Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα. INNOREGIO:διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Κωνσταντίνος Τραμαντζάς. Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα. INNOREGIO:διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Κωνσταντίνος Τραμαντζάς. Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ ΟΟΜΜ ΑΑΔΔΑΑΣΣ ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO:διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Κωνσταντίνος Τραμαντζάς Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2000

2 1 Περιεχόμενα 1 Περιγραφή 1.1 Τι είναι η τεχνική 1.2 Το πρόβλημα 1.3 Σκοπός της τεχνικής 1.4 Περιγραφή / δομή της μεθοδολογίας/ εναλλακτικές λύσεις 1.5 Αναμενόμενα αποτελέσματα / οφέλη 1.6 Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων δεκτών και των φορέων παροχής 2 Εφαρμογή 2.1 Που έχει εφαρμοστεί η τεχνική (εταιρείες / οργανισμοί) 2.2 Είδη εταιρειών / οργανισμών 2.3 Κόστος εφαρμογής 2.4 Προϋποθέσεις για την εφαρμογή(υποδομές, απαιτούμενες τροποποιήσεις) 2.5 Ευρωπαϊκοί οργανισμοί που υποστηρίζουν την εφαρμογή της τεχνικής 3 Διαδικασία υλοποίησης 3.1 Στάδια / Φάσεις 3.2 Τεχνικές και εργαλεία που περιλαμβάνονται σε κάθε στάδιο 3.3 Συσχετισμένο λογισμικό (software) 4 Βιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Ενδεικτικά εργαλεία για την εφαρμογή της τεχνικής.

3 2 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Τι είναι η τεχνική Η ανάπτυξη μιας ικανής και αποτελεσματικής Ομάδας Διοίκησης είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση. Απαιτεί αλλαγές στην κουλτούρα τόσο των διευθυντών όσο και των υπαλλήλων μιας εταιρείας. Από την σκοπιά των διευθυντών (στις περισσότερες περιπτώσεις, οι διευθυντές μιας ΜΜΕ είναι και ιδιοκτήτες) τους βοηθάει να αποκεντρώσουν τις υπευθυνότητές τους χωρίς όμως να χάσουν τον έλεγχο της εταιρείας, μέσω της δημιουργίας μιας ικανής και αφοσιωμένης διοικητικής ομάδας. Από την άλλη πλευρά, η τεχνική αυτή επηρεάζει τον τρόπο αντιμετώπισης της εταιρείας από τους εργαζομένους με την έννοια ότι αισθάνονται υπεύθυνοι για τον αντίκτυπο των πράξεών τους στην εξέλιξη της εταιρείας. Η υλοποίηση της τεχνικής Ανάπτυξης Ομάδας Διοίκησης παρέχει μια εφικτή αλλαγή των διαδικασιών διαχείρισης της εταιρείας, εστιάζοντας στην αποτελεσματικότητα της ομάδας τόσο με την έννοια των ικανοτήτων όσο και με την έννοια των στάσεων και συμπεριφορών. Η εφαρμογή της τεχνικής σε μία εταιρεία απαιτεί την εμπλοκή και δέσμευση όλων των μελών της ομάδας διοίκησης και, προκειμένου να έχουν μια επιτυχή υλοποίηση, όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τον ρόλο τους και να έχουν πιστέψει στα οφέλη που θα προκύψουν για την εταιρεία και για αυτούς προσωπικά. 1.2 Το πρόβλημα Στις περισσότερες μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) υπάρχει πρόβλημα εσωτερικής οργάνωσης. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό δεν οφείλεται στην έλλειψη τυποποίησης, τυπικότητας και συστημάτων μηχανοργάνωσης, αλλά στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας διοίκησης. Τα συνήθη συμπτώματα του προβλήματος αυτού είναι: Έλλειψη συντονισμού Πολύωρες μη αποτελεσματικές συνεδριάσεις Δυσκολία συνεννόησης, παρά τις πολύ καλές προσωπικές σχέσεις Αδυναμία υλοποίησης σημαντικών αποφάσεων Σύγχυση αρμοδιοτήτων (επικαλύψεις, κενά) Διάχυση ευθυνών και δυσκολία εντοπισμού τους Συχνές κρίσεις Χαμηλή δημιουργικότητα καινοτομικότητα Απώλεια ευκαιριών Τα αίτια του προβλήματος συνήθως είναι : Μη σωστός προσδιορισμός των ρόλων και των υπευθυνοτήτων Έλλειψη βασικών διαδικασιών κυρίως λήψης αποφάσεων και συντονισμού Ανυπαρξία ξεκάθαρων κοινών στόχων και προτεραιοτήτων Έλλειψη αποτελεσματικής διαπροσωπικής επικοινωνίας Έλλειψη εμπιστοσύνης Έλλειψη ικανοτήτων ομαδικής συνεργασίας Χαμηλή κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας των χαρακτήρων

