ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ ΥΡΗΣΩΝ ΣΩΝ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ ΥΡΗΣΩΝ ΣΩΝ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ"

Transcript

1 ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ ΥΡΗΣΩΝ ΣΩΝ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Οιέλνγινπ, Άλλα Μαξία 1 θαη Χξηζηίλα Μπάλνπ 2 Τκήκα Αξρεηνλνκίαο Βηβιηνζεθνλνκίαο, Ηφλην Παλεπηζηήκην, 1 Φνηηήηξηα επί πηπρίσ, 1 Λέθηνξαο, Πεξίιεςε: Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο θνξείο δηαρείξηζεο καζεζηαθψλ θαη άιισλ παξακέηξσλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Μηα ηέηνηα παξάκεηξνο είλαη ε αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηεο αλάγλσζεο θαη κε ηηο αλαγλσζηηθέο ηαθηηθέο θαη ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ αλαγλσζηψλ. Ζ αλαγλσζηηθή πνιηηηθή ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ πξέπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί θαη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, εληζρχνληαο ηε κάζεζε ζε κηα κεηαβαιιφκελε, πβξηδηθή επνρή. Ζ κειέηε ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αληίιεςεο ησλ θνηηεηψλ / θνηηεηξηψλ ζπληζηά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. Οη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ αλαγλσζηψλ ρξεζηψλ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ, ψζηε λα δηακνξθσζεί ε αλάινγε αλαγλσζηηθή πνιηηηθή. Παξά ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ δεηεκάησλ, ζηελ Διιάδα ιίγεο έξεπλεο έρνπλ εηδηθά δηεμαρζεί, είηε γηα ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά, είηε γηα ηελ αλαγλσζηηθή πνιηηηθή ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν. Σην άξζξν απηφ αξρηθά δηακνξθψλεηαη έλα πιαίζην παξακέηξσλ δηεξεχλεζεο ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θνηηεηψλ (πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί) ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ. Πεξαηηέξσ, επεμήγνληαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ κέηξεζε ησλ πηπρψλ ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θνηηεηψλ. Αθνινχζσο, δηεμάγεηαη εκπεηξηθή έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην. Παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ αλαγλψζεσλ, ην είδνο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ αλαγλσζκάησλ, ηνπο ηξφπνπο ελεκέξσζεο θαη απφθηεζεο βηβιίσλ, ην αλαγλσζηηθφ γνχζην, ηε ζρέζε ρξεζηψλ θαη αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ θαζψο θαη ηελ ζρέζε ρξεζηψλ θαη ηχπσλ ηεθκεξίσλ (ζπκβαηηθά ςεθηαθά). Τα παξαπάλσ δχλαληαη λα ζθηαγξαθήζνπλ ην αθαδεκατθφ κνληέιν αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θνηηεηψλ, επνκέλσο θαη λα δηακνξθψζνπλ ζεκεία εθθίλεζεο γηα ηo ζρεδηαζκφ αλαγλσζηηθψλ πνιηηηθψλ ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Σην άξζξν παξνπζηάδεηαη αλάιπζε ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θνηηεηψλ / θνηηεηξηψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ βαζηδφκελε ζε ζηξσκαηνπνηεκέλε, ηζνκεγέζε δεηγκαηνιεςία ηνπ 20% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ «ελεξγψλ» πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ / θνηηεηξηψλ φισλ ησλ ηκεκάησλ (ζπλνιηθά έμη ηκεκάησλ). Ζ έξεπλα δηεμήρζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κελψλ Απξηιίνπ Ηνπλίνπ Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο νθείινπλ λα δηεξεπλνχλ ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηψλ/ θνηηεηξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ελ δπλάκεη ρξεζηψλ ηνπο κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.

2 Λέμεηο Κιεηδηά: Αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, αλαγλσζηηθή πνιηηηθή, αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά, θνηηεηέο, ρξήζηεο-αλαγλψζηεο Abstract Academic libraries play an important role in knowledge management, in research and in scholarship communication, and they influence significant parameters in the academic community. One of these parameters is reading behaviour that is closely related to the reading methods, habits, opinions of readers-users. The reading policy of the academic libraries should be studied and considered as a domain of high priority that encourages knowledge in a changing, hybrid era. Thus, studying the reading behaviour of students is necessary, in order to effectively and creatively plan and develop the reading policy of the academic libraries. The needs and expectations of readers-users should be searched, analyzed and presented so as an effective and creative reading policy could be developed. Despite the importance of the above mentioned, only a few surveys have been conducted in Greece on reading behaviour or reading policy at the universities and the academic libraries. This article initially focuses on outlining the parameters of students reading behaviour (both undergraduate and post-graduate) in the Greek Universities. Moreover, methodological patterns, related to the ways of measuring students reading behaviour aspects, are being explained, followed by an empirical questionnaire research. The frequency of reading, the categories and criteria of reading, media of information and ways of acquisition of books, reading taste, the relationship between users and academic libraries, as well as the relationship between users and different book types (both conventional and digital) are among the analysed factors. The article outlines a model of students reading behaviour, which may serve for the development of reading policy in the academic libraries. Furthermore, an extended analysis of the Ionian University students reading behaviour is presented based on a research on the 20% of the total number of active undergraduate students in all six (6) university departments through questionnaires. The survey was conducted during the period of April- June Academic libraries should study the reading behaviour of students, in order to satisfy the real needs of their potential users, so as to become more efficient and productive in a highly competitive era. Keywords: Academic libraries, reading policy, reading behaviour, reader development, students 1. Εηζαγσγή Ο 21 ν αηψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ζπλερή αχμεζε ησλ παξαγφκελσλ πιεξνθνξηψλ. Σπλεπψο, βαζηθφο ζηφρνο ησλ Υπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο είλαη λα ζπγθεληξψζνπλ, λα θαηαγξάςνπλ, λα ηαμηλνκήζνπλ θαη λα δηαθηλήζνπλ ηελ παξαγφκελε πιεξνθνξία, ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ. Σε απηφ ην πιαίζην, νη δπλαηφηεηεο, νη ζπλήζεηεο, νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ ρξήζηε θαζνξίδνπλ απνθαζηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο ηεο πιεξνθφξεζεο (Μπψθνο 2002). Οη Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο, απνηειψληαο ηνλ ππξήλα ηεο αθαδεκατθήο δσήο, ζηνρεχνπλ ζην λα ζπλδξάκνπλ ζηελ έξεπλα, ηελ παξαγσγή θαη ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο. Οθείινπλ, ινηπφλ, λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαζψο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαη λα εμππεξεηήζνπλ ην εξεπλεηηθφ θαη δηδαθηηθφ έξγν (Μπψθνο 2001). Ο ζρεδηαζκφο

3 αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, εληζρχνληαο ηε κάζεζε θαη ηελ έξεπλα ζε κηα κεηαβαιιφκελε επνρή θαη ζε έλα πβξηδηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ζπλππάξρνπλ ην έληππν θαη ην ειεθηξνληθφ δεκνζίεπκα (Μπάλνπ 2004). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε κειέηε ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αληίιεςεο ησλ θνηηεηψλ/ θνηηεηξηψλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεζηψλ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. 2. Αλάγλσζε θαη εθδνηηθή βηνκεραλία Τν Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δχν παλειιήληεο έξεπλεο γηα ηε κειέηε ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ Διιήλσλ. Σχκθσλα κε ηελ πξψηε έξεπλα, αλαγλψζηεο ζηε ρψξα καο είλαη ην 38% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ (ΔΚΔΒΗ 1999), ελψ ζηε δεχηεξε έξεπλα ην 34% δήισζε φηη έρεη δηαβάζεη έζησ θαη έλα βηβιίν ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν (ΔΚΔΒΗ 2004). Καη ζηηο δχν έξεπλεο πάλσ απφ 10 βηβιία εηεζίσο δειψλνπλ φηη δηαβάδνπλ ην 8,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγλσζηψλ. Τν πνζνζηφ απηφ αληηζηνηρεί ζε άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηψλ, νη νπνίνη έρνπλ δηακνξθσκέλε ζπλείδεζε γηα ην βηβιίν. Οη θνηηεηέο είλαη απηνί πνπ δειψλνπλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ (17,6%) ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο νκάδεο φηη δε δηαβάδνπλ (ΔΚΔΒΗ, 2004). Όπσο έρεη δηαπηζησζεί, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα θξάηε-κέιε ηεο, νη θάηνηθνη ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο θαηνίθνπο ζηεο Νφηηαο Δπξψπεο: ην θιίκα απνηειεί κηα κφλν παξάκεηξν πνπ δηακνξθψλεη ηηο ζπλήζεηεο απηέο (Esplen 2002). Όζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα, νη δείθηεο αλαγλσζηκφηεηαο πξέπεη λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηελ αλαγλσζηηθή πνιηηηθή, ην ξφιν ησλ βηβιηνζεθψλ, ηδίσο ησλ ζρνιηθψλ θαη ηε βηβιηνπαξαγσγή. Οη έξεπλεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Βηβιίνπ είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν, ην νπνίν παξνπζηάδεη κηα γεληθή εηθφλα ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ αιιά δελ εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο. Οη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ειιεληθή εθδνηηθή βηνκεραλία κπνξνχλ λα θσηίζνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά ζηε ρψξα καο. Οη αιιαγέο απηέο δηαθαίλνληαη ζηελ αχμεζε ηεο εηήζηαο βηβιηνπαξαγσγήο. Τν 2001 ν αξηζκφο ησλ παξαγφκελσλ εηεζίσο λέσλ ηίηισλ έθηαζε ηνπο 7.450, ελψ ην 2006 ε ειιεληθή βηβιηνπαξαγσγή ήηαλ λένη ηίηινη (ΔΚΔΒΗ 2007α), ελψ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ν αξηζκφο ησλ λέσλ ηίηισλ δελ μεπεξλνχζε ηνπο ην ρξφλν. Οη ειιεληθνί εθδνηηθνί νίθνη είλαη ζπλνιηθά 730, απφ ηνπο νπνίνπο νη είθνζη είλαη κεγάινη (εθδίδνπλ πάλσ απφ νγδφληα ηίηινπο εηεζίσο) θαη κεζαίνη είλαη νη 153 (εθδίδνπλ εηεζίσο ηίηινπο). Παξάιιεια, ηα κεγάια βηβιηνπσιεία θαη νη αιπζίδεο βηβιηνπσιείσλ πξνζθέξνπλ κηα ζεηξά απφ ππεξεζίεο θαη εθδειψζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ πξνβνιή ηνπ βηβιίνπ θαη ηελ πξνζέιθπζε αλαγλσζηψλ. Τα κηθξά βηβιηνπσιεία δίλνπλ έκθαζε ζηελ εμεηδίθεπζε θαη εζηηάδνπλ ζην πξνζδηνξηζκέλν θνηλφ ηνπο. Τα παξαπάλσ εθθξάδνπλ πνιχ ζπλνπηηθά ηηο ηάζεηο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο λένπο ξφινπο ηεο ειιεληθήο εθδνηηθήο βηνκεραλίαο (Banou 2005) ζρεηηθά κε ηελ αλαγλσζηηθή πνιηηηθή. Σε απηφ ην πιαίζην, νη Υπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο, εηδηθφηεξα νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο αλάγθεο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο, ψζηε κέζσ ηεο πνιηηηθήο ηνπο γεληθφηεξα θαη ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο ηνπο εηδηθφηεξα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ αλαγλψζηεο (Μπάλνπ 2004).

4 2.1. Αλαγλσζηηθή πνιηηηθή Ζ αλαγλσζηηθή πνιηηηθή απνηειεί κηα πηπρή ηεο πνιηηηθήο βηβιίνπ. Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ηειεπηαίαο, ηδίσο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο γηα ην βηβιίν, ζπγθαηαιέγνληαη νη βηβιηνζήθεο. Ζ αλαγλσζηηθή πνιηηηθή έρεη σο ζηφρνπο ηελ πξνψζεζε ηεο αλάγλσζεο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, ηε δηεχξπλζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ γνχζηνπ, κέζσ δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνλ ηφπν (γηα παξάδεηγκα, ζηηο ρψξεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ, νη δξάζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ Δπξψπε), ηε ρξνληθή ζηηγκή, ην επίπεδν θαη ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Γηεζλείο νξγαληζκνί, φπσο ε UNESCO, ε IRA (International Reading Association), θαζψο θαη θνξείο ζε εζληθφ επίπεδν, φπσο θέληξα βηβιίνπ, ππνπξγεία, βηβιηνζήθεο, ηλζηηηνχηα, κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, εθδνηηθνί νίθνη πξνσζνχλ ηελ αλάγλσζε. Όζνλ αθνξά ζηηο Υπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο, ζπλερήο ζηφρνο ηνπο πξέπεη λα είλαη ε δηαξθήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο κε δεδνκέλν φηη ε αγνξά ζηηο Υπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο ζεσξείηαη σο «αγνξά ηνπ απζηεξνχ θαη απαηηεηηθνχ ρξήζηε» θαη ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε νθείιεη λα πξνζαλαηνιίδεη ηηο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ζην ρξήζηε (Κσζηαγηφιαο 2006), θάηη πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί, κεηαμχ άιισλ, κε ηνλ ζρεδηαζκφ αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο. Σε κηα Υπεξεζία Πιεξνθφξεζεο ν πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο γίλεηαη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε θαη ηελ θνηλσληθή επηινγή ησλ ζηφρσλ, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή θαη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ (Ενξκπά 1994), ψζηε λα πξνζεγγηζζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν φινη νη δπλάκεη ρξήζηεο. Σθνπφο, ζπλεπψο, ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο ησλ Υπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ αλαγλσζηψλ-ρξεζηψλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζή ηνπο (Μπάλνπ 2004). Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο νθείινπλ λα ζρεδηάζνπλ αλαγλσζηηθή πνιηηηθή ψζηε λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο. Καηά ηε δηακφξθσζε αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο ζε κηα αθαδεκατθή βηβιηνζήθε απαηηείηαη ε ζηελή ζπλεξγαζία ηεο Γηνίθεζεο, ησλ κειψλ ΓΔΠ, ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ θαζψο θαη ησλ θνηηεηψλ (Μπάλνπ 2004). Βαζηθή παξάκεηξνο, πάλησο, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ είλαη ε κειέηε ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αληίιεςεο ησλ ρξεζηψλ κέζα απφ ηελ έξεπλα. 3. Εκπεηξηθή δηεξεύλεζε ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο αληίιεςεο ησλ θνηηεηώλ 3.1. Σηόρνη θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο ρξεζηνθεληξηθήο κειέηεο (Φξαληδή 2006) δεκηνπξγήζεθε θαη δηαθηλήζεθε έληππν εξσηεκαηνιφγην δχν ζειίδσλ απνηεινχκελν απφ δεθανθηψ (18) εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ. Σε θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε πέληε ζεκείσλ θιίκαθα Likert, φπνπ 1=Πνιχ ζεκαληηθφ θαη 5=Καζφινπ ζεκαληηθφ. Σηελ πξψηε ελφηεηα (εξσηήζεηο 1-6) ζπιιέγνληαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εξσηψκελνπ (θχιν, ηκήκα θαη έηνο ζπνπδψλ, πεξηνρή κφληκεο θαηνηθίαο, επίπεδν εθπαίδεπζεο γνλέσλ). Σηε δεχηεξε ελφηεηα (εξσηήζεηο 6-18) ζπιιέγνληαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εξσηψκελνπ, ζρεηηθά δει. κε ηε

5 ζπρλφηεηα ησλ αλαγλψζεσλ, ην είδνο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ αλαγλσζκάησλ, ηνπο ηξφπνπο ελεκέξσζεο θαη απφθηεζεο βηβιίσλ, ηε ζρέζε ρξεζηψλ θαη βηβιηνζεθψλ, θαζψο θαη ηελ ζρέζε ησλ αλαγλσζηψλ κε ηα ςεθηαθά ηεθκήξηα. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ειήθζεζαλ ππ φςηλ νη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ θαη επηθνηλσλίαο, ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην ζαθείο δηαηππσκέλεο νη εξσηήζεηο θαη λα κελ θνπξάδνπλ ηνλ εξσηψκελν. Ζ κέζνδνο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ήηαλ ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζε ρψξνπο ζπγθέληξσζεο θνηηεηψλ, φπσο νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, νη θνηηεηηθέο εζηίεο θαη ε θνηηεηηθή ιέζρε, ε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε θαη ν ρψξνο ηεο Γεκφζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο Κέξθπξαο. 3.2.Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηε Μνλάδα Οιηθήο Πνηφηεηαο ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (ΜΟΠΑΒ 2005), ην 2005 νη δπλάκεη ρξήζηεο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ζηα ΑΔΗ θαη ΤΔΗ φιεο ηεο ρψξαο ήηαλ ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ησλ ελεξγψλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ( ), ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (43.728) θαη ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ησλ κειψλ ΓΔΠ (20.228). Σπλεπψο ην 82% ησλ ρξεζηψλ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ απνηειείηαη απφ ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Σθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αληίιεςεο ησλ θνηηεηψλ/ θνηηεηξηψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίνη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεζηψλ ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο ηνπ. Σην Ηφλην Παλεπηζηήκην ιεηηνπξγνχλ έμη ηκήκαηα: 1. Αξρεηνλνκίαο θαη Βηβιηνζεθνλνκίαο, 2. Ηζηνξίαο, 3. Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο, 4. Μνπζηθψλ Σπνπδψλ, 5. Πιεξνθνξηθήο, θαη 6. Τερλψλ Ήρνπ θαη Δηθφλαο. Τα δχν ηειεπηαία ηκήκαηα μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην αθαδεκατθφ έηνο , ζπλεπψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο (Απξίιηνο-Ηνχληνο 2007) ππήξραλ εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο ζηα ηξία αθαδεκατθά έηε. Σχκθσλα κε ηα αξρεία ησλ γξακκαηεηψλ, ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ήηαλ άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 900 ήηαλ πέξαλ ησλ θαλνληθψλ εμακήλσλ θνίηεζεο. Αξρηθφ δεηνχκελν ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο έξεπλαο ήηαλ ε πξνζέγγηζε ηνπ 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ μεπεξάζεη ηα εμάκελα ζπνπδψλ ηνπο, αλαινγηθά θαηά θχιν, ηκήκα θαη έηνο. Τν δεηνχκελν επηηεχρζεθε, ζπκπιεξψζεθαλ ζπλνιηθά 335 εξσηεκαηνιφγηα απφ 104 θνηηεηέο θαη 231 θνηηήηξηεο. Ο ηφπνο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ε Αζήλα, ε Θεζζαινλίθε θαη νη κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο (49,25%) θαη νη αζηηθέο θαη νη εκηαζηηθέο/ αγξνηηθέο πεξηνρέο (49,86%). Σρεηηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ εξσηεζέλησλ θνηηεηψλ ε πιεηνςεθία (51,34%) δειψλεη φηη αλήθνπλ ζην κέζν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ην 39,4% ζην αλψηεξν. Σην θαηψηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο αλήθνπλ νη γνλείο ηνπ 7,46% ησλ εξσηεζέλησλ Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο Οη πην δεκνθηιείο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηηο δχν πξψηεο βαζκίδεο ηηο θιίκαθαο Likert (1=Πνιχ ζπρλά θαη 2=Σπρλά) είλαη ε αλάγλσζε εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ, ε αθξφαζε κνπζηθήο θαη ε έμνδνο κε θίινπο νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ ηα πνζνζηά 75,22%,

6 90,15% θαη 84,78% αληίζηνηρα. Ο αζιεηηζκφο, ν θηλεκαηνγξάθνο θαη ην ζέαηξν αθνινπζνχλ. Σηελ πξψηε εξψηεζε ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αλ δηαβάδνπλ ή φρη, ή εάλ κειεηνχλ αλαγλψζκαηα ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Όπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 1, ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ελζαξξπληηθά αθνχ κφιηο ην 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 74,33% 8,06% 17,61% Ναη, δηαβάδφ Γε δηαβάδφ Μόλο αλαγλώζκαηα ζτεηηθά κε ηα καζήκαηά κοσ κεγάιν πνζνζηφ, 74,33% δήισζε φηη αζρνιείηαη κε ηελ αλάγλσζε. Γξάθεκα 1. Αλάγλσζε θαη ειεύζεξνο ρξόλνο 8,06% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη δε δηαβάδεη. Απφ ηνπο 335 δελ απάληεζαλ ζηηο επφκελεο εξσηήζεηο κφιηο νη 10, δειαδή πεξίπνπ ην 2%, δειψλνληαο φηη δελ ηνπο αξέζεη ην δηάβαζκα. Τν 17,61% δήισζε φηη δηαβάδεη βηβιία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο θαη ην, εληππσζηαθά Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε πνζφηεηα ησλ βηβιίσλ πνπ δήισζαλ νη θνηηεηέο φηη δηάβαζαλ ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα κήλεο. Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (40,90%) δηάβαζε 4 έσο 9 βηβιία. Απφ 10 βηβιία θαη πάλσ δήισζε φηη δηάβαζε ην 34,03%, έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ κε δεδνκέλν φηη ζηηο παλειιήληεο έξεπλεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ην ίδην δειψλεη κφιηο ην 13,8% ησλ εξσηεζέλησλ θνηηεηψλ. Σηελ επφκελε εξψηεζε ρξεζηκνπνηήζεθε νη πέληε ζεκείσλ θιίκαθα Likert κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί ηη είδνπο αλαγλψζκαηα πξνηηκνχλ νη θνηηεηέο λα δηαβάδνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Σην γξάθεκα 2 δηαθαίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ δεκνθηιέζηεξσλ θαηεγνξηψλ. Οη εξσηψκελνη επηιέγνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο λα δηαβάδνπλ θπξίσο Λνγνηερληθά βηβιία αιιά θαη βηβιία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο. Μεγάιν επίζεο πνζνζηφ ζπγθεληξψλνπλ ηα βηβιία Τέρλεο, Θεσξεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηα μελφγισζζα βηβιία, πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ορηζκέλες θορές, ζπάληα Ποιύ ζστλά, ζστλά Λεσθώκαηα Θεηηθές Δπηζηήκες Θεφρεηηθές Δπηζηήκες Ξελόγιφζζα Τέτλε Βηβιία ζτεηηθά κε ηο αληηθείκελο ζποσδώλ Λογοηετλία 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Γξάθεκα 2. Καηεγνξίεο αλαγλσζκάησλ Ζ ζρέζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηηο βηβιηνζήθεο ζε πξψην επίπεδν δηαθαίλεηαη ζηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε κε πνηφλ ηξφπν απνθηνχλ ηα βηβιία πνπ δηαβάδνπλ, ζηελ νπνία νη θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ κέρξη ηξεηο απαληήζεηο. Ο δαλεηζκφο απφ βηβιηνζήθεο ζπγθεληξψλεη ην 51,94%. Όζν

7 απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ βηβιίσλ πνπ δήισζαλ νη εξσηεζέληεο φηη δηάβαζαλ, ηφζν απμάλεηαη ην πνζνζηφ φζσλ δαλείδνληαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο, φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 3. Ζ αγνξά ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 72,24%. Αθνινπζεί ε απάληεζε «ηα δαλείδνκαη απφ θίινπο» κε πνζνζηφ 44,18%. Τν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ αγνξάδεη βηβιία πξσηίζησο απφ παξαδνζηαθά, κηθξά βηβιηνπσιεία (54,33%) θαη δεπηεξεπφλησο απφ αιπζίδεο θαη κεγάια βηβιηνπσιεία (43,28%). Ψζηφζν ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ κε κφληκε θαηνηθία ηελ Αζήλα δειψλεη φηη αγνξάδεη ηα βηβιία ηνπ απφ κεγάια βηβιηνπσιεία (60,75%) θαη ιηγφηεξν απφ κηθξά, παξαδνζηαθά 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Αγορά Γαλεηζκός από θίιοσς Γαλεηζκός από βηβιηοζήθες Υπάρτοσλ ζηελ προζφπηθή βηβιηοζήθε Γώρο 1 έφς 3 4 έφς 9 10 έφς έφς θαη πάλφ Γξάθεκα 3. Τξόπνη απόθηεζεο βηβιίσλ βηβιηνπσιεία (49,36%), γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί κηα κεηαβνιή ζηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά. Αξθεηφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ελεκεξψλνληαη νη εξσηψκελνη πξηλ δηαβάζνπλ έλα βηβιίν. Γεκνθηιέζηεξε απάληεζε πνπ δίλεηαη είλαη «νη θίινη» (57,31%). Αθνινπζεί κε πνζνζηφ 49,85% ε ελεκέξσζε κέζσ βηβιηνπσιείσλ, νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά (34,33%) θαη νη βηβιηνζήθεο (27,46%). Όπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 4, ηα πνζνζηά ηξνπνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ βηβιίσλ πνπ δήισζαλ φηη δηάβαζαλ νη εξσηψκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο. 300,00% 250,00% 200,00% 150,00% 22 θαη πάλφ 16 έφς έφς 15 4 έφς 9 1 έφς 3 100,00% 50,00% 0,00% Δθεκερίδες, περηοδηθά TV, ράδηο Γηαδίθησο Φίιοη Δπηζθέυεης βηβ/εία Γξάθεκα 4. Τξόπνη ελεκέξσζεο γηα ηα δηαβαζζέληα βηβιία Δθζέζεης βηβιηοσ Βηβιηοζήθες

8 Τα θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία νη θνηηεηέο επηιέγνπλ ην αλάγλσζκά ηνπο, παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ εθδνηηθή βηνκεραλία. Οη εξσηψκελνη δειψλνπλ σο πνιχ ζεκαληηθφ ή ζεκαληηθφ ην ζέκα ηνπ κε πνζνζηφ 97,02%, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην νπηζζφθπιιν (62,68%), ην ζπγγξαθέα (59,11%), ηνλ ηίηιν (58,21%) θαη ηε γλψκε ησλ θίισλ ηνπο (53,73%). Σηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ. Πνιχ Σεκαληηθφ Οπδέηεξν Λίγν Καζφινπ ΓΓ/ΓΑ ζεκαληηθφ ζεκαληηθφ Θέκα 86,87% 10,15% - 0,30% 0,60% 2,09% Τηκή 7,16% 26,27% 23,28% 18,21% 20% 5,07% Δμψθπιιν 6,87% 17,31% 23,58% 21,19% 25,67% 5,37% Τίηινο 25,67% 32,54% 17,31% 12,24% 7,76% 4,48% Σπγγξαθέαο 28,36% 30,75% 19,10% 10,45% 7,16% 4,18% Κξηηηθέο 11,34% 23,88% 24,78% 16,12% 18,21% 5,67% Γλψκε θίισλ 15,22% 38,51% 23,58% 9,55% 7,76% 5,37% Μεηαθνξά 6,87% 13,73% 22,99% 20,30% 28,96% 7,16% ζηελ νζφλε Οπηζζφθπιιν 25,37% 37,31% 15,52% 11,64% 5,37% 4,78% Σειίδεο 3,58% 5,97% 15,52% 14,93% 53,43% 6,57% Βξαβεία 3,58% 18,81% 24,48% 17,91% 28,96% 6,27% Γηαθήκηζε 2,99% 14,33% 20,90% 19,40% 35,82% 6,57% Δθδνηηθφο νίθνο 3,28% 7,76% 20,90% 18,21% 43,28% 6,57% Πίλαθαο 1. Κξηηήξηα επηινγήο βηβιίνπ γηα αλάγλσζε Ζ ζρέζε ησλ εξσηεζέλησλ κε ηηο Υπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο εθθξάδεηαη ζηελ εξψηεζε, ζηελ νπνία νη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αλ είλαη κέιε ζε θάπνηα δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε. Τα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ παξνπζηάδνπλ αξθεηφ ελδηαθέξνλ γηαηί ζεηηθή απάληεζε έδσζε ην 60,60% ησλ εξσηεζέλησλ. Απφ ην πνζνζηφ απηφ ην 28,96% δήισζε φηη είλαη κέινο ζηε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Κέξθπξαο, ην 13,73% φηη είλαη κέινο ζε θάπνηα άιιε βηβιηνζήθε, ελψ ην 16,42% φηη είλαη κέινο θαη ζηε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Κέξθπξαο θαη ζε θάπνηα άιιε. Οη εξσηψκελνη δήισζαλ ζπλνιηθά πάλσ απφ 40 βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδαο, ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ (45,38%) ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηεί, εθηφο απφ ηελ αθαδεκατθή βηβιηνζήθε ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Κέξθπξαο. Ζ πιεηνςεθία επίζεο ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ην Παλεπηζηήκην ηνπο πξνζθέξεη εξεζίζκαηα γηα λα δηαβάζνπλ πεξηζζφηεξν (59,70%) έλα φκσο κεγάιν πνζνζηφ έδσζε αξλεηηθή απάληεζε (17,01%) ή απάληεζε φηη ην ζέκα απηφ δελ ηνπο έρεη απαζρνιήζεη (23,28%). Σην γξάθεκα 5, αλαδεηθλχνληαη ζρεκαηηθά νη απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δήισζαλ κέινο ζε θάπνηα βηβιηνζήθε θαη νη απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δελ είλαη κέιε. Δίλαη αηζζεηή ε δηαθνξά ησλ ρξεζηψλ ησλ Υπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη φζσλ δελ είλαη.

9 70,00% 65,02% 60,00% 50,00% 40,00% 51,12% Μέιε 30,00% 20,00% 22,16% 25,56% 12,80% 23,20% Ότη κέιε 10,00% 0,00% Ναη Ότη Γε κε απαζτοιεί Γξάθεκα 5. Παλεπηζηήκην, αλάγλσζε θαη βηβιηνζήθεο Οη ηειεπηαίεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είραλ σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ησλ αλαγλσζηψλ κε ηηο ςεθηαθέο δεκνζηεχζεηο. Χεθηαθέο δεκνζηεχζεηο δήισζε φηη δηαβάδεη ην 77,01%, εθ ησλ νπνίσλ ην 46,27% πξνηηκά λα ηηο δηαβάδεη ηππψλνληαο ην θείκελν, γηαηί ηνπο θνπξάδεη ε νζφλε (20,90%), γηαηί ζέινπλ λα ζεκεηψλνπλ (20,90%) θαη γηαηί ζέινπλ λα ην έρνπλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο βηβιηνζήθε (11,64%), φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 6. 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 36,36% 27,77% 27,27% 22,64% 21,29% 18,86% 12,96% 18,18% 13,20% 16,16% 9,25% 10,10% Γηαβάδφ ΨΓ Στεηηθά κε καζήκαηα Γηα ελεκέρφζε 5,00% 3,77% 1,85% 0,00% Κοσράδεη ε οζόλε Σεκεηώλφ Γηα λα σπάρτεη ζηε βηβιηοζήθε Θέκα ζσλήζεηας Το έλησπο δηαηερείηαη Γξάθεκα 6. Λόγνη εθηύπσζεο ησλ ςεθηαθώλ δεκνζηεπκάησλ Οη δεκνθηιέζηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δήισζαλ φηη δηαβάδνπλ νη εξσηεζέληεο θνηηεηέο είλαη γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο (53,13%), γηα ελεκέξσζε (52,24%) θαη γηα απφιαπζε (45,37%). Ζ ζπνπδαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο παξφκνησλ εξεπλψλ δηαθαίλεηαη ζηελ ηειεπηαία αλνηρηή εξψηεζε φπνπ νη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα γξάςνπλ θάπνηα ζρφιηα ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα. Τν 32,54% ησλ εξσηεζέλησλ ζρνιίαζε. Ψο αληηπξνζσπεπηηθφ ζρφιην ζα δνζεί ν ζρνιηαζκφο κηαο δεπηεξνεηνχο θνηηήηξηαο, ε νπνία αλαθέξεη φηη ε παξνχζα έξεπλα ηεο ππελζχκηζε πφζν ζεκαληηθή είλαη ε αλάγλσζε βηβιίσλ θαη επίζεο φηη ηελ «έβαιε ζηνλ πεηξαζκφ» λα δηαβάζεη θάπνην. 4. Σπκπεξάζκαηα ζπδήηεζε Σε κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ παξαηεξείηαη φηη νη απαληήζεηο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην θχιν, ην ηκήκα θαη ην έηνο ηνπ εξσηψκελνπ. Οη θνηηήηξηεο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο θνηηεηέο δειψλνπλ φηη αζρνινχληαη κε ηελ αλάγλσζε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ελψ παξάιιεια δειψλνπλ φηη δηάβαζαλ πεξηζζφηεξα βηβιία ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα κήλεο. Δπίζεο νη θνηηήηξηεο ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ δειψλνπλ κέιε ζε δαλεηζηηθέο

10 βηβιηνζήθεο. To 69,26% ησλ θνηηεηξηψλ δειψλεη κέινο ζε θάπνηα βηβιηνζήθε. Τν ίδην δειψλεη ην 41,34% ησλ θνηηεηψλ. Δληνχηνηο ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ δειψλεη φηη δηαβάδεη ςεθηαθέο δεκνζηεχζεηο ελψ νη θνηηήηξηεο κε πνζνζηφ 36,36% δηαβάδνπλ ςεθηαθέο δεκνζηεχζεηο κφλν φηαλ ζρεηίδνληαη κε ηα καζήκαηα ή ηελ έξεπλα. Σε ζρέζε κε ην Τκήκα, ζην νπνίν θνηηνχλ νη εξσηεζέληεο θνηηεηέο, παξαηεξείηαη φηη νη θνηηεηέο ησλ ηξηψλ ζεσξεηηθψλ ηκεκάησλ δειψλνπλ κε πνζνζηφ άλσ ησλ 70% φηη αζρνινχληαη κε ηελ αλάγλσζε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, ζπγθεληξψλνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ ζηελ αλάγλσζε δέθα βηβιίσλ θαη άλσ ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα κήλεο, ελψ ε πιεηνλφηεηα δειψλεη φηη είλαη κέινο ζε θάπνηα δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε. Σηα άιια ηξία ηκήκαηα ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη εκθαλψο ρακειφηεξα. Γειψλνπλ φηη αζρνινχληαη κε ηελ αλάγλσζε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ζε κηθξφηεξα πνζνζηά, δηάβαζαλ θπξίσο απφ έλα έσο ηξία βηβιία θαη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ δελ είλαη κέινο ζε θάπνηα βηβιηνζήθε. Ψζηφζν νη θνηηεηέο ησλ ζεσξεηηθψλ ηκεκάησλ αζρνινχληαη ιηγφηεξν κε ηηο ςεθηαθέο δεκνζηεχζεηο ελψ νη ππφινηπνη πεξηζζφηεξν, ηδίσο ην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο πνπ ην 63,63% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη δηαβάδεη ςεθηαθέο δεκνζηεχζεηο. Γηαθνξέο παξνπζηάδνληαη θαη αλάινγα κε ην έηνο ζπνπδψλ ησλ εξσηψκελσλ. Σε γεληθέο γξακκέο νη θνηηεηέο ηνπ πξψηνπ έηνπο δειψλνπλ φηη αζρνινχληαη κε ηελ αλάγλσζε ιηγφηεξν ελψ νη θνηηεηέο ηνπ ηεηάξηνπ έηνπο πεξηζζφηεξν, ζηνηρείν ελζαξξπληηθφ γηα ηα εξεζίζκαηα πνπ ήδε πξνζθέξεη ην παλεπηζηήκην. Σχκθσλα, ινηπφλ, κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ, ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζ έλα πεξηθεξεηαθφ Παλεπηζηήκην, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο έρνπλ ην πιενλέθηεκα, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο Υπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο, λα εμππεξεηνχλ έλα θνηλφ κε αλψηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε ήδε αλαπηπγκέλε αληίιεςε γηα ην βηβιίν. Αλ ιεθζεί ππ φςηλ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θνηλνχ ηεο βξίζθεηαη ζε κηα ειηθία πνπ νη ζπλήζεηεο θαη ε ηαπηφηεηά ηνπο αθφκα δηακνξθψλνληαη (Μπάλνπ 2004), νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο κε ηνλ πξνζερηηθφ ζρεδηαζκφ αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζψληαο ηηο λέεο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά ηνπ βηβιίνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αθαδεκατθνχο, κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθά ζηε δηεχξπλζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ θαη ζηε θαιιηέξγεηα ηνπ αλαγλσζηηθνχ γνχζηνπ ησλ θνηηεηψλ. Εσηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε κεζνιάβεζε ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ψζηε ην πνζνζηφ 45,37% ησλ θνηηεηψλ ην νπνίν δήισζε ζηελ παξνχζα έξεπλα αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αληίιεςεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, φηη δηαβάδεη γηα απφιαπζε, λα κεγηζηνπνηεζεί. Βηβιηνγξαθία 1. Banou, Christina (2005/2006), Money and Taste: New Roles for the Greek Publishers in a Changing Era, The International Journal of the Book, vol. 3, number 2, p Esplen, Mike (2002), Η ελληνική αγοπά βιβλίος: ελληνικέρ οικογενειακέρ αξίερ. Γηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: (πξφζβαζε ζηηο 29 Ηνπιίνπ 2007) (πξφζβαζε ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2006).

11 4. Γεσξγίνπ, Παλαγηψηεο - Κνξθηάηε, Μαξίλα (2000), Έπεςνα σπηζηών ηηρ Βιβλιοθήκηρ και Τπηπεζίαρ Πληποθόπηζηρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών, Πάηξα: Αθαδεκατθή βηβιηνζήθε θαη Υπεξεζία Πιεξνθφξεζεο. 5. Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ (1999), Πανελλήνια έπεςνα αναγνυζηικήρ ζςμπεπιθοπάρ. ύνοτη αποηελεζμάηυν. Αζήλα: Δζληθφ θέληξν βηβιίνπ. 6. Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ (2004), Β Πανελλήνια έπεςνα αναγνυζηικήρ ζςμπεπιθοπάρ και πολιηιζηικών ππακηικών. Γηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: (πξφζβαζε ζηηο 15 Ηνπιίνπ 2007). 7. Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ (2007α), Η βιβλιοπαπαγυγή ζηην Δλλάδα, Γηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: (πξφζβαζε ζηηο 25 Μαΐνπ 2007). 8. Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ (2007β), Έπεςνα κοινού βιβλιοπυλείυν Γηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: %20web.pdf (πξφζβαζε ζηηο 25 Μαΐνπ 2007). 9. Ενξκπά, Μπξζίλε (1994), «Πνιηηηθέο αλάγλσζεο: αλαγθαηφηεηα ή πνιπηέιεηα;», Ππακηικά ηος 7 ος Πανελληνίος ςνεδπίος Ακαδημαφκών Βιβλιοθηκών. Νέοι δπόμοι πληποθόπηζηρ, (Αζήλα Μαΐνπ 1993), Αζήλα: Έλσζε Διιήλσλ Βηβιηνζεθνλφκσλ, ζ Κακπνπξφπνπινο, Σσθξάηεο (2002), Σο αιζιόδοξο μήνςμα ηηρ Ανάπηςξηρ ηηρ αγοπάρ ηος βιβλίος ζηην Δλλάδα. Γηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: (πξφζβαζε ζηηο 29 Ηνπιίνπ 2007). Αξρηθή δεκνζίεπζε: Kabouropoulos, Socrates (2002). A Fabulous Story: The Indisputable Gain of Confidence of the Publishing Market in Greece, Ithaca (19), p Κσζηαγηφιαο, Π. Α. (2006), «Γηνίθεζε πνηφηεηαο ζηηο ζχγρξνλεο βηβιηνζήθεο Υπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο: ν ξφινο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ρξεζηψλ», Σεκμήπιον, Δπιζηημονική Δπεηηπίδα ηος Σμήμαηορ Απσειονομίαρ - Βιβλιοθηκονομίαρ, Ιόνιο Πανεπιζηήμιο, Τεχρνο 6, ζ ΜΟΠΑΒ (2005), ηαηιζηικά ζηοισεία ακαδημαφκών βιβλιοθηκών. Γηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: (πξφζβαζε ζηηο 7 Μαΐνπ 2007). 13. Μπάλνπ, Φξηζηίλα (2004), «Αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο θαη αλαγλσζηηθή πνιηηηθή ζε κηα κεηαβαηηθή επνρή», 13 ο ςνέδπιο Ακαδημαφκών Βιβλιοθηκών, Μεηά-Βιβλιοθήκερ: οι βιβλιοθήκερ μεηά ηο Γιαδίκηςο και ηον Ιζηό, Κέξθπξα Οθησβξίνπ Γηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: (πξφζβαζε ζηηο 29 Ηνπιίνπ 2007). 14. Μπψθνο, Γ. Γ. (2001), Διζαγυγή ζηην επιζηήμη ηηρ πληποθόπηζηρ. Αζήλα: Παπαζσηεξίνπ. 15. Μπψθνο, Γ. Γ. (2002), Σεσνολογία και πληποθόπηζη: από ηη διασείπιζη ηος βιβλίος ζηη διασείπιζη ηηρ γνώζηρ. Αζήλα: Παπαζσηεξίνπ. 16. Φξαληδή, Αξγπξψ (2006), «Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία ζην ρψξν ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ: έξεπλα ρξεζηψλ ζηε θηινζνθηθή ζρνιή ηνπ ΔΚΠΑ. Δξγαζία ζην 15 ν Σπλέδξην Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ», Ππακηικά ηος 15 ος ςνεδπίος Ακαδημαφκών Βιβλιοθηκών. Ακαδημαφκέρ Βιβλιοθήκερ και Κοινυνίερ ηυν Πολιηών: Γημιοςπγώνηαρ δεζμούρ γνώζηρ, δημοκπαηίαρ και πολιηιζμού ζηο τηθιακό πεπιβάλλον, Πάηξα 1 3 Ννεκβξίνπ 2006, Πάηξα: Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε θαη Υπεξεζία Πιεξνθφξεζεο, ζ

Ο ζύδπγνο θαη ε ζύδπγόο ηνπ ζηε δήισζή ηνπο ηνπ 2013 δειώλνπλ αληίζηνηρα:

Ο ζύδπγνο θαη ε ζύδπγόο ηνπ ζηε δήισζή ηνπο ηνπ 2013 δειώλνπλ αληίζηνηρα: ΣΔΚΜΗΡΙΑ Σνπ Γηώξγνπ Υξηζηόπνπινπ Αλ αγνξάζακε ζην 2013, έλα απηνθίλεην κε αμία 22.000 επξώ θαη ην εηζόδεκά καο είλαη 16.000 επξώ, αλ δελ έρνπκε λα επηθαιεζζνύκε άιια πνζά «θάιπςεο ηεθκεξίσλ» ζηνλ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη,

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη, ΔΗΑΓΩΓΖ Καζεηί πνπ έθαλε, ζθέθηεθε, θέξδηζε ή δεκηνύξγεζε ε αλζξωπόηεηα, όι απηά βξίζθνληαη, ζαλ κηα καγηθή παξαθαηαζήθε, ζηηο ζειίδεο ηωλ βηβιίωλ. Απνηεινύλ εθιεθηό θηήκα ηωλ αλζξώπωλ. Σόμαρ Καπλάιλ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ηαδίνπ 24 105 64 Αζήλα Σει. 210-3312253, 210-3310022 Φαμ. 210-3312033 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αζήλα, 17 Απγνύζηνπ 2009 ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ Οι

Διαβάστε περισσότερα

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ ΠΡΟΣΤΠΟ ΘΕΩΡΗΣΘΚΟ ΦΡΟΝΣΘΣΗΡΘΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑΣΑ 2012-2013 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΞΔΣΑΖ: ΣΡΔΗ (3) ΩΡΔ Α. ΓΗΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΔΚΦΩΝΖΔΗ (Πιάησλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ

ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο (Δ.Δ.) ην Γηεζλέο

Διαβάστε περισσότερα

Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά

Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά Σηαύξνο Γηαγθάδνγινπ Σύκβνπινο Π.Ι. Η πξφηαζε ηνπ λένπ Π ζηα Θξεζθεπηηθά (ΜηΘ) παξνπζηάδεη έλα κάζεκα αλνηθηφ, πινπξαιηζηηθφ, πνπ δηαηεξεί ηνλ γλσζηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αζήλα 29/6/2015

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αζήλα 29/6/2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα 29/6/2015 Τα μεκεξψκαηα ηεο 27 εο Ινπλίνπ ν Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο, Αιέμεο Τζίπξαο, αλαθνίλσζε ηε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο ψζηε ν ειιεληθφο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Ο Παξάγξαθνο είλαη κηθξφ ηκήκα θεηκέλνπ ζηνλ πεδφ ιφγν, πνπ απνηειείηαη απφ πεξηφδνπο θαη έρεη λνεκαηηθή απηνηέιεηα. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ: Σε θάζε παξάγξαθν

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΓ ΤΝΟΓΟ Β ΓΗΑΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ «ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ» ΔΚΘΔΖ ΠΡΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΔΡΟ Α Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Ζ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Ρφδνο, 11-02-2014 Αξ. Πξση.: 1037 Σαρ. Γ/λζε Σ.Κ. Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν FAΥ Δ-mail : Οδφο Ηππνηψλ : 85 100 ΡΟΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών

Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών Βελεηία Απνζηνιίδνπ Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών Δίθνζη ηξία αλαγλσζηηθά ηεο έθζεζήο καο είλαη γξακκέλα απφ νθηψ γλσζηνχο ινγνηέρλεο απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (θαη ζε θάπνηεο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 21.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα

Σν Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ - ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ

Σν Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ - ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ-ΠΔΤΚΖ («ΚΟΗ.Π.Α.Π.») Σαρ. Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ 15 & Ρήγα Φεξαίνπ Σαρ. Κσδ.: 15121 Πεύθε Αηηηθήο Σει: 2132051745-746

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο

Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο Φωτογραφία ΑΠΕ Δράζη ζηηριζόμενη ζε χρημαηοδόηηζη από ηο Ίδρυμα Open Society Institute, ζε ζυνεργαζία με ηην Open Society Initiative for Europe of the Open Society Foundations Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ΘΥΓΗΘΑΠ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑΠ -3745 (θαξ) Ζ εηαηξία καο ιεηηνπξγεί απφ ην 1977 έσο θαη ζήκεξα αθαηάπαπζηα. Ζ κνξθή θαη ε ιεηηνπξγηθή δνκή ηεο έρεη αιιάμεη κέζα ζηα ρξφληα, δηαξθψο εκπινπηηδφκελε απφ λέεο δξαζηεξηφηεηεο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Κ.Λ. Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Αζήλα, 24 Ννεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Π Ρ Ο Κ Λ Α Γ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Χ Ζ & Α Ν Θ Ρ Χ Π Η Ν Ο Τ Γ Τ Ν Α Μ Η Κ Ο Τ Χο ν Πίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82)

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) Θέμα : «Έγκριζη εθαρμογής προγράμμαηος οικονομικής ενιζτύζεως αηόμων ποσ πάζτοσν από ζσγγενή αιμολσηική αναιμία (Μεζογειακή δρεπανοκσηηαρική - μικροδρεπανοκσηηαρική

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Πηζηνπνηεκέλνη ζηελ Κνιπνζθόπεζε Ιαηξνί Γπλαηθνιόγνη Έθδνζε 0.2 Εξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΟΤ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015». 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε

ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε Βξεζήθακε ζην Παξίζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο ηνπ Ννεκβξίνπ. Η πξφζβαζε ζηα πξνάζηηα ήηαλ αδχλαηε. Σν «θέληξν»

Διαβάστε περισσότερα

Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο

Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο ΜΙΚΡΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΗ ΓΔΝΟΚΣΟΝΙΑ Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο Σνπ ΝΙΚΟΥ Φ. ΒΙΚΕΤΟΥ Γελ. Γξακκαηέα ηεο Δλψζεσο κπξλαίσλ Σ ν ζπζηεκαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη.

ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη. ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη. Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γθηξηδή 1, Α. Μπνπληίδνπ 2. ΔΠ ζηηο πνπδέο ζηνλ Διιεληθό Πνιηηηζκό, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, mgirtzi@yahoo.com 2

Μ. Γθηξηδή 1, Α. Μπνπληίδνπ 2. ΔΠ ζηηο πνπδέο ζηνλ Διιεληθό Πνιηηηζκό, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, mgirtzi@yahoo.com 2 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 185 «Πξόζθιεζε ζε γάκν απηνθξαηνξηθό ζηε Βπδαληηλή Θεζζαινλίθε»: έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα βαζηζκέλν ζε δξακαηνπνίεζε ηζηνξηθνύ ζελαξίνπ θαη δξαζηεξηόηεηεο ζρεδηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_2383/333 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1. Καη νη Κεξθπξαίνη, επεηδή άξρηζαλ λα θνβνύληαηκήπσο, αθνύ πιεύζνπλ νη ερζξνί ελαληίνλ ηεο πόιεο ηνπο,θαζώο αηζζάλνληαλ ληθεηέο,ή πάξνπλ πίζσ απ ην λεζίηνπο εθεί αηρκαιώηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνιόγεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθύπηεη από κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο από θπζηθά πξόζσπα.

Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνιόγεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθύπηεη από κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο από θπζηθά πξόζσπα. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε Μελαγτολία ηοσ Ιάζονος Κλεάνδροσ ποιηηού εν Κομμαγηνή 595 μ.χ. Κ.Π. Καβάθεο Α. Σηνηρεία δνκήο (Γηάξζξσζε ηνπ πνηήκαηνο θαη πεξηερόκελν ελνηήησλ ) Σν ζπγθεθξηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: θνο ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΓΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΟΝΟΜΑ: ΜΗΝΟΓΩΡΑ ΜΑΡΓΔΛΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1ν ΓΔΛ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2011-12 ΔΚΓΡΟΜΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΣΕΑ

1ν ΓΔΛ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2011-12 ΔΚΓΡΟΜΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΣΕΑ 1ν ΓΔΛ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2011-12 ΔΚΓΡΟΜΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΣΕΑ ΚΑΜΔΝΑ ΒΟΤΡΛΑ Αλεβαίλνληαο ηελ Δζληθή Οδό από Αζήλα πξνο Λακία, 160 ρηιηόκεηξα από ηελ πξσηεύνπζα, ακέζσο κεηά ηνλ Άγην Κσλζηαληίλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 45ΟΤΗ - ΛΜ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξωηεκαηνιόγην γνλέωλ 23/4/2010

EU KIDS ONLINE II Δξωηεκαηνιόγην γνλέωλ 23/4/2010 ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΥΤΛΛΟ ΕΠΑΥΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ. Ειζαγυγικά

ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ. Ειζαγυγικά ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ Ειζαγυγικά Πήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ ηα ζρνιεία Α/ζκηαο Δθπ/ζεο πξνγξακκαηίδνπλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο επηζθέςεηο εθπαηδεπηηθέο ζε ρώξνπο πνιηηηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II (08/04/2010) 11-16 ΓΣΩΝ

EU Kids Online II (08/04/2010) 11-16 ΓΣΩΝ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ EU Kids Online

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Τν λνκηθό πιαίζην ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ

Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Τν λνκηθό πιαίζην ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Τν λνκηθό πιαίζην ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Κνηλνηηθό λνκνζεηηθό πιαίζην: 1. ε Οδεγία 2000/31 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην Διιεληθό λνκoζεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τηο θαησηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/00), φπσο ηζρχνπλ:

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τηο θαησηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/00), φπσο ηζρχνπλ: Αθήνα, 30/12/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ - ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κψδηθαο:

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθμός: Έηος: ΦΕΚ: Σέθηκε ζε ιζτύ: Αρμόδιος Φορέας: Ημ.Τπογραθής: Σίηλος: Προοίμιο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο: Ημ/νία:

Είδος: Αριθμός: Έηος: ΦΕΚ: Σέθηκε ζε ιζτύ: Αρμόδιος Φορέας: Ημ.Τπογραθής: Σίηλος: Προοίμιο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο: Ημ/νία: Είδος: ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ Αριθμός: 310584 Έηος: 1998 ΦΕΚ: Β 456 19980515 Σέθηκε ζε ιζτύ: 15.05.1998 Αρμόδιος Φορέας: Οη Τπνπξγνί Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Γεσξγίαο Ημ.Τπογραθής: 02.04.1998 Κπθινθνξία, έιεγρνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ...

ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ... ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ... Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα, όιν θαη πην ζπρλά γίλεηαη αλαθνξά ζην Σηξαηεγό Γεώξγην Γξίβα Γηγελή, πνπ ππήξμε «άμην» ηέθλν ηεο παηξίδαο. Πώο αιιάδνπλ όκσο νη θαηξνί; Πξηλ κεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ

ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ ΠΡΟ:ΓΔΝ/ΓΔΓΗ Φ. : 646/ 30/2015. : 1686 Αζήλα, : 07 / 04/15 ΚΟΙΝ.: ΓΔΝ/Δ1-ΙΙ, ΚΔΦΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ύζηαζε Δπσλπκία - Έδξα πληζηάηαη Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «S&B BIOMHXANIKA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 2/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο. Αλαθνηλώλεη

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 2/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο. Αλαθνηλώλεη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 45-47 53

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ημεπ/νία: 08/12/2015 ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ Aπιθμ. Ππυη.: 45677 ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ ΓΙΔΤΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ημεπ/νία: 08/12/2015 ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ Aπιθμ. Ππυη.: 45677 ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ ΓΙΔΤΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ημεπ/νία: 08/12/2015 ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ Aπιθμ. Ππυη.: 45677 ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ ΓΙΔΤΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΘΔΜΑ: «Ππομήθεια ακαηέπγαζηος άλαηορ αποσιονιζμού για ηιρ ανάγκερ

Διαβάστε περισσότερα

21 ΜΑΡΤΗ 2013 ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ

21 ΜΑΡΤΗ 2013 ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Ζ ώξα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πιιόγνπ καο έθηαζε. Η αλάγθε λα μεθύγνπκε νξηζηηθά από ηνλ ζύιινγν ηεο αδξάλεηαο θαη ηεο κεηαβίβαζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ»

«Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ» ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΙΚΑΙΟΥ D ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ»

Διαβάστε περισσότερα

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο ΣΔΤΥΟ 1: ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο ΣΔΤΥΟ 1: ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. "ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ".

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ. ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. "ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ". Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ θξηηηθή ηεο πξώηεο απηήο πεξίπησζεο, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε, όηη καο ήηαλ πνιύ δύζθνιν λα δηαπηζηώζνπκε, εάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 Ζ Γηεχζπλζε Τδάησλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ Τρηθάιφλ.» αξεγηαλίδεο Γεκήηξηνο Μπνπξιηόο Κσλζηαληίλνο

ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ Τρηθάιφλ.» αξεγηαλίδεο Γεκήηξηνο Μπνπξιηόο Κσλζηαληίλνο ΜΟΤΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟ Υ. ΔΣΟΤ 2011-2012 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ. Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011. : Σν εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο Αξκελίαο.

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ. Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011. : Σν εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο Αξκελίαο. ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011 Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., 375002 Yerevan Τηλέυωνο : 003741-530051,530446 Τηλ/τυπο : 0037410-530049

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Β. Στασινός, «Ηπειρωτική Εστία», τεύχος 303-304, 7-8/1977 ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ

Νικόλαος Β. Στασινός, «Ηπειρωτική Εστία», τεύχος 303-304, 7-8/1977 ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ Παιαηά έζηκα ηεο πεξηνρήο Ξεξνβνπλίνπ θαη Σδνπκέξθσλ ΛΑΨΚΔ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΚΑΙ ΓΟΞΑΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΠΑΙΓΙΧΝ Άηεθλνη, ζηείξεο, άθιεξνη, πνιύηεθλνη Ζ γέλλεζε ηέθλσλ ήηαλ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Σερληθή Τπεξεζία Αξ. κειέηεο 20 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Σερληθή Τπεξεζία Αξ. κειέηεο 20 /2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Σερληθή Τπεξεζία Αξ. κειέηεο 20 /2014 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο, ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ρνπ Βαζίιε Πεβδαιή ( Από ηελ αλζνινγία βξαβεπκέλσλ έξγσλ ηνπ ινγνηερληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 2011

Ρνπ Βαζίιε Πεβδαιή ( Από ηελ αλζνινγία βξαβεπκέλσλ έξγσλ ηνπ ινγνηερληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 2011 ΡΝ ΝΟΑΚΑ Ρνπ Βαζίιε Πεβδαιή ( Από ηελ αλζνινγία βξαβεπκέλσλ έξγσλ ηνπ ινγνηερληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 2011 «Κάξκαξα ηνπ Ξαξζελώλα: ηζηνξία κηαο θινπήο ή ε θινπή ηεο ηζηνξίαο» ) Θαζόκνπλ ζε κηα πέηξα κπξνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7ΩΣ4Ζ-4ΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 23 Ηνπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1102518 ΔΞ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ. (Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ : Α, Β Β.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΝΓΤΖ

ΥΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΝΓΤΖ ΥΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΝΓΤΖ Η βηηξίλα ελόο θαηαζηήκαηνο είλαη ην πξόζσπν ηεο επηρείξεζεο. Αλεμάξηεηα από ην ηη απηή εκπνξεύεηαη, ε βηηξίλα απνηειεί γηα ηνλ θαηαλαισηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΘΤΘΣΜΟΣ BRNO 22-03-10. Τν ιαϊθό Θέαηξν ζηε Ζάθπλζν - «oμιλίες» (Ν. Αρβανιτάκη- Ζάκσνθος 17.11.2008)

ΠΟΛΘΤΘΣΜΟΣ BRNO 22-03-10. Τν ιαϊθό Θέαηξν ζηε Ζάθπλζν - «oμιλίες» (Ν. Αρβανιτάκη- Ζάκσνθος 17.11.2008) ΠΟΛΘΤΘΣΜΟΣ BRNO 22-03-10 Τν ιαϊθό Θέαηξν ζηε Ζάθπλζν - «oμιλίες» (Ν. Αρβανιτάκη- Ζάκσνθος 17.11.2008) 1. Οξηζκόο 2. Καηαγωγή ηωλ ομιλιών 3. Θζηνξηθή εμέιημε 4. Έξγα θαη ζπγγξαθείο 5. Τα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:Αξεηά Bαηνπζένπ ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Δ-mail:promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

2 ε Δνόηεηα: ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

2 ε Δνόηεηα: ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 2 ε Δνόηεηα: ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Χξπζάλζε Κνπκπάξνπ θαη Βαζίιεο Λνπδηώηεο* Τν ζρνιηθό βηβιίν είλαη γλσζηό θαη κε πνιινύο άιινπο όξνπο. Έλαο από απηνύο είλαη ν όξνο ζρνιηθό εγρεηξίδην (ζ.ε.), ν νπνίνο εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Επικοινωνήστε μαζί μας Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα

1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα 1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα [ يوناين Greek ] Ελληνικά Χάλιντ Αλ-Χουςαϊνάν Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλοσ Κωνςταντίνοσ Επιμέλεια : Τςεκοφρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1434

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα

Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 445 Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα Γ. Λάππαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ I)ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1)ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ Έρεη θαζηεξσζεί λα ιέκε πσο «Λαόο ρσξίο κλήκε είλαη ιαόο ρσξίο κέιινλ». Καη πξάγκαηη, ηίπνηε δελ ζα κπνξνύζε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Άλιμος: 30-06-2011 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: -1145- ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Άλιμος: 30-06-2011 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: -1145- ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Άλιμος: 30-06-2011 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: -1145- ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ Τατ.Δ/νζη: Θοσκσδίδοσ 73 Τ.Κ. 174 55 Αλιμος Πληροφορίες: Π. Νικολάοσ Τηλ.: 210-9836 648 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Σν Λπθόθσο ηνπ Αζετζκνύ

Σν Λπθόθσο ηνπ Αζετζκνύ Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ: Σν Λπθόθσο ηνπ Αζετζκνύ Ζ άλνδνο θαη ε πηώζε ηνπ Αζετζκνύ ζην ζύγρξνλν θόζκν ηνύ Alister Mc Grath ε κεηάθξαζε Βαζίιε Αδξαρηά Δθδόζεηο "Οπξαλόο Α.Δ." ησλ εθδόζεσλ "Ψπρνγηόο Α.Δ."

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔIΚΣYΟ. Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔIΚΣYΟ. Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔIΚΣYΟ ΠΡΟ: ΚΟΘΝ : ΘΕΜΑ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Γηαγσληζκνί πκβάζεηο 11 ν ΤΝΣΑΓΜΑ ΠΔΕΗΚΟΤ «ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ» 4 ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ Σειέθ.(Δζση.)1234 Φ.600.163/22/6206.1156 Σξίπνιε, 01 Γεθ 14 ΥΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΑΡΑ ΣΗ ΡΑΣΧΝΗ ΣΧΝ ΓΙΑΚΟΠΧΝ ΔΠΗΜΔΝΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΑΡΑ ΣΗ ΡΑΣΧΝΗ ΣΧΝ ΓΙΑΚΟΠΧΝ ΔΠΗΜΔΝΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ρρρ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13365/29-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο,

Διαβάστε περισσότερα

Δ4) Να κειεηήζεηε αλ θαηά ηελ θξνύζε δηαηεξείηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ Σ 1 θαη Σ 2. Μονάδες 7

Δ4) Να κειεηήζεηε αλ θαηά ηελ θξνύζε δηαηεξείηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ Σ 1 θαη Σ 2. Μονάδες 7 ΘΕΜΑ 4 16090 Μηα ξάβδνο κήθνπο = 1 m θαη ακειεηέαο κάδαο βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν (θάηνςε ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα) θαη κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ην ζεκείν Ο. Σην άιιν ηεο Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν

ΘΔΜΑ : Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν Βαζκόο αζθαιείαο Να δηαηεξεζεί κέρξη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΥΑΝΗΧΝ - 27 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ (BULLYING) Δηξήλε Ν. Βεγηάλλε (Α.Μ.

Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ (BULLYING) Δηξήλε Ν. Βεγηάλλε (Α.Μ. ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 1 Τπέξηηηινο: ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ (BULLYING)

Διαβάστε περισσότερα

Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό

Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό [ يوناين Greek ] Ελληνικά του Δρα. Σάλιχ Ασ-Σάλιχ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλου Αριστέα Επιμέλεια : Τσεκοφρα Βίβιαν & Άχμαντ

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΘΛΘΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΘΛΘΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΘΛΘΑ POUL THOMSEN ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ, ΔΝΣ The 17 th Roundtable with the Government of Greece EUROPE UNBOUND OVERCOMING STAGNATION: RE-IGNITING GREECE S POTENTIAL

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδοηέο.Π1α.:Τεύχος Προδιαγραφών. Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςμάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα2014. «Υποέπγο 4»

Παπαδοηέο.Π1α.:Τεύχος Προδιαγραφών. Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςμάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα2014. «Υποέπγο 4» Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήαηα2014 «Υποέπγο 4» «Διασείπιζη & Παπακολούθηζη Σηοισείων Φςζικού και Οικονοικού Ανηικειένος για ηιρ ανάγκερ αςηεπιζηαζιών ζςγσπηαηοδοηούενων

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΩΝ ΑΝΟΗΓΜΑΣΩΝ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΦΩΣΗΜΟ ΘΑΛΑΜΟΤ ΝΟΖΛΔΗΑ

Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΩΝ ΑΝΟΗΓΜΑΣΩΝ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΦΩΣΗΜΟ ΘΑΛΑΜΟΤ ΝΟΖΛΔΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΩΝ ΑΝΟΗΓΜΑΣΩΝ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΦΩΣΗΜΟ ΘΑΛΑΜΟΤ ΝΟΖΛΔΗΑ ΚΤΡΓΔΩΡΓΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ΛΔΤΚΑΓΗΣΖ ΟΦΗΑ Επόπτης Διπλωματικής Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ-ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑ-ΠΔΡΑΗΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Επιυανίοσ ἐπισκόποσ πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κσπριωνήσοσ

Σοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Επιυανίοσ ἐπισκόποσ πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κσπριωνήσοσ Σοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Επιυανίοσ ἐπισκόποσ πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κσπριωνήσοσ [Πεξὶ ηῶλ 12 Ἀπνζηόισλ] [Πεξὶ ηῶλ 70 Ἀπνζηόισλ] ΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΟΛΩΝ ΠΟΤ ΕΚΗΡΤΞΑΝ ΣΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ΥΡΙΣΟΤ ΚΑΙ ΠΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ ΘΔΜΑ Α1 Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ φξσλ: α) πκβνχιην Αζθαιείαο ΟΖΔ β) Χάηη Χνπκαγηνχλ γ) Αλαηνιηθφ Εήηεκα Μονάδες 15

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ ΘΔΜΑ Α1 Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ φξσλ: α) πκβνχιην Αζθαιείαο ΟΖΔ β) Χάηη Χνπκαγηνχλ γ) Αλαηνιηθφ Εήηεκα Μονάδες 15 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΣΔΣΑΡΣΖ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ ΘΔΜΑ Α1 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 3-721 00 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ - 16 ρξόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ : ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΑΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΔΗΖΓΖΣΖ : ΕΟΤΜΠΟΤΛΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ 2007 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΔΛΟΣ Α.Δ., ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΓΟ ΑΥΑΡΝΧΝ 313-Κ. ΠΑΣΖΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΓΟ ΚΟΛΧΝΟΤ 12-14-ΑΘΖΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Μςηιλήνη: Έπιπλα ςπνοδωμαηίος 2015/S 044-075955. Πποκήπςξη ζύμβαζηρ. Ππομήθειερ

Ελλάδα-Μςηιλήνη: Έπιπλα ςπνοδωμαηίος 2015/S 044-075955. Πποκήπςξη ζύμβαζηρ. Ππομήθειερ Ελλάδα-Μςηιλήνη: Έπιπλα ςπνοδωμαηίος 2015/S 044-075955 Πποκήπςξη ζύμβαζηρ Ππομήθειερ Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Κηίξην Γηνίθεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ «Ζ ΔΛΠΙ» ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ «Ζ ΔΛΠΙ» ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΔΛΠΙ» Αζήλα Αξηζκ. Πξση. Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡ: Π. ΜΔΡΜΠΔΗ ΣΗΛ: 213 2039 136 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ

Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ ΚΔΙΜΔΝΟ 1 Περίληυη: Από ηόηε πνπ πέζαλε ε Λενθάληηα, ν Πξίγθηπαο, πνπ ήηαλ εξσηεπκέλνο καδί ηεο, είλαη απαξεγόξεηνο. Η Δνύθηζζα, ε ζεία ηνπ Πξίγθηπα, ζπλάληεζε κία λεαξή ππάιιειν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιαηαπασέρ Λήτηρ Τποθήρ Πληροφορίες για Εκπαιδεστικούς. Β.Α. Παπαγεσξγίνπ - Παηδνςπρίαηξνο MD, PhD, Med, Advanced TEACCH Consultant

Γιαηαπασέρ Λήτηρ Τποθήρ Πληροφορίες για Εκπαιδεστικούς. Β.Α. Παπαγεσξγίνπ - Παηδνςπρίαηξνο MD, PhD, Med, Advanced TEACCH Consultant Γιαηαπασέρ Λήτηρ Τποθήρ Πληροφορίες για Εκπαιδεστικούς Β.Α. Παπαγεσξγίνπ - Παηδνςπρίαηξνο MD, PhD, Med, Advanced TEACCH Consultant Η Γιαηποθή Δίλαη βηνινγηθή ιεηηνπξγία, θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε, γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αηζζεηήξηα θαη κεηαηξνπείο. Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο.

Αηζζεηήξηα θαη κεηαηξνπείο. Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο. ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΡΚΖΚΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Αηζζεηήξηα θαη κεηαηξνπείο. Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο. Δθαξκνγέο - Δπίιπζε πξνβιεκάησλ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Γξ Πσθξάηεο Ρνπκπεθηζήο Ππνπδαζηέο Ιεηβαδηψηεο Σξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΛΟΓΟ. απνηειεί ην κέζν πξόθιεζεο, αλάπηπμεο θαη δηεθπεξαίσζεο πνιιψλ

1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΛΟΓΟ. απνηειεί ην κέζν πξόθιεζεο, αλάπηπμεο θαη δηεθπεξαίσζεο πνιιψλ Οθαιίδνπ, Α. Δηζαγσγή ζηηο Δπηζηήκεο Λφγνπ θ Αθνήο 1 1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΛΟΓΟ 1.1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Η αλζξψπηλε επηθνηλσλία είλαη δσηηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ θαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηεο πξνφδνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Χρσζόζηομος. Λόγοι Καηά Ιοσδαίων

Ιωάννης Χρσζόζηομος. Λόγοι Καηά Ιοσδαίων Ιωάννης Χρσζόζηομος Λόγοι Καηά Ιοσδαίων Σνπ ελ αγηνηο παηξνο εκσλ Ησαλλνπ Αξρηεπηζθνπνπ Κσλζηαληηλνππνιεσο ηνπ Υξπζνζηνκνπ Λνγνη θαηα ηνπδαησλ Λόγος πρῶηος. αʹ. βνπιφκελ κῖλ ἀπνδνῦλαη ηὰ ιείςαλα ζήκεξνλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΛΚΤΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΗΣΡΙΚΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ»

«ΑΛΚΤΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΗΣΡΙΚΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αζήλα 15/11/2013 Αξηζκ. Πξση.2424 Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην πιαίζην δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ππεξεζηώλ δεκνζηόηεηαο, επηθνηλσλίαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Σχετικά με θέματα που έχουν ανακύψει για την αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του ν.3863/2010.

ΘΕΜΑ : Σχετικά με θέματα που έχουν ανακύψει για την αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του ν.3863/2010. ΑΔΑ: 45Ο14691ΩΓ-Ν4Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Π7Ω9Μ-ΠΑΚ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης τυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: Β4Π7Ω9Μ-ΠΑΚ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης τυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ 3/28-2-2012 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Αρ. απόφασης 95/2012 ΘΔΜΑ: Επιλογή δικαιούσυν για σοπήγηζη αδειών ςπαίθπιος πλανόδιος

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΘΤΜΗΑΓΟΤ ΣΔΛΛΑ (A.E.M. 0033)

METAΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΘΤΜΗΑΓΟΤ ΣΔΛΛΑ (A.E.M. 0033) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ-ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ METAΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καξαζαλαζόπνπινο Νηθόιανο ηνπ ΠΫηξνπ Τπνςάθηνο ΠεξηθεξεηΪξρεο Γπη.ΔιιΪδαο

Καξαζαλαζόπνπινο Νηθόιανο ηνπ ΠΫηξνπ Τπνςάθηνο ΠεξηθεξεηΪξρεο Γπη.ΔιιΪδαο Α) πλδπαζκόο ππνςεθέσλ Πεξηθεξεηαξρώλ, Αληηπεξηθεξεηαξρώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ ΠεξηθΫξεηαο Γπηηθάο ΔιιΪδαο κε ηελ επσλπκέα «ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ» θαη κε Ϋκβιεκα: «ε ιϋμε ΛΑΨΚΖ θαη από θϊησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Τποςπγόρ Οικονομικών

ΑΠΟΦΑΖ Ο Τποςπγόρ Οικονομικών Αθήνα, 04.05.2011 ΠΟΛ 1098 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 16 η Γ/ΝΖ ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΥΕΑΛΤΗΛΖ ΤΔΦΛΖ ΚΔ ΤΟ «REVELATION NATURAL ART»

Ζ ΒΥΕΑΛΤΗΛΖ ΤΔΦΛΖ ΚΔ ΤΟ «REVELATION NATURAL ART» Ζ ΒΥΕΑΛΤΗΛΖ ΤΔΦΛΖ ΚΔ ΤΟ «REVELATION NATURAL ART» ΔΝΣΤΠΟ Α ΦΥΙΙΑ ΔΡΓΑΣΗΑΣ ΚΑΘΖΤΖ Μαρία Φραγκάκη Παηδηά, πνεζημμπμηώκηαξ ημ Revelation Natural Art, μπμνείηε κα δηαθμζμήζεηε ημ ελςηενηθό μένμξ θαη ημκ πενηβάιιμκηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ ΠΡΟΠΟΙΗΗ ΝΣΡΙΠΛΑ ΚΑΙ ΟΤΣ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ ΠΡΟΠΟΙΗΗ ΝΣΡΙΠΛΑ ΚΑΙ ΟΤΣ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ ΠΡΟΠΟΙΗΗ ΝΣΡΙΠΛΑ ΚΑΙ ΟΤΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΔΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΣΗ 12 θαη 13 ΟΚΣΧΒΡΖ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ!

ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΣΗ 12 θαη 13 ΟΚΣΧΒΡΖ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ! ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΣΗ 12 θαη 13 ΟΚΣΧΒΡΖ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ! ΣΔΛΝΟΤΜΔ ΜΖΝΤΜΑ ΚΑΣΑΓΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΣΖ ΓΟΛΟΦΟΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΑΤΣΧΝ ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα