ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΟΜΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΟΜΕΣ"

Transcript

1 ΜΑΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΟΜΕΣ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Οι βυζαντινολόγοι έχουν φροντίσει να παρασκευάσουν χρηστικά ((εργαλεία)) για την αξιοποίηση βασικών πηγών της βυζαντινής ιστορίας. 'Εννοώ, ανάμεσα σε άλλα, τους ((Καταλόγους» των αυτοκρατορικών πράξεων καΐ τών πράξεων του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκειται για εργαλεία ((υψηλής τεχνολογίας», πού μας δίνουν με τρόπο εύχρηστο καΐ συνοπτικό την εικόνα τής δραστηριότητας τής κοσμικής και τής εκκλησιαστικής αρχής του Βυζαντίου. "Εχουν καταγραφεί δσες πράξεις παραδίδονται είτε από πρωτότυπα έγγραφα ή εγγραφές πού είχαν καταχωριστεί σε επίσημους κώδικες, είτε μέσω κάποιων μεταγενέστερων αντιγράφων, είτε άπο κάποια μνεία πού σώζεται σε πηγή σύγχρονη ή μεταγενέστερη" καταγραφή πού γιά να γίνει, χρειάστηκαν πολλαπλές έρευνες σέ αρχεία και βιβλιοθήκες όλου του κόσμου, καθώς είναι γνωστό Οτι ούτε το αρχείο τής αυτοκρατορικής γραμματείας έχει σωθεί, ούτε στά αρχεία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σώζονται πλέον έγγραφα ή κείμενα πού να παραδίδουν πράξεις τής βυζαντινής περιόδου. Ή -χρησιμότητα τών

2 42 ΜΑΧΗ ΠΑΤΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΪΛΟΪ καταλόγων αυτών είναι μεγάλη, άφοΰ επιτρέπουν στο μελετητή να έχει αμέσως τον χαρακτηρισμό της πράξεως, μια περίληψη του περιεχομένου της, πληροφορίες γιά το που και πώς σώζεται, τη σχετική με το θέμα βιβλιογραφία καί, τέλος, τις κριτικές παρατηρήσεις τών συντακτών αυτών τών ((Καταλόγων)). 'Αναφέρομαι βέβαια στα έργα Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches, 1-5, Μόναχο πού ετοίμασε ό Franz Dölger καί ó Peter Wirth 1 καί Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, 1-7, Παρίσι πού ετοίμασαν οι Άσσομψιονιστές του (Γαλλικού) Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών 2. 'Εργαλεία χρηστικά, ((instruments de travail indispensables» κατά τον εύστοχο χαρακτηρισμό του J. Darrouzès 3, τα όποϊχ διευκολύνουν τήν πρόσβαση μας σε κάποιες άπο τις πιο σημαντικές πηγές της βυζαντινής ιστορίας. Για εκείνους δμως πού ερευνητικό τους αντικείμενο είναι ή ιστορία της ελληνικής κοινωνίας στην περίοδο τής τουρκοκρα- 1. Ή δημοσίευση του έργου προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, προσθήκες καί διορθώσεις πού ενσωματώνονται στη δεύτερη έκδοση πού ανέλαβε ό Peter Wirth. 2. 'Ανάλογες προσθήκες καί διορθώσεις προκάλεσε ή δημοσίευση καί του έργου αύτοΰ πού καταγράφει τις πράξεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως* ενα μεγάλο μέρος το ενσωμάτωσαν οί ίδιοι στις δεύτερες εκδόσεις τών τριών πρώτων τευχών, υπάρχουν δμως, όπως ήταν φυσικό, καί νεότερες προσθήκες πού έχουν να γίνουν βλ. για παράδειγμα Κ. Γ. Πιτσάκης, ((Δέκα χρόνια μετά: "θεσσαλονίκειες" προσθήκες στα Regestes, VII ( ). Μνήμη J. Darrouzès ΑΑ, ( )», Διεθνές Συμπόσιο «Βυζαντινή Μακεδονία», Θεσσαλονίκη Νοεμβρίου 1999 (υπό έκδοση). 3. J. Darrouzès, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, 5, Παρίσι 1977, Préface, σ. III.

3 ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΟΜΕΣ 43 τίας, ((instrument de travail indispensable» θα αποτελούσε ένας ανάλογος ((Κατάλογος» με τις πράξεις της μοναδικής πλέον για τους χριστιανούς της οθωμανικής αυτοκρατορίας επίσημης εξουσίας, του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Μέσα σε αύτη την οπτική πρωταρχικός στόχος ενός προγράμματος πού διεξάγεται στο 'Εθνικό Ίδρυμα 'Ερευνών τής 'Αθήνας και τό όποιο έχει ως κύριο αντικείμενο τή μελέτη τής τουρκοκρατούμενης ελληνικής κοινωνίας ήταν ή συγκέντρωση του πρόσφορου υλικού, ώστε να καταστεί δυνατή ή καταγραφή των πράξεων του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μετά τήν 'Άλωση, κατά τή μεταβυζαντινή περίοδο του βίου του 4. Τό έργο Οφειλε καί είχε κάθε συμφέρον να λάβει υπόψη του καί να αξιοποιήσει τήν εμπειρία άπό τά ανάλογα πού εΐχαν γίνει καί αφορούσαν, δπως είδαμε, τή βυζαντινή περίοδο. Είναι χρήσιμο λοιπόν να θυμηθούμε τό ιστορικό αυτών τών προσπαθειών άλλα και να επισημάνουμε τις τροποποιήσεις πού επέβαλαν στην αρχική σύλληψη οι ανάγκες πού προέκυψαν στην πορεία του έργου, πριν εκθέσω τή δική μας εμπειρία άπό τα μεταβυζαντινά. Regesten - Regestes Στις αρχές του 20οΰ αιώνα οι 'Ακαδημίες του Μονάχου καί τής 4. Για τό πρόγραμμα καί τους στόχους του βλ. το πρόσφατο δημοσίευμα Θεσμοί καί Ί8εολογία στη νεοελληνική κοινωνία, 15ος - 19ος αϊ Πρώτος απολογισμός ενός ερευνητικού προγράμματος (Επιμέλεια: Δ. Γ. Άποστολόπουλος, Π. Δ. Μιχαηλάρης, Μάχη Παΐζη-Άποστολοπούλου), Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα 'Ερευνών / ΚΝΕ, 2000.

4 44 ΜΑΧΗ ΠΑΤΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ Βιέννης συνέλαβαν την ιδέα να συγκροτήσουν ενα corpus ((des diplômes grecs du Moyen-Age», πού θα περιλάμβανε την έκδοση των πράξεων οχι μόνο της κοσμικής άλλα και τής εκκλησιαστικής βυζαντινής αρχής. Το corpus Θα ήταν, φυσικά, προϊόν συλλογικής εργασίας και ενόψει του μεγάλου αύτοϋ σχεδίου αποφασίστηκε, σε ενα πρώτο προπαρασκευαστικό στάδιο, να συνταχθούν οί 'Επιτομές των πράξεων. Το σχέδιο αυτό εξυπηρετούσε την ανάγκη να συγκροτηθεί ένα πρώτο εύχρηστο έργο, πού θα έδινε στο χρήστη με τρόπο συνοπτικό τη συνόλη και ταυτόχρονα τήν ακριβή εικόνα τών πεπραγμένων τής βυζαντινής αυτοκρατορικής και πατριαρχικής εξουσίας. Το πρώτο σκέλος, τις πράξεις τής κοσμικής αρχής, το ανέλαβε ό Franz Dölger: ό πρώτος τόμος βγήκε το 1924 στο Μόναχο με τον τίτλο Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches von , 1. Regesten von Το δεύτερο, ύστερα άπο κάποιες περιπέτειες και παραιτήσεις τών αρχικών μελών τής ομάδας πού σχεδίασε το έργο (Louis Petit και Jules Pargoire), το ανέλαβαν τελικά οί βυζαντινολόγοι του τάγματος τών Άσσομψιονιστών με επικεφαλής τον Venance Grumel. Ή προσπάθεια αύτη τών Γάλλων έδωσε τον πρώτο της καρπό το 1932 μέ τον πρώτο τόμο 'Επιτομών τεύχος το ονόμασαν πού εκδόθηκε μέ τον τίτλο Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, ένώ το έργο ολοκληρώθηκε μέ τη δημοσίευση του 7ου fascicule, πού εκδόθηκε το 1991 στο Παρίσι άπο τον J. Darrouzès. 'Αντιμέτωποι μέ το ογκώδες υλικό πού κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν οί Assompsionistes αποφάσισαν αρχικά να το διαχωρίσουν σε δύο ενότητες: να απογράψουν τις πράξεις πού εΐχαν εκδοθεί άπο τον πατριάρχη και να εντάξουν σε μιαν άλλη ενότητα τις πράξεις τής συνόδου' και τις διοικητικές πράξεις, τις

5 ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΙΏΤΟΜΕΣ 45 εκλογές αρχιερέων, τις μεταθέσεις, κ.λπ. Ή απόφαση αυτή είχε τη λογική της: διευκόλυνε τήν ταχύτερη παρουσίαση του πρώτου τουλάχιστον και σημαντικότερου μέρους του έργου. "Ομως, με τή λύση αυτή έμειναν εξω άπο τήν πρώτη καταγραφή αποφάσεις σημαντικές πού είχαν ληφθεί άπο τή σύνοδο, όπως καθαιρέσεις πατριαρχών, ή τρέχουσες πράξεις του Πατριαρχείου πού είχαν ληφθεί σε περιόδους μεσοπατριαρχίας, δταν ό πατριαρχικός θρόνος χήρευε, κείμενα πού ήταν απολύτως συνυφασμένα με δσα είχαν καταγραφεί κατά τον πρώτο έρανισμό. Ή μετάθεση λοιπόν. τών πράξεων αυτών σέ κάποιο άλλο τεύχος αλλοίωνε τή συνόλη εικόνα της ιστορίας του θεσμού και προπαντός κατακερμάτιζε τήν 'ιστορική συνέχεια. Καθώς μάλιστα τα χρόνια πέρασαν και ή ομάδα μειώθηκε δραματικά, ό εναπομείνας J. Darrouzès βλέποντας το βάρος και τις δυσκολίες πού είχε ή πραγματοποίηση του αρχικού σχεδίου στο σύνολο του αποφάσισε, άπο τον πέμπτο τόμο και πέρα, να εντάξει στο σώμα τών πατριαρχικών πράξεων και τις πράξεις της συνόδου 0. "Εξω άπο τον κορμό παρέμειναν οι ((συνοδικές πράξεις», δηλαδή τα έ'γγραφα μέ τα όποια εφοδιαζόταν ένας νεοεκλεγμένος μητροπολίτης προκειμένου να αναλάβει τήν επαρχία του* και ακόμα, τα υπομνήματα εκλογής αρχιερέων και δσες άλλες θεωρήθηκαν καθαρά διοικητικού χαρακτήρα πράξεις. Ώς προς τον χαρακτήρα του υλικού άπο τήν άποψη της διπλωματικής δεν τέθηκαν περιορισμοί, δεδομένου Οτι στόχος τών Regestes είναι ή ανάπλαση τών πράξεων μιας ιστορικής περιόδου* επομένως μοναδικό κριτήριο για τήν απογραφή ή τον αποκλεισμό μιας πράξης δεν είναι ή μορφή μέ τήν οποία έ'χει φθάσει 5. J. Darrouzès, Les regestes..., 5, Παρίσι 1977, Préface, σ. IV.

6 46 ΜΑΧΗ ΠΑΤΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΥ σέ μας ή άπογραφόμενη πράξη άλλα ή βεβαιότητα Οτι έχει συντελεστεί αυτό πού μνημονεύει. Στην οπτική λοιπόν αύτη το μόνο δίλημμα ήταν αν έπρεπε να απογράφουν και οι πλαστές, οί χαλκευμένες πράξεις, άλλα και όσων το περιεχόμενο ήταν αμφίβολης γνησιότητας. Ή τελική απόφαση ήταν νά περιληφθούν και αυτές, με τον δρο φυσικά πώς κάποιο διακριτικό σημάδι θα κάνει αμέσως έκδηλο τον ιδιάζοντα αύτο χαρακτήρα: ένας αστερίσκος πλάι στον αύξοντα αριθμό της επιτομής δηλώνει λοιπόν τήν αμφίβολης γνησιότητας πράξη, ενώ ό διπλός αστερίσκος προειδοποιεί τον αναγνώστη δτι πρόκειται για πλαστή πράξη, αρχή άλλωστε που υιοθετήθηκε και άπο τον Dölger και τον συνεχιστή του γιά τις αντίστοιχες περιπτώσεις των πράξεων της αυτοκρατορικής γραμματείας. Ό τρόπος πού έπιλέξανε οι Γάλλοι βυζαντινολόγοι να κατατάξουν τα Regestes είναι, φυσικά, ή απόλυτη χρονολογική σειρά. Τα ιστορικά τεκμήρια είναι φυσικό νά ταξινομούνται κατά χρονολογική τάξη και βεβαίως, όταν συγκροτούμε εργαλεία, το κύριο προσόν τους πρέπει νά είναι ακριβώς το γεγονός Οτι ό χρήστης θα βρει εύκολα αύτο πού ψάχνει στή θέση πού περιμένει νά το βρει. Τα Regestes αριθμήθηκαν κατά τρόπο συνεχή και ή αρίθμηση τέθηκε στο κέντρο της πρώτης σειράς. Θυμίζω δτι ό Dölger στον πρώτο τόμο του είχε θέσει τον αύξοντα αριθμό της πράξης στο δεξί περιθώριο της τελευταίας σειράς κάθε επιτομής, ενώ στο αριστερό περιθώριο με ήμίμαυρα στοιχεία είχε προτάξει τή χρονολογία. Ή εικόνα δμως ήταν πυκνή, λίγο ομιχλώδης, και έτσι άπο τον δεύτερο τόμο ό αύξοντας αριθμός κάθε λήμματος τέθηκε στο κέντρο της πρώτης σειράς, λύση πού ακολούθησαν καΐ οί Γάλλοι. Στην κατάταξη έγινε ένας εσωτερικός διαχωρισμός κατά πατριάρχη δπως άλλωστε έκανε και ό Dölger, δια-

7 ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΟΜΕΣ 47 χωρίζοντας το υλικό του αντίστοιχα κατά αυτοκράτορα. *Ας δούμε τώρα τα στοιχεία πού κατέγραψαν σέ κάθε Regeste και τη σειρά με τήν οποία τα παρέθεσαν. Μετά τον αύξοντα αριθμό κάθε καταγραφόμενης πράξης αναγράφεται στο αριστερό περιθώριο ή χρονολογία της, ό μήνας και το έτος. Στον αντίστοιχο χώρο δεξιά διευκρινίζεται αν ή πράξη έχει εκδοθεί άπο τή σύνοδο καΐ Οχι άπο τον πατριάρχη. Στην επόμενη σειρά ακολουθεί ό χαρακτηρισμός της πράξης και πολύ συνοπτικά το θέμα της. 'Ακολουθεί ή περίληψη, πού περιέχει ολα τα σημαντικά σημεία του κειμένου: πιστή ανάπλαση της υπόθεσης, με τά ονόματα προσώπων και τόπων πού μνημονεύονται στο κείμενο. Για νά αναπλάσουν το περιεχόμενο χρησιμοποίησαν στή διήγηση τρίτο πρόσωπο και σημείωσαν αν στο τέλος υπέγραψαν και κάποιοι συνοδικοί. Στην τελευταία αυτή λεπτομέρεια ό J. Darrouzès έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα άπο τον πέμπτο τόμο και μετά, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη παράγραφο μέ τον τίτλο Liste episcopale. Στο τέλος της περίληψης παρατίθεται ή χρονολογία όπως έχει αποτυπωθεί στο κείμενο καί σημειώνεται ό σχετικός στίχος. Σημειώνεται ακόμα ποια μορφή έχει ή υπογραφή του πατριάρχη, αν έχει δηλαδή υπογράψει με μηνολόγιο ή ολογράφως με το Ονομα του. 'Ακολουθούν στοιχεϊχ πού αφορούν το κείμενο (texte): ή επιγραφή καί ή προσφώνηση αν υπάρχουν, καί το incipit. Τέλος σημειώνονται τά σχετικά μέ τήν παράδοση καί τήν έκδοση του κειμένου: ή χειρόγραφη πηγή στην οποία σώζεται το κείμενο καί οι τυχόν εκδόσεις του. 'Ακολουθεί ή βιβλιογραφία (littérature). Σέ ξεχωριστές παραγράφους σημειώνονται τά σχόλια των επιμελητών για θέματα πού αφορούν εϊτε τή χρονολόγηση (date), είτε άλλα ζητήματα πού θέτει το κείμενο (critique).

8 48 ΜΑΧΗ ΠΑΤΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΪΛΟΤ Αυτά για τις πράξεις των οποίων το κείμενο έχει σωθεί. Γιά τις πράξεις τις όποιες γνωρίζουμε μόνο άπο κάποια μνεία, το κάθε λήμμα προσπαθεί να αναπλάσει τα ελλείποντα στοιχεία. "Ετσι, στή θέση του χαρακτηρισμού τίθεται ή διατύπωση με την οποία χαρακτηρίζει την πράξη ή πηγή άπο τήν οποία αντλήθηκε ή μνεία της* συγκροτείται μια περίληψη άπο τα στοιχεία πού παρέχει ή πηγή* τέλος παρατίθεται ή σχετική βιβλιογραφία. "Οπως και στην προηγούμενη περίπτωση, σε ξεχωριστή παράγραφο οι επιμελητές εκθέτουν τις απόψεις τους γιά τα ζητήματα πού τυχόν τίθενται. 'Επίτομες Στηριζόμενοι στην προϊστορία του εγχειρήματος, τήν εργασία πού έκαναν οι Assompsionistes, και οδηγημένοι άπο τήν πλούσια εμπειρία πού σωρεύτηκε κατά το στάδιο της επεξεργασίας των μεταβυζαντινών πατριαρχικών πράξεων, αποφασίσαμε νά ακολουθήσουμε τις πιο κάτω αρχές. Σε γενικές γραμμές δεν είχαμε κανένα λόγο νά μήν δεχτούμε οσα εφαρμόστηκαν κατά τή σύνταξη τών Regestes της βυζαντινής περιόδου 6. Μολονότι το ιστορικό πλαίσιο βεβαίως άλλαξε, οι μελέτες μας έδειξαν οτι το Πατριαρχείο τόσο στο επίπεδο της 6. Ό δρος regeste πού αποτελεί νεολογισμό για τή γαλλική γλώσσα (βλ. δσα αναφέρει για το θέμα αυτό ό Δ. Γ. Άποστολόπουλος στον παρόντα τόμο, σ. 23) δεν έχει αποδοθεί στα ελληνικά' εμείς χρησιμοποιούμε ώς αντίστοιχο τον δρο «επιτομή», διευρύνοντας τή σημασία τής λέξης ώστε να αποδίδει δ,τι στα γαλλικά ό δρος regeste.

9 ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΟΜΕΣ 49 εκκλησιαστικής διπλωματικής οσο και στο επίπεδο τής λειτουργίας τής πατριαρχικής γραμματείας έμεινε πιστό στη βυζαντινή παράδοση. Δεδομένου λοιπόν οτι το έργο των Γάλλων θεωρείται επιτυχές και δτι ό θεσμός πού μελετούμε είναι ό 'ίδιος, είχαμε τη νομιμότητα να το αποφασίσουμε. Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις χρειάστηκε κάπως να διαφοροποιηθούμε. 'Αποδεχθήκαμε τήν άποψη του J. Darrouzès και αποφασίσαμε οτι θα απογράφουμε οχι μόνον τις πράξεις πού εξέδωσε ό πατριάρχης, είτε ό 'ίδιος προσωπικά είτε ως προεδρεύων τής συνόδου, άλλα και τις αποφάσεις πού έλαβε ή σύνοδος σέ περιόδους πού δέν υπήρχε πατριάρχης. Το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη τής οθωμανικής κυριαρχίας συχνά βρισκόταν, γιά διάφορους λόγους, χωρίς πατριάρχη. "Ηδη τα πρώτα χρόνια μετά τήν 'Άλωση έχουμε τέτοιες περιστάσεις: όταν ή Πύλη τον Φεβρουάριο του 1476 οδηγεί τον πατριάρχη Ραφαήλ Α' σιδηροδέσμιο στή φυλακή για οφειλές, μεσολαβεί ένας μήνας ως τήν εκλογή του Μαξίμου Γ', κατά τήν διάρκεια του οποίου ή σύνοδος διοικεί το Πατριαρχείο. 'Από τή σύντομη αυτή περίοδο έχουν μάλιστα σωθεί τρεις πράξεις ό αποκλεισμός τους, στην περίπτωση πού θα ακολουθούσαμε αυστηρά τον κανόνα, θά φτώχαινε το υλικό, θά απέκρυπτε τήν πρωτοβουλία τής συνόδου να δίνει λύσεις σέ περιόδους πού δέν υπήρχε πατριάρχης και δέν θα απέδιδε τις ιδιάζουσες συνθήκες τής εποχής 7. 'Ακόμα, αποφασίσαμε νά περιλάβουμε στο έργο μας τις ((συνοδικές πράξεις» μέ 7. Οί τρεις αύτες πράξεις έφθασαν σέ μας μέ τή μορφή του «παρασχεδίου», του πρόχειρου σχεδιάσματος πού συνέταξε ό συντάκτης τους - βλ. τή μελέτη μου Ανεπίσημα, άπα το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Παρασχέδια και μαρτυρίες του 1476, Αθήνα 1988.

10 50 ΜΑΧΗ ΠΑΤΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΤ τις όποιες εφοδιαζόταν κάθε νεοεκλεγόμενος αρχιερέας για να αναλάβει καθήκοντα στη νέα του επαρχία" θεωρούμε δτι οι πράξεις αυτές δεν πρέπει να παραμεριστούν επειδή παρέχουν πολύτιμα στοιχεία για τήν ιστορία των εκκλησιαστικών επαρχιών και εκδίδονται άπο τήν προεδρευόμενη από τον πατριάρχη σύνοδο. Αυτονόητο είναι πώς στις 'Επιτομές τών πράξεων της Πατριαρχικής Γραμματείας περιλάβαμε και τις μνείες πράξεων πού μπορέσαμε να εντοπίσουμε. Διότι στή λογική του έργου τών 'Επιτομών ή μνεία έχει τήν αξία πού έχει και ή πρωτότυπη πράξη, άφοΰ διασώζει μιαν αντίστοιχη πού λανθάνει, άφοΰ καλύπτει, μέ άλλα λόγια, τα κενά τών τεκμηρίων και μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε τή συνολική εικόνα της δραστηριότητας του θεσμού πού μελετούμε. Και το ζητούμενο σέ μια τέτοια έκδοση εΐναι ή παράδοση στην επιστημονική κοινότητα ενός εργαλείου πού θα έχει τή μέγιστη δυνατή πληρότητα σέ εγγραφές. Είμαστε πάντως φειδωλοί και καταγράφουμε μόνον τις μνείες πού αποτελούν μάρτυρες post factum, δταν μέ άλλα λόγια ή μνεία αναφέρεται ρητά σέ κάποια πράξη. Για παράδειγμα, δεν παρασυρθήκαμε να θεωρήσουμε ότι κάθε υπογραφή αρχιερέα αποτελεί και μνεία της χαμένης ή λανθάνουσας ((συνοδικής πράξεως» μέ τήν οποία θά εφοδιάστηκε όταν εκλέχθηκε 1 ή ανάπλαση τέτοιων πράξεων δεν προσφέρει κανένα νέο στοιχείο, ούτε Ιστορικό ούτε κωδικολογικό ή παλαιογραφικό. 'Απογράφουμε πράξεις ανεξάρτητα άπο τή μορφή μέ τήν οποία έφθασαν ως εμάς' φυσικά κάθε πρωτότυπο πού στάλθηκε ως εξερχόμενο άπο τήν πατριαρχική γραμματεία στον αποδέκτη του έχει ιδιαίτερη σημασία" όμως θεωρούμε εξίσου σημαντικό τεκμήριο μιας απόφασης το ϊσον της πράξης, τήν καταγραφή της δηλαδή στον επίσημο κώδικα, παρά τή διαφορά πού έχει

11 ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΟΜΕΣ 51 από την άποψη της διπλωματικής. Κα! ακόμα, απογράφουμε και τις πλαστές πράξεις. Φυσικά χρειάζεται προσοχή, διότι ό πλαστός χαρακτήρας της πρέπει να γίνεται έκδηλος άπο την πρώτη στιγμή στον χρήστη και ή διάκριση δέν είναι πάντα εύκολη, άφοΰ το χαλκευμένο για να υπηρετήσει το σκοπό για τον όπο» χαλκεύτηκε πρέπει να μοιάζει με γνήσιο. Για να δηλώσουμε τήν πλαστότητα μιας πράξης έχουμε δεχτεί τον ϊδιο τρόπο διάκρισης πού εφαρμόζεται και στα Regestes: θέτουμε έναν αστερίσκο στον αύξοντα αριθμό της πράξης σε περίπτωση πού αμφιβάλλουμε για τή γνησιότητα, ενώ θέτουμε διπλό αστερίσκο στην περίπτωση πού είμαστε βέβαιοι πώς πρόκειται για πλαστό. Θα αναφερθώ τώρα στα σημεία πού έχουν σχέση μέ τά τεχνικά μέρη της συγκρότησης μιας 'Επιτομής. Και πρώτα ή αρίθμηση. 'Επιλέξαμε τή συνεχή αρίθμηση και οχι τήν εσωτερική όταν δηλαδή αριθμούμε τις επιτομές κάθε πατριαρχίας διότι παρά τα μειονεκτήματα προσφέρει το πλεονέκτημα τής συνολικής εικόνας, του τελικού μεγέθους. Μέ το ζήτημα τής αρίθμησης σχετίζεται κα! το πρόβλημα τών νέων πράξεων πού είναι αναπόφευκτο, άλλα και επιθυμητό, να εισρεύσουν μετά τή δημοσίευση τών 'Επιτομών και να προστεθούν σε νέα εκδοσή τους. Τήν προοπτική αυτή καλό είναι να έχει υπόψη του ό συντάκτης μιας συλλογής 'Επιτομών, ώστε να προβλέψει τήν κατά το δυνατόν ομαλότερη ένταξη τών νέων αυτών εισροών στον κύριο κορμό. Οι Assompsionistes έδωσαν μια λύση, έθεσαν πλάι στον αριθμό τής νέας επιτομής ένα γράμμα του αλφαβήτου: έχουμε δηλαδή τήν πράξη 683 και στις δύο προσθήκες πού ακολουθούσαν έδωσαν τήν αρίθμηση 683 a κα! 683 b, θεωρώντας δτι μέ τον τρόπο αυτό δέν διαταράσσεται ή αρίθμηση του corpus.

12 52 ΜΑΧΗ ΠΑΓΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΪΛΟΥ Ό πειραματισμός πού εμείς επιχειρήσαμε ήταν να δώσουμε μιαν αρίθμηση οχι συνεχή άλλα ((σύνθετη)): δ αριθμός μιας πράξης να συγκροτείται άπο τή χρονολογία της καί άπο μια εσωτερική αρίθμηση. Για παράδειγμα, οι πράξεις πού έχουν εκδοθεί το 1484 θα φέρουν τον αριθμό , , κ.ο.κ. Με τή μέθοδο αυτή θεωρήσαμε προς στιγμή δτι είχαμε βρει το αυγό του Κολόμβου: ή ιδέα να φαίνεται αμέσως ή χρονολογία της 'Επιτομής φαινόταν δελεαστική όμως αλίμονο ύστερα άπο μερικές δοκιμές το αυγό ράγισε στα χέρια μας. Το ερώτημα πού μας έφερε μπροστά στο αδιέξοδο ήταν: τί αρίθμηση θα έπαιρναν οι άχρονολόγητες πράξεις; ή εκείνες πού χρονολογούνταν μόνο με ίνδικτιώνα; "Ετσι, εγκαταλείψαμε τήν ιδέα αυτή και ακολουθούμε καί εμείς τήν παράδοση. "Οσο για τις νέες εισροές, είναι κάπως πρόωρο να τις προβλέψουμε 1 ή εμπειρία πού θά σωρευτεί ελπίζω πώς θά δώσει κάποια ικανοποιητική λύση ως τή στιγμή πού θά κυκλοφορήσει ή νέα έκδοση του πρώτου τόμου. Ό πρώτος τόμος με τις 'Επιτομές (Regestes) των πράξεων του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως της πρώτης μετά τήν 'Άλωση περιόδου εΐναι έτοιμος* ή δημοσίευση του ελπίζουμε δτι θά προκαλέσει προσθήκες άλλα καί διορθώσεις πού θά μας είναι πολύτιμες στην τελική επεξεργασία των άλλων τόμων πού καλύπτουν τήν μετά τον 15ο αιώνα περίοδο.

13 ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΟΜΕΣ 53 DES REGESTES AUX ÉPITOMÉS V EXPÉRIENCE DE CATALOGUER LES ACTES PATRIARCAUX POST-BYZANTINS (Résumé) Lun des instruments indispensables pour ceux qui travaillent sur l'histoire byzantine sont, sans doute, les regestes des actes de la chancellerie impériale et les regestes du patriarcat de Constantinople. En ce qui concerne le patriarcat, ce travail est accompli par les Assomptionistes de l'institut Français d'études Byzantines (IFEB). Pour la période post-byzantine cette oeuvre est élaborée au sein de la Fondation Nationale de la Recherche Scientifique (FNRS) d'athènes. Le premier volume qui contient les regestes des actes de la période vient de paraître. Faisant partie de cette équipe, je vais essayer de présenter ici l'expérience que nous avons tirée de ce travail. Si on accepte que par le terme regestes on se réfère aux catalogues d'actes d'une même chancellerie, lorsque dans une série chronologique des actes sont intercalées des indications empruntées aux sources narratives, notre première tâche fut ainsi de récolter tous les documents du patriarcat de Constantinople, originaux ou pas, et d'emprunter toutes les mentions des actes post factum conservées dans d'autres sources. Cette tâche étant accomplie, nous avons dressé un catalogue d'actes en utilisant la technique des regestes. Les règles que nous avons adoptées pour présenter les actes de la deuxième période du XV e siècle sont proches à celles de l'ifeb. a) Chaque acte comporte une numérotation qui est continue pour tous les actes, b) À gauche est indiquée la date d'édition de l'acte et à droite l'institution qui l'a émis, le patriarche ou le synode, c) Vient après la désignation de l'acte et son sujet, d)

14 54 ΜΑΧΗ ΠΑΤΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΪ Dans le résumé qui suit on reproduit de manière exhaustive le contenu, on note les noms des personnages et des lieux nommés et on reproduit la liste des signataires. On signale également si la signature du patriarche est nominale ou si elle est faite par le ménologe. e) Suivent les éléments du texte: titre, intitulation du patriarche, invocation, incipit, f) À la fin, est indiquée la bibliographie relative à l'acte, les problèmes de datation et d'autres questions que le texte pose. Il faut dire qu'il y a eu quelques exceptions aux règles que nous nous sommes fixées ; nous avons incorporé, par exemple, tous les actes synodaux, c'est-à-dire les actes d'ordination d'un nouveau métropolite ou archevêque. On espère que notre expérience pourra aider d'autres collègues qui travaillent sur des documents historiques semblables.

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Μές στούς προσφυγικούς συνοικισμούς Στέκομαι καί κοιτάζω τά παιδιά παίζουνε μπάλα. Κάθομαι στό ὁρισμένο καφενεῖο σε λίγο θα σχολάσουν καί θ ἀρχίσουν νά καταφτάνουν οἱ μεγάλοι. Κουρασμένοι ἀπ τη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871)

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871) ' Η σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία, στο βαθμό πού έχει ασχοληθεί με το ζήτημα της εθνικής γής, έχει διατυπώσει ορισμένες θέσεις σχετικά με τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων της Ώθησης 1 Τετάρτη, 22 Mαΐου 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΙΙΜΕΝΟ Διονύσιος Σολωμός Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ 3 [20.] Ἀκόμη ἐβάστουνε ἡ βροντή...

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί θεωρεί ότι είναι μια ευκαιρία για να κάνει επίδειξη της τέχνης του και να εντυπωσιάσει (σ. 103, ΥΑΠ).

Γιατί θεωρεί ότι είναι μια ευκαιρία για να κάνει επίδειξη της τέχνης του και να εντυπωσιάσει (σ. 103, ΥΑΠ). ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-Κεφ. Η Θέμα: Συνάντηση Σωκράτη-Πρωταγόρα Προπαρασκευή συζήτησης Σωκράτης Πώς παρουσιάζει τον Ιπποκράτη: -είναι ντόπιος -είναι από πλούσιο και μεγάλο σπίτι -δεν έχει λιγότερα προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

έν ἔχω ἐγκαρτέρησι καµιά. Εἰς σέ προστρέχω Τέχνη τῆς Ποιήσεως, πού κάπως ξέρεις ἀπό φάρµακα νάρκης τοῦ ἄλγους δοκιµές, ἐν Φαντασίᾳ καί Λόγῳ.

έν ἔχω ἐγκαρτέρησι καµιά. Εἰς σέ προστρέχω Τέχνη τῆς Ποιήσεως, πού κάπως ξέρεις ἀπό φάρµακα νάρκης τοῦ ἄλγους δοκιµές, ἐν Φαντασίᾳ καί Λόγῳ. Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντῖνος Καβάφης Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 Α1. Αναμφισβήτητα, ένα από τα καίρια χαρακτηριστικά της διηγηματογραφίας του Γεωργίου Βιζυηνού είναι το θεατρικό στοιχείο, γι αυτό άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ 1340200400332 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:ΚΑΘ. Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠ.ΚΑΘ.Θ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:Ε.Κ.Π.Α ΣΧΟΛΗ:Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίτσα Σοντζόγλου-Κοτταρίδη. Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ** Σκέψεις για μια επιστημονική έρευνα

Γίτσα Σοντζόγλου-Κοτταρίδη. Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ** Σκέψεις για μια επιστημονική έρευνα Γίτσα Σοντζόγλου-Κοτταρίδη Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ** Σκέψεις για μια επιστημονική έρευνα «Γήρας, έπάν μέν άπή πας εύχεται ή δέ ποτ έλθη, μέμφεται ίτι δ άεί κρεϊσσον, όφειλόμενον» Οι κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ Επιθ. Κοιγ. Ερευνών, 103, Γ' 2000, 170-174 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ από τον Θεόδωρο Π. Οικονόμου Ζήσης Παπαδημητρίου, 2000, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος: Ιστορική, κοινωνιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Του νεκρού αδελφού. δημοτικό τραγούδι (βλ. σ. 18 σχολικού βιβλίου) που ανήκει στην κατηγορία των παραλογών (βλ. σ. 20 σχολικού βιβλίου)

Του νεκρού αδελφού. δημοτικό τραγούδι (βλ. σ. 18 σχολικού βιβλίου) που ανήκει στην κατηγορία των παραλογών (βλ. σ. 20 σχολικού βιβλίου) Του νεκρού αδελφού δημοτικό τραγούδι (βλ. σ. 18 σχολικού βιβλίου) που ανήκει στην κατηγορία των παραλογών (βλ. σ. 20 σχολικού βιβλίου) Κωνσταντίνος Παρθένης, Του νεκρού αδελφού Το τραγούδι του Νεκρού αδελφού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Χρόνια τώρα από αγάπη καί χρέος σαν δάσκαλος, παρακολουθώ τά παιδιά τής υπαίθρου, των χωριών όπου υπηρέτησα, νά παίζουν ομαδικά ή ενα-ενα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργου Σεφέρη: Επί Ασπαλάθων... (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σελ. 222-224)

Γιώργου Σεφέρη: Επί Ασπαλάθων... (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σελ. 222-224) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιώργου Σεφέρη: Επί Ασπαλάθων... (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σελ. 222-224) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ως προς τι προϊδεάζει τον αναγνώστη ο τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.1. Χαρακτηριστικά του δηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Μ ἀπάντησες στὸ δρόμο σου, Ποιητή. Ἤμουν τὸ πρωτολούλουδο τοῦ Ἀπρίλη. Ἡ δίψα τῆς ἀγάπης ποὺ ζητεῖ σοῦ φλόγιζε τὴ σκέψη καὶ τὰ χείλη. Ἤμουν τὸ πρωτολούλουδο. Κλειστὴ τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 1 ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Κική Δημουλά Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως ἄγαλμα γυναίκας μέ δεμένα χέρια Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. Φιλάνθρωποι παζαρτζῆδες καί ἐκδιδόµενη τοπαρχία. Νόµπελ Εἰρήνης στόν Ὀµπάµα. Νέα Ἐποχή ΠαΣοΚ. Αὐτοί τά ὁµολογοῦν, ἐµεῖς ἀκοῦµε;

Ἀντιφωνητὴς. Φιλάνθρωποι παζαρτζῆδες καί ἐκδιδόµενη τοπαρχία. Νόµπελ Εἰρήνης στόν Ὀµπάµα. Νέα Ἐποχή ΠαΣοΚ. Αὐτοί τά ὁµολογοῦν, ἐµεῖς ἀκοῦµε; Ἀντιφωνητὴς - Πᾶµε! Γ.Α.Π. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΕΤΟΣ 12ο / ΑΡ. Φ. 281 / ΤΙΜΗ 1 Φιλάνθρωποι παζαρτζῆδες καί ἐκδιδόµενη τοπαρχία Τό φιλανθρωπικό (µ)παζάρ στό κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 2. 5.000 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ 3. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΑΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΒΑΖΕΙ ΦΩΤΙΕΣ

Περιεχόμενα 2. 5.000 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ 3. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΑΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΒΑΖΕΙ ΦΩΤΙΕΣ Περιεχόμενα 1. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΑΘΑΚΗ ΓΙΑ ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 21/12/2015 σελ.1,4 2. 5.000 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 21/12/2015 σελ.21 3. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΑΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΒΑΖΕΙ ΦΩΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραμμα του καθενός από τα παρακάτω πολιτικά κόμματα: Ραλλικό Κόμμα Λαϊκό Κόμμα (1910) Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αγάθη Γεωργιάδου Λογοτεχνία και Πανελλαδικές Εξετάσεις 1

Αγάθη Γεωργιάδου Λογοτεχνία και Πανελλαδικές Εξετάσεις 1 Αγάθη Γεωργιάδου Λογοτεχνία και Πανελλαδικές Εξετάσεις 1 Η Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης είναι ένα πολύπαθο μάθημα. Η εμπλοκή του στις πανελλαδικές εξετάσεις το μετατρέπει σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού

Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὒκ ἂν τις ἐκβάλλοι καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟ- ΣΩΡΙΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟ- ΣΩΡΙΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δικαστών που διενεργείται κάθε Ιούνιο αφορά δικηγόρους 27 40 ετών με διετή τουλάχιστο προϋπηρεσία. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» εν όψει των τελευταίων ταχύρρυθμων

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α «Ἄλλην ἀδελφὴν δὲν εἴχομεν καὶ ἐκράτησε μόνον ἐμὲ πλησίον της.(σ. 125-131)

Α «Ἄλλην ἀδελφὴν δὲν εἴχομεν καὶ ἐκράτησε μόνον ἐμὲ πλησίον της.(σ. 125-131) 1/15 Ο τίτλος 1. Η κτητική αντωνυμία υποδηλώνει τον αυτοβιογραφικό χαρακτήρα του έργου: της μητρός μου. 2. Έχει τη μορφή αινίγματος και διαφαίνεται ότι ένα παιδί θα αναφερθεί σε κάτι πολύ βαρύ που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ: ΦΥΣΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ: ΦΥΣΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ: ΦΥΣΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΔΑΠΑΝΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 298/2013

Αριθμός απόφασης: 298/2013 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 257 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Αριθμός απόφασης: 298/2013 Πρόεδρος: Χριστίνα Μισούλη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Καλλιρόη Σαφαρίκα, Ιωάννης Καπνιάρης (εισηγητής), Εφέτες Δ.Δ. Δικηγόροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960 Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Ιανουάριος 2010 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960 Η εκμάθηση της αλφαβήτας και η ανάγνωση είναι δύο από τα καθοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ)

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) I Το Δεκέμβριο του 2001 ο Ζακ Λαγκ, Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας ζήτησε από τον καθηγητή Ρεζίς Ντεμπρέ, το θεωρητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 127/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΣΑΚΑΛΙΑ. Οχειμώνας του 1941-42 στη. της Κατοχής... τοτε και σημερα

ΤΑ ΤΣΑΚΑΛΙΑ. Οχειμώνας του 1941-42 στη. της Κατοχής... τοτε και σημερα Μαυραγορίτες ΚΑΙ ΛΑΔΕΜΠΟΡΟΙ 3Αν το ταξίδι στην κόλαση του κατοχικού μαυραγοριτισμού συνέβαινε άπαξ, θα απασχολούσε μόνο την Ιστορία. Πλην, όμως, συνεχίζεται ανανεωμένο 3 Έπαιρναν τα σπίτια του κοσμάκη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝ ΑΣΤ ΑΣΗ

Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝ ΑΣΤ ΑΣΗ Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝ ΑΣΤ ΑΣΗ Κεφ. 1 Τα δημογραφικά δεδομένα Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις: α. Να αιτιολογήσετε την άποψη ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΜΙΚΡΗ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΞΕΝΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1972-1982 ΜΕΓΓΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Θεσσαλονίκη 2009 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πόθεν Έσχες των Δημοσίων Λειτουργών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. «Πόθεν έσχες των δημοσίων λειτουργών και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Πόθεν Έσχες των Δημοσίων Λειτουργών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. «Πόθεν έσχες των δημοσίων λειτουργών και προστασία προσωπικών δεδομένων. Προπτυχιακή Εργασία Κλαδιά Ελεωνόρα Πόθεν Έσχες των Δημοσίων Λειτουργών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων «Πόθεν έσχες των δημοσίων λειτουργών και προστασία προσωπικών δεδομένων.» Ονοματεπώνυμο: Κλαδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα ΕΠΟΝ Στις 23 Φλεβάρη 1943, σε ένα μικρό σπίτι, στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας 3 στους Αμπελόκηπους, ιδρύεται η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, η θρυλική ΕΠΟΝ, η μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 Ιουνίου 2014 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. α. Αγροτική μεταρρύθμιση : Η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ισχύει από: 21/11/2011 Σελίδα 1 από 6 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ή εργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο παρουσίασης του τουρκικού καί καραμανλίδικου αρχειακού ύλικοϋ πού βρίσκεται κατατεθειμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 4 Τ. 5 Τ. 6 Τ.7 Τ.8. Τόμος Β

Τ. 4 Τ. 5 Τ. 6 Τ.7 Τ.8. Τόμος Β ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΤΟΤΕ» ΘΕΜΑΤΑ /ΤΕΥΧΟΣ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ) Τόμος Α Τ. 1 Τ. 2 Τ. 3 - Ενας Ελληνας στη Σμύρνη του 1924 : Λίγο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή - Οι πρώτες Ελληνίδες φεμινίστριες: Ο γυναικείος τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Καλλιθέα 22/07/2014 Αριθ. Απόφασης :545 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομική ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών & Αποθηκών ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, ΑΡΜΟΔΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Λογιστηρίου Γραφείο Πολιτιστικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΕΟΡΓΚ ΛΟΥΚΑΤΕ ΦΡΕΙΔ. ΝΙΤΣΕ ΚΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ Z E N. #. Κ Α Ρ Α Κ Α Λ Ο Υ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΓΚΕΟΡΓΚ ΛΟΥΚΑΤΕ ΦΡΕΙΔ. ΝΙΤΣΕ ΚΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ Z E N. #. Κ Α Ρ Α Κ Α Λ Ο Υ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ ΓΚΕΟΡΓΚ ΛΟΥΚΑΤΕ ΦΡΕΙΔ. ΝΙΤΣΕ ΚΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ n Q o r l o y o s - I f ic i ά φ ρ α ό η : Z E N. #. Κ Α Ρ Α Κ Α Λ Ο Υ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ ΓΚΕΟΡΓΚ ΑΟΥΚΑΤΣ /VIT ΣΕ ΠΡΟΛΟΓΟΙ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΞΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μ ά θ η μ α : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η μ ε ρ ο μ η ν ί α : 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Η Σ : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΑ Κείμενο Ο ΗΛΙΟΣ ΕΚΑΙΓΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αναλφαβητισμός ως σύγχρονο πρόβλημα

Ο αναλφαβητισμός ως σύγχρονο πρόβλημα ΚΕΙΜΕΝΟ 1 ο Ο αναλφαβητισμός ως σύγχρονο πρόβλημα 1 Ο σύγχρονος πολιτισμός, παρ όλη τη διάδοση της εικόνας ως μέσου έκφρασης και πληροφόρησης, παραμένει γραπτός πολιτισμός. Ιδιαίτερα οι νέες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την υποψηφιότητά

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την υποψηφιότητά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Όνομα Πατρός: Όνομα Μητρός Οικογενειακή Κατάσταση: Ονοματεπώνυμο Συζύγου: Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2014) ΘΕΣΗ : ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ι.Ε. 19 ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α' ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 1. Κτιτορικό. 2. Χρονικό τής Άλβανοκρατίας (1770-1779). 3. 'Ακολουθία τοδ άγιου 'Αλεξίου. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πτυχιακή Εργασία της φοιτήτριας Αναστασίας Κουτουλίδου με τίτλο: Ο ρόλος της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι (Πειραιάς, 1922-1953) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 197ό ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. Υπουργείον Εργασίας καί Απασχολήσεως Αριθ. πρωτ. 26946/5493/23-8-76 ΑΡΘΡΟ 1...4 ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ...4 ΑΡΘΡΟ 2...4

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β1, Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 9 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «περὶ δὲ τῶν κοινῶν εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Σε ό,τι αφορά όμως το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Α.Μ.: Κ. Γ. Καρυωτάκης. Άγγελος Σικελιανός. Ανδρέας Εµπειρίκος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Α.Μ.: Κ. Γ. Καρυωτάκης. Άγγελος Σικελιανός. Ανδρέας Εµπειρίκος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (19 ος και 20 ος αιώνας) ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015 ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ 30 / ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 200, Δεκέμβριος 2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τεύχος 200, Δεκέμβριος 2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τεύχος 200, Δεκέμβριος 2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τις ενστάσεις, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της σχετικά με το υπό συζήτηση φορολογικό σύστημα καταθέτει για ακόμη μια φορά η ΓΣΕΕ. Με τα προτεινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974.

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974 Κλεονίκη Δρούγκα Το σχολικό βιβλίο συνιστά έναν τρόπο µετάδοσης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ, «ΣΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ, «ΣΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΗΜΕΡΙΔΑ «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» (Θεσσαλονίκη, 16-12-2009) Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ, «ΣΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΤΟ ΣΠΙΤΙ» Μια διδακτική προσέγγιση Aθανάσιος Κουτσογιάννης Φιλόλογος 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ. «Σύμφωνο Συμβίωσης» φείμ Τίκας. Έξι χρόνια αγωνίστηκε να καθιερώσει και να βάλει σε τροχιά

ΥΠΑΡΧΕΙ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ. «Σύμφωνο Συμβίωσης» φείμ Τίκας. Έξι χρόνια αγωνίστηκε να καθιερώσει και να βάλει σε τροχιά ΑΓΩΝΑΣ 1 δεκεμβριοσ 2015 ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α ΕκκΛΗΣΙΑ ΝΑΡκΙΣΣωΝ και ΣκΑΝΔΑΛΟΠΟΙωΝ «Οὐκ ἐκάθησα μετὰ συνεδρίου ματαιότητος καὶ μετὰ παρανομούντων οὐ μὴ εἰσέλθω, ἐμίσησα Ἐκκλησίαν πονηρευομένων καὶ μετὰ ἀσεβῶν οὐ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Όμιλος Λογοτεχνίας Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κων/νος Καραμανλής» Δράκογλου Αναστασία, adrakogl@yahoo.gr Κιννά Πασχαλίνα, kinpash@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 2.12.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:146821 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

«ΣΧΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΦΕΝΔΟΝΗ-ΜΕΝΤΖΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Α. ΣΚΟΔΡΑ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. λίτρα νερό. Πόσο νερό χρειάζεται ακόμα για να γεμίσει το δοχείο;

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. λίτρα νερό. Πόσο νερό χρειάζεται ακόμα για να γεμίσει το δοχείο; 1. Οι μαθητές ενός σχολείου είναι περισσότεροι από 283 και λιγότεροι από 293. Είναι δυνατό να παραταχθούν σε τριάδες ή πεντάδες χωρίς να περισσεύει κανένας. Πόσοι είναι οι μαθητές του σχολείου αυτού; 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ιστορία - ΛΥΣΕΙΣ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011 07:30 10:30

Μάθημα: Ιστορία - ΛΥΣΕΙΣ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011 07:30 10:30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: Ιστορία - ΛΥΣΕΙΣ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Ο κοινωνικός αποκλεισµός στους Ροµ και οι προοπτικές απασχόλησης σε επαγγέλµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον

Ο κοινωνικός αποκλεισµός στους Ροµ και οι προοπτικές απασχόλησης σε επαγγέλµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον 1 ΣΩΜΑΡΑΣ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ (Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) (Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα) Ο κοινωνικός αποκλεισµός στους Ροµ και οι προοπτικές απασχόλησης σε επαγγέλµατα που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση.

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση. Πορεία ργασίας Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών πιμόρφωση Μάχιμων κπαιδευτικών Δήμητρα Πίττα Πανταζή Ρίτα Παναούρα Μάριος Πιττάλης 1 η συνάντηση Νοέμβριος Δεκέμβριος 2010 Σύσταση συντονιστική επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Α.Π.: 2448/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: κ. Μαραζόπουλος Αθ. Tαχ. Δ/νση: K. Καραμανλή Τ.Κ. 46200 Παραμυθιά Τηλ.: 2666360132 Φαξ: 2666024155

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία Περίληψη γραπτού Λόγου Τι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που, χωρίς να προδίδει το αρχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.) Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ α) Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α)», πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννά νοτάρά Στη σκιά του πάθους

Ιωάννά νοτάρά Στη σκιά του πάθους Ιωάννα Νοταρά Στη σκιά του πάθους Στον μικρό Νικόλα-Αλέξανδρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 Ο ήχος της λαμαρίνας που τσαλακωνόταν, ένιωσε να του διαλύει το μυαλό. Το αυτοκίνητο πήρε δυο στροφές ακυβέρνητο και μετά ησυχία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012. Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012. Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α Α: Β43Γ45Τ-ΡΞΤ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ηµόσιου ιεθνούς Ανοιχτού ιαγωνισµού σε ευρώ 569.490,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΤΟΣ 12ο / ΑΡ. Φ. 288 / ΤΙΜΗ 1,20. Ἡ 29η Ἰανουαρίου καί ἡ παραµυθολογία της

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΤΟΣ 12ο / ΑΡ. Φ. 288 / ΤΙΜΗ 1,20. Ἡ 29η Ἰανουαρίου καί ἡ παραµυθολογία της Ἀντιφωνητὴς Βλὰξ ἄνθρωπος ἐπὶ παντὶ λόγῳ ἐπτοῆσθαι φιλεῖ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΤΟΣ 12ο / ΑΡ. Φ. 288 / ΤΙΜΗ 1,20 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ἕνας καταχρεωµένος µεγαλοϊδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥΣ Ξεκινώντας άπό τήν παλιά παράδοση τής χαλκευτικής, για τήν όποια φημίζεται ή πόλη τής Θεσσαλονίκης, άρχισα μια εκτεταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 11.4.2013

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 11.4.2013 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΔΗΜΟΤIΚΗ ΠΕΡIΟΔΟΣ 2011-2014 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 11.4.2013 Ε.Π.Ε. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕIΣ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕIΣ ΠΡΑΚΤIΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ Ç ÉÅÑÁ ÓÕÍÏÄÏÓ ÔÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ. ÉÙÁÍÍÏÕ ÃÅÍÍÁÄÉÏÕ 14 (115 21) ôçë. 210-72.72.204, fax 210-72.72.210

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ Ç ÉÅÑÁ ÓÕÍÏÄÏÓ ÔÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ. ÉÙÁÍÍÏÕ ÃÅÍÍÁÄÉÏÕ 14 (115 21) ôçë. 210-72.72.204, fax 210-72.72.210 1 Αθήνα 23 Noεμβρίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Συνέχιση των εργασιών του B Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Συνεχίσθηκαν και ολοκληρώθηκαν σήμερα 23 Νοεμβρίου οι εργασίες του Β Διεθνούς Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2414 10 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσε ων της υποπερίπτωσης (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Περιεχόμενα

Περίληψη. Περιεχόμενα Περίληψη Κάθε παίκτης γίνεται αρχηγός μιας Σκοτσέζικης οικογένειας γύρω στο 1600 και προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή και τη δύναμή της στα χάιλαντς της Σκοτίας. Κάθε αρχηγός προσπαθεί να αυξήσει τη γη

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βέροιας, για χρονικό διάστημα δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι:

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14ης.01.2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002541788 2015-01-26

15PROC002541788 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 841 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Ήλθα να προσφέρω και όχι να πάρω» «Ξέρω, θέλω και µπορώ να συνεισφέρω για την Αττική»! Η δηµοτική αρχή Παλλήνης ασθενεί ως προς την...αλήθεια! ΣΕΛ.

«Ήλθα να προσφέρω και όχι να πάρω» «Ξέρω, θέλω και µπορώ να συνεισφέρω για την Αττική»! Η δηµοτική αρχή Παλλήνης ασθενεί ως προς την...αλήθεια! ΣΕΛ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ο Γιάννης Σγουρός κατάφερε σε µεγάλο βαθµό να εξοµαλυνθεί η ανισότιµη ανάπτυξη των περιοχών της Αττικής. Συµµετέχω στο συνδυασµό του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα