ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή"

Transcript

1 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή Λέοντος Σοφού 20 ΤΘ60115 ΤΚ57001 Θέρμη Τ F E

2 η εταιρεία...3 στόχοι...5 οργάνωση...5 ανθρώπινο δυναμικό...7 εγκαταστάσεις...10 υπηρεσίες...11 γεωπληροφορική & κτηματολόγιο...13 αστικός σχεδιασμός...14 υποδομές...15 αρχιτεκτονική...16 κτιριακά...17 περιβάλλον...18 έργα...19

3 Η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι εταιρεία συμβούλων μηχανικών, σχεδιασμού, μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Δραστηριοποιείται στους τομείς Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου, Αστικού Σχεδιασμού, Υποδομών, Αρχιτεκτονικής, Κτιριακών Έργων, Περιβάλλοντος, στοχεύοντας να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στη βελτίωση ποιότητας ζωής. 2

4 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στόχοι οργάνωση ανθρώπινο δυναμικό εγκαταστάσεις 3

5 Το γραφείο μελετών ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη από το 1983, οπότε και ιδρύθηκε υπό την μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ως αποτέλεσμα της συνένωσης των ατομικών γραφείων των αρχικών εταίρων. Το 1990 μετατράπηκε σε Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) των Γιώργου Παπακωνσταντίνου, Γιάννη Κακανή και Νίκου Μακράκη και με κύριο αντικείμενο τις μελέτες Τοπογραφίας, Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων. Με την συνεχή διεύρυνση του κύκλου εργασιών και του αντικειμένου που συνοδεύτηκε από την πλαισίωση με νέους συνεργάτες και προσωπικό, μετατράπηκε το 2000 σε ανώνυμη εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με τους προαναφερθέντες ως βασικούς μετόχους και με τη συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση βασικών της συνεργατών.παράλληλα στο πλαίσιο διέυρυνσης των δραστηριοτήτων τους ίδρυσαν και το γραφείο μελετών ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. στο πεδίο του Αστικού Σχεδιασμού και την εταιρεία ΧΩΡΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών και του Real Estate. 4

6 στόχοι Διαχρονικός μας στόχος είναι η κάλυψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό του φάσματος δραστηριοτήτων που εντάσσονται στη διαδικασία μετάβασης από το φυσικό στο δομημένο, ανθρωπογενές περιβάλλον και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Στα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού εντάσσονται: Η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ποιότητα και χρόνο που οδήγησε στην εγκαθίδρυση από το 1998 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και πιστοποίηση κατά ISO 9001 από την TŰV HELLAS. Η διαρκής προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης και αξιοποίησης του έμψυχου δυναμικού, με βάση ένα σταθερά διευρυνόμενο πυρήνα με διεπιστημονική σύνθεση. Η εξασφάλιση σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Η επιδίωξη διεύρυνσης της γνώσης και της εξειδίκευσης. Η παρακολούθηση και προσαρμογή στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας χαρακτηρίζουν τους μετόχους και τα στελέχη της εταιρείας, η επιστημονική, επαγγελματική, κοινωνική δραστηριότητα και εμπειρία των οποίων αποτελούν βασικές παραμέτρους ανάπτυξής της. οργάνωση Οργάνωση και Διοίκηση Ο σχεδιασμός του σταθερού οργανωτικού σχήματος της ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δομήθηκε με τέτοιο τρόπο που να καλύπτονται δύο βασικές προϋποθέσεις, ευελιξία και συνοχή. Έτσι πέρα από την κεντρική Διοίκηση υφίστανται πέντε λειτουργικές Δ/νσεις. Δ/νση Έργων Δ/νση Ανάπτυξης Εργασιών Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Τεκμηρίωσης Δ/νση Οικονομικού και Διοικητικού Δ/νση Διαχείρισης Ποιότητας 5

7 Η μεταβλητή οργανωτική δομή εξαρτάται από τα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία και αφορά την οργάνωση εκτέλεσής τους. Ανάλογα με το μέγεθος και την διάρκεια των έργων, η επιχείρηση ενισχύεται πέραν της σταθερής της οργάνωσης με στελέχη που καλύπτουν τόσο τις ανάγκες του κάθε έργου όσο και τις αυξημένες ανάγκες των Δ/νσεων και Τμημάτων της σταθερής οργάνωσης. Πολιτική Ποιότητας Η Διοίκηση της εταιρείας μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει έχει προσδιορίσει το επίπεδο ποιότητας στο παραγόμενο από αυτή έργο που συναρτάται τόσο με τις προδιαγραφές της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας όσο και με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών και έχει τεκμηριώσει την πολιτική και τους στόχους της για την ποιότητα. Κύριος στόχος της εταιρείας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών της και των φορέων για λογαριασμό των οποίων παρέχει υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, οι αντικειμενικοί στόχοι της ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι. Να σχεδιάζει και να εκπονεί με σταθερή ποιότητα και σε ανταγωνιστικό κόστος τις μελέτες και υπηρεσίες που παρέχει. Να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο την παροχή των υπηρεσιών ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσμα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και με την βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και προσωπικού. Το προσωπικό να στοχεύει σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας στο χώρο ευθύνης τους. Για την επίτευξη των στόχων αυτών: Επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εξωτερικούς μελετητές και υπεργολάβους. Επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια και ελέγχει έναντι προδιαγραφών τις υπηρεσίες τρίτων. Λειτουργεί σε σύγχρονους χώρους γραφείων διασφαλίζοντας άριστες συνθήκες για την παραγωγή μελετητικού έργου. Ελέγχει τις παραγωγικές διαδικασίες μελετητικού έργου εντός της επιχείρησης. Εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να ανανεώνεται η επιστημονική γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ του προσωπικού. Φροντίζει για την ορθή λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας και την ετήσια ανασκόπηση και βελτίωσή του, διασφαλίζοντας την τεχνική κάλυψη και αρτιότητα όλων των εργασιών του. Όλοι οι προμηθευτές, υπεργολάβοι, συνεργάτες, εξωτερικοί μελετητές συνεργάζονται με την 6

8 εταιρεία για την εγγύηση του επιπέδου ποιότητας και των χρόνων παράδοσης. ανθρώπινο δυναμικό Το ανθρώπινο δυναμικό συνιστά το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας. Η επιστημονική κατάρτιση, η εξειδίκευση, η εμπειρία, η διαρκής επιμόρφωση και η κοινωνική δραστηριότητα είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών της. Η εταιρεία διαμορφώνει το εργασιακό περιβάλλον που πέραν της εξασφάλισης ιδανικών συνθηκών εργασίας, προωθεί και καλλιεργεί την κουλτούρα της συνεργασίας, της υπευθυνότητας, της πρωτοβουλίας και της συμμετοχής των στελεχών στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της. Επιστημονικό Προσωπικό Γιώργος Παπακωνσταντίνου Τοπογράφος Μηχανικός 1974 Μέτοχος - Πρόεδρος Δ.Σ. - Γενικός Διευθυντής - Διευθυντής Έργων Μαρία Κακανή Πολιτικός Μηχανικός 1998 MSc Construction Management Μέτοχος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Υπ. Διαχείρισης Ποιότητας - Υπ. Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Μελετών Γιώργος Κακανής Πολιτικός Μηχανικός 2001 MSc Δομοστατικός Μηχανικός MSc Αντισεισμικές Κατασκευές Μέτοχος - Δ/νων Σύμβουλος - Υπ. Στατικών Μελετών Βασίλης Παπακωνσταντίνου Αρχιτέκτων 2011 ΜSc Δομοστατικός Μηχανικός 2003 Μέτοχος - Δ/νων Σύμβουλος - Υπ. Αρχιτεκτονικών Μελετών Γιάννης Κακανής Τοπογράφος Μηχανικός 1971 Μέτοχος - Διευθυντής Ανάπτυξης Έργασιών 7

9 Βασίλης Γούναρης Τοπογράφος Μηχανικός 1982 Δρ. Περιβαλλοντολογος Μέτοχος - Υπ. Περιβαλλοντικών Μελετών Ειρήνη Κριτσινέλη Τοπογράφος Μηχανικός 1986 Υπ. Μελετών Κτηματολογίου - Υπ. Προσφορών Συμβάσεων Γεωργία Γριβάκη Τοπογράφος Μηχανικός 1994 MSc Οργάνωση και διαχείριση πόρων και έργων ανάπτυξης Μαρία Βρυώνη Τοπογράφος Μηχανικός 1996 Μέτοχος Χρυσόστομος Μακράκης Καραχάλιος Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδομίας 1999 MSc Αρχιτεκτονική και Χωρικός Σχεδιασμός Μέτοχος - Υπ. Μελετών Χωρικού Σχεδιασμού Σάκης Βαρβάνης Τοπογράφος Μηχανικός 2000 MSc Περιβαλλοντικός σχεδιασμός έργων υποδομής Μέτοχος Θάνος Καλλιάρας Τοπογράφος Μηχανικός 2000 MSc Περιβαλλοντικός σχεδιασμός έργων υποδομής Μέτοχος Σταματία Κακανή Τοπογράφος Μηχανικός 2002 Μέτοχος - Υπ. Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής - Υπ. Μηχανοργάνωσης Κίμων Σίμογλου Τοπογράφος Μηχανικός 2003 Δήμητρα Μάρκου Πολιτικός Μηχανικός 2004 Μέτοχος Θωμάς Παππάς Τοπογράφος Μηχανικός 2007 Μέτοχος Λιάνα Παπακωνσταντίνου Δασολόγος 2008 MSc Περιβαλλοντολόγος Μέτοχος 8

10 Σοφία Τότλη Τοπογράφος Μηχανικός 2008 Ελίνα Χατζηελευθεριάδη Αρχιτέκτονας Διακοσμητής 2002 Ρίτα Τζέλιου Πολιτικός Μηχανικός 2012 Μόνιμο Τεχνικό Προσωπικό Μιλτιάδης Παμπόρης Τεχνολόγος Έργων Υποδομής 1984 Φανή Παπαδοπούλου Τεχνολόγος Έργων Υποδομής 1999 Βασιλική Τσίνα Τεχνολόγος Έργων Υποδομής 2001 Φανή Κοτοπούλου Χρήστος Φράγκος Στέλιος Ξηρός Τεχνολόγος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 2007 Σχεδιαστής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Οικονομική Διαχείριση Κώστας Ιωάννογλου Δρ. Οικονομολόγος 1993 Μέλος Δ.Σ. Γραμματειακή Υποστήριξη Ελένη Μανασή Γραμματέας - Τεχνολόγος Έργων Υποδομής