4 3 1.3 Σκοπός της τεχνικής Κύριος στόχος εφαρμογής της τεχνικής είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμόσιμης διαδικασίας διοίκησης για την επιχείρηση (ΜΜΕ), μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας, εστιάζοντας τόσο στις ικανότητες όσο και στις συμπεριφορές. Το πρώτο στάδιο στην εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής σε μια ΜΜΕ αποτελείται από μια σειρά διαγνωστικών εργαλείων για την αναγνώριση του επιπέδου λειτουργίας της ομάδας διοίκησης. Σ αυτό το στάδιο επισημαίνονται τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία της ομάδας, και προσδιορίζεται ο βαθμός στον οποίο γίνεται αξιοποίηση των ισχυρών σημείων και υπάρχει επίγνωση των αδύνατων. Ολοκληρώνοντας τα στάδια της τεχνικής, ο σύμβουλος προτείνει τρόπους πρόσθετης βελτίωσης. 1.4 Περιγραφή / δομή της μεθοδολογίας/ εναλλακτικές λύσεις Η πρόκληση της διατήρησης της ομάδας διοίκησης σε ένα αποτελεσματικό και ευέλικτο λειτουργικό επίπεδο είναι ένας μακροπρόθεσμος και συνεχής στόχος. Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνονται τα πιθανά στάδια λειτουργίας της ομάδας διοίκησης στην διάρκεια του χρόνου. Στάδιο Ωριμότητας (Performing) Στάδιο Συνοχής (Norming) Στάδιο Αντιπαράθεσης (Storming) Στάδιο Σχηματισμού ομάδας (Forming) Διάγραμμα 1. Δυναμική των ομάδων διοίκησης Μια Ομάδα Διοίκησης λειτουργεί ιδανικά στο στάδιο της ωριμότητας και ο στόχος της συγκεκριμένης τεχνικής είναι όχι μόνο να φέρει την Ομάδα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο στάδιο αυτό, αλλά και να παρέχει μια μεθοδολογία διατήρησης στο υψηλό αυτό επίπεδο. Διάφορα γεγονότα είναι δυνατό να διαταράξουν την λειτουργία της Ομάδας (π.χ. αύξηση του μεγέθους της εταιρείας, του φόρτου εργασίας, συνταξιοδοτήσεις ή αποχωρήσεις, πρόσθεση νέων μελών, αποτυχίες κ.λ.π.) και να έχουν ως αποτέλεσμα την υποχώρηση στο «στάδιο αντιπαράθεσης» ή ακόμα και στο «στάδιο σχηματισμού».

5 4 1.5 Αναμενόμενα αποτελέσματα / οφέλη Όπως προαναφέρθηκε, ο στόχος της τεχνικής είναι να βελτιστοποιήσει τις συνθήκες λειτουργίας της ομάδας διοίκησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου τα επιμέρους τμήματα της τεχνικής παρεμβαίνουν στην φιλοσοφία λειτουργίας της διοικητικής ομάδας μιας ΜΜΕ παρέχοντας το σύνολο ή μέρος των παρακάτω: Περιγραφή των υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων κάθε μέλους της ομάδας διοίκησης. o Ιδανικά, όλα τα μέλη της ομάδας διοίκησης θα πρέπει να συμπληρώσουν το «Έντυπο περιγραφής ρόλων» (Παράρτημα) δίνοντας τις ίδιες πληροφορίες για κάθε θέση εργασίας. Προσδιορισμός των επιπέδων λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεων στην αλυσίδα ιεραρχίας o Θα πρέπει να είναι σαφές σ όλα τα μέλη το ποιος έχει δικαιοδοσία απόφασης για κάθε θέμα («Έντυπο επιπέδων αποφάσεων» Παράρτημα). o Διαδικασία επίβλεψης («Σχέδιο υλοποίησης αποφάσεων» - Παράρτημα) Σχεδιασμός των βασικών διαδικασιών σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης όπως: o Ετήσιος προγραμματισμός / έλεγχος o Λήψη σημαντικών αποφάσεων o Προμήθειες / αγορές / πληρωμές / δαπάνες o Τιμολογιακή πολιτική / πωλήσεις Αποσαφήνιση προτεραιοτήτων και προσανατολισμών (π.χ. όραμα, αποστολή, αξίες κ.λ.π.) o Τα σημαντικά ορόσημα στην πορεία της εταιρείας, τα οποία είναι διατυπωμένα στο επιχειρηματικό της σχέδιο, θα πρέπει να γίνουν πλήρως αποδεκτά και κατανοητά από όλα τα μέλη της ομάδας. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής έχει σαν αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση των συνθηκών λειτουργίας της Ομάδας Διοίκησης. 1.6 Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων δεκτών και των φορέων παροχής Επιχείρηση δέκτης Η τμηματοποιημένη και ευέλικτη μορφή της τεχνικής επιτρέπει την εφαρμογή της σε επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών και ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης (κατασκευαστικός, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π.) με παρόμοια αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, η πιθανότητα επιτυχούς εφαρμογής αυξάνεται όταν η τεχνική χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις όπου η διοικητική ομάδα αποτελείται από ικανοποιητικό αριθμό μελών σε περισσότερες από μία βαθμίδες ιεραρχίας. Φορείς παροχής Η εφαρμογή της τεχνικής «Ανάπτυξη Ομάδας Διοίκησης» σε μια επιχείρηση προτείνεται ανεπιφύλακτα να γίνεται με την βοήθεια εξωτερικού συμβούλου εξειδικευμένου σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, ικανού να πραγματοποιεί διαγνώσεις σε επιχειρήσεις και με μεγάλη προηγούμενη εμπειρία στον τομέα. Ο εξωτερικός σύμβουλος μπορεί να έχει αναπτύξει τα δικά του εργαλεία και τεχνικές, αλλά οι βασικές αρχές θα πρέπει να παραμένουν οι ίδιες. Η χρήση εξωτερικού συμβούλου θα εισάγει νέες, καινοτόμες ιδέες στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας διοίκησης και θα διευκολύνει την αποδοχή των αποτελεσμάτων

6 5 της διάγνωσης από τα μέλη της ομάδας, τα οποία ενδέχεται να νιώσουν άβολα με τις προτεινόμενες, από την τεχνική, αλλαγές σε διαδικασίες, συνήθεις κ.λ.π. 2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2.1 Πού έχει εφαρμοστεί η τεχνική (εταιρείες / οργανισμοί) Μεγάλος αριθμός οργανισμών σ όλη την Ευρώπη παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την Ανάπτυξη της Ομάδας Διοίκησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει αρκετές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη τεχνικών, την προσαρμογή τους στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ και την εφαρμογή τους. Η συγκεκριμένη τεχνική που περιγράφεται στο παρόν, αναπτύχθηκε μέσω του Ελληνικού έργου καινοτομίας με τίτλο «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» και εφαρμόστηκε σε αρκετές Ελληνικές ΜΜΕ. Το έργο «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» στόχευε να λειτουργήσει ως καταλύτης ώστε να προωθηθεί η καινοτομία και το νέο στυλ διοίκησης στις Ελληνικές ΜΜΕ. Έτσι, υιοθετήθηκε μια ευέλικτη τακτική προσέγγισης της καινοτομίας που θεωρείται βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη νέων μεθόδων, πρακτικών, προϊόντων και υπηρεσιών, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι παρεμβάσεις που έγιναν στις 70 ΜΜΕ που συμμετείχαν στο πιλοτικό έργο, οργανώθηκαν σε μια σειρά συναντήσεων εργασίας έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας από τους ειδικούς που μετείχαν στο έργο στα στελέχη της κάθε ΜΜΕ. 2.2 Είδη εταιρειών / οργανισμών Η τεχνική «Ανάπτυξη Ομάδας Διοίκησης» μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε κάθε τύπο εταιρείας καλύπτοντας πλήρως την αλυσίδα δραστηριοτήτων από την σχεδίαση προϊόντων και διαδικασιών έως την κατασκευή, τη συναρμολόγηση και την διανομή, και αυτό εξαιτίας του τμηματοποιημένου και ευέλικτου σχεδιασμού της. Το μέγεθος της εταιρείας μπορεί να κυμαίνεται από 10 έως 250 εργαζόμενους. Σε εταιρείες με λιγότερους από 10 εργαζομένους η ομάδας διοίκησης αποτελείται από πολύ μικρό αριθμό μελών με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η εφαρμογή της τεχνικής. Εταιρείες με περισσότερους από 250 εργαζομένους συνήθως έχουν εξαιρετικά περίπλοκη διοικητική δομή και έτσι η τεχνική θα πρέπει να εφαρμόζεται χωριστά σε κάθε διοικητικό τμήμα τους. 2.3 Κόστος εφαρμογής Το κόστος για την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής αποτελείται από τις ανθρωποώρες που δαπανούνται από τα μέλη της διοικητικής ομάδας και την αμοιβή του εξωτερικού συμβούλου. Θα μπορούσε να εκτιμηθεί μόνο με βάση τον αριθμό των ημερών εργασίας που απαιτούνται για την εφαρμογή της μεθοδολογίας, ο οποίος εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό των μελών της ομάδας διοίκησης, την φύση και το μέγεθος του οργανισμού στον οποίο εφαρμόζεται. Για μια συνήθη ΜΜΕ με 60 έως 100 εργαζομένους η ανώτερη διοικητική ομάδα συνήθως αποτελείται από 5 έως 10 στελέχη με 1 έως 2 άτομα να βρίσκονται στην

7 6 ανώτατη βαθμίδα της ιεραρχίας. Για μια τέτοια επιχείρηση το κόστος εφαρμογής της τεχνικής θα περιελάμβανε : 1 ανθρωπο-ημέρα για κάθε μέλος της ομάδας διοίκησης 1 έως 2 ανθρωπο-ημέρες για τα ανώτατα στελέχη ανθρωπο-ημέρες για τον διενεργούντα τις συνεντεύξεις (συνιστάται η χρήση εξωτερικού συμβούλου) 5-10 ανθρωπο-ημέρες για το στάδιο της ανάλυσης 2 ανθρωπο-ημέρες για όλους τους εμπλεκόμενους για τα στάδια της «επαναπληροφόρησης» και της «υποστήριξης». Τα παραπάνω καταλήγουν στο σύνολο των 18 έως 38 ανθρωπο-ημερών για το προσωπικό της ΜΜΕ και 15 έως 25 ανθρωπο-ημέρες για τον εξωτερικό σύμβουλο. Υποθέτοντας ότι η αμοιβή του εξωτερικού συμβούλου κυμαίνεται μεταξύ 400 και 800 Ευρώ ανά μέρα, το κόστος για την εφαρμογή της τεχνικής σε μία ΜΜΕ κυμαίνεται μεταξύ και Ευρώ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι 18 έως 38 ανθρωπο-ημέρες που δαπανούνται από το προσωπικό της ΜΜΕ. 2.4 Προϋποθέσεις για την εφαρμογή (υποδομές, απαιτούμενες τροποποιήσεις) Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της τεχνικής «Ανάπτυξη Ομάδας Διοίκησης» σε μια ΜΜΕ. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της τεχνικής αποτελεί καταρχήν η αποδοχή της από την ΜΜΕ καθώς και η υιοθέτηση των προτάσεων που θα προκύψουν σε μακροπρόθεσμη βάση. Για να επιτευχθεί το παραπάνω θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Η ομάδα διοίκησης θα πρέπει να έχει αποδεχτεί τον εξωτερικό σύμβουλο ως ειδικό στον τομέα Η ομάδα διοίκησης θα πρέπει να αποδεχτεί τις αδυναμίες που θα προκύψουν από το στάδιο της διάγνωσης. Ο εξωτερικός σύμβουλος θα πρέπει να προτείνει εφικτούς και εύκολα υλοποιήσιμους τρόπους για να ξεπεραστούν οι αδυναμίες της ομάδας διοίκησης της συγκεκριμένης ΜΜΕ 2.5 Ευρωπαϊκοί οργανισμοί που υποστηρίζουν την εφαρμογή της τεχνικής Υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που υποστηρίζουν την εφαρμογή τεχνικών ανάπτυξης της ομάδας διοίκησης. Αν και υπάρχουν διαφορές στον τρόπο προσέγγισης, τα βασικά στάδια που ακολουθούνται παραμένουν κοινά. Το ερευνητικό ινστιτούτο του Warwick συμπεριέλαβε στην μελέτη «Επισκόπηση επιλεγμένων μεθοδολογιών, εργαλείων διαχείρισης της καινοτομίας» που ανατέθηκε από την Γ.Δ. ΧΙΙΙ (1997), 9 μεθοδολογίες που εμπλέκονται σε θέματα ανάλυσης ανθρωπίνων πόρων και 6 στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού στις ΜΜΕ. Στο εγχειρίδιο «Διαγνωστικά εργαλεία & μεθοδολογίες επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας (οδηγός ΜΙΝΤ)» που συντάχθηκε από την εταιρεία συμβούλων NODAL στα πλαίσια της πρωτοβουλίας SPRINT, παρουσιάζονται 8 μεθοδολογίες που περιέχουν διαγνωστικά εργαλεία για την λειτουργική δομή της ομάδας διοίκησης.

8 7 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1 Στάδια / Φάσεις Κατά την υλοποίηση της τεχνικής «Ανάπτυξη Ομάδας Διοίκησης» θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω στάδια Στάδιο Στόχος του σταδίου 1. Συμφωνία Συμφωνία του εξωτερικού συμβούλου με τον Γενικό Διευθυντή της ΜΜΕ και τα μέλη της ομάδας διοίκησης που θα εμπλακούν στον σκοπό, το περιεχόμενο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προσπάθειας. 2. Προσδιορισμός του Προσδιορισμός του συγκεκριμένου προβλήματος στο οποίο θα προβλήματος (Διάγνωση) εστιαστούν οι προσπάθειες, μέσω της διάγνωσης των συμπτωμάτων και αιτιών καθώς και των προσδοκιών ως προς βελτιώσεις. 3. Ανάλυση Επεξεργασία όλων των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν 4. Επαναπληροφόρηση (Feed back) καταλήγοντας σε μια έκθεση προτάσεων - υποδείξεων Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διάγνωσης στα μέλη της ομάδας διοίκησης εστιάζοντας στην αποδοχή των αδύνατων σημείων που διαπιστώθηκαν και την δέσμευση της ομάδας για την ανάγκη βελτίωσης. Παρουσίαση των προτάσεων υποδείξεων καθώς και του σχεδίου δράσης για την υλοποίησή τους. 5. Υποστήριξη (Back up) Υποβοήθηση στην εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθοδολογιών επίλυσης όπως: Ορισμός της ιδανικής ομάδας διοίκησης με ξεκάθαρους κοινούς στόχους και προτεραιότητες, ρόλους και αρμοδιότητες. Ανάπτυξη βασικών διαδικασιών (κυρίως διαδικασίες συντονισμού και λήψης αποφάσεων) Βελτίωση των τεχνικών διάχυσης πληροφοριών 6. Συνέχιση (Follow up) Επανάληψη των σταδίων 2,3,4,5 μετά από χρονική περίοδο, εστιάζοντας σε επιπρόσθετες προσαρμογές που απαιτούνται για περαιτέρω βελτίωση. 3.2 Τεχνικές και εργαλεία που περιλαμβάνονται σε κάθε στάδιο Κάθε σύμβουλος επιχειρήσεων που παρέχει συμβουλευτικές παρεμβάσεις «Ανάπτυξης Ομάδας Διοίκησης» έχει αναπτύξει αριθμό εργαλείων για τα παραπάνω στάδια. Δεδομένου ότι η όλη μεθοδολογία είναι βασισμένη στην διαπροσωπική επικοινωνία, την ανθρώπινη συμπεριφορά και στις εργασιακές συνήθειες, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ευέλικτα ώστε να προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες της ΜΜΕ. Τα κύρια σημεία που αναπτύσσονται στις επόμενες παραγράφους είναι ενδεικτικά για το τι είδους εργαλεία θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε κάθε στάδιο. Στάδιο 1 ο Συμφωνία Το πρώτο στάδιο της μεθοδολογίας είναι σημαντικό για την ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τα μέλη της ομάδας διοίκησης. Σ αυτό το στάδιο παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και εκτιμήσεις για την προσπάθεια που θα απαιτηθεί και το χρονοδιάγραμμα.

9 8 Στάδιο 2 ο Προσδιορισμός του προβλήματος Θα πρέπει να διενεργηθεί μια κατ ιδίαν συνάντηση με κάθε μέλος της ομάδας διοίκησης, κατά την διάρκεια της οποίας καλύπτονται τα ακόλουθα θέματα ερωτήσεις: Είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας διοίκησης; Ποιες είναι οι κύριες δυσλειτουργίες, τα κύρια προβλήματα, η περιοχή στην οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί η λειτουργία της ομάδας διοίκησης; Υπάρχει ο επιθυμητός συντονισμός και συνοχή στην ομάδα διοίκησης; Αν όχι γιατί; Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί; Λαμβάνονται οι αποφάσεις με αποτελεσματικό τρόπο στην ομάδα διοίκησης; Αν όχι γιατί; Πως θα μπορούσε να βελτιωθεί; Υπάρχει σαφήνεια υπευθυνοτήτων, ρόλων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών; Ποια προβλήματα υπάρχουν; Οι συσκέψεις μεταξύ των στελεχών γίνονται με αποτελεσματικό τρόπο; Ποια προβλήματα και γιατί υπάρχουν; Υπάρχουν κοινές απόψεις των στελεχών διοίκησης ως προς τους στόχους, προσανατολισμούς, στρατηγικές, προτεραιότητες της εταιρείας; Πόσο σημαντικές διαφορές υπάρχουν; Πόσο αποτελεσματική είναι η επικοινωνία μεταξύ των στελεχών διοίκησης; Ποια προβλήματα υπάρχουν; Στάδιο 3 ο Ανάλυση Το πρόβλημα στο οποίο αναφέρονται πιο συχνά κατά το προηγούμενο στάδιο τα μέλη της ομάδας διοίκησης είναι αυτό που θα πρέπει να εστιαστούν οι προσπάθειες. Αν θεωρείται αναγκαίο, θα μπορούσε να διοργανωθεί ένας δεύτερος γύρος συναντήσεων ώστε να συγκεντρωθούν επιπρόσθετες πληροφορίες πάνω στο ζητούμενο θέμα. Ετοιμάζεται μια έκθεση η οποία καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: Σκοπός και περιεχόμενο της συμβουλευτικής παρέμβασης Αποτελέσματα του σταδίου διάγνωσης Προτάσεις βελτίωσης o Πρόταση 1!" Σκοπός (Τι διαγνώστηκε; Πώς επηρεάζει την εταιρεία;)!" Περιεχόμενο (Τι πρέπει να γίνει; Τι θα βελτιωθεί;)!" Σχέδιο δράσης (Πώς πρέπει να γίνει;) o Πρόταση 2!" Σκοπός (Τι διαγνώστηκε; Πώς επηρεάζει την εταιρεία;)!" Περιεχόμενο (Τι πρέπει να γίνει; Τι θα βελτιωθεί;)!" Σχέδιο δράσης (Πώς πρέπει να γίνει;) Στάδιο 4 ο Επαναπληροφόρηση (Feedback) Θα πρέπει να οργανωθεί συνάντηση με όλα τα μέλη της ομάδας διοίκησης κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του σταδίου διάγνωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ. Μεγάλη προσοχή απαιτείται κατά την υπόδειξη των αδύνατων σημείων, συνήθως προκαλείται δυσφορία όταν τα μειονεκτήματα αναφέρονται δημοσίως. Ακόμη και αν έχουν γίνει δεκτές κάποιες παρατηρήσεις σε κατ ιδίαν συναντήσεις, τα μέλη της ομάδας διοίκησης θα υπερασπιστούν τον εαυτό τους στην διάρκεια συνάντησης με όλη

10 9 την ομάδα παρούσα ή και όλη την ομάδα σαν σύνολο απέναντι στον εξωτερικό σύμβουλο. Εστιάζοντας την προσοχή στην αποδοχή των αδυναμιών που διαγνώστηκαν και την δέσμευση της ομάδας στην ανάγκη βελτίωσης, θα πρέπει να γίνει λεπτομερή παρουσίαση του προτεινόμενου σχεδίου δράσης. Στάδιο 5 ο Υποστήριξη (Back up) Η υποβοήθηση για την εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθοδολογιών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα εργαλεία όπως έντυπα, ερωτηματολόγια κλπ. Φυσικά θα πρέπει να αναζητηθεί η βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, ανάλογα με την φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζεται. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ δίνεται μια σειρά από έντυπα υποδείγματα. Αυτά τα έντυπα θα μπορούσαν να φανούν πολύ χρήσιμα σε μια ΜΜΕ που επιθυμεί να ξεκινήσει από μόνη της προσπάθεια πάνω στα θέματα που αναφέρονται παραπάνω. Στάδιο 6 ο Συνέχιση (Follow up) Μετά την πάροδο σχετικής χρονικής περιόδου (συνήθως 2-3 μήνες) γίνεται επανάληψη των σταδίων 2,3,4 και 5 εστιάζοντας την προσοχή σε τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις και σημεία με δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της μεθόδου. 3.3 Σχετικό λογισμικό (software) Μερικοί σύμβουλοι χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό, φτιαγμένο κατά παραγγελία, κυρίως για την συγκέντρωση πληροφοριών κατά το στάδιο διάγνωσης, το οποίο παρέχει στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και διαγράμματα που παριστούν γραφικά τις περιοχές αδύνατων και δυνατών σημείων της επιχείρησης ιδίως σε περιπτώσεις που συνδυάζονται στοιχεία από διαφορετικές εταιρείες ή διαφορετικές ομάδες διοίκησης στην ίδια εταιρεία. Παρόλα αυτά, μιας και η όλη μεθοδολογία στηρίζεται στη διαπροσωπική επικοινωνία, την ανθρώπινη συμπεριφορά και σε εργασιακές συνήθειες μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό ότι η πλήρης ενσωμάτωση και εφαρμογή της μεθοδολογίας με την χρήση λογισμικού πακέτου είναι αρκετά δύσκολη. 4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Robert L. Mathis, John H. Jackson, Human Resource Management 2. Harvard Business Review on Managing People (Harvard Business Review Paperback Series) Edgar H. Schein The Art of Managing Human Resources (Sloan Management Review), NODAL CONSULTANTS, 'MINT Guide Book for Business and Technology Diagnostic Tools & Methodologies', SPRINT Programme, April Warwick Research Institute, 'Innovation Management Tools: A Review of Selected Methodologies', EIMS Publ. No 30, Nov Wayne F. Applied Psychology in Human Resource Management, 1997

11 10 7. George C. Thornton Assessment Centers in Human Resource Management, Lawrence H. Peters The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Human Resource Management (Blackwell Encyclopedia of Management), D. E. Hussey Business Driven Human Resource Management, Raymond L. Hilgert, Cyril C. Ling Cases and Experiential Exercises in Human Resource Management, Rikki Hunt, Tony Buzan Creating a Thinking Organization, Rosemary Thomson Developing Human Resources (Institute of Management Diploma) Robert T., Ph.D. Moran Developing THE Global Organization: Strategies for Human Resource Professionals, Catherine E. Seta Effective Human Relations: A Guide to People at Work, Neal E. Chalofsky Effective Human Resource Development : How to Build a Strong and Responsive Hrd Function (Management Series), Gary Dessler Essentials of Human Resource Management, Leonard Nadler, Zeace Nadler Every Manager's Guide to Human Resource Development (Jossey-Bass Management Series), Deborah Cain Good Gender and Successful Human Resource Decisions in Small Businesses (Garland Studies on Industrial Productivity), Jim Harris Getting Employees to Fall in Love With Your Company, Gerald R. Ferris Handbook of Human Resource Management, Brian Towers The Handbook of Human Resource Management (Human Resource Management in Action), David M. Harris, Randy Desimone Human Resource Development (The Dryden Press Series in Management), Lloyd L. Byars, Leslie W. Rue Human Resource Management, Lawrence S. Kleiman Human Resource Management : A Tool for Competetive Advantage Bob Nelson 1001 Ways to Energize Employees 1997

12 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ενδεικτικά εργαλεία για την εφαρμογή της τεχνικής

13 12 ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΡΟΛΩΝ #"Ποιος είναι ο σκοπός / αποστολή της θέσης σας στην εταιρεία (γιατί υπάρχει;). #"Ποιες είναι η υπευθυνότητές σας και τα καθήκοντά σας; #"Τι προσδοκούν οι άλλοι από εσάς να κάνετε ; #"Ποιες υπευθυνότητες / καθήκοντα θα έπρεπε να μην έχετε και ποιες να έχετε ώστε να λειτουργεί η εταιρεία πιο αποτελεσματικά; #"Ποιες αποφάσεις θα έπρεπε να μην παίρνετε και ποιες να παίρνετε ώστε να λειτουργεί η εταιρεία πιο αποτελεσματικά; #"Τι θα έπρεπε να γνωρίζετε για την δουλειά των άλλων στελεχών και τι θα έπρεπε αυτοί να κάνουν ώστε εσείς να είστε πιο αποτελεσματικός στη θέση σας; Στέλεχος 1 :. Θα έπρεπε να γνωρίζει : Θα έπρεπε να κάνει :. Στέλεχος 2 :. Θα έπρεπε να γνωρίζει : Θα έπρεπε να κάνει :. Στέλεχος 3 :. Θα έπρεπε να γνωρίζει : Θα έπρεπε να κάνει :.

14 13 ΕΝΤΥΠΠΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Αποφάσεις Εισήγηση Απόφαση Έγκριση 1. Πωλήσεις 2. Marketing 3. Οικονομικά 4. Παραγωγή 5. Προσωπικό 6. Στρατηγικές ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΕΩΝ 1. Απόφαση Ενέργειες Υπεύθυνος Ημερομηνία ολοκλήρωσης Έλεγχος 2. 3.

15 14 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ Ορισμός της συνάντησης - σύσκεψης #"Σκοπός της συνάντησης #"Συχνότητα συσκέψεων #"Προετοιμασία ατζέντας #"Προετοιμασία θεμάτων #"Συμμετέχοντες (ποιοι) #"Συντονισμός συζήτησης #"Διαδικασία λήψης αποφάσεων #"Ανάθεση / έλεγχος ευθυνών #"Τήρηση χρόνου #"Γενικοί κανόνες #"Έντυπα Έντυπο συναντήσεων - συσκέψεων Ημερομηνία../../.. Θέματα Απόφαση / Συμπέρασμα 1. Ανάθεση σε Σημεία ελέγχου Αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης Αποτελέ σματα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιγραφή Διαδικασίας Coaching Τι είναι το Coaching; Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν ένα (1) Θεματικό Πεδίο, το οποίο με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Γεώργιος Πανηγυράκης Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σάντυ Χειλαδάκη Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Οικιακών Πελατών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Σταθερής & Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Τι είναι η ποιότητα; Στη φροντίδα ψυχικής υγείας η ποιότητα είναι ένα μέτρο του κατά πόσον οι μονάδες : α) αυξάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN-670DG Διοίκηση Παραγωγής και 7.5 Έλεγχος Ποιότητας (Operations and Quality Management) Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών 1 Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών Υπεύθυνοι: Ζωή Δημητριάδη, Ph.D., Καθηγήτρια Δρ. Φώτης Βούζας, Αν. Καθηγητής Σχήμα 1. Προσδιορισμός Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 8ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας Διοίκηση Επιχειρήσεων Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2015 Ας γνωριστούμε! Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος Σπουδές στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα WWW.MANPOWERGROUP.GR T: 210 32.24.301 Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα: Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τη μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων και πελατών - Amb InECSB

Τη μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων και πελατών - Amb InECSB H Amb InBI-Tools, είναι μία εξειδικευμένη σουίτα συστημάτων που προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής της. Με σημείο αναφοράς το επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Βενετία Κουσία. Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup

Βενετία Κουσία. Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup Beyond coaching Στην Εποχή του Ανθρώπου όπου η πιο κρίσιμη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε είναι σε εμάς και στην ομάδα μας, στο Talent Lab αναδεικνύουμε και συνθέτουμε τρόπους ώστε να ανακαλύψουμε, να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; 1. Υπάρχουν όραμα, αποστολή και συνολική επιχειρησιακή στρατηγική και μέχρι ποιο επίπεδο διοίκησης; 2. Υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία, νεωτερικά επιχειρηματικά μοντέλα και μικρές επιχειρήσεις

Καινοτομία, νεωτερικά επιχειρηματικά μοντέλα και μικρές επιχειρήσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Καινοτομία, νεωτερικά επιχειρηματικά μοντέλα και μικρές επιχειρήσεις Αντώνιος Αγγελάκης, ΙΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INMA ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1.Στρατηγικό Μάνατζμεντ 2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 5. Νέες Τεχνολογίες 3. Διαχείριση Γνώσης 4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα