Κοινότητα Ασπροβάλτας 2001 Πολεοδομική μελέτη περιοχής Ν. Ηράκλειας 2, Κοινότητας Αγ. Παύλου Ν. Χαλκιδικής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γενική Δ/νση Πολεοδομίας 1999 Πολεοδομική μελέτη Πράξης Εφαρμογής εντός ορίων οικισμού Παραλίας Φούρκας Κοινότητα Φούρκας 1999 Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης Κοινότητας Καλοχωρίου. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1995 Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Πτολεμαΐδας Δήμος Πτολεμαϊδα 1994 Πράξη εφαρμογής 3ου τμήματος επέκτασης Δήμου Νάουσας (τμήμα της) Δήμος Νάουσας 1994 Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ΣΟΥΡΩΤΗΣ Κοινότητα Σουρωτής 1993 Κτηματογραφική αποτύπωση, πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης περιοχής επέκτασης Δ. Πέλλας ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ / Τ.Π.Π.Ε. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1993 Δήμος Τριανδρίας: Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης (τμήματος της ΠΕ-3) ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 1993 Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού ΑΡΝΙΣΣΑΣ 27 Κοινότητα Άρνισσας Ν. Πέλλας 1992

29 Μελέτη εφαρμογής σχεδίου πόλης ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού 1991 Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης του Δήμου ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δήμος Καλαμαριάς 1991 Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης - αναθεώρησης Κοινότητας Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Θεσσαλονίκης Κοινότητα Ν. Ευκαρπίας 1991 Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Δήμος Γιαννιτσών 1991 Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Κουφαλίων ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1991 Πράξη εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου στην πόλη ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Δήμος Αξιούπολης 1990 Πράξη εφαρμογής Σίνδου ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΝΔΟΥ 1987 Μελέτες Αστικών Αναπλάσεων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Ανάπλαση Συμπλέγματος Πάρκων στην περιοχή Γαμβέτα - Μητροπούλου - Κων/πόλεως - Μπότσαρη (Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεων - Διάκριση) ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2013 Ανάπλαση Παραλιακού Μετώτπου στο Καμάρι Πηλίου ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 2013 Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων οικισμών ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ, ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ και ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης Δήμος Θέρμης 2011 Ειδική Μελέτη Ανάπλασης - Αναμόρφωσης τμήματος παραλιακής ζώνης Αττικής με υποδομή Πεζόδρομου - Ποδηλατόδρομου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γλυφάδας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ε.Τ.Α. Α.Ε Μελέτη Οικιστικών Αναπλάσεων Δ.Δ. Δήμου Αγ. Κοσμά Γρεβενών. Δ.Ε.Υ.Π.Γ

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη)

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) Εξεταστικό Κέντρο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης site / στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ Προσπελασιμότητας 277211 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ» ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2.274.003.178,92 Αττική 216819 ΝΕΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..]

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..] ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..] Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΦΜ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3. -Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.2011 από τον ΟΡ.ΘΕ./Χωρική Ενότητα Χαλκιδικής ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α.

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα............................................... 15 1.1 Από το 1928 μέχρι το 1997.................................... 15 1.2 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Μάιος 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ Βέροια, 09/05/2006 Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου 1 Οι Χωρικές Επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

2004 2286/08-03-04 2002 2191/19-03-02

2004 2286/08-03-04 2002 2191/19-03-02 ΕΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Ε ΕΙ ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2004 2314/11-10-04 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ήµος Αλεξάνδρειας ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος Αλεξάνδρειας Ν.Ηµαθίας "Μελέτη ΓΠΣ ήµου Αλεξάνδρειας" Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π (Ανάθεση) ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το μόνιμο πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα Νομού της Ζώνης IV. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Σελ. 1 ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 Εγκεκριμένα Έργα Τα έργα για τα οποία έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα κάτωθι : ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 Σ ) ΠΕ6: ΔΥΤΙΚΗΣ 61.595.824,76 26.570.000,00 ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ. 420. 9733.06.001 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 09:00 49 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 10:00 26 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 11:00 27 4 52o ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΣ 30/6/2007

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΣ 30/6/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΣ 30/6/2007 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔΕ ΟΣΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1 2004ΕΠ00830029 90312 2 2005ΕΠ00830071 98432 3 2005ΕΠ00830073

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης ENV07 προσδιορίζει τις αλλαγές στις χρήσεις γης και ειδικότερα τις μεταβολές αγροτικής και φυσικής γης (καλλιεργούμενες

Διαβάστε περισσότερα

1. Σήραγγα του οδικού τμήματος Έδεσσα όρια Νομού Φλώρινας 2. Σήραγγα Cut & cover (25x250m) Θεσσαλονίκη 3. Σήραγγα Cut & cover Νότια Παράκαμψη Έδεσσας

1. Σήραγγα του οδικού τμήματος Έδεσσα όρια Νομού Φλώρινας 2. Σήραγγα Cut & cover (25x250m) Θεσσαλονίκη 3. Σήραγγα Cut & cover Νότια Παράκαμψη Έδεσσας Ποιοι είμαστε Η εταιρεία μελετών "Ι.Μαυράκης και Συνεργάτες Γραφείο Τεχνικών Μελετών Α.Ε." ιδρύθηκε το 1999 και ήταν το αποτέλεσμα της εξέλιξης μιας ατομικής επιχείρησης με αφετηρία το 1978( ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός παρέμβασ ης Μακροπρόθεσ μα (15ετία) α/ α Μεσοπρόθεσ μα (5ετία) Εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Δήμοι 4,00 Χ

Κωδικός παρέμβασ ης Μακροπρόθεσ μα (15ετία) α/ α Μεσοπρόθεσ μα (5ετία) Εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Δήμοι 4,00 Χ α/ α Μεσοπρόθεσ μα (5ετία) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1.1 Εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΟΟΑΠ Δήμοι 4,00 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2. ΒΕΡΟΙΑΣ 1. Κατασκευή κτιρίου για ΕΕΕΕΚ Βέροιας. 2. Κατασκευή κτιρίου για Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Βέροιας 3. Κατασκευή 6 Νηπιαγωγείων 1. Προσθήκη 15 αιθουσών 2. Κατασκευή κλειστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Υπ όψιν κ. Λασκαρίδη Κωνσταντίνου

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Υπ όψιν κ. Λασκαρίδη Κωνσταντίνου ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. Τοπικές Πρωτοβουλίες για την Απασχόληση ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Υπ όψιν κ. Λασκαρίδη Κωνσταντίνου ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 23-04-2014 (ως προς τους πίνακες ΕΚ Δυτ. Θεσ/νίκης α/α 3 και Σερρών α/α 6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Θεσσαλονίκη: 17-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: 541 23 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη 2007-2013 2013 Σύνοψη για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Σ7 (4.1.2s) Γέφυρα Άραχθου Γέφυρα Μετσοβίτικου Γέφυρα Νέστου Α/Κ Αρδανίου Α/Κ Αμφίπολης Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Ενημερωτικό σημείωμα 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Στον τομέα του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 90 έργα συνολικού π/υ 542,8 εκ (συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ 505,3 εκ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης»

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» «Χωροταξικός Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» ΔΕΘ 3 ο Διεθνές Συνέδριο Real Estate Προοπτικές χωρίς όρια 11 13 Σεπτ 2008 Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος Ε.Ε. ΟΡΘΕ Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 2. 2 ο Νηπιαγωγείο Μελίκης 3. 5 ο Νηπιαγωγείο 4. 6 ο Νηπιαγωγείο 5. 7 ο Νηπιαγωγείο 6. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 7. 3 ο Γυμνάσιο - Λύκειο 1. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 2. 2 ο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποδομή χωρικών δεδομένων 2. Οδικό δίκτυο: καταγραφή και επεξεργασία i. πρωτογενή & δευτερογενή δεδομένα ii. εργασίες και μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / 2012-2013 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μοναστηρίου 93 Α, Τ.Κ. : 54627 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310-556.235(6,7), Fax 231-566.583 WEBSITE: www.technikianaptixi.com

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα:

Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα: Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα: 1. Έργα Π.Ε. Κοζάνης για το ΕΑΠ 2012 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΑΠ ΠΔΜ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 1 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2015 9:00 25 2 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 9:00 28 3 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 1 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 11-13, Σεπτ. 2008 73η Δ.Ε.Θ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Η επίδραση των οδικών αξόνων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυμο : ΙΩΝΑΣ 2. Όνομα : ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 1942, Καλαμπάκα Ν. Τρικάλων 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμος με τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων των οποίων ματαιώθηκαν οι δημοπρασίες λόγω των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των Διπλ. Μηχανικών από τις 22/1/2008 ξεπέρασε τα είναι 180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 2/4/2013 9:00 35 2 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 2/4/2013 12:00 35 3 ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ/ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΟΠΑΙΔΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ 9/4/2013 10:00 40 4 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV03: ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV03: ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Η διαμπερής κυκλοφορία αποτελεί έναν από τα βασικότερα εμπόδια στη συνοχή των οικισμών, πολύ περισσότερο όταν αυτή περιλαμβάνει και διαμπερείς μετακινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο "Στέλιος Καλαϊτζης" Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009 ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΚΩΔ 15 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ υντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων υντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα υντηρήσεις χώρων Αθλητισμού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης 67.3/2014

Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης 67.3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης 67.3/2014 Σήμερα, Τρίτη 1η Απριλίου 2014 και ώρα 15:00,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ. (α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. (9) ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) Ηµεροµηνία : Οκτώβριος 1995 - Νοέµβριος 2000

Βιογραφικό Σηµείωµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) Ηµεροµηνία : Οκτώβριος 1995 - Νοέµβριος 2000 Βιογραφικό Σηµείωµα 1. Επώνυµο : Γαργερός 2. Όνοµα : Νικόλαος 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 05 / 07 / 1975, ΑΘΗΝΑ 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαµος 6. Εκπαίδευση : Απόφοιτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 9:00 35 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 10:00 22 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 11:00 18 4 5 ΛΕΟΝΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΑΣ (1999-2007) ΑΝΑ ΝΟΜΟ

SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΑΣ (1999-2007) ΑΝΑ ΝΟΜΟ SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΑΣ (1999-) ΑΝΑ ΝΟΜΟ 6/2010 Τα στοιχεία αντλήθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών για τη "Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/4/2014 12:00 30 2 57ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/4/2014 09:00 27 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 28/4/2014 09:00 34 4 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/5/2014 09:00

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ - Ο.Τ.Α ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΚΟΛΖΛ-6Ω5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΚΟΛΖΛ-6Ω5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 13/04-10-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 148/2012 Θέμα:«Ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. Τα Φάρσαλα είναι έδρα Δήμου και πρωτεύουσα την ομώνυμης επαρχίας. Ανήκει διοικητικά στο νομό Λάρισας. Σήμερα είναι μια σύγχρονη και δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 10-04-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Από το 1997 μέχρι το 2009 η Εγνατία Οδός ΑΕ κατασκεύασε τον μεγαλύτερο οδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) Ηµεροµηνία : Οκτώβριος 1994 - Ιούνιος 2000

Βιογραφικό Σηµείωµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) Ηµεροµηνία : Οκτώβριος 1994 - Ιούνιος 2000 Βιογραφικό Σηµείωµα 1. Επώνυµο : Γαργερός 2. Όνοµα : Γεώργιος 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 31 / 7 / 1976, ΑΘΗΝΑ 4. Υπηκότητα: Ελληνική 5. Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµος 6. Εκπαίδευση : Απόφοιτος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/2016 297 Προσάρτημα Γ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤHN ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Π.4.1 Ίδρυση Φορέα Εφαρμογής Π.4.1.1 Νομικό πλαίσιο Ρόλος και αρμοδιότητες Ο Ν. 2508/1997 προσδιορίζει στο άρθρο 6 τα όργανα εφαρμογής των Γενικών Πολεοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE CBC «Ελλάδα Βουλγαρία»: Πορεία και σχεδιασμός

Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE CBC «Ελλάδα Βουλγαρία»: Πορεία και σχεδιασμός Κοινή Συνέντευξη Τύπου Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστου Φώλια και Υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας κας Iskra Mihaylova Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE

Διαβάστε περισσότερα