Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση."

Transcript

1 Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

2 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι απλού τύπου εμφανίζονται. Ρυθμίστε το Pr. 6 Επιλογή ανάγνωσης ομάδας χρηστών όπως απαιτείται. Παράμετρος Όνομα Αρχική Τιμή Κλίμακα Παρατηρήσεις 6 Επιλογή ανάγνωσης ομάδας χρηστών Μόνο οι παράμετροι απλού τύπου μπορούν να εμφανιστούν. Απλού τύπου και εκτεταμένου τύπου παράμετροι μπορούν να εμφανιστούν. Μόνο οι καταχωρημένοι παράμετροι στην ομάδα χρηστών μπορούν να εμφανιστούν. Παρατηρήσεις Οι παράμετροι που σημειώνονται με είναι οι παράμετροι απλού τύπου. Οι παράμετροι που σημειώνονται με μέσα στον πίνακα επιτρέπουν να αλλαχθεί η ρύθμισή τους κατά την λειτουργία ακόμα και αν το (αρχική τιμή) τίθεται στο Pr. 77 Επιλογή γραφής παραμέτρου. Οι παράμετροι για την επιλογή εμφανίζονται μόνο όταν η μονάδα επιλογής εγκαθίσταται. Οι κωδικοί εντολών (δεκαεξαδικού) για την ανάγνωση και γραφή στα δεξιά του αριθμού παραμέτρου είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται για να ρυθμίσουμε την παράμετρο μέσω επικοινωνίας. Το εκτεταμένη δείχνει την ρύθμιση της εκτεταμένης σύνδεσης παραμέτρου. (Ανατρέξτε στην σελ 6 για επικοινωνία) Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Γρα φή Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση 8 Ενίσχυση ροπής Ο ως 3%.% 6/4/3//.5 /% Μέγιστη συχνότητα ως Hz.Hz /6Hz 66 Ελάχιστη συχνότητα ως Hz.Hz Hz 66 Συχνότητα βάσεως ως 4Hz.Hz 5Hz 68 Βασικές λειτουργίες Ρύθμιση πολλαπλής ταχύτητας (υψηλή ταχύτητα) Ρύθμιση πολλαπλής ταχύτητας (μεσαία ταχύτητα) ως 4Hz.Hz 5Hz 7 ως 4Hz.Hz 3Hz Ρύθμιση πολλαπλής ταχύτητας (χαμηλή ταχύτητα) ως 36/36s.Hz Hz Χρόνος επιτάχυνσης ως 36/36s./.s 5s/5s Χρόνος επιβράδυνσης ως 5/ ως 36Α./.s s/3s Ηλεκτρονικό θερμικό ρελέ Ο/L ως Hz./.Α Ρεύμα εξόδου inverter λειτουργίας 83

3 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση Πέδηση έγχυσης DC Α 8Α Β 8Β C 8C Συχνότητα λειτουργίας έγχυσης επιβράδυνσης DC Χρόνος λειτουργίας έγχυσης επιβράδυνσης DC Τάση λειτουργίας έγχυσης επιβράδυνσης DC ως Hz,.Hz 3Hz 86 ως s, 8888.s.5s 86 ως 3%.% 4//% 86 _ 3 D 8D Συχνότητα εκκίνησης ως 6Hz.Hz.5Hz 8 _ 4 Ε 8Ε Επιλογή σχεδίου φόρτωσης, 7 Λειτουργία jog 5 6 F 8F 9 Συχνότητα αργού ρυθμού Χρόνος επιτάχυνσης/ Επιβράδυνσης αργού ρυθμού ως 4Hz.Hz 5Hz 74 ως./ /36s s _ 7 9 Επιλογή εισόδου MRS, 9 _ 8 9 Μέγιστη συχνότητα υψηλής ταχύτητας ως 4Hz.Hz /6Hz 66 _ Τάση συχνότητας βάσης ως V, 8888,.V Χρόνοι επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης Συχνότητα συσχέτισης χρόνου επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης Αυξήσεις χρόνου επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης ως 4Hz.Hz 5Hz 79, 79 Αποφυγή διακοπής Επίπεδο λειτουργίας αποφυγής διακοπής Παράγοντας αντιστάθμισης επιπέδου λειτουργίας αποφυγής διακοπής σε διπλάσια ταχύτητα ως %, ως 5%,.% % 6.% 6

4 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Ανά γνω -ση Γρα φή Εκτεταμένο Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρ έξτε Σελίδα Προσ ωπική Ρύθμιση Ρύθμιση πολλαπλής ταχύτητας 4 ως 7 8 ως B 98 ως 9Β Ρύθμιση πολλαπλής ταχύτητας 4 ως ταχύτητα 7 ως 4Hz,.Hz 7 _ 8 C 9C Επιλογή αντιστάθμισης εισόδου πολλαπλής ταχύτητας, 76 Επιλογή σχεδίου _ 9 D 9D επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης,,, 3 8 _ 3 Ε 9Ε Επιλογή ανανεωτικής εντολής, /,, 88 3 F 9F Αναπήδηση συχνότητας A ως 4Hz,.Hz 67 Αναπήδηση συχνότητας Α Α Α 3 Α3 Αναπήδηση συχνότητας B Αναπήδηση συχνότητας A Αναπήδηση συχνότητας B Αναπήδηση συχνότητας 3A ως 4Hz, ως 4Hz, ως 4Hz, ως 4Hz,.Hz 67.Hz 67.Hz 67.Hz _ 37 4 Α4 5 Α5 Αναπήδηση συχνότητας 3B ως 4Hz,.Hz 67 Ένδειξη ταχύτητας, ως Ανίχνευση συχνότητας Α9 Α ΑΑ Β ΑΒ Ευαισθησία έως την συχνότητα Αναγνώριση συχνότητας εξόδου Αναγνώριση συχνότητας εξόδου για αντίστροφη περιστροφή ως %.% % ως 4Hz.Hz 6Hz ως 4Hz,.Hz Χρόνος δεύτερης Δεύτερες λειτουργίες C AC D AD E AE επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης Χρόνος δεύτερης επιβράδυνσης Ενίσχυση δεύτερης ροπής ως 36/36s ως 36/36s,./.s./. s 5s ως 3%,.% F AF Δεύτερο V/F (συχνότητα βάσης) ως 4Hz,.Hz 58

5 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Ανά γνω -ση Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Εκτεταμένο Ανατρέξτε Σελίδα Προσ ωπική Ρύθμιση Δεύτερες λειτουργίες Λειτουργίες παρακολούθησης Λειτουργίες αυτόματης επανεκκίνησης B 3 B 3 B 33 B3 34 B4 36 Β6 37 B7 38 B8 39 B9 3A BA Ρεύμα λειτουργίας αποφυγής δεύτερης διακοπής Συχνότητα λειτουργίας αποφυγής δεύτερης διακοπής Αναγνώριση δεύτερης συχνότητας εξόδου Δεύτερο ηλεκτρονικό θερμικό ρελέ O/L Επιλογή δεδομένων κύριας ένδειξης DU/PU Επιλογή εντολής τερματικού CA Συσχέτιση παρακολούθησης συχνότητας Συσχέτιση παρακολούθησης ρεύματος Χρόνος περιορισμού επανεκκίνησης Χρόνος προστασίας επανεκκίνησης ως %.% % 6 ως 4Hz,.Hz Hz 6 ως 4Hz.Hz 3Hz ως 5A, / ως 6A,, 5, 6, 8 ως 4, 7,, 3 ως 5, 5 ως 57, ως 3, 5, 6, 8 ως 4, 7,, 4, 5, 5, 53./. A 83 5 ως 4Hz.Hz 5Hz ως 5A/ ως 36Α,. ως 5s, /,. ως 3s,./. A Ρεύμα εξόδου inverter λειτουργίας.s 4 ως 6s.s s 4 _ 59 3B BB Επιλογή εντολής τηλεχειρισμού,,, 3 77 _ 6 3C BC Επιλογή ελέγχου οικονομίας ενέργειας, 4, 9 4 _ 65 4 C Επιλογή επανάληψης προσπάθειας ως 5 _ 66 4 C Συχνότητα εκκίνησης ελάττωσης λειτουργίας αποφυγής διακοπής ως 4Hz.Hz 5Hz 6

6 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση Επανάληψη προσπάθειας C3 44 C4 45 C5 Αριθμός προσπαθειών την στιγμή του συναγερμού Χρόνος αναμονής επόμενης προσπάθειας Διαγραφή εμφάνισης αριθμού προσπαθειών ως, ως ως s.s s _ 7 46 C6 Έργο ειδικού ανανεωτικού επιβραδυντή ως %,% % 88 _ 7 47 C7 Κινητήρας εφαρμογής,,, 85 _ 7 48 C8 Επιλογή συχνότητας PWM ως 5/ ως 6, 5 3 _ C9 Επιλογή αναλογικής εισόδου ως 7, ως 7 33 _ 74 4A CA Σταθερά χρόνου φίλτρου εισόδου ως 8 34 _ CB Επιλογή επαναφοράς/ αναγνώριση αποσυνδεδεμένου PU/επιλογή παύσης PU ως 3, 4 ως 7, ως 3, 4 ως _ 76 4C CC Επιλογή εξόδου κώδικα συναγερμού,, _ 77 4D CD Επιλογή γραφής παραμέτρου,, 45 _ 78 4E CE Επιλογή αποφυγής αντίστροφης περιστροφής,, 46 _ 79 4F CF * Επιλογή τύπου λειτουργίας,,, 3, 4, 6, 7 48 Έλεγχος ανύσματος απλής μαγνητικής ροής D 5A DA Χωρητικότητα κινητήρα (έλεγχος ανύσματος απλής μαγνητικής ροής) Σταθερά κινητήρα (R).4 ως 55kW, / ως 36kW, ως 5Ω, / ως 4mΩ,./.kW.Ω/.mΩ * Μπορεί να γραφτεί με επικοινωνία μόνο από τον συνδετήρα του PU.

7 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση 8 V/F (πρώτη συχνότητα) ως 4Hz,.Hz 7 8 V/F (τάση πρώτης συχνότητας) ως V.V V 7 8 V/F (δεύτερη συχνότητα) ως 4Hz,.Hz 7 Ρυθμιζόμενα 5 σημεία VF V/F (τάση δεύτερης συχνότητας) V/F3 (τρίτη συχνότητα) V/F3 (τάση τρίτης συχνότητας) V/F4 (τέταρτη συχνότητα) ως V.V V 7 ως 4Hz,.Hz 7 ως V.V V 7 ως 4Hz,.Hz V/F4 (τάση τέταρτης συχνότητας) ως V.V V V/F5 (πέμπτη συχνότητα) ως 4Hz,.Hz V/F5 (τάση πέμπτης συχνότητας) ως V.V V Αριθμός σταθμού επικοινωνίας PU ως Ταχύτητα επικοινωνίας PU 48, 96, 9, Μήκος bit παύσης επικοινωνίας PU,,, 67 Επικοινωνία συνδετήρα PU Έλεγχος ισοτιμίας επικοινωνίας PU Αριθμός προσπαθειών επικοινωνίας PU Διάστημα χρόνου ελέγχου επικοινωνίας PU,, 67 ως, 67,. ως 999.8s,.s Ρύθμιση χρόνου αναμονής επικοινωνίας PU ως 5ms, Επιλογή παρουσίας/απουσίας CR/LF επικοινωνίας PU,, 67

8 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση _ Συχνότητα αύξησης ρύθμιση συχνότητας τερματικού ως 4Hz.Hz 5Hz 35 _ 6 A 9A Συχνότητα αύξησης ρύθμιση συχνότητας τερματικού 4 ως 4Hz.Hz 5Hz 35 7 Β 9Β Συχνότητα αυτόματης εναλλαγής ελέγχου PID ως 4Hz,.Hz 9 8 C 9C Επιλογή δράσης PID,,,, 5, 5, 6, D 9D Αναλογική ζώνη PID. ως %,.% % 9 Λειτουργία PID 3 3 Ε 9Ε F 9F Ολοκληρωτικός χρόνος PID. ως 36s, Ανώτατο όριο PID ως %,.s s 9.% 9 3 A Κατώτατο όριο PID ως %,.% 9 33 A Σημείο ρύθμισης δράσης PID ως %,.% 9 34 A Διαφορικός χρόνος PID. ως.s,.s 9 Επιλογή τερματικού Εναλλαγή inverter εμπορικής τροφοδοσίας ισχύος Α3 4 Α4 5 A5 6 A6 7 A7 εξόδου ακολουθίας εναλλαγής τροφοδοσίας ισχύος Χρόνος αλληλοσύνδεσης εναλλαγής MC Χρόνος αναμονής σε εκκίνηση Επιλογή εναλλαγής λειτουργίας εμπορικής τροφοδοσίας ισχύος σε συναγερμό Αυτόματη συχνότητα εναλλαγής ανάμεσα σε εναλλάκτη και λειτουργία εμπορικής τροφοδοσίας ισχύος, 98 ως s.s s 98 ως s.s.5s 98, 98 ως 6Hz,.Hz, 98

9 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση 4 8 A8 Συχνότητα παύσης επιτάχυνσης αντίδρασης ως 4Hz.Hz Hz 8 Μετρήσεις αντίδρασης A9 Α ΑΑ B AB Χρόνος παύσης επιτάχυνσης αντίδρασης Συχνότητα παύσης επιβράδυνσης αντίδρασης Χρόνος παύσης επιβράδυνσης ως 36s.s.5s 8 ως 4Hz.Hz Hz 8 αντίδρασης ως 36s.s.5s 8 _ 44 C AC Εναλλαγή ρύθμισης ταχύτητας,, 4, 6, 8,,, 4, 6, 8, 4 4 PU 45 D ΑD Επιλογή γλώσσας εμφάνισης PU ως B Επίπεδο αποφυγής διακοπής σε είσοδο V ως %.% % 6 Ανίχνευση ρεύματος B 3 B 33 B3 Επίπεδο αποφυγής διακοπής σε είσοδο V Επίπεδο αναγνώρισης ρεύματος εξόδου Χρόνος καθυστέρησης σήματος αναγνώρισης ρεύματος εξόδου ως %.% % 6 ως %.% % ως %.s s 5 34 B4 Επίπεδο αναγνώρισης μηδενικού ρεύματος ως 5%.% 5% B5 Χρόνος αναγνώρισης μηδενικού ρεύματος ως s.s.5s Επιλογή ελάττωσης _ B6 τάσης κατά την λειτουργία αποφυγής, 6 διακοπής _ Β7 Επίπεδο χρόνου επιστροφής σήματος RT, 93 _ Β8 Επιλογή λειτουργίας αποφυγής διακοπής ως 3,, 6 _ B9 Χρονόμετρο εξόδου σήματος OL ως 5s,.s s 6

10 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση _ 58 3A BA Επιλογή εντολής τερματικού AM ως 3, 5, 6, 8, ως 4, 7,, 4, 5, 5, 53 Αυτόματη εναλλαγή _ 59 3B BB κλίμακας ON ανάμεσα σε εμπορική τροφοδοσία ισχύος και λειτουργία ως Hz,.Hz 98 εναλλάκτη _ 6 8 Επιλογή ανάγνωσης ομάδας χρηστών,, 46 Επιλογή λειτουργίας _ 6 8 ρύθμισης συχνότητας/κλείδωμα πλήκτρου,,, 3 Λειτουργίες αυτόματης επανεκκίνησης Επιλογή αυτόματης επανεκκίνησης μετά από στιγμιαία πτώση ισχύος Πρώτη χρόνος προστασίας για επανεκκίνηση Πρώτη τάση προστασίας για επανεκκίνηση Επίπεδο λειτουργίας αποφυγής διακοπής για επανεκκίνηση,,, 4 ως s.s s 4 ως %.% % 4 ως %.% % 4 Ανίχνευση ρεύματος _ 68 _ Χρόνος διατήρησης σήματος αναγνώρισης ρεύματος εξόδου 7 Επιλογή λειτουργίας αναγνώρισης ρεύματος 87 εξόδου Παράμετρος για ρύθμιση κατασκευαστή. Μην επιχειρείτε ρύθμιση. ως s,.s.s, Μηδενισμός αθροιστικής παρακολούθησης A 7 8A B 7 8B Μηδενισμός αθροιστικού μετρητή ισχύος,, 5 Μηδενισμός μετρητή ωρών-watt, 5

11 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση Μηδενισμός Ομάδα χρηστών C 7 8C D 73 8D καταχωρημένης εμφάνισης/δέσμης ομάδας χρηστών Καταχώρηση ομάδας χρηστών, ( ως 6) 46 ως 999, 46 E 74 8E Μηδενισμός ομάδας χρηστών ως 999, 46 ως 8, ως 78 9 Επιλογή εντολής τερματικού STF 4, 6, 4, 5, 37, 6, 6, 64 ως 67, 6 9 ως 8, ως Επιλογή εντολής τερματικού STR 4, 6, 4, 5, 37, 6, 6, 64 ως 67, Επιλογή εντολής τερματικού RL 9 Εκχώρηση λειτουργίας τερματικής εισόδου Επιλογή εντολής τερματικού RM Επιλογή εντολής τερματικού RH Επιλογή εντολής τερματικού RT Επιλογή εντολής τερματικού AU Επιλογή εντολής τερματικού JOG ως 8, ως 4, 6, 4, 5, 37, 6, 64 ως 67, ως 8, ως 4, 6, 4, 5, 37, 6 ως 67, A 9A Επιλογή εντολής τερματικού CS ως 8, ως B 9B C 9C Επιλογή εντολής τερματικού MRS Επιλογή εντολής τερματικού STOP 4, 6, 4, 5, 37, 6, 64 ως 67, D 9D Επιλογή εντολής τερματικού RES 6 9

12 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση E 9 9E F 9 9F Επιλογή εντολής τερματικού RUN Επιλογή εντολής τερματικού SU ως 5, 7, 8, ως 9, 5, 6, 45, ως 47, 64, 7, ως 78, 9, ως 96, 98, 99, Εκχώρηση λειτουργίας τερματικής εξόδου 9 A 93 A 94 A 3 95 A3 Επιλογή εντολής τερματικού IPF Επιλογή εντολής τερματικού OL Επιλογή εντολής τερματικού FU Επιλογή εντολής τερματικού ABC, ως 5, 7, 8,, ως 6, 5, 6, 45, ως 47, 64, 7, 9, ως 96, 98, 99, ως 5, 7, 8, ως 9, 5, 6, 45, ως 47, 64, 7, ως 78, 9, 9, 94 ως 96, 98, 99,, ως 5, 7, 8, , ως 6, 96 4 A4 Επιλογή εντολής τερματικού ABC 5, 6, 45, ως 47, 64, 7, 9, 9, ως 96, 98, 99, Ρύθμιση πολλαπλής ταχύτητας 3 ως 39 8 ως F A8 ως AF Ρύθμιση πολλαπλής ταχύτητας (ταχύτητες 8 ως 5) ως 4Hz,.Hz 7 _ 4 3 B Επιλογή λειτουργίας χαμηλής PWM, 3 _ 4 3 B Εναλλαγή μονάδας εμφάνισης αναλογικής εισόδου, 35 Ποσό πρόσθετης _ 4 3 B αντιστάθμισης Τερματικού ως %.% 75% 33 (τερματικό ) Ποσό πρόσθετης _ B3 αντιστάθμισης Τερματικού ως %.% 75% 33 (τερματικό 4) _ B4 Επιλογή λειτουργίας ανεμιστήρα ψύξης, 6

13 Κωδικός εντολής Λειτουρ γία Παράμετροι Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση Αντιστάθμιση ολίσθησης B5 36 B6 37 B7 Εκτιμούμενη ολίσθηση, 5%,.% 59 Σταθερά χρόνου αντιστάθμισης. ως s.s.5s 59 ολίσθησης Επιλογή αντιστάθμισης ολίσθησης πεδίου, 59 εξόδου σταθεράς _ 5 3A BA Επιλογή διακοπής ως s, ως s, 8888,.s 89 _ 5 3B BB Επιλογή προστασίας πτώσης φάσης εξόδου, 3 Λειτουργία αντιστάθμισης συχνότητας C BC 3D BD Απόκλιση υπερκάλυψης ως %.% 5% 33 Αύξηση υπερκάλυψης ως %.% 5% F BF Ένδειξη κατάστασης συναγερμού αποθεμάτων ( ως 5) 7 Έλεγχος αποθεμάτων C 4 C 4 C Ένδειξη αποθεμάτων κυκλώματος καταστολής εισροής ρεύματος Ένδειξη αποθεμάτων πυκνωτή κυκλώματος ελέγχου Ένδειξη αποθεμάτων πυκνωτή κύριου κυκλώματος ( ως %) % % 7 ( ως %) % % 7 ( ως %) % % C3 Μέτρηση αποθεμάτων πυκνωτή κύριου κυκλώματος, 7 _ 6 44 C4 Αυτόματη εναλλαγή συχνότητας PWM, 3

14 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση 6 45 C5 Επιλογή διακοπής πτώσεως ισχύος,, 8 Παύση πτώσεως ισχύος C6 47 C7 48 C8 49 C9 Αφαιρούμενη συχνότητα στην εκκίνηση της επιβράδυνσης Συχνότητα εκκίνησης αφαίρεσης Χρόνος επιβράδυνσης πτώσεως ισχύος Χρόνος επιβράδυνσης πτώσεως ισχύος ως Hz.Hz 3Hz 8 ως Hz,.Hz 5Hz 8 ως 36/./ 5s 8 36s.s ως 36/./ 8 36s,.s 66 4A CB Συχνότητα εναλλαγής χρόνου επιβράδυνσης πτώσεως ισχύος ως 4Hz ως 4Hz 5Hz 8 _ 67 4Β CB Επιλογή εισόδου τερματικού 4,, 3 _ 68 4C CC Επιλογή παρακολούθησης δεκαδικών ψηφίων,, 5 _ 69 Παράμετρος για ρύθμιση κατασκευαστή. Μην επιχειρείτε ρύθμιση. Επιλογή ανίχνευσης _ 99 6B EB κατεύθυνσης περιστροφής σε επανεκκίνηση,, Απόκλιση εισόδου BCD Αύξηση εισόδου BCD Ψηφιακή είσοδος Απόκλιση εισόδου BIN Αύξηση εισόδου BIN Επιλογή ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης αντιστάθμισης ψηφιακής εισόδου και αναλογικής εισόδου Παράμετρος για επιλογή ψηφιακής εισόδου (FR-A7AX) Επιλογή λειτουργίας συγχρονισμού ανάγνωσης

15 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση Επιλογή σήματος αναλογικής εξόδου Ρύθμιση για μηδενική αναλογική έξοδο Αναλογική είσοδος Α 8Α Ρύθμιση για μέγιστη αναλογική έξοδο Εναλλαγή ρεύματος/τάσης σήματος αναλογικής εξόδου Επιλογή εξόδου τάσης αναλογικού μετρητή Παράμετρος επιλογής αναλογικής εξόδου/ψηφιακής εξόδου επέκτασης για (FR-A7AX) 3 B 8B 3 Ρύθμιση για μηδενική έξοδο τάσης αναλογικού μετρητή 3 C 8C 3 Ρύθμιση για μέγιστη έξοδο τάσης αναλογικού μετρητή 33 D 8D 3 Επιλογή εξόδου DO 34 E 8E 3 Επιλογή εξόδου DO Ψηφιακή έξοδος F 8F Επιλογή εξόδου DO 3 Επιλογή εξόδου DO3 3 Επιλογή εξόδου DO4 Παράμετρος για επιλογή επέκτασης αναλογικής εξόδου/ψηφιακής εξόδου (FR-A7AY) Επιλογή εξόδου DO Επιλογή εξόδου DO6 Έξοδος ρελέ Επιλογή εξόδου RA 3 Επιλογή εξόδου RA 3 Επιλογή εξόδου RA3 Παράμετρος για επιλογή εξόδου ρελέ (FR-A7AR)

16 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση Αναλογική έξοδος Ρύθμιση AM V Ρύθμιση AM ma Παράμετρος για επιλογή επέκτασης αναλογικής εξόδου/ψηφιακής εξόδου (FR-A7AY) _ 39 D 9D 3 Επιλογή αυξήσεων ψηφιακής εισόδου Παράμετρος για επιλογή ψηφιακής εισόδου (FR-A7AX) 33 F 9F 3 Αριθμός σταθμού επικοινωνίας RS-485 ως 3 ( ως 47) A 3 Ταχύτητα επικοινωνίας RS-485 3, 6,, 4, 48, 96, 9, A 3 Μήκος bit παύσης επικοινωνίας RS-485,,, A 3 Επιλογή ελέγχου ισοτιμίας επικοινωνίας RS-485,, A3 3 Μέτρηση επανάληψης προσπάθειας επικοινωνίας RS-485 ως, 67 Επικοινωνία RS A4 6 A5 6 A Διάστημα χρόνου ελέγχου επικοινωνίας RS-485 Ρύθμιση χρόνου αναμονής επικοινωνίας RS-485 Πηγή εντολής λειτουργίας επικοινωνίας ως 999.8s, ως 5ms,.s s 67 67, A7 3 Πηγή εντολής ταχύτητας επικοινωνίας,, A8 3 Επιλογή τύπου εκκίνησης επικοινωνίας,,,, A9 3 Επιλογή CR/LF επικοινωνίας RS-485,, A AA 3 Επιλογή γραφής επικοινωνίας EEPROM, B AB 3 Μέτρηση σφαλμάτων επικοινωνίας _ 79

17 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση DeviceNet D AD E AE 3 3 Διεύθυνση διάταξης δικτύου Ρυθμός μετάδοσης διάταξης δικτύου Παράμετρος για επιλογή επικοινωνίας DeviceNet (FR-A7ND) Σύνδεσμος CC, PROFIBUS-DP B 3 Επιλογή επαναφοράς επικοινωνίας Παράμετρος για επιλογή επικοινωνίας CC-Link και PROFIBUS-DP (FR-A7NC, FR-A7NP) D7 3 Χρόνος καθυστέρησης αρχικής επικοινωνίας D8 3 Αποστολή χρονικού διαστήματος σε hart beat LonWorks D9 5A DA 3 3 Ελάχιστος χρόνος αποστολής σε hart beat % ρύθμιση συχνότητας συσχετισμού Παράμετρος για επιλογή επικοινωνίας LonWorks (FR-A7NL) 39 5B DB 3 Λήψη χρονικού διαστήματος σε hart beat 39 5C DC 3 Πλάτος καθοδηγούμενης ανίχνευσης γεγονότος Απομακρυσμένη έξοδος F DF 6 E 6 E Επιλογή απομακρυσμένης εξόδου Δεδομένα απομακρυσμένης εξόδου Δεδομένα απομακρυσμένης εξόδου, 3 ως ως Σφάλμα επικοινωνίας Χρόνος αναμονής εκτέλεσης σφάλματος επικοινωνίας Εμφάνιση μέτρησης συμβάντος σφάλματος επικοινωνίας Επιλογή τύπου παύσης σε σφάλμα επικοινωνίας Παράμετρος για επιλογή επικοινωνίας Συντήρηση Χρονομετρητής συντήρησης Χρόνος ρύθμισης εξόδου συναγερμού χρονοδιακόπτη συντήρησης ( ως 9998) 9 ως 9998, 9

18 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση 54 Α ΑΑ 5 Αριθμός σταθμού επικοινωνίας (CC-Link) CC-Link 543 B BB 5 Ρυθμός μετάδοσης (CC-Link) Παράμετρος για επιλογή επικοινωνίας CC-Link (FR-A7NC) 544 C CC 5 Εκτεταμένη ρύθμιση (CC-Link Επικοινωνία B 3 Β 33 B Επιλογή πρωτοκόλλου, 79 Επιλογή πηγής εντολής λειτουργίας τύπου NET Επιλογή πηγής εντολής λειτουργίας τύπου PU,, 57, 57 Μέση παρακολούθηση ρεύματος B7 38 B8 39 B Μέσος χρόνος ρεύματος. ως.s.s s Χρόνος κάλυψης εξόδου δεδομένων Παρακολούθηση μέσης τιμής ρεύματος ρεύμα συσχετισμού εξόδου σήματος. ως.s.s s ως 5A/ ως 36A./.A Ρεύμα inverter λειτουργίας _ 563 3F BF 5 Χρόνος ενεργοποίησης μεταφέρων επιπλέον χρόνους ( ως 65535) 5 _ C 5 Χρόνος λειτουργίας μεταφέρων επιπλέον χρόνους ( ως 65535) 5 Πολλαπλή εκτίμηση C8 5 Ρύθμιση πολλαπλής εκτίμησης, 65 _ C7 5 Κράτηση χρόνου σε εκκίνηση. ως.s,.s 8 _ C9 5 Επιλογή ελέγχου εισόδου 4mA, 4 Έλεγχος PID C8 4C CC 4D CD Χρόνος ανίχνευσης διακοπής εξόδου Επίπεδο ανίχνευσης διακοπής εξόδου Επίπεδο απελευθέρωσης διακοπής εξόδου ως 36s,.s s 9 ως 4Hz.Hz Hz 9 9 ως %.% % 9

19 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση 578 4E CE 5 Επιλογή λειτουργίας βοηθητικού κινητήρα ως F CF 5 Επιλογή λειτουργίας σύνδεσης κινητήρα ως D 6 Χρόνος αλληλοσύνδεσης εναλλαγής MC ως s.s s D 6 Χρόνος έναρξης αναμονής ως s.s s D 6 Χρόνος επιβράδυνσης χρόνος σύνδεσης βοηθητικού κινητήρα ως 36s,.s s 3 Λειτουργία άντλησης D3 54 D4 55 D Χρόνος επιτάχυνσης χρόνος αποσύνδεσης βοηθητικού κινητήρα Συχνότητα εκκίνησης βοηθητικού κινητήρα Συχνότητα εκκίνησης βοηθητικού κινητήρα ως 36s,.s s 3 ως 4Hz.Hz 5Hz 3 ως 4Hz.Hz 5Hz D6 6 Συχνότητα εκκίνησης βοηθητικού κινητήρα 3 ως 4Hz.Hz 5Hz D7 6 Συχνότητα παύσης βοηθητικού κινητήρα ως 4Hz.Hz Hz D8 6 Συχνότητα παύσης βοηθητικού κινητήρα ως 4Hz.Hz Hz D9 6 Συχνότητα παύσης βοηθητικού κινητήρα 3 ως 4Hz.Hz Hz A DA 6 Χρόνος ανίχνευσης εκκίνησης βοηθητικού κινητήρα ως 36s.s 5s B DB 6 Χρόνος ανίχνευσης παύσης βοηθητικού κινητήρα ως 36s.s 5s 3

20 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Γρα φή Εκτετα μένο Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Προσωπική Ρύθμιση 59 5C DC 6 Επιλογή πλάγιας λειτουργίας,, 593 5D DD 6 Ποσό μέγιστου πλάτους ως 5%.% % Πλάγια λειτουργία E DE 5F DF 6 6 Ποσό αντιστάθμισης πλάτους κατά την επιβράδυνση Ποσό αντιστάθμισης πλάτους κατά την επιτάχυνση ως 5%.% % ως 5%.% % E 6 Χρόνος επιτάχυνσης πλάτους. ως 36s.s 5s E 6 Χρόνος επιβράδυνσης πλάτους. ως 36s,.s 5s _ 6 B 8B 6 Χρόνος επιτάχυνσης σε επανεκκίνηση ως 36s,.s 5/5s 4 _ C3 8 Φίλτρο εξόδου ΑΜ ως 5s.s.s _ C5 8 Φίλτρο εξόδου ρεύματος ως 5s.s.s _ C8 8 Επιλογή προστασίας πτώσης φάσης εισόδου, D 8 Επιλογή λειτουργίας αποφυγής ανάδρασης, 4 Λειτουργία αποφυγής ανάδρασης D3 54 D4 55 D Επίπεδο λειτουργίας αποφυγής ανάδρασης Ευαισθησία αποφυγής ανάδρασης σε ανίχνευση επιβράδυνσης Τιμή ορίου συχνότητας αντιστάθμισης αποφυγής ανάδρασης 3 ως 8V.V DC76V 4 ως 5 4 ως Hz,.Hz 6Hz D6 8 Αύξηση τάσης αποφυγής ανάδρασης ως %.% % 4 Ελεύθερη παράμετρος D8 59 D9 8 8 Ελεύθερη παράμετρος ως Ελεύθερη παράμετρος ως

21 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση Χρόνοι ψηφιακής 89 5B DB 8 μετακίνησης παρακολούθησης αθροιστικής ισχύος ως 4, C DC 8 Παράγοντας φορτίου 3 ως 5%.% % 5 Παρακολούθηση εξοικονόμησης ενέργειας D DD 5E DE 5F DF 6 E 6 E Συσχέτιση παρακολούθησης εξοικονόμησης ενέργειας (δυνατότητα κινητήρα) Επιλογή ελέγχου κατά την λειτουργία εμπορικής τροφοδοσίας ισχύος Τιμή συσχέτισης ρυθμού εξοικονόμησης ενέργειας. ως 55kW/ ως 36kW./.kW Τιμή SLD/LD δυνατότητας κινητήρα λειτουργίας 5,,, 3 5,, 5 Κόστος μονάδος ισχύος ως 5,. 5 Μέσος χρόνος εξοικονόμησης ενέργειας, ως h, E 8 Μηδενισμός αθροιστικής παρακολούθησης εξοικονόμησης ενέργειας,,, E3 8 Ρυθμός χρόνου λειτουργίας (εκτιμούμενη τιμή) ως %,.% 5

22 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση C (9) 5C DC Βαθμονόμηση τερματικού C _ C (9) 5D DD Βαθμονόμηση τερματικού ΑΜ _ C (9) 5E DE Ρύθμιση συχνότητας τερματικού συχνότητα απόκλισης ως 4Hz.Hz Hz 35 Παράμετροι βαθμονόμησης C3 (9) 5 (93) C4 (93) C5 (94) 5E DE 5F DF 5F DF 6 Ε Ρύθμιση συχνότητας τερματικού απόκλιση Ρύθμιση συχνότητας τερματικού συχνότητα αύξησης Ρύθμιση συχνότητας τερματικού αύξηση Ρύθμιση συχνότητας τερματικού 4 συχνότητα απόκλισης ως 3%.% % 35 ως 4Hz.Hz 5Hz 35 ως 3%.% % 35 ως 4Hz.Hz Hz 35 C6 (94) 6 E Ρύθμιση συχνότητας τερματικού 4 απόκλιση ως 3%.% % 35 6 (95) 6 Ε Ρύθμιση συχνότητας τερματικού 4 συχνότητα αύξησης ως 4Hz.Hz 5Hz 35 C7 (95) 6 Ε Ρύθμιση συχνότητας τερματικού 4 αύξηση ως 3%.% % 35 Βαθμονόμηση ρεύματος αναλογικής εξόδου C8 (93) C9 (93) C (93) C (93) 7A FA 7Α FA 7B FB 7B FB Σήμα απόκλισης εξόδου ρεύματος Ρεύμα απόκλισης εξόδου ρεύματος Σήμα αύξησης εξόδου ρεύματος Ρεύμα αύξησης εξόδου ρεύματος ως %.% % ως %.% % ως %.% % ως %.% %

23 Λειτουρ γία Παράμετροι Κωδικός εντολής Γρα φή Όνομα Κλίμακα Ελάχιστες Αυξήσεις Αρχική Τιμή Ανατρέ ξτε Σελίδα Ανάγνωση Εκτεταμένο Προσωπική Ρύθμιση _ D9 9 Απελευθέρωση συναγερμού αντιγραφής παραμέτρου, / _ PU 99 5A DA 9 Έλεγχος βομβητή PU, 5 99 Pr.CL 5B DB _ 9 Ρύθμιση αντίθεσης PU ως Μηδενισμός παραμέτρου, 6 Μηδενισμός παραμέτρου ALLC Er.CL Μηδενισμός όλων των παραμέτρων Μηδενισμός προηγούμενων συναγερμού, 7, 3 PCPY _ Αντιγραφή παραμέτρου,,, 3 8

24 3. Ρύθμιση της ροπής εξόδου του κινητήρα (ρεύμα) Σκοπός Παράμετρος που πρέπει να ρυθμιστεί Ανατρέξτε στην σελίδα Ρύθμιση ροπής εκκίνησης με το χέρι Ενίσχυση ροπής με το χέρι Pr., Pr Αυτόματος έλεγχος ρεύματος εξόδου Έλεγχος ανύσματος απλής σύμφωνα με φορτίο μαγνητικής ροής Pr. 7, Pr. 8, Pr Αντιστάθμιση για ολίσθηση κινητήρα για διασφάλιση ροπής χαμηλής Αντιστάθμιση ολίσθησης Pr. 45 ως Pr ταχύτητας Περιορισμός ρεύματος εξόδου για Pr., Pr. 3, Pr. 66, Λειτουργία αποφυγής σταματήματος αποφυγή ενεργοποίησης inverter Pr. 54, Pr. 56, Pr Επιλογή υπερφόρτωσης σύμφωνα με εφαρμογή Επιλογή σχήματος φόρτωσης Pr. 4 7 Αλλαγή προδιαγραφών απόδοσης ρεύματος υπερφόρτωσης Ρύθμιση πολλαπλής απόδοσης Pr Ενίσχυση ροπής με το χέρι (Pr., Pr. 46) Μπορούμε να αναπληρώσουμε την πτώση τάσης στην περιοχή της χαμηλής συχνότητας για να βελτιώσουμε την μείωση της ροπής του κινητήρα στην κλίμακα της χαμηλής ταχύτητας. Η ροπή του κινητήρα στην κλίμακα χαμηλής συχνότητας μπορεί να ρυθμιστεί στο φορτίο ώστε να αυξάνει την ροπή του κινητήρα εκκίνησης. Η ενίσχυση της ροπής εκκίνησης μπορεί να αλλάξει με την εναλλαγή των τερματικών. Αριθμός Παραμέτρου Όνομα Αρχική Τιμή Κλίμακα Περιγραφή Ενίσχυση ροπής 3 6% 38 ως 83 4% 6, 7 3% 5 ως 77 % 93, 6.5% 8 ή περισσότερο % ως 3% Ρύθμιση της εξόδου τάσης στα Hz ως % Δεύτερη Ρύθμιση της τιμής ενίσχυσης ροπής ως 3% 46 * ενίσχυση όταν το σήμα RT είναι ΟΝ ροπής Χωρίς δεύτερη ενίσχυση ροπής * Μπορούν να ρυθμιστούν όταν το Pr. 6 Επιλογή ανάγνωσης ομάδας χρηστών =. (Ανατρέξτε σελίδα 46) () Ρύθμιση ροπής εκκίνησης Με την υπόθεση ότι η Τάση συχνότητας βάσης Pr. 9 είναι %, ρυθμίστε την τάση εξόδου στα Hz σε % στο Pr. (Pr. 46). Ρυθμίστε την παράμετρο λίγο λίγο (περίπου.5%), και ελέγχετε την κατάσταση του μοτέρ κάθε φορά. Εάν η ρύθμιση είναι πολύ μεγάλη, ο κινητήρας θα υπερθερμανθεί. Ο κανόνας είναι περίπου % το περισσότερο. () Ρύθμιση ενίσχυσης πολλαπλής ροπής (σήμα RT, Pr. 46) Χρησιμοποιείστε την δεύτερη ενίσχυση ροπής όταν αλλάζετε την ενίσχυση ροπής ανάλογα με την εφαρμογή ή όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλά μοτέρ εναλλάσσοντάς τα μεταξύ τους με έναν inverter. Η δεύτερη ενίσχυση ροπής Pr. 46 τίθεται σε ισχύ όταν το σήμα RT τίθεται ΟΝ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το σήμα RT ενεργεί ως το σήμα της δεύτερης επιλογής λειτουργίας και θέτει σε ισχύ την άλλη δεύτερη λειτουργία. (Ανατρέξτε σελίδα 9) Το σήμα RT είναι εκχωρημένο στο τερματικό RT στην ρύθμιση προεπιλογής. Θέτοντας 3 σε οποιαδήποτε Pr. 78 ως Pr. 89 (Επιλογή λειτουργίας τερματικού εισόδου), μπορείτε να εκχωρήσετε το σήμα RT στο άλλο τερματικό. ΠΡΟΣΟΧΗ Αυξήστε την ρύθμιση όταν η απόσταση ανάμεσα στον inverter και στο μοτέρ είναι μεγάλη ή όταν η ροπή του κινητήρα είναι ανεπαρκής στην κλίμακα χαμηλών ταχυτήτων. Εάν η ρύθμιση είναι πολύ μεγάλη, μια απενεργοποίηση υπερφόρτωσης μπορεί να προκύψει.

25 Όταν επιλέγεται έλεγχος ανύσματος απλής μαγνητικής ροής στο Pr. 8, οι ρυθμίσεις του Pr. και του Pr. 46 δεν ισχύουν. Όταν χρησιμοποιούμε τον κινητήρα που είναι εκχωρημένος στον inverter (μοτέρ συνεχούς ροπής) με 6 ή 7, θέστε την τιμή ενίσχυσης ροπής στο %. Εάν η αρχική ρύθμιση τιμής Pr. 7 μετατρέπεται στην ρύθμιση χρήσης με ένα μοτέρ συνεχούς ροπής, η ρύθμιση Pr. γίνεται η αντίστοιχη τιμή από πάνω. Η αλλαγή της εκχώρησης τερματικού με χρήση του Pr. 78 ως Pr. 89 (επιλογή λειτουργίας τερματικού εισόδου) μπορεί να επηρεάσει τις άλλες λειτουργίες. Παρακαλούμε κάνετε την ρύθμιση αφού επιβεβαιώσετε την λειτουργία κάθε τερματικού. Σχετικές παράμετροι: Pr. 3 Συχνότητα βάσεως, Pr. 9 Τάση συχνότητας βάσεως Ανατρέξτε σελ 68 Pr. 7 Εφαρμόσιμο μοτέρ Ανατρέξτε σελ 85 Pr. 8 Δυνατότητα μοτέρ Ανατρέξτε σελ 58 Pr. 78 ως Pr. 89 (Επιλογή λειτουργίας τερματικού εισόδου) Ανατρέξτε σελ Έλεγχος ανύσματος απλής μαγνητικής ροής (Pr. 8, Pr. 9) Παρέχοντας μέγιστη διέγερση στο μοτέρ μπορεί επίσης να παράγει υψηλή ροπή σε μια κλίμακα χαμηλής ταχύτητας. (Έλεγχος ανύσματος απλής μαγνητικής ροής) Αριθμός Παραμέτρου 8 Όνομα Δυνατότητα μοτέρ (Έλεγχος ανύσματος απλής μαγνητικής ροής Αρχική Τιμή 9 Σταθερά μοτέρ (R) Κλίμακα Περιγραφή Αριθμός Παραμέτρου 6 ή λιγότερο.4 ως 55kW Ρυθμίστε την δυνατότητα του μοτέρ που χρησιμοποιείται για να 8 ή περισσότερο ως 36kW επιλέξετε τον έλεγχο του ανύσματος απλής μαγνητικής ροής Εκτελείται έλεγχος V/F 6 ή ως 5Ω Χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της λιγότερο τιμής κύριας αντίστασης του μοτέρ 8 ή ως (Κανονικά δεν χρειάζεται ρύθμιση) περισσότερο 4mΩ Χρησιμοποιείστε τις σταθερές του κινητήρα Mitsubishi (SF-JR, SF-HRCA) Οι πιο πάνω παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν όταν το Pr. 6 Επιλογή ανάγνωσης ομάδας χρηστών =. (Ανατρέξτε σελίδα 46) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο αριθμός των ακροδεκτών του κινητήρα θα πρέπει να είναι κάποιος από τους, 4, και 6. Λειτουργία μονού μοτέρ (ένα μοτέρ για έναν μετατροπέα) Το μήκος της καλωδίωσης από τον μετατροπέα στο μοτέρ θα πρέπει να είναι εντός των 3μ) () Αυτόματος έλεγχος βέλτιστης ροπής (Pr. 8) Όταν δεν χρησιμοποιείται έλεγχος απλού ανύσματος μαγνητικής ροής, θέστε (αρχική τιμή) στο Pr. 8. Ρυθμίστε την δυνατότητα του χρησιμοποιούμενου μοτέρ (ισοδύναμη ή έναν βαθμό μεγαλύτερο από την δυνατότητα του μετατροπέα). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Όταν χρησιμοποιούμε έναν κινητήρα σταθερής ροπής, θέστε το Pr. 7 Κινητήρας εφαρμογής στο (μοτέρ σταθερής ροπής). ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν επιλέγεται έλεγχος ανύσματος απλής μαγνητικής ροής, η εκτιμούμενη συχνότητα του κινητήρα ρυθμίζεται στο Pr. 3 και η εκτιμούμενη τάση του κινητήρα ρυθμίζεται στο Pr. 9. Η τάση συχνότητα βάσης διευθετείται ως 4V όταν το ή το 8888 ρυθμίζεται στο Pr.9. Ρυθμιζόμενα 5 σημεία V/F, τύπος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας, λειτουργία ελέγχου βέλτιστης διέγερσης μόνο κάτω από έλεγχο V/F. Δεν λειτουργούν για έλεγχο ανύσματος απλής μαγνητικής ροής.

26 () Ρύθμιση της σταθεράς του κινητήρα (Pr. 9) Κανονικά δεν χρειάζεται ρύθμιση. Όταν χρειάζεστε περισσότερη ροπή κάτω από έλεγχο ανύσματος απλής μαγνητικής ροής για κινητήρες άλλων κατασκευαστών, ρυθμίστε την τιμή κύριας αντίστασης του μοτέρ (R) για σύνδεση. Όταν η τιμή ρύθμισης είναι (αρχική τιμή), η σταθερά του μοτέρ βασίζεται στην σταθερά του μοτέρ της Mitsubishi (SF-JR, SF-HRCA). Σχετικές παράμετροι: Pr. 3 Συχνότητα βάσεως, Pr. 9 Τάση συχνότητας βάσεως Ανατρέξτε σελ 68 Pr. 6 Επιλογή ελέγχου εξοικονόμησης ενέργειας Ανατρέξτε σελ 4 Pr. 7 Κινητήρας εφαρμογής Ανατρέξτε σελ 85 Pr. Επιλογή γραφής παραμέτρου Ανατρέξτε σελ Αντιστάθμιση ολίσθησης (Pr. 45 ως Pr. 47) Το ρεύμα εξόδου του μετατροπέα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να υποθέτει ολίσθηση του μοτέρ για να διατηρηθεί η ταχύτητα του μοτέρ σταθερή. Αριθμός Παραμέτρου Όνομα Αρχική Τιμή 45 Εκτιμούμενη ολίσθηση Σταθερά χρόνου αντιστάθμισης ολίσθησης Επιλογή αντιστάθμισης ολίσθησης περιοχής σταθερής εξόδου Κλίμακα. ως 5%.5s. ως s Περιγραφή Χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της εκτιμούμενης ολίσθησης του μοτέρ, Καμία αντιστάθμιση ολίσθησης Χρησιμοποιείται για την ρύθμιση του χρόνου αντίδρασης αντιστάθμισης ολίσθησης. Όταν η τιμή γίνεται μικρότερη, η αντίδραση θα είναι ταχύτερη. Όμως, καθώς η αδράνεια του φορτίου είναι μεγαλύτερη, ένα σφάλμα ανανέωσης υπερφόρτωσης (Ε.OV ) είναι πιο πιθανό να συμβεί. Η αντιστάθμιση ολίσθησης δεν γίνεται στην κλίμακα σταθερής εξόδου (κλίμακα συχνότητας πάνω από την συχνότητα που τέθηκε στο Pr. 3) Η αντιστάθμιση ολίσθησης γίνεται στην κλίμακα σταθερής εξόδου Οι πιο πάνω παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν όταν το Pr. 6 Επιλογή ανάγνωσης ομάδας χρηστών =. (Ανατρέξτε σελίδα 46) Η αντιστάθμιση ολίσθησης κατοχυρώνεται όταν η εκτιμούμενη ολίσθηση του μοτέρ που υπολογίζεται από τον επόμενο τύπο ρυθμίζεται στο Pr. 45. Η αντιστάθμιση ολίσθησης δεν γίνεται όταν το Pr. 45 = ή. Εκτιμούμενη ολίσθηση = Σύγχρονη ταχύτητα στην συχνότητα βάσης Εκτιμούμενη ταχύτητα [%] Σύγχρονη ταχύτητα στην συχνότητα βάσης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Όταν εκτελούμε αντιστάθμιση ολίσθησης, η συχνότητα εξόδου μπορεί να γίνει μεγαλύτερη από την ρυθμισμένη συχνότητα. Ρυθμίστε την τιμή του Pr. Μέγιστη συχνότητα λίγο ψηλότερα από την ρυθμισμένη συχνότητα. Σχετικές παράμετροι: Pr. Μέγιστη συχνότητα Ανατρέξτε σελ 66 Pr. 3 Συχνότητα βάσης Ανατρέξτε σελ 68

27 3..4 Λειτουργία αποφυγής στάσης (Pr., Pr. 3, Pr. 48, Pr. 49, Pr. 66, Pr. 48, Pr. 49, Pr. 54, Pr. 56, Pr. 57) Αυτή η λειτουργία παρακολουθεί το ρεύμα εξόδου και αυτομάτως μεταβάλλει την συχνότητα εξόδου για να εμποδίσει τον inverter να περάσει σε παύση συναγερμού λόγω υπερέντασης, υπέρτασης, κτλ. Μπορεί επίσης να περιορίσει την λειτουργία ορίου αποφυγής στάσης και ρεύματος ταχείας αντίδρασης κατά την επιτάχυνση/επιβράδυνση, μετάδοση ή ανανέωση. Αποφυγή στάσης Εάν το ρεύμα εξόδου υπερβαίνει το επίπεδο λειτουργίας αποφυγής στάσης, η συχνότητα εξόδου του μετατροπέα κυμαίνεται αυτόματα για να μειώσει το ρεύμα εξόδου. Επίσης η δεύτερη λειτουργία αποφυγής στάσης μπορεί να περιορίσει την κλίμακα συχνότητας εξόδου στην οποία η λειτουργία αποφυγής στάσης είναι έγκυρη (Pr. 49) Όριο ρεύματος ταχείας αντίδρασης Εάν το ρεύμα υπερβαίνει την τιμή ορίου, η έξοδος του μετατροπέα αποκόβεται για να αποφευχθεί μια υπερένταση. Αριθμός Παραμέτρου Όνομα Επίπεδο λειτουργίας αποφυγής στάσης Παράγοντας αντιστάθμισης επιπέδου λειτουργίας αποφυγής στάσης σε διπλή ταχύτητα Ρεύμα δεύτερης λειτουργίας αποφυγής στάσης Συχνότητα δεύτερης λειτουργίας αποφυγής στάσης Συχνότητα εκκίνησης μείωσης λειτουργίας αποφυγής στάσης Επίπεδο αποφυγής στάσης σε είσοδο V Επίπεδο αποφυγής στάσης σε είσοδο V Επιλογή μείωσης τάσης κατά την λειτουργία αποφυγής στάσης Επιλογή λειτουργίας αποφυγής στάσης Χρονοδιακόπτης εξόδου σήματος OL Αρχική Τιμή % * Κλίμακα Περιγραφή Η επιλογή λειτουργίας αποφυγής στάσης γίνεται άκυρη. ως %* Ρυθμίστε την τιμή του ρεύματος στην οποία η λειτουργία αποφυγής στάσης θα εκκινηθεί Αναλογική μεταβλητή ως 5%* Το επίπεδο λειτουργίας αποφυγής στάσης μπορεί να μειωθεί όταν εκτελείται σε μεγάλη ταχύτητα πάνω από την συχνότητα προδιαγραφής Σταθερά σύμφωνα με το Pr. Δεύτερη λειτουργία αποφυγής στάσης άκυρη % *. ως Το επίπεδο δεύτερης λειτουργίας αποφυγής στάσης %* μπορεί να ρυθμιστεί Δεύτερη λειτουργία αποφυγής στάσης άκυρη. ως Ρυθμίστε την συχνότητα στην οποία η λειτουργία Hz 4Hz αποφυγής στάσης του Pr. 48 εκκινείται Το Pr. 48 είναι έγκυρο όταν το σήμα RT είναι ΟΝ 5Hz %* %* ως 4Hz ως %* ως %* Ρυθμίστε την συχνότητα στην οποία το επίπεδο λειτουργίας αποφυγής στάσης αρχίζει να μειώνεται Το επίπεδο λειτουργίας αποφυγής στάσης μπορεί να μεταβληθεί με την αναλογική είσοδο σήματος στο τερματικό Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιήσετε μείωση τάσης εξόδου κατά την λειτουργία αποφυγής στάσης ή όχι Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εκτελεστεί η λειτουργία αποφυγής στάσης και η λειτουργία ορίου ρεύματος ταχείας αντίδρασης ή όχι Ρυθμίστε τον χρόνο εκκίνησης εξόδου της εξόδου σήματος OL όταν ενεργοποιείται η αποφυγή στάσης Με μείωση τάσης Χωρίς μείωση τάσης ως 3,, ως 5s 57 s Χωρίς την έξοδο σήματος OL Οι πιο πάνω παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν όταν το Pr. 6 Επιλογή ανάγνωσης ομάδας χρηστών =. (Ανατρέξτε σελίδα 46) * Όταν το Pr. 57 Ρύθμιση πολλαπλής προδιαγραφής =, η εκτέλεση του μηδενισμού παραμέτρου μεταβάλλει την αρχική τιμή και την κλίμακα ρύθμισης. (Ανατρέξτε σελίδα 65)

28 () Ρύθμιση του επιπέδου λειτουργίας αποφυγής στάσης (Pr. ) Ρυθμίστε στο Pr. τον λόγο του ρεύματος εξόδου προς το ρεύμα προδιαγραφής του μετατροπέα στο οποίο η λειτουργία αποφυγής στάσης θα εκτελεστεί. Κανονικά θέστε % (αρχική τιμή). Η λειτουργία αποφυγής στάσης σταματά την επιτάχυνση (κάνει επιβράδυνση) κατά την επιτάχυνση, κάνει επιβράδυνση κατά την σταθερή ταχύτητα, και σταματά την επιβράδυνση κατά την επιβράδυνση. Όταν εκτελείται η λειτουργία αποφυγής στάσης, το σήμα OL είναι έξοδος. ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν μια κατάσταση υπερφόρτωσης διαρκεί πολύ, μια απενεργοποίηση του μετατροπέα (πχ. λειτουργία ηλεκτρονικού θερμικού ρελέ (E.THM)) μπορεί να συμβεί. Όταν το Pr. 56 έχει ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιεί το όριο ρεύματος ταχείας αντίδρασης (αρχική ρύθμιση), η ρύθμιση Pr. δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 4%. Η ροπή δεν αναπτυχθεί με αυτόν τον τρόπο. (Όταν το Pr. 57 = ) () Έξοδος σήματος λειτουργίας αποφυγής στάσης και ρύθμιση χρονισμού εξόδου (σήμα OL, Pr. 57) Όταν η ισχύς εξόδου υπερβαίνει το επίπεδο λειτουργίας αποφυγής στάσης και η αποφυγή στάσης ενεργοποιείται, το σήμα λειτουργίας αποφυγής στάσης (σήμα OL) τίθεται ΟΝ για περισσότερο από ms. Όταν η ισχύς εξόδου πέφτει χαμηλότερα ή μέχρι το επίπεδο της λειτουργίας αποφυγής στάσης, το σήμα εξόδου τίθεται OFF. Χρησιμοποιείστε το Pr. 57 Χρονοδιακόπτης εξόδου σήματος OL για να ρυθμίσετε το αν το σήμα OL εκπέμπεται αμέσως ή μετά από μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Αυτή η λειτουργία εκτελείται επίσης όταν η λειτουργία αποφυγής ανανέωσης (διακοπή υπέρταση) εκτελείται. Ρύθμιση Pr. 57 Περιγραφή (αρχική τιμή) Άμεση έξοδος Έξοδος μετά την έλευση. ως 5 του ρυθμισμένου χρόνου (s) Καμία έξοδος ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το σήμα OL είναι εκχωρημένο στο τερματικό OL στην αρχική ρύθμιση. Το σήμα OL μπορεί επίσης να εκχωρηθεί στο άλλο τερματικό θέτοντας το 3 (θετική λογική) ή 3 (αρνητική λογική) σε οποιοδήποτε από το Pr. 9 ως το Pr. 96 (επιλογή λειτουργίας τερματικού εξόδου). ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν η συχνότητα έχει πέσει στα.5hz αντιπρόσωπος την λειτουργία αποφυγής στάσης και παραμένει για 3s, ένας συναγερμός (E.OLT) εμφανίζεται για να αποκόψει την έξοδο του μετατροπέα. Όταν η εκχώρηση του τερματικού αλλάζει με χρήση του Pr. 9 ως Pr. 96 (επιλογή λειτουργίας τερματικού εξόδου), οι άλλες λειτουργίες ίσως να επηρεαστούν. Παρακαλούμε ρυθμίστε αφού επιβεβαιώσετε την λειτουργία κάθε τερματικού.

29 (3) Ρύθμιση της λειτουργίας αποφυγής στάσης στην κλίμακα υψηλής συχνότητας (Pr., Pr. 3, Pr. 66) Κατά την λειτουργία υψηλής ταχύτητας πάνω από την συχνότητα προδιαγραφής του μοτέρ, μπορεί να μην επιτευχθεί επιτάχυνση επειδή το ρεύμα του μοτέρ δεν αυξάνεται. Εάν η λειτουργία εκτελείται σε υψηλή κλίμακα συχνότητας, το ρεύμα στην φόρτωση του μοτέρ γίνεται μικρότερο από τον ρεύμα εξόδου προδιαγραφής του inverter, και η προστατευτική λειτουργία (OL) δεν εκτελείται εάν το μοτέρ είναι σε στάση. Για να βελτιώσουμε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του μοτέρ σε αυτήν την περίπτωση, το επίπεδο αποφυγής στάσης μπορεί να μειωθεί στην κλίμακα υψηλής συχνότητας. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για την εκτέλεση λειτουργίας μέχρι την κλίμακα υψηλής κλίμακας σε κάποιον φυγοκεντρικό διαχωριστήρα κτλ. Κανονικά, θέστε 5Hz στο Pr. 66 και % στο Pr. 3. Τύπος για το επίπεδο αποφυγής στάσης Επίπεδο αποφυγής στάσης (%) = A + B Pr. - A Pr.3 - Pr. - B Όμως, Α = Pr. 66(Hz) Pr. (%), Β = Συχνότηταεξόδου(H) Pr. 66(Hz) Pr. (%) 4Hz Όταν το Pr. 3 παράγοντας αντιστάθμισης επιπέδου λειτουργίας αποφυγής στάσης σε διπλή ταχύτητα = (αρχική τιμή), το επίπεδο λειτουργίας αποφυγής στάσης διατηρείται σταθερό στην ρύθμιση του Pr. μέχρι τα 4Hz.

30 (4) Ρύθμιση πολλαπλών επιπέδων λειτουργίας αποφυγής στάσης (Pr. 48, Pr. 49) Η ρύθμιση στο Pr. 49 Συχνότητα δεύτερης λειτουργίας αποφυγής στάσης και η ρύθμιση του σήματος RT ΟΝ καθιστά έγκυρο το Pr. 48 Ρεύμα δεύτερης λειτουργίας αποφυγής στάσης. Στο Pr. 48, μπορείτε να θέσετε το επίπεδο λειτουργίας αποφυγής στάσης στην συχνότητα εξόδου από Hz μέχρι εκείνη που ρυθμίστηκε στο Pr. 49. Κατά την επιτάχυνση, πάντως, το επίπεδο λειτουργίας είναι αυτό που τέθηκε στο Pr.. Αυτή η λειτουργία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για παύση λόγω επαφής ή παρόμοια λειτουργία μειώνοντας την ρύθμιση του Pr. 48 ώστε να ελαττώνεται η ροπή επιβράδυνσης (ροπή στάσης). Ρύθμιση Pr. 49 (αρχική τιμή).hz ως 4Hz * Λειτουργία Η δεύτερη λειτουργία αποφυγής στάσης δεν εκτελείται Εάν η συχνότητα εξόδου είναι ισοδύναμη ή μικρότερη από την συχνότητα που τέθηκε στο Pr. 49, η δεύτερη λειτουργία αποφυγής στάσης ενεργοποιείται (κατά την σταθερή ταχύτητα ή επιβράδυνση) * Η δεύτερη λειτουργία αποφυγής στάσης εκτελείται σύμφωνα με το σήμα RT. Σήμα RT ΟΝ Επίπεδο στάσης Pr. 48 Σήμα RT OFF Επίπεδο στάσης Pr. * Η μικρότερη ρύθμιση των επιπέδων λειτουργίας αποφυγής στάσης που τέθηκε στο Pr. και Pr. 48 έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα. * Όταν το Pr. = (αναλογική είσοδος επιπέδου λειτουργίας αποφυγής στάσης), το επίπεδο λειτουργίας αποφυγής στάσης επίσης εναλλάσσεται από την αναλογική είσοδο (είσοδος τερματικού ) στο επίπεδο λειτουργίας αποφυγής στάσης του Pr. 48 όταν το σήμα RT τίθεται ΟΝ. (Το επίπεδο δεύτερης λειτουργίας αποφυγής στάσης δεν μπορεί να εισαχθεί σε αναλογική μορφή). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Όταν το Pr. 49 (μεταβολή επιπέδου ανάλογα με συχνότητα) και το Pr. 48 = %, το επίπεδο λειτουργίας αποφυγής στάσης είναι % σε αυτήν ή σε μεγαλύτερη συχνότητα από αυτήν που τέθηκε στο Pr. 49. Στην αρχική ρύθμιση, το σήμα RT εκχωρείται στο τερματικό RT. Θέτοντας 3 σε οποιοδήποτε από το Pr. 78 ως το Pr. 89 (επιλογή λειτουργίας τερματικού εισόδου), μπορείτε να εκχωρήσετε το σήμα RT στο άλλο τερματικό. ΠΡΟΣΟΧΗ Η αλλαγή της εκχώρησης τερματικού με χρήση του Pr. 78 ως Pr. 89 (επιλογή λειτουργίας τερματικού εισόδου) μπορεί να επηρεάσει τις άλλες λειτουργίες. Παρακαλούμε κάνετε την ρύθμιση αφού επιβεβαιώσετε την λειτουργία κάθε τερματικού. Το σήμα RT ενεργεί ως το σήμα επιλογής της δεύτερης λειτουργίας και καθιστά τις άλλες δεύτερες λειτουργίες έγκυρες (ανατρέξτε στην σελ 93).

31 (5) Ρύθμιση επιπέδου λειτουργίας αποφυγής στάσης από το τερματικό (Pr. 48, Pr. 49) Θέστε το Pr. Επίπεδο λειτουργίας αποφυγής στάσης στο. Εισάγετε ως 5V (ή ως V) στο τερματικό. Επιλέξτε 5V ή V με χρήση του Pr. 73 Επιλογή αναλογικής εισόδου. Όταν το Pr. 73 = (αρχική τιμή), εισάγεται ως ± V. Θέστε το επίπεδο ορίου ρεύματος στην τάση εισόδου των V (ma) στο Pr. 48 Επίπεδο αποφυγής στάσης σε είσοδο V. Θέστε το επίπεδο ορίου ρεύματος στην τάση εισόδου των V ή 5V (ma) στο Pr. 49 Επίπεδο αποφυγής στάσης σε είσοδο V. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το επίπεδο ρεύματος ταχείας αντίδρασης δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Όταν το Pr. = (αναλογική μεταβλητή), λειτουργίες διαφορετικές από το τερματικό (βοηθητική είσοδος, λειτουργία υπερκάλυψης, έλεγχος PID) δεν εκτελούνται. (6) Για να αποφύγουμε περαιτέρω διακοπή από συναγερμό (Pr. 54) Όταν το Pr. 54 τίθεται στο, η τάση εξόδου μειώνεται κατά την λειτουργία αποφυγής στάσης. Κάνοντας την ρύθμιση για να μειώσουμε την τάση εξόδου, μια απενεργοποίηση υπέρτασης μπορεί να γίνει ακόμα πιο δύσκολο να συμβεί. Χρησιμοποιείστε αυτήν την λειτουργία εκεί όπου μια μείωση ροπής δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Ρύθμιση Pr. 54 Περιγραφή Μειωμένη τάση εξόδου (αρχική τιμή) Όχι μειωμένη τάση εξόδου

32 (7) Περιορισμός της λειτουργίας αποφυγής στάσης και της λειτουργίας ορίου ρεύματος ταχείας αντίδρασης σύμφωνα με την κατάσταση λειτουργίας (Pr. 56) Ανατρέξτε στο επόμενο Πίνακα και επιλέξτε εάν η λειτουργία ορίου ρεύματος ταχείας αντίδρασης θα εκτελεστεί ή όχι και την λειτουργία που θα εκτελεστεί στο σήμα εξόδου OL. Ρύθμιση Pr. 56 Όριο ρεύματος ταχείας αντίδρασης : Ενεργοποιημένο : Απενεργοποιημένο Επιλογή λειτουργίας αποφυγής στάσης : Ενεργοποιημένο : Απενεργοποιημένο Επιτάχυνση Σταθερή ταχύτητα Επιβράδυνση Έξοδος σήματος OL : Συνεχιζόμενη λειτουργία : Μη συνεχιζόμενη λειτουργία (αρχική τιμή) * *3 Μετάδοση Ανανέωση *

33 Ρύθμιση Pr. 56 Όριο ρεύματος ταχείας αντίδρασης : Ενεργοποιημένο : Απενεργοποιημένο Επιλογή λειτουργίας αποφυγής στάσης : Ενεργοποιημένο : Απενεργοποιημένο Επιτάχυνση Σταθερή ταχύτητα Επιβράδυνση Έξοδος σήματος OL : Συνεχιζόμενη λειτουργία : Μη συνεχιζόμενη λειτουργία * *3 Μετάδοση Ανανέωση * * Όταν επιλέγεται το Μη συνεχιζόμενη λειτουργία για έξοδο σήματος OL, ο κωδικός συναγερμού (διακοπή από αποφυγή στάσης) εμφανίζεται και η λειτουργία διακόπτεται. * Εφ όσον και το όριο ρεύματος ταχείας αντίδρασης και η αποφυγή στάσης δεν είναι ενεργοποιημένα, το σήμα OL και το E.OLT δεν εκπέμπονται. 3* Οι ρυθμίσεις και επιτρέπουν να εκτελεστούν οι λειτουργίες στους τύπους μετάδοσης και ανανέωσης, αντίστοιχα. Η ρύθμιση απενεργοποιεί το όριο ρεύματος ταχείας αντίδρασης στον τύπο μετάδοσης. ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν το φορτίο είναι μεγάλο, όταν η ανύψωση είναι προκαθορισμένη, ή όταν ο χρόνος επιτάχυνσης/επιβράδυνσης είναι μικρός, η αποφυγή στάσης ενεργοποιείται και η επιτάχυνση/επιβράδυνση μπορεί να μην γίνουν σύμφωνα με τον προκαθορισμένο χρόνο επιτάχυνσης/επιβράδυνσης. Θέστε το Pr. 56 και το επίπεδο λειτουργίας αποφυγής στάσης στις καταλληλότερες τιμές. Σε εφαρμογές κάθετης ανύψωσης, κάνετε την ρύθμιση έτσι ώστε το όριο ρεύματος ταχείας αντίδρασης να μην είναι ενεργοποιημένο. Ίσως να μην παραχθεί ροπή, προκαλώντας κάποια πτώση λόγω βαρύτητας.

34 ΠΡΟΣΟΧΗ Μην θέτετε κάποια μικρή τιμή όπως το ρεύμα λειτουργίας αποφυγής στάσης. Διαφορετικά, η παραγόμενη ροπή θα μειωθεί. Πάντα να εκτελείτε δοκιμαστική λειτουργία. Η λειτουργία αποφυγής στάσης κατά την επιτάχυνση μπορεί να αυξήσει τον χρόνο επιτάχυνσης. Η λειτουργία αποφυγής στάσης που εκτελείται κατά την σταθερή ταχύτητα μπορεί να προκαλέσει ξαφνικές μεταβολές ταχύτητας. Η λειτουργία αποφυγής στάσης κατά την επιβράδυνση μπορεί να αυξήσει τον χρόνο επιβράδυνσης, αυξάνοντας την απόσταση επιβράδυνσης. Σχετικές παράμετροι: Pr. 73, Επιλογή αναλογικής εισόδου Ανατρέξτε σελ 3 Pr. 78 ως Pr. 89 ( Επιλογή λειτουργίας τερματικού εισόδου) Ανατρέξτε σελ 9 Pr. 9 ως Pr. 96 (Επιλογή λειτουργίας τερματικού εξόδου) Ανατρέξτε σελ 96 Pr. 57 Ρύθμιση πολλαπλής λειτουργίας Ανατρέξτε σελ 65

35 3..5 Πολλαπλή απόδοση (Pr. 57) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον μετατροπέα μεταβάλλοντας τις προδιαγραφές απόδοσης ρεύματος υπερφόρτωσης σύμφωνα με τις εφαρμογές των φορτίων. Σημειώστε ότι ο έλεγχος απόδοσης κάθε λειτουργίας αλλάζει. Αριθμός παραμέτρου 57 Όνομα Ρύθμιση πολλαπλής απόδοσης Αρχική τιμή Κλίμακα ρύθμισης Περιγραφή SLD Θερμοκρασία περιβάλλοντος 4 ο C, Απόδοση ρεύματος υπερφόρτωσης % 6s, % 3s (χαρακτηριστικά αντίστροφου χρόνου) LD Θερμοκρασία περιβάλλοντος 5 ο C, Απόδοση ρεύματος υπερφόρτωσης % 6s, 5% 3s (χαρακτηριστικά αντίστροφου χρόνου) Οι πιο πάνω παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν όταν το Pr. 6 Επιλογή ανάγνωσης ομάδας χρηστών =. (Ανατρέξτε σελ 46) Η κλίμακα ρύθμισης και η αρχική τιμή των επόμενων παραμέτρων μεταβάλλονται εκτελώντας μηδενισμό και επαναφορά παραμέτρου αφού αλλάξουμε αυτήν την ρύθμιση παραμέτρου. Αριθμός παραμέτρου Ηλεκτρονικό θερμικό ρελέ OL Επίπεδο λειτουργίας αποφυγής στάσης Παράγοντας αντιστάθμισης επιπέδου λειτουργίας αποφυγής στάσης σε διπλή ταχύτητα Ρεύμα δεύτερης λειτουργίας αποφυγής στάσης Συσχέτιση παρακολούθηση ρεύματος Επίπεδο αποφυγής Ρύθμιση Pr. 57 Όνομα (αρχική τιμή) Ρεύμα απόδοσης Αρχική τιμή SLD*,. ως %, Ρεύμα απόδοσης LD*,. ως 5%, Κλίμακα ρύθμισης Αρχική τιμή % % Κλίμακα ρύθμισης ως 5%, ως %, Αρχική τιμή Κλίμακα ρύθμισης,. ως %,. ως 5% Αρχική τιμή % % Αρχική τιμή Ρεύμα απόδοσης SLD* Ρεύμα απόδοσης LD* Κλίμακα ρύθμισης ως % ως 5% στάσης σε είσοδο V Αρχική τιμή % % Επίπεδο αποφυγής Κλίμακα ρύθμισης ως % ως 5% στάσης σε είσοδο V Αρχική τιμή % 5% Επίπεδο ανίχνευσης Κλίμακα ρύθμισης ως % ως 5% ρεύματος εξόδου Αρχική τιμή % % Επίπεδο λειτουργίας Κλίμακα ρύθμισης ως % ως 5% αποφυγής στάσης για επανεκκίνηση Αρχική τιμή % % Ρεύμα συσχέτισης εξόδου σήματος παρακολούθησης τιμής μέσου ρεύματος Συσχέτιση παρακολούθησης εξοικονόμησης ενέργειας (δυνατότητα κινητήρα) Αρχική τιμή Αρχική τιμή Ρεύμα απόδοσης SLD* Τιμή SLD δυνατότητας κινητήρα εφαρμογής * Ρεύμα απόδοσης LD* Τιμή LD δυνατότητας κινητήρα εφαρμογής * Ανατρέξτε σελίδα * Το ρεύμα απόδοσης διαφέρει ανάλογα με την δυνατότητα του μετατροπέα. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές απόδοσης (σελ 54). * Για το 6 ή μικρότερο, η τιμή SLD/LD της δυνατότητα του κινητήρα εφαρμογής είναι η ίδια. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές απόδοσης (σελ 54). ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν το Pr. 57 = (αρχική τιμή), το Pr. 6 PWM αυτόματη εναλλαγή συχνότητας καθίσταται άκυρο (ανατρέξτε σελ 3).

36 3.3 Περιορισμός της συχνότητας εξόδου Σκοπός Παράμετροι που πρέπει να ρυθμιστούν Ανατρέξτε σελίδα Ρυθμίστε το ανώτατο και κατώτατο όριο Ανώτατη/κατώτατη της συχνότητας εξόδου συχνότητα Pr., Pr., Pr Εκτελέστε την λειτουργία αποφεύγοντας τα σημεία συντονισμού του μηχανήματος Αναπήδηση συχνότητας Pr. 3 ως Pr Ανώτατη/κατώτατη συχνότητα (Pr., Pr., Pr. 8) Μπορείτε να περιορίσετε την ταχύτητα του κινητήρα. Κλειδώστε τα ανώτατα και κατώτατα όρια της συχνότητας εξόδου. Αριθμός παραμέτρου Όνομα Αρχική τιμή 6 ή λιγότερο Hz Μέγιστη συχνότητα 8 ή περισσότερο 6Hz Κλίμακα ρύθμισης ως Hz Περιγραφή Ρυθμίστε το ανώτατο όριο της συχνότητας εξόδου Ρυθμίστε το κατώτατο όριο της Ελάχιστη συχνότητα Hz ως Hz συχνότητας εξόδου 6 ή λιγότερο Hz Ρυθμίστε ενώ εκτελείτε την Μέγιστη συχνότητα ως 8* 8 ή λειτουργία στα Hz ή υψηλής ταχύτητας 6Hz 4Hz περισσότερο περισσότερο * Οι παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν όταν το Pr. 6 Επιλογή ανάγνωσης ομάδας χρηστών =. (Ανατρέξτε σελ 46). () Ρύθμιση μέγιστης συχνότητας Ρυθμίστε το ανώτατο όριο της συχνότητας εξόδου στο Pr. Μέγιστη συχνότητα. Εάν η συχνότητα της εντολής συχνότητας που εισάγεται είναι μεγαλύτερη από την ρύθμιση, η συχνότητα εξόδου κλειδώνετε στην μέγιστη συχνότητα. Όταν θέλετε να εκτελέσετε λειτουργία πάνω από τα Hz, ρυθμίστε το ανώτατο όριο της συχνότητας εξόδου στο Pr. 8 Μέγιστη συχνότητα υψηλής ταχύτητας. (Όταν το Pr. 8 ρυθμιστεί, το Pr. αυτόματα τίθεται στην συχνότητα του Pr. 8). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Όταν εκτελείτε λειτουργία πάνω από τα 6Hz χρησιμοποιώντας το αναλογικό σήμα ρύθμισης συχνότητας, αλλάξτε το Pr. 5 (Pr. 6) (αύξηση ρύθμισης συχνότητας). Εάν αλλάξει μόνο το Pr. ή το Pr. 8, η λειτουργία πάνω από τα 6Hz δεν μπορεί να εκτελεστεί. () Ρύθμιση ελάχιστης συχνότητας Χρησιμοποιείστε το Pr. Ελάχιστη συχνότητα για να ρυθμίσετε το ελάχιστο όριο της συχνότητας εξόδου. Η συχνότητα εξόδου κλειδώνεται από την ρύθμιση του Pr. ακόμα και αν η ρυθμισμένη συχνότητα είναι χαμηλότερη από την ρύθμιση του Pr.. (Η συχνότητα δεν θα μειωθεί ως την ρύθμιση του Pr. ). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Όταν το Pr. 5 Συχνότητα αργής λειτουργίας είναι ίση με ή μικρότερη από το Pr., η ρύθμιση του Pr. 5 έχει προτεραιότητα έναντι της ρύθμισης του Pr.. Όταν η αποφυγή στάσης ενεργοποιείται για να μειωθεί η συχνότητα εξόδου, η συχνότητα εξόδου μπορεί να πέσει στο Pr. ή και χαμηλότερα.

ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Σημειώσεις Βλάσης Κουμούσης Καθηγητής ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) 1897 62737 2132 1 30381 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Η/Ο αιτούσα/αιτών εργάζεται σε φορέα του οποίου οι εργαζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα συυμετοχής στο 02. Το συνολικό εισόδημα (27.832,88)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 244/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013 ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 27/07/2015 Α.Π.: οικ. 1329 ΠΡΟΣ : (Ως Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ «ΗΛΙΟΣ»

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ «ΗΛΙΟΣ» Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ «ΗΛΙΟΣ» ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 196 14 Σεπτεμβρίου 2006 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 190 Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΡΘΡΟ Σελίδα Κεφάλαιο Α' Αντικείμενο Γενικοί Όροι 1. Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου. Ν.3852/10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου. Ν.3852/10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 379/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ - ΥΡΗΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΡΑ ΕΝΣΟΙΥΙΜΟΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ - ΥΡΗΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΡΑ ΕΝΣΟΙΥΙΜΟΤ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ - ΥΡΗΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΡΑ ΕΝΣΟΙΥΙΜΟΤ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μείνετε ευχαριστημένος/η από την επιλογή σας. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 11/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.500,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ! ΠΟΛ.1024/17.1.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013(ΦΕΚ 3367Β/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του

Διαβάστε περισσότερα

Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες

Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες Θεόδωρος Ι. αρδαβέσης Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Μετά την κατάρρευση του µετώπου στη Μικρά Ασία και την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Κορινού Α2 Β1 Τάξεις. Υπεύθυνες Προγράμματος: Κατσιγιάννη Κωνσταντία, Σιάσιου Αθηνά

Δημοτικό Σχολείο Κορινού Α2 Β1 Τάξεις. Υπεύθυνες Προγράμματος: Κατσιγιάννη Κωνσταντία, Σιάσιου Αθηνά Δημοτικό Σχολείο Κορινού Α2 Β1 Τάξεις 1 Υπεύθυνες Προγράμματος: Κατσιγιάννη Κωνσταντία, Σιάσιου Αθηνά 2 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης και Αγωγής Υγείας ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Σχολική χρονιά 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [Μ.Ο.Δ.] ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ 1/12/2015 Τρίτη Οικονόμου Σιμιτσής -Σεισάκης Μ.Ο.Δ. 11/12/2015 Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 53 Λάρισα, 04//205 Έρευνα αγοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.8/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1.Καύση απόδοση καυσίμων υλών (Χημεία) 2.Ενέργεια (Φυσική) 3.Ασθένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ενισχυτές με ανατροφοδότηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ενισχυτές με ανατροφοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ενισχυτές με ανατροφοδότηση Οι ενισχυτές είναι δίθυρα κυκλώματα στα οποία εμπλέκονται τέσσερα μεγέθη (ρεύμα και τάση εισόδου, ρεύμα και τάση εξόδου). Είναι αναλογικά κυκλώματα, δηλαδή, κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο Η αριστοτελική φυσική

Κεφάλαιο 4 ο Η αριστοτελική φυσική Κεφάλαιο 4 ο Η αριστοτελική φυσική 4.1. Φυσική και μεταφυσική στον Αριστοτέλη Στην αριστοτελική εγκυκλοπαίδεια της γνώσης η επιστήμη που κατέχει την κυρίαρχη θέση είναι χωρίς αμφιβολία η «φυσική». Με τον

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία είναι ο παράγοντας που μετράει την φυσική, ψυχολογική ή ακόμα και την πνευματική κατάσταση ενός ζώντος οργανισμού.

Η Υγεία είναι ο παράγοντας που μετράει την φυσική, ψυχολογική ή ακόμα και την πνευματική κατάσταση ενός ζώντος οργανισμού. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Η Υγεία είναι ο παράγοντας που μετράει την φυσική, ψυχολογική ή ακόμα και την πνευματική κατάσταση ενός ζώντος οργανισμού. Διατροφή είναι η επιστήμη της τροφής που σχετίζεται με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 24 ο ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΙΙ. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Ερμηνευτικό Σημείωμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Το βάρος της απόδειξης και η αποδεικτική ισχύς των ισχυρισμών κατά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης ήλωσης, πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως και µε ακρίβεια από τον ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4001235/03.11.2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ INVERTER

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-201 0

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-201 0 1 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-201 0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φαμέλου Σεβαστή, δασκάλα Α! τάξης Σέντα Θεοδώρα, δασκάλα Β!

Διαβάστε περισσότερα

«Η εφαρμογή της μεθόδου κοστολόγησης ανά δραστηριότητα στην οινοποιία»

«Η εφαρμογή της μεθόδου κοστολόγησης ανά δραστηριότητα στην οινοποιία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «Η εφαρμογή της μεθόδου κοστολόγησης ανά δραστηριότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

16/12/2009) 16/12/2009). 16/12/2009)

16/12/2009) 16/12/2009). 16/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΠΑ) Α.Ε. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πετριάς, Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας, με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑ. ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης «Πολιτιστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον Δήμο Λαρισαίων με διαδραστικό χαρακτήρα» (MIS 453635)

ΜΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑ. ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης «Πολιτιστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον Δήμο Λαρισαίων με διαδραστικό χαρακτήρα» (MIS 453635) ΜΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης «Πολιτιστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον Δήμο Λαρισαίων με διαδραστικό χαρακτήρα» (MIS 453635) Ταξίδι στον χρόνο περίπου 100 χρόνια πριν Λάρισα τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο, σύναψη σύμβασης και διαδικασία παρακολούθησης και πληρωμής παρόχων, για τη λειτουργία του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Κωνσταντινουπόλεως 8 66100 Δράμα ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ «ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ.

Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ. Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2009 Αρ.πρωτ.: 21677 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Κ.Χ. 18μ. Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α/Γ/Ε/Ν Κλειστό γήπεδο Βαρέων Αθλημάτων, 14 & 15 Νοεμβρίου 2009 Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Το κωμικό και η σημασία του γέλιου

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Το κωμικό και η σημασία του γέλιου ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο Το κωμικό και η σημασία του γέλιου Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από αξιόλογους φιλόσοφους, όπως ο Νίτσε ή ο Κάντ, να οριστεί το κωμικό, η κωμωδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/2450 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/3-1-2008

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/3-1-2008 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 Αθήνα 3/1/ 2008 Αρ.Πρωτ.: 1002380/ 97 /33 /Α0014 ΠΟΛ 1004 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΣ7ΛΡ-876 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2012

ΑΔΑ: Β4ΩΣ7ΛΡ-876 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2012 ΘΕΜΑ: 19 ο Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Έντυπο Υπολογισμού Κενών-Πλεονασμάτων Σχολείου στο Σύστημα «Αθηνά» Γενικές Πληροφορίες ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Ωράριο Διευθυντή 5 δηλ. τόσο εμφανίζεται στην οθόνη με τα ωράρια στο Αθηνά Όνομα/τα Υποδιευθυντή/ών 1. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

χώρων του ήµου Ρόδου (ΧΥΤΑ, Παιδικοί Σταθµοί, κτλ)» στον κωδικό

χώρων του ήµου Ρόδου (ΧΥΤΑ, Παιδικοί Σταθµοί, κτλ)» στον κωδικό 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/08/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/89551 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΦΕΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε: 33177/62/Β/95/96 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα, 25/07/2008 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΜΕ Γραφείο: Επικοινωνίας Πληροφορίες: Π. Ασημάκου-Οικονόμου Ταχ. Κώδικας: 24 100 Τηλ.: 27210-60706

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νεμέα 5-3-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:- 1196 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νεμέα 5-3-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:- 1196 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νεμέα 5-3-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:- 1196 - (υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012) Πλήρωσης τεσσάρων {4} θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση:

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5-7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2 FAX: 210-3332559 e-mail : press@minfin.gr Αθήνα, 22 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Νόµος 4174/2013 (Άρθρα 1 έως 67) Φ.Ε.Κ.170/Α /26.7.2013 [Κωδικοποίηση µέχρι και το Ν. 4183/2013] Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλας Μαυρέσης. ΓΙΑΤΙ Πάρτυ της ταξη του 52. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Νικόλας Μαυρέσης. ΓΙΑΤΙ Πάρτυ της ταξη του 52. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ Υποψήφιος Κοινοτάρχης Χλώρακας Μπορώ: Να προσφέρω καινούργιες ιδέες και να τις μετατρέψω σε πράξεις. Να στηρίξω τα δικαιώματα των πολιτών και του συνόλου ενάντια στα συμφέροντα των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ Πρέβεζα: 21/04/2012 Αριθμ. Πρωτ.:35394/1292 Ταχ. Δ/νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικα : 48100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ 1. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι τον που είναι μια δημιουργία των Χαΐνηδων. Οι Χαΐνηδες είναι ένα συγκρότημα από την Κρήτη που παίζουν έντεχνη και παραδοσιακή μουσική. Οι μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας Γ Τάξη Δημοτικού 1. Ζωντανοί οργανισμοί-φυτά (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Μελέτη του καρπού Η χρησιμότητα των φυτών Το άνθος (κατασκευή, επικονίαση, γονιμοποίηση) 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΕΠ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 1501- ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 Γενικοί Όροι 2 Εφαρμοστέες Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Η α κλίση ουσιαστικών περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Η α κλίση ουσιαστικών περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Η α κλίση ουσιαστικών περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ Αρσενικά σε ας-ης και Θηλυκά σε α-η Αρσενικά σε -ης και θηλυκά σε -αη ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ: Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Το 1 ο κεφάλαιο έχει πολλά τμήματα θεωρίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ομάδα θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 27-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αρ. Πρωτ. : 174480/Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 161-06/17-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. Πρωτ. 31 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Ενότητα Στρατηγική σε επιχειρηματικό επίπεδο

6 η Ενότητα Στρατηγική σε επιχειρηματικό επίπεδο Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 6 η Ενότητα Στρατηγική σε επιχειρηματικό επίπεδο ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Αντικείμενο ενότητας Ποια ανταγωνιστική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεπτέμβριος 2011 1. Γνωριμία Σύντομη Παρουσίαση ύλης 2. Πεντηκοστή, ίδρυση της Εκκλησίας. 3. Τι είναι η εκκλησία; 4. Γνωριμία με την Εκκλησία της Ενορίας μου. * Αγιασμός 1. Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

δ) ο μαζικός αριθμός του αυξάνεται κατά 4 και ο ατομικός του αυξάνεται κατά 2. Μονάδες 5

δ) ο μαζικός αριθμός του αυξάνεται κατά 4 και ο ατομικός του αυξάνεται κατά 2. Μονάδες 5 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑΪΟΥ 204 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 Ερωτήσεις στο Ηλεκτρικό Ρεύμα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα ; 2. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο S.I. ; Με ποια όργανα μετριέται η ένταση του ρεύματος και πως συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1917 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τη διδα σκαλία της Ρωσικής, και της

Διαβάστε περισσότερα