Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα. INNOREGIO:διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Κωνσταντίνος Τραμαντζάς. Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα. INNOREGIO:διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Κωνσταντίνος Τραμαντζάς. Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ ΟΟΜΜ ΑΑΔΔΑΑΣΣ ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO:διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Κωνσταντίνος Τραμαντζάς Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2000

2 1 Περιεχόμενα 1 Περιγραφή 1.1 Τι είναι η τεχνική 1.2 Το πρόβλημα 1.3 Σκοπός της τεχνικής 1.4 Περιγραφή / δομή της μεθοδολογίας/ εναλλακτικές λύσεις 1.5 Αναμενόμενα αποτελέσματα / οφέλη 1.6 Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων δεκτών και των φορέων παροχής 2 Εφαρμογή 2.1 Που έχει εφαρμοστεί η τεχνική (εταιρείες / οργανισμοί) 2.2 Είδη εταιρειών / οργανισμών 2.3 Κόστος εφαρμογής 2.4 Προϋποθέσεις για την εφαρμογή(υποδομές, απαιτούμενες τροποποιήσεις) 2.5 Ευρωπαϊκοί οργανισμοί που υποστηρίζουν την εφαρμογή της τεχνικής 3 Διαδικασία υλοποίησης 3.1 Στάδια / Φάσεις 3.2 Τεχνικές και εργαλεία που περιλαμβάνονται σε κάθε στάδιο 3.3 Συσχετισμένο λογισμικό (software) 4 Βιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Ενδεικτικά εργαλεία για την εφαρμογή της τεχνικής.

3 2 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Τι είναι η τεχνική Η ανάπτυξη μιας ικανής και αποτελεσματικής Ομάδας Διοίκησης είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση. Απαιτεί αλλαγές στην κουλτούρα τόσο των διευθυντών όσο και των υπαλλήλων μιας εταιρείας. Από την σκοπιά των διευθυντών (στις περισσότερες περιπτώσεις, οι διευθυντές μιας ΜΜΕ είναι και ιδιοκτήτες) τους βοηθάει να αποκεντρώσουν τις υπευθυνότητές τους χωρίς όμως να χάσουν τον έλεγχο της εταιρείας, μέσω της δημιουργίας μιας ικανής και αφοσιωμένης διοικητικής ομάδας. Από την άλλη πλευρά, η τεχνική αυτή επηρεάζει τον τρόπο αντιμετώπισης της εταιρείας από τους εργαζομένους με την έννοια ότι αισθάνονται υπεύθυνοι για τον αντίκτυπο των πράξεών τους στην εξέλιξη της εταιρείας. Η υλοποίηση της τεχνικής Ανάπτυξης Ομάδας Διοίκησης παρέχει μια εφικτή αλλαγή των διαδικασιών διαχείρισης της εταιρείας, εστιάζοντας στην αποτελεσματικότητα της ομάδας τόσο με την έννοια των ικανοτήτων όσο και με την έννοια των στάσεων και συμπεριφορών. Η εφαρμογή της τεχνικής σε μία εταιρεία απαιτεί την εμπλοκή και δέσμευση όλων των μελών της ομάδας διοίκησης και, προκειμένου να έχουν μια επιτυχή υλοποίηση, όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τον ρόλο τους και να έχουν πιστέψει στα οφέλη που θα προκύψουν για την εταιρεία και για αυτούς προσωπικά. 1.2 Το πρόβλημα Στις περισσότερες μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) υπάρχει πρόβλημα εσωτερικής οργάνωσης. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό δεν οφείλεται στην έλλειψη τυποποίησης, τυπικότητας και συστημάτων μηχανοργάνωσης, αλλά στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας διοίκησης. Τα συνήθη συμπτώματα του προβλήματος αυτού είναι: Έλλειψη συντονισμού Πολύωρες μη αποτελεσματικές συνεδριάσεις Δυσκολία συνεννόησης, παρά τις πολύ καλές προσωπικές σχέσεις Αδυναμία υλοποίησης σημαντικών αποφάσεων Σύγχυση αρμοδιοτήτων (επικαλύψεις, κενά) Διάχυση ευθυνών και δυσκολία εντοπισμού τους Συχνές κρίσεις Χαμηλή δημιουργικότητα καινοτομικότητα Απώλεια ευκαιριών Τα αίτια του προβλήματος συνήθως είναι : Μη σωστός προσδιορισμός των ρόλων και των υπευθυνοτήτων Έλλειψη βασικών διαδικασιών κυρίως λήψης αποφάσεων και συντονισμού Ανυπαρξία ξεκάθαρων κοινών στόχων και προτεραιοτήτων Έλλειψη αποτελεσματικής διαπροσωπικής επικοινωνίας Έλλειψη εμπιστοσύνης Έλλειψη ικανοτήτων ομαδικής συνεργασίας Χαμηλή κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας των χαρακτήρων

4 3 1.3 Σκοπός της τεχνικής Κύριος στόχος εφαρμογής της τεχνικής είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμόσιμης διαδικασίας διοίκησης για την επιχείρηση (ΜΜΕ), μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας, εστιάζοντας τόσο στις ικανότητες όσο και στις συμπεριφορές. Το πρώτο στάδιο στην εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής σε μια ΜΜΕ αποτελείται από μια σειρά διαγνωστικών εργαλείων για την αναγνώριση του επιπέδου λειτουργίας της ομάδας διοίκησης. Σ αυτό το στάδιο επισημαίνονται τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία της ομάδας, και προσδιορίζεται ο βαθμός στον οποίο γίνεται αξιοποίηση των ισχυρών σημείων και υπάρχει επίγνωση των αδύνατων. Ολοκληρώνοντας τα στάδια της τεχνικής, ο σύμβουλος προτείνει τρόπους πρόσθετης βελτίωσης. 1.4 Περιγραφή / δομή της μεθοδολογίας/ εναλλακτικές λύσεις Η πρόκληση της διατήρησης της ομάδας διοίκησης σε ένα αποτελεσματικό και ευέλικτο λειτουργικό επίπεδο είναι ένας μακροπρόθεσμος και συνεχής στόχος. Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνονται τα πιθανά στάδια λειτουργίας της ομάδας διοίκησης στην διάρκεια του χρόνου. Στάδιο Ωριμότητας (Performing) Στάδιο Συνοχής (Norming) Στάδιο Αντιπαράθεσης (Storming) Στάδιο Σχηματισμού ομάδας (Forming) Διάγραμμα 1. Δυναμική των ομάδων διοίκησης Μια Ομάδα Διοίκησης λειτουργεί ιδανικά στο στάδιο της ωριμότητας και ο στόχος της συγκεκριμένης τεχνικής είναι όχι μόνο να φέρει την Ομάδα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο στάδιο αυτό, αλλά και να παρέχει μια μεθοδολογία διατήρησης στο υψηλό αυτό επίπεδο. Διάφορα γεγονότα είναι δυνατό να διαταράξουν την λειτουργία της Ομάδας (π.χ. αύξηση του μεγέθους της εταιρείας, του φόρτου εργασίας, συνταξιοδοτήσεις ή αποχωρήσεις, πρόσθεση νέων μελών, αποτυχίες κ.λ.π.) και να έχουν ως αποτέλεσμα την υποχώρηση στο «στάδιο αντιπαράθεσης» ή ακόμα και στο «στάδιο σχηματισμού».

5 4 1.5 Αναμενόμενα αποτελέσματα / οφέλη Όπως προαναφέρθηκε, ο στόχος της τεχνικής είναι να βελτιστοποιήσει τις συνθήκες λειτουργίας της ομάδας διοίκησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου τα επιμέρους τμήματα της τεχνικής παρεμβαίνουν στην φιλοσοφία λειτουργίας της διοικητικής ομάδας μιας ΜΜΕ παρέχοντας το σύνολο ή μέρος των παρακάτω: Περιγραφή των υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων κάθε μέλους της ομάδας διοίκησης. o Ιδανικά, όλα τα μέλη της ομάδας διοίκησης θα πρέπει να συμπληρώσουν το «Έντυπο περιγραφής ρόλων» (Παράρτημα) δίνοντας τις ίδιες πληροφορίες για κάθε θέση εργασίας. Προσδιορισμός των επιπέδων λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεων στην αλυσίδα ιεραρχίας o Θα πρέπει να είναι σαφές σ όλα τα μέλη το ποιος έχει δικαιοδοσία απόφασης για κάθε θέμα («Έντυπο επιπέδων αποφάσεων» Παράρτημα). o Διαδικασία επίβλεψης («Σχέδιο υλοποίησης αποφάσεων» - Παράρτημα) Σχεδιασμός των βασικών διαδικασιών σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης όπως: o Ετήσιος προγραμματισμός / έλεγχος o Λήψη σημαντικών αποφάσεων o Προμήθειες / αγορές / πληρωμές / δαπάνες o Τιμολογιακή πολιτική / πωλήσεις Αποσαφήνιση προτεραιοτήτων και προσανατολισμών (π.χ. όραμα, αποστολή, αξίες κ.λ.π.) o Τα σημαντικά ορόσημα στην πορεία της εταιρείας, τα οποία είναι διατυπωμένα στο επιχειρηματικό της σχέδιο, θα πρέπει να γίνουν πλήρως αποδεκτά και κατανοητά από όλα τα μέλη της ομάδας. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής έχει σαν αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση των συνθηκών λειτουργίας της Ομάδας Διοίκησης. 1.6 Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων δεκτών και των φορέων παροχής Επιχείρηση δέκτης Η τμηματοποιημένη και ευέλικτη μορφή της τεχνικής επιτρέπει την εφαρμογή της σε επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών και ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης (κατασκευαστικός, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π.) με παρόμοια αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, η πιθανότητα επιτυχούς εφαρμογής αυξάνεται όταν η τεχνική χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις όπου η διοικητική ομάδα αποτελείται από ικανοποιητικό αριθμό μελών σε περισσότερες από μία βαθμίδες ιεραρχίας. Φορείς παροχής Η εφαρμογή της τεχνικής «Ανάπτυξη Ομάδας Διοίκησης» σε μια επιχείρηση προτείνεται ανεπιφύλακτα να γίνεται με την βοήθεια εξωτερικού συμβούλου εξειδικευμένου σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, ικανού να πραγματοποιεί διαγνώσεις σε επιχειρήσεις και με μεγάλη προηγούμενη εμπειρία στον τομέα. Ο εξωτερικός σύμβουλος μπορεί να έχει αναπτύξει τα δικά του εργαλεία και τεχνικές, αλλά οι βασικές αρχές θα πρέπει να παραμένουν οι ίδιες. Η χρήση εξωτερικού συμβούλου θα εισάγει νέες, καινοτόμες ιδέες στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας διοίκησης και θα διευκολύνει την αποδοχή των αποτελεσμάτων

6 5 της διάγνωσης από τα μέλη της ομάδας, τα οποία ενδέχεται να νιώσουν άβολα με τις προτεινόμενες, από την τεχνική, αλλαγές σε διαδικασίες, συνήθεις κ.λ.π. 2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2.1 Πού έχει εφαρμοστεί η τεχνική (εταιρείες / οργανισμοί) Μεγάλος αριθμός οργανισμών σ όλη την Ευρώπη παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την Ανάπτυξη της Ομάδας Διοίκησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει αρκετές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη τεχνικών, την προσαρμογή τους στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ και την εφαρμογή τους. Η συγκεκριμένη τεχνική που περιγράφεται στο παρόν, αναπτύχθηκε μέσω του Ελληνικού έργου καινοτομίας με τίτλο «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» και εφαρμόστηκε σε αρκετές Ελληνικές ΜΜΕ. Το έργο «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» στόχευε να λειτουργήσει ως καταλύτης ώστε να προωθηθεί η καινοτομία και το νέο στυλ διοίκησης στις Ελληνικές ΜΜΕ. Έτσι, υιοθετήθηκε μια ευέλικτη τακτική προσέγγισης της καινοτομίας που θεωρείται βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη νέων μεθόδων, πρακτικών, προϊόντων και υπηρεσιών, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι παρεμβάσεις που έγιναν στις 70 ΜΜΕ που συμμετείχαν στο πιλοτικό έργο, οργανώθηκαν σε μια σειρά συναντήσεων εργασίας έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας από τους ειδικούς που μετείχαν στο έργο στα στελέχη της κάθε ΜΜΕ. 2.2 Είδη εταιρειών / οργανισμών Η τεχνική «Ανάπτυξη Ομάδας Διοίκησης» μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε κάθε τύπο εταιρείας καλύπτοντας πλήρως την αλυσίδα δραστηριοτήτων από την σχεδίαση προϊόντων και διαδικασιών έως την κατασκευή, τη συναρμολόγηση και την διανομή, και αυτό εξαιτίας του τμηματοποιημένου και ευέλικτου σχεδιασμού της. Το μέγεθος της εταιρείας μπορεί να κυμαίνεται από 10 έως 250 εργαζόμενους. Σε εταιρείες με λιγότερους από 10 εργαζομένους η ομάδας διοίκησης αποτελείται από πολύ μικρό αριθμό μελών με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η εφαρμογή της τεχνικής. Εταιρείες με περισσότερους από 250 εργαζομένους συνήθως έχουν εξαιρετικά περίπλοκη διοικητική δομή και έτσι η τεχνική θα πρέπει να εφαρμόζεται χωριστά σε κάθε διοικητικό τμήμα τους. 2.3 Κόστος εφαρμογής Το κόστος για την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής αποτελείται από τις ανθρωποώρες που δαπανούνται από τα μέλη της διοικητικής ομάδας και την αμοιβή του εξωτερικού συμβούλου. Θα μπορούσε να εκτιμηθεί μόνο με βάση τον αριθμό των ημερών εργασίας που απαιτούνται για την εφαρμογή της μεθοδολογίας, ο οποίος εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό των μελών της ομάδας διοίκησης, την φύση και το μέγεθος του οργανισμού στον οποίο εφαρμόζεται. Για μια συνήθη ΜΜΕ με 60 έως 100 εργαζομένους η ανώτερη διοικητική ομάδα συνήθως αποτελείται από 5 έως 10 στελέχη με 1 έως 2 άτομα να βρίσκονται στην

7 6 ανώτατη βαθμίδα της ιεραρχίας. Για μια τέτοια επιχείρηση το κόστος εφαρμογής της τεχνικής θα περιελάμβανε : 1 ανθρωπο-ημέρα για κάθε μέλος της ομάδας διοίκησης 1 έως 2 ανθρωπο-ημέρες για τα ανώτατα στελέχη ανθρωπο-ημέρες για τον διενεργούντα τις συνεντεύξεις (συνιστάται η χρήση εξωτερικού συμβούλου) 5-10 ανθρωπο-ημέρες για το στάδιο της ανάλυσης 2 ανθρωπο-ημέρες για όλους τους εμπλεκόμενους για τα στάδια της «επαναπληροφόρησης» και της «υποστήριξης». Τα παραπάνω καταλήγουν στο σύνολο των 18 έως 38 ανθρωπο-ημερών για το προσωπικό της ΜΜΕ και 15 έως 25 ανθρωπο-ημέρες για τον εξωτερικό σύμβουλο. Υποθέτοντας ότι η αμοιβή του εξωτερικού συμβούλου κυμαίνεται μεταξύ 400 και 800 Ευρώ ανά μέρα, το κόστος για την εφαρμογή της τεχνικής σε μία ΜΜΕ κυμαίνεται μεταξύ και Ευρώ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι 18 έως 38 ανθρωπο-ημέρες που δαπανούνται από το προσωπικό της ΜΜΕ. 2.4 Προϋποθέσεις για την εφαρμογή (υποδομές, απαιτούμενες τροποποιήσεις) Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της τεχνικής «Ανάπτυξη Ομάδας Διοίκησης» σε μια ΜΜΕ. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της τεχνικής αποτελεί καταρχήν η αποδοχή της από την ΜΜΕ καθώς και η υιοθέτηση των προτάσεων που θα προκύψουν σε μακροπρόθεσμη βάση. Για να επιτευχθεί το παραπάνω θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Η ομάδα διοίκησης θα πρέπει να έχει αποδεχτεί τον εξωτερικό σύμβουλο ως ειδικό στον τομέα Η ομάδα διοίκησης θα πρέπει να αποδεχτεί τις αδυναμίες που θα προκύψουν από το στάδιο της διάγνωσης. Ο εξωτερικός σύμβουλος θα πρέπει να προτείνει εφικτούς και εύκολα υλοποιήσιμους τρόπους για να ξεπεραστούν οι αδυναμίες της ομάδας διοίκησης της συγκεκριμένης ΜΜΕ 2.5 Ευρωπαϊκοί οργανισμοί που υποστηρίζουν την εφαρμογή της τεχνικής Υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που υποστηρίζουν την εφαρμογή τεχνικών ανάπτυξης της ομάδας διοίκησης. Αν και υπάρχουν διαφορές στον τρόπο προσέγγισης, τα βασικά στάδια που ακολουθούνται παραμένουν κοινά. Το ερευνητικό ινστιτούτο του Warwick συμπεριέλαβε στην μελέτη «Επισκόπηση επιλεγμένων μεθοδολογιών, εργαλείων διαχείρισης της καινοτομίας» που ανατέθηκε από την Γ.Δ. ΧΙΙΙ (1997), 9 μεθοδολογίες που εμπλέκονται σε θέματα ανάλυσης ανθρωπίνων πόρων και 6 στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού στις ΜΜΕ. Στο εγχειρίδιο «Διαγνωστικά εργαλεία & μεθοδολογίες επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας (οδηγός ΜΙΝΤ)» που συντάχθηκε από την εταιρεία συμβούλων NODAL στα πλαίσια της πρωτοβουλίας SPRINT, παρουσιάζονται 8 μεθοδολογίες που περιέχουν διαγνωστικά εργαλεία για την λειτουργική δομή της ομάδας διοίκησης.

8 7 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1 Στάδια / Φάσεις Κατά την υλοποίηση της τεχνικής «Ανάπτυξη Ομάδας Διοίκησης» θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω στάδια Στάδιο Στόχος του σταδίου 1. Συμφωνία Συμφωνία του εξωτερικού συμβούλου με τον Γενικό Διευθυντή της ΜΜΕ και τα μέλη της ομάδας διοίκησης που θα εμπλακούν στον σκοπό, το περιεχόμενο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προσπάθειας. 2. Προσδιορισμός του Προσδιορισμός του συγκεκριμένου προβλήματος στο οποίο θα προβλήματος (Διάγνωση) εστιαστούν οι προσπάθειες, μέσω της διάγνωσης των συμπτωμάτων και αιτιών καθώς και των προσδοκιών ως προς βελτιώσεις. 3. Ανάλυση Επεξεργασία όλων των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν 4. Επαναπληροφόρηση (Feed back) καταλήγοντας σε μια έκθεση προτάσεων - υποδείξεων Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διάγνωσης στα μέλη της ομάδας διοίκησης εστιάζοντας στην αποδοχή των αδύνατων σημείων που διαπιστώθηκαν και την δέσμευση της ομάδας για την ανάγκη βελτίωσης. Παρουσίαση των προτάσεων υποδείξεων καθώς και του σχεδίου δράσης για την υλοποίησή τους. 5. Υποστήριξη (Back up) Υποβοήθηση στην εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθοδολογιών επίλυσης όπως: Ορισμός της ιδανικής ομάδας διοίκησης με ξεκάθαρους κοινούς στόχους και προτεραιότητες, ρόλους και αρμοδιότητες. Ανάπτυξη βασικών διαδικασιών (κυρίως διαδικασίες συντονισμού και λήψης αποφάσεων) Βελτίωση των τεχνικών διάχυσης πληροφοριών 6. Συνέχιση (Follow up) Επανάληψη των σταδίων 2,3,4,5 μετά από χρονική περίοδο, εστιάζοντας σε επιπρόσθετες προσαρμογές που απαιτούνται για περαιτέρω βελτίωση. 3.2 Τεχνικές και εργαλεία που περιλαμβάνονται σε κάθε στάδιο Κάθε σύμβουλος επιχειρήσεων που παρέχει συμβουλευτικές παρεμβάσεις «Ανάπτυξης Ομάδας Διοίκησης» έχει αναπτύξει αριθμό εργαλείων για τα παραπάνω στάδια. Δεδομένου ότι η όλη μεθοδολογία είναι βασισμένη στην διαπροσωπική επικοινωνία, την ανθρώπινη συμπεριφορά και στις εργασιακές συνήθειες, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ευέλικτα ώστε να προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες της ΜΜΕ. Τα κύρια σημεία που αναπτύσσονται στις επόμενες παραγράφους είναι ενδεικτικά για το τι είδους εργαλεία θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε κάθε στάδιο. Στάδιο 1 ο Συμφωνία Το πρώτο στάδιο της μεθοδολογίας είναι σημαντικό για την ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τα μέλη της ομάδας διοίκησης. Σ αυτό το στάδιο παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και εκτιμήσεις για την προσπάθεια που θα απαιτηθεί και το χρονοδιάγραμμα.

9 8 Στάδιο 2 ο Προσδιορισμός του προβλήματος Θα πρέπει να διενεργηθεί μια κατ ιδίαν συνάντηση με κάθε μέλος της ομάδας διοίκησης, κατά την διάρκεια της οποίας καλύπτονται τα ακόλουθα θέματα ερωτήσεις: Είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας διοίκησης; Ποιες είναι οι κύριες δυσλειτουργίες, τα κύρια προβλήματα, η περιοχή στην οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί η λειτουργία της ομάδας διοίκησης; Υπάρχει ο επιθυμητός συντονισμός και συνοχή στην ομάδα διοίκησης; Αν όχι γιατί; Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί; Λαμβάνονται οι αποφάσεις με αποτελεσματικό τρόπο στην ομάδα διοίκησης; Αν όχι γιατί; Πως θα μπορούσε να βελτιωθεί; Υπάρχει σαφήνεια υπευθυνοτήτων, ρόλων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών; Ποια προβλήματα υπάρχουν; Οι συσκέψεις μεταξύ των στελεχών γίνονται με αποτελεσματικό τρόπο; Ποια προβλήματα και γιατί υπάρχουν; Υπάρχουν κοινές απόψεις των στελεχών διοίκησης ως προς τους στόχους, προσανατολισμούς, στρατηγικές, προτεραιότητες της εταιρείας; Πόσο σημαντικές διαφορές υπάρχουν; Πόσο αποτελεσματική είναι η επικοινωνία μεταξύ των στελεχών διοίκησης; Ποια προβλήματα υπάρχουν; Στάδιο 3 ο Ανάλυση Το πρόβλημα στο οποίο αναφέρονται πιο συχνά κατά το προηγούμενο στάδιο τα μέλη της ομάδας διοίκησης είναι αυτό που θα πρέπει να εστιαστούν οι προσπάθειες. Αν θεωρείται αναγκαίο, θα μπορούσε να διοργανωθεί ένας δεύτερος γύρος συναντήσεων ώστε να συγκεντρωθούν επιπρόσθετες πληροφορίες πάνω στο ζητούμενο θέμα. Ετοιμάζεται μια έκθεση η οποία καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: Σκοπός και περιεχόμενο της συμβουλευτικής παρέμβασης Αποτελέσματα του σταδίου διάγνωσης Προτάσεις βελτίωσης o Πρόταση 1!" Σκοπός (Τι διαγνώστηκε; Πώς επηρεάζει την εταιρεία;)!" Περιεχόμενο (Τι πρέπει να γίνει; Τι θα βελτιωθεί;)!" Σχέδιο δράσης (Πώς πρέπει να γίνει;) o Πρόταση 2!" Σκοπός (Τι διαγνώστηκε; Πώς επηρεάζει την εταιρεία;)!" Περιεχόμενο (Τι πρέπει να γίνει; Τι θα βελτιωθεί;)!" Σχέδιο δράσης (Πώς πρέπει να γίνει;) Στάδιο 4 ο Επαναπληροφόρηση (Feedback) Θα πρέπει να οργανωθεί συνάντηση με όλα τα μέλη της ομάδας διοίκησης κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του σταδίου διάγνωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ. Μεγάλη προσοχή απαιτείται κατά την υπόδειξη των αδύνατων σημείων, συνήθως προκαλείται δυσφορία όταν τα μειονεκτήματα αναφέρονται δημοσίως. Ακόμη και αν έχουν γίνει δεκτές κάποιες παρατηρήσεις σε κατ ιδίαν συναντήσεις, τα μέλη της ομάδας διοίκησης θα υπερασπιστούν τον εαυτό τους στην διάρκεια συνάντησης με όλη

10 9 την ομάδα παρούσα ή και όλη την ομάδα σαν σύνολο απέναντι στον εξωτερικό σύμβουλο. Εστιάζοντας την προσοχή στην αποδοχή των αδυναμιών που διαγνώστηκαν και την δέσμευση της ομάδας στην ανάγκη βελτίωσης, θα πρέπει να γίνει λεπτομερή παρουσίαση του προτεινόμενου σχεδίου δράσης. Στάδιο 5 ο Υποστήριξη (Back up) Η υποβοήθηση για την εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθοδολογιών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα εργαλεία όπως έντυπα, ερωτηματολόγια κλπ. Φυσικά θα πρέπει να αναζητηθεί η βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, ανάλογα με την φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζεται. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ δίνεται μια σειρά από έντυπα υποδείγματα. Αυτά τα έντυπα θα μπορούσαν να φανούν πολύ χρήσιμα σε μια ΜΜΕ που επιθυμεί να ξεκινήσει από μόνη της προσπάθεια πάνω στα θέματα που αναφέρονται παραπάνω. Στάδιο 6 ο Συνέχιση (Follow up) Μετά την πάροδο σχετικής χρονικής περιόδου (συνήθως 2-3 μήνες) γίνεται επανάληψη των σταδίων 2,3,4 και 5 εστιάζοντας την προσοχή σε τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις και σημεία με δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της μεθόδου. 3.3 Σχετικό λογισμικό (software) Μερικοί σύμβουλοι χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό, φτιαγμένο κατά παραγγελία, κυρίως για την συγκέντρωση πληροφοριών κατά το στάδιο διάγνωσης, το οποίο παρέχει στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και διαγράμματα που παριστούν γραφικά τις περιοχές αδύνατων και δυνατών σημείων της επιχείρησης ιδίως σε περιπτώσεις που συνδυάζονται στοιχεία από διαφορετικές εταιρείες ή διαφορετικές ομάδες διοίκησης στην ίδια εταιρεία. Παρόλα αυτά, μιας και η όλη μεθοδολογία στηρίζεται στη διαπροσωπική επικοινωνία, την ανθρώπινη συμπεριφορά και σε εργασιακές συνήθειες μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό ότι η πλήρης ενσωμάτωση και εφαρμογή της μεθοδολογίας με την χρήση λογισμικού πακέτου είναι αρκετά δύσκολη. 4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Robert L. Mathis, John H. Jackson, Human Resource Management 2. Harvard Business Review on Managing People (Harvard Business Review Paperback Series) Edgar H. Schein The Art of Managing Human Resources (Sloan Management Review), NODAL CONSULTANTS, 'MINT Guide Book for Business and Technology Diagnostic Tools & Methodologies', SPRINT Programme, April Warwick Research Institute, 'Innovation Management Tools: A Review of Selected Methodologies', EIMS Publ. No 30, Nov Wayne F. Applied Psychology in Human Resource Management, 1997

11 10 7. George C. Thornton Assessment Centers in Human Resource Management, Lawrence H. Peters The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Human Resource Management (Blackwell Encyclopedia of Management), D. E. Hussey Business Driven Human Resource Management, Raymond L. Hilgert, Cyril C. Ling Cases and Experiential Exercises in Human Resource Management, Rikki Hunt, Tony Buzan Creating a Thinking Organization, Rosemary Thomson Developing Human Resources (Institute of Management Diploma) Robert T., Ph.D. Moran Developing THE Global Organization: Strategies for Human Resource Professionals, Catherine E. Seta Effective Human Relations: A Guide to People at Work, Neal E. Chalofsky Effective Human Resource Development : How to Build a Strong and Responsive Hrd Function (Management Series), Gary Dessler Essentials of Human Resource Management, Leonard Nadler, Zeace Nadler Every Manager's Guide to Human Resource Development (Jossey-Bass Management Series), Deborah Cain Good Gender and Successful Human Resource Decisions in Small Businesses (Garland Studies on Industrial Productivity), Jim Harris Getting Employees to Fall in Love With Your Company, Gerald R. Ferris Handbook of Human Resource Management, Brian Towers The Handbook of Human Resource Management (Human Resource Management in Action), David M. Harris, Randy Desimone Human Resource Development (The Dryden Press Series in Management), Lloyd L. Byars, Leslie W. Rue Human Resource Management, Lawrence S. Kleiman Human Resource Management : A Tool for Competetive Advantage Bob Nelson 1001 Ways to Energize Employees 1997

12 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ενδεικτικά εργαλεία για την εφαρμογή της τεχνικής

13 12 ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΡΟΛΩΝ #"Ποιος είναι ο σκοπός / αποστολή της θέσης σας στην εταιρεία (γιατί υπάρχει;). #"Ποιες είναι η υπευθυνότητές σας και τα καθήκοντά σας; #"Τι προσδοκούν οι άλλοι από εσάς να κάνετε ; #"Ποιες υπευθυνότητες / καθήκοντα θα έπρεπε να μην έχετε και ποιες να έχετε ώστε να λειτουργεί η εταιρεία πιο αποτελεσματικά; #"Ποιες αποφάσεις θα έπρεπε να μην παίρνετε και ποιες να παίρνετε ώστε να λειτουργεί η εταιρεία πιο αποτελεσματικά; #"Τι θα έπρεπε να γνωρίζετε για την δουλειά των άλλων στελεχών και τι θα έπρεπε αυτοί να κάνουν ώστε εσείς να είστε πιο αποτελεσματικός στη θέση σας; Στέλεχος 1 :. Θα έπρεπε να γνωρίζει : Θα έπρεπε να κάνει :. Στέλεχος 2 :. Θα έπρεπε να γνωρίζει : Θα έπρεπε να κάνει :. Στέλεχος 3 :. Θα έπρεπε να γνωρίζει : Θα έπρεπε να κάνει :.

14 13 ΕΝΤΥΠΠΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Αποφάσεις Εισήγηση Απόφαση Έγκριση 1. Πωλήσεις 2. Marketing 3. Οικονομικά 4. Παραγωγή 5. Προσωπικό 6. Στρατηγικές ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΕΩΝ 1. Απόφαση Ενέργειες Υπεύθυνος Ημερομηνία ολοκλήρωσης Έλεγχος 2. 3.

15 14 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ Ορισμός της συνάντησης - σύσκεψης #"Σκοπός της συνάντησης #"Συχνότητα συσκέψεων #"Προετοιμασία ατζέντας #"Προετοιμασία θεμάτων #"Συμμετέχοντες (ποιοι) #"Συντονισμός συζήτησης #"Διαδικασία λήψης αποφάσεων #"Ανάθεση / έλεγχος ευθυνών #"Τήρηση χρόνου #"Γενικοί κανόνες #"Έντυπα Έντυπο συναντήσεων - συσκέψεων Ημερομηνία../../.. Θέματα Απόφαση / Συμπέρασμα 1. Ανάθεση σε Σημεία ελέγχου Αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης Αποτελέ σματα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ Ν.ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ Δεκέμβρης 2013 Αποφάσεις οι οποίες δε χρησιμοποιούν δεδομένα, θεωρούνται ότι είναι γνώμες και με αυτές δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2016-2017 Περίγραμμα Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας 25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας MANAGEMENT Γενικές Αρχές Αθήνα Μάιος 2017 prepared by Anagnostou Andreas prepared for Θέματα που αναλύονται Η έννοια και γενικές αρχές του Management Επιχείρηση & Management

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Οδηγός Υποψηφίων- Πρόγραμμα Impact 2017 της Ashoka 1

Πίνακας Περιεχοµένων. Οδηγός Υποψηφίων- Πρόγραμμα Impact 2017 της Ashoka 1 Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραµµα Impact 2017 Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή... 2 Το πρόγραµµα συνοπτικά... 3 Οι στόχοι του προγράµµατος... 3 Η διαδικασία και τα στάδια του προγράµµατος... 4 Ποιος µπορεί να συµµετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Μιας Πετυχημένης Κουλτούρας Εξυπηρέτησης Πελατών

Δημιουργία Μιας Πετυχημένης Κουλτούρας Εξυπηρέτησης Πελατών Δημιουργία Μιας Πετυχημένης Κουλτούρας Εξυπηρέτησης Πελατών Όταν η κουλτούρα της επιχείρησης είναι ακατάλληλη «τρώει» την στρατηγική εξυπηρέτησης για πρόγευμα, μεσημεριανό και δείπνο! Peter Drucker Αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΕΟ - ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΥΛΗ Επενδύοντας στη Γνώση... Εξασφαλίζετε το Μέλλον Η αποτελεσματική Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών»

«Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών» «Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών» ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Αναπτύσσοντας Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Project coordinator: Schulungszentrum Fohnsdorf

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων Αυτό εξαρτάται από το πού θέλεις να φτάσεις Μπορείς να µου πεις προς τα πού πρέπει να πάω; Επιτυχηµένοι Αποτυχηµένοι Οργανισµοί Επιτυχηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Γεώργιος Πανηγυράκης Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σάντυ Χειλαδάκη Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Οικιακών Πελατών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Σταθερής & Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ MENTEE Mentoring, Networking and Training for European Entrepreneurs Proj.no: 2014-1-PL01-KA202-003383 Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ Μάιος 2015 0 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 2. Πλαίσιο Δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο του Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας συμβούλων THE FRANCHISE CO. και Διευθύνοντα Συμβούλου της Dale Carnegie Training Hellas Στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποτίμηση συνεισφοράς προμηθειών στην αλυσίδα εφοδιασμού περιγραφή λειτουργίας και βασικής διαδικασίας προμηθειών από στρατηγική, τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιγραφή Διαδικασίας Coaching Τι είναι το Coaching; Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν ένα (1) Θεματικό Πεδίο, το οποίο με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 9: Σχεδιασμός Νέων Προϊόντων Χρήστος Βασιλειάδης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Βοηθά στις αποτελεσματικές τοποθετήσεις. Βοηθά στην οριοθέτηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων

Αξιολόγηση. Βοηθά στις αποτελεσματικές τοποθετήσεις. Βοηθά στην οριοθέτηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων 4 η Ενότητα HR Βοηθά στην οριοθέτηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων Βοηθά στις αποτελεσματικές τοποθετήσεις Αξιολόγηση Βοηθά να ξεπεραστούν οι αδυναμίες της προσέλκυσης και επιλογής Βοηθά στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS*

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 17 19 Ιουνίου 2014 Η ίδρυση και λειτουργία μιας επιτυχημένης Μονάδας Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων»

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Καινοτομία και Νέα Επιχειρηματικότητα: Βέλτιστες Πρακτικές στον χώρο των ΑΕΙ

Ψηφιακή Καινοτομία και Νέα Επιχειρηματικότητα: Βέλτιστες Πρακτικές στον χώρο των ΑΕΙ www.eltrun.gr Ψηφιακή Καινοτομία και Νέα Επιχειρηματικότητα: Βέλτιστες Πρακτικές στον χώρο των ΑΕΙ Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case)

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Εκπόνηση σχεδίων Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) Καταστατικό Έργου (Project Charter) Επιχειρηματικό σχέδιο του Έργου (Project Business

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κουλτούρα: Βαρόμετρο επιτυχίας

Εταιρική Κουλτούρα: Βαρόμετρο επιτυχίας Εταιρική Κουλτούρα: Βαρόμετρο επιτυχίας Άρθρο του Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας συμβούλων THE FRANCHISE CO. και Διευθύνοντα Συμβούλου της Dale Carnegie Training Hellas Μια εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 9 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Τόπος εργασίας Εμπειρογνώμονας διαχείρισης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Θωμάς Μπαρτζάνας Ερευνητής ΙΕΤΕΘ /ΕΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιντζοπούλου Ελένη, ΠΕ03-ΠΕ11 Κατσιαούνη Σοφία, ΠΕ04.02 Διαχείριση ποιότητας είναι το σύνολο των ενεργειών ή διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Σε ισχύ το ΑΠΣ του 1990 (ΥΠΕΠΘ Δ/νση Φυσικής Αγωγής, Αθήνα 1990) Οι μαθητές επιλέγουν ένα άθλημα ή μια κινητική δραστηριότητα της αρεσκείας τους,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick με τον Επιχειρηματικό Κόσμο (ΓΔμΕΚ)

Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick με τον Επιχειρηματικό Κόσμο (ΓΔμΕΚ) Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick με τον Επιχειρηματικό Κόσμο (ΓΔμΕΚ) Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επειχειρηματικό Κόσμο Πανεπιστήμιο Frederick Γ. Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα,

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί ο οργανισμός να πετύχει τους στόχους του.

Η διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί ο οργανισμός να πετύχει τους στόχους του. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί ο οργανισμός να πετύχει τους στόχους του. Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 1: Οργανωτικός Σχεδιασμός Ευγενία Πετρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN-670DG Διοίκηση Παραγωγής και 7.5 Έλεγχος Ποιότητας (Operations and Quality Management) Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. έτος 2013-14 ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ ΑΤΟΜΩΝ (GROUPS) Σχετικά σταθερή συνάθροιση ατόμων που αλληλεπιδρούν, μοιράζονται κοινούς στόχους και θεωρούν

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ

Σκοπός της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Γιώργος Μουστάκας email: moke1@aspete.gr ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 210-28 96 884 blog: http://mokeaspete.blogspot.com/

Διαβάστε περισσότερα