15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002518946 2015-01-08"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ» (CPV: ) και «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (CPV: ) ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ #30.000,00# ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α., ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Π.Υ.Υ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.Οι προσφορές πρέπει να φθάνουν στην υπηρεσία (Εθνικής Αμύνης 41, Γραφείο Προμηθειών) με οποιονδήποτε τρόπο (είτε δια υποβολής, είτε ταχυδρομικώς), απαραίτητα μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (22/1/2015, έως 14:00), άλλως θα απορρίπτονται και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Θα κατατίθεται τεχνική και οικονομική προσφορά εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο). Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των όρων του Δ/σμού, τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) θα τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο φάκελος της προσφοράς θα κατατίθεται σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, διαφορετικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Η ισχύς προσφοράς πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται δεκτή διευκρίνιση, γραπτή ή προφορική, εκτός αν ζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται.

2 2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από δύο δείγματα (δείγμααντίδειγμα) για κάθε προσφερόμενο είδος. Για όσα είδη δεν μπορεί να κατατεθεί δείγμα λόγω κόστους, θα κατατίθεται προσπέκτους ή θα γίνεται αναλυτική περιγραφή. Τα δείγματα μπορούν να φθάσουν στο Νοσ/μείο το αργότερο 4 ημέρες μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού, άλλως δεν θα γίνονται αποδεκτά και δεν θα αξιολογούνται. Τα δείγματα θα παραμένουν στο Νοσοκομείο μέχρι το τέλος της ισχύος της σύμβασης για σύγκριση με τα προσκομιζόμενα υλικά. Τα δείγματα θα είναι αριθμημένα κατ αντίστοιχο αύξοντα αριθμό των καταστάσεων των ειδών που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη. Επιστροφή δειγμάτων Τόσο για τα είδη που θα κατακυρωθούν, όσο και για αυτά που δεν θα κατακυρωθούν, η επιστροφή θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.11 του άρθρου 36 του Π.Δ.118/2007. Δείγματα που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη διακήρυξη εκποιούνται από το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρ.12 του άρθρου 36 του Π.Δ. 118/ Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Σύμφωνα με το Ν. 3846/2010 άρθρο 24 και το Ν. 3918/ άρθρα 13 και 14 οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τον αύξοντα αριθμό, τις τιμές καθώς και τον κωδικό GMDN του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο είδος δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ, αυτό θα δηλώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση και οι προσφερόμενες τιμές δεν θα ξεπερνούν τις προηγούμενες συμβατικές τιμές προμήθειας των ειδών από το Νοσοκομείο [Ν. 4272/2014]. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ και θα είναι επί ποινή απόρριψης κατώτερη ή ίση της τιμής που αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, και με σχετική κατάθεση αντιγράφου της εν λόγω σελίδας. 3. Καμία αναπροσαρμογή τιμών δεν επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα της Σύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Ο Προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. 5. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή, μεταξύ ποιοτικά αποδεκτών ειδών, σύμφωνα με το Π.Δ.118/ Στις προσφορές πρέπει να δηλώνεται απαραίτητα το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευασθούν ή κατασκευάζονται τα προσφερόμενα υλικά και τον τόπο εγκατάστασής του, επίσης την χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερομένων ειδών. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την ένδειξη CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Οι Εταιρείες Εμπορίας και Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων οφείλουν να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητος (ISO), σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ.1329/ Άρθρο 1. Η μη προσκόμιση του παραπάνω πιστοποιητικού, θεωρείται λόγος απόρριψης. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση των υλικών, ισχύει το άρθρο 18 του Π.Δ. 118/07.

3 3 7.Στην προσφορά να αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης, που δεν πρέπει να είναι ανώτερος των πέντε (5) ημερών από την επόμενη της παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου. 8. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση μέρους των υπό προμήθεια ειδών, να αυξομειώσει την ποσότητα ή να αναστείλει την προμήθεια έπειτα από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/ Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι το Συμβούλιο Διοίκησης του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του προμηθευτή εντός των (10) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης αυτής με απόφαση του Δ.Σ., κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07 και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις. Γενικά περί εκτέλεσης των προμηθειών ισχύουν τα άρθρα 26 έως και 34 του Π.Δ. 118/ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με επιταγή Τράπεζας, αφού προσκομίσει: 1.Τιμολόγιο 2.Παραστατικό αποστολής 3.Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται μετά την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, και αφού θεωρηθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό βάσει των πλαισίων του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/ ) και των οικονομικών δυνατοτήτων του Νοσοκομείου. Το είδος του διαγωνισμού που θα κατακυρωθεί υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 11. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει κατακύρωση, υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α Η σύμβαση θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα του Νοσοκομείου για παράταση του χρόνου ισχύος της για τρεις (3) επιπλέον μήνες. Παράταση πλέον των τριών (3) μηνών, προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή και για χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών συνολικά. 13. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Ν.2286/95, το Ν.2955/2001, το Ν.3580/07 το Π.Δ. 118/07 την υπ αριθμ. 205 η / Πράξη του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» περί έγκρισης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού που αναφέρεται στο θέμα, την ΚΥΑ 3567/ (ΦΕΚ 1585/ τ.β ) περί έγκρισης του ΠΠΥΥ 2012 και το απόσπασμα πρακτικού της υπ αριθμ. 53/ (θέμα 5 ο ) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) περί έγκρισης τηρηθείσης διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών των διαγωνισμών. Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ» (CPV ) και «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV ) Ακολουθούν οι προδιαγραφές και η αναλυτική κατάσταση των ειδών προς προμήθεια που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ & ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ Γενικά χαρακτηριστικά 1. Ελεγμένη και ασφαλής συσκευασία για όλα τα προϊόντα.

4 4 2. Όλα τα διαλύματα που προορίζονται για εντερική σίτιση θα πρέπει να είναι αποστειρωμένα και να πληρούν τους κανόνες ασφαλούς χορήγησης. 3. Να αναγράφεται καθαρά η ημερομηνία παρασκευής και λήξης. 4. Να υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα από 6 έως 12 μήνες, που θα αφορά από την ημέρα παράδοσης των προϊόντων στο Νοσοκομείο μέχρι και την ημέρα λήξης τους, «περίοδος 6-12 μήνες για κατανάλωση στο Νοσοκομείο». 5. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 6. Τα διαλύματα ειδικής εντερικής διατροφής, συμπληρώματα διατροφής, παιδικές τροφές, γάλατα, κρέμες κλπ, όλα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ. 7. Επίσης και οι καθετήρες χορήγησης εντερικής σίτισης θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ο.Κ. 8. Τα διαλύματα εντερικής σίτισης θα πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον για 24 ώρες όταν θα ανοιχτούν. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 1. Γάλα 1 ης βρεφικής ηλικίας (Νο 1), μεταλλικό κουτί, σε συσκευασία 400 γρ., 200ΤΜΧ 2. Γάλα 2 ης βρεφικής ηλικίας (Νο2), μεταλλικό κουτί, σε συσκευασία 400 γρ., 200ΤΜΧ 3. Γάλα για βρέφη μηνών (Νο 3),μεταλλικό κουτί, σε συσκευασία 400 γρ., 50ΤΜΧ 4. Υποαλλεργικό γάλα με μερικώς υδρολυμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος (ΗΑ), για βρέφη, για πρόληψη της αλλεργίας στο γάλα αγελάδας, μεταλλικό κουτί, 400 γρ., 10ΤΜΧ 5. Υποαλλεργικό γάλα με εκτενώς υδρολυμένη ορολευκωματίνη με λακτόζη για βρέφη με αλλεργία στο γάλα αγελάδας, μεταλλικό κουτί, 400 γρ., 100ΤΜΧ 6. Υποαλλεργικό γάλα με εκτενώς υδρολυμένη ορολευκωματίνη χωρίς λακτόζη, με τριγλυκερίδια μέσης αλύσου (MCT), για βρέφη με αλλεργία στο γάλα αγελάδας και/ή δυσαπορρόφησης και για βρέφη με χολόσταση ή ηπατική δυσλειτουργία, μεταλλικό κουτί, 400 γρ., 100TMX 7. Υποαλλεργικό γάλα με εκτενώς υδρολυμένη καζείνη χωρίς λακτόζη για βρέφη με αλλεργία στο γάλα αγελάδας,μεταλλικό κουτί,400γρ., 50TMX 8. Γάλα με 100% ελεύθερα αμινοξέα χωρίς λακτόζη για βρέφη <12 μηνών με σοβαρή αλλεργία στο γάλα αγελάδας και σοβαρή δυσαπορρόφηση, μεταλλικό κουτί, 400γρ.,150TMX 9. Κρέμα ρυζάλευρο βανίλια, μεταλλικό κουτί, 400 γρ., 30TMX 10. Κρέμα Farine lacte,μεταλλικό κουτί,400 γρ.,100tmx 11. Φρουτόκρεμες, μεταλλικό κουτί, 400 γρ.,30tmx 12. Υποαλλεργική κρέμα χωρίς γάλα για βρέφη με αλλεργία στο γάλα αγελάδας, μεταλλικό κουτί, 400 γρ.,50tmx 13. Ρυζάλευρο προεψημένο, μεταλλικό κουτί,400 γρ., 50TMX 14. Ροφήματα βοτάνων(χαμομηλιού), μεταλλικό κουτί., 300TMX 15. Πλήρης διατροφή για την αντιμετώπιση της κακής θρέψης σε παιδιά άνω του 1 έτους, χαμηλής ωσμωτικότητας, σε μορφή σκόνης, μεταλλικό κουτί, 400γρ., 50TMX Παιδιά που επωφελούνται είναι εκείνα με ανεπαρκή πρόσληψη τροφής, με μειωμένη ανάπτυξη, πριν και μετά από χειρουργικές επεμβάσεις (τραύμα, έγκαυμα, κακώσεις). 16. Πλήρης ημιστοιχειακή διατροφή με εκτενώς υδρολυμένη πρωτεΐνη και με υψηλή περιεκτικότητα σε τριγλυκερίδια μέσης αλύσου (MCT), για την αντιμετώπιση διαταραχών της γαστρεντερικής λειτουργίας σε παιδιά 1-10 ετών, χαμηλής ωσμωτικότητας, σε μορφή σκόνης, μεταλλικό κουτί, 400 γρ., ή σε υγρή μορφή έτοιμο προς χρήση. Παιδιά που επωφελούνται είναι εκείνα με χρόνια διάρροια,

5 5 δυσαπορρόφηση, σύνδρομο βραχέος εντέρου, οξεία φάση ελκώδους κολίτιδας, οξεία παγκρεατίτιδα, μετάβαση από παρεντερική σε εντερική διατροφή. 100TMX 17. Πλήρες πολυμερές διάλυμα εντερικής διατροφής με αντιφλεγμονώδεις παράγοντες (TGF-b2), πλούσιο σε λινολεϊκό οξύ και χαμηλής ωσμωτικότητας (<350 mosm/l), για τη διαιτητική αγωγή παιδιών με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. 50TMX 18. Συμπλήρωμα διατροφής σε σκόνη για παροχή θερμίδων, σε ασθενείς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Το συμπλήρωμα πρέπει να περιέχει μόνο υδατάνθρακες, να είναι χαμηλής ωσμωτικότητας και χαμηλής περιεκτικότητας σε ηλεκτρολύτες. 10TMX ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΕΝΤΕΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΘΡΕΨΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 1. Στοιχειακή διατροφή για παιδιατρικούς ασθενείς και βρέφη (σύνδρομα δυσαπορρόφησης, συρίγγια, σύνδρομο βραχέος εντέρου). 20ΤΜΧ 2. α) Διατροφικά πλήρες ισοθερμιδικό προϊόν σε υγρή μορφή, κατάλληλο για αποκλειστική σίτιση βρεφών έως 18 μηνών, ελεύθερο γλουτένης και φυτικών ινών. 20ΤΜΧ β) Διατροφικά πλήρες ισοθερμιδικό προϊόν σε υγρή μορφή, για σίτιση παιδιών 1-6 ετών, με υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης ορού γάλακτος και βιταμίνης D, ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης. 15ΤΜΧ γ) Διατροφικά πλήρες ισοθερμιδικό προϊόν σε υγρή μορφή, για σίτιση παιδιών 7-12 ετών, με υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης ορού γάλακτος, βιταμίνης D και καρατενοειδών, ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης. 15ΤΜΧ 3. Ισοθερμιδικά πολυμερή διαλύματα εντερικής διατροφής με 1 kcal/ml, ειδικά για παιδιά 1-10 ετών, εμπλουτισμένα με MCT, με μείγμα φυτικών ινών και χαμηλή ωσμωτικότητα (=<200 mosmol/l). 50ΤΜΧ 4. Ειδικά παιδιατρικά διαλύματα με 1-2 kcal/ml και πρωτεΐνες 2-3 γρ/100 ml. 20ΤΜΧ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ Γενικά χαρακτηριστικά 1. Ελεγμένη και ασφαλής συσκευασία για όλα τα προϊόντα. 2. Όλα τα διαλύματα που προορίζονται για εντερική σίτιση θα πρέπει να είναι αποστειρωμένα και να πληρούν τους κανόνες ασφαλούς χορήγησης. 3. Να αναγράφεται καθαρά η ημερομηνία παρασκευής και λήξης. 4. Να υπάρχει ένα εύλογο διάστημα από 6 έως 12 μήνες, χρονικό διάστημα που θα αφορά από την ημέρα παράδοσης των προϊόντων στο Νοσοκομείο μέχρι και την ημέρα λήξεών των, «περίοδος 6-12 μήνες για κατανάλωση στο Νοσοκομείο». 5. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 6. Τα διαλύματα ειδικής εντερικής διατροφής, συμπληρώματα διατροφής, παιδικές τροφές, γάλα, κρέμες κλπ, όλα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. 7. Επίσης και οι καθετήρες χορήγησης εντερικής σίτισης θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. 8. Τα διαλύματα εντερικής σίτισης θα πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον για 24 ώρες όταν θα ανοιχτούν. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Τα διαλύματα εντερικής σίτισης να απευθύνονται σε όλους τους ασθενείς με αδυναμία πρόσληψης τροφής και να είναι κατάλληλα για σίτιση μέσω καθετήρα. Όλα τα διαλύματα εντερικής σίτισης θα πρέπει να περιέχουν πρωτεΐνες, υδατάνθρακές, λίπη καθώς και βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία σε ποσότητες που ποικίλουν ανάλογα με το είδος και την κατηγορία των προϊόντων.

6 6 Θα πρέπει να διατίθενται και ειδικά σκευάσματα για ειδικές κατηγορίες νοσημάτων, όπως ασθενείς ανοσοκατασταλμένοι, διαβητικοί, νεφροπαθείς, ηπατοπαθείς, με σύνδρομο δυσαπορόφησης, βραχέως εντέρου, πνευμονοπαθείς κλπ. Διαλύματα εντερικής διατροφής μέσω καθετήρα εντερικής σίτισης Κατηγορίες Α. Στοιχειακά προϊόντα εντερικής σίτισης 1. Ειδικά στοιχειακά διαλύματα με θερμιδική πυκνότητα 1-2 Kcal/ml και πρωτεΐνες 3-5 gr/100 ml οι οποίες πρέπει να είναι σε μορφή ελεύθερων αμινοξέων, χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος (<5%), με ανοσοδιεγερτικά συστατικά γλουταμίνη αργινίνη, ελεύθερα γλουτένης (ποσότητα 200 τμχ) 2. Ημιστοιχειακά διαλύματα εντερικής διατροφής, με 1 Kcal/ml, με χαμηλή ωσμωτικότητα ( 250 mosm/l), με αυξημένη περιεκτικότητα σε MCT και χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, ώστε να είναι κατάλληλο και για ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία (ποσότητα 250 τμχ) Β. Φαρμακοδιατροφή Ανοσοδιατροφή Διαλύματα ανοσοδιατροφής για πρώιμη εντερική διατροφή, ελεύθερα γλουτένης και φυτικών ινών, με αυξημένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (>50%) τα οποία να περιέχουν γλουταμίνη, βιταμίνες C και E και ανιτοξειδωτικούς παράγοντες, σε φαρμακολογικές δόσεις σε 1 φιάλη των 500 ml, όπως αυτές ορίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία. (ποσότητα 150 τμχ) Γ. Ανοσοδιατροφή 1. Πολυμερή διαλύματα ανοσοδιατροφής για εντερική σίτιση, με 1 Kcal/ml, και 22% πρωτεΐνη, μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος (όχι > 25%), εμπλουτισμένα με ιχθυέλαια, αργινίνη και διαιτητικά νουκλεοτίδια, με χαμηλή ωσμωτικότητα. (ποσότητα 450 τμχ) 2. Πολυμερή διαλύματα ανοσοδιατροφής για εντερική σίτιση, με 1 Kcal/ml, 22% πρωτεΐνη, εμπλουτισμένα με γλουταμίνη, αργινίνη, και ω3 λιπαρά οξέα, χωρίς φυτικές ίνες, ελεύθερα γλουτένης, με χαμηλή ωσμωτικότητα (<300mosmol/L) κατάλληλο και για πρώιμη εντερική σίτιση. (ποσότητα 300 τμχ) 3. Διαλύματα ανοσοδιατροφής με 1,5 kcal/ml, με αντιοξειδωτικά, ω3 και ω6 λιπαρά οξέα και MCT, ελεύθερα λακτόζης και γλουτένης, με υπεροχή περιεκτικότητας σε λίπος σε σχέση με υδατάνθρακες, κατάλληλο και για σηπτικούς πνευμονοπαθείς ασθενείς (ποσότητα 100 τμχ) Δ. Πολυμερή διαλύματα εντερικής σίτισης 1. Πολυμερή υπερθερμιδικά διαλύματα εντερικής διατροφής με 1,5 kcal/ml εμπλουτισμένα με MCT (χωρίς φυτικές ίνες) (ποσότητα 100 τμχ) 2. Ισοθερμιδικά πολυμερή διαλύματα εντερικής διατροφής με 1 kcal/ml, εμπλουτισμένα με MCT, χωρίς φυτικές ίνες και χαμηλή ωσμωτικότητα ( 250 mosmol/l), χωρίς λακτόζη και γλουτένη, κατάλληλο και για δυσανεξία σε υπερωσμωτική διατροφή (σ. βραχέως εντέρου, διάρροιες) (ποσότητα 100 τμχ) 3. Ισοθερμιδικά πολυμερή διαλύματα εντερικής διατροφής με 1 kcal/ml, εμπλουτισμένα με MCT, με χαμηλή ωσμωτικότητα ( 300mosmol/Lκαι μίγμα φυτικών ινών (ποσότητα 100 τμχ) 4. Πολυμερή Διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml με συγκέντρωση πρωτεϊνών 3-5gr/100ml (ποσότητα 80 τμχ) 5. Πολυμερή Διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5kcal/ml με συγκέντρωση πρωτεϊνών 5-7gr/100ml (ποσότητα 80 τμχ)

7 7 6. Πολυμερή Διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml εμπλουτισμένα με μίγμα φυτικών ινών (1-2gr/100ml) και πρωτεΐνες 3-5gr/100ml (ποσότητα 100 τμχ) 7. Πολυμερή Διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5kcal/ml εμπλουτισμένα με μίγμα φυτικών ινών (1-2gr/100ml) και πρωτεΐνες 5-7gr/100ml (ποσότητα 80 τμχ) 8. Πολυμερή διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5kcal/ml πλούσια σε μίγμα υδατοδιαλυτών φυτικών ινών (τουλάχιστον 22gr/100ml) (ποσότητα 80 τμχ) 9. Πολυμερή διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής με >1,8kcal/ml, με περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες >8gr/100ml και μέρος του λίπους σε MCT και PUFA (ποσότητα 150 τμχ) 10. Ισοθερμιδικά πολυμερή διαλύματα εντερικής διατροφής με 1 kcal/ml, εμπλουτισμένο με MCT, 100% υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες και χαμηλή ωσμωτικότητα. (ποσότητα 100 τμχ) Ε. Ειδικά διαλύματα για νεφροπαθείς 1. Διαλύματα για νεφροπαθείς σε αιμοκάθαρση με τουλάχιστον 1,8 kcal/ml και κατάλληλη αναλογία ηλεκτρολυτών, με ω3 λιπαρά οξέα, χωρίς φυτικές ίνες (ποσότητα 80 τμχ) 2. Διαλύματα για νεφροπαθείς σε αιμοκάθαρση με τουλάχιστον 1,8 kcal/ml και κατάλληλη αναλογία ηλεκτρολυτών, με φυτικές ίνες, χωρίς λακτόζη και γλουτένη (ποσότητα 80 τμχ) 3. Σκευάσματα εντερικής διατροφής, με χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (< 4 gr /100 ml), κατάλληλη περιεκτικότητα σε ηλεκτρολύτες και θερμιδική απόδοση 1,2-1,5 kcal/ml, σε μορφή διαλύματος ή προτιμότερο σκόνης για καλύτερη διαχείριση των χορηγουμένων υγρών, κατάλληλη για ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία που δεν χρήζει αιμοκάθαρσης.(ποσότητα 200 τμχ) ΣΤ. Ειδικά διαλύματα για ηπατοπαθείς Διαλύματα για ηπατοπαθείς τα οποία να περιέχουν υψηλή ποσότητα σε υδατάνθρακες (50 60%) και το μεγαλύτερο μέρος των πρωτεϊνών να αποτελείται από αμινοξέα διακλαδισμένου αλύσου (10-13%). (ποσότητα 300 τμχ) Ζ. Ειδικά διαλύματα για σακχαροδιαβητικούς Διαλύματα για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη με χαμηλή περιεκτικότητα και κατάλληλο μίγμα υδατανθράκων, υψηλή περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και ελεύθερο γλουτένης, χαμηλό σε λίπος (μέχρι 30%) και διαλυτές φυτικές ίνες. Απαραίτητη θεωρείται η υψηλή περιεκτικότητα του διαλύματος σε φυτικές ίνες. (ποσότητα 300 τμχ) Η. Ειδικά διαλύματα για καρκινοπαθείς Διαλύματα για καρκινοπαθείς με 1,5 kcal/ml και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες >7 gr/100 ml, υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος, με ω3 λιπαρά οξέα. (ποσότητα 80 τμχ) Θ. Ειδικά εντερικά διαλύματα κατάλληλα για πνευμονοπαθείς. Διαλύματα διατροφής με κατάλληλη αναλογία μεταξύ λιπών και υδατανθράκων ώστε να είναι κατάλληλα για πνευμονοπαθείς ασθενείς (ποσότητα 150 τμχ) Ι. Ειδικά διαλύματα για ειδικές εντερικές παθήσεις Διαλύματα διατροφής ισοθερμιδικά με ολιγοπεπτίδια, αντιοξειδωτικούς παράγοντες και ω3 λιπαρά οξέα, κατάλληλο για εντερικές παθήσεις με διαταραχές στην πέψη και την απορρόφηση (ποσότητα 150 τμχ) Κ. Αλεύρι ειδικό για δίαιτα νεφροπαθών (δίαιτα Jovanetti). (ποσότητα 30 τμχ) Λ. Διατροφικά συμπληρώματα εντερικής διατροφής Πόσιμα διαλύματα 1. Πολυμερή συμπληρώματα εντερικής διατροφής σε υγρή μορφή για νεφροπαθείς σε αιμοκάθαρση με 1,8 kcal/ml, με πρωτεΐνη λιγότερο από 7 gr/100ml και λίπη λιγότερο από 8gr/100ml, με χαμηλό φωσφόρο, κάλιο, νάτριο (ποσότητα 50 τμχ)

8 8 2. Ειδικό σκεύασμα σε σκόνη ως συμπληρωματική εντερική σίτιση για νεφροπαθείς, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να διαλύεται στον επιθυμητό όγκο (100gr σκόνης > 400 kcal) (ποσότητα 100 τμχ) 3. Ειδικά πολυμερή συμπληρώματα με θερμιδική απόδοση 1,3-1,5 kcal/ml, εμπλουτισμένα με αργινίνη, ω3 λιπαρά οξέα, MCT, πλούσια σε πρωτείνες (>7 gr/ml), με φυτικές ίνες, νουκλεοτίδια σε διάφορες γεύσεις (κατάλληλα και για καρκινοπαθείς). (ποσότητα 100 τμχ) 4. Ειδικά πολυμερή συμπληρώματα εντερικής διατροφής, χωρίς καθόλου λίπος, μόνο με υδρολυμένες πρωτεΐνες ( 4gr/100ml) φυτικής προέλευσης και υδατάνθρακες, χωρίς φυτικές ίνες, χωρίς λακτόζη, με >1,2 kcal/ml, σε 1-2 γεύσεις (ποσότητα 50 τμχ). 5. Ειδικά πολυμερή συμπληρώματα εντερικής διατροφής, χωρίς καθόλου λίπος, μόνο με πρωτεΐνες (>5gr/100ml) και υδατάνθρακες, χωρίς καθόλου ζάχαρη, με φυτικές ίνες, χωρίς λακτόζη, με περίπου 1kcal/ml, σε διάφορες γεύσεις κατάλληλο και για διαβητικούς (ποσότητα 50 τμχ) 6. Διατροφικά συμπληρώματα για ασθενείς με σύνδρομο δυσαπορρόφησης, ισοθερμιδικά, ημιστοιχειακά, με περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες περίπου 4gr/100ml, χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος με υψηλή περιεκτικότητα σε MCT (ποσότητα 100 τμχ). 7. Διατροφικά συμπληρώματα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ενέργεια (1,2-1,5kcal/ml), εμπλουτισμένα με MCT, ω3 λιπαρά οξέα και υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες, αργινίνη και νουκλεοτίδια σε διάφορες γεύσεις (ποσότητα 200 τμχ). 8. Ειδικά συμπληρώματα εντερικής διατροφής για σακχαροδιαβητικούς, με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες (να περιέχουν και φρουκτόζη), θερμιδικά >1,2 kcal/ml, πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και φυτικές ίνες, με γεύσεις, για χορήγηση από του στόματος. (ποσότητα 80 τμχ) 9. Υπερπρωτεϊνούχα πολυμερή συμπληρώματα εντερικής διατροφής, με 1 kcal/ml, 32% πρωτεΐνη, σε διάφορες γεύσεις. (ποσότητα 300 τμχ) 10. Υπερπρωτεϊνούχα και υπερθερμιδικά πολυμερή συμπληρώματα εντερικής διατροφής με 30% πρωτεΐνη και 1,25 kcal/ml, με γεύση. (ποσότητα 150 τμχ) 11. Υπερπρωτεϊνούχα, υπερθερμιδικά πολυμερή διαλύματα εντερικής διατροφής με τουλάχιστον1,5 kcal/ml, υψηλή πρωτεΐνη (10gr/100ml),χαμηλή ωσμωτικότητα, μέτρια περιεκτικότητα σε λίπος, ελεύθερα λακτόζης και γλουτένης χωρίς φυτικές ίνες σε διάφορες γεύσεις (ποσότητα 100 τμχ). 12. Ειδικό σκεύασμα υδατανθράκων σε σκόνη, χωρίς ζάχαρη (μόνο μαλτοδεξτρίνη), ιδανικό και για παιδιά, δίνει στα 8 gr σκόνης περίπου 30 kcal (ποσότητα 20 τμχ) 13. Ειδικό σκεύασμα προβιοτικών σε σκόνη, εμπλουτισμένα με φρουκτοολιγοσακχαρίτες και ινουλίνη, για την αποφυγή των διαρροιών, κατά και μετά την χορήγηση αντιβιοτικών (ποσότητα 80 τμχ). 14. Ειδικό σκεύασμα γλουταμίνης (L-glutamine), σε σκόνη, σε ατομική συσκευασία έως 15 gr, για δυνατότητα-ευελιξία χορήγησης πολλαπλών δόσεων ημερησίως (ποσότητα 100 τμχ) 15. Ειδικό σκεύασμα 100% υδατοδιαλυτών φυτικών ινών σε σκόνη, χωρίς χρώμα άρωμα γεύση, ιδανικό για να προστεθεί σε σκευάσματα εντερικής σίτισης ή κανονικά φαγητά και ροφήματα με στόχο την ομαλοποίηση της λειτουργίας του εντέρου (προβλήματα διάρροιας δυσκοιλιότητας). (ποσότητα 100 τμχ) Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