11 εγκαταστάσεις Η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητο χώρο 800 τ.μ., σε νεόδμητο βιοκλιματικό κτίριο γραφείων με σύγχρονο εξοπλισμό, που βρίσκεται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης επί της οδού Λέοντος Σοφού 20, εξασφαλίζοντας για το ανθρώπινο δυναμικό της ένα σύγχρονο, άνετο και ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον. Η εταιρεία διαθέτει πλήρη συμβατικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, που υπερκαλύπτει όλες τις κατηγορίες των ανατιθέμενων εργασιών και μελετών, καθώς επίσης και πλήρες λογισμικό. Η προμήθεια, η χρήση και η συντήρηση του εξοπλισμού, υπόκεινται σε διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) που εφαρμόζει η εταιρεία, σε συνδυασμό και με τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκπαίδευσης του προσωπικού. Η λειτουργία του εξοπλισμού (H/W S/W) πραγματοποιείται σε περιβάλλον δικτύου σύγχρονης τοπολογίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων και η χρήση, κτήση, ανάκτηση και μεταβίβαση πληροφοριών. Πέραν του παραπάνω εξοπλισμού, η εταιρεία διαθέτει «βιβλιοθήκες» νομοθεσίας, προδιαγραφών, εγχειριδίων και κατασκευαστικών σχεδίων, καθώς και αρχεία (ψηφιακά αναλογικά) χαρτογραφικού υλικού και εκπονηθεισών μελετών, που μπορούν να υποστηρίξουν τις μελετητικές εργασίες. 10

12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ γεωπληροφορική & κτηματολόγιο αστικός σχεδιασμός υποδομές αρχιτεκτονική κτιριακά περιβάλλον 11

13 Στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες σε ποιότητα, κόστος και χρόνο υπηρεσίες, τις έχουμε οργανώσει σε επιμέρους τομείςμε διακριτούς πυρήνες ανθρώπινου δυναμικού και μέσων παραγωγής. Το Σύστημα Διαχείρισής Ποιότητας που εφαρμόζεται διασφαλίζει τη συνεργασίας όλων των επιμέρους τομέων και την διεπιστημονική προσέγγιση στην κάθε εργασία. Η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι γραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Πέραν αυτού, μέλη του προσωπικού και μόνιμοι συνεργάτες είναι κάτοχοι πτυχίων μελετώνδιαφόρων κατηγοριών και τάξεων. Συνοπτικά οι κατηγορίες μελετών, η τάξη πτυχίων και το δυναμικό κατά κατηγορία φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες 02 Α Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων 06 Α Στατικές Μελέτες 08 Α Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 10 Ε, Β και Γ Μελέτες Υδραυλικών Έργων 13 Δ, Β και Α Μελέτες Τοπογραφίας 16 Ε, Γ, Β, και Α Φυτοτεχνικές Μελέτες 25 Α Περιβαλλοντικές Μελέτες 27 Γ και Β 12

14 γεωπληροφορική & κτηματολόγιο Η συλλογή, σύνθεση και διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων και πληροφοριών αποτελεί το βασικό υπόβαθρο για την λήψη αποφάσεων στρατηγικής σημασίας για οποιαδήποτε παρέμβαση στο χώρο, για τον σχεδιασμό και τη μελέτη έργων υποδομής, την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος κ.λ.π. Η σύνδεση κάθε είδους πληροφορίας με τον γεωγραφικό χώρο είναι απαραίτητο εργαλείο στην ανάλυση και λήψη κάθε είδους απόφασης οικονομικού σε τελική ανάλυση ενδιαφέροντος. Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την μετάβαση από τις κλασσικές μεθόδους Τοπογραφίας στις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων παράγονται τοπογραφικά και χαρτογραφικά υπόβαθρα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες ανάλυσης και διαχείρισης του χώρου μέσα από τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Η ολοκλήρωση σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου με βάση τις παραπάνω μεθόδους και μέσα θα αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της χώρας. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου Παραγωγή Τοπογραφικών / Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.) Πολεοδομικές Εφαρμογές Κτηματολόγιο Οδών - Απαλλοτριώσεις Αναδασμοί - Αγροτικές Διανομές Χαρτογραφικές Μελέτες Υδρογραφικές Μελέτες Αποτυπώσεις Μνημείων Συμβουλές, Έρευνες για την Αξιοποίηση Ακινήτων Εκτιμήσεις Αξιών 13

15 αστικός σχεδιασμός Αφετηρία στον σχεδιασμό χώρων είναι η κατανόηση του πως η ζωή του ανθρώπου επηρεάζει και επηρεάζεται από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Είτε η μελέτη αφορά στον σχεδιασμό μιας μεγάλης έκτασης, είτε ενός μικρού αστικού πάρκου, η προσέγγιση λαμβάνει υπόψη τόσο τις σχέσεις του τόπου με το περιβάλλον του, όσο και τις υπάρχουσες και προσδιοριζόμενες ανάγκες. Ο αποτελεσματικός και βιώσιμος σχεδιασμός απαιτεί προσεκτική ανάλυση και συνυπολογισμό των όποιων δεδομένων και ιδιαιτεροτήτων της υπό μελέτης περιοχής. Στις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού εμπεριέχονται ζητήματα αισθητικής, οικολογίας, ενέργειας, κυκλοφορίας, υποδομών και κόστους. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Χωροταξικές Μελέτες Πολεοδομικές Μελέτες Σχεδιασμός Αστικών Περιοχών Σχεδιασμός Δημόσιου Χώρου Αστικές Αναπλάσεις Σχεδιασμός Τοπίου Φυτοτεχνικές Μελέτες 14

16 υποδομές Η οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής οφείλει πολλά και εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη και την αναβάθμιση των έργων υποδομής. Τα οδικά έργα εξασφαλίζουν την επικοινωνία και τις μεταφορές. Τα υδραυλικά έργα συμβάλλουν αποφασιστικά στην προστασία και την βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και υγείας. Η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατανοώντας την σημασία αυτών των έργων έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στους παραπάνω τομείς και πολλοί και σημαντικοί φορείς έχουν εμπιστευθεί τις υπηρεσίες της σε προκαταρκτικές, προμελέτες, οριστικές μελέτες, προϋπολογισμούς, τεύχη δημοπράτησης και υποστήριξη στην φάση κατασκευής των έργων. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αυτοκινητόδρομοι Ανισόπεδοι και Ισόπεδοι Κόμβοι Αστικά Οδικά Δίκτυα Σιδηροδρομικά Δίκτυα Κυκλοφοριακές Μελέτες Αποχετεύσεις / Αποστράγγιση Οδών και Τεχνικών Έργων Αποχετεύσεις Ακαθάρτων και Ομβρίων Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεσής τους Υδρεύσεις Οικισμών Άρδευση Αγροτικών Εκτάσεων - Εγγειοβελτιωτικά Έργα Διευθετήσεις Ποταμών και Χειμάρρων Υδρολογικές Μελέτες 15

17 αρχιτεκτονική Η ποιοτική αρχιτεκτονική στην οποιαδήποτε κλίμακα και αν παράγεται είναι αποτέλεσμα συνεργασίας, ισορροπίας και καινοτομίας. Στην ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. συνεργαζόμαστε με στόχο την συνολική αντιμετώπιση του κάθε προβλήματος. Στην αρχιτεκτονική επιζητούμε την ισορροπία ανάμεσα στο φυσικό και το τεχνητό, στη μορφή, τη λειτουργία και το όραμα. Στόχος είναι οι βέλτιστες λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένους κανονισμούς και περιορισμoύς. Συνδυάζοντας τη σύγχρονη τεχνογνωσία στη χρήση των υλικών και καινοτόμες μεθόδους στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τα έργα μας συναντούν τις απαιτήσεις του πελάτη. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανακαίνιση, Αποκατάσταση και Επανάχρηση Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων Βιομηχανικός Σχεδιασμός 16

18 κτιριακά Οι κτιριακές δομές είναι από τις αμεσότερες ανάγκες του ανθρώπου και αποτυπώνουν την δραστηριότητά του πάνω στον χώρο. Ως τεχνητές επεμβάσεις πρέπει να εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον. Στην ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αντιμετωπίζουμε συνολικά την μελέτη κάθε κτιρίου. Για την παραγωγή των μελετών συνδυάζουμε την τεχνική γνώση και την διεπιστημονική προσέγγιση με στόχο οικονομικές, λειτουργικές και καινοτόμες λύσεις. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αρχιτεκτονική Μελέτη Στατική Μελέτη Αναστήλωση και Ενίσχυση Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Ηλεκτρομηχανολογική και Υδραυλική Μελέτη Ενεργητική/Παθητική Πυροπροστασία Ενεργειακός Σχεδιασμός Κατασκευή Επισκευή, Ανακαίνιση 17

19 περιβάλλον Το καθαρό και ασφαλές περιβάλλον αποτελεί βασική παράμετρο διαβίωσης του ανθρώπου. Κάθε επέμβαση στο φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον έχει τις συνέπειες της. Σκοπός των Περιβαλλοντικών μελετών είναι τόσο η αποτροπή των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία παραγωγικών μονάδων και έργων υποδομής, όσο και οι παρεμβάσεις διατήρησης και βελτίωσής του. Η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων υποστηρίζει και καλύπτει από περιβαλλοντική άποψη τις μελέτες των έργων υποδομής που εκπονεί, ενώ συγχρόνως, σχεδιάζει εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικές Περιβαλλοντικές Μελέτες Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις Σχεδιασμός Διαχείρισης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και Υγρών Αποβλήτων Σχεδιασμός Διαχείρισης και Διάθεσης Απορριμμάτων και Στερεών Αποβλήτων 18

20 ΕΡΓΑ γεωπληροφορική & κτηματολόγιο αστικός σχεδιασμός υποδομές κτιριακά περιβάλλον 19

21 μελέτες γεωπληροφορικής & κτηματολογίου Ταχυμετρικές - Κτηματογραφικές - Φωτογραμμετικές μελέτες ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Εκπόνησης τοπογραφικών μελετών και κτηματολογίου για το 3ο υποτμήμα από Χ.Θ έως Χ.Θ της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Τιτάν έως Α/Κ Σχολαρίου και της σύνδεσής της με την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»(Κωδικός αναφοράς: 3238) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. εκπονείται Εκπόνησης τοπογραφικών μελετών και κτηματολογίου για το 1ο υποτμήμα από Χ.Θ έως Χ.Θ της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Τιτάν έως Α/Κ Σχολαρίου και της σύνδεσής της με την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (Κωδικός αναφοράς: 3236) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. εκπονείται Μελέτη μεταβολών χρήσεων & αξιών γης σε επιλεγμένες περιοχές της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού (Κωδ. Αναφοράς 3654) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε Σύνταξη τοπογραφικών διαγρ/των - χωρικές μεταβολές περιοχής Λάναρι - Βασιλικά 2007 Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής οικισμών Αγίου Βασιλείου, Γερακαρούς, Βασιλουδίου & Αρδαμερίου του Δήμου Κορώνειας. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 2006 Καταγραφή και Τοπογραφική αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του Ο.Σ.Ε. και σύνταξη Κτηματολογίου Ο.Σ.Ε. για την περιοχή μελέτης ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ (αρ. μελ. 01) ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε Μελέτη οδοποιίας τεχνικών και σηράγγων στο τμήμα Ποταμός Στρυμόνας - Ν. Πέραμος. (Τοπογραφικές εργασίες) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής περιοχής επέκτασης Δ.Δ. Ν. Ρυσίου Δήμου Θέρμης Δήμος Θέρμης 2003 Χαρτογραφική υποστήριξη του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Δυτικής Θεσσαλονίκης. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2002 Ορθοφωτογραφική αποτύπωση όψεων κτιρίων Δ.Ε.Θ. Δ.Ε.Θ Εκπόνηση τοπογραφικών, φωτογραμμετρικών, χαρτογραφικών και κτηματολογικών μελετών της Εγνατίας οδού ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

22 Μελέτη Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, της εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχής της Περιαστικής Ζώνης Θεσ/νίκης και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσ/νίκης. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ ΝΙΚΗΣ 1999 Εκπόνηση εργασιών τοπογραφικής αποτύπωσης στην περιοχή Σκουριών TVX HELLAS Α.Ε Εργασίες αποτύπωσης Εγκαταστάσεων περιοχής παραλίας στις Βιομηχ, Εγκαταστάσεις Θεσ/νίκης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε Εκούσιος αναδασμός αγροκτήματος Μεσονησίου Ν.Α. Φλώρινας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1999 Παραγωγή ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών στο τμήμα ΠΑΝΑΓΙΑ- ΓΡΕΒΕΝΑ από χ.θ έως χ.θ (τμήμα ) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε Σύνταξη οριζοντιογραφίας και μηκοτομών του δικτύου του συστήματος αυτόματης μεταφοράς απορριμμάτων του Δ. Καλαμαριάς ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1998 Τοπογραφική αποτύπωση του χώρου εγκατάστασης του εργοστασίου HELLENIC PETROLEUM ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε Τοπογραφική αποτύπωση του χώρου εγκατάστασης του εργοστασίου HELLENIC PETROLEUM ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε Παραγωγή ορθοφωτοχάρτη και πύκνωση υψομετρικών καμπυλών περιοχής Άνω Πόλης Θεσ/νίκης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Υψομετρική αποτύπωση του ΒΙΠΑ Κουφαλίων ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1997 Δημιουργία χαρτογραφικού υποβάθρου Κοινότητας Ν. Μαδύτου Ν. Θεσ/νίκης Κοινότητα Νέας Μαδύτου 1997 Μελέτη συνολικής ανάδειξης (Α φάση: Τοπογραφική - Φωτογραμμετρική) του κάστρου Ναυπάκτου Τ.Α.Π.Α Μελέτη οδού Κορομηλιά - Δισπηλιό (σύνταξη κτηματολογίου) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΔΜΕΟ 1997 Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Κοινότητα Μεθώνης Ν. Πιερίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε Τοπογραφική μελέτη Ακροπόλεως (εντός τειχών) Θεσ/νίκης Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

23 Φωτογραμμετρική αποτύπωση δυτικού τόξου Θεσ/νίκης Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χάραξη αγωγού φυσικού αερίου - κλάδος Λαυρίου Δ.Ε.Π.Α 1995 Τοπογραφικές εργασίες διαφόρων περιοχών της Ελλάδας και εργασίες ανασυντάξεως κτηματολογίου οδών (Μελέτη 15/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης Κοινότητας Καλοχωρίου. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1995 Κτηματογραφική αποτύπωση, πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης περιοχής επέκτασης Δ. Πέλλας ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ / Τ.Π.Π.Ε. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1993 Τοπογραφικές εργασίες διαφόρων περιοχών της Ελλάδας και εργασίες ανασυντάξεως κτηματολογίων οδών Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Δ Κτηματογραφική Ταχυμετρική αποτύπωση των αυθαιρέτως καταληφθεισών δημοτικών εκτάσεων του αγροκτήματος ΔΑΜΙΑΝΟΥ Γιαννιτσών ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1992 Κτηματογραφική Ταχυμετρική αποτύπωση των αυθαιρέτως καταληφθεισών δημοτικών εκτάσεων του αγροκτήματος ΑΣΒΕΣΤΑΡΙΟΥ Γιαννιτσών ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1992 Σύνταξη υψομετρικής μελέτης τμήματος οικισμού Δήμου Αγ. Παύλου (Β τομέας) ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 1992 Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Κουφαλίων ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1991 Χάραξη αγωγού φυσικού αερίου (Τμήμα Λαχανάς - Σύνορα) ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε Σύνταξη τοπογραφικών και κτηματολογικών διαγραμμάτων κλ. 1:1.000 με επίγειες μεθόδους για την κάλυψη της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού ΦΥΤΕΙΑ Ν. Ταμείο Ημαθίας 1989 Κτηματογραφική μελέτη περιοχής Δήμου ΣΟΧΟΥ Ν. Θεσσαλονίκης με υπόβαθρο υφιστάμενα Φ/Γ διαγράμματα Ν. Ταμείο Θεσσαλονίκης 1988 Ταχυμετρική κτηματογραφική αποτύπωση του προϋφισταμένου του 1923 τμήματος και των περιοχών επέκτασης του οικισμού ΙΤΙΑ στα πλαίσια της Β φάσης των ανοικτών πόλεων Ν. Ταμείο Φλώρινας 1987 Τοπογραφική μελέτη για την δημιουργία υποβάθρων της μελέτης αναθεώρησης ΠΥΛΑΙΑΣ Θεσσαλονίκης Ν. Ταμείο Θεσσαλονίκης 1986 Γεωδαιτική μελέτη προσδιορισμού φωτοσταθερών σημείων σε ολόκληρη τη χώρα 22 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1986

24 Κτηματογραφική αποτύπωση περιοχής αγροκτήματος Κοινότ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κοινότητα Ωραιοκάστρου 1986 Σύνταξη τοπογραφικών και κτηματολογικών διαγραμμάτων σε κλ. 1:1.000 με επίγειες μεθόδους για την κάλυψη της πολεοδομικής μελέτης οικισμού ΠΛΑΤΕΟΣ Ν. Ταμείο Ημαθίας 1986 Κτηματογράφηση Ευόσμου Ν. Τ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1986 Ταχυμετρική αποτύπωση σε κλ. 1:1.000 κατοικημένης περιοχής πόλης ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ Ν. Κιλκίς Ν. Ταμείο Κιλκίς 1985 Ταχυμετρική κτηματογραφική αποτύπωση σε κλ. 1:1.000 της εκτός σχεδίου κατοικημένης περιοχής πόλης ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ Ν. Κιλκίς Ν. Ταμείο Κιλκίς 1985 Ταχυμετρική κτηματογραφική αποτύπωση σε κλ. 1:1.000 της εκτός σχεδίου περιοχής του οικισμού ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ Κιλκίς Ν. Ταμείο Κιλκίς 1985 Ταχυμετρική κτηματογραφική αποτύπωση σε κλ. 1:1.000 της εκτός σχεδίου περιοχής της πόλης ΚΙΛΚΙΣ Ν. Ταμείο Κιλκίς 1985 Αποτύπωση συνοικισμών του Δήμου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Δήμος Γιαννιτσών 1985 Ταχυμετρική κτηματογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:1000 της εκτός σχεδίου περιοχής της πόλης Γουμένισα Ν. Κιλκίς Ν. ΤΑΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 1985 Τεχνική μελέτη κτιρίων και άλλων έργων διαμόρφωσης χερσαίας ζώνης του λιμανιού ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Συμπλήρωση της αποτύπωσης χερσαίας ζώνης και σύνταξη κτηματολογίου Υπ. Εθνικής Οικονομίας, Γραφείο Αναπτύξεως Έβρου 1984 Τοπογραφική κτηματολογική μελέτη περιοχής οικιστικής ανάπτυξης του Δήμου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ με υπόβαθρο τα Φ/Γ διαγράμματα της περιοχής σε κλ. 1:1.000 Υ.Χ.Ο.Π Κτηματογραφική αποτύπωση στην οδό Μοναστηρίου της Θεσσαλονίκης από την οδό Π. Λεβαντή έως το εργοστάσιο Φιλίππου για τη σύνταξη πράξεων τακτοποίησης στα πλαίσια κατασκευής του έργου ανισόπεδης διάβασης στη θέση Μυτιληνάκια. ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε Ταχυμετρική κτηματογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:1.000 της εκτός σχεδίου περιοχής των οικισμών: Ν. ΣΑΝΤΑ και ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Κιλκίς Ν. Ταμείο Κιλκίς 1984 Χάραξη νέας κοίτης χειμάρρου Γεροποτάμου Ν. Ταμείο Φλώρινας 1983 Μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου 23

25 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους Ο.Τ.Α. Πυλαίας Πανοράματος του Ν. Θεσ/νίκης Ο.Κ.Χ.Ε Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δ. Καλαμαριάς ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους ΟΤΑ Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Χορτιάτη, Ταγαράδων, Ν. Ραιδεστού και Θέρμης του Ν. Θεσ/νίκης ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Κοινότητα Μεθώνης Ν. Πιερίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Καταγραφή Δημοτικής Περιουσίας Δήμου Καλαμαριάς ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2010 Εφαρμογή για τη διαχείριση Δημοτικής Περιουσίας Δήμου Θέρμης ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 2007 Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) στη Δ/νση Τοπογραφίας και ειδικών εφαρμογών στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2006 Δημιουργία συτήματος διαχείρισης της Δημοτικής περιουσίας Δ. Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 2004 Οργάνωση και παραγωγή χωρικών βάσεων δεδομένων πολεοδομικής πληροφορίας στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών της Περιφερειακής ΔΙΠΕΧΩ Κεντρ. Μακεδονίας ΥΠΕΧΩΔΕ 1999 Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Ν. Μαγνησίας Ν. Α. Μαγνησίας 1999 Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Θεσ/νίκης (Εφαρμογή G.I.S.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε 1999 ΘΕΡΜΗ : Ένταξη δικτύου αποχέτευσης στο G.I.S. ΑΤΕ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

26 Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S), στον χώρο ευθύνης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσ/ νίκης 1998 Δημιουργία Οικοτουριστικού οδηγού-ανάπτυξη GIS Νήσου Λήμνου Σ.Π. 11ης Ε.Π. Νομού Λέσβου 1998 Δημιουργία γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών Δ. Μενεμένης - Παραγωγή χαρτογραφικών υποβάθρων και καταχώριση βασικών πληροφοριών. Δήμος Μενεμένης 1997 Δημιουργίας Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S) Νομού Θεσσαλονίκης Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Θεσ/ νίκης Α.Ε Τουριστικός οδηγός και Άτλαντας Ν. Θεσ/νίκης Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Θεσ/ νίκης Α.Ε Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Δήμου Θέρμης Δήμος Θέρμης 1995 Οργάνωση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

27 μελέτες αστικού σχεδιασμού Χωροταξικές και Πολεοδομικές μελέτες ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Διαδικασίες για την έκδοση βεβαίωσης ΠΕΡΠΟ, Πολεοδομική μελέτη και αναγκαίες μελέτες υποδομών σε ιδιωτική έκταση στη θέση ΚΑΝΙΣΤΡΟ Χαλικιδικής εκπονείται Κτηματογράφηση - πολεοδόμηση - Πράξη εφαρμογής στις περιοχές επάκτασης οικισμών του Δήμου Πικρολίμνης ΔΗΜΟΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ - Ν. ΚΙΛΚΙΣ εκπονείται Αποτύπωση, κτηματογράφηση, πολεοδομηση και πράξη εφαρμογής περιοχής επέκτασης Δήμου Διδυμοτείχου Δήμος Διδυμοτείχου 2012 Μελέτη Γενικού Πόλεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Κύρρου Νομού Πέλλας ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΡΟΥ - Ν. ΠΕΛΛΑΣ 2009 Ανάλυση και αποτύπωση υφιστάμενων χωροταξικών, πολεοδομικών, ιδιοκτησιακών χαρακτηριστικών και δικτύων υποδομών και Προτάσεις για τις αναγκαίες χωροταξικές, πολεοδομικές ρυθμίσεις και δίκτυα στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. και στην ευρύτερη περιοχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2009 Υποστήριξη του Δήμου Θέρμης στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ για την Αξιοποίηση Εκμετάλλευση ακινήτου Δήμου Θέρμης Δημιουργία Αθλητικού Κέντρου ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 2008 Μελέτη Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)Δήμου Κάρλας ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 2008 Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ορφανού Ν.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 2007 Συμπλήρωση διαγραμμάτων Κτηματογράφησης - Πολεοδομική Μελέτη οικισμού Κορώπης Δήμου Μηλεών Ν. Μαγνησίας Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2007 Επικαιροποίηση - Συμπλήρωση στοιχείων Αναθεώρησης Γ.Π.Σ. - με το Ν.2508/97 και Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης του Δήμου Μενεμένης ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 2007 Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης ένταξης σε ρυμοτομικό σχέδιο περιοχών Β κατοικίας Κοινότητας Βρασνών Ν. Θεσ/νίκης Κοινότητα Βρασνών

28 Αποτύπωση Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής περιοχών σχεδίου δημοτικού διαμερίσματος Φιλύρου Δήμου Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης ΔΗΜΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2007 Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Πράξη Εφαρμογής περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου όπως εμφανίζονται στο διάγραμμα Π1.1 του Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2007 Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή Π15, Π16 και τμήμα της γειτονιάς Π5 του Π.Δ (ΦΕΚ 873Δ/ ), του Δήμου Πολίχνης ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2005 Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Δήμου Θέρμης Δήμος Θέρμης 2004 Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής περιοχής επέκτασης Δ.Δ. Ν. Ρυσίου Δήμου Θέρμης Δήμος Θέρμης 2003 Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Κοινότητας Χαλκηδόνας Κοινότητα Χαλκηδόνας 2002 Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης ένταξης σε ρυμοτομικό σχέδιο περιοχών Β κατοικίας Κοινότητας Ασπροβάλτας Ν. Θεσσαλονίκης Κοινότητα Ασπροβάλτας 2001 Πολεοδομική μελέτη περιοχής Ν. Ηράκλειας 2, Κοινότητας Αγ. Παύλου Ν. Χαλκιδικής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γενική Δ/νση Πολεοδομίας 1999 Πολεοδομική μελέτη Πράξης Εφαρμογής εντός ορίων οικισμού Παραλίας Φούρκας Κοινότητα Φούρκας 1999 Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης Κοινότητας Καλοχωρίου. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1995 Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Πτολεμαΐδας Δήμος Πτολεμαϊδα 1994 Πράξη εφαρμογής 3ου τμήματος επέκτασης Δήμου Νάουσας (τμήμα της) Δήμος Νάουσας 1994 Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ΣΟΥΡΩΤΗΣ Κοινότητα Σουρωτής 1993 Κτηματογραφική αποτύπωση, πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης περιοχής επέκτασης Δ. Πέλλας ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ / Τ.Π.Π.Ε. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1993 Δήμος Τριανδρίας: Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης (τμήματος της ΠΕ-3) ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 1993 Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού ΑΡΝΙΣΣΑΣ 27 Κοινότητα Άρνισσας Ν. Πέλλας 1992

29 Μελέτη εφαρμογής σχεδίου πόλης ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού 1991 Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης του Δήμου ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δήμος Καλαμαριάς 1991 Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης - αναθεώρησης Κοινότητας Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Θεσσαλονίκης Κοινότητα Ν. Ευκαρπίας 1991 Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Δήμος Γιαννιτσών 1991 Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Κουφαλίων ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1991 Πράξη εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου στην πόλη ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Δήμος Αξιούπολης 1990 Πράξη εφαρμογής Σίνδου ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΝΔΟΥ 1987 Μελέτες Αστικών Αναπλάσεων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Ανάπλαση Συμπλέγματος Πάρκων στην περιοχή Γαμβέτα - Μητροπούλου - Κων/πόλεως - Μπότσαρη (Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεων - Διάκριση) ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2013 Ανάπλαση Παραλιακού Μετώτπου στο Καμάρι Πηλίου ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 2013 Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων οικισμών ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ, ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ και ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης Δήμος Θέρμης 2011 Ειδική Μελέτη Ανάπλασης - Αναμόρφωσης τμήματος παραλιακής ζώνης Αττικής με υποδομή Πεζόδρομου - Ποδηλατόδρομου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γλυφάδας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ε.Τ.Α. Α.Ε Μελέτη Οικιστικών Αναπλάσεων Δ.Δ. Δήμου Αγ. Κοσμά Γρεβενών. Δ.Ε.Υ.Π.Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ó åäéüæïõìå «Ó åäéüæ ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» æ COMPANY PROFILE

«Ó åäéüæïõìå «Ó åäéüæ ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» æ COMPANY PROFILE «Ó åäéüæïõìå ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» COMPANY PROFILE 1. Γενικά στοιχεία Η εταιρεία μελετητών και συμβούλων μηχανικών Ρoϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1995, από την συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΕΚ 2012-1 - ΕΙΣΑΓΩΓΉ...5 ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ...12 Φυσικός Πλούτος, Γεωμορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες - Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» Παραδοτέο 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» ΜΑΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣERROR! BOOKMARK NOT

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) Interreg III του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ.Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. 570 01 Τηλ: 2310-469650,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7 ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ 9 ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7 ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ 9 ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7 ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ 9 ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 10 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ 11 ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 17 ιαχείριση Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κεφάλαιο Γ, Άρθρο 12. Μεταφορές και δηµόσια συγκοινωνία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κεφάλαιο Γ, Άρθρο 12. Μεταφορές και δηµόσια συγκοινωνία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κεφάλαιο Γ, Άρθρο 12. Μεταφορές και δηµόσια συγκοινωνία 1. Το νέο ΡΣΘ προωθεί την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή «βιώσιµης κινητικότητας», µε έµφαση στην περιβαλλοντικά συµβατή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΙ,, ΔΕΚΕΜΒΡΙΙΟΣ 22001122 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Νοέμβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

10.9 Ναρκωτικά... 63 11. ΠΑΙΔΕΙΑ... 64 11.1 Αειφόρο Σχολείο και Αυτοδιοίκηση... 64 12. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ...

10.9 Ναρκωτικά... 63 11. ΠΑΙΔΕΙΑ... 64 11.1 Αειφόρο Σχολείο και Αυτοδιοίκηση... 64 12. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ... 1 2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ... 8 3. ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ... 11 1.1 Δημοκρατία... 11 1.2 Δημόσιος Έλεγχος και Διαφάνεια... 12 1.3 Συμμετοχικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα