Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ Αθήνα, Ιούλιος 2009

2 Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης (ΓΕ ) προχώρησε στον εν λόγω έλεγχο µε την συγκρότηση Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, όπως ορίζονται από το Ν. 3074/02, άρθρο 1, παρ.1: «Συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωµάτων της δηµόσιας διοίκησης και τον εντοπισµό των φαινοµένων διαφθοράς και της κακοδιοίκησης» και τις ακόλουθες διατάξεις, άρθρο 1, παρ. 2 α του ιδίου νόµου : «Μπορεί να διατάσσει, αυτεπαγγέλτως, τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των Υπουργείων, των Περιφερειών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, των επιχειρήσεων τους, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δηµόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος» Άρθρο 1, παρ. 2 δ του ιδίου νόµου : «ιεξάγει ελέγχους, επανέλεγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο ηµόσιο, τα Ν.Π..., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος» και βάσει του Π 77/05, άρθρο 4, παρ.2 : «Εφ όσον το αντικείµενο του ελέγχου είναι σύνθετο ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης µπορεί να συγκροτεί κλιµάκια Επιθεωρητών Ελεγκτών από δύο ή περισσότερα Σώµατα ή Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, διαφορετικών, ανάλογα µε την υπόθεση, ειδικοτήτων και να ορίζει υπεύθυνο σύνταξης της έκθεσης ελέγχου. Στα κλιµάκια αυτά µπορούν να µετέχουν, κατά περίπτωση και Ειδικοί Επιθεωρητές της Υπηρεσίας του» 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το δίκαιο του περιβάλλοντος ξεκινά να αυτονοµείται έναντι των υπολοίπων κλάδων του δικαίου µόλις τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός που οφείλεται στην διόγκωση και συσσώρευση των κάθε µορφής οικολογικών προβληµάτων που συνδέονται άρρηκτα µε την ραγδαία βιοµηχανική, οικονοµική και τεχνολογική ανάπτυξη 1. Το δίκαιο αποδεικνύοντας την ζωντανή και ανατροφοδοτούµενη σχέση του µε την εξελισσόµενη και ολοένα µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα της οικονοµικής και πολιτικής ζωής και εξέλιξης προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις εκφράζοντας ουσιαστικά µια έντονη ανάγκη του κοινωνικού συνόλου για προστασία του περιβάλλοντος και υπαγωγή της ανθρώπινης δραστηριότητας που τυχόν το βλάπτει σε ένα ειδικό σώµα κανόνων δικαίου. Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης (ΓΕ ) έχει θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα τα ζητήµατα που αφορούν στην διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως έχει συστηµατικά επισηµάνει και τονίσει στις Ετήσιες Εκθέσεις του. Συνδέοντας τις υπάρχουσες µορφές κακοδιοίκησης και µη τήρησης της νοµιµότητας και των αρχών του δικαίου µε αυτόν τον τοµέα του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις που µπορεί να έχουν στην προστασία του, διακρίνει ότι ένας από τους πλέον προβληµατικούς τοµείς είναι αυτός της αειφορικής διαχείρισης του οικολογικού αποθέµατος της χώρας, καθόσον η συνεχής υποβάθµιση της ποιότητας του περιβάλλοντος παρά την ρητή συνταγµατική επιταγή του άρθρου 24, αλλά και του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε φαινόµενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Ο ΓΕ υπογραµµίζει ότι η συνεχιζόµενη υποβάθµιση της ποιότητας του περιβάλλοντος σχετίζεται άµεσα µε την ποιότητα ζωής των ελλήνων πολιτών, αποτελεί όµως ταυτόχρονα και σοβαρή απειλή κατά της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, φαλκιδεύοντας τα δικαιώµατα των επερχόµενων γενεών και περιορίζοντας την διατήρηση των φυσικών πόρων 2. 1 Γλυκερία Π. Σιούτη, «Εγχειρίδιο ικαίου Περιβάλλοντος», Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Κοµοτηνή Εισαγωγή Ετήσιας Έκθεσης ΓΕ 2007, σελ 8-9. «Σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα όπως το νέφος και η αλόγιστη χρήση επικίνδυνων ουσιών µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τη λήψη τεχνικών ή θεσµικών µέτρων. Η ερηµοποίηση, η καταστροφή των δασών και η επέκταση της αστικοβιοµηχανικής και τουριστικής ανάπτυξης εις βάρος της γεωργικής γης και των οικοσυστηµάτων, είναι φαινόµενα µη αναστρέψιµα. Η χώρα µας είναι από τις λίγες χώρες που καταστρέφουν τη γεωργική γη για οικοπεδοποίηση αντί της άγονης γης. Συνεπώς η ιοίκηση οφείλει, κατά προτεραιότητα, να εφαρµόσει πολιτικές και µέτρα πρόληψης µέσα από ένα υγιή προληπτικό χωροταξικό σχεδιασµό. Η ιοίκηση θα όφειλε επίσης κατά προτεραιότητα να συντάξει, να εφαρµόσει και να ελέγξει αποτελεσµατικά τον εθνικό και περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασµό µε άξονες την προστασία των δασών, τη χωροθέτηση της διάθεσης των στερεών αποβλήτων και την αποτελεσµατική διαχείρισή τους, την καταπολέµηση της άναρχης δόµησης του νησιωτικού χώρου και το χωροταξικό σχεδιασµό της ανοικοδόµησης. Με απόφασή µας συγκροτήθηκε µικτό κλιµάκιο επιθεωρητών που ήλεγξε διοικητικά το ζήτηµα της µόλυνσης του ποταµού Ασωπού και πετύχαµε την κωδικοποίηση των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. και τη δροµολόγηση λύσης του προβλήµατος. Οι παραλείψεις αυτές πιστοποιούνται µε τις επί σειρά ετών αποφάσεις των εθνικών και κοινοτικών δικαστικών αρχών, τις αιτιάσεις των αρµοδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την ολοένα 3

4 Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκε και η παρούσα έρευνα για το Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα, το οποίο αποτελεί οικότοπο του καταλόγου NATURA µε µεγάλη περιβαλλοντική και οικολογική αξία, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο και για το λόγο αυτό η προστασία του αποτελεί ζήτηµα εξέχουσας σηµασίας και ιδιαίτερης ευαισθησίας ως προς τον εν γένει χειρισµό του. Η Ενδιάµεση Έκθεση Λόγω του ότι η διεξοδική διερεύνηση της υπόθεσης ανέδειξε σύνθετα ζητήµατα νοµικής και πραγµατικής φύσης, θεωρήθηκε σκόπιµο η σύνταξη της τελικής Έκθεσης Ελέγχου για το καθεστώς των αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα να µετατοπιστεί χρονικά σε µεταγενέστερο σηµείο και να εκδοθεί σε εύλογο χρόνο µια Ενδιάµεση Έκθεση Ελέγχου (Φ /10530/ ), η οποία θα αποτύπωνε τα ευρήµατα της περιόδου που εκδόθηκε και ουσιαστικά θα προετοίµαζε το έδαφος για την σύνταξη της τελικής έκθεσης. Επιπλέον, η Ενδιάµεση Έκθεση εξυπηρετώντας έναν διττό στόχο, κατέδειξε αφενός τον προβληµατισµό για µια σειρά νοµικών εκκρεµοτήτων που έχρηζαν ερµηνείας λόγω της πολυπλοκότητας και αλληλοεπικάλυψης των ισχυουσών διατάξεων, αφετέρου µια σειρά πραγµατικών ζητηµάτων αντικειµένων ελέγχου - τα οποία έπρεπε να διερευνηθούν για την σφαιρική εξέταση του θέµατος. Προκειµένου να ελεγχθεί η ανέγερση κατασκευών υποδοχής επισκεπτών επί του αιγιαλού του Εθνικού Πάρκου κυριότερο νοµικό ζήτηµα αναδείχθηκε αυτό της ανεύρεσης του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου που διέπει την αιγιαλίτιδα ζώνη του, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα προστατευόµενη περιοχή φυσικού κάλλους, εθνικό πάρκο, δασική έκταση και αιγιαλίτιδα ζώνη συγκεντρώνοντας ταυτόχρονα διαφορετικά χαρακτηριστικά που την υπάγουν σε περισσότερα νοµικά καθεστώτα ρύθµισης και προστασίας. Για τον λόγο αυτό και µε γνώµονα την τέλεση του ελέγχου της νοµιµότητας των διοικητικών ενεργειών βάσει ασφαλούς και αντικειµενικής µεθόδου και µε κατεύθυνση πάντοτε αυτή της πληρέστερης προστασίας του περιβάλλοντος, ο ΓΕ αναζήτησε λύση στην έκδοση σχετικής γνωµοδότησης από το ΝΣΚ, Υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου να διευκρινιστεί η νοµική «αφετηρία» για την διερεύνηση του ζητήµατος, η οποία τελικά εκδόθηκε µε σηµαντική χρονική καθυστέρηση. αυξανόµενη κινητοποίηση των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος και τις σχετικές καταγγελίες για την αδράνεια των αρµοδίων υπηρεσιών. (Άλλωστε οι βαρύτερες καταδίκες που έχουν επιβληθεί στη χώρα µας είναι για παραλείψεις προστασίας του περιβάλλοντος). Ελπιδοφόρο παράδειγµα αποτελεί η προσπάθεια εκ µέρους πολιτών, φορέων και ΜΜΕ για την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, θα πρέπει στην ποινική διαδικασία για παραβάσεις της νοµοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος να θεσπισθεί νοµοθετικά η δυνατότητα του ηµοσίου και των οικολογικών οργανώσεων υπό τη µορφή της actio popularis να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες για τη στήριξη της κατηγορίας». 4

5 Από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη της ελεγκτικής διαδικασίας κατέδειξε ότι το αντικείµενο περιελάµβανε περισσότερα του ενός ζητήµατα, τα οποία αλληλοσυναρτώνται στενά και έχουν άµεση επίδραση στην ισορροπία και την προστασία του εν λόγω οικοσυστήµατος, όπως είναι η εκπόνηση ειδικής µελέτης περιβαλλοντικού περιεχοµένου για την περίπτωση ανέγερσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Λουοµένων (ΚΕΛ) επί του αιγιαλού, οι όροι λειτουργίας των συγκεκριµένων καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ταβερνών) που προϋποθέτουν την ύπαρξη νόµιµης άδειας λειτουργίας και των απαραίτητων πιστοποιητικών πυροπροστασίας, η µη ανάκληση των αδειών λειτουργίας τους λόγω του αυθαίρετου χαρακτήρα τους από τον ήµο Μαραθώνα,, η πυροπροστασία της ευρύτερης περιοχής, οι όροι υγιεινής των δοµών αποχέτευσης και της καθαρότητας του θαλάσσιου ύδατος κλπ. Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης εξετάζοντας την καταγγελία της «Επιτροπής Πολιτών Σχινιά-Μαραθώνα» (α π εισερχοµένου ΓΕ 1792/ ) ότι παράνοµα εκτελούνται έργα στον αιγιαλό της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα και λειτουργούν καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες) 3, προχώρησε στην διερεύνηση της υπόθεσης απευθύνοντας έγγραφο προς τον Φορέα ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα (αριθµ. πρωτοκ. ΓΕ /Φ /2126/ ) και προκειµένου να διαπιστώσει την βασιµότητα της εν λόγω καταγγελίας. Επίσης, απέστειλε έγγραφο προς την Κτηµατική Εταιρεία ηµοσίου (Αρ. Πρωτ. ΓΕ /Φ /2886/ ) για την χάραξη του ορίου αιγιαλού στην παραθαλάσσια ζώνη του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα σύµφωνα µε τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις (Ν.2971/01 «Περί αιγιαλού και παραλίας, άρθρο 5, «ιαδικασία καθορισµού οριογραµµών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού») και επανήλθε προς τον Φορέα ιαχείρισης του ΕΠ (ΓΕ /Φ /3102/ ) την αποστολή αναλυτικών στοιχείων για οιασδήποτε φύσης εκτέλεση έργων στην περιοχή ευθύνης του. Αναλόγου περιεχοµένου έγγραφο ο ΓΕ συνέταξε και απέστειλε προς την αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε ( /νση Ειδ.Έργων και Αναβ.Περ. µε α π ΓΕ /Φ /2313/ ) ενώ το αρχικό του έγγραφο κοινοποίησε προς όλους τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους φορείς (ΥΕΝ, Κεντρικό Λιµεναρχείο Ραφήνας - ΥΠΕΧΩ Ε, Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, /νση Αισθητικών ασών, ρυµών και Θήρας). 3 Αντίστοιχη αναφορά δέχθηκε και από τον «Εξωραϊστικό Σύλλογο Σχινιά Μαραθώνα» µε απ 576/ και από τους «Φίλους του Σχοινιά» µε α π εισερχοµένου ΓΕ 5533/

6 Στο σηµείο αυτό ο ΓΕ έκρινε σκόπιµη την συγκρότηση Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου για την διενέργεια επιθεώρησης για το προκύψαν ζήτηµα (βλ. παρακάτω κεφ. Β ). Β. ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Το Μικτό Κλιµάκιο Επιθεώρησης συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. πρωτ. ΓΕ /Φ /2579/ εντολή του ΓΕ, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα το Π.. 77/05 (ΦΕΚ 118/Α / ) «Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του ΓΕ». Το κλιµάκιο, το οποίο συνεκλήθη και λειτούργησε υπό την προεδρία του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης, Αρεοπαγίτης ε.τ. Λέανδρου Ρακιντζή, αποτελείτο από τους : Μιλτιάδη Βασιλόπουλο, Βοηθό Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης, ως Συντονιστή Σέργιο ρόσο και Γεώργιο Κοροβέση, Ειδικούς Επιθεωρητές στον Γενικό Επιθεωρητή. Ιωάννη Σελίµη, Επιθεωρητή-Ελεγκτή του Σώµατος Ελεγκτών Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Παναγιώτα Ιωακειµίδου Επιθεωρήτρια της Οικονοµικής Επιθεώρησης και Αθανάσιο Παπαδέλλη Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Επίσης, µε την ίδια απόφαση εντολής ελέγχου ορίστηκε, σύµφωνα µε το Ν. 3491/2006, άρθρο 6.2 και 3 (ΦΕΚ Α 207/ ) ως εµπειρογνώµονας για την πληρέστερη διερεύνηση του εν λόγω αντικειµένου ο κ. Κωνσταντίνος Κασσιός, Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αρχιτέκτονα Τοπίων και ασολόγο. Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Γ1. Ανέγερση κατασκευών (Κέντρα Εξυπηρέτησης Λουοµένων-ΚΕΛ) στον αιγιαλό του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα Γ1.1 Νοµικό Ιστορικό Με το Π 395/00 χαρακτηρίστηκε ο Σχινιάς ως Εθνικό Πάρκο, στο άρθρο 2 του οποίου ορίστηκαν Ζώνες Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β3 και Γ και στο άρθρο 3 η εξειδίκευση της χρήσης των Ζωνών. Η Ζώνη Β2 περιγράφεται ως «περιοχή αναψυχής, αθλητισµού και κατοικίας» και επιτρέπεται η ανέγερση και λειτουργία αναψυκτηρίων, εστιατορίων, ταβερνών, υπαίθριων 6

7 εγκαταστάσεων αθλητισµού και κατοικιών. Σηµειώνεται ότι για την χορήγηση νέας ή ανανέωση ήδη υπάρχουσας άδειας λειτουργίας απαιτείται προηγούµενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Η Ζώνη Β3 αποτελεί την περιοχή του όρµου Μαραθώνα στην οποία επιτρέπονται δραστηριότητες που συµβάλλουν στην ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα περιβαλλοντικά θέµατα. Στο VIII, εδ.3 του Π προβλέπεται ρητά ότι «επιτρέπεται η κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων υγιεινής, χώρων εξυπηρέτησης λουοµένων, υπαίθριων καθιστικών, περιπτέρων ενηµέρωσης και αναψυκτηρίων στις εξόδους των διαδρόµων µονοπατιών. Ύστερα από ειδική µελέτη». Για όλες τις επιτρεπόµενες κατασκευές απαιτούνται υλικά προσαρµοσµένα στο περιβάλλον. Τέλος προβλέπεται η ίδρυση Φορέα ιαχείρισης για την διοίκηση και λειτουργία του Πάρκου και µέχρι την ίδρυσή του η παρακολούθηση και εφαρµογή του Π ανατίθεται στον Οργανισµό Σχεδίου Αθήνας, ο οποίος και καταρτίζει Κανονισµό ιοίκησης και Λειτουργίας του Πάρκου και Σχέδιο ιαχείρισης. Το εν λόγω Π προσβάλλεται ενώπιον του Σ.τ.Ε. από τον εξωραϊστικό σύλλογο των πολιτών Σχινιά και άλλων κατοίκων µε αποτέλεσµα να εκδοθεί η απόφαση µε αριθµό 1318/2001, η οποία αναγνωρίζει ότι στο χερσαίο περιβάλλον του ΕΠ συνυπάρχουν δύο (2) οικοσυστήµατα. Επισηµαίνεται ότι το φυσικό περιβάλλον έχει υποστεί αλλοιώσεις και υποβαθµιστεί από την ανθρώπινη επέµβαση και αναφέρεται ότι για την Ζώνη Β3 τα αναψυκτήρια πρόκειται να είναι µόνιµες κατασκευές των οποίων µάλιστα δεν καθορίζεται ο αριθµός. Περαιτέρω, για την Ζώνη Β2, αναφέρει ότι για τις κατασκευές προβλέπονται όροι δοµήσεως στο άρθρο 5 του Π οι χρήσεις όµως αυτές διασπούν την ενότητα των οικοσυστηµάτων και δηµιουργούν προϋποθέσεις περαιτέρω βλαβών, συνεπώς δεν είναι συµβατές µε τους σκοπούς του Εθνικού Πάρκου, το ίδιο ισχύει και για τη Β3. Καταλήγοντας η απόφαση ορίζει ότι «το προσβαλλόµενο Π πρέπει να ακυρωθεί κατά τις διατάξεις που προβλέπουν ότι επιτρέπεται εντός της Β2 η ανέγερση εστιατορίων, ταβερνών και αναψυκτηρίων και Β3 ανέγερση αναψυκτηρίων». Τον Μάρτιο 2001 εκδίδεται η ιαχειριστική Μελέτη από τον Οργανισµό Αθήνας, η οποία προβλέπει στο κεφάλαιο «Χώροι Εξυπηρέτησης Λουοµένων» ότι σε επιλεγµένες θέσεις και στα όρια του πευκοδάσους µε την παραλιακή ζώνη προβλέπεται η κατασκευή οργανωµένων χώρων εξυπηρέτησης. Επίσης, προβλέπεται ότι οι συγκεκριµένες εγκαταστάσεις πρόκειται να αντικαταστήσουν τις υφιστάµενες ταβέρνες που λειτουργούν ανεξέλεγκτα στην παραλιακή ζώνη και ορίζονται οι ειδικότερες προδιαγραφές κατασκευής τους. Ειδικότερα, οι παραπάνω εγκαταστάσεις ορίζονται ως «ελαφρές», οικοδοµούνται στο περιτύπωµα των ταβερνών που πρόκειται να κατεδαφιστούν, τα δε υλικά κατασκευής πρέπει να είναι εναρµονισµένα στο ύφος των παραδοσιακών υπαίθριων κατασκευών, απλά και ανθεκτικά. 7

8 Ακολούθως εκδίδεται 31/12/2001 ο Κανονισµός ιαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΠ (ΥΑ ΠΕΧΩ Ε-Γεωργίας 32473/7718), ο οποίος προβλέπει ότι για θέµατα περιβαλλοντικής αδειοδότησης, χρήσεων και δόµησης ενηµερώνονται οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ Ε και ΝΑ. Πιο κάτω (ΙΙ, 2, 4) αναφέρεται ότι η οργάνωση της αναψυχής και της οικοτουριστικής δραστηριότητας γίνεται µε µέριµνα του Φορέα ιαχείρισης ΥΠΕΧΩ Ε Υπ. Γεωργίας. Η ΥΑ εγκρίνει το Σχέδιο ιαχείρισης του ΕΠ και διακρίνει τοµείς δράσεων και παρεµβάσεων µεταξύ των οποίων είναι και η αποξήλωση των παράνοµων υποδοµών που εξυπηρετούν χρήσεις ασύµβατες µε τον χαρακτήρα του ΕΠ. Όσο για τις νέες κατασκευές θέτει στόχο την υλοποίηση των απολύτως αναγκαίων έργων και για την αναψυχή την προώθηση ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών µορφών αναψυχής. Τέλος, εκδίδεται το Π 793/02, το οποίο ιδρύει ΝΠΙ τον Φορέα ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα µε έδρα τον ήµο Μαραθώνα και εποπτεία του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε. Γ1.2 Ενέργειες προς τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες Γ1.2.1 Κτηµατική Υπηρεσία του ηµοσίου Ακολούθησε έγγραφο του ΓΕ προς την Κτηµατική Εταιρεία ηµοσίου Ανατολικής Αττικής µε θέµα την Χάραξη του ορίου αιγιαλού στην παραθαλάσσια ζώνη του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα (α π ΓΕ /Φ / ) µε το οποίο επισηµάνθηκε ότι κρίσιµο ζήτηµα για την εξέλιξη της ελεγκτικής διαδικασίας και την κρίση περί της νοµιµότητας των οιονδήποτε κατασκευών επί της ζώνης του αιγιαλού αποτελεί πρωτίστως η οριοθέτησή του από την υπηρεσία σύµφωνα µε τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις (Ν.2971/01 «Περί αιγιαλού και παραλίας, άρθρο 5, «ιαδικασία καθορισµού οριογραµµών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού») και ζητήθηκε η ενηµέρωσή του. Η υπηρεσία σε απάντησή της (α π 2819/154/ ) αναφέρει ο καθορισµός των οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας έχει εκδοθεί και επικυρωθεί από το 1965, ο επικείµενος δε χώρος έχει χαρακτηριστεί ως δάσος, αρµοδιότητας ασαρχείου Καπανδριτίου, επισυνάπτοντας σχετική γνωµοδότηση του ΝΣΚ (354/92) η οποία αναφέρει : «το ΝΣΚ υπό την παρούσα σύνθεσή του, δέχεται οµοφώνως, ότι φορέας ο οποίος διαχειρίζεται, επιβλέπει και προστατεύει τις δασικές εκτάσεις που περιλαµβάνονται εντός αιγιαλού (ή παραλίας) είναι το ΥΠΓΕ, ισχύει όµως παράλληλα (ως ειδική και µη καταργηθείσα µε το Ν.998/79) η διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 248/1976, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, ορίζει ότι : Οι λοιπές περί προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων δεν θίγονται εφόσον δι αυτών προστατεύονται πληρέστερον τα συµφέροντα του ηµοσίου». 8

9 Σε επόµενο έγγραφό της η ΚΥ, Τµήµα Αιγιαλού αναφέρει προς την κεντρική υπηρεσία ότι το ζήτηµα του κατά πόσον προστατεύονται «πληρέστερον τα συµφέροντα του ηµοσίου», σύµφωνα µε το ΝΣΚ, είναι πραγµατικό και εκτιµάται κάθε φορά από την υπηρεσία ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες. Συνάγει δε, από το πνεύµα της γνωµοδότησης, ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα δεν πρέπει απαραίτητα να εφαρµόζονται οι διατάξεις περί δηµοσίων κτηµάτων, εφόσον έχει επιληφθεί του θέµατος η ασική Υπηρεσία (α π 105/3/ ), η οποία και έχει λάβει τα απαραίτητα ποινικά και διοικητικά µέτρα, επαναλαµβάνοντας την θέση αυτή σε έγγραφό της προς τον ΓΕ (α π 4172/ ) αναφερόµενη σε έκταση η οποία διέπεται από τη δασική νοµοθεσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παραπάνω απάντηση της Κτηµατικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής βρίσκεται σε προφανή δυσαρµονία και αντίθεση µε την άποψη της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠΟΙΚ, /νση ηµ. Περιουσίας, η οποία σε έγγραφό της προς τον ΓΕ, αναφέρει ρητά ότι έχει ενηµερώσει την Κτηµατική Υπηρεσία Αν. Αττικής ότι σύµφωνα µε την παραπάνω γνωµοδότηση του ΝΣΚ τα µέτρα προστασίας σε χώρο αιγιαλού και παραλίας εντός δασικών περιοχών ασκούνται παράλληλα από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες, προκειµένου να επέρχεται πληρέστερη προστασία των δικαιωµάτων του δηµοσίου στους χώρους αυτούς (α π /2716/Β0010/ ), καλώντας την να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας (α π /5675/Β0010/ ) και ότι σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει αν αναλάβει και τις ευθύνες που απορρέουν από το γεγονός αυτό ( α π /3138/Β0010/ ). Σε επόµενο έγγραφό της η Κτηµατική Υπηρεσία ηµοσίου, Τµήµα Αιγιαλού (α π 2149/79/ ) και µετά από παρέµβαση της Γενικής /νσης ηµ. Περιουσίας (α π /96/Β0010/ ) γνωρίζει στον ΓΕ τις κανονιστικές πράξεις µε τις οποίες καθορίστηκε η οριογραµµή του αιγιαλού στη συγκεκριµένη ζώνη. Γ1.2.2 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Ερώτηµα προς το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους για το νοµικό καθεστώς του αιγιαλού του Εθνικού Πάρκου Από την εξέταση των στοιχείων και του νοµικού καθεστώτος προστασίας της περιοχής το οποίο ενέπιπτε στο πεδίο εφαρµογής περισσότερων διατάξεων προέκυψε το ζήτηµα του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου βάσει του οποίου θα προχωρούσε η ελεγκτική διαδικασία. Με βάση τα προσκοµισθέντα στοιχεία ο ΓΕ απευθύνθηκε προς το Υπ. Οικονοµίας & Οικον., Γ. Γραµµατεία ηµοσιονοµικής Πολιτ., Γενική /νση ηµόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτηµάτων, /νση ηµόσιας Περιουσίας ( 10) µε θέµα το νοµικό καθεστώς αιγιαλού του Εθνικού Πάρκου Σχινιά 9

10 Μαραθώνα, θεωρώντας ότι το ζήτηµα θα έπρεπε να κριθεί από το ΝΣΚ (α π εξερχοµένου ΓΕ Φ /6328/ ) 4. Στο έγγραφο έγινε µνεία του νοµικού καθεστώτος που διέπει γενικότερα τους φορείς διαχείρισης και τις αρµοδιότητές τους (Ν.1650/86) 5, καθώς επίσης και ενός σύντοµου ιστορικού νοµικού κυρίως του υπολοίπου πλέγµατος διατάξεων και δικαστικών αποφάσεων που ρυθµίζουν τον συγκεκριµένο χώρο (βλ. παραπ. «Νοµικό Ιστορικό») σε αντιδιαστολή µε το γενικότερο νοµικό καθεστώς για την προστασία του αιγιαλού όλης της ελληνικής επικράτειας, το οποίο επιβάλλει για την εκτέλεση κάθε είδους έργων, διαµορφώσεων και εγκαταστάσεων στη ζώνη του αιγιαλού την εφαρµογή της διαδικασίας του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, Παραλία» και ειδικότερα το άρθρο 13 µε το οποίο προβλέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και το άρθρο 14 για την εκτέλεση έργων επί της ζώνης αυτής 6. Επισηµάνθηκε ότι είναι κρίσιµο το ζήτηµα που ανακύπτει στην περίπτωση αυτή, εάν δηλαδή και ποιες από τις παραπάνω διατάξεις κατισχύουν ως ειδικότερες των άλλων. Αναζητήθηκε λοιπόν η νοµική ερµηνεία σχετικά µε το εάν η διαχείριση της ζώνης του αιγιαλού από τον οικείο φορέα διαχείρισης µέσω των ειδικότερων διατάξεων είναι δυνατή και αρκετή για την εκτέλεση των προβλεπόµενων έργων και εγκαταστάσεων 7 επειδή ειδικότερα ρυθµίζουν το θέµα αυτό µε την περιβαλλοντική διάσταση και βάσει του Ν.1650/86 ή εάν αντίθετα, οι ρυθµίσεις για τον αιγιαλό αποτελούν ειδικότερο δίκαιο και συνεπώς χρήζουν εφαρµογής, µε το σκεπτικό ότι εάν ο νοµοθέτης το επιθυµούσε θα έπρεπε ρητά να προβλέψει ότι οι ειδικότερες περιβαλλοντικές διατάξεις έχουν ισχύ και έναντι της διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 13 και 14, Ν.2971/01. Τα παραπάνω παραπέµφθηκαν µε έγγραφο του ΥΠΟΙΚ (α π /5513/Β010/ ), Γεν. /νση ηµ. Περιουσίας προς το ΝΣΚ και γνωστοποιήθηκε τούτο στον ΓΕ (α π οικ/ /7892/β0010/ ). 4 Η υπηρεσία µε το α π 7892/ έγγραφό της προς τον ΓΕ γνωστοποιεί ότι απευθύνθηκε προς το ΝΣΚ ζητώντας τις απόψεις του στις Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999, στην αρµοδιότητα των φορέων διαχείρισης, µεταξύ άλλων, υπάγονται και τα ακόλουθα: «ε. Η κατάρτιση µελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών η άλλων έργων που περιλαµβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράµµατα δράσης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευοµένων αντικειµένων που εµπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους. Η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των αναγκαίων έργων υποδοµής, καθώς και η προµήθεια του αναγκαίου επιστηµονικού και τεχνικού εξοπλισµού για την άσκηση των λειτουργιών διαχείρισης θ. Η διαχείριση δηµόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το φορέα η µισθώνονται από το φορέα διαχείρισης κατά τις κείµενες διατάξεις, καθώς και η ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαµβάνονται στην περιοχή ευθύνης του και η πραγµατοποίηση σε αυτές των προβλεπόµενων στον οικείο κανονισµό διοίκησης και λειτουργίας και στο σχέδιο διαχειρίσεις αναγκαίων παρεµβάσεων». 6 Για την εφαρµογή του άρθρου 13 ή του άρθρου 14 του Ν.2971/01 είναι κρίσιµο το στοιχείο του χαρακτηρισµού της κατασκευής ως έργου ή απλής εγκατάστασης. 7 Το Π προβλέπει την κατασκευή έργων µε «απλή ενηµέρωση» του ΥΠΕΧΩ Ε και της ΝΑ. 10

11 Επρόκειτο φυσικά για µία γνωµοδότηση µε εξέχουσα σηµασία, αφού µε την έκδοση και την ενδεχόµενη αποδοχή της από τον αρµόδιο υπουργό, θα καθιστούσε ξεκάθαρο το τοπίο της νοµικής προστασίας όλων εκείνων των περιοχών της χώρας, ευαίσθητων παράλιων οικοσυστηµάτων, τα οποία τελούν υπό την προστασία περισσοτέρων διατάξεων µε ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα, δηλαδή την ατελή τους ουσιαστικά προφύλαξη. Με σηµαντικότατη καθυστέρηση πλέον του ενός (1) έτους η παραπάνω γνωµοδότηση 8 (παρατίθεται στο Παράρτηµα της εν λόγω Έκθεσης) εκδόθηκε και εγκρίθηκε τελικά από τον αρµόδιο υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών απεστάλη δε στον ΓΕ στις (α π εισερχοµένου 12513). Αφού αναφέρεται εκτενώς σε όλο το νοµικό πλέγµα των διατάξεων που ισχύουν για τις περιπτώσεις αυτές, το ΝΣΚ καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι διατάξεις για την προστασία του αιγιαλού εξακολουθούν να ισχύουν και να προστατεύουν την ζώνη αυτή ως ιδιαίτερο στοιχείο του συνόλου του Εθνικού Πάρκο, παράλληλα και συγχρόνως µε τις µεταγενέστερες που θεσπίστηκαν για την προστασία των Εθνικών Πάρκων εν γένει, θέση άλλωστε που αποτελούσε και την αρχική άποψη του ΓΕ επί του ζητήµατος. Ειδικότερα : Με τις διατάξεις του Ν.1650/86 διαµορφώνεται, επιβάλλεται και εξειδικεύεται η συνταγµατική επιταγή του άρθρου 16 Σ/τος για την προστασία του περιβάλλοντος. Σκοπός του πλαισίου αυτού είναι η προστασία ασφαλώς και των ιδιαίτερων οικοσυστηµάτων, σε συνδυασµό δε µε το Ν.2742/99 επιτρέπεται συγκεκριµένη και συµβατή µε το νοµικό πλαίσιο ανθρώπινη δραστηριότητα εντός των ορίων ευθύνης των εθνικών πάρκων, τα οποία αποτελούν και ιδιαίτερα νοµικά πρόσωπα. Η πρόβλεψη των αρµοδιοτήτων του φορέα διαχείρισης των εθνικών πάρκων και ιδιαίτερα αυτή της δυνατότητας κατασκευής, επισκευής και συντήρησης έργων κατατείνει στην προστασία του φυσικού τοπίου εντός των ορίων του εθνικού πάρκου, σύµφωνα µε το άρθρο 24 Σ/τος για την διατήρηση και αρµονική λειτουργία του χώρου, όπως ακριβώς οι φυσικές δυνάµεις επιδρούν σε αυτόν. Από τις παραπάνω παραδοχές δεν φαίνεται καµία ανοχή του νόµου προς την ανθρώπινη επέµβαση µε έργα ή άλλου είδους κατασκευές, πολύ δε περισσότερο στην παροχή δυνατότητας έµµεσης καταστρατήγησης των ρυθµίσεων αυτών δια της στερήσεως των ιδιαίτερων φυσικών στοιχείων των εθνικών πάρκων από κάποια «ειδική προστασία» που παρέχουν άλλες διατάξεις. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε από το γεγονός ότι η δηµιουργία εθνικού πάρκου σε συγκεκριµένο φυσικό χώρο γίνεται µε την ανακήρυξη ορισµένων φυσικών στοιχείων σε οργανική ενότητα η αξιοποίηση της οποίας αποσκοπεί στην κοινωνική ωφέλεια του συνόλου των πολιτών, τα οποία (φυσικά στοιχεία αγαθά) προστατεύει ο νόµος ώστε να παραµείνουν ακέραια. Ο χαρακτήρας, η λειτουργία και ο προορισµός των ιδιαίτερων φυσικών 8 Αριθµός Γνωµοδοτήσεως 271/08, Τµήµα Β, Συνεδρίαση της

12 στοιχείων δεν αλλοιώνεται ούτε µεταβάλλεται µε την υπαγωγή τους στο σύνολο ενός εθνικού πάρκου, γεγονός που συνεπάγεται ότι ο αιγιαλός παραµένει αιγιαλός µε όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται από τον ίδιο ορισµό του και από την ειδική προστασία που παρέχει ο νόµος. Αυτό φανερώνει άλλωστε το ότι σε περίπτωση καταργήσεως ενός εθνικού πάρκου και ελλείψει ειδικής πρόβλεψης του νοµοθέτη, αυτό επανέρχεται αυτοδικαίως στην πρότερη κατάσταση και στην φυσική λειτουργία και αποστολή του χωρίς νοµική ή ανθρώπινη παρέµβαση. Είναι επίσης σαφές ότι µέσω των ρυθµίσεων για τα εθνικά πάρκα αυτά αναγορεύονται σε αυστηρά ελεγχόµενη υπό του νόµου υπηρεσία µε σκοπό την προσφορά κοινωνικής ωφέλειας, ώστε να µην παραβλάπτεται η φυσική λειτουργία των στοιχείων του από ανθρώπινες παρεµβάσεις και κατασκευές έργων οι οποίες για τον λόγο αυτό- πρέπει να είναι σαφώς εναρµονισµένες µε τον χαρακτήρα και τον προορισµό του. Μια τέτοια ρύθµιση όµως θα καθίστατο ατελής και ατελέσφορη εάν ετίθετο χωρίς την διατήρηση των διατάξεων για την προστασία έκαστου ιδιαίτερου φυσικού στοιχείου του εθνικού πάρκου. Οι διατάξεις αυτές από πουθενά δεν προκύπτει ότι θίγεται η ισχύς του από αυτές των εθνικών πάρκων, αντίθετα, προκύπτει ότι αυτονόητα συνισχύουν και εφαρµόζονται εφόσον επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό. Στην αντίθετη περίπτωση, θα έπρεπε ο νοµοθέτης να ρύθµιζε µε διαφορετικό τρόπο το ζήτηµα της προστασίας των εθνικών πάρκων, καθιερώνοντας µε σαφήνεια την οιαδήποτε απόκλιση από τις νόµιµες ρυθµίσεις για τα ειδικότερα φυσικά στοιχεία όπως είναι ο αιγιαλός, η παραλία, οι θαλάσσιοι χώροι κλπ. Εποµένως, επί του διατυπωθέντος ερωτήµατος «εάν οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2971/01 «αιγιαλός και παραλία κλπ» έχουν εφαρµογή για την εκτέλεση έργων εις Εθνικά Πάρκα του Ν.3044/2002, τα οποία περιέχουν αιγιαλό, παραλία, συνεχόµενο ή παρακείµενο θαλάσσιο χώρο ή πυθµένα θαλάσσης» είναι ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ. Γ1.2.3 Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα (ΦΟ ΕΠΑΣΜ) Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην καταγγελία που δέχθηκε ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ζήτησε από τον αρµόδιο Φορέα ιαχείρισης (α π ΓΕ /Φ /2126/ και επανήλθε µε υπόµνηση α π Φ /2579/ ) την παροχή συγκεκριµένων πληροφοριών και στοιχείων σχετικά µε : (α) Την χρήση των υπό κατασκευή έργων και ποιος συγκεκριµένα φορέας έχει προχωρήσει σύµφωνα µε το νόµο στην έκδοση άδειας για την εκτέλεσή τους (β) Σε ποια Ζώνη του Εθνικού Πάρκου συγκεκριµένα τελούνται τα έργα αυτά και εάν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή του Π 395/2000, έτσι όπως αυτό ισχύει µετά την µερική ακύρωσή του από το ΣτΕ 12

13 (γ) Εάν υπάρχει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις κατασκευές αυτές όπως απαιτείται από το νόµο, καθώς και οτιδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιµο. Παρά το γεγονός ότι ζητήθηκαν συγκεκριµένα και αναλυτικά στοιχεία για την εξέταση της υπόθεσης από τον Φορέα ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα τούτος σε µία συντοµότατη απάντηση προς τον ΓΕ (α π ΜΑΡ/1 604/ ) ανέφερε ότι το έργο της ανέγερσης κατασκευών (αργότερα Κέντρων Εξυπηρέτησης Λουοµένων) επί του αιγιαλού της περιοχής τελεί υπό την αιγίδα και την επίβλεψη του ΥΠΕΧΩ Ε και είναι απολύτως νόµιµο, χωρίς η αναφορά αυτή να αιτιολογείται και να συνοδεύεται από τα ανάλογα στοιχεία, όπως συγκεκριµένες διατάξεις και µελέτες, έγγραφα ή ό,τι άλλο ήθελε φανεί χρήσιµο για την τεκµηρίωση της νοµιµότητας της ανέγερσης των ΚΕΛ. Επίσης, έγινε σύντοµη αναφορά σε µια σειρά άλλων ζητηµάτων που απασχολούν και παρεµποδίζουν την οµαλή λειτουργία του Φορέας στην περιοχή αυτή. Για τους παραπάνω λόγους ο ΓΕ επανήλθε στο ζήτηµα (έγγραφο µε α π ΓΕ /Φ /3102/ ) ζητώντας την αποστολή αναλυτικών στοιχείων για την εκτέλεση των έργων στον αιγιαλό της περιοχής του Εθνικού Πάρκου, επισηµαίνοντας την αοριστία της προηγούµενης απάντησης του Φορέα, η οποία συνίστατο στον µη ακριβή προσδιορισµό της θέσης και της έκτασης των έργων, από πόσες κατασκευές αποτελούνται και ποια πρόκειται να είναι η χρήση τους, ενώ επισήµανε την κρισιµότητα για την πληρότητα της απάντησης, της αποστολής συνηµµένων εγγράφων, µελετών και κάθε είδους στοιχείων, ικανών να επιτρέψουν την ασφαλή εξαγωγή συµπερασµάτων. Υπογράµµισε δε, ότι ο Φορέας ιαχείρισης αποτελεί την αφετηρία της ελεγκτικής διαδικασίας και για το λόγο αυτό πρέπει να παράσχει µε πλήρη, σαφή και εξαντλητικό τρόπο στοιχεία για την διερεύνηση της υπόθεσης, η συνεργασία του δε µε τον ΓΕ επιβάλλεται και από το οικείο νοµοθετικό πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του τελευταίου (Ν.3074/02, άρθρο 2 α και Ν. 3491/06, άρθρο 6.11). Σε απάντηση ο Φορέας (έγγραφό του µε α π ΜΑΡ/1 635/ και εισερχοµένου ΓΕ 3667/ ) αναφέρει ότι οι οργανωτικές και λειτουργικές του αδυναµίες δεν του επιτρέπουν την αποστολή αναλυτικών στοιχείων για τα θιγόµενα ζητήµατα, ενώ αργότερα µε νεότερο έγγραφό του, εκθέτει γενικότερα την κατάσταση υποβάθµισης του περιβάλλοντος στον ευρύτερο χώρο και ζητά την παρέµβαση του Γενικού Επιθεωρητή. Το αρχικό έγγραφο του ΓΕ προς τον ΦΟ ΕΠΑΣΜ κοινοποιήθηκε, µεταξύ άλλων, προς το Κεντρικό Λιµεναρχείο Ραφήνας, το οποίο σε απάντησή του (α π /05/ και /06/ ) γνωρίζει ότι το ίδιο χορηγεί «αστυνοµικής» µόνο φύσης άδεια, προκειµένου δε να επιτρέψει την οιαδήποτε σχετική δραστηριότητα έχει ζητήσει από τον Φορέα να προσκοµίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις παράτασης της άδειας εργασιών στον αιγιαλό σύµφωνα 13

14 µε τα προβλεπόµενα στο Ν.2971/01. Κατόπιν αυτών, το Λιµεναρχείο γνωρίζει στον ΓΕ ( έγγραφο µε α π /12/ ) ότι µε δική του παρέµβαση τα έργα διακόπηκαν µέχρι προσκοµίσεως των προβλεποµένων εγκρίσεων από όλες τις συναρµόδιες υπηρεσίες. Γ1.2.4 ΥΠΕΧΩ Ε Ο ΓΕ πραγµατοποίησε συνάντηση και απευθύνθηκε προς την αρµόδια υπηρεσία του /νση Ειδ.Έργων και Αναβ.Περ. του ΥΠΕΧΩ Ε για την εκτέλεση έργων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου (α π ΓΕ Φ /2313/ και 3618/ για τις Μελέτες), επισηµαίνοντας ότι ο Πρόεδρος του Φορέα ιαχείρισης υπέδειξε ότι για τα έργα που τελούνται στην εν λόγω περιοχή υπεύθυνο είναι το εν λόγω υπουργείο και ζήτησε πλήρη ενηµέρωση για την τήρηση ειδικών προστατευτικών διατάξεων του οικοτόπου NATURA, καθώς και την χορήγηση των µελετών για τα εκτελεσθέντα έργα κατασκευές (ΚΕΛ). Η υπηρεσία γνώρισε στον ΓΕ ότι είναι ιευθύνουσα στο έργο «ιαχείριση & Λειτουργία Περιοχής Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα» ενώ προϊσταµένη αρχή αποτελεί ο Φορέας (α π / ). Επίσης, σε συνέχεια της συνάντησης που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του ΓΕ (α π ΟΙΚ / ) απέστειλε την Τεχνική Περιγραφή του έργου και αντίγραφα των σχεδίων των κτισµάτων που ανεγείρονταν στον αιγιαλό της περιοχής (ΚΕΛ). Ο ΓΕ απευθύνθηκε επίσης προς την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (α π ΓΕ Φ /3595/ ) για το ζήτηµα της αναγκαιότητας έκδοση Ειδικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα επί του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. Στο έγγραφο αυτό αναφέρθηκε ειδικότερα ότι για την ευρύτερη περιοχή συντάχτηκε «Προµελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κέντρου Κωπηλασίας και Κανό στο Σχοινιά Μαραθώνα» (Ιούνιος 1999) και εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Ολυµπιακό Κέντρο Κωπηλασίας», σύµφωνα µε την υπ αριθµ / Κ.Υ.Α. Από το οικείο Π.. (ΦΕΚ 395 τ. Β /3-7-00) και τις εγκεκριµένες µελέτες ανάπλασης και διαχείρισης της περιοχής που συντάχτηκαν κατ εξουσιοδότηση των διατάξεών του, µετά την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προβλέπονται συγκεκριµένες διαµορφώσεις και εγκαταστάσεις όπως διάδροµοι ποδηλάτου και περιπάτου, παρατηρητήρια φυσικού τοπίου, περίπτερα ενηµερώσεως, σήµανση του χώρου, καθώς και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουοµένων στην παραλιακή ζώνη (χώροι υγιεινής, υπαίθρια καθιστικά, σκίαστρα, µικρά αναψυκτήρια). Ο ΓΕ κατέληξε ερωτώντας, εάν, δεδοµένου ότι η ΜΠΕ της ευρύτερης περιοχής συντάχθηκε σε προηγούµενο χρόνο της έκδοσης του Π για την ίδρυση του Εθνικού Πάρκου, απαιτείται για την εκτέλεση των προαναφερόµενων έργων, διαµορφώσεων και εγκαταστάσεων η υποβολή 14

15 Ειδικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος παρέµβασης αποτελεί προστατευόµενη περιοχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1650/86. Σε απάντησή της η υπηρεσία (α π / και / ) αναφέρει ότι προκειµένου να εκφράσει την άποψή της επί του τεθέντος ζητήµατος απαιτείται η προσκόµιση τεχνικών στοιχείων (εκθέσεις, οριζοντιογραφίες, χάρτες χρήσεως γης κλπ.). Γ1.2.5 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Με βάση προηγούµενο έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, /νση Αισθητικών ασών (87128/558/ ) µε το οποίο τα υπό κατασκευή έργα των ΚΕΛ θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως έργα υπαίθριας αναψυχής και ειδικά περιβαλλοντικά έργα που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2742/99 και του Φορέα ιαχείρισης, ο ΓΕ σε έγγραφό του (α π ΓΕ /Φ /3596/ ) ζήτησε την άποψή της υπηρεσίας για το θέµα της χορήγησης έγκρισης επέµβασης σε δασικά προστατευόµενη περιοχή. Επισήµανε δε ότι εντός της συγκεκριµένης περιοχής βρίσκεται το πευκοδάσος του Σχοινιά, η παραλία και ο αιγιαλός του οποίου διαχειρίζεται ως δάσος, όπως αυτό εµφανίζεται στους προσωρινούς κτηµατολογικούς πίνακες και προσωρινούς κτηµατικούς χάρτες ( ασικό Κτηµατολόγιο) που συνέταξε το 19 ο συνεργείο κτηµατογράφησης της Περιφερειακής Επιθεώρησης ασών Αττικής και Νήσων και στους κτηµατικούς χάρτες και πίνακες εποικισµού του Υπουργείου Γεωργίας (σχ. το 4472/ του ασαρχείου Καπανδριτίου). Από το οικείο Π.. (ΦΕΚ 395 τ. Β /3-7-00) και τις εγκεκριµένες µελέτες που συντάχθηκαν κατ εξουσιοδότηση των διατάξεών του, προβλέπονται συγκεκριµένες διαµορφώσεις και εγκαταστάσεις όπως διάδροµοι ποδηλάτου και περιπάτου, παρατηρητήρια φυσικού τοπίου, περίπτερα ενηµερώσεως, σήµανση του χώρου, καθώς και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουοµένων στην παραλιακή ζώνη (χώροι υγιεινής, υπαίθρια καθιστικά, σκίαστρα, µικρά αναψυκτήρια), για τις οποίες το ασαρχείο Καπανδριτίου διατύπωσε την άποψη, στην οποία προσχώρησε και η /νση ασών Αν. Αττικής, ότι δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης έγκρισης επέµβασης, αφού πρόκειται για προβλεπόµενες, κατά τα ανωτέρω, δραστηριότητες. Η δυνατότητα εκτέλεσης των έργων και εγκατάστασης των στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο προβλέπεται και σε άλλες περιπτώσεις προστατευόµενων περιοχών, από τα οικεία Π.. περί καθορισµού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης, όρων και περιορισµών δόµησης, καθώς και από µελέτες διαµόρφωσης που συντάσσονται κατ εξουσιοδότηση του αντίστοιχου Π και εγκρίνονται από το ΥΠΕΧΩ Ε/Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. 15

16 Καταλήγοντας ο ΓΕ διατυπώνει το ερώτηµα εάν γενικότερα και βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας για την εκτέλεση των προαναφερόµενων έργων, διαµορφώσεων και εγκαταστάσεων, σε προστατευόµενες περιοχές, όπως αυτές κατηγοριοποιούνται στο άρθρο 19 του Ν. 1650/86, οι οποίες έχουν δασικό χαρακτήρα (δάση και δασικές εκτάσεις) και δεν έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες, απαιτείται η έκδοση απόφασης έγκρισης επέµβασης. Γ2. Ύπαρξη αυθαιρέτων κτισµάτων και λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί της παραλίας του Εθνικού Πάρκου Το κλιµάκιο στην εξέλιξη της ελεγκτικής διαδικασίας διαπίστωσε την παράνοµη ύπαρξη και λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ταβερνών) στην υπό έλεγχο περιοχή του αιγιαλού του ΕΠ. Για τον λόγο αυτό, και αφού περιήλθε σε γνώση του το γεγονός ότι για τις παραπάνω αυθαίρετες κατασκευές έχουν εκδοθεί «πρωτόκολλα κατεδάφισης» απευθύνθηκε προς τις αρµόδιες και συναρµόδιες υπηρεσίες για την µη εφαρµογή των πρωτοκόλλων αυτών (ΓΕ Φ.115/3468/9-5-07). Συγκεκριµένα, ζήτησε : (α) να του κοινοποιηθούν από το Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής οι αποφάσεις κατεδάφισης αυθαίρετων κτισµάτων (8 ταβερνών) οι οποίες βρίσκονται εντός του δάσους και της παραλίας Σχινιά- Μαραθώνα και να ενηµερωθεί σχετικά µε το εάν έχουν εκτελεστεί οι εν λόγω αποφάσεις κατεδάφισης, σε περίπτωση µη εκτέλεσης αυτών, τους λόγους για τους οποίους δεν εκτελέστηκαν αυτές και ποιες θα είναι οι περαιτέρω ενέργειες για την αποκατάσταση της νοµιµότητας. (β) Ο ήµος Μαραθώνα ή το Αστυνοµικό Τµήµα Μαραθώνα (στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί από αυτό) να του αποστείλουν το σύνολο των αδειών λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που αφορούν στις ταβέρνες που έχουν χαρακτηρισθεί ως αυθαίρετες, εφόσον αυτές οι άδειες υπάρχουν και ειδικότερα από τον ήµο Μαραθώνα στοιχεία για την αδειοδότηση και εκµετάλλευση των κινητών καντινών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου. (γ) Το ασαρχείο Καπανδριτίου και η Κτηµατική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής, να τον ενηµερώσουν για τυχόν αυτοψίες που έχουν πραγµατοποιήσει στα έργα που κατασκευάζονται επί του αιγιαλού στη Β3 Ζώνη του Σχινιά, για την εξυπηρέτηση των λουοµένων. Το ασαρχείο Καπανδριτίου σε απάντησή του προς τον ΓΕ (έγγραφο µε α π 2522/ ) αναφέρει ότι για όλα τα κτίσµατα που λειτουργούν ως ΚΥΕ στον αιγιαλό του Εθνικού Πάρκου έχουν εκδοθεί αποφάσεις κατεδάφισης του ΓΓΠΑ µε ηµεροµηνία έκδοσης από το έτος 1999 και εντεύθεν οι οποίες µέχρι σήµερα δεν έχουν εκτελεστεί από την ΕΣΕ, αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής. Επιπλέον, οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν προσβληθεί µε ένδικα µέσα ή κάποιες από αυτές προσβλήθηκαν χωρίς αποτέλεσµα, µε 16

17 συνέπεια να έχουν τελεσιδικήσει και να µην υπόκεινται πλέον σε καµία άλλη αναβολή. Το Αστυνοµικό Τµήµα Μαραθώνα σε απαντητικό έγγραφό του (α π 1016/19/37-Α/ ) αναφέρει ότι το ίδιο είναι υπεύθυνο για την έκδοση δύο (2) µόνο εκ του συνόλου των οκτώ (8) αδειών λειτουργίας τις οποίες και διαβιβάζει συνηµµένα στον ΓΕ. Καθώς για τα παραπάνω από τις υπόλοιπες υπηρεσίες δεν ελήφθη καµία απάντηση, το κλιµάκιο επανήλθε (αριθµ. πρωτοκ. ΓΕ Φ.115 / 5712/ / 5712) προς την Περιφέρεια Αττικής και τον ήµο Μαραθώνα, ζήτησε δε από τον τελευταίο (Αρ. Πρωτ. ΓΕ /Φ /5961 / και 8730/ ) σχετικά µε το καθεστώς λειτουργίας και αδειοδότησης καταστηµάτων στον αιγιαλό του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα να του χορηγηθούν στοιχεία για το σύνολο των αδειών λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος - ταβερνών και κινητών καντινών, οι οποίες λειτουργούν στην παραπάνω περιοχή και των αποφάσεων κατεδαφίσεως των παραπάνω κτισµάτων, ενώ απευθυνόµενος στην περιφέρεια, υπενθύµισε την από το νόµο προβλεπόµενη υποχρέωση συνεργασίας των υπηρεσιών, προκειµένου να λάβει την έγγραφη θέση της. Σε απάντηση ο δήµος (α π 10290/ ) αποστέλλει προς τον Γενικό Επιθεωρητή τις άδειες λειτουργίας επτά (7) ΚΥΕ (ταβερνών) της περιοχής και τρεις (3) για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου ή πλανόδιου εµπορίου για την λειτουργία κινητών καντινών. Με έγγραφό του ο ΓΕ προς τον ήµο Μαραθώνα ( α π 8729/ ) ζητά την ανάκληση των αδειών λειτουργίας των εν λόγω καταστηµάτων λόγω του ότι γι αυτά, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε και είναι σε γνώση του, έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης. Ειδικότερα αναφέρθηκε ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος χορηγείται για συγκεκριµένο χώρο, κατόπιν ελέγχου του χώρου αυτού τόσο από πλευράς καταλληλότητας κατά τις κείµενες διατάξεις όσο και από πλευράς νοµιµότητας του κτιρίου (ΣτΕ 508/1999, 3939/1997), η οποία αποτελεί κατά το νόµο αναγκαία προϋπόθεση για τη νοµιµότητα της άδειας (ΣτΕ 508/1999, Πρβλ. ΣτΕ 517-8/1994, 1336/1989, 526/1987). Αν κάποια από τις προϋποθέσεις αυτές πάψει να υφίσταται µετά τη χορήγηση της άδειας αυτής ή αν διαπιστωθεί ότι η ιοίκηση παραπλανήθηκε κατά τη χορήγησή της, αυτή οφείλει να διατάξει το κλείσιµο το καταστήµατος, η δε παράλειψή της να προβεί στο κλείσιµο αυτό, αποτελεί παράλειψη οφειλόµενης νοµίµου ενέργειας (ΣτΕ 5875/1995, 1354/1989). Περαιτέρω, η ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος αποτελεί πράξη δέσµιας αρµοδιότητας (ΣτΕ 2571/1999, 2248/1997, 1443/1996, 1429/1993) και εποµένως το διοικητικό 17

18 όργανο, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προβλεπόµενες από τις σχετικές διατάξεις πραγµατικές ή νοµικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή τους, είναι υποχρεωµένο να εκδώσει διοικητική πράξη, την οποία προκαθορίζουν οι διατάξεις αυτές. Επειδή ο όρος των υγειονοµικών διατάξεων σύµφωνα µε τον οποίο, η λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται µόνο υπό την προϋπόθεση της νοµιµότητας των κτιριακών του εγκαταστάσεων δεν είναι εκ της φύσεώς του υγειονοµικός, αν παραβιασθεί ο όρος αυτός, όπως εν προκειµένω, η ανάκληση της άδειας διενεργείται χωρίς προηγούµενη γνώµη της υγειονοµικής υπηρεσίας (ΣτΕ 5875/95, 2671/90, 2922/85. Πρβλ. ΣτΕ 3588/92, 3412/92, 4806/87). Σηµειωτέον, ότι το ασαρχείο Καπανδριτίου, µε το υπ αριθµ 2522/ έγγραφό του, γνωστοποίησε στον ήµο Μαραθώνα ήδη από τον Μάιο του 2007 τις τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης των κτιριακών εγκαταστάσεων των ανωτέρω καταστηµάτων οι οποίες βρίσκονται εντός δάσους και έχουν χαρακτηριστεί αυθαίρετες. Συνεπώς, παρότι ο δήµος έλαβε γνώση των ανωτέρω, δεν έχει προβεί στις οφειλόµενες νόµιµες ενέργειές, προκειµένου, εντός του αποκλειστικού χρόνου των είκοσι (20) ηµερών από τη συνδροµή των προϋποθέσεων που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 6 του.κ.κ. (Ν.3463/06 ΦΕΚ Α 114), η ηµαρχιακή Επιτροπή να αποφασίσει επί της ανάκλησης των εν λόγω αδειών. Κλείνοντας ο ΓΕ, προέτρεψε τον δήµο να προχωρήσει σε εκείνες τις ενέργειες που ο νόµος επιβάλλει, υπογραµµίζοντας ότι η ως άνω παράλειψη έχει ως συνέπεια την ωφέλεια των επιχειρήσεων από την συνέχιση της λειτουργίας τους, ενώ, περαιτέρω, πλήττεται το κύρος της ιοίκησης, αφού η λειτουργία αυτή γίνεται σε αυθαίρετες κατασκευές που έχουν κριθεί τελεσίδικα κατεδαφιστέες και δεν παρέχουν τα εχέγγυα για την προστασία της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας 9 και επισηµαίνοντας ότι στις περιπτώσεις εκείνες που οι άδειες λειτουργίας των καταστηµάτων έχουν εκδοθεί από άλλη δηµόσια αρχή (οικείο ΑΤ) αρµόδιο όργανο για την έκδοση της ανακαλούµενης πράξης είναι αυτό που έχει την αρµοδιότητα κατά τον χρόνο της ανάκλησης 10. Ο ήµος Μαραθώνα απαντώντας (έγγραφο µε α π 14501/ ) αναφέρει ότι το θέµα τέθηκε ενώπιον του ηµοτικού Συµβουλίου, το οποίο αποφάσισε, λαµβάνοντας υπόψη και τις θέσεις των ενδιαφεροµένων επιχειρηµατιών οι οποίες εκφράσθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, να δοθεί παράταση 20 ηµερών, ώστε να καταστεί δυνατόν οι τελευταίοι να υποβάλλουν υπόµνηµα µε τις θέσεις τους (απόφαση Σ 370/07). 9 Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις, η παράβαση αυτών αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα και παράβαση καθήκοντος που τιµωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του.κ.κ. και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα. 10 Επ. Σπηλιωτόπουλος, «Εγχειρίδιο ιοικητικού ικαίου», σελ και ΣτΕ 1811/78 και 4245/80. 18

19 Ο ΓΕ αντέτεινε ( έγγραφό του µε α π Φ /406/ ) ότι από την εξέταση της υπόθεσης, αλλά και το υπόµνηµα που κατατέθηκε ενώπιον του Σ από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των ενδιαφεροµένων, σε καµία περίπτωση δεν προκύπτει δυνατότητα νόµιµης αναστολής των διοικητικών ενεργειών του δήµου, ο οποίος οφείλει να προχωρήσει στην ανάκληση των αδειών λειτουργίας των εν λόγω καταστηµάτων. Οι υποθέσεις των κατεδαφίσεων των αυθαιρέτων κτισµάτων που βρίσκονται στον αιγιαλό του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα, όπως είχε επισηµάνει ο ΓΕ σε προηγούµενο έγγραφό του προς τον ήµο Μαραθώνα (αριθµ. πρωτοκ. Φ.115/8729/ ), έχουν κριθεί αυτοτελώς, τελεσίδικα και αµετάκλητα από τα αρµόδια ελληνικά δικαστήρια. Συνεπώς, κάθε ισχυρισµός για επιπλέον διοικητική ή δικαστική προστασία των απλών µισθωτών των αυθαιρέτων ακινήτων, όπως και κάθε άλλου είδους ισχυρισµοί για την ουσία της υπόθεσης προβαλλόµενοι από τους ίδιους, εφόσον δεν προβλήθηκαν στα πλαίσια της δικαστικής διαδικασίας, δεν µπορεί να έχει καµία έννοµη επίδραση στην ισχύ της τελεσιδικίας των πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε βάρος των ιδιοκτητών προς τους οποίους εκτελούνται τα πρωτόκολλα αυτά. Στις παραπάνω θέσεις του ο ΓΕ ενέµεινε, αποστέλλοντας υποµνηστικό έγγραφο στον δήµο (α π 2534/ ) και ταυτόχρονα υπενθύµισε ότι σε αντίθετη περίπτωση µη συµµόρφωσης του, θα ήταν υποχρεωµένος να εκκινήσει την πειθαρχική διαδικασία εναντίον του ηµάρχου Μαραθώνα µέσω του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής. Λόγω του ότι καµία αλλαγή στη στάση του εν λόγω δήµου δεν σηµειώθηκε, ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης απευθύνθηκε στα πλαίσια της άσκησης της πειθαρχικής του δικαιοδοσίας (Ν.3074/02) προς την Περιφέρεια Αττικής (α π Φ /5042/ ) θέτοντας υπόψη του τα πραγµατικά και νοµικά περιστατικά της υπόθεσης και ζήτησε την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας στα πλαίσια του εποπτικού ρόλου του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής. Επίσης, απεύθυνε το έγγραφο προς τον αρµόδιο εισαγγελέα για την αναζήτηση των ποινικών ευθυνών. Ειδικότερα επισήµανε ότι ο ήµος Μαραθώνα, αφού αποφάσισε την λόγω σπουδαιότητας εξέταση του ζητήµατος από το ηµοτικό Συµβούλιο 11 χορήγησε 20ήµερη παράταση στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, 11 Το άρθρο του ΚΚ, Ν.3463/06 προβλέπει την δυνατότητα της ηµαρχιακής Επιτροπής να παραπέµπει στο ηµοτικό Συµβούλιο οιοδήποτε θέµα κρίνει ιδιαιτέρως σοβαρό. Το ζήτηµα της παράνοµης λειτουργίας των ταβερνών εντός του Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα, περιοχή η οποία βρίσκεται στον κατάλογο των οικοτόπων NATURA, αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και εποµένως µε βάση την αρχή της χρηστής διοίκησης έπρεπε ως τέτοιο να κριθεί και όχι ως ζήτηµα διατήρησης της λειτουργίας κάποιων καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 19

20 προκειµένου να καταθέσουν υπόµνηµα, παρά το ότι τέτοια δυνατότητα δεν παρέχεται από καµία διάταξη και συνιστά παράβαση καθήκοντος σύµφωνα µε πάγια νοµολογία 12. Ο ΓΕ τόνισε ακόµη ότι τα πρωτόκολλα κατεδάφισης στρέφονταν κατά των ιδιοκτητών των καταστηµάτων και όχι των µισθωτών, καθώς επίσης ότι κανένας λόγος ή υπόµνηµα δεν µπορεί να ληφθεί πλέον υπόψη εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, επισήµανε ότι ο ήµος Μαραθώνα πρέπει να προχωρήσει στις κατά νόµο και νοµολογία επιβεβληµένες ενέργειες για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας. Επιπροσθέτως, όπως προέκυψε από την διερεύνηση άλλης πτυχής της νοµιµότητας λειτουργίας των παραπάνω καταστηµάτων, απουσιάζει από όλα το πιστοποιητικό πυροπροστασίας, το οποίο αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την χορήγηση άδειας λειτουργίας από τον οικείο δήµο (έγγραφο Πυροσβεστικής, γ σχετικό). Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Αττικής σε απάντηση του (αριθµ. πρωτοκ. ΓΓ 4786/ ) αναφέρει ότι δεν έχει προχωρήσει στις εν λόγω κατεδαφίσεις λόγω διαρκών αναβολών των διαδικασιών που οφείλονταν σε δικαστικές εκκρεµότητες και έλλειψη οικονοµικών πόρων της περιφέρειας. Ακολούθως, µε επόµενα έγγραφά του, (08/ ΤΑ/11134/ και 08/ ΤΑ/οικ./16552/ ) εκκινεί την πειθαρχική διαδικασία καλώντας σε απολογία τον ήµαρχο Μαραθώνα και κατόπιν τον παραπέµπει στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 143, Κ Κ Ν.3463/06, ενώ ακολούθησε αναφορά του «Εξωραϊστικού Συλλόγου Σχοινιά Μαραθώνα για την απαράδεκτη εν γένει κατάσταση που επικρατεί στο πάρκο (α π 581/ ). Γ3. Αναγκαιότητα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις νέες κατασκευές Σε έγγραφό του προς το ΥΠΕΧΩ Ε, Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Αρ. Πρωτ. ΓΕ /Φ / ) το µικτό κλιµάκιο έθεσε το ζήτηµα της έκδοσης Ειδικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα επί του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. Συγκεκριµένα, επισηµάνθηκε ότι για την ευρύτερη περιοχή συντάχθηκε «Προµελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κέντρου Κωπηλασίας και Κανό στο Σχοινιά Μαραθώνα» (Ιούνιος 1999) και εγκρίθηκαν οι 12 ΑΠ 760/04, «Ορθή και αιτιολογηµένη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος µελών κοινοτικού συµβουλίου συνιστάµενη στην παρά το νόµο αναβολή της συζήτησης του θέµατος ηµερήσιας διάταξης, που αφορούσε την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε σκοπό τη διακοπή λειτουργίας αυτού. Ορθή και αιτιολογηµένη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος προέδρου κοινοτικού συµβουλίου συνιστάµενη στην παρά το νόµο παράλειψη κατά τη συνεδρίαση του κοινοτικού συµβουλίου εισήγησης ανάκλησης της χορηγηθείσης άδειας λειτουργίας του ως άνω καταστήµατος και στην παρά το νόµο παράλειψη άµεσης εκτέλεσης των αποφάσεων προσωρινής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας του καταστήµατος. 20

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2008 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή...3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα...5 1. Γενική Περιβαλλοντική Νοµοθεσία...5 1.1. Πρόσβαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) ΘΕΜΑ Οικοδοµικές εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων µε αφορµή την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης

Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 Αθήνα, Μάιος 2007 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης Σελ. 5 Α. Παρουσίαση του Θεσµού Σελ. 15 1. Ταυτότητα 2. Νοµοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις σελίδες που ακολουθούν θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της προστασίας των δασών, όπως αυτή εµφανίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και πραγµατικότητα, στο Σύνταγµα και τους νόµους. Ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και ανάπτυξη

Περιβάλλον και ανάπτυξη ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φυσικό περιβάλλον Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς ΡΥΠΑΝΣΗ Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ηχορύπανση ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Πρόσφατες νομοθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους.

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισµοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, η οποία βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες πλην συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.- Εισαγωγή Το ηµοσιονοµικό ίκαιο αποτελεί τον κλάδο του δικαίου που έχει ως αντικείµενο έρευνας και επιστηµονικής επεξεργασίας τη δηµοσιονοµική νοµοθεσία, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης

Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Αθήνα, Ιούνιος 2014 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης σελ.5 Α. Παρουσίαση του Θεσµού σελ.19 1. Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωάννα Κουφάκη, Δρ.Νομικής, Δικηγόρος 1.Πρόλογος. Σκοπός των εβδομαδιαίων εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το ΤΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο παρέµβασης του WWF Ελλάς για τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου

Κείµενο παρέµβασης του WWF Ελλάς για τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου Κείµενο παρέµβασης του WWF Ελλάς για τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου Φεβρουάριος 2004 Εισαγωγή... 2 Ελεύθεροι χώροι: η ανάσα της µεγαλούπολης... 2 Θεσµικό πλαίσιο... 3 Αθήνα: οι ελεύθεροι χώροι υπό

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΠΙΖΑΝΗΣ, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάµενος Τµήµατος Αιγιαλού & Παραλίας Κτηµατικής Υπηρεσίας Ν.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΠΙΖΑΝΗΣ, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάµενος Τµήµατος Αιγιαλού & Παραλίας Κτηµατικής Υπηρεσίας Ν. ΘΕΜΑ:ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΑΙΓΙΑΛΟΣ-ΟΧΘΗ) ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΜΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΠΙΖΑΝΗΣ, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάµενος Τµήµατος Αιγιαλού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ Α.Μ. 319 ΠΜΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ Α.Μ. 319 ΠΜΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Θέµα: «Η συνταγµατική

Διαβάστε περισσότερα