ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, αποτελείται από δύο (2) Κεφάλαια και δέκα πέντε (15) άρθρα. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α (άρθρα 1-6) εισάγονται, ιδίως, τροποποιήσεις στην κείµενη νοµοθεσία σχετικώς µε τη σύνταξη πράξεων εφαρµογής, τον τρόπο υ- πολογισµού της εισφοράς σε γη και χρήµα (άρθρα 1-2), καθώς και µε τη διαδικασία τροποποίησης εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων κατόπιν άρσης ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης (άρθρο 3). Επίσης, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στις εκκρεµείς διαδικασίες εκπόνησης µελετών πολεοδοµικού σχεδιασµού (άρθρο 5). Τέλος, εισάγονται ειδικές, µεταβατικές διατάξεις για την εφαρµογή των προτεινοµένων διατάξεων του Κεφαλαίου Α (άρθρο 6). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου B (άρθρα 7-15), µεταξύ άλλων, τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» (ΝΟΚ) (άρθρο 7), ορίζονται οι αρµόδιες Υπηρεσίες για την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών χρήσεων γης, τον καθορισµό χρήσεων γης, τη γνωµοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακών µελετών, την έγκριση για τη διαµόρφωση, χρήση και κατάληψη κοινόχρηστων χώρων κ.λπ. εντός των ορίων του παραδοσιακού τµήµατος της πόλης των Αθηνών, και ρυθµίζονται θέµατα σχετικώς µε την υπαίθρια διαφήµιση στο ι- στορικό κέντρο της (άρθρο 8). Επίσης, θεσπίζονται ειδικές ρυθµίσεις όσον αφορά τη διατήρηση υφιστάµενων χρήσεων στις περιοχές Πλάκας και Εξαρχείων, Μουσείου και Λόφου Στρέφη, κατ εξαίρεση των προβλεποµένων στα ειδικά προεδρικά διατάγµατα που αφορούν τις εν λόγω περιοχές (άρθρο 9), ρυθµίζονται θέµατα πολεοδοµικού χαρακτήρα (άρθρο 10), και τροποποιούνται διατάξεις του κεφαλαίου Α του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών

2 2 Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» το οποίο αφορά την περιβαλλοντική αναβάθµιση και την ιδιωτική πολεοδόµηση (άρθρο 11), και διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας (άρθρο 12). Τέλος, τροποποιείται το άρθρο 286 του Ποινικού Κώδικα «Παραβίαση κανόνων οικοδοµικής» (άρθρο 13), ορίζεται ότι το προσαρτώµενο Παράρτη- µα πινάκων στοιχείων και οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος για λόγους ενότητας των διαδικασιών της διοίκησης και οµοιογένειας των πράξεων των οργάνων της (άρθρο 14), και καθορίζεται η έναρξη εφαρµογής του παρόντος (άρθρο 15). Όπως έχει κατ επανάληψη αναφερθεί (βλ., ενδεικτικώς, Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας επί του νοµοσχεδίου «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδό- µηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις»), συµφώνως προς τις επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγµατος, ο χωροταξικός σχεδιασµός της χώρας και η πολεοδοµική διαµόρφωση και επέκταση των οικιστικών περιοχών συνιστούν υποχρέωση της Πολιτείας. Κατά την παρ. 2 του άρθρου 24 του Συντάγµατος, η δόµηση γίνεται κατόπιν προηγούµενου σχεδιασµού, βάσει κανόνων οι οποίοι τίθενται από τον κοινό νοµοθέτη. Έτσι, κάθε διαδικασία πολεοδόµησης γίνεται σε δύο στάδια χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού (βλ., ενδεικτικώς, Β. Σκουρή, Χωροταξικό και Πολεοδοµικό Δίκαιο, 2η έκδ. 1991, σελ. 47 επ., µε περαιτέρω εκτενείς βιβλιογραφικές παραποµπές, Α. Παπαπετρόπουλο, Δίκαιο και Πολιτική του Χωροταξικού σχεδιασµού, 2008, σελ. 27 επ., Δ. Χριστοφιλόπουλο, Πολιτιστικό περιβάλλον, - Χωρικός σχεδιασµός και Βιώσιµη ανάπτυξη, 2002, σελ. 113 επ., Ν. Ρόζο, Η νοµική προβληµατική του χωροταξικού σχεδιασµού, 1994, σελ. 107 επ., Μ. Δεκλερή, Ο Δωδεκάδελτος του περιβάλλοντος - Εγκόλπιον βιωσίµου αναπτύξεως, 1996, passim, ΣτΕ 1876/1980 Ολοµ., 2468/2011 ΕλλΔνη 2012, σελ επ., 2917/2012 ΠερΔικ 2012, σελ. 510 επ.). Συµφώνως προς τις διατάξεις των προσφάτως ψηφισθέντων ν. 4269/2014 και ν. 4280/201, το σύστηµα χωροταξικού σχεδιασµού αναµορφώθηκε εξ ολοκλήρου και προβλέφθηκε, εφεξής, ότι ο χωρικός σχεδιασµός ασκείται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και διακρίνεται, αναλόγως του περιεχοµένου του, σε στρατηγικό ή ρυθµιστικό. Στην κατηγορία του στρατηγικού χωρικού σχεδιασµού υπάγονται τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια και τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια. Στο επίπεδο του ρυθµιστικού χωρικού σχεδιασµού υπάγονται τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια και τα Ρυµοτοµικά Σχέδια. Οι ανωτέρω νοµοθετικές διατάξεις απέβλεψαν στη θέσπιση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου οικιστικής ανάπτυξης σε συνδυασµό µε την ταυτόχρονη αντιµετώπιση των υφιστάµενων προβληµάτων πολεοδοµικής ρύθµισης των οικισµών της χώρας, µε σκοπό την αναβάθµιση και βελτίωση της οργάνωσής τους και τη συγκροτηµένη επέκταση των οικιστικών περιοχών στο αναγκαίο µέτρο. Συµφώνως προς το υφιστάµενο πλαίσιο που έχει τεθεί µε τον ν. 1337/1983, όπως ι- σχύει µέχρι σήµερα, η χωροταξική ανάπτυξη και πολεοδοµική ρύθµιση πραγµατοποιούνται, ειδικότερα, επί τη βάσει των πολεοδοµικών κανόνων, υπαγορεύονται από τα δεδοµένα της δηµογραφικής εξέλιξης και προσαρµόζονται στις ιδιοµορφίες και τις α- νάγκες κάθε περιοχής. Συγκεκριµένως, το στάδιο της εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης περιλαµβάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της πολεοδοµι-

3 κής µελέτης, η οποία επιτυγχάνεται µε την πραγµατοποίηση των εισφορών σε γη και σε χρήµα, καθώς και µε τις αναγκαίες ρυµοτοµήσεις, τακτοποιήσεις και προσκυρώσεις ιδιοκτησιών. Στην πράξη εφαρµογής, όπως ισχύει µέχρι σήµερα, δυνάµει του ι- σχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, περιλαµβάνονται οι επιµέρους πράξεις ρυµοτοµίας, προσκύρωσης και αναλογισµού αποζηµίωσης του ν.δ. της 17.7./ , καθώς και οι οικείες εισφορές σε γη και χρήµα, και καθορίζονται οι εκτάσεις που καταλαµβάνονται από κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους. Εποµένως, συµπεριλαµβάνονται ό- λες οι απαιτούµενες ενέργειες για την εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης. Ειδικότερα, η πράξη εφαρµογής αφορά σε πολεοδόµηση οικισµών άνω των δύο χιλιάδων κατοίκων, την πολεοδόµηση οικισµών µε πληθυσµό µέχρι δύο χιλιάδες κατοίκους, καθώς και περιοχών δεύτερης κατοικίας. Από το περιεχόµενο του ν. 1337/1983 προκύπτει ότι σε κάθε προηγούµενο στάδιο πρέπει να γίνεται αποτίµηση των στοιχείων και δεδοµένων που θα αποτελέσουν τη βάση της ρύθµισης του επόµενου σταδίου, προκειµένου να διασφαλίζεται η αλληλουχία των σταδίων της πολεοδοµικής ρύθµισης. Σχετικώς µε τη σύνδεση της πολεοδοµικής µελέτης προς την πράξη εφαρµογής, η διαδικασία της τελευταίας, συµφώνως προς το ισχύον πλαίσιο του ν. 1337/1983, λαµβάνει χώρα παραλλήλως προς τη διαδικασία έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης, δεδοµένου ότι το στοιχείο της έκτασης γης που προκύπτει από τις οικείες εισφορές σε γη και χρήµα, υπολογιζόµενη µε τις ενδείξεις του κτηµατογραφικού διαγράµµατος και την πρόταση κατανοµής της σε κοινόχρηστα και κοινωφελή, έστω και κατά προσέγγιση, είναι αναγκαία προκειµένου να καθορισθούν οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Όπως γίνεται δεκτό, ο κατά προσέγγιση υπολογισµός της έκτασης που θα προέλθει από τις εν λόγω εισφορές συνιστά στοιχείο του κύρους της πολεοδοµικής µελέτης, δεδοµένου ότι διασφαλίζει την πραγµατοποίησή της κατ εφαρµογή των κανόνων του ορθολογικού σχεδιασµού, οπωσδήποτε εντός των δυνατοτήτων της πράξης εφαρµογής, και πρέπει να περιέχεται είτε στην πολεοδοµική µελέτη είτε στα στοιχεία που τη συνοδεύουν (βλ., εκτενέστερα, σε Μ. Βροντάκη, Η πράξη εφαρµογής στη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, Αρµεν. 1995, σελ επόµ.). Όπως έχει κριθεί συναφώς, οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 1337/1983, µε τις οποίες επιβάλλεται υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήµα, ερείδονται επί των διατάξεων των παρ. 3 και 5 του άρθρου 24 του Συντάγµατος, συµφώνως προς τις οποίες οι ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται σε περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται ως οικιστική µε την ένταξή της σε πολεοδοµικό σχέδιο, συµµετέχουν υποχρεωτικώς και οφείλουν να διαθέσουν χωρίς αντάλλαγµα από τον οικείο φορέα τµήµα της ιδιοκτησίας τους, προκειµένου να εξασφαλισθούν οι απαιτούµενες εκτάσεις για την εκτέλεση των α- ναγκαίων κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων. «( ) Δεδοµένου δε ότι τα ποσοστά της οφειλόµενης εισφοράς σε γη που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές του ν. 1337/1983 δεν υπερβαίνουν τα εύλογα όρια, ενόψει του ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία αφενός προς το µέγεθος της αυξήσεως της αξίας των ιδιοκτησιών που, συµφώνως προς τα διδάγµατα της κοινής πείρας, επέρχεται λόγω εντάξεώς της σε πολεοδοµικό σχέδιο και αφετέρου προς τις εκτάσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων κοινωφελών χρήσεων, οι οποίες είναι στοιχειωδώς αναγκαίες για τη διαµόρφωση συνθηκών ικανοποιητικών για τη διαβίωση των κατοίκων, οι διατάξεις αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση 3

4 4 προς την κατά το άρθρο 17 του Συντάγµατος προστασία της ιδιοκτησίας, η οποία άλλωστε, συµφώνως προς την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, τελεί µε την επιφύλαξη ότι τα απορρέοντα από την ιδιοκτησία δικαιώµατα δεν µπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συµφέροντος ( )» (ΣτΕ [Ολ] /1994, ΣτΕ 3567/1996, 1759/1998, 3338/1999, κ.ά. Βλ., ακόµη, τον προβληµατισµό ως προς την εναρµόνιση των ανωτέρω διατάξεων του ν. 1337/1983 µε το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου σε Γ. Σγουρίτσα, Η επέκτασις σχεδίου πόλεως κατά τον ν. 1337/1983, Προδηµοσίευση από τον τιµητικό τόµο για τα εβδοµήντα πέντε χρόνια του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ΝοΒ 2007 σελ. 781 επ. Πρβλ., ωστόσο, ΣτΕ 2878/2012, συµφώνως προς την ο- ποία: «( ) Η επιβληθείσα απαγόρευση ορισµένων ειδικότερων χρήσεων γης της κατηγορίας του «πολεοδοµικού κέντρου» σε συνδυασµό µε την υποχρέωση για εισφορά σε γη λόγω της υπαγωγής του ακινήτου σε καθεστώς πολεοδοµικής αναµορφώσεως δεν αντίκειται στα άρθρα 17 του Συντάγµατος και 1 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α. ( )»). Περαιτέρω, µε τις ίδιες ανωτέρω αποφάσεις της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας (2057 και 2058/1994), έχει κριθεί ότι η εισαγόµενη µε τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 1337/1983 κλιµάκωση της οφειλόµενης εισφοράς, αναλόγως του µεγέθους της ιδιοκτησίας, δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας, διότι στηρίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια, συνδεόµενα µε τις συνέπειες και ιδίως µε τα οφέλη της ένταξής της σε πολεοδοµικό σχέδιο και την επακόλουθη δυνατότητα αξιοποίησης και εκµετάλλευσης των ιδιοκτησιών και τη χρηµατική αξία τους, η οποία επαυξάνεται αναλογικώς τόσο περισσότερο όσο µεγαλύτερη είναι η έκταση της ιδιοκτησίας. Επιπλέον, η κλιµάκωση αυτή, µε την οποία αποτρέπεται η σηµαντική µείωση των ιδιοκτησιών που έχουν µικρή έκταση, ικανοποιεί και τον πολεοδοµικό σκοπό, δεδοµένου ότι έχει ως αποτέλεσµα να αποφεύγεται η δηµιουργία οικοπέδων µη άρτιων ή οικοπέδων µε µικρό εµβαδόν. Σηµειωτέον ότι και η νοµολογία του Αρείου Πάγου έχει επανειληµµένως κρίνει επί της συνταγµατικότητας των διατάξεων του ν. 1337/1983 περί εισφοράς σε γη (ΑΠ [Ολ] 19/2002, 356/2007, 563/2006 συµφώνως προς την οποία: «( ) Με την ανάπτυξη αυτή πέραν της αναβάθµισης του οικιστικού περιβάλλοντος, εξυπηρετείται συγχρόνως και το συµφέρον των ιδιοκτητών, αφού συνεπάγεται αύξηση της αξίας του εναποµείναντος ακινήτου τους, η δε [ως] άνω ρύθµιση, αφορά τα επικείµενα (συστατικά) των εισφερόµενων τµηµάτων και όχι στο έδαφος των ιδιοκτησιών, για δε τα συστατικά ο νοµοθέτης, παρότι είχε τη δυνατότητα µε βάση την άνω συνταγµατική διάταξη [ενν. άρθρ. 24 παρ. 2-4 του Συντάγµατος], να ορίσει διαφορετικά, ότι δηλ. θα εισφέρονταν άνευ αποζηµίωσης, επέλεξε την άνω ευνοϊκότερη για τους πρώην ιδιοκτήτες λύση, υποχρεώνοντας τους οικείους ΟΤΑ να καταβάλουν σε αυτούς αποζηµίωση, προβλέποντας συγχρόνως ταχεία διαδικασία για τον προσδιορισµό της και µη αποκλείοντας σε αυτούς το δικαίωµα να προσφύγουν στο αρµόδιο καθ ύλην δικαστήριο. Ενόψει όλων αυτών η εν λόγω διάταξη, µε το να επιτρέπει την κατάληψη (και εποµένως αφαίρεση) των υποχρεωτικώς εισφεροµένων τµηµάτων γης, αναγκαίως δε µετ αυτών και των σε αυτά επικειµένων (συστατικών), και πριν ακόµη από την καταβολή στο δικαιούχο της οφειλόµενης για τα τελευταία αποζηµίωσης, δεν αντίκειται στην α-

5 νωτέρω διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 17 του Συντάγµατος ( )» (βλ. επίσης περαιτέρω παραποµπές σε ΑΠ [Ολ] 896/1985 και 1/1982). 5 ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων του νοµοσχεδίου 1. Επί του άρθρου 9 Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπονται ειδικές ρυθµίσεις κατ εξαίρεση των προβλεποµένων στα ειδικά προεδρικά διατάγµατα που αφορούν τις περιοχές Εξαρχείων, Μουσείου και Λόφου Στρέφη και Πλάκας της Αθήνας. Ειδικότερα, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος παρέχεται δυνατότητα προς συνέχιση της λειτουργίας ειδικών χρήσεων εγκατεστηµένων σε διατηρητέα κτήρια στην περιοχή της Πλάκας προ της και προ του χαρακτηρισµού των εν λόγω κτηρίων ως διατηρητέων, καθώς και για τη µεταβίβαση της σχετικής άδειας σε νέο πρόσωπο, υπό τους όρους της κείµενης νοµοθεσίας. Επίσης, για τις χρήσεις οι οποίες ήταν ε- γκατεστηµένες σε διατηρητέα κτήρια στην περιοχή της Πλάκας προ της και προϋπήρχαν του χαρακτηρισµού των κτηρίων ως διατηρητέων, πέραν της συνέχισης της λειτουργίας τους ως ανωτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα µεταβίβασης της σχετικής αδείας σε νέο πρόσωπο, καθώς και η δυνατότητα εγκατάστασης επιπλέον βοηθητικών χώρων στον α όροφο του διατηρητέου, όταν η κύρια χρήση είναι εγκατεστηµένη στο ισόγειο. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι «εστιατόρια» και «ταβέρνες» που άρχισαν να λειτουργούν πριν από την , δύνανται να συνεχίσουν να λειτουργούν στον καθοριζόµενο από την τελευταία εκδοθείσα άδεια λειτουργίας χώρο, πέραν των χρήσεων τις οποίες καθορίζει για τον συγκεκριµένο χώρο το άρθρο 7 του π.δ. 5/ «Καθορισµός ειδικών χρήσεων γης στην περιοχή της Πλάκας του ρυµοτοµικού σχεδίου Αθηνών». Επίσης, µε την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 2 του παρόντος, «[π]έραν των οριζο- µένων στο άρθρο 2 του από π.δ. (Δ 1075) περί καθορισµού ειδικών χρήσεων γης στις περιοχές Εξαρχείων, Μουσείου και Λόφου Στρέφη του Δήµου Αθηναίων επιτρέπεται κατόπιν εγκρίσεως του Δήµου η µεταβίβαση υφιστάµενων χρήσεων σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης, θανάτου εφόσον λειτουργούν µε νόµιµη άδεια». Σχετικώς σηµειώνεται ότι «το από 5.10/ π.δ., αποσκοπεί στη διαφύλαξη και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της Πλάκας µε τον καθορισµό ειδικών χρήσεων γης κατά περιοχές, ζώνες και θέσεις, κατά την έννοια δε των µεταβατικών διατάξεων του άρθρου 8 ( ) επιτρέπεται, κατ αρχήν, η συνέχιση της χρήσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ακόµη και όταν η χρήση αυτή δεν περιλαµβάνεται στις εφεξής επιτρεπόµενες χρήσεις για τη συγκεκριµένη θέση, υπό τους ειδικούς, όµως, όρους που τάσσουν οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 8 [του παρόντος π.δ.] και εφόσον η χρήση ασκείται από τον δικαιούχο ισχύουσας, κατά την έναρξη εφαρµογής του διατάγµατος, σχετικής άδειας. Στην τελευταία περίπτωση, αν διακοπεί η ά- σκηση της χρήσης από τον δικαιούχο της άδειας για οποιονδήποτε λόγο (µεταβίβαση της άδειας, συνταξιοδότηση κ.λπ.), δεν επιτρέπεται πλέον η συνέχισή της από άλλο ενδιαφερόµενο, διότι τούτο θα οδηγούσε σε αναίρεση του σκοπού του νόµου και σε βλάβη του παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής µε τη διατήρηση στο διηνεκές χρή-

6 6 σεων γης που απαγορεύονται από τις πάγιες διατάξεις του παραπάνω διατάγµατος (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2513/2009, Π.Ε. 328/1993, Π.Ε. 564/1993)» (ΣτΕ 1943/2014). Περαιτέρω, όπως έχει κριθεί, «( ) ενόψει και της επιτασσόµενης από το άρθρο 24 παρ. 6 του Συντάγµατος προστασίας των µνηµείων, όροι και περιορισµοί δόµησης κτιρίων χαρακτηριζοµένων ως διατηρητέων τίθενται και εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τον σκοπό του θεσµού, δηλαδή τη διατήρηση του κρινόµενου ως προστατευτέου κτιρίου, προσαρµόζουν δε τις επιτρεπόµενες επεµβάσεις επ αυτού και του περιβάλλοντος αυτό χώρου στον προστατευόµενο χαρακτήρα του, κατά τρόπον ώστε διατηρητέο κτήριο και επ αυτού επεµβάσεις να αποτελούν ένα αρµονικό σύνολο. Αντίθετα, ό- ροι και περιορισµοί δόµησης διατηρητέων κτιρίων, µε τους οποίους παρέχεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης εργασιών που συνεπάγονται την αλλοίωση ή υποβάθµιση του κτιρίου, κείνται εκτός των ορίων των ως άνω εξουσιοδοτικών διατάξεων και είναι, συνεπώς, µη νόµιµοι, διότι αντιστρατεύονται τον σκοπό, στον οποίο αποβλέπουν οι εν λόγω διατάξεις ( ) Εξάλλου, και για µεµονωµένα κτίρια, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα, δύνανται, για τη διατήρηση και την ανάδειξη του ιδιαιτέρου χαρακτήρα αυτών, να καθορίζονται χρήσεις, κατά παρέκκλιση εκείνων που ισχύουν στην περιοχή όπου αυτά ευρίσκονται ( ) Ειδικότερα, η κατά τα ανωτέρω, πρόβλεψη χρήσεων σε διατηρητέα κτίρια, κατά παρέκκλιση από εκείνες που έχουν καθορισθεί για την περιοχή ή για το τµήµα του παραδοσιακού οικισµού, όπου αυτά ευρίσκονται, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η προβλεποµένη, κατά παρέκκλιση χρήση σχετίζεται µε τον λόγο χαρακτηρισµού του κτιρίου ως διατηρητέου και ότι η πρόβλεψη της χρήσεως αυτής είναι αναγκαία για την διατήρηση και την ανάδειξη του διατηρητέου κτιρίου» (ΣτΕ 2513/2009). 2. Επί του άρθρου 11 παρ. 1 και 6 Α. Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 1 του παρόντος προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 2 του ν. 4280/2014. Εν προκειµένω, για λόγους συντακτικής αρτιότητας και σαφήνειας, θα ήταν σκόπιµο, στο πρώτο εδάφιο της διάταξης, µετά τη φράση: «Η προς πολεοδόµηση έκταση» να προστεθεί η λέξη «πρέπει», εάν όντως είναι αυτή η βούληση του νοµοθέτη, άλλως να αναδιατυπωθεί το εν λόγω εδάφιο. Β. Με την προτεινόµενη διάταξη η παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 4280/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Αναφέρεται υποχρεωτικά στο σχετικό συµβόλαιο µεταβίβασης [της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4280/2014] η µελλοντική υποχρέωση έκδοσης διαπιστωτικής απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης κατά την προηγούµενη παράγραφο [παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4280/2014].» Εν προκειµένω, για λόγους συντακτικής αρτιότητας και σαφήνειας, η λέξη «µελλοντική» πρέπει να απαλειφθεί ως πλεονάζουσα και η προτεινόµενη διάταξη να αντικατασταθεί ως εξής: «9. Η υποχρέωση έκδοσης διαπιστωτικής απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης κατά την προηγούµενη παράγραφο αναφέρεται υποχρεωτικά στο σχετικό συµβόλαιο µεταβίβασης». Περαιτέρω, παρατηρείται ότι, συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη, προφανώς, η διαπιστωτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης δεν είναι απαραίτητο να έχει εκδοθεί κατά τη σύνταξη του ως άνω συµβολαίου µεταβίβασης.

7 Υπό το φως των ανωτέρω, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να διευκρινισθεί ότι η µη έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης δεν επηρεάζει καθ οιονδήποτε τρόπο το κύρος της δικαιοπραξίας Επί του άρθρου 12 παρ. 2 Α. Στην προτεινόµενη διάταξη, διά της οποίας, µετά την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10, ορίζεται ότι «[α]ν ο χαρακτηρισµός µιας περιοχής ή τµήµατος επιφανείας γης έχει γίνει µε έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα του αρµοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών που εκδόθηκε µετά την 11η Ιουνίου 1975 και έως το τέλος Απριλίου του έτους 1981, ηµεροµηνία εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόµενη ενδικοφανής διαδικασία του παρόντος άρθρου, θεωρείται τελεσίδικος και ο χαρακτήρας της έκτασης δεν επανεξετάζεται ( ).» Εν προκειµένω, για λόγους σαφήνειας και εφαρµογής της προτεινόµενης διάταξης, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί η έννοια του όρου «έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα». 4. Επί του άρθρου 12 παρ. 3 Με την προτεινόµενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 998/1979 ως ακολούθως: «Επιτρέπεται δι οµοίας ως άνω αποφάσεως η άρσις της α- ναδασώσεως εκτάσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος, εφόσον µετά την πάροδο πενταετίας από της κηρύξεως αυτής αποδεικνύεται το ανέφικτον της πραγµατοποιήσεως της αναδασώσεως». Παρατηρείται ότι η ισχύουσα ρύθµιση αφορά την άρση αναδάσωσης δηµόσιας έ- κτασης «η οποία δεν απετέλει δάσος ή δασικήν έκτασιν, εφ όσον µετά την πάροδον πενταετίας από της κηρύξεως αυτής αποδεικνύεται το ανέφικτον της πραγµατοποιήσεως της αναδασώσεως». Συνεπώς, η προτεινόµενη ρύθµιση, κατά τη διατύπωσή της, καταλαµβάνει πλέον όλες τις εκτάσεις, δηµόσιες και ιδιωτικές, και δεν θέτει ως προϋπόθεση για την άρση της αναδάσωσης την έλλειψη δασικού χαρακτήρα της έκτασης [πρβλ. ΣτΕ 2399/2002 και 2346/2009 για την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 998/1979 που αφορά την απαλλοτρίωση, ως αναδασωτέας, ιδιωτικής έκτασης, κατά τις οποίες «( ) η υποχρέωση της Διοικήσεως προς άρση αναδασώσεως σε περίπτωση µη έγκαιρης συντελέσεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως υφίσταται µόνον στις ειδικώς προβλεπόµενες από τον νόµο περιπτώσεις, µεταξύ των οποίων και η έλλειψη δασικού χαρακτήρα της κηρυχθείσης ως αναδασωτέας (ορθότερο εν προκειµένω: δασωτέας) εκτάσεως ( )»]. Μόνη, δε, προϋπόθεση αποτελεί η διαπίστωση του α- νεφίκτου ως προς την πραγµατοποίηση της αναδάσωσης µετά από την πάροδο πενταετίας από την κήρυξή της. Κατά το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγµατος, «[δ]ηµόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που µε άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισµό». Κατά την έννοια αυτής της διάταξης, «κάθε απο-

8 8 ψιλούµενη δασική έκταση, δηµόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικά αναδασωτέα µε µόνη την αντικειµενική διαπίστωση της συνδροµής των κατά την ανωτέρω συνταγ- µατική διάταξη προϋποθέσεων» (ΣτΕ 3980/2011 και ΣτΕ 1599/2014. Βλ. και ΣτΕ 952/1990, κατά την οποία η διάταξη έχει άµεση εφαρµογή «γιατί δεν εξαρτάται από την έκδοση νόµου, η [δε] προστασία των δασών θεσπίζεται χωρίς κανένα χρονικό ό- ριο στο παρελθόν»). Η εξαίρεση από την υποχρέωση αναδάσωσης όσον αφορά εκτάσεις παρανόµως χρησιµοποιηθείσες προ της , κατά τρόπο που να καθίσταται αδύνατη η ανατροπή της δηµιουργηθείσας πραγµατικής κατάστασης, έχει κριθεί ως α- ντίθετη προς τη διάταξη του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγµατος. Αντιθέτως, κατά το µέρος που αφορά δάσος ή δασική έκταση που έχουν οριστικώς απωλέσει τον δασικό τους χαρακτήρα από νόµιµη αιτία, και δεν είναι δυνατή η ανατροπή της, µε νόµιµο τρόπο, δηµιουργηθείσας πραγµατικής κατάστασης, δεν αντίκειται στη συνταγµατική διάταξη (βλ. ΣτΕ 1517/2009, 2126, 1316/2000,1573/2002). Κατά πάγια νοµολογία, «από τα άρθρα 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις υπάγονται ως φυσικά αγαθά σε ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς προς διατήρηση της µορφής τους και της κατά προορισµό χρήσης τους στο αυτό δε προστατευτικό καθεστώς υπάγονται και οι εκτάσεις που κηρύσσονται ως αναδασωτέες. Στις τελευταίες εξ άλλου αυτές εκτάσεις, ανεξαρτήτως εάν είναι ιδιωτικές ή δηµόσιες, απαγορεύονται επεµβάσεις πριν από την πραγµατοποίηση του σκοπού της αναδάσωσης και την ανάκτηση της δασικής µορφής της έκτασης (...) Συνεπώς, τυχόν αποφάσεις, µε τις οποίες ορισµένες εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτέες, µπορούν, κατά το Σύνταγµα, να ανακληθούν µόνο για πλάνη περί τα πράγµατα ως προς το δασικό χαρακτήρα, η οποία πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από την κήρυξη της αναδάσωσης και εφεξής, και να αποδεικνύεται µε συγκεκριµένα, ειδικά για κάθε ακίνητο, στοιχεία Παρέπεται εποµένως, ότι ( ) προκειµένου να στοιχειοθετηθεί κατ αρχήν υποχρέωση της Διοίκησης να εξετάσει κατ ουσία σχετικό αίτηµα και, ενδεχοµένως, να ανακαλέσει πράξη κήρυξης έκτασης, ως αναδασωτέας, πρέπει να τεθούν υπ όψη της νέα συγκεκριµένα στοιχεία, τα οποία, αληθή υποτιθέµενα, ανατρέπουν την πραγµατική βάση, στην οποία στηρίχθηκε η έκδοση αυτής, θεµελιώνοντας πλάνη περί τα πράγµατα. Άλλως, η απόφαση περί αναδάσωσης είναι δυνατόν να αρθεί µόνον όταν έχει αυτή υλοποιηθεί και έχει ο- λοκληρωθεί η αναβίωση της καταστραφείσας δασικής βλάστησης» (ΣτΕ 5392/2012. Οµοίως ΣτΕ 5391/2012 και ΣτΕ 2861/2013). Σηµειώνεται ότι «( ) κατά τα προκύπτοντα από τις συζητήσεις κατά τη διαδικασία ψηφίσεως του Συντάγµατος, τόσο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή επί του Συντάγµατος, όσο και στην ολοµέλεια της Βουλής, η υποχρέωση κήρυξης ως αναδασωτέων των δηµοσίων και ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων που καταστρέφονται από πυρκαγιά ή αποψιλώνονται από οποιαδήποτε αιτία και το αυστηρό καθεστώς που προβλέπονται ( ) για τις αναδασωτέες εκτάσεις, θεσπίσθηκε προκειµένου να προστατευθούν πολύτιµοι θύλακες δασικών οικοσυστηµάτων από την οικοπεδοποίηση. Όπως συνάγεται δε από τα πρακτικά των σχετικών συνεδριάσεων, η ανάγκη της ανωτέρω ρύθµισης ανακύπτει κυρίως για περιοχές, στις οποίες παρουσιάζονται έντονες οικιστικές πιέσεις µε αποτέλεσµα να επέρχεται σηµαντική αύξηση της αξίας γης και στις

9 οποίες εµφανίζεται το φαινόµενο της καταστροφής από πυρκαγιές ευρείας έκτασης δασικών οικοσυστηµάτων. Κατά την έννοια όµως της συνταγµατικής διάταξης, παρά την απόλυτη διατύπωσή της, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι ο συνταγµατικός νοµοθέτης είχε τη βούληση να απαγορεύσει τη χρησιµοποίηση αναδασωτέων εκτάσεων ακόµη και για σκοπούς ιδιαίτερης σηµασίας για το δηµόσιο συµφέρον που δεν µπορούν να καλυφθούν µε άλλο τρόπο, αφού η απαγόρευση αυτή στις παραπάνω περιπτώσεις θα είχε ως συνέπεια να καταστεί αδύνατη η ικανοποίηση υπέρτερων δηµόσιων σκοπών, λόγω του γεγονότος ότι προηγήθηκε καταστροφή της δασικής βλάστησης, που ενδεχοµένως, µάλιστα, να προκλήθηκε, µε σκοπό τη µαταίωση του έργου. Ως εκ τούτου, κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης του Συντάγµατος, µε την οποία συµπληρώνεται η ρύθµιση για την προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων που εισάγεται µε το άρθρο 24 παρ. 1 και η οποία, ως εκ τούτου, αν και θεσπίζει αυστηρό καθεστώς προστασίας για τις αναδασωτέες εκτάσεις, είναι ερµηνευτέα στο πλαίσιο του επιδιωκό- µενου µε τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 σκοπού, δεν αποκλείεται η θέσπιση από το νοµοθέτη ρυθµίσεως, δια της οποίας παρέχεται η δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εγκριθεί επέµβαση σε έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, ακόµη και πριν ανακτήσει τη δασική µορφή της, προκειµένου να εκτελεστεί έργο, το οποίο αποβλέπει στην εξυπηρέτηση ανάγκης µε ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική ή οικονοµική σηµασία, αν η εκτέλεση του έργου στην έκταση αυτή είναι απολύτως αναγκαία και επιτακτική, στο µέτρο που η παρέλευση του απαιτούµενου για την πραγµατοποίηση της α- ναδάσωσης χρονικού διαστήµατος θα είχε ως συνέπεια τη µαταίωση του επιδιωκόµενου δηµόσιου σκοπού» (ΣτΕ [Ολ] 2499/2012). Τέτοια έργα είναι, κατά το άρθρο 53 του εκτελεστικού του Συντάγµατος ν. 998/1979, µεγάλα έργα υποδοµής, όπως αεροδρό- µια, τεχνητές λίµνες, φράγµατα, υδροηλεκτρικοί σταθµοί, ταµιευτήρες, χερσαίες ε- γκαταστάσεις λιµένων, εγκαταστάσεις άντλησης υδρογονανθράκων, και η υποδοµή και εγκατάσταση δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και µονάδων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (Σ.Η.Θ.) µε χρήση Α.Π.Ε., δικτύων µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, αγωγών ύδρευσης - αποχέτευσης και τα συνοδά τους έργα, συστηµάτων διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων, για τα οποία ισχύει ειδικός νόµος ή εκδίδεται σχετική έγκριση ε- πέµβασης, και τα στρατιωτικά έργα. Κατά την ΣτΕ [Ολ] 2499/2012 οι επεµβάσεις ειδικώς για έργα Α.Π.Ε. είναι συνταγ- µατικώς επιτρεπτές λόγω της εξαιρετικής σηµασίας τους για τη βιώσιµη ανάπτυξη, και ειδικότερα τη διασφάλιση της επάρκειας του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας και την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών, «σε συνδυασµό µε το χαρακτήρα της άδειας επέµβασης, η οποία, σε αντίθεση µε την άρση της αναδάσωσης, δεν συνεπάγεται µεταβολή του νοµικού χαρακτήρα της αναδασωτέας εκτάσεως, αλλά µόνο προσωρινή δυνατότητα επεµβάσεως για την άσκηση συγκεκριµένης δραστηριότητας, µε την υποχρέωση αποκαταστάσεως του δασικού χαρακτήρα της εκτάσεως, µετά την παύση λειτουργίας της δραστηριότητας, διατηρουµένου του προστατευτικού χαρακτήρα της αναδασώσεως» (βλ. και ΣτΕ 2814/2013, 2816/2013 ως προς τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός αναδασωτέων εκτάσεων, εφόσον λαµβάνεται ιδιαίτε- 9

10 10 ρη µέριµνα για τον περιορισµό της βλάβης της δασικής βλάστησης). Εξ άλλου, στην περίπτωση, κατά την οποία έχει εγκριθεί η µεταβολή της µορφής δάσους ή δασικής έκτασης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε επέλθει το γεγονός που, κατά το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγµατος, συνεπάγεται υποχρέωση της Διοίκησης να κηρύξει έκταση ως αναδασωτέα, «δεν έχει εφαρµογή η συνταγµατική αυτή διάταξη, η οποία ερµηνευόµενη σε συνδυασµό µε το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγµατος, α- ποβλέπει στην αποκατάσταση δασικής µορφής έκτασης, που έχει καταστραφεί µε παράνοµες ενέργειες ή από τυχαίο γεγονός, όχι όµως και στην επαναφορά του δασικού χαρακτήρα έκτασης, της οποίας η µεταβολή είχε επιτραπεί νοµίµως, για λόγο προβλεπόµενο από την προαναφερόµενη συνταγµατική διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1, µε συνέπεια να καταργούνται κατ ουσίαν ή να αποδυναµώνονται νόµιµες διοικητικές πράξεις, µε τις οποίες έχει εγκριθεί η ως άνω µεταβολή, δεδοµένου ότι µε την αντίθετη εκδοχή, γεγονότα µεταγενέστερα των πράξεων αυτών θα ήταν δυνατό να οδηγήσουν σε µαταίωση σηµαντικών έργων υποδοµής σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος» (ΣτΕ 452/2014). Η προτεινόµενη ρύθµιση δεν αναφέρεται στην προσωρινή δυνατότητα επέµβασης σε αναδασωτέες περιοχές για άσκηση συγκεκριµένης δραστηριότητας, αλλά συνεπάγεται µεταβολή του νοµικού χαρακτήρα των εν λόγω εκτάσεων διά της άρσης αναδάσωσης, χωρίς περαιτέρω να προσδιορίζεται αν αφορά εκτάσεις των οποίων η µορφή έχει µεταβληθεί νοµίµως σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε επέλθει γεγονός που συνεπάγεται υποχρέωση της Διοίκησης να τις κηρύξει ως αναδασωτέες, και κατά τη γενικότητά της έρχεται σε αντίθεση µε τα συνταγµατικώς προβλεπόµενα ως προς την προστασία των αναδασωτέων εκτάσεων. 5. Επί του άρθρου 12 παρ. 4 Στην παράγραφο 3 του προτεινόµενου διά της παρ. 4 του παρόντος νέου άρθρου 47Β του ν. 998/1979 γίνεται αναφορά στις ποινικές κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, ενώ πρόκειται µάλλον περί της παρ. 3 του εν λόγω άρθρου. 6. Επί του άρθρου 12 παρ. 4, 6 και 7 Με τις παραγράφους 1 και 2 του προτεινόµενου διά της παρ. 4 του παρόντος νέου άρθρου 47Β του ν. 998/1979 παρέχεται δυνατότητα έγκρισης επέµβασης για γεωργική εκµετάλλευση σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι ο- ποίες έχουν ήδη εκχερσωθεί χωρίς άδεια της αρµόδιας δασικής αρχής κατά το διάστηµα από τη θέση σε ισχύ του Συντάγµατος του 1975 µέχρι και την Η έ- γκριση επέµβασης χορηγείται, εφόσον συντρέχουν αθροιστικώς οι οριζόµενες στο άρθρο 47 παρ. 4 του ν. 998/1979 προϋποθέσεις, και αφού διαπιστωθεί, κατόπιν σχετικής οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης, ότι «οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκµετάλλευσης χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργία του δασικού οικοσυστήµατος, από την απώλεια του φυσικού του στοιχείου, καθώς και ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4» ως άνω. Για τη «νοµιµοποίηση της αλλαγής χρήσης» αυτών των ε-

11 κτάσεων απαιτείται η καταβολή χρηµατικού ανταλλάγµατος για την «απώλεια του φυσικού αγαθού από την αλλαγή χρήσης» κατά την έννοια του «θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου». Δεδοµένου ότι η έγκριση των ανωτέρω επεµβάσεων γίνεται σε χρόνο µεταγενέστερο αυτών, κατά τον οποίο έχει ήδη πιθανώς θιγεί η λειτουργία του οικείου δασικού οικοσυστήµατος, προβληµατισµός δηµιουργείται ως προς το περιεχόµενο της απαιτούµενης µελέτης βιωσιµότητας. Περαιτέρω, ως προς τη δυνατότητα λειτουργίας περιβαλλοντικού ισοζυγίου ως αντισταθµίσµατος στην απώλεια δασικού πλούτου, προβληµατισµός έχει διατυπωθεί και κατά το παρελθόν ως προς τη δυνατότητα διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας από την εφαρµογή ενός τέτοιου µέτρου (βλ. Έκθεση Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του νοµοσχεδίου που ψηφίσθηκε ως ν. 4280/2014, παρατ. 13Γ). Οµοίως, µε την παρ. 8 του παρόντος, διά της οποίας αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4280/2014, παρέχεται δυνατότητα, εντός τριετίας από την έναρξη ι- σχύος του, για έγκριση επέµβασης στις ανωτέρω εκτάσεις προκειµένου περί εγκαταστάσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, ιερών ναών κ.λπ. που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε αυτές, κατά τους όρους της οικείας νοµοθεσίας (έγκριση περιβαλλοντικών όρων κ.λπ.). Περαιτέρω, στην παρ. 6, µε την οποία τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979, θεσπίζεται δυνατότητα επέµβασης σε δάση για την κατασκευή σωφρονιστικών καταστηµάτων. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις παρατηρείται ότι, κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, «για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, που αποτελούν ευπαθή οικοσυστήµατα, ο συντακτικός νοµοθέτης, εµφορούµενος από τις νεότερες αντιλήψεις για την ανάγκη διαφυλάξεως του δασικού πλούτου, έλαβε ιδιαίτερη µέρι- µνα εισάγοντας στο κείµενο του Συντάγµατος ειδικές διατάξεις, µε τις οποίες οι ε- κτάσεις µε δασική βλάστηση υπάγονται σε αυστηρό προστατευτικό καθεστώς. Συγκεκριµένα, (...) µε το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου επιβάλλεται ευθέως ο κανόνας της απαγορεύσεως µεταβολής του προορισµού τους, παρέχεται δε στο νοµοθέτη η δυνατότητα να επιτρέψει µόνον κατ εξαίρεση την αλλοίωση της µορφής των δασών και των δασικών εκτάσεων για λόγους δηµόσιας ωφέλειας (...)» (ΣτΕ 3887/2008). Η µεταβολή ή αλλοίωση του χαρακτήρα των δασών και των δασικών εκτάσεων τελεί υπό τον όρο ότι η θυσία της δασικής βλάστησης αποτελεί το µόνο πρόσφορο µέσο για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών και ότι οι εν λόγω επεµβάσεις περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο µέτρο, γίνονται δηλαδή µε τη µικρότερη δυνατή απώλεια δασικού πλούτου, επιτρέπονται δε αυτές µόνο αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που θεµελιώνονται και αιτιολογούνται επαρκώς, κατόπιν ι- δίως περιβαλλοντικής µελέτης, διά της οποίας διασφαλίζεται πλήρως η προστασία του δάσους καθώς και της χλωρίδας και της άγριας πανίδας που υπάρχει σε αυτό. Η ύπαρξη ή µη του ανωτέρω δηµοσίου συµφέροντος υπόκειται στον έλεγχο του ακυρωτικού δικαστή, ο οποίος εκτιµά και τα µέγιστα ανεκτά όρια αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος (βλ., µεταξύ άλλων, ΣτΕ 2694/2012, ΣτΕ 1508/2008, ΣτΕ 772/1992, 2770/1998). 11

12 12 7. Επί του άρθρου 12 παρ. 7 Με την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιείται η παρ. 20 του άρθρου 28 του ν. 4280/2014, το οποίο προέβλεπε ότι «[σ]τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, στις οποίες δεν υπάρχουν εν ισχύ[ι] καθορισµένες λατοµικές περιοχές και εκτελούνται έργα µεγάλης εθνικής σηµασίας επιτρέπεται, έως την ολοκλήρωσ[ή] τους, η επέκταση των λειτουργούντων λατοµείων αδρανών υλικών σε όµορες δασικές εκτάσεις και α- ναδασωτέες εκτάσεις για τις οποίες όµως έχει εκδοθεί άρση αναδάσωσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 998/1979». Με την προτεινόµενη ρύθµιση διαγράφεται η τελευταία φράση, εποµένως η επέκταση των ανωτέρω εγκαταστάσεων γίνεται σε αναδασωτέες εκτάσεις, άνευ περαιτέρω διάκρισης. Όπως επισηµάνθηκε και ανωτέρω (βλ. παρατ. υπ αρ. 4), «δεν αποκλείεται η θέσπιση από το νοµοθέτη ρυθµίσεως, διά της οποίας παρέχεται η δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εγκριθεί επέµβαση σε έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, α- κόµη και πριν ανακτήσει τη δασική µορφή της, προκειµένου να εκτελεστεί έργο, το ο- ποίο αποβλέπει στην εξυπηρέτηση ανάγκης µε ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική ή οικονοµική σηµασία, αν η εκτέλεση του έργου στην έκταση αυτή είναι απολύτως αναγκαία και επιτακτική, στο µέτρο που η παρέλευση του απαιτούµενου για την πραγµατοποίηση της αναδάσωσης χρονικού διαστήµατος θα είχε ως συνέπεια τη µαταίωση του επιδιωκόµενου δηµόσιου σκοπού» (ΣτΕ 452/2014). Ενόψει, πάντως, του εξαιρετικού χαρακτήρα της επέµβασης στις ανωτέρω περιπτώσεις, η σχετική εγκριτική απόφαση «πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, µε κριτήρια αναφερόµενα τόσο στην ιδιαίτερη σηµασία του έργου, ασυνδέτως προς την επιδίωξη αποδοτικότερης για το φορέα οικονοµικής εκµετάλλευσης, όσο και στην αναγκαιότητα εκτέλεσής του στην αναδασωτέα έκταση πριν από την πραγµατοποίηση της αναδάσωσης, µε γνώµονα αφενός την ανάγκη προστασίας του δασικού οικοσυστήµατος και αφετέρου την εξυπηρέτηση του δηµόσιου σκοπού στον οποίο αποβλέπει το έργο» (ΣτΕ [Ολ] 2499/2012). Εξ άλλου, συµφώνως προς τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, «( ) ο συντακτικός νοµοθέτης, σταθµίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος, την εθνική οικονοµία και την οικονοµική ελευθερία, επιτάσσει τον συγκερασµό τους κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη βιώσιµη ανάπτυξη (ΣτΕ Ολοµ. 1569/2005, πρβλ. και ΣΕ 3478/2000 Ολοµ.). Από την αρχή δε της βιώσιµης ανάπτυξης απορρέει η υποχρέωση σχεδιασµού και προγραµµατισµού για την εξόρυξη πρώτων υλών και αδρανών υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται αφενός µεν η µείωση των δυσµενών για το περιβάλλον επιπτώσεων και ο σεβασµός της φέρουσας ικανότητας της περιοχής, στην οποία αναπτύσσεται η σχετική δραστηριότητα, αφετέρου δε η ορθολογική και µε φειδώ εκµετάλλευση των φυσικών πόρων. Εξειδικεύοντας την συνταγµατική αυτή επιταγή, ο νο- µοθέτης προέβλεψε, µε το Ν. 1428/1984 την υποχρέωση καθορισµού λατοµικών περιοχών σε κάθε νοµό της Χώρας µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη και επέτρεψε την εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών, κατ αρχήν, µόνο στις περιοχές αυτές ( ) Οι εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτόν περιοριστικώς προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1428/1984, η έννοια δε της προβλεπόµενης στην περίπτωση α της διατάξεως αυτής εξαιρέσεως, της δυνατότητας δηλαδή εκµεταλλεύσεως λατοµείων α-

13 δρανών υλικών εκτός λατοµικών περιοχών, αν αυτές δεν έχουν καθορισθεί εντός διετίας, είναι ότι επιτρέπεται η λειτουργία λατοµείου εκτός λατοµικής περιοχής µέχρι τον καθορισµό λατοµικών περιοχών στον οικείο νοµό, καθορισµό ο οποίος, πάντως, πρέπει να λάβει χώρα εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος, το οποίο δεν υπερβαίνει τα εύλογα για κάθε περίπτωση όρια, δεδοµένου ότι η θεσπιζόµενη στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1428/1984 διετής προθεσµία δεν είναι µεν αποκλειστική, αλλ η τυχόν αδράνεια, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, της Διοικήσεως να καθορίσει λατοµικές ζώνες και η συνέχιση της λειτουργίας λατοµείων εκτός ζώνης αντίκειται ευθέως στο σκοπό του νοµοθέτη, διότι θα είχε ως αποτέλεσµα να αναιρεθεί κατ ουσίαν το σύστηµα καθορισµού ζωνών που καθιερώθηκε µε τον ως άνω νόµο ( )» (ΣτΕ [Ολ] 705/2006). Αθήνα, Οι εισηγητές Αλεξάνδρα Καρέτσου Επιστηµονική Συνεργάτις Δηµήτρης Βασιλείου Γεωργία Μακροπούλου Ειδικοί Επιστηµονικοί Συνεργάτες Ο Προϊστάµενος του Α Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος Αν. Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ο Προϊστάµενος της Α Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών Αντώνης Παντελής Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Κώστας Μαυριάς Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Προς Κύριο Γεώργιο Παπανδρέου Πρωθυπουργό Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Οι

Διαβάστε περισσότερα

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μέχρι την έκδοση της απόφασης 1828/08 του ΣτΕ και στη συνέχεια της παρακάτω Εγκυκλίου 1/2010 του ΥΠΕΚΑ, η έκδοση οικοδοµικών αδειών σε περιοχές εντός οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους γινόταν κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

-5- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 170/2010

-5- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 170/2010 -5- Περίληψη: Δεν προβλέπεται αυτοδίκαιη ανάκληση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων μετά την άπρακτη πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος από την κήρυξή τους. Εφόσον μετά την κήρυξή τους διατηρούνται, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Β1 Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Της μελέτης "Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 15 και 7

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4030/2011: ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-Ελεγχος, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ/Πετρελαιοκίνηση/ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικης κλπ (556008) Αρθρο :39 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ

B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ 1. Οι διατάξεις των άρθρων 30-37 του ν.δ/τος της 17 Ιουλίου 1923 (Φ.Ε.Κ.228/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Σεµινάρια µικρής διάρκειας Μάιος 2009. Παρασκευή Φαρµάκη

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Σεµινάρια µικρής διάρκειας Μάιος 2009. Παρασκευή Φαρµάκη ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕ ΙΟ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ Ο τρόπος υπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3179/2009 Θέμα:[Καθορισμός χρήσεων και όρων δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχή εντός της ΖΟΕ Ν. Αττικής]

ΣτΕ 3179/2009 Θέμα:[Καθορισμός χρήσεων και όρων δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχή εντός της ΖΟΕ Ν. Αττικής] ΣτΕ 3179/2009 Θέμα:[Καθορισμός χρήσεων και όρων δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχή εντός της ΖΟΕ Ν. Αττικής] Περίληψη: Ο καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και όρων και περιορισμών ως προς τη δόμηση

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις»

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Με το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας την υπ αριθ.430/91 γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων

Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων THE DOUBLE GENERATION IN ATHENS IN LIGHT OF DECISION No. 3059/2009 OF THE

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα 412 22 Λ ά ρ ι σ α Τηλ: 2410-535615 2410-257866 / FAX 2410-255718

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι. Η αρχή της συνταγματικής προστασίας του περιβάλλοντος... 5 Α. Η νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της (κείµενο βασισµένο σε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας) Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της οικοδοµικής άδειας πράξης του Προϊσταµένου του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Η ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ Των 1. Δήμου Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Ικαρίας Χριστόδουλο Σταυρινάδη 2. 3. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη. ΚΟΙΝ: Πρόεδρο του συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς κ ο Ιωαννίδη Χαράλαμπο (με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα)

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη. ΚΟΙΝ: Πρόεδρο του συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς κ ο Ιωαννίδη Χαράλαμπο (με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα) Δροσιά, 13-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. : -20083/2012- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σχετ. : -936/2013- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Ταχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ,Κ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΕΩΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΙ ΛΕΝΤΙΩΝ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014. Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014. Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014 Πολυχρόνη Θωμόπουλου Χαρ. Τρικούπη 41 Τηλ. 210-3808079 Κιν. 6972056324 Φαξ 210-3828958 Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΦΙΔΝΕΣ Απάντηση σε ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.,

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 60-5 Ος ΟΡΟΦΟΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑ) ΤΗΛ.- FAX: 210.3398136 e-mail: enelerg@dsa.gr Κύριοι σύµβουλοι, Η Ένωσή µας θέλει να σας ενηµερώσει για τη διάταξη του ν. 3301/2004 που

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Γ Ηλίας Τζιαβός ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Απαιτούνται όταν τα οικόπεδα δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα και βρίσκονται σε ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Πάντως ακόμη και σήμερα, είναι απολύτως σαφές, ότι στην οργάνωση του χώρου στην Ελλάδα επικρατεί πλήρης αταξία. Τι είναι όμως αυτό που εμπόδισε και

Πάντως ακόμη και σήμερα, είναι απολύτως σαφές, ότι στην οργάνωση του χώρου στην Ελλάδα επικρατεί πλήρης αταξία. Τι είναι όμως αυτό που εμπόδισε και ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Αικατερίνη Σακελλαροπούλου Σύμβουλος Επικρατείας 1. Γενικές σκέψεις για τη χωροταξία Η θέσπιση κανόνων για τη διαχείριση και τη χρήση του χώρου αποτελεί καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ημερίδα: Βιώσιμη Διαχείριση και Βέλτιστες πρακτικές Εκμετάλλευσης Αδρανών Υλικών, Πάτρα, Τρίτη 18 Μαίου 2010 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κολέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-11-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 50 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) http://www.sepox.gr Γαμβέττα 6, 10678, Αθήνα, 5 ος όροφος τηλ./φαξ: +30 210 3820076, e-mail: sepox@tee.gr Αθήνα 30.07.2014 ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΕΠΟΧ σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα